MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2010 Cena: 12 Kč OBSAH Část oznamovací Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2010 (č. j / ze dne ) Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č. j / ze dne ) Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům Oznámení o odcizení razítka Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR ročníku LXVI (2010)

2 strana 2 SEŠIT 12 ČÁST OZNAMOVACÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 23718/ V Praze dne Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vydává v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, pro finanční vypořádání dotací poskytnutých právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen církevní školy ), za kalendářní rok 2010 tuto informaci. V roce 2010 jsou církevním školám poskytovány dotace jak na základě 162 odst. 1 a 163 odst. 1, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tak v souladu s 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Církevní školy předloží finanční vypořádání dotací poskytnutých ministerstvem elektronicky ve formátu (Excel) na ovou adresu a v tištěné podobě spolu s podrobným komentářem na tiskopisech uvedených v příloze: Příloha č. 1 Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevní škole (školskému zařízení) v kalendářním roce 2010 mimo dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Příloha č. 2 Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevní škole (školskému zařízení) na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které byly ukončeny k na adresu odboru 18 hlavního účetního a metodiky účetnictví v doporučeném termínu 1 do 7. února 2011 Nevyčerpané prostředky z poskytnutých dotací převede církevní škola na depozitní účet ministerstva č /0710 v termínu do 15. února Zároveň církevní škola zašle avízo o uskutečněném převodu nevyčerpaných prostředků z poskytnuté dotace ve dvou vyhotoveních jedno bude adresováno odboru 18 hlavního účetního a metodiky účetnictví a druhé poskytovateli prostředků. Termínem rozhodným pro splnění povinnosti provedení odvodu nebo vratky se rozumí datum odepsání odvodu nebo vratky z účtu církevní školy. 1 Termín má pouze doporučující charakter, vyhláška č. 52/2008 Sb. stanoví termín pro předání údajů do 15. února 2011.

3 SEŠIT 12 strana 3 Finanční vypořádání dotací u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů se provede v souladu s 2 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 52/2008 Sb. nejpozději k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen. O ukončení projektu rozhoduje poskytovatel prostředků. Komentářem se rozumí stručné zdůvodnění výsledků, v němž se uvedou skutečnosti, které ovlivnily užití prostředků, které jsou předmětem finančního vypořádání. Mgr. Josef Dobeš, v.r. ministr školství, mládeže a tělovýchovy

4 strana 4 SEŠIT 12 Právnická osoba vykonávající innost školy nebo školského za ízení: P íloha. 1 I O Finan ní vypo ádání dotací poskytnutých církevní škole (školskému za ízení) v kalendá ním roce 2010 mimo dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpo tu Evropské unie v K na dv desetinná místa Ukazatel Poskytnuto k erpáno k Vráceno v pr b hu roku na výdajový ú et poskytovatele Vráceno v pr b hu roku na p íjmový ú et poskytovatele Skute n použito k Vratka dotací p i finan ním vypo ádání a = A.1. Neinvesti ní dotace celkem 2 v tom: Provozní dotace 1) 3 Asistenti pedagog pro žáky se sociálním znevýhodn ním 4 Asistenti pedagog pro žáky se zdravotním postižením 5 Podpora integrace romské komunity 6 Program protidrogové politiky 7 Podpora romských žák st edních škol 8 Prevence kriminality 9 Program podpory vzd lávání národnostních menšin 10 Ubytování špan lských lektor 11 RP na podporu škol, které realizují inkluzivní vzd lávání d tí se sociokulturním znevýhodn ním 12 Zajišt ní podmínek zákl. vzd lávání nezletilých azylant a d tí cizinc 13 Zajišt ní podmínek bezplatné p ípravy k za len ní žák -cizinc ze 3. zemí do zákl. vzd lávání 14 Školní vybavení pro žáky 1. ro níku základního vzd lávání 15 Pilot G/GP - d lené hodiny 16 Sout že 17 Pokusné ov ování maturitní zkoušky v roce Další (uve te jednotlivé tituly ú elových dotací): A.2. Investi ní dotace celkem 22 v tom (uve te jednotlivé tituly ú elových dotací) : A.3. Dotace celkem (A. 1 + A. 2) Vysv tlivky: 1) Dotace poskytnutá odborem 26 MŠMT podle 160 odst.1 písm. b) zákona. 561/2004 Sb. ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí ú el stanovený v rozhodnutí, event. v dohod nebo smlouv o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovená v rozhodnutí event. dohod nebo smlouv o poskytnutí dotace sloupec 2 - uvádí se výše dotace p evedené poskytovatelem na ú et p íjemce sloupec 3 - vypl uje se, pokud p íjemce provedl vratku dotace, p ípadn její ásti v pr b hu roku, za který se provádí finan ní vypo ádání, na výdajový ú et poskytovatele, ze kterého byla poskytnuta sloupec 4 - vypl uje se, pokud p íjemce provedl vratku dotace, p ípadn její ásti již v pr b hu roku, za který se provádí finan ní vypo ádání, na p íjmový ú et poskytovatele. Upozor ujeme, že by vratky m ly být správn zaslány pouze na výdajový ú et, ze kterého byly dotace poskytnuty (pokud jsou prost edky vráceny v pr b hu kalendá ního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta) nebo na depozitní ú et (vratky vyplývající z finan ního vypo ádání) sloupec 5 - uvádí se výše skute n použitých prost edk p íjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 6 - uvádí se vratka p i finan ním vypo ádání, rovná se sloupec 2 mínus sloupec 3 mínus sloupec 4 mínus sloupec 5 Údaje uvedené ve vypo ádání dotací musí být v souladu s údaji v ú etnictví, s ádnou ú etní záv rkou (Rozvaha a výkaz zisku a ztrát k ) Sestavil: Kontroloval: Telefon: Datum a podpis: Datum a podpis:

5 SEŠIT 12 strana 5 Právnická osoba vykonávající innost školy nebo školského za ízení: I O: P íloha. 2 Finan ní vypo ádání dotací poskytnutých církevní škole (školskému za ízení) na projekty spolufinancované z rozpo tu Evropské unie, které byly ukon eny k v K na dv desetinná místa Ukazatel Poskytnuto celkem k erpáno celkem k Použito celkem k Vratka dotací p i finan ním vypo ádání a =2-3 1 B.1.Neinvesti ní dotace celkem v tom: (uve te jednotlivé tituly ú elových dotací): B.2.Investi ní dotace celkem B.3. Dotace celkem (B B. 2) Vysv tlivky: Vypo ádány budou pouze projekty spolufinancované z rozpo tu EU, které byly k ukon eny! sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotace stanovený v rozhodnutí event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, které byly p evedeny poskytovatelem na ú et p íjemce sloupec 3 - uvádí se celkový objem skute n použitých prost edk p íjemcem z poskytnutých dotací k , v n mž byl projekt ukon en sloupec 4 - uvádí se výše p ípadné vratky dotace p i finan ním vypo ádání, rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 Údaje uvedené ve vypo ádání dotací musí být v souladu s údaji v ú etnictví, s ádnou ú etní záv rkou (Rozvaha a výkaz zisku a ztrát k ) Sestavil: Kontroloval: Telefon: Datum a podpis:: Datum a podpis:

6 strana 6 SEŠIT 12 Č. j / Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně Na základě pověření MŠMT výběr žáků ke studiu v dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím cyklu Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně organizačně zajišťuje Gymnázium v Děčíně. Základní informace o studiu: studium je šestileté, je určeno žákům v roce školní docházky žáci po dobu plnění povinné školní docházky zůstávají kmenově žáky české školy výuka bude organizována ve třídě s 15 českými a 15 německými žáky čeští žáci a část německých žáků bude ubytována společně v internátě studium je ukončeno maturitní zkouškou, platnou v SRN i dalších zemích EU kromě českého a německého jazyka budou žáci studovat anglický, popř. francouzský jazyk; realizovány jsou zahraniční výměnné pobyty studijní plán obsahuje dále běžné všeobecně vzdělávací předměty studium (včetně ubytování a stravování ve dnech vyučování) je hrazeno ze státních prostředků ČR a SRN; žákům je poskytováno kapesné Základní informace o výběrovém řízení: přihlásit se mohou žáci šestého ročníku základní školy nebo žáci prim osmiletých gymnázií výběr bude organizován dvoukolově: 1. kolo: písemné testy z českého jazyka a matematiky 2. kolo: a) ústní pohovor v německém nebo anglickém jazyce b) pohovor s psychologem požadavky jsou k nahlédnutí na internetových stránkách: přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k přijímacímu řízení do středních škol (v kolonce studijní obor bude uvedeno: dvojjazyčné studium Pirna) přihlášku potvrdí škola, kterou žák navštěvuje potvrzení lékaře se nevyžaduje Termíny a závěrečné informace : zájemci zašlou přihlášku do na adresu: Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, Děčín (tel./fax: , Zkoušky se konají na Gymnáziu v Děčíně, Komenského nám. 4 dne 16. března Všichni přihlášení žáci budou pozváni písemně. PhDr. Jindřich Fryč, v. r. vrchní ředitel sekce I/4 V Praze dne 23. listopadu 2010

