ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Weberova 1535/16, Děčín VI (součást ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín VI, příspěvková organizace) Telefonní číslo : , Účinnost od : Schválil: Mgr. Miroslav Kettner, ředitel ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín VI, příspěvkové organizace Závaznost: pro všechny zaměstnance mateřské školy a ostatní účastníky vzdělávacího procesu Část I. Všeobecná ustanovení Tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, je vydán v souladu s 30 odst. 1a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Část II. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Článek 1. Základní cíle mateřské školy (dále jen MŠ) při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program 1) MŠ v rámci předškolního vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji podílí se na osvojování základních pravidel dítětem podporuje u dítěte získávání základních životních hodnot a rozvoj mezilidských vztahů vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje před jejich vstupem do základního vzdělávání vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 2) Školní vzdělávací program (dále je ŠVP) upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy. 3) Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v 2 odst. 1 školského zákona a ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška č. 14 ).

2 Článek 2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 1) Každé dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti na zajištění služeb a činností poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ 2) Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zajišťuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte. 3) Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z dalších ustanovení tohoto školního řádu. Článek 3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání 1) Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí a zároveň se vyjadřovat k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí. 2) Zákonní zástupci mají právo na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení. 3) Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky MŠ je uvedeno v Článku 4. Článek 4. Povinnosti zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou povinni: zajistit, aby dítě docházelo do MŠ řádně, bylo při příchodu do třídy vždy vhodně a čistě upraveno na vyzvání zástupkyně ředitele pro MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte řádně a včas omlouvat nepřítomnost dítěte a informovat o důvodech nepřítomnosti dítěte oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky neprodleně informovat o změnách v kontaktních údajích zákonných zástupců, hlavně v dostupných telefonních číslech ve stanovaném termínu hradit úplatu za stravné a neinvestiční náklady pobytu dítěte v MŠ zajistit dohled, bezpečnost a chování svých dětí na společných akcí dětí a rodičů pořádaných MŠ v odpoledních hodinách nebo tímto dohledem pověřit jinou zletilou osobu, která se spolu s dítětem této akce účastní

3 Část III. Podmínky pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání dítěte Článek 5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce: žádost zákonného zástupce o přijetí k předškolnímu vzdělávání evidenční list dítěte potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonným zástupcem včetně potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci Článek 6. Rozhodnutí ředitele o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel Příspěvkové organizace Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se Správním řádem a školským zákonem. Článek 7. Ukončení vzdělávání po předchozím písemném upozornění Ředitel příspěvkové organizace může na základě podkladů od zástupkyně ředitele pro MŠ rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v těchto případech: 1) Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání: V případě, že se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než 2 týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel (telefonicky, písemně, osobně nebo em). 2) Ukončení vzdělávání z důvodu narušování provozu MŠ ze strany zákonných zástupců: V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená ve Školním řádu MŠ. 3) Ukončení vzdělávání ve zkušební době: V případě, že při přijetí dítěte ke vzdělávání byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním. 4) Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za neinvestiční náklady či stravné dítěte v MŠ: V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují platební podmínky pro vzdělávání dítěte v MŠ a nedohodnou si jiný termín hrazení stanovených úplat.

4 Část IV. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky MŠ Článek 8. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte v MŠ a způsobu a rozsahu stravování 1) Při přijetí dítěte je po dohodě se zákonnými zástupci stanoven rozsah pobytu docházky dítěte do MŠ. 2) Pokud je dítě v MŠ je povinno se zde i stravovat. 3) Jestliže zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout se zástupkyní ředitele pro MŠ. 4) Pro stravování je vydán platný řád školní jídelny MŠ, který tvoří přílohu Školního řádu MŠ. Článek 9. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců a pro jejich předávání 1) Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě. 2) Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení vzdělávací činnosti od pedagogické pracovnice. 3) Zákonní zástupci mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání a to přímo jejím uvedením do evidenčního listu dítěte nebo písemným zmocněním s podpisem zákonného zástupce, které je předáno pedagogické pracovnici při převzetí dítěte. 4) Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, postupuje příslušný pedagogický pracovník takto: a) pokusí se telefonicky kontaktovat zákonného zástupce nebo pověřené osoby b) telefonicky informuje zástupkyni ředitele pro MŠ c) řídí se postupem doporučeným MŠMT obrátí se na městský úřad, který je podle 15 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči d) případně se obrátí na Policii ČR podle 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary s žádostí o pomoc 5) Učitelka si v žádném případě nemůže vzít dítě domů a tuto povinnost jí nelze uložit. Podle 5 vyhlášky č. 14, právnická osoba vykonávající činnost MŠ vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou zůstává pedagogický pracovník s dítětem po skončení své pracovní doby, je posuzována jako práce nařízená přesčas. V této době až do vyřešení záležitosti setrvává s dítětem na území MŠ. Následně bude tato situace řešena se zákonnými zástupci individuálně.

