ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění infrastruktury veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. 38 ZVZ v rámci projektu reg. č. CZ.1.11/2.1.00/ spolufinancovaného prostřednictvím ROP, ZADAVATEL: Obec Lednice se sídlem: Lednice, Zámecké náměstí 70, PSČ: IČ:

2 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, DALŠÍ INFORMACE PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY HODNOCENÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY ZÁVAZNOST POŽADAVKŮ ZADAVATELE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK: OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK VÝHRADY ZADAVATELE SEZNAM PŘÍLOH

3 1. Identifikační údaje zadavatele, další informace 1.1. Základní údaje o zadavateli Název zadavatele Obec Lednice Sídlo zadavatele Lednice, Zámecké náměstí 70, PSČ: IČ zadavatele Osoba oprávněná zastupovat zadavatele RNDr. Libor Kabát, starosta obce 1.2. Kontaktní osoby zadavatele Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 1, Brno, Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s ust. 151 ZVZ pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání případných námitek dodavatelů dle ust. 110 ZVZ. 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1. Účel plnění veřejné zakázky Zadavatel hodlá realizovat projekt Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury (dále jen Projekt ) spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod Projekt zahrnuje vybudování objektů a) Pozemní stavby - Promenáda s kolonádou a budovou zázemí - Ulice Slovácká - propojení s centrem obce a zámeckým parkem - Amfiteátr - Bezpečné propojení k Mlýnskému rybníku - informační bod - Trafostanice a přípojka VN b) Dopravní stavby 3

4 - Promenáda s kolonádou a budovou zázemí - komunikace I. etapa - Ulice Slovácká - propojení s centrem obce a zámeckým parkem - komunikace - Bezpečné propojení k Mlýnskému rybníku - komunikace - Promenáda s kolonádou a budovou zázemí - komunikace II. etapa c) Vodohospodářské stavby - Promenáda s kolonádou a budovou zázemí - splašková kanalizace a vodovod Ulice Slovácká - dešťová kanalizace - Promenáda s kolonádou a budovou zázemí - dešťová kanalizace + nakládání s vodami (zásak) vše v v katastrálním území Lednice na Moravě, obec Lednice (to vše dále jen Stavba ). Účelem plnění veřejné zakázky je získání projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na realizaci Stavby ve smyslu ustanovení 44 odst. 4 ZVZ a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je tvůrčí činnost vybraného dodavatele směřující k určení vhodných technických řešení stavby, zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na realizaci Stavby ve smyslu ustanovení 44 odst. 4 ZVZ a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen Projekt pro ZD ) a poskytnutí zadavateli výhradní licence k výsledkům tvůrčí činnosti vybraného dodavatele a jejich hmotnému zachycení v Projektu pro ZD. Při zpracování Projektu pro ZD bude uchazeč vycházet z příslušných povolení a certifikátů tvořících přílohu č. 2 zadávací dokumentace a z dokumentace pro stavební povolení zhotovené Sdružením LL - sdružení fyzických a právnických subjektů, zastoupených firmou Milan Veselý-projektová a inženýrská činnost, Slovácká 83, Břeclav, IČ: , která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Uchazeč bude také vycházet z dokumentu označeného jako Výzva k doplnění / vysvětlení náležitostí žádosti ze dne zpracovaného Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace Závazný návrh smlouvy (konkrétně v příloze č. 1). 4

5 2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ust. 13 a násl. ZVZ činí ,- Kč bez DPH. Zadavatel výslovně upozorňuje, že s ohledem na omezené finanční prostředky nepředpokládá překročení předpokládané hodnoty v nabídkách uchazečů Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) kód CPV Architektonické a související služby kód CPV Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 3. Doba plnění veřejné zakázky 3.1. Zadavatel předpokládá, že smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena bezprostředně po skončení zadávacího řízení, v němž zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, a vybraný uchazeč ihned započne s plněním S ohledem na harmonogram Projektu zadavatel stanoví dobu plnění takto zahájení poskytování plnění je ode dne účinnosti smlouvy ukončení poskytování plnění nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy výhradní licenci dle smlouvy k užití výsledků tvůrčí činnosti vybraného dodavatele a jejímu hmotnému zachycení poskytne vybraný dodavatel zadavateli ode dne převzetí plnění zadavatelem; výhradní licence k užití výsledků tvůrčí činnosti vybraného dodavatele plnění a jeho hmotnému zachycení se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství vybraného dodavatele Bližší požadavky na dobu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky. 4. Místo plnění veřejné zakázky 4.1. Místo plnění veřejné zakázky Místem odevzdání výstupů činnosti dodavatele je sídlo zadavatele uvedené v odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. zadávací dokumentace Prohlídka místa plnění S ohledem na povahu předmětné veřejné zakázky a veřejnou dostupnost místa realizace Stavby zadavatel nepředpokládá konání prohlídky místa plnění. Pokud 5

