A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava. : Zoologická zahrada Ostrava Michálkovická 197, Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava. : Zoologická zahrada Ostrava Michálkovická 197, Ostrava"

Transkript

1 Havlíčkovo nábřeží Ostrava 1 Zakázkové číslo : ZOO 4908 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava Investor : Zoologická zahrada Ostrava Michálkovická 197, Ostrava Stupeň dokumentace Vypracoval Hlavní inženýr projektu : DSP/DVD : Ing. Jiří Šafarčík Ing. arch. Miroslav Řehula Ing. Pavel Česlík Ing. Petr Kudlík Radim Šelong Ing. Lubomír Bajgar Pacutová Libuše Ing. Lubomír Hradil Jindřich Jansa : Ing. Vladimír Vašíček Ostrava, listopad 2008 Arch. č. : ZOO /1 Počet stran : 12

2 2 a1) Identifikace stavby Název stavby Místo stavby Katastrální území Pozemky dotčené stavbou : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava : Ostrava Stromovka uzavřený areál Zoo Moravskoslezský kraj : k.ú. Slezská Ostrava : části parcel parcelních čísel: 5279/7, 5310, 5321, 5279/1, 5325, 5279/6, 5312/5, 5312/1, 5338/1, 5339 Vlastník pozemků Charakter stavby : Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/ Moravská Ostrava : Novostavba v místě bývalého objektu restaurace, se zaměřením na ekologické vzdělávání návštěvníků zoologické zahrady s přidruženým restauračním provozem a souvisejícími stavebními objekty a2) Identifikace stavebníka Investor : Zoologická zahrada Ostrava příspěvková organizace Michálkovická Ostrava 2 IČO: a3) Zpracovatel projektové dokumentace Zpracovatel projektové dokumentace: V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř Ostrava 1 tel.: , , mobil: fax: Hlavní inženýr projektu : Ing. Vladimír Vašíček Zpracovatelé jednotlivých profesí: : Ing. Vladimír Vašíček autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika a dynamika staveb, č

3 3 Ing. arch. Miroslav Řehula zpracovatel architektonického řešení stavby Ing. Jiří Šafarčík zpracovatel stavebně technického řešení stavby aut. inženýr v oboru pozemní stavby č. autorizace Ing. Petr Kudlík zpracovatel zařízení zdravotně technických instalací, aut. inženýr v oboru technika prostředí staveb č. autorizace Ing. Lubomír Bajgar zpracovatel zařízení pro ochlazování a vzduchotechniku Ing. Lubomír Hradil zpracovatel požárně bezpečnostního řešení Radim Šelong zpracovatel zařízení pro vytápění Libuše Pacutová zpracovatel zařízení pro měření a regulaci Ing. Pavel Česlík zpracovatel zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů a4) Základní charakteristika stavby a její účel a4.1) účel užívaní stavby Stavba Návštěvnického centra střediska ekologické výchovy zahrnuje realizaci multifunkčního objektu, který je určen pro vzdělávací účely s ekologickou tématikou a je zároveň doplněn restauračním provozem. Tyto dva účely využití objektu se navzájem doplňují a jejich rozsah bude variabilně upravován dle konkrétních potřeb provozu zoologické zahrady. V období velké návštěvnosti zoologické zahrady bude preferován provoz restaurační-stravovací části s doplňkovým neformálním výukovým programem. V období menší návštěvnosti zoologické zahrady bude objekt určen pro konání výukových programů a odborných seminářů, přičemž restaurační část objektu bude sloužit pro stravování účastníků těchto vzdělávacích akcí. Jedná se o trvalou stavbu a novostavbu, situovanou v místě bývalé restaurace, která byla vybourána. Stavba se bude provádět kontinuálně, bez etapizace výstavby.

