Adresa elektronické pošty:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresa elektronické pošty: info@rpair.cz"

Transkript

1 Obchodní podmínky a reklamační řád obchodní korporace rpairme.cz s.r.o., IČ , sp.zn. C vedená u Městského soudu v Praze 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní a reklamační podmínky (dále jen obchodní a reklamační podmínky ) obchodní korporace rpairme.cz s.r.o., IČ , sp.zn. C vedená u Městského soudu v Praze, sídlem Smíchovská 581/60, Řeporyje, Praha 5, (dále jen prodávající ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen webová stránka ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu ). 2. Obchodní a reklamační podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 4. Ustanovení obchodních a reklamačních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní a reklamační podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce nebo anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce nebo anglickém jazyce. 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 6. V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz). 7. Kupujícímu může být komunikace doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. 8. V případě storna objednávky může kupující použít kontaktní údaje, uvedené v bodě Kontaktní údaje prodávajícího: Adresa pro doručování: Smíchovská 581/60, Řeporyje, Praha 5 Adresa elektronické pošty: Telefon: UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní

2 smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách a zboží, a to včetně uvedení jednotlivých cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s přepravou, balením a dodáním. Informace o nákladech spojených s přepravou, balením a dodáním uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 4. Pro objednání služeb nebo zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávce (objednávané položky klikáním vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu dopravy a informace o nákladech spojených s dopravou (dále společně jen jako objednávka ). 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího ). 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 3. CENA SLUŽEB A ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3 v hotovosti ve smluveném místě; bezhotovostně platební kartou bezhotovostní platby se provádějí na bankovní učet č /2010, vedený u Fio Banky a.s v českých korunách nebo bankovní účet č /2010 vedený u Fio Banky a.s. v amerických dolarech nebo bankovní účet č /0800 vedený u České spořitelny a.s. v českých korunách. (dále jen účet prodávajícího ) 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 2. Kupující má v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít fyzickou písemnost psanou volným slohem, ze která bude mít základní právní náležitosti odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího. 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních a reklamačních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující

4 náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních a reklamačních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží odeslal. 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 3. Zboží je zákazníkovi expedováno do konce následujícího pracovního dne od momentu převzetí zařízení. Součástí zásilky je též záruční list (pokud je poskytován) a daňový doklad, popřípadě další dokumentace, která se k objednanému zboží vztahuje. 4. Zboží je dodáváno osobně pracovníky prodávajícího nebo zasíláno prostřednictvím České pošty (deklarovaná doba doručení do druhého dne), či přepravní společnosti PPL (deklarovaná doba doručení do druhého dne), či skrz službu doručenka.cz nebo podobné. Kupující si může přepravního partnera zvolit sám při uskutečňování objednávky. U objednávek je účtováno poštovné a balné dle zvoleného typu přepravce a způsobu platby. Cena za poštovné a balné je vypočtena a uvedena na návrhu objednávky před tím, než objednávku kupující vůči prodávajícímu učiní. 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba byla poskytnuta bezvadně a dodané zboží je bezvadné a že dodané zboží a poskytnuté služby vyhovují požadavkům právních předpisů. 3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních a reklamačních podmínek se nepoužijí u zboží nebo služeb prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 4. Projeví-li se vada v průběhu prvních šesti měsíců od data převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již v den převzetí. 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla nebo místa podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 6. Prodávající potvrdí písemně na registrovaný kupujícího, či na jeho adresu, pokud mu není znám, uplatnění práva z vadného plnění, do dvou dnů od obdržení reklamovaného přístroje. Stejnými informačními kanály též oznámí vyřízení reklamace. Potvrzení o opravě a době jejího trvání pak bude kupujícímu zasláno spolu s reklamovaným výrobkem. 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupujícímu bude poskytnuta služba zaplacením celé ceny služby. 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a poskytování nabízených služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako osobní údaje ). 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání

6 informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 2. Je-li některé ustanovení obchodních a reklamačních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení

7 není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních a reklamačních podmínek vyžadují písemnou formu. 3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem a platí na území České republiky. V Praze dne obchodní korporace rpairme.cz s.r.o., sídlem Smíchovská 581/60, Řeporyje, Praha 5 IČ , sp.zn. C vedená u Městského soudu v Praze Reklamační řád obchodní korporace rpairme.cz s.r.o., sídlem Smíchovská 581/60, Řeporyje, Praha 5, IČ , sp.zn. C vedená u Městského soudu v Praze 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád upravuje podmínky a rozsah záruky obchodní korporací rpairme.cz s.r.o., sídlem Smíchovská 581/60, Řeporyje, Praha 5, IČ , sp.zn. C vedená u Městského soudu v Praze, jakožto prodávajícího zboží a služeb dodané kupujícímu na základě rámcové kupní smlouvy, jednotlivých kupních smluv nebo v přímém prodeji s absencí těchto smluv (maloobchodní prodej a servis), jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží a služby. Tento reklamační řád je platný, pokud v písemné dohodě není dohodnuto jinak. Tento reklamační řád je zpracován dle nového občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele ve znění ke dni

