LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat"

Transkript

1 LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel ) Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 499/2, Praha 2 IČ: DIČ: CZ zastoupená: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha číslo účtu: /0100 jako nabyvatel licence na straně druhé (dál jen nabyvatel ) a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 1742 odst. 2 a 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen občanský zákoník ) a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Nákup softwaru pro zpracování zdravotnických dat pro potřeby zdravotních pojišťoven v ČR (dále jen veřejná zakázka ) tuto licenční smlouvu (dále jen smlouva) I. Předmět plnění smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele dodat nabyvateli v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky nevýhradní, časově neomezenou licenci k užívání (Uchazeč uvede název nabízeného SW) dle zadání nabyvatele a v rozsahu stanoveném v cenové nabídce a technické specifikaci softwaru pro zpracování zdravotnických dat (dále jen software ) a to ke všem způsobům jeho užití a v neomezeném rozsahu a závazek nabyvatele zaplatit poskytovateli odměnu v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou. Cenová nabídka je přílohou č. 1 a technická specifikace přílohou č. 2 této smlouvy. 2. Poskytovatel prohlašuje, že je vlastníkem/oprávněným uživatelem software. Poskytovatel je oprávněn postoupit užívací práva k software za podmínek stanovených touto smlouvou nabyvateli. Za software ve smyslu této smlouvy se považují též veškeré další verze nebo modifikace software, jejichž oprávněným uživatelem bude nabyvatel na základě této smlouvy. Poskytovatel, vzhledem ke svým zkušenostem v oboru, na základě svého podnikatelského oprávnění a dále pak vzhledem k jeho právům, které má k software a ke smlouvám s autory software, je schopen a oprávněn k činnostem dle této smlouvy. 3. Součástí dodávky softwaru podle této smlouvy je instalace, zaškolení obsluhy nabyvatele a předání dokladů, které se k dodávanému softwaru vztahují, zejména manuálu v českém jazyce. Dodaný software umožňuje aktualizaci na nejnovější verzi. 4. Místem plnění je sídlo nabyvatele: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, II. Doba plnění 1. Poskytovatel se zavazuje dodat předmět plnění dle čl. 1 smlouvy do 2 týdnů ode dne podpisu této smlouvy. 2. Dobu plnění je možno prodloužit pouze po vzájemné dohodě, o které se uzavírá dodatek k této smlouvě. III. Licence k software 1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli nevýhradní časově neomezená užívací práva (licenci) k užití software na 3 stanicích nabyvatele. Licence k software je poskytována bez územního omezení. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout oprávnění k užití software nabyvateli. 1

