Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Přítomni: Ing. I. Brabcová, Z. Ohnoutek, Mgr. R. Podlas, Ing. P. Ratiborský, Z. Tilšer, F. Cívela Omluven: Ing. J. Toufar Ověřovatel: Mgr. R. Podlas Hosté: Bc. J. Foltýn, Mgr. E. Daňková, JUDr. D. Fus, Ing. M. Polášek, D. Pálková, Ing. L. Náplava, Ing. M. Chrástová, S. Kozmíková, DiS., Mgr. E. Gajdošík, Ing. I. Šlíma, Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Stanovení ověřovatele zápisu 3. Kontrola zápisu z minulé schůze 4. Schválení programu jednání B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady NBTH, s.r.o. snížení základního kapitálu společnosti NBTH s.r.o. 2. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady NBTH, s.r.o. pořízení vozidla Škoda Fabia 3. Žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt. č. 114 v DPS č. p. 90 ul. Pod Kalvárií 4. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady NTV Cable s.r.o. stav pohledávek 5. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady NTV Cable s.r.o. odpisy pohledávek 6. Žádost společnosti MP Projekt s.r.o. o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro společnost E.ON Distribuce, a.s. 7. Stanovisko k plánu využívání ložiska a následné rekultivace v těžebním prostoru Napajedla IV.C/C 8. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Dokončení chodníku u zdravotního střediska 9. Příprava realizace projektu Zateplení objektu 1.základní školy v Napajedlích provádění zadavatelské činnosti na veřejnou zakázku 10. Uzavírka silnice III/4975 při akci automobilový slalom Mistrovství ČR, Rakouska a Zóna střední Evropa 11. Projednání návrhu Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro objekt SO 201 -dřevěná lávka v rámci stavby Cyklostezka podél Baťova kanálu 7.b. stavba Napajedla 1.část se společností Povodí Moravy, s.p. 12. Zadání veřejné zakázky na akci Napajedla- rekonstrukce ulice 1.máje 13. Výpůjčka části pozemku p. č. 2074/98 za účelem vybudování parkovacích stání v ulici Na Malině 14. Žádost spol. Zámek Napajedla s.r.o. o zabezpečení dodržování ustanovení Provozního řádu

2 2 15. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2012, rozdělení hospodářského výsledku do fondů a jejich čerpání v roce 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných městem 16. Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Matýsek, rozpočtové opatření č. 23/ Přehled pohledávek ke dni Zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků města Napajedla za rok Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Oblastní sdružení Zlín, základní organizace Napajedla 20. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Fatra Slavia Napajedla (oddíl kopané) 21. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro Občanské sdružení Za zdravá Napajedla 22. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro FOIBOS a.s. 23. Smlouva o uživatelské podpoře k PC informačnímu systému Pečovatelská služba 24. Ceník kopírovacích služeb na Městském úřadu Napajedla pro veřejnost 25. Dodatek č. 1 ke Směrnici o provozování silničních motorových vozidel pro potřeby města Napajedla 26. Smlouva o dílo č. P 01/2013 ze dne se společností Arita P spol. s r.o., Otrokovice na vypracování projektové dokumentace Studie pro zpřesnění hranic regionálního biocentra Pod Dubovou 27. Dodatek č. 1 ze dne ke smlouvě o dílo č. 01/2010 se společností urbanistický ateliér Zlín, s.r.o., na zhotovení projektové dokumentace Územní plán Napajedla 28. Smlouva o dílo ze dne se společností AMEC, s.r.o., Brno na zhotovení projektové dokumentace Aktualizace vyhodnocení vlivů územního plánu Napajedla na udržitelný rozvoj 29. Schválení finančních darů pro Klub kultury Napajedla, p. o. 30. Uzavření komunikace pro zajištění bezpečnosti při pořádání kulturních akcí 31. Přijetí finančního daru pro 1. základní školu Napajedla 32. Přijetí sponzorského daru pro DDM Matýsek 33. Žádost o poskytnutí prostor k pořádání akce ke Dni dětí 34. Provoz DDM Matýsek v měsících červen srpen Nabídka likvidace zdivočelých holubů na budově radnice 36. Zápis z jednání sboru pro občanské záležitosti dne 2. dubna Zápis z jednání sociální komise dne 17. dubna 2013 C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé 2. Závěr A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Starostka města Ing. Irena Brabcová přivítala přítomné a ve 14:00 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 4 členů rady města. 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Mgr. R. Podlas. 3. Zápis z jednání dne 29. dubna 2013 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený.

3 4. Starostka seznámila přítomné s programem, který byl schválen. 3 B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. se seznámila s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti NBTH, s.r.o. a u s n e s e n í m č. 53/1068/ základní kapitál společnosti NBTH, s.r.o. se snižuje o částku Kč ,00 ze stávající výše základního kapitálu Kč ,00 na novou výši základního kapitálu Kč ,00 - výše vkladu jediného společníka město Napajedla se mění z částky Kč ,00 na částku Kč ,00 základního kapitálu - částka odpovídající snížení základnímu kapitálu společnosti, tj. Kč ,00, bude vyplacena jedinému společníkovi město Napajedla v plné výši Ing. Ireně Brabcové, jednateli společnosti - zajistit zveřejnění tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku do 15 dnů po jeho přijetí, a to dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů - zajistit zápis v obchodním rejstříku o snížení základního kapitálu společnosti - zajistit výplatu finančních prostředků převodem na účet společníka Termín: průběžně 2. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NBTH, s.r.o. se seznámila s nabídkou na dodávku vozidla Škoda Fabia 1.2 HTP a u s n e s e n í m č. 53/1069/2013 nákup vozidla Škoda Fabia 1.2 HTP model FRESH od firmy DOBE - CAR s.r.o. za cenu Kč ,00 včetně DPH dle návrhu v příloze č. 1 b) pověřuje Ing. Miroslava Poláška, ředitele NBTH, s.r.o. uzavřením kupní smlouvy Termín: 31. května Rada města Napajedla se seznámila s žádostí, týkající se ukončení nájemní smlouvy na byt dohodou, a u s n e s e n í m č. 53/1070/2013 ukončení nájemní smlouvy na byt č. 114 v DPS č. p. 90, ul. Pod Kalvárií, dohodou ke dni

4 4 b) pověřuje Ing. Miroslava Poláška, ředitele NBTH, s.r.o. podpisem Dohody o zániku nájmu bytu Termín: 16. května Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila se stavem pohledávek k a bere ho na vědomí. 5. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila s návrhem odpisu pohledávek pro rok 2012 a u s n e s e n í m č. 53/1071/2013 odpisy nedobytných a nelikvidních pohledávek k datu společnosti NTV cable s.r.o. ve výši Kč ,00 dle návrhu v příloze č. 1 Ing. Lubomíru Náplavovi, řediteli NTV cable s.r.o. zajistit odpis pohledávek Termín: 31. května Rada města Napajedla projednala žádost společnosti MP Projekt s.r.o. o uzavření Smlouvy /001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro společnost E.ON Distribuce, a.s. v ulici Pod Kalvárií a u s n e s e n í m č. 53/1072/2013 Smlouvu /001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu Napajedla, Mimochodková, přípojka NN se společností E.ON Distribuce, a.s. dle předloženého znění v příloze č. 2 - zajistit sdělení stanoviska rady města žadateli - zajistit uzavření smlouvy Termín: 24. května Rada města Napajedla se seznámila s plánem využívání ložiska a následné rekultivace v těžebním prostoru Napajedla IV.C/C společnosti CEMEX Sand, k.s. a u s n e s e n í m č. 53/1073/2013 a) souhlasí s plánem využívání ložiska a následné rekultivace v těžebním prostoru Napajedla IV.C/C sdělit písemné stanovisko rady města žadateli Termín: 20. května 2013

