129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009"

Transkript

1 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/ (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení ( výpočet (i)) Dlouhodobý nehmotný majetek ( výpočet (ii)) 710 Finanční investice ( výpočet (iii)) 120 Goodwill (výpočet (iii)) Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výpočet (iv) Pohledávky ( výpočet (v)) Peníze v bance ( výpočet (v)) Celkem aktiva Vlastní kapitál a fondy: Kmenové akcie 5 Kč kus Kapitálové fondy 450 Fond z přecenění finanční investice ( výpočet (iii)) 0 Nerozdělené zisky (výpočet (vi)) Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům skupiny Nekontrolní podíly (výpočet (vii)) Vlastní kapitál celkem Bankovní úvěry Závazky ( výpočet (v)) Dividendy ( výpočet (v)) 840 Daně ze zisku ( ) Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Výpočty (pozn.: částky jsou v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak): (i) (ii) (iii) Pozemky, budovy a zařízení V konsolidovaném výkazu o finanční situaci je nutné eliminovat vliv prodeje stroje mezi podniky ve skupině. Liška Králík Pořizovací cena stroje Oprávky (k datu prodeje / k datu závěrky) -210 (1 260 / 9 x 1,5) -140 (980 / 7) Zůstatková hodnota Podnik Liška vykázal ztrátu z prodeje stroje ve výši 70 tis. Kč ( ). Jelikož v zadání příkladu není uvedena žádná informace o snížení hodnoty stroje, bude tato ztráta při přípravě konsolidovaného výkazu o finanční situaci eliminována. Zároveň je nutné upravit oprávky o vliv eliminované ztráty z prodeje stroje v rámci skupiny. Roční odpisy by měly být 150 tis. Kč (1 050 / 7), zůstatková hodnota stroje ve výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2008 bude tedy snížena o 10 tis. Kč ( ). Dlouhodobý nehmotný majetek V rámci dlouhodobých nehmotných aktiv bude vykázána ochranná známka Zoubky, kterou vlastní podnik Králík, ale kterou ve své samostatné účetní závěrce, jako nehmotné aktivum vytvořené vlastní činností, nevykazuje. Zůstatková hodnota této ochranné známky k 31. prosinci 2008 je vypočítána z její pořizovací ceny 360 tis. Kč, snížené o oprávky 30 tis. Kč (360 / 12). Finanční investice a goodwill Hodnotu finanční investice ve výkazu o finanční situaci mateřského podniku je nejprve nutné snížit na její původní, pořizovací cenu. Toto snížení je vykázáno proti snížení fondu z přecenění ve vlastním kapitálu. ŘEŠENÍ

2 130 (iv) (v) Výpočet plného goodwillu z pořízení podniku Králík Pořizovací cena investice v podniku Reálná hodnota nekontrolního podílu Reálná hodnota čistých aktiv podniku Králík (viz níže) Plný goodwill Výpočet čistých aktiv podniku Králík K datu akvizice K datu účetní závěrky Základní kapitál, nominální hodnota akcie 5 Kč Kapitálové fondy Nerozdělený zisk Navýšení odpisů stroje pořízeného od podniku Liška Přecenění pozemku na reálnou hodnotu Vykázání ochranné známky 360 (-360 * 1 / 12) 330 Celkem Zásoby Hodnota zásob na skladě bude navýšena o zásoby, které jsou k 31. prosinci 2008 na cestě od podniku Liška k podniku Králík. Na druhou stranu bude tato hodnota snížena o nerealizovaný zisk, obsažený v zásobách na skladě i na cestě k tomuto datu: Zásoby na cestě 100 Zisk obsažený v zásobách na cestě (100 / 120 % x 20 %) -17 Zisk obsažený v zásobách na skladě (90 / 120 % x 20 %) -15 Vzájemné zůstatky Ze zůstatku pohledávek a závazků k 31. prosinci 2008 je nutné eliminovat pohledávky v rámci skupiny: Pohledávky Závazky Liška Králík O rozdíl mezi souhrnem eliminovaných pohledávek a závazků ve výši 50 tis. Kč je nutné upravit zůstatek řádku Peníze v bance; jedná se v podstatě o peníze na cestě. Dalším vzájemným zůstatkem, který je nutné eliminovat z pohledávek a závazků z titulu dividend, jsou dividendy nevyplacené podnikem Králík podniku Liška ve výši 420 tis. Kč (600 x 70 %). (vi) Nerozdělený zisk k 31. prosinci 2008 (vii) Podnik Liška Eliminace ztráty z prodeje stroje 70 Eliminace nerealizovaného zisku z prodeje zásob ( výpočet (iv)) -32 Podíl na zisku podniku Králík po akvizici (( ) x 70 % výpočet (iii)) -63 Nekontrolní podíly K datu akvizice Podíl na zisku podniku Králík po akvizici (( ) x 30 % výpočet (iii)) -27 Nekontrolní podíly ve výkazu o finanční situaci k 31. prosinci IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

