Národní program snižování emisí České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní program snižování emisí České republiky"

Transkript

1 Národní program snižování emisí České republiky

2 Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Česká republika Dne: 11. června

3 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza současné situace Kontext ochrany ovzduší Cíle Programu Zásady a strategie Programu Výstupy scénáře WAM Finanční zajištění Programu Mezinárodní spolupráce a podpora výzkumu Termíny a způsob kontrol průběžného plnění Programu Způsob provádění korekcí Programu Identifikace orgánu ochrany ovzduší odpovědného za plnění Programu.. 36 Příloha č. 1 Logický rámec Příloha č. 2 Vztah k zásadním strategickým dokumentům.. 39 Příloha č. 3 Přehledný popis opatření scénáře WM.. 41 Příloha č. 4 Podpora výzkumu.. 44 Příloha č. 5 Popis indikátorů. 45 Příloha č. 6 Použité zkratky, chemické názvy. 46 2

4 1. Manažerské shrnutí 1.1 Vývoj emisí znečišťujících látek v České republice Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávažnějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných částic, oxidu siřičitého a oxidů dusíku, patřily k nejvyšším na světě a znečištění ovzduší v některých regionech způsobovalo vážné zdravotní problémy obyvatelstvu i rozsáhlé poškození lesních ekosystémů. Hlavním cílem právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší přijatých v roce 1991 proto bylo dosáhnout v krátkém čase významného snížení znečištění ovzduší. Na základě legislativy měla být opatření vedoucí ke snížení emisí realizována do konce roku Z těchto důvodů Česká republika přijala rozsáhlý, a pokud jde o tempo změn ojedinělý plán ke snížení emisí. Jeho výsledkem bylo razantní snížení emisí všech základních znečišťujících látek k roku Od tohoto roku však již emise znečišťujících látek spíše stagnují a kvalita ovzduší se začíná spíše zhoršovat. Nový zákon o ochraně ovzduší přijatý v roce 2002 na této nepříznivé situaci nic významného nezměnil. Obrázek: Ilustrativní trend emisí acidifikujících látek v České republice v letech Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Pozn.: Množství emisí je vzhledem ke změněné metodice emisní inventury pouze ilustrativní, avšak naznačené trendy emisí odráží reálný vývoj 1.2 Příprava Národního programu snižování emisí České republiky Povinnost zpracovat Národní program snižování emisí České republiky je stanovena v 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, který tímto transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. října 2001, o národních emisních stropech pro některé znečišťující látky (dále jen NECD ). Integrovaný národní program snižování emisí v České republice 3

5 byl schválen v roce 2004 a byl přijat usnesením vlády České republiky č. 454/2004. Jeho aktualizace proběhla v roce 2006 v souladu s požadavky na revize národních programů podle NECD. S ohledem na současný nevyhovující stav kvality ovzduší a vzhledem ke snaze splnit cíle, ke kterým se členské státy zavázaly přijetím Tematické strategie o znečišťování ovzduší, přijaté Evropskou komisí dne 21. září 2005 (COM(2005)446 final), byla přijata adekvátní opatření ke snížení znečišťování ovzduší PM 10 a PM 2,5, benzo(a)pyrenem a NOx. Národní program snižování emisí České republiky byl zpracován s využitím energetických vstupů (včetně projekcí) poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tyto energetické vstupy byly zároveň použity v letošním roce pro projekce emisí skleníkových plynů. 1.3 Nástroje a opatření Opatření realizovaná v letech a zahrnutá ve scénáři WM ( With measures ) se ve velké míře shodují s opatřeními přijatými na úrovni celé Evropské unie (např. úspory energie, podpora obnovitelných zdrojů, Národní program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů). Jedná se především o soubor legislativních opatření vycházejících z evropské legislativy, která jsou podporována ekonomickými nástroji na národní úrovni (většinou finančními dotacemi). Aktualizovaný Národní program snižování emisí České republiky se opírá o scénář WAM ( With additional measures ), který vychází ze scénáře WM a navrhuje jeho rozšíření o dodatečná opatření zaměřená na snížení emisí PM 10, PM 2,5, prekurzorů těchto částic a snížení emisí polycyklických aromatických uhlovodíků. 1.4 Emisní inventura a projekce Emisní situace v období a emisní projekce provedené pomocí evropského modelu RAINS za použití scénáře WM ( With measures ) dává předpoklady pro splnění národních emisních stropů České republiky stanovených pro SO 2, NOx, VOC a NH 3 na rok Tabulka: Celkové množství emisí, emisní projekce a národní emisní stropy pro rok 2010 Celkové roční emise [kt/rok] Látka Scénář WM 2010 [kt/rok] Emisní strop 2010 [kt/rok] NOx SO VOC NH Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Z emisní analýzy vyplývá, že emise znečišťujících látek se po výrazném poklesu v letech 1990 až 1999 dostaly v období 2000 až 2005 do fáze mírného poklesu. Z emisní analýzy dále vyplývá, že hlavní cíl Národního programu snižování emisí České republiky, tj. plnění národních emisních stropů od roku 2010, bude dosažen a to také díky tomu, že se, z pohledu celkových národních emisí, podařilo oddělit vývoj emisí znečišťujících látek z průmyslu od ekonomického růstu České republiky. 1.5 Změny v emisních inventurách Vzhledem k úpravě metodiky pro výpočet emisní inventury mobilních zdrojů a vytápění domácností došlo v posledních měsících k významné změně emisní bilance u NOx, PM 10 a PM 2,5. Kvůli těmto změnám pokleslo množství vykazovaných emisí uvedených znečišťujících látek. Tato změna v emisní inventuře byla promítnuta do celé časové řady od roku 2000, aby nedošlo ke zkreslení emisních trendů. 4

6 Graf: Celkové množství emisí, emisní projekce a národní emisní stropy pro rok Emisní strop 2010 [kt/rok] 70 Scénář WM 2010 [kt/rok] SO2 NOx 74 VOC znečišťující látky NH emise (kt/rok) Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 1.6 Nutnost dalších kroků Evropská unie stojí před významným úkolem dosáhnout dalšího snížení znečištění ovzduší a snížit tak zdravotní a environmentální rizika, která ze stávajícího znečištění ovzduší plynou. Je nezbytné zaměřit se zejména na jemné prachové částice PM 2,5, které mají nejvýznamnější zdravotní rizika. Zástupci všech členských států se shodli na tom, že znečištění ovzduší a jeho následky na zdraví obyvatel jsou příliš rozsáhlé na to, aby nebyly realizovány další kroky nad rámec stávající legislativy. Pro Českou republiku bude tento úkol o to složitější, že ji nečeká pouze snižování znečištění ovzduší, ale v prvním kroku zastavení nárůstu znečištění ovzduší, ke kterému v České republice dochází od roku Jako nezbytný krok, vyplývající z provedených analýz, se jeví komplexní úprava legislativního rámce ochrany ovzduší, která posune emisní chápání problému k novému základnímu imisnímu pojetí, k chápání znečištění ovzduší a jeho úzké vazby na zdraví obyvatel a na ekosystémy jako důvod pro nutnost realizace dalších kroků. Národní program snižování emisí České republiky se zaměřuje cíleně na největší problémy České republiky, tj. na znečištění ovzduší prachovými částicemi PM 10 a PM 2,5 a na znečišťující látky, ze kterých tyto částice mohou vznikat v atmosféře (zejména NOx). Přijaté cíle Národního programu snižování emisí České republiky nepřinesou pouze zvýšení kvality života obyvatel České republiky snížením zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší, ale jsou i příležitostí pro podnikatelskou sféru, neboť se novými závazky vytváří trh s environmentálně šetrnými technologiemi. Současně i uplatňování znalostí v oblasti ochrany ovzduší se dostává na kvalitativně vyšší úroveň. Národní program snižování emisí České republiky zastřešuje a doplňuje (v žádném případě nenahrazuje) programové dokumenty krajů a obcí a vytváří rámec pro čerpání finančních zdrojů z veřejných zdrojů, zejména operačních programů pro období v oblasti ochrany ovzduší. 5

