Článek I. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek I. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: , DIČ: CZ se sídlem: Údolní 326/11, Brno-město, Brno zastoupená PhDr. Tomášem Vavříkem - jednatelem společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka bankovní spojení:.. telefon:.., .. budoucí kupující: a titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. trvale bydliště (dle průkazu totožnosti):.. adresa pro doručování:. rodinný stav: telefon:, . /manželé titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. trvale bydliště (dle průkazu totožnosti):.. adresa pro doručování:. rodinný stav: telefon:, . titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. trvale bydliště (dle průkazu totožnosti):.. adresa pro doručování:. rodinný stav: telefon:, . Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Budoucí prodávající je stavebníkem a investorem developerského projektu Bytový dům Domino, kdy v rámci tohoto developerského projektu staví bytový dům s bytovými i nebytovými jednotkami (dále jen budova) na pozemcích parcelních čísel 259, 261, 264, 343/2, 343/11, 218/1, 291/1 (dále jen pozemky) v obci Brno a katastrální území Zábrdovice, ulice Francouzská. stránka 1

2 1.2. Budoucí prodávající je v souladu se zápisem na Listu vlastnictví č. 107 vedeným Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město pro obec Brno a k.ú. Zábrdovice, výlučným vlastníkem pozemků p.č. 259, p.č. 261, p.č. 264, p.č. 343/2, p.č. 343/11 v obci Brno a k.ú. Zábrdovice Výstavba budovy byla schválena Územním rozhodnutím o umístění stavby č. 208, sp.zn. STU/04/033941/13/Poki, č.j. MCBSev/010171/14, vydaného dne , Úřadem městské části města Brna, Brno - sever, Odborem stavebním, Bratislavská 70, Brno. Výstavba budovy byla povolena Stavebním povolením vydaným dne. Úřadem městské části města Brna, Brno - sever, Odborem stavebním, pod č.j.., které nabylo právní moci dne Budoucí prodávající realizuje developerský projekt Bytový dům Domino dle projektové dokumentace zpracované architektonickou kanceláří ATELIER RAW s.r.o., IČ: , se sídlem Brno, Domažlická 148/12, okres Brno-město, PSČ Budoucí kupující si v rámci developerského projektu vybral z nabídky budoucího prodávajícího: A. jednotku označenou v projektové dokumentaci číslem:.. tj. byt typu:... umístěný v.. nadzemním podlaží budovy, o ploše cca. m 2, jehož součástí bude balkon o výměře..m 2 a jehož příslušenstvím bude sklep umístěný v 1. podzemním podlaží budovy o výměře cca. m 2 (dále jen jednotka), to vše za celkovou kupní cenu ve výši..,- Kč včetně DPH (DPH je v celkové kupní ceně zahrnuta ve výši a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy platnými a účinnými ke dni podpisu této smlouvy); B. parkovací stání č. na pozemku p.č.. v obci Brno a k.ú. Zábrdovice (dále jen parkovací stání), jehož výlučné užívání je spojeno se spoluvlastnickým podílem ideálního dílu celku na pozemku p.č..., a to za kupní cenu ve výši..,-kč včetně DPH (DPH je v celkové kupní ceně zahrnuta ve výši a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy platnými a účinnými ke dni podpisu této smlouvy). Článek II Předmět smlouvy 2.1. Předmětem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran při výstavbě budovy Bytový dům Domino, stanovení podmínek převodu níže specifikovaného předmětu budoucího převodu do vlastnictví budoucího kupujícího a úprava základních vztahů budoucích vlastníků jednotek Budoucí prodávající se zavazuje zajistit dle podmínek stanovených touto smlouvou výstavbu budovy Bytový dům Domino, s předpokládaným termínem dokončení do.., kdy za dokončení se považuje vydání kolaudačního souhlasu s užíváním dokončené budovy Budoucí prodávající se zavazuje, že po dokončení výstavby zapíše do katastru nemovitostí stavbu budovy a v ní vymezí dokončené jednotky a k nim náležející podíly na společných částech budovy a na pozemcích, s předpokládaným termínem tohoto vymezení do Budoucí prodávající a budoucí kupující se zavazují, že mezi sebou uzavřou Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky týkající se převodu předmětu budoucího převodu vymezeného v článku III. této smlouvy do výlučného vlastnictví/společného jmění manželů budoucího kupujícího, a to za kupní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy a za podmínek stránka 2

