Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing."

Transkript

1 ,/ Misto jedn6ni: Hodina zahifeni: Hodina ukondeni: Zdpis i.i z ustavujiciho zaseddni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 5. listopadu 2014 Obecni iriad Kramolna 18:00 hodin 18:40 hodin Doba pieru5eni zased6ni: Zasedfini nebylo pieruseno Podet piftomnych dlenri zastupitelstva: 7 zastupitelfi Piitomni dlenov6: Omluveni dlenov6: Neomluveni dlenov6: Ovdiovatel6 zitpisu: Zapisovatel: Piitomno obdanfi: Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing. Jiii Srdmek,. Jaroslav Vldek. Ladislava Novotn6 a Alena Kadav Jitka Krop6dkov6 Dle piilozend prezendni listiny Program jedn6ni: 1 ) Zahttjeni zaseditni zastupitelstva 2) SloZeni slibu dleny zastupitelstva 3) Urdeni ovdiovatelt a zapisovatele 4) Schv6leni programu 5) Volba starosty a mistostarosty a) urdeni podtu mistostarostti b) urdeni, kter6 funkce budou dlenov6 zastupitelstva vykon6vat jako dlouhodobe uvolndni ($ 71 z6kon o obcich). c) urdeni zpfisobu volby starosty a mistostarosty d) volba starosty e) volba mistostarosty 6) Ziizeni finandniho, kontrolniho a kulturniho vyboru a) urdeni podtti dlenfi finandniho vfboru b) urdeni podtu dlenfi kontrolniho vliboru c) volba piedsedy frnandniho vyboru d) volba piedsedy kontrolniho vyboru e) volba dlenri finandniho u-fboru f) volba dlenr.i kontrolniho vfboru 7) Rozhodnuti o odmdn6 ch za vykon funkci neuvolndnych dlenfi zastupitelstva ($ 72 zttkona o obcich) 8) Rozpodtov6 opatieni 9) Diskuse

2 1) Zahfljenizaseddni zastupitelstva Zaseditni Zastupitelstva obce Kramolna (dfie tei.jako,,zastupitelstvo" bylo zah6jeno v hodin dosavadnim starostou obce panem Jaroslavem Vldkem (,,d6le jen piedsedajici"). Piitomnf byli sezn6meni s tim, Le se ze zaseddni zastupitelstva bude poiizen zvukovy zinnam. Pied zahhjenim zased6ni bylo dlenrim zastupitelstva obce (pii prezenci) pied6no osvdddeni o zvoleni dlenem zastupitelstva obce podle $ 53 z6konad Sb., o volb6ch do zastupitelstev obci a o zm6nd ndkterfch zftkoni, v platndm zndni. Piedsedajici schtze konstatoval, Le zasedttni 6ylo iddnd svoldno tak, aby se v souladu s $ 91 odst. I ztrkona(, Sb., o obcich (obecni ziizeni), v platndm zneni, konalo do 15 dnfi ode dne uplynuti lhfrty pro pod6ni n6vrhri soudu na neplatnost voleb nebo hlasov6ni (lhrita uplynula dne 24" ifjna2)i4 v hodin, L6dny n6vrh nebyl podrin). Informace podle $ 93 odst. I zitkona o obcich byla na riiedni desce Obecnfho riiadu Kramolna zveiejnena v souladu se z6konem po dobu nejm6nd 7 dni, a to od do Soudasnd byla zveiejndna na,,elektronickd uiedni desce". Piedsedajici schrize dtie z prezendni listiny piitomnych dlenri zastupitelstva (piiloha d. 1) konstatoval, Ze piitomno je 7 dlenii zastupitelstva (z celkov6ho podtu 7 v5ech dlent zastupitelstva),takle zastupitelstvo je usn6senischopn6 ($ 92 odst. 3 zftkonao obcich). Piedsedajici informoval o ovdieni zfipisu zpiedchoziho zased6ni zastupitelstva obce ovdiovateli Ing. T,Jahelkou a p. J.Zelenym. Proti zdpisu nebyly pod6ny n6mitky. 2) SloZeni slibu Ileny zastupitelstva Piedsedajfci v souladu s $ 69 odst. 2 zirkona o obcich vyzval piitomnd dleny zastupitelstva ke slozeni slibu. Pied slozenfm slibu piedsedajfci upozornil piitomn6 dleny zastupitelstva, Le odmitnuti slozit slib nebo slozeni slibu s vyhradou m6za n6sledek zdnrkmand6tri ($ 55 zilkona(, sb., o volb6ch do zastupitelstev obci a o zmdnd ndkterych z6kont, v platndm zndni). SloZeni slibu probdhlo tak, Ze piesedajici piedetl slib stanoveny v $ 69 odst. 2 zftkona o obcich,,slibuji vdrnost Ceskd republice. Slibuji na svou dest a sv6domi, Ze svoji funkci budu vykon6vat svddomitd, v zdjmu obce a jejich obdanri a iidit se Ustavou a zftkony ieskd republiky" a jmenovite, vyzval piitomn6 dleny zastupitelstva ke slozeni slibu pronesenim slova,,slibuji" a podpisem na piipravendm archu (piiloha L 2). Zadn;f dlen zastupitelstva neodmitl slozit slib ani neslozil slib s vfhradou. 3) Urieni zapisovatele a oviiovatehi zfpis Piedsedajici navrhl urdit ovdiovateli z6pisu Ladislavu Novotnou a Alenu Kadavor-r a zapisovatelem Jitkou Krop6dkovou. K n5vrhu nebyly vzneseny l6dne protin6vrhy. Pr'ed hlasov6nim dal piedsedajici moznost vyj6diit se piitomnym obdanrim. Ndvrh usnesen[: Zastupitelstvo obce l(ramolnu uriuje ovdiovateli ztipisu Ladislavu Novotnou a Alenu Ksdavou a zupisovatelem Jitkou Kropdikovou Vysledek hlasovini: Pro ndvrh: 7 Usneseni i. 1 bvlo schvdleno. Proti ndvrhu: 0 ZdrLeli se: 0

