KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní. spojení: Ćíslo účtu: IČ:, DIČ:., tel / fax: . Zapsaný v.. (dále jen prodávající ) Kupující : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 Sídlo: Dvořákova 19, Znojmo Jednající: Ing. Josefem Broučkem, ředitelem Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: /0100 IČ : DIČ : (dále jen kupující )

2 Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY (1) Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu Vybavení pro výuku svářečů podle oceněného soupisu dodávek, tvořícího přílohu č.1 této kupní smlouvy a kupující se zavazuje kompletní dodávku převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. Součástí dodávky (součástí sjednané ceny) je rovněž doprava předmětné dodávky do místa plnění, její montáž, resp. osazení, odborné zapojení k technickým instalacím objektu, likvidace přepravních obalů, vypracování nezbytných revizních zpráv (na připojení k vyhrazeným technickým zařízením), uvedení do provozu, vyzkoušení všech součástí dodávky a zaškolení určených zaměstnanců kupujícího pro obsluhu strojního a přístrojového vybavení. (dále jen Dodávka ) (2) Dodány budou výrobky nové, nepoužité (žádná část dodávky nesmí být do data předání dodávky kupujícímu předmětem odpisů ve smyslu ustanovení 26 a násl. zák.č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Čl. II. DODACÍ PODMÍNKY (1) Místem plnění je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 na adrese: odloučené pracoviště Hakenova 18a, Znojmo (2) Oprávněnou osobou k jednání za kupujícího je: PaedDr. Helena Klepetková. Pokud dojde ke změně oprávněné osoby, kupující tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu. (3) Oprávněnou osobou k jednání za prodávajícího je: <doplní uchazeč>. Pokud dojde ke změně oprávněné osoby, prodávající tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí kupujícímu. (4) Dodací lhůta zboží je stanovena dohodou stran v souladu s podmínkami zadávacího řízení nejpozději na 60 kalendářních dnů od data předání písemného pokynu kupujícího prodávajícímu k zahájení plnění (limitní termín). (5) Kupující se zavazuje vytvořit včas vhodné podmínky pro uskladnění dovezeného zařízení, jeho montáž na uvedené adrese a přístup do objektu v dohodnutou dobu. (6) Kompletní dodávkou se rozumí dodávka uskutečněná prodávajícím v množství, sortimentu podle čl. I této smlouvy a v čase podle odst.(3) čl. II této smlouvy. (7) Na každou dodávku vystavuje prodávající dodací list s uvedením skladového čísla a názvu zboží, jeho množství, jednotkové ceny a celkové ceny. (8) Součástí dodávky jsou též záruční listy a další doklady stanovené platnými právními předpisy. 2

3 (9) Na uskutečněnou dodávku vystavuje prodávající fakturu, jejíž nedílnou součástí je dodací list potvrzený odpovědným zaměstnancem kupujícího na důkaz správnosti dodávky. (10) Prodávající se zavazuje předat kompletní dodávku určenému zaměstnanci kupujícího, který prověří kompletnost a funkčnost dodaného zboží. Prodávající předává po montáži a instalaci zboží místnosti čisté a zajišťuje likvidaci obalového materiálu. Čl. III Přechod vlastnických práv, záruky, reklamace (1) Vlastnické právo na dodané zboží přechází na zřizovatele kupujícího převzetím zboží a potvrzením předávacího protokolu. Kupující převezme pouze kompletní a plně funkční dodávku. (2) Prodávající odpovídá za řádné, kvalitní a včasné dodání zboží v souladu s požadavky kupujícího a v souladu s touto smlouvou. Dodání vadného zboží je považováno za podstatné porušení smlouvy. Prodávající poskytuje kupujícímu ode dne podpisu předávacího protokolu zástupcem kupujícího i prodávajícího záruku 24 měsíců. (3) Případná reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Prodávající je povinen odstranit vady v co nejkratším termínu, nejdéle však do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace. Pokud prodávající neodstraní vadu ani do 15 kalendářních dnů od uplatnění reklamace, je kupující oprávněn zajistit odstranění takové vady na náklady prodávajícího. (4) Prodávající odpovídá v plné výši kupujícímu za škodu, kterou způsobí porušením smluvních povinností, včetně škody způsobené vadným plněním a za škodu vzniklou při dodávce zboží. (5) Kupující je povinen pečovat o zboží v souladu s péčí řádného hospodáře, zejména provádět běžný úklid a údržbu. Prodávající je oprávněn sdělit kupujícímu zvláštní požadavky na specifickou péči o konkrétní zboží při předání každé etapy. (6) Pokud by se ukázalo, že prohlášení prodávajícího o splnění požadavků na kvalitu zboží není pravdivé, má kupující právo požadovat a prodávající povinnost vyměnit zboží, kterého se taková vada bude týkat. Pokud prodávající neposkytne náhradní plnění do 20-ti dnů od výzvy kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit ve stejném rozsahu. Čl. IV Cena a platební podmínky (1) Cena Dodávky se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí: cena bez DPH:... Kč DPH (.. %):... Kč cena včetně DPH:... Kč (slovy:... ). 3