3 stanovených touto smlouvou. Budoucí prodávající a budoucí kupující se zavazují, že mezi sebou uzavřou Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky ve znění, které je přílohou této smlouvy, a to po doplnění a aktualizaci údajů dle prohlášení vlastníka zapsaného v katastru nemovitostí a případného geometrického plánu týkajícího se dotčených pozemků a dále s případnými změnami, které si smluvní strany mezi sebou odsouhlasí (dále jen Smlouva o převodu vlastnictví jednotky) Budoucí prodávající a budoucí kupující se zavazují uzavřít mezi sebou Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky v termínu nejpozději do 30 (třiceti) dnů poté, co budou splněny všechny tyto podmínky: vydání kolaudačního souhlasu s užíváním budovy, provedení zápisu jednotek v budově do katastru nemovitostí a současně co budoucí kupující uhradí v souladu s touto smlouvou celou kupní cenu za předmět budoucího převodu. Budoucí prodávající vyzve budoucího kupujícího nejméně pět dnů předem, aby se dostavil k uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné překážky právní či faktické povahy, které by bránily uzavření nebo splnění této smlouvy s tím, že veškeré informace a data, která tvoří obsah této smlouvy a jsou pro její obsah rozhodná, jsou správná a pravdivá Předmětem budoucího převodu je: Článek III Předmět budoucího převodu A. jednotka označená v projektové dokumentaci číslem:.. - byt typu:... umístěný v.. nadzemním podlaží budovy, o podlahové ploše cca. m 2, (dále jen jednotka) Celková půdorysná plocha jednotky určená pro výstavbu činí.m 2 bez příslušenství s tím, že jednotka. se bude sestávat z těchto místností: Příslušenstvím jednotky bude sklep o předpokládané ploše. m 2 umístěný v 1. podzemním podlaží budovy. Předpokládaná celková půdorysná plocha jednotky i s příslušenstvím tedy bude činit:. m 2. Pouze z jednotky bude přístupný balkon o předpokládané výměře.. m 2, který patří do společných částí budovy a do výlučného užívání vlastníka této jednotky. K jednotce bude náležet podíl ideálního dílu celku na společných částech budovy a na pozemcích, jehož velikost bude dána vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v budově. Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a na pozemcích, který je odvozen od vlastnictví jednotky, nemůže být samostatným předmětem převodu. Shora uvedená jednotka bude po provedení výstavby vymezena dle občanského zákoníku. Půdorysný plánek jednotky a půdorysný plánek sklepů, jsou součástí této smlouvy jako její přílohy. Standardní vybavení jednotky zahrnuté v kupní ceně je taktéž přílohou této smlouvy. B. parkovací stání č. na pozemku p.č.. v obci Brno a k.ú. Zábrdovice (dále jen parkovací stání), jehož výlučné užívání je spojeno se spoluvlastnickým podílem ideálního dílu celku na pozemku p.č... jehož umístění je zakresleno v příloze této smlouvy. stránka 3

