Národní program snižování emisí České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní program snižování emisí České republiky"

Transkript

1 Národní program snižování emisí České republiky

2 Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Česká republika Dne: 11. června

3 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza současné situace Kontext ochrany ovzduší Cíle Programu Zásady a strategie Programu Výstupy scénáře WAM Finanční zajištění Programu Mezinárodní spolupráce a podpora výzkumu Termíny a způsob kontrol průběžného plnění Programu Způsob provádění korekcí Programu Identifikace orgánu ochrany ovzduší odpovědného za plnění Programu.. 36 Příloha č. 1 Logický rámec Příloha č. 2 Vztah k zásadním strategickým dokumentům.. 39 Příloha č. 3 Přehledný popis opatření scénáře WM.. 41 Příloha č. 4 Podpora výzkumu.. 44 Příloha č. 5 Popis indikátorů. 45 Příloha č. 6 Použité zkratky, chemické názvy. 46 2

4 1. Manažerské shrnutí 1.1 Vývoj emisí znečišťujících látek v České republice Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávažnějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných částic, oxidu siřičitého a oxidů dusíku, patřily k nejvyšším na světě a znečištění ovzduší v některých regionech způsobovalo vážné zdravotní problémy obyvatelstvu i rozsáhlé poškození lesních ekosystémů. Hlavním cílem právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší přijatých v roce 1991 proto bylo dosáhnout v krátkém čase významného snížení znečištění ovzduší. Na základě legislativy měla být opatření vedoucí ke snížení emisí realizována do konce roku Z těchto důvodů Česká republika přijala rozsáhlý, a pokud jde o tempo změn ojedinělý plán ke snížení emisí. Jeho výsledkem bylo razantní snížení emisí všech základních znečišťujících látek k roku Od tohoto roku však již emise znečišťujících látek spíše stagnují a kvalita ovzduší se začíná spíše zhoršovat. Nový zákon o ochraně ovzduší přijatý v roce 2002 na této nepříznivé situaci nic významného nezměnil. Obrázek: Ilustrativní trend emisí acidifikujících látek v České republice v letech Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Pozn.: Množství emisí je vzhledem ke změněné metodice emisní inventury pouze ilustrativní, avšak naznačené trendy emisí odráží reálný vývoj 1.2 Příprava Národního programu snižování emisí České republiky Povinnost zpracovat Národní program snižování emisí České republiky je stanovena v 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, který tímto transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. října 2001, o národních emisních stropech pro některé znečišťující látky (dále jen NECD ). Integrovaný národní program snižování emisí v České republice 3

5 byl schválen v roce 2004 a byl přijat usnesením vlády České republiky č. 454/2004. Jeho aktualizace proběhla v roce 2006 v souladu s požadavky na revize národních programů podle NECD. S ohledem na současný nevyhovující stav kvality ovzduší a vzhledem ke snaze splnit cíle, ke kterým se členské státy zavázaly přijetím Tematické strategie o znečišťování ovzduší, přijaté Evropskou komisí dne 21. září 2005 (COM(2005)446 final), byla přijata adekvátní opatření ke snížení znečišťování ovzduší PM 10 a PM 2,5, benzo(a)pyrenem a NOx. Národní program snižování emisí České republiky byl zpracován s využitím energetických vstupů (včetně projekcí) poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tyto energetické vstupy byly zároveň použity v letošním roce pro projekce emisí skleníkových plynů. 1.3 Nástroje a opatření Opatření realizovaná v letech a zahrnutá ve scénáři WM ( With measures ) se ve velké míře shodují s opatřeními přijatými na úrovni celé Evropské unie (např. úspory energie, podpora obnovitelných zdrojů, Národní program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů). Jedná se především o soubor legislativních opatření vycházejících z evropské legislativy, která jsou podporována ekonomickými nástroji na národní úrovni (většinou finančními dotacemi). Aktualizovaný Národní program snižování emisí České republiky se opírá o scénář WAM ( With additional measures ), který vychází ze scénáře WM a navrhuje jeho rozšíření o dodatečná opatření zaměřená na snížení emisí PM 10, PM 2,5, prekurzorů těchto částic a snížení emisí polycyklických aromatických uhlovodíků. 1.4 Emisní inventura a projekce Emisní situace v období a emisní projekce provedené pomocí evropského modelu RAINS za použití scénáře WM ( With measures ) dává předpoklady pro splnění národních emisních stropů České republiky stanovených pro SO 2, NOx, VOC a NH 3 na rok Tabulka: Celkové množství emisí, emisní projekce a národní emisní stropy pro rok 2010 Celkové roční emise [kt/rok] Látka Scénář WM 2010 [kt/rok] Emisní strop 2010 [kt/rok] NOx SO VOC NH Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Z emisní analýzy vyplývá, že emise znečišťujících látek se po výrazném poklesu v letech 1990 až 1999 dostaly v období 2000 až 2005 do fáze mírného poklesu. Z emisní analýzy dále vyplývá, že hlavní cíl Národního programu snižování emisí České republiky, tj. plnění národních emisních stropů od roku 2010, bude dosažen a to také díky tomu, že se, z pohledu celkových národních emisí, podařilo oddělit vývoj emisí znečišťujících látek z průmyslu od ekonomického růstu České republiky. 1.5 Změny v emisních inventurách Vzhledem k úpravě metodiky pro výpočet emisní inventury mobilních zdrojů a vytápění domácností došlo v posledních měsících k významné změně emisní bilance u NOx, PM 10 a PM 2,5. Kvůli těmto změnám pokleslo množství vykazovaných emisí uvedených znečišťujících látek. Tato změna v emisní inventuře byla promítnuta do celé časové řady od roku 2000, aby nedošlo ke zkreslení emisních trendů. 4

6 Graf: Celkové množství emisí, emisní projekce a národní emisní stropy pro rok Emisní strop 2010 [kt/rok] 70 Scénář WM 2010 [kt/rok] SO2 NOx 74 VOC znečišťující látky NH emise (kt/rok) Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 1.6 Nutnost dalších kroků Evropská unie stojí před významným úkolem dosáhnout dalšího snížení znečištění ovzduší a snížit tak zdravotní a environmentální rizika, která ze stávajícího znečištění ovzduší plynou. Je nezbytné zaměřit se zejména na jemné prachové částice PM 2,5, které mají nejvýznamnější zdravotní rizika. Zástupci všech členských států se shodli na tom, že znečištění ovzduší a jeho následky na zdraví obyvatel jsou příliš rozsáhlé na to, aby nebyly realizovány další kroky nad rámec stávající legislativy. Pro Českou republiku bude tento úkol o to složitější, že ji nečeká pouze snižování znečištění ovzduší, ale v prvním kroku zastavení nárůstu znečištění ovzduší, ke kterému v České republice dochází od roku Jako nezbytný krok, vyplývající z provedených analýz, se jeví komplexní úprava legislativního rámce ochrany ovzduší, která posune emisní chápání problému k novému základnímu imisnímu pojetí, k chápání znečištění ovzduší a jeho úzké vazby na zdraví obyvatel a na ekosystémy jako důvod pro nutnost realizace dalších kroků. Národní program snižování emisí České republiky se zaměřuje cíleně na největší problémy České republiky, tj. na znečištění ovzduší prachovými částicemi PM 10 a PM 2,5 a na znečišťující látky, ze kterých tyto částice mohou vznikat v atmosféře (zejména NOx). Přijaté cíle Národního programu snižování emisí České republiky nepřinesou pouze zvýšení kvality života obyvatel České republiky snížením zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší, ale jsou i příležitostí pro podnikatelskou sféru, neboť se novými závazky vytváří trh s environmentálně šetrnými technologiemi. Současně i uplatňování znalostí v oblasti ochrany ovzduší se dostává na kvalitativně vyšší úroveň. Národní program snižování emisí České republiky zastřešuje a doplňuje (v žádném případě nenahrazuje) programové dokumenty krajů a obcí a vytváří rámec pro čerpání finančních zdrojů z veřejných zdrojů, zejména operačních programů pro období v oblasti ochrany ovzduší. 5

