Bankovní institut vysoká škola Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva Bakalářská práce Autor : Vedoucí práce: Eva Komosná Právní administrativa v podnikatelské sféře JUDr. Anežka Forstová Břeclav Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Břeclavi Eva Komosná

3 Tímto bych chtěla poděkovat JUDr. Aneţce Frostové za vedení mé bakalářské práce a za její rady a připomínky, které přispěly k úspěšnému ukončení této práce.

4 Anotace Tématem bakalářské práce je domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva. V této práci je obsaţen také popis obětí tohoto problému a trestně právní úprava. Velká pozornost je věnována moţnostem intervence všech zainteresovaných institucí, určená právě pro osoby ohroţené domácím násilím. Popisuje i bezpečnostní plán, který je důleţitým obraným opatřením pro ohroţené osoby v tak tíţivé ţivotní situaci. Je zde také poukázána statistika obětí těchto patologických jevů různými institucemi za období od roku Annotation The theme of the bachelor s thesis is a domestic violence as a social-pathologic phenomenon from a criminal law view. There are described this problem s victims in this work and a criminal legislation adjustment. A great attention is payed to possibilities of intervention of all involved institutions, which is given to these people endangered by domestic violence. It s even described a safety plan, which is an important defensive arrangement for endangered people in such an oppressive life situation. It s also shown statistics of victims of these pathological phenomenons through various institutions since 2009 to Klíčová slova: domácí násilí, oběť, agresor, intervence, institut vykázání Keywords: home violence, victim, aggressor, intervention, the institute of expulsion

5 OBSAH Úvod. 6 1 Vymezení základních pojmů Rodina a její historie Druhy a formy domácího násilí Klíčové znaky domácího násilí Dynamika a cykličnost domácího násilí Trestně právní ustanovení Nejčastěji páchané trestné činy v rámci domácího násilí Ustanovení trestního zákona postihující domácí násilí Vybraná ustanovení ze zákona o přestupcích Postup policie a orgánů činných v trestním řízení Jednání na místě samém Vyhodnocení hrozby nebezpečného útoku Zásady komunikace z osobami domácího násilí Obvinění a projednání trestného činu soudem Preventivní programy v boji proti násilí Význam prevence Intervenční centrum Bílý kruh bezpečí Oddělení sociálně právní ochrany dětí. 37 Závěr. 40 Literatura a pouţité prameny 42 5

6 Úvod Rodinné vztahy jsou důleţitou součástí našeho ţivota. Jako rodinné vztahy můţeme značit nejenom vztahy v tzv. nukleární rodině, tedy mezi rodiči a dětmi, ale také vztahy mezi dalšími generacemi popř. jinými příbuznými. Ve své práci se však budu zabývat rodinnými vztahy tak, jak je vnímají naše zákony. Vztahy mezi manţeli, rodiči či sourozenci zdaleka nejsou vţdy láskyplné a uspokojující někdy spíše naopak. Mnohdy má souţití v rodině jen pramálo společného s idealizovanými obrázky z kýčovitých televizních reklam. Rodina můţe být tak zdrojem obrovského napětí, přivádět lidi k zoufalství nebo je naplňovat značnou úzkostí a pocitem viny. Bohuţel násilí v rodině je nepřehlédnutelnou realitou i v naší společnosti. V České republice se podle provedených sociologických šetření, odehrává násilí v kaţdé čtvrté rodině. 1 Násilí v kruhu rodiny je velmi sloţitý a specifický jev, který byl v minulosti nejenom v naší společnosti podceňován a přístup typu děje se to za jejich zavřenými dveřmi, tak se to nikoho jiného netýká popř. to si musí ti dva vyřídit mezi sebou nebo můţe si za to sama vede k tomu, ţe osoby, které jsou vystaveny domácímu násilí, se mnohdy stydí a nedokáţí situaci samy vyřešit.,,domácí násilí je předmětem intenzivního zkoumání celého spektra odborníků, jejichţ názory se mnohdy liší, jde-li o pojem příčiny, klasifikaci, prevenci či řešení. Často se však musí konstatovat, ţe násilné a agresivní chování v rámci partnerských konfliktů je mnohdy podle vzoru rodičů, které dotyční agresoři zaţili v dětství a brali to jako součást rodinných vztahů.,,jelikoţ bývá domácí násilí mnohdy skryté a zhusta nepotrestané, představuje trauma na celý ţivot, a to jak pro dospělé, tak především pro nezletilé děti. 2 Proto u nás existuje řada institucí, které se zabývají těmito specifickými problémy a snaţí se obětem pomoci. Pokud se na tento fenomén podíváme z pohledu práva, neměli bychom se omezit jen na právo trestní, ale i právo občanské, rodinné, přestupkové a policejní. V trestním právu byl jiţ v minulosti trestní postih domácího násilí dostatečně zajištěn. Problém byl, ale v odhalení této trestné činnosti. Oběti násilí nenacházely často odvahu oznámit svůj problém orgánům činným v trestním řízení, nebo jiným kompetentním osobám. 3 V rodinném právu se zase můţeme opřít o zákon o rodině, kde se například můţe vyuţít 44 Dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti či ke spáchání trestného činu své dítě mladší patnácti let pouţil, popřípadě se dopustil trestného činu jako spolupachatel, návodce či pomocník k 1 D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s.7 2 Z.Králíčková,E. Ţatecká, R. Dávid,M. Kornel, Beckova skripta: Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s