5 5 8. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Dokončení chodníku před zdravotním střediskem a u s n e s e n í m č. 53/1074/2013 smlouvu o dílo se společností TRADIX REALIZACE s.r.o. na provedení akce Dokončení chodníku před zdravotním střediskem za cenu Kč ,00 vč. DPH dle návrhu v příloze č. 1 b) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností TRADIX REALIZACE s.r.o. na realizaci akce Dokončení chodníku před zdravotním střediskem Termín: 31. května 2013 c) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 31. srpna Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Mandátní smlouvy se společností VIOLETTE, s.r.o., jejímž předmětem je provedení zadavatelské činnosti na výběr dodavatele na akci Zateplení objektu 1.základní školy v Napajedlích, na kterou byla podána žádost o dotaci z OPŽP, a u s n e s e n í m č. 53/1075/2013 dohodu o ukončení platnosti a účinnosti Mandátní smlouvy č mezi městem Napajedla a společností VIOLETTE, s.r.o. dle návrhu v příloze č. 1 b) schvaluje Mandátní smlouvu č se společností VIOLETTE, s.r.o., jejímž jménem jedná Ing. Monika Medková, jednatelka společnosti, jejímž předmětem je pro město Napajedla provést zadávací řízení na veřejnou zakázku Zateplení objektu 1. základní školy v Napajedlích dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů, v předloženém znění dle přílohy č. 2 c) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem předmětné smlouvy a dohody Termín: 20. května 2013 V 15:05 hodin přišel Z. Tilšer, přítomno 5 členů rady města. 10. Rada města Napajedla projednala žádost RALLYE AUTO KLUB V AČR o souhlas s konáním automobilového slalomu - Mistrovství ČR, Rakouska a Zóna střední Evropa na silnici III/4975 u obce Komárov konané dne v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin a u s n e s e n í m č. 53/1076/2013 a) souhlasí se zvláštním užíváním a uzavírkou silnice III./4975 z důvodu konání sportovní akce Automobilový slalom - Mistrovství ČR, Rakouska a Zóna střední Evropa konané dne v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin a s tím související objízdnou trasou

6 6 a s přechodným dopravním značením pod podmínkou zajištění dopravního značení a bezpečnosti silničního provozu po celou dobu konání akce; současně se vzdává práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ustanovení 36 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů sdělit žadateli vyjádření rady města Termín: 17. května Rada města Napajedla projednala návrh Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro objekt SO 201 dřevěná lávka budovaný v rámci stavby Cyklostezka podél Baťova kanálu 7b. stavba Napajedla 1.část se společností Povodí Moravy, s.p. a u s n e s e n í m č. 53/1077/2013 Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavební objekt SO 201 dřevěná lávka v rámci stavby Cyklostezka podél Baťova kanálu 7b. stavba Napajedla 1.část na části pozemku KN p. č. 6447/1 se společností Povodí Moravy, s.p. v předloženém znění dle přílohy č. 1 zajistit uzavření smlouvy Termín: 15. května Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Napajedla rekonstrukce ulice 1. máje a u s n e s e n í m č. 53/1078/2013 na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., výběr nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Napajedla rekonstrukce ulice 1. máje dle přiložené přílohy č. 1 b) schvaluje smlouvu o dílo s vybraným uchazečem se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Zlín, na provedení akce Napajedla rekonstrukce ulice 1. máje za cenu Kč ,00 vč. DPH v souladu s nabídkou uchazeče c) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Zlín, na realizaci akce Napajedla rekonstrukce ulice 1. máje v souladu s nabídkou uchazeče Termín: ihned po ukončení výběrového řízení d) ukládá zajistit realizaci akce Termín: 20. října 2013

7 7 13. Rada města Napajedla projednala záležitost vybudování čtyř parkovacích stání v ulici Na Malině a využití části pozemku KN p. č. 2074/98 a 2120/1 v k. ú. Napajedla a u s n e s e n í m č. 53/1079/2013 a) vyhlašuje záměr výpůjčky na část pozemku KN p. č. 2074/98 a p. č. 2120/1 o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem vybudování čtyř parkovacích stání v ul. Na Malině dle předloženého návrhu v příloze č. 3 b) vyhlašuje záměr výpůjčky na část pozemku KN p. č. 2074/98 a p. č. 2120/1 o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Napajedla za účelem vybudování čtyř parkovacích stání v ul. Na Malině dle předloženého návrhu v příloze č. 4 c) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměrů na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 20. května sdělit stanovisko rady města žadateli Termín: 28. května nechat vypracovat smlouvu o výpůjčkách a předložit ke schválení radě města Termín: červenec Rada města Napajedla se seznámila s žádostí společnosti Zámek Napajedla s.r.o. poukazující na problémy vznikající kolem výkonu práva odpovídající uzavřené smlouvě o věcném břemenu, kde město Napajedla je oprávněný z věcného břemene a společnost Zámek Napajedla s.r.o. jako povinný a vzala na vědomí ústní informaci Mgr. Evy Gajdošík, že uvedenou záležitost postoupila k řešení advokátní kanceláři HVH Legal Brno. 15. Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za rok 2012, s rozdělením hospodářského výsledku do fondů a jejich čerpáním v roce 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných městem, a u s n e s e n í m č. 53/1080/2013 účetní závěrku za rok 2012 u příspěvkových organizací: - 1. základní škola Napajedla příloha č. A1-2. základní škola Napajedla příloha č. A2 - Mateřská škola Napajedla příloha č. A3 - Dům dětí a mládeže Matýsek příloha č. A4 - Služby města Napajedla příloha č. A5 - Klub kultury Napajedla příloha č. A6 b) schvaluje hospodářský výsledek za rok 2012 u příspěvkových organizací: - 1. základní škola Napajedla hospodářský výsledek zisk ,86 Kč - 2. základní škola Napajedla hospodářský výsledek zisk ,02 Kč - Mateřská škola Napajedla hospodářský výsledek zisk ,53 Kč - Dům dětí a mládeže Matýsek hospodářský výsledek zisk ,53 Kč - Služby města Napajedla hospodářský výsledek zisk ,86 Kč - Klub kultury Napajedla hospodářský výsledek zisk ,00 Kč

8 8 c) schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 u příspěvkových organizací do zákonem stanovených fondů: - 1. základní škola Napajedla: do rezervního fondu ,86 Kč, do fondu odměn ve výši ,00 Kč - 2. základní škola Napajedla: do rezervního fondu ,02 Kč, do fondu odměn ve výši ,00 Kč - Mateřská škola Napajedla: do rezervního fondu ,53 Kč, do fondu odměn ve výši ,00 Kč - Dům dětí a mládeže Matýsek: do rezervního fondu ,53 Kč, do fondu odměn ve výši 7.700,00 Kč - Služby města Napajedla: do rezervního fondu ,86 Kč - Klub kultury Napajedla: do rezervního fondu ,00 Kč d) schvaluje čerpání fondů u příspěvkových organizací následně: - 1. základní škola Napajedla: fond odměn ve výši ,00 Kč, fond rezervní ve výši ,00 Kč, převod z rezervního fondu do fondu investičního ve výši ,00 Kč, odvod zřizovateli z investičního fondu ve výši ,00 Kč (příloha č. B1a a C1a), v případě, že nebude schválen dotační projekt ROP SM Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Napajedla, bude čerpán fond odměn ve výši ,00 Kč a fond rezervní ve výši ,00 Kč (příloha B1b a C1b) - 2. základní škola Napajedla: fond odměn ve výši ,00 Kč, fond rezervní ve výši ,00 Kč, převod z rezervního fondu do fondu investičního ve výši ,00 Kč, odvod zřizovateli z investičního fondu ve výši ,00 Kč (příloha č. B2a a C2a), v případě, že nebude schválen dotační projekt ROP SM Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Napajedla, bude čerpán fond odměn ve výši ,00 Kč a fond rezervní ve výši ,00 Kč a fond investiční ve výši ,00 Kč (příloha č. B2b a C2b) - Mateřská škola Napajedla: fond odměn ve výši ,00 Kč, fond rezervní ve výši ,00 Kč, převod z rezervního fondu do fondu investičního ve výši ,00 Kč, fond investiční ve výši ,00 Kč, odvod zřizovateli z investičního fondu ve výši ,00 Kč (příloha č. B3 a C3) - Dům dětí a mládeže Matýsek: fondu odměn ve výši ,00 Kč, fond rezervní ve výši ,00 Kč (příloha č. B4 a C4) - Služby města Napajedla: převod z rezervního fondu do fondu investičního ve výši ,00 Kč, fond investiční ve výši ,00 Kč (příloha č. B5 a C5) - Klub kultury Napajedla: fond odměn 1415,89 Kč, fond rezervní ve výši ,00 Kč, investiční fond ve výši ,00 Kč (příloha č. B6) e) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu finančního odboru sdělit stanovisko rady města ředitelům uvedených příspěvkových organizací k bodům a) až d) Termín: 31. května 2013 f) ukládá ředitelům uvedených příspěvkových organizací - zajistit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 dle schváleného usnesení v bodě c) Termín: 30. června zajistit čerpání fondů v roce 2013 dle schváleného usnesení v bodě d) Termín: 31. prosince 2013