7 2. Analýza současné situace 2.1 Celková emisní situace Při zpracování Národního programu snižování emisí České republiky (dále jen Program ) byla provedena sektorová emisní analýza od roku 2000 za účelem určení klíčových typů zdrojů znečišťování ovzduší. Z této analýzy vyplývá zejména fakt, že se emise znečišťujících látek do ovzduší v letech 2000 až 2005 po prudkém poklesu v období 1990 až 1999 dostaly do fáze mírného poklesu či stagnace a zůstávají ve výši, která nezaručuje bezpečnou úroveň z hlediska zdravotních rizik a rizik pro životní prostředí. Vývoj celkových národních emisí znečišťujících látek, které mají stanoven národní emisní strop (oxidy dusíku, oxid siřičitý, těkavé organické látky a amoniak) a látek, jejichž vysoké úrovně znečištění ovzduší představují významná zdravotní rizika (PM 10, PM 2,5 a polycyklické aromatické uhlovodíky) v období 2000 až 2005 je uveden v tabulce č. 1. Tabulka č. 1: Vývoj celkových národních emisí NOx, SO 2, VOC, NH 3 a PM 2,5 [kt/rok] a PAH [t/rok] Celkové národní emise ČR Látka NOx SO VOC NH PM PM 2, PAH Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Příznivý je přetrvávající pokles emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého a těkavých organických látek ze sektorů tvořených velkými a zvláště velkými zdroji (zejména ze sektoru veřejné energetiky) a pokles emisí těkavých organických látek ze sektoru silniční doprava. Naopak významný negativní jev jsou stoupající emise znečišťujících látek ze sektorů tvořených neregulovanými malými zdroji znečišťování ovzduší (zejména oxidu siřičitého a PM 2,5 ze sektorů vytápění domácností a dopravy). Do emisní bilance se v posledních letech promítlo, a to významným způsobem, upřesňování metod emisních bilancí, změna vstupních datových zdrojů do emisních bilancí (směrem k vyššímu využívání dat Českého statistického úřadu v oblasti mobilních zdrojů) a úprava metodiky výpočtu emisí znečišťujících látek z vytápění domácností na základě metodického zpřesňování. Tato upřesnění vedla k poklesu vykazovaných emisí zejména oxidů dusíku a primárních částic. Změny byly promítnuty v celé časové řadě od roku 2000, aby nedocházelo ke zkreslování trendů emisí znečišťujících látek v tomto časovém období. 6

8 Graf č. 1: Vývoj celkových emisí NOx, SO 2, VOC, NH 3, PM 10, PM 2,5 [kt/rok] a PAH [t/rok] NOx SO VOC NH znečišťující látky 27 PM PM2, PAH 2005* emise Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 2: Vývoj emisí NOx, SO 2 a PM 10 ze sektoru vytápění domácností [kt/rok] 30,0 25,0 23,0 24,2 26,8 28,0 26,9 27,5 20,0 emise znečišťujících látek (kt/rok) 15,0 12,4 12,5 13,8 15,2 10,0 5,0 9,6 9,7 10,8 10,7 10,3 12,7 11,0 12,9 0, NOx PM10 SO Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 7

9 2.2 Vývoj emisí jednotlivých znečišťujících látek Emisní bilance jednotlivých znečišťujících látek, které jsou předmětem Programu, jsou podrobně uvedeny v částech až Emisní bilance oxidů dusíku Emisní bilance oxidů dusíku doznala zásadních změn v průběhu roku 2006 právě díky zmíněným úpravám při počítání příspěvku dopravy a mobilních zdrojů obecně. Po změně zdroje vstupních dat (objemu prodaných paliv), kterým je nyní Český statistický úřad, se ukazuje příspěvek mobilních zdrojů k celkovým emisím oxidů dusíku nižší než při předchozím použití těchto údajů z jiného informačního zdroje. Významným pozitivním jevem je klesající resp. nerostoucí trend emisí oxidů dusíku z rozhodujících sektorů: veřejné energetiky resp. silniční dopravy. Tabulka č. 2: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích NOx [kt/rok] Znečišťující látka: NOx Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 104,61 104,00 102,73 104,51 99,50 97,32 1.A.2. Průmyslová energetika 37,99 38,95 39,43 36,72 37,68 35,11 1.A.3. Doprava 108,27 109,63 101,51 105,90 103,91 107,20 1.A.4. Ostatní sektory 32,46 32,24 34,59 32,30 31,13 31,07 1.B.1. Fugitivní emise z nakládání s tuhými palivy 0,01 0,01 0,01 0,02 0,10 0,04 2. Průmysl 5,20 4,68 4,24 2,36 3,59 3,72 6.C. Spalování odpadů 0,04 0,04 0,42 0,63 0,55 0,51 Ostatní sektory 2,40 1,05 0,80 0,22 1,43 1,74 Celkové emise 290,98 290,60 283,73 282,66 277,89 276,72 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 3: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NOx [%] 11% 1% 36% 39% 13% 1.A.1 Veřejná energetika 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.3 Doprava 1.A.4. Ostatní sektory 2. Průmysl Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 8

10 2.2.2 Emisní bilance oxidu siřičitého Emise oxidu siřičitého pocházejí převážně z velkých a zvláště velkých spalovacích zdrojů (ze sektorů veřejné a průmyslové energetiky). V obou těchto sektorech lze v období 2000 až 2005 vysledovat uspokojivý klesající trend. Na druhé straně dochází k pozvolnému nárůstu emisí oxidu siřičitého ze sektoru vytápění domácností, který může být způsoben postupným návratem ke spalování tuhých fosilních paliv v domácnostech. Tabulka č. 3: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích SO 2 [kt/rok] Znečišťující látka: SO 2 Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 140,20 127,72 131,44 144,40 141,62 139,99 1.A.2. Průmyslová energetika 70,56 62,18 43,97 40,61 40,32 41,21 1.A.3. Doprava 2,22 2,43 2,72 3,06 3,33 1,23 1.A.4. Ostatní sektory 31,72 32,01 37,92 34,60 33,00 33,60 1.B.1. Fugitivní emise z nakládání s tuhými palivy 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,04 2. Průmysl 4,22 3,69 3,67 2,18 1,33 1,54 6.C. Spalování odpadů 0,01 0,01 0,05 0,05 0,03 0,03 Ostatní sektory 1,17 1,09 1,03 0,73 0,22 0,98 Celkové emise 250,11 229,13 220,81 225,65 219,89 218,62 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 4: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích SO 2 [%] 15% 1% 22% 62% 1.A.1 Veřejná energetika 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.4. Ostatní sektory 2. Průmysl Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 9