7 trestnému činu spáchanému jeho dítětem, soud vţdy posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti. 4 Důleţité je také působení policie při domácím násilí, které je v souladu s ústavou a listinou základních práv a svobod. Cílem mé bakalářské práce je tedy alespoň zhruba analyzovat sociálně patologický jev domácího násilí jako např. násilí na dětech, ţenách či seniorech, a poukázat na to, ţe i muţ můţe být obětí. Moje práce je rozčleněna do 4 větších celků a kaţdá tato část napomáhá k porozumění problematiky. V první části jsem se zaměřila na vymezení základních pojmů a rozčlenění domácího násilí do určitých druhů a forem. Neméně důleţité jsou pro mne klíčové znaky, zvyšující se dynamika násilí a jeho cykličnost. Druhá část mé bakalářské práce se zabývá právními ustanoveními a vymezení odpovídajícího trestu pro agresora. V následující kapitole je popsána účast policejních orgánů a ve čtvrté části, která je také velmi důleţitá, jsou intervenční programy, které následně řeší těţkou situaci obětí domácího násilí. Tímto tématem jsem se rozhodla zabývat, protoţe rodinné vztahy jsou důleţité a provázejí nás po celý náš ţivot. 4 7

8 1. Vymezení základních pojmů Domácí násilí je velmi těţké definovat. Obecně se má za to, ţe pod pojmem domácí násilí se mohou skrývat nesčetné projevy nerovnováhy moci v určité malé sociální skupině, rodině, společné domácnosti, mající příčiny v nezralosti partnera, touze prosadit moc, v neshodách, vlivu alkoholu, sexuálních poţadavcích, citových vazeb nebo povahových rysech. 5 Dalo by se také definovat podle zdravotnické organizace jako : úmyslné pouţití nebo výhruţka tělesnou silou či mocí vůči sobě samému, jiné osobě, skupině nebo komunitě, v jehoţ důsledku stoupá pravděpodobnost vzniku úrazu, psychické újmy, špatného zacházení nebo deprivace. 6 Násilí v rodinném kruhu můţeme také pojmout jako násilí mezi generacemi a partnery. Mezi generacemi je myšleno, týrání dětí rodiči nebo právě naopak mohou děti týrat své rodiče. Partnerské násilí se spíše odehrává v intimních vztazích. V úvodu kníţky o partnerském násilí od Bronislavy Marvanové-Vargové se také můţeme dočíst, ţe existují dva rozdílné typy domácího násilí a zneuţívání. Týkají se běţného domácího násilí a patriarchálního teroru. Tyto dva různé typy se od sebe liší svou intenzitou krutého zacházení a dlouho trvajícím zneuţíváním. Běţné partnerské násilí se nevyskytuje tak často a většinou je uţito mezi muţi i ţenami. Ne vţdy končí fyzickým násilím a jev eskalace není tak častý. Patriarchální teror se však vyznačuje spíše násilím muţů na ţenách s větší krutostí a násilím v čase, nejedná se jen o fyzické a psychické násilí, ale je zde i podřízenost ekonomická a je zde časté pouţívání výhruţek. 7 Také bych zde mohla popsat pojem agresor, ale přesně definovat tento pojem není vůbec snadné. Neexistuje ţádný typický pachatel domácího násilí. Dosud nebyl objeven ţádný povahový rys, který by byl jako jediný typický pro domácího agresora. Lze však s určitostí říci ţe agresoři, ale i oběti mohou pocházet z kteréhokoli prostředí, mám tím na mysli sociální, etnické a rasové, ale i ekonomické. V násilí a to i domácím je spíše převaha muţů neţli ţen. Ţeny se ve většině případů dopustí násilí v rámci své sebeobrany, nebo obrany svých dětí. 8 U agresora se ale mohou objevit tyto rizikové vlastnosti jako například úzkost, nejistota, nízké sebevědomí, nespokojenost, negativní postoj k partnerovi, špatné sebeovládání a častá výbušnost. Také bych zde ráda uvedla něco o pojmu oběť domácího násilí. Obětí domácího násilí se můţe stát kaţdý. Nejvíce zranitelnou skupinou jsou ale lidé, kteří mají nějaký handicap, ať uţ je fyzický, sociální nebo lidé vyššího věku. Do této skupiny je moţno zařadit ţeny, děti, tělesně nebo mentálně postiţené a v neposlední řadě i seniory. 5 Z.Králíčková,E. Ţatecká, R. Dávid,M. Kornel, Beckova skripta: Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s.5 6 Zdroj: WHO 1996,http://www.who.int/en/ 7 B.Marvánová-Vargová,D. Pokorná, M. Toufarová, Partnerské násilí: nakladatelství LINDE 2008, s

