Bezpečnostní pracovník. Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní pracovník. Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů"

Transkript

1 Detektiv koncipient (kód: M) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Povolání: Bezpečnostní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní kvalifikaci Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů Úroveň 4 Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování 4 Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti 4 Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi 4 Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.) 4 Platnost standardu Standard je platný od: Detektiv koncipient, :35:24 Strana 1 z 11

2 Kritéria a způsoby hodnocení Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů Kritéria hodnocení a) Prokázat základní znalost Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, zákoníku práce a trestních kodexů b) Prokázat základní znalost občanského zákoníku, občanského soudního řádu a obchodního zákoníku c) Prokázat základní orientaci v živnostenském zákonu, zákoně o svobodném přístupu k informacím a znalost systematiky a předpisů z oblasti ochrany osobních údajů Způsoby ověření d) Prokázat základní znalost zákona o zbraních e) Prokázat základní orientaci v zákoně o Policii České republiky a zákoně o obecní policii Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování Kritéria hodnocení a) Prokázat základní orientaci v detektivním vyšetřování, pátrání, prověrce, zpravodajství a ochraně b) Prokázat základní orientaci v obecných, speciálních a kriminalistických postupech c) Uvést základní formy a popsat metody minimalizace možností profesních selhání Způsoby ověření d) Objasnit základy psychologie osobnosti a komunikačního minima e) Vyjmenovat základní zdroje informací a způsoby získávání důkazů a informací Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Detektiv koncipient, :35:24 Strana 2 z 11

3 Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti Kritéria hodnocení Způsoby ověření a) Prokázat znalosti o zhotovení fotodokumentace b) Prokázat znalosti/dovednosti o pořízení zvukových záznamů s ohledem na legálnost a nelegálnost záznamů; vyhledávání skrytých záznamových zařízení c) Prokázat znalosti/dovednosti o provedení kontroly pomocí ručních, mobilních a rámových detektorů kovů d) Prokázat znalosti/dovednosti o použití optických prostředků (např. nočního vidění) e) Prokázat znalosti/dovednosti o použití osobních obranných a dalších prostředků při výkonu detektivní činnosti Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi Kritéria hodnocení Způsoby ověření a) Vysvětlit postup detektivního dokumentování obchodního případu b) Analyzovat informace o důkazech, činnosti osob, z dokumentů ve všech podobách apod. c) Prokázat oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů) d) Zpracovat podklady k předání klientovi s ohledem na legálnost a legitimitu e) Vysvětlit postup ukládání dat a ostatních podkladů v souladu s platnou legislativou (včetně ukládání nutné dokumentace o případu s ohledem na legislativu v oblasti daní, účetnictví, živnostenského úřadu apod.) Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.) Kritéria hodnocení a) Analyzovat klíčové informace, rozpoznávat příčiny a následky, řešit případné problémy b) Předvídat jednání svého protějšku, získat jej pro součinnost a minimalizovat možnosti vzniku konfliktu c) Prokázat znalosti základních veřejných informačních registrů a jejich použití, eventuálně přístupu k nim Způsoby ověření d) Popsat proces tvorby a prověřování detektivních verzí Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Detektiv koncipient, :35:24 Strana 3 z 11

4 Organizační a metodické pokyny Pokyny k realizaci zkoušky Vstupní požadavky Zkušební komise stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat. Požadavek na uchazeče je minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení). Nejpozději v den konání zkoušky předloží uchazeč i potvrzení o zdravotním stavu, které dokládá, že je schopen vykonávat danou pracovní činnost. Zkouška má formu písemné zkoušky a ústní/praktické zkoušky. Písemná zkouška má formu testu, který se skládá z 30 otázek. Test vyhodnocuje zkušební komise. Otázky jsou náhodně generovány ze souboru otázek. Aktuální soubor testových otázek bude spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem. Autorizovaným osobám bude předán při autorizaci a dále při aktualizaci soubor testových otázek na datovém nosiči. Test je složen tak, že typové otázky jsou rozděleny do 5 skupin; z každé skupiny obsahuje test 6 otázek. U každé otázky je možnost volby ze tří možných odpovědí /a) b) c)/, z nichž vždy pouze jedna je správná; za každou správnou odpověď obdrží uchazeč jeden bod. Autorizovaná osoba při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b) a c) u jednotlivých otázek. Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a bude uchováváno v souladu s 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ústní/praktická zkouška je založena na řešení konkrétních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě typové situace vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B ze souboru 30 typových situací. Aktuální soubor typových situací bude spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem. Autorizovaným osobám bude předán při autorizaci a dále při aktualizaci soubor testových otázek na datovém nosiči. Typové situace jsou rozděleny do dvou skupin, kdy skupina A primárně ověřuje odborné způsobilosti: Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování; Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti a skupina B primárně ověřuje odborné způsobilosti: Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi; Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.). V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky. Předseda komise ukončí ústní/praktickou zkoušku buď po uplynutí časového limitu, nebo po uznání, že byla dostatečně ověřena úroveň znalostí uchazeče. Výsledné hodnocení Zkoušení uchazeče provádí zkušební komise. Komise hodnotí splnění stanovených odborných způsobilostí; průběh zkoušky a dosažené výsledky zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč úspěšně vykonal zkoušku, jestliže získal u písemné zkoušky minimálně 80% správných odpovědí a u ústní/praktické zkoušky byl hodnocen hodnocením vyhověl. Úspěšné absolvování písemné zkoušky je podmínkou pro konání ústní/praktické zkoušky. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď vyhověl, pokud uchazeč vyhověl pro všechny ověřované odborné způsobilosti, nebo nevyhověl, pokud uchazeč pro některou ověřovanou způsobilost nevyhověl. Hodnocení je provedeno neveřejným hlasováním členů komise. Výsledek sděluje uchazeči předseda komise. Počet zkoušejících Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí složenou z autorizovaných osob nebo zástupců autorizovaných osob právnické osoby. Strana 4 z 11

