ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Weberova 1535/16, Děčín VI (součást ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín VI, příspěvková organizace) Telefonní číslo : , Účinnost od : Schválil: Mgr. Miroslav Kettner, ředitel ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín VI, příspěvkové organizace Závaznost: pro všechny zaměstnance mateřské školy a ostatní účastníky vzdělávacího procesu Část I. Všeobecná ustanovení Tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, je vydán v souladu s 30 odst. 1a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Část II. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Článek 1. Základní cíle mateřské školy (dále jen MŠ) při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program 1) MŠ v rámci předškolního vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji podílí se na osvojování základních pravidel dítětem podporuje u dítěte získávání základních životních hodnot a rozvoj mezilidských vztahů vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje před jejich vstupem do základního vzdělávání vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 2) Školní vzdělávací program (dále je ŠVP) upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy. 3) Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v 2 odst. 1 školského zákona a ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška č. 14 ).

2 Článek 2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 1) Každé dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti na zajištění služeb a činností poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ 2) Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zajišťuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte. 3) Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z dalších ustanovení tohoto školního řádu. Článek 3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání 1) Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí a zároveň se vyjadřovat k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí. 2) Zákonní zástupci mají právo na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení. 3) Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky MŠ je uvedeno v Článku 4. Článek 4. Povinnosti zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou povinni: zajistit, aby dítě docházelo do MŠ řádně, bylo při příchodu do třídy vždy vhodně a čistě upraveno na vyzvání zástupkyně ředitele pro MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte řádně a včas omlouvat nepřítomnost dítěte a informovat o důvodech nepřítomnosti dítěte oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky neprodleně informovat o změnách v kontaktních údajích zákonných zástupců, hlavně v dostupných telefonních číslech ve stanovaném termínu hradit úplatu za stravné a neinvestiční náklady pobytu dítěte v MŠ zajistit dohled, bezpečnost a chování svých dětí na společných akcí dětí a rodičů pořádaných MŠ v odpoledních hodinách nebo tímto dohledem pověřit jinou zletilou osobu, která se spolu s dítětem této akce účastní

3 Část III. Podmínky pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání dítěte Článek 5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce: žádost zákonného zástupce o přijetí k předškolnímu vzdělávání evidenční list dítěte potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonným zástupcem včetně potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci Článek 6. Rozhodnutí ředitele o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel Příspěvkové organizace Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se Správním řádem a školským zákonem. Článek 7. Ukončení vzdělávání po předchozím písemném upozornění Ředitel příspěvkové organizace může na základě podkladů od zástupkyně ředitele pro MŠ rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v těchto případech: 1) Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání: V případě, že se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než 2 týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel (telefonicky, písemně, osobně nebo em). 2) Ukončení vzdělávání z důvodu narušování provozu MŠ ze strany zákonných zástupců: V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená ve Školním řádu MŠ. 3) Ukončení vzdělávání ve zkušební době: V případě, že při přijetí dítěte ke vzdělávání byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním. 4) Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za neinvestiční náklady či stravné dítěte v MŠ: V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují platební podmínky pro vzdělávání dítěte v MŠ a nedohodnou si jiný termín hrazení stanovených úplat.