4 a4.2) zdůvodnění stavby, její funkce a význam 4 Posláním ZOO Ostrava je přibližovat živou přírodu všem lidem a zároveň pomáhat přežít druhům zvířat, které bojují o holou existenci. Tento nelehký úkol je nutno prezentovat široké veřejnosti a získávat pro toto poslání co nejvíce lidí. Myšlenky a prosazení realizace programů ochrany přírody a životního prostředí jsou v současnosti velice důležité. Nejen pro zachování okolní živé přírody a pro přežití jednotlivých živočišných a rostlinných druhů, ale jsou již důležité a skoro nezbytně nutné i pro přežití samotného lidstva. Vždyť jsme nedílnou součástí přírody, bez které se člověk jako jedinec i společenství nemůže obejít. Intenzivní činností pro zajištění energií pro svůj technický rozvoj lidstvo spíše stále zhoršuje okolní životní prostředí. Proto realizace úspor energií ve všech oblastech života lidské společnosti má velký vliv na ochranu životního prostředí. Zoologická zahrada v Ostravě chce rovněž přispět k tomuto celosvětovému trendu úspor energií. Je také nutno dbát na ekologickou a morální výchovu lidí a to již od ranného dětského věku, aby si člověk uvědomoval nutnost těsného sepjetí s přírodou a také své jedinečné možnosti svých rozumových vlastností tuto přírodu chránit. Areál Zoologické zahrady navštěvuje velké množství návštěvníků, kterým zoologická zahrada může poskytnout atraktivní formou tuto ekologickou výchovu. Pro tyto výchovné a prezentační činnosti v Zoo Ostrava chybí prostory, které by se staly centrem ekologické výchovy pro širokou veřejnost. Objekt tohoto centra musí přilákat k prohlídce většinu návštěvníků a proto je nutné jim poskytnout atraktivní podání dané tématiky ochrany životního prostředí. Zároveň k vzhledem k investičním nákladům pro výstavbu tohoto objektu je vhodné sdružit využití zamyšleného centra i k jiným účelům, které by odstranily současné problémy provozu Zoo. Tím vznikla myšlenka pro vybudování multifunkčního objektu Návštěvnického centra, který bude zahrnovat středisko ekologické výchovy, doplněné restauračním provozem, který je také v současnosti již dlouhodobě nevyhovující a často a stále více kritizovaný návštěvníky Zoo. Zoo Ostrava, jako snad již poslední zoo v ČR, nemá bohužel od svého založení až do dnešního dne v celém svém rozsáhlém areálu jediné moderní stravovací zařízení pro návštěvníky, které by umožňovalo i zimní provoz. Zároveň při konání různých prezentačních akcí, seminářů, školení je nutno zajistit technické a sociální zázemí pro účastníky těchto akcí. Tím by se vyřešilo mnoho problémů při výstavbě jednoho objektu, který by měl multifunkční využití, výukové, odpočinkové, restaurační a zároveň by splňoval i požadavky na zajištění sociálního zázemí pro návštěvníky a zaměstnance zoologické zahrady. Proto při jeho výstavbě se již bude pamatovat jak na sociální zařízení pro návštěvníky a zaměstnance, tak i na moderní toalety včetně WC pro handicapované spoluobčany, opět dlouhodobě velmi citelně chybějící. Součástí tohoto plánovaného návštěvnického střediska budou i venkovní plochy určené pro výuku, venkovní učebny a odpočinková zóna s terasou. Nosný prvek Návštěvnického centra bude zaměřen na problematiku ochrany přírody ČR. Myšlenka ochrany životního prostředí musí být zapracována v nejširším měřítku ve všech částech objektu, jak prostorových tak i konstrukčních. Zařízení ke stravování umístěné v objektu bude multifunkční a bude sloužit pro potřeby výukového centra, pro konání řady konferencí, přednášek pro širokou veřejnost a tím umožní i další rozšíření výukových aktivit zoologické zahrady. Zároveň každý, kdo navštíví stravovací zařízení projde částí objektu s ekologickou výchovou. Odpočinková zóna zahrne vybudování hracích míst pro děti s vodní tématikou Vodní svět v přírodě. V tomto prostoru budou umístěny interaktivní výukové prvky vyjadřující význam vody v přírodě, její koloběh a témata související s ochranou vod. Doplněním tohoto místa bude fontána s tryskami a s odpočinkovou zónou pro z atraktivnění výukového prostoru. V