3 1 (b) V konsolidovaném výkazu o úplném výsledku mají být vykázány výsledky transakcí tak, jako kdyby celá konsolidovaná skupina byla jedna účetní jednotka. Proto je nutné provést eliminace vzájemných transakcí mezi podniky ve skupině, tedy výnosy a náklady z transakcí jiných, než se třetími stranami. Tyto transakce je možné rozdělit například do následujících tří skupin: 131 Spotřebované dodávky, jako je například prodej služeb v rámci skupiny, nebo prodej zásob, které byly před datem účetní závěrky prodány dále mimo skupinu, nebo jinak spotřebovány; V případě spotřebovaných dodávek jsou vyloučeny pouze výnosy podniku prodávajícího v rámci skupiny proti nákladům podniku, který tyto dodávky nakoupil. Jelikož se jedná o spotřebované dodávky, je částka eliminovaných výnosů stejná, jako je částka eliminovaných nákladů. Nespotřebované dodávky, jako je například prodej zásob v rámci skupiny, které nebyly před datem účetní závěrky prodány dále mimo skupinu, nebo jinak spotřebovány, nebo prodej dlouhodobého majetku v rámci skupiny; V případě nespotřebovaných dodávek jsou vyloučeny výnosy podniku prodávajícího v rámci skupiny v plné výši. Protistranou eliminace jsou jednak náklady podniku, který tyto dodávky nakoupil, tak i zůstatek zisku z vnitroskupinové transakce, který je obsažen v zůstatku nespotřebovaných aktiv. Může se jednat například o zásoby, nebo o dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek. V případě nespotřebovaných dodávek je nutné upravit nejen výnosy, náklady a zisk běžného účetního období, ale i následujícího / následujících účetních období. Například v případě prodeje zásob se ziskem je nutné provést následující úpravy: Účetní období, ve kterém došlo k prodeji MD Výnosy / D Náklady, D Zásoby Účetní období, ve kterém byly zásoby prodány třetí straně MD Nerozdělený zisk / D Náklady Podobně je nutné po více účetních období provádět úpravy související s prodejem odepisovaného dlouhodobého majetku, kdy zisk z vnitroskupinové transakce má vliv i na výši odpisů a oprávek tohoto majetku v následujících účetních obdobích. V případě, kdy proběhne nespotřebovaná vnitroskupinová dodávka se ztrátou, je nutné nejprve posoudit, zda má být tato ztráta promítnuta proti zůstatkové účetní hodnotě daného aktiva i v konsolidované účetní závěrce. Pak by tato ztráta nemohla být z konsolidovaného výkazu o úplném výsledku eliminována, ale musela by být vykázána ne jako ztráta z prodeje aktiva, ale jako ztráta ze snížení hodnoty tohoto aktiva. Třetím typem vzájemných transakcí, které je nutné při přípravě konsolidovaného výkazu o úplném výsledku eliminovat, jsou dividendy vyplácené dceřiným podnikem mateřskému podniku. Tato transakce je eliminována pouze v účetním období, kdy jsou dividendy vyplacené, a nemá vliv na následující účetní období. V případě vnitroskupinových eliminací, které mají dopad na zůstatkové hodnoty aktiv a závazků v konsolidovaném výkazu o finanční situaci, je nutné vykázat i případný související odložený daňový náklad nebo výnos. ŘEŠENÍ

4 132 2 (a) Výkaz o finanční situaci podniku Asterix k 31. prosinci 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (výpočet (i)) Náklady příštích období - leasing nemovitosti (výpočet (ii)) Dlouhodobá aktiva Zásoby (výpočet (iii)) Pohledávky z obchodního styku Smlouva o zhotovení (výpočet (iv)) Náklady příštích období - leasing nemovitosti (výpočet (ii)) 150 Peníze v bance Dlouhodobá aktiva držená k prodeji (výpočet (i)) Krátkodobá aktiva Celkem aktiva Kmenové akcie 1 Kč kus Nerozdělené zisky k 1. lednu Nerozdělené zisky zisk běžného období Vlastní kapitál Dlouhodobý bankovní úvěr Výnosy příštích období (výpočet (v)) 900 Odložený daňový závazek ( ) Dlouhodobé závazky Závazky z obchodního styku (výpočet (iii)) Výnosy příštích období (výpočet (v)) Rezervy (výpočet (vii)) - Daně Krátkodobé závazky Celkem vlastní kapitál a závazky (b) Výkaz o úplném výsledku podniku Asterix za rok končící tis. Kč Tržby z prodeje výrobků (výpočet (viii)) Náklady na prodané výrobky (výpočet (ix)) Hrubý zisk Administrativní náklady (výpočet (x)) Snížení hodnoty dlouhodobých aktiv držených k prodeji (výpočet (i)) Finanční výnosy a náklady Zisk před zdaněním Daň ze zisku (výpočet (vi)) Čistý zisk za účetní období IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