4 Část IV. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky MŠ Článek 8. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte v MŠ a způsobu a rozsahu stravování 1) Při přijetí dítěte je po dohodě se zákonnými zástupci stanoven rozsah pobytu docházky dítěte do MŠ. 2) Pokud je dítě v MŠ je povinno se zde i stravovat. 3) Jestliže zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout se zástupkyní ředitele pro MŠ. 4) Pro stravování je vydán platný řád školní jídelny MŠ, který tvoří přílohu Školního řádu MŠ. Článek 9. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců a pro jejich předávání 1) Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě. 2) Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení vzdělávací činnosti od pedagogické pracovnice. 3) Zákonní zástupci mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání a to přímo jejím uvedením do evidenčního listu dítěte nebo písemným zmocněním s podpisem zákonného zástupce, které je předáno pedagogické pracovnici při převzetí dítěte. 4) Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, postupuje příslušný pedagogický pracovník takto: a) pokusí se telefonicky kontaktovat zákonného zástupce nebo pověřené osoby b) telefonicky informuje zástupkyni ředitele pro MŠ c) řídí se postupem doporučeným MŠMT obrátí se na městský úřad, který je podle 15 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči d) případně se obrátí na Policii ČR podle 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary s žádostí o pomoc 5) Učitelka si v žádném případě nemůže vzít dítě domů a tuto povinnost jí nelze uložit. Podle 5 vyhlášky č. 14, právnická osoba vykonávající činnost MŠ vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou zůstává pedagogický pracovník s dítětem po skončení své pracovní doby, je posuzována jako práce nařízená přesčas. V této době až do vyřešení záležitosti setrvává s dítětem na území MŠ. Následně bude tato situace řešena se zákonnými zástupci individuálně.

5 Článek 10. Způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích 1) Zák. zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí a předání dětí do MŠ nebo při odchodu z MŠ informovat u pdg. pracovníka vykonávající pdg. činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 2) Zástupkyně ředitele pro MŠ před začátkem nového školního roku svolává rodičovskou schůzku pro rodiče nových dětí, na které jsou informováni o provozu a činnosti MŠ. Ostatní rodiče jsou informováni pomocí nástěnek v MŠ, na webových stránkách MŠ nebo prostřednictvím u, pokud jej zákonný zástupce uvede. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením MŠ, a to zejména z provozních důvodů. 3) Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit se zástupkyní ředitele pro MŠ nebo s pedagogickým pracovníkem vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. 4) Zástupkyně ředitele pro MŠ nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se dostavili osobně k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Článek 11. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcí a odpovědnost 1) Pokud MŠ organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní představení pro děti, sportovní akce, společné akce rodičů a dětí v MŠ, informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce prostřednictvím www stránek, písemných oznámení na nástěnkách nebo prostřednictvím u. Souhlas výjezdem mimo MŠ, způsobem dopravy, s poskytnutím osobních údajů dítěte potřebné účasti, souhlas se stravováním mimo budovu MŠ a souhlas s fotografováním na akcích MŠ (fotografie jsou určeny pouze pro potřeby MŠ či její propagaci) potvrzují zákonní zástupci svým podpisem na začátku školního roku, stejně jako seznámení se Školním řádem. 2) Pořádání těchto akcí finančně zabezpečují rodiče přímou platbou v hotovosti. 3) Pokud se dítě nemůže akce zúčastnit, zákonní zástupci odmítnou účast dítěte na případném výjezdu či akci nebo zákonní zástupci neuhradí řádně a včas finanční částku nutnou k účasti dítěte na akci nebo výjezdu, bude dítě vzděláváno v té třídě MŠ, která se této akce nebo výjezdu neúčastní nebo se na ní nijak nepodílí. 4) Ze závažných zdravotních důvodů dítěte nebo s přihlédnutím k jiným závažným skutečnostem, které by mohly ohrozit bezpečnost jedince nebo celé skupiny dětí, mohou pedagogičtí pracovníci odmítnout účast tohoto dítěte na akci pořádané MŠ. Po dobu trvání akce nebo výjezdu své kmenové třídy je zajištěno dítěti vzdělávání v jiné třídě MŠ. Toto rozhodnutí je zákonnému zástupci oznámeno předem a řádně zdůvodněno. 5) V případě společné akce zákonných zástupců s dětmi a MŠ, odpovídají za bezpečnost a chování dětí vždy zákonní zástupci nebo zletilé osoby pověřené doprovodem a dohledem nad dítětem zákonnými zástupci.

