Bankovní institut vysoká škola Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva Bakalářská práce Autor : Vedoucí práce: Eva Komosná Právní administrativa v podnikatelské sféře JUDr. Anežka Forstová Břeclav Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Břeclavi Eva Komosná

3 Tímto bych chtěla poděkovat JUDr. Aneţce Frostové za vedení mé bakalářské práce a za její rady a připomínky, které přispěly k úspěšnému ukončení této práce.

4 Anotace Tématem bakalářské práce je domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva. V této práci je obsaţen také popis obětí tohoto problému a trestně právní úprava. Velká pozornost je věnována moţnostem intervence všech zainteresovaných institucí, určená právě pro osoby ohroţené domácím násilím. Popisuje i bezpečnostní plán, který je důleţitým obraným opatřením pro ohroţené osoby v tak tíţivé ţivotní situaci. Je zde také poukázána statistika obětí těchto patologických jevů různými institucemi za období od roku Annotation The theme of the bachelor s thesis is a domestic violence as a social-pathologic phenomenon from a criminal law view. There are described this problem s victims in this work and a criminal legislation adjustment. A great attention is payed to possibilities of intervention of all involved institutions, which is given to these people endangered by domestic violence. It s even described a safety plan, which is an important defensive arrangement for endangered people in such an oppressive life situation. It s also shown statistics of victims of these pathological phenomenons through various institutions since 2009 to Klíčová slova: domácí násilí, oběť, agresor, intervence, institut vykázání Keywords: home violence, victim, aggressor, intervention, the institute of expulsion

5 OBSAH Úvod. 6 1 Vymezení základních pojmů Rodina a její historie Druhy a formy domácího násilí Klíčové znaky domácího násilí Dynamika a cykličnost domácího násilí Trestně právní ustanovení Nejčastěji páchané trestné činy v rámci domácího násilí Ustanovení trestního zákona postihující domácí násilí Vybraná ustanovení ze zákona o přestupcích Postup policie a orgánů činných v trestním řízení Jednání na místě samém Vyhodnocení hrozby nebezpečného útoku Zásady komunikace z osobami domácího násilí Obvinění a projednání trestného činu soudem Preventivní programy v boji proti násilí Význam prevence Intervenční centrum Bílý kruh bezpečí Oddělení sociálně právní ochrany dětí. 37 Závěr. 40 Literatura a pouţité prameny 42 5

6 Úvod Rodinné vztahy jsou důleţitou součástí našeho ţivota. Jako rodinné vztahy můţeme značit nejenom vztahy v tzv. nukleární rodině, tedy mezi rodiči a dětmi, ale také vztahy mezi dalšími generacemi popř. jinými příbuznými. Ve své práci se však budu zabývat rodinnými vztahy tak, jak je vnímají naše zákony. Vztahy mezi manţeli, rodiči či sourozenci zdaleka nejsou vţdy láskyplné a uspokojující někdy spíše naopak. Mnohdy má souţití v rodině jen pramálo společného s idealizovanými obrázky z kýčovitých televizních reklam. Rodina můţe být tak zdrojem obrovského napětí, přivádět lidi k zoufalství nebo je naplňovat značnou úzkostí a pocitem viny. Bohuţel násilí v rodině je nepřehlédnutelnou realitou i v naší společnosti. V České republice se podle provedených sociologických šetření, odehrává násilí v kaţdé čtvrté rodině. 1 Násilí v kruhu rodiny je velmi sloţitý a specifický jev, který byl v minulosti nejenom v naší společnosti podceňován a přístup typu děje se to za jejich zavřenými dveřmi, tak se to nikoho jiného netýká popř. to si musí ti dva vyřídit mezi sebou nebo můţe si za to sama vede k tomu, ţe osoby, které jsou vystaveny domácímu násilí, se mnohdy stydí a nedokáţí situaci samy vyřešit.,,domácí násilí je předmětem intenzivního zkoumání celého spektra odborníků, jejichţ názory se mnohdy liší, jde-li o pojem příčiny, klasifikaci, prevenci či řešení. Často se však musí konstatovat, ţe násilné a agresivní chování v rámci partnerských konfliktů je mnohdy podle vzoru rodičů, které dotyční agresoři zaţili v dětství a brali to jako součást rodinných vztahů.,,jelikoţ bývá domácí násilí mnohdy skryté a zhusta nepotrestané, představuje trauma na celý ţivot, a to jak pro dospělé, tak především pro nezletilé děti. 2 Proto u nás existuje řada institucí, které se zabývají těmito specifickými problémy a snaţí se obětem pomoci. Pokud se na tento fenomén podíváme z pohledu práva, neměli bychom se omezit jen na právo trestní, ale i právo občanské, rodinné, přestupkové a policejní. V trestním právu byl jiţ v minulosti trestní postih domácího násilí dostatečně zajištěn. Problém byl, ale v odhalení této trestné činnosti. Oběti násilí nenacházely často odvahu oznámit svůj problém orgánům činným v trestním řízení, nebo jiným kompetentním osobám. 3 V rodinném právu se zase můţeme opřít o zákon o rodině, kde se například můţe vyuţít 44 Dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti či ke spáchání trestného činu své dítě mladší patnácti let pouţil, popřípadě se dopustil trestného činu jako spolupachatel, návodce či pomocník k 1 D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s.7 2 Z.Králíčková,E. Ţatecká, R. Dávid,M. Kornel, Beckova skripta: Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s

