uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany"

Transkript

1 SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15, Sibřina IČO: Zastoupená Ing. Josef Novákem Bankovní spojení: KB, Praha 9 Číslo účtu: /0100 (dále jen objednatel ) a 2. Zhotovitel: Se sídlem: IČO:., DIČ:. Zast.: ve věcech smluvních:.. ve věcech technických:. (dále jen zhotovitel ) Článek II Předmět díla 1. Předmětem díla je Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt. Přestavba bude provedena dle projektové dokumentace objednatele za cenu dle nabídky schválené oběma stranami, která je nedílnou součástí této smlouvy a za podmínek daných touto smlouvou a pokyny objednatele. 2. Cena díla (bez DPH) je: (bude doplněno na základě cenové nabídky dodavatele) 3. Místo provádění díla: Říčanská 15. Sibřina

2 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky včetně všech příp. subdodávek při respektování požadavků objednatele, příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla. 5. Práce nad rámec rozsahu předmětu plnění dle odst. 1 tohoto článku, které budou nezbytné k provedení díla se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele (tzv. vícepráce ). Tyto práce musejí být objednatelem zapsány ve stavebním deníku, dohodnut jejich rozsah, cena, případný posun v termínu plnění díla, jež je předmětem této smlouvy. Veškeré objednané vicepráce, převzaté a odsouhlasené objednatelem budou jím neprodleně proti příslušným dokladům zhotoviteli uhrazeny. 6. Rozsah díla je možné ze strany objednatele snížit nebo zvýšit. Je však povinen v těchto případech řešit otázku výše ceny a změnu doby plnění. Článek III Doba plnění 1. Dílo specifikované v čl. II. Odst. 1 bude provedeno v těchto termínech dle dispozice stavby: a) Termín zahájení-dokončení: od do Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby v případě mimořádných bezpečnostních opatření nebo mimořádné situace. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Článek IV. Cena díla 1. Cena díla, uvedeného v čl. II bod 1 této smlouvy, je stanovena jako cena kompletní a nejvýše přípustná za specifikovaný rozsah díla, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele jako cena bez DPH. DPH pak činí 21% k nabídkové ceně za provedený rozsah díla. 2. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla. 3. V případě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o změně rozsahu a objemu prací oproti sjednanému předmětu plnění budou cenové změny řešeny dodatkem k této smlouvě. Případné vícepráce budou oceněny podle cen platných v době realizace těchto prací, a to jako cena nejvýše přípustná. Článek V Platební podmínky 1. Objednatel prohlašuje, že financování díla, které je předmětem této smlouvy, má zajištěno. Úhrada platby za provedené dílo bude realizována proplacením daňových dokladů

3 odsouhlasených a podepsaných oprávněným zástupcem objednatele v okamžiku splnění předmětu díla dle SD. 2. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli bankovním převodem. Článek VI Součinnost zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen udržovat po dobu prací pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a zajistit v nezbytně možné míře provoz v uličních zónách cestou případných DIO, v souladu s nabídkou. 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě dle příslušných norem v plném souladu s platnými technickými normami a právními předpisy. 3. Zhotovitel zabezpečí volný průběh prací v uličních zónách prostý překážek bránících v plnění díla. 4. Zhotovitel provede kompletní úklid prostor, ve kterých byly opravy prováděny Článek VII Oprávněné osoby 1. Za objednatele jsou oprávněni jednat: ve věcech technických:... ve věcech smluvních a ekonomických: Za zhotovitele jsou oprávněni jednat a) Bez omezení rozsahu:. b) Ve věcech technických (včetně předání díla):.. Článek VIII Stavební deník 1. Zhotovitel je povinen vést od zahájení prací, o pracích, které provádí sám i jeho dodavatelé, stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí dnem zápisu o předání a převzetí díla. 2. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu trvání stavby k dispozici na staveništi tak, aby bylo možno do něj nahlédnout nebo činit zápisy. Článek IX Technický dozor objednatele

4 1. Objednatel je povinen vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle nabídky, smluvních podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Článek X Předání a převzetí díla 1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho dílčí části jejich řádným ukončením a předáním objednateli zápisem o předání a převzetí díla do SD. 2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo nebo jeho dílčí části podepsáním zápisu o předání a převzetí díla ve SD. Článek XI Smluvní pokuty 1. Smluvní pokuta za každý den zprodlení díla je Kč. Článek XII Ostatní ujednání 2. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem. 3. Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny dohodou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem. 4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými zástupci stran, uvedenými v čl. I smlouvy. Návrh dodatku může navrhnout každá ze smluvních stran. 5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že smlouvu po vzájemném projednání uzavřely podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Zhotovitel tímto prohlašuje, že obdržel od objednatele veškeré potřebné podklady k řádnému provedení a dokončení díla v termínu daném touto smlouvou. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá má právní sílu originálu smlouvy o dílo. Každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

5 V Sibřině dne. Za objednatele.... Za zhotovitele:..

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

S M L O U V A O D Í LO

S M L O U V A O D Í LO S M L O U V A O D Í LO dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP009BMNL Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Zpevněné plochy městských parků (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I.

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Smlouva o dílo. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o dílo. Čl. I Smluvní strany na realizaci: Smlouva o dílo č. Odstraňování sněhu a ledu z nástupišť a přístupových cest v obvodu OŘ Olomouc uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce související, Brno Líšeň. Smluvní strany: Smluvní strany:

RÁMCOVÁ SMLOUVA Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce související, Brno Líšeň. Smluvní strany: Smluvní strany: RÁMCOVÁ SMLOUVA Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce související, Brno Líšeň uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB 5141400874 I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká 100 35746 Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: 002 59 608 DIČ: Není plátcem

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více