7 2. Analýza současné situace 2.1 Celková emisní situace Při zpracování Národního programu snižování emisí České republiky (dále jen Program ) byla provedena sektorová emisní analýza od roku 2000 za účelem určení klíčových typů zdrojů znečišťování ovzduší. Z této analýzy vyplývá zejména fakt, že se emise znečišťujících látek do ovzduší v letech 2000 až 2005 po prudkém poklesu v období 1990 až 1999 dostaly do fáze mírného poklesu či stagnace a zůstávají ve výši, která nezaručuje bezpečnou úroveň z hlediska zdravotních rizik a rizik pro životní prostředí. Vývoj celkových národních emisí znečišťujících látek, které mají stanoven národní emisní strop (oxidy dusíku, oxid siřičitý, těkavé organické látky a amoniak) a látek, jejichž vysoké úrovně znečištění ovzduší představují významná zdravotní rizika (PM 10, PM 2,5 a polycyklické aromatické uhlovodíky) v období 2000 až 2005 je uveden v tabulce č. 1. Tabulka č. 1: Vývoj celkových národních emisí NOx, SO 2, VOC, NH 3 a PM 2,5 [kt/rok] a PAH [t/rok] Celkové národní emise ČR Látka NOx SO VOC NH PM PM 2, PAH Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Příznivý je přetrvávající pokles emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého a těkavých organických látek ze sektorů tvořených velkými a zvláště velkými zdroji (zejména ze sektoru veřejné energetiky) a pokles emisí těkavých organických látek ze sektoru silniční doprava. Naopak významný negativní jev jsou stoupající emise znečišťujících látek ze sektorů tvořených neregulovanými malými zdroji znečišťování ovzduší (zejména oxidu siřičitého a PM 2,5 ze sektorů vytápění domácností a dopravy). Do emisní bilance se v posledních letech promítlo, a to významným způsobem, upřesňování metod emisních bilancí, změna vstupních datových zdrojů do emisních bilancí (směrem k vyššímu využívání dat Českého statistického úřadu v oblasti mobilních zdrojů) a úprava metodiky výpočtu emisí znečišťujících látek z vytápění domácností na základě metodického zpřesňování. Tato upřesnění vedla k poklesu vykazovaných emisí zejména oxidů dusíku a primárních částic. Změny byly promítnuty v celé časové řadě od roku 2000, aby nedocházelo ke zkreslování trendů emisí znečišťujících látek v tomto časovém období. 6

8 Graf č. 1: Vývoj celkových emisí NOx, SO 2, VOC, NH 3, PM 10, PM 2,5 [kt/rok] a PAH [t/rok] NOx SO VOC NH znečišťující látky 27 PM PM2, PAH 2005* emise Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 2: Vývoj emisí NOx, SO 2 a PM 10 ze sektoru vytápění domácností [kt/rok] 30,0 25,0 23,0 24,2 26,8 28,0 26,9 27,5 20,0 emise znečišťujících látek (kt/rok) 15,0 12,4 12,5 13,8 15,2 10,0 5,0 9,6 9,7 10,8 10,7 10,3 12,7 11,0 12,9 0, NOx PM10 SO Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 7

9 2.2 Vývoj emisí jednotlivých znečišťujících látek Emisní bilance jednotlivých znečišťujících látek, které jsou předmětem Programu, jsou podrobně uvedeny v částech až Emisní bilance oxidů dusíku Emisní bilance oxidů dusíku doznala zásadních změn v průběhu roku 2006 právě díky zmíněným úpravám při počítání příspěvku dopravy a mobilních zdrojů obecně. Po změně zdroje vstupních dat (objemu prodaných paliv), kterým je nyní Český statistický úřad, se ukazuje příspěvek mobilních zdrojů k celkovým emisím oxidů dusíku nižší než při předchozím použití těchto údajů z jiného informačního zdroje. Významným pozitivním jevem je klesající resp. nerostoucí trend emisí oxidů dusíku z rozhodujících sektorů: veřejné energetiky resp. silniční dopravy. Tabulka č. 2: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích NOx [kt/rok] Znečišťující látka: NOx Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 104,61 104,00 102,73 104,51 99,50 97,32 1.A.2. Průmyslová energetika 37,99 38,95 39,43 36,72 37,68 35,11 1.A.3. Doprava 108,27 109,63 101,51 105,90 103,91 107,20 1.A.4. Ostatní sektory 32,46 32,24 34,59 32,30 31,13 31,07 1.B.1. Fugitivní emise z nakládání s tuhými palivy 0,01 0,01 0,01 0,02 0,10 0,04 2. Průmysl 5,20 4,68 4,24 2,36 3,59 3,72 6.C. Spalování odpadů 0,04 0,04 0,42 0,63 0,55 0,51 Ostatní sektory 2,40 1,05 0,80 0,22 1,43 1,74 Celkové emise 290,98 290,60 283,73 282,66 277,89 276,72 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 3: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NOx [%] 11% 1% 36% 39% 13% 1.A.1 Veřejná energetika 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.3 Doprava 1.A.4. Ostatní sektory 2. Průmysl Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 8

10 2.2.2 Emisní bilance oxidu siřičitého Emise oxidu siřičitého pocházejí převážně z velkých a zvláště velkých spalovacích zdrojů (ze sektorů veřejné a průmyslové energetiky). V obou těchto sektorech lze v období 2000 až 2005 vysledovat uspokojivý klesající trend. Na druhé straně dochází k pozvolnému nárůstu emisí oxidu siřičitého ze sektoru vytápění domácností, který může být způsoben postupným návratem ke spalování tuhých fosilních paliv v domácnostech. Tabulka č. 3: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích SO 2 [kt/rok] Znečišťující látka: SO 2 Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 140,20 127,72 131,44 144,40 141,62 139,99 1.A.2. Průmyslová energetika 70,56 62,18 43,97 40,61 40,32 41,21 1.A.3. Doprava 2,22 2,43 2,72 3,06 3,33 1,23 1.A.4. Ostatní sektory 31,72 32,01 37,92 34,60 33,00 33,60 1.B.1. Fugitivní emise z nakládání s tuhými palivy 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,04 2. Průmysl 4,22 3,69 3,67 2,18 1,33 1,54 6.C. Spalování odpadů 0,01 0,01 0,05 0,05 0,03 0,03 Ostatní sektory 1,17 1,09 1,03 0,73 0,22 0,98 Celkové emise 250,11 229,13 220,81 225,65 219,89 218,62 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 4: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích SO 2 [%] 15% 1% 22% 62% 1.A.1 Veřejná energetika 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.4. Ostatní sektory 2. Průmysl Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 9