3 4) Schvflenf programu jednfni Piedsedajici sezn6mil piitomnd s n6vrhem programu v souladu s pozv6nkou piedanou dlenfrm zastupitelstva a v souladu s informaci zveiejndnou na riiedni desce. K n6vrhu programu byly vzneseny ndvrhy na doplndnf o bod 9. Podpisove vzory - piikazce operace, piezkousel a bod 10. Prodej mobilniho,telefonu: Pied hlasov6nim dal piedsedajici moznost vyj6diit se piitomnjm obdanrim. Ndvrlt usnesen[: Zastupitelstvo obce lfuamolnu scltvaluje ntisledujici progranx ustavujfcflto zusedrin[: I) Zcthdjen{ zosecldni zostupitelstva 2) SloZen[ slibu ileny zastupitelstva 3) Urienf ovdiovatelfi a zupisovatele 4) Scltvdlenf programu 5) Volba starosty a mfstostarosty a) urienf poitu mfstostarostfi b) urien[, kterd funkce budou ilenovd zastupitelstva vykontivat jako tllouhodobd uvolndnf ($ 71 zdkon o obcfch) c) urien{ zpftsobu volby starosty a mfstostarosty d) volbcr starosly e) volba mfstostarosty 6) ZFizen{finanin{ho, kontrolnilto a kulturnfho vlboru a) urienf poitu ilenfijinaninfho vlboru b) urien{ poitu ilenfi kontrolnfho vyboru c) volbu pfedsecly Jinaninfho vj,boru d) volba pfedsedy kontrolnilto vj,boru e) volba ilenfifinaninfho vi,boru fl volba ilenfi kontroln[lto vj,boru 7) Rozltodnutf o odmdntich za vykonfunkcf neuvolndni'clt ilenfr zflstupitelstva ($ 72 zdkons o obcfch) 8) Rozpoitovd opatfenf 9) Podpisovd vzory pllkazce operace, pfezkouie.l 10) Prodej mobilnfho telefonu i I I ) Diskuse vfsledek hlasovdnf: Pro nfvrh: 7 Proti ndvrhu: 0 zd,rzeri se: 0 Usneseni i. 2 bylo schvfleno. 5) Volba starosty a mistostarosty a) Urien[ poitu mfstostarostfi: Piedsedajici navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho mistostarostu. Jind n6vrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasov6no. Pied hlasov6nim byla dinamolnost zastupitelfim i pr'itomnym obdanrim sddlit sve stanovisko, Z6dnd stanovisko vzneseno nebylo.

4 Ndvrh usnesenf:! Zastupitelstvo obce l{romolnu scltvtililo zvolen{ jeclnoho mfstostarostlt. vvsledek hlasovrini: Pro ndvrh: 7 proti n6vrhu: 0 zdrircli se: 0 Usnesenf i. 3 bylo schvdleno. b) Urien{, kterd funkce budou ilenovd zastupitelstva vykondvat jako dlotthodobd uvolndnf: Piedsedajici d6le navrhl, aby funkce starosty obce byla vykon6v6najako uvolndn6 ve smyslu $ 71 z6kona o obcich. Jind nrivrhy nebyly vzneseny. Pied hlasovrinim byla ddna moznost zastupitehim i piitomnym obdanrim sddlit sv6 stanovi sko. aitdne stanovisko sddleno nebylo. Ndvrh usnesenf: Zastupitelstvo obce Kramolna v soulotlu s $ 84 oclst. 2 pism. k) zdkona o obcfch uriuje, ie pro vykon funkce starosty obce bucle ilen zastupitelstvi cllouhodobd uvolndn, Vfsledek hlasovfnf: Pro n{vrh: 7 proti nrivrhu: 0 Zd,ri,eli se: 0 Usneseni i. 4 bylo schvfleno. c) Urienf zpfisobu volby starosty a mistostarosty; Piedsedajici konstatoval, Ze nestanovi-li zastupitelstvo jinak, probiha volba starosty a mfstostarosty veiejnym hlasov6nim. Zmdnuzprisobu hlasov6ni musi schv6lit zastupitelstvo.!ie.as3a.ajic.i vyzual.dleny zastupitelstva k piednesenf niivrhri na zmdnu zptsobu hlasov6ni. Z6dne n6vrhy nebyly pod6ny Ndvrh usnesen[: Zastupitelstvo obce Ifuamolna schvaluie volbu starosty a mistostarosty veiejnym Itlasovdn[m. vfsledek hlasovdni: Pro n6vrh: 7 proti n6vrhu: 0 zdrzeli se: 0 Usnesenf C. 5 bylo schvdleno. d) Ndvrh kandiddtfi nafunkci starosty a volba starosty Piedsedajici vyzval cleny-zastupitelstva k pod6v6ni n6vrhi na funkci starosty. Byly pod6ny n6sledujici n-6vrhy: Clen zastupitelstva Jaroslav Vldek navrhl zvolitdo funkce'starosty Jitku Krop6dkovou. Piedtrlasov6nim byla d6namolnost zastupitehim i piitomnym obdanrhm sddlit svd stanovisko. Z\dne stanovisko sd6lenc nebylo. Ndvrlt usnesen[: Zustupitelstvo obce Ifuumolna voli starostkou pani Jitku Rroptiikovou. Vfsledek hlasovrinf: Pro ndvrh: 7 Proti n{vrhu: 0 Zdril,eli sez 0 Usnesenf i. 6 bylo schv6leno. e) Ndvrh kandiddtfi nafunkci mfstostarosty a volba mistostarosty Dosavadni piedsedajici Jaroslav Vldek piedal iizeni schtze novd zvolend starostce pani Jitce Krop6dkove, kter6 potd vyzvala dleny zastupitelstva k podiiv6ni nrivrhri na funkci

