Bezpečnostní pracovník. Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní pracovník. Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů"

Transkript

1 Detektiv koncipient (kód: M) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Povolání: Bezpečnostní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní kvalifikaci Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů Úroveň 4 Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování 4 Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti 4 Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi 4 Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.) 4 Platnost standardu Standard je platný od: Detektiv koncipient, :35:24 Strana 1 z 11

2 Kritéria a způsoby hodnocení Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů Kritéria hodnocení a) Prokázat základní znalost Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, zákoníku práce a trestních kodexů b) Prokázat základní znalost občanského zákoníku, občanského soudního řádu a obchodního zákoníku c) Prokázat základní orientaci v živnostenském zákonu, zákoně o svobodném přístupu k informacím a znalost systematiky a předpisů z oblasti ochrany osobních údajů Způsoby ověření d) Prokázat základní znalost zákona o zbraních e) Prokázat základní orientaci v zákoně o Policii České republiky a zákoně o obecní policii Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování Kritéria hodnocení a) Prokázat základní orientaci v detektivním vyšetřování, pátrání, prověrce, zpravodajství a ochraně b) Prokázat základní orientaci v obecných, speciálních a kriminalistických postupech c) Uvést základní formy a popsat metody minimalizace možností profesních selhání Způsoby ověření d) Objasnit základy psychologie osobnosti a komunikačního minima e) Vyjmenovat základní zdroje informací a způsoby získávání důkazů a informací Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Detektiv koncipient, :35:24 Strana 2 z 11

3 Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti Kritéria hodnocení Způsoby ověření a) Prokázat znalosti o zhotovení fotodokumentace b) Prokázat znalosti/dovednosti o pořízení zvukových záznamů s ohledem na legálnost a nelegálnost záznamů; vyhledávání skrytých záznamových zařízení c) Prokázat znalosti/dovednosti o provedení kontroly pomocí ručních, mobilních a rámových detektorů kovů d) Prokázat znalosti/dovednosti o použití optických prostředků (např. nočního vidění) e) Prokázat znalosti/dovednosti o použití osobních obranných a dalších prostředků při výkonu detektivní činnosti Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi Kritéria hodnocení Způsoby ověření a) Vysvětlit postup detektivního dokumentování obchodního případu b) Analyzovat informace o důkazech, činnosti osob, z dokumentů ve všech podobách apod. c) Prokázat oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů) d) Zpracovat podklady k předání klientovi s ohledem na legálnost a legitimitu e) Vysvětlit postup ukládání dat a ostatních podkladů v souladu s platnou legislativou (včetně ukládání nutné dokumentace o případu s ohledem na legislativu v oblasti daní, účetnictví, živnostenského úřadu apod.) Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.) Kritéria hodnocení a) Analyzovat klíčové informace, rozpoznávat příčiny a následky, řešit případné problémy b) Předvídat jednání svého protějšku, získat jej pro součinnost a minimalizovat možnosti vzniku konfliktu c) Prokázat znalosti základních veřejných informačních registrů a jejich použití, eventuálně přístupu k nim Způsoby ověření d) Popsat proces tvorby a prověřování detektivních verzí Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Detektiv koncipient, :35:24 Strana 3 z 11

