Smlouva o dílo. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, Teplice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, 415 01 Teplice"

Transkript

1 Smlouva o dílo Číslo smlouvy objednatele: OLP/1439/2013 Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj se sídlem Liberec II, U Jezu 642/2a, PSČ: zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje, v plné moci Ing. Janem Čápem, vedoucím odboru dopravy IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: /0100, Komerční banka, a.s., Liberec dále jen objednatel a Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, Teplice zastoupená: IČ: DIČ: CZ Ing. Tomáš Hořejší jednatel Ing. Jindřich Pytelka, CSc jednatel Oldřich Řáha jednatel Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú /0800 dále jen zhotovitel takto: Článek I. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v odst Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice II/287 Bratříkov oprava opěrné zdi Stránka 1 z 16

2 a. b. Místo stavby: Silnice II/287 v obci Pěnčín, v katastrálním území Bratříkov c. Zhotovitel projektové dokumentace pro provedení stavby: JAP projekt s.r.o.., IČO: , se sídlem Daliborova 130/7, Liberec 9 d. Stavebník, investor: Liberecký kraj (dále jen dílo ). 3. Rozsah díla je určen Zadávací dokumentací k veřejné zakázce malého rozsahu č. VZMR/11/OD/2013 ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. pod názvem Silnice II/287 Bratříkov oprava opěrné zdi zejména projektovou dokumentací pro provedení stavby pod zakázkovým číslem z 04/2013, nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a stavebním povolením vydaným Městským úřadem v Železném Brodě ze dne , Čj. OD 6416/ RADM. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. 4. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že: a) na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet, a zároveň na základě tohoto vymezení lze stanovit cenu, b) kompletní zadávací dokumentace dle odst. 3 byla uveřejněna na profilu objednatele na internetové adrese https://www.egordion.cz/nabidkagordion/profillibereckykraj, je tedy zhotoviteli známa a takto mu byla i předána ve smyslu 4 odst. 1 vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 5. Součástí předmětu díla jsou dále veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla, které jsou uvedené v Souhrnném listu stavby pod částí A až F, který tvoří část přílohy č. 1 této smlouvy: Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora. Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl SDS PK v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě ve 3 paré a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu 125 odst. 6 stavebního zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických Stránka 2 z 16

3 kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě ve 3 paré a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí: - náklady spojené s přípravou a realizací stavby - náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště - staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození - kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby - dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) - komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. - monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). - poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. - poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu atd. v době výstavby až do předání díla. - zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší vprůběhu celé stavby, včetně zimní údržby. Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace v požadovaném počtu 3 paré (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu. Pomocné práce zřízení nebo zajištění. ochrany inženýrských sítí vpřípadě zjištění a odkrytí dotčených IS, které budou po odkrytí nenormově výškově uloženy, bude provedena jejich ochrana v potřebně nutném rozsahu (vytýčení, převěšení a zajištění VO a optického kabelu O2 a jiné). Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Uchazeč měl nebo mohl vědět. 6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. 7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla. Teprve po jeho odsouhlasení má objednatel právo požadovat provedení těchto změn. Stránka 3 z 16

4 8. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a technickým dozorem investora (dále jen TDI ). 9. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit sjednanou cenu. Čl. II. Doba plnění 1. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje zahájit, provádět a dokončit dílo. 2. Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dní od podpisu této smlouvy. 3. Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dní od předání staveniště. 4. Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do Termín pro předání a převzetí díla: do 3 pracovních dní od dokončení stavebních prací 6. Termín vyklizení staveniště: do 5 pracovních dní od předání a převzetí díla 7. Zhotovitel je povinen dílo dokončit v termínu dle odst. 4. Prodloužení lhůty k plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele, b) pozastavení prací zdůvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem), c) v důsledku vyšší moci. 8. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 9. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy uskutečněné v písemné podobě. 10. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem ktechnologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je Zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 11. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu Objednatele však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou Stránka 4 z 16