2 2. Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenční smlouvy a v souladu s určením software. 3. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému software. 4. Poskytovatel se zavazuje, že data vložená nabyvatelem do systému nezpřístupní třetím stranám. Poskytovatel garantuje, že data vložená do systému jsou plně majetkem nabyvatele, který je do aplikace vložil. Poskytovatel se zavazuje chránit bezpečnost vložených dat všemi dostupnými prostředky. 5. Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití software. IV. Cena 1. Cena za poskytnutí licence k užití software byla sjednána ve výši: Cena bez DPH,- Kč DPH Cena vč. DPH (dále jen cena ) 2. Cena uvedená v předchozím článku je pevnou a nejvýše přípustnou cenou plnění dle této smlouvy. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané poskytovatelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s vývojem a aplikací software ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je poskytovatel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. DPH bude účtována ve výši platné při vystavení účetního dokladu. V. Platební podmínky 1. Nabyvatel nebude poskytovat zálohy. Cena za plnění dle této smlouvy bude uhrazena jednorázově po řádném předání a převzetí software způsobem dle čl. VI. této smlouvy. 2. Cena zahrnuje také instalaci softwaru, zaškolení příslušných zaměstnanců nabyvatele, tj. klíčových uživatelů nabyvatele a obsluhujícího personálu. 3. Nabyvatel se zavazuje zaplatit cenu na základě faktury vystavené poskytovatelem do 14ti dnů po řádném předání a převzetí softwaru. Splatnost faktury činí 60 dnů od jejího doručení nabyvateli. Faktura může být zaslána elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na ovou adresu: nebo zaslána poštou ve dvou vyhotoveních na Ekonomický úsek nabyvatele, odbor účetnictví. K faktuře bude přiložena kopie řádně opatřeného dodacího listu. V případě zaslání faktury elektronicky bude dodací list přiložen v naskenované podobě. 4. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy. 5. V případě, že poskytovatelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je právem nabyvatele takovou fakturu do 15 dnů od jejího převzetí vrátit poskytovateli. Ten podle charakteru nedostatků fakturu opraví anebo vystaví novou. U opravené nebo nové faktury běží nová lhůta splatnosti. 6. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. VI. Dodací podmínky 1. Poskytovatel bude informovat nabyvatele o přesném termínu dodávky softwaru, a to nejméně 5 pracovních dnů před realizací dodávky. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem nabyvatele je pro účely této smlouvy určen Jolana Váchová, tel.:.., Kontaktní osobou poskytovatele je pro účely instalace určen., tel:, Software bude nabyvateli poskytnut zprovozněním na serveru nabyvatele. 3. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud: software byl řádně nainstalován, byla zaškolena obsluha, tj. klíčový uživatele nabyvatele a obsluhující personál, byla předána dokumentace k předanému software, zejména manuál v českém jazyce software byl řádně předán a převzat způsobem sjednaným podle bodu4 došlo ke zkušebnímu vykázání dávky za účasti poskytovatele 2

3 4. Po splnění dodávky software vystaví poskytovatel dodací list, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti: a) označení dodacího listu a jeho číslo, b) název a sídlo poskytovatele a nabyvatele, c) číslo licenční smlouvy, d) označení dodaného softwaru, e) datum dodání, instalace a zaškolení personálu, f) stav softwaru v okamžiku jeho předání a převzetí, g) jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného software. 5. Jestliže nabyvatel odmítne software převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska, jejich odůvodnění a návrh případného řešení. 6. Poskytovatel se zavazuje, že bude provádět vývoj software s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy vztahující se k předmětu plnění VII. Servis a podpora software Po dobu účinnosti licenční smlouvy bude poskytovatel poskytovat nabyvateli rovněž servis a podporu software. Podmínky poskytování podpory jsou upraveny v samostatné smlouvě o poskytování služeb podpory software pro zpracování zdravotnických dat č... VIII. Sankční ustanovení 1. Pro případ prodlení nabyvatele s úhradou ceny je poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti. 2. V případě, dodání jiného software, než je předmětem této smlouvy, dodání software s vadamia při prodlení s lhůtou dodání je nabyvatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši Kč. Dále je nabyvatel oprávněn požadovat zaplacení další smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním. Nabyvatel je dále v těchto případech oprávněn odmítnout převzetí software a odstoupit od smlouvy. 3. Úhrada smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody. Tato náhrada škody se týká i prokazatelných finančních ztrát nabyvatele, způsobených prodlením poskytovatele s dodržením konečného termínu předání software, a tím způsobenou prodlevou v vykázání zdravotní péče pojišťovnám, případně prodlevu v předání výstupu na NZIS. 4. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem se splatností 30 dnů po obdržení vyúčtování této pokuty. IX. Trvání licenční smlouvy, odstoupení od smlouvy 1. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Licence je poskytována bez časového omezení. 2. Jakákoli ze stran může licenční smlouvu vypovědět, přičemž výpověď nabývá účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně. 3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména: na straně poskytovatele pokud dojde z jeho viny k posunu termínu předání software, přestože byl nabyvatelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn, nebo pokud dojde k dodání jiného, případně neúplného software, než je požadovaný software ze strany nabyvatele na straně nabyvatele nezaplacení ceny díla podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury, přestože byl poskytovatelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn. 4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. 3