11 2.2.3 Emisní bilance těkavých organických látek Emise těkavých organických látek se daří eliminovat především zaváděním opatření v sektorech nakládání s těkavými organickými látkami. Významný pokles lze také zaznamenat u sektoru silniční doprava. V žádném ze sledovaných sektorů nelze hovořit o významném znepokojivém trendu emisí těkavých organických látek do ovzduší. Tabulka č. 4: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích VOC [kt/rok] Znečišťující látka: VOC Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 8,60 7,75 6,50 7,15 7,65 6,58 1.A.2. Průmyslová energetika 6,76 4,72 4,87 4,97 4,88 3,88 1.A.3. Doprava 60,41 59,27 52,68 53,38 49,56 48,53 1.A.4. Ostatní sektory 26,06 25,09 26,29 26,05 22,47 23,98 1.B.1. Fugitivní emise z nakládání s tuhými palivy 0,02 0,01 0,15 0,10 0,13 0,08 2. Průmysl 0,71 0,69 0,86 0,42 0,63 0,77 3.A. Používání barev 39,95 39,60 39,08 38,64 38,53 39,40 3.B. Odmašťování a suché čištění 26,96 25,35 23,29 19,86 18,26 17,60 3.C. Výroba a zpracování chemických produktů 15,04 14,35 14,36 14,36 14,36 13,00 3.D. Ostatní 28,23 27,40 26,69 26,02 25,82 25,20 Ostatní sektory 0,40 0,10 2,04 2,56 1,49 0,82 Celkové emise 213,14 204,32 196,79 193,49 183,77 179,83 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 5: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích VOC [%] 14% 4% 3% 7% 28% 11% 20% 13% 1.A.1. Veřejná energetika 1.A.3. Doprava 3.A. Používání barev 3.C. Výroba a zpracování chemických produktů 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.4. Ostatní sektory 3.B. Odmašťování a suché čištění 3.D. Ostatní Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 10

12 2.2.4 Emisní bilance amoniaku Emise amoniaku pocházejí prakticky pouze ze zemědělských sektorů, kde je dobře patrný pokles emisí amoniaku ze sektoru zemědělství v důsledku zavedení plánů správné zemědělské praxe a poklesu počtu chovaných zvířat. V řádu jednotek procent se na celkové emisní bilanci amoniaku podílí příspěvek ze sektoru silniční dopravy. Vzhledem k tomu, že emisní bilance amoniaku je založena pouze na výpočtu a nikoliv na měření, existují v emisní bilanci nejistoty, které se postupně daří odstraňovat. Zejména z tohoto důvodu prodělala celková emisní bilance amoniaku v posledních letech významné změny. Tabulka č. 5: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích NH 3 [kt/rok] Znečišťující látka: NH 3 Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika NE NE 0,01 0,03 0,03 NE 1.A.2. Průmyslová energetika 0,10 0,20 0,25 0,10 0,04 0,14 1.A.3. Doprava 1,52 1,68 1,93 2,22 2,32 2,39 2. Průmysl NE NE 0,25 0,23 0,16 0,28 4.B. Zpracování mrvy 72,05 65,22 62,27 71,83 66,83 63,77 Ostatní sektory 0,37 0,28 NE 0,07 0,02 0,62 Celkové emise 74,04 67,39 64,71 74,48 69,41 67,21 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 6: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NH 3 [%] 3% 97% 1.A.3. Doprava 4.B. Zpracování mrvy Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 11

13 2.2.5 Emisní bilance primárních částic Při hodnocení vlivu jednotlivých sektorů na emise částic je nezbytné mít na paměti, že se jedná pouze o emise primárních částic. Významnou roli však hrají i sekundární částice vznikající v atmosféře z tzv. prekurzorů. Celkové emise pak lze získat součtem emisí primárních částic a emisí prekurzorů částic násobených potenciálem pro jejich tvorbu. Z toho je patrné, že i zdroje, které neemitují velké množství primárních částic, ale emitují velké množství zejména NOx, se mohou významně podílet na vysoké úrovni znečištění ovzduší částicemi. Další komplikací ve vztahu k úrovni znečištění ovzduší je tzv. resuspenze (tzn. víření již usazeného prachu). Na tomto jevu se významně podílí především mobilní zdroje a z tohoto důvodu je naprosto nezbytné se zabývat opatřeními v sektoru dopravy. Primární částice PM 10 a PM 2,5 jsou emitovány zejména spalovacími procesy (spalováním uhlí a biomasy ve stacionárních zdrojích a pohonných hmot v motorech dopravních prostředků). Nejvýznamnější jsou energetické sektory (veřejná a průmyslová energetika a vytápění domácností), které tvoří přibližně dvě třetiny % celkových emisí PM 10. Nejvýznamnějším sektorem je pak jednoznačně vytápění domácností. Tabulka č. 6: Podíl jednotlivých sektorů na národních primárních emisích PM 10 [kt/rok] Znečišťující látka: PM 10 Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 3,68 3,68 3,99 5,00 4,53 3,70 1.A.2. Průmyslová energetika 3,53 3,53 4,92 3,02 3,97 5,43 1.A.3. Doprava 6,86 7,19 6,92 7,31 7,43 8,11 1.A.4. Ostatní sektory (součet) 16,39 16,36 15,58 16,39 17,52 16,63 1.A.4.b. Vytápění domácností 12,40 12,46 13,79 15,23 12,72 12,90 2. Průmysl 5,64 5,64 6,09 4,79 2,41 2,49 Celkové emise 39,50 39,97 39,70 38,05 33,71 36,39 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Tabulka č. 7: Podíl jednotlivých sektorů na národních primárních emisích PM 2,5 [kt/rok] Znečišťující látka: PM 2,5 Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 3,33 3,33 3,57 4,73 3,70 2,46 1.A.2. Průmyslová energetika 2,48 2,48 3,46 2,15 2,76 3,70 1.A.3. Doprava 6,19 6,51 6,17 6,57 6,62 7,23 1.A.4. Ostatní sektory (součet) 9,88 9,86 9,37 9,63 9,70 9,98 1.A.4.b. Vytápění domácností 6,43 6,55 7,20 7,57 6,64 6,83 2. Průmysl 3,15 3,15 3,34 2,51 1,63 1,20 Celkové emise 27,44 27,87 26,91 26,03 23,73 24,57 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 12

14 Graf č. 7: Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PM 10 [%] 12% 11% 5% 11% 38% 20% 3% 1.A.1 Veřejná energetika 1.A.3. Doprava 1.A.4.b. Vytápění domácností 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.4a. Vytápění komerčních a veřejných objektů 1.A.4c.ii) Použití paliv v zemědělství-mobilní zdroje nesilniční 2. Průmysl Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Výskyt sekundárních částic ve vnějším ovzduší Pro prekurzory PM 10 jsou v literatuře popsány faktory potenciálu tvorby částic. Evropská agentura pro životní prostředí používá sadu faktorů, která vychází z publikace: Frank A. A. M. de Leeuw: Environmental Science & Policy; 5; 2002; Faktory pro potenciál tvorby částic jsou následující: pro NOx 0,88; pro SO 2 0,54 a pro NH 3 0,64. Pro střední Evropu (např. Rakousko, Německo, Holandsko) jsou k dispozici data z měření a chemických rozborů částic ve vnějším ovzduší prováděné na různých typech měřicích lokalit: v regionální pozaďové lokalitě, v městské pozaďové lokalitě a na okraji silnice. Procentuální zastoupení jednotlivých typů částic je zde následující: PM 10 PM 2,5 regionální pozaďová lokalita městská pozaďová lokalita okraj silnice organický a elementární uhlík minerální částice mořské částice sekundární částice organický a elementární uhlík minerální částice mořské částice sekundární částice

