A. Výzva pro uchazeče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Výzva pro uchazeče"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A. Výzva pro uchazeče k podání nabídky na zakázku na stavební práce PROJEKT reg.č. CZ.1.12/3.3.00/ HOTEL U SPORTOVNÍHO AREÁLU VÉSKA Tento projekt bude spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Morava Zakázka V.kategorie dle článku 7 Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období V 31 MP ZZ 8.0 ROP Střední Morava (Olomouc, duben 2012) Zadavatel : IES MORAVIA REAL a.s. Ostružnická 325/6, Olomouc IČ:

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Základní údaje Statutární orgán zadavatele Kontaktní osoba VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Účel zakázky Předmět plnění zakázky Další požadavky na předmět plnění Klasifikace předmětu zakázky Předpokládaná hodnota zakázky Závaznost požadavků zadavatele Varianty nabídky DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Základní a profesní kvalifikační předpoklady dle Čl. 17, odst Ekonomické a technické kvalifikační předpoklady dle čl. 17, odst. 5 Metodického pokynu SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky Důsledek nesplnění kvalifikace ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Základní požadavky zadavatele Podmínky překročení nabídkové ceny HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Obsah nabídky Požadavky na dodržení materiálových a technologických standardů BANKOVNÍ ZÁRUKA LHŮTA, MÍSTO A KONTAKTNÍ OSOBA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKTNÍ MÍSTO PRO JEJÍ VYZVEDNUTÍ Poskytování zadávací dokumentace Kontaktní místo pro zadávací dokumentaci POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA Poskytování dodatečných informací Prohlídka místa plnění - staveniště Kontaktní osoba pro poskytování dodatečných informací: ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

3 Ú v o d : Vyzýváme Vás k podání nabídky na zakázku na stavební práce - stavbu Hotel u sportovního areálu Véska v zadávacím řízení dle Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období , V 31 MP ZZ 8.0, ROP Střední Morava (dále jen Metodického pokynu ). Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách! 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Základní údaje Název: IES MORAVIA REAL a.s. Sídlo: Ostružnická 325/6, Olomouc IČ: Statutární orgán zadavatele Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto zakázkou je Ing. Ivan Kyselý, předseda představenstva tel.: , Kontaktní osoba Kontaktní osobou v technických a organizačních věcech souvisejících s touto zakázkou je: Kontaktní osoba Ing. Milan Svoboda Telefon , Fax 2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 2.1 Účel zakázky Účelem této zakázky je realizace projektu zadavatele s názvem Hotel u sportovního areálu Véska (dále jen projekt ). Doba realizace projektu je naplánována na období 07/2012 až 08/2013. Doba realizace této zakázky je upřesněna v kapitole 3. zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Morava. reg.č.: CZ.1.12/3.3.00/ Tato zadávací dokumentace je podkladem pro zpracování a podání nabídek uchazečů v zadávacím řizení na stavební práce včetně realizační dokumentace stavby v rámci zakázky V. kategorie dle Metodického pokynu. 3

