Smlouva o dílo. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, Teplice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, 415 01 Teplice"

Transkript

1 Smlouva o dílo Číslo smlouvy objednatele: OLP/1439/2013 Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj se sídlem Liberec II, U Jezu 642/2a, PSČ: zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje, v plné moci Ing. Janem Čápem, vedoucím odboru dopravy IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: /0100, Komerční banka, a.s., Liberec dále jen objednatel a Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se sídlem : Křižíkova 2393, Teplice zastoupená: IČ: DIČ: CZ Ing. Tomáš Hořejší jednatel Ing. Jindřich Pytelka, CSc jednatel Oldřich Řáha jednatel Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú /0800 dále jen zhotovitel takto: Článek I. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v odst Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice II/287 Bratříkov oprava opěrné zdi Stránka 1 z 16

2 a. b. Místo stavby: Silnice II/287 v obci Pěnčín, v katastrálním území Bratříkov c. Zhotovitel projektové dokumentace pro provedení stavby: JAP projekt s.r.o.., IČO: , se sídlem Daliborova 130/7, Liberec 9 d. Stavebník, investor: Liberecký kraj (dále jen dílo ). 3. Rozsah díla je určen Zadávací dokumentací k veřejné zakázce malého rozsahu č. VZMR/11/OD/2013 ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. pod názvem Silnice II/287 Bratříkov oprava opěrné zdi zejména projektovou dokumentací pro provedení stavby pod zakázkovým číslem z 04/2013, nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a stavebním povolením vydaným Městským úřadem v Železném Brodě ze dne , Čj. OD 6416/ RADM. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. 4. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že: a) na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet, a zároveň na základě tohoto vymezení lze stanovit cenu, b) kompletní zadávací dokumentace dle odst. 3 byla uveřejněna na profilu objednatele na internetové adrese https://www.egordion.cz/nabidkagordion/profillibereckykraj, je tedy zhotoviteli známa a takto mu byla i předána ve smyslu 4 odst. 1 vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 5. Součástí předmětu díla jsou dále veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla, které jsou uvedené v Souhrnném listu stavby pod částí A až F, který tvoří část přílohy č. 1 této smlouvy: Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora. Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl SDS PK v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě ve 3 paré a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu 125 odst. 6 stavebního zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických Stránka 2 z 16

3 kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě ve 3 paré a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí: - náklady spojené s přípravou a realizací stavby - náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště - staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození - kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby - dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) - komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. - monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). - poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. - poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu atd. v době výstavby až do předání díla. - zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší vprůběhu celé stavby, včetně zimní údržby. Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace v požadovaném počtu 3 paré (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu. Pomocné práce zřízení nebo zajištění. ochrany inženýrských sítí vpřípadě zjištění a odkrytí dotčených IS, které budou po odkrytí nenormově výškově uloženy, bude provedena jejich ochrana v potřebně nutném rozsahu (vytýčení, převěšení a zajištění VO a optického kabelu O2 a jiné). Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Uchazeč měl nebo mohl vědět. 6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. 7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla. Teprve po jeho odsouhlasení má objednatel právo požadovat provedení těchto změn. Stránka 3 z 16

4 8. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a technickým dozorem investora (dále jen TDI ). 9. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit sjednanou cenu. Čl. II. Doba plnění 1. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje zahájit, provádět a dokončit dílo. 2. Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dní od podpisu této smlouvy. 3. Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dní od předání staveniště. 4. Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do Termín pro předání a převzetí díla: do 3 pracovních dní od dokončení stavebních prací 6. Termín vyklizení staveniště: do 5 pracovních dní od předání a převzetí díla 7. Zhotovitel je povinen dílo dokončit v termínu dle odst. 4. Prodloužení lhůty k plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele, b) pozastavení prací zdůvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem), c) v důsledku vyšší moci. 8. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 9. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy uskutečněné v písemné podobě. 10. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem ktechnologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je Zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 11. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu Objednatele však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou Stránka 4 z 16

