Národní program snižování emisí České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní program snižování emisí České republiky"

Transkript

1 Národní program snižování emisí České republiky

2 Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Česká republika Dne: 11. června

3 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza současné situace Kontext ochrany ovzduší Cíle Programu Zásady a strategie Programu Výstupy scénáře WAM Finanční zajištění Programu Mezinárodní spolupráce a podpora výzkumu Termíny a způsob kontrol průběžného plnění Programu Způsob provádění korekcí Programu Identifikace orgánu ochrany ovzduší odpovědného za plnění Programu.. 36 Příloha č. 1 Logický rámec Příloha č. 2 Vztah k zásadním strategickým dokumentům.. 39 Příloha č. 3 Přehledný popis opatření scénáře WM.. 41 Příloha č. 4 Podpora výzkumu.. 44 Příloha č. 5 Popis indikátorů. 45 Příloha č. 6 Použité zkratky, chemické názvy. 46 2

4 1. Manažerské shrnutí 1.1 Vývoj emisí znečišťujících látek v České republice Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávažnějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných částic, oxidu siřičitého a oxidů dusíku, patřily k nejvyšším na světě a znečištění ovzduší v některých regionech způsobovalo vážné zdravotní problémy obyvatelstvu i rozsáhlé poškození lesních ekosystémů. Hlavním cílem právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší přijatých v roce 1991 proto bylo dosáhnout v krátkém čase významného snížení znečištění ovzduší. Na základě legislativy měla být opatření vedoucí ke snížení emisí realizována do konce roku Z těchto důvodů Česká republika přijala rozsáhlý, a pokud jde o tempo změn ojedinělý plán ke snížení emisí. Jeho výsledkem bylo razantní snížení emisí všech základních znečišťujících látek k roku Od tohoto roku však již emise znečišťujících látek spíše stagnují a kvalita ovzduší se začíná spíše zhoršovat. Nový zákon o ochraně ovzduší přijatý v roce 2002 na této nepříznivé situaci nic významného nezměnil. Obrázek: Ilustrativní trend emisí acidifikujících látek v České republice v letech Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Pozn.: Množství emisí je vzhledem ke změněné metodice emisní inventury pouze ilustrativní, avšak naznačené trendy emisí odráží reálný vývoj 1.2 Příprava Národního programu snižování emisí České republiky Povinnost zpracovat Národní program snižování emisí České republiky je stanovena v 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, který tímto transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. října 2001, o národních emisních stropech pro některé znečišťující látky (dále jen NECD ). Integrovaný národní program snižování emisí v České republice 3

5 byl schválen v roce 2004 a byl přijat usnesením vlády České republiky č. 454/2004. Jeho aktualizace proběhla v roce 2006 v souladu s požadavky na revize národních programů podle NECD. S ohledem na současný nevyhovující stav kvality ovzduší a vzhledem ke snaze splnit cíle, ke kterým se členské státy zavázaly přijetím Tematické strategie o znečišťování ovzduší, přijaté Evropskou komisí dne 21. září 2005 (COM(2005)446 final), byla přijata adekvátní opatření ke snížení znečišťování ovzduší PM 10 a PM 2,5, benzo(a)pyrenem a NOx. Národní program snižování emisí České republiky byl zpracován s využitím energetických vstupů (včetně projekcí) poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tyto energetické vstupy byly zároveň použity v letošním roce pro projekce emisí skleníkových plynů. 1.3 Nástroje a opatření Opatření realizovaná v letech a zahrnutá ve scénáři WM ( With measures ) se ve velké míře shodují s opatřeními přijatými na úrovni celé Evropské unie (např. úspory energie, podpora obnovitelných zdrojů, Národní program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů). Jedná se především o soubor legislativních opatření vycházejících z evropské legislativy, která jsou podporována ekonomickými nástroji na národní úrovni (většinou finančními dotacemi). Aktualizovaný Národní program snižování emisí České republiky se opírá o scénář WAM ( With additional measures ), který vychází ze scénáře WM a navrhuje jeho rozšíření o dodatečná opatření zaměřená na snížení emisí PM 10, PM 2,5, prekurzorů těchto částic a snížení emisí polycyklických aromatických uhlovodíků. 1.4 Emisní inventura a projekce Emisní situace v období a emisní projekce provedené pomocí evropského modelu RAINS za použití scénáře WM ( With measures ) dává předpoklady pro splnění národních emisních stropů České republiky stanovených pro SO 2, NOx, VOC a NH 3 na rok Tabulka: Celkové množství emisí, emisní projekce a národní emisní stropy pro rok 2010 Celkové roční emise [kt/rok] Látka Scénář WM 2010 [kt/rok] Emisní strop 2010 [kt/rok] NOx SO VOC NH Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Z emisní analýzy vyplývá, že emise znečišťujících látek se po výrazném poklesu v letech 1990 až 1999 dostaly v období 2000 až 2005 do fáze mírného poklesu. Z emisní analýzy dále vyplývá, že hlavní cíl Národního programu snižování emisí České republiky, tj. plnění národních emisních stropů od roku 2010, bude dosažen a to také díky tomu, že se, z pohledu celkových národních emisí, podařilo oddělit vývoj emisí znečišťujících látek z průmyslu od ekonomického růstu České republiky. 1.5 Změny v emisních inventurách Vzhledem k úpravě metodiky pro výpočet emisní inventury mobilních zdrojů a vytápění domácností došlo v posledních měsících k významné změně emisní bilance u NOx, PM 10 a PM 2,5. Kvůli těmto změnám pokleslo množství vykazovaných emisí uvedených znečišťujících látek. Tato změna v emisní inventuře byla promítnuta do celé časové řady od roku 2000, aby nedošlo ke zkreslení emisních trendů. 4

