Nadaèní listy ZITA KABÁTOVÁ. s noblesou ve vínku... 01/08 mìsíèník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadaèní listy ZITA KABÁTOVÁ. s noblesou ve vínku... 01/08 mìsíèník"

Transkript

1 Nadaèní listy ZITA KABÁTOVÁ s noblesou ve vínku... 01/08 mìsíèník

2 café Louvre z a l o Ï e n o PraÏany oblíbená kavárna, hosty zde b vali také Franz Kafka, Karel âapek a Albert Einstein KAVÁRNA RESTAURACE SALÓNKY BILLIARD TERASA GALERIE «CAFÉ LOUVRE» Národní tfiída 22, Praha 1, tel po pá , so ne

3 Slovo úvodem V paragrafu nadaèního zákona se doèteme: Nadace nebo nadaèní fond jsou úèelová sdružení majetku, zøízená a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecnì prospìšných cílù. Obecnì prospìšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana pøírodního prostøedí, kulturních památek a tradic, a rozvoj vìdy, vzdìlání, tìlovýchovy a sportu. Samé ušlechtilé myšlenky. Øídí se jimi všichni? Po tzv. sametové revoluci u nás vyrostlo nadací jako hub po dešti. Nìkteré pøetrvávají, nìkteré zaniknou døíve než se o nich veøejnost vùbec dozví, jiné teprve vznikají. Nezáleží ale ani tak na datu vzniku nadace, jako spíše na jejím charakteru, úèelu, nápadu a snaze tento nápad pokud možno zrealizovat. Od této návaznosti se pak odvíjí i délka trvání nadace. Když byla 3. èervna v roce 1992 zahájena slavnostním koncertem v pražském Rudolfinu èinnost NADACE ŽIVOT UMÌLCE, jistì všichni zúèastnìní doufali v trvání co nejdelší. Podaøilo se. A já bych chtìla prostøednictvím tìchto nadaèních listù pøedstavit tuto krásnou nadaci vám všem. Pøeji si, aby nadaèní listy ŽIVOT UMÌLCE, jejichž první vydání právì držíte v rukou, mìly pøinejmenším stejnì dlouhé trvání, jako nadace samotná. Obsah NADACE ŽIVOT UMÌLCE Seznámení s nadací NADACE ŽIVOT UMÌLCE Hovoøí Martha Elefteriadu OSOBNOST Zita Kabátová TALENT Ivan Vokáè hráè na violoncello HISTORIE historie filmu ZDRAVÍ Klíè k dlouhovìkosti KRÁSY NAŠÍ ZEMÌ hlavní mìsto Praha CO MOŽNÁ NEVÍTE Kavárna Louvre VZPOMÍNKA Svatopluk Beneš POZVÁNÍ ZA KULTUROU Alexandra Stušková, DiS. odpovìdná redaktorka Nadaèních listù Opovìdná redaktorka: Alexandra Stušková, DiS. tel: Redakce: Ing. Tomáš Salač, Radek Brož, T. Lechnýřová. Nakladatelství STUŠKOVÁ, IČ: , DIČ: CZ , R. č.: MK ČR E měsíčník, číslo 01/08, vychází , příští číslo Tiskárna v Ráji s.r.o., V Ráji 906, Pardubice

4 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Seznámení s NADACÍ ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY: Jaromír Èerník předseda, člen České filharmonie, zástupce UNIE Odb. svaz orchestrálních hudebníků ČR Martha Elefteriadu zpěvačka, zástupkyně Svazu autorů a interpretů Vladimír Prošek dramaturg, muzikant, zástupce Uměleckého sdružení Artes Miroslav Svoboda člen sboru Statní opery Praha, zástupce UNIE - Odb. svaz profesionálních zpěváků ČR Prof. Jiøí Tomášek profesor HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Valérie Zawadská herečka, zástupkyně Herecké asociace ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY: Prof. Jiøí Hlaváè předseda, prof. HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Ing. Michal Krùšek člen Pražského filharmonického sboru, zástupce UNIE Odb. svaz profes. zpěváků ČR Libuše Švormová-Paterová herečka, zástupkyně Herecké asociace APARÁT: Daniela Hrnèíøová, MBA výkonná ředitelka Lýdie Soldánová tajemnice REDAKČNÍ RADA: Daniela Hrnèíøová, MBA výkonná ředitelka nadace Mgr. Daniel Rùžièka šéfproducent, Centrum vzdělávacích pořadů ČT Ing. Martin Maøan ředitel společnosti INTERGRAM Kdo si váží minulosti, svých předků, váží si i sám sebe. Dostane se mu odměny v podobě lásky, úcty a porozumění. V přítomnosti i v budoucnosti od potomků Opravdu tomu tak je? Copak nevídáme èím dál více opuštìných, osamocených lidí? Tìch, kteøí se obìtovali nejen ve svém soukromí, ale také ve svém povolání. Nejvíce postiženou skupinou bývají bezesporu umìlci. Lidé, kteøí se po léta starali o zpestøení našeho volného èasu, kteøí se nás snažili zkulturnit. Život jim protéká pod rukama stejnì rychle jako nám Život, který je na rozdíl od ostatních možná ponìkud více bohémský, tudíž však i rychlejší. Než si staèí uvìdomit, že je potøeba pøibrzdit, zaèít se vìnovat nejen publiku, ale také sobì samým, svým rodinám bývá èasto pozdì. Ti co mají štìstí, zùstávají bìhem (i po skonèení) kariéry svou rodinou, svými pøáteli a známými obklopeni stále. Vìtšina jich však zùstává obklopena pouze pøáteli Doma jsou sami. Se svými vzpomínkami, pomalu zapomenuti Myšlenka o vzniku a působení NADACE ŽIVOT UMĚLCE byla zrealizována 3. června 1992 na půdě společnosti INTERGRAM. Jejími zřizovateli je šest profesních organizací: Herecká asociace, Asociace hudebních umělců a vědců, Svaz autorů a interpretů, UNIE Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Umělecké sdružení Artes. Od jejího založení uplyne letos v červnu již 16 let. Prvními statutárními zástupci byli: Zuzana Navarová prezidentka nadace, Jiří Novotný výkonný ředitel a Ladislava Chalupová tajemnice. Od roku 1998, kdy vstoupil v platnost nový zákon o nadacích, byli členy první správní rady (statutárního orgánu): Jiří Hlaváč, Jakub Waldman, Karel Zich, Karel Urbánek, Libuše Hošťálková a předsedkyně Zuzana Navarová. Od té doby se v obou radách vystřídalo několik členů. Po smrti paní Navarové vykonávala funkci předsedkyně správní rady paní Martha Elefteriadu, od října 2005 pan Tomáš Kyndl. Poté od roku 2007 tuto funkci vykonává pan Jaromír Černík, člen České filharmonie. Ve správní radě působil např. také pan Petr Nárožný, kterého vystřídala paní Jiřina Bohdalová, nyní paní Valérie Zawadská. Funkci výkonné ředitelky zastává mladá a sympatická slečna Daniela Hrnčířová. 2

5 ŽIVOT UMÌLCE Všichni členové, ať už současní či minulí, působící v NADACI ŽIVOT UMĚLCE, věnují nadaci svůj čas, elán, lásku a především myšlenku stálé podpory kultury a kulturní vzdělanosti aby v české veřejnosti nezanikla. Jejich podpora se týká nejenom umělců dříve narozených, ale také umělců budoucích. NADACE ŽIVOT UMĚLCE realizuje svou činnost ve čtyřech základních oblastech.» Aktivní podpora mladých výkonných umělců Zprostředkování konkrétních grantů posluchačům konzervatoří, vysokých uměleckých škol a začínajícím mladým profesionálním umělcům stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí. Systematická podpora projektů mladých umělců po ukončení studia při přechodu do profesionální reality. Jaromír Èerník Pøedseda správní rady» Podpora projektů Granty a přímá podpora realizace širokého spektra umělecké tvorby, především při hledání nových přístupů v oblasti koncertní, divadelní a taneční. Podpora při oceňování vítězů soutěží, která napomáhá při získání co největší profesionality. Podpora významných kulturních projektů, které nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a vedou ke zvýšení kultury a kulturní vzdělanosti české veřejnosti.» Podpora výkonných umělců seniorů Vedle pomoci při průběžném řešení sociálních a zdravotních problémů věnuje nadace velkou část podpor těm významným uměleckým seniorům, kteří ke konci života zůstávají osamoceni bez svých nejbližších. NADACE ŽIVOT UMĚLCE uděluje od roku 1993 také cenu SENIOR PRIX, jako poděkování za celoživotní uměleckou činnost hercům, tanečníkům, artistům, operním, populárním a sborovým zpěvákům, orchestrálním i sólovým umělcům.» Nezapomeneme Správa a péče o pietní místo na Vyšehradském hřbitově Slavíně a náhrobek V+W na Olšanském hřbitově. Daniela Hrnèíøová,øeditelka nadace s Václavem Postráneckým Vánoèní besídka v roce 2007 Národní dùm na Smíchovì 3