6 kterýkoli z dodavatelů bude požadovat prohlídku místa plnění, je povinen se obrátit s uvedenou žádostí na kontaktní osobu zadavatele dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. zadávací dokumentace. Součástí žádosti dodavatele bude i vymezení míst, která mají být předmětem prohlídky. Zadavatel písemně pozve všechny známé dodavatele k prohlídce místa plnění. Pro účast na prohlídce jsou zástupci dodavatelů povinni se prokázat oprávněním jednat jménem či zastupovat dodavatele (pověření, plná moc atp.). 5. Obchodní a platební podmínky 5.1. Uchazeč je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena Požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy jsou specifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky. Uchazeč je povinen tyto podmínky zadavatele zcela respektovat a promítnout je v plném rozsahu do své nabídky (návrhu smlouvy). Uchazeč je oprávněn tyto požadavky zadavatele doplnit tam, kde to z obsahu obchodních podmínek vyplývá (vynechaná místa s pokynem pro uchazeče), není však oprávněn činit jiné změny Návrh smlouvy předložený uchazečem jako součást nabídky musí být ze strany uchazeče podepsán uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, je-li právnickou osobou, případně osobou jednající za uchazeče. V případě, kdy bude návrh smlouvy podepsán jinou osobou než uchazečem fyzickou osobou, uchazeč v nabídce doloží originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění podepisující osoby k podpisu návrhu smlouvy. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy ve vztahu k příslušné části veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek Uchazeč je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně uchazeče, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení uchazeče dostatečně určité. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním uchazečem) jsou dodavatelé oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu zhotovitele (tj. nahrazení zkratky zhotovitel zkratkou zhotovitelé ), a tomu odpovídající slovní tvary ve smlouvě a počet stejnopisů smlouvy. 6

7 5.5. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni přiložit k návrhu smlouvy také smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, který dodavatel bude fakturačním místem, a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů. Uchazeč je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele(ů). V případě, že uchazeč v souladu s touto zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Uchazeč je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče; zadavatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 6.1. Základní požadavky zadavatele Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění veřejné zakázky jako celku, a to tak, jak je stanovena v příloze č. 1 - Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky. Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese uchazeč. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých. Případ, kdy nabídka nebude obsahovat nabídkovou cenu vypracovanou podle této zadávací dokumentace, zejména podle přílohy č. 1 - Návrh smlouvy závazné 7

8 obchodní podmínky, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách. Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Nabídková cena může být dále měněna pouze za podmínek vyplývajících z přílohy č. 1 této zadávací dokumentace. Nabídkovou cenu je možno překročit v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Platební podmínky jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky. 7. Hodnocení Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. 78 a 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH stanovená uchazečem v souladu s odst. 6.1 této zadávací dokumentace. Hodnotící komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti cen rozhodne los provedený za přítomnosti příslušných uchazečů nebo jejich zástupců. 8. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky 8.1. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy Neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné dle ust. 71 odst. 6 ZVZ vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty nebo dle ust. 71 odst. 7 ZVZ o tom, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku Nabídka bude v souladu s ust. 68 ZVZ obsahovat: - návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (viz výše), 8

9 - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, - má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, - prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (tj. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, - čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem 8.3. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) Uchazeč předloží nabídku v originále a případně (nepovinně) i v dalším 1 výtisku (kopii), přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál označen, ostatní případné výtisky budou označeny jako Kopie. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou Uchazeč předloží nabídku též případně na technickém nosiči dat (CD či DVD). Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu. Na technickém nosiči dat uchazeč předloží zejména návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky Nabídka musí být předložena v následující struktuře: obsah nabídky s uvedením čísel stran, kapitol nabídky, včetně seznamu příloh, čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 9

10 má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (tj. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, ostatní dokumenty, které mají dle uchazeče tvořit obsah nabídky, informace o celkovém počtu listů nabídky Uvedené jednotlivé součásti nabídky uchazeč ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy Požadavky uvedené v bodech mají doporučující charakter. 9. Závaznost požadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky (vyjma požadavků v bodech , které mají doporučující charakter). Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu. 10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná ( ová) žádost musí být 10

11 zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím ové adresy k rukám osoby uvedené v odst. 0. této zadávací dokumentace. V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím u. Zadavatel vždy současně uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele. 11. Lhůta a místo pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek: Místo podání nabídek: do 8. října 2012, 11:00 hod. sídlo zadavatele, obec Lednice (provozní doba v pracovní dny mezi až hodinou a až hodinou, v poslední den lhůty do 11:00 hod.). Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost uchazeč. Obálku s nabídkou je nutno označit v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. 12. Otevírání obálek Otevírání obálek bude zahájeno po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. bezprostředně po uplynutí lhůty uvedené v čl. 11. této zadávací dokumentace, tj. 8. října 2012 cca v 11:15 hod. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat na adrese sídla zadavatele. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně však dvě osoby za uchazeče, které se prokážou plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo uchazeče fyzickou osobu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a kromě osob pověřených zadavatelem případně rovněž zástupci poskytovatele dotace. 13. Výhrady zadavatele 11