5 o změně smlouvy. Toto se nevztahuje na přerušení z důvodu klimatických podmínek (zejména přerušení z důvodu zimního období atd.). 12. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho části o dobu, po kterou Zhotovitel na základě pokynu Objednatele podle předchozího odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. Článek III. Cena díla a platební podmínky 1. Cena díla byla smluvními stranami sjednána ve výši: Celková cena bez DPH: DPH v %: 21 % Celková cena včetně DPH: ,00 Kč Kč (slovy : dvěstěčtyřicetjednatisícsedmsetosmdesátsedmkorunčeských) 2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. 4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy 5. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám. 6. Cenu díla bude možné měnit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených Objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. 8. Platby budou prováděny měsíčně na základě zhotovitelem předloženého soupisu provedených prací odsouhlaseného technickým dozorem investora a tomu odpovídajících dílčích faktur, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Konečná faktura ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH tvoří pozastávku. Právo na úhradu pozastávky vznikne Zhotoviteli po předání díla a převzetí díla Objednatelem včetně odstranění všech eventuálních vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla na základě předložené faktury. Stránka 5 z 16

6 9. Pozastávka bude zhotoviteli proplacena po předání díla a převzetí díla objednatelem, za podmínky odstranění všech eventuálních závad a nedodělků, zjištěných při přejímce. 10. Podkladem pro vystavení dílčích měsíčních faktur (dále faktury) bude soupis provedených prací a dodávek písemně odsouhlasený technickým dozorem investora. Technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která Zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového oceněného soupisu prací. Soupis prací písemně odsouhlasený Technickým dozorem investora bude přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 11. V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. 12. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury Objednateli. 13. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních. 14. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu určenou objednatelem. 15. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou Fakturační adresa je: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec číslo účtu: / Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu splatnosti. Za datum zaplacení se pokládá den odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele. 17. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla má Zhotovitel právo na úrok z prodlení v zákonné výši. Článek IV. Práva a povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s odbornou péčí, podle této smlouvy a v souladu se všemi souvisejícími právními předpisy. 2. Zhotovitel provede dílo na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí celého díla objednatelem podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti splněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. Stránka 6 z 16

7 3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 4. Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy o dílo a běhu záruční doby na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimálním rozsahu ,- Kč na jednu škodnou událost. 5. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, technický dozor u stavby nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená. 6. Zhotovitel výslovně bere na vědomí povinnosti vyplývající z 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tedy předložit objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a. z celkové ceny veřejné zakázky, nebo b. z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. 7. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po předchozím písemném souhlasu objednatele a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní. 8. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. Článek V. Práva a povinnosti objednatele 1. Za řádně a včas provedené dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. III. odst Objednatel je povinen ve sjednané době řádně provedené dílo převzít a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla. 3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 4. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen TDI), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI jedenkrát za 14 dní. Z každého kontrolního dne TDI sepíše samostatný zápis včetně presenční listiny účastníků. O kontrolním dnu zároveň napíše TDI záznam do stavebního deníku. Stránka 7 z 16

8 5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se Objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli jej k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví. 6. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel. Článek VI. Podklady pro provedení díla 1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi. 2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro provedení díla Objednatel předal, zejména projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu Objednatele písemně upozornit na jejich vady. Veškeré podklady, které Objednatel předal Zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím Objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je Objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. Článek VII. Staveniště a zařízení staveniště 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací v termínu dle čl. II. 2. Objednatel prostřednictvím technického dozoru investora předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Pokud již nebudou platné a nebo budou neúplné, zhotovitel provede na své náklady jejich obnovení nebo doplnění. 3. Zhotovitel není povinen převzít staveniště či jeho část v případě, že mu nejpozději současně s předáním staveniště nebude předáno pravomocné stavební povolení, podle kterého má být předmět stavby proveden. 4. Za účelem zabezpečení zařízení staveniště se zhotovitel zavazuje postupovat v souladu s platnými právními předpisy a zákony. 5. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. Stránka 8 z 16