9 9 16. Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na úpravu rozpočtu města z důvodu přijetí a poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Matýsek, Napajedla, a u s n e s e n í m č. 53/1081/2013 rozpočtové opatření č. 23/2013: - v příjmové části rozpočtu navýšení ve třídě 4 transfery o částku Kč 7.000,00 z titulu přijetí dotace z rozpočtu Zlínského kraje - ve výdajové části rozpočtu navýšení o částku Kč 7.000,00 v oddíle 34 Tělovýchova a zájmová činnost na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Matýsek ORJ 2420 Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního - zajistit změnu rozpočtu města na rok zajistit zaslání příspěvku příspěvkové organizaci Termín: 31. května Rada města Napajedla se seznámila se stavem pohledávek ke dni dle příloh I. a II. a bere ho na vědomí. 18. Rada města Napajedla se seznámila se Závěrečnou zprávou o provedení inventarizace majetku a závazků města Napajedla za rok 2012 a bere uvedenou zprávu na vědomí. 19. Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a u s n e s e n í m č. 53/1082/2013 přidělení finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na nákup vakcinace a krmiva na zahraniční závody, opravu a údržbu zařízení pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Oblastní sdružení Zlín, třída Tomáše Bati 508, Zlín, IČ: , základní organizaci Napajedla, dle přílohy č. 1 b) schvaluje uzavření smlouvy s žadatelem o poskytnutí finančních prostředků dle návrhu v příloze č. 2 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2013: převod finančních prostředků v objemu Kč ,00 z rezervy na spolky ORJ 2411 do oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost pro Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů Oblastní sdružení Zlín, základní organizace Napajedla, ORJ 2442 d) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem a zajištění výplaty příspěvku Termín: v průběhu roku 2013 Hlasování: pro 4 proti 1 zdržel se 0

10 20. Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a u s n e s e n í m č. 53/1083/ a) doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na podporu rozvoje mládežnické kopané ve městě Napajedla pro TJ Fatra Slavia Napajedla, Komenského 101, Napajedla, IČ: b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy s žadatelem o poskytnutí finančních prostředků dle doporučení návrhu smlouvy v příloze č. 1 c) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 20/2013: převod finančních prostředků v objemu Kč ,00 z rezervy na spolky ORJ 2411 do oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost pro TJ Fatra Slavia ORJ 2464 d) ukládá Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města předložit materiál k projednání zastupitelstvu města dne 19. června Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a u s n e s e n í m č. 53/1084/2013 a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení finančního příspěvku ve výši Kč ,00 pro Občanské sdružení - Za zdravá Napajedla, K Pahrbku 1567, Napajedla, na konzultace s odborníky na životní prostředí, právní poradenství, cestovné, kancelářské výdaje dle přílohy č. 1 Zbyňku Ohnoutkovi, místostarostovi města - předložit materiál k projednání zastupitelstvu města dne 19. června 2013 Stanislavě Kozmíkové, DiS., životní prostředí - předložit radě města k projednání požadavek na uvolnění financí na zajištění provedení: biomonitoringu v okolí průmyslové zóny Slávia dle metodiky sdružení ARNIKA rozšíření analýzy vzorků půdy o dopad na zdravotní rizika rozbor těla ryby z odstavného ramene Pahrbek umístění trvalého monitorovacího zařízení kvality ovzduší ústavu RECETOX do průmyslového areálu Slávia Termín: 29. května Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančního příspěvku a u s n e s e n í m č. 53/1085/2013 přidělení finančního příspěvku ve výši Kč ,00 na přípravu výstavy Život a tvorba architekta Miroslava Lorence pro FOIBOS BOOKS s.r.o. dle přílohy č. 1 b) schvaluje uzavření smlouvy s žadatelem o poskytnutí finančních prostředků dle návrhu v příloze č. 2

11 11 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2013: převod finančních prostředků v objemu Kč ,00 z rezervy na spolky ORJ 2411 do oddílu 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky pro FOIBOS BOOKS s.r.o. d) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem a zajištění výplaty příspěvku Termín: v průběhu roku Rada města Napajedla projednala návrh Smlouvy o uživatelské podpoře k PC informačnímu systému Pečovatelská služba a u s n e s e n í m č. 53/1086/2013 Smlouvu o uživatelské podpoře k PC informačnímu systému Pečovatelská služba dle návrhu v příloze č. 1 b) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy Termín: ihned 24. Rada města Napajedla projednala předložený návrh ceníku kopírovacích služeb pro veřejnost a u s n e s e n í m č. 53/1087/2013 ceník kopírovacích služeb pro veřejnost v předloženém znění dle přílohy č. 1 Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit realizaci přijatého usnesení v rámci městského úřadu Termín: trvale 25. Rada města Napajedla projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke Směrnici o provozování silničních motorových vozidel pro potřeby města Napajedla a u s n e s e n í m č. 53/1088/2013 předložený Dodatek č. 1 ke Směrnici o provozování silničních motorových vozidel pro potřeby města Napajedla dne návrhu v příloze č. 1 Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit realizaci přijatého usnesení Termín: 20. května 2013

12 Rada města Napajedla projednala smlouvu o dílo č. P - 01/2013 ze dne se společností Arvita P spol. s r.o. na vypracování projektové dokumentace Studie pro zpřesnění hranic regionálního biocentra Pod Dubovou a u s n e s e n í m č. 53/1089/2013 smlouvu o dílo č. P - 01/2013 ze dne se společností Arvita P spol. s r.o. na vypracování projektové dokumentace Studie pro zpřesnění hranic regionálního biocentra Pod Dubovou b) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podepsáním smlouvy o dílo č. P - 01/2013 ze dne Termín: 22. května 2013 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2013: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč ,00 z běžné rezervy do oddílu 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj na úhradu projektové dokumentace Studie pro zpřesnění hranic regionálního biocentra Pod Dubovou ORJ 2202 d) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit změnu rozpočtu města na rok 2013 Termín: 31. května Rada města Napajedla projednala dodatek č. 1 ze dne ke smlouvě o dílo č. 01/2010 s URBANISTICKÝM ATELIÉREM Zlín, s r.o., na zhotovení projektové dokumentace Územní plán Napajedla a u s n e s e n í m č. 53/1090/2013 dodatek č. 1 ze dne ke smlouvě o dílo č. 01/2010 se společností URBANISTICKÝ ATELIÉR Zlín, s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace Územní plán Napajedla b) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem dodatku č. 1 ze dne ke smlouvě o dílo č. 01/2010. Termín: 22. května Rada města Napajedla projednala smlouvu o dílo ze dne se společností AMEC, s r.o. na zhotovení projektové dokumentace Aktualizace vyhodnocení vlivů územního plánu Napajedla na udržitelný rozvoj a u s n e s e n í m č. 53/1091/2013 smlouvu o dílo ze dne se společností AMEC s r.o. na zhotovení projektové dokumentace Aktualizace vyhodnocení vlivů územního plánu Napajedla na udržitelný rozvoj b) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města

13 13 podepsáním smlouvy o dílo ze dne Termín: 22. května Rada města Napajedla projednala návrh na schválení finančních darů pro Klub kultury Napajedla, příspěvkovou organizaci a u s n e s e n í m č. 53/1092/2013 přijetí finančních darů pro Klub kultury Napajedla, příspěvkovou organizaci na 56. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla od níže uvedených společností: - MATCHBALL s.r.o ,00 Kč - BRAMO, spol. s r.o ,00 Kč - PLYNOSYSTÉM ZLÍN, s.r.o ,00 Kč - FIT CENTRUM SLAVIA (INTEX,spol.s r.o.) 2.000,00 Kč - EKOLOR, s.r.o ,00 Kč - NapaBike 1.000,00 Kč Kristině Frascaové, ředitelce Klubu kultury Napajedla využít finanční dary v souladu s účelem darování 30. Rada města Napajedla projednala návrh na schválení uzavření komunikace na žádost Klubu kultury Napajedla, příspěvkové organizace a u s n e s e n í m č. 53/1093/ uzavření komunikace dne od 17:30 hodin do 21:00 hodin ulice Na Kapli (pouze část u parku) z důvodu konání promenádního koncertu v prostoru před kinem - uzavření komunikace dne od 18:30 hodin do 21:00 hodin z důvodu konání Svatováclavských slavností, kdy ve večerních hodinách bude městem procházet průvod s pochodněmi; trasa bude totožná jako v předešlém roce 2012 a to: Klub kultury zámecký park ul. Komenského ul. Palackého Masarykovo náměstí kostelní schodiště ul. Komenského zámecký park; jde tedy u uzavření silnice na ulici Komenského od zámku ke kostelu po celou dobu a pak část ulice Komenského, Palackého, Masarykovo náměstí pouze po dobu nezbytně nutnou. tedy od 18:30 hodin do ukončení průvodu na této trase zajistit nutnou legislativu v dané věci Termín: průběžně 31. Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na schválení přijetí finančního daru pro 1. základní školu Napajedla a u s n e s e n í m č. 53/1094/2013 přijetí finančního daru ve výši Kč ,00 od dárce Continental Barum s.r.o. pro 1. základní školu Napajedla, příspěvkovou organizaci, na nákup učebnic a učebních pomůcek