5 133 Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak): (i) Pozemky, budovy a zařízení Neodepisovaná část Odepisovaná část Zařízení nemovitosti nemovitosti a vybavení Celkem Zůstatková hodnota k Odpisy za rok Rozhodnutí o prodeji nemovitosti Zůstatková hodnota k Prodaná nemovitost bude odepisována v roce 2008 jen deset měsíců, tedy do okamžiku rozhodnutí o jejím prodeji (viz pravidla IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti). Výše odpisů za rok 2008 tedy bude vypočítána takto: / 40 x 8/12. Ve výkazu o úplném výsledku za účetní období končící 31. prosince 2008 bude v souvislosti s touto budovou vykázána i ztráta ze snížení její hodnoty na reálnou hodnotu minus odhadované náklady související s jejím plánovaným budoucím prodejem ve výši tis. Kč ( ). Částka této ztráty byla tis. Kč ( ). (ii) (iii) (iv) Náklady příštích období leasing nemovitosti První, mimořádnou splátku, je nutné časově rozlišit po dobu trvání pronájmu, a po tuto dobu ji rozpouštět rovnoměrně do nákladů. Ve výkazu o finanční situaci bude zůstatek k 31. prosinci 2008 vykázán v celkové výši tis. Kč ( / 20 x 6 /12). Tento zůstatek musí být rozdělen na krátkodobou část 150 tis. Kč (3 000 / 20) a dlouhodobou část tis. Kč (zbývající část). Zásoby (výpočet (iii)) Zůstatek Zásob a Závazků z obchodního styku ve výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2008 je nutné upravit o zboží, které je k tomuto datu na cestě, ale které podle ujednání s dodavatelem již je pod kontrolou podniku Kulíšek, včetně souvisejících nákladů na dopravné. Zůstatek zásob k 31. prosinci 2008 tedy je tis. Kč ( ). Smlouva o zhotovení Cena smlouvy Náklady vynaložené do data: Vybavení Materiál Náklady na zaměstnance (150 x 12) Náklady na dokončení: Materiál Náklady na zaměstnance (120 x 12) Očekávaný zisk ze zakázky Zakázka je z poloviny hotová, proto budou ve výkazu o úplném výsledku za účetní období končící 31. prosince 2008 vykázány výnosy ve výši tis. Kč ( / 2) a náklady tis. Kč [( ) / 2]. Zůstatek smlouvy ve výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2008 se skládá z následujících položek: Smlouva o zhotovení Skutečně vynaložené náklady Dílčí platba od zákazníka Výnosy za období ve výkazu o úplném výsledku Zůstatek smlouvy k Náklady za období ve výkazu o úplném výsledku ŘEŠENÍ

6 134 (v) Výnosy příštích období Část výnosů z prodeje výrobku se servisem je nutné časově rozlišit tak, aby výnosy ve výkazu o úplném výsledku za rok končící 31. prosinci 2008 odpovídaly pouze výnosům z prodeje výrobku, a poměrné části výnosů z prodeje služby. Samostatný prodej Sleva Prodej v balíčku Výrobek Servis (2 x 2 000) Ve výkazu o finanční situaci bude zůstatek výnosů příštích období k 31. prosinci 2008 vykázán v celkové výši tis. Kč ( / 2 x 6 /12), v rozdělení na krátkodobou část tis. Kč (3 600 / 2) a dlouhodobou část 900 tis. Kč (zbývající část). (vi) (vii) Daň ze zisku Daňový náklad ve výkazu o úplném výsledku se skládá z následujících položek: Splatná daň za rok Zbytek z platby daně za rok Odložená daň Rezervy Standard IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva určuje pravidla pro vykázání rezerv v případě nejistých událostí. Jednou z podmínek je, aby daná událost byla pravděpodobná, tedy její vyskytnutí se musí být více pravděpodobné než nevyskytnutí se. Jelikož vedení podniku souhlasí s názorem právníků, že podnik pravděpodobněji soudní spor vyhraje, není možné rezervu v účetní závěrce vykazovat; proto musí být rozpuštěna do výkazu o úplném výsledku za rok končící 31. prosince (viii) Tržby z prodeje výrobků Tržby z prodeje výrobků je nutné upravit o prodej budoucího servisu výrobku podniku, a o výnosy ze smlouvy o zhotovení vykázané podle stupně rozpracovanosti následujícím způsobem: Tržby z prodeje výrobků ze zadání Časové rozlišení výnosů z prodeje servisu (výpočet (v)) Doúčtování výnosů ze smlouvy o zhotovení (9 000 výpočet (iv) 4 200) (ix) (x) Náklady na prodané výrobky Náklady na prodané výrobky ze zadání Rozdíl mezi počátečním a konečným zůstatkem zásob ( ) Odpisy vybavení a zařízení (výpočet (i)) Odpisy nemovitosti na prodej (výpočet (i)) 250 Rozpuštění první splátky operativního leasingu nemovitosti (výpočet (ii)) 75 Úprava nákladů smlouvy o zhotovení ( výpočet (iv)) Administrativní náklady Administrativní náklady vykázané v předvaze k 31. prosinci 2008 musí být upraveny o rozpuštění rezervy na probíhající soudní spor: Administrativní náklady zadání Rozpuštění rezervy na probíhající soudní spor (výpočet (vii)) IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

