S B Í R K A U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 117 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci domů čp v Mladé Boleslavi (Bytové družstvo Laurinova I) Návrh na finanční vyrovnání s Bytovým družstvem Laurinova II Zpráva o vyřízení interpelací Návrh na schválení prodeje stp. 5411, budovy na stp. 5411, pp. 161/4, pp. 161/5, pp. 161/7, pp. 161/9, části pp. 1235, části pp. 1236/1, části pp. 1244/1 v katastrálním území Mladá Boleslav (VD Real, s.r.o.) Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav za rok Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc Zápis o kontrole účelovosti čerpání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2012 z prostředků rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav na provoz a údržbu městského stadionu dle smlouvy č. 8/2012/OŠKTv ze dne 3. února 2012 s FK Mladá Boleslav, a.s., se sídlem U Stadionu 1118, Mladá Boleslav Návrh na poskytnutí finančních prostředků k úhradě podílu města k dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací v roce 2013 organizacím na sportovní činnost mládeže Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav kap. 11 sociální věci, obecně prospěšné společnosti Spokojený domov o.p.s., na úhradu nákladů spojených s poskytováním terénních sociálních služeb občanům města Mladá Boleslav v roce Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav kap. 11 sociální věci, občanskému sdružení Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, se sídlem Karlínské nám. 59/12, Praha 8 - Karlín, pro základní organizaci v Mladé Boleslavi na úhradu provozních nákladů v roce Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav kap. 11 sociální věci, občanskému sdružení Jekhetani Luma Společný svět, o.s. na zajištění poskytování sociálních služeb v roce

2 3807. Návrh na schválení přijetí neinvestiční účelové dotace poskytnuté na realizaci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období , registrační číslo CZ.1.04./3.1.03/ Návrh na schválení prodeje části pp. 1254/1 v k.ú. Mladá Boleslav a pp. 289/44 a pp. 289/45 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (ČEZ Distribuce, a.s.) Návrh na schválení prodeje stp a stp.4738 v k.ú. Mladá Boleslav (ČEZ Distribuce, a.s.) Návrh na schválení směny nemovitostí v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (Eva Divišová) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne , tj. prodej pp v k.ú. Mladá Boleslav (Bezručova ulice č.p. 254) Návrh na schválení prodeje pp. 1119/14 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Nevstávalovi) Návrh na schválení prodeje dvou částí pp. 931/1 v k.ú. Podlázky (EG CENTER s.r.o.) Návrh na schválení koupě pp. 740/7 v k.ú. Podlázky (ČR - Státní statek Čáslav) Návrh na vzetí na vědomí nabytí pp. 23/1 a pp. 37/4 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi jako opuštěný majetek dle 135 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Návrh na schválení směny nemovitostí v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (UNO NK, výrobní družstvo) Návrh na schválení prodeje bytu č. 1269/3 v ul. Zalužanská a bytu č. 57/7 na Českobratrském náměstí, spolu s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných částech domů a příslušnými spoluvlastnickými podíly na pozemcích podle zák. č. 72/1994 Sb Návrh na schválení prodeje bytu č. 989/21 ul. Havlíčkova spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domů a příslušným spoluvlastnickým podílem na pozemcích podle zák.č.72/1994sb Návrh na schválení prodeje stp. 2252, pp. 730/11 a části pp. 730/1 v katastrálním území Mladá Boleslav (ŠKODA AUTO a.s.) Informace o schválených rozpočtových opatřeních Návrh na schválení neinvestičního transferu Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvkové organizaci Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 2/12 v roce 2013, navýšení rozpočtu statutárního města a neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Knihovna města Mladá Boleslav Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/13 v roce Návrh na schválení rozšíření zóny Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města pro Regionální operační program Střední Čechy. 2620

3 3825. Návrh na vzetí na vědomí zprávu o provedených opatřeních vyplývajících ze závěrečného zhodnocení zápisu o následné kontrole hospodaření příspěvkové organizace Městské divadlo Mladá Boleslav Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2013, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na úhradu podílu nákladů na revitalizaci domů čp v Mladé Boleslavi (Bytové družstvo Laurinova I) b e r e n a v ě d o m í zprávu představenstva Bytového družstva Laurinova I, se sídlem Štefánkova 1373, Mladá Boleslav, IČO , přednesenou na zasedání zastupitelstva a žádost o finanční vyrovnání mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Bytovým družstvem Laurinova I z I a) úhradu podílu ve výši 51% nákladů na revitalizaci objektu sestávajícího se z domů čp v ulicích Štefánikova a U Kasáren v Mladé Boleslavi v rozsahu dle rozpočtu, který je přílohou tohoto materiálu, formou odpovídajícího podílu na splátkách úvěru s minimální dobou splácení deset let b) úhradu podílu ve výši 51% nákladů spojených s přípravou projektu revitalizace objektu sestávajícího se z domů čp v ulicích Štefánikova a U Kasáren v Mladé Boleslavi v celkové výši ,--Kč včetně DPH, tedy částky ,--Kč včetně DPH č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na finanční vyrovnání s Bytovým družstvem Laurinova II. b e r e n a v ě d o m í zprávu představenstva Bytového družstva Laurinova II., se sídlem U Kasáren 1381, Mladá Boleslav, IČO , přednesenou na zasedání Zastupitelstva a žádost o finanční vyrovnání mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Bytovým družstvem Laurinova II. z

4 I úhradu podílu ve výši 51% nákladů na statickou úpravu a uzavření pavlačí domu čp. 1380/III 1383/III v ulici U Kasáren v Mladé Boleslavi v rozsahu dle žádosti družstva z , která je přílohou tohoto materiálu, formou odpovídajícího podílu na splátkách úvěru s minimální dobou splácení deset let č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na zasedání zastupitelstva města v měsíci březnu 2013 b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje stp. 5411, budovy na stp. 5411, pp. 161/4, pp. 161/5, pp. 161/7, pp. 161/9, části pp. 1235, části pp. 1236/1, části pp. 1244/1 v katastrálním území Mladá Boleslav (VD Real, s.r.o.) záměr prodeje pozemků v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav: - stavební parcely 5411 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 251 m 2 - budovy bez čp/če a stavební parcele 5411 (objekt občanské vybavenosti rozsáhlé chráněné území) - pozemkové parcely 161/4 (zahrada) o výměře 18 m 2 - pozemkové parcely 161/5 (zahrada) o výměře 50 m 2 - pozemkové parcely 161/7 (zahrada) o výměře 31 m 2 - pozemkové parcely 161/9 (zahrada) o výměře 190 m 2 - části pozemkové parcely 1235 (ost. plocha ost. komunikace) o výměře do 530 m 2 - části pozemkové parcely 1236/1 (ost. plocha ost. komunikace) o výměře do 80 m 2 - části pozemkové parcely 1244/1 (ost. plocha ost. komunikace) o výměře do 90 m 2 výměra celkem do m 2 do vlastnictví společnosti VD Real, s.r.o., IČO , se sídlem Na Kozině 1438, Mladá Boleslav, PSČ , za účelem výstavby polyfunkčního domu dle architektonického návrhu diplomního projektu řešícího 1. etapu revitalizace prostranství na Kozině, a to za cenu: - stp ve výši 4.200,-- Kč/m 2 a 2622