5 5 okolí bude provedena výsadba chráněných druhů rostlin, kde bude dbáno na prezentaci způsobu jejich ochrany v přírodě. Při realizaci budou využity ekologické materiály pro výstavbu objektu, aby návštěvníkům mohly ukázat použití těchto materiálů pro možné zabudování do moderních konstrukcí stavby. Zároveň bude stavba realizována jako tzv. nízkoenergetický objekt, s využitím maximálního zateplení objektu a tím minimalizace nákladů na energetickou náročnost stavby. Pro zajištění provozu objektu budou využity obnovitelné alternativní zdroje energie solární energie pasivní i aktivní, obnovitelná biomasa z dřeva k vytápění objektu, apod. Umístění tohoto objektu je navrženo v místě stávající budovy restaurace, která byla určena jen pro letní provoz. Instalací otopných systémů do této stávající restaurace, by přineslo velké ztráty energií a velké investiční náklady. Obvodové konstrukce tohoto objektu měly špatné tepelně technické vlastnosti a byly morálně i fyzicky zastaralé. Objekt byl také z důvodu svého zcela havarijního stavu a svých nevyhovujících konstrukcí již dlouhodobě uzavřený a určený k demolici. Rovněž hygienické podmínky uvnitř objektu a hygienické vlastnosti stávajících zabudovaných materiálů byly nevyhovující dle dnešní legislativy a jejich podmínek. Proto rekonstrukce tohoto objektu nebyla možná a přinesla by mnoho technických a ekonomických problémů. Z tohoto důvodů byl objekt zbourán. Výstavba nového nízkoenergetického objektu bude prokazovat úsporu energie v možnosti porovnání dvou objemově a funkčně srovnatelných objektů, které byly však postaveny s jiným filozofickým a technickým záměrem. Tím se zároveň prokážou chyby této obecné lidské činnosti minulých generací, kdy na úspory energií ve spojitosti s životním prostředím nebyl brán zřetel. Proto nový objekt Návštěvnického centra pro ekologickou výchovu bude prezentovat úsporu energií jako důležitý nástroj pro ochranu životního prostředí. Odvod splaškových vod z objektu bude do kanalizace a následně do čistírny odpadních vod, vody ze stravovací části budou zaústěny do odlučovače tuků. Všechny tyto prvky stavby budou využity nejen prakticky, splňující svůj účel, ale budou určeny i pro výukové účely a názorně prezentovány veřejnosti, která by tímto získala i možnost shlédnutí vzorového objektu. Výstavba tohoto objektu také splní veškeré podmínky postupné modernizace a estetizace areálu zoologické zahrady. Umístěním nového objektu na již v minulosti zastavěném místě rovněž splníme požadavky ochrany životního prostředí, protože neubereme žádné další cenné přírodní plochy k zástavbě. Hlavním účelem jeho výstavby je na konkrétním objektu ukázat návštěvníkům areálu zoologické zahrady praktickou možnost úspory energií výstavbou nízkoenergetického objektu s použitím netradičních obnovitelných zdrojů energie pro zajištění jeho provozu. Zároveň touto úsporou energie je nutno prokázat návštěvníkům Zoologické zahrady její vliv na zlepšení a ochranu životního prostředí a nastínit tím směr vývoje lidské činnosti k způsobu získávání energií. V projektu stavby a v rámci jejího provozu jsou zahrnuty následující tématické okruhy spojené s ochranou životního prostředí: A) záležitosti související s ochranou přírody a krajiny, půdy, ovzduší a odpadovým hospodářstvím a vodním hospodářstvím města A1. Pro provoz objektu budou využity obnovitelné zdroje energie, solární energie pasivní i aktivní a zejména obnovitelná biomasa z dřevní štěpky k vytápění objektu

6 6 A2. Při realizaci bude objekt maximálně zateplen a bude vytvořen tzv. nízkoenergetický objekt A3. Při realizaci bude vyřešeno celkové napojení objektu na kanalizaci a čistírnu odpadních vod A4. Při realizaci objektu budou využity ekologické materiály pro výstavbu A5. Objekt bude realizován na místě bývalé nevyhovující stavby, proto nebude zabrána další přírodní plocha k výstavbě objektu. B ) výsadba zeleně B.1 V odpočinkové zóně bude provedena výsadba chráněných druhů rostlin s ukázkou možností jejich ochrany. C ) modernizace a provoz monitorovacích systémů C.1. Vedle objektu bude umístěno monitorovací zařízení pro identifikaci znečistění okolního prostředí, pro ukázku kvality prostředí v zoologické zahradě D ) přístrojové vybavení odborných organizací, zajišťujících péči o životní prostředí ve městě D.1. Ve výukových režimech bude použito přístrojového vybavení používaného odbornými organizacemi, zajišťujících péči o životní prostředí ve městě E ) vybavení a podpora činností subjektů zajišťujících ekologickou výchovu, osvětu a vzdělávání a ekologická výchova obecně E1. Projekt počítá s vytvořením centra ekologické výchovy - multifunkční zařízení pro konání řady konferencí, přednášek pro širokou veřejnost a umožní i další rozšíření výukových aktivit zoo E2. Odpočinková zóna kolem objektu zahrne vybudování hracích míst pro děti s vodní tématikou (význam vody v přírodě, cesta vody apod.) a prvků zaměřených na výuková témata související s ochranou vod E3. Všechny prvky použité při výstavbě budou rovněž určeny pro výukové účely a jejich použití bude prezentováno veřejnosti s doprovodnými přednáškami o použití techniky při snižování nároků na energie pro zabezpečení ochrany přírody. F ) Provedení speciálních posudků, chemických rozborů, měření apod. F.1. Předmětem návrhu objektu a projektové dokumentace bude zpracování speciálních tepelně technických posudků pro návrh systému vytápění a omezení tepelných ztrát objektu s využitím sluneční energie. Při výukových programech budou využívány výsledky speciálních měření, rozborů vlivu lidské činnosti na přírodní prostředí. a4.3) Rozsah stavby a členění stavby Hlavní náplní stavby Návštěvnického centra střediska ekologické výchovy je realizace nízkoenergetické budovy, která je zahrnuta v SO 01 Návštěvnickém centru. Ostatní stavební objekty souvisejí s hlavním objektem a zahrnují venkovní výukové objekty nebo úpravy přípojek inženýrských sítí a nezbytné bourací a demontážní práce menšího rozsahu.