6 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Hovoøí Martha Elefteriadu Pro začátek, k prvnímu seznámení s NADACÍ ŽIVOT UMĚLCE, informací stačí. Příště se dozvíte něco o jednotlivých projektech. Vězte, že jsou zajímavé. Nyní jsem si přichystala pár otázek ke kratičkému rozhovoru se známou osobností, zpěvačkou a umělkyní, ale hlavně také s nejdéle působící členkou správní rady, bývalou předsedkyní správní rady a především také blízkou kamarádkou zakládající členky zmíněné nadace paní Marthou Elefteriadu. Měli bychom čtenářům objasnit, že tou zmíněnou kamarádkou nebyl nikdo jiný než paní Zuzana Navarová. To ona Vás přivedla do NADACE ŽIVOT UMĚLCE? 02 4 Od Zuzany jsem se vlastně o činnosti nadace dozvěděla. O její existenci jsem matně věděla už dřív, ale blíže jsem ji poznala, až když jsme si jednou se Zuzanou u čaje vyprávěly co je u nás nového. Bylo to v zrovna době Teniných zdravotních potíží, které nás na určitou dobu zcela vyřadily z profesního života. Tehdy mi Zuzana navrhla, že by jí NADACE ŽIVOT UMĚLCE mohla pomoci, a také to pro ni zařídila. Proto když se obloukem vrátila možnost, abych v nadaci pracovala ve správní radě, neváhala jsem ani chvilku a přijala to. Zuzana mi pak v této práci byla od počátku rádcem. Působením v nadacích nejste žádným nováčkem. Předtím to byla nadace Filia (ve které působil mimo jiné i nynější primátor hl. města Prahy MUDr. Pavel Bém), poté nadace Filhelenia. Můžete nás ve zkratce s těmito dvěma nadacemi seznámit? Tohle je už vlastně třetí nadace, ve které pracuji. Začátkem devadesátých let sem přijeli lektoři z John Hopkins University, kteří školili vedoucí pracovníky vznikajících nonprofitních organizací. Odtud vzešla většina těch, co později vedli významné nadace i u nás. Měla jsem to štěstí školení absolvovat a poznat řadu lidí různých zaměření, kteří usilovali o něco dobrého v nonprofitní oblasti. První nadace pro kterou jsem pracovala byla nadace Filia. Zabývala se komunitní péčí pro duševně nemocné, preventivními protidrogovými programy pro děti a mládež aj. V čele její správní rady byl Prof. MUDr. Cyril Höschl a jejím ředitelem, jak jste zmínila, nynější primátor Prahy, MUDr. Pavel Bém. Tam jsem se naučila nejvíce. Další nadaci, Filhelenia, jsme založily se sestrou Tenou a s paní Georgií Zervou, učitelkou novořečtiny. Zaměřovala se na kulturu a na projekty podporující povědomí helenismu u Řeků zde žijících. Pořádaly jsme také letní tábory v Řecku, určené dětem druhé a třetí generace, aby prohloubily svoji řečtinu. Podporovaly jsme nakladatelskou činnost (vydání řecko-českého slovníku), podílely jsme se na vyvěšení pamětní desky Nikose Kazantzakise v Božím daru, i plastiky, která připomíná zdejší spisovatelův pobyt v letech , atd. Byly to začátky a ráda na ty lidi vzpomínám. Vraťme se k NADACI ŽIVOT UMĚLCE, jejímž posláním je podporovat jak mladé talenty, tak zajímavé umělecké projekty, tak také sociální a zdravotní pomoc potřebným. Kdo vybírá a určuje ty potřebné? Pokud k nám žádosti charakteru sociálního či zdravotního přijdou, ať už individuálně nebo

7 přes profesní organizace, schvaluje je jeden každý člen správní rady, který je posoudí a vyjádří se k nim. Vodítkem nám bývá i vyjádření profesní organizace žádajícího umělce. Co se týče podpory mladých umělců, jsou vypracována kritéria, která dovolí přimout došlé žádosti. Totéž se děje i v případě posuzování uměleckých projektů. Všechny žádosti projdou posouzením u všech členů správní rady. Váš původ je řecký. Jistě tuto zemi často navštěvujete. Existují i tam podobné nadace? Samozřejmě. Řekové jsou jako národ velmi soucítící lidé a jsou citliví na to, když někdo potřebuje pomoci, a to na všech úrovních. O tom by mohli mluvit třeba lidé, kteří se tam ocitli bez pomoci jako nováčci v cizí zemi. A protože tam tradice pomáhání prostřednictvím nadací nebyla přervána jako tady, fungují tam nadace řecky je to Ydrima, velmi dobře, a pomáhají v různých oblastech. Je o Vás známo, že jste skvělou zpěvačkou (spolu se sestrou Tenou, kdysi a dodnes nerozlučné a známé duo), málokdo však o Vás ví, že máte také vystudovanou psychologii. Uplatnila jste toto své vzdělání i ve své působnosti v nadacích? Vlastně ani ne. I když... když jsem pracovala v nadaci Filia, ta se svým posláním komunitní péče pro duševně nemocné a preventivními protidrogovými programy pro děti a mládež, psychologie dotýkala. Ale já jsem se tam spíš uplatnila na úseku fundraisingu, tedy získávání financí z různých zdrojů pro činnost nadace. Byla to dobrá zkušenost. V úvodu seznámení s nadací se zmiňuji, že jste ve funkci časově nejdéle. Do správní rady jste byla zvolena poté, co z ní odešel Karel Zich, a po určitém čase jste byla dokonce zvolena předsedkyní NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Co pro Vás práce v této nadaci znamená? Jednak naplňuje přirozenou touhu, kterou má možná mnoho lidí, věnovat svůj čas, energii a zkušenost něčemu co má smysl a může pomoci zejména tam, kde je třeba. To samo o sobě je odměnou. Velkým obohacením je určitě také setkávání se s mnoha kvalitními a zajímavými lidmi, paní Zuzana Navarová pracujícími v nadacích, které jsem zmiňovala. A v neposlední řadě nesmazatelně zapsaný člověk, po kterém se mi opravdu stýská, Zuzana Navarová. Po zasedání jsme obvykle se Zuzkou zašly do dobré čajovny na Václaváku a povídaly si o životě, o hraní, o nadaci, o čemkoli Ta drobná osůbka budila respekt svou neokázalostí a pravdivostí. V mnohém byla jako člověk inspirací. Vyprávěla mi, jak v poslední době chodila do přírody a učila se například rozeznávat zpěv ptáků. Naplňovalo ji to Zuzanu jsem znala daleko dřív než jsem přišla do nadace, ale na tento čas strávený s ní v posledních letech, myslím často a s vděkem. Za rozhovor děkuje Alexandra Stušková, DiS. foto poskytla: paní Martha Elefteriadu a archivnadace ŽIVOT UMĚLCE 5

