Nadaèní listy ZITA KABÁTOVÁ. s noblesou ve vínku... 01/08 mìsíèník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadaèní listy ZITA KABÁTOVÁ. s noblesou ve vínku... 01/08 mìsíèník"

Transkript

1 Nadaèní listy ZITA KABÁTOVÁ s noblesou ve vínku... 01/08 mìsíèník

2 café Louvre z a l o Ï e n o PraÏany oblíbená kavárna, hosty zde b vali také Franz Kafka, Karel âapek a Albert Einstein KAVÁRNA RESTAURACE SALÓNKY BILLIARD TERASA GALERIE «CAFÉ LOUVRE» Národní tfiída 22, Praha 1, tel po pá , so ne

3 Slovo úvodem V paragrafu nadaèního zákona se doèteme: Nadace nebo nadaèní fond jsou úèelová sdružení majetku, zøízená a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecnì prospìšných cílù. Obecnì prospìšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana pøírodního prostøedí, kulturních památek a tradic, a rozvoj vìdy, vzdìlání, tìlovýchovy a sportu. Samé ušlechtilé myšlenky. Øídí se jimi všichni? Po tzv. sametové revoluci u nás vyrostlo nadací jako hub po dešti. Nìkteré pøetrvávají, nìkteré zaniknou døíve než se o nich veøejnost vùbec dozví, jiné teprve vznikají. Nezáleží ale ani tak na datu vzniku nadace, jako spíše na jejím charakteru, úèelu, nápadu a snaze tento nápad pokud možno zrealizovat. Od této návaznosti se pak odvíjí i délka trvání nadace. Když byla 3. èervna v roce 1992 zahájena slavnostním koncertem v pražském Rudolfinu èinnost NADACE ŽIVOT UMÌLCE, jistì všichni zúèastnìní doufali v trvání co nejdelší. Podaøilo se. A já bych chtìla prostøednictvím tìchto nadaèních listù pøedstavit tuto krásnou nadaci vám všem. Pøeji si, aby nadaèní listy ŽIVOT UMÌLCE, jejichž první vydání právì držíte v rukou, mìly pøinejmenším stejnì dlouhé trvání, jako nadace samotná. Obsah NADACE ŽIVOT UMÌLCE Seznámení s nadací NADACE ŽIVOT UMÌLCE Hovoøí Martha Elefteriadu OSOBNOST Zita Kabátová TALENT Ivan Vokáè hráè na violoncello HISTORIE historie filmu ZDRAVÍ Klíè k dlouhovìkosti KRÁSY NAŠÍ ZEMÌ hlavní mìsto Praha CO MOŽNÁ NEVÍTE Kavárna Louvre VZPOMÍNKA Svatopluk Beneš POZVÁNÍ ZA KULTUROU Alexandra Stušková, DiS. odpovìdná redaktorka Nadaèních listù Opovìdná redaktorka: Alexandra Stušková, DiS. tel: Redakce: Ing. Tomáš Salač, Radek Brož, T. Lechnýřová. Nakladatelství STUŠKOVÁ, IČ: , DIČ: CZ , R. č.: MK ČR E měsíčník, číslo 01/08, vychází , příští číslo Tiskárna v Ráji s.r.o., V Ráji 906, Pardubice

4 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Seznámení s NADACÍ ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY: Jaromír Èerník předseda, člen České filharmonie, zástupce UNIE Odb. svaz orchestrálních hudebníků ČR Martha Elefteriadu zpěvačka, zástupkyně Svazu autorů a interpretů Vladimír Prošek dramaturg, muzikant, zástupce Uměleckého sdružení Artes Miroslav Svoboda člen sboru Statní opery Praha, zástupce UNIE - Odb. svaz profesionálních zpěváků ČR Prof. Jiøí Tomášek profesor HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Valérie Zawadská herečka, zástupkyně Herecké asociace ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY: Prof. Jiøí Hlaváè předseda, prof. HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Ing. Michal Krùšek člen Pražského filharmonického sboru, zástupce UNIE Odb. svaz profes. zpěváků ČR Libuše Švormová-Paterová herečka, zástupkyně Herecké asociace APARÁT: Daniela Hrnèíøová, MBA výkonná ředitelka Lýdie Soldánová tajemnice REDAKČNÍ RADA: Daniela Hrnèíøová, MBA výkonná ředitelka nadace Mgr. Daniel Rùžièka šéfproducent, Centrum vzdělávacích pořadů ČT Ing. Martin Maøan ředitel společnosti INTERGRAM Kdo si váží minulosti, svých předků, váží si i sám sebe. Dostane se mu odměny v podobě lásky, úcty a porozumění. V přítomnosti i v budoucnosti od potomků Opravdu tomu tak je? Copak nevídáme èím dál více opuštìných, osamocených lidí? Tìch, kteøí se obìtovali nejen ve svém soukromí, ale také ve svém povolání. Nejvíce postiženou skupinou bývají bezesporu umìlci. Lidé, kteøí se po léta starali o zpestøení našeho volného èasu, kteøí se nás snažili zkulturnit. Život jim protéká pod rukama stejnì rychle jako nám Život, který je na rozdíl od ostatních možná ponìkud více bohémský, tudíž však i rychlejší. Než si staèí uvìdomit, že je potøeba pøibrzdit, zaèít se vìnovat nejen publiku, ale také sobì samým, svým rodinám bývá èasto pozdì. Ti co mají štìstí, zùstávají bìhem (i po skonèení) kariéry svou rodinou, svými pøáteli a známými obklopeni stále. Vìtšina jich však zùstává obklopena pouze pøáteli Doma jsou sami. Se svými vzpomínkami, pomalu zapomenuti Myšlenka o vzniku a působení NADACE ŽIVOT UMĚLCE byla zrealizována 3. června 1992 na půdě společnosti INTERGRAM. Jejími zřizovateli je šest profesních organizací: Herecká asociace, Asociace hudebních umělců a vědců, Svaz autorů a interpretů, UNIE Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Umělecké sdružení Artes. Od jejího založení uplyne letos v červnu již 16 let. Prvními statutárními zástupci byli: Zuzana Navarová prezidentka nadace, Jiří Novotný výkonný ředitel a Ladislava Chalupová tajemnice. Od roku 1998, kdy vstoupil v platnost nový zákon o nadacích, byli členy první správní rady (statutárního orgánu): Jiří Hlaváč, Jakub Waldman, Karel Zich, Karel Urbánek, Libuše Hošťálková a předsedkyně Zuzana Navarová. Od té doby se v obou radách vystřídalo několik členů. Po smrti paní Navarové vykonávala funkci předsedkyně správní rady paní Martha Elefteriadu, od října 2005 pan Tomáš Kyndl. Poté od roku 2007 tuto funkci vykonává pan Jaromír Černík, člen České filharmonie. Ve správní radě působil např. také pan Petr Nárožný, kterého vystřídala paní Jiřina Bohdalová, nyní paní Valérie Zawadská. Funkci výkonné ředitelky zastává mladá a sympatická slečna Daniela Hrnčířová. 2