6 Článek 12. Způsob omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o zdravotním stavu dítěte 1) Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu osobně, telefonicky nebo em. V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (delší než 1 měsíc) je omluví písemně, aby nenastal důvod k vyřazení dítěte ze vzdělávání v MŠ. 2) V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz či nastanou jiné závažné důvody a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte. 3) Pokud se jedná o infekční onemocnění, včetně pedikulózy (veš dětská), oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně. 4) Zákonní zástupci dítěte informují MŠ o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Článek 13. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravné v mateřské škole 1) Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání Zákonní zástupci dodržují podmínky stanovené ve Směrnici o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání. Tato úhrada se provádí zároveň s úhradou stravného, tedy ve stejném termínu. 2) Osvobození od úplaty předškolního dítěte Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník MŠ (tj. kdy dítě v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku). Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců (nevztahuje se již na děti s odkladem školní docházky). Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na dobu 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením (na základě 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. v platném znění). Dále bude osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který si podá písemnou žádost o osvobození od platby úplaty, a který zaznamenává důvod žádosti o osvobození. Tuto skutečnost prokáže řediteli základní/mateřské školy. Každá žádost je, na základě podkladů od zástupkyně pro MŠ, ředitelem posuzována individuálně, v případě potřeby má ředitel právo ověřit si poskytnuté údaje. Zákonný zástupce dítěte je povinen ihned oznámit mateřské škole, že pominul jeho nárok na výplatu sociálního příspěvku. 3) Úhrada stravného Úhrada stravného se provádí zároveň s úhradou úplaty za předškolní vzdělávání pouze bezhotovostní platbou na účet školy /0100 s přiděleným variabilním symbolem, a to vždy do 20. dne měsíce předcházejícího (předem). 4) Nezaplacení stravného a neinvestičních nákladů v řádném termínu

7 Pokud zákonný zástupce neuhradil v daném termínu stravné dítěte a úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a pokud nebylo s vedením mateřské školy dohodnuto jinak, nebude dítě k předškolnímu vzdělávání přijato a to do prokázání převedení platby na účet školy. Platbu zákonný zástupce prokáže výpisem z účtu, ústřižkem poštovní poukázky nebo potvrzením banky o vkladu na účet v hotovosti. 4) Vyúčtování přeplatků je prováděno 2x ročně, zpravidla v lednu a červnu, popř. v srpnu v případě ukončení předškolního vzdělávání z důvodu odchodu dítěte do základní školy. Článek 14. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci Při pobytu v MŠ zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim řídí se školním řádem dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti Část V. Provoz a vnitřní řád mateřské školy Článek 15. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ 1) MŠ má 3 třídy a je zřízena jako MŠ s celodenním provozem od 6.00 do hodin v průběhu školního roku, který začíná 1. září a končí 31. srpna. 2) V měsících červenci nebo srpnu může ředitel ZŠ a MŠ po dohodě se zřizovatelem provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu provozních úprav a čerpání řádné dovolené pedagogického i ostatního personálu školy apod. Rozsah omezení nebo přerušení bude zákonným zástupcům oznámen nejméně 2 měsíce předem. Náhradní umístění dítěte v jiné MŠ si zákonný zástupce zajišťuje sám. Informace o termínech provozu jiných MŠ poskytne zástupkyně ředitele pro MŠ. 3) Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v čl. 15 odst. 2). Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu bude zveřejněno na přístupném místě MŠ neprodleně poté, co o omezení provozu či jeho přerušení ředitel ZŠ a MŠ rozhodne. 4) Vzdělávání probíhá ve věkově smíšených třídách s počtem max. 28 dětí na třídu (hygienická kapacita každé třídy je 30 dětí). 5) MŠ organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy, o kterých jsou zákonní zástupci informováni nejméně týden předem.