14 Mgr. Daně Pospíšilové, ředitelce 1. ZŠ využít finanční dar v souladu s účelem darování Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na přijetí sponzorského daru pro Dům dětí a mládeže Matýsek a u s n e s e n í m č. 53/1095/2013 přijetí sponzorského daru ve výši Kč ,00 od dárce Continental Barum s.r.o. pro Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvkovou organizaci, na nákup drobného hmotného majetku přenosných vysílaček a přenosného CD přehrávače pro potřeby výuky Miroslavě Vavrušové, ředitelce DDM Matýsek využít finanční dar v souladu s účelem darování 33. Rada města Napajedla byla seznámena s žádostí Domu dětí a mládeže Matýsek, příspěvkové organizace o poskytnutí prostor parku Na Kapli k pořádání akce ke Dni dětí s názvem Filmové dobrodružství dne a u s n e s e n í m č. 53/1096/2013 schvaluje poskytnutí prostor parku v ulici Na Kapli k pořádání akce Domu dětí a mládeže Matýsek Filmové dobrodružství dne 25. května Rada města Napajedla se seznámila s provozem v měsících červen až srpen 2013 a přehledem táborů Domu dětí a mládeže Matýsek, příspěvkové organizace, Napajedla, a bere je na vědomí. 35. Rada města Napajedla se seznámila s nabídkou odchytu a likvidace zdivočelých holubů na budově radnice a u s n e s e n í m č. 53/1097/2013 a) souhlasí s provedením odchytu a likvidace zdivočelých holubů na budově radnice společností PREDATOR 3D s.r.o. za cenu Kč ,00 včetně DPH zajistit realizaci prostřednictvím společnosti PREDATOR 3D s.r.o. Termín: 30. srpna 2013 Hlasování: pro 4 proti 2 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila se zápisem z jednání sboru pro občanské záležitosti konaného dne 2. dubna 2013.

15 Rada města Napajedla se seznámila se zápisem z jednání sociální komise konaného dne 17. dubna C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 2. Závěr Přílohou zápisu je hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům. Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 17:45 hodin ukončila. Ing. Irena Brabcová, v. r. Zbyněk Ohnoutek, v. r. starostka místostarosta Mgr. Robert Podlas, v. r. ověřovatel

16 16 Hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům Bod č. Ing. Irena Brabcová František Cívela Zbyněk Ohnoutek Mgr. Robert Podlas Ing. Pavel Ratiborský Zbyněk Tilšer Ing. Jaroslav Toufar 1 A - A A A A - A A A A - A A A B - B B B A - A A A A - A A A A - A A A A - A A A A - A A A A - A A A A - A A A A - 12 A - A A A A - 13 A - A A A A - 14 B - B B B B - 15 A - A A A A - 16 A - A A A A - 17 S - S S S S - 18 S - S S S S - 19 A - A N A A - 20 A - A A A A - 21 A - A A A A - 22 A - A A A A - 23 A - A A A A - 24 A - A A A A - 25 A - A A A A - 26 A - A A A A - 27 A - A A A A - 28 A - A A A A - 29 A - A A A A - 30 A - A A A A - 31 A - A A A A -

17 17 32 A - A A A A - 33 A - A A A A - 34 B - B B B B - 35 A A N A A N - 36 S S S S S S - 37 S S S S S S - Vysvětlivky: A pro přijetí navrhovaného usnesení 0 nehlasoval N proti přijetí navrhovaného usnesení / usnesení k bodu se nepřijímalo Z zdržel se - nepřítomen na RM S seznámení se B bere na vědomí

最新执法工作手册(九十八)

最新执法工作手册(九十八) ..................... I ...................................... II ............................... III ' ' 24 9 11 [2000]25 12 2001 1 20 ?br>

Více

業 用 地 出 讓 最 低 價 標 準 不 得 低 於 土 地 取 得 成 本 土 地 前 期 開 發 成 本 和 按 規 定 收 取 的 相 關 費 用 之 和 工 業 用 地 必 須 採 用 招 標 拍 賣 掛 牌 方 式 出 讓 其 出 讓 價 格 不 得 低 於 公 佈 的 最 低 價 標

業 用 地 出 讓 最 低 價 標 準 不 得 低 於 土 地 取 得 成 本 土 地 前 期 開 發 成 本 和 按 規 定 收 取 的 相 關 費 用 之 和 工 業 用 地 必 須 採 用 招 標 拍 賣 掛 牌 方 式 出 讓 其 出 讓 價 格 不 得 低 於 公 佈 的 最 低 價 標 我 們 為 一 間 所 有 運 營 均 在 中 國 進 行 的 甲 級 物 流 設 施 供 應 商 以 下 為 對 我 們 在 中 國 的 業 務營運有重大關係的中國法律及法規概要 項目的開發 開發用地 儘 管 中 國 的 所 有 土 地 均 歸 國 家 或 集 體 所 有 然 而 個 人 及 企 業 可 獲 得 土 地 使 用 權 及 持 有 有關土地使用權作開發用途 全 國 人 民 代 表 大

Více

条款

条款 中 银 保 险 有 限 公 司 国 内 贸 易 信 用 保 险 (C 款 ) 条 款 1. 承 保 范 围 1.01 被 保 险 人 所 获 得 的 保 障 我 们 是 特 别 条 款 中 所 称 的 保 险 人 我 们 向 您, 即 特 别 条 款 中 所 称 的 被 保 险 人, 签 发 本 保 单, 并 就 本 保 单 收 取 保 险 费 根 据 保 单 的 条 款 和 条 件, 如 果 由

Více

二零零七年十月十五日會議

二零零七年十月十五日會議 二 零 零 七 年 十 月 十 五 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 CB(1)21/07-08(01) 號 文 件 立 法 會 公 務 員 及 資 助 機 構 員 工 事 務 委 員 會 公 務 員 事 務 局 的 政 策 措 施 目 的 二 零 零 七 至 零 八 年 施 政 報 告 和 施 政 綱 領 載 列 政 府 的 新 措 施 和 各 項 持 續 推 行 的 措 施 本 文 件 詳

Více

Microsoft Word - tp20141223cb4-270-3-c.doc

Microsoft Word - tp20141223cb4-270-3-c.doc CB(4)270/14-15(03) 二 零 一 四 年 十 二 月 二 十 三 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 交 通 事 務 委 員 會 建 議 在 運 輸 署 開 設 一 個 常 額 總 機 電 工 程 師 職 位 和 一 個 常 額 首 席 行 政 主 任 職 位 目 的 本 文 件 就 在 運 輸 署 由 二 零 一 五 年 四 月 一 日 起 開 設 兩 個 常 額 首 長 級

Více

立 法 會 CB(2)2170/14-15(01) 號 文 件 關 愛 基 金 援 助 項 目 再 次 推 出 非 公 屋 非 綜 援 的 低 收 入 住 戶 一 次 過 生 活 津 貼 成 效 檢 討 報 告 背 景 關 愛 基 金 ( 基 金 ) 於 2015 年 1 月 2 日 起 再 次 推 出 非 公 屋 非 綜 援 的 低 收 入 住 戶 一 次 過 生 活 津 貼 項 目 ( 再 推

Více

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Více

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持 立 法 會 CB(4)1287/14-15(01) 2015 年 7 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 在 學 校 推 行 德 育 及 公 民 教 育 前 言 本 文 件 旨 在 就 學 校 教 育 中 推 行 德 育 及 公 民 教 育 的 進 展 ( 包 括 基 本 法 教 育 及 推 廣 對 一 國 兩 制 的 認 識 ), 匯 報 德 育 及 公

Více

2014教师资格证考试《中学综合素质》仿真模拟题(4)

