ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ). Název veřejné zakázky (projektu): Rekonstrukce stávajícího hřiště kopané na umělý trávník III. generace Zadavatel veřejné zakázky Město Česká Lípa se sídlem: T. G. Masaryka 1, Česká Lípa zastoupený: Mgr. Hanou Moudrou, starostkou města

2 Obsah zadávací dokumentace (dále jen ZD) I. Základní údaje o zadavateli... 4 II. Předmět veřejné zakázky... 5 III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky... 8 IV. Klasifikace předmětu zakázky dle kódu CPV... 8 V. Místo plnění veřejné zakázky... 8 VI. Doba plnění veřejné zakázky... 8 VII. Seznam subdodavatelů... 8 VIII. Způsob a podmínky zpracování nabídkové ceny... 9 IX. Podmínky pro překročení nabídkové ceny X. Záruční podmínky XI. Smluvní, obchodní a platební podmínky XII. Způsob hodnocení nabídek XIII. Lhůta a způsob podání nabídek XIV. Další podmínky zadavatele XV. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky XVI. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami XVII. Zadávací lhůta XVIII. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění XIX. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele XX. Závěrečná ustanovení Přílohy ZD v elektronické podobě: Příloha č. 1 Projektová dokumentace, dokladová část, foto Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 4 Vzor titulní list nabídky Příloha č. 5 Vzor - seznam subdodavatelů Příloha č. 6 Vzor prohlášení dle 68 odst.3 ZVZ Příloha č. 7 Vzor souhlas s uveřejněním 2

3 Preambule Zadávací dokumentace Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci užšího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí ZVZ. Pro účely zadávací dokumentace je termín zadavatel shodný s termínem objednatel a termín uchazeč je shodný s termínem dodavatel resp. zhotovitel. Vymezení některých pojmů: Pro účely této ZD se rozumí: Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny. Dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel. Kvalifikace dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. Objednatelem zadavatel po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Ostatní náklady ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace (patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, apod.) příloha č. 2 ZD Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky i služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb příloha č. 2 ZD. Subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení. Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, provozní nebo dopravní omezení apod., pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace - příloha č. 2 ZD. Vybraným dodavatelem dodavatel, jehož nabídka bude z rozhodnutí zadavatele vybrána jako nejvhodnější a s nímž má být uzavřena smlouva. Věstníkem veřejných zakázek část Informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách. Zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení. Zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky. Zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. Zhotovitelem dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva. 3

4 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1. Identifikace zadavatele: Název zadavatele: Město Česká Lípa Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ Tel: Fax: Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je paní Mgr. Hana Moudrá, starostka města Kontaktní osoby zadavatele: Kontaktní osobou zadavatele je Martina Hofmanová, referentka veřejných zakázek, tel.: , Profil zadavatele: Informace o uveřejnění dokumentů k veřejné zakázce a) Oznámení předběžných informací bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek (dále jen VVZ) dne a pod ev. č. veřejné zakázky uveřejněno dne b) Oznámení o zahájení zadávacího řízení (dále jen oznámení o zakázce ) bylo uveřejněno ve smyslu 146 odst. 1, písm. b) ZVZ v Informačním systému dle 157 a Úředním věstníku Evropské unie. c) Kompletní zadávací dokumentaci v otevřeném podlimitním řízení zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele v souladu s 48 ZVZ. 4