4 Organizační a metodické pokyny Pokyny k realizaci zkoušky Vstupní požadavky Zkušební komise stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat. Požadavek na uchazeče je minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení). Nejpozději v den konání zkoušky předloží uchazeč i potvrzení o zdravotním stavu, které dokládá, že je schopen vykonávat danou pracovní činnost. Zkouška má formu písemné zkoušky a ústní/praktické zkoušky. Písemná zkouška má formu testu, který se skládá z 30 otázek. Test vyhodnocuje zkušební komise. Otázky jsou náhodně generovány ze souboru otázek. Aktuální soubor testových otázek bude spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem. Autorizovaným osobám bude předán při autorizaci a dále při aktualizaci soubor testových otázek na datovém nosiči. Test je složen tak, že typové otázky jsou rozděleny do 5 skupin; z každé skupiny obsahuje test 6 otázek. U každé otázky je možnost volby ze tří možných odpovědí /a) b) c)/, z nichž vždy pouze jedna je správná; za každou správnou odpověď obdrží uchazeč jeden bod. Autorizovaná osoba při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b) a c) u jednotlivých otázek. Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a bude uchováváno v souladu s 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ústní/praktická zkouška je založena na řešení konkrétních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě typové situace vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B ze souboru 30 typových situací. Aktuální soubor typových situací bude spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem. Autorizovaným osobám bude předán při autorizaci a dále při aktualizaci soubor testových otázek na datovém nosiči. Typové situace jsou rozděleny do dvou skupin, kdy skupina A primárně ověřuje odborné způsobilosti: Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování; Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti a skupina B primárně ověřuje odborné způsobilosti: Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi; Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.). V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky. Předseda komise ukončí ústní/praktickou zkoušku buď po uplynutí časového limitu, nebo po uznání, že byla dostatečně ověřena úroveň znalostí uchazeče. Výsledné hodnocení Zkoušení uchazeče provádí zkušební komise. Komise hodnotí splnění stanovených odborných způsobilostí; průběh zkoušky a dosažené výsledky zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč úspěšně vykonal zkoušku, jestliže získal u písemné zkoušky minimálně 80% správných odpovědí a u ústní/praktické zkoušky byl hodnocen hodnocením vyhověl. Úspěšné absolvování písemné zkoušky je podmínkou pro konání ústní/praktické zkoušky. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď vyhověl, pokud uchazeč vyhověl pro všechny ověřované odborné způsobilosti, nebo nevyhověl, pokud uchazeč pro některou ověřovanou způsobilost nevyhověl. Hodnocení je provedeno neveřejným hlasováním členů komise. Výsledek sděluje uchazeči předseda komise. Počet zkoušejících Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí složenou z autorizovaných osob nebo zástupců autorizovaných osob právnické osoby. Strana 4 z 11

5 Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby Členové komise musí splňovat následující kvalifikační požadavky: Minimálně vysokoškolské vzdělání získané absolvováním studia v bakalářském studijním programu a minimálně 5 let praxe v oboru služby soukromých detektivů nebo v oboru ostraha majetku a osob, z toho minimálně dva roky v posledních pěti letech před podáním žádosti o autorizaci. Další požadavky: - Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení (viz část první, Hlava II, díl 1/ 3/1b.) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin (doložit osvědčením). - Členové komise musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (doložit čestným prohlášením). - Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně a materiálně zajistit řádné konání zkoušky (doložit čestným prohlášením). Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky Autorizovaná osoba zajistí materiálně technické zázemí v dále uvedeném rozsahu: a) PC umožňující absolvování písemného testu b) odpovídající technické prostředky c) texty právních předpisů, záznamní a ostatní pomůcky nezbytné pro práci komise a činnost uchazeče Doba přípravy na zkoušku Celková doba přípravy na ústní/praktickou zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 minut. Doba pro vykonání zkoušky Písemná zkouška trvá maximálně 45 minut a ústní/praktická zkouška, která na ni navazuje, maximálně 30 minut. Strana 5 z 11