4 3.2. Dle výslovné dohody smluvních stran se připouští změna v označení, vymezení a číslování shora uvedené jednotky dle budoucího Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení práva k domu a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám a připouští se upřesnění údajů dle stavu skutečného provedení stavby, přičemž maximální odchylka výměr půdorysné plochy u změn způsobených výlučně budoucím prodávajícím může činit nejvýše +/- 5% (měřeno ve výšce 15 cm nad úrovní podlahy). Budoucí kupující bere na vědomí, že v důsledku výstavby může dojít v souvislosti se zaměřením budovy k přečíslování stávajících pozemků dle aktuálního geometrického plánu. Budoucí kupující prohlašuje, že se seznámil s podklady pro uzavření této smlouvy označenými v této smlouvě nebo tvořící přílohu této smlouvy a že považuje vymezení předmětu budoucího převodu za dostatečně určité a srozumitelné, tedy že s tímto vymezením souhlasí. 3.3 Budoucí prodávající prohlašuje, že předmět budoucího převodu nezatíží žádnými věcnými právy vyjma: zástavního práva k budově a pozemkům zřízeného ve prospěch České spořitelny, a.s. za účelem zajištění financování výstavby projektu (developerský úvěr); zástavního práva zřízeného k předmětu budoucího převodu za účelem poskytnutí hypotečního úvěru budoucímu kupujícímu, čerpaného na úhradu kupní ceny nebo její části v případě, že v této smlouvě je financování kupní ceny formou čerpání úvěru sjednáno; věcných břemen či jiných práv souvisejících s výstavbou či funkčností budovy (inženýrské sítě, apod.). Věcnými břemeny či jinými obdobnými omezeními však mohou být zatíženy toliko pozemky, popř. společné části budovy Ohledně zástavního práva uvedeného v odst tohoto článku se budoucí prodávající zavazuje zajistit, aby se zástavní věřitel vzdal tohoto zástavního práva k předmětu budoucího převodu ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne, co budoucí kupující zaplatí na účet budoucího prodávajícího celou kupní cenu za předmět budoucího převodu a zároveň co bude mezi stranami uzavřena Smlouva o převodu vlastnictví jednotky a tato podána k příslušnému katastrálnímu úřadu pro zahájení řízení o vkladu (o tomto řízení bude vyznačena v katastru nemovitostí plomba). Budoucí prodávající se zavazuje do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy jej k tomu budoucí kupující vyzval, předložit budoucímu kupujícímu závazné prohlášení úvěrující banky budoucího prodávajícího o tom, že se banka vzdá zástavního práva váznoucího na předmětu budoucího převodu v případě, že budou splněny výše uvedené podmínky. Článek IV. Kupní cena 4.1. Celková kupní cena za předmět budoucího převodu stanovená dohodou stran činí:,-kč včetně DPH slovy:. korun českých (dále jen kupní cena). Daň z přidané hodnoty je v kupní ceně zahrnuta ve výši a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy platnými a účinnými ke dni podpisu této smlouvy. stránka 4

5 4.2. Kupní cenu je budoucí kupující povinen zaplatit dle platebních podmínek sjednaných v článku V. této smlouvy Kupní cena představuje dohodnutou cenu za předmět budoucího převodu provedený ve standardu Kupní cenu nelze bez dohody smluvních stran měnit, a to s výjimkou změny sazby DPH dle následujícího odst a dále s výjimkou úpravy kupní ceny dle sjednaných klientských změn dle následujícího odst této smlouvy změna sazby DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je v celkové kupní ceně zahrnuta ve výši a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy platnými a účinnými ke dni podpisu této smlouvy. V případě změny zákona o DPH s dopadem na sazbu DPH platnou pro předmět budoucího převodu se DPH uvedená v předcházejícím odst. 1 zvýší v souladu se zvýšením sazby DPH. Tato změna pak změní i celkovou výši kupní ceny za předmět budoucího převodu. V případě zvýšení sazby DPH je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu částku odpovídající rozdílu mezi původní kupní cenou a kupní cenou upravenou v důsledku zvýšení sazby DPH na základě samostatné faktury budoucího prodávajícího se splatností 30 dnů ode dne jejího vystavení. Pokud dojde ke změně kupní ceny výše popsaným způsobem, mění se zároveň shodně i výše kupní ceny a sazba a výše DPH ve všech dokumentech navazujících nebo doplňujících na tuto smlouvu klientské změny Budoucí kupující může požadovat v rámci výstavby a vybavení jednotky klientské změny spočívající ve změně standartu jednotky. V takovém případě je povinen předat budoucímu prodávajícímu požadavek na klientské změny písemně, formou Protokolu o klientských změnách a uhradit budoucímu prodávajícímu paušální náklady na projednání navržené změny ve výši,-kč, plus DPH. Navrženou změnou se pro tento účel rozumí požadavky budoucího kupujícího na zapracování úprav předaných jednorázově v písemné podobě budoucímu prodávajícímu, a to bez ohledu na skutečný počet konkrétních úprav v požadavku obsažených. Budoucí prodávající projedná navrhované úpravy s dodavateli stavby a dle jejich předběžného odsouhlasení a předběžného rozpočtu vypracuje na požadované klientské změny konkrétní cenovou nabídku. Po odsouhlasení této konkrétní cenové nabídky budoucím kupujícím, jsou strany povinny uzavřít o dohodnutých klientských změnách, včetně jejich ceny, dodatek k této smlouvě. Jiné než standartní materiály a výrobky je možné budoucímu kupujícímu poskytnout pouze z nabídky výrobků a materiálů zhotovitele Budovy a jeho obchodních partnerů. Budoucí prodávající je oprávněn provedení klientských změn odmítnout zejména tehdy, pokud tyto nebude možné realizovat z hlediska harmonogramu výstavby, z hlediska požadavku budoucího kupujícího na způsob provedení či s ohledem na budoucím kupujícím požadované materiály a vybavení. O cenu klientských změn se mění kupní cena předmětu budoucího převodu. Cenu klientských změn je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu na základě faktury daňového dokladu, kterou je budoucí prodávající oprávněn vystavit po uzavření dodatku o klientských změnách, se splatností faktury do 10 dnů ode dne jejího vystavení, pokud v dodatku o klientských změnách nebude dohodnut jiný termín splatnosti. V případě, že budoucí kupující cenu klientských změn nezaplatí v termínu splatnosti, není budoucí prodávající povinen klientské změny provést. Podrobnější úprava práv a povinností týkající se klientských změn je obsažena v příloze této smlouvy a je pro strany závazná. Uhrazené paušální náklady na klientské změny sjednané v této smlouvě či v uvedené příloze, jsou nevratné. stránka 5

