Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87,okres Ústí nad Orlicí tel.: , PSČ ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87,okres Ústí nad Orlicí tel.: 465 324 049, 777 497 955 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ"

Transkript

1 Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87,okres Ústí nad Orlicí tel.: , PSČ ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 159/2014/RE Vyřizuje: R.Kolderová Počet listů/příloh: 11/0 Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Datum: Ředitelka Mateřské školy, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. Školní řád je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon/ a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Zřizovatelem Mateřské školy, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí je Město Lanškroun. Předškolní zařízení je od příspěvkovou organizací na základě usnesení Zastupitelstva Města Lanškroun č.129/2002 ze dne Výchovně vzdělávací práce vychází ze závazného dokumentu MŠMT Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.v MŠ pracujeme podle vlastního ŠVP SVĚT KOLEM NÁS, se kterým se můžete seznámit. Na požádání ho předloží učitelky MŠ, je k nahlédnutí na rodičovských schůzkách. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle a zásady mate řské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzd ělávání a školní vzdělávací program 1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání ) Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, doplňuje rodinnou výchovu. Podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a učení. Podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte, vzájemné úcty, respektu. Podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte. Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Hodnotí výsledky vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených zákonem a vzdělávacím programem Školní vzdělávací program Svět kolem nás upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v 2 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen Vyhláška o MŠ ) v platném znění. 1.

2 2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 2.1. Každé přijaté dítě (dále jen dítě ) má právo : Na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností, dovedností a rozvoj jeho osobnosti. Na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně. Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. Na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky které je zajímají /odpovědi přiměřené jejich věku/. Na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné jednání od všech zaměstnanců mateřské školy Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci ) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se k rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy tohoto školního řádu. 4. Povinnosti zákonných zástupců 4.1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni : Seznámit se a dodržovat tento Školní řád. Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, informovat se pravidelně čtením nástěnek. Učitelky poskytují informace pouze upřesňujícího charakteru. Na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. V zájmu zachování zdraví ostatních dětí jsou zákonní zástupci povinni přivést do MŠ děti zdravé bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bez známek infekčního onemocnění /např. zánět spojivek/, výskytu vší a dítě nezraněné. /Tzn. s velkým rozsahem šití tržné rány, po operacích, dlahou, sádrou na končetinách nebo jinak omezeným pohybem/. Zákonní zástupci nesmí dávat dítěti do MŠ léky! Omlouvat dítě z předškolního vzdělávání a dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými Školním řádem, oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte (např. údaje pro vedení školní matriky). Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Respektovat provozní dobu a organizační chod školy! Nevodit do objektu MŠ zvířata, v areálu MŠ nejezdit na kole. Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v MŠ i při pobytu venku. Doporučujeme děti vybavit vhodným, dostačujícím a prokazatelně poznatelným oblečením a obuví. Oblečení a obuv přizpůsobovat ročnímu období. Další po dohodě s třídními učitelkami a viz odst. 4.2 tohoto Školního řádu. Rodiče nesou zodpovědnost za věci a předměty, které si dítě přinese do MŠ. (Upozorňujeme na šperky a předměty, které mohou vašemu dítěti i ostatním dětem způsobit zranění.) Zákonní zástupci i pověřené osoby mají povinnost předat a vyzvednout dítě tak, aby umožnili uzamknout a zabezpečit školu! Provoz MŠ začíná v 6.15 hod. a končí v hodin. Během provozu je celý objekt školy z bezpečnostních důvodů uzamčen otevřeno je od 6.15 hod. do 8.30 hod., od do hod., od do hodin. 2.