7 7 Stavba je členěna na tyto stavební objekty: SO 01 Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy SO 02 Venkovní učebna SO 03 Vodní svět v přírodě SO 04 Vyhlídky s chodníky pro pěší SO 05 Estetizace hospodářského zázemí výběhu SO 06 Úprava přípojky splaškové kanalizace SO 07 Odlučovač tuků SO 08 Úprava přípojky dešťové kanalizace SO 09 Úprava přípojky elektro SO 10 Úprava přípojky vody SO 11 Úprava přípojky telefonu SO 12 Zahradní úpravy SO 13 Bourací a demontážní práce Předmětem samostatného vodoprávního řízení jsou objekty SO 07 Odlučovač tuků a SO 08 Úprava přípojky splaškové kanalizace. a4.3) Rozsah a účel projektové dokumentace pro stavební povolení a požadavky na přípravu stavby Tato předložená projektová dokumentace zpracovává danou stavbu na stupni projektu pro stavební povolení a byly v ní zapracovány požadavky z vyjádření jednotlivých veřejnoprávních orgánů či organizací spravujících inženýrské sítě. Následně po vydání stavebního povolení se upřesní projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby a dokumentace realizační, do které se zapracují podmínky vyplývající ze stavebního řízení a podmínky uvedené v samotném stavebním povolení. Zároveň se řešení jednotlivých stavebních části zpracuje do detailů nutných pro realizaci stavby. Na základě této realizační projektové dokumentace se také upřesní výkaz výměr s uvedením přesných typů materiálů a uvedením jejich výrobců. Tato dokumentace bude následně sloužit jako podklad pro objednávku jednotlivých částí stavby. b1) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, stavební pozemky, majetkoprávní vztahy b1.1) Popis staveniště Stavba je umístěna v oploceném areálu Zoologické zahrady Ostrava v zastavěné části, v místě bývalého objektu restaurace, který byl vybourán. Tento areál Zoologické zahrady se nachází v zastavěné části Statutárního města Ostravy, v Městském obvodu Slezská Ostrava. Po dobu výstavby je pozemek přístupný ze stávající hlavní obslužné komunikace v areálu zoologické zahrady, která má asfaltový povrch. Tato komunikace je přímo napojena na hlavní vjezd do zoologické zahrady. Obvod staveniště je rozsáhlý, ale většina plochy uvnitř staveniště nebude zastavěna. Na staveništi byly vybourány konstrukce bývalé restaurace. V místě vybouraných konstrukcí byl proveden návoz demoliční sutě a terén byl srovnán. V tomto prostoru se mohou také vyskytnout zbytky základů a konstrukce suterénu. Okolní plochy pro výstavbu jsou z části zastavěné lehkými přístřešky, zpevněnými plochami, oplocením a z části výběhem spárkaté

8 8 zvěře. Tyto objekty, které jsou v kolizi s novými stavbami budou vybourány v rámci bouracích prací. V okolí staveniště se nacházejí rovněž vzrostlé stromy. Určené stromy budou vykáceny, ostatní budou chráněny před poškozením. Terén na staveništi je svažitý. Po dobu výstavby lze odebírat vodu ze stávající přípojky vody a elektrickou energii ze stávajícího rozvaděče elektrické energie. Plocha staveniště se předpokládá: 2600,0 m 2 b1.2) Dotčené stavební pozemky b1.2.1) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí Staveniště bude rozmístěno na částí parcel, které budou dotčeny jednotlivými stavebními objekty, úpravou přípojek, venkovními chodníky apod. Tyto částí parcel dotčené stavbou budou následující: číslo parcely druh pozemku 5279/7 zastavěná plocha a nádvoří 5310 ostatní plocha 5321 ostatní plocha 5279/1 ostatní plocha 5325 ostatní plocha 5279/6 zastavěná plocha a nádvoří 5312/5 zastavěná plocha a nádvoří 5312/1 ostatní plocha 5338/1 ostatní plocha 5339 ostatní plocha b1.2.2) Majetkoprávní vztahy Vlastníkem všech pozemků je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava. c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu c1) Údaje o provedených průzkumech V rámci přípravy stavby se provedl geologický průzkum na staveništi. Dle profilu vrtu se v dané hloubce založení objektu nacházejí glacigenní zeminy třídy F6 polopevné konzistence, pro kterou platí výchozí nepřepočtená hodnota tabulkové únosnosti R dt =0,15MPa. Navážky stavebního odpadu zasahují v tomto vrtu do hloubky 1.2m. V ostatní ploše mohou být ještě