5 Článek 10. Způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích 1) Zák. zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí a předání dětí do MŠ nebo při odchodu z MŠ informovat u pdg. pracovníka vykonávající pdg. činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 2) Zástupkyně ředitele pro MŠ před začátkem nového školního roku svolává rodičovskou schůzku pro rodiče nových dětí, na které jsou informováni o provozu a činnosti MŠ. Ostatní rodiče jsou informováni pomocí nástěnek v MŠ, na webových stránkách MŠ nebo prostřednictvím u, pokud jej zákonný zástupce uvede. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením MŠ, a to zejména z provozních důvodů. 3) Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit se zástupkyní ředitele pro MŠ nebo s pedagogickým pracovníkem vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. 4) Zástupkyně ředitele pro MŠ nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se dostavili osobně k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Článek 11. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcí a odpovědnost 1) Pokud MŠ organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní představení pro děti, sportovní akce, společné akce rodičů a dětí v MŠ, informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce prostřednictvím www stránek, písemných oznámení na nástěnkách nebo prostřednictvím u. Souhlas výjezdem mimo MŠ, způsobem dopravy, s poskytnutím osobních údajů dítěte potřebné účasti, souhlas se stravováním mimo budovu MŠ a souhlas s fotografováním na akcích MŠ (fotografie jsou určeny pouze pro potřeby MŠ či její propagaci) potvrzují zákonní zástupci svým podpisem na začátku školního roku, stejně jako seznámení se Školním řádem. 2) Pořádání těchto akcí finančně zabezpečují rodiče přímou platbou v hotovosti. 3) Pokud se dítě nemůže akce zúčastnit, zákonní zástupci odmítnou účast dítěte na případném výjezdu či akci nebo zákonní zástupci neuhradí řádně a včas finanční částku nutnou k účasti dítěte na akci nebo výjezdu, bude dítě vzděláváno v té třídě MŠ, která se této akce nebo výjezdu neúčastní nebo se na ní nijak nepodílí. 4) Ze závažných zdravotních důvodů dítěte nebo s přihlédnutím k jiným závažným skutečnostem, které by mohly ohrozit bezpečnost jedince nebo celé skupiny dětí, mohou pedagogičtí pracovníci odmítnout účast tohoto dítěte na akci pořádané MŠ. Po dobu trvání akce nebo výjezdu své kmenové třídy je zajištěno dítěti vzdělávání v jiné třídě MŠ. Toto rozhodnutí je zákonnému zástupci oznámeno předem a řádně zdůvodněno. 5) V případě společné akce zákonných zástupců s dětmi a MŠ, odpovídají za bezpečnost a chování dětí vždy zákonní zástupci nebo zletilé osoby pověřené doprovodem a dohledem nad dítětem zákonnými zástupci.

6 Článek 12. Způsob omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o zdravotním stavu dítěte 1) Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu osobně, telefonicky nebo em. V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (delší než 1 měsíc) je omluví písemně, aby nenastal důvod k vyřazení dítěte ze vzdělávání v MŠ. 2) V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz či nastanou jiné závažné důvody a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte. 3) Pokud se jedná o infekční onemocnění, včetně pedikulózy (veš dětská), oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně. 4) Zákonní zástupci dítěte informují MŠ o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Článek 13. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravné v mateřské škole 1) Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání Zákonní zástupci dodržují podmínky stanovené ve Směrnici o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání. Tato úhrada se provádí zároveň s úhradou stravného, tedy ve stejném termínu. 2) Osvobození od úplaty předškolního dítěte Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník MŠ (tj. kdy dítě v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku). Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců (nevztahuje se již na děti s odkladem školní docházky). Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na dobu 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením (na základě 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. v platném znění). Dále bude osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který si podá písemnou žádost o osvobození od platby úplaty, a který zaznamenává důvod žádosti o osvobození. Tuto skutečnost prokáže řediteli základní/mateřské školy. Každá žádost je, na základě podkladů od zástupkyně pro MŠ, ředitelem posuzována individuálně, v případě potřeby má ředitel právo ověřit si poskytnuté údaje. Zákonný zástupce dítěte je povinen ihned oznámit mateřské škole, že pominul jeho nárok na výplatu sociálního příspěvku. 3) Úhrada stravného Úhrada stravného se provádí zároveň s úhradou úplaty za předškolní vzdělávání pouze bezhotovostní platbou na účet školy /0100 s přiděleným variabilním symbolem, a to vždy do 20. dne měsíce předcházejícího (předem). 4) Nezaplacení stravného a neinvestičních nákladů v řádném termínu