8 2. Podmínky k uplatnění reklamace a) Reklamace zboží nebo služeb musí být vždy uplatněna na středisku obchodní korporace rpairme.cz s.r.o., kde bylo zboží zakoupeno nebo nejlépe přímo u autorizovaného servisního střediska, pokud je stanoveno. K reklamovanému zboží nebo službám musí být přiložen popis závady a kontaktní osoba, s kterou lze případně projednat podrobnosti. Ke každému zboží nebo službě zakoupené u obchodní korporace rpairme.cz s.r.o. je přiložen daňový doklad příp. dodací a záruční list s vyznačenou záruční dobou v měsících nebo datem provedení služby nebo prodeje zboží. Převzetí a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující převzetím věci a daňového dokladu. Převzetím se rozumí okamžik, kdy věc přebírá dopravce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo služnou (v druhu, množství apod.), je povinen zaslat do 72 hodin ode dne převzetí prokazatelným způsobem písemně zprávu adresovanou obchodní korporaci rpairme.cz s.r.o. ke jménu obchodníka, který vyhotovil doklad. Pokud tak neučiní, vyhrazuje si prodávající právo reklamaci odmítnout. b) Reklamace softwarových nebo hardwarových prací musí být vždy uplatněna písemně na středisku obchodní korporace rpairme.cz s.r.o., kde byly softwarové nebo hardwarové práce prováděny nebo prokazatelně písemně zaslána na adresu sídla obchodní korporace rpairme.cz s.r.o. Převzetí provedených softwarových nebo hardwarových prací a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující převzetím zařízení, které bylo určeno k opravě a daňového dokladu. Pokud není zařízení, které bylo předmětem softwarových nebo hardwarových prací odebráno osobně, rozumí se převzetím softwarových nebo hardwarových prací okamžik, kdy zařízení přebírá dopravce. 3. Záruční podmínky a) Doba záruky začíná dnem vystavení daňového dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje. b) Záruční doba na zboží je 24 měsíců a na služby 6 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Na vybrané zboží a na vybrané součásti, příslušenství nebo náhradní díly je z důvodu kratší objektivní životnosti poskytována záruční doba kratší. Kratší záruka může být poskytována zejména na baterie, tryskové hlavy tiskáren, tiskové hlavy tiskáren, základní desky a plastové části. Na spotřební materiál (zejména

9 tonery, barvící pásky, náplně do inkoustových tiskáren) může být záruka také kratší a vztahuje se pouze na vady materiálu. Na záruční doby jednotlivých komponentů nebo náhradních dílů se v případě pochybností informujte předem e- mailem na adrese c) Záruční doba na softwarové nebo hardwarové práce činí 3 měsíce. d) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. e) Kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního oddělení nebo určeného servisního střediska. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, dokladů (včetně záručních listů dodávaných výrobcem/distributorem), kabelů, CD, DVD, a ostatního příslušenství. V případě dodání reklamovaného zboží v neoriginálním obalu a při nutnosti zaslání tohoto zboží zpět kupujícímu přepravní službou se účtuje poplatek za balné a náhradní obal. Ke každé položce musí být připojena kopie daňového dokladu příp. záručního listu, přesný popis závady, konfigurace a četnost výskytu závady. Pokud zásilka obsahuje více zboží na reklamaci, je nutné připojit celkový seznam reklamovaného zboží. Nedodá-li kupující náležitosti a zboží v souladu s výše uvedeným, vyhrazuje si prodávající právo reklamaci odmítnout resp. reklamované zboží k reklamaci nepřevzít. f) Reklamované zboží zaslané kupujícím na náklady prodávajícího nebude prodávajícím přijato a bude vráceno zpět na náklady a riziko kupujícího. g) U počítačových sestav je kupující povinen lokalizovat závadu tak, že uplatní reklamaci pouze na vadný díl počítače (platí pouze pro dealerský prodej). h) Servisní oddělení po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k odběru zboží, případně jej zašle na náklady kupujícího zpět. ch) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: poškozením zboží při přepravě ( tyto škody je nutno zaznamenat do přepravního listu a řešit s dopravcem ), porušením ochranných pečetí, protiprachových pásků na pevných discích a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou,

