Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 03/sv R ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem n Smlouvu o zložení Evropského společenství, zejmén n čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy, zloženy n nejnovějších dostupných příslušných informcích mělo by tedy být možné je přizpůsobit, pokud budou k dispozici nové příslušné informce. s ohledem n návrh Komise ( 1 ), s ohledem n stnovisko Evropského hospodářského sociálního výboru ( 2 ), po konzultci s Výborem regionů, (5) Právní předpisy Společenství o bezpečnosti potrvin by měly být zloženy n pevných vědeckých zákldech. Proto by v přípdě potřeby měly být vedeny konzultce s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin. v souldu s postupem podle článku 251 Smlouvy ( 3 ), vzhledem k těmto důvodům: (1) Nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 852/ 2004 ( 4 ) se stnoví obecná hygienická prvidl pro veškeré potrviny nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 853/2004 ( 5 ) se stnoví zvláštní hygienická prvidl pro produkty živočišného původu. (6) Povh mír úředních kontrol by měly záviset n posouzení rizik pro veřejné zdrví, zdrví zvířt popřípdě pro dobré životní podmínky zvířt n druhu rozshu prováděných činností n dotyčném provozovteli potrvinářského podniku. (2) Je nezbytné stnovit zvláštní prvidl pro úřední kontroly produktů živočišného původu, by byly zohledněny zvláštní spekty spojené s tkovými produkty. (3) Oblst působnosti zvláštních prvidel pro kontroly by měl odrážet oblst působnosti zvláštních hygienických prvidel pro provozovtele potrvinářských podniků, která jsou stnoven v nřízení (ES) č. 853/2004. Členské státy by všk tké měly provádět vhodné úřední kontroly z účelem proszování vnitrostátních prvidel přijtých v souldu s čl. 1 odst. 4 uvedeného nřízení. Mohou tk učinit rozšířením zásd tohoto nřízení n tková vnitrostátní prvidl. (7) Je vhodné stnovit, by trnsprentním postupem stnoveným v nřízení (ES) č. 852/2004 nřízení (ES) č. 853/2004 bylo možné přizpůsobit určitá zvláštní kontrolní prvidl, zjistit pružnost v přístupu ke zvláštním potřebám zřízení, která používjí trdiční metody, objem jejich výroby je nízký nebo jsou umístěny v regionech ovlivněných zvláštními zeměpisnými omezeními. Tento postup by měl tké umožnit provedení pilotních projektů s cílem vyzkoušet nové přístupy při hygienických kontrolách ms. Tková pružnost by všk neměl ohrožovt cíle hygieny potrvin. (4) Úřední kontroly produktů živočišného původu by se měly vzthovt n všechny spekty, které jsou důležité pro ochrnu veřejného zdrví popřípdě pro zdrví zvířt dobré životní podmínky zvířt. Měly by být ( 1 ) Úř. věst. C 262 E, , s ( 2 ) Úř. věst. C 95, , s. 22. ( 3 ) Stnovisko Evropského prlmentu ze dne 5. červn 2003 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku), společný postoj Rdy ze dne 27. říjn 2003 (Úř. věst. C 48 E, , s. 82), postoj Evropského prlmentu ze dne 30. březn 2004 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku) rozhodnutí Rdy ze dne 16. dubn ( 4 ) Úř. věst. L 139, , s. 3. ( 5 ) Úř. věst. L 139, , s. 22. (8) Úřední kontroly výroby ms jsou nezbytné pro ověření, zd provozovtelé potrvinářských podniků splňují hygienická prvidl dodržují kritéri cíle stnovené v právních předpisech Společenství. Tyto úřední kontroly by měly zhrnovt udity činností provozovtelů potrvinářských podniků inspekce, včetně prověrek kontrol, které provádějí smi provozovtelé potrvinářských podniků.

2 76 03/sv. 45 (9) Je vhodné, by úřední veterinární lékři s ohledem n svou odbornost prováděli udity inspekce jtek, zřízení zprcovávjících zvěřinu určitých bouráren/ porcoven. Rozhodnutí o nejvhodnějším personálním složení pro udity inspekce jiných typů zřízení by mělo být ponecháno n členských státech. č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící se bezpečnosti potrvin ( 2 ), jkákoli občnskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost vyplývjící z porušení jejich povinností. (10) Úřední kontroly produkce živých mlžů produktů rybolovu jsou nezbytné pro kontrolu dodržování kritérií cílů stnovených v právních předpisech Společenství. Úřední kontroly produkce živých mlžů by měly být změřeny zejmén n sádkovcí produkční oblsti živých mlžů n konečný produkt. (11) Úřední kontroly výroby syrového mlék jsou nezbytné pro kontrolu dodržování kritérií cílů stnovených v právních předpisech Společenství. Tkové úřední kontroly by měly být změřeny zejmén n zemědělské podniky určené k produkci mlék n syrové mléko při jeho svážení. (12) Poždvky tohoto nřízení by neměly být použitelné, dokud nevstoupí v pltnost všechny nové právní předpisy o hygieně potrvin. Je tké vhodné stnovit, by byly nové předpisy použitelné ž po 18 měsících ode dne, kdy vstoupí v pltnost, by příslušné orgány dotčená odvětví hospodářství měl čs se přizpůsobit. (13) Nezbytná prováděcí optření k tomuto nřízení by měl být přijt v souldu s rozhodnutím Rdy 1999/468/ES ze dne 28. červn 1999 o postupech pro výkon prováděcích prvomocí svěřených Komisi ( 1 ), PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: KAPITOLA I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Oblst působnosti 1. Tímto nřízením se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních kontrol produktů živočišného původu. 2. Vzthuje se pouze n činnosti osoby, n něž vzthuje nřízení (ES) č. 853/ Prováděním úředních kontrol podle tohoto nřízení není dotčen primární právní odpovědnost provozovtelů potrvinářských podniků z zjištění bezpečnosti potrvin, jk je stnoveno v nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) ( 1 ) Úř. věst. L 184, , s. 23. Článek 2 Definice 1. Pro účely tohoto nřízení pltí následující definice: ) úřední kontrolou se rozumí jkákoli form kontroly, kterou provádí příslušný orgán s cílem ověřit dodržování potrvinového práv, včetně předpisů o zdrví dobrých životních podmínkách zvířt; b) ověřováním se rozumí kontrol plnění stnovených poždvků prováděná zkoumáním předkládáním objektivních důkzů; c) příslušným orgánem se rozumí ústřední orgán členského státu příslušný k provádění veterinárních kontrol nebo jiný subjekt, jemuž byl tto prvomoc svěřen; d) uditem se rozumí systemtické nezávislé zkoumání toho, zd jsou činnosti související výsledky v souldu s předem stnovenými poždvky zd jsou tyto poždvky účinně proszovány zd jsou vhodné pro dosžení cílů; e) inspekcí se rozumí zkoumání zřízení, zvířt, potrvin jejich zprcování, potrvinářských podniků, jejich systémů řízení výroby, včetně dokumentce, vyšetřování hotových výrobků krmivářské prxe, míst původu míst určení vstupů do výroby výstupů z výroby s cílem ověřit, zd jsou ve všech přípdech splněny poždvky právních předpisů; f) úředním veterinárním lékřem se rozumí veterinární lékř, který je ve smyslu tohoto nřízení kvlifikován jednt v této funkci je jmenován příslušným orgánem; g) schváleným veterinárním lékřem se rozumí veterinární lékř určený příslušným orgánem, by prováděl jeho jménem v hospodářství zvláštní úřední kontroly; h) úředním pomocným veterinárním prcovníkem se rozumí osob, která je v souldu s tímto nřízením kvlifikovná jednt v této funkci, je jmenován příslušným orgánem prcuje pod vedením úředního veterinárního lékře n jeho odpovědnost; ( 2 ) Úř. věst. L 31, , s. 1. Nřízení nposledy pozměněné nřízením (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, , s. 4).