8 osobnost ZITA KABÁTOVÁ s noblesou ve vínku... V jedné velmi vzácné knize, zabývající se magií, astrologií a vším s tím souvisejícím, jsem vyčetla, že lidem narozeným ve znamení býka je dána do vínku obrovská síla, energie, elán, nadšení, vůle a čin. Podle čínského znamení se jedná o lidi aktivní, dynamické, náročné, netrpělivé a silně individualistické. Mají rádi krize a vyhrocené situace, nad kterými se rozlítí do červena, vzápětí je však vyřeší a na dlouhou dobu se uklidní. Jsou to lidé neuvěřitelně hodní a srdeční, běda však si je jedinkrát znepřátelit nikdy nezapomenou... Nedokážu posoudit, která z těchto aktivit je vlastní vzácné dámě, se kterou jsem si povídala. Mně se k ní hodí téměř všechny zmiňované vlastnosti, každopádně nerada bych si ji znepřátelila A o koho, že se jedná? Podle fotografií jste jistě poznali, možná ale nevíte, že jedna z posledních žijících filmových a divadelních legend, hvězda stříbrného plátna paní ZITA KABÁTOVÁ, se narodila právě ve znamení býka a to 27. dubna Tedy před neuvěřitelnými 95 lety! Paní Zita Kabátová se narodila na nejkouzelnějším místě v Praze, na Malé Straně, v domě U bílé koule, na Úvozu, na konci Nerudovi ulice. Dům se původně jmenoval U Švédské koule, ale poté, co koule nedopatřením spadla do vápna, se název domu její barvě přizpůsobil. Byl to ještě starý dům, který měl pavlače. Byla první světová válka a takový ten život, když se něco dělo, veškeré události, to vlastně probíhalo na těch pavlačích. Bylo to kouzelné. Bydlel tam například malostranský spisovatel Rudlof, pak tam bydlel i známý malíř Marold. Ten měl ateliér trošku jinde, ale tam bydlel a strašil mě. On byl takový robusní, měl kožený kabát, kožené boty, velký širák. Když šel po schodech, tak to dunělo a já se strašně bála : směje se už dnes paní Kabátová. Byl to takový tmavý chlap, teď už vím, že to musel být krásný mužský, ale tehdy jako dítě, jsem se ho opravdu bála. Tatínek se jmenoval Beno Kabát a byl stavitelem, maminka Anička, tak jak tehdy bývalo běžné, ženou v domácnosti. Maminka byla sestřenicí prvního českého filmového herce Josefa Švába Malostranského. Oba rodiče byli nadšenými ochotníky a tak se malá Zituška ocitla poprvé na jevišti už jako miminko v zavinovačce, v Našich furiantech, hry od Ladislava Stroupežnického. A roličky přibývaly. Já jsem začínala jako velice zapálená ochotnice. Můj tatíček psal pohádky, a vždycky prej podle toho, jaká jsem zrovna byla. Takže princezna byla buď fintivá nebo princezna, která panu králi odmlouvala, vždycky co jsem zrovna ten rok provedla. Ty pohádky jsme potom hráli odpoledne dětem v Malostranské besedě. Bylo to moc hezké... A vůbec ta Malostranská beseda měla tehdy na celou Malou Stranu úžasný kulturní dopad. Byla tam tehdy také ještě scéna Dobrých autorů, a pak také scéna, kde začínal 02 6

9 Voskovec s Werichem v Umělecké besedě. Celá ta oblast má něco do sebe. Maminka paní Kabátové zemřela v pouhých 37 letech na Addisonovu nemoc (choroba jejíž podstatou je selhání nadledvinek). Tatínek se oženil podruhé, za emeritní členku Slovenského národního divadla Jožku Čepelovou. Já jí říkala mamá. Ta mi držela palce i když jsem hrála divadlo. Hrávala také. V Malostranské besedě jsme hrávaly spolu. Na můj dotaz, jak spolu vycházely, paní Zita odpoví: Já si ji vážila. Ale to byla přece tatíčkova a jenom tatíčkova věc. Co já mu do toho budu kecat. To teď je takový trend, že děti si myslí, že to rodičům můžou rozmlouvat nebo se jim pléct do života. Mladí se pletou do života starým a staří se pletou do života mladým. Vždyť je to nesmysl. Nikdo nic nezmůže, co psáno jest, to dáno jest a hotovo. Sourozence neměla paní Kabátová žádné, zato spoustu bratranců a sestřenic. A také zajímavého dědečka. Můj dědeček byl poslední malostranský ptáčník. To už dneska mladí ani nevědí, co to je. Když umřel, tak pak ptáčnictví vlastně zaniklo. Ještě s kamarády chytali ptáčky na lep a nebo do sítě, a potom je v klíckách prodávali. Chodil také na dafnie, nejvíc na Divokou Šárku, tam byla taková říčka, a babička se vždycky rozčilovala, že jí vzal zase tu nejlepší punčochu. Paní Kabátová má obdivuhodnou paměť. Se smíchem dodává: No, vždyť já taky vzpomínám padesát let sem padesát let tam Například na své herecké začátky a partnery. K nohám jí padaly desítky mužů, zažila mnohá filmová objetí. Třeba s Otomarem Korbelářem. S tím jsem hrála ráda. Škoda jen, že byl dost často nacucanej. Oni to ostatní neviděli, ale já jo, protože když šel ke mně, tak šilhal. Měl vždycky i rty takové nacucané, a když mě líbal, tak jsem byla mokrá od ucha k uchu : smějě se paní Zita. Na jedno nikdy nezapomenu. To jsme měli v jednom filmu takovou zásnubní scénu, měla jsem hluboký výstřih a on mě líbal a objímal, kam mohl tam. Mně vám pak všechno tak strašně pálilo. Říkám si, šmarjajosef, já dostala nějakou nemoc, to není možné. Umyla jsem se, natřela, znou umyla, natřela. Nic. Pálení a pálení. Přijdu do rekvizitárny a on tam Korbelář. Ládoval se fefronkama. Jedl to, aby jeho paní nepoznala ten alkohol. No a já byla vlastně celá zafeferonkovaná. Avšak ještě dříve, než paní Zita Kabátová zažila Zita s rodièi feferonkovou příhodu, musela najít tu správnou cestičku k filmové slávě a vydat se po ní. Na začátku třicátých let se snažila dostat do Divadla Vlasty Buriana, neměla však ještě potřebné zkušenosti. Ty začala získávat kolem roku 1935, kdy se od ochotníků dostala do divadélka Akropolis a poté, díky svému skvělému hlasu, do Tyláčku (Tylovo divadlo v Nuslích). Hrála ve Velké operetě, ve Švandově divadle u Járy Kohouta a za války hlavně v Komorním divadle Oldřicha Nového. Já jsem dělala takovou tu klasickou operetu, kde se hopsalo, tančilo, zpívalo. A díky Oldřichu Novému jsem se pak dostala do takových těch činoherních operet. Poněvadž u něho se hrála zpěvohra, tozn. komedie se zpěvy, naučil mě normální projev mluvení a zpívání dohromady. Bylo to báječné! Jeho paní tam dělala ředitelku. V Brně prodala velký, nádherný fotografický ateliér a za ty peníze koupila nové divadlo. Bylo to divadlo rozkošné, malinké. Být u pana Nového, to byl punc. Odejít od něho, to přece jen tak nešlo. Přemluvil mě pak až Sváťa Beneš do účinkování v Modrém démantu, hře, ve které jsem vystupovala spolu s ním a Medou Valentovou. Ta hra měla velký úpěch. Na přelomu let 1935 a 1936 si paní Kabátová přečetla ve Filmovém ilustrovaném zpravodaji výzvu: Kdo chce být Sextánkou? Producenti totiž hledali nové talenty pro připravovaný film 7