5 ŽIVOT UMÌLCE Všichni členové, ať už současní či minulí, působící v NADACI ŽIVOT UMĚLCE, věnují nadaci svůj čas, elán, lásku a především myšlenku stálé podpory kultury a kulturní vzdělanosti aby v české veřejnosti nezanikla. Jejich podpora se týká nejenom umělců dříve narozených, ale také umělců budoucích. NADACE ŽIVOT UMĚLCE realizuje svou činnost ve čtyřech základních oblastech.» Aktivní podpora mladých výkonných umělců Zprostředkování konkrétních grantů posluchačům konzervatoří, vysokých uměleckých škol a začínajícím mladým profesionálním umělcům stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí. Systematická podpora projektů mladých umělců po ukončení studia při přechodu do profesionální reality. Jaromír Èerník Pøedseda správní rady» Podpora projektů Granty a přímá podpora realizace širokého spektra umělecké tvorby, především při hledání nových přístupů v oblasti koncertní, divadelní a taneční. Podpora při oceňování vítězů soutěží, která napomáhá při získání co největší profesionality. Podpora významných kulturních projektů, které nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a vedou ke zvýšení kultury a kulturní vzdělanosti české veřejnosti.» Podpora výkonných umělců seniorů Vedle pomoci při průběžném řešení sociálních a zdravotních problémů věnuje nadace velkou část podpor těm významným uměleckým seniorům, kteří ke konci života zůstávají osamoceni bez svých nejbližších. NADACE ŽIVOT UMĚLCE uděluje od roku 1993 také cenu SENIOR PRIX, jako poděkování za celoživotní uměleckou činnost hercům, tanečníkům, artistům, operním, populárním a sborovým zpěvákům, orchestrálním i sólovým umělcům.» Nezapomeneme Správa a péče o pietní místo na Vyšehradském hřbitově Slavíně a náhrobek V+W na Olšanském hřbitově. Daniela Hrnèíøová,øeditelka nadace s Václavem Postráneckým Vánoèní besídka v roce 2007 Národní dùm na Smíchovì 3

6 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Hovoøí Martha Elefteriadu Pro začátek, k prvnímu seznámení s NADACÍ ŽIVOT UMĚLCE, informací stačí. Příště se dozvíte něco o jednotlivých projektech. Vězte, že jsou zajímavé. Nyní jsem si přichystala pár otázek ke kratičkému rozhovoru se známou osobností, zpěvačkou a umělkyní, ale hlavně také s nejdéle působící členkou správní rady, bývalou předsedkyní správní rady a především také blízkou kamarádkou zakládající členky zmíněné nadace paní Marthou Elefteriadu. Měli bychom čtenářům objasnit, že tou zmíněnou kamarádkou nebyl nikdo jiný než paní Zuzana Navarová. To ona Vás přivedla do NADACE ŽIVOT UMĚLCE? 02 4 Od Zuzany jsem se vlastně o činnosti nadace dozvěděla. O její existenci jsem matně věděla už dřív, ale blíže jsem ji poznala, až když jsme si jednou se Zuzanou u čaje vyprávěly co je u nás nového. Bylo to v zrovna době Teniných zdravotních potíží, které nás na určitou dobu zcela vyřadily z profesního života. Tehdy mi Zuzana navrhla, že by jí NADACE ŽIVOT UMĚLCE mohla pomoci, a také to pro ni zařídila. Proto když se obloukem vrátila možnost, abych v nadaci pracovala ve správní radě, neváhala jsem ani chvilku a přijala to. Zuzana mi pak v této práci byla od počátku rádcem. Působením v nadacích nejste žádným nováčkem. Předtím to byla nadace Filia (ve které působil mimo jiné i nynější primátor hl. města Prahy MUDr. Pavel Bém), poté nadace Filhelenia. Můžete nás ve zkratce s těmito dvěma nadacemi seznámit? Tohle je už vlastně třetí nadace, ve které pracuji. Začátkem devadesátých let sem přijeli lektoři z John Hopkins University, kteří školili vedoucí pracovníky vznikajících nonprofitních organizací. Odtud vzešla většina těch, co později vedli významné nadace i u nás. Měla jsem to štěstí školení absolvovat a poznat řadu lidí různých zaměření, kteří usilovali o něco dobrého v nonprofitní oblasti. První nadace pro kterou jsem pracovala byla nadace Filia. Zabývala se komunitní péčí pro duševně nemocné, preventivními protidrogovými programy pro děti a mládež aj. V čele její správní rady byl Prof. MUDr. Cyril Höschl a jejím ředitelem, jak jste zmínila, nynější primátor Prahy, MUDr. Pavel Bém. Tam jsem se naučila nejvíce. Další nadaci, Filhelenia, jsme založily se sestrou Tenou a s paní Georgií Zervou, učitelkou novořečtiny. Zaměřovala se na kulturu a na projekty podporující povědomí helenismu u Řeků zde žijících. Pořádaly jsme také letní tábory v Řecku, určené dětem druhé a třetí generace, aby prohloubily svoji řečtinu. Podporovaly jsme nakladatelskou činnost (vydání řecko-českého slovníku), podílely jsme se na vyvěšení pamětní desky Nikose Kazantzakise v Božím daru, i plastiky, která připomíná zdejší spisovatelův pobyt v letech , atd. Byly to začátky a ráda na ty lidi vzpomínám. Vraťme se k NADACI ŽIVOT UMĚLCE, jejímž posláním je podporovat jak mladé talenty, tak zajímavé umělecké projekty, tak také sociální a zdravotní pomoc potřebným. Kdo vybírá a určuje ty potřebné? Pokud k nám žádosti charakteru sociálního či zdravotního přijdou, ať už individuálně nebo

7 přes profesní organizace, schvaluje je jeden každý člen správní rady, který je posoudí a vyjádří se k nim. Vodítkem nám bývá i vyjádření profesní organizace žádajícího umělce. Co se týče podpory mladých umělců, jsou vypracována kritéria, která dovolí přimout došlé žádosti. Totéž se děje i v případě posuzování uměleckých projektů. Všechny žádosti projdou posouzením u všech členů správní rady. Váš původ je řecký. Jistě tuto zemi často navštěvujete. Existují i tam podobné nadace? Samozřejmě. Řekové jsou jako národ velmi soucítící lidé a jsou citliví na to, když někdo potřebuje pomoci, a to na všech úrovních. O tom by mohli mluvit třeba lidé, kteří se tam ocitli bez pomoci jako nováčci v cizí zemi. A protože tam tradice pomáhání prostřednictvím nadací nebyla přervána jako tady, fungují tam nadace řecky je to Ydrima, velmi dobře, a pomáhají v různých oblastech. Je o Vás známo, že jste skvělou zpěvačkou (spolu se sestrou Tenou, kdysi a dodnes nerozlučné a známé duo), málokdo však o Vás ví, že máte také vystudovanou psychologii. Uplatnila jste toto své vzdělání i ve své působnosti v nadacích? Vlastně ani ne. I když... když jsem pracovala v nadaci Filia, ta se svým posláním komunitní péče pro duševně nemocné a preventivními protidrogovými programy pro děti a mládež, psychologie dotýkala. Ale já jsem se tam spíš uplatnila na úseku fundraisingu, tedy získávání financí z různých zdrojů pro činnost nadace. Byla to dobrá zkušenost. V úvodu seznámení s nadací se zmiňuji, že jste ve funkci časově nejdéle. Do správní rady jste byla zvolena poté, co z ní odešel Karel Zich, a po určitém čase jste byla dokonce zvolena předsedkyní NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Co pro Vás práce v této nadaci znamená? Jednak naplňuje přirozenou touhu, kterou má možná mnoho lidí, věnovat svůj čas, energii a zkušenost něčemu co má smysl a může pomoci zejména tam, kde je třeba. To samo o sobě je odměnou. Velkým obohacením je určitě také setkávání se s mnoha kvalitními a zajímavými lidmi, paní Zuzana Navarová pracujícími v nadacích, které jsem zmiňovala. A v neposlední řadě nesmazatelně zapsaný člověk, po kterém se mi opravdu stýská, Zuzana Navarová. Po zasedání jsme obvykle se Zuzkou zašly do dobré čajovny na Václaváku a povídaly si o životě, o hraní, o nadaci, o čemkoli Ta drobná osůbka budila respekt svou neokázalostí a pravdivostí. V mnohém byla jako člověk inspirací. Vyprávěla mi, jak v poslední době chodila do přírody a učila se například rozeznávat zpěv ptáků. Naplňovalo ji to Zuzanu jsem znala daleko dřív než jsem přišla do nadace, ale na tento čas strávený s ní v posledních letech, myslím často a s vděkem. Za rozhovor děkuje Alexandra Stušková, DiS. foto poskytla: paní Martha Elefteriadu a archivnadace ŽIVOT UMĚLCE 5