9 6. Materiál odstraněný při provádění díla (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví Libereckého kraje a Zhotovitel je povinen tento materiál předat Objednateli. Objednatel se prostřednictvím stavebního dozoru vyjádří, zda materiál požaduje ponechat, či zda jej má Zhotovitel vlastním nákladem odvézt a zlikvidovat. 7. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě dle čl. II. odst. 6. Dohodne-li se na tom s Objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v Zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak Zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s Objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. Článek VIII. Součinnost účastníků výstavby 1. Současně s prováděním díla Zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. Článek IX. Stavební deník 1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede Zhotovitel stavební deník. 2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Článek X. Jakost a provedení díla 1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny Objednatele při provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy. 2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby. 3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti somezeními spojenými s realizací stavby zodpovídá v průběhu prací Zhotovitel. 4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. Stránka 9 z 16

10 5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 6. Před zahájením provádění díla předloží Zhotovitel Objednateli technologické postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. Článek XI. Kontrola provádění díla 1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která vzhledem ke Zhotoviteli v technických věcech bude jednat jménem Objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani žádným jiným způsobem zavazovat Objednatele. K vykonání takové kontroly má Objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla. 2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (1x za 14 dní), které svolává technický dozor investora na základě požadavku Objednatele. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se Objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli jej k tomu Zhotovitel řádně vyzval, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví. 5. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel. Článek XII. Zkoušky díla 1. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla Objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou zahrnuty v ceně díla. 2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat Objednatele k provedení zkoušek díla. Stránka 10 z 16

11 3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je Zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky Objednateli. Článek XIII. Prodlení při provádění díla 1. Jestliže je Zhotovitel vprodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do zřejmého prodlení během provádění díla zejména tím, že neplní dílčí termíny pro provádění díla anebo jestliže Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. 2. Pokud Zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené Objednatelem podle předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla, anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost Zhotovitele za splnění jeho závazků. Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 3. Pokud zhotovitel bude s prodlením s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení. 4. V případě prodlení Zhotovitele při odstraňování oznámených vad má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši Kč za každou vadu a den prodlení. 5. Neuhradí-li objednatel řádně a včas cenu převzatého díla, zavazuje se zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. 6. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro zhotovitele z této smlouvy včetně povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel má právo i na náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu. Článek XIV. Změny díla 1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání souhlasu s ohlášením takové změny. Článek XV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele převzetím díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených Stránka 11 z 16

12 v Zápisu o předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem. Článek XVI. Projektová dokumentace 1. Součástí závazku Zhotovitele dle této smlouvy je zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů prací ve třech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a jedenkrát v otevřené digitální formě. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné. 2. Do 4 týdnů od předání staveniště je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v digitální formě. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze zadávací projektové dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. 3. Objednatel do 14 dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 7 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 4. Pokud bude soupis prací realizační dokumentace stavby odlišný od soupisu prací zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit ke schválení změnové listy. Změnové listy musí obsahovat popis a zdůvodnění nepředvídatelné změny a budou vyhotoveny na formulářích dle standardu Objednatele. 5. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve třech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a jedenkrát v elektronické podobě. Článek XVII. Předání a převzetí díla 1. K předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 3. Objednatel je oprávněn dílo převzít i s případnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují. V Zápisu o předání a převzetí díla Objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má Zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody Objednatele a Zhotovitele o právech Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za tyto vady. 4. Pokud Objednatel odmítne převzít dílo, uvede v Zápisu o předání a převzetí díla důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je Zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla. 5. Při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, jejichž předání je součástí závazku Zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady Stránka 12 z 16

13 Zhotovitel Objednateli nepředá, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. 6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je Zhotovitel povinen zaškolit osoby určené Objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má Zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. Článek XVIII. Záruka a odpovědnost za vady 1. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude po záruční dobu mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy, tj. bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. 2. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady. 3. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost Zhotovitele za vady. 4. Práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím pěti let ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 5. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu ktomu Objednatel stanoví, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady. 6. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž Zhotovitel odpovídá. 7. Jestliže závazek Zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá Zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a Objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek Zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 8. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců, záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou. 9. Záruční doba začne běžet ode dne následujícího po dni skutečného předání a převzetí řádně dokončeného díla. 10. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále objednatel v reklamaci uvede kontaktní osobu a termín kdy bude možné vadu odstranit. 11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých Stránka 13 z 16