7 trestnému činu spáchanému jeho dítětem, soud vţdy posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti. 4 Důleţité je také působení policie při domácím násilí, které je v souladu s ústavou a listinou základních práv a svobod. Cílem mé bakalářské práce je tedy alespoň zhruba analyzovat sociálně patologický jev domácího násilí jako např. násilí na dětech, ţenách či seniorech, a poukázat na to, ţe i muţ můţe být obětí. Moje práce je rozčleněna do 4 větších celků a kaţdá tato část napomáhá k porozumění problematiky. V první části jsem se zaměřila na vymezení základních pojmů a rozčlenění domácího násilí do určitých druhů a forem. Neméně důleţité jsou pro mne klíčové znaky, zvyšující se dynamika násilí a jeho cykličnost. Druhá část mé bakalářské práce se zabývá právními ustanoveními a vymezení odpovídajícího trestu pro agresora. V následující kapitole je popsána účast policejních orgánů a ve čtvrté části, která je také velmi důleţitá, jsou intervenční programy, které následně řeší těţkou situaci obětí domácího násilí. Tímto tématem jsem se rozhodla zabývat, protoţe rodinné vztahy jsou důleţité a provázejí nás po celý náš ţivot. 4 7

8 1. Vymezení základních pojmů Domácí násilí je velmi těţké definovat. Obecně se má za to, ţe pod pojmem domácí násilí se mohou skrývat nesčetné projevy nerovnováhy moci v určité malé sociální skupině, rodině, společné domácnosti, mající příčiny v nezralosti partnera, touze prosadit moc, v neshodách, vlivu alkoholu, sexuálních poţadavcích, citových vazeb nebo povahových rysech. 5 Dalo by se také definovat podle zdravotnické organizace jako : úmyslné pouţití nebo výhruţka tělesnou silou či mocí vůči sobě samému, jiné osobě, skupině nebo komunitě, v jehoţ důsledku stoupá pravděpodobnost vzniku úrazu, psychické újmy, špatného zacházení nebo deprivace. 6 Násilí v rodinném kruhu můţeme také pojmout jako násilí mezi generacemi a partnery. Mezi generacemi je myšleno, týrání dětí rodiči nebo právě naopak mohou děti týrat své rodiče. Partnerské násilí se spíše odehrává v intimních vztazích. V úvodu kníţky o partnerském násilí od Bronislavy Marvanové-Vargové se také můţeme dočíst, ţe existují dva rozdílné typy domácího násilí a zneuţívání. Týkají se běţného domácího násilí a patriarchálního teroru. Tyto dva různé typy se od sebe liší svou intenzitou krutého zacházení a dlouho trvajícím zneuţíváním. Běţné partnerské násilí se nevyskytuje tak často a většinou je uţito mezi muţi i ţenami. Ne vţdy končí fyzickým násilím a jev eskalace není tak častý. Patriarchální teror se však vyznačuje spíše násilím muţů na ţenách s větší krutostí a násilím v čase, nejedná se jen o fyzické a psychické násilí, ale je zde i podřízenost ekonomická a je zde časté pouţívání výhruţek. 7 Také bych zde mohla popsat pojem agresor, ale přesně definovat tento pojem není vůbec snadné. Neexistuje ţádný typický pachatel domácího násilí. Dosud nebyl objeven ţádný povahový rys, který by byl jako jediný typický pro domácího agresora. Lze však s určitostí říci ţe agresoři, ale i oběti mohou pocházet z kteréhokoli prostředí, mám tím na mysli sociální, etnické a rasové, ale i ekonomické. V násilí a to i domácím je spíše převaha muţů neţli ţen. Ţeny se ve většině případů dopustí násilí v rámci své sebeobrany, nebo obrany svých dětí. 8 U agresora se ale mohou objevit tyto rizikové vlastnosti jako například úzkost, nejistota, nízké sebevědomí, nespokojenost, negativní postoj k partnerovi, špatné sebeovládání a častá výbušnost. Také bych zde ráda uvedla něco o pojmu oběť domácího násilí. Obětí domácího násilí se můţe stát kaţdý. Nejvíce zranitelnou skupinou jsou ale lidé, kteří mají nějaký handicap, ať uţ je fyzický, sociální nebo lidé vyššího věku. Do této skupiny je moţno zařadit ţeny, děti, tělesně nebo mentálně postiţené a v neposlední řadě i seniory. 5 Z.Králíčková,E. Ţatecká, R. Dávid,M. Kornel, Beckova skripta: Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s.5 6 Zdroj: WHO 1996,http://www.who.int/en/ 7 B.Marvánová-Vargová,D. Pokorná, M. Toufarová, Partnerské násilí: nakladatelství LINDE 2008, s