7 3 V souladu s IFRS je nutné jednotlivé transakce a položky ošetřit následujícím způsobem, který je odlišný od jejich ošetření asistentem finančního ředitele podniku Sokol: (i) (ii) 135 Budova ředitelství je v kontextu pravidel standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv považována za celopodnikové aktivum budova sama o sobě negeneruje peněžní toky z vlastní činnosti (příjem z prodeje potravin je nevýznamný), ale je nezbytná pro fungování podniku jako celku. Podnik Sokol má na výběr ze dvou možností, stanovených standardem IAS 36 pro posouzení možného znehodnocení celopodnikových aktiv: - Zůstatková účetní hodnota budovy bude přiřazena / rozdělena na jednotlivé penězotvorné jednotky v rámci podniku; každá jedna penězotvorná jednotka pak bude posouzena na možnou ztrátu ze snížení hodnoty porovnáním její zpětně získatelné částky a celkové zůstatkové účetní hodnoty; - Zůstatková účetní hodnota budovy bude přirazena skupině penězotvorných jednotek, které pak budou na možnou ztrátu ze snížení hodnoty posouzeny ve dvou krocích nejprve každá jedna penězotvorná jednotka jednotlivě, a následně celá skupina penězotvorných jednotek, kdy k jejich zůstatkové účetní hodnotě po prvním posouzení bude přidána zůstatková účetní hodnota budovy Pravidla standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv umožňují zrušit dříve vykázané snížení hodnoty aktiva přes výsledovku do té výše, kdy zůstatková účetní hodnota aktiva po zrušení snížení hodnoty odpovídá jeho zůstatkové účetní hodnotě z původní pořizovací ceny. K 31. prosinci 2006 byla zůstatková účetní hodnota zařízení tis. Kč ( / 8 * 2,75), zůstatková hodnota snížena o 940 tis. Kč na tis. Kč. Následně bylo zařízení odepisováno z nové zůstatkové hodnoty po zbývající dobu použitelnosti. Odpisy za roky 2007 a 2008 byly celkem 722 tis. Kč (1 895 / (8 2,75) * 2) a zůstatková hodnota zařízení k 31. prosinci 2008 činila tis. Kč. Kdyby nebyla k 31. prosinci 2006 vykázaná ztráta ze snížení hodnoty, zůstatková účetní hodnota zařízení k 31. prosinci 2008 by byla tis. Kč ( / 8 * 4,75). Maximální možná částka zrušení ztráty ze snížení hodnoty tohoto zařízení přes výsledovku je tedy 582 tis. Kč ( ). Zbývajících 145 tis. Kč ( ) by muselo být vykázáno jako přecenění podle IAS 16. (iii) a. Posouzení zpětně získatelné částky neodepisovaných nehmotných aktiv může být prováděno kdykoliv v průběhu účetního období za podmínky, že: - to bude pokaždé ke stejnému datu kvůli eliminaci sezónních vlivů; a - bude provedeno každoročně (s výjimkou uvedenou níže). Podnik může dokonce posuzovat různé kategorie nehmotných aktiv k různým datům v rámci jednoho účetního období. Není tedy nutné provádět testování na možné znehodnocení přímo k datu konce účetního období. b. Není možné dva roky po sobě neprovádět testování neodepisovaných nehmotných aktiv na zjištění případného snížení jejich hodnoty. Standard IAS 36 povoluje prodloužení ročního intervalu výpočtu zpětně získatelné částky goodwillu a neodepisovaných nehmotných aktiv maximálně na dvě účetní období roky za předpokladu, že: - v minulém účetním období byla zpětně získatelná částka daného aktiva významně vyšší než jeho zůstatková účetní hodnota; a - v následujícím účetním období nedošlo k ničemu, co by mohlo tuto skutečnost změnit. Třetí účetní období je ale nutné výpočet zpětně získatelné částky těchto aktiv opět provést. ŘEŠENÍ