9 Také se ke konci mé bakalářské práce objeví pojem intervence. V tomto případě je to intervence, která patří k domácímu násilí a je určitou formou pomoci osobám ohroţeným násilím. Oběti v těchto případech zaţívají smutek, nejistotu a uvaţují zda zůstat s agresorem nebo od něj odejít. Právě při odchodu oběti od tohoto agresorce často nejlepší volbou respektive i nutností, vyuţití krizové intervence. Krizovou intervencí by pomoc obětem domácího násilí rozhodně neměla končit, ale měla by jí začínat. 9 Posledním pojmem, který bych zde chtěla uvést, je institut vykázání. Institut vykázání můţe pouţít jen policie. Zjistí-li policie na základě skutečností ţe se osoba dopustí nebezpečného útoku proti ţivotu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závaţného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroţenou osobou (dále jen společné obydlí ), jakoţ i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Vykázání agresora trvá 10 dní. Tato doba nejde zkrátit a to i na ţádost osoby, která byla v ohroţení Rodina a její historie Smyslem rodiny uţ odedávna je, aby lidé mohli pečovat o své děti. Kromě toho, ţe je rodina biologicky významná pro udrţení lidstva, je také základní jednotkou kaţdé lidské společnosti. Reprodukuje člověka nejen jako ţivočicha, zprostředkuje mu vrůstání do jeho kultury a společnosti. Rodina krom toho propojuje generace, vytváří mezi nimi kontinuitu a pouta solidarity. 11 Je také závazným modelem společnosti, se kterým se dítě potká. Od starověku do současnosti se lidé mnohými pokusy snaţili o přesunutí rodičovské péče na jiné osoby nebo i státem řízené instituce, tyto pokusy se však nikdy neujaly. Model rodiny tvořené rodiči, jejich dětmi, případně prarodiči vykazuje neobyčejnou stabilitu ve všech epochách vývoje lidstva a ve všech epochách vývoje společnosti, který by se neopíral o rodinu jako o svůj základní článek. Co se týče historie rodiny je velmi obtíţné dopátrat se toho jak vlastně rodina vypadala například v raném středověku. Vše je odkázáno na zmínky v kronikách a na archeologii. V kronikách se ale často objevují zmínky o tom, ţe bylo tolerováno mnohoţenství, a to však bylo výsadou jen bohatých a mocných. Je však známo, ţe ve středověku je rodina institucí bez níţ mohl jedinec 9 D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s Oldřich Matoušek, Rodina jako instituce a vztahová síť: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, Praha 2003, s.9 9

10 existovat jen těţko. Bez příslušnosti k feudálnímu pánovi a bez příslušnosti k rodině neměl ve společnosti místo. 12 V novověku zase převládal styl patriarchální rodiny, který se ovšem později začal rozpadat, jakmile i ţeny mohly začít pracovat a vydělávat peníze, kterými přispívaly do domácího rozpočtu. 13 Kdyţ přejdeme do současnosti, je rodina stále nejvýznamnější hodnotou, ale její význam uţ nepatrně klesá. Rodina je často spojována s představou uspokojení individuálních potřeb a osobního štěstí. Vliv tohoto trendu nelze absolutizovat, ale vzhledem k budoucí stabilitě a integritě rodin je přinejmenším problematický. Řada autorů se shoduje na tom, ţe rodinný ţivot a rodičovství jsou v dnešní době značně náročné Druhy a formy domácího násilí V kníţkách, časopisech, ale i na vybraných internetových stránkách nalezneme popis různých druhů domácího násilí. Typy a charakter násilí se mohou lišit nejen tím, jak ho lidé popíší, ale především také tím jaký přístup k danému problému zaujímají. Rozčlenění domácího násilí můţeme pojmout tak, ţe zdůrazníme různé druhy tohoto násilí, jak jsem jiţ uvedla například mezi muţi a ţenami nebo ţeny páchající násilí na muţích, také rodičů vůči dětem, popřípadě v homosexuálních vztazích. Také bychom mohli pouţít sociální a kulturní kontext tohoto jevu či motivy zainteresovaných osob. U všech forem domácího násilí je ve většině jediný cíl a tím je získat plnou moc a kontrolu nad druhým. 15 Jde-li o klasifikaci forem útoků, je třeba uvést sexuální násilí či obtěţování, fyzické násilí aţ po mrzačení či dokonce usmrcení, emocionální a psychické týrání, za které lze pak povaţovat pouţívání emocionálních ran a úderů v podobě citového týrání, poniţování, vyhroţování, zastrašování či vzbuzování strachu. 16 Mezi druhy domácího násilí bych uvedla: Fyzické násilí Tento druh násilí nemusí vţdy směřovat jen proti konkrétní osobě, ale i proti domácímu zvířeti a to s cílem ukázat oběti, co by se mohlo stát, pokud se oběť nepodvolí. Jde o různé formy fyzických 12 Oldřich Matoušek, Rodina jako instituce a vztahová síť: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, Praha 2003, s Oldřich Matoušek, Rodina jako instituce a vztahová síť: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, Praha D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s Z.Králíčková,E. Ţatecká, R. Dávid,M. Kornel, Beckova skripta: Nakladatelství C. H. Beck, 2011 s.6 10

