Bezpečnostní pracovník. Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní pracovník. Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů"

Transkript

1 Detektiv koncipient (kód: M) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Povolání: Bezpečnostní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní kvalifikaci Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů Úroveň 4 Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování 4 Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti 4 Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi 4 Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.) 4 Platnost standardu Standard je platný od: Detektiv koncipient, :35:24 Strana 1 z 11

2 Kritéria a způsoby hodnocení Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů Kritéria hodnocení a) Prokázat základní znalost Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, zákoníku práce a trestních kodexů b) Prokázat základní znalost občanského zákoníku, občanského soudního řádu a obchodního zákoníku c) Prokázat základní orientaci v živnostenském zákonu, zákoně o svobodném přístupu k informacím a znalost systematiky a předpisů z oblasti ochrany osobních údajů Způsoby ověření d) Prokázat základní znalost zákona o zbraních e) Prokázat základní orientaci v zákoně o Policii České republiky a zákoně o obecní policii Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování Kritéria hodnocení a) Prokázat základní orientaci v detektivním vyšetřování, pátrání, prověrce, zpravodajství a ochraně b) Prokázat základní orientaci v obecných, speciálních a kriminalistických postupech c) Uvést základní formy a popsat metody minimalizace možností profesních selhání Způsoby ověření d) Objasnit základy psychologie osobnosti a komunikačního minima e) Vyjmenovat základní zdroje informací a způsoby získávání důkazů a informací Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Detektiv koncipient, :35:24 Strana 2 z 11

3 Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti Kritéria hodnocení Způsoby ověření a) Prokázat znalosti o zhotovení fotodokumentace b) Prokázat znalosti/dovednosti o pořízení zvukových záznamů s ohledem na legálnost a nelegálnost záznamů; vyhledávání skrytých záznamových zařízení c) Prokázat znalosti/dovednosti o provedení kontroly pomocí ručních, mobilních a rámových detektorů kovů d) Prokázat znalosti/dovednosti o použití optických prostředků (např. nočního vidění) e) Prokázat znalosti/dovednosti o použití osobních obranných a dalších prostředků při výkonu detektivní činnosti Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi Kritéria hodnocení Způsoby ověření a) Vysvětlit postup detektivního dokumentování obchodního případu b) Analyzovat informace o důkazech, činnosti osob, z dokumentů ve všech podobách apod. c) Prokázat oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů) d) Zpracovat podklady k předání klientovi s ohledem na legálnost a legitimitu e) Vysvětlit postup ukládání dat a ostatních podkladů v souladu s platnou legislativou (včetně ukládání nutné dokumentace o případu s ohledem na legislativu v oblasti daní, účetnictví, živnostenského úřadu apod.) Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.) Kritéria hodnocení a) Analyzovat klíčové informace, rozpoznávat příčiny a následky, řešit případné problémy b) Předvídat jednání svého protějšku, získat jej pro součinnost a minimalizovat možnosti vzniku konfliktu c) Prokázat znalosti základních veřejných informačních registrů a jejich použití, eventuálně přístupu k nim Způsoby ověření d) Popsat proces tvorby a prověřování detektivních verzí Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení. Detektiv koncipient, :35:24 Strana 3 z 11