5 o změně smlouvy. Toto se nevztahuje na přerušení z důvodu klimatických podmínek (zejména přerušení z důvodu zimního období atd.). 12. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho části o dobu, po kterou Zhotovitel na základě pokynu Objednatele podle předchozího odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. Článek III. Cena díla a platební podmínky 1. Cena díla byla smluvními stranami sjednána ve výši: Celková cena bez DPH: DPH v %: 21 % Celková cena včetně DPH: ,00 Kč Kč (slovy : dvěstěčtyřicetjednatisícsedmsetosmdesátsedmkorunčeských) 2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. 4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy 5. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám. 6. Cenu díla bude možné měnit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených Objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. 8. Platby budou prováděny měsíčně na základě zhotovitelem předloženého soupisu provedených prací odsouhlaseného technickým dozorem investora a tomu odpovídajících dílčích faktur, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Konečná faktura ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH tvoří pozastávku. Právo na úhradu pozastávky vznikne Zhotoviteli po předání díla a převzetí díla Objednatelem včetně odstranění všech eventuálních vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla na základě předložené faktury. Stránka 5 z 16

6 9. Pozastávka bude zhotoviteli proplacena po předání díla a převzetí díla objednatelem, za podmínky odstranění všech eventuálních závad a nedodělků, zjištěných při přejímce. 10. Podkladem pro vystavení dílčích měsíčních faktur (dále faktury) bude soupis provedených prací a dodávek písemně odsouhlasený technickým dozorem investora. Technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která Zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového oceněného soupisu prací. Soupis prací písemně odsouhlasený Technickým dozorem investora bude přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 11. V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. 12. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury Objednateli. 13. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních. 14. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu určenou objednatelem. 15. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou Fakturační adresa je: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec číslo účtu: / Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu splatnosti. Za datum zaplacení se pokládá den odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele. 17. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla má Zhotovitel právo na úrok z prodlení v zákonné výši. Článek IV. Práva a povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s odbornou péčí, podle této smlouvy a v souladu se všemi souvisejícími právními předpisy. 2. Zhotovitel provede dílo na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí celého díla objednatelem podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti splněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. Stránka 6 z 16

7 3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 4. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy o dílo a běhu záruční doby na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimálním rozsahu ,- Kč na jednu škodnou událost. 5. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, technický dozor u stavby nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená. 6. Zhotovitel výslovně bere na vědomí povinnosti vyplývající z 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tedy předložit objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a. z celkové ceny veřejné zakázky, nebo b. z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. 7. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po předchozím písemném souhlasu objednatele a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní. 8. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. Článek V. Práva a povinnosti objednatele 1. Za řádně a včas provedené dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. III. odst Objednatel je povinen ve sjednané době řádně provedené dílo převzít a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla. 3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 4. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen TDI), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI jedenkrát za 14 dní. Z každého kontrolního dne TDI sepíše samostatný zápis včetně presenční listiny účastníků. O kontrolním dnu zároveň napíše TDI záznam do stavebního deníku. Stránka 7 z 16

8 5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se Objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli jej k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví. 6. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel. Článek VI. Podklady pro provedení díla 1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi. 2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro provedení díla Objednatel předal, zejména projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu Objednatele písemně upozornit na jejich vady. Veškeré podklady, které Objednatel předal Zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím Objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je Objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. Článek VII. Staveniště a zařízení staveniště 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací v termínu dle čl. II. 2. Objednatel prostřednictvím technického dozoru investora předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Pokud již nebudou platné a nebo budou neúplné, zhotovitel provede na své náklady jejich obnovení nebo doplnění. 3. Zhotovitel není povinen převzít staveniště či jeho část v případě, že mu nejpozději současně s předáním staveniště nebude předáno pravomocné stavební povolení, podle kterého má být předmět stavby proveden. 4. Za účelem zabezpečení zařízení staveniště se zhotovitel zavazuje postupovat v souladu s platnými právními předpisy a zákony. 5. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. Stránka 8 z 16

9 6. Materiál odstraněný při provádění díla (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví Libereckého kraje a Zhotovitel je povinen tento materiál předat Objednateli. Objednatel se prostřednictvím stavebního dozoru vyjádří, zda materiál požaduje ponechat, či zda jej má Zhotovitel vlastním nákladem odvézt a zlikvidovat. 7. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě dle čl. II. odst. 6. Dohodne-li se na tom s Objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v Zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak Zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s Objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. Článek VIII. Součinnost účastníků výstavby 1. Současně s prováděním díla Zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. Článek IX. Stavební deník 1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede Zhotovitel stavební deník. 2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Článek X. Jakost a provedení díla 1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny Objednatele při provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy. 2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby. 3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti somezeními spojenými s realizací stavby zodpovídá v průběhu prací Zhotovitel. 4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. Stránka 9 z 16