4 (2) Prodávající fakturuje cenu prodávaného zboží kupujícímu podle smluvních cen. Nabídková cena je stanovena v kusovníku a zahrnuje cenu zboží, včetně dopravy, montáže či instalace dodaného zboží a likvidace obalů. (3) Na faktuře musí být uvedena identifikace projektu a její přílohou musí být kopie předávacího protokolu potvrzeného kupujícím. (4) K jednotkovým cenám v kusovníku bude připočteno DPH podle platných právních předpisů. (5) Splatnost faktury musí být stanovena 30 dnů po doručení faktury kupujícímu. Čl. V Sankce (1) Pokud kupující neuhradí prodávajícímu v termínu jeho fakturu, je povinen uhradit zákonný úrok z prodlení (2) Smluvní strany se dohodly, že pokud prodávající bez zavinění kupujícím nesplní dodávku zboží ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu, která je stanovena ve výši 0,2 % z celkové ceny dodávky podle čl. IV této smlouvy, za každý započatý den prodlení s dodáním zboží v dohodnutém termínu a s jeho řádným předáním kupujícímu. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. (3) V případě nepravdivého prohlášení prodávajícího či předložení nepravdivého dokladu k původu zboží či obalu, uhradí prodávající smluvní pokutu ve výši 50 % hodnoty dotčeného zboží. (4) V případě prodlení s opravou zboží v záruce uhradí prodávající smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. (5) Smluvní pokutu a úrok z prodlení uhradí strana povinná straně oprávněné na základě faktury vystavené stranou oprávněnou. Smluvní pokuta, úrok z prodlení i náhrada způsobené škody jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně. (6) V případě, že kupujícímu bude ze strany Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod výše přiznané dotace krácena z důvodu pochybení na straně prodávajícího, zavazuje se prodávající k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod vůči kupujícímu. Čl. VI. Všeobecná ustanovení (1) Na vztahy neupravené touto smlouvou se vztahují ustanovení občanského zákoníku. (2) Případné reklamace a spory z této smlouvy se zavazuje prodávající a kupující řešit smírnou cestou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný obecný soud. (3) V případě, že některá ustanovení této smlouvy, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této smlouvy nebo, není-li takovéhoto ustanovení právního předpisu, způsob řešení vyplývá z 4

5 obecných zvyklostí. (4) Pokud je v této smlouvě uvedena povinnost písemného sdělení, je tím rozuměn klasický dopis, fax nebo . (5) Splněním termínu platby, se pro potřeby této smlouvy rozumí den, kdy platba byla odepsána z účtu kupujícího. (6) V souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude kupující povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Čl. VII. Doba trvání a skončení smluvního vztahu (1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do dodání zboží. (2) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. V případě, že k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího dojde před předáním písemného pokynu k zahájení plnění podle čl. II odst.(4), ruší se smlouva od počátku a prodávajícímu nepřísluší žádná finanční náhrada, nebo finanční sankce. (3) Před uplynutím doby trvání smluvního vztahu dle bodu (1) tohoto článku, může být smluvní vztah dále skončen: a) písemnou dohodou obou smluvních stran, b) odstoupením od smlouvy, v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou uvedenou v této smlouvě, přičemž účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, c) odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že výdaje vzniklé z této smlouvy budou poskytovatelem dotace označeny jako nezpůsobilé. (4) V případě skončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v bodě (2) tohoto článku se smluvní strany zavazují protokolárně vypořádat své závazky a to včetně otázky odpovědnosti za vady k dodanému zboží. Čl. VIII. Závěrečná ustanovení (1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. (2) Prodávající je oprávněn realizovat dodávky prostřednictvím subdodavatelů, které uvedl v rámci své nabídky v rámci zadávacího řízení. Prodávající je povinen o případné změně subdodavatele informovat kupujícího. V případě, že by se jednalo o subdodavatele, prostřednictvím kterého prodávající prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový subdodavatel kvalifikační předpoklady dle zák.č. 137/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, splňovat v takovém rozsahu, jako subdodavatel původní. 5

6 (3) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, schválených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. (4) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou ze smluvních stran. (5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. V dne: Ve Znojmě dne: prodávající Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 Ing. Josef Brouček - ředitel kupující Příloha č. 1 - Technické specifikace dodávky Příloha č. 2 - Položkový rozpočet dodávky 6

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 evid. číslo registru VZ: 6404072 SAP: 10000110736 Oprava osvětlení zastávek Chrudim zastávka, Svitavy zastávka

Více

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více