11 2.2.3 Emisní bilance těkavých organických látek Emise těkavých organických látek se daří eliminovat především zaváděním opatření v sektorech nakládání s těkavými organickými látkami. Významný pokles lze také zaznamenat u sektoru silniční doprava. V žádném ze sledovaných sektorů nelze hovořit o významném znepokojivém trendu emisí těkavých organických látek do ovzduší. Tabulka č. 4: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích VOC [kt/rok] Znečišťující látka: VOC Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 8,60 7,75 6,50 7,15 7,65 6,58 1.A.2. Průmyslová energetika 6,76 4,72 4,87 4,97 4,88 3,88 1.A.3. Doprava 60,41 59,27 52,68 53,38 49,56 48,53 1.A.4. Ostatní sektory 26,06 25,09 26,29 26,05 22,47 23,98 1.B.1. Fugitivní emise z nakládání s tuhými palivy 0,02 0,01 0,15 0,10 0,13 0,08 2. Průmysl 0,71 0,69 0,86 0,42 0,63 0,77 3.A. Používání barev 39,95 39,60 39,08 38,64 38,53 39,40 3.B. Odmašťování a suché čištění 26,96 25,35 23,29 19,86 18,26 17,60 3.C. Výroba a zpracování chemických produktů 15,04 14,35 14,36 14,36 14,36 13,00 3.D. Ostatní 28,23 27,40 26,69 26,02 25,82 25,20 Ostatní sektory 0,40 0,10 2,04 2,56 1,49 0,82 Celkové emise 213,14 204,32 196,79 193,49 183,77 179,83 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 5: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích VOC [%] 14% 4% 3% 7% 28% 11% 20% 13% 1.A.1. Veřejná energetika 1.A.3. Doprava 3.A. Používání barev 3.C. Výroba a zpracování chemických produktů 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.4. Ostatní sektory 3.B. Odmašťování a suché čištění 3.D. Ostatní Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 10

12 2.2.4 Emisní bilance amoniaku Emise amoniaku pocházejí prakticky pouze ze zemědělských sektorů, kde je dobře patrný pokles emisí amoniaku ze sektoru zemědělství v důsledku zavedení plánů správné zemědělské praxe a poklesu počtu chovaných zvířat. V řádu jednotek procent se na celkové emisní bilanci amoniaku podílí příspěvek ze sektoru silniční dopravy. Vzhledem k tomu, že emisní bilance amoniaku je založena pouze na výpočtu a nikoliv na měření, existují v emisní bilanci nejistoty, které se postupně daří odstraňovat. Zejména z tohoto důvodu prodělala celková emisní bilance amoniaku v posledních letech významné změny. Tabulka č. 5: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích NH 3 [kt/rok] Znečišťující látka: NH 3 Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika NE NE 0,01 0,03 0,03 NE 1.A.2. Průmyslová energetika 0,10 0,20 0,25 0,10 0,04 0,14 1.A.3. Doprava 1,52 1,68 1,93 2,22 2,32 2,39 2. Průmysl NE NE 0,25 0,23 0,16 0,28 4.B. Zpracování mrvy 72,05 65,22 62,27 71,83 66,83 63,77 Ostatní sektory 0,37 0,28 NE 0,07 0,02 0,62 Celkové emise 74,04 67,39 64,71 74,48 69,41 67,21 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 6: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NH 3 [%] 3% 97% 1.A.3. Doprava 4.B. Zpracování mrvy Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 11

13 2.2.5 Emisní bilance primárních částic Při hodnocení vlivu jednotlivých sektorů na emise částic je nezbytné mít na paměti, že se jedná pouze o emise primárních částic. Významnou roli však hrají i sekundární částice vznikající v atmosféře z tzv. prekurzorů. Celkové emise pak lze získat součtem emisí primárních částic a emisí prekurzorů částic násobených potenciálem pro jejich tvorbu. Z toho je patrné, že i zdroje, které neemitují velké množství primárních částic, ale emitují velké množství zejména NOx, se mohou významně podílet na vysoké úrovni znečištění ovzduší částicemi. Další komplikací ve vztahu k úrovni znečištění ovzduší je tzv. resuspenze (tzn. víření již usazeného prachu). Na tomto jevu se významně podílí především mobilní zdroje a z tohoto důvodu je naprosto nezbytné se zabývat opatřeními v sektoru dopravy. Primární částice PM 10 a PM 2,5 jsou emitovány zejména spalovacími procesy (spalováním uhlí a biomasy ve stacionárních zdrojích a pohonných hmot v motorech dopravních prostředků). Nejvýznamnější jsou energetické sektory (veřejná a průmyslová energetika a vytápění domácností), které tvoří přibližně dvě třetiny % celkových emisí PM 10. Nejvýznamnějším sektorem je pak jednoznačně vytápění domácností. Tabulka č. 6: Podíl jednotlivých sektorů na národních primárních emisích PM 10 [kt/rok] Znečišťující látka: PM 10 Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 3,68 3,68 3,99 5,00 4,53 3,70 1.A.2. Průmyslová energetika 3,53 3,53 4,92 3,02 3,97 5,43 1.A.3. Doprava 6,86 7,19 6,92 7,31 7,43 8,11 1.A.4. Ostatní sektory (součet) 16,39 16,36 15,58 16,39 17,52 16,63 1.A.4.b. Vytápění domácností 12,40 12,46 13,79 15,23 12,72 12,90 2. Průmysl 5,64 5,64 6,09 4,79 2,41 2,49 Celkové emise 39,50 39,97 39,70 38,05 33,71 36,39 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Tabulka č. 7: Podíl jednotlivých sektorů na národních primárních emisích PM 2,5 [kt/rok] Znečišťující látka: PM 2,5 Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 3,33 3,33 3,57 4,73 3,70 2,46 1.A.2. Průmyslová energetika 2,48 2,48 3,46 2,15 2,76 3,70 1.A.3. Doprava 6,19 6,51 6,17 6,57 6,62 7,23 1.A.4. Ostatní sektory (součet) 9,88 9,86 9,37 9,63 9,70 9,98 1.A.4.b. Vytápění domácností 6,43 6,55 7,20 7,57 6,64 6,83 2. Průmysl 3,15 3,15 3,34 2,51 1,63 1,20 Celkové emise 27,44 27,87 26,91 26,03 23,73 24,57 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 12

14 Graf č. 7: Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PM 10 [%] 12% 11% 5% 11% 38% 20% 3% 1.A.1 Veřejná energetika 1.A.3. Doprava 1.A.4.b. Vytápění domácností 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.4a. Vytápění komerčních a veřejných objektů 1.A.4c.ii) Použití paliv v zemědělství-mobilní zdroje nesilniční 2. Průmysl Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Výskyt sekundárních částic ve vnějším ovzduší Pro prekurzory PM 10 jsou v literatuře popsány faktory potenciálu tvorby částic. Evropská agentura pro životní prostředí používá sadu faktorů, která vychází z publikace: Frank A. A. M. de Leeuw: Environmental Science & Policy; 5; 2002; Faktory pro potenciál tvorby částic jsou následující: pro NOx 0,88; pro SO 2 0,54 a pro NH 3 0,64. Pro střední Evropu (např. Rakousko, Německo, Holandsko) jsou k dispozici data z měření a chemických rozborů částic ve vnějším ovzduší prováděné na různých typech měřicích lokalit: v regionální pozaďové lokalitě, v městské pozaďové lokalitě a na okraji silnice. Procentuální zastoupení jednotlivých typů částic je zde následující: PM 10 PM 2,5 regionální pozaďová lokalita městská pozaďová lokalita okraj silnice organický a elementární uhlík minerální částice mořské částice sekundární částice organický a elementární uhlík minerální částice mořské částice sekundární částice