7 SEŠIT 12 strana 7 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly: pro základní vzdělávání: Bradáčová, L., Staudková, H., Šotolová, A.: Lidé kolem nás aplikovaná etika pro 4. ročník (učebnice + pracovní sešit) Č. j.: / , cena: Kč Bradáčová, L., Staudková, H., Šotolová, A.: Lidé kolem nás aplikovaná etika pro 5. ročník (učebnice + pracovní sešit) Č. j.: / , cena: Kč Kol.: Člověk a jeho svět pro 5. ročník (učebnice + pracovní sešit) Č. j.: 17227/ , cena: Kč Alter Alter Didaktis součást ucelené řady součást ucelené řady součást ucelené řady

8 strana 8 SEŠIT 12 Ztráta razítka Dne došlo k odcizení 1 ks obdélníkového razítka s textem: Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace Čeladná IČO , tel./fax: Písemnosti opatřené tímto razítkem po je třeba považovat za neplatné.

9 SEŠIT 12 strana 9 A. Část normativní Celoroční obsah Ročník LXVI (2010) CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED Sešit Věst. Název Číslo jednací Datum Str. 1 Protokol z mimořádného zasedání Smíšené komise (vytvořené na základě článku 18 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu), včetně Pracovního programu Programu Akce Česká republika Rakouská republika spolupráce ve vědě a vzdělávání na léta 2010 až 2015, podepsaný v Českých Budějovicích dne 3. prosince Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání Ekonomické lyceum 1 Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání Zdravotnické lyceum 1 Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání Technické lyceum 1 Vyhlášení pokusného ověřování ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných třídách gymnaziálních oborů vzdělání 3 Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta , podepsaný v Soulu dne 30. prosince Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2010 k přiznávání stipendií podle programu Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do stipendijní části Programu Akce Česká republika Rakouská republika spolupráce ve vědě a vzdělávání 3 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 4 Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 4 Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2010, kterým se stanoví Pokyn k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce Vyhlášení pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou 5 Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2010, kterým se stanoví postup při zařazování vzdělávacích institucí a jazykových kurzů do příloh vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a při jejich vyřazování z těchto příloh 7 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydávají Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá C/01 a Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá C/02 a uvolňují se k tvorbě školních vzdělávacích programů 8 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti vzdělávání, podepsané ve Skopje dne 21. června 2010 (angl. znění + neoficiální český překlad) 8 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění název rámcového vzdělávacího programu pro odborné vzdělávání L/51 Bezpečnostně právní činnost / / / / / / / / / / / /

10 strana 10 SEŠIT 12 Sešit Věst. Název Číslo jednací Datum Str. 8 Vyhlášení pokusného ověřování provozu integrované lesní mateřské školy / Lesníček při Mateřské škole Semínko, o.p.s. 8 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává / Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 10 Vyhlášení pokusného ověřování organizace, průběhu a ukončování vzdělávání v osmiletém gymnáziu, které je součástí činnosti Německé školy v Praze s. r. o. zahraniční školy a gymnázia / B. Část metodická Sešit Věst. Název Číslo jednací Datum Str. 3 Metodický pokyn k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok / C. Část oznamovací Sešit Věst. Název Číslo jednací Datum Str. 1 Druhá výzva školám v České republice 22 1 Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům 23 2 Informace o statistickém zjišťování v roce 2010 výkaz S 5-01 (Gesce ÚIV) Soustava republikových normativů pro rok / Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům 6 3 Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2010 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce / Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům 58 3 Oznámení o ztrátě razítka 59 4 Sdělení o aktualizaci resortní Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 20 4 Informace o resortních statistických zjišťováních v roce Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2009/2010 (stav ke dni ) 4 Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům Oznámení o ztrátě razítka Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů 20 5 Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům 21 5 Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu 22 6 Vydání rámcových vzdělávacích programů 1 606/ Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2010/ /