4 Organizační a metodické pokyny Pokyny k realizaci zkoušky Vstupní požadavky Zkušební komise stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat. Požadavek na uchazeče je minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení). Nejpozději v den konání zkoušky předloží uchazeč i potvrzení o zdravotním stavu, které dokládá, že je schopen vykonávat danou pracovní činnost. Zkouška má formu písemné zkoušky a ústní/praktické zkoušky. Písemná zkouška má formu testu, který se skládá z 30 otázek. Test vyhodnocuje zkušební komise. Otázky jsou náhodně generovány ze souboru otázek. Aktuální soubor testových otázek bude spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem. Autorizovaným osobám bude předán při autorizaci a dále při aktualizaci soubor testových otázek na datovém nosiči. Test je složen tak, že typové otázky jsou rozděleny do 5 skupin; z každé skupiny obsahuje test 6 otázek. U každé otázky je možnost volby ze tří možných odpovědí /a) b) c)/, z nichž vždy pouze jedna je správná; za každou správnou odpověď obdrží uchazeč jeden bod. Autorizovaná osoba při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b) a c) u jednotlivých otázek. Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a bude uchováváno v souladu s 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ústní/praktická zkouška je založena na řešení konkrétních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě typové situace vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B ze souboru 30 typových situací. Aktuální soubor typových situací bude spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem. Autorizovaným osobám bude předán při autorizaci a dále při aktualizaci soubor testových otázek na datovém nosiči. Typové situace jsou rozděleny do dvou skupin, kdy skupina A primárně ověřuje odborné způsobilosti: Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování; Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti a skupina B primárně ověřuje odborné způsobilosti: Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi; Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.). V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky. Předseda komise ukončí ústní/praktickou zkoušku buď po uplynutí časového limitu, nebo po uznání, že byla dostatečně ověřena úroveň znalostí uchazeče. Výsledné hodnocení Zkoušení uchazeče provádí zkušební komise. Komise hodnotí splnění stanovených odborných způsobilostí; průběh zkoušky a dosažené výsledky zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč úspěšně vykonal zkoušku, jestliže získal u písemné zkoušky minimálně 80% správných odpovědí a u ústní/praktické zkoušky byl hodnocen hodnocením vyhověl. Úspěšné absolvování písemné zkoušky je podmínkou pro konání ústní/praktické zkoušky. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď vyhověl, pokud uchazeč vyhověl pro všechny ověřované odborné způsobilosti, nebo nevyhověl, pokud uchazeč pro některou ověřovanou způsobilost nevyhověl. Hodnocení je provedeno neveřejným hlasováním členů komise. Výsledek sděluje uchazeči předseda komise. Počet zkoušejících Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí složenou z autorizovaných osob nebo zástupců autorizovaných osob právnické osoby. Strana 4 z 11

5 Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby Členové komise musí splňovat následující kvalifikační požadavky: Minimálně vysokoškolské vzdělání získané absolvováním studia v bakalářském studijním programu a minimálně 5 let praxe v oboru služby soukromých detektivů nebo v oboru ostraha majetku a osob, z toho minimálně dva roky v posledních pěti letech před podáním žádosti o autorizaci. Další požadavky: - Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení (viz část první, Hlava II, díl 1/ 3/1b.) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin (doložit osvědčením). - Členové komise musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (doložit čestným prohlášením). - Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně a materiálně zajistit řádné konání zkoušky (doložit čestným prohlášením). Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky Autorizovaná osoba zajistí materiálně technické zázemí v dále uvedeném rozsahu: a) PC umožňující absolvování písemného testu b) odpovídající technické prostředky c) texty právních předpisů, záznamní a ostatní pomůcky nezbytné pro práci komise a činnost uchazeče Doba přípravy na zkoušku Celková doba přípravy na ústní/praktickou zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 minut. Doba pro vykonání zkoušky Písemná zkouška trvá maximálně 45 minut a ústní/praktická zkouška, která na ni navazuje, maximálně 30 minut. Strana 5 z 11