15 2.2.5 Emisní bilance polycyklických aromatických uhlovodíků Emisní bilance polycyklických aromatických uhlovodíků jasně dokládá potřebu řešit emise ze sektoru vytápění domácností. Tento sektor je z důvodů nekvalitního spalování tuhých paliv (uhlí a biomasy) v nevyhovujících domácích topeništích dlouhodobě bezkonkurenčně nejvýznamnějším zdrojem těchto karcinogenních látek. Tabulka č. 8: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích PAH [t/rok] Znečišťující látka: PAH Celkové roční emise [t] Sektor A.1. Veřejná energetika 0,42 0,26 0,07 0,08 0,12 0,38 1.A.2. Průmyslová energetika 1,06 0,91 0,96 0,85 0,93 0,84 1.A.3. Doprava 0,62 0,69 0,72 0,84 0,92 1,05 1.A.4. Ostatní sektory (součet) 13,18 13,49 14,59 14,33 13,53 14,39 1.A.4.b. Vytápění domácností 13,05 13,37 14,45 14,22 13,43 14,07 1.B. Fugitivní emise z nakládání s palivy 5,53 5,52 5,48 5,43 4,01 4,98 2. Průmysl 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21 0,19 Celkové emise 21,01 21,07 22,03 21,75 19,74 21,84 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 8: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích PAH [%] 24% 1% 1% 4% 4% 66% 1.A.1 Veřejná energetika 1.A.3. Doprava 1.B. Fugitivní emise z nakládání s palivy 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.4.b. Vytápění domácností 2. Průmysl Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 14

16 2.3 Monitorování a vývoj kvality ovzduší Základní síť monitoringu kvality ovzduší, která je v souladu s požadavky legislativy Evropských společenství, byla na území České republiky uvedena do pravidelného provozu 1. ledna V souladu s legislativními požadavky je státní síť koncipována tak, aby stacionárním měřením bylo zajištěno sledování úrovně znečištění ovzduší v aglomeracích a zónách. Při kvantifikaci stacionárních měření v jednotlivých aglomeracích a zónách se přihlíželo ke stanoveným legislativním požadavkům na počet stacionárního měření a dále ke kvalitě ovzduší v jednotlivých zónách a aglomeracích. K největším problémům České republiky v oblasti kvality ovzduší patří vysoké úrovně znečištění ovzduší PM 10, benzo(a)pyrenem a troposférickým ozonem. K překročení denního imisního limitu pro PM 10 došlo v roce 2005 plošně po celém území České republiky a to i v lokalitách, které byly doposud považovány z pohledu kvality ovzduší za spíše bezproblémové. K překročení přípustné úrovně znečištění ovzduší došlo na 35 % území, což mělo za následek, že přibližně 66 % populace České republiky bylo vystaveno nadlimitním úrovním znečištění ovzduší. Z hodnocení předběžných dat za rok 2006 je patrné, že situace v roce 2006 se bude velmi podobat situaci v roce Významným problémem z hlediska zdravotních rizik je překračování cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. K tomu dochází přibližně na 5 % území České republiky, čímž je zasaženo více než 35 % populace. Celoplošným problémem jsou vysoké úrovně znečištění ovzduší troposférickým ozonem, které překračují cílový imisní limit stanovený pro ochranu zdraví lidí (cca 99 % území). Problémy lze očekávat i se znečištěním ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM 2,5 ), pro které bude legislativou Evropských společenství stanovena přípustná úroveň znečištění ovzduší k roku Navrhovaná limitní hodnota byla v České republice překračována v uplynulých dvou letech přibližně na polovině lokalit, kde byly úrovně znečištění ovzduší PM 2,5 měřeny. Z výše uvedeného a z obrázku č. 1 vyplývá, že zhoršená kvalita ovzduší je významným současným problémem České republiky a to problémem plošným. Kromě zdravotních rizik, která současná situace přináší, dochází také k nedodržování legislativy národní i evropské a s tím jsou spojeny možné problémy pro Českou republiku. Z těchto důvodů je problematika kvality ovzduší řešena nikoliv pouze na krajské úrovni, ale i na úrovni národní. Obr. č. 1: Území, kde došlo v roce 2005 k překročení imisního limitu nebo cílového imisního limitu, případně imisního limitu zvýšeného o mez tolerance (bez troposférického ozonu) Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, Pozn.:LV = imisní limit, TV = cílový imisní limit, MT = mez tolerance (každoročně se snižující procento imisního limitu, od jehož překročení se odvíjí povinnost zpracovat programy ke zlepšení kvality ovzduší) 15

17 2.3.1 Vývoj úrovní znečištění ovzduší PM 10 Největším problémem kvality ovzduší v České republice jsou vysoké úrovně znečištění ovzduší částicemi. Stanovené imisní limity pro PM 10, které nesmí být překračovány na území České republiky od 1. ledna 2005, byly překročeny v roce 2005 i 2006 a to ne jenom lokálně, ale i plošně a mimo území měst a hustě osídlených oblastí (viz. obrázek č. 2). Graf č. 9: Vývoj průměrné roční úrovně znečištění ovzduší PM 10 v ČR [µg/m 3 ] 55,0 50,0 45,0 40,0 koncentrace PM 10 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 venkov města 0, Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Podle dostupných informací navíc stále dochází ke zhoršování situace a k nárůstu úrovně znečištění ovzduší. Přibližně z padesáti venkovských a městských lokalit je k dispozici kompletní řada dat z měření ročních úrovní znečištění ovzduší PM 10 za období (viz. graf č. 9). Z tohoto grafu je patrný negativní (narůstající) vývoj úrovně znečištění ovzduší. Obr. č. 2: Pole 36. maximální 24hodinové koncentrace PM 10 v roce 2005 rok Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 16

18 Vývoj úrovní znečištění ovzduší PM 2,5 Úrovně znečištění ovzduší PM 2,5 jsou v České republice měřeny od roku 2004 na 25 lokalitách. Z výsledků měření je patrné, že Česká republika bude mít významné problémy se splněním limitní hodnoty pro PM 2,5 ve výši 25 µg/m 3, která je navrhována v rámci nově připravované legislativy ES od roku 2010, resp. od roku Z grafu č. 10 je patrné, že na přibližně polovině měřicích lokalit by navrhovaná limitní hodnota pro PM 2,5 nebyla v roce 2005 splněna. Zároveň je z grafu patrné meziroční navýšení úrovně znečištění ovzduší PM 2,5, které je zřejmé i pro PM 10 z grafu č. 9. Nejvyšší průměrné roční úrovně znečištění ovzduší byly v roce 2004 i 2005 naměřeny na Ostravsku, kde se v roce 2005 hodnoty průměrných roční úrovní pohybovaly od 34 do 45 µg/m 3. Tyto úrovně již představují při dlouhodobější expozici významně zvýšená zdravotní rizika. Tento nevyhovující stav je potvrzen také hodnocením předběžných dat měření úrovně znečištění ovzduší PM 2,5 v roce 2006, ze kterého vyplývá, že na více než polovině měřicích lokalit došlo v roce 2006 k překročení úrovně 25 µg/m 3. Na vybraných, již velmi zatížených, lokalitách jsou navíc hodnoty naměřené v roce 2006 vyšší než v roce Graf č. 10: Průměrné roční úrovně znečištění ovzduší PM 2,5 v letech 2004 a 2005 [µg/m 3 ] koncentrace PM 2, Věřňovice Ostrava Přívoz Ostrava Zábřeh Ostrava Poruba/ČHMÚ Beroun Praha 5 Smíchov Zlín Olomouc Hradec Králové Brněnská Teplice Kladno střed města Brno Tuřany Praha 9 Vysočany Praha 4 Libuš Liberec město Jihlava Rychnov nad Kněžnou Most Praha 5 Mlynářka Ústí nad Labem Kočkov Pardubice Dukla Plzeň Slovany České Budějovice Košetice Sokolov Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 17

