USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Usnesení 38/ ZM 3 ze dne Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky program zastupitelstva města v předloženém znění. Usnesení 39/ ZM 3 ze dne Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k bez připomínek. Usnesení 40/ ZM 3 ze dne Nabídka k odkupu nemovitostí v k.ú. Hranice 1. bere na vědomí nabídku pana na odkup nemovitých věcí evidovaných na LV 3262 pro k.ú. Hranice a to parc.č. 239 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m2, parc.č. 253 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3123 m2, parc.č. 254 ostatní plocha, neplodná o výměře 49 m2 a parc.č. 2419/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 729 m2 městem Hranice. 2. neschvaluje odkup nemovitých věcí evidovaných na LV 3262 pro k.ú. Hranice a to parc.č. 239 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m2, parc.č. 253 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3123 m2, parc.č. 254 ostatní plocha, neplodná o výměře 49 m2 a parc.č. 2419/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 729 m2 z vlastnictví pana do vlastnictví města Hranic.

2 O: Ing. Radomír Bradáč Usnesení 41/ ZM 3 ze dne Záměr na prodej části pozemku parc. č. 660/56 v k. ú. Hranice 1. neschvaluje záměr na prodej části pozemku parc. č. 660/56 ostatní plocha ostatní komunikace, díl "A" o výměře cca 50 m2 zapsaného na LV č pro k.ú. Hranice O: Ing. Radomír Bradáč Usnesení 42/ ZM 3 ze dne Výkup budovy čp. 750 Sady Čs. legií Hranice včetně pozemků 1. neschvaluje - výkup pozemku parc.č.st zastavěná plocha nádvoří o výměře 262 m2 jehož nedílnou součástí je budova čp. 750 Sady Čs. legií, Hranice, ochranné pásmo nemovité kulturní památky k.ú. Hranice LV 5997 z vlastnictví - výkup pozemku parc.č. 2070/3 ostatní plocha, hřiště o výměře 3115 m2 ochranné pásmo nemovité kulturní památky k.ú. Hranice LV 5997 z vlastnictví za cenu ,- Kč O: Ing. Radomír Bradáč Daniel Vitonský Usnesení 43/ ZM 3 ze dne Rekonstrukce ulice Hřbitovní - majetkoprávní vztahy výkup části pozemku parc. č. st. 512 zastavěná plocha a nádvoří díl "A" o výměře cca 60 m2 a části parc.č. 192/9 zahrada díl "B" o výměře cca 3 m dle přílohy č.1. důvodové zprávy vše v k.ú. Hranice LV 914 z vlastnictví paní do vlastnictví města Hranic za cenu 380 Kč/m2 s tím, že odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna viz. důvodová zpráva. a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. 2

3 O: Ing. Radomír Bradáč 2. schvaluje výkup pozemku parc. č. 2444/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 v k.ú. Hranice LV 926 z vlastnictví do vlastnictví města Hranic za cenu 380 Kč/m2 s tím, že odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna viz. důvodová zpráva a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. O: Ing. Radomír Bradáč Usnesení 44/ ZM 3 ze dne Rekonstrukce a modernizace Sokolovny - spolufinancování Města Hranice spolufinancování akce "Rekonstrukce a modernizace Sokolovny" ve výši 25% uznatelných nákladů akce, max. však ,- Kč z rozpočtu města Hranic pro rok Usnesení 45/ ZM 3 ze dne Rozpočtová opatření následující rozpočtová opatření: A. Činnost odborného lesního hospodáře a) odd pol orj 17 org Kč b) odd pol orj 17 org Kč ad a) příjem náhrady ad b) výdaje na vyplacení náhrady odbornému lesnímu hospodáři B. Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů a) pol 4116 ÚZ orj 12 org Kč b) odd pol ÚZ orj 12 org Kč c) odd pol ÚZ orj 12 org Kč ad a) příjem dotace ad b) výdaje na požární ochranu školení a vzdělávání ad c) výdaje na požární ochranu pohonné hmoty C. Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa a) pol orj 8 ÚZ org ,00 Kč b) pol orj 8 ÚZ org ,45 Kč 3