5 Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby Členové komise musí splňovat následující kvalifikační požadavky: Minimálně vysokoškolské vzdělání získané absolvováním studia v bakalářském studijním programu a minimálně 5 let praxe v oboru služby soukromých detektivů nebo v oboru ostraha majetku a osob, z toho minimálně dva roky v posledních pěti letech před podáním žádosti o autorizaci. Další požadavky: - Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení (viz část první, Hlava II, díl 1/ 3/1b.) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin (doložit osvědčením). - Členové komise musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (doložit čestným prohlášením). - Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně a materiálně zajistit řádné konání zkoušky (doložit čestným prohlášením). Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky Autorizovaná osoba zajistí materiálně technické zázemí v dále uvedeném rozsahu: a) PC umožňující absolvování písemného testu b) odpovídající technické prostředky c) texty právních předpisů, záznamní a ostatní pomůcky nezbytné pro práci komise a činnost uchazeče Doba přípravy na zkoušku Celková doba přípravy na ústní/praktickou zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 minut. Doba pro vykonání zkoušky Písemná zkouška trvá maximálně 45 minut a ústní/praktická zkouška, která na ni navazuje, maximálně 30 minut. Strana 5 z 11

6 ADESTRA security, spol. s r.o. Kořenského 1038/11, Praha - Smíchov AIR security a.s. U Silnice 402/38, Praha - Liboc B & K Euro Secur, spol. s r.o. V Holešovičkách 1156/29, Praha - Libeň (praha 8) B.A.LEV s.r.o. Radonická 126/4, Praha - Miškovice Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Zoubkova 149/20, Brno - Nový Lískovec Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o., střední škola Sládečkova 393/90, Ostrava - Michálkovice Bezpečnostní a vzdělávácí institut s.r.o. Cejl 58/72, Brno - Zábrdovice (brno-sever) Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38, Praha - Nové Město (praha 1) Bohemia Manscraft, spol. s.r.o. Dr. Stejskala 113/2, České Budějovice - České Budějovice 1 CANA s.r.o. Weilova 1144/2, Praha - Hostivař ČECHYMEN servis s.r.o. Potoční 503/3, Ostrava - Bartovice Česká komora detektivních služeb, občanské sdružení Poděbradská 88/55, Praha - Hloubětín (praha 9) Český klub bezpečnostních služeb o.s. Třebešovská 109/11, Praha - Horní Počernice CHRÁNÍME s.r.o. Revoluční 3289/13, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem -Centrum ČOS - Česká ochranná společnost a.s. Kolejní 1323/12, Ostrava - Moravská Ostrava CZECH COMBAT ACADEMY o.s. Tejnická 1946/14, Praha - Strašnice (praha 10) CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Křenova 438/7, Praha - Veleslavín DEFENDIT s.r.o. Poděbradova 1833/99, Ostrava - Moravská Ostrava Detektívna Informačná Služba s.r.o. Detektivní Informační Služba ČR-organizační Moskevská 659/63, Praha složka - Vršovice (praha 10) EMPORIO Group s.r. o. Tylova 541, Litvínov - Horní Litvínov Forte strada s.r.o Masarykova 975, Rudná HENIG security servis, s.r.o. 5.května 797/20, Česká Lípa Hospodářská komora České republiky Freyova 82/27, Praha - Vysočany (praha 9) INTERNATIONAL CYNOLOGICAL ASSOCIATION o.s. Hyacintová 3234/11, Praha - Záběhlice (praha 10) INTERTRANSMED s.r.o. Pouzdřanská 641, Vranovice KEEN CZ s.r.o. Sametová 833/26, Liberec - Liberec Vi-Rochlice Strana 6 z 11