6 ADESTRA security, spol. s r.o. Kořenského 1038/11, Praha - Smíchov AIR security a.s. U Silnice 402/38, Praha - Liboc B & K Euro Secur, spol. s r.o. V Holešovičkách 1156/29, Praha - Libeň (praha 8) B.A.LEV s.r.o. Radonická 126/4, Praha - Miškovice Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Zoubkova 149/20, Brno - Nový Lískovec Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o., střední škola Sládečkova 393/90, Ostrava - Michálkovice Bezpečnostní a vzdělávácí institut s.r.o. Cejl 58/72, Brno - Zábrdovice (brno-sever) Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38, Praha - Nové Město (praha 1) Bohemia Manscraft, spol. s.r.o. Dr. Stejskala 113/2, České Budějovice - České Budějovice 1 CANA s.r.o. Weilova 1144/2, Praha - Hostivař ČECHYMEN servis s.r.o. Potoční 503/3, Ostrava - Bartovice Česká komora detektivních služeb, občanské sdružení Poděbradská 88/55, Praha - Hloubětín (praha 9) Český klub bezpečnostních služeb o.s. Třebešovská 109/11, Praha - Horní Počernice CHRÁNÍME s.r.o. Revoluční 3289/13, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem -Centrum ČOS - Česká ochranná společnost a.s. Kolejní 1323/12, Ostrava - Moravská Ostrava CZECH COMBAT ACADEMY o.s. Tejnická 1946/14, Praha - Strašnice (praha 10) CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Křenova 438/7, Praha - Veleslavín DEFENDIT s.r.o. Poděbradova 1833/99, Ostrava - Moravská Ostrava Detektívna Informačná Služba s.r.o. Detektivní Informační Služba ČR-organizační Moskevská 659/63, Praha složka - Vršovice (praha 10) EMPORIO Group s.r. o. Tylova 541, Litvínov - Horní Litvínov Forte strada s.r.o Masarykova 975, Rudná HENIG security servis, s.r.o. 5.května 797/20, Česká Lípa Hospodářská komora České republiky Freyova 82/27, Praha - Vysočany (praha 9) INTERNATIONAL CYNOLOGICAL ASSOCIATION o.s. Hyacintová 3234/11, Praha - Záběhlice (praha 10) INTERTRANSMED s.r.o. Pouzdřanská 641, Vranovice KEEN CZ s.r.o. Sametová 833/26, Liberec - Liberec Vi-Rochlice Strana 6 z 11

7 Letiště Praha, a. s. K Letišti 1019/6, Praha - Ruzyně LUKRON Servis s.r.o. Březina 30, MARLIN, s.r.o. Města Mayen 1536, Uherské Hradiště One Minute s.r.o. Malířská 227/14, Praha - Bubeneč (praha 7) ORANGE GROUP a.s. Ocelářská 344/10, Praha - Vysočany (praha 9) RASYGUARD, s.r.o. Nám. Republiky 63/16, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o. Trnkova 630/34, Brno - Líšeň Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice - Hranice I-Město Special Service International, spol. s r.o. Milady Horákové 686/12, Praha - Holešovice (praha 7) Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. 17.listopadu 177, Malé Svatoňovice Střední odborná škola ochrany osob a majetku Plzeň s.r.o. Nade Mží 734/1, Plzeň - Skvrňany Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Leonovova 1795/3, Karviná - Hranice SWBC - service, a.s. Tovačovského 92/2, Praha - Žižkov (praha 3) TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. Alejnikovova 1822/5, Ostrava - Zábřeh TORO Security s.r.o. Hábova 2345/7, Praha - Stodůlky (praha 13) Unie soukromých bezpečnostních služeb Žitná 1578/52, Praha - Nové Město (praha 2) V3R s.r.o. Přívozní 1054/2, Praha - Holešovice (praha 7) 5 Points Group a.s. Českobratrská 2227/7, Ostrava - Moravská Ostrava Mgr. Armutidisová Zuzana Veverské Knínice 34, JUDr. Babinec Zdeněk Kopřivnice - Vlčovice 50, Mgr. Bačkovský Josef Zámecká 43, Libice nad Doubravou PaedDr. Bajcura Lubomír Cihlářská 669, Liberec - Liberec Vi-Rochlice JUDr. Bandžak Josef Batličkova 254/3, Praha - Libeň (praha 8) Mgr. et Bc. Beneš Jaroslav Drmoul 292, Bc. Beneš René Na Vrškách 1234, Praha - Zbraslav Bc. Beníšek Jan Vrábská 917/1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem Bc. Beníšek Stanislav Poplužní 72, Blovice - Hradiště Strana 7 z 11