5 mistostarosty. Byly pod6ny n6sledujici n6vrhy: Starostka Jitka Krop6dkov6 navrhla zvolit do funkce mistostarosty Ing. Bohumila Pecolda. Pied hlasov6nim byla d6na moznost zastupitelr.im i piitomnym obdanrim sddlit svd stanovisko. Z6dnd stanovisko sddleno nebylo. Ndvrh usnesenf: Zastupitelstvo obce Ifuamolna vol{ mfstostarostou Ing, Boltumila Pecolda. Vfsledek hlasovdni: Pro ndvrh: 7 Proti nfvrhu: 0 Usneseni i. 7 bylo schvdleno. Zclrteli sez 0 6) Zlizeni finaniniho, kontrolnfho vyboru a) Zffzeni vyborfi a urienf poitujejich ilenfi: Piedsedajici tivodem tohoto bodu informoval o povinnosti ziidit finandni a kontrolni qibor ($ 117 odst. 2 a $ 84 odst. 2 pism. lzftkona o obcich), nebot'funkdni obdobi vyborri piedchoziho zastupitelstva zaniklo spolu se zrinikem pfivodniho zastupitelstva. Zastupitelstvo urduje podet dlenfi vyboru, ktery musi byt lichf ($ I 18 odst. 2 zitkona o obcich), piidem.z finandni a kontrolni vybor musi mit nejmdnd tii dleny ($ 119 odst. 1 zftkona o obcfch). Cleny vyboru mohou byt dlenov6 zastupitelstva i jind osoby, pouze piedsedou vyboru mtze byt jen dlen zastupitelstva ($ 117 odst. 4 zirkona o obcich). Cleny kontrolniho nebo finandniho vyboru nemtze byt starosta, mistostarosta, tajemnik obecniho iriadu ani osoby zabezpe('tjici rozpodtovd a ridetni pr6ce na obecnim iriadu ($ 119 odst. 1 zhkona o obcich). Piedsedajici navrhl, aby zastupitelstvo ziidilo finandni, kontrolni vybor, piidemz kaldy z nich.bude mit tii dleny. Jiny n6vrh pod6n nebyl. Pied hlasov6nim byla d6na moznost zastupitelfim i piitomnlirm obdanrim sddlit svd stanovisko. Zddne stanovisko sddleno nebylo, Ndvrh usnesen{: Zastupitelstvo obce lfusmolna ziizuje finantnf vybor s kontrolnf vybor. Oba vybory budou ti{ilennd. Vfsledek hlasovfnf: Pro nfvrh: 7 Proti n6vrhu: 0 ZdrZeli se: 0 Usneseni i. 8 bylo schvdleno. b) Volba piedsedy finaninfho vyboru Piedsedajici vyzval dleny zastupitelstva k pod6v6ni n6vrhfi na funkci piedsedy finandniho vyboru. Byly pod6ny n6sledujici n6vrhy: Starostka Jitka Krop6dkov6 navrhla zvolrt do funkce piedsedy frnandniho vyboru pani Alenu Kadavou. Pied hlasovdnim byla d6na moznost zastupitelrim i piitomnym obdanrim sddlit svd stanovi sko. Zddne stanovisko nebylo sddleno. Ndvrlt usnesen[: Zastupitelstvo obce Kramolnu vol[ piedsedoujinaninfho vj,boru panf Alenu Kodavou. VVsledek hlasovfni: Pro ndvrhi 7 Proti n{vrhu: 0 ZdrL,eli sez 0 Usneseni i. 9 bylo schvdleno. c) Volba piedsedy kontrolnfho vyboru Piedsedajici vyzval dleny zastupitelstva k pod6ni n6vrhfi na funkci piedsedy kontlolniho vyboru. Byly pod6ny n6sledujici n6vrhy: Starostka Jitka Krop6dkov6 navrhla zvolit do funkce

6 piedsedy kontrolniho vyboru pani Ladislavu Novotnou. Pied hlasov6nim byla ddna moznost zastupiteltm i piitomnym obdanrim sddlit svd stanovi sko.26dne stanovisko sddleno nebylo. Ndvrlt usnesen[: Zastupitelstvo obce Ifuamolna vol[ pfedseclou kontroln{ho vyboru pani Lctdisluvu Novotnou. V{sledek hlasov{ni: pro n{vrh: 7 Usneseni i. 10 bylo schvfleno. Proti n:ivrhu: 0 ZdrLeli se: 0 d) Volba ilenfi finaniniho, kontrolnfho viboru Jiiiho MarSika a pana Josefa Zeleneho. in6vrhri na dleny kontrolniho a elen zastupitelstva pani Alena Kadav6 Helenu Nyklidkovou a pani Ivanu ZeIenou. rhla zvolit dlenem kontrolniho vyboru pana Ndvrh usnesenf: po Ze e rfuamolna volf ilenyjinanin{ho vyboru pani Helenu Nykliikovou ct ileny kontroln{ho vyboru psna JiF[ho Miriika fl pana Josefu Vfsledek hlasovrinf: pro n6vrh: 7 Usneseni i. l1 bylo schvdleno. Proti nfvrhu: 0 Zclri.eli sez 0 7) Rozhodnuti o odmdn 6ch za vykon funkcf neuvolnenych ilenri zastupitelstva Piedsedajici navrhl, aby neuvolndnym dl o obcich anaiizeni vlddy (, Sb., o o v platndm znd,ni, poskltov6na mdsidni odmdn piedsedfim vyborri ve vy5i Kd 1.940,_ od 1. pr zastupitelstva I(d 540,- od l. prosince Z odmdna neposkytuje. piedseda jici navrhl tel n o obcich) ve vy5i I(d zastupitelstva obce po Ndvrh usnesen[: Flzenf vlcidy i. dm zndnf, piiloha i. ilenfint - od l. prosince 2014 a neuvolndninr vvsledel< hlasov:{nf: pro n6vrh: 7 proti ndvrhu: 0 zdrl,eli se: 0 Usnesenf i. 12 bylo schvdleno. Nrivrh usnesen[: Zostupitelstvo obce lfuamolna v soulatlu s $ 72 zdkona o obcfch n naifzenl vltirty i. 37/2003 Sb., o odmdnticlt za vykonfunkce iteirim zastupitelstev, v platndm zndnf, pfftolta i.