8 osobnost ZITA KABÁTOVÁ s noblesou ve vínku... V jedné velmi vzácné knize, zabývající se magií, astrologií a vším s tím souvisejícím, jsem vyčetla, že lidem narozeným ve znamení býka je dána do vínku obrovská síla, energie, elán, nadšení, vůle a čin. Podle čínského znamení se jedná o lidi aktivní, dynamické, náročné, netrpělivé a silně individualistické. Mají rádi krize a vyhrocené situace, nad kterými se rozlítí do červena, vzápětí je však vyřeší a na dlouhou dobu se uklidní. Jsou to lidé neuvěřitelně hodní a srdeční, běda však si je jedinkrát znepřátelit nikdy nezapomenou... Nedokážu posoudit, která z těchto aktivit je vlastní vzácné dámě, se kterou jsem si povídala. Mně se k ní hodí téměř všechny zmiňované vlastnosti, každopádně nerada bych si ji znepřátelila A o koho, že se jedná? Podle fotografií jste jistě poznali, možná ale nevíte, že jedna z posledních žijících filmových a divadelních legend, hvězda stříbrného plátna paní ZITA KABÁTOVÁ, se narodila právě ve znamení býka a to 27. dubna Tedy před neuvěřitelnými 95 lety! Paní Zita Kabátová se narodila na nejkouzelnějším místě v Praze, na Malé Straně, v domě U bílé koule, na Úvozu, na konci Nerudovi ulice. Dům se původně jmenoval U Švédské koule, ale poté, co koule nedopatřením spadla do vápna, se název domu její barvě přizpůsobil. Byl to ještě starý dům, který měl pavlače. Byla první světová válka a takový ten život, když se něco dělo, veškeré události, to vlastně probíhalo na těch pavlačích. Bylo to kouzelné. Bydlel tam například malostranský spisovatel Rudlof, pak tam bydlel i známý malíř Marold. Ten měl ateliér trošku jinde, ale tam bydlel a strašil mě. On byl takový robusní, měl kožený kabát, kožené boty, velký širák. Když šel po schodech, tak to dunělo a já se strašně bála : směje se už dnes paní Kabátová. Byl to takový tmavý chlap, teď už vím, že to musel být krásný mužský, ale tehdy jako dítě, jsem se ho opravdu bála. Tatínek se jmenoval Beno Kabát a byl stavitelem, maminka Anička, tak jak tehdy bývalo běžné, ženou v domácnosti. Maminka byla sestřenicí prvního českého filmového herce Josefa Švába Malostranského. Oba rodiče byli nadšenými ochotníky a tak se malá Zituška ocitla poprvé na jevišti už jako miminko v zavinovačce, v Našich furiantech, hry od Ladislava Stroupežnického. A roličky přibývaly. Já jsem začínala jako velice zapálená ochotnice. Můj tatíček psal pohádky, a vždycky prej podle toho, jaká jsem zrovna byla. Takže princezna byla buď fintivá nebo princezna, která panu králi odmlouvala, vždycky co jsem zrovna ten rok provedla. Ty pohádky jsme potom hráli odpoledne dětem v Malostranské besedě. Bylo to moc hezké... A vůbec ta Malostranská beseda měla tehdy na celou Malou Stranu úžasný kulturní dopad. Byla tam tehdy také ještě scéna Dobrých autorů, a pak také scéna, kde začínal 02 6

9 Voskovec s Werichem v Umělecké besedě. Celá ta oblast má něco do sebe. Maminka paní Kabátové zemřela v pouhých 37 letech na Addisonovu nemoc (choroba jejíž podstatou je selhání nadledvinek). Tatínek se oženil podruhé, za emeritní členku Slovenského národního divadla Jožku Čepelovou. Já jí říkala mamá. Ta mi držela palce i když jsem hrála divadlo. Hrávala také. V Malostranské besedě jsme hrávaly spolu. Na můj dotaz, jak spolu vycházely, paní Zita odpoví: Já si ji vážila. Ale to byla přece tatíčkova a jenom tatíčkova věc. Co já mu do toho budu kecat. To teď je takový trend, že děti si myslí, že to rodičům můžou rozmlouvat nebo se jim pléct do života. Mladí se pletou do života starým a staří se pletou do života mladým. Vždyť je to nesmysl. Nikdo nic nezmůže, co psáno jest, to dáno jest a hotovo. Sourozence neměla paní Kabátová žádné, zato spoustu bratranců a sestřenic. A také zajímavého dědečka. Můj dědeček byl poslední malostranský ptáčník. To už dneska mladí ani nevědí, co to je. Když umřel, tak pak ptáčnictví vlastně zaniklo. Ještě s kamarády chytali ptáčky na lep a nebo do sítě, a potom je v klíckách prodávali. Chodil také na dafnie, nejvíc na Divokou Šárku, tam byla taková říčka, a babička se vždycky rozčilovala, že jí vzal zase tu nejlepší punčochu. Paní Kabátová má obdivuhodnou paměť. Se smíchem dodává: No, vždyť já taky vzpomínám padesát let sem padesát let tam Například na své herecké začátky a partnery. K nohám jí padaly desítky mužů, zažila mnohá filmová objetí. Třeba s Otomarem Korbelářem. S tím jsem hrála ráda. Škoda jen, že byl dost často nacucanej. Oni to ostatní neviděli, ale já jo, protože když šel ke mně, tak šilhal. Měl vždycky i rty takové nacucané, a když mě líbal, tak jsem byla mokrá od ucha k uchu : smějě se paní Zita. Na jedno nikdy nezapomenu. To jsme měli v jednom filmu takovou zásnubní scénu, měla jsem hluboký výstřih a on mě líbal a objímal, kam mohl tam. Mně vám pak všechno tak strašně pálilo. Říkám si, šmarjajosef, já dostala nějakou nemoc, to není možné. Umyla jsem se, natřela, znou umyla, natřela. Nic. Pálení a pálení. Přijdu do rekvizitárny a on tam Korbelář. Ládoval se fefronkama. Jedl to, aby jeho paní nepoznala ten alkohol. No a já byla vlastně celá zafeferonkovaná. Avšak ještě dříve, než paní Zita Kabátová zažila Zita s rodièi feferonkovou příhodu, musela najít tu správnou cestičku k filmové slávě a vydat se po ní. Na začátku třicátých let se snažila dostat do Divadla Vlasty Buriana, neměla však ještě potřebné zkušenosti. Ty začala získávat kolem roku 1935, kdy se od ochotníků dostala do divadélka Akropolis a poté, díky svému skvělému hlasu, do Tyláčku (Tylovo divadlo v Nuslích). Hrála ve Velké operetě, ve Švandově divadle u Járy Kohouta a za války hlavně v Komorním divadle Oldřicha Nového. Já jsem dělala takovou tu klasickou operetu, kde se hopsalo, tančilo, zpívalo. A díky Oldřichu Novému jsem se pak dostala do takových těch činoherních operet. Poněvadž u něho se hrála zpěvohra, tozn. komedie se zpěvy, naučil mě normální projev mluvení a zpívání dohromady. Bylo to báječné! Jeho paní tam dělala ředitelku. V Brně prodala velký, nádherný fotografický ateliér a za ty peníze koupila nové divadlo. Bylo to divadlo rozkošné, malinké. Být u pana Nového, to byl punc. Odejít od něho, to přece jen tak nešlo. Přemluvil mě pak až Sváťa Beneš do účinkování v Modrém démantu, hře, ve které jsem vystupovala spolu s ním a Medou Valentovou. Ta hra měla velký úpěch. Na přelomu let 1935 a 1936 si paní Kabátová přečetla ve Filmovém ilustrovaném zpravodaji výzvu: Kdo chce být Sextánkou? Producenti totiž hledali nové talenty pro připravovaný film 7