12 13.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ Zadavatel nepřipouští varianty nabídky Zadavatel si ve smyslu ust. 60 odst. 2 ZVZ a ust. 76 odst. 6 ZVZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení uveřejněním profilu zadavatele. Oznámení o vyloučení se v takovém případě považuje za doručené okamžikem uveřejnění Zadavatel si ve smyslu ust. 81 odst. 4 ZVZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se v takovém případě považuje za doručené okamžikem uveřejnění Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté uchazeči použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZVZ Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný uchazeč je dle ust. 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 14. Seznam příloh Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 1. Příloha č. 1 Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky 2. Příloha č. 2 certifikáty autorizovaného inspektora a přísl. Rozhodnutí pro jednotlivé objekty Stavby: Pozemní stavby 2.a) Certifikát autorizovaného inspektora Ing. Dalibora Kolesy ze dne : Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, část pozemní stavby 12

13 Dopravní stavby 2.b) Certifikát autorizovaného inspektora Ing. Dalibora Kolesy ze dne : Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, část dopravní 2.c) Certifikát autorizovaného inspektora Ing. Dalibora Kolesy ze dne : Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, část dopravní Vodohospodářské stavby 2.d) Rozhodnutí vydané městským úřadem v Břeclavi pod č.j. MUBR 5280/2012 o povolení k nakládání s vodami o povolení stavby Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury SO 105 Splašková a dešťová kanalizace dešťová kanalizace 2.e) Certifikát autorizovaného inspektora Ing. Dalibora Kolesy ze dne : Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, část vodní stavby v rozsahu stavby II Ulice Slovácká propojení s centrem obce a zámeckým parkem SO 205 Dešťová kanalizace na Slovácké ulici ) 2.f) Certifikát autorizovaného inspektora Ing. Dalibora Kolesy ze dne : Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, část vodní stavby 3. Výzva k doplnění / vysvětlení náležitostí žádosti ze dne zpracovaná Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod V Brně dne 21. září 2012 obec Lednice právně zastoupená MT Legal s.r.o., advokátní kancelář Mgr. Milan Šebesta, LL.M., jednatel 13

14 Příloha č. 1 Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek. Smlouva o zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavbu Lázeňská zóna Lednice, doplnění infrastruktury kterou, podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: I. Obec Lednice zastoupená: RNDr. Liborem Kabátem, starostou obce Se sídlem: Lednice, Zámecké náměstí 70, PSČ: IČ: DIČ: Bankovní spojení: CZ Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: /0800 Kontaktní osoba: Adriana Škrlová Telefon: (dále jen objednatel ) a

15 II. Název/obchodní firma/jméno a příjmení: Zastoupený/Jednající: Sídlo: IČ: DIČ: Právnická/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v.., odd. vložka. nebo Právnická/fyzická osoba zapsaná v. nebo Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění) Bankovní spojení: Číslo účtu: Kontaktní osoba: Telefon: Fax: (dále jen zhotovitel ) POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování návrhu na uzavření této smlouvy doplní uchazeč požadované údaje, které se vztahují k charakteru jeho právní formy, ostatní varianty specifikace právní formy nebudou v nabídce obsaženy. I. Preambule a účel smlouvy I.1. Objednatel je investorem projektu s názvem Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury (dále jen Projekt ), který je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (dále jen ROP ). Projekt zahrnuje vybudování objektů: 15

16 Pozemní stavby a) Promenáda s kolonádou a budovou zázemí b) Ulice Slovácká - propojení s centrem obce a zámeckým parkem c) Amfiteátr d) Bezpečné propojení k Mlýnskému rybníku - informační bod e) Trafostanice a přípojka VN Dopravní stavby f) Promenáda s kolonádou a budovou zázemí - komunikace I. etapa g) Ulice Slovácká - propojení s centrem obce a zámeckým parkem - komunikace h) Bezpečné propojení k Mlýnskému rybníku - komunikace i) Promenáda s kolonádou a budovou zázemí - komunikace II. etapa Vodohospodářské stavby j) Promenáda s kolonádou a budovou zázemí - splašková kanalizace a vodovod k) Ulice Slovácká - dešťová kanalizace l) Promenáda s kolonádou a budovou zázemí - dešťová kanalizace + nakládání s vodami (zásak) vše v v katastrálním území Lednice na Moravě, obec Lednice (to vše dále jen Stavba ). I.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové dokumentace potřebné pro řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby. II. Předmět smlouvy II.1. Předmětem smlouvy je tvůrčí činnost zhotovitele směřující k určení vhodných technických řešení Stavby, hmotné zachycení výsledků této tvůrčí činnosti a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení objednateli. II.2. Tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele bude vycházet ze/z 16