15 2.2.5 Emisní bilance polycyklických aromatických uhlovodíků Emisní bilance polycyklických aromatických uhlovodíků jasně dokládá potřebu řešit emise ze sektoru vytápění domácností. Tento sektor je z důvodů nekvalitního spalování tuhých paliv (uhlí a biomasy) v nevyhovujících domácích topeništích dlouhodobě bezkonkurenčně nejvýznamnějším zdrojem těchto karcinogenních látek. Tabulka č. 8: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích PAH [t/rok] Znečišťující látka: PAH Celkové roční emise [t] Sektor A.1. Veřejná energetika 0,42 0,26 0,07 0,08 0,12 0,38 1.A.2. Průmyslová energetika 1,06 0,91 0,96 0,85 0,93 0,84 1.A.3. Doprava 0,62 0,69 0,72 0,84 0,92 1,05 1.A.4. Ostatní sektory (součet) 13,18 13,49 14,59 14,33 13,53 14,39 1.A.4.b. Vytápění domácností 13,05 13,37 14,45 14,22 13,43 14,07 1.B. Fugitivní emise z nakládání s palivy 5,53 5,52 5,48 5,43 4,01 4,98 2. Průmysl 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21 0,19 Celkové emise 21,01 21,07 22,03 21,75 19,74 21,84 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 8: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích PAH [%] 24% 1% 1% 4% 4% 66% 1.A.1 Veřejná energetika 1.A.3. Doprava 1.B. Fugitivní emise z nakládání s palivy 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.4.b. Vytápění domácností 2. Průmysl Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 14

16 2.3 Monitorování a vývoj kvality ovzduší Základní síť monitoringu kvality ovzduší, která je v souladu s požadavky legislativy Evropských společenství, byla na území České republiky uvedena do pravidelného provozu 1. ledna V souladu s legislativními požadavky je státní síť koncipována tak, aby stacionárním měřením bylo zajištěno sledování úrovně znečištění ovzduší v aglomeracích a zónách. Při kvantifikaci stacionárních měření v jednotlivých aglomeracích a zónách se přihlíželo ke stanoveným legislativním požadavkům na počet stacionárního měření a dále ke kvalitě ovzduší v jednotlivých zónách a aglomeracích. K největším problémům České republiky v oblasti kvality ovzduší patří vysoké úrovně znečištění ovzduší PM 10, benzo(a)pyrenem a troposférickým ozonem. K překročení denního imisního limitu pro PM 10 došlo v roce 2005 plošně po celém území České republiky a to i v lokalitách, které byly doposud považovány z pohledu kvality ovzduší za spíše bezproblémové. K překročení přípustné úrovně znečištění ovzduší došlo na 35 % území, což mělo za následek, že přibližně 66 % populace České republiky bylo vystaveno nadlimitním úrovním znečištění ovzduší. Z hodnocení předběžných dat za rok 2006 je patrné, že situace v roce 2006 se bude velmi podobat situaci v roce Významným problémem z hlediska zdravotních rizik je překračování cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. K tomu dochází přibližně na 5 % území České republiky, čímž je zasaženo více než 35 % populace. Celoplošným problémem jsou vysoké úrovně znečištění ovzduší troposférickým ozonem, které překračují cílový imisní limit stanovený pro ochranu zdraví lidí (cca 99 % území). Problémy lze očekávat i se znečištěním ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM 2,5 ), pro které bude legislativou Evropských společenství stanovena přípustná úroveň znečištění ovzduší k roku Navrhovaná limitní hodnota byla v České republice překračována v uplynulých dvou letech přibližně na polovině lokalit, kde byly úrovně znečištění ovzduší PM 2,5 měřeny. Z výše uvedeného a z obrázku č. 1 vyplývá, že zhoršená kvalita ovzduší je významným současným problémem České republiky a to problémem plošným. Kromě zdravotních rizik, která současná situace přináší, dochází také k nedodržování legislativy národní i evropské a s tím jsou spojeny možné problémy pro Českou republiku. Z těchto důvodů je problematika kvality ovzduší řešena nikoliv pouze na krajské úrovni, ale i na úrovni národní. Obr. č. 1: Území, kde došlo v roce 2005 k překročení imisního limitu nebo cílového imisního limitu, případně imisního limitu zvýšeného o mez tolerance (bez troposférického ozonu) Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, Pozn.:LV = imisní limit, TV = cílový imisní limit, MT = mez tolerance (každoročně se snižující procento imisního limitu, od jehož překročení se odvíjí povinnost zpracovat programy ke zlepšení kvality ovzduší) 15

17 2.3.1 Vývoj úrovní znečištění ovzduší PM 10 Největším problémem kvality ovzduší v České republice jsou vysoké úrovně znečištění ovzduší částicemi. Stanovené imisní limity pro PM 10, které nesmí být překračovány na území České republiky od 1. ledna 2005, byly překročeny v roce 2005 i 2006 a to ne jenom lokálně, ale i plošně a mimo území měst a hustě osídlených oblastí (viz. obrázek č. 2). Graf č. 9: Vývoj průměrné roční úrovně znečištění ovzduší PM 10 v ČR [µg/m 3 ] 55,0 50,0 45,0 40,0 koncentrace PM 10 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 venkov města 0, Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Podle dostupných informací navíc stále dochází ke zhoršování situace a k nárůstu úrovně znečištění ovzduší. Přibližně z padesáti venkovských a městských lokalit je k dispozici kompletní řada dat z měření ročních úrovní znečištění ovzduší PM 10 za období (viz. graf č. 9). Z tohoto grafu je patrný negativní (narůstající) vývoj úrovně znečištění ovzduší. Obr. č. 2: Pole 36. maximální 24hodinové koncentrace PM 10 v roce 2005 rok Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 16