5 - pp. 161/4, pp. 161/5, pp. 161/7, pp. 161/9, část pp. 1235, část pp. 1236/1 a část 1244/1 ve výši 2.310,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje, s tím, že definitivní výměra převáděných částí pozemků (pp. 1235, pp.1236/1 a pp. 1244/1) bude stanovena příslušným geometrickým plánem a za podmínky, že kupující na vlastní náklady zajistí demolici dočasné stavby na stavební parcele 5411 a na části pozemkové parcely 161/5. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav za rok 2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav za rok 2012 podle přílohy důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc 2012 b e r e n a v ě d o m í souhrnné výsledky hospodaření města za rok 2012 po přezkoumání krajským úřadem: a) plnění rozpočtu za období ve výši ,61 tis. Kč na straně příjmů, čerpání rozpočtu na straně výdajů ve výši ,40 tis. Kč, splátku úvěru Slovanka ve výši tis. Kč, splátku úvěru na VŠ areál Na Karmeli ve výši tis. Kč, splátku investičního úvěru 44 mil. ve výši tis. Kč, splátku investičního úvěru 72 mil. ve výši tis. Kč, splátku jistiny investičního úvěru 180 mil. ve výši tis. Kč a splátku jistiny úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši 2.121,29 tis. Kč. b) výnosy z podnikatelské činnosti města ve výši ,23 tis. Kč a náklady s ní související ve výši 8.934,15 tis. Kč. 2623

6 c) výnosy z podnikatelské činnosti města zajišťované na mandátní smlouvu firmou DOMOS, s.r.o. ve výši ,08 tis. Kč, a náklady s ní související ve výši ,78 tis. Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k zápisu o kontrole účelovosti čerpání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2012 z prostředků rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav na provoz a údržbu městského stadionu dle smlouvy č. 8/2012/OŠKTv ze dne 3. února 2012 s FK Mladá Boleslav, a.s., se sídlem U Stadionu 1118, Mladá Boleslav b e r e n a v ě d o m í zápis o kontrole účelovosti čerpání neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2012 z prostředků rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav na provoz a údržbu městského stadionu dle smlouvy č. 8/2012/OŠKTv ze dne 3. února 2012 s FK Mladá Boleslav, a.s., se sídlem U Stadionu 1118, Mladá Boleslav I d o p o r u č u j e vedení statutárního města Mladá Boleslav postupovat v souladu se závěrečným zhodnocením zápisu prověrkové skupiny kontrolního výboru zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí finančních prostředků k úhradě podílu města k dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce 2013 poskytnutí finančních prostředků k úhradě podílu města k dotaci v rámci státního Programu regenerace MPR a MPZ ČR v roce 2013 a to: Židovské obci v Praze, se sídlem Maiselova 18, Praha 1 (IČ ), zastoupené společností MATANA a.s., Malá Štupartská 1, Praha 1 (IČ ) - na obnovu a restaurování náhrobků židovského hřbitova v Mladé Boleslavi ve výši 60 tis. Kč (k navržené státní dotaci 200 tis.kč) I 2624

7 vedoucímu odboru stavebního a rozvoje města zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav dodatek č. 1, kterým se doplňuje zřizovací listina ze dne příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, IČO , se sídlem Na Radouči 1081, Mladá Boleslav dle přílohy č. l důvodové zprávy I vedoucí odboru sociálních věcí zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestičních dotací v roce 2013 organizacím na sportovní činnost mládeže poskytnutí neinvestičních dotací na sportovní činnost mládeže v roce 2013 těmto organizacím: Žadatel činnost IČ Poskytnuto v roce 2012 Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U Stadionu 1322, PSČ Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav Mladá Boleslav, U Stadionu 1322, PSČ PC Florbalová akademie MB výcvikové středisko florbalu Středočeského kraje, Pro rok 2013 házená , ,00 basketbal , ,00 florbal , ,

8 Mladá Boleslav, Erbenova 427, PSČ AC Mladá Boleslav, o.s., Mladá Boleslav, U Stadionu 1118, PSČ LTC Mladá Boleslav, o.s., Mladá Boleslav, Štěpánka 28/3, PSČ Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy v Mladé Boleslavi Mladá Boleslav, Laurinova 529, PSČ FK Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U Stadionu 1118, PSČ Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U Stadionu 1322, PSČ Bruslařský klub Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Viničná 31, PSČ Tělocvičná jednota Sokol MB, Mladá Boleslav, Palackého 223, PSČ Basket Pastelka MB o.s., Mladá Boleslav, Železná 107, PSČ Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U Stadionu 1322, PSČ Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U Stadionu 1322, PSČ Spining MB Mladá Boleslav, Štechova 164, PSČ Sportovní klub policie Mladá Boleslav, Kosmonosy, Zahradní 765, PSČ GOLF CLUB Mladá Boleslav Mladá Boleslav, Michalovice 7, PSČ Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, U Stadionu 1322, PSČ atletika , ,00 tenis , ,00 hokejbal , ,00 kopaná , ,0 0 plavání , ,00 lední hokej , ,0 0 florbal , ,00 basketbal , ,00 karate , ,00 volejbal , ,00 cyklistika , ,00 kopaná , ,00 golf , ,00 sportovní oddíly , ,00 I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města 2626

9 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav kap. 11 sociální věci, obecně prospěšné společnosti Spokojený domov o.p.s., na úhradu nákladů spojených s poskytováním terénních sociálních služeb občanům města Mladá Boleslav v roce 2013 n e poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap sociální věci, na rok 2013 ve výši ,--Kč obecně prospěšné společnosti Spokojený domov o.p.s., IČO , se sídlem Veselá, Lhotická 159, Mnichovo Hradiště, na úhradu nákladů spojených s poskytováním terénních sociálních služeb občanům města Mladá Boleslav v roce 2013 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav kap. 11 sociální věci, občanskému sdružení Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, se sídlem Karlínské nám. 59/12, Praha 8 - Karlín, pro základní organizaci v Mladé Boleslavi na úhradu provozních nákladů v roce 2013 n e poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap sociální věci, na rok 2013 ve výši ,-- Kč z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav občanskému sdružení Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, se sídlem Karlínské nám. 59/12, Praha 8 - Karlín, IČO , pro základní organizaci v Mladé Boleslavi, Čechova 773, na úhradu provozních nákladů, a to na nájemné za užívání nebytového prostoru včetně záloh za služby v roce č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav kap. 11 sociální věci, občanskému sdružení Jekhetani Luma Společný svět, o.s. na zajištění poskytování sociálních služeb v roce

10 n e poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap sociální věci, na rok 2013 ve výši ,--Kč občanskému sdružení Jekhetani Luma Společný svět, o.s. se sídlem Erbenova 790, Mladá Boleslav, IČO , na zajištění poskytování sociálních služeb - intervenční centrum Mladá Boleslav pro oběti domácího násilí, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní program a telefonická krizová pomoc v roce 2013 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení přijetí neinvestiční účelové dotace poskytnuté na realizaci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období , registrační číslo CZ.1.04./3.1.03/ přijetí neinvestiční dotace v celkové maximální výši ,-- Kč poskytnuté na realizaci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období , registrační číslo CZ.1.04./3.1.03/ , z toho maximálně ,30Kč z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie tj. 85 % výše dotace a maximálně ,70 Kč z ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování tj. 15 % výše dotace č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje části pp. 1254/1 v k.ú. Mladá Boleslav a pp. 289/44 a pp. 289/45 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (ČEZ Distribuce, a.s.) prodej pozemků z majetku statutárního města Mladá Boleslav: - části pp. 1254/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 10 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav za cenu 900,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem (příloha č. 1) 2628