8 136 (iv) a. Modernizace se do výpočtu hodnoty z užívání nepromítne, ani jako výdaj, ani jako úspora budoucích nákladů či zvýšení budoucích příjmů, ani jako prodloužení doby použitelnosti. Možné pouze je provést nový výpočet hodnoty z užívání po provedení modernizace, až bude známa přesná výše výdaje, úspor či zvýšení příjmů a přesnější odhad prodloužení doby použitelnosti. b. Je možné použít buď dnešní ceny a diskontní sazbu bez vlivu inflace, nebo příjmy a výdaje v budoucích cenách a diskontní sazbu upravenou o vliv inflace. V obou případech by výsledná čistá současná hodnota budoucích peněžních toků měla být stejná. c. Výdaje na financování, ani na splátky jiných závazků vykázaných k datu provedení výpočtu hodnoty z užívání, se do výpočtu této hodnoty z užívání nepromítají; uvažují se pouze budoucí provozní peněžní toky přímo vyvolané užíváním aktiva. d. Zůstatková hodnota licence je pro účely výpočtu zpětně získatelné částky součástí zůstatkové účetní hodnoty stroje, se kterou je vypočtená hodnota z užívání či reálná hodnota minus náklady související s prodejem porovnávána. Odpisy nejsou peněžním tokem, a proto se v žádném případě do výpočtu zpětně získatelné částky nepromítnou. IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

9 4 (a) Standard IAS 17 uvádí pravidla pro případ prodeje a zpětného finančního i operativního leasingu. 137 V případě prodeje a zpětného finančního leasingu se v podstatě se nejedná o prodej aktiva, ale o získání finančních zdrojů zajištěných právním titulem k danému aktivu. Dané aktivum tedy není odúčtováno z výkazu o finanční situaci nájemce, a přijaté peníze jsou vykázané proti finančnímu závazku vůči pronajímateli. Tento finanční závazek je následně potřeba, pro účely vykázání ve výkazu o finanční situaci, rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou část. Pokud je částka, kterou podnik zpětným finančním leasingem získá, vyšší než zůstatková účetní hodnota daného aktiva, podnik přecení aktivum na tuto vyšší hodnotu proti výnosům příštích období. Tyto výnosy příštích období jsou následně rozpouštěny do výkazu o úplném výsledku po dobu trvání leasingu. Pokud je částka, kterou podnik zpětným leasingem získá, nižší než zůstatková účetní hodnota tohoto aktiva, je tento rozdíl vykázán ihned ve výkazu o úplném výsledku jako náklad ze snížení hodnoty aktiva. Finanční závazek je úročen podle pravidel IAS 17 pro finanční leasing, tedy pomocí implicitní úrokové míry leasingu. Úroky z finančního závazku jsou proto vykazované jako náklad ve výkazu o úplném výsledku na poměrné bázi, a jednotlivé splátky jsou vykazované jako snížení závazku z leasingu ve výkazu o finanční situaci. Pokud podnik prodá a zpětně si pronajme dlouhodobé aktivum na operativní leasing, je aktivum při prodeji odúčtováno z výkazu o finanční situaci proti výkazu o úplném výsledku, s následujícími podmínkami: - V případě, kdy prodejní cena aktiva odpovídá jeho reálné hodnotě k datu prodeje, je zisk nebo ztráta z prodeje aktiva uznána ve výkazu o úplném výsledku ihned při jeho prodeji; - Pokud je prodejní cena nižší než reálná hodnota prodaného aktiva, je nutné porovnat budoucí skutečné leasingové platby s tržním nájemným. V případě, že: - Budoucí leasingové platby odpovídají tržnímu nájemnému, je zisk nebo ztráta z prodeje aktiva uznána ve výkazu o úplném výsledku ihned při jeho prodeji; - Budoucí leasingové platby jsou nižší, než je reálná hodnota nájemného, je: - zisk z prodeje aktiva vykázán ve výkazu o úplném výsledku ihned při prodeji; - ztráta z prodeje aktiva odložena a následně umořována po dobu očekávaného použití prodaného aktiva. - V případě, kdy je prodejní cena aktiva vyšší než jeho reálná hodnota, je: - Rozdíl mezi prodejní cenou a reálnou hodnotou aktiva časově rozlišen a rozpuštěn po dobu očekávaného použití aktiva; a - Rozdíl mezi zůstatkovou účetní hodnotou aktiva a jeho reálnou hodnotou vykázán do výkazu o úplném výsledku při prodeji aktiv. ŘEŠENÍ