10 osobnost Pro pøipomenutí pár slavných filmù té doby zejména režisérù Slavínského, Cikána, Binovce a Svitáka (Rozkošný pøíbìh, Lojzièka, Lízin let do nebe, Bláhové dìvèe, Kdybych byl tátou, Lízino štìstí, Její høích, Srdce v celofánu, Zlatý èlovìk, Madla zpívá Evropì... a øada dalších.) Z významnìjších rolí si vyjmenujme: Elsa v Tuláku Macounovi (1939), Pepièka, žena Františka Kmocha v životopisném filmu To byl èeský muzikant (1940), malíøka Helena v komedii Život je krásný (1940), operetní hvìzda Marion v Burianovì komedii Provdám svou ženu (1941), Julie Jelenová v další Burianovce Pøednosta stanice (1941), Márinka Bezoušková v Pantátovi Bezouškovi (1941). S Vlastou Burianem si zahrála i v komedii Zlaté dno (1942), kde hrála jeho ženu Jarmilu Valentovou Putièkovou. Sextánka (1936). Rozhodla se zkusit štěstí a poslala jim své foto. Byla pozvána do ALMY, kde se na ní ředitel Jelínek podíval a prohlásil, že se na Sextánku nehodí. Navrhl jí však, že by se hodila na ženskou roli ve filmu Světlo jeho očí (1936). Byla pozvána na pohovor a hlavní roli ve svém prvním filmu získala. A tak byla nastartována závratná kariéra jedné z našich nejoblíbenějších hereček 30. a 40. let. Díky svému elegantnímu zjevu a kultivovanému projevu mezi ostatními vynikala. Hrála se spostou filmových hvězd, včetně Vlasty Buriana. Jak na něj vzpomíná? Strašně moc. To byl pan herec. S velkým P a s velkým H. Úžasný člověk! A taky si na něj žádný režisér nijak moc netroufal, poněvadž každý ho ctil a vážil si ho. Všechno co dělal, bylo neopakovatelné. Například i ty jeho ruce, ty mluvily. On byl báječný! A když třeba režisér něco chtěl, jen to Vlastíkovi naznačil a ten už to dojel. Vzpomínám na báječnou scénu v Přednostovi stanice, kdy on tam přijde a já říkám Marvanovi, poslužte si pane inspektore, tak Vlastík řekne, já si posloužím. A vzal to celé kuře, otevřel veku, dal to celé mezi to a začal jíst. To nikdo nečekal. A nebo když posílá ten telegram, jak to vyťukal, to celé improvizoval. On byl taky jediný herec, který si sám směl říct stop. Poněvadž nevěděl, kdy vlastně celý ten svůj nápad skončí. Po válce pak už dělal většinou jen estrádní vystoupení. Nebyl na tom zdravotně ani psychicky dobře. Ale lidi potěšil vždycky. Nezasloužil si, jak se k němu v té době zachovali. To opravdu ne. Vynikající rolí paní Kabátové byla role Heleny Horníkové ve Slavínského komedii Muži nestárnou (1942). Ztvárnila zde ženu ve třech životních etapách. Krásnou třicetiletou dámu, starší ustaranou matku i starou bělovlasou babičku (zatímco její partner, kterého hrál Jan Pivec, se za dvacet osm let vůbec nezměnil a vypadal stále mladě). Jaký však byl soukromý život této krásné dámy? Zita Kabátová žila nějaký čas s operetním zpěvákem Járou Pospíšilem. Rozešli se. Po válce se dostala před vyšetřovací komisi, která jí kvůli účinkování v německých filmech zakázala hrát a veřejně vystupovat. V té době ji režisér Ladislav Brom seznámil s Ludvíkem Králem, ředitelem firmy ZEISS IKON v indické Bombaji. V roce 1946 se za něho provdala. Manželé chtěli odletět do Bombaje, Kabátová však nedostala vízum a musela zůstat v Československu. Manžel byl z Indie za nějaký čas přeložen do Londýna. Zita znovu zažádala o vízum. Marně, psal se totiž rok Oba manželé se zanedlouho na dálku rozvedli. 8

11 Po roce 1953 se dostala, díky příteli Karlu Spurnému, do Pražské estrády, se kterou jezdila po venkově. Hrála i ve Vesnickém divadle a v Alhambře. Po nějaké době musela s hraním (opět z politických důvodů) skončit. V roce 1955 se potkala se svým dávným přítelem, veslařem a olympionikem Jiřím Zavřelem, který se právě vrátil z desetiletého vězení v Jáchymově. O rok později se vzali. Novomanželům se narodil syn Jiří (paní Zitě bylo 44 let!). Manžel však v roce 1968 emigroval do USA. Paní Zita vzpomíná: Sešli jsme se ve Francii a já už bych se snad byla nechala přemluvit, ale rozhodl to syn Jiřík. Nechtěl jít jinam. A já když jsem si uvědomila, že bych musela začínat znovu od lžičky, rozhodla jsem se zůstat. Syn je nakonec také v Americe. Je tam podruhé ženatý. Jen já tu zůstávám. Ale mám čtyři vnoučata. Jednoho nevlastního kloučka v Americe a americkou holčičku. Tu má syn s druhou manželkou. A s tou první tady v Praze má dvě děti. Chlapce, tomu je 20 let a 12ti letou holčičku. Takovou slečnu neslečnu, ale ti přijdou jen když něco potřebují : směje se paní Kabátová. Samozřejmě jde o legraci a babička vzápětí dodává: Zaplaťpánbůh, že jsou všichni zdraví. Po smrti svého druhého manžela si paní Zita Zavřelová vzala zpátky své jméno Kabátová. Vraťme se ale ještě pár let zpátky, do doby těsně po válce. Do doby lynčování herců, hereček, režisérů. Všech těch, kteří byli dříve obdivováni, a poté tak nenáviděni. Ti samí lidé, kteří stáli dlouhé řady na lístky do kina, aby své milované filmové hvězdy spatřili, po nich po pár letech plivali a házeli kamením. V roce 1944 si paní Kabátová zahrála roli intrikánky baronesy Heleny z Alcantaru v kostýmní komedii Počestné paní pardubické. Tato role byla na dlouhou dobu také její poslední. Za nacistické okupace hrála pod pseudonymem Maria von Buchlow a ve dvou německých filmech. Právě to ji bylo po válce nejvíce vytýkáno. Jakoby mávnutím proutku se na ostatní krásné filmy, ve kterých paní Zita hrála, nějak pozapomnělo. Zlom nastal až v roce 1969, kdy ji režisér Jiří Hanibal po pětadvaceti letech (!) obsadil do filmu Hvězda. Do těch větších stromů vždycky bije hrom. Já se ale obhájila. Sama. A později pak také díky režiséru Hanibalovi, že nás do toho filmu vzal. Byla tam tehdy ještě Nelinka Gajerová, Nataša Gollová, já, Jiřina Štěpničková, teď si nevzpomenu, kdo všechno. Ten film se celkem povedl a tam jsme byly očistěny. Bylo to v době, když se to začalo lámat a režiséři mohli zase začít točit nějaké dobré filmy. V sedmdesátých letech působila paní Kabátová dokonce jako vedoucí několika pražských kin, včetně kina Illusion, které pozvedla a kde se promítaly právě filmy pro pamětníky, ve kterých sama hrála. Začala být znovu obsazována i do filmů té doby. Byť to nebyly role úplně hlavní, byly hezké a paní Zita je zahrála opět s noblesou sobě vlastní. Pro pøipomenutí: (Ženy v ofsajdu, Akce Bororo, Pøípad mrtvého muže, Kulový blesk, V podstatì jsme normální, Jak básníkùm chutná život). Vìtší role pak pøišly až po roce 1989, kdy hrála starou šlechtiènu v Zapomenutém svìtle (1996), babièku Elišku ve slovenském filmu Modré z nebe (1997), starou paní Balážovou v rodinné komedii Václava Vorlíèka Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko (2001) a Marušku Grulichovou ve slavném Babím létu (2001). Zahrála si i ve dvou televizních seriálech (Na lavici obžalovaných justice a To jsem z toho jelen). V roce dokonce hostovala v divadle Pod Palmovkou v roli staré šlechtièny. 9