19 Poměr úrovní znečištění ovzduší částicemi ve vnějším ovzduší Zajímavým úkolem a výzvou pro nejbližší období bude hledání souvislostí mezi úrovněmi znečištění ovzduší PM 10 a PM 2,5 ve stejných měřicích lokalitách. O těchto souvislostech se vedla diskuse i při vyjednávání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, kdy byl některými členskými státy navrhován jednotný přepočítávací faktor mezi úrovněmi PM 10 a PM 2,5. Česká republika vystupovala zásadně proti tomuto návrhu, neboť rozmezí, ve kterém se pohybují hodnoty tohoto koeficientu je poměrně široké. Podle výsledků měření v České republice v letech 2004 a 2005 se hodnota tohoto faktoru pohybuje nejčastěji mezi 60 až 80 %, při maximální hodnotě 95 % a minimální 57 %. Na základě uvedeného lze konstatovat, že poměr jemných částic PM 2,5 ve frakci PM 10 je na území České republiky poměrně významný a s tím souvisí i vyšší zdravotní rizika, která znečištění ovzduší částicemi představuje. Zdroj: Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2004 a 2005, vydal: ČHMÚ Vývoj úrovní znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky Úrovně znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky (konkrétně benzo(a)pyrenem) jsou v České republice sledovány plošně teprve od roku Z předchozích let jsou dostupné pouze výsledky měření zdravotních ústavů, přibližně z 8 lokalit. V roce 2005 byly dostupné výsledky již z 28 měřicích lokalit, přičemž alarmující zjištění je to, že z tohoto celkového počtu ve 23 měřicích lokalitách byl překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren, který by měl být na území České republiky splněn do roku Na některých lokalitách navíc dochází až k devítinásobnému překračování této hodnoty, např. Ostrava Přívoz (viz. graf č. 11). Na obrázku č. 3 jsou prezentovány výsledky modelování úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem. Nízký počet měřicích lokalit znamená, že tyto výsledky mají spíše orientační charakter a je třeba je chápat v kontextu s výsledky měření. Skutečná úroveň znečištění ovzduší benzo(a)pyrenu bude pravděpodobně významně vyšší. Obr. č. 3: Pole průměrné roční úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenu v roce 2005 Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 18

20 Graf č. 11: Průměrné roční úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenu v r a 2005 [ng/m 3 ] 10,0 9,0 8,0 7,0 koncenrace benzo(a)pyrenu 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Praha 10-Šrobárova Praha 5-Smíchov Praha 4-Libuš Brno-Kroftova Brno-Húskova ul. Č. Budějovice-Antala Staška Pardubice Dukla Hradec Králové-Brněnská Hradec Králové-Sukovy sady Ždár nad Sázavou Košetice Sokolov Liberec-město Olomouc Plzeň-Slovany Plzeň-Roudná Kladno-střed města Ostrava-Přívoz/ZÚ Ostrava-Přívoz/ČHMÚ Český Těšín Karviná Ostrava-Poruba Ústí nad Labem-Pasteurova Teplice Most Ústí nad Labem-Kočkov Rudolice v Horách Zlín Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Vysoké úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem byly potvrzeny i v roce 2006 (na základě hodnocení předběžných dat), neboť v tomto roce již byly překročeny cílové imisní limity pro benzo(a)pyren ve 26 měřicích lokalitách (z 28 lokalit). Úroveň znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem v menších obcích V roce 2005 skončil projekt Vědy a Výzkumu, který pro MŽP realizoval Státní zdravotní ústav v Praze a který se zabýval sledováním kvality ovzduší v menších obcích. Pro realizaci projektu byly vybrány tři menší obce v různých regionech České republiky s různým typem vytápění domácností. Analýzy koncentrací znečišťujících látek, získaných během ročního měření prokazují, že kvalita ovzduší v takových obcích závisí především na palivu. Nejhorší kvalita ovzduší byla zjištěna v obci, kde je dosud ve významné míře spalováno hnědé uhlí. Vybrané konkrétní zjištěné výsledky Úrovně znečištění ovzduší PM 10 v uvedených obcích lze považovat za srovnatelné s velkými městy, mají ale navíc výrazně větší mezisezónní variabilitu. U arsenu se pohybuje průměrná roční úroveň znečištění ovzduší v obci, kde je dosud ve významné míře spalováno hnědé uhlí na 82 % stanovené limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí. Jedná se tedy, v kontextu České republiky, o velmi zatíženou lokalitu. Roční průměrné úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem v obci, kde je dosud ve významné míře spalováno hnědé uhlí, se plně vyrovnají úrovním benzo(a)pyrenu nalézaným v silně průmyslově zatížených lokalitách. Ve všech sídlech překročily roční průměrné úrovně benzo(a)pyrenu stanovený cílový imisní limit a zároveň byl ověřen výskyt vysokých úrovní v topné sezóně. Zdroj: VaV MŽP 740/4/01 19

21 2.3.3 Územní priority Z uvedené analýzy znečištění ovzduší vyplývají územní priority z pohledu celého území České republiky. Maximální úsilí o snížení znečištění ovzduší by mělo být soustředěno do Moravskoslezského kraje a dále do Ústeckého kraje, Hlavního města Prahy a Brna. V těchto lokalitách žije největší podíl obyvatelstva České republiky, které je exponováno vysokým úrovním znečištění ovzduší. Vysoká pozornost by měla být věnována zejména Ostravsko-karvinské oblasti, která patří k územím s nejvíce znečištěným ovzduším v celé Evropě. 2.4 Vývoj indikátorů Programu Indikátory pro monitoring Programu byly vybrány s ohledem na charakter globálního a specifických cílů Programu a zohledňují vliv znečišťujících látek na ekosystémy či potencionální zdravotní rizika způsobená znečištěním ovzduší. Tabulka č. 9: Hodnoty indikátorů Programu v období let 2000 až 2005 Název indikátoru jednotky Emise znečišťujících látek způsobujících acidifikaci kt/rok 18,5 17,4 16,9 17,6 17,0 16,8 Emise prekurzorů troposférického ozonu kt/rok 639,6 630,4 603,3 600,5 583,1 578,0 Celková expozice obyvatelstva nadlimitním úrovním znečištění ovzduší % n.a Emise oxidu siřičitého kt/rok Emise oxidů dusíku kt/rok Emise těkavých organických látek kt/rok Emise amoniaku kt/rok Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic kt/rok 478,0 462,6 450,0 456,3 441,4 441,0 Roční průměrná úroveň znečištění úroveň PM 10 µg/m 3 n.a. 33,8 36,9 42,6 35,1 37,2 Roční průměrná úroveň znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem ng/m 3 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,4 2,1 Zdroj: Český hydrometeorologický ústav Pozn.: Hodnoty indikátoru celkové expozice obyvatelstva jsou ovlivněny zpřesňováním metodiky modelování v předchozích letech. Hodnoty až do roku 2004 včetně jsou podceněny. Další podrobné informace jsou uvedeny v publikaci Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2005, str. 69, vydané ČHMÚ 2.5 Legislativní situace Nástroje snižování emisí jsou z převážné části založeny právními předpisy, zejména zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a na něj navazujícími prováděcími předpisy. Tato právní úprava byla přijata v polovině roku 2002 a transponovala veškeré tehdy platné právní předpisy Evropských společenství a předjímala i některá další opatření, která v té době nebyla na úrovni Evropských společenství přijata (imisní limity pro rtuť, arsen, nikl, kadmium a benzo(a)pyren). V platnosti byla ponechána ta ustanovení předchozí právní úpravy, která se v praxi osvědčila. Zákon o ochraně ovzduší byl v průběhu projednávání nesystémově rozšířen o problematiku látek poškozujících ozónovou vrstvu, problematiku ochrany klimatu a v poslední fázi také o problematiku "světelného znečištění". Problematickou se dále ukázala příliš ambiciózní úprava pachového znečištění. Zcela mimo rámec evropského práva byl vyhlášen imisní limit pro amoniak. Některé nástroje, které byly zákonem o ochraně ovzduší zavedeny nově, byly formulovány nesrozumitelně, často příliš složitě či nejednoznačně. Novelami zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů byla řada nedostatků úplně nebo alespoň částečně odstraněna, přesto jsou další zásadnější úpravy žádoucí. Důvodem je mimo jiné neúčinnost stávajícího systému normativních a ekonomických nástrojů ve vztahu k dalšímu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší. Vliv na snižování emisí a znečištění ovzduší mají též některé další právní předpisy, zejména v oblasti integrované prevence, nakládání s odpady, provozu na pozemních komunikacích a energetiky. 20