7 Pokud zákonný zástupce neuhradil v daném termínu stravné dítěte a úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a pokud nebylo s vedením mateřské školy dohodnuto jinak, nebude dítě k předškolnímu vzdělávání přijato a to do prokázání převedení platby na účet školy. Platbu zákonný zástupce prokáže výpisem z účtu, ústřižkem poštovní poukázky nebo potvrzením banky o vkladu na účet v hotovosti. 4) Vyúčtování přeplatků je prováděno 2x ročně, zpravidla v lednu a červnu, popř. v srpnu v případě ukončení předškolního vzdělávání z důvodu odchodu dítěte do základní školy. Článek 14. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci Při pobytu v MŠ zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim řídí se školním řádem dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti Část V. Provoz a vnitřní řád mateřské školy Článek 15. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ 1) MŠ má 3 třídy a je zřízena jako MŠ s celodenním provozem od 6.00 do hodin v průběhu školního roku, který začíná 1. září a končí 31. srpna. 2) V měsících červenci nebo srpnu může ředitel ZŠ a MŠ po dohodě se zřizovatelem provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu provozních úprav a čerpání řádné dovolené pedagogického i ostatního personálu školy apod. Rozsah omezení nebo přerušení bude zákonným zástupcům oznámen nejméně 2 měsíce předem. Náhradní umístění dítěte v jiné MŠ si zákonný zástupce zajišťuje sám. Informace o termínech provozu jiných MŠ poskytne zástupkyně ředitele pro MŠ. 3) Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v čl. 15 odst. 2). Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu bude zveřejněno na přístupném místě MŠ neprodleně poté, co o omezení provozu či jeho přerušení ředitel ZŠ a MŠ rozhodne. 4) Vzdělávání probíhá ve věkově smíšených třídách s počtem max. 28 dětí na třídu (hygienická kapacita každé třídy je 30 dětí). 5) MŠ organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy, o kterých jsou zákonní zástupci informováni nejméně týden předem.

8 Článek 16. Vnitřní režim při vzdělávání dětí 1) Předškolní vzdělávání dětí podle ŠVP programu probíhá v denním režimu: Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogické pracovnici do třídy B nebo A, volně spontánní aktivity Převedení dětí na kmenové třídy pdg. pracovnicemi, příchod dětí do MŠ, volně spontánní aktivity na kmenových třídách Volné činnosti a řízené aktivity řízené pedagogickými pracovnicemi zaměřené především na hry, zájmovou činnost a řízené aktivity Osobní hygiena, přesnídávka Příprava na pobyt venku, pobyt venku (uzpůsoben podmínkám počasí nebo ovzduší) Osobní hygiena, oběd, průběžný odchod dětí po obědě Spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dětí Osobní hygiena, svačina, průběžné rozcházení dětí Volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovnicemi, zaměřené na zájmové činnosti, hry, pohybové hry a spontánní aktivity. Průběžný odchod dětí. 2) Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP a RVP, a v případě výletů exkurzí, divadelních představení aj.. Článek 17. Doba určená pro přebírání dětí 1) Zákonní zástupci děti předávají pedagogům v době od 6.00 do Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí domluvě lze přijít s dítětem i později. 2) Přivádění a převlékání dětí: Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají do značkou označených poliček. Věci svých dětí rodiče označí tak, aby nedošlo k záměně. 3) Předávání a vyzvedávání dětí: zákonný zástupce je povinen dítě přivádět až ke třídě, osobně je předat pedagogické pracovnici, informovat ji o případných aktuálních změnách zdravotního stavu dítěte; dítě nikdy neponechávají samotné v šatně dítě z MŠ vyzvedávají pouze zákonní zástupci a osoby jimi pověřené při vyzvedávání dítěte na sebe upozorní náhledem do třídy vždy čekají v prostorách šatny 4) Čas doba pro vyzvedávání dětí z MŠ: po obědě od v odd. C, od v odd. A,B odpoledne od (na jiném čase se lze předem domluvit s pdg. pracovnicí na třídě)

