A. Výzva pro uchazeče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Výzva pro uchazeče"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A. Výzva pro uchazeče k podání nabídky na zakázku na stavební práce PROJEKT reg.č. CZ.1.12/3.3.00/ HOTEL U SPORTOVNÍHO AREÁLU VÉSKA Tento projekt bude spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Morava Zakázka V.kategorie dle článku 7 Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období V 31 MP ZZ 8.0 ROP Střední Morava (Olomouc, duben 2012) Zadavatel : IES MORAVIA REAL a.s. Ostružnická 325/6, Olomouc IČ:

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Základní údaje Statutární orgán zadavatele Kontaktní osoba VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Účel zakázky Předmět plnění zakázky Další požadavky na předmět plnění Klasifikace předmětu zakázky Předpokládaná hodnota zakázky Závaznost požadavků zadavatele Varianty nabídky DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Základní a profesní kvalifikační předpoklady dle Čl. 17, odst Ekonomické a technické kvalifikační předpoklady dle čl. 17, odst. 5 Metodického pokynu SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky Důsledek nesplnění kvalifikace ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Základní požadavky zadavatele Podmínky překročení nabídkové ceny HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Obsah nabídky Požadavky na dodržení materiálových a technologických standardů BANKOVNÍ ZÁRUKA LHŮTA, MÍSTO A KONTAKTNÍ OSOBA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKTNÍ MÍSTO PRO JEJÍ VYZVEDNUTÍ Poskytování zadávací dokumentace Kontaktní místo pro zadávací dokumentaci POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA Poskytování dodatečných informací Prohlídka místa plnění - staveniště Kontaktní osoba pro poskytování dodatečných informací: ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

3 Ú v o d : Vyzýváme Vás k podání nabídky na zakázku na stavební práce - stavbu Hotel u sportovního areálu Véska v zadávacím řízení dle Metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období , V 31 MP ZZ 8.0, ROP Střední Morava (dále jen Metodického pokynu ). Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách! 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Základní údaje Název: IES MORAVIA REAL a.s. Sídlo: Ostružnická 325/6, Olomouc IČ: Statutární orgán zadavatele Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto zakázkou je Ing. Ivan Kyselý, předseda představenstva tel.: , Kontaktní osoba Kontaktní osobou v technických a organizačních věcech souvisejících s touto zakázkou je: Kontaktní osoba Ing. Milan Svoboda Telefon , Fax 2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 2.1 Účel zakázky Účelem této zakázky je realizace projektu zadavatele s názvem Hotel u sportovního areálu Véska (dále jen projekt ). Doba realizace projektu je naplánována na období 07/2012 až 08/2013. Doba realizace této zakázky je upřesněna v kapitole 3. zadávací dokumentace. Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci regionálního operačního programu ROP NUTS II Střední Morava. reg.č.: CZ.1.12/3.3.00/ Tato zadávací dokumentace je podkladem pro zpracování a podání nabídek uchazečů v zadávacím řizení na stavební práce včetně realizační dokumentace stavby v rámci zakázky V. kategorie dle Metodického pokynu. 3

4 2.2 Předmět plnění zakázky Předmětem plnění této zakázky je : A. provedení stavebních prací stavby, včetně realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) sestávající z následujících stavebních objektů (dále jen SO): SO 01 Hotel, parkovací plochy SO 02 Domovní přípojka vody SO 04 Závlahy SO 05 Přípojka splaškových vod SO 06 Odlučovač tuků SO 07 Dešťová kanalizace SO 08 Kabelová přípojka VN, trafostanice (mimo přípojku VN) SO 09 Venkovní osvětlení SO 10 Vnější telefonní rozvody B. provedení stavebních prací sestávajících z obnovy místní (příjezdové) komunikace, definované jako Mimoglobální zařízení staveniště (dále jen MGZS) Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky, nezbytná k řádnému zpracování nabídky je uvedena v příloze Slepé (položkové) rozpočty této zadávací dokumentace. Detailním podkladem pro realizaci předmětu zakázky je dokumentace pro zadání stavby tendrová dokumentace vypracovaná v 02/2011 firmou PROMOS s.r.o., Nerudova 740/32, Šumperk, IČ , odpovědný projektant ing. Miloš Krejčí, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, číslo zakázky autor projektu Atelier RAW s.r.o.), včetně aktualizace v 04/2012, kterou obdrží uchazeč v elektronické podobě na CD nosiči spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace. 2.3 Další požadavky na předmět plnění Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž vypracování RDS, která musí respektovat v plném rozsahu projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) včetně všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení, a zajištění autorského dozoru po dobu výstavby a zpracování RDS (kontaktní osoba autora projektu : Atelier RAW s.r.o., Petr Mutina, , Další požadavky zadavatele na předmět plnění jakožto i uvedení všech obchodních podmínek jsou obsaženy v návrhu Smlouvy a ve VOP, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. 2.4 Klasifikace předmětu zakázky Zadavatel v této výzvě vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem: Kód CPV Stavební práce 2.5 Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázky stanovená zadavatelem postupem podle ustanovení článku 6 Metodického pokynu činí: ,- Kč bez DPH. 2.6 Závaznost požadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek mohou být považovány za nesplnění 4