5 II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající plochy na hřiště kopané s umělým trávníkem, odvodnění, podkladní vrstvy z hutněného kameniva, sportovní vybavení, umělý trávník III. generace (FIFA, FAČR) se vsypem gumového granulátu, ochranné sítě za brankami, osvětlení, chodníky. Hřiště bude využíváno mj. k pořádání soutěžních utkání pořádaných Fotbalovou asociací České republiky (FAČR), proto musí být stavba fotbalového hřiště provedena v souladu s Prováděcím pokynem FAČR k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace (UT3G), v platném znění. Předmětem veřejné zakázky je proto také činnost spojená s vydáním Atestace FAČR na realizované hřiště Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven následovně: Předmět plnění zakázky spočívá v realizaci stavebních prací pod názvem dle zadávacích podmínek uvedených v ZD a jejích přílohách 2.3. Předmět VZ je vymezen v následujících podkladech: a) projektová dokumentace pro provedení stavby Revitalizace městského stadionu u Ploučnice, Česká Lípa rekonstrukce stávajícího hřiště kopané na umělý trávník III. generace z 04/2013 a textová část PD zpracovaná firmou UBIQUIST s.r.o., Karlštejn 155 b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. položkový rozpočet objektu Rekonstrukce stávajícího hřiště kopané na umělý trávník III. generace příloha č. 2 ZD c) zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. MUCL/28255/2013 ze dne včetně jejích příloh 2.4. Další činnosti související s realizací předmětu zakázky vedlejší a ostatní náklady: Předmětem veřejné zakázky jsou zároveň další níže uvedené činnosti a povinnosti a z toho vyplývající ostatní a vedlejší náklady dodavatele související s realizací předmětu zakázky, které plynou z charakteru, povahy a umístění prováděné stavby, specifických podmínek provádění a z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Výčet a rozsah těchto činností je podrobně uveden v Obchodních podmínkách resp. Návrhu smlouvy o dílo příloha č. 3 ZD a dodavatel je povinen tyto vedlejší a ostatní náklady v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele ocenit v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - příloha č. 2 této ZD Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidace v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ); b) zajištění staveništních napojovacích bodů energií (vody a energií) určí zadavatel, jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek; 5

6 c) zajištění zimních opatření, je-li to pro realizaci nutné d) provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; e) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; f) zajištění veškerých technických a organizačních opatření související s bezpečnostní a ochranou lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; h) dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; i) zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob Provozní a územní vlivy a) pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; b) zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi Dokumentace skutečného provedení stavby a) Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě ve formátech.pdf a.dwg. dle čl návrhu smlouvy o dílo Kompletační činnost a) předložení všech potřebných dokumentů a zajištění své účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby = kolaudaci po dokončení stavby, a v určených termínech odstranění případných závad uvedených v zápisu z této prohlídky vzniklých činností dodavatele a opakovanou účast na případných dalších kontrolních prohlídkách (=poskytnout objednateli součinnost při získání souhlasu s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby - případně při jejím opakování) Koordinační činnost a) zajištění oznámení zahájení stavebních prací.; b) poskytnutí součinnosti při zajištění kolaudačního rozhodnutí; c) zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; d) zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; e) zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; f) předat protokolárně zadavateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby po dokončení stavby; 6

7 g) předat zadavateli všechny doklady nutné k atestačnímu řízení Fotbalové asociace ČR k získání certifikace pro soutěže ČFL, MSFL a ČPP dorostenecká liga, prokazující původ trávníku s dodacím listem přímo od výrobce a vzorkem tohoto trávníku o velikosti 1 x 1 m, licenci na pokládku UTG3 přímo od výrobce trávníku a fotodokumentaci z průběhu výstavby po jednotlivých etapách; Vytyčení inženýrských sítí a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům; Zkoušky a revize a) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů; b) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad; c) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; d) zajištění bezplatné servisní prohlídky obsahující vizuální a technickou kontrolu trávníku a dodaného vybavení Fotodokumentace provádění díla a) zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla zhotovitel zajistí a předá zadavateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím ; Pojištění díla a) zajištění pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12.1 a návrhu smlouvy o dílo 2.5. Opatření daná PD příloha č. 1 ZD budou dodavatelem plně respektována a splněna Další povinnosti dodavatel související s předmětem plnění veřejné zakázky Dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky postupovat v souladu s platnými právními předpisy, dodržovat normy a předpisy týkající se plnění předmětu zakázky a postupovat v souladu s podmínkami zadavatele; Zadavatel předpokládá, že tato veřejná zakázka bude v jejím průběhu spolufinancovaná z finančních zdrojů státního rozpočtu ČR. V případě poskytnuté dotace je dodavatel povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 7