12 osobnost Na můj dotaz, jaké filmy se paní Kabátové líbí, odpoví: Všechny, co jsou ke koukání. Ke koukání je určitě vynikající český film nominovaný na Oscara Želary. V tomto válečném dramatu se objevila ve filmové roli naposled. Zároveň si v něm také zahrála se svým dávným přítelem Svatoplukem Benešem, pro něhož to byla bohužel role úplně poslední. Svoji hereckou dráhu pak paní Zita Kabátová nadobro ukončila rolí v televizní inscenaci Zlatá brána (2004). Píše se rok Když si tak paní Zitu Kabátovou prohlížím, je neuvěřitelné, že je jí už 95 let! Je kouzelná! Na krku má decentní šperk, v uších nádherné, samozřejmě sladěné, náušničky (jako kdysi na začátku minulého století, když hrávala v Malostranské besedě princezničky), na ruce má překrásný rodový prsten. Je vtipná, veselá a velmi vitální. Co popřát k tak významnému jubileu, aby to nevyznělo pouze formálně a obyčejně? Paní Zito, za všechny, kteří Vás měli a mají rádi, za všechny, kteří Vás obdivovali a obdivují, za všechny tady na zemi i ve filmovém nebi, za všechny přátele i známé jsme rádi, že jste se nám tehdy v tom dubnu narodila!!! Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti - nejméně do sta let. V roce 1993 obdržela paní Zita Kabátová cenu SENIOR PRIX. Tuto cenu udìluje každoroènì NADACE ŽIVOT UMÌLCE jako podìkování za celoživotní umìleckou èinnost. Se svým pøítelem Svatoplukem Benešem ve filmu Želary text: Alexandra Stušková, DiS., foto: Tomáš Salač a soukromý archiv p. Zity Kabátové 10

13 Program Karolíny Světlé 18, Praha 1 Dům PORTUS Pokladna a rezervace: Pokladna otevřena v pracovních dnech od 8:00 do 15:30 hod. a hodinu před začátkem představení. Od 1. února je v Divadle U Valšů také STÁLÁ SCÉNA STUDIA LÁĎA Ladislava Smoljaka duben / výběr 2008 Po :00 Koncert slavných operetních a muzikálových melodií (II) Zuzana Vernerová a Erik Bezdíček, klavír: Václav Vedral Út :00 JUBILEUM Zity Kabátové 95 let Čt :00 VÝJIMEČNĚ Benefice Jaromíra Hanzlíka Po :30 Módní přehlídka Út :00 Duchu, jsi přítomen? John Patrick St :00 Hymna aneb Urfidlovačka Ladislav Smoljak STUDIO LÁĎA LADISLAVA SMOLJAKA Po Po Út :00 1.PREMIÉRA 19:00 2.PREMIÉRA 16:00 16:00 Kolumbovo značně nakřáplé vejce - Martin Houska Příběh Coco Chanel - Jiří Just Vyhlášení výsledků ANKETY a losování cen květen / výběr 2008 St :00 Kolumbovo značně nakřáplé vejce - Martin Houska Čt :00 Benefice Yvety Simonové a Richarda Adama - Připravil Jiří Flutka Po :00 Legendy opery: Naďa Šormová Út :00 Benefice Eduarda Hrubeše za laskavého přispění Jiřího Melíška Připravil Jiří Flutka St :00 Moje teta, tvoje teta - Morris Panych Čt :00 Kornelovy vdovy - Ákos Kertézs Po St Čt :00 17:00 VÝJIMEČNĚ 19:00 Kolumbovo značně nakřáplé vejce - Martin Houska Manžel pro Opalu John Patrick Milostná tajemství 1. PREMIÉRA Tři jednoaktové hry hereckého umění p. Luby Skořepové. Úprava a režie: Manka (Petr Mančal a Jiří Trnka).

14 talent Ivan Vokáè violoncello V této rubrice se budeme také setkávat s osobnostmi. Budoucími? Nebo už souèasnými? Aby byl èlovìk osobností od mládí, potøebuje dobré zázemí, pevnou vùli, píli ale hlavnì také talent. K tomu všemu kapku štìstí, tøeba právì v podobì podpory. Podpory, kterou zprostøedkovává také NADACE ŽIVOT UMÌLCE. Po peèlivém výbìru ji v podobì udìlování grantù, nabízení úèasti na významných tuzemských i mezinárodních soutìžích, èi pomoci pøi pøechodu do profesionální reality, dostávají jen ti nejlepší. A k tìm nejlepším patøí bezesporu student Pražské konzervatoøe, hráè na violoncello, teprve jedenadvacetiletý Ivan Vokáè. 12 Začneme jednoduchou otázkou: NADACE ŽIVOT UMĚLCE a Vy? NADACE ŽIVOT UMĚLCE mi vlastně pomohla už třikrát. První žádost, kterou jsem nadaci posílal k posouzení, se týkala příspěvku na zakoupení profesionálního smyčce, který stojí Kč. Já měl do té doby jen takové pochybné hůlky. (smích)... Jelikož ale nejsem z žádné bohaté rodiny, tak jsem na něj prostě neměl. Pan profesor Petráš (učí hlavní obor) věděl o existenci i projektech NADACE ŽIVOT UMĚLCE a tak jsme spolu napsali žádost. Byla to první nadace, kterou jsme zkusili, a zároveň také první nadace, která mi vyšla vstříc. Druhá žádost se týkala možnosti zúčastnit se mezinárodní violoncellové soutěže v roce 2005, v Drážďanech. Na takovou soutěž musíte být dokonale připraveni. Nově potažený smyčec, nový potah strun, startovné také není zanedbatelné. Veškeré tyto náklady mi NADACE ŽIVOT UMĚLCE pokryla. Tu soutěž jsem nakonec vyhrál... A do třetice mě nadace podpořila při možnosti účasti na Pražském Jaru v roce Poskytla mi všechno co jsem na tuto soutěž potřeboval. S profesorem Petrášem jsme si tehdy vytýčili, že úspěchem bude i to, když se do té hlavní soutěže dostaneme, neboť z příchozích, asi sto kvalifikovaných nahrávek, se vybírá pouze necelá polovina. Vybrali mě. A i když jsem vzápětí po prvním kole vypadl, byl to pro mě cenný a nezapomenutelný zážitek. Tato soutěž je limitována do třiceti let a já tam byl tehdy v tom roce nejmladším českým účastníkem. Jednou jsem také hrál s kolegou při předávání cen SENIOR PRIX. Tolik k nadaci. Jsem rád, že existuje. V kolika letech jste začal s hraním a proč právě violoncello? Oba moji rodiče jsou muzikanti. Studovali housle na ZUŠ. I moje dvě starší sestry byly vedeny k muzice. Hudbou jsem obklopen odmalička. V necelých čtyřech letech jsem dostal do ruky osminkové housle, už si to moc nepamatuji, ale vím jen, že jsem byl vždycky strašně fascinovaný kontrabasem, tak jsem ty housličky postavil a hrál na ně jako na basu. V těch letech mi kontrabas dát nemohli, tak jsem pak dostal poloviční cello a už jsem u něj zůstal. Než jsem šel na Pražskou konzervatoř, 11 let jsem ho studoval soukromě. Od pěti let také brnkám na klavír. Soukromé hodiny jste studoval v Praze? Ne, ne, já nejsem z Prahy. Jsem z Jižních Čech, z Volyně. Narodil jsem se ve Strakonicích. V té době tam zrovna učil na hudební škole pan

