pro nabídku a následný možný prodej zboží prostřednictvím on-line katalogu umístěného na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro nabídku a následný možný prodej zboží prostřednictvím on-line katalogu umístěného na"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Letiště Praha, a. s. se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka pro nabídku a následný možný prodej zboží prostřednictvím on-line katalogu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti Letiště Praha, a.s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ , identifikační číslo: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen Prodávající ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 a ustanovením 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen Kupní smlouva ) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen Kupující ) na základě výběru z katalogu zboží umístěného na internetových stránkách Prodávajícího na internetové adrese (dále jen Webová stránka ). 1.1 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat dohodu Kupujícího a Prodávajícího v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce Znění Obchodních podmínek může Prodávající v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat. Takováto změna Obchodních podmínek bude zveřejněna na internetové adrese Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce (dále jen Katalog ) je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije Webové stránka, na které je umístěn Katalog, obsahuje informace o zboží a jeho vlastnostech. Ceny uvedené v Katalogu jsou pouze orientační a skutečná kupní cena včetně daně z přidané hodnoty a nákladů na poštovné bude Kupujícímu sdělena formou nabídky, jak je popsána níže v bodě 2.3. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Cena Voucherů, které Kupující zakoupí na Prodejním místě je cena konečná a úplná, včetně daně z přidané hodnoty Pro zahájení jednání o uzavření Kupní smlouvy na vybraný předmět z Katalogu zašle Kupující na adresu v němž specifikuje o koupi kterého předmětu a kolika kusů z Katalogu má zájem a na jakou adresu má být zboží dodáno (dále jen Poptávka ). Po odeslání Poptávky bude Kupujícího kontaktovat Prodávající na elektronickou adresu pošty Kupujícího, ze které byla Poptávka odeslána (dále jen Elektronická adresa Kupujícího ) s nabídkou na uzavření Kupní smlouvy, ve které bude specifikována dostupnost předmětu, cena za poptávaný předmět a cena za přepravu předmětu do Kupujícím stanoveného místa a dále předpokládaná doba dodání, která je však pouze orientační (dále jen,,nabídka ) nebo informace o tom, že Prodávající Kupujícímu nabídku na uzavření kupní smlouvy neučiní Před zasláním Poptávky a Akceptace prostřednictvím u má Kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do Poptávky vložil, a to s ohledem na způsob realizace Poptávky prostřednictvím u. Údaje uvedené v Poptávce a Akceptaci jsou Prodávajícím považovány za správné a Prodávající je není povinen ověřovat Pro uzavření Kupní smlouvy je nutné, aby Kupující zaslal Prodávajícímu odpověď na jím zaslanou Nabídku na ovou adresu a ve své odpovědi tuto Nabídku bez výhrad přijal (dále jen Akceptace ). Akceptace s jakýmkoli dodatkem, výhradou či omezením je považována za odmítnutí Nabídky. Nabídku lze přijmout pouze v té podobě, jak byla Prodávajícím formulována a ustanovení 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se proto na vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím nepoužije Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena v okamžiku zaslání potvrzení Kupujícímu ze strany Prodávajícího, že mu byla doručena Akceptace a že Kupní smlouva je uzavřena a to na Elektronickou adresu kupujícího (dále jen Potvrzení ).