3 03/sv i) znčkou zdrvotní nezávdnosti se rozumí znčk, jejíž použití znmená, že byly provedeny úřední kontroly v souldu s tímto nřízením. 2. Podle potřeby pltí tké definice uvedené v těchto nřízeních: ) nřízení (ES) č. 178/2002; b) definice vedlejších produktů živočišného původu, TSE (přenosné spongiformní encefloptie) specifikovného rizikového mteriálu uvedené v nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. říjn 2002 o hygienických prvidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu ( 1 ); c) nřízení (ES) č. 852/2004, kromě definice příslušného orgánu ; d) nřízení (ES) č. 853/2004. KAPITOLA II ÚŘEDNÍ KONTROLY ZAŘÍZENÍ VE SPOLEČENSTVÍ Článek 3 2. V přípdě výrobních mrzírenských plvidel plujících pod vljkou členských států mohou být mximální lhůty tří šesti měsíců vzthující se n dočsné schválení jiných zřízení v přípdě potřeby prodlouženy. Dočsné schválení všk nesmí být uděleno n celkovou dobu delší než 12 měsíců. Inspekce tkových plvidel se provádějí způsobem uvedeným v příloze III. 3. Příslušný orgán udělí kždému schválenému zřízení, včetně zřízení s dočsným schválením, číslo schválení, které může být doplněno kódy oznčujícími druh vyráběných produktů živočišného původu. Pro velkoobchod může být číslo schválení doplněno vedlejšími čísly udávjícími jednotky nebo skupiny jednotek prodávjících nebo vyrábějících produkty živočišného původu. 4. ) Příslušný orgán přezkoumává schválení zřízení v rámci provádění úředních kontrol podle článků 4 ž 8. b) Pokud příslušný orgán zjistí vážné nedosttky nebo musí opkovně zstvovt výrobu v zřízení provozovtel potrvinářského podniku není schopen poskytnout dosttečné záruky ohledně budoucí výroby, zhájí příslušný orgán řízení s cílem odejmout zřízení schválení. Příslušný orgán všk může pozstvit schválení zřízení, pokud provozovtel potrvinářského podniku může zručit, že v přiměřené době nedosttky odstrní. c) V přípdě velkoobchodu může příslušný orgán určitým jednotkám nebo skupinám jednotek schválení odejmout nebo pozstvit. Schvlování zřízení 5. Odstvce 1, 2 3 se vzthují jk n: 1. ) Pokud právní předpisy Společenství poždují schválení zřízení, provede příslušný orgán prohlídku n místě. Příslušný orgán zřízení schválí pro dotyčné činnosti, pouze pokud provozovtel potrvinářského podniku prokázl, že zřízení splňuje příslušné poždvky nřízení (ES) č. 852/2004 (ES) č. 853/2004 jiné příslušné poždvky potrvinového práv. b) Příslušný orgán může zřízení dočsně schválit, pokud je n zákldě prohlídky n místě zřejmé, že zřízení splňuje všechny poždvky n infrstrukturu vybvení. Čsově neomezené schválení udělí pouze pokud je n zákldě nové prohlídky provedené n místě do tří měsíců od udělení dočsného schválení zřejmé, že zřízení splňuje osttní poždvky podle písmene ). Pokud zřízení učinilo zřetelný pokrok, všk stále nesplňuje všechny tyto poždvky, může příslušný orgán dočsné schválení prodloužit. Celková dob dočsného schválení všk nesmí být delší než šest měsíců. ( 1 ) Úř. věst. L 273, , s. 1. Nřízení nposledy pozměněné nřízením Komise (ES) č. 813/2003 (Úř. věst. L 117, , s. 22). ) zřízení, která zhjují uvádění produktů živočišného původu n trh v den nebo po dni použitelnosti tohoto nřízení, tk n b) zřízení, která již uvádějí produkty živočišného původu n trh, le dosud nemusel být schvlován. V druhém přípdě musí příslušný orgán vykont prohlídku n místě poždovnou podle odstvce 1 co nejdříve. Odstvec 4 se vzthuje tké n schválená zřízení, která uváděl produkty živočišného původu n trh v souldu s právními předpisy Společenství bezprostředně přede dnem použitelnosti tohoto nřízení. 6. Členské státy vedou ktulizovný seznm schválených zřízení, jejich příslušných schvlovcích čísel jiných příslušných informcí zpřístupní jej osttním členským státům veřejnosti způsobem, který může být upřesněn ve shodě s postupem podle čl. 19 odst. 2.

4 78 03/sv. 45 Článek 4 Obecné zásdy úředních kontrol pro všechny produkty živočišného původu, n které se vzthuje toto nřízení 1. Členské státy zjistí, by provozovtelé potrvinářských podniků poskytovli příslušnému orgánu veškerou pomoc potřebnou pro účinné provádění úředních kontrol. Zejmén: umožní přístup do všech budov, prostor, zřízení nebo osttní infrstruktury, zpřístupní veškeré dokldy záznmy, které jsou poždovány podle tohoto nřízení nebo jsou podle příslušného orgánu nezbytné pro posouzení situce. 2. Příslušný orgán provádí úřední kontroly z účelem ověření, zd provozovtelé potrvinářských podniků splňují poždvky: ) nřízení (ES) č. 852/2004, b) nřízení (ES) č. 853/2004 i) kontrol potrvin vstupujících do zřízení opouštějících zřízení kontroly přiložených dokldů. 5. Audity postupů zložených n zásdách HACCP mjí z cíl ověřit, zd provozovtelé potrvinářských podniků používjí tyto postupy soustvně řádně, se zvláštním zřetelem k tomu, by tyto postupy poskytovly záruky vymezené v oddílu II přílohy II nřízení (ES) č. 853/2004. Mjí zejmén ověřit, zd postupy v možném rozshu zručují, že produkty živočišného původu: ) splňují mikrobiologická kritéri stnovená v právních předpisech Společenství; b) vyhovují právním předpisům Společenství o reziduích, kontminujících látkách zkázných látkách c) neobshují fyzikální zdroje rizik, npř. cizorodá těles. c) nřízení (ES) č. 1774/ Úřední kontroly podle odstvce 1 zhrnují: ) udity správné hygienické prxe postupy zložené n nlýze rizik kritických kontrolních bodů (HACCP), b) úřední kontroly vymezené v článcích 5 ž 8 c) zvláštní úkoly pro udity vymezené v přílohách. 4. Audity správné hygienické prxe slouží k ověření, zd provozovtelé potrvinářských podniků soustvně řádně používjí postupy, které se týkjí lespoň: ) kontrol informcí o potrvinovém řetězci, b) uspořádání údržby prostor vybvení, c) hygieny před zhájením činnosti, při činnosti po ní, d) osobní hygieny, e) školení o hygieně prcovních postupech, f) hubení škůdců, g) jkosti vody, h) kontroly teploty Pokud v souldu s článkem 5 nřízení (ES) č. 852/2004 provozovtel potrvinářského podniku nmísto stnovení vlstních zvláštních postupů používá postupy stnovené v pokynech pro používání zásd HACCP, musí udit zhrnovt ověření správného používání těchto pokynů. 6. Vedle ověřování shody s poždvky n sledovtelnost musí být ve všech zřízeních schválených v souldu s tímto nřízením ověřován shod s poždvky nřízení (ES) č. 853/ 2004 týkjícími se umísťování identifikčních oznčení. 7. V přípdě jtek, zřízení zprcovávjících zvěřinu bouráren/porcoven, které uvádějí n trh čerstvé mso, provádí úřední veterinární lékř úkoly uditu uvedené v odstvcích Při provádění úkolů uditu věnuje příslušný orgán zvláštní pozornost: ) určení, zd personál činnost personálu v zřízení n všech stupních výrobního procesu jsou v souldu s příslušnými poždvky nřízení uvedených v odst. 2 písm. ) b). Doplňkově k uditu může příslušný orgán nmátkově kontrolovt, zd práce personálu splňuje stnovené poždvky; b) ověřování příslušných záznmů provozovtele potrvinářského podniku;

5 03/sv c) podle potřeby odebírání vzorků pro lbortorní nlýzu d) dokumentování skutečností, které vzl v úvhu, výsledkům uditu. 9. Povh mír úkolů uditu u jednotlivých závodů závisí n posouzených rizicích. K tomuto účelu příslušný orgán prvidelně posuzuje: ) rizik pro veřejné zdrví přípdně pro zdrví zvířt, b) u jtek spekty dobrých životních podmínek zvířt, c) druh rozsh prováděných činností d) dřívější chování provozovtele potrvinářského podniku, pokud jde o dodržování potrvinového práv. zprcovávjících zvěřinu v souldu s oddílem I kpitolou III přílohy I. Oznčení zdrvotní nezávdnosti umísťuje úřední veterinární lékř, nebo je umísťován n jeho odpovědnost, jestliže úřední kontroly nezjistily žádné nedosttky, které by mohly mso učinit nevhodným k lidské spotřebě. 3. Po provedení kontrol uvedených v odstvcích 1 2 přijme úřední veterinární lékř vhodná optření uvedená v příloze I oddílu II, zejmén pokud jde o ) sdělení výsledků prohlídky/inspekce, b) rozhodnutí týkjící se informcí o potrvinovém řetězci, c) rozhodnutí týkjící se živých zvířt, d) rozhodnutí týkjící se dobrých životních podmínek zvířt e) rozhodnutí týkjící se ms. Článek 5 Čerstvé mso 4. Úřední pomocní veterinární prcovníci mohou pomáht úřednímu veterinárnímu lékři při úředních kontrolách prováděných podle přílohy I oddílů I II způsobem uvedeným v oddílu III kpitole I. V tkovém přípdě prcují jko členové nezávislého týmu. Členské státy zjišťují, že úřední kontroly týkjící se čerstvého ms probíhjí v souldu s přílohou I. 1. Úřední veterinární lékř provádí v souldu s obecnými poždvky přílohy I oddílu I kpitoly II v souldu se zvláštními poždvky oddílu IV inspekční úkoly n jtkách, v zřízeních zprcovávjících zvěřinu v bourárnách/ porcovnách uvádějících n trh čerstvé mso, zejmén pokud jde o: ) informce o potrvinovém řetězci, b) prohlídky před porážkou, c) dobré životní podmínky zvířt, d) prohlídky po porážce, e) specifikovný rizikový mteriál jiné vedlejší produkty živočišného původu 5. ) Členské státy zjistí, by měly dosttečný počet úředního personálu pro provádění úředních kontrol podle přílohy I při četnosti kontrol uvedené v oddílu III kpitole II. b) K odhdu množství úředního personálu, který má být přítomen u porážkových linek n dných jtkách, se přistupuje z hledisk rizik. O množství zúčstněného úředního personálu rozhodne příslušný orgán tk, by bylo možné splnit všechny poždvky tohoto nřízení. 6. ) Členské státy mohou personálu jtek povolit, by pod dohledem úředního veterinárního lékře pomáhl při úředních kontrolách výroby ms z drůbeže zjícovců podle přílohy I oddílu III kpitoly III části A, to prováděním určitých zvláštních úkolů. Pokud to povolí, musí zjistit, by personál provádějící tkové úkoly: i) byl kvlifikovný byl proškolen v souldu s uvedenými ustnoveními, f) lbortorní testy. ii) jednl nezávisle n personálu ve výrobě 2. Oznčení zdrvotní nezávdnosti n jtečně uprvená těl domácích kopytníků, velké volně žijící zvěře frmových svců kromě zjícovců rovněž u jtečných půlí, čtvrtí porcí připrvených porcováním jtečných půlí n tři velkoobchodní porce se provádí n jtkách v zřízeních iii) oznmovl jkékoli nedosttky úřednímu veterinárnímu lékři.