6 ADESTRA security, spol. s r.o. Kořenského 1038/11, Praha - Smíchov AIR security a.s. U Silnice 402/38, Praha - Liboc B & K Euro Secur, spol. s r.o. V Holešovičkách 1156/29, Praha - Libeň (praha 8) B.A.LEV s.r.o. Radonická 126/4, Praha - Miškovice Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Zoubkova 149/20, Brno - Nový Lískovec Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o., střední škola Sládečkova 393/90, Ostrava - Michálkovice Bezpečnostní a vzdělávácí institut s.r.o. Cejl 58/72, Brno - Zábrdovice (brno-sever) Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38, Praha - Nové Město (praha 1) Bohemia Manscraft, spol. s.r.o. Dr. Stejskala 113/2, České Budějovice - České Budějovice 1 CANA s.r.o. Weilova 1144/2, Praha - Hostivař ČECHYMEN servis s.r.o. Potoční 503/3, Ostrava - Bartovice Česká komora detektivních služeb, občanské sdružení Poděbradská 88/55, Praha - Hloubětín (praha 9) Český klub bezpečnostních služeb o.s. Třebešovská 109/11, Praha - Horní Počernice CHRÁNÍME s.r.o. Revoluční 3289/13, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem -Centrum ČOS - Česká ochranná společnost a.s. Kolejní 1323/12, Ostrava - Moravská Ostrava CZECH COMBAT ACADEMY o.s. Tejnická 1946/14, Praha - Strašnice (praha 10) CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Křenova 438/7, Praha - Veleslavín DEFENDIT s.r.o. Poděbradova 1833/99, Ostrava - Moravská Ostrava Detektívna Informačná Služba s.r.o. Detektivní Informační Služba ČR-organizační Moskevská 659/63, Praha složka - Vršovice (praha 10) EMPORIO Group s.r. o. Tylova 541, Litvínov - Horní Litvínov Forte strada s.r.o Masarykova 975, Rudná HENIG security servis, s.r.o. 5.května 797/20, Česká Lípa Hospodářská komora České republiky Freyova 82/27, Praha - Vysočany (praha 9) INTERNATIONAL CYNOLOGICAL ASSOCIATION o.s. Hyacintová 3234/11, Praha - Záběhlice (praha 10) INTERTRANSMED s.r.o. Pouzdřanská 641, Vranovice KEEN CZ s.r.o. Sametová 833/26, Liberec - Liberec Vi-Rochlice Strana 6 z 11

7 Letiště Praha, a. s. K Letišti 1019/6, Praha - Ruzyně LUKRON Servis s.r.o. Březina 30, MARLIN, s.r.o. Města Mayen 1536, Uherské Hradiště One Minute s.r.o. Malířská 227/14, Praha - Bubeneč (praha 7) ORANGE GROUP a.s. Ocelářská 344/10, Praha - Vysočany (praha 9) RASYGUARD, s.r.o. Nám. Republiky 63/16, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1 SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o. Trnkova 630/34, Brno - Líšeň Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice - Hranice I-Město Special Service International, spol. s r.o. Milady Horákové 686/12, Praha - Holešovice (praha 7) Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o. 17.listopadu 177, Malé Svatoňovice Střední odborná škola ochrany osob a majetku Plzeň s.r.o. Nade Mží 734/1, Plzeň - Skvrňany Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Leonovova 1795/3, Karviná - Hranice SWBC - service, a.s. Tovačovského 92/2, Praha - Žižkov (praha 3) TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. Alejnikovova 1822/5, Ostrava - Zábřeh TORO Security s.r.o. Hábova 2345/7, Praha - Stodůlky (praha 13) Unie soukromých bezpečnostních služeb Žitná 1578/52, Praha - Nové Město (praha 2) V3R s.r.o. Přívozní 1054/2, Praha - Holešovice (praha 7) 5 Points Group a.s. Českobratrská 2227/7, Ostrava - Moravská Ostrava Mgr. Armutidisová Zuzana Veverské Knínice 34, JUDr. Babinec Zdeněk Kopřivnice - Vlčovice 50, Mgr. Bačkovský Josef Zámecká 43, Libice nad Doubravou PaedDr. Bajcura Lubomír Cihlářská 669, Liberec - Liberec Vi-Rochlice JUDr. Bandžak Josef Batličkova 254/3, Praha - Libeň (praha 8) Mgr. et Bc. Beneš Jaroslav Drmoul 292, Bc. Beneš René Na Vrškách 1234, Praha - Zbraslav Bc. Beníšek Jan Vrábská 917/1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem Bc. Beníšek Stanislav Poplužní 72, Blovice - Hradiště Strana 7 z 11