17 a) stavebních povolení a certifikátů autorizovaných inspektorů tvořících přílohu č. 2 zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění infrastruktury, které předcházelo uzavření této smlouvy, b) dokumentace pro stavební povolení zhotovené Sdružením LL - sdružení fyzických a právnických subjektů, zastoupených firmou Milan Veselý-projektová a inženýrská činnost, Slovácká 83, Břeclav, IČ: , tvořící přílohu č. 2 zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění infrastruktury, které předcházelo uzavření této smlouvy, a c) dokumentu označeného jako Výzva k doplnění / vysvětlení náležitostí žádosti ze dne zpracovaného Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění infrastruktury, které předcházelo uzavření této smlouvy. II.3. Hmotným zachycením výsledků činností zhotovitele se rozumí zpracovaná projektová dokumentace (dále jen ZD ) pro výběr dodavatele Stavby v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a dle příslušných prováděcích právních předpisů, která obsahuje zejména: a) podrobný výkaz výměr členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory, b) oceněný výkaz výměr rozpočet, c) podrobné specifikace všech navržených systémů, zařízení, technologií, jejich komponentů, jiných dodávek a služeb pro provedení Stavby, a d) vizualizace Stavby, a to jak jednotlivých objektů, tak u budov i místností. II.4. ZD bude zpracována v 6ti vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *docx pro MS Word, výkazy výměr a rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel ; II.5. ZD musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen vyhláška č. 230/2012 Sb. ). Zohledněna musí být mj. ustanovení 44 odst. 3, 4, ustanovení 44 odst. 9 ZVZ (zákaz požadavků nebo odkazů na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb 17

18 apod.) ustanovení 45 odst. 2 a 3 ZVZ (zákaz stanovení podmínek tak, aby některým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže). II.6. ZD bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a normami. II.7. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo užít výsledky činností zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu s autorským zákonem za podmínek uvedených v článku X. této smlouvy. III. Povinnosti zhotovitele III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, s odbornou péčí a na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy. III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli minimálně jednou týdně od účinnosti této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování ZD. Při plnění předmětu této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. III.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace. O všech jednáních či poradách bude zhotovitel informovat objednatele vždy min. 2 pracovní dny přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaných objednatelem, o kterých byl informován alespoň 2 pracovní dny předem. III.5. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zařídit záležitosti dle této smlouvy osobně nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od objednatele předchozí písemný souhlas. 18

19 IV. Povinnosti objednatele IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. IV.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, veškerou nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout zhotoviteli požadované podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků zhotovitele vyplývající z této smlouvy. IV.3. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. O všech jednáních bude zhotovitel informovat objednatele vždy minimálně dva pracovní dny přede dnem konání jednání. Zápisy z těchto jednání a porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost závazných pokynů. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost při plnění předmětu smlouvy. IV.4. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování ZD. V. Doba plnění V.1. Doba plnění dle této smlouvy se sjednává takto: V.1.1. zahájení poskytování plnění je ode dne účinnosti smlouvy; V.1.2. ukončení poskytování plnění je nejpozději do 2 měsíců od uzavření smlouvy řádným dokončením ZD; V.1.3. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele v ZD poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí ZD objednatelem; výhradní licence k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k ZD se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství zhotovitele. Místem předání ZD je sídlo objednatele. VI. Místo plnění VII. Cena 19

20 VII.1. Cena za poskytnutí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši.,.. Kč včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí Kč, sazba DPH činí. %, DPH činí... Kč. POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování návrhu na uzavření této smlouvy doplní uchazeč cenu v požadovaném členění VII.2. Výše ceny dle této smlouvy je nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, jeho případná rizika a zisk. Sjednanou výši ceny je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH. VII.3. Sjednaná cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za poskytnutí výhradní licence objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy ve výši odpovídající 15 % z ceny výše uvedených částí plnění. VII.4. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. VII.5. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. VIII. Platební podmínky VIII.1. Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy bude uhrazena po předání a převzetí řádně dokončené ZD. VIII.2. Podkladem pro platbu objednatele je vždy daňový doklad faktura, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém bylo plnění zhotovitele dle této smlouvy převzato objednatelem jako bezvadné. VIII.3. Podkladem pro vystavení faktury je objednatelem podepsaný protokol o předání a převzetí těchto plnění zpracovaný dle této smlouvy. VIII.4. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení objednateli. VIII.5. Daňový doklad faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. VIII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 20

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 Vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:,,technický dozor investora na akci:optimalizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více