9 Také se ke konci mé bakalářské práce objeví pojem intervence. V tomto případě je to intervence, která patří k domácímu násilí a je určitou formou pomoci osobám ohroţeným násilím. Oběti v těchto případech zaţívají smutek, nejistotu a uvaţují zda zůstat s agresorem nebo od něj odejít. Právě při odchodu oběti od tohoto agresorce často nejlepší volbou respektive i nutností, vyuţití krizové intervence. Krizovou intervencí by pomoc obětem domácího násilí rozhodně neměla končit, ale měla by jí začínat. 9 Posledním pojmem, který bych zde chtěla uvést, je institut vykázání. Institut vykázání můţe pouţít jen policie. Zjistí-li policie na základě skutečností ţe se osoba dopustí nebezpečného útoku proti ţivotu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závaţného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroţenou osobou (dále jen společné obydlí ), jakoţ i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Vykázání agresora trvá 10 dní. Tato doba nejde zkrátit a to i na ţádost osoby, která byla v ohroţení Rodina a její historie Smyslem rodiny uţ odedávna je, aby lidé mohli pečovat o své děti. Kromě toho, ţe je rodina biologicky významná pro udrţení lidstva, je také základní jednotkou kaţdé lidské společnosti. Reprodukuje člověka nejen jako ţivočicha, zprostředkuje mu vrůstání do jeho kultury a společnosti. Rodina krom toho propojuje generace, vytváří mezi nimi kontinuitu a pouta solidarity. 11 Je také závazným modelem společnosti, se kterým se dítě potká. Od starověku do současnosti se lidé mnohými pokusy snaţili o přesunutí rodičovské péče na jiné osoby nebo i státem řízené instituce, tyto pokusy se však nikdy neujaly. Model rodiny tvořené rodiči, jejich dětmi, případně prarodiči vykazuje neobyčejnou stabilitu ve všech epochách vývoje lidstva a ve všech epochách vývoje společnosti, který by se neopíral o rodinu jako o svůj základní článek. Co se týče historie rodiny je velmi obtíţné dopátrat se toho jak vlastně rodina vypadala například v raném středověku. Vše je odkázáno na zmínky v kronikách a na archeologii. V kronikách se ale často objevují zmínky o tom, ţe bylo tolerováno mnohoţenství, a to však bylo výsadou jen bohatých a mocných. Je však známo, ţe ve středověku je rodina institucí bez níţ mohl jedinec 9 D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s Oldřich Matoušek, Rodina jako instituce a vztahová síť: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, Praha 2003, s.9 9

10 existovat jen těţko. Bez příslušnosti k feudálnímu pánovi a bez příslušnosti k rodině neměl ve společnosti místo. 12 V novověku zase převládal styl patriarchální rodiny, který se ovšem později začal rozpadat, jakmile i ţeny mohly začít pracovat a vydělávat peníze, kterými přispívaly do domácího rozpočtu. 13 Kdyţ přejdeme do současnosti, je rodina stále nejvýznamnější hodnotou, ale její význam uţ nepatrně klesá. Rodina je často spojována s představou uspokojení individuálních potřeb a osobního štěstí. Vliv tohoto trendu nelze absolutizovat, ale vzhledem k budoucí stabilitě a integritě rodin je přinejmenším problematický. Řada autorů se shoduje na tom, ţe rodinný ţivot a rodičovství jsou v dnešní době značně náročné Druhy a formy domácího násilí V kníţkách, časopisech, ale i na vybraných internetových stránkách nalezneme popis různých druhů domácího násilí. Typy a charakter násilí se mohou lišit nejen tím, jak ho lidé popíší, ale především také tím jaký přístup k danému problému zaujímají. Rozčlenění domácího násilí můţeme pojmout tak, ţe zdůrazníme různé druhy tohoto násilí, jak jsem jiţ uvedla například mezi muţi a ţenami nebo ţeny páchající násilí na muţích, také rodičů vůči dětem, popřípadě v homosexuálních vztazích. Také bychom mohli pouţít sociální a kulturní kontext tohoto jevu či motivy zainteresovaných osob. U všech forem domácího násilí je ve většině jediný cíl a tím je získat plnou moc a kontrolu nad druhým. 15 Jde-li o klasifikaci forem útoků, je třeba uvést sexuální násilí či obtěţování, fyzické násilí aţ po mrzačení či dokonce usmrcení, emocionální a psychické týrání, za které lze pak povaţovat pouţívání emocionálních ran a úderů v podobě citového týrání, poniţování, vyhroţování, zastrašování či vzbuzování strachu. 16 Mezi druhy domácího násilí bych uvedla: Fyzické násilí Tento druh násilí nemusí vţdy směřovat jen proti konkrétní osobě, ale i proti domácímu zvířeti a to s cílem ukázat oběti, co by se mohlo stát, pokud se oběť nepodvolí. Jde o různé formy fyzických 12 Oldřich Matoušek, Rodina jako instituce a vztahová síť: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, Praha 2003, s Oldřich Matoušek, Rodina jako instituce a vztahová síť: SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ, Praha D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s Z.Králíčková,E. Ţatecká, R. Dávid,M. Kornel, Beckova skripta: Nakladatelství C. H. Beck, 2011 s.6 10