11 - pp. 289/44 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 12 m 2 a pp. 289/45 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 28 m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi (příloha č. 2) za cenu 900,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, PSČ za účelem narovnání majetkoprávního vztahu. Na pozemcích se nacházejí distribuční trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje stp a stp.4738 v k.ú. Mladá Boleslav (ČEZ Distribuce, a.s.) prodej stavební parcely 4738 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 107 m 2 (příloha č. 1) za cenu 1.300,- Kč/m 2 a stavební parcely 5737 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 76 m 2 (příloha č. 2) za cenu 1.300,- Kč/m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, PSČ , s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje za účelem narovnání majetkoprávního vztahu. Na pozemcích se nacházejí distribuční trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení směny nemovitostí v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (Eva Divišová) 2629

12 směnu pozemkové parcely 527/7 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Boleslav, IČO , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav do vlastnictví paní Evy Divišové, nar , bytem B. Vohánkové 163, Čejetičky, Mladá Boleslav ZA část pozemkové parcely 527/6 (orná půda) o výměře do m 2 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku paní Evy Divišové, nar , bytem B. Vohánkové 163, Čejetičky, Mladá Boleslav do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, IČO , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav bez doplatku rozdílu výměry takto směňovaných nemovitostí a s tím, že výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne , tj. prodej pp v k.ú. Mladá Boleslav (Bezručova ulice č.p. 254) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje pp. 1119/14 v katastrálním území Mladá Boleslav(manželé Nevstávalovi) n e prodej pozemkové parcely 1119/14 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 51 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů, Jaroslava Nevstávala, nar a Věry Nevstávalové, nar , společně bytem nám. Republiky 826/37, Mladá Boleslav, za cenu 270,-- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. 2630

13 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje dvou částí pp. 931/1 v k.ú. Podlázky (EG CENTER s.r.o.) bezúplatný převod dvou částí pozemkové parcely 931/1 (orná půda) o celkové výměře 227 m2 v katastrálním území Podlázky (dle nového GP č /2013 ze dne se jedná o nově vzniklou pp. 931/4 o výměře 128 m2 a pp. 931/5 o výměře 99 m2) z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti EG CENTER s.r.o., IČO , se sídlem Michalovice 72, Mladá Boleslav I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení koupě pp. 740/7 v k.ú. Podlázky (ČR - Státní statek Čáslav) koupi pozemkové parcely 740/7 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 235 m 2 v k.ú. Podlázky ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Čáslav, IČO , se sídlem Čáslav, Nad Rezkovcem 1114, zastoupený konkursním správcem společností Záveská a spol., v.o.s, do majetku statutárního města Mladá Boleslav za cenu navrhovanou konkurzním správcem, tj. ve výši 200,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM 2631

14 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vzetí na vědomí nabytí pp. 23/1 a pp. 37/4 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi jako opuštěný majetek dle 135 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nabytí nemovitostí dle 135 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jako nemovitostí opuštěných do majetku statutárního města Mladá Boleslav. Těmito předmětnými nemovitostmi jsou: - pp. 23/1 (trvalý travní porost) o výměře 160 m 2 - pp. 37/4 (trvalý travní porost) o výměře 273 m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení směny nemovitostí v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (UNO NK, výrobní družstvo) n e směnu části pozemkové parcely 289/26 (orná půda) o výměře m 2 (dle nového, dosud nezapsaného GP č /2012 ze dne nově vzniklé pp. 289/95) a pozemkové parcely 289/27 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Boleslav, IČO , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav do vlastnictví družstva UNO NK, výrobní družstvo, IČO , se sídlem Limuzská 528/39, Praha 10, PSČ (příloha č. 1) ZA pozemkovou parcelu 388/1 (ostatní plocha manipulační plocha) o výměře m 2 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku družstva UNO NK, výrobní družstvo, IČO , se sídlem Limuzská 528/39, Praha 10, PSČ do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, IČO , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav (příloha č. 2) s doplatkem rozdílu výměry m 2 takto směňovaných nemovitostí ve výši 300,- Kč/m 2 ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav a za podmínky, že i po provedení 2632

15 směny pozemků bude dopravní obslužnost na pozemkové parcele 289/27 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi zachována č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytu č. 1269/3 v ul. Zalužanská a bytu č. 57/7 na Českobratrském náměstí, spolu s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných částech domů a příslušnými spoluvlastnickými podíly na pozemcích podle zák. č. 72/1994 Sb. 1. prodej bytu č. 1269/3 (3+1, 71,9 m 2 ) v ulici Zalužanská, v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 719/31602 na společných částech domů čp a 1269 a spoluvlastnického podílu ve výši 719/31602 na pozemcích stp o výměře 320 m 2 a stp o výměře 320 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy; slečně Kristýně Zavadilové, nar , trvale bytem Zalužanská 1269, Mladá Boleslav za cenu ,- Kč 2. prodej bytu č. 57/7 (kk+1, 28,6 m 2 ) na Českobratrském náměstí, v části obce Mladá Boleslav II a spoluvlastnického podílu ve výši 286/6726 na společných částech tohoto domu a spoluvlastnického podílu ve výši 286/6726 na pozemku stp. 667 o výměře 603 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav jeho nájemci při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy; paní MUDr. Nataše Špelinové, nar , trvale bytem Českobratrské náměstí 57, Mladá Boleslav za cenu ,- Kč I vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytu č. 989/21 ul. Havlíčkova spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domů a příslušným spoluvlastnickým podílem na pozemcích podle zák.č.72/1994sb. 2633

16 n e prodej bytu č. 989/21 (3+1, 79,02 m 2 ) v ulici Havlíčkova, v části obce Mladá Boleslav II a spoluvlastnického podílu ve výši 790/83907 na společných částech domů čp. 989, 990, 991, 992 a 993 a spoluvlastnického podílu ve výši 790/83907 na pozemcích stp o výměře 257 m 2, stp o výměře 255 m 2, stp o výměře 255 m 2, stp o výměře 258 m 2 a stp o výměře 254 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5% při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy; do společného jmění manželům panu Miroslavu Šindelkovi, nar a paní Heleně Šindelkové, nar , trvale bytem Havlíčkova 989, Mladá Boleslav za cenu ,- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje stp. 2252, pp. 730/11 a části pp. 730/1 v katastrálním území Mladá Boleslav (ŠKODA AUTO a.s.) prodej pozemků v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti ŠKODA AUTO a.s., IČO , se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, PSČ , za cenu 1715,- Kč/m 2, tj. za celkovou cenu ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a to: - stp (zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště) o výměře 51 m 2 - pp. 730/11 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 17 m 2 - části pp. 730/1 (ostatní plocha hřbitov, urnový háj) o výměře m 2, dle nového, dosud v katastru nemovitostí nezapsaného GP č /2012 ze dne , označené jako pp. 730/13 I vedoucímu OSMM povinnost zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k informaci o provedených rozpočtových opatřeních b e r e n a v ě d o m í 2634

17 informaci o provedených rozpočtových opatřeních, schválených Radou města Mladá Boleslav dne a dne , na základě usnesení zastupitelstva města Mladé Boleslavi č ze dne : 1. Rozpočtové opatření č. 2/1 OŠKtV usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/2 SPOaObŽÚ usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/3 EO usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/4 EO usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/5 OŠKtV zrušeno 6. Rozpočtové opatření č. 2/6 OStRM - usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/7 OSV - usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/8 EO - usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/9 SPOaObŽÚ - usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/10 OŘP a OStRM - usnesení RM ze dne č Rozpočtové opatření č. 2/11 EO - usnesení RM ze dne č dle důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení neinvestičního transferu Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvkové organizaci neinvestiční transfer Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvkové organizaci, IČ , v částce ,11 Kč na projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č