8 Článek 16. Vnitřní režim při vzdělávání dětí 1) Předškolní vzdělávání dětí podle ŠVP programu probíhá v denním režimu: Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogické pracovnici do třídy B nebo A, volně spontánní aktivity Převedení dětí na kmenové třídy pdg. pracovnicemi, příchod dětí do MŠ, volně spontánní aktivity na kmenových třídách Volné činnosti a řízené aktivity řízené pedagogickými pracovnicemi zaměřené především na hry, zájmovou činnost a řízené aktivity Osobní hygiena, přesnídávka Příprava na pobyt venku, pobyt venku (uzpůsoben podmínkám počasí nebo ovzduší) Osobní hygiena, oběd, průběžný odchod dětí po obědě Spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dětí Osobní hygiena, svačina, průběžné rozcházení dětí Volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovnicemi, zaměřené na zájmové činnosti, hry, pohybové hry a spontánní aktivity. Průběžný odchod dětí. 2) Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP a RVP, a v případě výletů exkurzí, divadelních představení aj.. Článek 17. Doba určená pro přebírání dětí 1) Zákonní zástupci děti předávají pedagogům v době od 6.00 do Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí domluvě lze přijít s dítětem i později. 2) Přivádění a převlékání dětí: Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají do značkou označených poliček. Věci svých dětí rodiče označí tak, aby nedošlo k záměně. 3) Předávání a vyzvedávání dětí: zákonný zástupce je povinen dítě přivádět až ke třídě, osobně je předat pedagogické pracovnici, informovat ji o případných aktuálních změnách zdravotního stavu dítěte; dítě nikdy neponechávají samotné v šatně dítě z MŠ vyzvedávají pouze zákonní zástupci a osoby jimi pověřené při vyzvedávání dítěte na sebe upozorní náhledem do třídy vždy čekají v prostorách šatny 4) Čas doba pro vyzvedávání dětí z MŠ: po obědě od v odd. C, od v odd. A,B odpoledne od (na jiném čase se lze předem domluvit s pdg. pracovnicí na třídě)

9 Článek 18. Délka pobytu dětí v MŠ Děti jsou při zápisu přijímány k celodenní docházce (děti s omezenou docházkou na 4 hodiny denně jsou přijímány jen v případě volné kapacity). Zákonní zástupce však mají možnost na základě předchozího oznámení, telefonicky nebo osobně, docházku dítěte upravit podle svých momentálních potřeb. Uvedou přitom předpokládanou dobu, po kterou bude tato úprava trvat. Článek 19. Způsob omlouvání a odhlašování stravy 1) Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte : telefonicky na čísle telefonicky nebo sms na mobilní telefon osobně 2) V případě nepřítomnosti je nutné odhlásit stravu do 8.00 příslušného dne. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od do hodin (platí pouze v první den nepřítomnosti). Jestliže není dítě odhlášeno, je s ním ke stravování počítáno a cena stravného je ve výši aktuální kalkulační ceny. 3) Pokud odchází dítě domů po obědě, dostává odpolední svačinu domů ve formě vhodné k odnesení (ovoce, oplatky aj.). Článek 20. Pobyt venku 1) Za příznivého počasí děti pobývají venku zpravidla 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10 C. 2) Délku pobytu mohou pedagogické pracovnice, po konzultaci se zástupkyní ředitele pro MŠ, úměrně upravit podle venkovních podmínek nebo podle potřeb dětí. 3) Pobyt venku může být zařazen i v jiném čase, než je uvedeno v denním režimu, a to podle momentálních venkovních podmínek nebo podle zařazeného tematického bloku aj.. 4) Rodiče jsou povinni vybavit dítě pro pobyt venku tak, aby mělo možnost využít všechny nabízené aktivity během pobytu venku bez omezení oblečení a obuv vyhrazené pouze pro pobyt venku.