8 veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Dodavatel je dále povinen postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Zásadách nebo Pokynech pro žadatele či příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody o poskytnutí dotace a dalších navazujících a souvisejících dokumentů. Dodavatel bude dle pokynů a v součinnosti se zadavatelem-objednatelem díla postupovat tak, aby zadavatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako pro příjemce dotace Priorita dokumentů V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí PD příloha č. 1 ZD a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr příloha č. 2 ZD je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma soupisu. III. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY stanovená zadavatelem dle 13 a 16 ZVZ činí ,- Kč bez DPH IV. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY DLE KÓDU CPV Stavební sportovní zařízení kód CPV: V. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Areál městského stadionu v České Lípě VI. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 6.1. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: Doba realizace veřejné zakázky - 22 týdnů Předpokládaný termín zahájení prací Nejzazší možný termín dokončení prací VII. SEZNAM SUBDODAVATELŮ 7.1. Zadavatel si v souladu s 44 odst. 6 ZVZ a v souladu s požadavky poskytovatele podpory vyhrazuje požadavek, že finální povrch hřiště umělý trávník III. generace nesmí být realizován subdodavatelem Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které 8

9 má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům v souladu s výše uvedenými požadavky Uchazeč uvede seznam předpokládaných subdodavatelů, kteří se budou na plnění předmětu zakázky podílet. Seznam bude obsahovat název obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, přehled věcného plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky a výši jeho podílu na akci. Uchazeč může využít vzor příloha č. 5 ZD Pokud uchazeč nevyužije subdodavatelů, nahradí výše uvedený seznam čestným prohlášením, které bude obsahovat informaci o tom, že uchazeč k plnění zakázky nevyužije žádných subdodavatelů Seznam subdodavatelů případně čestné prohlášení dle odst prohlášení ZD bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče a bude přílohou č. 2 návrhu smlouvy o dílo. VIII. ZPŮSOB A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 8.1. Cena předmětu veřejné zakázky musí být zpracována pro rozsah uvedený v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a bude zpracována formou oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 ZD. Nabídková cena pro celý předmět veřejné zakázky bude stanovena součtem všech položek oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Do ceny zahrne dodavatel náklady na veškeré práce, dodávky či související služby, nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se stává položkovým rozpočtem a uchazeč jej předloží ve svojí nabídce jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy o dílo Výslednou nabídkovou cenu bez DPH uchazeč uvede také do titulního listu nabídky příloha č. 4 ZD - v absolutní částce v českých korunách. Nabídková cena v členění bez DPH a samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo Nabídková cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám po dobu plnění veřejné zakázky Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná pro splnění předmětu zakázky a platná po celou dobu realizace veřejné zakázky Cena bude stanovena jako konečná, nepřekročitelná, která zajistí stoprocentní předání ukončeného, plně funkčního díla zhotoveného dle zadávacích podmínek Takto zpracovaná nabídková cena je závazná pro uzavření smlouvy o dílo Položkový rozpočet v nabídce uchazeče bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče V případě nejasností v zadávacích podmínkách resp. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uplatní uchazeč právo na dodatečné informace dle 49 ZVZ viz. čl. XVIII. ZD. 9

10 8.9. Cenová soustava a) Použitá cenová soustava Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností ÚRS PRAHA, a.s., pro rok 2012 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy ÚRS PRAHA a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním b) Technické a kvalitativní podmínky Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definují obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz. zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese: c) Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek Pokud je v soupise použita individuální položka (tedy položka neobsažená v cenové soustavě ÚRS PRAHA, a.s.) je odlišena barevně a pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem. Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy, platí dále následující podmínky Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky. Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto doplňkové náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto doplňkové náklady žádný samostatný popis Zadavatel upozorňuje, že do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uchazeč doplní pouze cenu u každé předepsané položky, resp. doplní údaje o ceně do tabulky rekapitulace. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí uchazeč provádět žádné změny v obsahu jednotlivých položek, definované kvalitě ani v předepsaném množství. Jakékoliv změny obsahu či množství definovaném zadavatelem v položkách výkazu výměr vyjma doplnění ceny budou mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení Uchazeč je povinen při oceňování soupisu prací, dodávek a služeb: a) dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části, dodávky, služby a doprovodné práce stavebního charakteru, b) ocenit bez výjimek veškeré položky (ocenění znamená přidělení ceny ke každé položce v soupisu prací, dodávek a služeb, nikoliv ocenění nulou nebo vynechání ceny položky s odůvodněním, že cena je zahrnuta v jiné položce) a c) dodržet obsahovou náplň soupisu prací, dodávek a služeb, přičemž položkové rozpočty jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo, d) uchazeč dále nesmí rozpouštět položky pod jiné položky v soupisu prací, dodávek a služeb 10