22 Zdravotní rizika plynoucí z nevhodného spalování biomasy Zvyšování podílu spalování biomasy na výrobě tepelné energie bez respektování souvislostí se znečišťováním ovzduší má svá nezanedbatelná rizika. V roce 2005 bylo v malých zdrojích znečišťování ovzduší (zejména v domácnostech) spáleno cca 0,8 mil. tun biomasy a cca 1,85 mil. tun uhlí (včetně koksu). Přesto se biomasa podílela na cca 50 % emisí PAH a 54 % emisí PM 2,5 z této skupiny zdrojů. Existují i negativní zkušenosti okolních států, např. Německa, kde se od roku 1995 do roku 2003 podařilo snížit emise PM 10 ze spalování uhlí v malých spalovacích zdrojích z cca 16 kt/rok na cca 3 kt/rok. Paralelně však narostly emise PM 10 ze spalování biomasy z cca 12 kt/rok na cca 24 kt/rok. Pokles emisí PM 10 ze spalování uhlí byl tak zcela kompenzován. Česká republika musí v této otázce postupovat zvláště obezřetně s ohledem na to, že potenciál pro využití jiných obnovitelných zdrojů než biomasy je v České republice omezen a cíle v oblasti zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie tak mohou představovat, při nezohlednění požadavků na kvalitu ovzduší, dlouhodobé zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele České republiky. Důležitým faktorem bude například načasování jednotlivých kroků při cenovém zvýhodnění biomasy, kterému by měla předcházet náhrada nevhodných spalovacích zařízení za nové moderní kotle určené pro spalování/zplyňování biomasy. Tím se zamezí dramatickému zvýšení znečištění ovzduší a neefektivnímu využívání obnovitelných zdrojů, jejichž potenciál je omezen. 2.6 SWOT analýza Silné stránky Mezinárodní závazky České republiky v oblasti emisí (národní emisní stropy) budou s největší pravděpodobností splněny Národní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a plány snižování emisí pro stávající zvláště velké spalovací zdroje znečišťování ovzduší jsou připraveny Přípustné úrovně znečištění ovzduší pro ochranu lidského zdraví pro jiné znečišťující látky než PM 10, benzo(a)pyren a troposférický ozón jsou překračovány pouze omezeně: K překročení imisních limitů pro SO 2, olovo, rtuť, nikl a arsen v posledních letech dochází pouze velmi zřídka nebo vůbec, k překročení imisních limitů pro benzen dochází omezeně pouze v Aglomeraci Moravskoslezský kraj. Překračování přípustných úrovní znečištění ovzduší pro oxid uhelnatý a kadmium je omezeno na několik lokalit K překročení ročního imisního limitu pro NO 2 dochází pouze na dopravně exponovaných lokalitách Překračování imisních limitů pro SO 2 a NOx pro ochranu ekosystémů a vegetace je omezeno na několik málo lokalit v chráněných a zalesněných oblastech Existuje přehled konkrétních projektů ke zlepšení kvality ovzduší (včetně finančního rámce) na základě zpracovaných programových dodatků k programům ke zlepšení kvality ovzduší zpracovaným na úrovni zón a aglomerací Vysoká úroveň metodického řízení v důsledku zavádění jednotných postupů a uplatňovaní metodických doporučení při řízení kvality ovzduší na krajské úrovni Slabé stránky Emise oxidů dusíku se v České republice dlouhodobě pohybují okolo hodnoty národního emisního stropu pro oxidy dusíku Rozhodujícími emitenty PM 10, PM 2,5, PAH a NOx jsou zejména obtížně regulovatelné sektory vytápění domácností a silniční doprava Vysoké emise NOx, SO 2 a VOC vytváří vysoký potenciál pro tvorbu sekundárních částic a troposférického ozonu Stávající znečištění ovzduší představuje zvýšená zdravotní rizika pro velkou část populace Česká republika neplní od 1. ledna 2005 legislativu Evropských společenství pro kvalitu ovzduší Úroveň znečištění ovzduší má od roku 1999 u téměř u všech sledovaných znečišťujících látek stoupající trend 21

23 Zdravotní dopady expozice PM 10 a PM 2,5 Částice jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Velikost i složení částic jsou ovlivněny zdrojem, ze kterého pochází, vždy jde o směs látek s různými účinky. Současně působí i jako nosič pro některé další škodliviny. Na čem závisí působení částic na zdraví Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Velikost částic je rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu. Větší částice jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, odkud jsou částečně vykašlány a částečně spolknuty. Částice označené PM 10 (tzv. torakální, tedy hrudní frakce) se dostávají do dolních cest dýchacích. Jemnější částice označené jako PM 2,5 (tzv. respirabilní frakce) pronikají až do plicních sklípků. Za nejvýznamnější z hlediska vlivů na zdraví, zejména ovlivnění úmrtnosti, se považují jemné částice PM 2,5. Vznikají spalováním fosilních paliv, obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a kondenzované organické či kovové páry, některé z nich mají mutagenní a rakovinotvorný účinek. Typickými ultrajemnými částicemi jsou částice emitované z dieselových motorů, které obsahují adsorbované karcinogenní látky. Zatím se stále nepodařilo stanovit prahovou koncentraci, pod kterou by částice neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví. Předpokládá se, že citlivost jedinců v populaci má tak velkou variabilitu, že ti nejcitlivější jsou v riziku účinků i při velmi nízkých koncentracích. Je možno konstatovat, že dolní hranice rozmezí koncentrací, pro které byly již zjištěny zdravotní efekty, není o mnoho vyšší než koncentrace považované za pozaďové pro Evropu i USA. Tato pozaďová koncentrace je například pro PM 2,5 udávána v rozmezí 3-5 µg/m 3 pro roční průměrnou koncentraci, pro PM 10 je to 10 µg/m 3. Nejčastěji popisované účinky působení částic se týkají zvýšení celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, zvýšení spotřeby léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích zejména u astmatiků a zkrácení délky života hlavně z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév a pravděpodobně i rakovinu plic a další. Citlivost populace vůči působení částic Ovlivnění zdraví se týká celé populace, ale vnímavost lidí k tomuto vlivu kolísá v závislosti na věku a zdravotním stavu. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy apod. Zdroj: Státní zdravotní ústav Pozn.: pozaďové koncentrace - koncentrace typické pro místa neovlivněná významně lidskou činností Významné překračování přípustných úrovní znečištění ovzduší pro ochranu lidského zdraví: 84 % populace ČR bylo v roce 2005 vystaveno nadlimitní úrovni znečištění ovzduší troposférickým ozonem 66 % populace ČR bylo v roce 2005 vystaveno nadlimitní úrovni znečištění ovzduší PM % populace ČR bylo v roce 2005 vystaveno nadlimitní úrovni znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem Na 96 % chráněných území došlo v roce 2005 k překračování cílového imisního limitu pro troposférický ozon pro ochranu ekosystémů a vegetace Morální a technická zastaralost technologií v emisně významných sektorech Silné místní znečištění ovzduší v důsledku spalování tuhých paliv, které nelze identifikovat národním monitoringem kvality ovzduší Vysoké zatížení běžně nesledovanými toxickými látkami, které se dostávají do vnějšího ovzduší spalováním komunálního odpadu v domácnostech Nízké povědomí veřejnosti o dopadech jejího chování na kvalitu ovzduší Příležitosti Snižování měrných emisí znečišťujících látek v důsledku zvyšování energetické účinnosti Skokové zlepšení kvality ovzduší v důsledku zvýšeného objemu veřejných finančních zdrojů z Fondu soudržnosti pro ochranu ovzduší Uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje zvýšením podílu obnovitelných zdrojů a dosahováním energetických úspor ve vazbě na kvalitu ovzduší Zvýšení atraktivity regionů zlepšením kvality ovzduší Zlepšení zdravotního stavu populace 22