2014教师资格证考试《中学综合素质》仿真模拟题(4) 2016 教 师 资 格 证 考 试 中 学 综 合 素 质 仿 真 模 拟 题 (4) 一 单 项 选 择 题 ( 在 每 小 题 列 出 的 四 个 备 选 项 中 只 有 一 个 是 符 合 题 目 要 求 的, 错 选 多 选 或 未 选 均 不 得 分 本 大 题 共 29 小 题, 每 小 题 2 分, 共 58 分 ) 1. 教 师 要 具 有 符 合 时 代 特 征 的 学 生 观

Více

福 建 福 州 市 长 乐 市 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 长 乐 市 吴 航 洪 鸣 家 用 电 器 维 修 店 长 乐 市 西 洋 北 路 69 号 0591-28805221 0591-350200 福 建 福 州 市 平 潭 县 电 视 机 影 音 及 配 件

福 建 福 州 市 长 乐 市 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 长 乐 市 吴 航 洪 鸣 家 用 电 器 维 修 店 长 乐 市 西 洋 北 路 69 号 0591-28805221 0591-350200 福 建 福 州 市 平 潭 县 电 视 机 影 音 及 配 件 市 / 县 可 服 务 产 品 服 务 中 心 名 称 服 务 中 心 地 址 联 系 电 话 传 真 邮 政 编 码 安 徽 安 庆 市 大 观 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 安 庆 市 仁 和 家 用 电 器 维 修 部 安 庆 市 德 宽 路 109 号 0556-5515163 0556-5515163 246004 安 徽 安 庆 市 潜 山 县 小 家 电

Více

2,300 4,17931.7% - 44 -

2,300 4,17931.7% - 44 - [ ][ ] [ ]171,151 80080 B2B15 250-43 - 2,300 4,17931.7% - 44 - 0.9% 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 24.7% 24.0% 0.0-45 - 4 8,500-46 - 1,202,200,00027.9% 13.0% 2,425,500,000 15.1% 3000.0 2500.0 2000.0 10.6%

Více

养鸭实用技术(三)

养鸭实用技术(三) I...1...3...4...5...7...8...13...15...16...17...21...24...27...30 8...32...34...36...38...40 SM3...41...47...49...55 ...59...61...65...66...68...70...71...72...75...77...82...85...88...90...92...94 II

Více

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 李 年 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷 烈 不 了 理 論 年 論 歷 說 論 度 離 度 歷 論 良 略 良 異 異 離 連 論 歷 不 不 異 論 行 行 度 切 履 來 行 論 更 論 論 離 異 度 歷 度 論 良 良 復 略 履 略 I 離 不 論 論 參 II 論 論 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷

Více

游戏攻略大全(五十二).doc

游戏攻略大全(五十二).doc ...1 III...1...2...7... 11...14...21...29...32 4...38...50...55...56...61...62 2...66 3...88... 101... 124... 134... 134... 138... 141 I ... 145... 148... 150 II 1 III 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

游戏攻略大全(五十一).doc

游戏攻略大全(五十一).doc I...1...5...5...12 2...12...13...13...14...15...15...16...17...17...18...19...20...21...21...22...23...24...24...25 II...26...27...27...28...29...30...30...48...48...51...54...63 -...67...67...75...81...86...89...94...94...97...

Více

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ 事 業 篇 年 級 課 題 名 稱 目 標 1. 讀 書 時 讀 書 遊 戲 時 遊 戲 生 活 計 劃 初 2. 一 寸 光 陰 一 寸 金 處 事 態 度 3. 職 業 分 類 職 業 資 訊 1. 個 人 每 天 生 活 時 間 表 生 活 計 劃 中 2. 誰 的 工 作 處 事 態 度 3. 十 條 問 題 猜 一 猜 職 業 資 訊 1. 時 間 投 資 大 拍 賣 生 活 計 劃 高

Více

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 01165 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 1 14.22 14.07 5% 25% 14 14 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 2016 12 30 (i) (ii)

Více

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc 城 市 規 劃 委 員 會 鄉 郊 及 新 市 鎮 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 一 月 二 十 三 日 下 午 二 時 三 十 分 舉 第 3 8 8 次 會 議 記 錄 行 的 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 主 席 陳 偉 明 先 生 簡 松 年 先 生 梁 廣 灝 先 生 吳 祖 南 博 士 鄭 恩 基 先 生 鄺 心 怡 女 士 陳 漢 雲 教 授

Více

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II ..1.1.1.1.4. 4.....5...11.13... 13...23.........31........42....42 57.......70...70... 75.......83......83......88....100..115.115.127.130..137.137.138..141 III 1979 860 1 1979 1980 4 1987 1979 34

Více

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc 城 市 規 劃 委 員 會 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 十 月 九 日 上 午 九 時 舉 行 的 第 4 0 5 次 會 議 記 錄 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 黃 遠 輝 先 生 主 席 副 主 席 陳 華 裕 先 生 陳 弘 志 先 生 梁 乃 江 教 授 林 雲 峰 教 授 杜 本 文 博 士 邱 小 菲 女 士 陳 家 樂 先 生 陳

Více

穨cwht.PDF

穨cwht.PDF 1 3 3 4 5 6 6 8 10 12 13 13 14 15 16 ii 17 17 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 iii 29 29 29 30 30 31 31 32 33 1 85 000 70% 2 1 1 41 3 1 1 1 2 1 3 (a) 4 (b) (c) (d) 1 4 1 5 1.6% 457 000

Více

900502_Oasis.indb

900502_Oasis.indb 2010 1 22 93 1996 4 1 2009 8 27 2015 4 24 2005 5 1 94 12 95 2013 5 15 2 2005 12 1 2015 5 30 1993 11 12011 1 8 96 1994 10 11 1996 2005 3 28 2005 5 1 2009 10 11 97 98 (i) (ii) (iii) 2002 11 1 2014 8 31 2015

Více

bnb.PDF

bnb.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-6 - 5 5 900,000,000 2 10 10 10 10-7 - - 8 - - 9 - -14,833.25 (%) (%) - 10 - - 11 - 277.84 0 21,003.87 6668.57 355.99 18,421.47 405.7290.67 0 0 399.79-12

Více

untitled

untitled 2016 3 175,688 163,875 510,091 493,725 (85,912) (81,373) (253,533) (262,191) 89,776 82,502 256,558 231,534 3 611 827 3,158 7,011 3 656 326 2,768 1,480 (53,355) (48,544) (148,127) (120,526) (12,592) (14,056)

Více

Microsoft Word - 75413980_4

Microsoft Word - 75413980_4 中 国 资 产 管 理 业 翘 首 等 待 修 订 后 的 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 规 的 施 行 2012 年 12 月 28 日, 业 内 期 盼 已 久 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 新 基 金 法 ) 修 订 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行 为 了 支 持 新 基 金 法 的 实 施, 有 关 监 管 部 门, 主

Více

郑州大学(下).doc

郑州大学(下).doc ...1...10 ( )...12...14...18...20...24...26...30...33...37...39...42...45...48...52...53 I ...57...63...65...74...82...84...85...87...91...95...97... 101... 103... 106... 109... 115... 124... 126... 128

Více

厨房小知识(六)

厨房小知识(六) ...1...1...2...2...4...6...7...8...9...10...13...14...17...18...20...20...21...23...24...24...26...27...28 I II...31...32...32...35...36...39...40...41...41...42...43...44...47?...49...50...52...53...54...54...60...67...68...69

Více

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理 目 党 政 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 委 理 论 中 心 组 学 习 制 度...1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 职 工 政 治 理 论 学 习 制 度...4 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 实 施 办 法 ( 试 行 )...6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 暂 行 规 定...18

Více

2005 2005 12

2005  2005 12 2005 2005 http://www.nsfc.gov.cn 2005 12 2005...1 1-1 2005...1 1-2 2005...2 1-3 2005...5 1-4 2005...6 1-5 2005...7 1-6 2005...8 1-7 2005...9 1-8 2005...10 1-9 2005 200...11 1-10 2005...21 1-11 2005...61

Více

游戏攻略大全(五十).doc

游戏攻略大全(五十).doc I...1...2...18...32...37...39...40...40...41...41...41...42...42...42...43...44...44...44...45...45...45...46 ...46...46...47...47...47...47...48...48...48...49...51...72...80...82...85...86...91...94...97

Více

金融英语证书考试大纲

金融英语证书考试大纲 金 融 英 语 证 书 考 试 大 纲 第 一 部 分 考 试 说 明 一 考 试 目 的 金 融 英 语 证 书 考 试 是 国 家 级 行 业 性 专 业 外 语 水 平 考 试, 旨 在 通 过 统 一 的 标 准 化 考 试 程 序 和 测 试 标 准, 为 中 国 金 融 业 提 供 金 融 英 语 水 平 行 业 参 考 标 准, 测 试 并 认 定 应 试 人 员 的 金 融 英 语

Více

I...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...12...13...14...16...17...18...20...21...22...23...25...26...27...28...30 II...31...33...34...35...37...38...39...41...43...44...45...47...49...50...52...54...55...56...57...59...60...61...62...63...64...65

Více

健康知识(二)

健康知识(二) I...1...6...7...8...10...12...14...15...17...19...22...26...28...29...30...31...32...34...36...37...38...39...40 II...41...42...43...46 7...47...48...49...53...55...56...57...58...60...66...67...68...69...69...70...73...73...74...75...78...79...79

Více

中南财经大学(二).doc

中南财经大学(二).doc 2004...1...3 2004...5...9 2004...10 2004...13...16...18...19...23...35...39...42...44...46...50 I ...53...54 ( )...57...58...62... 121... 124... 149 ( )... 151... 152... 154... 157... 158... 159... 163...