6 Článek V. Platební podmínky 5.1. Budoucí kupující se zavazuje provádět peněžité úhrady na kupní cenu a tyto platit řádně a včas, tak jak je níže ujednáno Jednotlivé platby na kupní cenu jsou splatné takto: první platba tj. rezervační poplatek ve výši ,00Kč byl již budoucím kupujícím uhrazen z vlastních zdrojů budoucího kupujícího, a to před uzavřením této smlouvy, což budoucí prodávající potvrzuje; druhá platba ve výši doplatku do 10% z kupní ceny a po odečtu první platby je splatná z vlastních zdrojů budoucího kupujícího na účet budoucího prodávajícího číslo:., se splatností do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření této smlouvy; třetí platba ve výši 90% z kupní ceny je splatná na účet budoucího prodávajícího číslo:, se splatností do 60 (šedesáti) dnů od zápisu dokončené jednotky do katastru nemovitostí a současně od uzavření této smlouvy. Tuto část kupní ceny hodlá budoucí kupující uhradit v části ve výši.,-kč z vlastních zdrojů a v části ve výši,-kč z hypotečního úvěru čerpaného budoucím kupujícím u: Budoucí kupující je povinen provést platby kupní ceny, včetně DPH, na účet budoucího prodávajícího zřízený u České spořitelny, a.s., číslo účtu:.., vždy pod variabilním symbolem:.. Případné platby poplatků a cen za klientské změny, jsou splatné na účet budoucího prodávajícího vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu:.. Všechny platby je budoucí kupující povinen provádět pod shora uvedeným variabilním symbolem Ke každé z plateb vystaví budoucí prodávající budoucímu kupujícímu fakturu daňový doklad. V případě změny sazby DPH, je budoucí prodávající povinen postupovat dle čl. IV., odstavce této smlouvy a budoucí kupující je povinen uhradit kupní cenu změněnou o výši aktuálního DPH Smluvní strany se dohodly, že na jakékoliv platby budoucího kupujícího vycházející z této smlouvy není ze strany budoucího kupujícího přípustné započtení Smluvní strany berou na vědomí, že pokud budoucí kupující bude čerpat na úhradu části kupní ceny u banky hypoteční úvěr, je třeba k zajištění hypotečního úvěru budoucího kupujícího zřídit k předmětu budoucího převodu ve prospěch financující banky zástavní právo. Budoucí prodávající se zavazuje na výzvu budoucího kupujícího zřídit pro zajištění tohoto hypotečního úvěru k předmětu budoucího převodu zástavní právo, a to bude-li předložený návrh zástavní smlouvy prost takových podmínek pro budoucího prodávajícího, které jsou v tomto typu smluvních vztahů zcela neobvyklé. Budoucí prodávající se v takovém případě zavazuje podepsat jako zástavce zástavní smlouvu k předmětu budoucího převodu do 5 (pěti) pracovních dnů poté, co mu byla budoucím kupujícím předložena. Náklady spojené s poskytnutím hypotečního úvěru, včetně nákladů na zřízení a vklad zástavního práva k předmětu budoucího převodu do katastru nemovitostí a pojištění předmětu zástavy, nese budoucí kupující. stránka 6