9 9 hlouběji. V souvislosti s bodovým charakterem průzkumných prací se předpokládá nehomogenita základové půdy v úrovni základové spáry a tudíž také reálná možnost nerovnoměrného sedání aktivního podzákladí. Stavba bude proto založena na hutněném štěrkovém polštáři. Projektované objekty stavby návštěvnického centra se považují za stavby jednoduché, při jejich realizaci se bude tudíž v souladu s článkem 24a) ČSN postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie. Podrobněji viz zpráva z výsledků geologického průzkumu, která je nedílnou součástí projektové dokumentace. Staveniště se nachází v Mapě důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava město a přilehlých katastrálních územích okresu Karviná na ploše C 1 0. Doznívající projevy poddolování na povrch a povrchové objekty v tomto území, s ohledem na časový odstup důlní činnosti ve vlivné vzdálenosti, jsou charakterizovány udáním V. až IV. skupiny stavenišť podle klasifikace ČSN Navrhování objektů na poddolovaném území. V projektu a při výstavbě bude respektována ČSN Stavba se zároveň nachází v území s možným nahodilým výstupem důlních plynů podle mapy,,kategorizace území OKR zpracované v 5/2002 OKD, DPB, a.s. Na základě této informace byla zpracována zkouška koncentrace CH 4 a CO 2 v půdním vzduchu. Dle této zkoušky nepřesáhla koncentrace CH 4 v průběhu měření v půdním vzduchu hodnotu 0,4 %. Na základě tohoto měření a vyhodnocení výsledků výstupů důlních plynů byl místu stavební činnosti přiřazen klasifikační stupeň nebezpečí výstupu metanu bez nebezpečí. Proto v průběhu stavebních prací není nutno provádět další bezpečnostní opatření a zajišťovací protimetanová opatření. Výsledky a přílohy tohoto průzkumu jsou uvedeny v dokladové části projektu. Rovněž v místě stavby bylo provedeno měření výstupu radonu. Dle výsledků měření byl stavební pozemek zařazen do kategorie nízkého radonového indexu pozemku (RI). Na základě 6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění, stavebního zákona č.50/1976 Sb. v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. není nutno provést ochranná opatření proti pronikání radonu do objektu. Výsledky radonového průzkumu jsou doloženy v dokladové části projektu. c2) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu c2.1) napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu Areál Zoologické zahrady je kontinuálně napojen na stávající dopravní komunikační síť města Ostravy. Stavba Návštěvnického centra se nachází v horní části areálu Zoologické zahrady, v nedaleké vzdálenosti od hlavního vjezdu. Od tohoto vjezdu ke staveništi vede hlavní obslužná komunikace v areálu zoologické zahrady a stavba je dobře přístupná z této komunikace. c2.2) napojení stavby na technickou infrastrukturu Stavba Návštěvnického centra je v dosahu stávajících inženýrských sítí a bude na tyto sítě napojena. Jejich kapacita je dostačující pro realizaci stavby a souvisejících stavebních objektů. Přípojka elektro se přivede ze stávajícího podzemního páteřního vedení elektrické energie, které probíhá za objektem návštěvnického centra a rozvede se k jednotlivým objektům. Přípojka vody se napojí na stávající rozvod pitné vody, který probíhá kolem objektu a rovněž se rozvede k jednotlivým stavebním objektům. Odvod dešťové vody ze střech objektu návštěvnického centra se napojí na stávající vedení dešťové kanalizace. Odvod

10 10 dešťové vody ze střechy venkovní učebny se zaústí do nové větve dešťové kanalizace, která se protáhne do přírodního jezírka, které bude imitovat kořenovou čističku odpadních vod. Do tohoto jezírka se rovněž napojí voda stékající z fontány a z vodních trysek. Přepadem z jezírka bude tato přebytečná dešťová voda zaústěna do stávající vodoteče, bezejmenného vodního toku. Splaškové vody z objektu Návštěvnického centra budou napojeny na novou čističku odpadních vod, která je součástí samostatné stavby a bude se realizovat před nebo v souběhu s výstavbou Návštěvnického centra. Splaškové vody z kuchyně návštěvnického centra budou zaústěny do lapače tuků a po jejich vyčistění budou odtékat do čistírny odpadních vod. Telefonní přípojka se do objektu povede ze stávajícího rozvodu telefonu v areálu zoologické zahrady. d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů Projekt stavby byl předán ke schválení dotčeným orgánům státní správy a dotčeným organizacím vlastnicím či spravujícím inženýrské sítě. Tyto orgány udělily souhlas se stavbou nebo vznesly své podmínky a požadavky ve svých vyjádřeních., které byly následně zapracovány v projektové dokumentaci stavby. Tyto vyjádření jsou doloženy v dokladové části projektu. e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu V projektu byly zapracovány obecné požadavky na výstavbu. f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí Projektovaný charakter rekonstruované stavby splňuje podmínky pro využití daného území. Pro danou lokalitu byl zpracován Územní plán města Ostravy, schválený dne Projektovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentaci. Stavba je navržena na pozemcích v areálu Zoologické zahrady Ostrava, které mají dle Územního plánu města Ostravy, schváleného dne usnesením č.778/m, funkci,,zoologická zahrada. Dle příslušného regulativu funkčního využití ploch v dané oblasti je umístění jednotlivých objektů stavby Návštěvnického centra v uvedené funkční ploše funkčním využitím,,přípustným. Viz vyjádření ÚHA Magistrátu města Ostravy, které je přiložené v dokladové části. Na tuto stavbu byl vydán územní souhlas čís. 435/2008, spis. Zn. ÚPaSŘ/2427/08/Be. g) Věcné a časové vazby rekonstrukce stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby či investice nejsou. h) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby, způsob výstavby Stavba bude provedena dodavatelským způsobem. Dodavatelská firma bude vybrána na základě výběrového řízení. Rekonstrukce objektu se bude provádět po částech, dle zvoleného