10 5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 6. Před zahájením provádění díla předloží Zhotovitel Objednateli technologické postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. Článek XI. Kontrola provádění díla 1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která vzhledem ke Zhotoviteli v technických věcech bude jednat jménem Objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani žádným jiným způsobem zavazovat Objednatele. K vykonání takové kontroly má Objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla. 2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (1x za 14 dní), které svolává technický dozor investora na základě požadavku Objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se Objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli jej k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví. 5. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel. Článek XII. Zkoušky díla 1. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla Objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou zahrnuty v ceně díla. 2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat Objednatele k provedení zkoušek díla. Stránka 10 z 16

11 3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je Zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky Objednateli. Článek XIII. Prodlení při provádění díla 1. Jestliže je Zhotovitel vprodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do zřejmého prodlení během provádění díla zejména tím, že neplní dílčí termíny pro provádění díla anebo jestliže Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. 2. Pokud Zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené Objednatelem podle předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla, anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za splnění jeho závazků. Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 3. Pokud zhotovitel bude s prodlením s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení. 4. V případě prodlení Zhotovitele při odstraňování oznámených vad má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši Kč za každou vadu a den prodlení. 5. Neuhradí-li objednatel řádně a včas cenu převzatého díla, zavazuje se zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. 6. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro zhotovitele z této smlouvy včetně povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel má právo i na náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu. Článek XIV. Změny díla 1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání souhlasu s ohlášením takové změny. Článek XV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele převzetím díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených Stránka 11 z 16

12 v Zápisu o předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem. Článek XVI. Projektová dokumentace 1. Součástí závazku Zhotovitele dle této smlouvy je zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů prací ve třech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a jedenkrát v otevřené digitální formě. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné. 2. Do 4 týdnů od předání staveniště je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v digitální formě. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze zadávací projektové dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. 3. Objednatel do 14 dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 7 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 4. Pokud bude soupis prací realizační dokumentace stavby odlišný od soupisu prací zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit ke schválení změnové listy. Změnové listy musí obsahovat popis a zdůvodnění nepředvídatelné změny a budou vyhotoveny na formulářích dle standardu Objednatele. 5. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve třech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a jedenkrát v elektronické podobě. Článek XVII. Předání a převzetí díla 1. K předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 3. Objednatel je oprávněn dílo převzít i s případnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují. V Zápisu o předání a převzetí díla Objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má Zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody Objednatele a Zhotovitele o právech Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za tyto vady. 4. Pokud Objednatel odmítne převzít dílo, uvede v Zápisu o předání a převzetí díla důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je Zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla. 5. Při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, jejichž předání je součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Stránka 12 z 16

13 Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. 6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je Zhotovitel povinen zaškolit osoby určené Objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má Zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. Článek XVIII. Záruka a odpovědnost za vady 1. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude po záruční dobu mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy, tj. bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. 2. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady. 3. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost Zhotovitele za vady. 4. Práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím pěti let ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 5. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu ktomu Objednatel stanoví, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady. 6. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž Zhotovitel odpovídá. 7. Jestliže závazek Zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá Zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a Objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek Zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 8. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců, záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou. 9. Záruční doba začne běžet ode dne následujícího po dni skutečného předání a převzetí řádně dokončeného díla. 10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále objednatel v reklamaci uvede kontaktní osobu a termín kdy bude možné vadu odstranit. 11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých Stránka 13 z 16