18 Vývoj úrovní znečištění ovzduší PM 2,5 Úrovně znečištění ovzduší PM 2,5 jsou v České republice měřeny od roku 2004 na 25 lokalitách. Z výsledků měření je patrné, že Česká republika bude mít významné problémy se splněním limitní hodnoty pro PM 2,5 ve výši 25 µg/m 3, která je navrhována v rámci nově připravované legislativy ES od roku 2010, resp. od roku Z grafu č. 10 je patrné, že na přibližně polovině měřicích lokalit by navrhovaná limitní hodnota pro PM 2,5 nebyla v roce 2005 splněna. Zároveň je z grafu patrné meziroční navýšení úrovně znečištění ovzduší PM 2,5, které je zřejmé i pro PM 10 z grafu č. 9. Nejvyšší průměrné roční úrovně znečištění ovzduší byly v roce 2004 i 2005 naměřeny na Ostravsku, kde se v roce 2005 hodnoty průměrných roční úrovní pohybovaly od 34 do 45 µg/m 3. Tyto úrovně již představují při dlouhodobější expozici významně zvýšená zdravotní rizika. Tento nevyhovující stav je potvrzen také hodnocením předběžných dat měření úrovně znečištění ovzduší PM 2,5 v roce 2006, ze kterého vyplývá, že na více než polovině měřicích lokalit došlo v roce 2006 k překročení úrovně 25 µg/m 3. Na vybraných, již velmi zatížených, lokalitách jsou navíc hodnoty naměřené v roce 2006 vyšší než v roce Graf č. 10: Průměrné roční úrovně znečištění ovzduší PM 2,5 v letech 2004 a 2005 [µg/m 3 ] koncentrace PM 2, Věřňovice Ostrava Přívoz Ostrava Zábřeh Ostrava Poruba/ČHMÚ Beroun Praha 5 Smíchov Zlín Olomouc Hradec Králové Brněnská Teplice Kladno střed města Brno Tuřany Praha 9 Vysočany Praha 4 Libuš Liberec město Jihlava Rychnov nad Kněžnou Most Praha 5 Mlynářka Ústí nad Labem Kočkov Pardubice Dukla Plzeň Slovany České Budějovice Košetice Sokolov Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 17

19 Poměr úrovní znečištění ovzduší částicemi ve vnějším ovzduší Zajímavým úkolem a výzvou pro nejbližší období bude hledání souvislostí mezi úrovněmi znečištění ovzduší PM 10 a PM 2,5 ve stejných měřicích lokalitách. O těchto souvislostech se vedla diskuse i při vyjednávání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, kdy byl některými členskými státy navrhován jednotný přepočítávací faktor mezi úrovněmi PM 10 a PM 2,5. Česká republika vystupovala zásadně proti tomuto návrhu, neboť rozmezí, ve kterém se pohybují hodnoty tohoto koeficientu je poměrně široké. Podle výsledků měření v České republice v letech 2004 a 2005 se hodnota tohoto faktoru pohybuje nejčastěji mezi 60 až 80 %, při maximální hodnotě 95 % a minimální 57 %. Na základě uvedeného lze konstatovat, že poměr jemných částic PM 2,5 ve frakci PM 10 je na území České republiky poměrně významný a s tím souvisí i vyšší zdravotní rizika, která znečištění ovzduší částicemi představuje. Zdroj: Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2004 a 2005, vydal: ČHMÚ Vývoj úrovní znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky Úrovně znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky (konkrétně benzo(a)pyrenem) jsou v České republice sledovány plošně teprve od roku Z předchozích let jsou dostupné pouze výsledky měření zdravotních ústavů, přibližně z 8 lokalit. V roce 2005 byly dostupné výsledky již z 28 měřicích lokalit, přičemž alarmující zjištění je to, že z tohoto celkového počtu ve 23 měřicích lokalitách byl překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren, který by měl být na území České republiky splněn do roku Na některých lokalitách navíc dochází až k devítinásobnému překračování této hodnoty, např. Ostrava Přívoz (viz. graf č. 11). Na obrázku č. 3 jsou prezentovány výsledky modelování úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem. Nízký počet měřicích lokalit znamená, že tyto výsledky mají spíše orientační charakter a je třeba je chápat v kontextu s výsledky měření. Skutečná úroveň znečištění ovzduší benzo(a)pyrenu bude pravděpodobně významně vyšší. Obr. č. 3: Pole průměrné roční úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenu v roce 2005 Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 18

20 Graf č. 11: Průměrné roční úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenu v r a 2005 [ng/m 3 ] 10,0 9,0 8,0 7,0 koncenrace benzo(a)pyrenu 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Praha 10-Šrobárova Praha 5-Smíchov Praha 4-Libuš Brno-Kroftova Brno-Húskova ul. Č. Budějovice-Antala Staška Pardubice Dukla Hradec Králové-Brněnská Hradec Králové-Sukovy sady Ždár nad Sázavou Košetice Sokolov Liberec-město Olomouc Plzeň-Slovany Plzeň-Roudná Kladno-střed města Ostrava-Přívoz/ZÚ Ostrava-Přívoz/ČHMÚ Český Těšín Karviná Ostrava-Poruba Ústí nad Labem-Pasteurova Teplice Most Ústí nad Labem-Kočkov Rudolice v Horách Zlín Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Vysoké úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem byly potvrzeny i v roce 2006 (na základě hodnocení předběžných dat), neboť v tomto roce již byly překročeny cílové imisní limity pro benzo(a)pyren ve 26 měřicích lokalitách (z 28 lokalit). Úroveň znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem v menších obcích V roce 2005 skončil projekt Vědy a Výzkumu, který pro MŽP realizoval Státní zdravotní ústav v Praze a který se zabýval sledováním kvality ovzduší v menších obcích. Pro realizaci projektu byly vybrány tři menší obce v různých regionech České republiky s různým typem vytápění domácností. Analýzy koncentrací znečišťujících látek, získaných během ročního měření prokazují, že kvalita ovzduší v takových obcích závisí především na palivu. Nejhorší kvalita ovzduší byla zjištěna v obci, kde je dosud ve významné míře spalováno hnědé uhlí. Vybrané konkrétní zjištěné výsledky Úrovně znečištění ovzduší PM 10 v uvedených obcích lze považovat za srovnatelné s velkými městy, mají ale navíc výrazně větší mezisezónní variabilitu. U arsenu se pohybuje průměrná roční úroveň znečištění ovzduší v obci, kde je dosud ve významné míře spalováno hnědé uhlí na 82 % stanovené limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí. Jedná se tedy, v kontextu České republiky, o velmi zatíženou lokalitu. Roční průměrné úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem v obci, kde je dosud ve významné míře spalováno hnědé uhlí, se plně vyrovnají úrovním benzo(a)pyrenu nalézaným v silně průmyslově zatížených lokalitách. Ve všech sídlech překročily roční průměrné úrovně benzo(a)pyrenu stanovený cílový imisní limit a zároveň byl ověřen výskyt vysokých úrovní v topné sezóně. Zdroj: VaV MŽP 740/4/01 19