11 11 technologického postupu dodavatelské firmy. Předpokládaná doba výstavby při kontinuálním způsobu rekonstrukce v normálních časových poměrech a zohlednění klimatických podmínek pro výstavbu je odhadována na 12 měsíců. Předpokládané zahájení výstavby: Ukončení stavby : Zahájení zkušebního provozu: Ukončení zkušebního provozu: Zahájení provozu: Lhůta výstavby včetně zkušebního provozu: 14 měsíců i) Statistické údaje SO 01 Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy Zastavěná plocha nového objektu Návštěvnického centra 466,0 m 2 Zastavěná plocha venkovních teras Návštěvnického centra 170,0 m 2 Zastavěná plocha I.PP objektu Návštěvnického centra 466,0 m 2 Užitková plocha I.PP - technické zázemí kotelna, VZT, sklady 430,0 m 2 Zastavěná plocha I.NP objektu Návštěvnického centra 466,0 m 2 Celková užitková plocha v I.NP objektu Návštěvnického centra 402,0 m 2 Užitková plocha v I.NP - stravovací část se sociálním a technickým zázemím 199,0 m 2 Užitková plocha v I.NP - výuková část se sociálním a technickým zázemím 203,0 m 2 Zastavěná plocha II.NP objektu Návštěvnického centra 187,0 m 2 Užitková plocha v II.NP - výuková část se sociálním a technickým zázemím 154,0 m 2 Obestavěný prostor Návštěvnického centra 4500,0 m 3 SO 02 Venkovní učebna Zastavěná plocha Venkovní učebny včetně zpevněných ploch 248,0 m 2 Zastavěná plocha přístřešku učebny 142,0 m 2 SO 03 Vodní svět v přírodě Zastavěná plocha Vodního světa v přírodě 650,0 m 2 SO 04 Vyhlídka s chodníky pro pěší Zastavěná plocha Vyhlídky s chodníky pro pěší 375,0 m 2 SO 05 Estetizace hospodářského zázemí výběhu Zastavěná plocha Estetitace hospodářského zázemí 464,0 m 2

12 12 j) Přehled výchozích podkladů Pro vypracování této projektové dokumentace byly k dispozici tyto podklady: 1) Architektonický návrh objektu 2) Požadavky investora 3) Zaměření okolí objektu 4) Obhlídka staveniště 5) Exkurse v objektech obdobného typu 6) Vyjádření dotčených orgánů 7) Geologický průzkum

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

Pivovar Hotel Na Rychtě

Pivovar Hotel Na Rychtě NÁZEV STAVBY : PIVOVAR HOTEL NA RYCHTĚ MÍSTO STAVBY : UL. KLÁŠTERNÍ 75/9, ÚSTÍ NAD LABEM CENTRUM INVESTOR : TRADE FINANCE, s.r.o., Vinohradská 164/2279, 130 00 Praha 3 PROJEKČNÍ STUPEŇ : DOKUMENTACE K

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Zodpovědný projektant: Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Místo stavby: Katastr: Investor: stavby: Objekt: Projektant: Dolní Bečva 578, p.č. st. 939 Dolní Bečva 628 522 Vypracoval:,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí Bystřice - kanalizační přípojka splašková A průvodní zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí Bystřice - kanalizační přípojka splašková A průvodní zpráva Stupeň: US OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

Regulační plán TISEM - SEVER

Regulační plán TISEM - SEVER Regulační plán TISEM - SEVER I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Tisem Regulační plán Tisem - Sever Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Odpovědný projektant, Ing.arch. Miroslav Tůma I.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A.1 Identifikační údaje. A.2 Seznam vstupních podkladů. A.3 Údaje o území. A.4 Údaje o stavbě

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A.1 Identifikační údaje. A.2 Seznam vstupních podkladů. A.3 Údaje o území. A.4 Údaje o stavbě A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení - 1 - A.1 Identifikační

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna Eliáška, Kamenický Šenov, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna Eliáška, Kamenický Šenov, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna Eliáška, Kamenický Šenov, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ NA VÁPENCE V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 473/2, 476/59, 476/7 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ NA VÁPENCE V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 473/2, 476/59, 476/7 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ NA VÁPENCE V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 473/2, 476/59, 476/7 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice SZ: Sp - Nech 0709 /2012, čj. Nech 0709/2012 Nechanice, 14. 8. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. ÚDAJE O ÚZEMÍ Název dokumentace : ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PEKELCE 2 Místo : Lokalita Pekelce 2 Město : 767 01 Kroměříž Katastrální území : 588296 Kroměříž a 674991 Vážany u Kroměříže