14 důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 13. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Článek XIX. Odstoupení od smlouvy 1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace, byl-li na ni prohlášen konkurs nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 2. V případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy má každá ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit. Podstatným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele je zejména prodlení se zahájením nebo splněním dílčím plněním dílčího termínu pro provádění díla nebo ukončením plnění dle čl. II. odst. 2, 3 a 4 delší než dvacet dnů. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele je zejména prodlení s plněním svých finančních závazků dle této smlouvy delším než 30 dní. 3. Dále může Objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud Zhotovitel nemůže použít jejich výsledek jinak, a náhradě nákladů, které Zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 4. Hodlá-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. Článek XX. Oprávněné osoby 1. Za Objednatele bude ve věcech technických jednat Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zastoupená: a) Jiří Medek vedoucí technicko-správního úseku KSS LK - část Východ tel b) Ing. Martin Čáp vedoucí investičního oddělení KSS LK Za Zhotovitele bude ve věcech technických jednat: a) Robert John, DiS b) 3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně smlouvy. Článek XXI. Stránka 14 z 16

15 Subdodavatelé 1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Článek XXII. Pojištění 1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti sprováděním stavby sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem Zhotovitel. Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 2. Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č u Kooperativy VIG Článek XXIII.. Obchodní tajemství 1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci. 2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné potřeby. 4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 5. Tím není dotčena povinnost Objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Článek XXIV. Oddělitelnost 1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. 2. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno. Článek XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení 1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 2. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory Stránka 15 z 16

16 byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle českých právních předpisů. 3. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, zejména obchodní zákoník zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 4. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, přičemž dva výtisky obdrží zhotovitel a pět výtisků obdrží objednatel. 5. Tato smlouva může být měněna pouze na základě dohody smluvních stran, vtělené do písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá na základě své vážné, svobodně projevené vůle, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující. 7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: a) Příloha č. 1 oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby b) Příloha č. 2 seznam subdodavatelů za Objednatele: za Zhotovitele: Ing. Jan Čáp Ing. Tomáš Hořejší vedoucí odboru dopravy jednatel společnosti Stránka 16 z 16

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013 Smlouva o dílo č. OLP/831/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy

Smlouva o dílo. I. Předmět smlouvy. III. Součást smlouvy č.j. 19/2015 Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Štíhlice, IČO: 00639745, se sídlem 281 63 Štíhlice čp. 5 zastoupená Tomášem Rychtou, starostou obce, za obec jednající ve věcech smluvních;

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Zákolany se sídlem: 273 28 Zákolany

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Smlouva o dílo č. 2013/3/01

Smlouva o dílo č. 2013/3/01 Smlouva o dílo č. 2013/3/01 uzavřená dle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany Objednatel: Sportovní zařízení města Kroměříže adresa: Obvodová

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku PROJEKT: VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ PAVILON 7 Číslo smlouvy objednatele : Číslo smlouvy zhotovitele : I. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení Obchodní podmínky www.silawebu.cz Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují závazkové obchodní vztahy zhotovitele s objednateli při poskytování služeb a dodávek v

Více

SMLOUVA O DÍLO. bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 3242670369/0800

SMLOUVA O DÍLO. bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 3242670369/0800 Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2015-107 Číslo stavby : 924 115 107 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění na stavební zakázku I. Smluvní

Více

SMLOUVA o DÍLO (dále SoD) č

SMLOUVA o DÍLO (dále SoD) č SMLOUVA o DÍLO (dále SoD) č 1. Smluvní strany 1. Objednatel: Obec Věžnice Sídlo: Věžnice 9, 582 52 Věžnice Statutární orgán: Ing. Josef Málek IČ: 00268461 2. Zhotovitel: Sídlo:. Statutární orgán:.ič:...

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. Článek I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. Článek I. SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 536 a následujících, Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy Článek I. Smluvní strany Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: Objednatel: I. Smluvní strany Město Velké Pavlovice se sídlem Nám. 9. května 40, 691 06

Více

Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku

Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku Smlouva o dílo Evidenční číslo dle 2586 a násl. zákona č.89/2012sb. Občanského zákoníku I. SMLUVNÍ STRANY Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 adresa: Socháňova 19/1139,

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení: Josef

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013

SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 SMLOUVA O ou.o č. 1/2013 ~r/e-' /l1u' /1. ť'l':=ov/ pc. ~l'(rol/y1ov'/ Ús~ ( 'J> o Ie-.rt;\ lovci vvotm o v~ / JC\"J ~vic:-ovc\' podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více