3 4.2. Informace pro zákonné zástupce, co potřebují děti v MŠ Všechny věci dětem podepište nebo označte jejich značkou. Děti si mnohokrát své věci nepoznají. Šatna je potřebné mít v šatně trvale nebo každodenně pláštěnku je vhodné mít stabilně náhradní spodní prádlo, ponožky či punčocháče Třída pohodlné kalhoty nebo punčocháče, zástěrku či sukni /počítejte s tím, že se dítě může ušpinit barvou, tuší, modelínou, lepidlem.../ bačkory s plnou patou, případně ortopedické sandály, ne pantofle! pyžamo ručník s poutkem umělohmotný hrnek na pití Zahrada, pobyt venku, vycházky dle ročního období v létě kšiltovku, kraťasy, tričko, tepláky, bundu, mikinu, sandály, tenisky v zimě oteplovačky, svetr, teplou obuv, rukavice /i náhradní/ Krabičku papírových kapesníků /vycházejí asi 2-3x ročně pro jedno dítě/, v případě potřeby papírové podložky na lehátko. Dávejte prosím dětem oblečení, které si je schopno obléknout co nejvíce samo, nestěžujte dětem oblékání dalšími módními doplňky. Učitelky všem dětem ochotně se strojením pomáhají. Nedávejte dětem do MŠ cenné věci. Doporučujeme, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné a zdraví ohrožující předměty, zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, protože při hře dětí může dojít ke zranění, poškození či ztrátě. Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících období žádáme nenosit hračky a jiné předměty z domova do MŠ. Pouze plyšová hračka je výjimkou. Plně v kompetenci učitelek je možnost vyhlášení dne hraček a pouze v tomto dni je možné donést hračku z domova. Doporučujeme oblíbeného plyšáka přiměřené velikosti, kterého mají děti rády a je vhodný i na odpočinek na lehátku. Čtěte každodenně informativní cedule na nástěnkách /případně si je ofoťte/. Čl. II UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ 5. Přijetí dít ěte k předškolnímu vzdělávání Ředitelka Mateřská školy, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je obvyklým způsobem. / 34 odst.2 zákona č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů/ Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: Řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem /potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci/, podepsanou zákonným zástupcem. Řádně vyplněný evidenční list dítěte, podepsaný zákonným zástupcem Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. 6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Při rozhodování vychází správní orgán z listinných důkazů obsažených ve spise, zejména ze žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a z kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, která jsou stanovena ředitelkou Mateřské školy, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí. 3.

4 7. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v odstavci 15 tohoto Školního řádu. 8.Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 4. a 18. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování vzdělávání a provozu mateřské školy. 9. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole. 10. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzd ělání nebo stravného V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto Školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat. 11. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní p říslušníci. Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem "cizinec ze třetího státu se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo prováděcími právními předpisy. Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo mu bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu. Čl. III UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 12. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy. 13. Konkretizace zp ůsobu informování zákonných zástupc ů dětí o průběhu a hodnocení jejich vzdělávání a dosažených výsledcích Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, projektech, doplňujících programech a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu Svět kolem nás, který je přístupný ve všech třídách. 4.

5 13.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku informovat u ředitelky mateřské školy nebo pedagogické pracovnice vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které jejich dítě dochází, o průběhu, hodnocení a výsledcích vzdělávání dítěte. Doporučujeme dohodnou předem čas pro předání informací tak, aby nebyla narušena výchovně vzdělávací práce ředitelky nebo učitelek Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickou pracovnicí školy vykonávající pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte Ředitelka mateřské školy nejméně jedenkrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy a to zejména z provozních důvodů Ředitelka mateřské školy nebo třídní učitelky vykonávající pedagogickou činnost ve třídě do které dítě dochází mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte Třídní učitelky zpracovávají záznam osobnostní charakteristiky dítěte ve třídě. Záznamy slouží pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí, na požádání jsou k dispozici rodičům. 14. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích Mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod. a informuje o tom v předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně, /případně prostřednictvím sdělení pedagogické pracovnice při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, kdy učitelky poskytují informace pouze upřesňujícího charakteru V případě, že součástí akcí uvedených v bodě bude i finanční příspěvek rodičů, vybírají ho třídní učitelky. Zákonní zástupci kteří nesouhlasí s účastí svých dětí na těchto akcích, oznámí nesouhlas ředitelce MŠ. 15. Konkretizace zp ůsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte, dítě onemocní nebo se mu stane úraz, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole Žádáme, včas hlásit výskyt infekčního onemocnění dítěte a všechny údaje o jeho zdraví. /Viz povinnosti zákonných zástupců 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon./ Při zjištění teploty nebo jiného příznaku onemocnění během pobytu v MŠ, budou rodiče informováni telefonicky. Je nutné, aby si své dítě neprodleně odvedli z kolektivu dětí, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti a zaměstnance mateřské školy Stane li se úraz v MŠ, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům. Při úrazu a záznamu o úrazu se postupuje tak, jak ukládá vyhláška č. 64/2005 Sb. Při vážném zranění je volána rychlá záchranná pomoc. Postup v těchto případech upravuje směrnice Bezpečnost a ochrana zdraví v MŠ a traumatologický plán Děti jsou při nástupu do MŠ a během celého školního roku přiměřeně svému věku seznamovány v rámci vzdělávacích aktivit s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví. Toto opatření se týká vnitřních pravidel třídy (školy) a také možných nebezpečí, které mohou děti ohrozit v MŠ i mimo. V rámci prevence spolupracujeme s různými institucemi např. Městskou, OO PČR, hasiči, plaveckou školou, postupujeme podle Minimálního preventivního programu vypracovaného mateřskou školou. 5.