11 útoků, jako je například fackování a jiné bití rukama nebo různými jinými předměty. Dále sem také spadá kopání, škrcení, ohroţování zbraní aţ po váţné útoky, které mohou ohrozit na ţivotě. Agresor neztrácí ani tak kontrolu nad sebou. Příčinou jeho výbuchu je spíše, ţe ztrácí kontrolu nad situací, či nad svou partnerkou. Jeho násilné jednání je zaloţeno na přesvědčení, ţe má právo kontrolovat chování své partnerky, její pocity a postoje a ţe násilí je oprávněný způsob k dosaţení této kontrolní pozice. 17 Na obětech fyzického násilí zůstávají zjevné stopy, jako jsou modřiny a jizvy. Je pravda, ţe se časem zahojí, ikdyţ to můţe trvat delší dobu. Existuje více druhů tohoto agresivního chování, které jsou uvedeny v další části mé bakalářské práce, a tady bych je nejdříve znázornila v grafickém schématu Duluthský model, které pouţívají mnohé organizace. 18 Duluthský model: B.Marvánová-Vargová,D. Pokorná, M. Toufarová, Partnerské násilí: nakladatelství LINDE 2008, s Helen L. Conwayová, Domácí násilí: nakladatelství Albatros 2007, s Helen L. Conwayová, Domácí násilí: nakladatelství Albatros 2007, s

12 Psychické a emocionální násilí Mezi psychické a emocionální násilí bych zařadila citové týrání, které na obětech mohou zanechat hluboké a skryté rány, ikdyţ se obejdou bez jakéhokoli fyzického ošetření. Tyto rány však bolí celá léta nebo se nikdy nezahojí. 20 Do toho druhu násilí můţeme zařadit poniţování, znevaţování a zesměšňování oběti, uráţení, obviňování, vyhroţování (např. vyhoštěním z domova), vydíráním a také různé formy zákazů. Vyhroţování a nátlak ţenu terorizuje a stává se velmi efektivní manipulativní taktikou. Vyhroţováním dostává násilník ţenu do strachu, ţe se stane něco hrozného, jestli neudělá, co chce on. Vyhroţování zajišťuje efektivnost nátlaku. Strach se nevytratí tak rychle jako vyblednou monokly a přebolí pohmoţděná ţebra. Strach s výhruţek zůstává. 21 Agresoři můţou také vyhroţováním oběti donutit ke kriminálním činům, a aby sama nebyla trestně stíhána, tak se bojí oznámit násilí na policii. Také neustálé kritizování můţeme označit jako psychické nebo emocionální násilí. Kritiku na oběť agresor sděluje ostatním takovou formou aby pro ně byla sympatická a kdyţ potom oběť popisuje své násilí svým blízkým, tak ji moc nevěří. Zpochybňování duševního zdraví je jedna z forem psychického týrání. Pokud se oběti neustále a dlouhodobě vnucují určité myšlenky, jako například ţe si týrání od manţela vymýšlí a ţe manţel se o svou ţenu dobře stará a vše je jen v jejich myšlenkách, začnou tyto řeči danou osobu velmi mučit a trýznit, a nakonec si sama začne myslet, ţe s ní, není něco v pořádku. 22 Sexuální násilí Jde o druh násilí, kdy si agresor vynucuje na oběti uspokojení svých sexuálních potřeb proti jeho vůli. Toto násilí se nejvíce děje mezi partnery a hlavně na ţenách, také muţi se stávají oběťmi, jelikoţ je to ale, pro muţe velmi citlivé téma, tak při empirickém výzkumu tato čísla neodpovídají skutečnosti. I vynucený sex mezi manţely je agrese a určitě nejde jen o plnění manţelských povinností jako takových. Sexuální násilí je často pouţito proto aby agresor dotyčného pokořil nebo poníţil. Také po ukončení vztahu se v praxi často setkáváme s obtěţováním formou neţádoucího pronásledování, špehování a vyhroţování, hovoříme o tzv. ex-partner stalking. 20 Helen L. Conwayová, Domácí násilí: nakladatelství Albatros B.Marvánová-Vargová,D. Pokorná, M. Toufarová, Partnerské násilí: nakladatelství LINDE 2008, s Helen L. Conwayová, Domácí násilí: nakladatelství Albatros