4 2.2 Předmět plnění zakázky Předmětem plnění této zakázky je : A. provedení stavebních prací stavby, včetně realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) sestávající z následujících stavebních objektů (dále jen SO): SO 01 Hotel, parkovací plochy SO 02 Domovní přípojka vody SO 04 Závlahy SO 05 Přípojka splaškových vod SO 06 Odlučovač tuků SO 07 Dešťová kanalizace SO 08 Kabelová přípojka VN, trafostanice (mimo přípojku VN) SO 09 Venkovní osvětlení SO 10 Vnější telefonní rozvody B. provedení stavebních prací sestávajících z obnovy místní (příjezdové) komunikace, definované jako Mimoglobální zařízení staveniště (dále jen MGZS) Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky, nezbytná k řádnému zpracování nabídky je uvedena v příloze Slepé (položkové) rozpočty této zadávací dokumentace. Detailním podkladem pro realizaci předmětu zakázky je dokumentace pro zadání stavby tendrová dokumentace vypracovaná v 02/2011 firmou PROMOS s.r.o., Nerudova 740/32, Šumperk, IČ , odpovědný projektant ing. Miloš Krejčí, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, číslo zakázky autor projektu Atelier RAW s.r.o.), včetně aktualizace v 04/2012, kterou obdrží uchazeč v elektronické podobě na CD nosiči spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace. 2.3 Další požadavky na předmět plnění Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž vypracování RDS, která musí respektovat v plném rozsahu projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) včetně všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení, a zajištění autorského dozoru po dobu výstavby a zpracování RDS (kontaktní osoba autora projektu : Atelier RAW s.r.o., Petr Mutina, , Další požadavky zadavatele na předmět plnění jakožto i uvedení všech obchodních podmínek jsou obsaženy v návrhu Smlouvy a ve VOP, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. 2.4 Klasifikace předmětu zakázky Zadavatel v této výzvě vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem: Kód CPV Stavební práce 2.5 Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázky stanovená zadavatelem postupem podle ustanovení článku 6 Metodického pokynu činí: ,- Kč bez DPH. 2.6 Závaznost požadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek mohou být považovány za nesplnění 4

5 zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. V případě, že zadávací podmínky zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 2.7 Varianty nabídky Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 3. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY Vybraný dodavatel zahájí realizaci veřejné zakázky bezprostředně po podpisu Smlouvy o dílo a po předání staveniště. Termín ukončení realizace je v rozsahu části A. požadován do Termín realizace je v rozsahu části B. předpokládán do MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Místem plnění veřejné zakázky jsou Dolany, část Véska, p.č.148/27, 148/28, 115/1, 148/3 k.ú.véska u Olomouce. Přesné místo plnění je součástí tendrové dokumentace, příloha C1 Situace širších vztahů a C2 Koordinační situace. Kód podle NUTS: CZ 071, Kód podle ZUJ: POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Kvalifikaci splní dodavatel, který ve smyslu ustanovení čl. 17 Metodického pokynu prokáže splnění níže uvedených kvalifikačních požadavků (předpokladů). 5.1 Základní a profesní kvalifikační předpoklady dle Čl. 17, odst.4 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie. Zadavatel je však oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy originál (nebo úředně ověřenou kopii) dokumentu, jímž byla prokázána tato kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen tento originál předložit. b) Výpisu z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, a to prosté kopie. Zadavatel je však oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy originál (nebo úředně ověřenou kopii) dokumentu, jímž byla prokázána tato kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen tento originál předložit. c) Čestné prohlášení uchazeče, a to jak fyzické, tak i právnické osoby o tom, že uchazeč: I. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný Způsob prokázání splnění: Uchazeč předloží prostou kopii výpisu z OR. Uchazeč, s kterým má být uzavřena smlouva, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii v rámci spolupůsobení před uzavřením smlouvy Uchazeč předloží prostou kopii výpisu z živnostenského rejstříku nebo živnostenského listu s předmětem podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstranění. Předložením čestného prohlášení fyzické osoby podnikatele; jde-li o právnickou 5

6 II. III. IV. čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, V. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele VI. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele VII. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, osobu, každého člena statutárního orgánu; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, čestné prohlášení každého člena statutárního orgánu této právnické osoby; v případě zahraniční právnické osoby předloží čestné prohlášení vedoucí organizační složky. Z předloženého čestného prohlášení musí jednoznačně vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Předložením čestného prohlášení fyzické osoby podnikatele; jde-li o právnickou osobu, každého člena statutárního orgánu; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, čestné prohlášení každého člena statutárního orgánu této právnické osoby; v případě zahraniční právnické osoby předloží čestné prohlášení vedoucí organizační složky. Z předloženého čestného prohlášení musí jednoznačně vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 6