Více

广西大学(一).doc

广西大学(一).doc .....1... 11...14...15...16...17...19...19...22 ( )...30 ( )...32...34...39...44 ( )...63...64...67...69 I ...75...77...79...81...87 ( )...88...92...93...95...98... 100... 104... 114... 116... 124 ( )...

Více

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学 济 南 大 学 泉 城 学 院 2014 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 前 言 济 南 大 学 泉 城 学 院 是 国 家 教 育 部 和 山 东 省 人 民 政 府 正 式 批 准 成 立, 实 施 本 科 层 次 学 历 教 育 的 综 合 性 高 等 院 校 自 2005 年 建 校 以 来, 学 院 依 托 济 南 大 学 雄 厚 的 办 学 实 力, 坚 持 以 学 生

Více

山东大学(一).doc

山东大学(一).doc ...1...8...23...27...30 ( )...33...36...40...44...46...52 ( )...53...54...54 I ...55...56...58...59...60 ( )...63...75...88...92...99 ( )... 110... 118... 138... 142... 148 ( )... 152 2004 2006... 156

Více

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 周 秋 婷 李 忆 萍 徐 如 雪 何 雯 技 术 编 辑 : 李 雅 清 曹 纯 纯 薛 莞 陈 敏

Více

最新文物管理执法全书(十四).doc

最新文物管理执法全书(十四).doc I...1...3...5...8...12...15...19...23...25...28...30...34...37...39...43...47...50...52...55...59...60...63...67...70 ...75...79...82...83...85...90...92...95...99... 103... 106... 113... 117... 119...

Více

园林常识(二).doc

园林常识(二).doc I...1...1...1...2...32...33...36...38...41...42...43...43...43...44...45...45...46...48...49...56...62...65 ...68...77...84...98... 103 :... 104... 105 :... 107 :... 109... 110...111... 126... 127... 130

Více

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重 目 錄 前 言 i 童 年 1 關 於 肥 肉 的 歷 史 記 憶 ( 節 錄 ) 7 疲 民 15 水 邊 的 文 字 屋 23 海 邊 的 屋 29 紅 葫 蘆 37 追 隨 永 恆 ( 草 房 子 代 跋 一 ) 53 因 水 而 生 草 房 子 寫 作 札 記 59 書 香 人 家 73 朗 讀 的 意 義 79 知 無 涯, 書 為 馬 85 讀 是 誰 91 給 孩 子 講 課 文 學

Více

湖 南 科 技 大 学

湖 南 科 技 大 学 I 目 录 第 一 章 2015 年 度 培 训 概 况 1 1 基 本 情 况 1 1.1 项 目 申 报 情 况 1 1.2 项 目 实 施 情 况 3 1.3 学 员 来 源 情 况 5 1.4 项 目 经 费 情 况 7 2 组 织 管 理 9 2.1 学 校 设 立 培 训 项 目 实 施 工 作 领 导 小 组 9 2.2 施 训 学 院 设 立 项 目 实 施 办 公 室 9 3 培

Více

上海外国语大学(二).doc

上海外国语大学(二).doc ...1...3...4...9...10 ( )... 11...12...16...31...33...34...50...56...58...60...62 I II...63...65...68...74...75...75...76...76...78...87...92...96 ( )...96 ( )...97 ( )...98 ( )...99... 100 ( )... 101

Více

2009 陳 敦 德

2009 陳 敦 德 前 言 : 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 2010 2009 陳 敦 德 目 錄 前 言 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 / i 第 一 章 香 港 設 立 八 路 軍 辦 事 處, 青 年 廖 承 志 為 主 任 /1 一 毛 澤 東 認 為, 八 路 軍 駐 香 港 辦 事 處, 是 個 獨 特 的 辦 事 處 /10 二 毛 澤 東 親 自 點 將, 為 小 廖 舉

Více

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在 目 录 中 华 人 民 共 和 国 职 业 教 育 法... 1 国 务 院 关 于 大 力 推 进 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 决 定... 7 国 务 院 关 于 大 力 发 展 职 业 教 育 的 决 定... 17 教 育 部 财 政 部 关 于 实 施 国 家 示 范 性 高 等 职 业 院 校 建 设 计 划 加 快 高 等 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 意 见...

Více

鸽子(三)

鸽子(三) ...1...3...5...7....9...12...20...28...30...33...39...52....53...56...60...61...64...67....86 I ...88...90...95.... 102... 107... 112... 115... 125... 127... 128... 134... 139... 149... 151... 152... 156...

Více

兽药基础知识(四)

兽药基础知识(四) ...1...1...3...4...9...10... 11...13...14...15...16...18...19...23...24...26...29...32...34 I ...36...38...39...40...41...43...45...47...49...50...52...53...54...55...57...59...61...64 E...68...69...72

Více

园林植物卷(十).doc

园林植物卷(十).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Více

园林植物卷(十七).doc

园林植物卷(十七).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Více

临床手术应用(三)

临床手术应用(三) ...1...5...5... 11...16...16...24...30...34...36...38...42...49...49...51...53...55...57...58...58...61 I ...63...65...67...69...73...73...75...80...83...85...86...88...92...94...94...98... 101... 102...

Více

家装知识(二十)

家装知识(二十) I..1...2...5...7...10... 11...12...14...17...19...20...21...25...26...27...30...32...33...37...40...42...44...45 II...49...50...53...54...56...61...62...63...64...67...68...69...71...74...75...76...79...80...81...81...82...83...87...90...91...93

Více

医疗知识小百科

医疗知识小百科 ...1...3...4...7...8...9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 19... 29... 30... 32... 34... 37... 38... 39... 42 I ... 47... 48... 52... 53... 57... 58... 59... 61... 63... 65... 66... 67... 69...

Více

家庭万事通(一)

家庭万事通(一) I...1...2...3...5...7...9...10... 11...12...14...14...16...18...19...21...22...24...27...28...29...31...32...34 II...36...37...38...39...41...45...46...46...49...50...51...52...54...56...58...59...67...69...71...72...73...75...77...78...80...83

Více

家装知识(三)

家装知识(三) I...1...2...3...4...7...8... 11...13...16...18...19...20...21...23 10...25...26...30...31...33...35...38...42...44 II...45...47...49...51...53...54...56...57...59...62...64...66...68...69...71...75...77...80...81...82...83...85...85...88...90...91

Více

园林绿化(一)

园林绿化(一) ( 20 010010) 7871092 32 162.50 2004 12 1 2004 12 1 11 000 495.00 ( 19.80 ) ...1...2 605...5 84K...7 9...9...12...15...17...18...20...30...32...36...40...40...43...45...50 ( )...52 I ... 106... 113... 121...

Více

园林植物卷(十五).doc

园林植物卷(十五).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Více

最新监察执法全书(一百五十).doc

最新监察执法全书(一百五十).doc ................................ I ............................. 2000.................. II ...... III [2002]5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1993 8 14 () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

Více

兽药基础知识(三)

兽药基础知识(三) ...1...2...5...8...10... 11...16...18...20...24...26...27...30...31...35...39...43...45...46 I ...49...50...52...53...54...54...57...61...62 ()...64...65...67...68...71...73...75...77...77...78.....80...81

Více

奥运档案(四).doc

奥运档案(四).doc ...1 2012...1...2 (2004.3.22 28)...2 (2004 3 15 21)...8 (2004.3.8 14)...14 (2004.3.1 3.7)...21 (2004.2.23 29)...28 (2004.3.8 14)...34...41 2012...45...48...50 1964...51 1968...59 1972...69 1976...79 1980...90

Více

最新监察执法全书(五十).doc

最新监察执法全书(五十).doc ............................ ( )... I ................................. II ..................... III @ 3 12 2 2 1 ( ) ( [1999]9 ) ( [2001]21 ) 1. 2. 3.