15 profesor Oldřich Kavale, který učil přes 40 let také na Plzeňské konzervatoři. Chodil jsem k němu na violoncello asi dva roky a když tam přestal učit, dojížděl jsem za ním soukromě. Rád bych poznamenal, že mám velké štěstí na lidi. Učil mě bez nároku na honorář. Byla to tvrdá a disciplinovaná výuka, ale díky ní teď nemám absolutně žádný problém s trémou. Jsem připraven na všechno. Také se traduje, že nebylo žáka, který by u něj nebrečel. Kdo však vydržel do konce, výsledek se dostavil. Dodnes se vídáme. A stejného zázemí se mi dostává i od nynějšího kantora. Kluci ve Vašem věku mají spoustu různých zájmů. Neznám moc takových, co se věnují už odmalička vážné hudbě. To máte sice pravdu, ale nikdy mě za nějakého exota nepovažovali. Když jsem přivezl nějakou cenu, tak mi ve škole tleskali. Tzv. odlišnost byla vlastně jen do té doby, než jsem přišel na konzervatoř, neboť teď jsem v podstatě mezi svými. Posloucháte i jinou hudbu než vážnou? No určitě. Miluju jazz. Mám to rozdělené. Na violoncello hraju vážnou hudbu a na klavír jazz. Obojí mám rád, obojí hodně poslouchám i hraju. Ale ne stejnou pílí. První je violoncello, klavír je druhý. Mimo to také hraju fotbal, tenis. Sport mám rád. Kdy to všechno stíháte? Hraní, soutěže, sport, škola? Jak studujete? (smích) No, špatně. Ale naštěstí jsou ve škole shovívaví a vychází mi vstříc. Po maturitě absolutorium. A potom? Pokusím se udělat přijímačky na HAMU. Uvažoval jste někdy o studiu či delším pobytu v zahraničí? No to je přesně ta věc, na které asi celá moje kariéra ztroskotá. Český hudební rybníček je v této oblasti strašně malý a ne zrovna dobře placený. Mám pocit, že u nás lidi na vážnou hudbu moc nechodí. Stačí se podívat na některé koncerty. Je tady velmi málo lidí, kteří by dokázali tuto hudbu propagovat. Bez dobrého managera to prostě nejde. Ale zpět k tomu zahraničí. Možnosti tam určitě jsou. Spousta lidí mi doporučuje, abych šel studovat ven, jenže já jsem takový český patriot. Mám Čechy moc rád. Mám rád Prahu, mám tady svoje přátele. Chtěl bych zůstat tady. Nějaká půlroční, roční stáž ano, ale déle asi ne. Nemůžou přece všichni utéct ven. Co cítíte, když hrajete? Tuto otázku nemám moc rád. Já se snažím dobře zreprodukovat hudbu, kterou hraji, tak aby jí porozuměli úplně všichni... Ivan Vokáè je bezprostøední, veselý mladý kluk. I když hraje vážnou hudbu, vážný rozhodnì není. Je to takový roztržitý smíšek. Pøi odchodu s kavárny si najednou vzpomene, že tam zapomnìl mobil. Bìží tedy nazpátek a pøi bìhu volá: tak naschle!!! Nashledanou a dìkuji, øíkám si v duchu, a jsem ráda, že takoví mladí lidé mezi námi jsou. Byś ještì kapku krásnì støelení, už se skrytou noblesou. Text: Alexandra Stušková, DiS., foto poskytl Ivan Vokáè Ivan Vokáč 1987 je studentem Pražské konzervatoře ve violoncellové třídě prof. Miroslava Petráše. Ze sólových soutěžních úspěchů uveďme např. 2. cenu na Heranově soutěži v Ústí nad Orlicí v letech 1997 a Na mezinárodní violoncellové soutěži v Drážďanech obdržel v roce cenu a v roce 2005 v této soutěži zvítězil.v témže roce získal 2. cenu v soutěži konzervatoří České republiky v Teplicích. Vítězství si odvezl i roku 2002 z Liezenu v Rakousku. V roce 2005 se účastnil Beethovenské soutěže v Hradci nad Moravicí, kde získal 3. cenu. V roce 2006 se stal společně s houslistou Jakubem Junkem absolutním vítězem Mezinárodního kola rozhlasové soutěže Concertino Praga. Účastnil se mezinárodních violoncellových kurzů Kronberg Akademy v Německu, zúčastnil se též International Music Academy v Plzni. Sólově, pravidelně koncertuje s Jihočeskou filharmonií. Spolupracuje s komorním orchestrem Roxy Ensemble, kde zastává funkci koncertního mistra violoncellové sekce. Je členem klavírního tria TARAS PIANO TRIO, které v srpnu roku 2007 v mezinárodní soutěži Internationaler Johannes Brahms Wettbewerb zvítězilo v kategorii komorních souborů. 13