8 Mgr. Berný Richard Nákupní 423/6, Havířov - Šumbark Mgr. Bílek Marek Slunná 297, Příbram - Příbram V-Zdaboř Ing. Blahut Zdeněk Loučim 54, Mgr. Brázda Petr Nerudova 1570, Pardubice - Zelené Předměstí (pardubice I) Bc. Cabáková Gabriela Kafkova 1462/57, Praha - Dejvice Ing. Čehovský Jaroslav Březinova 514/15, Prostějov Ing. Černín Vladan Livornská 440, Praha - Horní Měcholupy JUDr. Ing. Černý Jiří Vítovcova 275/26, Praha - Hodkovičky Ing. Bc. Chmelař Lubor Ke Koulce 1167/10, Praha - Smíchov Mgr. Cigánik Peter Svederník 133, Slovensko Bc. Císař Petr Holubkova 3099/4, Praha - Záběhlice (praha 10) Ing. Dočkalová Michaela Sazovice 45, Mgr. Drahota Miroslav Polní 48, Čachovice Ing. Dudek René Břidličná 803, Vřesina Mgr. Fajová Věra Otakara Jeremiáše 1996/21, Ostrava - Poruba Mgr. Ferda Michal Hartmannova 1127/88, Třebíč - Horka-Domky Ing. Franta Miroslav Braniborská 568, Milovice - Mladá Ing. Franz Václav Na Sadech 834, Prachatice - Prachatice ii Mgr. Frühauf Radek Saturnova 1333/29, Praha - Uhříněves Mgr. Fryauf Martin Žďárec 124, Mgr. Fryaufová Dita Žďárec 124, Mgr. Gábor Ján Hlásnice 50, Mgr. Hadrbolec Karel Milady Horákové 686/12, Praha - Holešovice (praha 7) Bc. Hájek Jaroslav Habrová 2655/4, Praha - Žižkov (praha 3) Bc. Hájková Kateřina Průkopnická 352/24, Vřesina Mgr. Havelka Jaroslav Rýmařovská 1025, Liberec - Liberec Xxx -Vratislavice nad Nisou Ing. Havlík Petr Osiková 287, Měšice Bc. Hejna Lubomír Na Hranici 223, Vratimov - Horní Datyně JUDr. Herda Jaroslav Bohúňova 1340/5, Praha - Chodov Ing. Hetto Antonín Liběšice - Trnobrany 22, Strana 8 z 11

9 PhDr. Hitmár Josef Na Rybníčku 266, Ostrožská Nová Ves - Chylice Mgr. Hlávka Martin Zdiměřická 1427/9, Praha - Chodov Mgr. Holemářová Milada Okružní 1952/27, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3 JUDr. Holub Jaroslav Polní 721, Mořkov Mgr. Hostina Antonín Vinohrady 1216/48, Lanžhot Ing. Bc. Hruška Marek Na Sovinci 866/20, Ostrava - Stará Bělá Mgr. Hubačová Lucie Boseň 74, Ing. Hypš Vítězslav Kymrova 102/3, Praha - Čakovice Mgr. Janečka Tomáš Brichtova 816/1, Praha - Hlubočepy Bc. Ježek Josef Nový Březhrad 194/2A, Hradec Králové - Březhrad Mgr. Karabín Mario Petřvaldská 777/86, Ostrava - Michálkovice Bc. Kempf Vítězslav Dreyerova 639/11, Praha - Hlubočepy Ing. Kokeš Václav Lovčenská 1256/10, Praha - Košíře PhDr. Ing. Konečný Alois Keplerova 126/14, Olomouc - Holice Mgr. Kovařík Zdeněk Šrámkova 274, Mladá Boleslav - Čejetičky Mgr. Kozina Stanislav Lopušné Pažite 73, Raďola, Slovensko Bc. Krejčí Ivo Stanislavova 776/12, Mohelnice Mgr. Bc. Kříha Josef Štítného 85/4, České Budějovice - České Budějovice 6 Mgr. Kroužil Milan Ženíškova 2125/10, Praha - Chodov Mgr. Bc. Kubát Pavel Štěpánská 1747, Kladno - Kročehlavy Bc. Kužvard Pavel Dolany 240, Bc. Kvirenc Martin Bohuslavice 317, Ing. Lučan Jiří Krásná 158, JUDr. Máčala Miroslav Vinohrady 1221/38, Lanžhot Mgr. Mánková Gabriela Dolní Čermná 34, PaedDr. Matoušková Jitka Nad Mezí 355, Zdiby - Přemyšlení Mgr. Michalka Ludvík Těchonín 182, Ing. et Ing. Migdal Josef Liptál 175, Ing. Miho Petr Libina 471, Ing. Bc. Mikeska Josef Suchov 236, Ing. Modlík Jaroslav Čsl. Armády 1585, Hostivice Strana 9 z 11

