ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Weberova 1535/16, Děčín VI (součást ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín VI, příspěvková organizace) Telefonní číslo : , Účinnost od : Schválil: Mgr. Miroslav Kettner, ředitel ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín VI, příspěvkové organizace Závaznost: pro všechny zaměstnance mateřské školy a ostatní účastníky vzdělávacího procesu Část I. Všeobecná ustanovení Tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, je vydán v souladu s 30 odst. 1a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Část II. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Článek 1. Základní cíle mateřské školy (dále jen MŠ) při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program 1) MŠ v rámci předškolního vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji podílí se na osvojování základních pravidel dítětem podporuje u dítěte získávání základních životních hodnot a rozvoj mezilidských vztahů vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje před jejich vstupem do základního vzdělávání vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 2) Školní vzdělávací program (dále je ŠVP) upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy. 3) Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v 2 odst. 1 školského zákona a ustanovením vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška č. 14 ).

2 Článek 2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 1) Každé dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti na zajištění služeb a činností poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ 2) Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zajišťuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte. 3) Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z dalších ustanovení tohoto školního řádu. Článek 3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání 1) Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí a zároveň se vyjadřovat k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání dětí. 2) Zákonní zástupci mají právo na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení. 3) Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky MŠ je uvedeno v Článku 4. Článek 4. Povinnosti zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou povinni: zajistit, aby dítě docházelo do MŠ řádně, bylo při příchodu do třídy vždy vhodně a čistě upraveno na vyzvání zástupkyně ředitele pro MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte řádně a včas omlouvat nepřítomnost dítěte a informovat o důvodech nepřítomnosti dítěte oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky neprodleně informovat o změnách v kontaktních údajích zákonných zástupců, hlavně v dostupných telefonních číslech ve stanovaném termínu hradit úplatu za stravné a neinvestiční náklady pobytu dítěte v MŠ zajistit dohled, bezpečnost a chování svých dětí na společných akcí dětí a rodičů pořádaných MŠ v odpoledních hodinách nebo tímto dohledem pověřit jinou zletilou osobu, která se spolu s dítětem této akce účastní

3 Část III. Podmínky pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání dítěte Článek 5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce: žádost zákonného zástupce o přijetí k předškolnímu vzdělávání evidenční list dítěte potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonným zástupcem včetně potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad o tom, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci Článek 6. Rozhodnutí ředitele o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel Příspěvkové organizace Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se Správním řádem a školským zákonem. Článek 7. Ukončení vzdělávání po předchozím písemném upozornění Ředitel příspěvkové organizace může na základě podkladů od zástupkyně ředitele pro MŠ rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v těchto případech: 1) Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání: V případě, že se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než 2 týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel (telefonicky, písemně, osobně nebo em). 2) Ukončení vzdělávání z důvodu narušování provozu MŠ ze strany zákonných zástupců: V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená ve Školním řádu MŠ. 3) Ukončení vzdělávání ve zkušební době: V případě, že při přijetí dítěte ke vzdělávání byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním. 4) Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za neinvestiční náklady či stravné dítěte v MŠ: V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují platební podmínky pro vzdělávání dítěte v MŠ a nedohodnou si jiný termín hrazení stanovených úplat.

4 Část IV. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky MŠ Článek 8. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte v MŠ a způsobu a rozsahu stravování 1) Při přijetí dítěte je po dohodě se zákonnými zástupci stanoven rozsah pobytu docházky dítěte do MŠ. 2) Pokud je dítě v MŠ je povinno se zde i stravovat. 3) Jestliže zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout se zástupkyní ředitele pro MŠ. 4) Pro stravování je vydán platný řád školní jídelny MŠ, který tvoří přílohu Školního řádu MŠ. Článek 9. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců a pro jejich předávání 1) Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě. 2) Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení vzdělávací činnosti od pedagogické pracovnice. 3) Zákonní zástupci mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání a to přímo jejím uvedením do evidenčního listu dítěte nebo písemným zmocněním s podpisem zákonného zástupce, které je předáno pedagogické pracovnici při převzetí dítěte. 4) Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, postupuje příslušný pedagogický pracovník takto: a) pokusí se telefonicky kontaktovat zákonného zástupce nebo pověřené osoby b) telefonicky informuje zástupkyni ředitele pro MŠ c) řídí se postupem doporučeným MŠMT obrátí se na městský úřad, který je podle 15 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči d) případně se obrátí na Policii ČR podle 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary s žádostí o pomoc 5) Učitelka si v žádném případě nemůže vzít dítě domů a tuto povinnost jí nelze uložit. Podle 5 vyhlášky č. 14, právnická osoba vykonávající činnost MŠ vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou zůstává pedagogický pracovník s dítětem po skončení své pracovní doby, je posuzována jako práce nařízená přesčas. V této době až do vyřešení záležitosti setrvává s dítětem na území MŠ. Následně bude tato situace řešena se zákonnými zástupci individuálně.