13 Projevuje se pronásledováním, vyhroţováním, ublíţením na zdraví milovaným lidem, zanecháváním znepokojivých telefonních nebo ových zpráv, vyčkáváním před domem nebo pracovištěm. 23 Tento typ chování se objevuje nejen v souvislosti se zánikem dlouho trvajících manţelství, ale také jako následek rozchodu heterosexuálních i homosexuálních mileneckých vztahů. Čírtková uvádí (2011, s.3), ţe většina případů pronásledování, a to asi 72%, se váţe na vztahy trvající méně neţ čtyři roky. 24 Sociální násilí Sem patří veškerá činnost, která směřuje k naprostému odříznutí oběti od vnějšího světa a k její neustálé kontrole. Mezi tyto jevy řadíme nemoţnost opouštět byt, pouţívání mobilního telefonu, omezení kontaktu s jinými rodinnými příslušníky. Cílem je, aby oběť postupně ztratila všechny sociální vazby a byla tak plně fixována na agresora, prostě izolována. Cílem izolace je odstranit domnělé příčiny ţárlivosti agresora. Nevychází-li jeho partnerka z domu, nemůţe mít ţádné milostné aféry. Nemůţe se potkávat se svými přítelkyněmi, nemohou ji přesvědčit, aby jednala proti jeho vůli. 25 Agresor totiţ vyţaduje, aby se soustředila hlavně na jeho osobu a tím uspokojovala všechny jeho poţadavky. Zájmy oběti se tudíţ budou soustřeďovat jen a jen na domov. Nejvíce izolace působí, kdyţ je propojena s citovým týráním. Muţ často hlídá i to, jak dlouho ţena tráví v obchodě nakupováním, nebo za jak dlouho vyzvedne děti ze školy a pokud se jiný den opozdí, začne ţenu vyslýchat a podezřívat jestli se tam nesetkala s jiným muţem. 26 Mezi sociální násilí můţeme také uvést případ, kdyţ se ţeně podaří odejít od manţela, najde si svůj domov, ale stále zůstávají manţeli, a partner v tomto případě agresor pravidelně navštěvuje svoji manţelku, nadále ji týrá jak psychicky tak i fyzicky s tvrzením, ţe na to má právo jelikoţ nejsou rozvedeni. Ekonomické násilí Nemoţnost disponovat s finančními prostředky. Často se stává, ţe oběť je omezena natolik, ţe nemá svůj vlastní zdroj příjmů, jelikoţ ji agresor zakazuje chodit do zaměstnání. Také jednou z běţných forem týrání bývá upírání peněz na hygienické potřeby a ţena je nucena zůstávat doma a cítí se velmi poníţena. 23 D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s Helen L. Conwayová, Domácí násilí příručka pro současné i potenciální oběti : nakladatelství Albatros 2007, s L. Conwayová, Domácí násilí příručka pro současné i potenciální oběti : nakladatelství Albatros

14 Drţí-li partner ţenu neustále ve finanční tísni, oslabuje ji. Znamená to, ţe ţena musí ţádat partnera o peníze, kdykoli něco potřebuje, čímţ mu zavdává příčinu k tomu, aby ji kritizoval a vytýkal ji její potřeby či přání. 27 Pokud týraná osoba bydlí v nějaké odlehlejší části města či vesnice a je tímto vázána na hromadnou dopravu, potřebuje peníze, aby mohla navštívit nějakou pomocnou organizaci, policii či právníka respektive hledá jakoukoli pomoc, je bezmocná a díky této formě násilí není schopna opustit dům. Zkušenost obětí s násilím 2011 Sexuální násilí Ekonomické násilí Fyzické násilí Psychické násilí Klíčové znaky domácího násilí Historie domácího násilí odkazuje na to, ţe domácí násilí není ojedinělým násilným aktem (jedna facka domácí násilí nedělá ), jedná se zde totiţ o dlouhodobě a opakované násilí s jistou cykličností, takové násilí na pokračování, klíčové znaky určuje například rozdělení rolí na osoby, které jsou ohroţené a osoby násilnické. I kdyţ se v rodině vyskytne nějaký násilný incident, nemusí nutně jít o domácí násilí. Aby se jednalo o domácí násilí, musí být naplněny všechny čtyři definiční znaky domácího násilí. Jestliţe některý ze znaků chybí, zvaţuje se jiná podoba rodinného problému, neţ je domácí násilí. Se vší pravděpodobností, ale bude chybějící znak brzy doplněn a proces domácího násilí odstartován Helen L. Conwayová, Domácí násilí příručka pro současné i potenciální oběti : nakladatelství Albatros 2007, s D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s.37 14

15 Mezi uváděné znaky řadíme: Opakování a dlouhodobost z jednoho útoku ještě nelze poznat domácí násilí, ale můţe to být jeho začátek. Eskalace, stupňování jednání agresora začíná psychickým nátlakem, jako je sniţování lidské důstojnosti potom přechází v sexuální či fyzické násilí, které můţe skončit i smrtí. V současnosti jiţ ale eskalace není přímo brána jako základní znak násilí. Je spíše chápána jako jeden z rizikových faktorů. Rozdělení rolí agresor jasně ukáţe nadřazenost nad obětí. Neveřejnost domácí násilí probíhá často za zavřenými dveřmi domácností. Na veřejnosti se však většinou agresor chová jako příkladný otec nebo manţel Dynamika a cykličnost domácího násilí Rodinné vztahy jsou natolik sloţité, ţe člověk z počátku nerozpozná, jestli právě proběhla hádka mezi partnery ve které figuroval pohlavek a nebo zda se jedná o náznak domácího násilí. Člověk si pohlavek odůvodní jako zaslouţený, a proto věří, ţe nic takového se uţ nemůţe stát. Útoky agresora ze začátku nejsou tak časté a dotyčné osobě se stává, ţe po nějaké době na tyto incidenty zapomene a svému protějšku odpustí. Domácí násilí začíná často velmi nenápadně, takţe si jeho prvních příznaků oběť ani nevšimne. Pokud se ovšem hned v počátcích nezastaví, opakuje se a nabývá na intenzitě. K násilí ve vztahu nedochází neustále - střídají se období násilí a relativního klidu. V násilném vztahu se totiţ projevují tři faktory: láska, naděje (ţe se vše zlepší, ţe se partner změní apod.) a strach. Cyklus domácího násilí, v němţ se střídá období "líbánek", vzrůstající tenze, konfliktu a "usmiřování", se tak stále opakuje - navíc se stupňující tendencí. Oběť se tak poté často není schopna vůbec bránit. Její situaci komplikuje blízký vztah k pachateli, ale i například pocit naučené bezmocnosti a bezradnosti. Násilí navíc není moţné zaměňovat s partnerskou hádkou či"manţelskou rozepří". Při hádce totiţ proti sobě stojí dvě přibliţně rovnoprávné osoby, které jsou v podobném postavení a vyměňují si názory. V případech domácího násilí ale proti sobě stojí bezmocná a vystrašená oběť, která se obává "trestu" či napadení, a pachatel, který se skrze pouţití moci snaţí oběť ovládat a donutit k tomu, co chce on Autor: -sn- Časopis: Děti a my : 15