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3530-353/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3530-353/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3530-353/2013 O ceně rodinného domu v Praze Ďáblicích, Kučerové č.p.137/14, včetně příslušenství a pozemků p.č.690, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 319 m 2 a p.č.691, zahrada,

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

A.4 ÚDAJE O STAVBE 4 OBSAH. A.PRŮVODNíZPRÁVA 2

A.4 ÚDAJE O STAVBE 4 OBSAH. A.PRŮVODNíZPRÁVA 2 OBSAH A.PRŮVODNíZPRÁVA A.l IDENTIFIKAČNí ÚDAJE A.l.l ÚDAJE O STAVBĚ a) název stavby b) místo stavby c) předmět projektové dokumentace A.1. ÚDAJE O STAVEBNíKOVI A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE zpracovatel

Více

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Stránka 1 z 12 Textová část Stránka 2 z 12 Název akce : Územní studie Lokalita D1, D2 Nad hřištěm, Perná Zastavovací studie lokality C Perná Investor : Zpracovatel : Stupeň : Obec Perná, 691 86 Perná 294

Více

Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA červenec 2012 vypracoval: Ing.arch.Václav Drchal Plzeňský projektový architektonický atelier s.r.o. Barrandova 28, 326 00 Plzeň

Více

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č.

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č. AUTORIZACE: PARÉ ČÍSLO: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RUPRECHTICE - KRAKONOŠOVA

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RUPRECHTICE - KRAKONOŠOVA ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RUPRECHTICE - KRAKONOŠOVA zadavatel: MAGISTRÁT MĚSTA LIBERCE Odbor Hlavního Architekta zpracovatel: Ing.arch.Vojtěch Šrut autorizovaný architekt, ČKA 03 458 Albrechtická 69, 460

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

KŇOVICE - LOKALITA Z12

KŇOVICE - LOKALITA Z12 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka 32 264 01 Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Číslo zakázky: 21/14 STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Dokumentace pro provedení stavby Stavebník: Projektant: Moravský zemský archiv v Brně Palachovo

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1998-584/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu Předmětem projektové dokumentace je novostavba sportovního hřiště a novostavba hracího hřiště v areálu zahrady 2. ZŠ v Kolíně 2. 1.1 Použité podklady V projektu

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz ZEMPOLA- sdružení RNDr. Miroslav KONEČNÝ,CSc. 739 53 H n o j n í k č. 136 Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 62/20013 Sb. - (novely vyhlášky č. 499/2006

Více

Znalecký posudek číslo 3639 309/07

Znalecký posudek číslo 3639 309/07 Znalecký posudek číslo 3639 309/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 15 B Í L O V E C katastrální území: Lubojaty bývalý okres: Nový Jičín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03498/2011/BN MeUSM/04509/2011 Marek Bartoň 572 416

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Tel.: 377 915 477 Fax : 377 915 278 E-mail: jana.melicharova@vseruby.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD Č. j. : Stav. 427/2012 Všeruby 19.3.2013 R O Z H O D N U T Í ROZHODNUTÍ JE DORUČOVÁNO

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

A. Pruvodní zpráva. Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch OBEC HEŘMANOVICE, 793 74 HEŘMANOVICE 131

A. Pruvodní zpráva. Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch OBEC HEŘMANOVICE, 793 74 HEŘMANOVICE 131 A. Pruvodní zpráva Změny c b a Navrhl / vypracoval Zodp. projektant Techn. kontrola Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch podpis : podpis : podpis : Datum Podpis Z H O T O V I T E L I

Více

Souhrnná technická zpráva. B.1 Popis území stavby. B.2 Celkový popis stavby

Souhrnná technická zpráva. B.1 Popis území stavby. B.2 Celkový popis stavby B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Jedná se o pozemek zapsaný v katastru nemovitostí p.č.1746, zastavěná plocha a nádvoří 423 m 2. Jedná objekt kotelny

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 1026/2011/VÝST/Jž/ Náchodě

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2555-512/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci a) pozemku parc.č. St. 59 jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 69, pozemků parc.č. 258/44, parc.č. 393/2 a parc.č. 393/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3073/85/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku č. 2386/85 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 2386/24 a 2386/83 v katastru

Více

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV PODKLAD PRO ZADÁVACÍ PROJEKT OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV INVESTOR : Obec Brniště, Brniště č.p.102, 471 29 PRACOVATEL DOKUMENTACE : ADS ing.arch..jaroslav ŘEŘICHA, U Zeleného

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 1. strana B 1 - Charakteristika území stavby B 1.1

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality Obsah: 1. Identifikační údaje stavby Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel 2. Charakteristika lokality Stávající stav Údaje o pozemcích 3. Provedené průzkumy

Více

Výstavba bytového domu podporovaného bydlení na pozemcích p.č.841/1, 841/2 a 841/5 v Hevlíně

Výstavba bytového domu podporovaného bydlení na pozemcích p.č.841/1, 841/2 a 841/5 v Hevlíně PROJEKT KE SLOUČENÉMU UZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Výstavba bytového domu podporovaného bydlení na pozemcích p.č.841/1, 841/2 a 841/5 v Hevlíně Projekt bytových jednotek tvořících systém bydlení pro seniory

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO REKONSTRUKCE PRACOVIŠTĚ ANGIOGRAFIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje stavby a investora, základní charakteristika

Více

Znalecký posudek číslo 3793 133/08

Znalecký posudek číslo 3793 133/08 Znalecký posudek číslo 3793 133/08 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 21 T U R O V I C E katastrální území: Turovice bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č.