8 Mgr. Berný Richard Nákupní 423/6, Havířov - Šumbark Mgr. Bílek Marek Slunná 297, Příbram - Příbram V-Zdaboř Ing. Blahut Zdeněk Loučim 54, Mgr. Brázda Petr Nerudova 1570, Pardubice - Zelené Předměstí (pardubice I) Bc. Cabáková Gabriela Kafkova 1462/57, Praha - Dejvice Ing. Čehovský Jaroslav Březinova 514/15, Prostějov Ing. Černín Vladan Livornská 440, Praha - Horní Měcholupy JUDr. Ing. Černý Jiří Vítovcova 275/26, Praha - Hodkovičky Ing. Bc. Chmelař Lubor Ke Koulce 1167/10, Praha - Smíchov Mgr. Cigánik Peter Svederník 133, Slovensko Bc. Císař Petr Holubkova 3099/4, Praha - Záběhlice (praha 10) Ing. Dočkalová Michaela Sazovice 45, Mgr. Drahota Miroslav Polní 48, Čachovice Ing. Dudek René Břidličná 803, Vřesina Mgr. Fajová Věra Otakara Jeremiáše 1996/21, Ostrava - Poruba Mgr. Ferda Michal Hartmannova 1127/88, Třebíč - Horka-Domky Ing. Franta Miroslav Braniborská 568, Milovice - Mladá Ing. Franz Václav Na Sadech 834, Prachatice - Prachatice ii Mgr. Frühauf Radek Saturnova 1333/29, Praha - Uhříněves Mgr. Fryauf Martin Žďárec 124, Mgr. Fryaufová Dita Žďárec 124, Mgr. Gábor Ján Hlásnice 50, Mgr. Hadrbolec Karel Milady Horákové 686/12, Praha - Holešovice (praha 7) Bc. Hájek Jaroslav Habrová 2655/4, Praha - Žižkov (praha 3) Bc. Hájková Kateřina Průkopnická 352/24, Vřesina Mgr. Havelka Jaroslav Rýmařovská 1025, Liberec - Liberec Xxx -Vratislavice nad Nisou Ing. Havlík Petr Osiková 287, Měšice Bc. Hejna Lubomír Na Hranici 223, Vratimov - Horní Datyně JUDr. Herda Jaroslav Bohúňova 1340/5, Praha - Chodov Ing. Hetto Antonín Liběšice - Trnobrany 22, Strana 8 z 11

9 PhDr. Hitmár Josef Na Rybníčku 266, Ostrožská Nová Ves - Chylice Mgr. Hlávka Martin Zdiměřická 1427/9, Praha - Chodov Mgr. Holemářová Milada Okružní 1952/27, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3 JUDr. Holub Jaroslav Polní 721, Mořkov Mgr. Hostina Antonín Vinohrady 1216/48, Lanžhot Ing. Bc. Hruška Marek Na Sovinci 866/20, Ostrava - Stará Bělá Mgr. Hubačová Lucie Boseň 74, Ing. Hypš Vítězslav Kymrova 102/3, Praha - Čakovice Mgr. Janečka Tomáš Brichtova 816/1, Praha - Hlubočepy Bc. Ježek Josef Nový Březhrad 194/2A, Hradec Králové - Březhrad Mgr. Karabín Mario Petřvaldská 777/86, Ostrava - Michálkovice Bc. Kempf Vítězslav Dreyerova 639/11, Praha - Hlubočepy Ing. Kokeš Václav Lovčenská 1256/10, Praha - Košíře PhDr. Ing. Konečný Alois Keplerova 126/14, Olomouc - Holice Mgr. Kovařík Zdeněk Šrámkova 274, Mladá Boleslav - Čejetičky Mgr. Kozina Stanislav Lopušné Pažite 73, Raďola, Slovensko Bc. Krejčí Ivo Stanislavova 776/12, Mohelnice Mgr. Bc. Kříha Josef Štítného 85/4, České Budějovice - České Budějovice 6 Mgr. Kroužil Milan Ženíškova 2125/10, Praha - Chodov Mgr. Bc. Kubát Pavel Štěpánská 1747, Kladno - Kročehlavy Bc. Kužvard Pavel Dolany 240, Bc. Kvirenc Martin Bohuslavice 317, Ing. Lučan Jiří Krásná 158, JUDr. Máčala Miroslav Vinohrady 1221/38, Lanžhot Mgr. Mánková Gabriela Dolní Čermná 34, PaedDr. Matoušková Jitka Nad Mezí 355, Zdiby - Přemyšlení Mgr. Michalka Ludvík Těchonín 182, Ing. et Ing. Migdal Josef Liptál 175, Ing. Miho Petr Libina 471, Ing. Bc. Mikeska Josef Suchov 236, Ing. Modlík Jaroslav Čsl. Armády 1585, Hostivice Strana 9 z 11