7 Letiště Praha, a. s. K Letišti 1019/6, Praha - Ruzyně LUKRON Servis s.r.o. Březina 30, MARLIN, s.r.o. Města Mayen 1536, Uherské Hradiště One Minute s.r.o. Malířská 227/14, Praha - Bubeneč (praha 7) ORANGE GROUP a.s. Ocelářská 344/10, Praha - Vysočany (praha 9) RASYGUARD, s.r.o. Nám. Republiky 63/16, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o. Trnkova 630/34, Brno - Líšeň Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice - Hranice I-Město Special Service International, spol. s r.o. Milady Horákové 686/12, Praha - Holešovice (praha 7) Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. 17.listopadu 177, Malé Svatoňovice Střední odborná škola ochrany osob a majetku Plzeň s.r.o. Nade Mží 734/1, Plzeň - Skvrňany Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Leonovova 1795/3, Karviná - Hranice SWBC - service, a.s. Tovačovského 92/2, Praha - Žižkov (praha 3) TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. Alejnikovova 1822/5, Ostrava - Zábřeh TORO Security s.r.o. Hábova 2345/7, Praha - Stodůlky (praha 13) Unie soukromých bezpečnostních služeb Žitná 1578/52, Praha - Nové Město (praha 2) V3R s.r.o. Přívozní 1054/2, Praha - Holešovice (praha 7) 5 Points Group a.s. Českobratrská 2227/7, Ostrava - Moravská Ostrava Mgr. Armutidisová Zuzana Veverské Knínice 34, JUDr. Babinec Zdeněk Kopřivnice - Vlčovice 50, Mgr. Bačkovský Josef Zámecká 43, Libice nad Doubravou PaedDr. Bajcura Lubomír Cihlářská 669, Liberec - Liberec Vi-Rochlice JUDr. Bandžak Josef Batličkova 254/3, Praha - Libeň (praha 8) Mgr. et Bc. Beneš Jaroslav Drmoul 292, Bc. Beneš René Na Vrškách 1234, Praha - Zbraslav Bc. Beníšek Jan Vrábská 917/1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem Bc. Beníšek Stanislav Poplužní 72, Blovice - Hradiště Strana 7 z 11

8 Mgr. Berný Richard Nákupní 423/6, Havířov - Šumbark Mgr. Bílek Marek Slunná 297, Příbram - Příbram V-Zdaboř Ing. Blahut Zdeněk Loučim 54, Mgr. Brázda Petr Nerudova 1570, Pardubice - Zelené Předměstí (pardubice I) Bc. Cabáková Gabriela Kafkova 1462/57, Praha - Dejvice Ing. Čehovský Jaroslav Březinova 514/15, Prostějov Ing. Černín Vladan Livornská 440, Praha - Horní Měcholupy JUDr. Ing. Černý Jiří Vítovcova 275/26, Praha - Hodkovičky Ing. Bc. Chmelař Lubor Ke Koulce 1167/10, Praha - Smíchov Mgr. Cigánik Peter Svederník 133, Slovensko Bc. Císař Petr Holubkova 3099/4, Praha - Záběhlice (praha 10) Ing. Dočkalová Michaela Sazovice 45, Mgr. Drahota Miroslav Polní 48, Čachovice Ing. Dudek René Břidličná 803, Vřesina Mgr. Fajová Věra Otakara Jeremiáše 1996/21, Ostrava - Poruba Mgr. Ferda Michal Hartmannova 1127/88, Třebíč - Horka-Domky Ing. Franta Miroslav Braniborská 568, Milovice - Mladá Ing. Franz Václav Na Sadech 834, Prachatice - Prachatice ii Mgr. Frühauf Radek Saturnova 1333/29, Praha - Uhříněves Mgr. Fryauf Martin Žďárec 124, Mgr. Fryaufová Dita Žďárec 124, Mgr. Gábor Ján Hlásnice 50, Mgr. Hadrbolec Karel Milady Horákové 686/12, Praha - Holešovice (praha 7) Bc. Hájek Jaroslav Habrová 2655/4, Praha - Žižkov (praha 3) Bc. Hájková Kateřina Průkopnická 352/24, Vřesina Mgr. Havelka Jaroslav Rýmařovská 1025, Liberec - Liberec Xxx -Vratislavice nad Nisou Ing. Havlík Petr Osiková 287, Měšice Bc. Hejna Lubomír Na Hranici 223, Vratimov - Horní Datyně JUDr. Herda Jaroslav Bohúňova 1340/5, Praha - Chodov Ing. Hetto Antonín Liběšice - Trnobrany 22, Strana 8 z 11