16 historie historie filmu Všechno nové budí zvìdavost. A co všechno staré? Minulost je stejnì záhadná jako budoucnost. Bez minulosti bychom nezaznamenávali ani souèasnost. Všechno je jako pohyblivé obrázky Vítejte pøi ètení pravidelné rubriky s názvem Historie. A u tìch obrázkù zùstaneme. HISTORIE FILMU Jako všechny jiné druhy umění, má i film svou historii. Na poměrně krátké trvání je to historie opravdu obsáhlá. Zahrnuje jak vývoj techniky a průmyslu, tak vývoj samotného filmového umění a jeho jazyka. Je mnohem více, než historie ostatních umění, spjata s technickými objevy. Vynálezci kinematografu (v uvozovkách) Za desítky jmen jeho vynálezců uvádím pouze několik nejvýznamnějších. Patří mezi ně americký farmář E. J. Myubridge, který ve snaze prozkoumat, má-li cválající kůň v určitém okamžiku všechny čtyři nohy ve vzduchu, sestrojil velmi složitý systém fotografických kamer, zachycujících jednotlivé fáze pohybu zvířat a později i lidí. Francouzský badatel, fyziolog Etienne-Jules Marey sestrojil aparát pro sériovou fotografii ptačího letu, tzv. fotografickou pušku. Jeho spolupracovník Georges Demeny promítl zdokonaleným stroboskopem chronofotografii tváře člověka, vyslovujícího jednoduché věty tak dokonale, že jim hluchoněmí diváci odezíráním porozuměli. Jiný Francouz, Emile Reynaud, sestrojil přístroj nazvaný praxinoskop, který syntetizoval rozfázovaný pohyb optickou cestou pomocí otáčejícího se systému zrcátek. Když Thomas Alva Edison zdokonaloval koncem osmdesátých let předminulého století svůj fonograf, pomýšlel na konstrukci přístroje, který by podle jeho slov znamenal pro oko totéž, co pro ucho fonograf. Filmy, které jím natáčel, však nepromítal, nýbrž je předváděl ve zvláštních, dalo by se říci prohlížečkách, nazvaných kinetoskop. Opravdoví vynálezci bratøi Lumiérové Dne 28. prosince 1895 došlo konečně díky francouzským vynálezcům bratrům Augustovi a Louiseovi Lumiérovým z Lyonu, k první historické premiéře kinematografu. Stalo se v Grand Café na Boulevard des Capucines v Paříži. Bratøi Lumiérové V našich zemích se objevil kinematograf poprvé dne 15. července 1896 v Karlových Varech, krátce nato v Mariánských Lázních, dne v Brně, začátkem října v Ústí nad Labem a v Ostravě. Nakonec 18. října v Praze. Jan Køíženecký a jeho kinematograf Jan Kříženecký ( ) byl vášnivým fotoamatérem. S finanční podporou otce svého kamaráda Pokorného, zakoupil od Lumiérovy firmy v Lyonu aparát, který bylo možno užívat jako přijímací kameru i jako projektor. Chtěl předvést pražanům děje v ulicích, a tak vznikly první české aktuality. Natočil také první tři hrané filmy v české historii: Pražský párkař a lepič plakátů, Švábovo zmařené dostaveníčko a Sólový výstup p. Švába. Hlavní roli ve všech třech filmech ztvárnil první český filmový herec Josef Šváb Malostranský. Skutečnost, že Kříženecký natočil první české filmy již roku 1898, staví českou Jan Køíženecký kinematografii na přední místo v Evropě. 14

17 První kina u nás První kino bylo u nás otevřeno 15. září 1907 v domě U modré štiky v Karlově ulici na Starém městě, díky muži zvanému Viktor Ponrepo. Neměl však pro Prahu monopol. Krátce po něm založil František Tichý stálé kino Illusion Na Slovanech (později přesídlilo do dolní části Václavského náměstí). V Hybernské ulici vzniklo kino Orient, Na Poříčí kino Elite. Max St. Kock otevřel přepychový biograf Kosmas Na Příkopech, a 5. prosince 1909 slavnostně zahájilo svá představení kino Lucerna. Koncem roku 1909 měla Praha pět stálých kin a celá řada putovních podniků promítala na nejrůznějších místech v okolí. Začala se zakládat kina v Brně i v městech menších. Další vývoj Do r podléhaly kinematografy dvorskému dekretu z 6. ledna 1836, jímž byly zařazeny mezi atrakce, pořádané kočujícími skupinami herců, provazolezců, gymnastů, potulných hudebníků, eskamotérů aj. Dne bylo vydáno nařízení ministerstva vnitra ve shodě s ministerstvem veřejných prací o pořádání veřejných představení kinematografických, které vázalo kinematografickou činnost na úřední jednoletou až tříletou licenci. Pro její udělení byly stanoveny přísné podmínky. Přes všechna omezení a překážky se síť českých kin až do roku 1914 neustále rozvíjela. Rozvoj zpomalilo až vypuknutí první světové války. Mladší majitelé kin museli na frontu, starší sice zůstali, ale ztratili většinu personálu. Mnoho kinematografů bylo v prvních válečných letech zavřeno nebo zcela zaniklo. Rozmach filmového podnikání nastal v Čechách zas až po vzniku Československé republiky v roce Zvukový film S nástupem zvukového filmu ve 30. letech se rozšiřuje i větší zájem o film. Hodně pozornosti mu věnuje tisk. Roku 1930 je založen Klub filmových novinářů. V roce 1933 je zahájen provoz na Barrandově a vzniká Filmové studio. V těchto letech vznikají opravdu výjimečná díla, která dodnes neztrácí nic na své kvalitě a působnosti. Vrcholná díla vytvářel režisér němého filmu K. Anton, Gustav Machatý. Ve zvukovém období jmenujme Karla Lamače, Josefa Rovenského. Skvělými režiséry té doby byli také Vladimír Slavínský, Miroslav Cikán a spousta dalších. I v protektorátu vznikaly filmy, které dodnes obdivujeme. Převážná část kvalitní tvorby tohoto období je přisuzována režiséru Martinu Fričovi a Otakaru Vávrovi. Fričova Barbora Hlavsová byla diváky chápána jako protest proti nacistické nadvládě, podobně tomu bylo i u adaptace Babičky, filmu Františka Čápa. Velkého úspěchu dosáhl také režisér Václav Binovec, adaptací Městečka na dlani - Jana Drdy. První èeské výrobní spoleènosti První pražská výroba kinematografických obrazů, později společnost Kinofa, byla spojena se jménem Antonína Pecha. Druhou společnost, Illusion, založili Alois Jalovec a František Tichý. Později k nim přibyla třetí společnost ASUM, spojená se jmény tehdy významných kulturních pracovníků Anny Sedláčkové a Maxe Urbana. Tyto tři společnosti působily až do světové války, kdy postupně zanikly. Kreslený film Vznikl na počátku minulého století. Jako první se mu programově věnoval Francouz Emile Cohl, který oživoval a proměňoval jednoduchou lineární kresbu. Odjel do Ameriky, kde se však většího uznání nedočkal. Nicméně jeho američtí pokračovatelé základ industrializované výrobě kresleného filmu dali. Ve 20. letech vytvořil Pat Sullivan prvního seriálového hrdinu kocoura Felixe. Bratři Max a Dave Fleischerové dosáhli největšího úspěchu groteskami s postavou Pepka námořníka. Nejvýznamnějším výrobcem amerických kreslených grotesek se stal Walt Disney. U nás byl průkopníkem kresleného filmu Karel Dodal, který zprvu natáčel reklamní filmy, v nichž kopíroval figurku kocoura Felixe. Během 15