9 Článek 18. Délka pobytu dětí v MŠ Děti jsou při zápisu přijímány k celodenní docházce (děti s omezenou docházkou na 4 hodiny denně jsou přijímány jen v případě volné kapacity). Zákonní zástupce však mají možnost na základě předchozího oznámení, telefonicky nebo osobně, docházku dítěte upravit podle svých momentálních potřeb. Uvedou přitom předpokládanou dobu, po kterou bude tato úprava trvat. Článek 19. Způsob omlouvání a odhlašování stravy 1) Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte : telefonicky na čísle telefonicky nebo sms na mobilní telefon osobně 2) V případě nepřítomnosti je nutné odhlásit stravu do 8.00 příslušného dne. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od do hodin (platí pouze v první den nepřítomnosti). Jestliže není dítě odhlášeno, je s ním ke stravování počítáno a cena stravného je ve výši aktuální kalkulační ceny. 3) Pokud odchází dítě domů po obědě, dostává odpolední svačinu domů ve formě vhodné k odnesení (ovoce, oplatky aj.). Článek 20. Pobyt venku 1) Za příznivého počasí děti pobývají venku zpravidla 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10 C. 2) Délku pobytu mohou pedagogické pracovnice, po konzultaci se zástupkyní ředitele pro MŠ, úměrně upravit podle venkovních podmínek nebo podle potřeb dětí. 3) Pobyt venku může být zařazen i v jiném čase, než je uvedeno v denním režimu, a to podle momentálních venkovních podmínek nebo podle zařazeného tematického bloku aj.. 4) Rodiče jsou povinni vybavit dítě pro pobyt venku tak, aby mělo možnost využít všechny nabízené aktivity během pobytu venku bez omezení oblečení a obuv vyhrazené pouze pro pobyt venku.

10 Část IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Článek 21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 1) MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pdg. pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jim je pedagogický pracovník předá. Dítě lze předat pouze té pověřené osobě, kterou zákonný zástupce určí a zapíše do evidenčního listu dítěte a dále pověřené osobě, která má písemné zplnomocnění k vyzvednutí dítěte v mimořádných situacích od zákonného zástupce. 2) K zajištění bezpečnosti při pobytu dětí mimo území MŠ stanoví zástupkyně ředitele pro MŠ počet pdg. pracovníků tak, aby na jednoho z nich připadlo nejvýše: 20 dětí z běžných tříd výjimečně může zástupkyně ředitele pro MŠ zvýšit počty dětí, nejvýše však o 8 dětí 3) Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. při sportovních činnostech nebo v prostředí náročném na bezpečnost, určí zástupkyně ředitele pro MŠ k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pdg. pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu k MŠ. 4) Při zajišťování výletů pro děti určí zástupkyně ředitele pro MŠ počet pdg. pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 5) Při vzdělávání dětí dodržují pdg. pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanovují platné školské a pracovněprávní předpisy. 6) MŠ má povinnost chránit děti v MŠ před kontaktem s dítětem, které má zjevné známky nemoci. MŠ nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte zvláště tehdy, pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k ostatním dětem, které by mohlo nemocí nakazit. Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby dítě docházelo do školy řádně, jako součást řádné docházky je i odpovídající zdravotní stav dítěte. Podle č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví. Z výše uvedeného vyplývá, že MŠ má nejen právo, ale také povinnost odmítnout přijmout sem zařazené dítě, pokud toto dítě jeví zřejmé příznaky nemoci, a že na straně zákonného zástupce dítěte je povinnost dítě v tomto stavu dítě do mateřské školy nedávat. 7) V případě opakujících se sporných situací ohledně zdravotního stavu dítěte si pdg. pracovnice může vyžádat od zákonného zástupce dítěte písemné doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. 8) Při nástupu dítěte po jeho závažném onemocnění (infekčním nebo po úrazu) si může vyžádat pdg. pracovnice od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře písemné potvrzení, že je dítě zdravé a může do kolektivu ostatních dětí, a to zejména v případech zjevných pochybností o zdravotním stavu dítěte. 9) Pedagogické pracovnice v MŠ běžné léky nepodávají.