9 PhDr. Hitmár Josef Na Rybníčku 266, Ostrožská Nová Ves - Chylice Mgr. Hlávka Martin Zdiměřická 1427/9, Praha - Chodov Mgr. Holemářová Milada Okružní 1952/27, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3 JUDr. Holub Jaroslav Polní 721, Mořkov Mgr. Hostina Antonín Vinohrady 1216/48, Lanžhot Ing. Bc. Hruška Marek Na Sovinci 866/20, Ostrava - Stará Bělá Mgr. Hubačová Lucie Boseň 74, Ing. Hypš Vítězslav Kymrova 102/3, Praha - Čakovice Mgr. Janečka Tomáš Brichtova 816/1, Praha - Hlubočepy Bc. Ježek Josef Nový Březhrad 194/2A, Hradec Králové - Březhrad Mgr. Karabín Mario Petřvaldská 777/86, Ostrava - Michálkovice Bc. Kempf Vítězslav Dreyerova 639/11, Praha - Hlubočepy Ing. Kokeš Václav Lovčenská 1256/10, Praha - Košíře PhDr. Ing. Konečný Alois Keplerova 126/14, Olomouc - Holice Mgr. Kovařík Zdeněk Šrámkova 274, Mladá Boleslav - Čejetičky Mgr. Kozina Stanislav Lopušné Pažite 73, Raďola, Slovensko Bc. Krejčí Ivo Stanislavova 776/12, Mohelnice Mgr. Bc. Kříha Josef Štítného 85/4, České Budějovice - České Budějovice 6 Mgr. Kroužil Milan Ženíškova 2125/10, Praha - Chodov Mgr. Bc. Kubát Pavel Štěpánská 1747, Kladno - Kročehlavy Bc. Kužvard Pavel Dolany 240, Bc. Kvirenc Martin Bohuslavice 317, Ing. Lučan Jiří Krásná 158, JUDr. Máčala Miroslav Vinohrady 1221/38, Lanžhot Mgr. Mánková Gabriela Dolní Čermná 34, PaedDr. Matoušková Jitka Nad Mezí 355, Zdiby - Přemyšlení Mgr. Michalka Ludvík Těchonín 182, Ing. et Ing. Migdal Josef Liptál 175, Ing. Miho Petr Libina 471, Ing. Bc. Mikeska Josef Suchov 236, Ing. Modlík Jaroslav Čsl. Armády 1585, Hostivice Strana 9 z 11

10 Ing. Musil Ivo Družstevní 142, Líně Mgr. Nižňanský Petr Akátová 459/3, Havířov - Šumbark JUDr. PhDr. Ondráček Zdeněk U Hřbitova 657, Trutnov - Horní Staré Město Mgr. Ondráčková Lenka U Hřbitova 657, Trutnov - Horní Staré Město Bc. Palička Vladimír Starostrašnická 164/38, Praha - Strašnice (praha 10) Ing. Papp Jiří Stavbařů 1789, Roudnice nad Labem Bc. Pařízek Zdeněk Valšov 114, PaedDr. Paukertová Jana S. K. Neumanna 1115, Mnichovo Hradiště JUDr. Pelant Josef Mahenova 153/2, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav ii Bc. Pištěk Roman Ke Džbánu 555/22, Praha - Liboc Bc. Pitro Michal Hlavatého 662/17, Praha - Háje Ing. Polášek David Polní 4575, Zlín Ing. Bc. Polášek Jiří Křižíkova 554, Trutnov - Střední Předměstí Mgr. Procházka Zdeněk Tusarova 1268/13, Praha - Holešovice (praha 7) Ing. Průcha Karel Masarykovo Náměstí 200, Blovice PhDr. Pytel Libor Ant. Barcala 1370/34, České Budějovice - České Budějovice 2 Bc. Rybář Pavel Podevsí 107, Dolní Lhota Mgr. Bc. Salon Miloslav Rezlerova 276, Praha - Petrovice JUDr. Šiler Karel Pustkovecká 156/73, Ostrava - Pustkovec Ing. Šiler Petr Pustkovecká 156/73, Ostrava - Pustkovec Bc. Škrabal Radek Na Rovinách 574/1, Praha - Lhotka Ing. Mgr. Šlamiar Milan Daškova 3075/12, Praha - Modřany Ing. Šmerák Pavel Jiráskova 1024, Choceň Ing. Smíšek Vlastimil Kunštátská 1336, Poděbrady - Poděbrady iii Ing. Smola Jiří Červenkova 527/2, Praha - Střížkov (praha 8) Ing. Bc. Šobr Petr Borovanského 2380/20, Praha - Stodůlky (praha 13) Ing. Šrůtek Václav Za Školkou 259/30, Praha - Satalice Ing. Štamberk Jan T.g.masaryka 925, Horoměřice Mgr. Štědrý Roman Zdiměřická 1450/22, Praha - Chodov Strana 10 z 11