18 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 2/12 v roce 2013 navýšení rozpočtu statutárního města a neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Knihovna města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 2/12 v roce 2013: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku Kč - navýšení příjmů dotace Středočeského kraje na zajištění regionálních funkcí knihoven, pol. 4122, ÚZ a navýšení výdajů kapitoly 06, org. 212, par. 3314, pol. 5336, ÚZ Knihovna města Mladá Boleslav neinvestiční transfer b) neinvestiční transfer Knihovně města Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 1229, IČO v částce Kč na zajištění regionálních funkcí knihoven č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/13 v roce 2013 a) přijetí daru ve výši ,- Kč od společnosti Škoda Auto a.s., b) rozpočtové opatření č. 2/13 v roce 2013: navýšení rozpočtu města o částku ,- Kč navýšení příjmů na kap. 06, org. 206, par. 3313, pol o částku ,- Kč (dar od Škoda Auto a. s.) a navýšení výdajů na kap. 06, org. 206, par. 3313, pol o částku ,- Kč (Filmový festival), na kap. 06, org. 254, par. 3419, pol o částku ,- Kč (Oldtimer Bohemia Rally) a na kap. 06, org. 227, par. 3399, pol o částku ,- Kč (Pravidelné akce města/metalové symposium c) neinvestiční transfer společnosti Klub historických vozidel Mladá Boleslav v AČR, IČO: ve výši ,- Kč na zabezpečení organizace akce Oldtimer Bohemia Rally Fiva A 2013 č

19 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení rozšíření zóny Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města pro Regionální operační program Střední Čechy rozšíření zóny Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav pro Regionální operační program Střední Čechy, dle přílohy tohoto materiálu. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vzetí na vědomí zprávu o provedených opatřeních vyplývajících ze závěrečného zhodnocení zápisu o následné kontrole hospodaření příspěvkové organizace Městské divadlo Mladá Boleslav b e r e n a v ě d o m í opatření vyplývající ze závěrečného zhodnocení zápisu o následné kontrole hospodaření příspěvkové organizace Městské divadlo Mladá Boleslav dle přílohy č. 1 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno n e Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno, dle přílohy. 2637

業 用 地 出 讓 最 低 價 標 準 不 得 低 於 土 地 取 得 成 本 土 地 前 期 開 發 成 本 和 按 規 定 收 取 的 相 關 費 用 之 和 工 業 用 地 必 須 採 用 招 標 拍 賣 掛 牌 方 式 出 讓 其 出 讓 價 格 不 得 低 於 公 佈 的 最 低 價 標

業 用 地 出 讓 最 低 價 標 準 不 得 低 於 土 地 取 得 成 本 土 地 前 期 開 發 成 本 和 按 規 定 收 取 的 相 關 費 用 之 和 工 業 用 地 必 須 採 用 招 標 拍 賣 掛 牌 方 式 出 讓 其 出 讓 價 格 不 得 低 於 公 佈 的 最 低 價 標 我 們 為 一 間 所 有 運 營 均 在 中 國 進 行 的 甲 級 物 流 設 施 供 應 商 以 下 為 對 我 們 在 中 國 的 業 務營運有重大關係的中國法律及法規概要 項目的開發 開發用地 儘 管 中 國 的 所 有 土 地 均 歸 國 家 或 集 體 所 有 然 而 個 人 及 企 業 可 獲 得 土 地 使 用 權 及 持 有 有關土地使用權作開發用途 全 國 人 民 代 表 大

Více

条款

条款 中 银 保 险 有 限 公 司 国 内 贸 易 信 用 保 险 (C 款 ) 条 款 1. 承 保 范 围 1.01 被 保 险 人 所 获 得 的 保 障 我 们 是 特 别 条 款 中 所 称 的 保 险 人 我 们 向 您, 即 特 别 条 款 中 所 称 的 被 保 险 人, 签 发 本 保 单, 并 就 本 保 单 收 取 保 险 费 根 据 保 单 的 条 款 和 条 件, 如 果 由

Více

附件

附件 附 件 晋 陕 豫 黄 河 金 三 角 区 域 合 作 规 划 2014 年 4 月 目 录 前 言... 1 第 一 章 合 作 背 景... 2 第 一 节 发 展 基 础... 2 第 二 节 重 大 意 义... 3 第 二 章 总 体 思 路... 3 第 一 节 指 导 思 想... 3 第 二 节 基 本 原 则... 4 第 三 节 战 略 定 位... 5 第 四 节 发 展 目

Více

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc) 國 立 屏 北 高 級 中 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 會 議 名 稱 :101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 貳 時 間 :102 年 6 月 28 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13 時 10 分 參 地 點 : 本 校 圖 書 館 四 樓 視 聽 會 議 室 肆 出 列 席 人 員 : 詳 如 簽 到 簿 伍 主

Více

公司预计2010年日常关联交易的议案

公司预计2010年日常关联交易的议案 证 券 代 码 : 600680 900930 证 券 简 称 : 上 海 普 天 沪 普 天 B 编 号 : 临 2016-010 上 海 普 天 邮 通 科 技 股 份 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 本 公 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容

Více

女性健美保健(中).doc

女性健美保健(中).doc ...1...4... 11...12...13...15 3...16...19 6...22 10...25...29...32 31...33...40...45...48...50...55 10...58 I ...61...63...64...67...69...72...76 30...77...81...86 D...92...94 4...95... 102 10... 104 PP

Více

2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010

2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010 2010 2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010...52 2 2010...55 I 3 2010...56 4 2010...57 5

Více

最新监狱管理执法全书(二百零五)

最新监狱管理执法全书(二百零五) .............................. I ........................... II ................................. III 1996 1994 5 16 1 2 1997 12 29 84 1996 1994 5 16

Více

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 - 143-1. 2. 1 60 30 1959 8 1998 pp.544~48 - 144-3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 10. 11. 12. 13. - 145 - -i 2. 13. -i -ii 2 1993 6 pp.46~51 3 1993 pp.69~76 p.552 4 1985 5 pp.257~58 - 146-1. 3. 5. 7. 9. ( ) 11.

Více

卫生洁具

卫生洁具 I...1...2...13...15...17...25...29...35...37...39...42...54...56...58...61...62...64...73...74...79...81...83 ...87...93...95...98... 100... 102... 103... 106... 108... 112... 114... 116... 119... 124...

Více

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc)

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc) 創 世 紀 9:1-29; 神 的 憐 憫 及 與 挪 亞 立 約 韋 江 傳 道 暖 身 問 題 : 當 別 人 無 意 識 地 踩 到 你 的 腳, 確 一 句 話 不 說 就 走 開 的 時 候, 你 會 怎 麼 樣 做? 注 意 : 大 綱 中 問 題 較 多, 但 顯 然 不 是 所 有 的 都 需 要 討 論 到, 比 較 多 的 是 供 你 們 參 考 所 以, 每 一 個 帶 領 者

Více

穨Shuk-final.PDF

穨Shuk-final.PDF : : ( ( ( ( ( D : 20 25 -, -, - :, D ( ( ((,! ( ( ( 15 20 ( - - - ( ( ( 1985 33 ( ( ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - ( ( ( - --- ( - ( - - - - ( ( ( ( ( ( ( ( 1985 35 1. ( ( ( ( ( 2.

Více

2

2 1 2 3 4 4 5 5 6 6 I 17 27 31 63 II 79 87 91 99 103 107 113 119 III 129 135 137 141 145 153 163 165 169 175 177 181 7 187 193 195 199 201 7 8 9 9 10 11 11 12 12 I 13 13 14 14 I.... 17... 27 15... 31...