11 10) Výjimky podávání léků v MŠ Léky lze podat při závažném onemocnění dítěte, pokud jsou nezbytné pro jeho zdravotní stav, a to vždy s písemným svolením ošetřujícího lékaře a s pravidly dávkování. Tento záznam se stane součástí evidenčního listu dítěte. Podání léků z SOS balíčků k potlačení závažných alergických nebo astmatických reakcí (prevence anafylaktického šoku). Tento SOS balíček předávají zákonní zástupci pdg. pracovnici a je trvale k dispozici v MŠ, zároveň zákonný zástupce předává i písemný souhlas s jeho použitím v MŠ v nezbytném případě. V těchto případech je vždy nutná domluva zákonných zástupců dítěte se zástupkyní ředitele pro MŠ, která informuje o případných výjimkách všechny pdg. pracovnice MŠ a seznámí je se způsobem dávkování. 11) Zákonní zástupci jsou povinni informovat o změnách zdravotního stavu svého dítěte pdg. pracovnice v MŠ. 12) Při zjištění změny zdravotního stavu s projevy akutního onemocnění v průběhu pobytu dítěte v MŠ, jsou pdg. pracovnice povinny neprodleně telefonicky informovat zákonného zástupce či jinou jimi pověřenou osobu. Povinností zákonného zástupce je nemocné dítě z MŠ odvést v co možná nejkratším časovém intervalu od telefonické výzvy nebo pověřit jinou osobu k převzetí dítěte z MŠ, aby se zamezilo šíření onemocnění. Článek 22. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při specifických činnostech 1) Při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pdg. pracovnice i ostatní zaměstnanci zásady BOZP a další směrnice nebo pokyny týkající se bezpečnosti. 2) Při přesunech dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích se pdg. dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména: a) pohyb po veřejných komunikacích kde není chodník nebo je neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Děti smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dvě vedle sebe. b) pobyt dětí v přírodě využívají se pouze známá bezpečná místa, pdg. pracovnice dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Je-li to možné, zkontrolují pdg. pracovnice před pobytem dětí prostor a odstraní nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, ostré předměty atd.). c) sportovní činnosti a pohybové aktivity před těmito činnostmi ve třídách MŠ nebo v jiných prostorách, zkontrolují pdg. pracovnice dostatečnou připravenost místa pro tuto činnost, odstraní možné překážky a zkontrolují funkčnost a bezpečnost tělocvičného nářadí a náčiní tělocvičné nářadí a stavby jsou pravidelně v předepsaných intervalech kontrolovány certifikovanými odborníky (1xročně) a průběžně během roku udržovány

12 pdg. pracovnice dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí, úměrně přizpůsobují jejich intenzitu a obtížnost individuálním schopnostem dětí d) pracovní a výtvarné činnosti při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pdg. pracovnice Článek 23. Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1) V souladu se ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, jsou seznamovány s nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, gamblerství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vštěpována a vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 2) Pdg. pracovnice v MŠ cíleně pozorují a vyhodnocují vztahy mezi dětmi na třídě v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Cílem je řešit nepříznivé situace a vztahy mezi dětmi již v jejich počátku, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení. 3) Součástí prevence v této oblasti je vytváření vzájemně příznivého sociálního klimatu mezi dětmi, dále mezi dětmi a pdg. pracovnicemi a také mezi pdg. pracovnicemi a zákonnými zástupci dětí. Část VII. Zacházení s majetkem školy Článek 24. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 1) Po dobu vzdělávání dítěte v MŠ zajišťují pdg. pracovnice, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími pomůckami a nepoškozovaly ostatní majetek MŠ. Článek 25. Povinnosti zákonných zástupců a ostatních při zacházení s majetkem MŠ 1) Zákonní zástupci pobývají v MŠ po dobu převlečení dítěte a jeho předání pdg. pracovnici a po dobu převzetí dítěte a převlečení do oděvu k odchodu domů. Dále po dobu jednání s pdg. pracovnicemi školy týkajícího se vzdělávání dítěte. 2) Při odpoledním pobytu dětí na zahradě MŠ zákonní zástupci po převzetí dítěte odchází ze zahrady do určených šaten k převlékání a zbytečně neprodlužují pobyt na zahradě MŠ, aby nedocházelo k nepřehledným situacím mezi předanými a nepředanými dětmi a také případně s jejich sourozenci. během odpoledního pobytu dětí na zahradě jsou zákonní zástupci

13 při vstupu do MŠ a odchodu z MŠ povinni z bezpečnostních důvodů za sebou zavírat hlavní bránu MŠ na zástrčku pokud je budova MŠ otevřena pro lepší přístup zákonných zástupců a jejich dětí do šaten, vykonává zde průběžný dozor pověřený správní zaměstnanec 3) Budova školy je volně přístupná pouze v době určené pro příchod nebo odchod dětí. Každý z pracovníků školy je povinen zjistit důvod návštěvy cizích příchozích a zajistit, aby se nekontrolovatelně nepohybovali po budově školy. 4) Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ, a v případě zjištěného poškození, neprodleně nahlásit tuto skutečnost pdg. pracovnici školy. 5) Do areálu MŠ je zakázán vstup se psy a jinými domácími zvířaty, pokud se nejedná o ukázku v rámci vzdělávání a o této skutečnosti jsou zákonní zástupci předem informováni. 6) Mateřská škola neručí za odložené věci zákonných zástupců, (kočárky, autosedačky, hračky z domova apod.). 7) V celém areálu školy je přísný zákaz požívání alkoholu a kouření. Část VII. Závěrečná ustanovení Článek 26. Závaznost školního řádu a kontrola ustanovení Dodržovat tento řád jsou povinni všichni zaměstnanci školy, zákonní zástupci dětí a pověřené osoby k vyzvedávání dětí zákonnými zástupci, které se v této mateřské škole vzdělávají. Školní řád nabývá účinnosti dnem Mgr.Miroslav Kettner Ředitel příspěvkové organizace V Děčíně