3 2.7. Prodávající má právo odstoupit od již uzavřené Kupní smlouvy v případě, že Kupující neuhradí do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy Cenu, náklady spojené s dodáním zboží tak, jak jsou specifikovány v jednotlivé Kupní smlouvě a Balné. V takovém případě se Kupní smlouva od počátku ruší a Kupující nemá právo na dodání předmětu Kupní smlouvy Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 2.9 Pokud bude zbožím uvedeným v Katalogu voucher Citigold Lounge, voucher MasterCard lounge, voucher ERSTE Premier lounge, voucher individuální exkurze (dále souhrnně také jen Voucher ), lze takový Voucher, kromě postupu uvedeného výše v odst. 2.1 až 2.8 výše, zakoupit též osobně v prodejním místě nacházejícím se v Terminálu 3 pražského letiště u informační přepážky (dále jen Prodejní místo ). Jiné zboží s výjimkou Voucheru není možné na Prodejním místě specifikovaném v předchozí větě zakoupit. 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1. Cenu zboží (dále jen Cena ), náklady spojené s dodáním zboží, pokud bude zboží zasíláno poskytovatelem poštovních služeb nebo subjektem poskytující obdobné služby (dále souhrnně jen Poskytovatel poštovních služeb ), dle Kupní smlouvy a Balné, pokud bude zboží zasíláno Poskytovatelem poštovních služeb, je Kupující povinen uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení Potvrzení některým z následujících způsobů: bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č /2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dále jen Účet prodávajícího ); bezhotovostně platební kartou, pokud Kupující vyplní formulář opravňující Prodávajícího ke stržení sjednané částky odpovídající Ceně, nákladům spojeným s dodáním zboží dle Kupní smlouvy a Balného z účtu Kupujícího. Vzor tohoto platebního formuláře tvoří Přílohu č. 3 Kupní smlouvy; hotovostní či bezhotovostní úhradou v případě zakoupení Voucheru v Prodejním místě K Ceně budou dále připočteny i náklady na přepravu, jejichž přesná výše bude Kupujícímu sdělena v Nabídce a to pokud bude zboží zasíláno Poskytovatelem poštovních služeb.

4 3.3. K Ceně bude dále připočtena částka odpovídající nákladům Prodávajícího na zabalení předmětu Kupní smlouvy pro přepravu, která je pro každou Kupní smlouvu neměnná, a činí 20,- Kč (dvacet korun českých) (dále jen Balné ), pokud bude zboží zasíláno Poskytovatelem poštovních služeb Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.1 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Cenu zboží před jeho dodáním, pokud bude zboží zasíláno Poskytovatelem poštovních služeb. Pokud bude předmětem koupě, tedy zbožím, kterýkoliv z Voucherů a Zákazník tento Voucher zakoupí na Prodejním místě, bude Zákazníkem na místě uhrazena cena takového zakoupeného Voucheru v plné výši Kupující je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který mu Prodávající sdělí v Potvrzení. Závazek kupujícího uhradit Cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky odpovídající Ceně na účet Prodávajícího Pokud má být zboží zasíláno na základě objednávky Poskytovatelem poštovních služeb, Prodávající odešle zboží Kupujícímu až po uhrazení Ceny zboží Kupujícím. Ustanovení 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije Jakákoli platba Kupujícího na základě Kupní smlouvy či Obchodních podmínek se nepovažuje za závdavek ve smyslu ustanovení 1808 až 1809 Občanského zákoníku. 4. ODESLÁNÍ ZBOŽÍ 4.1. Prodávající odešle Kupujícímu zboží do 7 pracovních dnů ode dne, kdy bude Cena připsána v souladu s platebními podmínkami na účet Prodávajícího Způsob doručení zboží bude sjednán vždy individuálně v závislosti na dohodě stran O tom, že zboží bylo odesláno, bude Prodávající Kupujícího informovat prostřednictvím u zaslaného na Elektronickou adresu Kupujícího. 4.4 Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na Vouchery zakoupené Kupujícím přímo na Prodejním místě. 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 5.1. Kupující má v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní

5 smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu elektronické pošty prodávajícího Toto ustanovení se nevztahuje na Vouchery zakoupené osobně Kupujícím na Prodejním místě Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu, že obdržel jeho odstoupení od Kupní smlouvy a kdy a jakým způsobem mu vrátí jím uhrazenou Cenu V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od dne odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od kupujícího přijal tedy bezhotovostně na bankovní účet Kupujícího, ze kterého byla hrazena Cena. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny. 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 6.1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Toto ustanovení se nevztahuje na Vouchery zakoupené osobně Kupujícím na Prodejním místě V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Poptávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení v plné výši Při převzetí zboží od Poskytovatele poštovních služeb je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Poskytovateli poštovních služeb - přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky třetí osobou nemusí Kupující zásilku od Poskytovatele poštovních služeb převzít. V takovém případě má Kupující nárok na vrácení Ceny v plné výši a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo zboží prokazatelně navráceno Poskytovatelem poštovních služeb zpět Prodávajícímu.