10 osobnost Pro pøipomenutí pár slavných filmù té doby zejména režisérù Slavínského, Cikána, Binovce a Svitáka (Rozkošný pøíbìh, Lojzièka, Lízin let do nebe, Bláhové dìvèe, Kdybych byl tátou, Lízino štìstí, Její høích, Srdce v celofánu, Zlatý èlovìk, Madla zpívá Evropì... a øada dalších.) Z významnìjších rolí si vyjmenujme: Elsa v Tuláku Macounovi (1939), Pepièka, žena Františka Kmocha v životopisném filmu To byl èeský muzikant (1940), malíøka Helena v komedii Život je krásný (1940), operetní hvìzda Marion v Burianovì komedii Provdám svou ženu (1941), Julie Jelenová v další Burianovce Pøednosta stanice (1941), Márinka Bezoušková v Pantátovi Bezouškovi (1941). S Vlastou Burianem si zahrála i v komedii Zlaté dno (1942), kde hrála jeho ženu Jarmilu Valentovou Putièkovou. Sextánka (1936). Rozhodla se zkusit štěstí a poslala jim své foto. Byla pozvána do ALMY, kde se na ní ředitel Jelínek podíval a prohlásil, že se na Sextánku nehodí. Navrhl jí však, že by se hodila na ženskou roli ve filmu Světlo jeho očí (1936). Byla pozvána na pohovor a hlavní roli ve svém prvním filmu získala. A tak byla nastartována závratná kariéra jedné z našich nejoblíbenějších hereček 30. a 40. let. Díky svému elegantnímu zjevu a kultivovanému projevu mezi ostatními vynikala. Hrála se spostou filmových hvězd, včetně Vlasty Buriana. Jak na něj vzpomíná? Strašně moc. To byl pan herec. S velkým P a s velkým H. Úžasný člověk! A taky si na něj žádný režisér nijak moc netroufal, poněvadž každý ho ctil a vážil si ho. Všechno co dělal, bylo neopakovatelné. Například i ty jeho ruce, ty mluvily. On byl báječný! A když třeba režisér něco chtěl, jen to Vlastíkovi naznačil a ten už to dojel. Vzpomínám na báječnou scénu v Přednostovi stanice, kdy on tam přijde a já říkám Marvanovi, poslužte si pane inspektore, tak Vlastík řekne, já si posloužím. A vzal to celé kuře, otevřel veku, dal to celé mezi to a začal jíst. To nikdo nečekal. A nebo když posílá ten telegram, jak to vyťukal, to celé improvizoval. On byl taky jediný herec, který si sám směl říct stop. Poněvadž nevěděl, kdy vlastně celý ten svůj nápad skončí. Po válce pak už dělal většinou jen estrádní vystoupení. Nebyl na tom zdravotně ani psychicky dobře. Ale lidi potěšil vždycky. Nezasloužil si, jak se k němu v té době zachovali. To opravdu ne. Vynikající rolí paní Kabátové byla role Heleny Horníkové ve Slavínského komedii Muži nestárnou (1942). Ztvárnila zde ženu ve třech životních etapách. Krásnou třicetiletou dámu, starší ustaranou matku i starou bělovlasou babičku (zatímco její partner, kterého hrál Jan Pivec, se za dvacet osm let vůbec nezměnil a vypadal stále mladě). Jaký však byl soukromý život této krásné dámy? Zita Kabátová žila nějaký čas s operetním zpěvákem Járou Pospíšilem. Rozešli se. Po válce se dostala před vyšetřovací komisi, která jí kvůli účinkování v německých filmech zakázala hrát a veřejně vystupovat. V té době ji režisér Ladislav Brom seznámil s Ludvíkem Králem, ředitelem firmy ZEISS IKON v indické Bombaji. V roce 1946 se za něho provdala. Manželé chtěli odletět do Bombaje, Kabátová však nedostala vízum a musela zůstat v Československu. Manžel byl z Indie za nějaký čas přeložen do Londýna. Zita znovu zažádala o vízum. Marně, psal se totiž rok Oba manželé se zanedlouho na dálku rozvedli. 8

11 Po roce 1953 se dostala, díky příteli Karlu Spurnému, do Pražské estrády, se kterou jezdila po venkově. Hrála i ve Vesnickém divadle a v Alhambře. Po nějaké době musela s hraním (opět z politických důvodů) skončit. V roce 1955 se potkala se svým dávným přítelem, veslařem a olympionikem Jiřím Zavřelem, který se právě vrátil z desetiletého vězení v Jáchymově. O rok později se vzali. Novomanželům se narodil syn Jiří (paní Zitě bylo 44 let!). Manžel však v roce 1968 emigroval do USA. Paní Zita vzpomíná: Sešli jsme se ve Francii a já už bych se snad byla nechala přemluvit, ale rozhodl to syn Jiřík. Nechtěl jít jinam. A já když jsem si uvědomila, že bych musela začínat znovu od lžičky, rozhodla jsem se zůstat. Syn je nakonec také v Americe. Je tam podruhé ženatý. Jen já tu zůstávám. Ale mám čtyři vnoučata. Jednoho nevlastního kloučka v Americe a americkou holčičku. Tu má syn s druhou manželkou. A s tou první tady v Praze má dvě děti. Chlapce, tomu je 20 let a 12ti letou holčičku. Takovou slečnu neslečnu, ale ti přijdou jen když něco potřebují : směje se paní Kabátová. Samozřejmě jde o legraci a babička vzápětí dodává: Zaplaťpánbůh, že jsou všichni zdraví. Po smrti svého druhého manžela si paní Zita Zavřelová vzala zpátky své jméno Kabátová. Vraťme se ale ještě pár let zpátky, do doby těsně po válce. Do doby lynčování herců, hereček, režisérů. Všech těch, kteří byli dříve obdivováni, a poté tak nenáviděni. Ti samí lidé, kteří stáli dlouhé řady na lístky do kina, aby své milované filmové hvězdy spatřili, po nich po pár letech plivali a házeli kamením. V roce 1944 si paní Kabátová zahrála roli intrikánky baronesy Heleny z Alcantaru v kostýmní komedii Počestné paní pardubické. Tato role byla na dlouhou dobu také její poslední. Za nacistické okupace hrála pod pseudonymem Maria von Buchlow a ve dvou německých filmech. Právě to ji bylo po válce nejvíce vytýkáno. Jakoby mávnutím proutku se na ostatní krásné filmy, ve kterých paní Zita hrála, nějak pozapomnělo. Zlom nastal až v roce 1969, kdy ji režisér Jiří Hanibal po pětadvaceti letech (!) obsadil do filmu Hvězda. Do těch větších stromů vždycky bije hrom. Já se ale obhájila. Sama. A později pak také díky režiséru Hanibalovi, že nás do toho filmu vzal. Byla tam tehdy ještě Nelinka Gajerová, Nataša Gollová, já, Jiřina Štěpničková, teď si nevzpomenu, kdo všechno. Ten film se celkem povedl a tam jsme byly očistěny. Bylo to v době, když se to začalo lámat a režiséři mohli zase začít točit nějaké dobré filmy. V sedmdesátých letech působila paní Kabátová dokonce jako vedoucí několika pražských kin, včetně kina Illusion, které pozvedla a kde se promítaly právě filmy pro pamětníky, ve kterých sama hrála. Začala být znovu obsazována i do filmů té doby. Byť to nebyly role úplně hlavní, byly hezké a paní Zita je zahrála opět s noblesou sobě vlastní. Pro pøipomenutí: (Ženy v ofsajdu, Akce Bororo, Pøípad mrtvého muže, Kulový blesk, V podstatì jsme normální, Jak básníkùm chutná život). Vìtší role pak pøišly až po roce 1989, kdy hrála starou šlechtiènu v Zapomenutém svìtle (1996), babièku Elišku ve slovenském filmu Modré z nebe (1997), starou paní Balážovou v rodinné komedii Václava Vorlíèka Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko (2001) a Marušku Grulichovou ve slavném Babím létu (2001). Zahrála si i ve dvou televizních seriálech (Na lavici obžalovaných justice a To jsem z toho jelen). V roce dokonce hostovala v divadle Pod Palmovkou v roli staré šlechtièny. 9