5 Článek 10. Způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích 1) Zák. zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí a předání dětí do MŠ nebo při odchodu z MŠ informovat u pdg. pracovníka vykonávající pdg. činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. 2) Zástupkyně ředitele pro MŠ před začátkem nového školního roku svolává rodičovskou schůzku pro rodiče nových dětí, na které jsou informováni o provozu a činnosti MŠ. Ostatní rodiče jsou informováni pomocí nástěnek v MŠ, na webových stránkách MŠ nebo prostřednictvím u, pokud jej zákonný zástupce uvede. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením MŠ, a to zejména z provozních důvodů. 3) Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit se zástupkyní ředitele pro MŠ nebo s pedagogickým pracovníkem vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. 4) Zástupkyně ředitele pro MŠ nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se dostavili osobně k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Článek 11. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcí a odpovědnost 1) Pokud MŠ organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní představení pro děti, sportovní akce, společné akce rodičů a dětí v MŠ, informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce prostřednictvím www stránek, písemných oznámení na nástěnkách nebo prostřednictvím u. Souhlas výjezdem mimo MŠ, způsobem dopravy, s poskytnutím osobních údajů dítěte potřebné účasti, souhlas se stravováním mimo budovu MŠ a souhlas s fotografováním na akcích MŠ (fotografie jsou určeny pouze pro potřeby MŠ či její propagaci) potvrzují zákonní zástupci svým podpisem na začátku školního roku, stejně jako seznámení se Školním řádem. 2) Pořádání těchto akcí finančně zabezpečují rodiče přímou platbou v hotovosti. 3) Pokud se dítě nemůže akce zúčastnit, zákonní zástupci odmítnou účast dítěte na případném výjezdu či akci nebo zákonní zástupci neuhradí řádně a včas finanční částku nutnou k účasti dítěte na akci nebo výjezdu, bude dítě vzděláváno v té třídě MŠ, která se této akce nebo výjezdu neúčastní nebo se na ní nijak nepodílí. 4) Ze závažných zdravotních důvodů dítěte nebo s přihlédnutím k jiným závažným skutečnostem, které by mohly ohrozit bezpečnost jedince nebo celé skupiny dětí, mohou pedagogičtí pracovníci odmítnout účast tohoto dítěte na akci pořádané MŠ. Po dobu trvání akce nebo výjezdu své kmenové třídy je zajištěno dítěti vzdělávání v jiné třídě MŠ. Toto rozhodnutí je zákonnému zástupci oznámeno předem a řádně zdůvodněno. 5) V případě společné akce zákonných zástupců s dětmi a MŠ, odpovídají za bezpečnost a chování dětí vždy zákonní zástupci nebo zletilé osoby pověřené doprovodem a dohledem nad dítětem zákonnými zástupci.

6 Článek 12. Způsob omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o zdravotním stavu dítěte 1) Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu osobně, telefonicky nebo em. V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (delší než 1 měsíc) je omluví písemně, aby nenastal důvod k vyřazení dítěte ze vzdělávání v MŠ. 2) V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz či nastanou jiné závažné důvody a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte. 3) Pokud se jedná o infekční onemocnění, včetně pedikulózy (veš dětská), oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně. 4) Zákonní zástupci dítěte informují MŠ o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Článek 13. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravné v mateřské škole 1) Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání Zákonní zástupci dodržují podmínky stanovené ve Směrnici o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání. Tato úhrada se provádí zároveň s úhradou stravného, tedy ve stejném termínu. 2) Osvobození od úplaty předškolního dítěte Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje poslední ročník MŠ (tj. kdy dítě v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku). Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců (nevztahuje se již na děti s odkladem školní docházky). Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na dobu 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením (na základě 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. v platném znění). Dále bude osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který si podá písemnou žádost o osvobození od platby úplaty, a který zaznamenává důvod žádosti o osvobození. Tuto skutečnost prokáže řediteli základní/mateřské školy. Každá žádost je, na základě podkladů od zástupkyně pro MŠ, ředitelem posuzována individuálně, v případě potřeby má ředitel právo ověřit si poskytnuté údaje. Zákonný zástupce dítěte je povinen ihned oznámit mateřské škole, že pominul jeho nárok na výplatu sociálního příspěvku. 3) Úhrada stravného Úhrada stravného se provádí zároveň s úhradou úplaty za předškolní vzdělávání pouze bezhotovostní platbou na účet školy /0100 s přiděleným variabilním symbolem, a to vždy do 20. dne měsíce předcházejícího (předem). 4) Nezaplacení stravného a neinvestičních nákladů v řádném termínu