11 e) Ocenění položky nulou, vynechání položek, neocenění položky či rozpuštění jakékoliv položky do jiné položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr resp. položkového rozpočtu předloženého uchazečem v nabídce bude mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení Doplněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se stává položkovým rozpočtem ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí: a) Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. b) Poplatky za uskladnění: Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka poplatek za skládku nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka poplatek za skládku soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu. c) Změna soupisu: Pokud zadavatel na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu upřesní obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, např. formou doplnění položek soupisu, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek soupisu s výkazem apod., je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem 11

12 stanoveným zákonem ( 49 odst. 2 zákona) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení. d) Sleva z ceny: Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v pokožkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná Elektronická forma soupisu a) V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům elektronickou formu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vč. všech rekapitulací ve formátu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. b) Předaný formát MS EXCEL je souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele. c) Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceňovacích programů a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví. IX. PODMÍNKY PRO PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY 9.1. Nabídková cen nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti Dodatečné práce a dodávky, méněpráce: bude-li zadavatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci tj. vícepráce nad rámec zadávací dokumentace, bude postupováno v souladu s 23 odst. 7 písm. a) ZVZ nebo nebude-li zadavatel požadovat některé práce, kterou jsou v dokumentaci obsaženy, bude se jednat o méněpráce oproti zadávací dokumentaci. 12

13 9.4. Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny jsou přesně stanoveny a popsány v návrhu smlouvy o dílo - příloha č. 3 ZD X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Zadavatel stanovuje délku záruky: 60 měsíců. na umělé povrchy hřiště a stavební práce 24 měsíců - na technické vybavení v souladu se záručními podmínkami výrobců Podrobně jsou záruční podmínky uvedeny ve smlouvě o dílo příloha č. 3 této ZD XI. SMLUVNÍ, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smluvní, obchodní a platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen návrh smlouvy) v příloze č. 3 ZD Do návrhu smlouvy uchazeč doplní pouze své identifikační údaje, nabídkovou cenu bez DPH a samostatně vyčíslí DPH platné ke dni podání nabídky, dále uchazeč doplní identifikační údaje vedoucího odborného pracovníka odpovědného za realizaci předmětu plnění viz. kvalifikační požadavek dle 56 odst. 3 c) ZVZ dle čl. 7.4 Výzvy k podání žádosti o účast v zadávacím řízení MUCL/28182/2013 ze dne , příp. identifikaci pojistné smlouvy o odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky resp. identifikaci pojistné smlouvy o pojištění pro případ stavebních a montážních rizik pokud již uchazeč má takové smlouvy v době podání nabídky uzavřeny. Jakékoliv jiné zásahy do textu smlouvy ze strany uchazeče budou považovány za porušení zadávacích podmínek a budou důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení Vybraný uchazeč předloží zadavateli před podpisem smlouvy o dílo: - Platnou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí min ,- Kč, v délce trvání odpovídajícímu minimálně době plnění předmětu zakázky dle časového harmonogramu prací - Platnou pojistnou smlouvu na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě a škody vzniklé na materiálech a výrobcích určených k zabudování do díla s horní hranicí pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny díla bez DPH a v délce trvání odpovídajícímu minimálně době plnění předmětu zakázky dle časového harmonogramu prací Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče. V případě podpisu smlouvy osobou pověřenou musí uchazeč v nabídce doložit kopii pověření takové osoby k požadovanému úkonu V případě, že nabídku podává několik dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a návrh 13