16 Domácí násilí se někdy můţe jevit jako to co nemůţeme nikdy předvídat, ale doopravdy má svůj určitý cyklus, který bychom mohli rozdělit do čtyř fází, jak je popsala ve své kníţce Lenore Walkerová. První fázi nazývá jako hromadění napětí, kde selhává komunikace a oběť začne mít strach a pociťuje potřebu se s agresorem usmířit. Druhou fází nazývá incidentem, kde dochází k ústnímu a fyzickému zneuţití jako je hádka obviňování, výhruţky zastrašování a podobně. Ve třetí fázi nastane usmiřování, kdy násilná osoba se začne omlouvat, ţádá o odpuštění a celou situaci zlehčuje. Čtvrtá fáze je klid, kdy je incident zapomenut a začíná fáze líbánek. Tento cyklus se neustále opakuje, ale časové intervaly se zkracují. Tento cyklus můţe trvat týdny, měsíce, ale i desítky let D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál

17 2. Trestně právní ustanovení Trestní postih domácího násilí byl jiţ v minulosti dostatečně zajištěn trestním zákonem. Problém byl právě v odhalení trestné činnosti související s domácím násilím. Oběti domácího násilí totiţ málokdy našly odvahu svěřit se svým problémem orgánům činným v trestním řízení nebo jiným kompetentním osobám. K tomuto postoji je vedl buď strach z útočníka a často i jakýsi zvrácený typ lásky k útočníkovi (jsou známy případy, kdy docházelo např. k dlouhodobému týrání manţelky manţelem, která týrání neoznámila proto, ţe se bála, ţe o svého manţela přijde). Můţe se proto snadno stát, ţe člověk, který je hodnocen v zaměstnání jako vynikající pracovník a přátelé ho mají za báječného člověka, ve skutečnosti doma dlouhodobě několikrát týdně bije svou ţenu a děti. Nejčastěji dochází k týrání manţelky manţelem (ale jsou i opačné případy), poměrně časté je i týrání rodičů dětmi. K odhalování domácího násilí s účinností od 1. ledna 2007 přispívá zákon č. 135/2006 Sb. Tímto zákonem byly obětem domácího násilí dány lepší moţnosti se účinně bránit. Zároveň v tomto směru byly posíleny i pravomoci policie a soudu. 32 Trestní zákon pamatuje v současnosti na moţnost postihu různých intenzivních či tvrdých typů útoků osoby, jeţ se dopouští domácího násilí. Musí se však naplnit tímto násilným útokem skutková podstata trestných činů jako jsou omezování osobní svobody, znásilnění, útisku, týrání svěřené osoby, nebezpečného vyhroţování, trestných činů proti ţivotu a zdraví. A také dalších podobných trestných činů. 33 Na závěr této části bych ještě ráda uvedla, ţe jsem se dočetla v Beckových skriptech o významném počinu, který spočívá v tom, ţe byl doplněn zákon č, 140/1961 Sb. trestního zákona o novou skutkovou podstatu činu týrání osoby ţijící ve společně obývaném bytě nebo domě ( 215a). Jiţ samotný název nové skutkové podstaty napovídá, ţe zákonodárce se vyhnul výstiţnému pojmu domácí násilí, který právní řády celé řady zemí uţívají a který plně postihuje podstatu věci Nejčastěji páchané trestné činy v rámci domácího násilí Mezi nejčastěji páchané trestné činy v rámci domácího násilí bych zde uvedla některé trestné činy proti lidské důstojnosti. Do této skupiny patří především Systém ASPI - stav k do částky 38/2013 Sb. a 17/2013 Sb.m.s. - RA377, Domácí násilí - LIT26954CZ 34 Z.Králíčková,E. Ţatecká, R. Dávid,M. Kornel, Beckova skripta: Nakladatelství C. H. Beck, 2011 s.23 17