10 138 4 (b) Výňatky z výkazu o finanční situaci podniku Sysel k 31. prosinci 2008 aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (Stroj 1) Náklady příštích období (Stroj 3) 120 Výňatky z výkazu o finanční situaci podniku Sysel k 31. prosinci 2008 závazky Závazek z finančního leasingu dlouhodobá část (Stroj 1) Závazek z finančního leasingu krátkodobá část (Stroj 1) 325 Výnosy příštích období (80 Stroj Stroj 2) 140 Výňatky z výkazu o úplném výsledku podniku Sysel za rok končící 31. prosince 2008 Nájemné (360 Stroj Stroj 3) -660 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (Stroj 1) -372 Rozpuštění nákladů příštích období (Stroj 3) -40 Zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (Stroj 2) 60 Rozpuštění výnosů příštích období (20 Stroj Stroj 2) 40 Úrokové náklady (Stroj 1) -236 Výpočty (pozn.: částky jsou v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak): (i) Stroj 1 (Pozn. V tomto případě může podnik postupovat buď podle pravidel IAS 17 Leasingy pro prodej a zpětný finanční leasing, nebo podle pravidel, které pro tento typ transakce předepisuje interpretace SIC-27; Posouzení podstaty transakce obsahující právní formu leasingu. Zadání úkolu požaduje postup podle IAS 17, a proto se v tomto řešení nezabýváme pravidly interpretace.) K datu prodeje 1. ledna 2008 byl stroj ve výkazu o finanční situaci přeceněn na svou reálnou hodnotu prodejní cenu. Zůstatková hodnota po tomto přecenění byla tis. Kč, souvisejícím zápisem byla tvorba výnosů příštích období ve výši 100 tis. Kč. Zároveň byly k tomuto datu vykázány přijaté peníze v částce tis. Kč jako finanční závazek. Odpisy za rok 2008 jsou 372 tis. Kč (1 860 / 5). Do výkazu o úplném výsledku bylo účtováno také rozpuštění výnosů příštích období 20 tis. Kč (100 / 5), a úrokové náklady ve výši 236 tis. Kč (1 860 x 12,7 %). Ve výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2008 bude vykázán stroj v zůstatkové účetní hodnotě tis. Kč ( ) a závazek z finančního leasingu v celkové výši tis. Kč ( ), v členění na krátkodobý závazek 325 tis. Kč a dlouhodobý závazek tis. Kč. (ii) Stroj 2 K datu prodeje 1. ledna 2008 byl stroj odúčtován z výkazu o finanční situaci. Prodejní cena přesahuje reálnou hodnotu stroje, proto bude zisk z prodeje stroje vykázán ve dvou částech. Zisk vykázaný při prodeji je rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou stroje k datu prodeje a jeho reálnou hodnotou, tedy 60 tis. Kč ( ). Zbývající částka rozdílu mezi prodejní cenou a reálnou hodnotou stroje k datu prodeje bude vykázána jako výnos příštích období ve výši 80 tis. Kč ( ). Ve výkazu o úplném výsledku za rok bude rovněž vykázáno rozpuštění výnosů příštích období 20 tis. Kč (80 / 4) a nájemné ve výši 360 tis. Kč (30 x 12). Ve výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2008 bude vykázán nerozpuštěný zůstatek výnosů příštích období v hodnotě 60 tis. Kč (80 20). (iii) Stroj 3 K datu prodeje 1. ledna 2008 byl stroj odúčtován z výkazu o finanční situaci. Prodejní cena je nižší než reálná hodnota stroje, proto je nutné porovnat nájemné placené za tento stroj s tržním nájemným. Skutečné dohodnuté nájemné je nižší, než by bylo tržní nájemné, proto bude ztráta z prodeje stroje ve výši 160 tis. Kč ( ) časově rozlišena jako náklady příštích období. Ve výkazu o úplném výsledku za rok bude vykázáno rozpuštění nákladů příštích období 40 tis. Kč (160 / 4) a nájemné ve výši 300 tis. Kč (25 x 12). Ve výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2008 bude vykázán nerozpuštěný zůstatek nákladů příštích období v hodnotě 120 tis. Kč (160 40). IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

11 5 Výkaz o peněžních tocích podniku Zajíc za rok končící 31. prosince 2008 Peněžní toky z provozní činnosti tis. Kč Zisk před zdaněním (z výkazu o úplném výsledku) Úpravy o: Finanční náklady (z výkazu o úplném výsledku) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (z poznámek) Ztráta z prodeje vybavení a zařízení (z poznámek) Výnosy ze státních dotací (z poznámek) Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku (z poznámek) Změna stavu položek pracovního kapitálu Zvýšení zásob ( ) Zvýšení pohledávek z obchodního styku ( ) Zvýšení závazků z obchodního styku ( , z poznámek) Zvýšení výnosů příštích období - krátkodobá část ( ) Zvýšení výnosů příštích období - dlouhodobá část ( ) Placené finanční náklady (výpočet (i)) Placená daň ze zisku (výpočet (ii)) Čisté peněžní toky z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Pořízení pozemků, budov a zařízení (výpočet (iii)) Příjem z prodeje vybavení (z poznámek) Příjem ze státní dotace (výpočet (iv)) Výdaje na vývoj (výpočet (v)) Čisté peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Příjem z emise základního kapitálu (z výkazu o finanční situaci) Splátka dlouhodobého úvěru (z výkazu o finanční situaci) Příjem nového dlouhodobého úvěru (výpočet (vi)) Splátky leasingového závazku (výpočet (vii)) Placené dividendy (z poznámek) Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku období (z výkazu o finanční situaci) Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období (z výkazu o finanční situaci) ŘEŠENÍ