6 80 03/sv. 45 b) Členské státy mohou rovněž povolit, by personál jtek prováděl v souldu s přílohou I oddílem III kpitolou III částí B zvláštní úkoly, pokud jde o odběr vzorků vyšetření. 7. Členské státy zjistí, by úřední veterinární lékři úřední pomocní veterinární prcovníci byli kvlifikovní proškoleni v souldu s přílohou I oddílem III kpitolou IV. Článek 6 Živí mlži Členské státy zjistí, by produkce uvádění živých mlžů, živých ostnokožců, živých pláštěnců živých mořských plžů n trh podléhly úředním kontrolám uvedeným v příloze II. Článek 7 Produkty rybolovu Členské státy zjistí, by úřední kontroly týkjící se produktů rybolovu probíhly v souldu s přílohou III. c) monitorování nebo v přípdě potřeby nřízení zpětného odběru produktů živočišného původu, jejich stžení nebo zničení; d) povolení použít produkty živočišného původu pro jiné účely, než pro které byly původně určeny; e) pozstvení činností nebo uzvření celého dotyčného potrvinářského podniku nebo jeho části n přiměřenou dobu; f) pozstvení nebo odebrání schválení závodu; g) v přípdě zásilek ze třetích zemí jejich zbvení následné zničení nebo expedici zpět; h) jkékoli jiné optření, které příslušný orgán povžuje z vhodné. 3. Příslušný orgán informuje dotyčného provozovtele potrvinářského podniku nebo zástupce: ) písemně o svém rozhodnutí o optření, které má být podle odstvce 1 přijto, uvede důvody tohoto rozhodnutí b) o právu odvolt se proti tkovým rozhodnutím o příslušných postupech lhůtách. Článek 8 Příslušný orgán podle potřeby oznámí své rozhodnutí tké příslušnému orgánu odesíljícího členského státu. Syrové mléko mléčné výrobky Členské státy zjistí, by úřední kontroly týkjící se syrového mlék mléčných výrobků probíhly v souldu s přílohou IV. KAPITOLA III POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU Článek 9 Optření v přípdě nedodržení poždvků 1. Pokud příslušný orgán zjistí nedodržení poždvků nřízení uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. ) b), přijme optření, by zjistil, že provozovtel potrvinářského podniku situci nprví. O druhu optření, které má přijmout, rozhodne příslušný orgán podle povhy nesplnění poždvků podle dřívějšího chování provozovtele potrvinářského podniku, pokud jde o nesplnění poždvků. 2. K tkovým optřením popřípdě ptří: ) uložení snitárních optření nebo jiných náprvných optření, která jsou povžován z nezbytná pro zjištění bezpečnosti produktů živočišného původu nebo dodržení příslušných poždvků právních předpisů; b) omezení nebo zákz uvádění produktů živočišného původu n trh omezení nebo zákz jejich dovozu nebo vývozu; Článek 10 Obecné zásdy podmínky Pro zjištění jednotného používání zásd podmínek stnovených v článku 11 nřízení (ES) č. 178/2002 se použijí postupy stnovené v této kpitole. Článek 11 Seznm třetích zemí částí třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu 1. Produkty živočišného původu smějí být dováženy pouze z třetích zemí nebo z částí třetích zemí, které jsou uvedeny v seznmu vyprcovném ktulizovném ve shodě s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2.

7 03/sv Třetí země se v tkovém seznmu uvede pouze tehdy, pokud v dotyčné třetí zemi proběhl kontrol Společenství prokázl, že příslušný orgán poskytuje odpovídjící záruky ve smyslu odstvce 4. Třetí země všk může být uveden v tkovém seznmu, niž proběhne kontrol Společenství: ) pokud to riziko stnovené v souldu s čl. 18 bodem 18 nevyžduje h) ujištění, které může třetí země poskytnout, pokud jde o dodržování poždvků Společenství nebo o rovnocennost vlstních ustnovení s těmito poždvky; i) hygienické podmínky produkce, výroby, mnipulce, skldování expedice, jež jsou upltňovány u produktů živočišného původu určených pro Společenství; j) jkékoli zkušenosti z uvádění n trh produktů ze třetí země výsledky přípdných provedených dovozní kontrol; b) pokud se při rozhodování o zřzení třetí země do seznmu podle odstvce 1 konsttuje, že z jiných informcí vyplývá, že příslušný orgán poskytuje nezbytné záruky. 3. Seznm vyprcovný podle tohoto článku může být kombinován s jiným seznmem vyprcovným pro účely veřejného zdrví zdrví zvířt. k) výsledky kontrol Společenství provedených v třetí zemi, zejmén výsledky posouzení příslušných orgánů, optření, která příslušné orgány přijly n zákldě doporučení, která jim byl dresován po provedení kontroly Společenství; l) existence schváleného progrmu regulce zoonóz, jeho provádění sdělování 4. Při vyprcovávání nebo ktulizci seznmu musí být zvláště přihlédnuto k následujícím kritériím: ) právní předpisy třetí země v oblsti i) produktů živočišného původu, ii) používání veterinárních léčivých příprvků, včetně prvidel týkjících se jejich zákzu nebo povolování, jejich distribuci, uvádění n trh předpisů vzthujících se n správní inspekční otázky, m) existence schváleného progrmu regulce reziduí, jeho provádění sdělování. 5. Komise zjistí zveřejňování ktuálních verzí všech seznmů vyprcovných nebo ktulizovných v souldu s tímto článkem. iii) příprvy používání krmiv, včetně postupů pro používání přísd, příprvy používání medikovných krmiv, rovněž hygienické jkosti surovin používných pro příprvu krmiv konečného výrobku; b) orgnizce příslušných orgánů třetích zemí, jejich prvomoci nezávislost, dohled, kterému podléhjí, prvomoc, kterou mjí k dispozici pro účinné proszování použitelných právních předpisů; c) školení personálu v provádění úředních kontrol; d) zdroje, včetně dignostických možností, které má příslušný orgán k dispozici; e) existence používání dokumentovných kontrolních postupů kontrolních systémů zložených n prioritách; f) podle potřeby situci ohledně zdrvotního stvu zvířt postupy, jimiž se Komisi příslušným mezinárodním orgánům oznmuje propuknutí nákz u zvířt; g) rozsh provádění úředních kontrol dovozu zvířt produktů živočišného původu; Článek 12 Seznm zřízení, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu 1. Produkty živočišného původu mohou být dováženy do Společenství, pouze pokud byly expedovány ze zřízení, získány nebo připrveny v zřízeních, která jsou uveden v seznmech vyprcovných ktulizovných podle tohoto článku, kromě: ) přípdů, kdy je pro kždý jednotlivý přípd ve shodě s postupem podle čl. 19 odst. 2 rozhodnuto, že záruky, které dotyčná třetí země poskytuje ohledně dovozu určitých produktů živočišného původu jsou tkové, že postup stnovený v tomto článku není nezbytný k zjištění splnění poždvků odstvce 2; b) přípdů uvedených v příloze V.

