Rozhodnutí o udělení licence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhodnutí o udělení licence"

Transkript

1 RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, Praha 10, tel.: , fax: , Účastník řízení: L Quadriga EMEA Limited s.r.o. Czech Republic - organizační složka Husitská Praha 3 J Rozhodnutí o udělení licence Č.j.: Ru/128/04/ W Zasedání Rady 15/ poř. č. 19 Vyřizuje: Mgr. Šotkova Martina Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanoveními 5 písm. b), 18 odst. 4, 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a podle ustanovení 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správního řádu), v platném znění, vydala dne 28. července 2004 toto rozhodnutí : Rada uděluje společnosti Quadriga EMEA Limited, Czech Republic - organizační složka, se sídlem Praha 3, Husitská 40, IČ: , licenci k provozování televizního vysílání programů Pay TV šířeného prostřednictvím hotelových kabelových systémů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 12 let od právní moci tohoto rozhodnutí. Označení (název) programů: FILM 1, FILM 2, FILM 3, FILM 4, FILM 5, FILM 6, FILM 7, FILM 8, FILM 9, FILM 10, FILM 11, FILM 12, FILM 13, FILM 14, FILM 15 - filmové akční programy FILM 16, FILM 17, FILM 18, FILM 19 - filmové dětské programy PROGRAM 1, PROGRAM 2, PROGRAM 3 - sportovní programy ADULT 1, ADULT 2, ADULT 3, ADULT 4, ADULT 5, ADULT 6, ADULT 7, ADULT 8, ADULT 9 - erotické programy Územní rozsah vysílání tv programů: Hotel Hoffmeister, Praha 1; Hotel Novotel Praha City, Praha 2; Hotel Barceló, Praha 4; Corinthia Panorama Hotel, Praha 4; Hotel Corinthia Towers, Praha 4; Renaissance Prague Hotel, Praha 1; Časový rozsah vysílání 24 hodin denně programu: Základní programová specifikace a další programové podmínky : Filmové programy

2 při vysílání programů v jednotlivých hotelech je využíváno následujících systémů: Interaktivní TV systém (4 TV kanály uzavřeného hotelového systému, denně celkem 4 filmové tituly, programová náplň obměňována v měsíčním intervalu) Movie 24 Interaktive (6 TV kanálů uzavřeného hotelového systému, denně 12 filmových titulů, obměna v měsíčním intervalu) Genesis (programy distribuovány do hotelových pokojů na síti LAN, k dispozici 40 hodin filmové produkce, obměna v měsíčním intervalu) odbavováni je provedeno aktivací na dálkovém ovladači; filmové a hudební nahrávky jsou v periodických intervalech dodávány do hotelu satelitním přenosem; přenos signálu je kódován, dekódování je provedeno systémem v jednotlivých hotelech; k distribuci signálu uvnitř hotelu jsou využívány STA rozvody případně sítě LAN s rozvody CAT2, CAT5; servis a údržba je zajištěna smluvně od společnosti AEL Communications ČR s.r.o.; Hotelový host je informován letáčkem na hotelovém pokoji o možnostech aktivace kanálů-pay TV včetně informace o ceně a délce PAY TV vysílání včetně postupu aktivace. Ochrana dětí a mládeže je zajištěna zablokováním příslušných kanálů pro požadovaný pokoj, které provede recepce na žádost hotelového hosta. finanční zajištění vysílání: Dodávky a instalace systémů jsou hrazeny z vlastních zdrojů nebo pomocí bankovního úvěru. Cena aktivace tiketu u jednotlivých systémů v rozmezí Kč. Odůvodnění: Účastník řízení požádal Radu o udělení předmětné licence v souladu s ustanovením zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným Radě dne 25. února 2004, ve znění pozdějších doplňků. Účastník řízení v podání Radě předložil jako podstatné náležitosti žádosti např. Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka ze dne 17. prosince 2003; výpis z evidence Rejstříku trestů vedoucího organizační složky Jindřicha Heřmanského ze dne 12. února 2004; potvrzení Finančního úřadu pro Prahu 3, že plátce nemá ke dni 3. únoru 2004 na daňových účtech nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR; čestné prohlášeni, že organizační složka nemá v ČR zaměstnance a tudíž ani povinnost k placení sociálního a zdravotního pojištění; čestné prohlášení, že na majetek společnosti nebyl ke dni podání žádosti o licenci prohlášen konkurz ani zahájeno konkurzní řízení ani řízení o vyrovnání a že nebyl podán návrh na vstup společnosti do likvidace, že společnosti nebyla zrušena žádná licence nebo registrace, že společnost nenf společníkem provozovatele vysílání ze zákona ani obchodních společností zřízených provozovatelem ze zákona; návrh základní programové specifikace, způsobu organizačního a technického zajištění vysílání. Na základě dokladů doložených k žádostí a ústního jednání s účastníkem řízení, konaného dne 27. července 2004, Rada konstatovala, že účastník vyhověl podmínkám licenčního řízení podle ustanovení 13 odst. 3, že žádost o licenci obsahovala náležitosti uvedené v ustanovení 14, jakož i v ustanovení 25 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., a že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení 31 a 32 odst. 1 tohoto zákona. Rada žádosti o udělení licence vyhověla a předmětnou licenci udělila v souladu s 12 odst. 5 písm b) na dobu určitou, a to 12 let od právní moci rozhodnutí.