11 útoků, jako je například fackování a jiné bití rukama nebo různými jinými předměty. Dále sem také spadá kopání, škrcení, ohroţování zbraní aţ po váţné útoky, které mohou ohrozit na ţivotě. Agresor neztrácí ani tak kontrolu nad sebou. Příčinou jeho výbuchu je spíše, ţe ztrácí kontrolu nad situací, či nad svou partnerkou. Jeho násilné jednání je zaloţeno na přesvědčení, ţe má právo kontrolovat chování své partnerky, její pocity a postoje a ţe násilí je oprávněný způsob k dosaţení této kontrolní pozice. 17 Na obětech fyzického násilí zůstávají zjevné stopy, jako jsou modřiny a jizvy. Je pravda, ţe se časem zahojí, ikdyţ to můţe trvat delší dobu. Existuje více druhů tohoto agresivního chování, které jsou uvedeny v další části mé bakalářské práce, a tady bych je nejdříve znázornila v grafickém schématu Duluthský model, které pouţívají mnohé organizace. 18 Duluthský model: B.Marvánová-Vargová,D. Pokorná, M. Toufarová, Partnerské násilí: nakladatelství LINDE 2008, s Helen L. Conwayová, Domácí násilí: nakladatelství Albatros 2007, s Helen L. Conwayová, Domácí násilí: nakladatelství Albatros 2007, s

12 Psychické a emocionální násilí Mezi psychické a emocionální násilí bych zařadila citové týrání, které na obětech mohou zanechat hluboké a skryté rány, ikdyţ se obejdou bez jakéhokoli fyzického ošetření. Tyto rány však bolí celá léta nebo se nikdy nezahojí. 20 Do toho druhu násilí můţeme zařadit poniţování, znevaţování a zesměšňování oběti, uráţení, obviňování, vyhroţování (např. vyhoštěním z domova), vydíráním a také různé formy zákazů. Vyhroţování a nátlak ţenu terorizuje a stává se velmi efektivní manipulativní taktikou. Vyhroţováním dostává násilník ţenu do strachu, ţe se stane něco hrozného, jestli neudělá, co chce on. Vyhroţování zajišťuje efektivnost nátlaku. Strach se nevytratí tak rychle jako vyblednou monokly a přebolí pohmoţděná ţebra. Strach s výhruţek zůstává. 21 Agresoři můţou také vyhroţováním oběti donutit ke kriminálním činům, a aby sama nebyla trestně stíhána, tak se bojí oznámit násilí na policii. Také neustálé kritizování můţeme označit jako psychické nebo emocionální násilí. Kritiku na oběť agresor sděluje ostatním takovou formou aby pro ně byla sympatická a kdyţ potom oběť popisuje své násilí svým blízkým, tak ji moc nevěří. Zpochybňování duševního zdraví je jedna z forem psychického týrání. Pokud se oběti neustále a dlouhodobě vnucují určité myšlenky, jako například ţe si týrání od manţela vymýšlí a ţe manţel se o svou ţenu dobře stará a vše je jen v jejich myšlenkách, začnou tyto řeči danou osobu velmi mučit a trýznit, a nakonec si sama začne myslet, ţe s ní, není něco v pořádku. 22 Sexuální násilí Jde o druh násilí, kdy si agresor vynucuje na oběti uspokojení svých sexuálních potřeb proti jeho vůli. Toto násilí se nejvíce děje mezi partnery a hlavně na ţenách, také muţi se stávají oběťmi, jelikoţ je to ale, pro muţe velmi citlivé téma, tak při empirickém výzkumu tato čísla neodpovídají skutečnosti. I vynucený sex mezi manţely je agrese a určitě nejde jen o plnění manţelských povinností jako takových. Sexuální násilí je často pouţito proto aby agresor dotyčného pokořil nebo poníţil. Také po ukončení vztahu se v praxi často setkáváme s obtěţováním formou neţádoucího pronásledování, špehování a vyhroţování, hovoříme o tzv. ex-partner stalking. 20 Helen L. Conwayová, Domácí násilí: nakladatelství Albatros B.Marvánová-Vargová,D. Pokorná, M. Toufarová, Partnerské násilí: nakladatelství LINDE 2008, s Helen L. Conwayová, Domácí násilí: nakladatelství Albatros