8 82 03/sv. 45 Kromě toho mohou být čerstvé mso, mleté mso, msné polotovry, msné výrobky mechnicky oddělovné mso (MOM) dováženy do Společenství, pouze pokud jsou vyrobeny z ms získného n jtkách v bourárnách/porcovnách, které jsou uvedeny v seznmech vyprcovných ktulizovných v souldu s tímto článkem, nebo ve schválených zřízeních ve Společenství. 5. Komise zjistí, by byly ktuální verze všech seznmů zpřístupněny veřejnosti. Článek 13 Živí mlži, ostnokožci, pláštěnci mořští plži 2. Zřízení může být zřzeno do tkového seznmu pouze tehdy, pokud příslušný orgán třetí země původu zručuje, že: ) zřízení, jkož i všechn zřízení, která mnipulují se surovinou živočišného původu používnou ve výrobě dotyčných produktů živočišného původu, splňují příslušné poždvky Společenství, zejmén poždvky nřízení (ES) č. 853/ 2004, nebo poždvky, které byly oznčeny z rovnocenné tkovým poždvkům při rozhodování o zřzení dotyčné třetí země do příslušného seznmu v souldu s článkem 11; b) v zřízeních provádí kontroly úřední inspekční služb uvedené třetí země popřípdě předává Komisi všechny příslušné informce o zřízeních dodávjících suroviny c) má skutečnou prvomoc zstvit vývoz do Společenství ze zřízení, pokud zřízení nesplňují poždvky podle písmene ). 3. Příslušné orgány třetích zemí uvedených v seznmech vyprcovných ktulizovných v souldu s článkem 11 zručí, že budou vyprcovány seznmy zřízení podle odstvce 1, budou ktulizovány sděleny Komisi. 4. ) Komise prvidelně oznmuje kontktním místům, která k tomuto účelu jmenovly členské státy, nové nebo ktulizovné seznmy, které obdržel podle odstvce 3 od příslušných orgánů dotyčných třetích zemí. b) Pokud žádný členský stát nevznese do 20 prcovních dnů od oznámení Komise námitku proti novému nebo ktulizovnému seznmu, dovoz ze zřízení uvedených v seznmu se povolí po uplynutí 10 prcovních dnů po dni, kdy Komise seznm zveřejnil. c) Pokud lespoň jeden členský stát předloží písemné připomínky nebo pokud Komise povžuje z nezbytné uprvit seznm n zákldě příslušných informcí, npř. zpráv z inspekce Společenství nebo oznámení v rámci systému rychlého vrování, oznámí to všem členským státům zhrne bod do progrmu jednání příštího zsedání příslušné sekce Stálého výboru pro potrvinový řetězec zdrví zvířt, by popřípdě v souldu s postupem podle čl. 19 odst. 2 rozhodl. 1. Aniž je dotčen čl. 12 odst. 1 písm. b), musí živí mlži, ostnokožci, pláštěnci mořští plži pocházet z produkčních oblstí ve třetích zemích, které jsou uvedeny v seznmu vyprcovném ktulizovném v souldu s článkem Poždvek odstvce 1 se nevzthuje n hřebentkovivé (Pectinide) sbírné mimo klsifikovné produkční oblsti. Úřední kontroly, pokud jde o hřebentkovité, se všk provádějí podle přílohy II kpitoly III. 3. ) Před vyprcováním seznmů podle odstvce 1 se přihlédne zejmén k zárukám, které může příslušný orgán třetí země poskytnout, pokud jde o dodržování poždvků tohoto nřízení n klsifikci kontrolu produkčních oblstí. b) Inspekční prohlídky n místě vykoná Společenství před vyprcováním tkových seznmů, s výjimkou přípdů, kdy: i) to riziko stnovené v souldu s čl. 18 bodem 18 neodůvodňuje ii) se při rozhodování o zřzení produkční oblsti do seznmu podle odstvce 1 konsttuje, že z jiných informcí vyplývá, že příslušný orgán poskytuje nezbytné záruky. 4. Komise zjistí, by byly ktuální verze všech seznmů vyprcovných nebo ktulizovných v souldu s tímto článkem zpřístupněny veřejnosti. Článek 14 Dokldy 1. Při dovozu do Společenství musí být zásilky produktů živočišného původu optřeny dokldem splňujícím poždvky stnovené v příloze VI. 2. Tento dokld musí osvědčovt, že produkty splňují: ) poždvky stnovené pro tkové produkty v nřízení (ES) č. 852/2004 v nřízení (ES) č. 853/2004 nebo poždvky, které jsou jim rovnocenné, b) jkékoli zvláštní dovozní podmínky stnovené v souldu s čl. 18 bodu 19.

9 03/sv Dokldy mohou obshovt podrobnosti, které jsou poždovány v souldu s jinými právními předpisy Společenství v oblsti veřejného zdrví zdrví zvířt. 4. Výjimky z ustnovení odstvce 1 lze udělit v souldu s postupem podle čl. 19 odst. 2, pokud je možné získt záruky uvedené v odstvci 2 tohoto článku jiným způsobem. Článek 15 Zvláštní ustnovení pro produkty rybolovu 1. Postupy stnovené v této kpitole se nevzthují n čerstvé produkty rybolovu vyložené ve Společenství přímo z rybářského plvidl plujícího pod vljkou třetí země. Úřední kontroly tkových produktů rybolovu se provádějí podle přílohy III. 2. ) Produkty rybolovu dovezené z výrobních nebo mrzírenských plvidel plujících pod vljkou třetí země musí pocházet z plvidel, která jsou uveden n seznmu vyprcovném ktulizovném v souldu s postupem stnoveným v čl. 12 odst. 4. b) Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. b) všk mohou být plvidl zřzen do tkových seznmů: i) n zákldě společného sdělení příslušného orgánu třetí země, pod jejíž vljkou plvidlo pluje, příslušného orgánu jiné třetí země, n který prvně jmenovný příslušný orgán přenesl odpovědnost z inspekce dotyčného plvidl, z podmínky, že tto třetí země je uveden v seznmu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu, vyprcovném v souldu s článkem 11, všechny produkty rybolovu z dotyčného plvidl, které jsou určeny pro uvedení n trh Společenství, byly vyloženy přímo v dotyčné třetí zemi, příslušný orgán dotyčné třetí země provedl inspekci plvidl prohlásil, že plvidlo splňuje poždvky Společenství, příslušný orgán dotyčné třetí země prohlásil, že bude prvidelně provádět inspekce plvidl s cílem zjistit, by i ndále splňovlo poždvky Společenství; nebo ii) n zákldě společného sdělení příslušného orgánu třetí země, pod jejíž vljkou plvidlo pluje, příslušného orgánu členského státu, n nějž prvně jmenovný příslušný orgán přenesl odpovědnost z inspekce dotyčného plvidl, z podmínky, že všechny produkty rybolovu z dotyčného plvidl, které jsou určeny pro uvedení n trh Společenství, byly vyloženy přímo v dotyčném členském státu, příslušný orgán dotyčného členského státu provedl inspekci plvidl prohlásil, že plvidlo splňuje poždvky Společenství, příslušný orgán dotyčného členského státu prohlásil, že bude prvidelně provádět inspekce plvidl s cílem zjistit, by i ndále splňovlo poždvky Společenství. c) Komise zjistí, by byly ktuální verze všech seznmů vyprcovných nebo ktulizovných v souldu s tímto článkem zpřístupněny veřejnosti. 3. Pokud jsou produkty rybolovu dováženy přímo z rybářské lodi nebo mrzírenského plvidl, může být dokld poždovný podle článku 14 nhrzen dokldem podepsným kpitánem. 4. Prováděcí předpisy k tomuto článku mohou být stnoveny ve shodě s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2. KAPITOLA IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 16 Prováděcí optření přechodná ustnovení Prováděcí optření přechodná ustnovení mohou být stnoven v souldu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2. Článek 17 Změn přizpůsobení příloh 1. Přílohy I, II, III, IV, V VI mohou být změněny nebo doplněny z účelem jejich přizpůsobení vědeckému technickému pokroku v souldu s postupem uvedeným v čl. 19 odst V souldu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2 mohou být udělovány výjimky z příloh I, II, III, IV, V VI z předpokldu, že tkové výjimky nemjí vliv n dosžení cílů tohoto nřízení.

10 84 03/sv Aniž je ohroženo dosžení cílů tohoto nřízení, mohou členské státy přijmout v souldu s odstvci 4 ž 7 vnitrostátní optření pro přizpůsobení poždvků uvedených v příloze I. 4. Vnitrostátní optření uvedená v odstvci 3 ) mjí z cíl: i) umožnit dlší používání trdičních metod v kterékoli fázi výroby, zprcování nebo distribuce potrvin, ii) vyjít vstříc potřebám potrvinářských podniků s mlým objemem výroby nebo podnikům v regionech ovlivněných zvláštními zeměpisnými omezeními, nebo 7. Členský stát může přijmout vnitrostátní optření, kterými se mění poždvky uvedené v příloze I, pouze: ) ve shodě s rozhodnutím přijtým v souldu s odstvcem 6, nebo b) pokud do jednoho měsíce od uplynutí lhůty podle odstvce 6 Komise neoznámil členským státům, že obdržel písemné připomínky nebo že hodlá nvrhnout, by bylo přijto rozhodnutí v souldu s odstvcem Pokud členský stát přijme vnitrostátní optření provádějící pilotní projekt s cílem vyzkoušet nové přístupy k hygienickým kontrolám ms v souldu s odstvci 3 ž 7, sdělí Komisi jejich výsledky, jkmile jsou k dispozici. Komise poté zváží, zd v souldu s odstvcem 1 nvrhne obecná optření. iii) umožnit provedení pilotních projektů s cílem vyzkoušet nové přístupy k hygienickým kontrolám ms; b) se týkjí zejmén následujících spektů přílohy I: i) informce o potrvinovém řetězci, ii) přítomnost příslušného orgánu v zřízeních. 5. Členský stát, který si přeje přijmout vnitrostátní optření podle odstvce 3, o tom uvědomí Komisi osttní členské státy. V kždém oznámení: ) uvede podrobný popis poždvků, které mjí být podle dotyčného členského státu přizpůsobeny, chrkter přizpůsobení, o které usiluje; b) popíše dotyčná zřízení; c) vysvětlí důvody pro přizpůsobení přípdně předloží souhrn provedené nlýzy rizik všech optření, která mjí být přijt s cílem zjistit, by přizpůsobení neohrozilo cíle tohoto nřízení; d) uvede jkékoli jiné příslušné informce. 6. Osttní členské státy mjí tři měsíce od obdržení oznámení uvedeného v odstvci 5 n to, by zslly Komisi písemné připomínky. Komise může, pokud obdrží písemné připomínky od jednoho nebo více členských států, musí vést konzultce s členskými státy v rámci výboru uvedeného v čl. 19 odst. 1. Komise může v souldu s postupem podle čl. 19 odst. 2 rozhodnout, zd zmýšlená optření mohou být proveden, popřípdě s jkými změnmi. Komise může, je-li to vhodné, v souldu s odstvci 1 nebo 2 tohoto článku nvrhnout obecná optření. Článek 18 Zvláštní rozhodnutí Aniž je dotčen všeobecná pltnost článku 16 čl. 17 odst. 1, mohou být v souldu s postupem uvedeným v čl. 19 odst. 2 stnoven prováděcí optření nebo přijty změny příloh I, II, III, IV, V nebo VI s cílem upřesnit: 1. zkoušky pro posuzování činnosti provozovtelů potrvinářských podniků jejich personálu; 2. metodu sdělování výsledků inspekcí; 3. kritéri pro to, by bylo možné n zákldě nlýzy rizik rozhodnout, kdy n jtkách v zřízeních zprcovávjících zvěřinu není nutná přítomnost úředního veterinárního lékře při prohlídkách před porážkou po porážce; 4. prvidl týkjící se obshu testů pro úřední veterinární lékře úřední pomocné veterinární prcovníky; 5. mikrobiologická kritéri umožňující kontrolu procesu ve vzthu k hygieně v zřízeních; 6. lterntivní postupy, sérologické nebo jiné lbortorní testy, které poskytnou záruky lespoň rovnocenné zárukám zvláštních postupů prohlídek po porážce popsných v příloze I oddílu IV, mohou je tedy nhrdit, pokud tk příslušný orgán rozhodne; 7. okolnosti, z kterých nejsou některé z prohlídek po porážce popsných v příloze I oddílu IV nezbytné s ohledem n hospodářství, region nebo zemi, z nichž zvířt pocházejí, n zásdy nlýzy rizik; 8. předpisy pro lbortorní testy;