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 25/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Mgr. Lenka Pěničková

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I 1 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Základní a mateřské školy Chomutice, okres Chomutice, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D 0 Obsah I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mgr. Renáta Klíčová

Š K O L N Í Ř Á D. Mgr. Renáta Klíčová Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693 Vypracoval: Schválil: Š K O L N Í Ř Á D Mgr. Renáta Klíčová a kolektiv Mgr. Renáta Klíčová Pedagogická rada projednala dne: 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Kolšov, okres Šumperk, příspěvková organizace 788 21 Kolšov 196 IČO 750 27 046 tel. 583 437 057 Školní řád mateřské školy Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Č. j.: 67/MSK/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Vypracoval: Šárka Králová Schválil: Šárka Králová Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 28.8. 2015 Směrnice

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel./fax.: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz č. j.: viz Organizační řád školy spisový/skartační

Více

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Ředitelka Základní a Mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 21/2016 Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Školní řád nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2016 Renata Čelová, vedoucí učitelka Mgr Ivana Vodáková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 96/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Doleželová Jana Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Zpracovaný v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola. Čl. I

Základní škola a Mateřská škola, Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola. Čl. I Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Senticích v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen

Více

Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem Š K O L N Í Ř Á D

Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem Š K O L N Í Ř Á D Školní řád 1 Aktualizace dne 21.5.2012 Čj.: 67/12 Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem, Komenského 564, okres Příbram IČO 71008373 E-mail: msrozmital@tiscali.cz

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace 696 19 Mikulčice 555, tel.: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Školní řád mateřské školy Platnost od 1. 9. 2016 Obecná ustanovení

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu Mateřské školy Šaumannova. Č.j. MŠ 157/2016

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu Mateřské školy Šaumannova. Č.j. MŠ 157/2016 Mateřská škola Šaumannova 20, 615 00 Brno Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu Mateřské školy Šaumannova Č.j. MŠ 157/2016 Obsah: 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 2. Ochrana před sociálně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. Část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. Část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Vypracoval: Věra Gottwaldová, zástupkyně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Valtrovice,příspěvková organizace,valtrovice 12, 671 28 Jaroslavice Č. j.: 42/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní řád Mateřské školy ve Valtrovicích upravuje organizaci, provoz, řízení,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 45/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2012 Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Školní řád. Účinnost : od školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Stupno. Informace podána : zákonným zástupcům dětí

Školní řád. Účinnost : od školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Stupno. Informace podána : zákonným zástupcům dětí Školní řád Účinnost : od 1. 9. 2009 Závaznost : školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Stupno Informace podána : zákonným zástupcům dětí 1 I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JEVIŠOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JEVIŠOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JEVIŠOVICE Název školy : Základní škola a Mateřská škola Jevišovice, okres Znojmo Č.j.: 460 / 2014 Vypracoval: Schválil: Peksová Ivana Mgr. Jan Vajčner Pedagogická rada projednala:

Více

Základní škola a mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace Polenská 162/4, Dobronín

Základní škola a mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace Polenská 162/4, Dobronín Základní škola a mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace Polenská 162/4, 588 12 Dobronín Školní řád MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 377/ 2016 Vypracoval: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2016 Bc. Marie

Více

Školní řád mateřské školy v Holasicích, účinný od 1.12. 2013 Stránka 2

Školní řád mateřské školy v Holasicích, účinný od 1.12. 2013 Stránka 2 Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy v Holasicích Č.j.: ZŠ 179/2013 Účinnost od: 1. 12. 2013 Spisový znak: A.1.4. Skartační znak:

Více

Schválil: Rada školy Pedagogická rada Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Schválil: Rada školy Pedagogická rada Směrnice nabývá účinnosti ode dne: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Lubomír Voneš Schválil: Rada školy 29.8.2016 Pedagogická rada 30.8.2016 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2016 Ředitel Základní školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Čížkovice, okres Litoměřice příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Arnošt Waschta, ředitel školy Směrnice nabývá platnosti

Více

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 133/2015 Vypracovala: Zdeňka Jindrová Schválila: Mgr. Věra Sovová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 11. 2015 Nabývá platnost: 1. 12. 2015 I. PRÁVA A POVINNOSTI