5 zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. V případě, že zadávací podmínky zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 2.7 Varianty nabídky Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 3. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY Vybraný dodavatel zahájí realizaci veřejné zakázky bezprostředně po podpisu Smlouvy o dílo a po předání staveniště. Termín ukončení realizace je v rozsahu části A. požadován do Termín realizace je v rozsahu části B. předpokládán do MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Místem plnění veřejné zakázky jsou Dolany, část Véska, p.č.148/27, 148/28, 115/1, 148/3 k.ú.véska u Olomouce. Přesné místo plnění je součástí tendrové dokumentace, příloha C1 Situace širších vztahů a C2 Koordinační situace. Kód podle NUTS: CZ 071, Kód podle ZUJ: POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Kvalifikaci splní dodavatel, který ve smyslu ustanovení čl. 17 Metodického pokynu prokáže splnění níže uvedených kvalifikačních požadavků (předpokladů). 5.1 Základní a profesní kvalifikační předpoklady dle Čl. 17, odst.4 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie. Zadavatel je však oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy originál (nebo úředně ověřenou kopii) dokumentu, jímž byla prokázána tato kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen tento originál předložit. b) Výpisu z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, a to prosté kopie. Zadavatel je však oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy originál (nebo úředně ověřenou kopii) dokumentu, jímž byla prokázána tato kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen tento originál předložit. c) Čestné prohlášení uchazeče, a to jak fyzické, tak i právnické osoby o tom, že uchazeč: I. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný Způsob prokázání splnění: Uchazeč předloží prostou kopii výpisu z OR. Uchazeč, s kterým má být uzavřena smlouva, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii v rámci spolupůsobení před uzavřením smlouvy Uchazeč předloží prostou kopii výpisu z živnostenského rejstříku nebo živnostenského listu s předmětem podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstranění. Předložením čestného prohlášení fyzické osoby podnikatele; jde-li o právnickou 5

6 II. III. IV. čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, V. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele VI. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele VII. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, osobu, každého člena statutárního orgánu; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, čestné prohlášení každého člena statutárního orgánu této právnické osoby; v případě zahraniční právnické osoby předloží čestné prohlášení vedoucí organizační složky. Z předloženého čestného prohlášení musí jednoznačně vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Předložením čestného prohlášení fyzické osoby podnikatele; jde-li o právnickou osobu, každého člena statutárního orgánu; je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, čestné prohlášení každého člena statutárního orgánu této právnické osoby; v případě zahraniční právnické osoby předloží čestné prohlášení vedoucí organizační složky. Z předloženého čestného prohlášení musí jednoznačně vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 6

7 d) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů e) Není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek V tomto případě doklad o autorizaci - autorizovaný inženýr nebo autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby pro osobu pověřenou vedením stavby Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 5.2 Ekonomické a technické kvalifikační předpoklady dle čl. 17, odst. 5 Metodického pokynu Splnění ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: Kvalifikační předpoklad a) Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě; b) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a c) Osvědčení objednatelů o řádném plnění alespoň tří zakázek z uvedeného seznamu zakázek o hodnotě minimálně 50 mil. Kč bez DPH; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prokázání Limit pojistného plnění ve smyslu ust. 28 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, nesmí být nižší než 50 mil. Kč. Dodavatel předloží pojistnou smlouvu, z níž bude vyplývat splnění požadavku zadavatele. V případě, že nabídka bude podávána více dodavateli společně jako společná nabídka, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv dodavatelem v rámci takového sdružení (konsorcia). Tato skutečnost musí vyplývat z předložené pojistné smlouvy a zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše min. 20 mil. Kč v případě škody způsobené kterýmkoliv dodavatelem v rámci sdružení. Možnost sčítání výše pojistných částek jednotlivých členů sdružení zadavatel nepřipouští. Zadavatel připouští možnost prokázání splnění tohoto ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele podle 51 odst. 4 zákona pouze za předpokladu, že z pojistné smlouvy subdodavatele bude výslovně vyplývat, že taková pojistka pokrývá kromě škody způsobené subdodavatelem i případnou škodu způsobenou samotným dodavatelem (případně jakýmkoliv dodavatelem v rámci sdružení dodavatelů). Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud předloží seznam nejvýznamnější staveb nebo stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 5 letech s uvedením jejich ceny, doby a místa provádění, jejichž obsahem bylo provádění staveb občanských nebo bytových, či jejich změn, úprav a stavebních prací na nich, přičemž alespoň tři takové zakázky dosáhly za uvedené období celkové hodnoty každá min. 50 mil. Kč. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu, pokud předloží minimálně 3 osvědčení na stavby uvedené v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, potvrzená odpovědným zástupcem objednatele. Cena těchto prací musí být minimálně 50 mil. Kč bez DPH za každou. Tento kvalifikační požadavek nelze splnit pomocí subdodavatele! 7