7 Článek VI. Technický stav jednotky, záruční podmínky 6.1. Budoucí prodávající se zavazuje realizovat výstavbu projektu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vydanými povoleními. Výstavbu projektu zajišťuje budoucí prodávající jako dodavatel Před uzavřením Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky budoucí prodávající vyzve budoucího kupujícího k prohlídce předmětu budoucího převodu za účelem zjištění případných vad a nedodělků (tzv. předpřejímka). O prohlídce bude sepsán písemný protokol zachycující veškeré zjištěné vady a nedodělky. Drobné vady a nedodělky budoucí prodávající odstraní ve lhůtě 30 dnů, nebude-li v protokolu stanovená jiná lhůta. Jiné než drobné vady a nedodělky, které brání v užívání jednotky, odstraní budoucí prodávající ve lhůtě vymezené v protokolu z prohlídky. Písemný protokol o prohlídce může být nahrazen přímo zápisem o odevzdání a převzetí předmětu budoucího převodu (čl. VII., odst. 7.2 této smlouvy) Budoucí prodávající se zavazuje poskytnout budoucímu kupujícímu záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců ode dne odevzdání předmětu budoucího převodu budoucímu kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na stavební část Budovy a nevztahuje se na zařízení instalované v Budově s vlastní zárukou a nebo na předměty krátkodobé spotřeby, u nichž platí zákonná záruční lhůta. Článek VII. Odevzdání předmětu budoucího převodu 7.1. Budoucí prodávající je povinen odevzdat předmět budoucího převodu budoucímu kupujícímu poté, co bude způsobem stanoveným v této smlouvě uhrazena celá kupní cena za předmět budoucího převodu a současně co bude mezi stranami uzavřena Smlouva o převodu vlastnictví jednotky a podán návrh na vklad vlastnického práva budoucího kupujícího k předmětu budoucího převodu do katastru nemovitostí (dále jen podmínky pro odevzdání). Oprávnění užívat předmět budoucího převodu vznikne budoucímu kupujícímu okamžikem, kdy mu byl způsobem uvedeným v následujícím odstavci 7.2 ze strany budoucího prodávajícího odevzdán Budoucí prodávající se zavazuje odevzdat předmět budoucího převodu budoucímu kupujícímu a budoucí kupující se zavazuje předmět budoucího převodu převzít nejpozději do 15 dnů ode dne splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci. O odevzdání a převzetí si strany sepíší a podepíší písemný zápis. Důvodem nepřevzetí předmětu budoucího převodu nejsou drobné vady a nedodělky, tj. takové vady a nedodělky, které nebrání užívání jednotky. Pokud si budoucí kupující předmět budoucího převodu nepřevezme ve stanovené lhůtě a neučiní tak ani na základě výzvy budoucího prodávajícího v náhradní lhůtě, uplynutím posledního dne náhradní lhůty se má předmět budoucího převodu za odevzdaný budoucímu kupujícímu a budoucím kupujícím za převzatý. Nebezpečí škody na věci přechází na budoucího kupujícího dnem odevzdání předmětu převodu budoucího převodu budoucímu kupujícímu Budoucí kupující je povinen umožnit budoucímu prodávajícímu, resp. jeho dodavatelům, po odevzdání jednotky přístup do jednotky za účelem provedení oprav a odstranění případných vad a nedodělků. Budoucí kupující se zavazuje po odevzdání předmětu budoucího převodu strpět omezení výkonu svých vlastnických práv ve vztahu ke společným stránka 7