24 Vyšší míra uplatnění environmentálně šetrných technologií v důsledku navýšení finančních podpor Hrozby Nedostatek finančních zdrojů pro zajištění financování i spolufinancování navržených opatření Nárůst cen energie a odpovídající přechod na tuhá paliva Neochota obyvatel nést zodpovědnost za kvalitu ovzduší 2.7. Vyhodnocení Integrovaného národního programu snižování emisí ČR Integrovaný národní program snižování emisí v České republice byl schválen v roce 2004 a byl přijat usnesením vlády České republiky č. 454/2004. Vzhledem k tomu, že naprostá většina úkolů tohoto programu měla za úkol spíše budování institucionálního rámce, nepřinesl tento program kvantifikovatelné snížení emisí znečišťujících látek. Konkrétní úkoly obsažené v tomto programu byly až na výjimky splněny. Výsledky realizace některých úkolů byly zohledněny při revizích stávající legislativy (např. revize emisních a imisních limitů) a některé výsledky jsou zohledněny v Programu. 3. Kontext ochrany ovzduší 3.1 Vztah k zásadním národním a mezinárodním strategickým dokumentům Vztah Programu k zásadním národním a mezinárodním dokumentům je podrobně komentován v příloze č. 2. Důležitá je vazba Programu zejména na tyto národní a mezinárodní dokumenty: Státní politika životního prostředí Operační program Životní prostředí pro období Státní energetická koncepce Národní program ke zmírnění dopadů změny klimatu v České republice Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Tematická strategie o znečišťování ovzduší Úmluva EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států 3.2 Hodnocení plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování ovzduší Dodržování emisních limitů a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování ovzduší kontroluje Česká inspekce životního prostředí. Počet provedených prověrek, revizí a kontrol v období 2001 až 2005 činil v průměru 4500 ročně a počet udělených pokut v průměru 400 ročně. Lze tedy konstatovat, za předpokladu že kontroly České inspekce životního prostředí jsou reprezentativním výběrem z cca regulovaných zvláště velkých, velkých a středních zdrojů, že více než 90 % provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší nemá problémy s dodržováním emisních limitů a dalších podmínek provozování zdrojů. Z vývoje úrovní znečištění ovzduší vyplývá, že ani důsledné dodržování současných legislativních požadavků na zdroje znečišťování ovzduší není dostatečné k tomu, aby byly plošně dodržovány všechny stanovené přípustné úrovně znečištění ovzduší. K významnému překračování těchto úrovní pak dochází zejména u PM 10 a benzo(a)pyrenu. 3.3 Ochrana ovzduší v kontextu Evropské unie Z pohledu kvality ovzduší patří Česká republika k nejhorším státům Evropské unie. V členských státech Evropské unie je sledován indikátor pro kvalitu ovzduší, vyjádřený jako roční průměrná koncentrace PM 10, které je v daném roce v průměru exponována populace ve městech jednotlivých členských států Evropské unie. Hodnoty tohoto indikátoru jsou pro období 2001 až 2004 uvedeny v tabulce č. 10. Česká republika patří dlouhodobě na základě hodnocení tohoto indikátoru k nejhorším zemím v Evropské unii, přičemž hůře jsou na tom zejména země jižní Evropy, které mají pro znečištění ovzduší prachovými částicemi větší předpoklady. Hodnota tohoto indikátoru pro Českou republiku byla v roce 2004 cca na 150 % průměru 25 států Evropské unie. 23

25 Tab. č. 10: Expozice městského obyvatelstva úrovním znečištění ovzduší PM 10 [µg/m 3 ] stát EU (25 států) EU (15 států) Itálie Slovinsko Řecko Česká republika Polsko Belgie Portugalsko Slovensko Španělsko Holandsko Rakousko Německo Velká Británie Francie Švédsko Estonsko Finsko Irsko n.a n.a Zdroj dat: Eurostat Také ve srovnání trendů úrovní znečištění ovzduší PM 10 nevychází Česká republika, v porovnání např. s Velkou Británií, nejlépe. V grafu č. 12 jsou znázorněny průměrné roční úrovně znečištění ovzduší PM 10 z měřicích lokalit v České republice a Velké Británii, společně s úrovněmi znečištění ovzduší PM 10 v nejzatíženější lokalitě v těchto státech (v České republice se jedná o Český Těšín). Z tohoto srovnání je patrné, že ačkoliv v letech 1998 a 1999 byla výchozí situace obou zemí velmi podobná (naopak v České republice se oproti Velké Británii díky aplikaci efektivních opatření v letech 1998 a 1999 ještě více zlepšila, což je vidět zejména v průmyslově zatížené lokalitě Český Těšín), od roku 1999 se začal v České republice uplatňovat negativní trend a to jak v průměru na celém území, tak ve vybrané nejzatíženější lokalitě. Tento negativní trend se ve Velké Británii neprojevil. Vysokou úroveň znečištění ovzduší PM 10 potvrzuje i mapa Evropy s ročními průměrnými úrovněmi znečištění ovzduší PM 10 v roce 2004 (viz. obrázek č. 4). Tato mapa navíc potvrzuje územní prioritu České republiky - Ostravsko-karvinskou oblast, která patří k nejvíce zatíženým v celé Evropě. Graf č. 12: Průměrné roční úrovně znečištění ovzduší PM 10 a úrovně na nejzatíženější měřicí lokalitě v České republice a Velké Británii [µg/m 3 ] 70,0 60,0 50,0 koncentrace PM 10 40,0 30,0 20,0 10,0 0, rok průměr - ČR maximum - ČR průměr - UK maximum - UK Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav a The Air Quality Strategy for England, Scotland, Wales and Northern Ireland 24

26 4. Cíle Programu Globálním cílem Programu je snížit, s důrazem na podporu nových environmentálně šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor, zátěž životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské zdraví, která plynou ze znečištění ovzduší a tím přispět k naplnění strategického cíle Environmentálního pilíře Strategie udržitelného rozvoje České republiky Specifické cíle Programu jsou: plnit od určeného termínu (roku 2010) stanovené hodnoty národních emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak, přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM 10 pod platné imisní limity, přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod platný cílový imisní limit. Významným pozitivním efektem snižování emisí oxidů dusíku a těkavých organických látek je snižování úrovně znečištění ovzduší troposférickým ozonem, neboť se jedná o významné prekurzory troposférického ozonu. Obdobně to platí pro snižování emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého a amoniaku, které mají významný potenciál pro tvorbu sekundárních částic. Obrázek č. 4: Roční průměrné úrovně znečištění ovzduší PM 10 v roce 2004 Zdroj: Evropské středisko pro ovzduší a klimatickou změnu Evropské agentury pro životní prostředí, pracoviště Český hydrometeorologický ústav 25