Více

招行2002年半年度报告全文.PDF

招行2002年半年度报告全文.PDF 2 2 12 13 13 16 19 19 1 2 7088 518040 14,444 2,744-370 -1,955-864 14,889 3 4 8% 16.38 14.01 10.26 11.39 11.93 11.61 4% 10.73 9.69 4.23 10.89 11.11 11.30 15% 6.43 7.59 8.15 10.64 9.28 11.44 75% 55.67 57.74

Více

Microsoft Word - 75413980_4

Microsoft Word - 75413980_4 中 国 资 产 管 理 业 翘 首 等 待 修 订 后 的 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 规 的 施 行 2012 年 12 月 28 日, 业 内 期 盼 已 久 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 新 基 金 法 ) 修 订 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行 为 了 支 持 新 基 金 法 的 实 施, 有 关 监 管 部 门, 主

Více

郑州大学(下).doc

郑州大学(下).doc ...1...10 ( )...12...14...18...20...24...26...30...33...37...39...42...45...48...52...53 I ...57...63...65...74...82...84...85...87...91...95...97... 101... 103... 106... 109... 115... 124... 126... 128

Více

厨房小知识(六)

厨房小知识(六) ...1...1...2...2...4...6...7...8...9...10...13...14...17...18...20...20...21...23...24...24...26...27...28 I II...31...32...32...35...36...39...40...41...41...42...43...44...47?...49...50...52...53...54...54...60...67...68...69

Více

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理 目 党 政 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 委 理 论 中 心 组 学 习 制 度...1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 职 工 政 治 理 论 学 习 制 度...4 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 实 施 办 法 ( 试 行 )...6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 暂 行 规 定...18

Více

2005 2005 12

2005  2005 12 2005 2005 http://www.nsfc.gov.cn 2005 12 2005...1 1-1 2005...1 1-2 2005...2 1-3 2005...5 1-4 2005...6 1-5 2005...7 1-6 2005...8 1-7 2005...9 1-8 2005...10 1-9 2005 200...11 1-10 2005...21 1-11 2005...61

Více

游戏攻略大全(五十).doc

游戏攻略大全(五十).doc I...1...2...18...32...37...39...40...40...41...41...41...42...42...42...43...44...44...44...45...45...45...46 ...46...46...47...47...47...47...48...48...48...49...51...72...80...82...85...86...91...94...97

Více

金融英语证书考试大纲

金融英语证书考试大纲 金 融 英 语 证 书 考 试 大 纲 第 一 部 分 考 试 说 明 一 考 试 目 的 金 融 英 语 证 书 考 试 是 国 家 级 行 业 性 专 业 外 语 水 平 考 试, 旨 在 通 过 统 一 的 标 准 化 考 试 程 序 和 测 试 标 准, 为 中 国 金 融 业 提 供 金 融 英 语 水 平 行 业 参 考 标 准, 测 试 并 认 定 应 试 人 员 的 金 融 英 语

Více

I...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...12...13...14...16...17...18...20...21...22...23...25...26...27...28...30 II...31...33...34...35...37...38...39...41...43...44...45...47...49...50...52...54...55...56...57...59...60...61...62...63...64...65

Více

健康知识(二)

健康知识(二) I...1...6...7...8...10...12...14...15...17...19...22...26...28...29...30...31...32...34...36...37...38...39...40 II...41...42...43...46 7...47...48...49...53...55...56...57...58...60...66...67...68...69...69...70...73...73...74...75...78...79...79

Více

中南财经大学(二).doc

中南财经大学(二).doc 2004...1...3 2004...5...9 2004...10 2004...13...16...18...19...23...35...39...42...44...46...50 I ...53...54 ( )...57...58...62... 121... 124... 149 ( )... 151... 152... 154... 157... 158... 159... 163...

Více

广西大学(一).doc

广西大学(一).doc .....1... 11...14...15...16...17...19...19...22 ( )...30 ( )...32...34...39...44 ( )...63...64...67...69 I ...75...77...79...81...87 ( )...88...92...93...95...98... 100... 104... 114... 116... 124 ( )...

Více

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学 济 南 大 学 泉 城 学 院 2014 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 前 言 济 南 大 学 泉 城 学 院 是 国 家 教 育 部 和 山 东 省 人 民 政 府 正 式 批 准 成 立, 实 施 本 科 层 次 学 历 教 育 的 综 合 性 高 等 院 校 自 2005 年 建 校 以 来, 学 院 依 托 济 南 大 学 雄 厚 的 办 学 实 力, 坚 持 以 学 生

Více

山东大学(一).doc

山东大学(一).doc ...1...8...23...27...30 ( )...33...36...40...44...46...52 ( )...53...54...54 I ...55...56...58...59...60 ( )...63...75...88...92...99 ( )... 110... 118... 138... 142... 148 ( )... 152 2004 2006... 156

Více

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 周 秋 婷 李 忆 萍 徐 如 雪 何 雯 技 术 编 辑 : 李 雅 清 曹 纯 纯 薛 莞 陈 敏

Více

最新文物管理执法全书(十四).doc

最新文物管理执法全书(十四).doc I...1...3...5...8...12...15...19...23...25...28...30...34...37...39...43...47...50...52...55...59...60...63...67...70 ...75...79...82...83...85...90...92...95...99... 103... 106... 113... 117... 119...

Více

园林常识(二).doc

园林常识(二).doc I...1...1...1...2...32...33...36...38...41...42...43...43...43...44...45...45...46...48...49...56...62...65 ...68...77...84...98... 103 :... 104... 105 :... 107 :... 109... 110...111... 126... 127... 130

Více

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重 目 錄 前 言 i 童 年 1 關 於 肥 肉 的 歷 史 記 憶 ( 節 錄 ) 7 疲 民 15 水 邊 的 文 字 屋 23 海 邊 的 屋 29 紅 葫 蘆 37 追 隨 永 恆 ( 草 房 子 代 跋 一 ) 53 因 水 而 生 草 房 子 寫 作 札 記 59 書 香 人 家 73 朗 讀 的 意 義 79 知 無 涯, 書 為 馬 85 讀 是 誰 91 給 孩 子 講 課 文 學

Více

湖 南 科 技 大 学

湖 南 科 技 大 学 I 目 录 第 一 章 2015 年 度 培 训 概 况 1 1 基 本 情 况 1 1.1 项 目 申 报 情 况 1 1.2 项 目 实 施 情 况 3 1.3 学 员 来 源 情 况 5 1.4 项 目 经 费 情 况 7 2 组 织 管 理 9 2.1 学 校 设 立 培 训 项 目 实 施 工 作 领 导 小 组 9 2.2 施 训 学 院 设 立 项 目 实 施 办 公 室 9 3 培

Více

上海外国语大学(二).doc

上海外国语大学(二).doc ...1...3...4...9...10 ( )... 11...12...16...31...33...34...50...56...58...60...62 I II...63...65...68...74...75...75...76...76...78...87...92...96 ( )...96 ( )...97 ( )...98 ( )...99... 100 ( )... 101

Více

2009 陳 敦 德

2009 陳 敦 德 前 言 : 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 2010 2009 陳 敦 德 目 錄 前 言 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 / i 第 一 章 香 港 設 立 八 路 軍 辦 事 處, 青 年 廖 承 志 為 主 任 /1 一 毛 澤 東 認 為, 八 路 軍 駐 香 港 辦 事 處, 是 個 獨 特 的 辦 事 處 /10 二 毛 澤 東 親 自 點 將, 為 小 廖 舉

Více

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在 目 录 中 华 人 民 共 和 国 职 业 教 育 法... 1 国 务 院 关 于 大 力 推 进 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 决 定... 7 国 务 院 关 于 大 力 发 展 职 业 教 育 的 决 定... 17 教 育 部 财 政 部 关 于 实 施 国 家 示 范 性 高 等 职 业 院 校 建 设 计 划 加 快 高 等 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 意 见...