4 X. Ostatní ujednání 1. Nabyvatel se zavazuje vyvíjet veškerou součinnost, kterou od něho lze spravedlivě požadovat tak, aby mohl poskytovatel řádně a včas plnit povinnosti stanovené touto smlouvu. 2. Nabyvatel se zavazuje, že pro software a jeho instalaci, který bude dodán podle této smlouvy, vyčlení a připraví hardware dle specifikace poskytovatele. 3. Obě strany se zavazují, že v souvislosti s plněním smlouvy učiní opatření k zajištění ochrany před šířením počítačových virů a nelegálních programů. 4. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutím licence k užívání software dle této smlouvy neporušuje práva třetích osob ve smyslu autorského práva a že tak činí v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona. 5. Poskytovatel se zavazuje k zachování mlčenlivosti o ekonomických a provozních datech nabyvatele a datech týkajících se pacientů nabyvatele. Poskytovatel prohlašuje, že jeho zaměstnanci, kteří přijdou s takovými daty do styku, jsou poučeni a zavázáni k zachování mlčenlivosti. 6. Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění smlouvy řádně uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši minimálně Kč. Na žádost objednatele je poskytovatel povinen kdykoli v průběhu trvání smlouvy předložit kopie aktuálních pojistných smluv. 7. Poskytovatel má povinnost stanovenou v 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., předložit nabyvateli ve stanoveném termínu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. V případě, že v rámci předmětné zakázky nevzniknou zhotoviteli subdodávky za více než 10 %, nabyvatel bude požadovat v termínu dle 147a odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. po poskytovateli prohlášení, že neměl takové subdodavatele, kterým by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dní před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 8. Poskytovatel bere na vědomí, že nabyvatel je povinen dle ustanovení 147a odst. 1 písm. a) z. č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků na svém profilu zadavatele popř. na svých webových stránkách. XI. Závěrečná ujednání 1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a případné spory z ní, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným soudem. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, autorského zákona v platném znění a předpisy souvisejícími. 2. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto případné dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle textu smlouvy. 4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce. 5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Přílohy: Příloha č. 1 Cenová nabídka (doplní uchazeč) Příloha č. 2 Technická specifikace software (prosím doplňte dle ZD) V Praze dne V dne Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jednatel společnosti 4

5 Příloha č. 2 Technická specifikace SW Požadovaný SW musí umožňovat: Manuální pořízení všech dokladů Editaci všech položek v existujících dokladech Načtení externích dávek ve formátu ZP, možnost dělení těchto dávek na jednotlivé doklady Uživatelsky definované sady kontrol Začlenění uživatelských číselníků Provádění kontrol dokladů při jejich pořizování na základě platné legislativy a kontrol zadaných uživateli, kontrola externích dávek před jejich zařazením do nově vytvořených dávek (např. kontrola frekvence výkonů, kontrola vykázaných ZULP a ZUM na limit a maximální cenu, kontrola pasportizace vykázaných výkonů) Hromadné úpravy dokladů před sestavením dávek Přepočet dokladů podle ZP Tvorba pacientského registru Validace rodných čísel obsažených v dokladech oproti centrálnímu registru pojištěnců Sjednocení ambulantních dokladů jednoho pacienta Vyčlenění definovaných výkonů a ZUM do samostatných dokladů Vytvoření dávek podle nastavených parametrů jednotlivých pojišťoven Tvorba a tisk faktur Archivace dokladů Export sestavených dávek v datovém rozhraní VZP Tvorba opravných dokladů Tvorba DRG dokladů podle Metodiky NRC Statistické výstupy z výkonových i DRG dokladů Možnosti exportu dat do manažerského systému zadavatele 5

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník")

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník) PRA PRA HA G U E OPERAČNÍ PROGRAM PRA EVROPSKÁ UNIE Smlouva dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen občanský zákoník") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany joměřížská nemocnice a.s. lavlíčkova660/73 767 55 Kroměříž 27660532 DIČ CZ27660532 Í73322111 Fax: 573 331 109 SMLOUVA O DÍLO Kroměřížská nemocnice a.s. Evidence emlyv uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více