11 03/sv ošetření chldem, které má být u ms provedeno s ohledem n cysticerkózu trichinelózu; 10. podmínky, z nichž mohou být hospodářství regiony prohlášeny z úředně prosté cysticerk nebo trichinely; uditu, jimiž se uznává, že optření upltňovná v dotyčné třetí zemi nebo regionu poskytují záruky, které jsou rovnocenné zárukám upltňovným ve Společenství, pokud třetí země předloží odpovídjící objektivní důkzy. 11. metody, které mjí být použity při zkoumání podmínek uvedených v příloze I oddílu IV kpitole IX; 12. u prst n výkrm kritéri pro kontrolovné podmínky chovu integrovné výrobní systémy; 13. kritéri pro klsifikci produkčních sádkovcích oblstí pro živé mlže ve spolupráci s příslušnou referenční lbortoří Společenství, včetně: ) limitních hodnot nlytických metod pro mořské biotoxiny, b) virologických testovcích metod virologických norem c) plánů metod odběru vzorků nlytických tolerncí, které mjí být použity pro účely kontroly dodržování kritérií; Článek 19 Postup výboru 1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potrvinový řetězec zdrví zvířt zřízený článkem 58 nřízení (ES) č. 178/ Odkzuje-li se n tento odstvec, použijí se články 5 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem n ustnovení článku 8 uvedeného rozhodnutí. Lhůt uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Výbor přijme svůj jedncí řád. 14. orgnoleptická kritéri pro hodnocení čerstvosti produktů rybolovu; Článek nlytické limity, metody nlýzy plány odběru vzorků pro úřední kontroly produktů rybolovu poždovné podle přílohy III, tké s ohledem n przity látky znečišťující životní prostředí; 16. metodu, jíž Komise zpřístupňuje seznmy třetích zemí zřízení v třetích zemích veřejnosti podle článků 11, 12, 13 15; 17. vzory dokldů kritéri pro používání dokldů v elektronické formě; 18. kritéri pro vymezení rizik, které předstvují určité produkty živočišného původu dovážené do Společenství; 19. zvláštní dovozní podmínky pro určité produkty živočišného původu s přihlédnutím k rizikům, která s nimi souvisejí, informcím poskytnutým příslušnými třetími zeměmi popřípdě k výsledkům kontrol, které Společenství provedlo v těchto třetích zemích. Tyto zvláštní dovozní podmínky mohou být stnoveny pro jeden produkt živočišného původu nebo pro skupinu produktů. Mohou se vzthovt n jednu třetí zemi, n regiony v třetí zemi nebo n skupinu třetích zemí; Konzultce s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin Komise vede konzultce s Evropským úřdem pro bezpečnost potrvin o jkékoli záležitosti spdjící do oblsti působnosti tohoto nřízení kdykoli je to nezbytné, zejmén před tím, než nvrhne: 1. změny zvláštních poždvků týkjících se postupů prohlídek po porážce stnovených v příloze I oddílu IV, 2. změny prvidel v příloze I oddílu IV kpitole IX pro mso zvířt, u nichž byly při prohlídce po porážce nlezeny léze odpovídjící infekci brucelózy nebo tuberkulózy, 3. prováděcí optření v oblstech uvedených v čl. 18 bodech 5 ž 15. Článek 21 Zpráv Evropskému prlmentu Rdě 20. podmínky pro dovoz produktů živočišného původu ze třetí země nebo regionu v třetí zemi vyplývjící z provádění dohody o rovnocennosti nebo z uspokojivého 1. Komise nejpozději do 20. květn 2009 předloží Evropskému prlmentu Rdě zprávu, ve které podá přehled zkušeností získných při používání tohoto nřízení.

12 86 03/sv Komise podle potřeby doplní zprávu vhodnými návrhy. Článek 22 Vstup v pltnost Toto nřízení vstupuje v pltnost dvcátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se po 18 měsících ode dne, kdy vstoupí v pltnost všechny následující právní předpisy: ) nřízení (ES) č. 852/2004; b) nřízení (ES) č. 853/2004 c) směrnice Evropského prlmentu Rdy 2004/41/ES ze dne 21. dubn 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkjící se hygieny potrvin hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě jejich uvádění n trh ( 1 ). Použije se všk nejdříve od 1. ledn Toto nřízení je závzné v celém rozshu přímo použitelné ve všech členských státech. Ve Štrsburku dne 29. dubn Z Evropský prlment předsed P. COX Z Rdu předsed M. McDOWELL ( 1 ) Úř. věst. L 157, , s. 33.

13 03/sv PŘÍLOHA I ČERSTVÉ MASO ODDÍL I: ÚKOLY ÚŘEDNÍHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE KAPITOLA I: ÚKOLY PŘI AUDITU 1. Vedle všeobecných poždvků čl. 4 odst. 4 týkjících se uditů správné hygienické prxe musí úřední veterinární lékř ověřit, zd provozovtel potrvinářského podniku u vedlejších produktů živočišného původu soustvně dodržuje vlstní postupy týkjící se sběru, přeprvy, skldování, mnipulce, zprcování jejich používání nebo likvidce, včetně specifikovného rizikového mteriálu, z něž je provozovtel potrvinového podniku odpovědný. 2. Vedle obecných poždvků čl. 4 odst. 5 týkjících se uditů zásd zložených n HACCP úřední veterinární lékř kontroluje, zd postupy provozovtele v mximální míře zručují, že mso ) nevykzuje ptologické odchylky změny, b) není znečištěno fekáliemi nebo jinými nečistotmi c) neobshuje specifikovný rizikový mteriál, pokud to není přípustné podle právních předpisů Společenství, bylo vyrobeno v souldu s právními předpisy Společenství o přenosných spongiformních encefloptiích (TSE). KAPITOLA II: INSPEKČNÍ ÚKOLY Při provádění inspekčních úkolů podle této kpitoly úřední veterinární lékř přihlíží k výsledkům uditů provedených v souldu s článkem 4 kpitolou I této přílohy. Podle potřeby změří svou inspekci odpovídjícím směrem. A. Informce o potrvinovém řetězci 1. Při provádění prohlídek před porážkou po porážce úřední veterinární lékř kontroluje nlyzuje příslušné informce ze záznmů hospodářství, ze kterého zvířt určená k porážce pocházejí, přihlíží k dokumentovným výsledkům této kontroly nlýzy. 2. Při provádění inspekčních úkolů úřední veterinární lékř přihlíží k úředním osvědčením zvířt k prohlášením veterinárních lékřů, včetně úředních veterinárních lékřů schválených veterinárních lékřů, provádějících kontroly n úrovni prvovýroby. 3. Pokud provozovtelé potrvinářských podniků v potrvinovém řetězci přijmou dlší optření s cílem zručit bezpečnost potrvin zvedením integrovných systémů, soukromých kontrolních systémů, osvědčení nezávislou třetí strnou nebo jinými prostředky jsou-li tto optření dokumentován dotyčná zvířt jsou jsně identifikovtelná, může úřední veterinární lékř přihlédnout k těmto skutečnostem při provádění inspekčních úkolů prověřování postupů zložených n zásdách HACCP. B. Prohlídky před porážkou 1. S výjimkou přípdů uvedených v odstvcích 4 5: ) úřední veterinární lékř provádí u všech zvířt prohlídky před porážkou; b) tto prohlídk musí proběhnout do 24 hodin od doprvení zvířt n jtky méně než 24 hodin před porážkou. Vedle toho může úřední veterinární lékř vyždovt prohlídku kdykoliv.