6 Částka odpovídající Ceně bude vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet, jehož číslo pro tyto účely Kupující prodávajícímu sdělí. 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občanského zákoníku) Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů Ustanovení uvedená v čl. 7.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese K Letišti 6/1019, PSČ , Praha 6, Terminál 1, recepce č. 15 jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží Bližší podmínky uplatňování práva z vadného plnění, vzniklého na základě Kupní smlouvy, upravuje reklamační řád Prodávajícího, který je obsažen v Příloze č. 4 Obchodních podmínek a který jako takový tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek (dále jen Reklamační řád ).

7 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTIPRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zásilky se zbožím od přepravce a uhrazením Ceny. Kupující nabývá vlastnictví k Voucheru zaplacením kupní ceny v Prodejním místě Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů - Kupujícího zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle prodávající na Elektronickou adresu Kupujícího Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 8.6 Jediným subjektem oprávněným k prodeji Voucheru je Prodávající, popř. subjekt zmocněný k prodeji Voucheru Prodávajícím. Voucher nesmí být Kupujícím bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího použit k jakýmkoliv marketingovým, reklamním nebo propagačním činnostem a účelům. 8.7 Celková doba platnosti Voucheru, datum, kdy je možno Voucher užít, jakož i všechny podmínky užití Voucheru jsou uvedeny přímo na příslušném Voucheru a jsou pro Kupujícího, který má na jeho základě užívat jakékoliv plnění, závazné. 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.(dále společně vše jen jako Osobní údaje ) Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy.

8 9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje v Poptávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích Zpracováním Osobních údajů kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů V případě, že by se kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na Elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu kupujícího. 11. DORUČOVÁNÍ Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v Poptávce Kupující může Prodávajícímu doručovat na adresu elektronické pošty 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9 12.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování K Letišti 6/1019, PSČ , Praha 6, adresa elektronické pošty telefon Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy Příloha č. 2: Poučení o právu na odstoupení od Kupní smlouvy. Příloha č. 3: Vzor formuláře pro bezhotovostní platbu. Příloha č. 4: Reklamační řád V Praze dne 18. listopadu 2014 Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy) Oznámení o odstoupení od smlouvy Adresát: Letiště Praha, a.s. K Letišti 6/1019 Praha 6, Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od Kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží: (prosím blíže specifikujte zboží). Datum objednání(*)/datum obdržení(*)zboží: Jméno a příjmení Kupujícího: Adresa Kupujícího: Podpis Kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): Datum: (*)Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. Příloha č. 2: Poučení o právu na odstoupení od Kupní smlouvy 1. Právo odstoupit od Kupní smlouvy

10 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, či v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Letiště Praha, a. s., Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ , tel: , ová adresa: formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo em). Můžete použít přiložený vzorový formulář v Příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek pro odstoupení od Kupní smlouvy, není to však Vaší povinností. Na naší webové stránce můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 2. Důsledky odstoupení od Kupní smlouvy Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil (a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neučil (a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět, nebo je předejte na adrese K Letišti 6/1019, PSČ , Praha 6. (Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Příloha č. 3: Vzor formuláře pro bezhotovostní platbu SOUHLAS SE ZATÍŽENÍM ÚČTU Vyplní obchodník / Merchant will fill the following information:

11 Číslo objednávky: Datum/Date: Adresa obchodníka / Merchant address: Jméno odpovědného zástupce / Name of author. merchant: Popis zboží-služeb / Description of goods, services ordered: Cena zboží či služeb / Price: Dopravné / Transportation costs: CELKOVÁ ČÁSTKA A MĚNA (vždy v CZK) / TOTAL PRICE: Vyplní držitel karty / Cardholder will fill the following information: Jméno a příjmení držitele karty / Name and surname of the cardholder: Adresa/Address: Telefon, fax / Tel., fax: Číslo karty / Card number: Platnost karty / Card validity: Popis objednávaného zboží/služeb (včetně množství a ceny/měny): Description of goods/services ordered (incl. number of pieces and price/currency): Držitel svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost uvedených údajů. UniCredit Bank Czech Republic, a.s., za žádných okolností nezasáhne nebo neponese odpovědnost za jakékoli spory, které event. vyvstanou mezi obchodníkem a držitelem karty v důsledku platby prostřednictvím výše uvedené platební karty / resp. karet za zboží či služby. According to my request I wish to pay the ordered goods/services by my credit card. All stated information above is correct and true. Datum objednávky / Order date: Vlastnoruční podpis držitele karty / Signature of authorised cardholder: Kontrolní kód z platební karty / Last three digits printed on the signature panel of the card MASTERCARD/CVC2 Card Validation code 2: VISA/CVV2 Card Verification value 2: (Po provedení autorizace a před archivací objednávky odstřihněte kontrolní kód / Please, cut off the control code after the authorization before archiving the document) Příloha č. 4: Reklamační řád Reklamační řád (dále jen Reklamační řád ) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

12 1.1. Tento Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) a ustanovení 13 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon o ochraně spotřebitele ) a vztahuje se na Zboží zakoupené u Prodávajícího (dále jen Zboží ), u něhož jsou uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen Reklamace ) Za Kupujícího ve smyslu tohoto Reklamačního řádu je považován každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím (dále jen Kupující ) Prodávajícím je ve smyslu tohoto Reklamačního řádu společnost Letiště Praha, a.s., IČ: , se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou (dále jen Prodávající ) Prodávající tímto Reklamačním řádem informuje Kupujícího jakožto spotřebitele ve smyslu ustanovení 13 a násl. Zákona o ochraně spotřebitele a ve smyslu ustanovení 2079 a násl. Občanského zákoníku o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění Reklamace, vzniklého na základě Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím Reklamační řád je nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při Reklamaci Zboží Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem Uzavřením Kupní smlouvy a převzetím Zboží od Prodávajícího Kupující vyjadřuje konkludentní souhlas s tímto Reklamačním řádem a jeho aplikací Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z Reklamace se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občanského zákoníku) Tento Reklamační řád se nevztahuje na Kupující, kteří uzavřeli s Prodávajícím Kupní smlouvu, ale nejsou Spotřebiteli (dále jen,,nespotřebitelé ). Práva a povinnosti Nespotřebitelů z vadného plnění z Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem. 2. ROZSAH REKLAMACE: 2.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

13 má Zboží vlastnosti, které si Prodávající s Kupujícím ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a, Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů Ustanovení uvedená v čl. 2.1Reklamačního řádu se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží Nárok na uplatnění práva z vadného plnění zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží. 3. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ REKLAMACE 3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží jím zakoupeného u Prodávajícího, v době 24 měsíců od jeho převzetí Kupujícím Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí Kupujícím, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí Je-li ke Zboží, na jeho obalu, v návodu k němu připojenému nebo v reklamě na Zboží uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se při vyřizování Reklamace takového Zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost, zejména ustanovení 2113 a násl. Občanského zákoníku. 4. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 4.1. Kupující je povinen uplatnit Reklamaci ve lhůtě uvedené v čl. 3.1 Reklamačního řádu Kupující může Reklamaci uplatnit na adrese Prodávajícího: K Letišti 6/1019, Praha 6 nebo recepce č. 15 na Terminálu 1 Letiště Václava Havla Praha, tel. číslo: , 5. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