21 2.3.3 Územní priority Z uvedené analýzy znečištění ovzduší vyplývají územní priority z pohledu celého území České republiky. Maximální úsilí o snížení znečištění ovzduší by mělo být soustředěno do Moravskoslezského kraje a dále do Ústeckého kraje, Hlavního města Prahy a Brna. V těchto lokalitách žije největší podíl obyvatelstva České republiky, které je exponováno vysokým úrovním znečištění ovzduší. Vysoká pozornost by měla být věnována zejména Ostravsko-karvinské oblasti, která patří k územím s nejvíce znečištěným ovzduším v celé Evropě. 2.4 Vývoj indikátorů Programu Indikátory pro monitoring Programu byly vybrány s ohledem na charakter globálního a specifických cílů Programu a zohledňují vliv znečišťujících látek na ekosystémy či potencionální zdravotní rizika způsobená znečištěním ovzduší. Tabulka č. 9: Hodnoty indikátorů Programu v období let 2000 až 2005 Název indikátoru jednotky Emise znečišťujících látek způsobujících acidifikaci kt/rok 18,5 17,4 16,9 17,6 17,0 16,8 Emise prekurzorů troposférického ozonu kt/rok 639,6 630,4 603,3 600,5 583,1 578,0 Celková expozice obyvatelstva nadlimitním úrovním znečištění ovzduší % n.a Emise oxidu siřičitého kt/rok Emise oxidů dusíku kt/rok Emise těkavých organických látek kt/rok Emise amoniaku kt/rok Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic kt/rok 478,0 462,6 450,0 456,3 441,4 441,0 Roční průměrná úroveň znečištění úroveň PM 10 µg/m 3 n.a. 33,8 36,9 42,6 35,1 37,2 Roční průměrná úroveň znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem ng/m 3 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,4 2,1 Zdroj: Český hydrometeorologický ústav Pozn.: Hodnoty indikátoru celkové expozice obyvatelstva jsou ovlivněny zpřesňováním metodiky modelování v předchozích letech. Hodnoty až do roku 2004 včetně jsou podceněny. Další podrobné informace jsou uvedeny v publikaci Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2005, str. 69, vydané ČHMÚ 2.5 Legislativní situace Nástroje snižování emisí jsou z převážné části založeny právními předpisy, zejména zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a na něj navazujícími prováděcími předpisy. Tato právní úprava byla přijata v polovině roku 2002 a transponovala veškeré tehdy platné právní předpisy Evropských společenství a předjímala i některá další opatření, která v té době nebyla na úrovni Evropských společenství přijata (imisní limity pro rtuť, arsen, nikl, kadmium a benzo(a)pyren). V platnosti byla ponechána ta ustanovení předchozí právní úpravy, která se v praxi osvědčila. Zákon o ochraně ovzduší byl v průběhu projednávání nesystémově rozšířen o problematiku látek poškozujících ozónovou vrstvu, problematiku ochrany klimatu a v poslední fázi také o problematiku "světelného znečištění". Problematickou se dále ukázala příliš ambiciózní úprava pachového znečištění. Zcela mimo rámec evropského práva byl vyhlášen imisní limit pro amoniak. Některé nástroje, které byly zákonem o ochraně ovzduší zavedeny nově, byly formulovány nesrozumitelně, často příliš složitě či nejednoznačně. Novelami zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů byla řada nedostatků úplně nebo alespoň částečně odstraněna, přesto jsou další zásadnější úpravy žádoucí. Důvodem je mimo jiné neúčinnost stávajícího systému normativních a ekonomických nástrojů ve vztahu k dalšímu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší. Vliv na snižování emisí a znečištění ovzduší mají též některé další právní předpisy, zejména v oblasti integrované prevence, nakládání s odpady, provozu na pozemních komunikacích a energetiky. 20

22 Zdravotní rizika plynoucí z nevhodného spalování biomasy Zvyšování podílu spalování biomasy na výrobě tepelné energie bez respektování souvislostí se znečišťováním ovzduší má svá nezanedbatelná rizika. V roce 2005 bylo v malých zdrojích znečišťování ovzduší (zejména v domácnostech) spáleno cca 0,8 mil. tun biomasy a cca 1,85 mil. tun uhlí (včetně koksu). Přesto se biomasa podílela na cca 50 % emisí PAH a 54 % emisí PM 2,5 z této skupiny zdrojů. Existují i negativní zkušenosti okolních států, např. Německa, kde se od roku 1995 do roku 2003 podařilo snížit emise PM 10 ze spalování uhlí v malých spalovacích zdrojích z cca 16 kt/rok na cca 3 kt/rok. Paralelně však narostly emise PM 10 ze spalování biomasy z cca 12 kt/rok na cca 24 kt/rok. Pokles emisí PM 10 ze spalování uhlí byl tak zcela kompenzován. Česká republika musí v této otázce postupovat zvláště obezřetně s ohledem na to, že potenciál pro využití jiných obnovitelných zdrojů než biomasy je v České republice omezen a cíle v oblasti zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie tak mohou představovat, při nezohlednění požadavků na kvalitu ovzduší, dlouhodobé zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele České republiky. Důležitým faktorem bude například načasování jednotlivých kroků při cenovém zvýhodnění biomasy, kterému by měla předcházet náhrada nevhodných spalovacích zařízení za nové moderní kotle určené pro spalování/zplyňování biomasy. Tím se zamezí dramatickému zvýšení znečištění ovzduší a neefektivnímu využívání obnovitelných zdrojů, jejichž potenciál je omezen. 2.6 SWOT analýza Silné stránky Mezinárodní závazky České republiky v oblasti emisí (národní emisní stropy) budou s největší pravděpodobností splněny Národní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a plány snižování emisí pro stávající zvláště velké spalovací zdroje znečišťování ovzduší jsou připraveny Přípustné úrovně znečištění ovzduší pro ochranu lidského zdraví pro jiné znečišťující látky než PM 10, benzo(a)pyren a troposférický ozón jsou překračovány pouze omezeně: K překročení imisních limitů pro SO 2, olovo, rtuť, nikl a arsen v posledních letech dochází pouze velmi zřídka nebo vůbec, k překročení imisních limitů pro benzen dochází omezeně pouze v Aglomeraci Moravskoslezský kraj. Překračování přípustných úrovní znečištění ovzduší pro oxid uhelnatý a kadmium je omezeno na několik lokalit K překročení ročního imisního limitu pro NO 2 dochází pouze na dopravně exponovaných lokalitách Překračování imisních limitů pro SO 2 a NOx pro ochranu ekosystémů a vegetace je omezeno na několik málo lokalit v chráněných a zalesněných oblastech Existuje přehled konkrétních projektů ke zlepšení kvality ovzduší (včetně finančního rámce) na základě zpracovaných programových dodatků k programům ke zlepšení kvality ovzduší zpracovaným na úrovni zón a aglomerací Vysoká úroveň metodického řízení v důsledku zavádění jednotných postupů a uplatňovaní metodických doporučení při řízení kvality ovzduší na krajské úrovni Slabé stránky Emise oxidů dusíku se v České republice dlouhodobě pohybují okolo hodnoty národního emisního stropu pro oxidy dusíku Rozhodujícími emitenty PM 10, PM 2,5, PAH a NOx jsou zejména obtížně regulovatelné sektory vytápění domácností a silniční doprava Vysoké emise NOx, SO 2 a VOC vytváří vysoký potenciál pro tvorbu sekundárních částic a troposférického ozonu Stávající znečištění ovzduší představuje zvýšená zdravotní rizika pro velkou část populace Česká republika neplní od 1. ledna 2005 legislativu Evropských společenství pro kvalitu ovzduší Úroveň znečištění ovzduší má od roku 1999 u téměř u všech sledovaných znečišťujících látek stoupající trend 21