10 Část IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Článek 21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 1) MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pdg. pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jim je pedagogický pracovník předá. Dítě lze předat pouze té pověřené osobě, kterou zákonný zástupce určí a zapíše do evidenčního listu dítěte a dále pověřené osobě, která má písemné zplnomocnění k vyzvednutí dítěte v mimořádných situacích od zákonného zástupce. 2) K zajištění bezpečnosti při pobytu dětí mimo území MŠ stanoví zástupkyně ředitele pro MŠ počet pdg. pracovníků tak, aby na jednoho z nich připadlo nejvýše: 20 dětí z běžných tříd výjimečně může zástupkyně ředitele pro MŠ zvýšit počty dětí, nejvýše však o 8 dětí 3) Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. při sportovních činnostech nebo v prostředí náročném na bezpečnost, určí zástupkyně ředitele pro MŠ k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pdg. pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu k MŠ. 4) Při zajišťování výletů pro děti určí zástupkyně ředitele pro MŠ počet pdg. pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 5) Při vzdělávání dětí dodržují pdg. pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanovují platné školské a pracovněprávní předpisy. 6) MŠ má povinnost chránit děti v MŠ před kontaktem s dítětem, které má zjevné známky nemoci. MŠ nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte zvláště tehdy, pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k ostatním dětem, které by mohlo nemocí nakazit. Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby dítě docházelo do školy řádně, jako součást řádné docházky je i odpovídající zdravotní stav dítěte. Podle č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví. Z výše uvedeného vyplývá, že MŠ má nejen právo, ale také povinnost odmítnout přijmout sem zařazené dítě, pokud toto dítě jeví zřejmé příznaky nemoci, a že na straně zákonného zástupce dítěte je povinnost dítě v tomto stavu dítě do mateřské školy nedávat. 7) V případě opakujících se sporných situací ohledně zdravotního stavu dítěte si pdg. pracovnice může vyžádat od zákonného zástupce dítěte písemné doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. 8) Při nástupu dítěte po jeho závažném onemocnění (infekčním nebo po úrazu) si může vyžádat pdg. pracovnice od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře písemné potvrzení, že je dítě zdravé a může do kolektivu ostatních dětí, a to zejména v případech zjevných pochybností o zdravotním stavu dítěte. 9) Pedagogické pracovnice v MŠ běžné léky nepodávají.

11 10) Výjimky podávání léků v MŠ Léky lze podat při závažném onemocnění dítěte, pokud jsou nezbytné pro jeho zdravotní stav, a to vždy s písemným svolením ošetřujícího lékaře a s pravidly dávkování. Tento záznam se stane součástí evidenčního listu dítěte. Podání léků z SOS balíčků k potlačení závažných alergických nebo astmatických reakcí (prevence anafylaktického šoku). Tento SOS balíček předávají zákonní zástupci pdg. pracovnici a je trvale k dispozici v MŠ, zároveň zákonný zástupce předává i písemný souhlas s jeho použitím v MŠ v nezbytném případě. V těchto případech je vždy nutná domluva zákonných zástupců dítěte se zástupkyní ředitele pro MŠ, která informuje o případných výjimkách všechny pdg. pracovnice MŠ a seznámí je se způsobem dávkování. 11) Zákonní zástupci jsou povinni informovat o změnách zdravotního stavu svého dítěte pdg. pracovnice v MŠ. 12) Při zjištění změny zdravotního stavu s projevy akutního onemocnění v průběhu pobytu dítěte v MŠ, jsou pdg. pracovnice povinny neprodleně telefonicky informovat zákonného zástupce či jinou jimi pověřenou osobu. Povinností zákonného zástupce je nemocné dítě z MŠ odvést v co možná nejkratším časovém intervalu od telefonické výzvy nebo pověřit jinou osobu k převzetí dítěte z MŠ, aby se zamezilo šíření onemocnění. Článek 22. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při specifických činnostech 1) Při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pdg. pracovnice i ostatní zaměstnanci zásady BOZP a další směrnice nebo pokyny týkající se bezpečnosti. 2) Při přesunech dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích se pdg. dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména: a) pohyb po veřejných komunikacích kde není chodník nebo je neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Děti smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dvě vedle sebe. b) pobyt dětí v přírodě využívají se pouze známá bezpečná místa, pdg. pracovnice dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Je-li to možné, zkontrolují pdg. pracovnice před pobytem dětí prostor a odstraní nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, ostré předměty atd.). c) sportovní činnosti a pohybové aktivity před těmito činnostmi ve třídách MŠ nebo v jiných prostorách, zkontrolují pdg. pracovnice dostatečnou připravenost místa pro tuto činnost, odstraní možné překážky a zkontrolují funkčnost a bezpečnost tělocvičného nářadí a náčiní tělocvičné nářadí a stavby jsou pravidelně v předepsaných intervalech kontrolovány certifikovanými odborníky (1xročně) a průběžně během roku udržovány