8 6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI 6.1 Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve všech případech doklady předloženými v prostých kopiích těchto dokladů, není-li u konkrétního kvalifikačního předpokladu výslovně stanoveno jinak. Vítězný uchazeč, který do nabídky předložil prosté kopie dokladů, předloží originální doklady či kopie těchto dokladů s úředním ověřením nejpozději v rámci lhůty pro poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 20 Metodického pokynu, jinak s vybraným uchazečem nebude smlouva uzavřena. 6.2 Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 6.3 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle, a to profesní a ekonomické v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. To neplatí v případě základního kvalifikačního předpokladu podle odst. 5.1 písmena a), c) a e) Výzvy a technického kvalifikačního předpokladu dle odst. 5.2 písmena c) této Výzvy. 6.4 Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu podle odst.5.1 Výzvy v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 5.2 Výzvy musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. 6.5 Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení čl. 17 odst.6 Metodického pokynu vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 8

9 7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 7.1 Základní požadavky zadavatele Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace (čl. 7.2 ZD) Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování RDS a dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne z výkazu výměr v členění položkových rozpočtů tzv. slepých rozpočtů (součást zadávací dokumentace příloha E Slepé položkové rozpočty), do kterých uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tyto rozpočty budou předloženy v rámci nabídky uchazeče (dodavatele) Sleva z ceny pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná Celkovou nabídkovou cenu, vypočtenou pomocí položkových rozpočtů, doplní uchazeč rovněž do krycího listu nabídky. 7.2 Podmínky překročení nabídkové ceny Změna ceny v průběhu plnění smlouvy bude možná jen na základě Části VII Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP). 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnocení nabídek bude prováděno dle čl.19 Metodického pokynu. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v CZK bez DPH. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle čl. 19 odst.10 Metodického pokynu (mimořádně nízká nabídková cena). 9

10 Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle základního hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH. 9. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 9.1 Obsah nabídky Nabídky se podávají v uzavřené obálce s názvem veřejné zakázky s uvedením textu Neotevírat, opatřené razítkem v místě přelepu obálky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V nabídce musí být na krycím listu uvedeny požadované identifikační údaje o uchazeči. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Uchazeč předloží nabídku v originále a v elektronické podobě na nosiči CD. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny listy budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou; není třeba číslovat originály či případné úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů. Zadavatel doporučuje předložení nabídky v následující struktuře: 1. Krycí list nabídky 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle požadavků Metodického Pokynu a této zadávací dokumentace 3. Nabídková cena formou rozpočtu - vyplněné slepé (položkové) rozpočty a rekapitulace pro výpočet nabídkové ceny. Uchazeč předloží všechny listy včetně rekapitulace po stavebních objektech, s uvedením nabídkové ceny bez DPH, DPH a ceny včetně DPH. 4. Návrh Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) uchazeč doplní předložený návrh Smlouvy o dílo údaji a hodnotami předloženými v nabídce. Tento návrh Smlouvy i příloha budou rovněž podepsané oprávněnou osobou. Návrh Smlouvy je pro dodavatele závazný. 5. Subdodávky, subdodavatelé a ostatní informace - vztahující se k této VZ, které uchazeč požaduje za nutné zadavateli sdělit. Pokud má uchazeč v úmyslu zadat části plnění zakázky dle čl. 2.2 této zadávací dokumentace subdodavateli, zadavatel požaduje, aby tyto části ve své nabídce specifikoval a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. V tomto případě doloží rovněž doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle čl.5 odst.5.1 písm. a), b) a e) této Výzvy pro každého subdodavatele 6. Doklady prokazující splnění požadavků na dodržení materiálových a technologických standardů uchazeč připojí přílohy dle článku Výzvy 7. Čestné prohlášení k poskytnutí bankovní záruky dle čl.10 Výzvy 8. Datový nosič v zalepené obálce s celým obsahem nabídky mimo dokladů dle odst Požadavky na dodržení materiálových a technologických standardů Uchazeč prokáže splnění požadavků na dodržení materiálových a technologických standardů doložením dokladů (certifikáty prohlášení o shodě a technické listy s uvedením konkrétního výrobce či dodavatele) k materiálům a výrobkům uvedeným ve specifikaci v příloze G Materiálové a technologické standardy 10