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č. ODHAD č.9/1/018 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: Na pozemku parc. č.: Pozemky parc.

Více

E Zásady organizace výstavby

E Zásady organizace výstavby E Zásady organizace výstavby VŠCHT rekonstrukce 2 velkých poslucháren budovy B Stavba: rekonstrukce Datum: 12/2010 Stupen: PPD Firma: DOMISTAV CZ a.s. Vypracoval: Ing. Martin Gazda Vedoucí projektu: Ing.

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2385-285/2009 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 52, dílna na p.č. St.54/1, p.č. St.53, St.54/1, 7/12, 7/13 a 211/14 Adresa nemovitosti: Karolín 52, 679 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ. č. 1905-70/11. Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství a pozemky

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ. č. 1905-70/11. Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství a pozemky ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------- č. 1905-70/11 Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství

Více

A.jpg D O M O V S E Z V L Á Š T N Í M R E Ž I M E M T U R N O V. s t á v a j í c í m u d o m o v u d ů c h o d c ů

A.jpg D O M O V S E Z V L Á Š T N Í M R E Ž I M E M T U R N O V. s t á v a j í c í m u d o m o v u d ů c h o d c ů A.jpg D O M O V S E Z V L Á Š T N Í M R E Ž I M E M T U R N O V a r c h i t e k t o n i c k á s t u d i e p ř í s t a v b y k e s t á v a j í c í m u d o m o v u d ů c h o d c ů ing.arch. Zdeněk Sláma,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST POD NÁDRAŽÍM ÚZEMNÍ STUDIE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Invest@Property consulting s.r.o., Jaurisova 4, 140 00 Praha 4 Datum: 05/2014 0/10 OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Znalecký posudek číslo 1650/140/2008

Znalecký posudek číslo 1650/140/2008 Znalecký posudek číslo 1650/140/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí bytové jednotky č. 91/5 o velikosti 2+1 včetně všech součástí a příslušenství nacházející se v budově č.p. 91 na pozemku

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Σ...2.650,- tis. Kč. Oprava příjezdové cesty...70,- tis. Kč = předpokládána ½ celkových nákladů (celková cena 140,- tis. Kč)

Σ...2.650,- tis. Kč. Oprava příjezdové cesty...70,- tis. Kč = předpokládána ½ celkových nákladů (celková cena 140,- tis. Kč) Budova karlovarského pracoviště GIBS se nachází v intravilánu města Karlovy Vary ve Staré Roli na hranici zóny občanské vybavenosti a zóny čistého městského bydlení, kde tvoří součást uliční zástavby Truhlářské

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí tel.: +420494377000 mestsky _urad@tyniste.cz

Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí tel.: +420494377000 mestsky _urad@tyniste.cz REGULAČNÍ ZÁSADY TÝNIŠTĚ N.O. LOKALITA PODBOŘÍ U DUBU PARCELA 1. PARCELA 16. PARCELA 36. INVESTOR : MĚSTO TÝNIŠTĚ N.O. Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí tel.: +420494377000 mestsky _urad@tyniste.cz

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/030487/2013/OS/US/Obr V Olomouci dne 20.02.2013

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz.

IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz. IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz Průvodní zpráva Akce: Investor: Stupeň : Úpravy dešťové kanalizace ve Stěžírkách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 864-39/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 864-39/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 864-39/2014 o ceně nemovitých věcí: pozemku parc.č. St. 88 jehož součástí je rodinný dům č.p. 273 včetně příslušenství v obci Stříbrnice, k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko

TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko Tel./Fax: 596 423 125, e-mail: tevos@tevos.cz Akce: Prodloužení kanalizačního řadu za účelem odvodu splaškových vod z RD Stavebník: Libor Rusnok Oldřichovice

Více

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění:

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění: OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Odůvodnění: a) Vymezení řešené plochy 2 b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 2-3 c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015 NEMOVITÁ stavební p.č.2569/5 včetně čp. 1087 rodinný dům a p.č.2569/4 zahrada VĚC: a stp.č.2569/22 bez stavby, vše v katastrálním území Poděbrady, obec Poděbrady,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 37/2015 (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 219 Na pozemku parc. č.: 552 Pozemky parc. č.:

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-5631/2009-891/HH Rousínov, dne 2. listopadu 2009 Oprávněná

Více