Více

鸽子(三)

鸽子(三) ...1...3...5...7....9...12...20...28...30...33...39...52....53...56...60...61...64...67....86 I ...88...90...95.... 102... 107... 112... 115... 125... 127... 128... 134... 139... 149... 151... 152... 156...

Více

兽药基础知识(四)

兽药基础知识(四) ...1...1...3...4...9...10... 11...13...14...15...16...18...19...23...24...26...29...32...34 I ...36...38...39...40...41...43...45...47...49...50...52...53...54...55...57...59...61...64 E...68...69...72

Více

园林植物卷(十).doc

园林植物卷(十).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Více

园林植物卷(十七).doc

园林植物卷(十七).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Více

临床手术应用(三)

临床手术应用(三) ...1...5...5... 11...16...16...24...30...34...36...38...42...49...49...51...53...55...57...58...58...61 I ...63...65...67...69...73...73...75...80...83...85...86...88...92...94...94...98... 101... 102...

Více

家装知识(二十)

家装知识(二十) I..1...2...5...7...10... 11...12...14...17...19...20...21...25...26...27...30...32...33...37...40...42...44...45 II...49...50...53...54...56...61...62...63...64...67...68...69...71...74...75...76...79...80...81...81...82...83...87...90...91...93

Více

医疗知识小百科

医疗知识小百科 ...1...3...4...7...8...9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 19... 29... 30... 32... 34... 37... 38... 39... 42 I ... 47... 48... 52... 53... 57... 58... 59... 61... 63... 65... 66... 67... 69...

Více

家庭万事通(一)

家庭万事通(一) I...1...2...3...5...7...9...10... 11...12...14...14...16...18...19...21...22...24...27...28...29...31...32...34 II...36...37...38...39...41...45...46...46...49...50...51...52...54...56...58...59...67...69...71...72...73...75...77...78...80...83

Více

家装知识(三)

家装知识(三) I...1...2...3...4...7...8... 11...13...16...18...19...20...21...23 10...25...26...30...31...33...35...38...42...44 II...45...47...49...51...53...54...56...57...59...62...64...66...68...69...71...75...77...80...81...82...83...85...85...88...90...91

Více

园林绿化(一)

园林绿化(一) ( 20 010010) 7871092 32 162.50 2004 12 1 2004 12 1 11 000 495.00 ( 19.80 ) ...1...2 605...5 84K...7 9...9...12...15...17...18...20...30...32...36...40...40...43...45...50 ( )...52 I ... 106... 113... 121...

Více

园林植物卷(十五).doc

园林植物卷(十五).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Více

最新监察执法全书(一百五十).doc

最新监察执法全书(一百五十).doc ................................ I ............................. 2000.................. II ...... III [2002]5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1993 8 14 () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

Více

兽药基础知识(三)

兽药基础知识(三) ...1...2...5...8...10... 11...16...18...20...24...26...27...30...31...35...39...43...45...46 I ...49...50...52...53...54...54...57...61...62 ()...64...65...67...68...71...73...75...77...77...78.....80...81

Více

奥运档案(四).doc

奥运档案(四).doc ...1 2012...1...2 (2004.3.22 28)...2 (2004 3 15 21)...8 (2004.3.8 14)...14 (2004.3.1 3.7)...21 (2004.2.23 29)...28 (2004.3.8 14)...34...41 2012...45...48...50 1964...51 1968...59 1972...69 1976...79 1980...90

Více

最新监察执法全书(五十).doc

最新监察执法全书(五十).doc ............................ ( )... I ................................. II ..................... III @ 3 12 2 2 1 ( ) ( [1999]9 ) ( [2001]21 ) 1. 2. 3.

Více

最新执法工作手册(三百八十四)

最新执法工作手册(三百八十四) [1999 2 5 1999 7 ]............... I ... 1998... 1998................... II ....................... III [1999 2 5 1999 7 ] 30 30 2 1 15 30 30 B 15 1 1 2 2 l 2 1 5 12 5 10 18 10 24 1 1 2 1 l 24 1 12 13 24

Více

中华美食大全4

中华美食大全4 I...1...1...2...3...5...6...8...9...12...13...14...16...17...19...20...21...23...24...26...27...28...30...31...33 II...35...37...39...40...41...43...44...45...47...48...49...50...52...54...55...56...57...58...60...62...63...65...66...67...69...70

Více

动物杂谈_二_.doc

动物杂谈_二_.doc I...1...2...4...5...6...7...12...13...14 :...16...18 10...19...21...23...24...24 50...25...26...27 :...28...29...30 :...31...32 II...33...34...35...35...36...37 -...43...44...45...49...50 8000...54...54...57...58...60...61...63...65...68...77...78...79...90...93

Více

抗非典英雄赞歌(三)

抗非典英雄赞歌(三) ...1...8... 16... 25... 30... 34... 38... 45... 48 15... 50... 51... 53... 54 :... 56 309... 61... 64 I ... 67.. 70... 73... 76... 80... 85... 87... 91... 94... 98... 100... 103... 106 80...116...118...

Více

新时期共青团工作实务全书(三十五)

新时期共青团工作实务全书(三十五) ....................................... I ................................. II ...... 90 90... III ' ' 1 2 3 4 1 2 3 30 90 02 0.15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12

Více

经济法法律法规第十九卷

经济法法律法规第十九卷 ...1...6...12...18...29 ( )...34...39...53...62...67...76...83...87 (2001 )...92...99 I ...111... 118... 120... 122... 128... 134... 137... 140... 141... 144... 151... 152 II ... 153... 158... 163 ()...

Více

游戏攻略大全(五十九).doc

游戏攻略大全(五十九).doc ...1 ----...15...41 2...41...41...42...43...43...44...45...46...47...48...49...50...51...52...53...54...55...57...58...59 I II...60...61...63...64...65...66...66...67...69...70...70...71...72...73 ---...78...79...79...79...80...80...80...80...81...81...82...82

Více

火灾安全实例

火灾安全实例 ...1...2...3...4... 19... 21... 26... 30... 40... 41... 43... 45... 51... 58... 61... 63... 66... 73... 79... 95... 97 I ... 98... 103... 105...113 ( )... 126... 135... 137... 144... 149... 157... 161...

Více

兽药基础知识(七)

兽药基础知识(七) ...1...4...5...7...9... 11...14...15...17...19...21...24...27.....28...29...31...32...38...39 I ...42...43...46...47...48...50...52...54...56...57...62...64...65...66...69...71...78...79...82...83...87

Více

实用玉米技术(二)

实用玉米技术(二) 1...1...6...10...16...18...20...22...24...26...26...31...32...32...34...35...37...42...43...44...46 I ...47...50...52...53...54...55...57...58...59...62...63...66...67...69...72...80...80...81...82...84...85...87

Více

中国政法大学(一).doc

中国政法大学(一).doc ...1...6...7...31...32...35...36...40...45...53...60...67...79...82 () I ...88...96... 108... 120 ()... 124... 126... 128 ( )... 132... 134... 143 ( )... 143 ( )... 146... 160... 163... 166 II ... 169

Více

水产知识(一)

水产知识(一) I...1...2...4...5...6...7...10...12...13...19...20...22...23...25...28...30...31...32...33 :...36 ...37...38...40...42...44...47...48...51...51...55...57...58...59...59...61...70...73...74...76...76...78

Více

1050502公務員懲戒法實務及新制

1050502公務員懲戒法實務及新制 公 務 員 懲 戒 實 務 及 新 制 智 慧 財 產 法 院 法 官 林 欣 蓉 修 法 沿 革 74 年 5 月 3 日 修 正 89 年 10 月 19 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 3 月 15 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 8 月 29 日 函 送 立 法 院 審 議 94 年 11 月 23 日 函 送 立 法 院 審 議 99 年 2 月 9 日 函 送 立 法

Více

大小通吃-糖尿病

大小通吃-糖尿病 壹 前 言 貳 正 文 ㆒ 認 識 糖 尿 病 1. 病 因 2. 症 狀 3. 高 危 險 群 4. 類 型 5. 併 發 症 ㆓ 糖 尿 病 的 治 療 1. 飲 食 方 面 2. 運 動 方 面 3. 藥 物 方 面 4. 糖 尿 病 的 良 好 控 制 ㆔ 糖 尿 病 的 併 發 症 1. 急 性 併 發 症 2. 慢 性 併 發 症 ㆕ 糖 尿 病 的 問 題 Q1 是 否 禁 菸 禁 酒?