7 1 k nailzeni vldcty i, 37/2003 Sb., stanovl mdsiini odmdnu za vi'konfunkce neuvolndndlto mfstostarosty obce ve vi'ii Ift 7.500,'od 5. listopadu 2014 Vfsleclek hlasovfni: Pro nfvrh: 7 Proti ndvrhu: 0 ZdrL,eli sez 0 Usneseni i. 13 bylo schvfleno. 8) Rozpoitov6 opatfeni Piedsedajici sezn6mil zastupitelstvo s rozpoitovym opatienim i' 8 a 9' RO d. 8 za mdsic zdii - jednli se o navyseni dailovych piijmrh, piijmt z popl' ze psfi, spr6vni poplatky pieplatek elektiiny zarck2013 ve vysi Kd 73'690,00, vse odvedeno na pttozt., sil5zm6naitavu kr6tkodobfch prostiedkfi na bank. ridtech. D6le se jedn6 o navyseni o vyclajfr Kd ,00 - novf nfiz na piikopovd fameno' volby do ZO, fin' piispdvek JARO Jaromdi - vse z udtu zmdna stavu kr6tkodobfch prostiedkri na bank. udtech. D6le jsou to vsechno zmdny v r6mci paragrafu bez navyseni piijmfr a vfdajt. RO d. 9 zam1sic iijen - rozpodtov6 opatieni na volby do zastupitelstev obci, piijmy a vydaje se navy5ili o ,00 Kd. Ddle n za tifd6ni odpadr:, za pron6jem s6lu OU a Kd I ,00- v5e odvedeno na polozku 8l 1 piisp6vek OS CESTA - z tidtu D6le jsou to vsechno zn'gny v r6mci parcgtafibez navy5eni piijmri a vydajfi. Rozpodtov6 opatieni jsou piilohou tohoto z6pisu (piiloha d. 4). Pied hlasov6ni byla d6na moznost zastupiteifim i piitomnym obdanfim s Jdlit svd stanovi sl<o. Z6dne stanovisko sddleno nebylo. Ncivrh usnesen[: Zastupitelstvo obce Krsmolna sclualuje rozpoitovri oputfenf ifslo I a 9. Vfsledek hlasovfni: Pro nfvrh: 7 Proti nfvrhu: 0 ZdrZeli se: 0 Usneseni i. 14 bylo schv{leno. 9) Podpisov6 vzory piikazce operace' piezkou5el piedsedajici navrhuje pro piikazce'operace Ing. Bohumila Pecolda a Jiiiho Mar5ika, ztrovei jejrch podpisov e izory jako osoby odpovddn6 zaudetni piipad' Pro piezku5ov6ni irdetnich dokladfi P. A' Kadavou. Ntivrh usnesen[: Zustupitelstvo obce Ifuamolna schvaluje podpisovd v4ory Ing. Bohumilu Pecolda a Jiliho Mariika, jakoito piiktrzce operuce a osoby odpovddnd za ilietnf p [pad- Pro pi.ezkuiovtin[ ilietn[clt ioktuclfi schvuluje p. A. Kuctuvou. Ztrstupitelstvo obce schvuluie 'pii1ohu i. 5 ke smdrnici o zabezpeienf ztikona o finaninf kontrolu a pf llohu i. 2 (podpisovi' -idrl) ke smdrnici uprwui[ci obdh liietn[ch dokludfi' Vysledek hlasovrini: Pro nfvrh: 7 Proti nfvrhu: 0 ZclrZeli se: 0 Usneseni i. 15 bylo schvdleno. 10) Prodej mobilniho telefonu

8 Piedsedajici navrhl na Z6dost p. Jaroslava Vldka odkup mobilnfho telefonu, ktery pouzival jako starosta. Odkup by byl proveden v fdetni cend. (poiizovaci cena v inventuie majetku) Ndvrlt usnesenf: Zastupitelstvo obce Krsmolna schvaluje prodej mobilnfho telefonu Jaroslavu Vlikovi v ilietn[ cend (poiizovacl cena). Vfsledek hlasovfni: Pro n6vrh: 7 Usneseni i. 16 bylo schvdleno. Proti ndvrhu: 0 ZdrL,eli se: 0 11) Diskuse P. Zeleny - poddkoval za podporu ve volbiich a piedal novd zvolendmu mistostarostovi klide od obecniho riiadu. P. Novotny - vznesl dotaz, kdo bude irdetni na obecnim riiadd. Starostka odpovdddla, do doby piijeti novd pracovnice bude zatim ridtovat ona. Zfujemkynd o pr6ci ji uz ktntaktovaly, vse chce vyiesit co nejdifve. Pracovni pomdr bude na dobu urditou. Nikdo dal5i se do diskuse nepiihl6sil. Piedsedajfcf ukondil zasedfni zastupitelstva v hodin. Piilohy z6pisu: 1) prezendni listina 2) Listina prokazujici slozeni slibu dlenfi zastupitelstva obce 3) Mdsidni odmdny dlenri Zastupitelstva obce Kramolna 4) Rozpodtovii opatieni d. 8 a 9 5) Zveiejndni informace o kon6ni ustavujiciho zaseddni podle $ 93 odst. 1 zdkonao obcich Z6pis byl vyhotoven dne: 10. listopadu2014 Zapisovatel: Jitka Kropddkov6 10, Ovdiovateld: Ladislava Novotn6 r0. l Alena Kadavri t4 Starosta: Jitka Krop6dkov

Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin.

Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin. Obec Libenice Zastupitelstvo obce Libenice Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin. Zahfjeni zas ed 6nf zastupitelstva T.aseddni Zastupitelstva obce Libenice

Více

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Obec Libenice Zastupitelstv obce Libenice Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Tasedini Zastupitelstva obce Libenice

Více

I d:.,,1. konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, Ziipis. na Obecnim diad6 v Zivanicich. i-* :; -..l. ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice,

I d:.,,1. konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, Ziipis. na Obecnim diad6 v Zivanicich. i-* :; -..l. ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice, i-* :; -..l I d:.,,1 ',.-,.t1"tt t \"-..-j",..,,"' obec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivanice Ziipis ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice, konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, na Obecnim diad6

Více

WObec Zivanice. konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, 26pis. na Obecnim riiade v Zivanicich

WObec Zivanice. konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, 26pis. na Obecnim riiade v Zivanicich WObec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivanice 26pis ze zasedsni Zastupitelstva obce Zivanice, konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, na Obecnim riiade v Zivanicich Zahdjeni zased6ni zastupitelstva Zasediini

Více

Zapisovatel: Piitomno obdant: Host6:

Zapisovatel: Piitomno obdant: Host6: // Misto jednrini: Hodina zahdjeni: Hodina ukondenf: Zfpis i.iii ze zasedilni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 18. rinora 2015 Obecni riiad Kramolna 18:00 hodin 19:41 hodin Doba pieruseni zasedini:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Škvořetice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním

Více

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Hroznatín Obec Hroznatín Obecní úřad Hroznatín I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hroznatín Obecní úřad

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

Zastupitelstva obce Podoli,

Zastupitelstva obce Podoli, IJsneseni z ustavuj icfho zased rini Zastupitelstva obce Podoli, konan6ho dne 10.11.2014 Zastupitelstvo obce Podoli vzalo na vddomf slozeni slibu viech ilenfi zastupitelstva Obce podoli bez vithrad. I.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libchyně, konaného dne 1. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Libchyně (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

obecn úřad Lekovice tel: Lekovice 38,58282 GolůvJenkov 7 22 695 93O, 607 822 leskovicehb @ 7 l leskovicebb.cz Z^PISZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE LESKOVICE poř. slo: 0111212015 konan dne: 21.12.2015 v

Více

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 8. 11. 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6 Obec Zivanice Zastu pitelstvo obce Ziivanice ze zased6 konan6ho na 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich Zahijeni zased6ni Zaseddni Zastupitelstva obce

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

1. Zahfieni. prezentace" volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8

1. Zahfieni. prezentace volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 ,n a-a Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 se sfdlem: Hyacintov6 3208/8, L06 00 Praha 10 ICz 27171205, DIC: C227171205 zaps. u MS v Praze, odd.

Více

z AP I S i. 612015 ii t Program: 1. Volba ovdiovatelfl o Bez vy'j6dieni' 1. Volba oveiovatehi zdpisu

z AP I S i. 612015 ii t Program: 1. Volba ovdiovatelfl o Bez vy'j6dieni' 1. Volba oveiovatehi zdpisu i{ ii t z AP I S i. 612015 ze zasediniobecniho zastupitelstva konan6ho dne 30. 9. 2015 v Orli od 19.00 hod. I pfitomni: p. Haw6nek, Janou5kov6, Flifu, 1,6ikov6, Jenidek, Brabec, Homfl

Více

Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006. Program:

Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006. Program: r Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006 Piitomni : pp. Bitman Jiif, Hospodskjr Alois, OndrddkovdJana, Radakovid Jiii, Riedl Franti5ek, Rieger Pavel, Smejkal

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁ Í ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE Konaného dne 11. listopadu 2010 na Obecním úřadě Třebovice od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Třebovice

Více

zastupitelstva obce Zadni Tiebafi

zastupitelstva obce Zadni Tiebafi Zirpis i. 1/20 lsnzz veiejn6ho zasedrini zastupitelstva obce Zadni Tiebafi konan6ho dne 10.2.2015 od 19.00 hodin ve Spoleiensk6m dom6, Na Ndvsi 4 Zased6ni Zastupitelstva obce Zadni Tieban (d6leteljako,,zastupitelstvo")

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;""k";;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i..

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;k;;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i.. (l---\ Zdpis ze shromriid6ni vlastnikri iednotek Hrlrka I konan6ho dne 11. 06, 2014 ShromaZd6ni bylo svol6no vjborem SVJ Hurka I rozesliinim doporudeniy'ch pozv6nek po5tou a qvesenim piiloh na uiednich

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. 1 Obec Skalice Zastupitelstvo obce Skalice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skalice, konaného dne 10. 11. 2010, od 18.30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

1.\l. 5. Provoz COV a kanalizace vdetnd piehledu dosud nenapojenlich dom6cnosti na COV - n6vrh na zaiazenido prosramu -

1.\l. 5. Provoz COV a kanalizace vdetnd piehledu dosud nenapojenlich dom6cnosti na COV - n6vrh na zaiazenido prosramu - zaprs ze 17. zasedrinf zastupitelstva obce Stfibrnf Skalice konan6ho dne 26. 4. 2012 v zasedaci mistnosti Obecniho fiadu ve Stiibrn6 Skalici Piitomni ilenov6 ZOz J.Proch6zka,Ing.2. Zelik,I. Hofmanov6,