4 c) pol orj 8 ÚZ org ,48 Kč d) pol orj 8 ÚZ org ,38 Kč e) odd.6399 pol orj 8 org ,31 Kč ad a) příjem dotace neinvestiční SR ad b) příjem dotace neinvestiční EU ad c) příjem dotace investiční SR ad d) příjem dotace investiční EU ad e) snížení ostatních investičních příjmů D. Rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce a) pol orj 8 ÚZ org ,06 Kč b) pol orj 8 ÚZ org ,07 Kč c) odd.6399 pol orj 8 org ,13 Kč ad a) příjem dotace SR ad b) příjem dotace EU ad c) snížení ostatních investičních příjmů E. Výsadba zeleně v Hranicích a) pol orj 10 ÚZ org ,32 Kč b) odd.6399 pol orj 10 org ,32 Kč ad a) příjem dotace EU ad b) snížení ostatních investičních příjmů F. Rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání a) pol orj 11 ÚZ org ,98 Kč b) odd.6399 pol orj 11 org ,98 Kč ad a) příjem dotace ad b) snížení ostatních investičních příjmů G. Dopravní automobil SDH Velká a) pol orj 11 ÚZ org Kč b) odd.6399 pol orj 11 org Kč ad a) příjem dotace ad b) snížení ostatních investičních příjmů H. Monitoring ovzduší a) pol orj 17 ÚZ org ,10 Kč b) odd.6399 pol orj 17 org ,10 Kč ad a) příjem dotace ad b) snížení ostatních investičních příjmů I. Dorovnání příjmů z dotací a) odd.6399 pol 3129 orj 7 org ,00 Kč b) odd.6399 pol 3129 orj 7 org ,87 Kč c) odd.6399 pol orj 8 org ,00 Kč d) odd.6399 pol orj 10 org ,68 Kč e) odd.6399 pol orj 11 org ,00 Kč f) pol orj 18 org ,55 Kč ad a) snížení ostatních příjmů RPS Struhlovsko ad b) snížení ostatních příjmů Rekonstrukce chodníků a přechodů pro chodce ad c) snížení ostatních příjmů Tř. Generála Svobody - výstavba a rek. chodníků a zastávek ad d) snížení ostatních příjmů Výsadba zeleně v Hranicích ad e) snížení ostatních příjmů Rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání ad f) zapojení příjmů z daně z přidané hodnoty 4

5 J. Dotace na volby do zastupitelstev obcí a) odd pol ÚZ orj 15 org ,00 Kč b) odd pol ÚZ orj 15 org ,03 Kč c) odd pol ÚZ orj 15 org ,00 Kč d) odd pol orj 16 org ,03 Kč ad a) výdaje na platy - volby ad b) výdaje na dohody o pracovní činnosti - volby ad c) výdaje na sociální pojištění - ovlby ad d) rezerva K. Dotace na volbu prezidenta a) odd pol ÚZ orj 15 org ,00 Kč b) odd pol ÚZ orj 15 org ,42 Kč c) odd pol ÚZ orj 15 org ,00 Kč d) odd pol ÚZ orj 15 org ,00 Kč e) odd pol orj 16 org ,42 Kč ad a) výdaje na platy - volby ad b) výdaje na dohody o pracovní činnosti - volby ad c) výdaje na sociální pojištění - volby ad d) výdaje na poštovné - volby ad d) rezerva Usnesení 46/ ZM 3 ze dne Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2019 rozpočet města Hranic na rok 2019 dle Přílohy č. 1 v rozsahu dle připomínek uvedených v zápise odd. příjmy tis. Kč výdaje tis. Kč financování tis. Kč 2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období dle Přílohy č schvaluje investice a jednorázové akce uvedené v Příloze č.3 v bodech dle připomínek uvedených v zápise příjmy tis. Kč výdaje tis. Kč financování tis. Kč 4. schvaluje předfinancování investičních akcí ve výši tis. Kč formou bankovního úvěru 5. schvaluje financování akce "Rekonstrukce ulice Havlíčkova" ve výši max. 35 mil Kč z rozpočtu města 5

6 6. schvaluje zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu dle Přílohy č. 5 Usnesení 47/ ZM 3 ze dne Cena města udělení Ceny města Hranic v roce 2018: 1. p. Mojmír Chuda 2. p. Milan Hein a PhDr. Marta Skarlandtová, rozená Heinová Usnesení 48/ ZM 3 ze dne Volba člena Kontrolního výboru zastupitelstva města Hranic 1. zvolilo členem Kontrolního výboru Mgr. Jiřího Lysáka Usnesení 49/ ZM 3 ze dne Projednání návrhu na změnu Územního plánu Hranic Vzdělávací středisko Hranice, s.r.o. dle ustanovení 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) pořízení změny územního plánu Hranic dle předloženého návrhu, který podalo Vzdělávací středisko, s.r.o., Jaselská 832, Hranice zastoupeno Mgr. Petrem Flajšarem pozemky parc. č. st. 612, parc. č a parc. č. 1904/3 (část pozemku parc. č. 1904/1) v k. ú. Hranice navrhovaná změna funkčního využití území ze stabilizované plochy občanské vybavení veřejná infrastruktura (OV) na plochu, která bude využitelná pro školství, vybudování bytových jednotek a pro parkovací stání nebo garáže pro jednotlivé bytové jednotky, zkráceným postupem dle 55a a 55b stavebního zákona. 2. schvaluje 6