8 částem budovy v důsledku provádění případných dokončovacích prací, a to v nezbytně nutném rozsahu Správa, provoz a opravy společných částí budovy bude zajišťována správcem, určeným budoucím prodávajícím do doby, než si společenství vlastníků vzniklé v budově vybere správce jiného. Budoucí prodávající současně pověří správce správou, údržbou a opravou společných částí budovy za podmínek a cen obvyklých s tím, že tyto podmínky budou platit do doby, než si společenství vlastníků vzniklé v budově neschválí a neuzavře se správcem podmínky vycházející z rozhodnutí společenství vlastníků. Budoucí kupující je povinen ode dne, kdy mu byla jednotka odevzdána, hradit příspěvky související se správou společných částí budovy a pozemků, náklady na služby, odměnu správce a další příspěvky případně určené všem vlastníkům jednotek v souvislosti se správou budovy a pozemků. Článek VIII. Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty 8.1. V případě, že budoucí kupující bude v prodlení: s úhradou některé své finanční povinnosti vzniklé dle této smlouvy o více než 15 dnů, je povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den svého prodlení; s uzavřením sjednané Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky o více než 15 dnů, je povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny předmětu budoucího převodu (kupní ceny bez DPH) za každý i započatý den svého prodlení V případě, že: budoucí kupující neuhradí kupní cenu nebo její část řádně a včas a bude v prodlení s její úhradou i po písemné upomínce budoucího prodávajícího obsahující určení náhradní lhůty splatnosti, která nebude kratší než 15 dnů; nebo budoucí kupující neuzavře s budoucím prodávajícím Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky ani do 60 dnů, co byla budoucímu kupujícímu odeslána prokazatelně výzva k jejímu uzavření a splněny podmínky pro její uzavření, které má plnit budoucí prodávající; nebo bude zjištěn úpadek budoucího kupujícího, či na jeho majetek bude vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí; má budoucí prodávající právo od této smlouvy jednostranně odstoupit V případě, že budoucí prodávající bude v prodlení: s odevzdáním předmětu budoucího převodu budoucímu kupujícímu o více než 15 dnů, s uzavřením sjednané Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky o více než 30 dnů, je povinen zaplatit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny (bez DPH) za každý i započatý další den svého prodlení V případě, že: budoucí prodávající neuzavře s budoucím kupujícím Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky ani do 60 dnů, co byla budoucímu prodávajícímu odeslána prokazatelně výzva k jejímu uzavření a splněny podmínky pro její uzavření nebo bude zjištěn úpadek budoucího prodávajícího, má budoucí kupující právo od této smlouvy odstoupit. stránka 8

9 8.5. Budoucí kupující má právo od této smlouvy odstoupit i bez udání důvodu. V tom případě je povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu odstupné ve výši ,-Kč, a to v termínu do 20 dnů ode dne nabytí účinků odstoupení. V případě, že budoucí kupující již uhradil budoucímu prodávajícímu část kupní ceny, započítává se tato platba (její část) na úhradu takto sjednaného odstupného V případě předčasného ukončení této smlouvy formou odstoupení učiněného kteroukoliv stranou v souladu s tímto článkem VIII., jsou smluvní strany povinny vzájemně si vrátit plnění, které jim bylo na základě této smlouvy druhou stranou poskytnuto, tedy: budoucí kupující je povinen odevzdat předmět budoucího převodu zpět budoucímu prodávajícímu, pokud mu již byl odevzdán, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí účinků odstoupení. Pokud bude budoucí kupující v prodlení se splněním této povinnosti, je povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den svého prodlení Budoucí kupující je povinen na své náklady zajistit nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinků odstoupení, výmaz zástavního práva uvedeného v odst této smlouvy z katastru nemovitostí, tj. zástavního práva vzniklého pro zajištění hypotečního úvěru budoucího kupujícího čerpaného na úhradu části kupní ceny dle této smlouvy. Pokud bude budoucí kupující v prodlení se splněním této povinnosti, je povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den svého prodlení Budoucí prodávající je povinen vrátit budoucímu kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za předmět budoucího převodu, a to ve lhůtě 20 dnů ode dne nabytí účinků odstoupení. Pokud bude budoucí prodávající v prodlení se splněním této povinnosti, je povinen zaplatit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den svého prodlení Ustanovení týkající se smluvních sankcí a nároků navazujících na odstoupení od této smlouvy a ustanovení, které upravují právní vztahy po ukončení této smlouvy, zůstávají platná a účinná i po odstoupení od této smlouvy. Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy smluvní pokutu strana oprávněná písemně vyúčtovala straně povinné. Článek IX. Společná ustanovení 9.1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy budou písemná a budou předána osobně nebo zaslána poštou doporučeně. Písemnost se považuje za doručenou při marném pokusu o doručení poštou, a to patnáctým dnem poté, kdy byla uložena na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl a nebo v případě odmítnutí převzetí zásilky se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy adresát zásilky její převzetí odmítl. Pro vyloučení pochybností se adresou pro zasílání písemností rozumí adresy uvedené u jednotlivých účastníků v záhlaví této smlouvy a v případě změny korespondenční adresy pak adresa, kterou adresát zásilky předem pro doručování písemně sdělil odesílateli Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyobrazení předmětu budoucí převodu v propagačních materiálech a komerční dokumentaci budoucího prodávajícího je pouze ilustrativní a nemusí proto být dodrženo (přesné barevné odstíny, umístění vybavení, které není předmětem koupě, rozsah zeleně apod.) Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody a ujednání, ústní i písemné, mezi smluvními stranami týkající se předmětu smlouvy. stránka 9