3 Účastník řízení zaplatil správní poplatek ve výši ,- Kč, stanovený podle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, dne 29. března Poučení: Proti tomuto rozhodnutí dle ustanovení 66 zákona č. 231/2001 Sb., není žaloba přípustná. předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

4 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátké 10, Praha 10, tel.: , fax; , e-matl: ^Účastník řízení: Quadriga EMEA Limited s.r.o. Czech Republic IČ Geologická 1106/2C Praha 5 ROZHODNUTI Spis. zn.: 2006/891/zem/QUA Č.j.: wm/wi/m Zasedání Rady 22/poř. č. 27 Vyřizuje: Blanka Zemanová ^ Schválil: Mgr. J. Hrubá /^>C2^ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením 5 písm. b) a 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovení 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, udělila dne 25. ledna 2006 souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/128/04 ze dne 28. července 2004, ve zněni pozdějších změn, o kterou požádal účastník Quadriga EMEA Limited s.r.o. Czech Republic, dopisem doručným Radě dne 12. října 2006, č.j spočívající ve změně a) územního rozsahu vysílání - rozšíření o nové kabelové systémy hotely Mandarín Oriental Prague Courtyard by Marriott Prague Flora Courtyard by Marriott (letiště) Courtyard by Marriott Pilsen systém Nebovidská 459/1, Malá Strana, , Praha 1 Genesis 30 Lucemburská 46, Praha 3, Genesis 30 Aviatická - letiště Ruzyně, Praha 6, Genesis 30 Sady 5. května, Plzeň, Genesis 30

5 b) licenčních podmínek, a to programové skladby níže uvedených kabelových systémů: hotely systém Barceló Na Strži 32, Praha 4 Movie 24 Corinthia Panorama Milevská 1695/7, Praha 4 Genesis 16 Corinthia Towers Kongresová 1, Praha 4 Genesis 16 Hoffmeister Pod Bruskou 7, Praha 1 Genesis 30 Reneissance Prague Hotel V Celnici 7,11121 Praha 1 Genesis 30 Systém Movie 24 Programy jsou vysílány na šesti TV kanálech uzavřeného hotelového systému stím, že čtyři kanáfy jsou vyhrazeny pro filmové programy (akčnf, zábavní, komedie, romantické - vždy v závislosti na nabídce trhu) a dva kanály jsou vyhrazeny pro tzv. adulť programy, tj. programy s erotickým obsahem. Postupně i současně je vysíláno denně celkem 12 filmových titulů (6 filmových a 6 adulť programů). Systém umožňuje zablokování všech kanálů prostřednictvím terminálu v recepci. Filmy jsou uchovávané na tzv. videoserveru, kam se stahují" ze satelitu. Programová náplň je obměňována v měsíčním intervalu. Systém Genesis Jedná se o plně digitální systém, tzv. on demand". Hotelový host si zvolí film, který chce sledovat, v čase, který si sám zvolí. Fiimy jsou rozdělené v kategoriích (viz tabulka Genesis) přímo v menu a jsou uchovávány na videoserveru, kam se stahují ze satelitu, Systém umožňuje zablokování adulť programů tzv. rodičovským zámkem (k dispozici přímo v menu i prostřednictvím terminálu na recepci). Hotelový host pro zablokování adulť obsahu může sám zadat buď číslo pokoje nebo nastavit PIN dálkovým ovládačem. Programy jsou distribuovány do hotelových pokojů na síti LAN. K dispozici je celkem 40 hodin filmové produkce. Programová náplň je obměňována v měsíčním intervalu. Programová skladba (upřesnění názvu vysílaných programů a specifikace zaměření dle jednotlivých systémů (Movie 24, Genesis) platná pro jednotlivé kabelové systémy je upravena v textu přílohy č. 1 o jedné straně textu. Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Účastník řízení dne 30. října 2006 zaplatil správní poplatek ve výši ,- Kč podle položky 67 Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi vyhovuje v plném rozsahu, nenf třeba odůvodnění v souladu s ustanovením 68 odst 4 zákona č. 500/2004 Sb,, správního řádu, v platném znění.