10 Ing. Musil Ivo Družstevní 142, Líně Mgr. Nižňanský Petr Akátová 459/3, Havířov - Šumbark JUDr. PhDr. Ondráček Zdeněk U Hřbitova 657, Trutnov - Horní Staré Město Mgr. Ondráčková Lenka U Hřbitova 657, Trutnov - Horní Staré Město Bc. Palička Vladimír Starostrašnická 164/38, Praha - Strašnice (praha 10) Ing. Papp Jiří Stavbařů 1789, Roudnice nad Labem Bc. Pařízek Zdeněk Valšov 114, PaedDr. Paukertová Jana S. K. Neumanna 1115, Mnichovo Hradiště JUDr. Pelant Josef Mahenova 153/2, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav ii Bc. Pištěk Roman Ke Džbánu 555/22, Praha - Liboc Bc. Pitro Michal Hlavatého 662/17, Praha - Háje Ing. Polášek David Polní 4575, Zlín Ing. Bc. Polášek Jiří Křižíkova 554, Trutnov - Střední Předměstí Mgr. Procházka Zdeněk Tusarova 1268/13, Praha - Holešovice (praha 7) Ing. Průcha Karel Masarykovo Náměstí 200, Blovice PhDr. Pytel Libor Ant. Barcala 1370/34, České Budějovice - České Budějovice 2 Bc. Rybář Pavel Podevsí 107, Dolní Lhota Mgr. Bc. Salon Miloslav Rezlerova 276, Praha - Petrovice JUDr. Šiler Karel Pustkovecká 156/73, Ostrava - Pustkovec Ing. Šiler Petr Pustkovecká 156/73, Ostrava - Pustkovec Bc. Škrabal Radek Na Rovinách 574/1, Praha - Lhotka Ing. Mgr. Šlamiar Milan Daškova 3075/12, Praha - Modřany Ing. Šmerák Pavel Jiráskova 1024, Choceň Ing. Smíšek Vlastimil Kunštátská 1336, Poděbrady - Poděbrady iii Ing. Smola Jiří Červenkova 527/2, Praha - Střížkov (praha 8) Ing. Bc. Šobr Petr Borovanského 2380/20, Praha - Stodůlky (praha 13) Ing. Šrůtek Václav Za Školkou 259/30, Praha - Satalice Ing. Štamberk Jan T.g.masaryka 925, Horoměřice Mgr. Štědrý Roman Zdiměřická 1450/22, Praha - Chodov Strana 10 z 11

11 JUDr. Štefka Vladislav Zádveřice-Raková - Zádveřice 45, Mgr. Šturm Antonín Nepomucká 548/125, Plzeň - Koterov Mgr. Švábenský Miroslav Pavla Perky 585, Veverská Bítýška Mgr. Bc. Sváček Jiří Jižní 327, Stráž pod Ralskem Mgr. Svoboda Jan Blatnice 253, Ing. Bc. Topka Vladislav Palackého 1231, Vodňany - Vodňany ii Mgr. Večeřová Iva Trhová 2300/2, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3 JUDr. Veselý Jiří Marie Majerové 1827/15, Litoměřice - Předměstí Mgr. Bc. Veselý Milan K. Štěcha 1208/10, České Budějovice - České Budějovice 2 JUDr. Vizvary Jiří Polní 615, Spořice Mgr. Vlas Hynek Sovenická 907/3, Praha - Kbely JUDr. Volný Jiří Dobratice 57, Bc. Vostrčil Zdeněk V Aleji 551, Králíky Bc. Vystrčil Marek Bílá Lhota - Červená Lhota 26, JUDr. Zmrhal Vladimír Pod Vrchem 2789, Mělník Mgr. Bc. Zrůbek Martin Ke Chlumu 287, Tábor - Klokoty Ing. Zvolský Antonín Zárubova 506/4, Praha - Kamýk Strana 11 z 11