13 Projevuje se pronásledováním, vyhroţováním, ublíţením na zdraví milovaným lidem, zanecháváním znepokojivých telefonních nebo ových zpráv, vyčkáváním před domem nebo pracovištěm. 23 Tento typ chování se objevuje nejen v souvislosti se zánikem dlouho trvajících manţelství, ale také jako následek rozchodu heterosexuálních i homosexuálních mileneckých vztahů. Čírtková uvádí (2011, s.3), ţe většina případů pronásledování, a to asi 72%, se váţe na vztahy trvající méně neţ čtyři roky. 24 Sociální násilí Sem patří veškerá činnost, která směřuje k naprostému odříznutí oběti od vnějšího světa a k její neustálé kontrole. Mezi tyto jevy řadíme nemoţnost opouštět byt, pouţívání mobilního telefonu, omezení kontaktu s jinými rodinnými příslušníky. Cílem je, aby oběť postupně ztratila všechny sociální vazby a byla tak plně fixována na agresora, prostě izolována. Cílem izolace je odstranit domnělé příčiny ţárlivosti agresora. Nevychází-li jeho partnerka z domu, nemůţe mít ţádné milostné aféry. Nemůţe se potkávat se svými přítelkyněmi, nemohou ji přesvědčit, aby jednala proti jeho vůli. 25 Agresor totiţ vyţaduje, aby se soustředila hlavně na jeho osobu a tím uspokojovala všechny jeho poţadavky. Zájmy oběti se tudíţ budou soustřeďovat jen a jen na domov. Nejvíce izolace působí, kdyţ je propojena s citovým týráním. Muţ často hlídá i to, jak dlouho ţena tráví v obchodě nakupováním, nebo za jak dlouho vyzvedne děti ze školy a pokud se jiný den opozdí, začne ţenu vyslýchat a podezřívat jestli se tam nesetkala s jiným muţem. 26 Mezi sociální násilí můţeme také uvést případ, kdyţ se ţeně podaří odejít od manţela, najde si svůj domov, ale stále zůstávají manţeli, a partner v tomto případě agresor pravidelně navštěvuje svoji manţelku, nadále ji týrá jak psychicky tak i fyzicky s tvrzením, ţe na to má právo jelikoţ nejsou rozvedeni. Ekonomické násilí Nemoţnost disponovat s finančními prostředky. Často se stává, ţe oběť je omezena natolik, ţe nemá svůj vlastní zdroj příjmů, jelikoţ ji agresor zakazuje chodit do zaměstnání. Také jednou z běţných forem týrání bývá upírání peněz na hygienické potřeby a ţena je nucena zůstávat doma a cítí se velmi poníţena. 23 D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s Helen L. Conwayová, Domácí násilí příručka pro současné i potenciální oběti : nakladatelství Albatros 2007, s L. Conwayová, Domácí násilí příručka pro současné i potenciální oběti : nakladatelství Albatros

14 Drţí-li partner ţenu neustále ve finanční tísni, oslabuje ji. Znamená to, ţe ţena musí ţádat partnera o peníze, kdykoli něco potřebuje, čímţ mu zavdává příčinu k tomu, aby ji kritizoval a vytýkal ji její potřeby či přání. 27 Pokud týraná osoba bydlí v nějaké odlehlejší části města či vesnice a je tímto vázána na hromadnou dopravu, potřebuje peníze, aby mohla navštívit nějakou pomocnou organizaci, policii či právníka respektive hledá jakoukoli pomoc, je bezmocná a díky této formě násilí není schopna opustit dům. Zkušenost obětí s násilím 2011 Sexuální násilí Ekonomické násilí Fyzické násilí Psychické násilí Klíčové znaky domácího násilí Historie domácího násilí odkazuje na to, ţe domácí násilí není ojedinělým násilným aktem (jedna facka domácí násilí nedělá ), jedná se zde totiţ o dlouhodobě a opakované násilí s jistou cykličností, takové násilí na pokračování, klíčové znaky určuje například rozdělení rolí na osoby, které jsou ohroţené a osoby násilnické. I kdyţ se v rodině vyskytne nějaký násilný incident, nemusí nutně jít o domácí násilí. Aby se jednalo o domácí násilí, musí být naplněny všechny čtyři definiční znaky domácího násilí. Jestliţe některý ze znaků chybí, zvaţuje se jiná podoba rodinného problému, neţ je domácí násilí. Se vší pravděpodobností, ale bude chybějící znak brzy doplněn a proces domácího násilí odstartován Helen L. Conwayová, Domácí násilí příručka pro současné i potenciální oběti : nakladatelství Albatros 2007, s D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s.37 14