6 16. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za p ředškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole Úhrada úplaty za vzdělávání a úhrada stravného Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ. Stravné a úplatu zaplatí zákonní zástupci každý měsíc hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Langrové. Termín je vždy včas vyvěšen na nástěnkách v šatnách dětí a bude se po dohodě s rodiči vybírat převážně druhý až pátý pracovní den v měsíci. Z bezpečnostních a organizačních důvodů je stanoven konkrétní den pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně, po dohodě s ředitelkou nebo ved. ŠJ. Výše stravného na dítě je 32,-Kč na den, úplata činí 300,-Kč Zákonní zástupci, kteří požadují uhradit stravné a úplatu na bankovní účet MŠ, podají písemnou žádost ředitelce MŠ, která rozhodne o stanovení podmínek pro úhradu. Zákonní zástupci jsou povinni se těmito podmínkami řídit a dodržovat je Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na období školního roku a je vypracována a zveřejněna nejpozději do 30.června předcházejícího školního roku formou Směrnice - Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ, která je vždy zákonným zástupcům dítěte k dispozici u ředitelky, vedoucí ŠJ a zástupkyně, je trvale vyvěšena v šatnách dětí. Na požádání bude zákonným zástupcům dítěte vydán doklad o zaplacení. 17. Základní pravidla chování zákonných zástupc ů dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí : Dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a režim mateřské školy. Řídí se Školním řádem mateřské školy a dokumenty vydanými mateřskou školou. Dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Čl. IV PROVOZ A REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 18. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 18.1.MŠ je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.15 do hodin. S ohledem na citový vývoj dítěte a jeho psychickou rovnováhu prosíme rodiče, aby děti nenechávali v MŠ zbytečně dlouho. I když se naše MŠ snaží vytvářet dětem co nejlepší podmínky, hlavní těžiště výchovy zůstává v rodině Dle potřeby provozu MŠ mohou být třídy spojeny od 6.15 do 7.15 hodin a od do hodin. V případě velmi nízkého počtu dětí ve třídě, mohou být spojeny od hodin. O spojení tříd rozhoduje ředitelka a rodiče jsou informováni cedulemi v šatnách dětí nebo chodbě, případně vstupních dveřích Zákonní zástupci mohou pověřit jinou osobu pro předávání dítěte. Vyplní tiskopis Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám. Tiskopis předají třídním učitelkám v jednotlivých třídách mateřské školy. ( 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku) Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby do hodin, příslušná pedagogická pracovnice : a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky, b) informuje telefonicky ředitelku školy, 6.

7 c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí na se na obecní úřad, který je podle 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 18.1 tohoto Školního řádu omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce před jejich zahájením vyvěšením cedulí v šatnách dětí. 19. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy tj nejdéle do 8.30 hodin předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce ve třídě MŠ. Doporučujeme přivádět děti do 8.00 hodin. Mezi hodinou předávejte dítě učitelce tak, aby jste nenarušovali vzdělávání ostatních dětí ve třídě. /Např. ranní cvičení, taneční a pohybové hry / Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, předat je učitelce, případně pracovnici MŠ a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají v šatně až do předání učitelce, neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Označí je tak, aby nemohlo dojít k záměně Zákonní zástupci přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogické pracovnice mateřské školy přímo ve třídě MŠ, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci tj hod., hodin Děti, které chodí domů po obědě si vyzvedávají rodiče kolem hodiny. Ostatní děti se rozcházejí mezi hod. a hod. V případě, že si rodiče dítěte potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno třídní učitelce při předávání dítěte do třídy. Při odchodu dostanou děti náhradní svačinu V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte předem dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 20. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného ŠVP Svět kolem nás probíhá v základním denním režimu. Režim je vodítkem v denním programu, je důležité využívat jeho variability ve prospěch dětí. Učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí, je dostatečně dbáno na soukromí dětí, vytvářením koutků pro děti. 7.