6 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením 66 zákona č. 231/2001 k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou městců od doručení tohoto rozhodnutí.

7 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. 2006/891/zem/QUA

8 Upřesnění názvu vysílaných programů a specifikace zaměření Systém: Movie 24 Kuši Quadriga EMEA Ltd. Czech FILM 1 Republic 1! TV akčni/zábavní S3I I FILM 2 I TV akční / zábavní S32.. ÍFILM3 TV jakcni/üdbavní _ S 33 ÎF1LM4 T TV iakcní/zábavní í S34 TV iadult 1 S3S TV! ADULT2 S 36 Systém: Genesis (Balík 30 titulů) Hotel Barceló» Hotel Novotel Praha City7 Renaissance Prague (cca. do zač, r. 2007) URAD pro rozhlasové a tele fízní vysílám DOŠLO. i MI- ; 005 DNE ^ Ôslojednad:...^?,^..-. t ; Mandarin Oriental Prague, Courtyard by!! jmamoß Prague Flora, Courtyard by Marriott Quadriga EMEA Ltd. Czech (FILM filmových '(letiště), Courtyard by Marriott Pilsen. Hotel Republic ; TV takční/zábavní titulů ÍHoffineister JFILMÏ6-Î9 i! TV idžtské 3 tituly J Hotel Renaissance - cca. od zač. r. 2007! TV 9tltuîû UDULTÏ-9 ; PROGRAM 1-3 ISportové 3 krátké. ; TV jprogramy programy ] Systém: Genesis (Balík 16 titulů) Quadriga EMEA Ltd. Czech lfilml-7 7 filmových jhotel Corinthia Towers, Hotel Corinthia Republic ; TV 1 akční/ zábavní titulů i Panorama jfîlm 8-10 ; TV dětské 3 tituly r Tv 6 mulu IADULT 1-6 I

9 v n Sp. zn./ldent.: 2010/762/FIA/QUA Naše zn.: FlA/2694/2010 Zasedání Rady č / poř.č.: 122 Quadriga EMEA Limited - Czech Republic - organizační složka IČ: Geologická 1106/2c Praha 5 Česká republika Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v souladu s ustanovením 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a ustanovením 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala toto rozhodnutí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání doplňuje provozovateli Quadriga EMEA Limited - Czech Republic - organizační složka, IČ: , územní rozsah vysílání licence Ru/128/04/1905 k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů o výčet katastrálních území a okresů: k.ú. Název kat. území Okres Malá Strana Praha Ruzyně Praha Vinohrady Praha Krč Praha Josefov Praha Plzeň Plzeň

10 Odůvodnění: Podle 21 odst. zákona č. 132/2010 Sb. je provozovatel televizního vysílání prostřednictvím kabelového systému, v jehož licenci není územní rozsah vysílání stanoven údaji podle 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, povinen tyto údaje Radě doručit do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; nesplnění této povinnosti se považuje za porušení licenčních podmínek. Rada licenci provozovatele televizního vysílání prostřednictvím kabelového systému doplní o údaje podle věty první do 60 dnů ode dne, kdy jí byly tyto údaje doručeny. Provozovatel Quadriga EMEA Limited - Czech Republic - organizační složka dne 28. července 2010, pod č.j (upřesnění žádosti 4. srpna 2010, č.j. 6554), doručil Radě výčet katastrálních území a okresů dle 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. a splnil tak povinnost stanovenou v 21 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb. Zvýše uvedených důvodů Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nelze podat žalobu podle 66 zákona č. 231/2001 Sb. V Praze dne: JUDr. Kateřina Kalistová předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2gg4 2 Digitally signed by JUDr. Kateřina Kalistová Date: :51:20 +02:00 Reason: Podpis dokumentu Location: Praha