12 140 Výpočty (pozn.: částky jsou v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak): (i) Placené finanční náklady Úroky z dlouhodobého úvěru (z poznámek) Úroky z leasingového závazku (z výkazu o úpl.výsl úroky z úvěru ) (ii) Placená daň ze zisku Závazek z daně ze zisku Zaplacená daň (dopočet) PZ splatná daň KZ splatná daň PZ odložená daň KZ odložená daň Náklad ve výkazu o úplném výsledku (iii) Pořízení pozemků, budov a zařízení Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku Počáteční zůstatek Odpisy za období Přecenění nemovitosti Prodané zařízení Pořízení nového majetku Konečný zůstatek (dopočet) Příjem ze státní dotace Výnosy příštích období státní dotace Rozpuštění do výnosů PZ krátkodobá část KZ krátkodobá část PZ dlouhodobá část KZ dlouhodobá část Příjem dotace za období (iv) Výdaje na vývoj Zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku Počáteční zůstatek Odpisy za období Vývoj za období (dopočet) Konečný zůstatek (v) Příjem nového dlouhodobého úvěru Dlouhodobý úvěr Uhrazený poplatek (dopočet) 250 Příjem úvěru jistina Uhrazené úroky Úroky ve výkazu o úplném výsledku Konečný zůstatek (vi) Splátky leasingového závazku Závazek z leasingu Uhrazené úroky Nový pronájem Uhrazená jistina (dopočet) Úroky ve výkazu o úplném výsledku KZ ( ) IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva: 1 Společnost Alfa dne 1. 6. 2012 pořídila 80% podíl ve společnosti Beta. Následně k 30. 9. 2012 společnost Alfa pořídila 75 tisíc akcií společnosti Gama. Výkazy o finanční situaci společností Alfa, Beta

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Liška pořídil 630 000 akcií podniku Králík od dřívějších akcionářů tohoto podniku,

Více

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21 OBSAH Seznam zkratek......................................... 10 Úvod................................................... 11 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 13 1.1 Harmonizace účetnictví v Evropě......................

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015 Veškeré hodnoty v této zprávě jsou uváděny v tisících korunách českých, pokud není výslovně uvedeno jinak. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící 31. 10. 2011 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (227 650 + 237 450 1 450 výpočet

Více

IPSAS 17 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ

IPSAS 17 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ IPSAS 17 POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ Poděkování Tento Mezinárodní účetní standard pro veřejný sektor (IPSAS) primárně čerpá z Mezinárodního účetního standardu (IAS) 16 (novelizovaného v roce 2003) Pozemky,

Více

IPSAS 13 LEASINGY. E-mail: publications@iasb.org Internet: http://www.iasb.org IPSAS 13 334

IPSAS 13 LEASINGY. E-mail: publications@iasb.org Internet: http://www.iasb.org IPSAS 13 334 IPSAS 13 LEASINGY Poděkování Tento Mezinárodní účetní standard pro veřejný sektor (IPSAS) primárně čerpá z Mezinárodního účetního standardu (IAS) 17 (novelizovaného v roce 2003) Leasingy vydaného Radou

Více

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace Ing. Martina Janoušková Ing. Alice Šrámková Dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009), březen 2012 Novinky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod 189 IFRS specialista písemná zkouška 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Borec za rok končící 31.12.2009 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (238 900 + 154 320 2 300 450 výpočet (i))

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 43 ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Ene dne 1. 1. 2008 pořídil 630 tisíc akcií podniku Bene, za které podnik Ene uhradil dřívějším akcionářům

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. OBSAH OBSAH... 1 KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY... 4 PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE... 9 A. OBECNÉ INFORMACE... 10 A.1 Popis skupiny... 10 A.2 Statutární orgány... 10 A.4 Soulad s právními předpisy...

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2014 1 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 8 - CASH FLOW 9 -

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB.

Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 Znění k 25. 4. 2014 Doplněno dle připomínek ČNB. ÚPRAVY PROVEDENÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2013 NA ZÁKLADĚ DOPISU

Více

Obsah. Úvod... 7. Zkratky... 8

Obsah. Úvod... 7. Zkratky... 8 Obsah Úvod................................................................... 7 Zkratky................................................................ 8 1. Podstata a význam odložené daně........................................