14 88 03/sv Prohlídk před porážkou musí zejmén stnovit, zd u dotyčného prohlíženého zvířete existují známky: ) porušení dobrých životních podmínek zvířt; nebo b) stvu, který může nepříznivě ovlivnit lidské zdrví nebo zdrví zvířt, přičemž se musí zejmén věnovt pozornost detekci zoonóz nákz uvedených v seznmu A nebo popřípdě v seznmu B Mezinárodního úřdu pro nákzy zvířt (Office Interntionl des Epizooties, OIE). 3. Kromě obvyklých prohlídek před porážkou provádí úřední veterinární lékř klinické prohlídky všech zvířt, která přípdně byl provozovtelem potrvinářského podniku nebo úředním pomocným veterinárním prcovníkem vyřzen. 4. V přípdě nucené porážky mimo jtky v přípdě ulovené volně žijící zvěře kontroluje úřední veterinární lékř n jtkách nebo v zřízení zprcovávjícím zvěřinu prohlášení přiložené k tělu zvířete, které vydl veterinární lékř nebo proškolená osob podle nřízení (ES) č. 853/ Pokud to oddíl III kpitol II nebo oddíl IV umožňují, může prohlídk před porážkou proběhnout v hospodářství, ze kterého zvíře pochází. V tkovém přípdě musí úřední veterinární lékř n jtkách provést prohlídku před porážkou pouze v uvedených přípdech míře. C. Dobré životní podmínky zvířt Úřední veterinární lékř ověřuje, zd jsou dodržovány příslušné předpisy Společenství vnitrostátní předpisy o dobrých životních podmínkách zvířt, npř. předpisy týkjící se ochrny zvířt při porážce při přeprvě. D. Prohlídk po porážce 1. U jtečně uprvených těl k nim přiložených drobů se neprodleně po porážce provede prohlídk. Prohlédne se celý vnější povrch. Přitom může být nezbytné s jtečně uprveným tělem droby omezeným způsobem mnipulovt použít zvláštní technická zřízení. Zvláštní pozornost musí být věnován detekci zoonóz nákz uvedených v seznmu A popřípdě v seznmu B OIE. Rychlost porážkové linky počet prcovníků provádějících prohlídku musí umožňovt řádnou prohlídku. 2. Pokud je to nezbytné, provedou se dlší vyšetření, npř. prohmtání jtečně uprveného těl drobů jejich nřezání lbortorní testy, s cílem: ) dospět ke konečné dignóze; nebo b) zjistit i) chorobu zvířt, ii) rezidu nebo kontminující látky překrčující limity stnovené právními předpisy Společenství, iii) nedodržení mikrobiologických kritérií, nebo iv) jiné fktory, které by mohly vyždovt, by bylo mso prohlášeno z nevhodné k lidské spotřebě nebo by bylo stnoveno omezení jeho použití, zejmén v přípdě nuceně poržených zvířt. 3. Úřední veterinární lékř musí poždovt, by byl k prohlídce po porážce předložen jtečně uprvená těl domácích lichokopytníků, skotu stršího šesti měsíců domácích prst strších čtyř týdnů rozřezná podélným řezem podél páteře n půlky. Úřední veterinární lékř je pro potřeby prohlídky rovněž oprávněn vyždovt podélné rozříznutí hlvy nebo těl jkéhokoli zvířete. Příslušný orgán všk může z účelem přihlédnutí k určitým spotřebitelským zvykům, technologickému vývoji nebo zvláštním snitárním situcím povolit, by byl jtečně uprvená těl domácích kopytníků, skotu stršího šesti měsíců domácích prst strších čtyř týdnů předkládán k prohlídce nerozpůlená.

15 03/sv Při prohlídce musí být přijt optření k tomu, by byl kontmince ms při prohmtání, nřezání nebo nříznutí omezen n minimum. 5. V přípdě nucené porážky musí být jtečně uprvené tělo před uvolněním k lidské spotřebě podrobeno co nejdříve prohlídce po porážce podle odstvců 1 ž 4. E. Specifikovný rizikový mteriál jiné vedlejší produkty živočišného původu V souldu se zvláštními prvidly Společenství pro specifikovný rizikový mteriál jiné vedlejší produkty živočišného původu provádí úřední veterinární lékř kontrolu odstrňování, oddělování podle potřeby oznčování tkových produktů. Úřední veterinární lékř zjistí, by provozovtel potrvinářského podniku přijl veškerá nezbytná optření s cílem zmezit kontminci ms specifikovným rizikovým mteriálem při porážce (včetně omrčování) při odstrňování specifikovného rizikového mteriálu. F. Lbortorní testy 1. Úřední veterinární lékř zjistí, by byl prováděn odběr vzorků, by vzorky byly řádně oznčeny, bylo s nimi řádně mnipulováno by byly odesílány do příslušné lbortoře, to v rámci: ) monitorování kontroly zoonóz původců zoonóz, b) zvláštních lbortorních testů pro dignostiku přenosných spongiformních encefloptií v souldu s nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 999/2001 ( 1 ), c) detekce nepovolených látek nebo výrobků kontroly regulovných látek, zejmén v rámci vnitrostátních plánů sledování reziduí podle směrnice Rdy 96/23/ES ( 2 ), d) detekce nákz uvedených v seznmu A popřípdě v seznmu B OIE. 2. Úřední veterinární lékř musí rovněž zjistit, by byly provedeny jkékoli jiné nezbytné lbortorní testy. KAPITOLA III: OZNAČENÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI 1. Úřední veterinární lékř dohlíží n umísťování oznčení zdrvotní nezávdnosti n použité znčky. 2. Úřední veterinární lékř zejmén zjistí, by: ) oznčení zdrvotní nezávdnosti bylo použito pouze u zvířt (domácích kopytníků, velké volně žijící zvěře frmových svců kromě zjícovců), u kterých proběhl prohlídk před porážkou po porážce v souldu s tímto nřízením u nichž nejsou důvody k prohlášení ms z nevhodné k lidské spotřebě. Oznčení zdrvotní nezávdnosti všk smí být umístěno před obdržením výsledků vyšetření n trichinelózu, pokud je úřední veterinární lékř přesvědčen, že mso od dotyčného zvířete bude umístěno n trh, pouze pokud budou výsledky uspokojivé; b) oznčení zdrvotní nezávdnosti bylo umístěno n vnější povrch jtečně uprveného těl rzítkováním inkoustovým rzítkem nebo vypálením rzítk, to tkovým způsobem, by v přípdě rozdělení jtečně uprveného těl n jtečné půle nebo čtvrtě nebo při rozporcování jtečné půle n tři díly kždý z dílů nesl oznčení zdrvotní nezávdnosti. 3. Oznčení zdrvotní nezávdnosti musí být oválné, o šířce lespoň 6,5 cm výšce 4,5 cm musí nést následující informce uvedené dobře čitelnými znky: ) oznčení musí uvádět název země, ve které se zřízení nchází, který může být n oznčení vyveden plným názvem velkými písmeny nebo dvěm písmeny kódu v souldu s příslušnou normou ISO. V přípdě členských států se jedná o kódy AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE UK; ( 1 ) Úř. věst. L 147, , s. 1. Nřízení nposledy pozměněné nřízením Komise (ES) č. 2245/2003 (Úř. věst. L 333, , s. 28). ( 2 ) Úř. věst. L 125, , s. 10. Směrnice nposledy pozměněná nřízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, , s. 1).

16 90 03/sv. 45 b) číslo schválení jtek c) zkrtky CE, EC, EF, EG, EK nebo EY, pokud znčku umísťují jtky ncházející se ve Společenství. 4. Písmen musí mít být nejméně 0,8 cm vysoká číslice musí být nejméně 1 cm vysoké. Velikost znčky znků smí být zmenšen u oznčování zdrvotní nezávdnosti jehňt, kůzlt selt. 5. Brvivo použité k oznčení zdrvotní nezávdnosti musí být schváleno v souldu s prvidly Společenství o používání brviv v potrvinách. 6. Oznčení zdrvotní nezávdnosti může rovněž obshovt údj o úředním veterinárním lékři, který provedl prohlídku ms. Příslušné orgány provozovtelé potrvinářských podniků mohou používt vybvení, které objednli před vstupem tohoto nřízení v pltnost, to ž do vyčerpání zásob nebo nutnosti vyměnit tento mteriál. 7. Mso od zvířt, která byl nuceně poržen mimo jtky, musí být oznčeno zvláštním oznčením zdrvotní nezávdnosti, které nelze změnit s oznčením zdrvotní nezávdnosti podle této kpitoly ni s identifikčním oznčením podle přílohy II oddílu I nřízení (ES) č. 853/ Mso z nestžené volně žijící zvěře nesmí být oznčenou znčkou zdrvotní nezávdnosti, dokud po stžení v zřízení zprcovávjícím zvěřinu nepodstoupilo prohlídku po porážce nebylo prohlášeno z vhodné k lidské spotřebě. 9. Tto kpitol je použitelná niž jsou dotčeny veterinární předpisy o oznčování zdrvotní nezávdnosti. ODDÍL II: ČINNOSTI NAVAZUJÍCÍ NA KONTROLY KAPITOLA I: SDĚLOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PROHLÍDEK 1. Úřední veterinární lékř výsledky inspekčních činností zznmená zhodnotí. 2. ) Pokud se při prohlídce zjistí chorob nebo stv, které by mohly mít vliv n veřejné zdrví nebo zdrví zvířt nebo by ohrožovly dobré životní podmínky zvířt, oznámí to úřední veterinární lékř provozovteli potrvinářského podniku. b) Pokud zjištěný problém nstne během prvovýroby, úřední veterinární lékř informuje veterinárního lékře, který nvštěvuje hospodářství, ze kterého zvíře pochází, provozovtele potrvinářského podniku, který z dotyčné hospodářství odpovídá (pokud by tím následně nebylo ovlivněno pozdější soudní řízení) popřípdě příslušný orgán odpovědný z dozor nd dotyčným zřízením nebo honitbou. c) Pokud byl dotyčná zvířt chován v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, informuje úřední veterinární lékř příslušný orgán členského státu, ve kterém se dotyčná provozovn nchází. Příslušný orgán přijme vhodná optření v souldu s použitelnými právními předpisy Společenství. 3. Výsledky prohlídek testů se ukládjí do příslušných dtbází. 4. Pokud má úřední veterinární lékř při prohlídce před porážkou nebo po porážce nebo při jiné inspekční činnosti podezření n výskyt původců infekčních nákz uvedených v seznmu A nebo přípdně v seznmu B OIE, neprodleně to oznámí příslušnému orgánu ob musí v souldu s použitelnými právními předpisy Společenství přijmout veškerá nezbytná optření předběžná optření s cílem zbránit možnému šíření původců infekčních nákz. KAPITOLA II: ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ O POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI 1. Úřední veterinární lékř ověřuje, zd zvířt nejsou porážen, niž provozovtel jtek obdrží zkontroluje příslušné informce o potrvinovém řetězci. 2. Úřední veterinární lékř všk může připustit, by byl zvířt poržen n jtkách, přestože nejsou k dispozici příslušné informce o potrvinovém řetězci. V tkovém přípdě musí být všechny příslušné informce o potrvinovém řetězci dodány před propuštěním jtečně uprveného těl k lidské spotřebě. Do konečného rozhodnutí musí být tková jtečně uprvená těl droby skldovány odděleně od jiného ms.