18 185 TZ (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůţkou násilí nebo pohrůţkou jiné těţké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneuţije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců aţ pět let. (2) Odnětím svobody na dvě léta aţ deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) souloţí nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloţí, b) na dítěti, nebo c) se zbraní. (3) Odnětím svobody na pět aţ dvanáct let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo c) způsobí-li takovým činem těţkou újmu na zdraví. (4) Odnětím svobody na deset aţ osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. (5) Příprava je trestná. Znásilnění s trestní sazbou aţ do patnácti let odnětí svobody pro toho, kdo násilím nebo pohrůţkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloţi nebo k jinému podobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneuţije bezbrannosti jiného a způsobí takový činem smrt. Také podle 187 TZ o pohlavním zneuţívání (1) Kdo vykoná souloţ s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneuţije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok aţ osm let. (2) Odnětím svobody na dvě léta aţ deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneuţívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. (3) Odnětím svobody na pět aţ dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těţkou újmu na zdraví. (4) Odnětím svobody na deset aţ osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.(5) Příprava je trestná. 18

19 189 TZ Kuplířství (1) Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců aţ na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na dvě léta aţ osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo b) jako člen organizované skupiny. (3) Odnětím svobody na pět aţ dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těţkou újmu na zdraví. (4) Odnětím svobody na osm aţ patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 35 Samozřejmě bych zde mohla uvést mnoho dalších příkladů trestných činů, souvisejících s rodinou a domácím násilím, ale ráda bych se v této kapitole také věnovala i osobám, které bývají postiţeny těmito trestnými činy. Mezi osoby nejčastěji ohroţené domácího násilí patří ţeny a děti. V dalších případech určitě nemůţeme vynechat seniory a osoby se zdravotním postiţením. Muţi ovšem jako týrané osoby mají ve statistice taky své místo. Obětí domácího násilí se však můţeme stát my sami, mohou se jimi stát naše děti, naši rodiče, naši sourozenci nebo naši přátelé a známí. Přijetí toho, ţe obětí násilí se můţe stát v podstatě kdokoli, znamená ohroţení naši představy o tom, ţe domov je bezpečné místo a ţe jsme před tímto druhem násilí ochráněni. 36 Ţeny jako osoby ohroţené domácím násilím v literatuře se opakovaně objevuje snaha o identifikaci společných charakteristik ţen jako osob ohroţených domácím násilím, respektive týraných. Nejčastěji se setkáváme s tím, ţe tyto ţeny mají nízkou sebeúctu, jsou přesvědčeny o tom, ţe si takové chování ze strany muţů zaslouţí a mohou se cítit vinny kvůli svým údajným pochybením. 37 Ţeny při domácím násilí často muţe omlouvají tím, ţe byl ovlivněn alkoholem anebo špatnou náladou se kterou přišel z práce. Doufají, ţe je to jen momentální indispozice a situace se nebude opakovat. 35 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon 36 B.Marvánová-Vargová,D. Pokorná, M. Toufarová, Partnerské násilí: nakladatelství LINDE 2008, s Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s.92 19

20 Muţi jako osoby ohroţené domácím násilí to ţe násilí na muţích se dostává stále více do podvědomí laické i odborné veřejnosti, dokazují nejrůznější empirická šetření a statistiky některých pomáhajících institucí. Muţi mají na rozdíl od ţen podle statistik menší pravděpodobnost, ţe se stanou obětí domácího násilí. Jejich šance opustit násilný vztah je na rozdíl od ţen větší, protoţe k tomu mají více moţností. 38 Násilí na muţích nemusí vţdy pocházet jen z manţelského souţití mezi muţem a ţenou, ale také z homosexuálních partnerství, kdy se u jednoho z partnerů vyvinou násilnické sklony a agresor se povaţuje v tom to vztahu nadřazenější a své násilí se snaţí vyuţít ke své nadvládě nad partnerem. Děti jako osoby ohroţené domácím násilím pro dítě je násilí mezi rodiči zpravidla vţdy traumatickým záţitkem. Děti mohou být přímými či nepřímými oběťmi. Dítě je přímou obětí domácího násilí, jestliţe je proti němu ze strany násilného rodiče, popř. blízké osoby směřováno fyzické, psychické nebo sexuální násilí. Ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jde zejména o dítě, jehoţ rodiče nevykonávají nebo zneuţívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, která je zakotvena v 6 odst. 1 písm. a) bod 3 tohoto zákona. 39 Násilí na dětech se můţe projevit opravdu závaţně. Nejen ţe tyto děti ztrácejí sebeúctu, ale mají také problémy se svým chováním. Mohou se chovat agresivně, působí neklidně, mívají poruchy spánku a začnou mít problémy ve škole. Tyto děti se špatně začleňují do kolektivu a jejich přizpůsobení se okolí, je velmi sloţité. Děti jako svědci domácího násilí jsou podle statistik v 90 %. Tyto děti jsou vystaveny podobnému ne-li stejnému tlaku a psychickému teroru jako děti, na kterých je samotné násilí pácháno. Důsledky, které jsou na dětech patrny závisí na několika faktorech jako je : - věk a pohlaví dítěte - míra brutality násilí, jehoţ byly děti svědky - reakce okolí (podpora či netečnost) - počet útoků, jichţ byly děti svědky - nestabilní výchovné metody a tělesné tresty 40 38, Ševčík N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011 s Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn. Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Plné znění s vyznačeným navrhovaných změn Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 35 Druhy správních trestů Za přestupek lze uložit správní trest a) napomenutí, b) pokuty,

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ Trestněprávní aspekty Obecně VIII. Trestněprávní instituty Eva Žatecká, 2011 Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) Účinný od 1.1.2010 Ultima ratio trestního práva Subsidiární

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VY_32_INOVACE_03_02_02

VY_32_INOVACE_03_02_02 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_02 Výchova ke zdraví Domácí násilí Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185

Více

Komunikační dovednosti veterinárního lékaře. MVDr. Jana Jozefová, Ph.D.