15 Mezi uváděné znaky řadíme: Opakování a dlouhodobost z jednoho útoku ještě nelze poznat domácí násilí, ale můţe to být jeho začátek. Eskalace, stupňování jednání agresora začíná psychickým nátlakem, jako je sniţování lidské důstojnosti potom přechází v sexuální či fyzické násilí, které můţe skončit i smrtí. V současnosti jiţ ale eskalace není přímo brána jako základní znak násilí. Je spíše chápána jako jeden z rizikových faktorů. Rozdělení rolí agresor jasně ukáţe nadřazenost nad obětí. Neveřejnost domácí násilí probíhá často za zavřenými dveřmi domácností. Na veřejnosti se však většinou agresor chová jako příkladný otec nebo manţel Dynamika a cykličnost domácího násilí Rodinné vztahy jsou natolik sloţité, ţe člověk z počátku nerozpozná, jestli právě proběhla hádka mezi partnery ve které figuroval pohlavek a nebo zda se jedná o náznak domácího násilí. Člověk si pohlavek odůvodní jako zaslouţený, a proto věří, ţe nic takového se uţ nemůţe stát. Útoky agresora ze začátku nejsou tak časté a dotyčné osobě se stává, ţe po nějaké době na tyto incidenty zapomene a svému protějšku odpustí. Domácí násilí začíná často velmi nenápadně, takţe si jeho prvních příznaků oběť ani nevšimne. Pokud se ovšem hned v počátcích nezastaví, opakuje se a nabývá na intenzitě. K násilí ve vztahu nedochází neustále - střídají se období násilí a relativního klidu. V násilném vztahu se totiţ projevují tři faktory: láska, naděje (ţe se vše zlepší, ţe se partner změní apod.) a strach. Cyklus domácího násilí, v němţ se střídá období "líbánek", vzrůstající tenze, konfliktu a "usmiřování", se tak stále opakuje - navíc se stupňující tendencí. Oběť se tak poté často není schopna vůbec bránit. Její situaci komplikuje blízký vztah k pachateli, ale i například pocit naučené bezmocnosti a bezradnosti. Násilí navíc není moţné zaměňovat s partnerskou hádkou či"manţelskou rozepří". Při hádce totiţ proti sobě stojí dvě přibliţně rovnoprávné osoby, které jsou v podobném postavení a vyměňují si názory. V případech domácího násilí ale proti sobě stojí bezmocná a vystrašená oběť, která se obává "trestu" či napadení, a pachatel, který se skrze pouţití moci snaţí oběť ovládat a donutit k tomu, co chce on Autor: -sn- Časopis: Děti a my : 15

16 Domácí násilí se někdy můţe jevit jako to co nemůţeme nikdy předvídat, ale doopravdy má svůj určitý cyklus, který bychom mohli rozdělit do čtyř fází, jak je popsala ve své kníţce Lenore Walkerová. První fázi nazývá jako hromadění napětí, kde selhává komunikace a oběť začne mít strach a pociťuje potřebu se s agresorem usmířit. Druhou fází nazývá incidentem, kde dochází k ústnímu a fyzickému zneuţití jako je hádka obviňování, výhruţky zastrašování a podobně. Ve třetí fázi nastane usmiřování, kdy násilná osoba se začne omlouvat, ţádá o odpuštění a celou situaci zlehčuje. Čtvrtá fáze je klid, kdy je incident zapomenut a začíná fáze líbánek. Tento cyklus se neustále opakuje, ale časové intervaly se zkracují. Tento cyklus můţe trvat týdny, měsíce, ale i desítky let D.Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál

17 2. Trestně právní ustanovení Trestní postih domácího násilí byl jiţ v minulosti dostatečně zajištěn trestním zákonem. Problém byl právě v odhalení trestné činnosti související s domácím násilím. Oběti domácího násilí totiţ málokdy našly odvahu svěřit se svým problémem orgánům činným v trestním řízení nebo jiným kompetentním osobám. K tomuto postoji je vedl buď strach z útočníka a často i jakýsi zvrácený typ lásky k útočníkovi (jsou známy případy, kdy docházelo např. k dlouhodobému týrání manţelky manţelem, která týrání neoznámila proto, ţe se bála, ţe o svého manţela přijde). Můţe se proto snadno stát, ţe člověk, který je hodnocen v zaměstnání jako vynikající pracovník a přátelé ho mají za báječného člověka, ve skutečnosti doma dlouhodobě několikrát týdně bije svou ţenu a děti. Nejčastěji dochází k týrání manţelky manţelem (ale jsou i opačné případy), poměrně časté je i týrání rodičů dětmi. K odhalování domácího násilí s účinností od 1. ledna 2007 přispívá zákon č. 135/2006 Sb. Tímto zákonem byly obětem domácího násilí dány lepší moţnosti se účinně bránit. Zároveň v tomto směru byly posíleny i pravomoci policie a soudu. 32 Trestní zákon pamatuje v současnosti na moţnost postihu různých intenzivních či tvrdých typů útoků osoby, jeţ se dopouští domácího násilí. Musí se však naplnit tímto násilným útokem skutková podstata trestných činů jako jsou omezování osobní svobody, znásilnění, útisku, týrání svěřené osoby, nebezpečného vyhroţování, trestných činů proti ţivotu a zdraví. A také dalších podobných trestných činů. 33 Na závěr této části bych ještě ráda uvedla, ţe jsem se dočetla v Beckových skriptech o významném počinu, který spočívá v tom, ţe byl doplněn zákon č, 140/1961 Sb. trestního zákona o novou skutkovou podstatu činu týrání osoby ţijící ve společně obývaném bytě nebo domě ( 215a). Jiţ samotný název nové skutkové podstaty napovídá, ţe zákonodárce se vyhnul výstiţnému pojmu domácí násilí, který právní řády celé řady zemí uţívají a který plně postihuje podstatu věci Nejčastěji páchané trestné činy v rámci domácího násilí Mezi nejčastěji páchané trestné činy v rámci domácího násilí bych zde uvedla některé trestné činy proti lidské důstojnosti. Do této skupiny patří především Systém ASPI - stav k do částky 38/2013 Sb. a 17/2013 Sb.m.s. - RA377, Domácí násilí - LIT26954CZ 34 Z.Králíčková,E. Ţatecká, R. Dávid,M. Kornel, Beckova skripta: Nakladatelství C. H. Beck, 2011 s.23 17

18 185 TZ (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůţkou násilí nebo pohrůţkou jiné těţké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneuţije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců aţ pět let. (2) Odnětím svobody na dvě léta aţ deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) souloţí nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloţí, b) na dítěti, nebo c) se zbraní. (3) Odnětím svobody na pět aţ dvanáct let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo c) způsobí-li takovým činem těţkou újmu na zdraví. (4) Odnětím svobody na deset aţ osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. (5) Příprava je trestná. Znásilnění s trestní sazbou aţ do patnácti let odnětí svobody pro toho, kdo násilím nebo pohrůţkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloţi nebo k jinému podobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneuţije bezbrannosti jiného a způsobí takový činem smrt. Také podle 187 TZ o pohlavním zneuţívání (1) Kdo vykoná souloţ s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneuţije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok aţ osm let. (2) Odnětím svobody na dvě léta aţ deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru, zneuţívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. (3) Odnětím svobody na pět aţ dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těţkou újmu na zdraví. (4) Odnětím svobody na deset aţ osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.(5) Příprava je trestná. 18

19 189 TZ Kuplířství (1) Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců aţ na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na dvě léta aţ osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo b) jako člen organizované skupiny. (3) Odnětím svobody na pět aţ dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těţkou újmu na zdraví. (4) Odnětím svobody na osm aţ patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. 35 Samozřejmě bych zde mohla uvést mnoho dalších příkladů trestných činů, souvisejících s rodinou a domácím násilím, ale ráda bych se v této kapitole také věnovala i osobám, které bývají postiţeny těmito trestnými činy. Mezi osoby nejčastěji ohroţené domácího násilí patří ţeny a děti. V dalších případech určitě nemůţeme vynechat seniory a osoby se zdravotním postiţením. Muţi ovšem jako týrané osoby mají ve statistice taky své místo. Obětí domácího násilí se však můţeme stát my sami, mohou se jimi stát naše děti, naši rodiče, naši sourozenci nebo naši přátelé a známí. Přijetí toho, ţe obětí násilí se můţe stát v podstatě kdokoli, znamená ohroţení naši představy o tom, ţe domov je bezpečné místo a ţe jsme před tímto druhem násilí ochráněni. 36 Ţeny jako osoby ohroţené domácím násilím v literatuře se opakovaně objevuje snaha o identifikaci společných charakteristik ţen jako osob ohroţených domácím násilím, respektive týraných. Nejčastěji se setkáváme s tím, ţe tyto ţeny mají nízkou sebeúctu, jsou přesvědčeny o tom, ţe si takové chování ze strany muţů zaslouţí a mohou se cítit vinny kvůli svým údajným pochybením. 37 Ţeny při domácím násilí často muţe omlouvají tím, ţe byl ovlivněn alkoholem anebo špatnou náladou se kterou přišel z práce. Doufají, ţe je to jen momentální indispozice a situace se nebude opakovat. 35 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon 36 B.Marvánová-Vargová,D. Pokorná, M. Toufarová, Partnerské násilí: nakladatelství LINDE 2008, s Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s.92 19