10 Ing. Musil Ivo Družstevní 142, Líně Mgr. Nižňanský Petr Akátová 459/3, Havířov - Šumbark JUDr. PhDr. Ondráček Zdeněk U Hřbitova 657, Trutnov - Horní Staré Město Mgr. Ondráčková Lenka U Hřbitova 657, Trutnov - Horní Staré Město Bc. Palička Vladimír Starostrašnická 164/38, Praha - Strašnice (praha 10) Ing. Papp Jiří Stavbařů 1789, Roudnice nad Labem Bc. Pařízek Zdeněk Valšov 114, PaedDr. Paukertová Jana S. K. Neumanna 1115, Mnichovo Hradiště JUDr. Pelant Josef Mahenova 153/2, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav ii Bc. Pištěk Roman Ke Džbánu 555/22, Praha - Liboc Bc. Pitro Michal Hlavatého 662/17, Praha - Háje Ing. Polášek David Polní 4575, Zlín Ing. Bc. Polášek Jiří Křižíkova 554, Trutnov - Střední Předměstí Mgr. Procházka Zdeněk Tusarova 1268/13, Praha - Holešovice (praha 7) Ing. Průcha Karel Masarykovo Náměstí 200, Blovice PhDr. Pytel Libor Ant. Barcala 1370/34, České Budějovice - České Budějovice 2 Bc. Rybář Pavel Podevsí 107, Dolní Lhota Mgr. Bc. Salon Miloslav Rezlerova 276, Praha - Petrovice JUDr. Šiler Karel Pustkovecká 156/73, Ostrava - Pustkovec Ing. Šiler Petr Pustkovecká 156/73, Ostrava - Pustkovec Bc. Škrabal Radek Na Rovinách 574/1, Praha - Lhotka Ing. Mgr. Šlamiar Milan Daškova 3075/12, Praha - Modřany Ing. Šmerák Pavel Jiráskova 1024, Choceň Ing. Smíšek Vlastimil Kunštátská 1336, Poděbrady - Poděbrady iii Ing. Smola Jiří Červenkova 527/2, Praha - Střížkov (praha 8) Ing. Bc. Šobr Petr Borovanského 2380/20, Praha - Stodůlky (praha 13) Ing. Šrůtek Václav Za Školkou 259/30, Praha - Satalice Ing. Štamberk Jan T.g.masaryka 925, Horoměřice Mgr. Štědrý Roman Zdiměřická 1450/22, Praha - Chodov Strana 10 z 11