7 Pokud zákonný zástupce neuhradil v daném termínu stravné dítěte a úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a pokud nebylo s vedením mateřské školy dohodnuto jinak, nebude dítě k předškolnímu vzdělávání přijato a to do prokázání převedení platby na účet školy. Platbu zákonný zástupce prokáže výpisem z účtu, ústřižkem poštovní poukázky nebo potvrzením banky o vkladu na účet v hotovosti. 4) Vyúčtování přeplatků je prováděno 2x ročně, zpravidla v lednu a červnu, popř. v srpnu v případě ukončení předškolního vzdělávání z důvodu odchodu dítěte do základní školy. Článek 14. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci Při pobytu v MŠ zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim řídí se školním řádem dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti Část V. Provoz a vnitřní řád mateřské školy Článek 15. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ 1) MŠ má 3 třídy a je zřízena jako MŠ s celodenním provozem od 6.00 do hodin v průběhu školního roku, který začíná 1. září a končí 31. srpna. 2) V měsících červenci nebo srpnu může ředitel ZŠ a MŠ po dohodě se zřizovatelem provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu provozních úprav a čerpání řádné dovolené pedagogického i ostatního personálu školy apod. Rozsah omezení nebo přerušení bude zákonným zástupcům oznámen nejméně 2 měsíce předem. Náhradní umístění dítěte v jiné MŠ si zákonný zástupce zajišťuje sám. Informace o termínech provozu jiných MŠ poskytne zástupkyně ředitele pro MŠ. 3) Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v čl. 15 odst. 2). Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu bude zveřejněno na přístupném místě MŠ neprodleně poté, co o omezení provozu či jeho přerušení ředitel ZŠ a MŠ rozhodne. 4) Vzdělávání probíhá ve věkově smíšených třídách s počtem max. 28 dětí na třídu (hygienická kapacita každé třídy je 30 dětí). 5) MŠ organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy, o kterých jsou zákonní zástupci informováni nejméně týden předem.

8 Článek 16. Vnitřní režim při vzdělávání dětí 1) Předškolní vzdělávání dětí podle ŠVP programu probíhá v denním režimu: Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogické pracovnici do třídy B nebo A, volně spontánní aktivity Převedení dětí na kmenové třídy pdg. pracovnicemi, příchod dětí do MŠ, volně spontánní aktivity na kmenových třídách Volné činnosti a řízené aktivity řízené pedagogickými pracovnicemi zaměřené především na hry, zájmovou činnost a řízené aktivity Osobní hygiena, přesnídávka Příprava na pobyt venku, pobyt venku (uzpůsoben podmínkám počasí nebo ovzduší) Osobní hygiena, oběd, průběžný odchod dětí po obědě Spánek a odpočinek dětí, respektující rozdílné potřeby dětí Osobní hygiena, svačina, průběžné rozcházení dětí Volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovnicemi, zaměřené na zájmové činnosti, hry, pohybové hry a spontánní aktivity. Průběžný odchod dětí. 2) Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP a RVP, a v případě výletů exkurzí, divadelních představení aj.. Článek 17. Doba určená pro přebírání dětí 1) Zákonní zástupci děti předávají pedagogům v době od 6.00 do Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí domluvě lze přijít s dítětem i později. 2) Přivádění a převlékání dětí: Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají do značkou označených poliček. Věci svých dětí rodiče označí tak, aby nedošlo k záměně. 3) Předávání a vyzvedávání dětí: zákonný zástupce je povinen dítě přivádět až ke třídě, osobně je předat pedagogické pracovnici, informovat ji o případných aktuálních změnách zdravotního stavu dítěte; dítě nikdy neponechávají samotné v šatně dítě z MŠ vyzvedávají pouze zákonní zástupci a osoby jimi pověřené při vyzvedávání dítěte na sebe upozorní náhledem do třídy vždy čekají v prostorách šatny 4) Čas doba pro vyzvedávání dětí z MŠ: po obědě od v odd. C, od v odd. A,B odpoledne od (na jiném čase se lze předem domluvit s pdg. pracovnicí na třídě)