23 Zdravotní dopady expozice PM 10 a PM 2,5 Částice jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Velikost i složení částic jsou ovlivněny zdrojem, ze kterého pochází, vždy jde o směs látek s různými účinky. Současně působí i jako nosič pro některé další škodliviny. Na čem závisí působení částic na zdraví Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Velikost částic je rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu. Větší částice jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, odkud jsou částečně vykašlány a částečně spolknuty. Částice označené PM 10 (tzv. torakální, tedy hrudní frakce) se dostávají do dolních cest dýchacích. Jemnější částice označené jako PM 2,5 (tzv. respirabilní frakce) pronikají až do plicních sklípků. Za nejvýznamnější z hlediska vlivů na zdraví, zejména ovlivnění úmrtnosti, se považují jemné částice PM 2,5. Vznikají spalováním fosilních paliv, obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a kondenzované organické či kovové páry, některé z nich mají mutagenní a rakovinotvorný účinek. Typickými ultrajemnými částicemi jsou částice emitované z dieselových motorů, které obsahují adsorbované karcinogenní látky. Zatím se stále nepodařilo stanovit prahovou koncentraci, pod kterou by částice neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví. Předpokládá se, že citlivost jedinců v populaci má tak velkou variabilitu, že ti nejcitlivější jsou v riziku účinků i při velmi nízkých koncentracích. Je možno konstatovat, že dolní hranice rozmezí koncentrací, pro které byly již zjištěny zdravotní efekty, není o mnoho vyšší než koncentrace považované za pozaďové pro Evropu i USA. Tato pozaďová koncentrace je například pro PM 2,5 udávána v rozmezí 3-5 µg/m 3 pro roční průměrnou koncentraci, pro PM 10 je to 10 µg/m 3. Nejčastěji popisované účinky působení částic se týkají zvýšení celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, zvýšení spotřeby léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích zejména u astmatiků a zkrácení délky života hlavně z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév a pravděpodobně i rakovinu plic a další. Citlivost populace vůči působení částic Ovlivnění zdraví se týká celé populace, ale vnímavost lidí k tomuto vlivu kolísá v závislosti na věku a zdravotním stavu. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy apod. Zdroj: Státní zdravotní ústav Pozn.: pozaďové koncentrace - koncentrace typické pro místa neovlivněná významně lidskou činností Významné překračování přípustných úrovní znečištění ovzduší pro ochranu lidského zdraví: 84 % populace ČR bylo v roce 2005 vystaveno nadlimitní úrovni znečištění ovzduší troposférickým ozonem 66 % populace ČR bylo v roce 2005 vystaveno nadlimitní úrovni znečištění ovzduší PM % populace ČR bylo v roce 2005 vystaveno nadlimitní úrovni znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem Na 96 % chráněných území došlo v roce 2005 k překračování cílového imisního limitu pro troposférický ozon pro ochranu ekosystémů a vegetace Morální a technická zastaralost technologií v emisně významných sektorech Silné místní znečištění ovzduší v důsledku spalování tuhých paliv, které nelze identifikovat národním monitoringem kvality ovzduší Vysoké zatížení běžně nesledovanými toxickými látkami, které se dostávají do vnějšího ovzduší spalováním komunálního odpadu v domácnostech Nízké povědomí veřejnosti o dopadech jejího chování na kvalitu ovzduší Příležitosti Snižování měrných emisí znečišťujících látek v důsledku zvyšování energetické účinnosti Skokové zlepšení kvality ovzduší v důsledku zvýšeného objemu veřejných finančních zdrojů z Fondu soudržnosti pro ochranu ovzduší Uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje zvýšením podílu obnovitelných zdrojů a dosahováním energetických úspor ve vazbě na kvalitu ovzduší Zvýšení atraktivity regionů zlepšením kvality ovzduší Zlepšení zdravotního stavu populace 22

24 Vyšší míra uplatnění environmentálně šetrných technologií v důsledku navýšení finančních podpor Hrozby Nedostatek finančních zdrojů pro zajištění financování i spolufinancování navržených opatření Nárůst cen energie a odpovídající přechod na tuhá paliva Neochota obyvatel nést zodpovědnost za kvalitu ovzduší 2.7. Vyhodnocení Integrovaného národního programu snižování emisí ČR Integrovaný národní program snižování emisí v České republice byl schválen v roce 2004 a byl přijat usnesením vlády České republiky č. 454/2004. Vzhledem k tomu, že naprostá většina úkolů tohoto programu měla za úkol spíše budování institucionálního rámce, nepřinesl tento program kvantifikovatelné snížení emisí znečišťujících látek. Konkrétní úkoly obsažené v tomto programu byly až na výjimky splněny. Výsledky realizace některých úkolů byly zohledněny při revizích stávající legislativy (např. revize emisních a imisních limitů) a některé výsledky jsou zohledněny v Programu. 3. Kontext ochrany ovzduší 3.1 Vztah k zásadním národním a mezinárodním strategickým dokumentům Vztah Programu k zásadním národním a mezinárodním dokumentům je podrobně komentován v příloze č. 2. Důležitá je vazba Programu zejména na tyto národní a mezinárodní dokumenty: Státní politika životního prostředí Operační program Životní prostředí pro období Státní energetická koncepce Národní program ke zmírnění dopadů změny klimatu v České republice Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Tematická strategie o znečišťování ovzduší Úmluva EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států 3.2 Hodnocení plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování ovzduší Dodržování emisních limitů a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování ovzduší kontroluje Česká inspekce životního prostředí. Počet provedených prověrek, revizí a kontrol v období 2001 až 2005 činil v průměru 4500 ročně a počet udělených pokut v průměru 400 ročně. Lze tedy konstatovat, za předpokladu že kontroly České inspekce životního prostředí jsou reprezentativním výběrem z cca regulovaných zvláště velkých, velkých a středních zdrojů, že více než 90 % provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší nemá problémy s dodržováním emisních limitů a dalších podmínek provozování zdrojů. Z vývoje úrovní znečištění ovzduší vyplývá, že ani důsledné dodržování současných legislativních požadavků na zdroje znečišťování ovzduší není dostatečné k tomu, aby byly plošně dodržovány všechny stanovené přípustné úrovně znečištění ovzduší. K významnému překračování těchto úrovní pak dochází zejména u PM 10 a benzo(a)pyrenu. 3.3 Ochrana ovzduší v kontextu Evropské unie Z pohledu kvality ovzduší patří Česká republika k nejhorším státům Evropské unie. V členských státech Evropské unie je sledován indikátor pro kvalitu ovzduší, vyjádřený jako roční průměrná koncentrace PM 10, které je v daném roce v průměru exponována populace ve městech jednotlivých členských států Evropské unie. Hodnoty tohoto indikátoru jsou pro období 2001 až 2004 uvedeny v tabulce č. 10. Česká republika patří dlouhodobě na základě hodnocení tohoto indikátoru k nejhorším zemím v Evropské unii, přičemž hůře jsou na tom zejména země jižní Evropy, které mají pro znečištění ovzduší prachovými částicemi větší předpoklady. Hodnota tohoto indikátoru pro Českou republiku byla v roce 2004 cca na 150 % průměru 25 států Evropské unie. 23