Více

最新执法工作手册(三百八十四)

最新执法工作手册(三百八十四) [1999 2 5 1999 7 ]............... I ... 1998... 1998................... II ....................... III [1999 2 5 1999 7 ] 30 30 2 1 15 30 30 B 15 1 1 2 2 l 2 1 5 12 5 10 18 10 24 1 1 2 1 l 24 1 12 13 24

Více

中华美食大全4

中华美食大全4 I...1...1...2...3...5...6...8...9...12...13...14...16...17...19...20...21...23...24...26...27...28...30...31...33 II...35...37...39...40...41...43...44...45...47...48...49...50...52...54...55...56...57...58...60...62...63...65...66...67...69...70

Více

动物杂谈_二_.doc

动物杂谈_二_.doc I...1...2...4...5...6...7...12...13...14 :...16...18 10...19...21...23...24...24 50...25...26...27 :...28...29...30 :...31...32 II...33...34...35...35...36...37 -...43...44...45...49...50 8000...54...54...57...58...60...61...63...65...68...77...78...79...90...93

Více

抗非典英雄赞歌(三)

抗非典英雄赞歌(三) ...1...8... 16... 25... 30... 34... 38... 45... 48 15... 50... 51... 53... 54 :... 56 309... 61... 64 I ... 67.. 70... 73... 76... 80... 85... 87... 91... 94... 98... 100... 103... 106 80...116...118...

Více

新时期共青团工作实务全书(三十五)

新时期共青团工作实务全书(三十五) ....................................... I ................................. II ...... 90 90... III ' ' 1 2 3 4 1 2 3 30 90 02 0.15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12

Více

经济法法律法规第十九卷

经济法法律法规第十九卷 ...1...6...12...18...29 ( )...34...39...53...62...67...76...83...87 (2001 )...92...99 I ...111... 118... 120... 122... 128... 134... 137... 140... 141... 144... 151... 152 II ... 153... 158... 163 ()...

Více

游戏攻略大全(五十九).doc

游戏攻略大全(五十九).doc ...1 ----...15...41 2...41...41...42...43...43...44...45...46...47...48...49...50...51...52...53...54...55...57...58...59 I II...60...61...63...64...65...66...66...67...69...70...70...71...72...73 ---...78...79...79...79...80...80...80...80...81...81...82...82

Více

火灾安全实例

火灾安全实例 ...1...2...3...4... 19... 21... 26... 30... 40... 41... 43... 45... 51... 58... 61... 63... 66... 73... 79... 95... 97 I ... 98... 103... 105...113 ( )... 126... 135... 137... 144... 149... 157... 161...

Více

兽药基础知识(七)

兽药基础知识(七) ...1...4...5...7...9... 11...14...15...17...19...21...24...27.....28...29...31...32...38...39 I ...42...43...46...47...48...50...52...54...56...57...62...64...65...66...69...71...78...79...82...83...87

Více

实用玉米技术(二)

实用玉米技术(二) 1...1...6...10...16...18...20...22...24...26...26...31...32...32...34...35...37...42...43...44...46 I ...47...50...52...53...54...55...57...58...59...62...63...66...67...69...72...80...80...81...82...84...85...87

Více

中国政法大学(一).doc

中国政法大学(一).doc ...1...6...7...31...32...35...36...40...45...53...60...67...79...82 () I ...88...96... 108... 120 ()... 124... 126... 128 ( )... 132... 134... 143 ( )... 143 ( )... 146... 160... 163... 166 II ... 169

Více

水产知识(一)

水产知识(一) I...1...2...4...5...6...7...10...12...13...19...20...22...23...25...28...30...31...32...33 :...36 ...37...38...40...42...44...47...48...51...51...55...57...58...59...59...61...70...73...74...76...76...78

Více

招行2002年半年度报告全文.PDF

招行2002年半年度报告全文.PDF 2 2 12 13 13 16 19 19 1 2 7088 518040 14,444 2,744-370 -1,955-864 14,889 3 4 8% 16.38 14.01 10.26 11.39 11.93 11.61 4% 10.73 9.69 4.23 10.89 11.11 11.30 15% 6.43 7.59 8.15 10.64 9.28 11.44 75% 55.67 57.74

Více

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc)

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc) 創 世 紀 9:1-29; 神 的 憐 憫 及 與 挪 亞 立 約 韋 江 傳 道 暖 身 問 題 : 當 別 人 無 意 識 地 踩 到 你 的 腳, 確 一 句 話 不 說 就 走 開 的 時 候, 你 會 怎 麼 樣 做? 注 意 : 大 綱 中 問 題 較 多, 但 顯 然 不 是 所 有 的 都 需 要 討 論 到, 比 較 多 的 是 供 你 們 參 考 所 以, 每 一 個 帶 領 者

Více

穨Shuk-final.PDF

穨Shuk-final.PDF : : ( ( ( ( ( D : 20 25 -, -, - :, D ( ( ((,! ( ( ( 15 20 ( - - - ( ( ( 1985 33 ( ( ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - ( ( ( - --- ( - ( - - - - ( ( ( ( ( ( ( ( 1985 35 1. ( ( ( ( ( 2.

Více

2

2 1 2 3 4 4 5 5 6 6 I 17 27 31 63 II 79 87 91 99 103 107 113 119 III 129 135 137 141 145 153 163 165 169 175 177 181 7 187 193 195 199 201 7 8 9 9 10 11 11 12 12 I 13 13 14 14 I.... 17... 27 15... 31...

Více

1050502公務員懲戒法實務及新制

1050502公務員懲戒法實務及新制 公 務 員 懲 戒 實 務 及 新 制 智 慧 財 產 法 院 法 官 林 欣 蓉 修 法 沿 革 74 年 5 月 3 日 修 正 89 年 10 月 19 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 3 月 15 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 8 月 29 日 函 送 立 法 院 審 議 94 年 11 月 23 日 函 送 立 法 院 審 議 99 年 2 月 9 日 函 送 立 法

Více

大小通吃-糖尿病

大小通吃-糖尿病 壹 前 言 貳 正 文 ㆒ 認 識 糖 尿 病 1. 病 因 2. 症 狀 3. 高 危 險 群 4. 類 型 5. 併 發 症 ㆓ 糖 尿 病 的 治 療 1. 飲 食 方 面 2. 運 動 方 面 3. 藥 物 方 面 4. 糖 尿 病 的 良 好 控 制 ㆔ 糖 尿 病 的 併 發 症 1. 急 性 併 發 症 2. 慢 性 併 發 症 ㆕ 糖 尿 病 的 問 題 Q1 是 否 禁 菸 禁 酒?

Více

1065 # [1994]21 [1995]1 (2014)19 ... 1... 3... 4... 6... 7... 10... 12... 17... 21... 37... 40... 50... 56... 57... 59... 62... 71... 72 ... 83... 86... 87... 89... 93... 94... 95... 96 [1992]45 009079

Více

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb 60 19501992 2005 2008 12 15 97.5%0.6%0.6%0.6%0.6% 2008 12 16 2008 2010 6 2011 7 160 2012 1 2013 5 2014 6 3 5 4 1 E 2016 13 1 2016 161 300,000,000 2010 36,000,000 200,000,000 536,000,000 2011 64,320,000

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCD2D4B0A3A8B5DA3330C6DAA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCD2D4B0A3A8B5DA3330C6DAA3A92E646F63> 第 30 期 中 远 集 运 工 会 编 2012 年 6 月 6 日 卷 首 语 5 月 31 日, 当 计 算 机 中 心 掘 金 行 动 的 第 一 铲 悄 然 落 下, 激 动 兴 奋 的 我 们 仿 佛 听 到 了 铿 锵 掷 地 的 金 石 之 响 之 际,6 月 4 日, 公 司 第 23 周 大 调 度 会 上 更 是 传 出 了 我 们 全 系 统 员 工 期 盼 已 久 的 喜

Více

育儿知识100问(二)

育儿知识100问(二) 100 9998.00 (1CD, ) I...1...2...5...6 B...9...10... 11...13...15 1...16...17...21...23...25...27...30...33...34...36...38...39...40...44...47...48 II...49 5...50...50...51...52...53...54 2...55...56...60...64...65...67...69...76...76...79...81...83...86...90...99