7 v souladu s ustanovením 45 odst. 4 stavebního zákona požadovat po navrhovateli změny územního plánu Hranic úhradu nákladů na zpracování změny územního plánu Hranic a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně ve výši 50%. Druhou polovinu tj. 50% nákladů uhradí město Hranice. 3. ukládá pořizovateli územního plánu Hranic, Městskému úřadu Hranice, odboru rozvoje města, oddělení územního plánování, zahájit práce na pořizování změny územního plánu Hranic. O: Ing. arch. M. Kuchta Kudláček Jiří, starosta Usnesení 50/ ZM 3 ze dne Revokace usnesení 764/2018 ZM 31 ze dne , vydání Změny č. 2 Územního plánu Hranic a pořízení změny Územního plánu v lokalitě Hranice - Za Čaputovým dvorem a Valšovice - Západ 1. revokuje usnesení zastupitelstva města č. 764/2018 ZM 31 ze dne v celém rozsahu 2. bere na vědomí důvodovou zprávu v předloženém znění 3. souhlasí s výsledky projednání a s vyhodnocením stanovisek a připomínek k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Hranic dle důvodové zprávy 4. ověřilo tímto, že Změna č. 2 Územního plánu Hranic není v rozporu: - s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne , ve znění aktualizace č. 1, vydané usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne , - se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 dne , ve znění aktualizace č. 2b, vydané usnesením č. UZ/4/41/2017 dne , - se stanovisky dotčených orgánů - se stanovisky Krajského úřadu Olomouckého kraje 5. vydává v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm. c), 54 odst. 2, 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 Územního plánu Hranic formou opatření obecné povahy (příloha č. 4). 6. ukládá odboru rozvoje města vyhotovit úplně znění územního plánu Hranic po vydané Změně č. 2 Územního plánu Hranic O: Ing. arch. M. Kuchta 7. schvaluje 7

8 pořízení změny Územního plánu Hranic z vlastního podnětu, jejímž obsahem bude v Hranicích a ve Valšovicích u zastavitelné plochy Z 1, Z 2, Z 77, Z 87, Z 88, Z 89, Z23 a plochy přestavby P 119, P 120 změna z podmínky pro rozhodování o změnách v území vydáním regulačního plánu na žádost (RP 6 Hranice Za Čaputovým dvorem, RP 5 Valšovice - Západ) na podmínku pro rozhodování o změnách v území zpracování územní studie, případná změna funkčního využití na základě předem zpracované územní studie, která bude řešit zejména optimální využití území, parcelaci, základní prvky plošného a prostorového uspořádání, vymezení veřejných prostranství a napojení na veřejnou infrastrukturu. Změna územního plánu bude pořízena zkráceným postupem dle 55a a 55b stavebního zákona. 8. ukládá odboru rozvoje města zahájit pořízení územních studií dle pokynů uvedených v bodě 7 usnesení, na základě kterých bude pořízena změna územního plánu. O: Ing. arch. M. Kuchta Kudláček Jiří, starosta Usnesení 51/ ZM 3 ze dne Plán práce finančního výboru na rok na stůl plán práce finančního výboru na rok 2019 Finanční výbor Usnesení 52/ ZM 3 ze dne Informace o průběhu projektu Smart Commuting 1. bere na vědomí informaci o průběhu projektu Smart Commuting dle důvodové zprávy O: Ing. arch. M. Kuchta Vitonský Daniel, 2. místostarosta města Usnesení 53/ ZM 3 ze dne Personální záležitosti - zastupitelstvo města 1. měsíční odměny: a) členům zastupitelstva města 8

9 b) členům rady města c) předsedům a členům výborů d) předsedům a členům komisí rady města dle důvodové zprávy s tím, že při souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města měsíční odměna za souhrn odměn za jednotlivé funkce avšak maximálně jen za 3 souběžně vykonávané funkce, a to za: člena rady, předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu, člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu. (v souladu s novelou Nařízení vlády č. 318//2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků a 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) Účinnost: od Usnesení 54/ ZM 3 ze dne Termíny zasedání Zastupitelstva města Hranic termíny zasedání zastupitelstva města v tomto znění: Měsíc Den Leden - Únor 7 Březen 7 Duben 25 Květen - Červen 20 Červenec - Srpen - Září 12 Říjen 17 Listopad 14 Prosinec 12 Usnesení 55/ ZM 3 ze dne Informace pro občany města o činnosti orgánů obce 9

10 1. bere na vědomí informaci pro občany města o činnosti orgánů obce dle 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů o činnosti rady města za měsíc listopad a prosinec starosta města PhDr. Vladimír Juračka místostarosta města 10