9 Článek 18. Délka pobytu dětí v MŠ Děti jsou při zápisu přijímány k celodenní docházce (děti s omezenou docházkou na 4 hodiny denně jsou přijímány jen v případě volné kapacity). Zákonní zástupce však mají možnost na základě předchozího oznámení, telefonicky nebo osobně, docházku dítěte upravit podle svých momentálních potřeb. Uvedou přitom předpokládanou dobu, po kterou bude tato úprava trvat. Článek 19. Způsob omlouvání a odhlašování stravy 1) Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte : telefonicky na čísle telefonicky nebo sms na mobilní telefon osobně 2) V případě nepřítomnosti je nutné odhlásit stravu do 8.00 příslušného dne. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od do hodin (platí pouze v první den nepřítomnosti). Jestliže není dítě odhlášeno, je s ním ke stravování počítáno a cena stravného je ve výši aktuální kalkulační ceny. 3) Pokud odchází dítě domů po obědě, dostává odpolední svačinu domů ve formě vhodné k odnesení (ovoce, oplatky aj.). Článek 20. Pobyt venku 1) Za příznivého počasí děti pobývají venku zpravidla 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10 C. 2) Délku pobytu mohou pedagogické pracovnice, po konzultaci se zástupkyní ředitele pro MŠ, úměrně upravit podle venkovních podmínek nebo podle potřeb dětí. 3) Pobyt venku může být zařazen i v jiném čase, než je uvedeno v denním režimu, a to podle momentálních venkovních podmínek nebo podle zařazeného tematického bloku aj.. 4) Rodiče jsou povinni vybavit dítě pro pobyt venku tak, aby mělo možnost využít všechny nabízené aktivity během pobytu venku bez omezení oblečení a obuv vyhrazené pouze pro pobyt venku.

10 Část IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Článek 21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 1) MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pdg. pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jim je pedagogický pracovník předá. Dítě lze předat pouze té pověřené osobě, kterou zákonný zástupce určí a zapíše do evidenčního listu dítěte a dále pověřené osobě, která má písemné zplnomocnění k vyzvednutí dítěte v mimořádných situacích od zákonného zástupce. 2) K zajištění bezpečnosti při pobytu dětí mimo území MŠ stanoví zástupkyně ředitele pro MŠ počet pdg. pracovníků tak, aby na jednoho z nich připadlo nejvýše: 20 dětí z běžných tříd výjimečně může zástupkyně ředitele pro MŠ zvýšit počty dětí, nejvýše však o 8 dětí 3) Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. při sportovních činnostech nebo v prostředí náročném na bezpečnost, určí zástupkyně ředitele pro MŠ k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pdg. pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu k MŠ. 4) Při zajišťování výletů pro děti určí zástupkyně ředitele pro MŠ počet pdg. pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 5) Při vzdělávání dětí dodržují pdg. pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanovují platné školské a pracovněprávní předpisy. 6) MŠ má povinnost chránit děti v MŠ před kontaktem s dítětem, které má zjevné známky nemoci. MŠ nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte zvláště tehdy, pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k ostatním dětem, které by mohlo nemocí nakazit. Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby dítě docházelo do školy řádně, jako součást řádné docházky je i odpovídající zdravotní stav dítěte. Podle č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví. Z výše uvedeného vyplývá, že MŠ má nejen právo, ale také povinnost odmítnout přijmout sem zařazené dítě, pokud toto dítě jeví zřejmé příznaky nemoci, a že na straně zákonného zástupce dítěte je povinnost dítě v tomto stavu dítě do mateřské školy nedávat. 7) V případě opakujících se sporných situací ohledně zdravotního stavu dítěte si pdg. pracovnice může vyžádat od zákonného zástupce dítěte písemné doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. 8) Při nástupu dítěte po jeho závažném onemocnění (infekčním nebo po úrazu) si může vyžádat pdg. pracovnice od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře písemné potvrzení, že je dítě zdravé a může do kolektivu ostatních dětí, a to zejména v případech zjevných pochybností o zdravotním stavu dítěte. 9) Pedagogické pracovnice v MŠ běžné léky nepodávají.