14 5.1. Prodávající přijímá a vyřizuje Reklamace na adrese K Letišti 6/1019, Praha 6 nebo recepce č. 15 na Terminálu 1 Letiště Václava Havla Praha, tel. číslo: Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo uplatněno právo z Reklamace, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace Kupující požaduje Po vyřízení Reklamace vydá Prodávající Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, v případě že bude na Zboží provedena oprava, potvrdí Prodávající Kupujícímu její provedení a dobu jejího trvání V případě zamítnutí Reklamace vydá Prodávající Kupujícímu písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace Prodávající či jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží, která je potřebná k odbornému posouzení vady Prodávající vyřídí Reklamaci včetně případného odstranění vady Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil vadu Zboží u Prodávajícího Prodávající se může písemně s Kupujícím dohodnout na delší lhůtě pro vyřízení Reklamace, než jak je uvedena v čl Reklamačního řádu Běh lhůty pro vyřízení Reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel od Kupujícího veškeré podklady potřebné pro vyřízení Reklamace (Zboží či jeho část, jiné nutné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu počíná tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku se Zbožím příslušnými symboly V případě, že Prodávající nevyřídí Reklamaci ve lhůtě uvedené v čl Reklamačního řádu, má Kupující dle své volby právo na: o Odstranění vady Zboží dodáním nového Zboží bez vady nebo na dodání chybějící části Zboží; nebo o Odstranění vady opravou Zboží; nebo o Přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo o Odstoupení od Kupní smlouvy

15 5.11. V případě odstoupení od Kupní smlouvy na Zboží či poskytnutí slevy z kupní ceny Zboží je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet, který uvede Prodávajícímu. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1. Další práva Kupujícího, která se vážou ke koupi Zboží, nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne Prodávající je oprávněn Reklamační řád jednostranně měnit a doplňovat. Případná neplatnost kteréhokoli ustanovení Reklamačního řádu nezakládá neplatnost Reklamačního řádu jako celku, ale pouze daného ustanovení, postiženého neplatností.

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby - podnikatele Bivoj Kolář se sídlem Nerudova 39, 118 00 Praha 1 identifikační číslo: 10038124 podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Městskou částí Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček

OBCHODNÍ PODMÍNKY. fyzické osoby. Mgr. Ivo Sedláček OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Mgr. Ivo Sedláček se sídlem Jasná 12, 466 06 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 681 58 521, daňové identifikační číslo: CZ6208081803 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodu Minority Records. Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Minority Records Pod kostelem 385/2, 162 00 Praha 6 - Střešovice pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minorityrecords.com 1. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Rasguard.cz s.r.o. se sídlem Poděbradská 7, Karlovy Vary, 360 01, identifikační číslo: 03590356 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ Provozovatel: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí 38 772 00 Olomouc IČ: 44936354 Email: obchod@selmy.cz Telefon: +420 602 529 580 olomouc.hnutiduha.cz;

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY podnikatele VMD DROGERIE Ing. Josef Chmelař se sídlem Masarykova 145, 698 01 Veselí nad Moravou identifikační číslo: 18201130 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy STV Dřevostavby s.r.o. se sídlem Horolezecká 861/2, 102 00 Praha 10, Hostivař IČ: 28917189 DIČ: CZ28917189 zapsané v Živnostenském rejstříku. ŽL vydán MÚ Jeseník Č. j. MJ/ 40131/2011/ŽÚ/He

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnostivezeko s.r.o. se sídlem Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo: 26273349 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro

OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro OBCHODNÍ PODMÍNKY osoby podnikající na základě živnostenského zákona pro Martin Novotný s místem podnikání Rafanda 512, 696 05 Milotice identifikační číslo: 75628325 pro prodej zboží prostřednictvím on-line

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Služby přírodě, s.r.o., se sídlem Oblá 36, Brno, identifikační číslo: 29270880, zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY Eva Sojková IČ: 15377971 DIČ: CZ5457230889 se sídlem Karla Tomana 823 272 04 Kladno 4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Wellness klubu Nezestárni.cz, umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnosti: SevenPoint2 Europe s.r.o. IČ: 29452988, DIČ: CZ29452988 sídlem Česká republika, Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Srozumitelně v kostce OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FUTURO Praha s.r.o. se sídlem Na Hvížďalce 1034/30, 155 00 Praha 5 IČ: 25674129, DIČ: CZ25674129 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE obchodní společnosti PROPASIV s.r.o. IČ: 29319919 se sídlem Křídlovická 981/23, 603 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti VIP GAS s.r.o. se sídlem Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá identifikační číslo: 286 22 758 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více