10 poškozením či odstraněním vlastního označení obchodní korporace rpairme.cz s.r.o. (např. označení komponent z osobních počítačů nálepkami s čárovým kódem nebo výrobním číslem apod.), pokud se na výrobku nacházelo, mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, pokud byly škody způsobeny počítačovými viry, použitím nevhodného SW, či nevhodnými změnami v SW nastavení pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí bylo-li zboží používáno v podmínkách, které neodpovídá svými parametry běžnému kancelářskému prostředí, zboží bylo poškozeno živly, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (u speciálního zboží může být dokumentace pouze v anglickém jazyce), zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající především ČSN , ČSN a ČSN (přepětím v rozvodné síti), prováděním úprav na zařízení bez předchozího písemného svolení prodávajícího. i) Při dodání neúplných průvodních dokladů (dodací list, záruční list atd.) je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek, dle platného aktuálního ceníku za dohledání těchto dokladů, j) Prodávající negarantuje vzájemnou kompatibilitu prodaných jednotlivých součástí počítače s jinými součástmi včetně softwarových aplikací, pokud není tato kompatibilita výslovně písemně potvrzena prodávajícím nebo výslovně kupujícím vyžádána v písemné objednávce. k) Zboží z důvodu nekompatibility nevyměňujeme za jiné; zboží je možné před nákupem na požádání otestovat v servisní dílně obchodní korporace rpairme.cz s.r.o.. Testování na přání kupujícího je zpoplatněno hodinovou sazbou, dle platného aktuálního ceníku.

11 l) Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží dodáním náhradního zboží se stejnými, lepšími nebo srovnatelnými parametry. Prodávající však s ohledem na technický vývoj a aktuální parametry zboží dodaného výrobcem neručí za to, že náhradní zboží bude identické se zbožím nahrazovaným. m) Na prodávaný software je záruka stanovena výrobcem (týká se především čitelnosti médií). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (jako např. fólií, otevřením obálky) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. n) Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila před opravou. o) Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem mající stochastický charakter; prodávající neodpovídá za ztrátu dat vzniklou v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat, poškozením zařízení, ztrátou zařízení při přepravě apod. Před předáním počítače nebo jakéhokoliv média s nahraným software na servisní oddělení obchodní korporace rpairme.cz s.r.o. je povinností kupujícího si zálohovat data. Za případnou ztrátu, zneužití nebo poškození dat nenese obchodní korporace rpairme.cz s.r.o. odpovědnost. p) V případě mimozáruční opravy má obchodní korporace rpairme.cz s.r.o. právo na náhradu vzniklých servisních nákladů spojených s manipulací a diagnostikováním závady, i když se později ukáže, že by oprava závady byla nerentabilní nebo, že závada je neopravitelná. V tomto případě jsou účtovány částky, dle platného aktuálního ceníku servisních prací. 4. Závěrečná ustanovení Pokud se neprokáže zavinění, nenese obchodní korporace rpairme.cz s.r.o. odpovědnost za poškození, ztrátu či zničení veškerého přijatého zboží. Před předáním mobilního telefonu, počítače, notebooku nebo jakéhokoliv jiného zařízení s datovým nosičem příp. samotný datový nosič (CD, DVD, pevný disk atd.) k servisnímu zásahu je povinností zákazníka provést zálohu dat. Za případnou ztrátu, zneužití nebo poškození dat obchodní korporace rpairme.cz s.r.o. žádnou odpovědnost nenese.

12 Tento Reklamační řád nabývá účinnosti , pro zboží nově dovezené nebo vyrobené po tomto datu. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží. Obchodní korporace rpairme.cz s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu. Aktuální Reklamní řád se při vydání zveřejňuje na webových stránkách společnosti: Smluvní resp. reklamační podmínky tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí novým občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími platnými zákony České republiky.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro Martin Novotný s místem podnikání Rafanda 512, 696 05 Milotice identifikační číslo: 75628325 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby - podnikatele Bivoj Kolář se sídlem Nerudova 39, 118 00 Praha 1 identifikační číslo: 10038124 podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Městskou částí Praha

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY podnikatele VMD DROGERIE Ing. Josef Chmelař se sídlem Masarykova 145, 698 01 Veselí nad Moravou identifikační číslo: 18201130 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ Provozovatel: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí 38 772 00 Olomouc IČ: 44936354 Email: obchod@selmy.cz Telefon: +420 602 529 580 olomouc.hnutiduha.cz;

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FUTURO Praha s.r.o. se sídlem Na Hvížďalce 1034/30, 155 00 Praha 5 IČ: 25674129, DIČ: CZ25674129 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Služby přírodě, s.r.o., se sídlem Oblá 36, Brno, identifikační číslo: 29270880, zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet Obchodní společnost NaStyl.cz/Martin Švec se sídlem Žitná 314/8, 779 00, Olomouc - Černovír identifikační číslo: 88216977 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce, pro prodej zboží

Více