25 Tab. č. 10: Expozice městského obyvatelstva úrovním znečištění ovzduší PM 10 [µg/m 3 ] stát EU (25 států) EU (15 států) Itálie Slovinsko Řecko Česká republika Polsko Belgie Portugalsko Slovensko Španělsko Holandsko Rakousko Německo Velká Británie Francie Švédsko Estonsko Finsko Irsko n.a n.a Zdroj dat: Eurostat Také ve srovnání trendů úrovní znečištění ovzduší PM 10 nevychází Česká republika, v porovnání např. s Velkou Británií, nejlépe. V grafu č. 12 jsou znázorněny průměrné roční úrovně znečištění ovzduší PM 10 z měřicích lokalit v České republice a Velké Británii, společně s úrovněmi znečištění ovzduší PM 10 v nejzatíženější lokalitě v těchto státech (v České republice se jedná o Český Těšín). Z tohoto srovnání je patrné, že ačkoliv v letech 1998 a 1999 byla výchozí situace obou zemí velmi podobná (naopak v České republice se oproti Velké Británii díky aplikaci efektivních opatření v letech 1998 a 1999 ještě více zlepšila, což je vidět zejména v průmyslově zatížené lokalitě Český Těšín), od roku 1999 se začal v České republice uplatňovat negativní trend a to jak v průměru na celém území, tak ve vybrané nejzatíženější lokalitě. Tento negativní trend se ve Velké Británii neprojevil. Vysokou úroveň znečištění ovzduší PM 10 potvrzuje i mapa Evropy s ročními průměrnými úrovněmi znečištění ovzduší PM 10 v roce 2004 (viz. obrázek č. 4). Tato mapa navíc potvrzuje územní prioritu České republiky - Ostravsko-karvinskou oblast, která patří k nejvíce zatíženým v celé Evropě. Graf č. 12: Průměrné roční úrovně znečištění ovzduší PM 10 a úrovně na nejzatíženější měřicí lokalitě v České republice a Velké Británii [µg/m 3 ] 70,0 60,0 50,0 koncentrace PM 10 40,0 30,0 20,0 10,0 0, rok průměr - ČR maximum - ČR průměr - UK maximum - UK Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav a The Air Quality Strategy for England, Scotland, Wales and Northern Ireland 24

26 4. Cíle Programu Globálním cílem Programu je snížit, s důrazem na podporu nových environmentálně šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor, zátěž životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské zdraví, která plynou ze znečištění ovzduší a tím přispět k naplnění strategického cíle Environmentálního pilíře Strategie udržitelného rozvoje České republiky Specifické cíle Programu jsou: plnit od určeného termínu (roku 2010) stanovené hodnoty národních emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak, přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM 10 pod platné imisní limity, přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod platný cílový imisní limit. Významným pozitivním efektem snižování emisí oxidů dusíku a těkavých organických látek je snižování úrovně znečištění ovzduší troposférickým ozonem, neboť se jedná o významné prekurzory troposférického ozonu. Obdobně to platí pro snižování emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého a amoniaku, které mají významný potenciál pro tvorbu sekundárních částic. Obrázek č. 4: Roční průměrné úrovně znečištění ovzduší PM 10 v roce 2004 Zdroj: Evropské středisko pro ovzduší a klimatickou změnu Evropské agentury pro životní prostředí, pracoviště Český hydrometeorologický ústav 25

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje Příloha č. 1 k Nařízení Jihočeského kraje č. 4 /2005, kterým se vydává Program snižování emisí Jihočeského kraje a Program ke zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje Obsah: Program 1 snižování emisí

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ. Petr J. Kalaš Poradce 10. Prosince 2013

KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ. Petr J. Kalaš Poradce 10. Prosince 2013 KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ Petr J. Kalaš Poradce 10. Prosince 2013 1.Historický pohled 1.Současný stav 1.Možná řešení HLAVNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ZLEPŠENÍ V ČR OD ROKU 1990 Výrazné snížení emisí SO-2 (současně

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Obsah: 1) Vysvětlení pojmu čisté mobility z pohledu MŽP -Proč podporovat čistou mobilitu? 1) Problematika

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Shrnutí kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly finančních prostředků v oblasti ochrany ovzduší

Shrnutí kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly finančních prostředků v oblasti ochrany ovzduší Shrnutí kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly finančních prostředků v oblasti ochrany ovzduší Koordinovaná kontrola ochrany ovzduší a ozónové vrstvy a plnění závazků vyplývajících ze

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Datum: 15. 5. 2014 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Zpracoval: Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Místo: Brno ÚDAJE O ZAKÁZCE

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

4. VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE KONCEPCE A JEJÍ AKTUALIZACE

4. VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE KONCEPCE A JEJÍ AKTUALIZACE 4. VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE KONCEPCE A JEJÍ AKTUALIZACE 4.1. Indikátory Hlavním cílem opatření, navržených v této Koncepci, je dosažení požadovaných hodnot imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Jiřina Jílková Leoš Vítek Jan Pavel Ondřej Vojáček Žďár nad Sázavou, 9. června 2009 Kvalita ovzduší v ČR Motivace hledání nástroje pro řešení problému

Více

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014 VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 21-214 31. 1. 215 ENVItech Bohemia, s.r.o. Obsah 1 ÚVOD... 2 2 PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ... 3 2.1 EMISE TUHÝCH LÁTEK... 3 2.2 EMISE OXIDŮ

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP

Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Stanovisko ČIŽP k žádostem o podporu z Operačního programu životní prostředí SFŽP Úvod Státní fond životního prostředí vyhlásil 29.6.2007 Operační program životní prostředí, ze kterého bude poskytována

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

ISBN: 978-80-902606-7-2

ISBN: 978-80-902606-7-2 sborník textů ze seminářů Praha, listopad 2009 ISBN: 978-80-902606-7-2 Prak cká a cílevědomá ochrana životního prostředí v obcích Středočeského kraje sborník textů ze seminářů Praha, listopad 2009 Obsah

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava

Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava Libor Černikovský, Josef Keder, Blanka Krejčí 1 Lucie Hellebrandová, Ivan Tomášek 3 Vladimír Lollek, Jiří Výtisk, Radka Kičová 2 1 ČHMÚ, 2 E-expert,

Více

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální

Více

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III OZNÁMENÍ KONCEPCE PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Č. 100/2001 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ, 10C A DLE PŘÍLOHY Č. 7 AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Leden 2012

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015-2019 Ve Zlíně dne 02. 06. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Východiska pro tvorbu Akčního plánu... 3 3. SWOT analýza vnějších i vnitřních podmínek pro návrh AP... 6

Více

T T. Think Together 2011. Petra Bubáková THINK TOGETHER

T T. Think Together 2011. Petra Bubáková THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Analýza znečištění ovzduší na základě vícerozměrné statistické analýzy Analysis

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina

Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina OBSAH ÚVOD... 4 A. MÍSTO PŘEKROČENÍ LIMITNÍCH HODNOT... 6 A.1. VYMEZENÍ ZÓNY, POPIS REGIONU A DALŠÍ ÚDAJE... 6 A.2. MAPA... 8 A.3. STAVEBNÍ ÚŘADY V KRAJI VYSOČINA... 8 A.4. MĚŘÍCÍ STANICE (MAPA, GEOGRAFICKÉ

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast klimatu a ovzduší

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast klimatu a ovzduší Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast klimatu a ovzduší Výstup projektu Enviprofese č. CZ.2.17/1.1.00/32106

Více

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře Ekonomické nástroje závislé na rozpočtovém určení daní a dalších příjmech obce: finanční podpory přechodu domácností na zásobování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Aglomerace Praha CZ01 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány, jména a

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více