11 10) Výjimky podávání léků v MŠ Léky lze podat při závažném onemocnění dítěte, pokud jsou nezbytné pro jeho zdravotní stav, a to vždy s písemným svolením ošetřujícího lékaře a s pravidly dávkování. Tento záznam se stane součástí evidenčního listu dítěte. Podání léků z SOS balíčků k potlačení závažných alergických nebo astmatických reakcí (prevence anafylaktického šoku). Tento SOS balíček předávají zákonní zástupci pdg. pracovnici a je trvale k dispozici v MŠ, zároveň zákonný zástupce předává i písemný souhlas s jeho použitím v MŠ v nezbytném případě. V těchto případech je vždy nutná domluva zákonných zástupců dítěte se zástupkyní ředitele pro MŠ, která informuje o případných výjimkách všechny pdg. pracovnice MŠ a seznámí je se způsobem dávkování. 11) Zákonní zástupci jsou povinni informovat o změnách zdravotního stavu svého dítěte pdg. pracovnice v MŠ. 12) Při zjištění změny zdravotního stavu s projevy akutního onemocnění v průběhu pobytu dítěte v MŠ, jsou pdg. pracovnice povinny neprodleně telefonicky informovat zákonného zástupce či jinou jimi pověřenou osobu. Povinností zákonného zástupce je nemocné dítě z MŠ odvést v co možná nejkratším časovém intervalu od telefonické výzvy nebo pověřit jinou osobu k převzetí dítěte z MŠ, aby se zamezilo šíření onemocnění. Článek 22. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při specifických činnostech 1) Při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pdg. pracovnice i ostatní zaměstnanci zásady BOZP a další směrnice nebo pokyny týkající se bezpečnosti. 2) Při přesunech dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích se pdg. dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména: a) pohyb po veřejných komunikacích kde není chodník nebo je neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Děti smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dvě vedle sebe. b) pobyt dětí v přírodě využívají se pouze známá bezpečná místa, pdg. pracovnice dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství. Je-li to možné, zkontrolují pdg. pracovnice před pobytem dětí prostor a odstraní nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, ostré předměty atd.). c) sportovní činnosti a pohybové aktivity před těmito činnostmi ve třídách MŠ nebo v jiných prostorách, zkontrolují pdg. pracovnice dostatečnou připravenost místa pro tuto činnost, odstraní možné překážky a zkontrolují funkčnost a bezpečnost tělocvičného nářadí a náčiní tělocvičné nářadí a stavby jsou pravidelně v předepsaných intervalech kontrolovány certifikovanými odborníky (1xročně) a průběžně během roku udržovány

12 pdg. pracovnice dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí, úměrně přizpůsobují jejich intenzitu a obtížnost individuálním schopnostem dětí d) pracovní a výtvarné činnosti při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pdg. pracovnice Článek 23. Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1) V souladu se ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, jsou seznamovány s nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, gamblerství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vštěpována a vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 2) Pdg. pracovnice v MŠ cíleně pozorují a vyhodnocují vztahy mezi dětmi na třídě v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Cílem je řešit nepříznivé situace a vztahy mezi dětmi již v jejich počátku, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení. 3) Součástí prevence v této oblasti je vytváření vzájemně příznivého sociálního klimatu mezi dětmi, dále mezi dětmi a pdg. pracovnicemi a také mezi pdg. pracovnicemi a zákonnými zástupci dětí. Část VII. Zacházení s majetkem školy Článek 24. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 1) Po dobu vzdělávání dítěte v MŠ zajišťují pdg. pracovnice, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími pomůckami a nepoškozovaly ostatní majetek MŠ. Článek 25. Povinnosti zákonných zástupců a ostatních při zacházení s majetkem MŠ 1) Zákonní zástupci pobývají v MŠ po dobu převlečení dítěte a jeho předání pdg. pracovnici a po dobu převzetí dítěte a převlečení do oděvu k odchodu domů. Dále po dobu jednání s pdg. pracovnicemi školy týkajícího se vzdělávání dítěte. 2) Při odpoledním pobytu dětí na zahradě MŠ zákonní zástupci po převzetí dítěte odchází ze zahrady do určených šaten k převlékání a zbytečně neprodlužují pobyt na zahradě MŠ, aby nedocházelo k nepřehledným situacím mezi předanými a nepředanými dětmi a také případně s jejich sourozenci. během odpoledního pobytu dětí na zahradě jsou zákonní zástupci