12 osobnost Na můj dotaz, jaké filmy se paní Kabátové líbí, odpoví: Všechny, co jsou ke koukání. Ke koukání je určitě vynikající český film nominovaný na Oscara Želary. V tomto válečném dramatu se objevila ve filmové roli naposled. Zároveň si v něm také zahrála se svým dávným přítelem Svatoplukem Benešem, pro něhož to byla bohužel role úplně poslední. Svoji hereckou dráhu pak paní Zita Kabátová nadobro ukončila rolí v televizní inscenaci Zlatá brána (2004). Píše se rok Když si tak paní Zitu Kabátovou prohlížím, je neuvěřitelné, že je jí už 95 let! Je kouzelná! Na krku má decentní šperk, v uších nádherné, samozřejmě sladěné, náušničky (jako kdysi na začátku minulého století, když hrávala v Malostranské besedě princezničky), na ruce má překrásný rodový prsten. Je vtipná, veselá a velmi vitální. Co popřát k tak významnému jubileu, aby to nevyznělo pouze formálně a obyčejně? Paní Zito, za všechny, kteří Vás měli a mají rádi, za všechny, kteří Vás obdivovali a obdivují, za všechny tady na zemi i ve filmovém nebi, za všechny přátele i známé jsme rádi, že jste se nám tehdy v tom dubnu narodila!!! Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti - nejméně do sta let. V roce 1993 obdržela paní Zita Kabátová cenu SENIOR PRIX. Tuto cenu udìluje každoroènì NADACE ŽIVOT UMÌLCE jako podìkování za celoživotní umìleckou èinnost. Se svým pøítelem Svatoplukem Benešem ve filmu Želary text: Alexandra Stušková, DiS., foto: Tomáš Salač a soukromý archiv p. Zity Kabátové 10

13 Program Karolíny Světlé 18, Praha 1 Dům PORTUS Pokladna a rezervace: Pokladna otevřena v pracovních dnech od 8:00 do 15:30 hod. a hodinu před začátkem představení. Od 1. února je v Divadle U Valšů také STÁLÁ SCÉNA STUDIA LÁĎA Ladislava Smoljaka duben / výběr 2008 Po :00 Koncert slavných operetních a muzikálových melodií (II) Zuzana Vernerová a Erik Bezdíček, klavír: Václav Vedral Út :00 JUBILEUM Zity Kabátové 95 let Čt :00 VÝJIMEČNĚ Benefice Jaromíra Hanzlíka Po :30 Módní přehlídka Út :00 Duchu, jsi přítomen? John Patrick St :00 Hymna aneb Urfidlovačka Ladislav Smoljak STUDIO LÁĎA LADISLAVA SMOLJAKA Po Po Út :00 1.PREMIÉRA 19:00 2.PREMIÉRA 16:00 16:00 Kolumbovo značně nakřáplé vejce - Martin Houska Příběh Coco Chanel - Jiří Just Vyhlášení výsledků ANKETY a losování cen květen / výběr 2008 St :00 Kolumbovo značně nakřáplé vejce - Martin Houska Čt :00 Benefice Yvety Simonové a Richarda Adama - Připravil Jiří Flutka Po :00 Legendy opery: Naďa Šormová Út :00 Benefice Eduarda Hrubeše za laskavého přispění Jiřího Melíška Připravil Jiří Flutka St :00 Moje teta, tvoje teta - Morris Panych Čt :00 Kornelovy vdovy - Ákos Kertézs Po St Čt :00 17:00 VÝJIMEČNĚ 19:00 Kolumbovo značně nakřáplé vejce - Martin Houska Manžel pro Opalu John Patrick Milostná tajemství 1. PREMIÉRA Tři jednoaktové hry hereckého umění p. Luby Skořepové. Úprava a režie: Manka (Petr Mančal a Jiří Trnka).

14 talent Ivan Vokáè violoncello V této rubrice se budeme také setkávat s osobnostmi. Budoucími? Nebo už souèasnými? Aby byl èlovìk osobností od mládí, potøebuje dobré zázemí, pevnou vùli, píli ale hlavnì také talent. K tomu všemu kapku štìstí, tøeba právì v podobì podpory. Podpory, kterou zprostøedkovává také NADACE ŽIVOT UMÌLCE. Po peèlivém výbìru ji v podobì udìlování grantù, nabízení úèasti na významných tuzemských i mezinárodních soutìžích, èi pomoci pøi pøechodu do profesionální reality, dostávají jen ti nejlepší. A k tìm nejlepším patøí bezesporu student Pražské konzervatoøe, hráè na violoncello, teprve jedenadvacetiletý Ivan Vokáè. 12 Začneme jednoduchou otázkou: NADACE ŽIVOT UMĚLCE a Vy? NADACE ŽIVOT UMĚLCE mi vlastně pomohla už třikrát. První žádost, kterou jsem nadaci posílal k posouzení, se týkala příspěvku na zakoupení profesionálního smyčce, který stojí Kč. Já měl do té doby jen takové pochybné hůlky. (smích)... Jelikož ale nejsem z žádné bohaté rodiny, tak jsem na něj prostě neměl. Pan profesor Petráš (učí hlavní obor) věděl o existenci i projektech NADACE ŽIVOT UMĚLCE a tak jsme spolu napsali žádost. Byla to první nadace, kterou jsme zkusili, a zároveň také první nadace, která mi vyšla vstříc. Druhá žádost se týkala možnosti zúčastnit se mezinárodní violoncellové soutěže v roce 2005, v Drážďanech. Na takovou soutěž musíte být dokonale připraveni. Nově potažený smyčec, nový potah strun, startovné také není zanedbatelné. Veškeré tyto náklady mi NADACE ŽIVOT UMĚLCE pokryla. Tu soutěž jsem nakonec vyhrál... A do třetice mě nadace podpořila při možnosti účasti na Pražském Jaru v roce Poskytla mi všechno co jsem na tuto soutěž potřeboval. S profesorem Petrášem jsme si tehdy vytýčili, že úspěchem bude i to, když se do té hlavní soutěže dostaneme, neboť z příchozích, asi sto kvalifikovaných nahrávek, se vybírá pouze necelá polovina. Vybrali mě. A i když jsem vzápětí po prvním kole vypadl, byl to pro mě cenný a nezapomenutelný zážitek. Tato soutěž je limitována do třiceti let a já tam byl tehdy v tom roce nejmladším českým účastníkem. Jednou jsem také hrál s kolegou při předávání cen SENIOR PRIX. Tolik k nadaci. Jsem rád, že existuje. V kolika letech jste začal s hraním a proč právě violoncello? Oba moji rodiče jsou muzikanti. Studovali housle na ZUŠ. I moje dvě starší sestry byly vedeny k muzice. Hudbou jsem obklopen odmalička. V necelých čtyřech letech jsem dostal do ruky osminkové housle, už si to moc nepamatuji, ale vím jen, že jsem byl vždycky strašně fascinovaný kontrabasem, tak jsem ty housličky postavil a hrál na ně jako na basu. V těch letech mi kontrabas dát nemohli, tak jsem pak dostal poloviční cello a už jsem u něj zůstal. Než jsem šel na Pražskou konzervatoř, 11 let jsem ho studoval soukromě. Od pěti let také brnkám na klavír. Soukromé hodiny jste studoval v Praze? Ne, ne, já nejsem z Prahy. Jsem z Jižních Čech, z Volyně. Narodil jsem se ve Strakonicích. V té době tam zrovna učil na hudební škole pan