Komunikační dovednosti veterinárního lékaře. MVDr. Jana Jozefová, Ph.D. Komunikační dovednosti veterinárního lékaře MVDr. Jana Jozefová, Ph.D. Komunikace (z lat. communis=společně; z lat. communication = sdělení, sdílení) proces propojování, sdílení a přenosu sdělení (např.

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 21.4.2011 do částky 39/2011 Sb. a 20/2011 Sb.m.s. - RA121 Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník

Více

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20

Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Statistické údaje o volání na DONA linku 1. pololetí 20 Volání na linku Volání z linky ven Volání DONA linky první / opakované z toho volání k DN - první / opakované Četnost a charakter volání 1. pololetí

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Omezení osobní svobody II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

135/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006,

135/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006, Systém ASPI - stav k 30.11.2006 do částky 168/2006 Sb. a 57/2006 Sb.m.s. Obsah a text 135/2006 Sb. - poslední stav textu 135/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v oblasti

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu Právo na osobní svobodu JUDr. Tomáš Pezl Čl.8 1) Osobní svoboda je zaručena. 2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008

USNESENÍ ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 102 USNESENÍ ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008 Vládní návrh na vydání zákona o změně některých zákonů v souvislosti

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Podání vysvětlení I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 3.1.2014

Více

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil Magistrát města Ústí nad Labem Odbor kontroly Manuál pro pracovníky škol V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil 1) žák, který nedovršil 15. rok věku

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Váţení rodiče, váţení studenti, chceme Vás seznámit s platnými dokumenty, které upravují povinnosti ţáků a zákonných zástupců ţáků a omlouvání nepřítomnosti ţáka:

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní postih pouze za konání (netrestá se pouhá myšlenka) Trestné jsou pouze: a) příprava (u některých trestných činů) b) pokus c) dokonaný trestný

Více

Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti dítěte v přípravném řízení. Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6.

Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti dítěte v přípravném řízení. Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6. Procesní postavení zvlášť zranitelné oběti dítěte v přípravném řízení Povinnosti orgánů činných v trestním řízení Poslanecká sněmovna 2. 6. 2015 Z textu novely Z takto shromážděných poznatků bylo zjištěno,

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 580 Sbírka zákonů č. 56 / 2017 Částka 20 56 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji ponechat, používat

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

ZÁKON. ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů N á v r h ZÁKON ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 7 8/2010, ročník LXII

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 7 8/2010, ročník LXII JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 7 8/2010, ročník LXII Rozhodnutí ve věcech trestních č. 42 k rozlišení trestného činu Braní rukojmí podle 234a, resp. 174 TZ a trestného činu Omezování

Více

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny LS 1 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny LS 1 D O M Á C Í N Á S I L Í P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Termíny a témata 3.2. - domácí násilí 10.2. syndrom CAN 17.2 obchod s lidmi 24.2. bezdomovectví 9.3. - prostituce

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 658 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 658 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 32 11. funkční období 32 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 19. 11. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G společná

Více

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení Otázka: Tresty a trestní řízení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řízení Trestní řízení začíná podnětem, zpravidla trestným oznámením. Jde o proces upravený trestním řádem, kde

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

ZÁKON ze dne 15. června 2016 o některých přestupcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 15. června 2016 o některých přestupcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3748 Sbírka zákonů č. 251 / 2016 251 ZÁKON ze dne 15. června 2016 o některých přestupcích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje některé přestupky

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) příspěvková organizace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) Razítko/den podání žádosti/číslo jednací: Žadatel...

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku - dlouhodobé pronásledování jiného - tím, že pachatel vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou oběti nebo oběti osobám blízkým

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období 163 8. funkční období 163 Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 2011 Parlament České republiky Senát

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 15.2.2005 Sbírka: 141/1961 Částka: 66/1961 Derogace Je novelizován: 301/2008, 384/2008, 457/2008, 480/2008, 7/2009, 52/2009, 41/2009 Úplné znění zákona ze

Více

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně právní ochrany k výkonu sociálně právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Věstník MŠMT č. 1/2001 Čj.: 28 275/2000-22 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů

Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů pplk. MVDr. Ilona ROCHOVÁ Policejní prezidium ČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Úvěrový podvod v trestním

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba)

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) I. ÚDAJE K OPATŘENÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 1. Identifikace fyzické osoby Jméno nebo jména Původní (rodné) příjmení Nynější příjmení Další údaje

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1

Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Úvod do problematiky domácího násilí přednáška č. 1 Mgr. Jitka Čechová Persefona, o.s. Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR.

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR. STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR Nabývání státního občanství ČR Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství. Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence

Více

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p Příznaky šikany: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť

Více