7 d) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů e) Není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek V tomto případě doklad o autorizaci - autorizovaný inženýr nebo autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby pro osobu pověřenou vedením stavby Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 5.2 Ekonomické a technické kvalifikační předpoklady dle čl. 17, odst. 5 Metodického pokynu Splnění ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: Kvalifikační předpoklad a) Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě; b) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a c) Osvědčení objednatelů o řádném plnění alespoň tří zakázek z uvedeného seznamu zakázek o hodnotě minimálně 50 mil. Kč bez DPH; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prokázání Limit pojistného plnění ve smyslu ust. 28 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, nesmí být nižší než 50 mil. Kč. Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, z níž bude vyplývat splnění požadavku zadavatele. V případě, že nabídka bude podávána více dodavateli společně jako společná nabídka, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv dodavatelem v rámci takového sdružení (konsorcia). Tato skutečnost musí vyplývat z předložené pojistné smlouvy a zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše min. 20 mil. Kč v případě škody způsobené kterýmkoliv dodavatelem v rámci sdružení. Možnost sčítání výše pojistných částek jednotlivých členů sdružení zadavatel nepřipouští. Zadavatel připouští možnost prokázání splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele podle 51 odst. 4 zákona pouze za předpokladu, že z pojistné smlouvy subdodavatele bude výslovně vyplývat, že taková pojistka pokrývá kromě škody způsobené subdodavatelem i případnou škodu způsobenou samotným dodavatelem (případně jakýmkoliv dodavatelem v rámci sdružení dodavatelů). Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud předloží seznam nejvýznamnější staveb nebo stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech s uvedením jejich ceny, doby a místa provádění, jejichž obsahem bylo provádění staveb občanských nebo bytových, či jejich změn, úprav a stavebních prací na nich, přičemž alespoň tři takové zakázky dosáhly za uvedené období celkové hodnoty každá min. 50 mil. Kč. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud předloží minimálně 3 osvědčení na stavby uvedené v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, potvrzená odpovědným zástupcem objednatele. Cena těchto prací musí být minimálně 50 mil. Kč bez DPH za každou. Tento kvalifikační požadavek nelze splnit pomocí subdodavatele! 7

8 6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI 6.1 Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích těchto dokladů, není-li u konkrétního kvalifikačního předpokladu výslovně stanoveno jinak. Vítězný uchazeč, který do nabídky předložil prosté kopie dokladů, předloží originální doklady či kopie těchto dokladů s úředním ověřením nejpozději v rámci lhůty pro poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 20 Metodického pokynu, jinak s vybraným uchazečem nebude smlouva uzavřena. 6.2 Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 6.3 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle, a to profesní a ekonomické v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. To neplatí v případě základního kvalifikačního předpokladu podle odst. 5.1 písmena a), c) a e) Výzvy a technického kvalifikačního předpokladu dle odst. 5.2 písmena c) této Výzvy. 6.4 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle odst.5.1 Výzvy v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 5.2 Výzvy musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. 6.5 Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení čl. 17 odst.6 Metodického pokynu vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 8

9 7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 7.1 Základní požadavky zadavatele Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace (čl. 7.2 ZD) Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování RDS a dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne z výkazu výměr v členění položkových rozpočtů tzv. slepých rozpočtů (součást zadávací dokumentace příloha E Slepé položkové rozpočty), do kterých uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tyto rozpočty budou předloženy v rámci nabídky uchazeče (dodavatele) Sleva z ceny pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná Celkovou nabídkovou cenu, vypočtenou pomocí položkových rozpočtů, doplní uchazeč rovněž do krycího listu nabídky. 7.2 Podmínky překročení nabídkové ceny Změna ceny v průběhu plnění smlouvy bude možná jen na základě Části VII Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP). 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnocení nabídek bude prováděno dle čl.19 Metodického pokynu. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v CZK bez DPH. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle čl. 19 odst.10 Metodického pokynu (mimořádně nízká nabídková cena). 9