11 JUDr. Štefka Vladislav Zádveřice-Raková - Zádveřice 45, Mgr. Šturm Antonín Nepomucká 548/125, Plzeň - Koterov Mgr. Švábenský Miroslav Pavla Perky 585, Veverská Bítýška Mgr. Bc. Sváček Jiří Jižní 327, Stráž pod Ralskem Mgr. Svoboda Jan Blatnice 253, Ing. Bc. Topka Vladislav Palackého 1231, Vodňany - Vodňany ii Mgr. Večeřová Iva Trhová 2300/2, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3 JUDr. Veselý Jiří Marie Majerové 1827/15, Litoměřice - Předměstí Mgr. Bc. Veselý Milan K. Štěcha 1208/10, České Budějovice - České Budějovice 2 JUDr. Vizvary Jiří Polní 615, Spořice Mgr. Vlas Hynek Sovenická 907/3, Praha - Kbely JUDr. Volný Jiří Dobratice 57, Bc. Vostrčil Zdeněk V Aleji 551, Králíky Bc. Vystrčil Marek Bílá Lhota - Červená Lhota 26, JUDr. Zmrhal Vladimír Pod Vrchem 2789, Mělník Mgr. Bc. Zrůbek Martin Ke Chlumu 287, Tábor - Klokoty Ing. Zvolský Antonín Zárubova 506/4, Praha - Kamýk Strana 11 z 11

Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostněprávní problematiku a ochranu osobních údajů

Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostněprávní problematiku a ochranu osobních údajů Detektiv koncipient (kód: 68-009-M) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Detektiv koncipient Kvalifikační úroveň NSK

Více

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi (zpravodajská činnost) 6

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi (zpravodajská činnost) 6 Detektiv zpravodajský pracovník (kód: 68-010-R) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Detektiv zpravodajský pracovník

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí detektiv (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vedoucí detektiv (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vedoucí detektiv (kód: 68-002-T) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Vedoucí detektiv Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi (prošetřování událostí) 6

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi (prošetřování událostí) 6 Detektiv pro prošetřování událostí (kód: 68-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Detektiv pro prošetřování událostí

Více

Hodnoticí standard. Strážný (kód: 68-008-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 24.1.2013

Hodnoticí standard. Strážný (kód: 68-008-E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 24.1.2013 Hodnoticí standard Strážný (kód: 68-008-E) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Povolání: Strážný Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Autorizované osoby. Detektiv koncipient (kód: M) Platnost standardu. Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68)

Autorizované osoby. Detektiv koncipient (kód: M) Platnost standardu. Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Detektiv koncipient (kód: 68-009-M) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Povolání: Detektiv koncipient Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Strážný (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68)

Hodnoticí standard. Strážný (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Strážný (kód: 68-008-E) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Strážný Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná způsobilost

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard Technik BOZP (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Technik BOZP (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Technik BOZP (kód: 39-004-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Technik BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Správce památkového objektu (kód: 82-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Specialista poradenství a prodeje krmných směsí (kód: T)

Specialista poradenství a prodeje krmných směsí (kód: T) Specialista poradenství a prodeje krmných směsí (kód: 29-033-T) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Specialista

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Montér vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím (kód: H)

Montér vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím (kód: H) Montér vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím (kód: 26-071-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká

Více

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: 62-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista

Více

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (kód: H)

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (kód: H) Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (kód: 41-053-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní mechanizátor Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Servisní technik ve strojírenství (kód: 23-095-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Servisní technik Kvalifikační

Více

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin (kód: 29-05-T) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Specialista

Více

Hodnoticí standard. Administrátor projektu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od:

Hodnoticí standard. Administrátor projektu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: Administrátor projektu (kód: 63-006-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Administrátor projektu Doklady potvrzující úplnou

Více

Organizování činností směřujících k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob 3

Organizování činností směřujících k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob 3 Pracovník dohledového centra (kód: 68-00-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Pracovník dohledového centra Kvalifikační

Více

Specialista pracovně právních vztahů

Specialista pracovně právních vztahů Specialista pracovněprávních vztahů (kód: 62-018-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Specialista pracovně právních vztahů Kvalifikační