Více

Školní řád Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace Ředitelka Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace 696 19 Mikulčice 555, tel.: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Platnost od 1. 2. 2017 Školní řád mateřské školy Obecná ustanovení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Počenice Tetětice, okres KROMĚŘÍŽ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 26. 8.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: SM 1/ 2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy Název školy Stružinec část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 47/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 29.8.2012 PaedDr.zdeňka Kozáková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část A2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Neznašov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část A2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Základní škola a Mateřská škola Neznašov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část A2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 29. srpna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. Mateřské školy Bořitov, Školní 330, Bořitov,

Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. Mateřské školy Bořitov, Školní 330, Bořitov, Š k o l n í ř á d Mateřské školy Bořitov, Školní 330, Bořitov, 679 21 Vypracovala: Šárka Marečková, vedoucí učitelka MŠ Schválila: PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 2008/2009 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Blatec, okres Olomouc, příspěvková organizace Blatec 68, Dub nad Moravou 783 75 ms.blatec@centrum.cz, zsblatec@centrum.cz tel. 585 961 103 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Komenského 2, 664 44 Ořechov Školní řád mateřské školy Č.j.: Spisový znak Skartační znak 16/2014 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Část:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Touto směrnicí se zrušuje směrnice ZŠ S 66/2012 Č.j.: ZŠ S - 75/ 2013 Vypracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Plavsko, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY- DODATEK Č.1 Č.j.: 54/13 září/ 2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Zástupce po mateřskou školu Bc. Zuzana Ferencová - v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Školní řád Č.j. 1 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Ř 1 Skartační

Více

Základní a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 2016 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček Schválil: Mgr. Igor Slováček Pedagogická rada projednala dne:

Více

Základní a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 2015 Vypracoval: Mgr. Igor Slováček Schválil: Mgr. Igor Slováček Pedagogická rada projednala dne:

Více

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, příspěvková organizace, okres Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD část: ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.J.: 32d/ 2009 Vypracoval: Schválil: Mgr.Bc. Ivona Princlíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62

Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62 Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62 Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace IČ: 75024403 E-mail: brnomsi@seznam.cz Telefonní číslo: 543212405 Vydal: ředitelka Mgr. Zdeňka

Více

Ř Á D. MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝL S.R.O. Přemyšlenská 90, Praha 8 - Kobylisy ÚČINNOST:

Ř Á D. MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝL S.R.O. Přemyšlenská 90, Praha 8 - Kobylisy ÚČINNOST: Š K O L N Í A V N I T Ř N Í Ř Á D MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝL S.R.O. Přemyšlenská 90, Praha 8 - Kobylisy ÚČINNOST: od 1. 9. 2010 -2- Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim

Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim 1 z 9 4.3.2014 19:12 Školní řád MŠ Napsal uživatel Iva Brabcová Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim Rabštejnská Lhota 44, Chrudim 1, 537 01 469 685 128 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracovala: Bc. Martina Polláková, vedoucí učitelka mateřské školy Schválil: Mgr. Radomír Habermann,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Drnovice, okres Zlín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Drnovice, okres

Více

Školní řád Mateřské školy, Trutnov

Školní řád Mateřské školy, Trutnov Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485, 541 01 Trutnov Školní řád Mateřské školy, Trutnov Č.j.: 148/MŠ/2014 Účinnost od: 1. 10. 2014 Spisový znak: 2.1 Skartační znak: S 5 Změny: Školní řád Mateřské školy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace se sídlem Čeladná 389, 739 12 Čeladná ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Spisový / skartační znak SM2/2016 A.1. / A5

Více

Školní řád. Projednán na pedagogické poradě dne se schválenou platností od Čj.: 137/15. Spisový znak: 2 ...

Školní řád. Projednán na pedagogické poradě dne se schválenou platností od Čj.: 137/15. Spisový znak: 2 ... Školní řád Projednán na pedagogické poradě dne 26. 11. 2015 se schválenou platností od 1. 12. 2015 Čj.: 137/15 Spisový znak: 2... ředitelka školy V Čechticích dne 27. 11. 2015 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Tento

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Frýdek Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Šuleřová Pavla Schválil: Mgr. Hadwigerová Alena Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZS/189/2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Ředitel/ka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice)

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, Kanice 135, 664 01 Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Aktualizace k 1. 9. 2012 Obsah 1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Jaroslavice