Tisková konference MŽP a MZ na téma Znečišťování ovzduší pocházejícího z vytápění domácností a s tím spojených zdravotních rizik

Tisková konference MŽP a MZ na téma Znečišťování ovzduší pocházejícího z vytápění domácností a s tím spojených zdravotních rizik Tisková konference MŽP a MZ na téma Znečišťování ovzduší pocházejícího z vytápění domácností a s tím spojených zdravotních rizik Analýza současné situace bilance emise 12% 11% 5% 11% 38% 20% 3% 1.A.1 Veřejná

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Střednědobá strategie ochrany ovzduší Národní program snižování emisí ČR

Střednědobá strategie ochrany ovzduší Národní program snižování emisí ČR Střednědobá strategie ochrany ovzduší Národní program snižování emisí ČR SEKCE OCHRANY KLIMATU A OVZDUŠÍ MŽP Odbor ochrany ovzduší Ing. Jan Kužel Obsah Analýza současné situace Cíle Programu Zásady a strategie

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

Národní program snižování emisí ČR

Národní program snižování emisí ČR Seminář Ochrana ovzduší ve státní správě II Sezimovo Ústí 14. 16. listopadu 2006 Národní program snižování emisí ČR Výsledky projektu VaV MŽP SM/9/9/04 Vladislav Bízek, Jana Kašková a Pavel Balahura DHV

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část. Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010

Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část. Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010 Kvalita ovzduší v MB PM 10-1. část Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com 21. 11. 2010 Data a jejich zdroje Český hydrometeorologický ústav, www.chmi.cz Krajský úřad Středočeského kraje, www.kr-stredocesky.cz

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Praha verze 13. 6. 2006 PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Výchozí stav Emise všech znečišťujících

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Seminář Ekomonitor, Praha, 21.2.2017 Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah Strategie Emisní a imisní analýza Scénáře vývoje

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Metoda DPSIR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metoda DPSIR DPSIR (vliv - stav - odezva) 2 3 Hnací síly - D Zátěže - P Stav - S Dopady - I Odezva R Drivers Pressure

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE VIII. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Jan Kužel - odbor ochrany ovzduší MŽP Vladimíra Henelová - ENVIROS s.r.o. Východiska

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

OPŽP - prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

OPŽP - prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Národní program snižování emisí ČR OPŽP - prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Nový zákon o ochraně vnějšího ovzduší SEKCE OCHRANY KLIMATU A OVZDUŠÍ MŽP Odbor ochrany ovzduší Ing.

Více

Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší

Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší NRL pro venkovní ovzduší CELOSTÁTNÍ KONZULTAČNÍ DEN CENTRA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 24. 11. 2011 - AKTUÁLNÍ TÉMATA Z HYGIENY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE IX. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Jan Kužel - odbor ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Vladimíra

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe VIII Vladislav Bízek, Robert Skeřil Zdůvodnění programu na základě ustanovení 8 zákona

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III.

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Pobočka Plzeň oddělení ochrany čistoty ovzduší IČ: 00020699 Mozartova 1237 / 41 DIČ: CZ00020699 323 00 Plzeň PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů 3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 Karta jevu (procesu): Ovzduší Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu): Parametry procesů: Indikátory udržitelnosti: Jednotky: Limit

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010 Ochrana ovzduší ve státní správě - Teorie a praxe VII. 8. aţ 10. 11. 2011 B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 2 Riziko

Více

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Více

IMPLEMENTACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

IMPLEMENTACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha Veleslavín, 21. května 2014 IMPLEMENTACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ PROGRAMOVÉ A EKONOMICKÉ NÁSTROJE Jan Kužel odbor ochrany ovzduší MŽP OBSAH

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Čistá mobilita z pohledu MŽP Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Obsah: 1) Čistá mobilita a důvody pro její podporu 2) Čistá mobilita a národní

Více

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ Vladimír Adamec 1, Bohumil Pokorný 2, Roman Ličbinský 1, Jiří Huzlík 1, Andrea Krumlová 2 1 Centrum dopravního výzkumu, ČR Zdravotní ústav se sídlem

Více

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text Autor Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 9. PRÁVNÍ

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince

Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince Rada města Třince se na své 51. schůzi konané dne 4. 4. 2006 usnesla vydat na základě ustanovení 6 odst. 6

Více

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Zpracoval(a): Marek Bruštík Datum: 18.6.2015 Obsah Kvalita ovzduší z pohledu Moravskoslezského kraje Kvalita ovzduší Moravskoslezského

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

IMPLEMENTACE STŘEDNĚDOBÉ STRATEGIE (do roku 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

IMPLEMENTACE STŘEDNĚDOBÉ STRATEGIE (do roku 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Seminář Koneko marketing spol. s r.o. Praha 21.6.2016 Nové emisní faktory pro zjišťování úrovně znečišťování a příprava na poplatkovou agendu v roce 2017 IMPLEMENTACE STŘEDNĚDOBÉ STRATEGIE (do roku 2020)

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 38747/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší v České republice Bielsko-Biala, 17.-18. srpna 2015 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 10. 2013 Č. j.: 69770/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Finanční analýza Strategie a zdroje financování

Finanční analýza Strategie a zdroje financování Finanční analýza Strategie a zdroje financování Konference: OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IX, TEORIE A PRAXE 23.10.2014 HROTOVICE Ing. David Frolík Naviga4, s.r.o. Finanční analýza Strategie Zdroje

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ. Petr J. Kalaš Poradce 10. Prosince 2013

KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ. Petr J. Kalaš Poradce 10. Prosince 2013 KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ Petr J. Kalaš Poradce 10. Prosince 2013 1.Historický pohled 1.Současný stav 1.Možná řešení HLAVNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ZLEPŠENÍ V ČR OD ROKU 1990 Výrazné snížení emisí SO-2 (současně

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

INFORMAČNÍ KAMPAŇ LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ ARGUMENTAČNÍ KATALOG

INFORMAČNÍ KAMPAŇ LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ ARGUMENTAČNÍ KATALOG INFORMAČNÍ KAMPAŇ LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ ARGUMENTAČNÍ KATALOG OSTRAVA 2011 Proč má MSK takový problém se znečištěným ovzduším? Moravskoslezský kraj je specifický především díky těmto faktorům: 1. Koncentrace

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu

Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu 1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních

Více

OBSAH A PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 6

OBSAH A PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 6 OBSAH A PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 6 A.1 INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 6 A.1.1 ZÁKLADNÍ CÍLE A SOUVISLOSTI PROGRAMU 6 A.1.2 VEDLEJŠÍ CÍLE PROGRAMU

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 19063/ENV/16 V Praze dne 17. března 2016 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Revize Tematické strategie EU o znečištění ovzduší. Kateřina Sukdolová, Pavel Gadas 19. listopadu 2013 Plzeň

Revize Tematické strategie EU o znečištění ovzduší. Kateřina Sukdolová, Pavel Gadas 19. listopadu 2013 Plzeň Revize Tematické strategie EU o znečištění ovzduší Kateřina Sukdolová, Pavel Gadas 19. listopadu 2013 Plzeň Obsah Důvody revize Cíl a obsah revize Revize směrnic ke kvalitě ovzduší Nové směrnice v oblasti

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.5

METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.5 Název:KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ METODICKÝ LIST: INDIKÁTOR A.5 Titulkový indikátor: Počet případů překročení limitu pro PM 10 Indikátor: a) Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Zaměření PO 2 OPŽP Základní principy hodnocení projektů

Zaměření PO 2 OPŽP Základní principy hodnocení projektů PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Globálním cílem prioritní osy 2 pro období 2007 2013 je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více