20 Muţi jako osoby ohroţené domácím násilí to ţe násilí na muţích se dostává stále více do podvědomí laické i odborné veřejnosti, dokazují nejrůznější empirická šetření a statistiky některých pomáhajících institucí. Muţi mají na rozdíl od ţen podle statistik menší pravděpodobnost, ţe se stanou obětí domácího násilí. Jejich šance opustit násilný vztah je na rozdíl od ţen větší, protoţe k tomu mají více moţností. 38 Násilí na muţích nemusí vţdy pocházet jen z manţelského souţití mezi muţem a ţenou, ale také z homosexuálních partnerství, kdy se u jednoho z partnerů vyvinou násilnické sklony a agresor se povaţuje v tom to vztahu nadřazenější a své násilí se snaţí vyuţít ke své nadvládě nad partnerem. Děti jako osoby ohroţené domácím násilím pro dítě je násilí mezi rodiči zpravidla vţdy traumatickým záţitkem. Děti mohou být přímými či nepřímými oběťmi. Dítě je přímou obětí domácího násilí, jestliţe je proti němu ze strany násilného rodiče, popř. blízké osoby směřováno fyzické, psychické nebo sexuální násilí. Ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jde zejména o dítě, jehoţ rodiče nevykonávají nebo zneuţívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, která je zakotvena v 6 odst. 1 písm. a) bod 3 tohoto zákona. 39 Násilí na dětech se můţe projevit opravdu závaţně. Nejen ţe tyto děti ztrácejí sebeúctu, ale mají také problémy se svým chováním. Mohou se chovat agresivně, působí neklidně, mívají poruchy spánku a začnou mít problémy ve škole. Tyto děti se špatně začleňují do kolektivu a jejich přizpůsobení se okolí, je velmi sloţité. Děti jako svědci domácího násilí jsou podle statistik v 90 %. Tyto děti jsou vystaveny podobnému ne-li stejnému tlaku a psychickému teroru jako děti, na kterých je samotné násilí pácháno. Důsledky, které jsou na dětech patrny závisí na několika faktorech jako je : - věk a pohlaví dítěte - míra brutality násilí, jehoţ byly děti svědky - reakce okolí (podpora či netečnost) - počet útoků, jichţ byly děti svědky - nestabilní výchovné metody a tělesné tresty 40 38, Ševčík N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011 s Ševčík, N.Špatenková, Domácí násilí: nakladatelství Portál 2011, s

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení domácího násilí významné mezníky 1966-2001: je DN vůbec problém?první representativní

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Bc. Petra Karabcová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Bc. Petra Karabcová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako sociálně patologický jev se zaměřením na pomoc ohroţeným osobám v Pardubickém kraji Bc. Petra Karabcová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ

ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ VY_32_INOVACE_PSY_9 ČLOVĚK A DOMÁCÍ NÁSILÍ Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová

Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová Syndrom CAN týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte Mgr. Martina Kekulová lektorka pro přímou práci s dětmi, ţáky a třídními kolektivy v oblasti primární prevence rizikového chování Karlovy Vary

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek Š I K A N A nprap. Bc. David Chládek Šikana Úmyslné a opakované ubližování slabšímu jedincem nebo skupinou Fyzická Psychická Ponižování lidské důstojnosti Porucha vztahů ve skupině Šikana Je problémem

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra trestního práva Bakalářská práce Domácí násilí da lege lata a de lege ferenda 2008/2009 Jiří Vokál PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

Autor: B c. Petr Doležal

Autor: B c. Petr Doležal Autor: B c. Petr Doležal I.TEORETICKÁ ČÁST POJEM SEBEOBRANA POJEM SEBEOBRANA JE VE SPOLEČNOSTI DOBŘE ZNÁMÝ A OBECNĚ SROZUMITELNÝ, NICMÉNĚ DEFINICE SEBEOBRANY NENÍ MEZIOBOROVĚ ANI MEZINÁRODNĚ USTÁLENÁ.

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky Změna: 162/1998 Sb. Předsednictvo

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence Otázku účasti ve vyučování řeší dokumenty,

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Pedofilie v kyberprostoru

Pedofilie v kyberprostoru Pedofilie v kyberprostoru por. Mgr. Hana Tejkalová - komisař Policie České republiky Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko email: hanatejkalova@seznam.cz zjištění prvotních informací

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji ponechat, používat

Více

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty 11. TRESTNÍ SAZBY Zdroj: Jan Zouhar Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty Metodické poznámky

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Ženy a muži jako oběti domácího násilí v kontextu sociální práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Ženy a muži jako oběti domácího násilí v kontextu sociální práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Ženy a muži jako oběti domácího násilí v kontextu sociální práce Téma práce Ţeny a muţi jako oběti domácího násilí v kontextu sociální práce

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE SPOLUPRÁCE

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více