8 hod - volné aktivity dětí, ranní hry dle vlastního výběru či nabídky učitelky, rozvíjení fantazie a tvořivosti se stavebnicemi,mozaikami, kubusy..., skupinové a individuální činnosti vycházející ze ŠVP,TVP, ranní cvičení a pohybové hry a činnosti, relaxace, jazykové chvilky, didakticky zacílené činnosti, smyslové i společenské hry probíhají denně formou individuálních, skupinových či kolektivních činností, podle potřeb, věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit hod. - svačina /děti si samostatně berou svačinu na tácky, pod dohledem si mohou nalévat pití, nabízíme různé velikosti svačin, vedeme děti k samoobslužnosti / hod. - pobyt venku hod. - hygiena, oběd hod. - polední odpočinek /na lehátka uléhají všechny děti, chvíli si odpočinou a pak ty co nespí, vstávají/, klidové činnosti s nespavými dětmi, po probuzení relaxační cvičení, pohybové chvilky od hod. odpolední svačina, hygiena hod. - odpolední činnosti dle zájmu dětí, logopedická prevence, dokončování prací z dopoledních činností, oblíbené hry a činnosti dětí, taneční, pohybové, relaxační činnosti, zpěv i poslech písní, maximální využití pobytu na školní zahradě, sportovní, pohybové hry venku s využitím tv. náčiní. Pitný režim - nápoje jsou dětem doplňovány a obměňovány pracovnicemi ŠJ, děti mají celodenně k dispozici ve třídách pití, mají možnost se napít dle potřeby. 21. Délka pobytu dětí v MŠ: Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Doporučujeme, aby děti přicházely do MŠ do 8.00 hod. Pozdější příchody dohodnou rodiče s třídními učitelkami předem. Celková délka provozu je 9 ¾ hodiny a je nutné, aby si zákonní zástupci vyzvedli děti do hodin. 22. Způsob omlouvání dětí: Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte: Osobně ve třídě učitelce nebo kanceláři ředitelky v mateřské škole. Telefonicky na číslech: , /na těchto telefonních číslech nelze přijímat sms zprávy/ 23. Pobyt venku: Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod 10 C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. 24. Odhlašování a přihlašování ke stravování : Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit osobně v MŠ nebo na telefonních číslech , v době od 6.00 do vždy den předem! (např.: páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek). Neodhlášený oběd - v případě náhlého onemocnění - si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od do hodin platí pouze v první den nepřítomnosti. V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen třetí den. Obědy se nevydávají do skleněných nádob. Výpis ze školského zákona a vyhlášky : Školský zákon č.561/2004 Sb., 122 odst. 2 dětem v mateřských školách se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Vyhláška č.107/2005 Sb., 4 odst. 9 první den neplánované nepřítomnosti strávníka v mateřské škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt. 25. Změna režimu Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. 8.

9 Čl. V PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 26. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše a) 20 dětí z běžných tříd, nebo b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních, relaxačních kulturních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví Při vzdělávání dětí dodržují pedagogické pracovnice a zaměstnanci MŠ pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. MŠ má zákonnou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí a přijímat ke vzdělávání děti zdravé bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bez známek infekčního onemocnění /např. zánět spojivek/, výskytu vší a děti nezraněné /tzn. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách nebo jinak omezeným pohybem/. Děti s dočasnou změnou zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nepřijímáme. /ŠZ 30, 29 odst. 2/. Učitelky nesmí dětem podávat léky a přijímat zraněné děti, pokud není dohodnuto jinak. /Potvrzení ošetřujícího lékaře/ Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření. 9.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více