10 Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle základního hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH. 9. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 9.1 Obsah nabídky Nabídky se podávají v uzavřené obálce s názvem veřejné zakázky s uvedením textu Neotevírat, opatřené razítkem v místě přelepu obálky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V nabídce musí být na krycím listu uvedeny požadované identifikační údaje o uchazeči. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Uchazeč předloží nabídku v originále a v elektronické podobě na nosiči CD. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny listy budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou; není třeba číslovat originály či případné úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů. Zadavatel doporučuje předložení nabídky v následující struktuře: 1. Krycí list nabídky 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle požadavků Metodického Pokynu a této zadávací dokumentace 3. Nabídková cena formou rozpočtu - vyplněné slepé (položkové) rozpočty a rekapitulace pro výpočet nabídkové ceny. Uchazeč předloží všechny listy včetně rekapitulace po stavebních objektech, s uvedením nabídkové ceny bez DPH, DPH a ceny včetně DPH. 4. Návrh Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) uchazeč doplní předložený návrh Smlouvy o dílo údaji a hodnotami předloženými v nabídce. Tento návrh Smlouvy i příloha budou rovněž podepsané oprávněnou osobou. Návrh Smlouvy je pro dodavatele závazný. 5. Subdodávky, subdodavatelé a ostatní informace - vztahující se k této VZ, které uchazeč požaduje za nutné zadavateli sdělit. Pokud má uchazeč v úmyslu zadat části plnění zakázky dle čl. 2.2 této zadávací dokumentace subdodavateli, zadavatel požaduje, aby tyto části ve své nabídce specifikoval a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. V tomto případě doloží rovněž doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle čl.5 odst.5.1 písm. a), b) a e) této Výzvy pro každého subdodavatele 6. Doklady prokazující splnění požadavků na dodržení materiálových a technologických standardů uchazeč připojí přílohy dle článku Výzvy 7. Čestné prohlášení k poskytnutí bankovní záruky dle čl.10 Výzvy 8. Datový nosič v zalepené obálce s celým obsahem nabídky mimo dokladů dle odst Požadavky na dodržení materiálových a technologických standardů Uchazeč prokáže splnění požadavků na dodržení materiálových a technologických standardů doložením dokladů (certifikáty prohlášení o shodě a technické listy s uvedením konkrétního výrobce či dodavatele) k materiálům a výrobkům uvedeným ve specifikaci v příloze G Materiálové a technologické standardy 10