10 9.4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, takto označovanými a podepsanými oběma smluvními stranami. Článek X. Závěrečná ustanovení Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené nebo upravené jen částečně seřídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisy souvisejícími v platných zněních Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny u věcně příslušného soudu místně příslušného podle sídla budoucího prodávajícího Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou je: vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky schéma určující polohu jednotky v budově půdorysný nákres jednotky přehled standartního vybavení jednotky schéma umístění parkovacího stání pravidla pro řízení klientských změn V Brně dne. budoucí prodávající: budoucí kupující: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. PhDr. Tomáš Vavřík - jednatel stránka 10

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Galstian & Galstian Group, s.r.o. IČ 26736403 se sídlem Ovenecká 1109/21a, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem 1) JUDr. Věra Sedloňová insolvenční správkyně dlužníka.., r.č... trvale bytem jednající v rámci insolvenčního řízení sp.zn.. (jako

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami:

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010

SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 SMLOUVA O DÍLO č.021/2010 (dále jen smlouva ) uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku mezi MIJO-STAV stavby s.r.o. se sídlem : Ostrava, Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00 IČ: 27833551

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená ve smyslu 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen Smlouva") LINDĚ + WIEMANN CZ, s.r.o. se sídlem Lysá

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Kupní smlouva č. Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249

Kupní smlouva č. Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249 Kupní smlouva č. Smluvní strany: Kongresové centrum Praha, a. s. zastoupená: Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249 DIČ: CZ63080249 zápis v

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

III. Doba plnění. IV. Cena plnění

III. Doba plnění. IV. Cena plnění Úřad vlády České republiky ev. č. 15/268-0 SMLOUVA o zajištění služeb čistírny uzavřená na základě ust. 2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany Příkazní smlouva D994150176 uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany Povodí Labe, státní podnik se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES,

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, Smlouva o převodu nemovitostí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: společností AGENTURA

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015)

Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) Smlouva o dílo 2015/0844/0PS.DVZ (č. 67/3224/2015) "Zpracování studie a projektové dokumentace na revitalizaci parku Pod Plynojemem" 1. článek Smluvní strany 1.1 Objednatel: Městská část Praha 8 se sídlem:

Více

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Zhotovitel: Obec Šitbořice

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku Kupující: Prodávající: I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce.

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce. SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: HBH atelier s.r.o. se sídlem: Letkovská 5, 326

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

I. Preambule. 1.3 Dne 10.6.2014 zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí:

I. Preambule. 1.3 Dne 10.6.2014 zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

! MMOPP00A9YUJ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

! MMOPP00A9YUJ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Strana 1 (celkem 6) STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00A9YUJ SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany Indra-Šebesta v.o.s. se

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW Příloha č. 5 vzor smlouvy o dodávce HW, SW a poskytnutí licencí k SW SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 409 a násl.,

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

Více

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ( objednávky) a jsou platné a účinné ve všech bodech,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015 č.j.: 791/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 742 ze dne 07.10.2015 ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 - havarijní oprava hydroizolace suterenu kuchyně Rada městské

Více

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující )

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující ) Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O STUDIU. Účastníci smlouvy

SMLOUVA O STUDIU. Účastníci smlouvy SMLOUVA O STUDIU I. Účastníci smlouvy 1.Student (studentka)...dosud zájemce o studium, rodné číslo:..., bytem... PSČ:..., dále jen student na straně jedné a 2. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Č. SMLOUVY : SML/209/2015 UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy Kupní smlouva 1. Prodávající: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jenom prodávající ) a 2. Kupující: Město Mikulov Zastoupený: Rostislavem Koštialem, starostou města Mikulov

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 Česká republika Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28 IČ :

Více