18 světové války vzniká v Praze produkční firma AFIT. Po osvobození se zrodila tzv. česká škola kresleného filmu v nově založeném studiu Bratři v triku. Vedením tohoto studia byl pověřen Jiří Trnka. Filmové ceny Filmovými cenami se rozumí uznání udělovaná za význačné umělecké hodnoty filmům nebo jejich jednotlivým tvůrcům. Patří k nim zejména cena za režii, hudbu, kameru a herecký výkon. Mezi nejslavnější patří OSCAR, americká akademie filmového umění a vědy. Od roku 1956 je udělován také neanglicky mluveným filmům, uvedených v distribuci USA. U nás patří k významným oceněním např. Český lev. Filmové hvìzdy Když pominul zájem diváků o film jako o přitažlivou technickou atrakci, začal obecenstvo zajímat už i děj filmu, zejména jeho hrdinové. Diváci se s nimi často ztotožňovali, napodobovali jejich oblečení a jednání. Zajímali se o jejich soukromí. Tak vznikl již ve 20. letech minulého století kult filmových hvězd (anglicky stars), který Hollywood využil a vytvořil z něj výrobní systém. K prvním hvězdám patřili představitelé mužných typů, hrdinové westernů a dobrodružných filmů. Ženským ideálem byly ženy osudové, fatální, které neodolatelně svádějí muže ke hříchu a společenskému pádu. Neméně oblíbený byl typ opačný, ženy křehké a bezbranné. Ke hvězdám patřili také komici, ale nejvíce takzvaní milovníci. Za nejznámější z nich jmenujme světoznámého Rudolpha Valentina. I český film měl své hvězdy. Milovníka Oldřicha Nového, komika Vlastu Buriana, ženu vampa Adinu Mandlovou, noblesní Zitu Kabátovou či ztřeštěnou Natašu Gollovou. Jmen je spousta a na jejich výčet bychom potřebovali celou další stranu. Závìrem Své hvězdy má film v každém období. Ať už tuzemský nebo zahraniční. Hvězdy režisérské (Forman, Menzel, Svěrák), hvězdy kameramanské (Ondříček), hvězdy filmové. Nesmíme také zapomenout na naši československou, výjimečnou, do této doby nepřekonanou zlatou filmovou tvorbu let šedesátých. Jsou však hvězdné i filmy dneška? Film dospěl k dokonalosti v uměleckém využívání mnoha dosavadních technických prostředků. Ocitl se na prahu nové etapy. Jde ruku v ruce s vyspělostí počítačové techniky. Filmová témata jsou pestrá. Dalo by se říci, že každý národ má svůj charakteristický okruh. Amerika je proslulá akčními trháky, Čína a Japonsko bojovým uměním, Francie filmy intelektuálními, Německo svou strohostí. A Česká republika? Ta dělá kousky, ve kterých není témat nikdy dost. Někdy podařené více, jindy méně. Já osobně nedám na české filmy dopustit. Pan Kříženecký by měl určitě radost také... Text: Alexandra Stušková, DiS. Foto: archiv 16

19 Karlovo náměstí č. 19. Praha 2 reklama Kino Mat Máme rádi film. Co vy? Pak přijměte naše pozvání. MAT to je... filmová restaurace kino na špičkové technické úrovni DVD bar, DVD půjčovna salonky MAT nabízí... snídaně, obědy, večeře prostory pro TK, semináře, fi remní prezentace, abiturientské večírky, svatby rauty, catering (u nás i u vás) Promítání pro veřejnost denně od 18:00 a od 20:30 hod. v sobotu a v neděli dětská představení od 15:00 hod. V případě delších fi lmů mohou být časy pozměněny. Pokladna je otevřena:» říjen - duben od 14:00 hod.» květen - září hodinu před začátkem prvního představení. Ve všední dny od 9:00 do 17:30 hod. si lze kinosál pronajmout k pracovním či soukromým projekcím případně k tiskovým konferencím. S určitým časovým předstihem je možné si kinosál pronajmout i ve večerních hodinách. více na tel Těšíme se na vaši návštěvu

20 zdraví Královský všelék I v tématu jako je zdraví, mùžeme kromì nemocí, lékù, prevencí, odborných rad a názorù, najít zajímavé ètení. Budeme se snažit, aby vás tato pravidelná rubrika zaujala nejenom po stránce lékaøské, neboś i takové farmaceutické firmy a jejich léèiva mají svou minulost a pestrost. 18 MEDOPHARM, s.r.o. Tato firma byla v České republice založena v roce 1997 jako obchodní mezinárodní zastoupení farmaceutické firmy Medochemie Ltd., jejíž historie se odvíjí už od roku 1934! Firma Medochemie Ltd. samotná pak byla založena v roce 1976 a do současné doby má hlavní sídlo na ostrově Kypr ve městě Limassol. Firma vyrábí léky podle zásad správné výrobní praxe v sedmi samostatních výrobních komplexech, z toho je jeden v Holandsku. Kromě toho firmu reprezentuje osmnáct obchodních poboček po celém světě. Firma Medochemie je vlastníkem registrací a v současné době patří k největším výrobcům léků na Kypru a v Řecku. Výrobky firmy jsou k dostání na farmaceutickém trhu v 75 zemích světa. V České republice nabízí firma Medochemie přípravky na léčbu onemocnění centrálního nervového systému, kardiovaskulárních nemocí a rovněž léčbu potíží spojených s pohybovým aparátem a bolestí vůbec. Firma je známa také potravinovými doplňky. Například přípravek Dias (obsahující Glukosamin sulfát látku, u které byl kromě účinku proti bolesti a zánětu prokázán vliv na strukturu chrupavky), nebo doplněk stravy Orissu nazývaný také královský všelék. Matka příroda je krásná, ale také nesmírně bohatá. Její bohatství tkví v řekách, stromech, keřích, rostlinách, v bylinkách. Jsou jich tisíce a tak málo o nich víme. Slyšeli jste např. o malém žlutém zázračném kvítku, kterému se říká Pupalka? Jasně žluté květy této rostlinky se otvírají jen na krátkou dobu po setmění. Do východu slunce pak květy uvadnou, a druhý druhý den už očekávají soumrak květy nové. Pupalka se do severnějších oblastí rozšířila patrně z Jižní Ameriky. Byla oblíbena mezi Indiány, kteří ji používali na potírání kožních potíží a ran, vnitřně pak proti nachlazení a chřipce. V 17. století byla pupalka dovezena do Anglie, kde se později honosila názvem královský všelék. Produkty, obsahující pupalkový olej, patří k nejmnohostrannějším prostředkům doplňkové výživy.

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400 ANOTACE Materiál

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo

Divadlo mezi dvěma světovými válkami Voskovec a Werich (V +W) Osvobozené divadlo Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 10.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJL_L Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E

rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E rádoby sladko hořko kyselá komedie A M N E S T I E napsal: František STRNAD hudba, klavírní doprovod: Martin ČERVENKA scéna, choreografie, kostýmy: inspicient: režie: nápověda: Olga MYŠKOVÁ Miloslava AMORTOVÁ

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001

MICHAL HUVAR. K O N C E R T.eu žurnál 001 i MICHAL HUVAR K O N C E R T.eu žurnál 001 O cestě za digitalizací... Začnu citáty z tisku, které se v tuzemských novinách objevují už nějaký čas. Nejprve titulky: SPALTE SVO- JE CD, BUDÍČEK PRO DINOSAURY,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč

Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč DŘEVÁK peru CESTA KOLEM SVĚTA Březen 2013 Časopis ZŠ Hronov Velký Dřevíč peru Hlavní město: Lima Oficiální jazyk: Španělština, Kečuánština Měna: Nuevo sol (PEN) Jezero Titicaca Nejvýše položené splavné

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Líšnice. se zazelenala

Líšnice. se zazelenala Líšnice se zazelenala GK Líšnice leží kousek od Prahy a jeho historie je bez přehánění velmi bohatá. Není divu, vždyť jde o druhé nejstarší golfové hřiště v republice. Před třemi lety zde oslavili osmdesáté

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Učební látka: Počátky českého státu Jméno a příjmení : Třída: A. Jak znám staré české pověsti Myslím si, že staré české pověsti: znám znám částečně znám velmi málo neznám 1.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více