11 9.2.2 Neprokáže-li uchazeč splnění požadavků dle přílohy G v plném rozsahu, bude jeho nabídka vyřazena ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění požadovaného technického standardu dle zadávací dokumentace. 10. BANKOVNÍ ZÁRUKA K zajištění plnění závazku vyplývajícího pro uchazeče ze smlouvy na realizaci zakázky (řádné plnění záručních podmínek) zhotovitel předloží bankovní záruku (ve smyslu ust. 313 a násl. obchodního zákoníku) dle části XI, článek 3 VOP. Ze záruční listiny musí jednoznačně vyplývat závazek banky, že banka uspokojí nároky zadavatele do výše stanovené v odst Smlouvy, jestliže zhotovitel (příp. kterýkoliv ze zhotovitelů v případě sdružení) nesplní řádně a včas závazky související s řádným plněním záručních podmínek. Předložená bankovní záruka bude splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek. Zadavatel nepožaduje, aby platný originál bankovní záruky byl součástí nabídky uchazeče v době jejího podání. Součástí nabídky každého uchazeče naopak musí být alespoň čestné prohlášení statutárního orgánu dodavatele uchazeče o tuto zakázku, že předloží požadovanou bankovní záruku s minimálními parametry požadovanými zadavatelem v tomto odstavci a v souladu se smlouvou a částí XI, článek 3 VOP. 11. LHŮTA, MÍSTO A KONTAKTNÍ OSOBA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA, Lhůta pro podání nabídek: Místo pro podání nabídek: , do 12:00 hod. Nabídky v zalepených obálkách s názvem VZ, opatřených nápisem Neotvírat!, dále razítkem uchazeče na přelepkách s uvedením adresy, na niž je možné nabídku uchazeče vrátit, je možno podat doporučeně poštou na adresu kontaktní osoby nebo osobně pouze poslední den lhůty od do 12:00 hod. na adrese kontaktní osoby do rukou kontaktní osoby pro podání nabídek. Kontaktní osoba pro podání nabídek: jméno a příjmení: Ing. Milan Svoboda, inženýrské služby, Loučná 790, Velká Bystřice tel,: mobil: , Zadávací lhůta: Lhůta po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou je 90 dnů a začíná běžet dnem lhůty pro podání nabídek. 12. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKTNÍ MÍSTO PRO JEJÍ VYZVEDNUTÍ Zadávací dokumentaci tvoří kromě této výzvy rovněž CD nosič s následujícími přílohami v elektronické podobě: B. Krycí list nabídky C. Návrh smlouvy o dílo D. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) E. Slepé (položkové) rozpočty pro stanovení nabídkové ceny F. Projektová dokumentace pro zadání stavby tendrová dokumentace G. Materiálové a technologické standardy 12.1 Poskytování zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci v elektronické podobě na CD nosiči s touto výzvou odešle zadavatel uchazečům nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti učiněné písemně, nebo elektronicky. Rovněž je možno si zadávací dokumentaci po předchozí dohodě vyzvednout osobně u kontaktní osoby pro zadávací dokumentaci. Uchazeč uhradí náklady na poskytnutí ZD, ve výši celkem 150,- Kč převodem na účet č /2010 u Fio banky, a.s., KS 0308, VS = IČ uchazeče, a to nejpozději do termínu 11

12 podání nabídek. Pokud do tohoto termínu nebude poplatek připsán na výše uvedený účet, nabídka nebude otevřena ani hodnocena, ale obálka s nabídkou bude vrácena uchazeči Kontaktní místo pro zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace lze rovněž získat na níže uvedeném kontaktním místě: jméno a příjmení: Ing. Milan Svoboda, inženýrské služby, Loučná 790, Velká Bystřice tel,.fax: mobil: , POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA 13.1 Poskytování dodatečných informací Na základě písemné žádosti uchazeče o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, doručených max. 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, tj. max. dne , zadavatel odešle uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, případně související dokumenty dle složitosti dotazu do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku o dodatečné informace. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří o ni požádali. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti Prohlídka místa plnění - staveniště Zadavatel neplánuje organizovanou prohlídku místa plnění staveniště, neboť je veřejně přístupné. Pokud by si přesto uchazeč přál uskutečnit prohlídku místa plnění za účasti zástupce zadavatele, je možno si dohodnout termín prohlídky s kontaktní osobou, nejpozději však do Kontaktní osoba pro poskytování dodatečných informací: jméno a příjmení: Ing. Milan Svoboda tel,.fax: mobil: , ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení jen v případě, pokud by nastaly důvody uvedené v článku 24 Metodického pokynu. V Olomouci, Název zadavatele: IES MORAVIA REAL a.s. Sídlo: Ostružnická 325/6, Olomouc IČ: Osoba oprávněná k jednání: Ing. Ivan Kyselý, předseda představenstva Razítko a podpis: 12

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 25.11.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY Číísl lo zakázky::vz//2012//2//01 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, 513 01 Semily IČ: 00085839 * tel.: 481 622 528 * email: muzeum@muzeumsemily.eu Č.j.: MZ-01-2011/02 Semily, 20. června 2011 Počet listů: 6 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání:

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb.

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje zakázku Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Zámecké regionální centrum Sloupno Článek 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona č.137/2006 Sb.) Název veřejného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (zakázka na stavební práce do 10 mil. Kč bez DPH) 1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Košetice, zastoupena starostkou obce

Více

"Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany"

Energetické úspory budovy základní školy - Dobřany VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 18.3.2013 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci : Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 53 zákona č.134/2016 Sb.,

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více