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Vrtač pro trhací práce (kód: 21-068-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Vrtač Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Výhybkář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Výhybkář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Výhybkář (kód: 37-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Obsluha železniční dopravní cesty Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik technolog (kód: 23-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik technolog

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Dispečer důlní výroby (kód: 21-064-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Báňský technik

Více

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník v chemické výrobě (kód: 8-059-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 8) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Odborná

Více

Hodnoticí standard. Řidič sněžných pásových vozidel. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Řidič sněžných pásových vozidel. Odborná způsobilost. Platnost standardu Řidič sněžných pásových vozidel (kód: 23-082-H) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Řidič sněžných pásových vozidel Kvalifikační

Více

Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě (kód: H)

Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě (kód: H) Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě (kód: 36-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kameník Kvalifikační

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech 4

Navrhování a koordinace procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravních procesech 4 Logistik v dopravě a přepravě (kód: 37-031-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Logistik v dopravě a přepravě Kvalifikační úroveň

Více

Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: M)

Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: M) Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: 41-068-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání:

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla (kód: M)

Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla (kód: M) Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla (kód: 28-067-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Tranzitér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Tranzitér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Tranzitér (kód: 37-014-H) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Obsluha železniční nákladní dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotoreportér (kód: 34-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Směnař v poštovním provozu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Směnař v poštovním provozu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Směnař v poštovním provozu (kód: 37-048-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Směnař v poštovním provozu Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Pracovník cenotvorby (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Pracovník cenotvorby (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Pracovník cenotvorby (kód: 66-038-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Pracovník cenotvorby Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Vozmistr (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vozmistr (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vozmistr (kód: 37-046-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vozmistr Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost Název Úroveň Orientace

Více

Hodnoticí standard Administrátor pohřebiště (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Administrátor pohřebiště (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Administrátor pohřebiště (kód: 69-019-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Administrátor pohřebiště Kvalifikační úroveň

Více

Vodárenský technik telemetrie a automatizace

Vodárenský technik telemetrie a automatizace Vodárenský technik telemetrie a automatizace (kód: 36-080-N) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Vodárenský technik

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Hutník tavič ocelí (kód: 21-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Hutník Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Dělník výroby bednění (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník výroby bednění (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník výroby bednění (kód: 33-026-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Dělník v dřevozpracujícím

Více

Hodnoticí standard. Diagnostik kanalizační sítě (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Diagnostik kanalizační sítě (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Diagnostik kanalizační sítě (kód: 36-075-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Diagnostik kanalizační sítě Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Technik diagnostik kanalizační sítě. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Technik diagnostik kanalizační sítě. Odborná způsobilost. Platnost standardu Technik diagnostik kanalizační sítě (kód: 36-095-N) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Technik diagnostik kanalizační

Více

Hodnoticí standard. Dispečer silniční osobní dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dispečer silniční osobní dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dispečer silniční osobní dopravy (kód: 37-056-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista marketingu (kód: 66-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista marketingu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná

Více

Hodnoticí standard Tavič skloviny (kód: H) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Tavič skloviny (kód: H) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Tavič skloviny (kód: 28-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Tavič skloviny Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Hodnoticí standard. Studnař vrtů pro tepelná čerpadla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Studnař vrtů pro tepelná čerpadla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Studnař vrtů pro tepelná čerpadla (kód: 36-137-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Studnař Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Manipulant surovárny (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Manipulant surovárny (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Manipulant surovárny (kód: 29-056-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3 Kontrolor kvality dopravy (kód: 37-028-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kontrolor kvality dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4

Více

Hodnoticí standard. Kurýr (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Kurýr (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Kurýr (kód: 37-040-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kurýr Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná způsobilost Název Kontrola

Více

Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin (kód: H)

Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin (kód: H) Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin (kód: 41-069-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Mechanizátor pro pěstební

Více

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obráběč keramiky (kód: 28-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Keramik Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Technický pracovník pro katastr a restituce v lesním hospodářství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Technický pracovník pro katastr a restituce v lesním hospodářství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Technický pracovník pro katastr a restituce v lesním hospodářství (kód: 41-067-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní technik