Více

1065 # [1994]21 [1995]1 (2014)19 ... 1... 3... 4... 6... 7... 10... 12... 17... 21... 37... 40... 50... 56... 57... 59... 62... 71... 72 ... 83... 86... 87... 89... 93... 94... 95... 96 [1992]45 009079

Více

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb 60 19501992 2005 2008 12 15 97.5%0.6%0.6%0.6%0.6% 2008 12 16 2008 2010 6 2011 7 160 2012 1 2013 5 2014 6 3 5 4 1 E 2016 13 1 2016 161 300,000,000 2010 36,000,000 200,000,000 536,000,000 2011 64,320,000

Více

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II ..1.1.1.1.4. 4.....5...11.13... 13...23.........31........42....42 57.......70...70... 75.......83......83......88....100..115.115.127.130..137.137.138..141 III 1979 860 1 1979 1980 4 1987 1979 34

Více

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc 城 市 規 劃 委 員 會 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 十 月 九 日 上 午 九 時 舉 行 的 第 4 0 5 次 會 議 記 錄 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 黃 遠 輝 先 生 主 席 副 主 席 陳 華 裕 先 生 陳 弘 志 先 生 梁 乃 江 教 授 林 雲 峰 教 授 杜 本 文 博 士 邱 小 菲 女 士 陳 家 樂 先 生 陳

Více

穨cwht.PDF

穨cwht.PDF 1 3 3 4 5 6 6 8 10 12 13 13 14 15 16 ii 17 17 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 iii 29 29 29 30 30 31 31 32 33 1 85 000 70% 2 1 1 41 3 1 1 1 2 1 3 (a) 4 (b) (c) (d) 1 4 1 5 1.6% 457 000

Více

900502_Oasis.indb

900502_Oasis.indb 2010 1 22 93 1996 4 1 2009 8 27 2015 4 24 2005 5 1 94 12 95 2013 5 15 2 2005 12 1 2015 5 30 1993 11 12011 1 8 96 1994 10 11 1996 2005 3 28 2005 5 1 2009 10 11 97 98 (i) (ii) (iii) 2002 11 1 2014 8 31 2015

Více

bnb.PDF

bnb.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-6 - 5 5 900,000,000 2 10 10 10 10-7 - - 8 - - 9 - -14,833.25 (%) (%) - 10 - - 11 - 277.84 0 21,003.87 6668.57 355.99 18,421.47 405.7290.67 0 0 399.79-12

Více

untitled

untitled 2016 3 175,688 163,875 510,091 493,725 (85,912) (81,373) (253,533) (262,191) 89,776 82,502 256,558 231,534 3 611 827 3,158 7,011 3 656 326 2,768 1,480 (53,355) (48,544) (148,127) (120,526) (12,592) (14,056)

Více

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc 城 市 規 劃 委 員 會 鄉 郊 及 新 市 鎮 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 一 月 二 十 三 日 下 午 二 時 三 十 分 舉 第 3 8 8 次 會 議 記 錄 行 的 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 主 席 陳 偉 明 先 生 簡 松 年 先 生 梁 廣 灝 先 生 吳 祖 南 博 士 鄭 恩 基 先 生 鄺 心 怡 女 士 陳 漢 雲 教 授

Více

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 01165 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 1 14.22 14.07 5% 25% 14 14 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 2016 12 30 (i) (ii)

Více

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ 事 業 篇 年 級 課 題 名 稱 目 標 1. 讀 書 時 讀 書 遊 戲 時 遊 戲 生 活 計 劃 初 2. 一 寸 光 陰 一 寸 金 處 事 態 度 3. 職 業 分 類 職 業 資 訊 1. 個 人 每 天 生 活 時 間 表 生 活 計 劃 中 2. 誰 的 工 作 處 事 態 度 3. 十 條 問 題 猜 一 猜 職 業 資 訊 1. 時 間 投 資 大 拍 賣 生 活 計 劃 高

Více

游戏攻略大全(五十二).doc

游戏攻略大全(五十二).doc ...1 III...1...2...7... 11...14...21...29...32 4...38...50...55...56...61...62 2...66 3...88... 101... 124... 134... 134... 138... 141 I ... 145... 148... 150 II 1 III 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

游戏攻略大全(五十一).doc

游戏攻略大全(五十一).doc I...1...5...5...12 2...12...13...13...14...15...15...16...17...17...18...19...20...21...21...22...23...24...24...25 II...26...27...27...28...29...30...30...48...48...51...54...63 -...67...67...75...81...86...89...94...94...97...

Více

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定 大 医 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 ( 修 订 ) ( 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 院 长 远 天 地 大 厦 4 号 楼 1707 室 ) 主 办 券 商 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 10 层 ) 二 〇 一 六 年 八 月 I

Více

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCD2D4B0A3A8B5DA3330C6DAA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCD2D4B0A3A8B5DA3330C6DAA3A92E646F63> 第 30 期 中 远 集 运 工 会 编 2012 年 6 月 6 日 卷 首 语 5 月 31 日, 当 计 算 机 中 心 掘 金 行 动 的 第 一 铲 悄 然 落 下, 激 动 兴 奋 的 我 们 仿 佛 听 到 了 铿 锵 掷 地 的 金 石 之 响 之 际,6 月 4 日, 公 司 第 23 周 大 调 度 会 上 更 是 传 出 了 我 们 全 系 统 员 工 期 盼 已 久 的 喜

Více

II

II I II 前 言 就 业 质 量 不 仅 是 高 校 人 才 培 养 质 量 的 重 要 体 现, 同 时 也 是 社 会 需 求 的 真 实 反 映 编 制 就 业 质 量 报 告, 一 方 面 有 助 于 向 社 会 反 馈 真 实 的 就 业 状 况, 积 极 回 应 对 于 大 学 生 就 业 问 题 的 关 注, 另 一 方 面 也 有 助 于 高 校 获 取 和 分 析 社 会 需 求

Více

SB142 ( 問 題 編 號 :2852) (3) 救 護 服 務 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 215 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :40): 1. 按 消 防 處 的 目 標, 救 護 車 應 能 夠 在 12 分 鐘 內 抵 達 現 場 本 年 的

SB142 ( 問 題 編 號 :2852) (3) 救 護 服 務 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 215 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :40): 1. 按 消 防 處 的 目 標, 救 護 車 應 能 夠 在 12 分 鐘 內 抵 達 現 場 本 年 的 SB141 ( 問 題 編 號 :1009) (2) 防 火 工 作 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 212 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :42): 消 防 安 全 ( 建 築 物 ) 條 例 ( 第 572 章 ) 是 針 對 火 災 的 危 險, 向 某 些 種 類 的 綜 合 用 途 建 築 物 及 住 用 建 築 物 的 佔 用 人 使 用 人 和 訪