11 9.2.2 Neprokáže-li uchazeč splnění požadavků dle přílohy G v plném rozsahu, bude jeho nabídka vyřazena ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění požadovaného technického standardu dle zadávací dokumentace. 10. BANKOVNÍ ZÁRUKA K zajištění plnění závazku vyplývajícího pro uchazeče ze smlouvy na realizaci zakázky (řádné plnění záručních podmínek) zhotovitel předloží bankovní záruku (ve smyslu ust. 313 a násl. obchodního zákoníku) dle části XI, článek 3 VOP. Ze záruční listiny musí jednoznačně vyplývat závazek banky, že banka uspokojí nároky zadavatele do výše stanovené v odst Smlouvy, jestliže zhotovitel (příp. kterýkoliv ze zhotovitelů v případě sdružení) nesplní řádně a včas závazky související s řádným plněním záručních podmínek. Předložená bankovní záruka bude splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek. Zadavatel nepožaduje, aby platný originál bankovní záruky byl součástí nabídky uchazeče v době jejího podání. Součástí nabídky každého uchazeče naopak musí být alespoň čestné prohlášení statutárního orgánu dodavatele uchazeče o tuto zakázku, že předloží požadovanou bankovní záruku s minimálními parametry požadovanými zadavatelem v tomto odstavci a v souladu se smlouvou a částí XI, článek 3 VOP. 11. LHŮTA, MÍSTO A KONTAKTNÍ OSOBA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA, Lhůta pro podání nabídek: Místo pro podání nabídek: , do 12:00 hod. Nabídky v zalepených obálkách s názvem VZ, opatřených nápisem Neotvírat!, dále razítkem uchazeče na přelepkách s uvedením adresy, na niž je možné nabídku uchazeče vrátit, je možno podat doporučeně poštou na adresu kontaktní osoby nebo osobně pouze poslední den lhůty od do 12:00 hod. na adrese kontaktní osoby do rukou kontaktní osoby pro podání nabídek. Kontaktní osoba pro podání nabídek: jméno a příjmení: Ing. Milan Svoboda, inženýrské služby, Loučná 790, Velká Bystřice tel,: mobil: , Zadávací lhůta: Lhůta po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou je 90 dnů a začíná běžet dnem lhůty pro podání nabídek. 12. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKTNÍ MÍSTO PRO JEJÍ VYZVEDNUTÍ Zadávací dokumentaci tvoří kromě této výzvy rovněž CD nosič s následujícími přílohami v elektronické podobě: B. Krycí list nabídky C. Návrh smlouvy o dílo D. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) E. Slepé (položkové) rozpočty pro stanovení nabídkové ceny F. Projektová dokumentace pro zadání stavby tendrová dokumentace G. Materiálové a technologické standardy 12.1 Poskytování zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci v elektronické podobě na CD nosiči s touto výzvou odešle zadavatel uchazečům nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti učiněné písemně, nebo elektronicky. Rovněž je možno si zadávací dokumentaci po předchozí dohodě vyzvednout osobně u kontaktní osoby pro zadávací dokumentaci. Uchazeč uhradí náklady na poskytnutí ZD, ve výši celkem 150,- Kč převodem na účet č /2010 u Fio banky, a.s., KS 0308, VS = IČ uchazeče, a to nejpozději do termínu 11

12 podání nabídek. Pokud do tohoto termínu nebude poplatek připsán na výše uvedený účet, nabídka nebude otevřena ani hodnocena, ale obálka s nabídkou bude vrácena uchazeči Kontaktní místo pro zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace lze rovněž získat na níže uvedeném kontaktním místě: jméno a příjmení: Ing. Milan Svoboda, inženýrské služby, Loučná 790, Velká Bystřice tel,.fax: mobil: , POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA 13.1 Poskytování dodatečných informací Na základě písemné žádosti uchazeče o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, doručených max. 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, tj. max. dne , zadavatel odešle uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, případně související dokumenty dle složitosti dotazu do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku o dodatečné informace. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří o ni požádali. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti Prohlídka místa plnění - staveniště Zadavatel neplánuje organizovanou prohlídku místa plnění staveniště, neboť je veřejně přístupné. Pokud by si přesto uchazeč přál uskutečnit prohlídku místa plnění za účasti zástupce zadavatele, je možno si dohodnout termín prohlídky s kontaktní osobou, nejpozději však do Kontaktní osoba pro poskytování dodatečných informací: jméno a příjmení: Ing. Milan Svoboda tel,.fax: mobil: , ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení jen v případě, pokud by nastaly důvody uvedené v článku 24 Metodického pokynu. V Olomouci, Název zadavatele: IES MORAVIA REAL a.s. Sídlo: Ostružnická 325/6, Olomouc IČ: Osoba oprávněná k jednání: Ing. Ivan Kyselý, předseda představenstva Razítko a podpis: 12

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více