12 pdg. pracovnice dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí, úměrně přizpůsobují jejich intenzitu a obtížnost individuálním schopnostem dětí d) pracovní a výtvarné činnosti při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pdg. pracovnice Článek 23. Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1) V souladu se ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, jsou seznamovány s nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, gamblerství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vštěpována a vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 2) Pdg. pracovnice v MŠ cíleně pozorují a vyhodnocují vztahy mezi dětmi na třídě v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Cílem je řešit nepříznivé situace a vztahy mezi dětmi již v jejich počátku, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení. 3) Součástí prevence v této oblasti je vytváření vzájemně příznivého sociálního klimatu mezi dětmi, dále mezi dětmi a pdg. pracovnicemi a také mezi pdg. pracovnicemi a zákonnými zástupci dětí. Část VII. Zacházení s majetkem školy Článek 24. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 1) Po dobu vzdělávání dítěte v MŠ zajišťují pdg. pracovnice, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími pomůckami a nepoškozovaly ostatní majetek MŠ. Článek 25. Povinnosti zákonných zástupců a ostatních při zacházení s majetkem MŠ 1) Zákonní zástupci pobývají v MŠ po dobu převlečení dítěte a jeho předání pdg. pracovnici a po dobu převzetí dítěte a převlečení do oděvu k odchodu domů. Dále po dobu jednání s pdg. pracovnicemi školy týkajícího se vzdělávání dítěte. 2) Při odpoledním pobytu dětí na zahradě MŠ zákonní zástupci po převzetí dítěte odchází ze zahrady do určených šaten k převlékání a zbytečně neprodlužují pobyt na zahradě MŠ, aby nedocházelo k nepřehledným situacím mezi předanými a nepředanými dětmi a také případně s jejich sourozenci. během odpoledního pobytu dětí na zahradě jsou zákonní zástupci

13 při vstupu do MŠ a odchodu z MŠ povinni z bezpečnostních důvodů za sebou zavírat hlavní bránu MŠ na zástrčku pokud je budova MŠ otevřena pro lepší přístup zákonných zástupců a jejich dětí do šaten, vykonává zde průběžný dozor pověřený správní zaměstnanec 3) Budova školy je volně přístupná pouze v době určené pro příchod nebo odchod dětí. Každý z pracovníků školy je povinen zjistit důvod návštěvy cizích příchozích a zajistit, aby se nekontrolovatelně nepohybovali po budově školy. 4) Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ, a v případě zjištěného poškození, neprodleně nahlásit tuto skutečnost pdg. pracovnici školy. 5) Do areálu MŠ je zakázán vstup se psy a jinými domácími zvířaty, pokud se nejedná o ukázku v rámci vzdělávání a o této skutečnosti jsou zákonní zástupci předem informováni. 6) Mateřská škola neručí za odložené věci zákonných zástupců, (kočárky, autosedačky, hračky z domova apod.). 7) V celém areálu školy je přísný zákaz požívání alkoholu a kouření. Část VII. Závěrečná ustanovení Článek 26. Závaznost školního řádu a kontrola ustanovení Dodržovat tento řád jsou povinni všichni zaměstnanci školy, zákonní zástupci dětí a pověřené osoby k vyzvedávání dětí zákonnými zástupci, které se v této mateřské škole vzdělávají. Školní řád nabývá účinnosti dnem Mgr.Miroslav Kettner Ředitel příspěvkové organizace V Děčíně

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více