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: r1fo@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz Lipová 25 Majetín okr. Olomouc 751 03 Rozhodnutí

Více

Č.j.: Ru/32/02/W Zasedání Rady 21 bod 11

Č.j.: Ru/32/02/W Zasedání Rady 21 bod 11 >A PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ átká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +4 20 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz ~ H Účastník řízení: NTV cable s.r.o. Palackého

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence Sp. zn./ldent.: 2010/477/sve/Jin Naše zn.: sve/1985/2010 Zasedání Rady č. 12-2010 / poř.č.: 41 Jindřichohradecká televizní s.r.o. IČ: 28109503 Vajgar 532 37701 Jindřichův Hradec Česká republika Rozhodnutí

Více

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně

rozhodnutí: PRAHA TV čeština 24 h denně RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/6, T20 oo Praha 2 TeL: + 420 2714 813 830 / Fax: + 420 2jq 810! www.rrtv.cz PRAHA TVs.r.o. Thámova 137/16 18600

Více

Skřetova qq/ 6,120 oo Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + tpo 27^ 810 885. www.rrtv.cz

Skřetova qq/ 6,120 oo Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + tpo 27^ 810 885. www.rrtv.cz RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova qq/ 6,120 oo Praha 2 Tel.: + ípo 27ti 813 830 / Fax: + tpo 27^ 810 885 www.rrtv.cz JEDN. IDENT.: VÁŠ DOPIS ZN.:

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Účastník řízení: RÁDIO DRAGON Karlovy Vary, s.r.o. Počernická 588/80 Karlovy Vary PSČ 360 05 Statutární orgán: jednatel Zdeněk Pachovský r.č. 570911/1606 Ru/no/Ww? Zasedání

Více

Sp. zn./ldent.: 2014/257/zab Č.j.: STR/4209/2014 Zasedání Rady č. 20-2014/ poř.č.: 13

Sp. zn./ldent.: 2014/257/zab Č.j.: STR/4209/2014 Zasedání Rady č. 20-2014/ poř.č.: 13 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni Skřetova nnj 6,120 00 Praha 2 Tel.: + ]20 27^ 813 830 / Fax: + 420 27^ 810 885 www.rrtv.cz Route Radio s.r.o. Stavební

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění zákonů č. 274/2003 Sb., č. 341/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 626/2004 Sb.,

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY115B841+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Vážená paní JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D Advokátní kancelář

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Mobilní telefonie resortu MPSV Evidenční číslo

Více

Tisková zpráva z 12. zasedání, konaného dne 30. 6. 2015

Tisková zpráva z 12. zasedání, konaného dne 30. 6. 2015 Tisková zpráva z 12. zasedání, konaného dne 30. 6. 2015 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 12. zasedání projednala 41 bodů programu. Seznámila s 42 stížnostmi diváků a posluchačů,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Tisková zpráva z 14. zasedání, konaného dne 4. 8. 2015

Tisková zpráva z 14. zasedání, konaného dne 4. 8. 2015 Tisková zpráva z 14. zasedání, konaného dne 4. 8. 2015 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 14. zasedání projednala 58 bodů programu. Seznámila s 23 stížnostmi diváků a posluchačů,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozovatel: Sdružení E-TENDERS vedoucí člen sdružení: GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 26147921 člen sdružení: ample.cz

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize)

Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize) Konsolidované podmínky poskytování služeb Skylink TMT (Podmínky poskytování služeb T-Mobile Televize) (dále jen Podmínky ) M7 Group S.A., se sídlem 2, Rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk, Velkovévodství

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Zápis ze 4. zasedání, konaného dne 17. 2. 2015

Zápis ze 4. zasedání, konaného dne 17. 2. 2015 Zápis ze 4. zasedání, konaného dne 17. 2. 2015 Přítomni: Krejčí, Bouška, Foltán, Ondrová, Svoboda, Šenkýř, Richterová, Matulka, Kasalová, Jehlička, Bezouška, Kostrhun Omluveni: Ověřovatel: Bartoš 1. Schválení

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více