6 Graf: Celkové množství emisí, emisní projekce a národní emisní stropy pro rok Emisní strop 2010 [kt/rok] 70 Scénář WM 2010 [kt/rok] SO2 NOx 74 VOC znečišťující látky NH emise (kt/rok) Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 1.6 Nutnost dalších kroků Evropská unie stojí před významným úkolem dosáhnout dalšího snížení znečištění ovzduší a snížit tak zdravotní a environmentální rizika, která ze stávajícího znečištění ovzduší plynou. Je nezbytné zaměřit se zejména na jemné prachové částice PM 2,5, které mají nejvýznamnější zdravotní rizika. Zástupci všech členských států se shodli na tom, že znečištění ovzduší a jeho následky na zdraví obyvatel jsou příliš rozsáhlé na to, aby nebyly realizovány další kroky nad rámec stávající legislativy. Pro Českou republiku bude tento úkol o to složitější, že ji nečeká pouze snižování znečištění ovzduší, ale v prvním kroku zastavení nárůstu znečištění ovzduší, ke kterému v České republice dochází od roku Jako nezbytný krok, vyplývající z provedených analýz, se jeví komplexní úprava legislativního rámce ochrany ovzduší, která posune emisní chápání problému k novému základnímu imisnímu pojetí, k chápání znečištění ovzduší a jeho úzké vazby na zdraví obyvatel a na ekosystémy jako důvod pro nutnost realizace dalších kroků. Národní program snižování emisí České republiky se zaměřuje cíleně na největší problémy České republiky, tj. na znečištění ovzduší prachovými částicemi PM 10 a PM 2,5 a na znečišťující látky, ze kterých tyto částice mohou vznikat v atmosféře (zejména NOx). Přijaté cíle Národního programu snižování emisí České republiky nepřinesou pouze zvýšení kvality života obyvatel České republiky snížením zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší, ale jsou i příležitostí pro podnikatelskou sféru, neboť se novými závazky vytváří trh s environmentálně šetrnými technologiemi. Současně i uplatňování znalostí v oblasti ochrany ovzduší se dostává na kvalitativně vyšší úroveň. Národní program snižování emisí České republiky zastřešuje a doplňuje (v žádném případě nenahrazuje) programové dokumenty krajů a obcí a vytváří rámec pro čerpání finančních zdrojů z veřejných zdrojů, zejména operačních programů pro období v oblasti ochrany ovzduší. 5