11 JUDr. Štefka Vladislav Zádveřice-Raková - Zádveřice 45, Mgr. Šturm Antonín Nepomucká 548/125, Plzeň - Koterov Mgr. Švábenský Miroslav Pavla Perky 585, Veverská Bítýška Mgr. Bc. Sváček Jiří Jižní 327, Stráž pod Ralskem Mgr. Svoboda Jan Blatnice 253, Ing. Bc. Topka Vladislav Palackého 1231, Vodňany - Vodňany ii Mgr. Večeřová Iva Trhová 2300/2, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3 JUDr. Veselý Jiří Marie Majerové 1827/15, Litoměřice - Předměstí Mgr. Bc. Veselý Milan K. Štěcha 1208/10, České Budějovice - České Budějovice 2 JUDr. Vizvary Jiří Polní 615, Spořice Mgr. Vlas Hynek Sovenická 907/3, Praha - Kbely JUDr. Volný Jiří Dobratice 57, Bc. Vostrčil Zdeněk V Aleji 551, Králíky Bc. Vystrčil Marek Bílá Lhota - Červená Lhota 26, JUDr. Zmrhal Vladimír Pod Vrchem 2789, Mělník Mgr. Bc. Zrůbek Martin Ke Chlumu 287, Tábor - Klokoty Ing. Zvolský Antonín Zárubova 506/4, Praha - Kamýk Strana 11 z 11

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 7.8.

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 7.8. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.1.2009

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.1.2009 Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník;

Více

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 3

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 3 Zedník (kód: 36-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Zedník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Montér suchých staveb (kód: 36-021-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.1.2009

Hodnoticí standard. Montér suchých staveb (kód: 36-021-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.1.2009 Montér suchých staveb (kód: 36-021-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Montér suchých staveb Doklady potvrzující

Více

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů Bc. Martin Fleischmann Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009 Ošetřovatel koní (kód: 41-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní; Zemědělec farmář Doklady potvrzující ÚK:

Více

Hodnoticí standard. Podkovář (kód: 41-031-H) Odborná způsobilost

Hodnoticí standard. Podkovář (kód: 41-031-H) Odborná způsobilost Podkovář (kód: 41-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Podkovář Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci Odborná způsobilost

Více

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků (kód: 69-012-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Pracovník pro

Více

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. 4. 2001 (Věstník dopravy 9 z 2. 5. 2001) ve

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby

Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby Informace a doporučení pro žadatele o autorizaci a autorizované osoby Tento materiál má informativní charakter, je souborem doporučení, není závazným dokumentem, spíše předává praktické informace pro potenciální

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA KONCEPCE A PRÁVNÍ PŘEDPISY metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší

Více

2005-2008 IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

2005-2008 IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 2005-2008 IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Tato publikace vznikla v rámci systémového projektu Kvalita I Nová závěrečná zkouška, na

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2006 Cena: 64 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2006 Cena: 64 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2006 Cena: 64 Kč OBSAH Část normativní Opatření MŠMT, kterým se stanoví odlišnosti v organizaci

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Výroční zpráva SH ČMS

Výroční zpráva SH ČMS Výroční zpráva SH ČMS 2014 Obsah výroční zprávy SH ČMS za rok 2014 1. Úvodní slovo starosty sdružení 2. Vznik organizace, její poslání a cíle 3. Organizační struktura 4. Zprávy o činnosti a) Zpráva o

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: Říjen 2006 Cena: 324 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 10 Vydáno: Říjen 2006 Cena: 324 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 10 Vydáno: Říjen 2006 Cena: 324 Kč OBSAH Část normativní Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské

Více

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu

Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu A Aa - Žádost /o udělení akreditace / akreditaci změny / prodloužení platnosti akreditace/ vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Více