15 profesor Oldřich Kavale, který učil přes 40 let také na Plzeňské konzervatoři. Chodil jsem k němu na violoncello asi dva roky a když tam přestal učit, dojížděl jsem za ním soukromě. Rád bych poznamenal, že mám velké štěstí na lidi. Učil mě bez nároku na honorář. Byla to tvrdá a disciplinovaná výuka, ale díky ní teď nemám absolutně žádný problém s trémou. Jsem připraven na všechno. Také se traduje, že nebylo žáka, který by u něj nebrečel. Kdo však vydržel do konce, výsledek se dostavil. Dodnes se vídáme. A stejného zázemí se mi dostává i od nynějšího kantora. Kluci ve Vašem věku mají spoustu různých zájmů. Neznám moc takových, co se věnují už odmalička vážné hudbě. To máte sice pravdu, ale nikdy mě za nějakého exota nepovažovali. Když jsem přivezl nějakou cenu, tak mi ve škole tleskali. Tzv. odlišnost byla vlastně jen do té doby, než jsem přišel na konzervatoř, neboť teď jsem v podstatě mezi svými. Posloucháte i jinou hudbu než vážnou? No určitě. Miluju jazz. Mám to rozdělené. Na violoncello hraju vážnou hudbu a na klavír jazz. Obojí mám rád, obojí hodně poslouchám i hraju. Ale ne stejnou pílí. První je violoncello, klavír je druhý. Mimo to také hraju fotbal, tenis. Sport mám rád. Kdy to všechno stíháte? Hraní, soutěže, sport, škola? Jak studujete? (smích) No, špatně. Ale naštěstí jsou ve škole shovívaví a vychází mi vstříc. Po maturitě absolutorium. A potom? Pokusím se udělat přijímačky na HAMU. Uvažoval jste někdy o studiu či delším pobytu v zahraničí? No to je přesně ta věc, na které asi celá moje kariéra ztroskotá. Český hudební rybníček je v této oblasti strašně malý a ne zrovna dobře placený. Mám pocit, že u nás lidi na vážnou hudbu moc nechodí. Stačí se podívat na některé koncerty. Je tady velmi málo lidí, kteří by dokázali tuto hudbu propagovat. Bez dobrého managera to prostě nejde. Ale zpět k tomu zahraničí. Možnosti tam určitě jsou. Spousta lidí mi doporučuje, abych šel studovat ven, jenže já jsem takový český patriot. Mám Čechy moc rád. Mám rád Prahu, mám tady svoje přátele. Chtěl bych zůstat tady. Nějaká půlroční, roční stáž ano, ale déle asi ne. Nemůžou přece všichni utéct ven. Co cítíte, když hrajete? Tuto otázku nemám moc rád. Já se snažím dobře zreprodukovat hudbu, kterou hraji, tak aby jí porozuměli úplně všichni... Ivan Vokáè je bezprostøední, veselý mladý kluk. I když hraje vážnou hudbu, vážný rozhodnì není. Je to takový roztržitý smíšek. Pøi odchodu s kavárny si najednou vzpomene, že tam zapomnìl mobil. Bìží tedy nazpátek a pøi bìhu volá: tak naschle!!! Nashledanou a dìkuji, øíkám si v duchu, a jsem ráda, že takoví mladí lidé mezi námi jsou. Byś ještì kapku krásnì støelení, už se skrytou noblesou. Text: Alexandra Stušková, DiS., foto poskytl Ivan Vokáè Ivan Vokáč 1987 je studentem Pražské konzervatoře ve violoncellové třídě prof. Miroslava Petráše. Ze sólových soutěžních úspěchů uveďme např. 2. cenu na Heranově soutěži v Ústí nad Orlicí v letech 1997 a Na mezinárodní violoncellové soutěži v Drážďanech obdržel v roce cenu a v roce 2005 v této soutěži zvítězil.v témže roce získal 2. cenu v soutěži konzervatoří České republiky v Teplicích. Vítězství si odvezl i roku 2002 z Liezenu v Rakousku. V roce 2005 se účastnil Beethovenské soutěže v Hradci nad Moravicí, kde získal 3. cenu. V roce 2006 se stal společně s houslistou Jakubem Junkem absolutním vítězem Mezinárodního kola rozhlasové soutěže Concertino Praga. Účastnil se mezinárodních violoncellových kurzů Kronberg Akademy v Německu, zúčastnil se též International Music Academy v Plzni. Sólově, pravidelně koncertuje s Jihočeskou filharmonií. Spolupracuje s komorním orchestrem Roxy Ensemble, kde zastává funkci koncertního mistra violoncellové sekce. Je členem klavírního tria TARAS PIANO TRIO, které v srpnu roku 2007 v mezinárodní soutěži Internationaler Johannes Brahms Wettbewerb zvítězilo v kategorii komorních souborů. 13

16 historie historie filmu Všechno nové budí zvìdavost. A co všechno staré? Minulost je stejnì záhadná jako budoucnost. Bez minulosti bychom nezaznamenávali ani souèasnost. Všechno je jako pohyblivé obrázky Vítejte pøi ètení pravidelné rubriky s názvem Historie. A u tìch obrázkù zùstaneme. HISTORIE FILMU Jako všechny jiné druhy umění, má i film svou historii. Na poměrně krátké trvání je to historie opravdu obsáhlá. Zahrnuje jak vývoj techniky a průmyslu, tak vývoj samotného filmového umění a jeho jazyka. Je mnohem více, než historie ostatních umění, spjata s technickými objevy. Vynálezci kinematografu (v uvozovkách) Za desítky jmen jeho vynálezců uvádím pouze několik nejvýznamnějších. Patří mezi ně americký farmář E. J. Myubridge, který ve snaze prozkoumat, má-li cválající kůň v určitém okamžiku všechny čtyři nohy ve vzduchu, sestrojil velmi složitý systém fotografických kamer, zachycujících jednotlivé fáze pohybu zvířat a později i lidí. Francouzský badatel, fyziolog Etienne-Jules Marey sestrojil aparát pro sériovou fotografii ptačího letu, tzv. fotografickou pušku. Jeho spolupracovník Georges Demeny promítl zdokonaleným stroboskopem chronofotografii tváře člověka, vyslovujícího jednoduché věty tak dokonale, že jim hluchoněmí diváci odezíráním porozuměli. Jiný Francouz, Emile Reynaud, sestrojil přístroj nazvaný praxinoskop, který syntetizoval rozfázovaný pohyb optickou cestou pomocí otáčejícího se systému zrcátek. Když Thomas Alva Edison zdokonaloval koncem osmdesátých let předminulého století svůj fonograf, pomýšlel na konstrukci přístroje, který by podle jeho slov znamenal pro oko totéž, co pro ucho fonograf. Filmy, které jím natáčel, však nepromítal, nýbrž je předváděl ve zvláštních, dalo by se říci prohlížečkách, nazvaných kinetoskop. Opravdoví vynálezci bratøi Lumiérové Dne 28. prosince 1895 došlo konečně díky francouzským vynálezcům bratrům Augustovi a Louiseovi Lumiérovým z Lyonu, k první historické premiéře kinematografu. Stalo se v Grand Café na Boulevard des Capucines v Paříži. Bratøi Lumiérové V našich zemích se objevil kinematograf poprvé dne 15. července 1896 v Karlových Varech, krátce nato v Mariánských Lázních, dne v Brně, začátkem října v Ústí nad Labem a v Ostravě. Nakonec 18. října v Praze. Jan Køíženecký a jeho kinematograf Jan Kříženecký ( ) byl vášnivým fotoamatérem. S finanční podporou otce svého kamaráda Pokorného, zakoupil od Lumiérovy firmy v Lyonu aparát, který bylo možno užívat jako přijímací kameru i jako projektor. Chtěl předvést pražanům děje v ulicích, a tak vznikly první české aktuality. Natočil také první tři hrané filmy v české historii: Pražský párkař a lepič plakátů, Švábovo zmařené dostaveníčko a Sólový výstup p. Švába. Hlavní roli ve všech třech filmech ztvárnil první český filmový herec Josef Šváb Malostranský. Skutečnost, že Kříženecký natočil první české filmy již roku 1898, staví českou Jan Køíženecký kinematografii na přední místo v Evropě. 14