17 03/sv Bez ohledu n odstvec 2, pokud příslušné informce o potrvinovém řetězci nejsou k dispozici do 24 hodin od doprvení zvířete n jtky, prohlásí se veškeré mso ze zvířete z nevhodné k lidské spotřebě. Pokud zvíře dosud nebylo porženo, utrtí se odděleně od osttních zvířt. 4. Pokud z doprovodných záznmů, dokldů nebo jiných informcí vyplývá, že: ) zvířt pocházejí z hospodářství nebo oblsti, v nichž pltí zákz přemísťování zvířt nebo jiný zákz z hygienických nebo veterinárních důvodů; b) nebyl dodržen prvidl pro používání veterinárních léčivých příprvků; nebo c) existují jiné okolnosti, které mohou nepříznivě ovlivnit lidské zdrví nebo zdrví zvířt, nesmějí být zvířt přijt k porážce jink, než v souldu s postupy stnovenými v právních předpisech Společenství pro vyloučení rizik pro lidské zdrví zdrví zvířt. Pokud jsou již zvířt n jtkách, musí být usmrcen odděleně musí být prohlášen z nevhodná k lidské spotřebě, přičemž musí být podle potřeby přijt předběžná optření k ochrně zdrví zvířt veřejného zdrví. Kdykoli to uzná úřední veterinární lékř z vhodné, provedou se v hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí, úřední kontroly. 5. Příslušný orgán přijme vhodná optření, pokud zjistí, že doprovodné záznmy, dokldy nebo jiné informce neodpovídjí skutečné situci v hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí, nebo skutečnému stvu zvířt nebo měly záměrně uvést úředního veterinárního lékře v omyl. Příslušný orgán přijme optření proti provozovteli potrvinářského podniku odpovědnému z hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí, nebo proti jiné zúčstněné osobě. Toto optření může spočívt zejmén v mimořádných kontrolách. Provozovtel potrvinářského podniku zodpovědný z dotyčné hospodářství nebo jiná zúčstněná osob ponesou nákldy n tyto mimořádné kontroly. KAPITOLA III: ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVÝCH ZVÍŘAT 1. Úřední veterinární lékř ověřuje, zd jsou splněny povinnosti provozovtele potrvinářského podniku podle nřízení (ES) č. 853/2004, by byl zvířt přijímná k porážce řádně oznčen. Úřední veterinární lékř zjistí, by zvířt, jejichž identit není řádně zjistitelná, byl usmrcen odděleně prohlášen z nevhodná k lidské spotřebě. Kdykoli to uzná úřední veterinární lékř z vhodné, provedou se v hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí, úřední kontroly. 2. Pokud existují přednostní důvody pro dodržení poždvků n dobré životní podmínky zvířt, mohou být koně porženi n jtkách i v přípdě, kdy nebyly dodány předepsné informce o jejich identitě. Tyto informce všk musí být dodány před tím, než bude možné prohlásit jtečně uprvené tělo z vhodné k lidské spotřebě. Tyto poždvky se vzthují tké n nucenou porážku koní mimo jtky. 3. Úřední veterinární lékř ověřuje, zd jsou splněny povinnosti provozovtele potrvinářského podniku podle nřízení (ES) č. 853/2004, by zvířt, jejichž kůže, kožk nebo rouno jsou v tkovém stvu, že existuje nepřijtelné riziko kontmince ms během porážky, nebyl poržen k lidské spotřebě bez předchozích očištění. 4. Zvířt, jejichž chorob nebo ptologický stv mohou být při mnipulci s msem nebo při jeho konzumci přeneseny n zvířt nebo člověk, obecně zvířt vykzující klinické příznky systémové choroby nebo vyhublosti nesmějí být porážen k lidské spotřebě. Tková zvířt musí být usmrcen odděleně tk, by nedošlo ke kontminci jiných zvířt nebo jtečně uprvených těl, musí být prohlášen z nevhodná k lidské spotřebě. 5. Porážk zvířt, u nichž je podezření n chorobu nebo n stv, který může nepříznivě ovlivnit lidské zdrví nebo zdrví zvířt, musí být odložen. Tková zvířt musí projít důkldnou prohlídkou před porážkou s cílem stnovit dignózu. Vedle toho může úřední veterinární lékř rozhodnout, že má být proveden odběr vzorků lbortorní vyšetření z účelem doplnění prohlídky po porážce. Pokud je to nezbytné, zvířt se porzí odděleně n konci normální porážky, přičemž musí být přijt veškerá nezbytná optření k tomu, by nedošlo ke kontminci jiného ms. 6. Se zvířty, která by mohl obshovt rezidu veterinárních léčivých příprvků překrčující hldiny stnovené v souldu s právními předpisy Společenství nebo by mohl obshovt rezidu zkázných látek, musí být zcházeno v souldu se směrnicí 96/23/ES.

18 92 03/sv Úřední veterinární lékř má stnovit podmínky, z kterých má být zcházeno z jeho přímého dohledu se zvířty v rámci zvláštního progrmu erdikce chorob nebo progrmu boje proti chorobám, jkými jsou brucelóz nebo tuberkulóz, nebo proti původcům zoonóz, npř. slmonele. Příslušný orgán stnoví podmínky, z nichž smí být tková zvířt poržen. Cílem těchto podmínek musí být omezení kontmince jiných zvířt nebo ms jiných zvířt n minimum. 8. Obecně pltí, že zvířt, která jsou doprven k porážce n jtky, musí být n nich tké poržen. Ve výjimečných přípdech, npř. pokud došlo n zřízení jtek k vážné poruše, může úřední veterinární lékř povolit přímý přesun n jiné jtky. KAPITOLA IV: ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT 1. Pokud nejsou v okmžiku porážky nebo usmrcení dodržován ustnovení týkjící se ochrny zvířt, úřední veterinární lékř ověří, zd provozovtel potrvinářského podniku neprodleně přijímá nezbytná náprvná optření zmezuje tomu, by se stv opkovl. 2. Úřední veterinární lékř postupně přiměřeně přistupuje k donucovcím optřením, od vydávání pokynů ž po zpomlení nebo i zstvení výroby, podle povhy závžnosti problému. 3. Úřední veterinární lékř přípdně informuje osttní příslušné orgány o problémech týkjících se dobrých životních podmínek zvířt. 4. Pokud úřední veterinární lékř zjistí, že nejsou dodržován prvidl týkjící se ochrny zvířt při přeprvě, přijme nezbytná optření v souldu s příslušnými právními předpisy Společenství. 5. Pokud: ) úřední pomocný veterinární prcovník provádí kontroly dobrých životních podmínek zvířt podle oddílů III nebo IV b) při nich se zjistí, že prvidl pro ochrnu zvířt nejsou dodržován, neprodleně to oznámí úřednímu veterinárnímu lékři podle potřeby v nléhvých přípdech ž do příchodu úředního veterinárního lékře přijme nezbytná optření podle odstvců 1 ž 4. KAPITOLA V: ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE MASA 1. Mso se prohlásí z nevhodné k lidské spotřebě, pokud: ) pochází ze zvířt, u kterých nebyl proveden prohlídk před porážkou, s výjimkou ulovené volně žijící zvěře; b) pochází ze zvířt, jejichž droby nebyly podrobeny prohlídce po porážce, pokud není v tomto nřízení nebo v nřízení (ES) č. 853/2004 stnoveno jink; c) pochází z uhynulých před porážkou, mrtvě nrozených nebo nenrozených zvířt nebo ze zvířt, která byl poržen do 7 dnů po nrození; d) se jedná o vyříznuté mso z míst vykrvení (krvvý ořez); e) pochází ze zvířt postižených nákzou ze seznmu A popřípdě seznmu B OIE, pokud není v oddílu IV stnoveno jink; f) pochází ze zvířt postižených generlizovnou nákzou, npř. celkovou septikémií, pyémií, toxémií nebo virémií; g) nesplňuje mikrobiologická kritéri stnovená podle právních předpisů Společenství pro rozhodování, zd smějí být potrviny uváděny n trh; h) vykzuje npdení przity, pokud není v oddílu IV stnoveno jink; i) obshuje rezidu nebo kontminující látky překrčující limity stnovené právními předpisy Společenství. Při překročení příslušného limitu by měly být popřípdě provedeny doplňující nlýzy;