13 při vstupu do MŠ a odchodu z MŠ povinni z bezpečnostních důvodů za sebou zavírat hlavní bránu MŠ na zástrčku pokud je budova MŠ otevřena pro lepší přístup zákonných zástupců a jejich dětí do šaten, vykonává zde průběžný dozor pověřený správní zaměstnanec 3) Budova školy je volně přístupná pouze v době určené pro příchod nebo odchod dětí. Každý z pracovníků školy je povinen zjistit důvod návštěvy cizích příchozích a zajistit, aby se nekontrolovatelně nepohybovali po budově školy. 4) Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ, a v případě zjištěného poškození, neprodleně nahlásit tuto skutečnost pdg. pracovnici školy. 5) Do areálu MŠ je zakázán vstup se psy a jinými domácími zvířaty, pokud se nejedná o ukázku v rámci vzdělávání a o této skutečnosti jsou zákonní zástupci předem informováni. 6) Mateřská škola neručí za odložené věci zákonných zástupců, (kočárky, autosedačky, hračky z domova apod.). 7) V celém areálu školy je přísný zákaz požívání alkoholu a kouření. Část VII. Závěrečná ustanovení Článek 26. Závaznost školního řádu a kontrola ustanovení Dodržovat tento řád jsou povinni všichni zaměstnanci školy, zákonní zástupci dětí a pověřené osoby k vyzvedávání dětí zákonnými zástupci, které se v této mateřské škole vzdělávají. Školní řád nabývá účinnosti dnem Mgr.Miroslav Kettner Ředitel příspěvkové organizace V Děčíně

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I 1 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Základní a mateřské školy Chomutice, okres Chomutice, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola. Čl. I

Základní škola a Mateřská škola, Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola. Čl. I Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Senticích v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 45/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2012 Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62

Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62 Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62 Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace IČ: 75024403 E-mail: brnomsi@seznam.cz Telefonní číslo: 543212405 Vydal: ředitelka Mgr. Zdeňka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 2008/2009 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JEVIŠOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JEVIŠOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JEVIŠOVICE Název školy : Základní škola a Mateřská škola Jevišovice, okres Znojmo Č.j.: 460 / 2014 Vypracoval: Schválil: Peksová Ivana Mgr. Jan Vajčner Pedagogická rada projednala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Komenského 2, 664 44 Ořechov Školní řád mateřské školy Č.j.: Spisový znak Skartační znak 16/2014 Vypracovala:

Více

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy Název školy Stružinec část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 47/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 29.8.2012 PaedDr.zdeňka Kozáková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracovala: Bc. Martina Polláková, vedoucí učitelka mateřské školy Schválil: Mgr. Radomír Habermann,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Část:

Více

Školní řád. Část II. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Část II. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Mateřská škola: Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt Nálepky 7 Břeclav 6 IČO: 63 43 45 04 E-mail: simkova.hana@centrum.cz Telefonní číslo: 519 333 283 Vydal: Šimková Hana - vedoucí učitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Zástupce po mateřskou školu Bc. Zuzana Ferencová - v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Touto směrnicí se zrušuje směrnice ZŠ S 66/2012 Č.j.: ZŠ S - 75/ 2013 Vypracoval:

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice)

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, Kanice 135, 664 01 Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Aktualizace k 1. 9. 2012 Obsah 1

Více

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám 44, příspěvková organizace Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno IČO: 48513997, tel: č. 547 227 171, e-mail: zsbosonohy@seznam.cz 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 60/2013/RE Vypracovala: Mgr. Michaela Bubeníčková Schválila: Mgr. Michaela Bubeníčková Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30.8.2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 103/ 2013 upravená verze ze dne 30.8.2013 Vypracoval: Mgr. Simona Jakešová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Simona Jakešová, ředitelka školy Pedagogická rada schválila dne:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 25. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice zrušuje směrnici

Více

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany, IČO 70979448 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany, IČO 70979448 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany, IČO 70979448 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 7/2014 49. Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d MŠ Projednán na pedagogické radě dne 22. 1. 2015,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Hořičky v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval Bc. Barbora Mlčochová, Mgr. Věra Turková Schválil Mgr. Věra Turková Účinnost ode dne 1. 12. 2014 Číslo jednací 411/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:174/08 Účinnost Od 1.9.2008 Spisový znak: Počet příloh: 0 Vypracovala: Jana Polcarová Změny: Ředitelka Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.J.: 004-0904-2013

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.J.: 004-0904-2013 Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA Petroupim 49, 256 01 Benešov IČ: 63822211, tel: +420 317 795 827, e mail: skolaarcha@skolaarcha.org ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.J.: 004-0904-2013 SKARTAČNÍ ZNAK:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: OLS-407/ 2014 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014 Mgr. Eva Pluskalová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 192/2013 Vypracovala: Lenka Gorčicová, vedoucí učitelka MŠ Schválila: PaedDr. Ivana Pavlíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Lukavice 56 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 26. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZSMSL/1-18/2010