Více

Zápis č. 4/14 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 10. 11. 2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství

Zápis č. 4/14 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 10. 11. 2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Zápis č. 4/14 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Olešná, konaného 10. 11. 2014 v 18:00 v přísálí obecního pohostinství Přítomni: Zapisovatel: Lenka Hasmanová, Kamil Hájek, Mgr. Lenka Hocke, Václav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mnichov, konaného dne 1. 11. 2014 od 18.00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mnichov, konaného dne 1. 11. 2014 od 18.00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mnichov, konaného dne 1. 11. 2014 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Mnichov (dále též jako zastupitelstvo) bylo

Více

obec Zrvnrurce ZASTUPITELSTVO OBCE Z.O.iitdosto koupi pozemku t35/29 84m2 - z6m6r prodeje. Piitomni 5 Nepiit. - oml. Program: Voii5kov6 Nevole

obec Zrvnrurce ZASTUPITELSTVO OBCE Z.O.iitdosto koupi pozemku t35/29 84m2 - z6m6r prodeje. Piitomni 5 Nepiit. - oml. Program: Voii5kov6 Nevole obec Zrvnrurce ZASTUPITELSTVO OBCE Sch0zi iidila Zapisovatel Voii5kov6 Nevole Piitomni 5 Nepiit. - oml. N6vrh usneseni OvEiovatel6 zdpisu Host6 Hrub'f, Jirsov6 Puhlovsk6 Schletter; Petr viz. prezeneni

Více

Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464

Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464 Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464 teo:00263593 e-mail: info@dusnikv.cz www.dusnikv.cz zlpts z g. ztsnnani z,rsruprrelstva obce DuSniry konan6ho dne

Více

tel 722 695 930,607 8227l1 obecn úřad Lekovice Lekovice 38,58282 GolůvJenkov leskovicehb@leskovi cehb.cz ZÁPIS ZEZASEnÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEŠKOVICE poř. slo:0tl03l20l4 konan,dne: 2!.03.20t4 v 18:00

Více

konan6ho dne 13. 8. zots, od 18:00 hodin,

konan6ho dne 13. 8. zots, od 18:00 hodin, Obec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivan ice Ziipis ze zaseddni Zastupitelstva obce Zivanice, konan6ho dne 13. 8. zots, od 18:00 hodin, na Obecnim f iad6 v Zivanicich Zah6jeni zased6ni zastupitelstva Zaseddni

Více

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Zápis Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlosyň konaného dne 8.7.2015 od 17:00 hodin v sále místního kulturního domu Přítomni: členové zastupitelstva obce:

Více

z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol

z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol ZAPIS z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol DNE 18. ZARI 2008 Udast piizah5jeni zased6ni: 13 zastupitel0 Omluveni: pi Turchichov6, Mgr. Borov6, Starosta konstatoval, 2e je piltomna

Více

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj.

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie ZborovskS 11 15A21 Praha 5 lfzn: Cj.: SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK Stejnopis d. 2 Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce VACLAVICE Id:00508365 za rolk2a13

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zfpis ze zasedilni Zastupitelstva

Zfpis ze zasedilni Zastupitelstva I Zfpis ze zasedilni Zastupitelstva obce Raiice-Pistovice, ze dne 03. 06. 20lS v 1700 hod. v Raiicfch Zahfieni Pan starosta v5echny piivital na tietim zasedini Zastupitelstva obce Radice-pistovice v roce

Více

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii Kraisk'0 0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 1 1 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_087 646120 1 IIKUSK ej., oo34sv2o12ikusk Stejnopis d. d Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce I\EBOVIDY Ii: 00235571 za

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne 7.10.2010

Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne 7.10.2010 Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne 7.10.2010 I. Zastupitelstvo obce S C HVAL UJE : bod 4) Bezhplatnypievod pozemkri v trati Oujezdky p.d. 8210 o v'-imdie 4n r# ap.d,.8269 o v'jmdie

Více

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet Obec Moraved Z6v6rednf ridet za rok 2014 - n6vrh ($ 17 z6kona c. 250/20005b o rozpoctovych pravidrech fzemnich rozpoctu ve zn6nr pozd6jsrch piedpisu) o riijmt a vlidajfr za rok 2014 Pf n6ni k 31.12.2014

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Podle zdkona E. 9312009 Sb., o auditorech a o zmdnd ndkterych z6kon:0, ve zneni pozdej5ich piedpisfi, auditorskdho standardu d. 52, dal5ich relevantnich piepisri

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod.

Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Zápis z ustavujícího zasedání Městyse Liteň konaného dne 20.11.2014, od 19:00 hod. Program : 1) Úvod 2) Složení slibu zastupitelstva městyse 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Schválení programu

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Zipis (,. 6l20l4NZ z veiejn6ho zasedrinf

Zipis (,. 6l20l4NZ z veiejn6ho zasedrinf Zipis (,. 6l20l4NZ z veiejn6ho zasedrinf zastupitelstva obce Zadni Tiebail konan6ho dne 11.12.2014 od 19.00 hodin ve Spoleiensk6m dome, Na Nivsi 4 Lasedttni Zastupitelstva obce Zadni Tiebai (dale tez jako,,zastupitelstvo")

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty & {t Piitomni:dlenov6ZMe: Michal H a ba rt ing', starosta Vladimira

Více

Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše Z á p i s č. 10/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. listopadu 2010 od 17.15 hodin U Libuše Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

[zasruptrelsrvobce LIBENIcE-zApls i. slzot4\

[zasruptrelsrvobce LIBENIcE-zApls i. slzot4\ [zasruptrelsrvbce LIBENIcE-zApls i. slzt4\ Zhpis ze zsedinizsttrpitelstv bce Libenice, knn6h dne 25. 5.2014, d 19. 00 hd. Zhti eni zs e ddni zstupitelstv Zsedfni Zstupitelstv bce Libenice (d6letdl,,zo")byl

Více

Zhpis E. 5/2012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 25. 5.2012

Zhpis E. 5/2012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 25. 5.2012 Zitpis z jednani ZO 5 / 20Lz Zhpis E. 5/2012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 25. 5.2012 Piitomni: starostka- R. Versteegov6 mistostarosta- M. RuZidka zastupitel6- P. Nohfnek ( odchod 20.29 hod.), ing.