14 smlouvy musí být podepsán oprávněnými osobami všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku (ve všech částech k podpisu určených) Předložení nepodepsaného textu návrhu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče tak nesplní požadavky dle 71 odst. 9 ZVZ a zadavatel vyloučí takového uchazeče z účasti v zadávacím řízení. XII. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Jediným hodnotícím kritériem pro přidělení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. XIII. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s 39 ZVZ a končí dnem bude doplněno ve výzvě k podání nabídek Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo názvu uchazeče a razítkem či podpisem. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky Rekonstrukce stávajícího hřiště kopané na umělý trávník III. generace a nápisem Neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 ZVZ Místem pro podání nabídky je sídlo zadavatele - podatelna MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech v době od 08:00 hod. do 14:00 hod. (v Po a St do hod.) v nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za okamžik podání nabídky je považován čas převzetí nabídky adresátem pracovníky podatelny zadavatele. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.. XIV. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE Technické podmínky jsou stanoveny v PD příloha č. 1 ZD Zadavatel požaduje použití certifikovaného umělého trávníku III. generace. Uchazeč je povinen, jako součást své nabídky předložit k nabízenému umělému trávníku III. generace technický list a licenční certifikát: FIFA RECCOMENDET * nebo ** Součástí nabídky uchazeče musí být rovněž prohlášení a doklady požadované v 68 odst. 3 ZVZ: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; 14

15 b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve svojí nabídce předložil prohlášení, že souhlasí se zveřejněním základních údajů o svojí nabídce a se zveřejněním celého znění smlouvy uzavřené s ním na základě výsledku zadávacího řízení včetně všech případných dodatků této smlouvy V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: název firmy, sídlo, identifikační číslo, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče, příp. osoby oprávněné uchazeče zastupovat, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo v obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na titulním listu nabídky - příloha č. 4 ZD. XV. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka musí být zpracována v českém jazyce Nabídka musí respektovat všechna ustanovení a požadavky uvedené zadavatelem v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách Uchazeč předloží nabídku v jednom vyhotovení v listinné podobě a současně v 1 vyhotovení na CD Všechny listy v listinné nabídce budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny listy nabídky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení Nabídka v elektronickém vyhotovení předložená na CD bude obsahovat minimálně následující dokumenty: a) návrh smlouvy o dílo; b) položkový rozpočet V případě rozporu nebo pochybností se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky. 15

16 15.9. Nabídka musí být předložena v následujícím rozsahu a struktuře: a) Úvodní strana titulní list nabídky viz příloha č. 4 ZD; b) obsah nabídky; c) doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče d) návrh smlouvy o dílo příloha č. 3 ZD; e) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - příloha č. 2 ZD resp. položkový rozpočet příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo; f) seznam předpokládaných subdodavatelů dle čl. VII ZD příloha č. 2 návrhu smlouvy o dílo; g) závazné prohlášení uchazeče, že nevyužije subdodavatele dle čl. VII ZD je-li relevantní; h) prohlášení a doklady uvedené v 68 odst. 3 ZVZ dle bodu ZD i) prohlášení uchazeče - souhlas se zveřejněním dle bodu ZD j) identifikace a doklady k oceněným materiálům dle bodu ZD k) ostatní části nabídky dle požadavku zadavatele resp. dle zvážení uchazeče (smlouvy o sdružení apod.) l) elektronické zpracování nabídky CD dle č ZD XVI. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne bude doplněno ve výzvě k podání nabídek v sídle zadavatele, Města Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ , v zasedací místnosti Zastupitelstva města Česká Lípa. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden oprávněný zástupce za každého uchazeče. Pokud nebude přítomen statutární zástupce uchazeče, musí přítomný zástupce předložit pověření osoby oprávněné jednat jménem/za uchazeče. XVII. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dne Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí hodnocení, a to až do doby uzavření smlouvy. XVIII. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu 49 ZVZ. Písemné dotazy uchazečů musí být zadavateli doručeny nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na profil zadavatele nebo na adresu zadavatele Město Česká Lípa, Odbor rozvoje, majetku a investic, nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, případně do datové schránky zadavatele ID DS: bkfbe3p. Odpovědi na dotazy zpracované formou dodatečných informací k zadávacím podmínkám zadavatel v zákonné lhůtě v souladu s 49 ZVZ odešle a uveřejní na profilu zadavatele: Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele). Takovéto dodatečné informace odešle zadavatel dle 49 ZVZ a uveřejní na profilu zadavatele. 16