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY část: Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Zdeňka Zálešáková Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30.8.2014 Kolektiv

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola Č.j.: Účinnost od: 1.9. 2011 Pedagogická rada projednala: 23.8.2011 Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:zsmsml_0273/2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila: Mgr. Jaroslava

Více

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: SM 6/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695, 760 01 Zlín Č.j.: DDŠZL/1445/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3.3. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Plavsko, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY- DODATEK Č.1 Č.j.: 54/13 září/ 2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 225/14 Spisový znak: 3.1.1. Skartační znak:

Více

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ / 91/ 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 21. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j. 67/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Beránková, ředitelka školy Mgr. Hana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 49/2011 korekce srpen 2013 Vypracoval: Schválil: Marcela Trličíková PaedDr. Zdeněk Kotas Pedagogická rada projednala dne: 25. 8. 2011, aktualizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERVENÝ KOSTELEC, NÁCHODSKÁ 270 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠN 121/2011 - HAN Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2011 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a mateřská škola, Hlušice. část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 1.9./ 2012 Tichá Jitka, vedoucí učitelka mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Hlušice. část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 1.9./ 2012 Tichá Jitka, vedoucí učitelka mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Hlušice část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 1.9./ 2012 Vypracovala: Tichá Jitka, vedoucí učitelka mateřské školy Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 29.

Více

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, b) na zajištění činností a služeb poskytovaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: / 2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace Ć.j. MŠ - 41/2015 Sídlo: Slezská 23/41 Tel. 595050027 IČ : 71005145 Odloučené pracoviště: MŠ Děhylov, Výstavní 179, 747 94 Děhylov Tel. 595057025 ŠKOLNÍ

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní řád Mateřské školy Č.j.: MŠ 10/2012 Účinnost od: 1.9.2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Změny: 21.8.2013 Ředitelka Mateřské školy, Malé Svatoňovice v souladu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JENEČ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JENEČ Identifikační údaje : ZŠ a MŠ Jeneč, Lidická 265, 252 61 Jeneč ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JENEČ Vypracovala: Irena Novosadová, DiS. vedoucí učitelka MŠ Jeneč Schválila: Mgr. Marta Jeřábková, ředitelka ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916 Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Školní řád MŠ Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 20. 8. 2014 Pedagogická rada projednala: 22. 8. 2014 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost 1.

Více

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZM/105/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. 08. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2013 Směrnice nabývá účinnosti ode

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ( MATEŘSKÁ ŠKOLA ) Č.j.: MŠ 08 /2011 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, příspěvková organizace se sídlem 592 62 Nedvědice 80 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Josef Špaček,ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, příspěvková organizace se sídlem 592 62 Nedvědice 80 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Josef Špaček,ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, příspěvková organizace se sídlem 592 62 Nedvědice 80 ŠKOLNÍ ŘÁD část: 34. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 37/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Pavlína Filipi Schválil: Mgr. Pavlína Filipi Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 2. 9. 2013 Směrnice nabývá účinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014 Mgr. Jana Vávrová,zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jana Vávrová,zástupkyně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY RŮŽENKA Č.j.: 828/20014 Číslo směrnice: 09/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Procházková Mgr. Soňa

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Rohle 145, 78974 Rohle tel.: 583254019, 731657888, e-mail: zsrohle@seznam.cz, web: www.zsrohle.cz ředitelka: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá Základní

Více

Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10

Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10 Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace, se sídlem Sudoměřice č. 29 část: 28. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10 Vypracoval:Jarmila

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, příspěvková organizace se sídlem Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 58263 Ždírec nad Doubravou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 77 /2014 Vypracoval:

Více

Dagmar Kuncová, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy

Dagmar Kuncová, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková organizace, 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684, DIČ: CZ43378684 Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 17.5.2013

Více

Školní řád mateřské školy v Holasicích

Školní řád mateřské školy v Holasicích Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy v Holasicích Č.j.: ZŠ 179/2013 Aktualizování ke dni: 3.3.2015 Spisový znak: A.1.4. Vydala:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy speciální

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy speciální Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: e elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy speciální Číslo dokumentu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Číslo směrnice: 20 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Č. j... ze dne...