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Krajshj fiad S Odbor finandni kontroly Zborovskd 11 15021 Praha 5 esk6ho kraje SpZn: SZ _86240/ 2008 IKU ij., 009248/2009/KUSK Stejnopis d. 2 Zprhva o ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Obce ESTAJO\r'ICE,

Více

PROTI. Piitomni: D. Kocsisov6, I. Greg6rkov6,I. Zaji(,ek, P. Baumruk, J. Vedral (piichod 18:54)

PROTI. Piitomni: D. Kocsisov6, I. Greg6rkov6,I. Zaji(,ek, P. Baumruk, J. Vedral (piichod 18:54) z.qpn z vz 8.1.214, wuorortntv 14.1.214 Zhpis z veiejn6ho zasedsni 8.11214 zastupitelstva obce Pierov nad Labem konan6ho dne 3.1.214 Datum, das: 8. iijna 214, od 18:3 hod do 2:18 hod Misto kon6ni: Skolni

Více

TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2

TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2 Kraisk'0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SoZn: SZ 095792/20121KUSK il., oo3?6sl20r3^(usk Stejnopis d.,/ Zprina o vfsledku piezkoumrini hospodaieni obce TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2 Piezkoumdni

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 15 členů zastupitelstva Omluveni: -- Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost

Více

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl Preambule V souladu s ust. $ 3 Zil

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Obec Břehy Zastupitelstvo obce Břehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva Všichni

Více

obeanskeho SDRUZnxf SK SLAVIA vejprnice

obeanskeho SDRUZnxf SK SLAVIA vejprnice STANOrY obeanskeho SDRUZnxf SK SLAVIA vejprnice kolskt 301.33027 VeiPmice Go: esggtzt CL. I. Nizev sfdlo 1. SK Slvi Vejprnice (d6lejen klub), je dobrovolnou orgnizcisdruzujici fyzicke prsvnick6osobys cilemuspokojenijejich

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 3.11.2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 3.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 3.11.2014 Začátek : 18,00 hodin Přítomno : viz. prezenční listina v příloze Omluven: Program: 1. Zahájení 2. Určení zapisovatele a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sendražice, konaného dne 5. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sendražice, konaného dne 5. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sendražice, konaného dne 5. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Sendražice bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou obce

Více

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s.

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Popice Charlese Sealsfielda, o.s. (d{le jen Sdružení). Popice č. 56, 669 02 Znojmo. Čl. 2 Charakter sdružení

Více

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Zápis č. 9/15 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim Zpis z 3. jednní Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konní: 6. května 2015 v 17.00 hod., zasedací místnost tajemníka, budova ul. Pardubick 67 Přítomní: viz prezenční listina,

Více

Zpr via o vfsledku pfezkou 6ni h poda obce HodiS ov

Zpr via o vfsledku pfezkou 6ni h poda obce HodiS ov Krajskf uiad Kraje VYso6ina odbor kontroly Zr2kova 57, 587 33.Jihlava Qfainnnic i 1 vrvj"vy'v v.! KUJI 154112015 KO Zpr via o vfsledku pfezkou 6ni h poda obce HodiS ov se sldlern Hodi5kov 52, 591 01 Zd'ar

Více

) Kontrola zipisu z 2. zasedrini RMe

) Kontrola zipisu z 2. zasedrini RMe Mdstsk6 eest Praha-Dolni Chabry Rada mcstsk6 Cisti Zripis I. 013/lllRMe ze dne 22.8.2011 Piitomni: Omluveni: Host : od 7:00 hod. p. Malin4 p. Mali, p. Cutych od l8:00 hod. pi Nigrinovriq p. Smid Ovdiovateli

Více

NRNZANY II. Zprixn o v;isledku pfezkoumini hospodaieni obce. Do;b ( 3. Mg I.2. sz_082836/20r4/kusk 009343/201s/KUSK TTFZANY II. Id:00235288 za rok20l4

NRNZANY II. Zprixn o v;isledku pfezkoumini hospodaieni obce. Do;b ( 3. Mg I.2. sz_082836/20r4/kusk 009343/201s/KUSK TTFZANY II. Id:00235288 za rok20l4 Zborovsk6 1 1 I5021 Praha TTFZANY II Do;b ( 3. Mg lir'1" d1pa, I II l 'io'l*" I.2.! (-PU i:; l,5bl /"t- sz_082836/20r4/kusk 009343/201s/KUSK Stejnopis d. { Zprixn o v;isledku pfezkoumini hospodaieni obce

Více

ZPRAVA. Kontrolor: obce STUDNICE, okres VYSkov. o vf sledku piezkoumfnf hospodalenf za rok2015

ZPRAVA. Kontrolor: obce STUDNICE, okres VYSkov. o vf sledku piezkoumfnf hospodalenf za rok2015 Krajskf uiad Jihomoravsk6ho kraje Odbor kontrolni a pr6vni - odd6leni piezkumu obci Zerotinovo n5m. 3 601 82 Brno ZPRAVA o vf sledku piezkoumfnf hospodalenf za rok2015 obce STUDNICE, okres VYSkov Zprhva