19 03/sv j) niž jsou dotčeny zvláštní právní předpisy Společenství, pochází ze zvířt nebo z jtečně uprvených těl obshujících rezidu zkázných látek nebo ze zvířt, která byl ošetřen zkáznými látkmi; k) se jedná o játr ledviny zvířt strších dvou let, která pocházejí z regionů, v nichž byl při provádění plánů schválených podle článku 5 směrnice 96/23/ES zjištěn celková přítomnost těžkých kovů v životním prostředí; l) bylo nezákonně ošetřeno dekontminčními prostředky; m) bylo nezákonně ošetřeno ionizujícím zářením nebo UV zářením; n) obshuje cizorodá těles (kromě loveckého mteriálu u volně žijící zvěře); o) je u něj překročen nejvyšší povolený obsh rdioktivních látek stnovený v rámci právních předpisů Společenství; p) se jedná o mso s ptofyziologickými změnmi, nomáliemi v konzistenci, o nedosttečně vykrvené mso (kromě volně žijící zvěře) nebo o mso s nomáliemi orgnoleptických vlstností, zejmén o mso s výrzným pohlvním pchem; q) pochází z vyhublých (kchektických) zvířt; r) obshuje specifikovný rizikový mteriál, pokud to není přípustné podle právních předpisů Společenství; s) je špinvé, znečištěné fekáliemi nebo jink kontminovné; t) se jedná o krev, která může předstvovt riziko pro veřejné zdrví nebo zdrví zvířt v důsledku nákzového sttusu zvířete, od kterého pochází, nebo v důsledku kontmince při procesu porážky; u) podle názoru úředního veterinárního lékře zloženého n prozkoumání všech příslušných informcí může předstvovt riziko pro veřejné zdrví nebo zdrví zvířt nebo je z jiného důvodu nevhodné k lidské spotřebě. 2. Úřední veterinární lékř může stnovit poždvky, pokud jde o použití ms ze zvířt, která byl nuceně poržen mimo jtky. ODDÍL III: ODPOVĚDNOSTI A ČETNOST KONTROL KAPITOLA I: ÚŘEDNÍ POMOCNÍ VETERINÁRNÍ PRACOVNÍCI Úřední pomocní veterinární prcovníci mohou pomáht úřednímu veterinárnímu lékři při všech úkolech, přičemž musí být dodržen následující omezení zvláštní předpisy stnovené v oddílu IV: 1. při provádění úkolů v rámci uditů mohou úřední pomocní veterinární prcovníci pouze shromžďovt informce týkjící se správné hygienické prxe postupů zložených n zásdách HACCP; 2. při prohlídce před porážkou kontrole týkjící se dobrých životních podmínek zvířt mohou úřední pomocní veterinární prcovníci pouze provádět prvotní kontrolu zvířt pomáht při čistě prktických úkolech 3. při provádění prohlídek po porážce musí úřední veterinární lékř prvidelně kontrolovt práci úředních pomocných veterinárních prcovníků v přípdě zvířt, která byl nuceně poržen mimo jtky, musí provádět prohlídky osobně. KAPITOLA II: ČETNOST KONTROL 1. Příslušný orgán zjistí, by lespoň jeden úřední veterinární lékř byl přítomen: ) n jtkách při prohlídce před porážkou po porážce b) v zřízeních zprcovávjících zvěřinu při prohlídce po porážce.

20 94 03/sv U určitých jtek zřízení n zprcování zvěřiny určených n zákldě nlýzy rizik v souldu s přípdnými kritérii stnovenými v souldu s čl. 18 bodem 3 může příslušný orgán tento přístup uprvit. V tkových přípdech: ) úřední veterinární lékř nemusí být přítomen v době prohlídky před porážkou n jtkách, pokud: i) úřední veterinární lékř nebo schválený veterinární lékř provedli prohlídku před porážkou v hospodářství, ze kterého zvířt pocházejí, zkontrolovli informce o potrvinovém řetězci sdělili výsledky kontroly úřednímu pomocnému veterinárnímu prcovníkovi n jtkách, ii) úřední pomocný veterinární prcovník n jtkách se ujistil, že informce o potrvinovém řetězci nepoukzují n možné problémy s bezpečností potrvin celkový zdrvotní stv zvířete životní podmínky zvířete jsou uspokojující, iii) úřední veterinární lékř se prvidelně přesvědčuje, že úřední pomocný veterinární prcovník vykonává tyto kontroly řádně; b) úřední veterinární lékř nemusí být přítomen během prohlídky po porážce stále, pokud: i) úřední pomocný veterinární prcovník provádí prohlídky po porážce odkládá mso vykzující odchylky veškeré osttní mso od téhož zvířete, ii) úřední veterinární lékř následně prohlíží veškeré tkové mso iii) úřední pomocný veterinární prcovník zznmenává svůj postup nálezy způsobem, který umožňuje, by se úřední veterinární lékř přesvědčil, že jsou dodržovány normy. V přípdě drůbeže zjícovců může všk úřední pomocný veterinární prcovník odložit mso vykzující odchylky úřední veterinární lékř nemusí, s výhrdou oddílu IV, prohlížet systemticky veškeré tkové mso. 3. Tento pružný přístup podle odstvce 2 nelze použít: ) u zvířt, která byl nuceně poržen; b) u zvířt, u nichž je podezření n chorobu nebo n ptologický stv, který by mohl nepříznivě ovlivnit lidské zdrví; c) u skotu ze stád, která nebyl prohlášen z úředně prostá tuberkulózy; d) u skotu, ovcí koz ze stád, která nebyl prohlášen z úředně prostá brucelózy; e) v přípdě propuknutí nákz uvedených v seznmu A nebo popřípdě v seznmu B OIE. To se týká zvířt ohrožených těmito nákzmi, která pocházejí z určitých regionů podle článku 2 směrnice Rdy 64/432/EHS ( 1 ); f) pokud jsou nezbytné přísnější kontroly s ohledem n hrozící nákzu nebo určité nákzy uvedené v seznmu B OIE. 4. U bouráren/porcoven musí příslušný orgán zjistit, by při zprcovávání ms byli úřední veterinární lékř nebo úřední pomocný veterinární prcovník přítomni tk čsto, jk je nezbytné pro dosžení cílů tohoto nřízení. ( 1 ) Úř. věst. 121, , s. 1977/64. Směrnice nposledy pozměněná nřízením Komise (ES) č. 21/2004 (Úř. věst. L 5, , s. 8).

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. L 165 1 30.4.2004 2004R0854 CS 01.01.2006 001.002 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25

23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25 23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000,

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie L 152/28 Úřední věstník Evropské unie 13.6.2012 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE,

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

64 Úřední věstník Evropské unie 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 64 Úřední věstník Evropské unie 31996L0022 23.5.1996 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 125/3 SMĚRNICE RADY 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2009 KOM(2009) 151 v konečném znění 2009/0051 (CNS) C7-0009/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2008 KOM(2008) 430 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.6.2009 KOM(2009) 259 v konečném znění 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 5. prosince 2007

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ

377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 ČÁST PRVNÍ stav k 30.6.2009 do částky 59/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 377/2005 Sb. - poslední stav textu 377/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními

Více

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Platné znění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb. (účinnost novely od 13. září 2005) Zákon

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1) 2004R0648 CS 19.04.2012 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

202 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

202 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 202 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 32 32001R0884 L 128/32 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 10.5.2001 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO ČR - Státní rostlinolékřská správ, orgnizční složk státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční dres: Zemědělská 1, 613 00 BRNO NAŠE Č. J. SRS 020676/2012 VYŘIZUJE / TELEFON E.Boušková/545 110

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 COM(2015) 180 final Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin zdraví a spotřebitele EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE V Bruselu dne 18. červen 2012

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

CS 1 CS. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006. ze dne 4. května 2006

CS 1 CS. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006. ze dne 4. května 2006 32006R0865CS_novela 32008R0100.doc UPOZORNĚNÍ: Toto je neautorizovaná konsolidovaná verze zpracovaná MŽP podle níže uvedených předpisů ES. Směrodatné je pouze platné znění podle Úředního věstníku EU. 1

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.3.2007 KOM(2007) 92 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Změna: 371/2006 Sb. (část) Změna: 371/2006 Sb. Změna: 146/2009 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví ve

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

190 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

190 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 190 Úřední věstník Evropské unie 32002R0314 L 50/40 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 21.2.2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 314/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

2.3. DETERMINANTY MATIC

2.3. DETERMINANTY MATIC 2.3. DETERMINANTY MATIC V této kpitole se dozvíte: definici determinntu čtvercové mtice; co je to subdeterminnt nebo-li minor; zákldní vlstnosti determinntů, používné v mnoh prktických úlohách; výpočetní

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 16.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 334/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne XXX C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2017. Hlava I. Obecná ustanovení. Díl 1. Úvodní ustanovení. 1 Účel a předmět úpravy III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2017 o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2011 KOM(2011) 235 v konečném znění 2011/0104 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více