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Č. j... ze dne... Základní a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 671 52 Hluboké Mašůvky 157, tel.: 739 470 607, e-mail: zsms.masuvky@seznam.cz, IČO:71008756 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č. j.... ze dne... OBSAH: Úvodní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŠKÁ ŠKOLA LADUŠKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŠKÁ ŠKOLA LADUŠKA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŠKÁ ŠKOLA LADUŠKA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov,

Více

Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace

Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace Školní řád Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, přísp spěvková organizace Ředitelka Mateřské školy Zlín, Santražiny 4224, příspěvkové organizace vydává v souladu 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Školní řád. Mateřská škola Terronská. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela. Účinnost : od 1.9.2005

Školní řád. Mateřská škola Terronská. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela. Účinnost : od 1.9.2005 Mateřská škola Terronská Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela Účinnost : od 1.9.2005 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Terronská Zákonným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SMĚRNICE Počet stran: 14 Počet příloh: 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SM-03/2011 č. j.: SM-03/2011-09-12 Ředitel Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č. j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Bc. Jindra Kučeříková,

Více

Řád školy Mateřská škola Čebín Školní rok 2013/2014 Projednáno na pedagogické radě 29.8.2013

Řád školy Mateřská škola Čebín Školní rok 2013/2014 Projednáno na pedagogické radě 29.8.2013 Řád školy Mateřská škola Čebín Školní rok 2013/2014 Projednáno na pedagogické radě 29.8.2013 I. Základní ustanovení II. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání III. Podmínky pro přijetí a

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav se sídlem Uherčice 24, 691 62 Uherčice, IČO: 70 86 79 84, tel. 519 418 112, e-mail: reditelna@zsuhercice.cz Organizační řád školy Část. 10 ŠKOLNÍ

Více

Toto vzdělávání poskytuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte, jednat v co nejlepším zájmu dítěte.

Toto vzdělávání poskytuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte, jednat v co nejlepším zájmu dítěte. Škola: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Organizační řád Mateřské školy ve Vysoké Č.j.: 423/254/2012/ZS/ST Účinnost od: 10. 11. 2012 Spisový znak: 1.3 Skartační znak: A 10 Změny:

Více

Mateřská škola SLUNÍČKO Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek. Směrnice č.j., MSSLU091/2012. Školní řád

Mateřská škola SLUNÍČKO Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek. Směrnice č.j., MSSLU091/2012. Školní řád Mateřská škola SLUNÍČKO Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek Směrnice č.j., MSSLU091/2012 Školní řád Vydal: Ředitelka Mateřské školy Sluníčko Milevsko. Jeřábkova 781, okres Písek Účinnost: Od 1. 9. 2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tovačov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 357/2012 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9.2012 Marie Polčáková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695, 760 01 Zlín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3.3. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: DDŠZL/1147/2015 Mgr. Ivana

Více

Školní řád MŠ Halenkovice

Školní řád MŠ Halenkovice Školní řád MŠ Halenkovice Ředitel Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014/2015

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300 tel: 519430207, e-mail: reditelna@zsmjos.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014/2015 Ředitelka

Více

Mateřská škola, Opočno. Vnitřní předpis č. 3. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy, Opočno Kubalová Hana

Mateřská škola, Opočno. Vnitřní předpis č. 3. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy, Opočno Kubalová Hana Mateřská škola, Opočno Vnitřní předpis č. 3 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy, Opočno Kubalová Hana Účinnost : od 1. 9. 2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Základní škola a mateřská škola Štíty Školní řád

Základní škola a mateřská škola Štíty Školní řád Základní škola a mateřská škola Štíty Školní řád MŠ Vydal: ředitel Základní školy a mateřské školy Štíty Mgr. Pavel Dvořáček Účinnost: od 1. 9. 2014 Závaznost: Informace podána: Školní řád je závazný pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2 v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Ročov, okres Louny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 1 / 2013 Vypracoval: Schválil: Ivana Kubátová, ředitelka školy Ivana Kubátová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: s 437 / 2012-Kře Vypracovala: Schválil: Ing. Marta Špalková Ing. Marta Špalková Pedagogická rada projednala dne:

Více

Školní řád. Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín. Směrnice č.3/2013. Vydal :

Školní řád. Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín. Směrnice č.3/2013. Vydal : Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín Směrnice č.3/2013 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Eva Heinzová Účinnost : od 01. 09. 2013 Závaznost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Bc. Dagmar Martinková,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DALOVICE, okres Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DALOVICE, okres Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DALOVICE, okres Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dalovice, okres Karlovy Vary v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004

Více