Více

06-5_119-135_横組-唐.indd

06-5_119-135_横組-唐.indd 119 以 吉 田 松 阴 的 东 坡 策 批 评 为 中 心 北 京 大 学 历 史 系 唐 利 国 吉 田 松 阴 是 日 本 幕 末 时 期 倒 幕 志 士 的 著 名 先 驱 他 是 长 州 藩 的 兵 学 师 范 ( 教 官 ), 其 门 下 涌 现 了 久 坂 玄 瑞, 高 杉 晋 作, 木 户 孝 允, 伊 藤 博 文, 山 县 有 朋 等 倒 幕 维 新 运 动 的 重 要 领 导

Více

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

Více

Microsoft Word - 1-1《國文》試題評析.doc

Microsoft Word - 1-1《國文》試題評析.doc 國 文 試 題 評 析 王 冕 老 師 一 形 式 範 疇 : 序 別 類 別 題 數 配 分 備 註 字 字 音 2 4 形 聲 偏 旁 外 來 語 音 譯 詞 字 形 1 2 六 書 ( 會 意 ) 一 測 字 義 3 6 同 字 異 義 通 同 字 驗 成 語 3 6 字 形 改 錯 文 義 運 用 二 修 辭 6 12 對 偶 轉 品 鑲 嵌 ( 增 字 ) 借 代 ( 年 齡 ) 設 問

Více

正文封面.PDF

正文封面.PDF (1999 ) 1999 1 1 1999 12 31 1 38 2 38 3 38 4 38 5 38 6 38 7 38 8 38 9 38 10 38 11 38 12 38 13 38 14 38 15 38 16 38 1 2 17 38 3.6%2.16% 13.56%3.12% 10%6.25% 10%5.88% 10%3.70% 1.10% 12.50% 13.13% 12.13%

Více

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉 地 區 步 道 名 稱 蘇 花 古 道 : 大 南 澳 越 嶺 段 困 難 度 分 級 長 度 ( 公 里 ) 2 4.1 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 南 澳 古 道 1 3.0 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 拳 頭 姆 自 然 步 道 1 1.3 宜 蘭 縣 三 星 鄉 林 務 局 台 灣 百 條 推 薦 步 道 交 通 與 路 況 位 置 交 通 指 南 路 況 註 記 管 理 單 位 步 道 口 位 於

Více

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc)

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 3 一 徹 老 爹 得 知 母 親 生 下 的 是 男 寶 寶 時, 我 打 從 心 底 感 到 開 心, 因 為 這 代 表 我 終 於 能 夠 逃 離 那 悲 慘 的 生 活 了 而 父 親 的 喜 悅 肯 定 是 遠 勝 於 我 的 母 親 在 產 房 時, 父 親 和 我 在 家 中 等 候 當 我 轉 告 他 醫 院 來 電 報 喜, 他 立 刻 如 健 美 選

Více

(i) (ii) 97/99/M

(i) (ii) 97/99/M 1,400,000 700,000 2,000,000 216,000 382,000 531,000 17.1% 82.9% 13.8% 86.2% (i) (ii) 97/99/M 20,500 35 50,000 13 (i) (ii) (iii) [ ] 6,000 14,000 20,500 46.1% 44.9% 45.9% 16 5 16 30,000,000 34,500,000 41,700,000

Více

中国行业季度分析报告

中国行业季度分析报告 中 国 饮 料 行 业 分 析 报 告 (2010 年 2 季 度 ) 出 版 日 期 :2010 年 8 月 WWW.CEI.GOV.CN 编 写 说 明 2010 年 上 半 年, 国 民 经 济 快 速 增 长,GDP 增 长 11.1%, 比 上 年 同 期 加 快 3.7 个 百 分 点 ; 城 镇 居 民 人 均 可 支 配 收 入 增 长 10.2%, 农 村 居 民 人 均 现 金

Více

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

目 錄 壹 緒 論... 2 貳 明 時 代 背 景 一 明 代 禮 教 之 於 女 性? 母 德 婦 德... 2 二 明 代 婦 女 之 於 士 人? 經 濟 支 柱... 4 參 歸 有 光 一 仕 途... 7 二 家 庭... 7 肆 歸 有 光 文 學 裡 的 女 性 比 較 一 < 項

目 錄 壹 緒 論... 2 貳 明 時 代 背 景 一 明 代 禮 教 之 於 女 性? 母 德 婦 德... 2 二 明 代 婦 女 之 於 士 人? 經 濟 支 柱... 4 參 歸 有 光 一 仕 途... 7 二 家 庭... 7 肆 歸 有 光 文 學 裡 的 女 性 比 較 一 < 項 淺 談 歸 有 光 的 女 性 側 寫 以 項 籍 軒 志 葬 寒 花 志 及 先 妣 事 略 世 美 堂 後 記 為 例 指 導 教 授 : 陳 慶 元 撰 寫 學 生 : 亷 千 儀 目 錄 壹 緒 論... 2 貳 明 時 代 背 景 一 明 代 禮 教 之 於 女 性? 母 德 婦 德... 2 二 明 代 婦 女 之 於 士 人? 經 濟 支 柱... 4 參 歸 有 光 一 仕 途...

Více

Microsoft Word - 00教学管理手册2011-12-11mo.doc

Microsoft Word - 00教学管理手册2011-12-11mo.doc 目 录 工 作 职 责 广 西 医 科 大 学 教 务 处 工 作 职 责 3 广 西 医 科 大 学 教 学 质 量 与 教 育 研 究 中 心 工 作 职 责 8 教 学 组 织 管 理 广 西 医 科 大 学 教 学 委 员 会 章 程 13 广 西 医 科 大 学 十 二 五 专 业 建 设 规 划 16 广 西 医 科 大 学 十 二 五 课 程 建 设 规 划 20 广 西 医 科 大

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EA1B6BDCCCAA6D7CAB8F1CCF5C0FDA1B72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EA1B6BDCCCAA6D7CAB8F1CCF5C0FDA1B72E646F63> 教 师 资 格 考 试 资 料 汇 编 目 录 1. 教 师 资 格 条 例...1 2. 教 师 资 格 条 例 实 施 办 法...5 3. 中 小 学 教 师 资 格 考 试 暂 行 办 法...9 4. 中 小 学 教 师 资 格 定 期 注 册 暂 行 办 法...13 5. 中 小 学 和 幼 儿 园 教 师 资 格 考 试 标 准 ( 试 行 )...16 6. 全 国 教 师 资 格

Více

Microsoft Word - 长安大学.doc

Microsoft Word - 长安大学.doc 长 安 大 学 805 管 理 学 全 套 考 研 资 料 ... 2 长 安 大 学 803 道 路 工 程 全 套 考 研 资 料 ... 2 长 安 大 学 802 结 构 设 计 原 理 全 套 考 研 资 料 ... 3 长 安 大 学 806 汽 车 理 论 全

Více

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Více

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Více

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄 天 主 教 永 年 高 級 中 學 綜 合 高 中 課 程 手 冊 目 錄 壹 學 校 背 景. 貳 教 育 理 念 與 教 育 目 標. 3 一 規 劃 理 念...3 二 教 育 目 標...3 參 畢 業 要 求. 5 一 總 學 分 數...5 二 必 選 修 學 分 數...5 三 必 須 參 加 活 動...9 四 成 績 評 量 方 式...9 肆 課 程 概 述.. 9 一 課 程

Více