Více

Hodnoticí standard. Fotolaborant (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotolaborant (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotolaborant (kód: 34-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Manažer BOZP (kód: 39-005-T) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Manažer BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Inženýr chemie produktmanažer (kód: 28-020-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Inženýr chemie Kvalifikační

Více

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H)

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H) Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: 29-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Vedoucí poštovního oddělení (kód: 37-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vedoucí poštovního oddělení Kvalifikační úroveň

Více

Operátor poštovních informačních služeb

Operátor poštovních informačních služeb Operátor poštovních informačních služeb (kód: 37-026-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Operátor poštovních informačních služeb

Více

Provozní deklarant mezinárodního poštovního provozu (kód: M)

Provozní deklarant mezinárodního poštovního provozu (kód: M) Provozní deklarant mezinárodního poštovního provozu (kód: 37-036-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při výrobě sádrových forem 3

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při výrobě sádrových forem 3 Výrobce sádrových forem (kód: 28-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Výrobce sádrových forem Kvalifikační

Více

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví (kód: 41-062- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní technik pro obchod,

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Koželuh (kód: 32-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Koželuh Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Hodnoticí standard. Bourání masa (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od:

Hodnoticí standard. Bourání masa (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: Bourání masa (kód: 29-021-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Řezník a uzenář Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik konstruktér (kód: 23-104-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik

Více

Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, rámcové stanovení doby vzniku, určení materiálového a technologického zpracování, užití

Předvedení starožitného zboží před zákazníkem, rámcové stanovení doby vzniku, určení materiálového a technologického zpracování, užití Prodavač uměleckých předmětů (kód: 66-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Prodavač uměleckých předmětů Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3 Montér vzduchotechniky (kód: 23-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Montér vzduchotechniky Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Lamač (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Lamač (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Lamač (kód: 36-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Lamač Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji Těžař dříví těžebně-dopravními stroji (kód: 41-091-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Těžař dříví těžebně-dopravními stroji

Více

Hodnoticí standard. Pracovník pískování skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník pískování skla (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník pískování skla (kód: 28-078-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Brusič skla Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Výroba potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba potravin (kód: 29-090-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby potravin Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba těstovin (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba těstovin (kód: 29-005-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Řidič důlní kolejové lokomotivy (kód: 21-050-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu (kód: 21-027- M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká

Více

Kožařský technik designér a modelář. Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Kožařský technik designér a modelář. Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Kožařský technik designér a modelář (kód: 32-017-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kožařský

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód: H)

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód: H) Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (kód: 26-036-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Stavitel automatických závlah (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Stavitel automatických závlah (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Stavitel automatických závlah (kód: 41-077-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Referent železniční dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Referent železniční dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Referent železniční dopravy (kód: 37-063-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Referent železniční dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Hutník tavič ocelí (kód: 21-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Hutník Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Pracovník výroby sesazenek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pracovník výroby sesazenek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pracovník výroby sesazenek (kód: 33-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Pracovník výroby dýh,

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Vrtač průzkumných vrtů (kód: 21-01-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Vrtač Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Studnař vrtaných studní (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Studnař vrtaných studní (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Studnař vrtaných studní (kód: 36-136-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Studnař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody (kód: H)

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody (kód: H) Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody (kód: 36-138-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32)

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Svrškařka (kód: 32-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Svrškařka Kvalifikační úroveň NSK

Více

Lisař na strojích s manuální obsluhou. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Lisař na strojích s manuální obsluhou. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Lisař na strojích s manuální obsluhou (kód: 21-040-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Štípač kamene (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Štípač kamene (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Štípač kamene (kód: 36-010-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Štípač kamene Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Samostatný technolog v krmivářství

Samostatný technolog v krmivářství Samostatný technolog v krmivářství (kód: 29-061-R) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Samostatný technolog v krmivářství

Více