17 První kina u nás První kino bylo u nás otevřeno 15. září 1907 v domě U modré štiky v Karlově ulici na Starém městě, díky muži zvanému Viktor Ponrepo. Neměl však pro Prahu monopol. Krátce po něm založil František Tichý stálé kino Illusion Na Slovanech (později přesídlilo do dolní části Václavského náměstí). V Hybernské ulici vzniklo kino Orient, Na Poříčí kino Elite. Max St. Kock otevřel přepychový biograf Kosmas Na Příkopech, a 5. prosince 1909 slavnostně zahájilo svá představení kino Lucerna. Koncem roku 1909 měla Praha pět stálých kin a celá řada putovních podniků promítala na nejrůznějších místech v okolí. Začala se zakládat kina v Brně i v městech menších. Další vývoj Do r podléhaly kinematografy dvorskému dekretu z 6. ledna 1836, jímž byly zařazeny mezi atrakce, pořádané kočujícími skupinami herců, provazolezců, gymnastů, potulných hudebníků, eskamotérů aj. Dne bylo vydáno nařízení ministerstva vnitra ve shodě s ministerstvem veřejných prací o pořádání veřejných představení kinematografických, které vázalo kinematografickou činnost na úřední jednoletou až tříletou licenci. Pro její udělení byly stanoveny přísné podmínky. Přes všechna omezení a překážky se síť českých kin až do roku 1914 neustále rozvíjela. Rozvoj zpomalilo až vypuknutí první světové války. Mladší majitelé kin museli na frontu, starší sice zůstali, ale ztratili většinu personálu. Mnoho kinematografů bylo v prvních válečných letech zavřeno nebo zcela zaniklo. Rozmach filmového podnikání nastal v Čechách zas až po vzniku Československé republiky v roce Zvukový film S nástupem zvukového filmu ve 30. letech se rozšiřuje i větší zájem o film. Hodně pozornosti mu věnuje tisk. Roku 1930 je založen Klub filmových novinářů. V roce 1933 je zahájen provoz na Barrandově a vzniká Filmové studio. V těchto letech vznikají opravdu výjimečná díla, která dodnes neztrácí nic na své kvalitě a působnosti. Vrcholná díla vytvářel režisér němého filmu K. Anton, Gustav Machatý. Ve zvukovém období jmenujme Karla Lamače, Josefa Rovenského. Skvělými režiséry té doby byli také Vladimír Slavínský, Miroslav Cikán a spousta dalších. I v protektorátu vznikaly filmy, které dodnes obdivujeme. Převážná část kvalitní tvorby tohoto období je přisuzována režiséru Martinu Fričovi a Otakaru Vávrovi. Fričova Barbora Hlavsová byla diváky chápána jako protest proti nacistické nadvládě, podobně tomu bylo i u adaptace Babičky, filmu Františka Čápa. Velkého úspěchu dosáhl také režisér Václav Binovec, adaptací Městečka na dlani - Jana Drdy. První èeské výrobní spoleènosti První pražská výroba kinematografických obrazů, později společnost Kinofa, byla spojena se jménem Antonína Pecha. Druhou společnost, Illusion, založili Alois Jalovec a František Tichý. Později k nim přibyla třetí společnost ASUM, spojená se jmény tehdy významných kulturních pracovníků Anny Sedláčkové a Maxe Urbana. Tyto tři společnosti působily až do světové války, kdy postupně zanikly. Kreslený film Vznikl na počátku minulého století. Jako první se mu programově věnoval Francouz Emile Cohl, který oživoval a proměňoval jednoduchou lineární kresbu. Odjel do Ameriky, kde se však většího uznání nedočkal. Nicméně jeho američtí pokračovatelé základ industrializované výrobě kresleného filmu dali. Ve 20. letech vytvořil Pat Sullivan prvního seriálového hrdinu kocoura Felixe. Bratři Max a Dave Fleischerové dosáhli největšího úspěchu groteskami s postavou Pepka námořníka. Nejvýznamnějším výrobcem amerických kreslených grotesek se stal Walt Disney. U nás byl průkopníkem kresleného filmu Karel Dodal, který zprvu natáčel reklamní filmy, v nichž kopíroval figurku kocoura Felixe. Během 15

18 světové války vzniká v Praze produkční firma AFIT. Po osvobození se zrodila tzv. česká škola kresleného filmu v nově založeném studiu Bratři v triku. Vedením tohoto studia byl pověřen Jiří Trnka. Filmové ceny Filmovými cenami se rozumí uznání udělovaná za význačné umělecké hodnoty filmům nebo jejich jednotlivým tvůrcům. Patří k nim zejména cena za režii, hudbu, kameru a herecký výkon. Mezi nejslavnější patří OSCAR, americká akademie filmového umění a vědy. Od roku 1956 je udělován také neanglicky mluveným filmům, uvedených v distribuci USA. U nás patří k významným oceněním např. Český lev. Filmové hvìzdy Když pominul zájem diváků o film jako o přitažlivou technickou atrakci, začal obecenstvo zajímat už i děj filmu, zejména jeho hrdinové. Diváci se s nimi často ztotožňovali, napodobovali jejich oblečení a jednání. Zajímali se o jejich soukromí. Tak vznikl již ve 20. letech minulého století kult filmových hvězd (anglicky stars), který Hollywood využil a vytvořil z něj výrobní systém. K prvním hvězdám patřili představitelé mužných typů, hrdinové westernů a dobrodružných filmů. Ženským ideálem byly ženy osudové, fatální, které neodolatelně svádějí muže ke hříchu a společenskému pádu. Neméně oblíbený byl typ opačný, ženy křehké a bezbranné. Ke hvězdám patřili také komici, ale nejvíce takzvaní milovníci. Za nejznámější z nich jmenujme světoznámého Rudolpha Valentina. I český film měl své hvězdy. Milovníka Oldřicha Nového, komika Vlastu Buriana, ženu vampa Adinu Mandlovou, noblesní Zitu Kabátovou či ztřeštěnou Natašu Gollovou. Jmen je spousta a na jejich výčet bychom potřebovali celou další stranu. Závìrem Své hvězdy má film v každém období. Ať už tuzemský nebo zahraniční. Hvězdy režisérské (Forman, Menzel, Svěrák), hvězdy kameramanské (Ondříček), hvězdy filmové. Nesmíme také zapomenout na naši československou, výjimečnou, do této doby nepřekonanou zlatou filmovou tvorbu let šedesátých. Jsou však hvězdné i filmy dneška? Film dospěl k dokonalosti v uměleckém využívání mnoha dosavadních technických prostředků. Ocitl se na prahu nové etapy. Jde ruku v ruce s vyspělostí počítačové techniky. Filmová témata jsou pestrá. Dalo by se říci, že každý národ má svůj charakteristický okruh. Amerika je proslulá akčními trháky, Čína a Japonsko bojovým uměním, Francie filmy intelektuálními, Německo svou strohostí. A Česká republika? Ta dělá kousky, ve kterých není témat nikdy dost. Někdy podařené více, jindy méně. Já osobně nedám na české filmy dopustit. Pan Kříženecký by měl určitě radost také... Text: Alexandra Stušková, DiS. Foto: archiv 16

19 Karlovo náměstí č. 19. Praha 2 reklama Kino Mat Máme rádi film. Co vy? Pak přijměte naše pozvání. MAT to je... filmová restaurace kino na špičkové technické úrovni DVD bar, DVD půjčovna salonky MAT nabízí... snídaně, obědy, večeře prostory pro TK, semináře, fi remní prezentace, abiturientské večírky, svatby rauty, catering (u nás i u vás) Promítání pro veřejnost denně od 18:00 a od 20:30 hod. v sobotu a v neděli dětská představení od 15:00 hod. V případě delších fi lmů mohou být časy pozměněny. Pokladna je otevřena:» říjen - duben od 14:00 hod.» květen - září hodinu před začátkem prvního představení. Ve všední dny od 9:00 do 17:30 hod. si lze kinosál pronajmout k pracovním či soukromým projekcím případně k tiskovým konferencím. S určitým časovým předstihem je možné si kinosál pronajmout i ve večerních hodinách. více na tel Těšíme se na vaši návštěvu