11 SEŠIT 12 strana 11 Sešit Věst. Název Číslo jednací Datum Str. 6 Informace o zasílání záznamů o úrazech a vyrozumění o aktualizaci záznamů 43 o úrazech v elektronickém formuláři 6 Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům Oznámení o změně státní příspěvkové organizace zřizované MŠMT / Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ (Gesce ÚIV) 6 Oznámení o ztrátě razítka 70 7 Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům Oznámení o ztrátě razítka 5 7 Oznámení ČŠI o ztrátě služebních průkazů 6 8 Organizace školního roku 2011/2012 v základních školách, středních školách, / základních uměleckých školách a konzervatořích 8 Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2010/ / Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní 76 docházky v zahraniční škole na území České republiky 8 Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům Oznámení o odcizení služebního průkazu 79 9 Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol 9 Sdělení o aktualizaci resortní Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 4 9 Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní 1 051/2010-II/1 5 docházky v zahraniční škole na území České republiky 9 Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT 8 9 Oznámení ČŠI o odcizení služebních průkazů 9 9 Oznámení o ztrátě razítka Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2010 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2010 (stanovených č.j. 123/ ), uveřejněných v sešitu 3/2010 Věstníku MŠMT ČR / Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT / Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům Sdělení o opravě tiskové chyby v Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (č.j / ze dne ), uveřejněném v sešitu 8/2010 Věstníku MŠMT ČR Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k Sdělení MŠMT, kterým se vydává aktuální znění příloh I až IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, aktualizované k Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2010/2011 (stav ke dni ) Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu

12 strana 12 SEŠIT 12 Sešit Věst. Název Číslo jednací Datum Str. 12 Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok / Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného / česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně 12 Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům 7 12 Oznámení o odcizení razítka 8 12 Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR ročníku LXVI (2010) 9 12 Vydává: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Redakce: Karmelitská 7, Praha 1, telefon Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8-Bohnice, telefon: , , fax: , Objednávky ve Slovenské republice přijímá a distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., P.O. Box 169, Bratislava, tel./fax: (004212) , tel./fax: (004212) Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok 1. záloha činí 600 Kč Vychází měsíčně Tiskne: Sprint Servis, Lovosická 31, Praha 9. Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové SEVT, a. s., Pekařova 4, Praha 8-Bohnice, telefon: , , fax: ; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. Praha 4, Jihlavská 405, tel./fax: Brno, Česká 14, tel./fax: Ostrava, Nádražní 29, tel./fax: České Budějovice, Česká 3, tel./fax: a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna Podávanie novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2010 Cena: 12 Kč Část normativní OBSAH Vyhlášení pokusného ověřování organizace, průběhu a

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2010 Cena: 8 Kč OBSAH Část oznamovací Informace o statistickém zjišťování v roce 2010 výkaz S

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2010 Cena: 12 Kč OBSAH Část oznamovací Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘI 2014 Cena: 15 Kč OBSAH Část oznamovací Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2009 Cena: 8 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2009 Cena: 8 Kč OBSAH R O Č N Í K LXV V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2009 Cena: 8 Kč OBSAH Část normativní Dodatek k Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového

Více

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007

SEZNAM. PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: 26 721/2007-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 30. listopadu 2007 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 2 Vydáno: BŘEZEN 2015 Cena: 29 Kč OBSAH Část normativní Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení II. Vysoké

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zařízení II. Vysoké

Více

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 III. SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 1 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy strana 40 SEŠIT 2 Č.j. MSMT-54809/2132-61 Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Seznam obsahuje právní předpisy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, případně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 30. srpna 2013 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 30. srpna 2013 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 30. srpna 2013 Cena Kč 26, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 1 Vydáno: LEDEN 2010 Cena: 24 Kč Část normativní OBSAH Protokol z mimořádného zasedání Smíšené komise (vytvořené

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 11 Vydáno: PROSINEC 2014 Cena: 15 Kč OBSAH Část oznamovací Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 výkaz

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 15. prosince 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 15. prosince 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 15. prosince 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 424. Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 79. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 1. 10. 2013, č. j.: MSMT- 22886/2013 Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 106 Rozeslána dne 8. října 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 106 Rozeslána dne 8. října 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 106 Rozeslána dne 8. října 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 339. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 370. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více