14 důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 13. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Článek XIX. Odstoupení od smlouvy 1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace, byl-li na ni prohlášen konkurs nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 2. V případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy má každá ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit. Podstatným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele je zejména prodlení se zahájením nebo splněním dílčím plněním dílčího termínu pro provádění díla nebo ukončením plnění dle čl. II. odst. 2, 3 a 4 delší než dvacet dnů. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele je zejména prodlení s plněním svých finančních závazků dle této smlouvy delším než 30 dní. 3. Dále může Objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud Zhotovitel nemůže použít jejich výsledek jinak, a náhradě nákladů, které Zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 4. Hodlá-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. Článek XX. Oprávněné osoby 1. Za Objednatele bude ve věcech technických jednat Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zastoupená: a) Jiří Medek vedoucí technicko-správního úseku KSS LK - část Východ tel b) Ing. Martin Čáp vedoucí investičního oddělení KSS LK Za Zhotovitele bude ve věcech technických jednat: a) Robert John, DiS b) 3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně smlouvy. Článek XXI. Stránka 14 z 16

15 Subdodavatelé 1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Článek XXII. Pojištění 1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti sprováděním stavby sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem Zhotovitel. Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 2. Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č u Kooperativy VIG Článek XXIII.. Obchodní tajemství 1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci. 2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné potřeby. 4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 5. Tím není dotčena povinnost Objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Článek XXIV. Oddělitelnost 1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. 2. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno. Článek XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení 1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 2. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory Stránka 15 z 16

16 byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle českých právních předpisů. 3. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, zejména obchodní zákoník zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 4. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, přičemž dva výtisky obdrží zhotovitel a pět výtisků obdrží objednatel. 5. Tato smlouva může být měněna pouze na základě dohody smluvních stran, vtělené do písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá na základě své vážné, svobodně projevené vůle, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující. 7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: a) Příloha č. 1 oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby b) Příloha č. 2 seznam subdodavatelů za Objednatele: za Zhotovitele: Ing. Jan Čáp Ing. Tomáš Hořejší vedoucí odboru dopravy jednatel společnosti Stránka 16 z 16

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ )

SMLOUVA O DÍLO. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) SMLOUVA O DÍLO č. /.. dle 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní společnost MS Haus s.r.o. se sídlem Náchodská

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ust a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ust a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění 1. Smluvní strany: Objednatel: Název: Adresa: PSČ : Město Český Dub Nám. B. Smetany 1, Český Dub 463

Více

Návrh SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění

Návrh SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění Návrh SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY: 1.1. Objednatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace se sídlem

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku I. Smluvní strany 1.Objednatel Identifikace ( název, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu) Osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít (pokud nevyplývá toto

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o Návrh smlouvy o dílo, příloha č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Turistická rozhledna Dlažov S m l o u v a o d í l o uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi účastníky: SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov zastupuje: Mgr. Jan Mareš, primátor IČ:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh SMLOUVA O DÍLO - návrh uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel Název díla: ZÁLOŽNÍ ZDROJ K VÝTAHŮM V CSP VODŇANY 1. Smluvní strany 1.1.