17 XIX. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou vzorků, které je povinen na písemnou žádost uchazeče po uzavření smlouvy nebo po zrušení zadávacího řízení vrátit nebo uhradit jejich hodnotu Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení Zadavatel si nevyhrazuje opční právo Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s 84 ZVZ. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od dodavatele v souladu s 77 ZVZ písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy a s požadavky poskytovatele podpory Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté uchazeči použít, je-li to nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona Ve smyslu 147a ZVZ je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž dodavatel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z celkové ceny této veřejné zakázky, a to ve lhůtách stanovených zákonem úplný výčet povinností je uveden v 147a ZVZ Vítězný dodavatel je povinen v plné míře splnit požadavky uvedené v 147a ZVZ Komunikace mezi pověřenou osobou zadavatele a dodavatelem bude probíhat v souladu s 148 ZVZ. 17

18 Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude spolufinancována z finančních zdrojů státního rozpočtu ČR Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s vítězným uchazečem v případě, že na akci nebude schváleno spolufinancování z finančních zdrojů státního rozpočtu ČR. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací či požadavků stanovených v 71 odst. 9 zákona bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče tomto řízení Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky, a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s 110 zákona nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. V České Lípě dne: Mgr. Hana Moudrá starostka města 18

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 19211/2015 č. j.: MUCL/15609/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.:32618/2015 č. j.: MUCL/26459/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE III/0462 DRYSICE - VYŠKOV I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Název Sídlo Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3, 602

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 3092/2015 MUCL/2412/2015 Vyřizuje: Martina

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

Město Králíky (zadavatel)

Město Králíky (zadavatel) Město Králíky (zadavatel) zastoupené starostkou města Janou Ponocnou, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Oznámení otevřeného řízení a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou dle 27 zákona

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul.

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul. Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje v Úholičkách dne VZ 6/2014 Ing. Kořínková Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Zateplení budovy obecního úřadu v obci Modletice Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Zadávací řízení Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Zadávací řízení Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., Předmět veřejné zakázky o veřejných zakázkách Oprava havarijního stavu sedlových střech, Gymnázium,

Více

Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka technologického nábytku a stavební úpravy

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu název stavby: Krnov Celoroční údržbu Chářovského parku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE v jednacím řízení s uveřejněním podle 22, odst. 1. a 2, zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 43027/2015 Naše sp. zn.: 43027/2015 MJP/LESA *MUSPX01HNXDV* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních: ve

Více

Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice

Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

zadávací dokumentace

zadávací dokumentace Stavebně montážní práce - oprava domu k bydlení pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: MĚSTO ROUSÍNOV SUŠILOVO NÁMĚSTÍ 84/56, 683 01 ROUSÍNOV IČ:00292281 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Ke zjednodušenému

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

JAMU Výměna a oprava podlah v hereckých učebnách

JAMU Výměna a oprava podlah v hereckých učebnách Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 23.5.2011 Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY 01. 10. 2008 1 (celkem 5) VŘ-K23-21952/0 Číslo: 2 1 9 5 2 Datum: 15.10.2009 Stavba / zakázka: Inženýrské sítě pro výstavbu RD Objekt: VODOVOD, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NN, SADOVÉ ÚPRAVY VÝBĚROVÉ

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace Registrační číslo projektu: 11/013/4210a/231/000041 CPV: 36144000-2 (Výstavní zařízení) Název veřejné zakázky: Prácheňsko všemi smysly Druh veřejné

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova).

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Vazební věznice Hradec Králové Hradební 860, poštovní přihrádka62, 500 01 Hradec Králové Tel.: 495 758 111, Fax: 495 758 211, 210ISDS: tjfd4ke NAŠE č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika - Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zastávka Telč nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nové vyhlášení

Zastávka Telč nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Regionální rady regionu soudružnosti Jihovýchod

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Rekonstrukce vnitrobloku Obrněné brigády x 26. dubna, Cheb

Rekonstrukce vnitrobloku Obrněné brigády x 26. dubna, Cheb Město Cheb Zadávací dokumentace k otevřenému řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracování zadávací dokumentace organizace zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách organizace zakázek malého rozsahu kontrola zadávací dokumentace před zahájením výběrového řízení kontrola

Více