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.1.2015 L 5/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/28 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015 SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

na základě kterého byl nabyt příslušný majetek. Podobně jako při koupi se zaúčtuje nabytí a

na základě kterého byl nabyt příslušný majetek. Podobně jako při koupi se zaúčtuje nabytí a 3. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko: Leasingová dohoda

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: KVB0091. Použití OP

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: KVB0091. Použití OP POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU KVB0091 Použití OP P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0134 Výše použitých opravných položek za regulovaný konsolidační celek od 1.1. sledovaného období k datu sestavení výkazu, v Kč

Více

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 %

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 % Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: TAMMIN a.s. Sídlo: Optátova 708/37 IČO: 26244896 Předmět podnikání (popř. účel zřízení): činnost administrativního řízení podniků

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Opakovací úloha 3 b CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Právní úprava: 1. Dlouhodobý hmotný majetek

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Babočka dne 31.10.2004 pořídil 1 040 tisíc akcií podniku Bělásek, za které podnik Babočka zaplatil 5 900 tis. Kč a vynaložil náklady

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: POLABÍ Vysoká, a.s. Sídlo: Vysoká nad Labem čp. 160 Právní forma: akciová společnost IČ: 252 90 142 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví

P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví Seznam p íloh P íloha. 1 P ehled provád cích vyhlášek k zákonu o ú etnictví...87 P íloha. 2 P ehled eských ú etních standard pro podnikatele...88 P íloha. 3 P ehled Mezinárodních ú etních standard IAS...89

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol Obsah podle jednotlivých kapitol P edmluva 1 1 Mezin rodnì harmonizace ËetnictvÌ a ËetnÌho v kaznictvì 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 1.2.1

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. ZÁŘÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za rok 1. Obecné údaje: Obchodní název: SINTEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ): Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02 IČ: DIČ: 25298496 CZ25298496

Více

ÚČETNICTVÍ. Legislativa. Legislativa. Legislativa 13. 1. 2014. Daň dědická a darovací. Občanský zákoník. Zákon o obchodních společnostech a družstvech

ÚČETNICTVÍ. Legislativa. Legislativa. Legislativa 13. 1. 2014. Daň dědická a darovací. Občanský zákoník. Zákon o obchodních společnostech a družstvech Daň dědická a darovací ÚČETNICTVÍ - od roku 2014 převedení darů a dědictví do předmětu daní z příjmů - dědická daň od ledna v podstatě přestane existovat - Veškeré příjmy získané z dědictví nebo odkazu

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ;

Konkurenční přednosti. Skupina se domnívá, že jejími konkurenčními přednostmi jsou: konkurenceschopné ceny bez smlouvání ; SHRNUTÍ Následující souhrnné informace si nečiní nárok na úplnost a je třeba je chápat jako úvod k podrobnějším informacím uvedeným v jiných částech tohoto Prospektu, odkud byly převzaty, a s přihlédnutím

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15 Seznam zkratek použitých právních předpisů... 16 Seznam použitých obrázků... 17 Seznam použitých tabulek...

Obsah. Seznam zkratek... 15 Seznam zkratek použitých právních předpisů... 16 Seznam použitých obrázků... 17 Seznam použitých tabulek... Obsah Seznam zkratek............................................ 15 Seznam zkratek použitých právních předpisů.................... 16 Seznam použitých obrázků................................... 17 Seznam

Více

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví #

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Jaroslava Roubíčková * Měna euro je v současné době samostatnou cizí měnou obdobně jako USD, CHF a jiné cizí měny. Nejen zahraničně

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o.

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. 1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. Pro případovou studii byl vybrán koncept EVA, který je výhodný především díky možnosti identifikovat a účinně

Více

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení Aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (16 480 + 14 200 + 800 (výpočet (i) + 1 480 (výpočet (i)) 32 960 1,5

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy Předmluva 17 Základy účetnictví 19 1.1 Účetní principy 19 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 19 1.1.1.1 Předmět účetnictví 19 1.1.1.2 Druhy účetnictví 19 Finanční účetnictví 19 Manažerské účetnictví

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2012 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je

Více

AQUAPALACE, a.s. Pololetní zpráva 2015

AQUAPALACE, a.s. Pololetní zpráva 2015 AQUAPALACE, a.s. Pololetní zpráva 2015 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti 2. Hospodářské výsledky emitenta za pololetí, na které se pololetní zpráva

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů

V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015. pro shromáždění delegátů STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ SOKOLOV 356 01 SOKOLOV, NÁDRAŽNÍ 42 IČ 00041254 V ý r o č n í z p r á v a o hospodaření za rok 2015 pro shromáždění delegátů SBD vzniklo 29. listopadu 1966 a do obchodního

Více

Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob účinné od 1. 1. 2011. Ing. Gabriela Magsumová

Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob účinné od 1. 1. 2011. Ing. Gabriela Magsumová Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob účinné od 1. 1. 2011 Ing. Gabriela Magsumová 19. ledna 2011 Nejvýznamnější změny: / Ekologické zdroje elektřiny / Opravné položky k pohledávkám / Komponentní

Více

60 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

60 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 60 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Basta pořídil 600 akcií podniku Fidli od podniku Šmyk celkem za 12. Následně

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH v ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 13 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů HODNOCENÍ Hodnocení zkoušky prospěl(a)

Více