20 zdraví Královský všelék I v tématu jako je zdraví, mùžeme kromì nemocí, lékù, prevencí, odborných rad a názorù, najít zajímavé ètení. Budeme se snažit, aby vás tato pravidelná rubrika zaujala nejenom po stránce lékaøské, neboś i takové farmaceutické firmy a jejich léèiva mají svou minulost a pestrost. 18 MEDOPHARM, s.r.o. Tato firma byla v České republice založena v roce 1997 jako obchodní mezinárodní zastoupení farmaceutické firmy Medochemie Ltd., jejíž historie se odvíjí už od roku 1934! Firma Medochemie Ltd. samotná pak byla založena v roce 1976 a do současné doby má hlavní sídlo na ostrově Kypr ve městě Limassol. Firma vyrábí léky podle zásad správné výrobní praxe v sedmi samostatních výrobních komplexech, z toho je jeden v Holandsku. Kromě toho firmu reprezentuje osmnáct obchodních poboček po celém světě. Firma Medochemie je vlastníkem registrací a v současné době patří k největším výrobcům léků na Kypru a v Řecku. Výrobky firmy jsou k dostání na farmaceutickém trhu v 75 zemích světa. V České republice nabízí firma Medochemie přípravky na léčbu onemocnění centrálního nervového systému, kardiovaskulárních nemocí a rovněž léčbu potíží spojených s pohybovým aparátem a bolestí vůbec. Firma je známa také potravinovými doplňky. Například přípravek Dias (obsahující Glukosamin sulfát látku, u které byl kromě účinku proti bolesti a zánětu prokázán vliv na strukturu chrupavky), nebo doplněk stravy Orissu nazývaný také královský všelék. Matka příroda je krásná, ale také nesmírně bohatá. Její bohatství tkví v řekách, stromech, keřích, rostlinách, v bylinkách. Jsou jich tisíce a tak málo o nich víme. Slyšeli jste např. o malém žlutém zázračném kvítku, kterému se říká Pupalka? Jasně žluté květy této rostlinky se otvírají jen na krátkou dobu po setmění. Do východu slunce pak květy uvadnou, a druhý druhý den už očekávají soumrak květy nové. Pupalka se do severnějších oblastí rozšířila patrně z Jižní Ameriky. Byla oblíbena mezi Indiány, kteří ji používali na potírání kožních potíží a ran, vnitřně pak proti nachlazení a chřipce. V 17. století byla pupalka dovezena do Anglie, kde se později honosila názvem královský všelék. Produkty, obsahující pupalkový olej, patří k nejmnohostrannějším prostředkům doplňkové výživy.

Nadaèní listy. Jaroslav Suchánek. ctí èeský jazyk

Nadaèní listy. Jaroslav Suchánek. ctí èeský jazyk Nadaèní listy Jaroslav Suchánek ctí èeský jazyk è. 13/èerven 2009 ČESKÁ FILHARMONIE, YAN PASCAL TORTELIER, PAVEL ŠPORCL, PAAVO JÄRVI, JANINE JANSEN, BENNEWITZOVO KVARTETO, VLADIMÍR ASHKENAZY, ANNA VINNITSKAYA,

Více

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik revue5o plus 50+ 50+ 7-8/2013 ročník IX. 39 Kč, předplatné 35 Kč MAGAZÍN PRO AKTIVNÍ SENIORY Daniel Strož Básník, kritik i politik,,firma nanečisto Nový typ vzdělávání 50+ David Prachař Dědictví umění

Více

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda FOXMAG LIFE MAGAZINE N o 2 Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda Nejen na vysoké noze Zajímavý projekt TATE MODERN, DOX CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ, VELETRŽNÍ PALÁC osobnost PICASSO EDITORIAL

Více

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz www.shakespeare.cz Smíchov dávno není venkovskou periferií, do jejíž zeleně se Pražané jezdili rekreovat, ani onou pověstnou průmyslovou čtvrtí zalidněnou dělnickým živlem, v kterou se změnil v 19. století.

Více

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast Seniorská míle a další zprávy ze Života 90 Dětem PVC škodí kupujte zdravé školní potřeby Soňa Červená netrpělivostí ke světovým úspěchům Lidová univerzita MKP podzimní přednášky a besedy George J. Klír

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví pětadvacítku Krtek a Hollywood O

Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví pětadvacítku Krtek a Hollywood O SY 1-2012 obalka.qxd:sy obalka 2-07 ROČNÍK 11 22.2.2012 17:27 Stránka 1 ČÍSLO 1/2012 Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

PRAHA 1. Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009. minibusy. výstava.

PRAHA 1. Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009. minibusy. výstava. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009 o éh ck le ře st ce za li ta vi re PRAHA 1 a ov tr os foto archiv bezpečnostních složek ) 11 0 (1 Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem výstava 5 minibusy

Více

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb DVOUMĚSÍČNÍK 39 číslo Slovo na úvod VIII. ročník červenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

LADY N. Ostrovy velkých divů. Moře úsměvů Chantal Poullain. Nový koncept osobního bankovnictví. Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny

LADY N. Ostrovy velkých divů. Moře úsměvů Chantal Poullain. Nový koncept osobního bankovnictví. Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny LADY N Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny ZIMA 2014 Moře úsměvů Chantal Poullain Nový koncept osobního bankovnictví Ostrovy velkých divů Freerider Nové Audi A6 Avant s nejnovější quattro

Více

Vzdělání přišlo před 1150 lety

Vzdělání přišlo před 1150 lety strana 2 Objednejte si nákup je to ekologické Konečně slunce zdravé opalování je protimluv strana 3 Houslař cechmistr rozhovor s Janem Sklípkou Peníze nebo život výstava pro děti o světě financí strana

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

Martin Mejzlík v roli krále Jiřího VI. Dramaturgický plán nadcházející sezóny. zdeněk rumpík a 47 členů mladého studia laik

Martin Mejzlík v roli krále Jiřího VI. Dramaturgický plán nadcházející sezóny. zdeněk rumpík a 47 členů mladého studia laik 5 20 14 DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> květen >>> 104. sezóna 2013/14 Martin Mejzlík v roli krále Jiřího VI. Dramaturgický plán nadcházející sezóny zdeněk rumpík a 47 členů mladého studia laik Na představení

Více

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 OBSAH STRANA 1. Úvod... 2 2. Smetanův život... 3 V čele české opery... 7 Má vlast... 10 Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 Vrcholy umělecké tvorby... 15 3. Místa Spojená s Bedřichem Smetanou Jabkenice...

Více

Historie knedlíků v Národním zemědělském muzeu Anna Fárová významná česká historička fotografie

Historie knedlíků v Národním zemědělském muzeu Anna Fárová významná česká historička fotografie Kozy na Kozím plácku přij te na kozí slavnosti Je ekopapír eko? jak vybrat ten správný Vídeň a Praha v rozhovoru s Geraldem Schubertem Praha fotografická mezinárodní soutěž pro každého Historie knedlíků

Více

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz ROČENKA 2014 ROČNÍK IV rozhovory Ostravská NEJ 2014 Tereza Vilišová Redakce OKNO změna je život Staré přísloví praví, že v životě máme jednu jedinou jistotu. Dříve nebo později přijde změna. Ostrava těchto

Více

PŘÍLIŠ HORKÝ SRPEN 1968

PŘÍLIŠ HORKÝ SRPEN 1968 Nový český film PŘÍLIŠ HORKÝ SRPEN 1968 Režie: Vladimír Drha Premiéra: 13.11. 2008 Producenti: First Film (Pavel Melounek, David Prudký), Česká televize (Ivan Hubač, Jaroslav Kučera), MMG Koproducenti:

Více

PŘIPOMEŇME SI V DUBNU

PŘIPOMEŇME SI V DUBNU Letos uplyne 50 let od založení Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho založení v roce 1958 navazovalo na dlouhou a mezinárodně respektovanou tradici české

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH SLATINNÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH SLATINNÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ KVĚTEN 2011 pohoda MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH SLATINNÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ ROZHOVOR S PŘEDSEDOU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ING. JIŘÍM HOUDKEM Lázeňství není nadstandard Předseda Sdružení lázeňských míst a starosta

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy Informace o knihách a knihovnách z Moravy studie/články veřejné knihovny medailon konference/akce informace pro knihovny z činnosti MZK recenze rozhovor 1 / 2015 Duha online: http://duha.mzk.cz Obsah Studie/články

Více

Pohoda. Kouzlo Mrtvého moře. Lázeňská. Podrobně na stranách 14 15 WELLNESS MASÁŽE V BERTINÝCH LÁZNÍCH:

Pohoda. Kouzlo Mrtvého moře. Lázeňská. Podrobně na stranách 14 15 WELLNESS MASÁŽE V BERTINÝCH LÁZNÍCH: OSLAVA: Restaurace Adéla slaví 10. výročí str. 2 NOVINKA: Internetové rezervace pobytů str. 10-11 ROZHOVOR: Olympionička Kateřina Emmons str. 16-18 Lázeňská Pohoda MĚSÍČNÍ Í ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH S SLATINNÝCH

Více