Více

Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx

Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx 67167 llrusovany nad Jev., n6m6stimfta 22 cj. 1761/2009 STU} Spis.6. UR 91/09 Vlizuje: Ziftrikov6 Iveta (telefon:5 IS 200464) Email :zifcakov a@hrusovany. cz Ilru5ovany

Více

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 12.11.2010 Číslo: 010/2010 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin JUKL Přítomní zastupitelé:

Více

c. Zhdostp. Kolai c. Zddosti neziskovych or ganizaci. b. Zhdost mani.. Mri,r:ovi a. Zddostp. Tomanov6

c. Zhdostp. Kolai c. Zddosti neziskovych or ganizaci. b. Zhdost mani.. Mri,r:ovi a. Zddostp. Tomanov6 Zhpis zvelejnd schrize zastupitelstva obce Nevdzice konan6 v p6tek 4. zaii 2015 od 19.oo v kanceldii obecniho uiadu. Piitomni: Bakus, Kovanda, Kyrian, Malkus, Ma5anka, Pobiislo, Pobifslov6. ( v5ichni zvoleni

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Z6 04/2010 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1) Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Medlánky,

Více

Zápis z jednání Výboru (Rady) SRPŽŠ dne 12. 11. 2010 Program:

Zápis z jednání Výboru (Rady) SRPŽŠ dne 12. 11. 2010 Program: Zpis SRPŽŠ č. 1/2010-2011 z 12.11.2010 Zpis z jednní Výboru (Rady) SRPŽŠ dne 12. 11. 2010 Program: 1. Kontrola zpisu z jednní Výboru SRPŽŠ ze dne 3. 6. 2010 2. Volba nového Výboru SRPŽŠ 3. Projednní a

Více

ffih // 17i /q 70 / r l(lt 7l /ry A/t/7 Zprhva o vf sledku piezkoumrini hospodaienf 3. Piezkoum6nihospodaienivykonali: '.-''.''.'--.

ffih // 17i /q 70 / r l(lt 7l /ry A/t/7 Zprhva o vf sledku piezkoumrini hospodaienf 3. Piezkoum6nihospodaienivykonali: '.-''.''.'--. H l-llli\d fvlrr.s il 1,i: '-":isi-l!)f-),! ir.,:;dr-r!: ffih HLAVNi ME}STO PRAI{A MAGISTRAT HLAVN iho MESTA PRAH ODBOR KON IROLN ich.innosl'i I L/Lr-t/ n il."t,',r- 7r,tr& IDNE:.j,i(l i i'l " ir": airii;r,',rii,\i:r'i;i.,hl

Více

Obec Vysokov ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Obec Vysokov ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV Obec Vysokov ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 10/2014 dne 5. listopadu 2014 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni : Bc. R. Fiedlerová, brig.gen.mgr.

Více

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/31 163 OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini:

Více

Zhpis ze zasedrini Obecniho zastupitelstva v Libenicfch ze dne 2. 12.20ll

Zhpis ze zasedrini Obecniho zastupitelstva v Libenicfch ze dne 2. 12.20ll 1 Zhpis ze zasedrini Obecniho zastupitelstva v Libenicfch ze dne 2. 12.20ll Piitomni: starostka - R. Versteegov6 mistostarosta - M. RriZidka zastupiteld - P. Nohlinek, ing. M. Douda, L. hod.) SlanaiovS,

Více

ZLpts z vz, whorornu 20.3.2014. Z 5 pi s z veiejn6ho zased6ni E. 212014 zastupitelstva obce Pierov nad Labem konan6ho dne 12.3.

ZLpts z vz, whorornu 20.3.2014. Z 5 pi s z veiejn6ho zased6ni E. 212014 zastupitelstva obce Pierov nad Labem konan6ho dne 12.3. ZLpts z vz, whorornu 2.3.214 Z 5 pi s z veiejn6ho zased6ni E. 21214 zastupitelstva obce Pierov nad Labem konan6ho dne 12.3.214 Datum, das: 12.biezna2}l4, od 18:3 hod do 21:55 hod Misto konsni: Zakladni

Více

ovlce IC: 00293270 DIC: CZ 00293270 Nfvrh zfv6rein6ho riitu m6styse Olbramovice za rok 2014

ovlce IC: 00293270 DIC: CZ 00293270 Nfvrh zfv6rein6ho riitu m6styse Olbramovice za rok 2014 ovlce a v IC: 00293270 Y DIC: CZ 00293270 Nfvrh zfv6rein6ho riitu m6styse Olbramovice za rok 2014 UDAJE O MESTYSI: Adresa: MESTYS OLBRAMOVICE OLBRAMOVICE,23 OLBRAMOVICE 671 76 IC:00293270 DIC: C200293270

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z6v6rednli ridet Svazku obci NY-KO za rok 2OL2

Z6v6rednli ridet Svazku obci NY-KO za rok 2OL2 Z6v6rednli ridet Svazku obci NY-KO za rok 2OL2 Svazek obcl NYKO Zavdre-n11 ridet za rok 2012 KEO 8.02,/ Ucl5e zpracova.o: 20.02,2013 strana : I P R i J M Y - rila rii-: 9! JU PoloZka Tiida: Z - NEDAliovE

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

2. zdvdrednd piezkoum6ni bylo vykon6no na obecnim riiadu dne9.4.2015

2. zdvdrednd piezkoum6ni bylo vykon6no na obecnim riiadu dne9.4.2015 l-ibereckeho kraje odbor kontroly C. j,: LK-0095/14Arov Z P RAVA,. o vysledku pfez_koum6nf hospodaienf obce Kvftkov, ICOOSS1531, za rok 2014 Piezkoum6ni hospodaieni obce Kvitkov za (,.128t2000 sb., o region6lniho

Více