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Jaroslavice Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Školní 83, 671 28 Jaroslavice, IČO: 70993866, tel.: 515 275 145, 739 651 230 zs.jaroslavice@zn.orgman.cz, www.zsjaroslavice.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lužnice příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mgr. Iva Filsaková Mgr. Iva Filsaková Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2013 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 49.15 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Zdenka Novotná,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j.: 33/2011/ŘŠ Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Účinnost od: 1. 9. 2011 Počet stran: 15 Podpis ředitelky školy: Školní řád mateřské školy Ředitelka Základní školy a Mateřské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lenora, okres Prachatice příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval a schválil: Mgr. et Mgr. Zbyněk Jícha, ředitel školy

Více

Školní řád. Část II. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Část II. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Mateřská škola: Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt Nálepky 7 Břeclav 6 IČO: 63 43 45 04 E-mail: simkova.hana@centrum.cz Telefonní číslo: 519 333 283 Vydal: Šimková Hana - vedoucí učitelka

Více

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám 44, příspěvková organizace Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno IČO: 48513997, tel: č. 547 227 171, e-mail: zsbosonohy@seznam.cz 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 60/2013/RE Vypracovala: Mgr. Michaela Bubeníčková Schválila: Mgr. Michaela Bubeníčková Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30.8.2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Frýdek Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Šuleřová Pavla Schválil: Mgr. Hadwigerová Alena Pedagogická rada

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

4. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

4. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 4. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 69/2014/2015 Vypracovala: Schválila: L. Gottvaldová Mgr. H. Dokoupilová Pedagogická rada projednala dne: 20. 1. 2015 Směrnice nabývá platnost dne: 1. 3. 2015 Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Frýdek Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Šuleřová Pavla Schválil: Mgr. Hadwigerová Alena Pedagogická rada

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 7/2014 49. Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany, IČO 70979448 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany, IČO 70979448 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany, IČO 70979448 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695, 760 01 Zlín Č.j.: DDŠZL/1445/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3.3. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivana

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d MŠ Projednán na pedagogické radě dne 22. 1. 2015,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola Č.j.: Účinnost od: 1.9. 2011 Pedagogická rada projednala: 23.8.2011 Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 103/ 2013 upravená verze ze dne 30.8.2013 Vypracoval: Mgr. Simona Jakešová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Simona Jakešová, ředitelka školy Pedagogická rada schválila dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Řád nabývá účinnosti dne: 2. 1. 2017 A10 PaedDr. Jana Hrušková, ředitel školy PaedDr. Jana Hrušková, ředitel

Více

3. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

3. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci, školská právnická osoba Na Drahách 20, Dolní Břežany 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: /A.1./A10/2015 Vypracoval: Schválil: Lucie Šafratová Jitka

Více

ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Hořičky v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 25. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice zrušuje směrnici

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.J.: 004-0904-2013

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.J.: 004-0904-2013 Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA Petroupim 49, 256 01 Benešov IČ: 63822211, tel: +420 317 795 827, e mail: skolaarcha@skolaarcha.org ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.J.: 004-0904-2013 SKARTAČNÍ ZNAK:

Více

Mgr. Markéta Růžičková, vedoucí učitelka MŠ PaedDr. Pavel Vaverka, ředitel školy

Mgr. Markéta Růžičková, vedoucí učitelka MŠ PaedDr. Pavel Vaverka, ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Ráječko část: 26. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ŠR/83/ 2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Nový Šaldorf

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Nový Šaldorf ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Nový Šaldorf část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 19/2010 Vypracoval: Schválil: Vondráčková Lenka Vondráčková Lenka Pedagogická rada projednala dne: 28.1.2010 Směrnice

Více

Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Mateřská škola Malé Kyšice

Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Mateřská škola Malé Kyšice Školní řád Mateřská škola Malé Kyšice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Mgr. Mirka Švantnerová Mgr. Mirka Švantnerová Pedagogická rada projednala dne: 1. 10. 2009 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 21. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j. 67/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Beránková, ředitelka školy Mgr. Hana

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:174/08 Účinnost Od 1.9.2008 Spisový znak: Počet příloh: 0 Vypracovala: Jana Polcarová Změny: Ředitelka Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Maleč ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 258/14 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Mgr. Věra Řípová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROTÍN, OKRES TÁBOR BOROTÍN č. 146, PSČ: 391 35 IČ: 71002464 E-mail: zsborotin@seznam.cz Tel.: 381 285 833, 739 572 481 Vypracovala Schválila ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: OLS-407/ 2014 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014 Mgr. Eva Pluskalová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Albrechtická 598/2, Praha 9 Kbely, 197 00, IČO 71294368 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo směrnice: 2 Číslo jednací: 2/16 Spisový a skartační znak: A.1. / A 10 Vypracovala: Schválila: Směrnice nabývá platnosti

Více