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1.Objednatel: Obec Bukovina zastoupená starostou Jiřím Hynštem PSČ 679 05 IČO 00532096 DIČ 283 00532096 Tel.: 516 439 253, 724 187 392 www obecbukovina@seznam.cz (dále

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY 1.) Objednatel : Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2 618 32 Brno Bankovní spojení

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel )

Smlouva o dílo. (dále jen objednatel ) Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Státní

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Smlouva o dílo č

Smlouva o dílo č Smlouva o dílo č. 20160601 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Obec Pletený Újezd Sídlem: Kladenská 40, 273 51 Pletený Újezd

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. Občanského zákoníku Zadavatel: Město Broumov třída Masarykova 239 550 01 Broumov zastoupen: Kamilem Slezákem, místostarostou města kontaktní osoba: Petr Kuchta,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

Smlouva o dílo č. 1/2016 (uzavřená pod 2586 občanského zákoníku )

Smlouva o dílo č. 1/2016 (uzavřená pod 2586 občanského zákoníku ) Smlouva o dílo č. 1/2016 (uzavřená pod 2586 občanského zákoníku ) I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Obec Útušice Útušice 59 332 09 Štěnovice IČ: 00257354 DIČ: CZ00257354 Zastoupená: Ing. Václav Fink,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zápis dne. v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského

Více

SMLOUVA O DÍLO dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O DÍLO dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky SMLOUVA O DÍLO dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 se sídlem:

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany: 1.1 Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice Praha, příspěvková organizace Adresa (sídlo): U Vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6 - Střešovice Statutární zástupce: plk.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění: I. Smluvní strany. II.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění: I. Smluvní strany. II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku

Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku Smlouva o dílo uzavřená podle občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Objednatel: TEZA, s. r. o. Sídlo: F. V. Krejčího 405, Česká Třebová 560 02 IČO: 62061739 DIČ: CZ62061739 Zápis v OR vedeným u KS v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo číslo smlouvy zhotovitele: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321141/0100 Telefon: 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Článek 1 - Smluvní strany

Článek 1 - Smluvní strany SMLOUVA O DíLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: 3662/2014 Článek 1 - Smluvní strany 1.1 Objednatel: Název/Obchodní Se sídlem: IČ: DIČ: Zastoupená: Kontaktní osoba: Bankovní spojení: Číslo

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

Smlouva o dílo. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY Smlouva o dílo uzavřená dle ust. 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ ) Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY 1.) Objednatel : Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 2 618 32 Brno Bankovní spojení

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy Objednatele: číslo smlouvy Zhotovitele: OM/ /2015 která je uzavřena dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA OBJEDNÁVKA č. Smluvní strany Objednatel: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2013/pam.

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2013/pam. SMLOUVA O DÍLO č. 1/2013/pam. uzavřená podle 536 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Objednatel: město Brandýs nad Orlicí zastoupené Petrem

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v:

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v: SMLOUVA O DÍLO uzavřená mezi Obec Nepolisy se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy IČ: 00269212 DIČ: CZ00269212 zastoupená: Ing. Dušanem Šustrem, starostou (dále jen objednatel ) Číslo účtu: 1080782309/0800

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

2. Vymezení plnění předmětu smlouvy. a) Podrobná technická studie

2. Vymezení plnění předmětu smlouvy. a) Podrobná technická studie II. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zhotoví pro objednatele řádně a odborně toto dílo: Projektová dokumentace pro akci autobusové nádraží a kapacitní

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1 TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, PSČ 742 21, IČO 014

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Restaurování krucifixu u kostela v Cotkytli

Restaurování krucifixu u kostela v Cotkytli SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Restaurování krucifixu u kostela v Cotkytli Článek I. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Cotkytle zastoupené starostou

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Smluvní strany Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 zastoupena: Ing. Jiřím Macháčkem, kvestorem IČO: 60461446 DIČ: CZ60461446 Bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o dílo. 2) Zhotovitel:... zastoupená... IČO:... DIČ: CZ... e-mail: (dále jen zhotovitel)

Smlouva o dílo. 2) Zhotovitel:... zastoupená... IČO:... DIČ: CZ... e-mail: (dále jen zhotovitel) Článek 1 - Smluvní strany 1 Smlouva o dílo 1) Objednatel : Odborné učiliště a Praktická škola, Hostinné, Mládežnická 329 Sídlo: 543 71 Hostinné, Mládežnická 329 zastoupená Mgr. Jindrou Pilousovou - ředitelkou

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 60/2016/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO 3/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice

Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice SMLOUVA O DÍLO Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice vedená u objednatele pod číslem: vedená u zhotovitele pod číslem: Tuto Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více