Hodnoticí standard. Strážný (kód: 68-008-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 24.1.2013

Hodnoticí standard. Strážný (kód: 68-008-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 24.1.2013 Hodnoticí standard Strážný (kód: 68-008-E) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Povolání: Strážný Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotoreportér (kód: 34-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Řidič důlní kolejové lokomotivy (kód: 21-050-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér izolovaných vedení (kód: 26-038-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Montér izolovaných

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Určování základního sortimentu rostlin a materiálu pro vazačství 2 Zhotovování základních vazačských výrobků 2 Aranžování váz a misek 2

Určování základního sortimentu rostlin a materiálu pro vazačství 2 Zhotovování základních vazačských výrobků 2 Aranžování váz a misek 2 Vazačské práce (kód: 41-032-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Barman (kód: 65-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2 Údržba veřejné zeleně (kód: 41-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 6.2.2012

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 6.2.2012 Stavitel podzemní hrobky (kód: 69-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Stavitel podzemní hrobky Doklady potvrzující ÚK:

Více

Hodnoticí standard. Pstruhař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pstruhař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pstruhař (kód: 41-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Rybář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

Hodnoticí standard. Florista (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Florista (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Florista (kód: 41-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

Hodnoticí standard. Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 2.11.

Hodnoticí standard. Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 2.11. Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Chůva Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M)

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Dělník ve strojírenské výrobě

Dělník ve strojírenské výrobě Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě Doklady

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Ovocnář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Ovocnář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Ovocnář (kód: 41-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

Hodnoticí standard. Technik BOZP (kód: 39-004-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.11.2011

Hodnoticí standard. Technik BOZP (kód: 39-004-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.11.2011 Technik BOZP (kód: 39-004-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Povolání: Technik BOZP Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Zemědělský a zahradnický dělník

Zemědělský a zahradnický dělník Vazačské práce (kód: 41-032-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Pstruhař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pstruhař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pstruhař (kód: 41-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Rybář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

Technik pro řízení výroby v lihovarnictví (kód: M)

Technik pro řízení výroby v lihovarnictví (kód: M) Technik pro řízení výroby v lihovarnictví (kód: 29-075-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Odborný pracovník obsluhy pošty (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Odborný pracovník obsluhy pošty (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Odborný pracovník obsluhy pošty (kód: 37-025-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Odborný pracovník obsluhy pošty Kvalifikační

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Instalatér Doklady

Více

Hodnoticí standard. Bezpečnostní konzultant (kód: 68-012-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Bezpečnostní konzultant (kód: 68-012-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Bezpečnostní konzultant (kód: 68-012-M) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Bezpečnostní konzultant Kvalifikační úroveň

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Samostatný kožařský technik nákupčí. Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Samostatný kožařský technik nákupčí. Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Samostatný kožařský technik nákupčí (kód: 32-022-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Samostatný

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Chůva pro dětské koutky (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69)

Hodnoticí standard. Chůva pro dětské koutky (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Chůva pro dětské koutky Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Pomocný pracovník ve strojírenství

Více

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz (kód: 37-027-M)

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz (kód: 37-027-M) Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz (kód: 37-027-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Pracovník poštovní

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Hodnoticí standard. Podlahář průmyslových podlah (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Podlahář průmyslových podlah (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Podlahář průmyslových podlah (kód: 36-082-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Podlahář průmyslových podlah

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.5.2011 Hodnotitel koní (kód: 41-002-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský technik Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci

Více

Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin

Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin (kód: 68-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Pracovník převozu

Více

Chemický technik pro kompozitní materiály (kód: 28-085-M)

Chemický technik pro kompozitní materiály (kód: 28-085-M) Chemický technik pro kompozitní materiály (kód: 28-085-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik mistr (kód: 28-039-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik mistr (kód: 28-039-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik mistr (kód: 28-039-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu (kód: 26-063-R)

Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu (kód: 26-063-R) Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu (kód: 26-063-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód:

Více

Servisní technik klimatizace osobních automobilů (kód: H)

Servisní technik klimatizace osobních automobilů (kód: H) Servisní technik klimatizace osobních automobilů (kód: 23-053-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik

Více

Chemický technik manažer provozu (kód: 28-038-M)

Chemický technik manažer provozu (kód: 28-038-M) Chemický technik manažer (kód: 28-038-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik Kvalifikační

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Truhlář nábytkář; Dílenský montážník nábytku Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Truhlář nábytkář; Dílenský montážník nábytku Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Dílenský montážník nábytku (kód: 33-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Truhlář nábytkář;

Více

Hodnoticí standard. Technolog zpracování masa (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Technolog zpracování masa (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Technolog zpracování masa (kód: 29-079-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik v potravinářství a krmivářství

Více

Hodnoticí standard. Obsluha solária (kód: 69-031-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69)

Hodnoticí standard. Obsluha solária (kód: 69-031-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Obsluha solária (kód: 69-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Obsluha wellness centra Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Hodnoticí standard. Ekonom práce (kód: 63-005-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Ekonom práce (kód: 63-005-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Ekonom práce (kód: 63-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Finanční specialista Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Obkladač v prefabrikaci (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obkladač v prefabrikaci (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obkladač v prefabrikaci (kód: 36-109-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Obkladač prefabrikovaných konstrukcí

Více

Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením (kód: 29-066-H)

Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením (kód: 29-066-H) Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením (kód: 29-066-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK

Více

Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství (kód: 29-064-R)

Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství (kód: 29-064-R) Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství (kód: 29-064-R) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Kontrolor přepravy cestujících (kód: 37-029-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Kontrolor přepravy cestujících (kód: 37-029-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Kontrolor přepravy cestujících (kód: 37-029-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kontrolor přepravy cestujících Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Osazovač (kód: 36-011-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Osazovač (kód: 36-011-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Osazovač (kód: 36-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kameník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Kovotlačitel (kód: 82-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Kovotlačitel (kód: 82-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Kovotlačitel (kód: 82-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kovotlačitel Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Metrolog (kód: 39-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Metrolog Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Obsluha plastikářských zařízení (kód: 28-058-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obsluha plastikářských zařízení (kód: 28-058-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obsluha plastikářských zařízení (kód: 28-058-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Příprava keramických hmot (kód: 28-031-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava keramických hmot (kód: 28-031-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava keramických hmot (kód: 28-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Přípravář keramických hmot Kvalifikační

Více

Obsluha dřevařských strojů a zařízení. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Obsluha dřevařských strojů a zařízení. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Obsluha dřevařských strojů a zařízení (kód: 33-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Obsluha

Více

Technik pro odpadové hospodářství (kód: 16-006-M)

Technik pro odpadové hospodářství (kód: 16-006-M) Technik pro odpadové hospodářství (kód: 16-006-M) Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí (kód: 16) Týká se povolání: Technik odpadového

Více

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H)

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H) Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář Doklady potvrzující

Více

Hodnoticí standard. Pracovník pro recyklaci (kód: 28-036-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník pro recyklaci (kód: 28-036-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník pro recyklaci (kód: 28-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Pracovník pro recyklaci Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Aranžér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Brusič nožířských výrobků (kód: 23-013-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Brusič nožířských výrobků (kód: 23-013-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Brusič nožířských výrobků (kód: 23-013-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Montér mechanických zábran (kód: 69-045-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér mechanických zábran (kód: 69-045-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér mechanických zábran (kód: 69-045-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Montér mechanických zábran Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Florista (kód: 41-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 5.11.2012

Hodnoticí standard. Florista (kód: 41-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 5.11.2012 Florista (kód: 41-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zahradník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R)

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R) Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník, servírka Kvalifikační úroveň

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů. Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů (kód: 33-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání:

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Řidič pásového vozu (kód: 21-021-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Obsluha strojů

Více

Hodnoticí standard. Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Ostřič nástrojů (kód: 23-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Nástrojař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Betonář (kód: 36-052-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Betonář (kód: 36-052-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Betonář (kód: 36-052-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Betonář; Železobetonář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Letecký mechanik pro pohonné jednotky

Letecký mechanik pro pohonné jednotky Letecký mechanik pro pohonné jednotky (kód: 23-097-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Letecký mechanik

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více