Více

<453A5CC2EDC0F6C5C5B0E6CEC4BCFE5CC3F1B7A8A1A4C9CCB7A8A1A4C3F1CAC2CBDFCBCFB7A8D3EBD6D9B2C3D6C6B6C8D5AACEC4BCFE574F52445CB9D9B7BDD0DEB6A9B5E7D7D3B7FECEF1A3A8A1B6C3F1CBDFBDE2CACDA1B7BACDA1B6C1A2B7A8B7A8A1B7A3A92E646F63>

<453A5CC2EDC0F6C5C5B0E6CEC4BCFE5CC3F1B7A8A1A4C9CCB7A8A1A4C3F1CAC2CBDFCBCFB7A8D3EBD6D9B2C3D6C6B6C8D5AACEC4BCFE574F52445CB9D9B7BDD0DEB6A9B5E7D7D3B7FECEF1A3A8A1B6C3F1CBDFBDE2CACDA1B7BACDA1B6C1A2B7A8B7A8A1B7A3A92E646F63> 国 家 司 法 考 试 试 题 解 析 汇 编 (2009 2014) 旧 题 新 解 服 务 要 目 : 民 诉 解 释 电 子 修 订 1 立 法 法 电 子 修 订 80 民 诉 解 释 电 子 修 订 民 事 诉 讼 法 与 仲 裁 制 度 一 单 项 选 择 题 1. 居 民 甲 与 金 山 房 地 产 公 司 签 订 了 购 买 商 品 房 一 套 的 合 同, 后 因 甲 未 按 约

Více

untitled

untitled () () 1 1.01 1.02 1.03 01-02- 03-04- 05-06- 07-08- 09-1.04? 01-02- 2.01 2.02 01-02- 09-2.03 01-02- 03-09- 2.04 1 2.05 1 2.06 01-02- 03-04- 09-2.07 01-02- 03-04- 09-2.08 01-02- 03-04- 05-06- 07-08- 09-2.09

Více

(Microsoft Word - 103\300\347\267~\266\265\245\330\245N\275X)

(Microsoft Word - 103\300\347\267~\266\265\245\330\245N\275X) A 大 農 林 漁 牧 業 一 分 說 明 1. 獸 醫 業 非 屬 公 司 法 商 業 登 記 法 所 管 轄, 不 納 入 本 大 2. 各 依 性 質 包 括 其 從 事 業 務 產 品 之 批 發 零 售 二 分 示 意 圖 大 中 小 A A1 農 業 A101 農 藝 及 園 藝 A101011 種 苗 業 業 A101020 農 作 物 栽 培 業 A101030 特 用 作 物 栽

Více

新生儿护理(下).doc

新生儿护理(下).doc ...1...1...5...8...9...12...28 BB...30 17...31...38...40...43...45...46...49...52...54...57...60 I ...62...65...69...70...77...80 72...81...82...85...89...90...92...94...95...95... 101... 102... 103...

Více

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) (

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) ( EC(2003-04)18 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2004 年 2 月 11 日 總 目 37 生 署 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 以 便 在 生 署 設 立 生 防 護 中 心 (a) 由 2004 年 4 月 1 日 起 開 設 以 下 新 職 系 和 職 級 生 防 護 中

Více

cs22016202076

cs22016202076 2016 ( ) ( ) ( ) 2016 76 B1816 2016 76 2016 ( ) ( ) ( ) 1....B1820 2. ( ) ( )...B1820 3. 2 ( )...B1820 4. 3...B1820 3....B1822 5. 3A 3D...B1822 3A....B1822 3B....B1824 3C....B1824 3D....B1828 6. 4 ( )...B1830

Více

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Více

113

113 B B (a) (b) 2015 10 31 2012 122013 10 112 113 B 2.1 B 2.3 3 B 2.3 B 13 114 6 30 2013 2014 2015..... 4,642,356 16,760,656 24,411,458..... 56,269 60,865 61,749..... (1,974,812) (5,947,585) (9,172,310).....

Více

- 2-4. 5 100 C 5. D

- 2-4. 5 100 C 5. D CB(1)623/06-07(03) 2. ( CB(1)549/06-07(02) ) A 4 004 3. 4 004 B - 2-4. 5 100 C 5. D A 1. 4 004 4 004 CB(1)471/06-07(03) 17 4 004 2. ( ) 16 4 004 16 3.? - 2-4. 2 033 1 100 45 1 100 900 5. 500 70 - 3-6.

Více

思明区现代朊务业发展规划

思明区现代朊务业发展规划 思 明 区 十 二 五 商 贸 业 发 展 规 划 思 明 区 是 厦 门 市 中 心 城 区, 商 贸 业 是 拉 动 全 区 经 济 增 长 的 主 导 产 业 之 一 在 建 设 全 国 强 区 和 推 进 岛 内 外 一 体 化 建 设 的 进 程 中, 思 明 区 确 立 了 打 造 商 贸 产 业 集 群 构 建 海 峡 西 岸 经 济 区 重 要 的 消 费 购 物 中 心 的 战 略

Více

閱 立 法 會 CB(2)1907/14-15(01) 號 文 件 ) 為 確 保 督 導 委 員 會 的 建 議 得 以 及 時 推 行, 醫 管 局 承 諾 在 三 個 月 內 制 定 一 份 行 動 計 劃, 以 期 在 三 年 內 推 行 各 項 建 議 5. 醫 管 局 成 立 了 專 責

閱 立 法 會 CB(2)1907/14-15(01) 號 文 件 ) 為 確 保 督 導 委 員 會 的 建 議 得 以 及 時 推 行, 醫 管 局 承 諾 在 三 個 月 內 制 定 一 份 行 動 計 劃, 以 期 在 三 年 內 推 行 各 項 建 議 5. 醫 管 局 成 立 了 專 責 立 法 會 CB(2)97/15-16(01) 號 文 件 二 零 一 五 年 十 月 二 十 二 日 資 料 文 件 立 法 會 衞 生 事 務 委 員 會 為 推 行 醫 院 管 理 局 檢 討 督 導 委 員 會 所 提 建 議 而 制 定 的 行 動 計 劃 目 的 本 文 件 旨 在 告 知 委 員 醫 院 管 理 局 ( 醫 管 局 ) 就 推 行 醫 管 局 檢 討 督 導 委 員 會

Více

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Více

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Více

南 京 信 息 工 程 大 学 滨 江 学 院 十 三 五 发 展 规 划 目 录 十 二 五 月 期 间 发 展 状 况 ( 一 ) 主 要 成 就 1. 社 会 声 誉 与 日 俱 增 2. 管 理 体 系 不 断 完 善 3. 师 资 队 伍 建 设 初 见 成 效 4. 专 业 建 设 进

南 京 信 息 工 程 大 学 滨 江 学 院 十 三 五 发 展 规 划 目 录 十 二 五 月 期 间 发 展 状 况 ( 一 ) 主 要 成 就 1. 社 会 声 誉 与 日 俱 增 2. 管 理 体 系 不 断 完 善 3. 师 资 队 伍 建 设 初 见 成 效 4. 专 业 建 设 进 2.3 教 师 专 业 发 展 本 专 业 十 分 重 视 教 师 专 业 发 展 在 师 资 队 伍 建 设 规 划 师 资 队 伍 建 设 举 措 青 年 教 师 的 引 进 与 培 养 以 及 教 师 发 展 中 心 建 设 等 方 面 开 展 了 卓 有 成 效 的 工 作 目 前 为 止 己 经 建 成 一 支 具 有 实 践 见 长 适 应 独 立 学 院 特 点 的 能 满 足 技 术

Více

目 錄 頁 次 董 事 會 函 件..................................................... 1 I. 序 言................................................. 1 II. 續 聘 本 公 司 2016

目 錄 頁 次 董 事 會 函 件..................................................... 1 I. 序 言................................................. 1 II. 續 聘 本 公 司 2016 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 內 容 如 有 疑 問, 應 諮 詢 理 律 師 專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 閣 下 的 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商 銀 行 經 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 中 國 國 際 航 空 股 份 有 限 公 司 股 份, 應 立 即 將 本 通 函 交 予 買 方 或 承

Více

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc)

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 3 一 徹 老 爹 得 知 母 親 生 下 的 是 男 寶 寶 時, 我 打 從 心 底 感 到 開 心, 因 為 這 代 表 我 終 於 能 夠 逃 離 那 悲 慘 的 生 活 了 而 父 親 的 喜 悅 肯 定 是 遠 勝 於 我 的 母 親 在 產 房 時, 父 親 和 我 在 家 中 等 候 當 我 轉 告 他 醫 院 來 電 報 喜, 他 立 刻 如 健 美 選

Více