7 2. Analýza současné situace 2.1 Celková emisní situace Při zpracování Národního programu snižování emisí České republiky (dále jen Program ) byla provedena sektorová emisní analýza od roku 2000 za účelem určení klíčových typů zdrojů znečišťování ovzduší. Z této analýzy vyplývá zejména fakt, že se emise znečišťujících látek do ovzduší v letech 2000 až 2005 po prudkém poklesu v období 1990 až 1999 dostaly do fáze mírného poklesu či stagnace a zůstávají ve výši, která nezaručuje bezpečnou úroveň z hlediska zdravotních rizik a rizik pro životní prostředí. Vývoj celkových národních emisí znečišťujících látek, které mají stanoven národní emisní strop (oxidy dusíku, oxid siřičitý, těkavé organické látky a amoniak) a látek, jejichž vysoké úrovně znečištění ovzduší představují významná zdravotní rizika (PM 10, PM 2,5 a polycyklické aromatické uhlovodíky) v období 2000 až 2005 je uveden v tabulce č. 1. Tabulka č. 1: Vývoj celkových národních emisí NOx, SO 2, VOC, NH 3 a PM 2,5 [kt/rok] a PAH [t/rok] Celkové národní emise ČR Látka NOx SO VOC NH PM PM 2, PAH Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Příznivý je přetrvávající pokles emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého a těkavých organických látek ze sektorů tvořených velkými a zvláště velkými zdroji (zejména ze sektoru veřejné energetiky) a pokles emisí těkavých organických látek ze sektoru silniční doprava. Naopak významný negativní jev jsou stoupající emise znečišťujících látek ze sektorů tvořených neregulovanými malými zdroji znečišťování ovzduší (zejména oxidu siřičitého a PM 2,5 ze sektorů vytápění domácností a dopravy). Do emisní bilance se v posledních letech promítlo, a to významným způsobem, upřesňování metod emisních bilancí, změna vstupních datových zdrojů do emisních bilancí (směrem k vyššímu využívání dat Českého statistického úřadu v oblasti mobilních zdrojů) a úprava metodiky výpočtu emisí znečišťujících látek z vytápění domácností na základě metodického zpřesňování. Tato upřesnění vedla k poklesu vykazovaných emisí zejména oxidů dusíku a primárních částic. Změny byly promítnuty v celé časové řadě od roku 2000, aby nedocházelo ke zkreslování trendů emisí znečišťujících látek v tomto časovém období. 6

8 Graf č. 1: Vývoj celkových emisí NOx, SO 2, VOC, NH 3, PM 10, PM 2,5 [kt/rok] a PAH [t/rok] NOx SO VOC NH znečišťující látky 27 PM PM2, PAH 2005* emise Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 2: Vývoj emisí NOx, SO 2 a PM 10 ze sektoru vytápění domácností [kt/rok] 30,0 25,0 23,0 24,2 26,8 28,0 26,9 27,5 20,0 emise znečišťujících látek (kt/rok) 15,0 12,4 12,5 13,8 15,2 10,0 5,0 9,6 9,7 10,8 10,7 10,3 12,7 11,0 12,9 0, NOx PM10 SO Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 7

9 2.2 Vývoj emisí jednotlivých znečišťujících látek Emisní bilance jednotlivých znečišťujících látek, které jsou předmětem Programu, jsou podrobně uvedeny v částech až Emisní bilance oxidů dusíku Emisní bilance oxidů dusíku doznala zásadních změn v průběhu roku 2006 právě díky zmíněným úpravám při počítání příspěvku dopravy a mobilních zdrojů obecně. Po změně zdroje vstupních dat (objemu prodaných paliv), kterým je nyní Český statistický úřad, se ukazuje příspěvek mobilních zdrojů k celkovým emisím oxidů dusíku nižší než při předchozím použití těchto údajů z jiného informačního zdroje. Významným pozitivním jevem je klesající resp. nerostoucí trend emisí oxidů dusíku z rozhodujících sektorů: veřejné energetiky resp. silniční dopravy. Tabulka č. 2: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích NOx [kt/rok] Znečišťující látka: NOx Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 104,61 104,00 102,73 104,51 99,50 97,32 1.A.2. Průmyslová energetika 37,99 38,95 39,43 36,72 37,68 35,11 1.A.3. Doprava 108,27 109,63 101,51 105,90 103,91 107,20 1.A.4. Ostatní sektory 32,46 32,24 34,59 32,30 31,13 31,07 1.B.1. Fugitivní emise z nakládání s tuhými palivy 0,01 0,01 0,01 0,02 0,10 0,04 2. Průmysl 5,20 4,68 4,24 2,36 3,59 3,72 6.C. Spalování odpadů 0,04 0,04 0,42 0,63 0,55 0,51 Ostatní sektory 2,40 1,05 0,80 0,22 1,43 1,74 Celkové emise 290,98 290,60 283,73 282,66 277,89 276,72 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 3: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NOx [%] 11% 1% 36% 39% 13% 1.A.1 Veřejná energetika 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.3 Doprava 1.A.4. Ostatní sektory 2. Průmysl Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 8

10 2.2.2 Emisní bilance oxidu siřičitého Emise oxidu siřičitého pocházejí převážně z velkých a zvláště velkých spalovacích zdrojů (ze sektorů veřejné a průmyslové energetiky). V obou těchto sektorech lze v období 2000 až 2005 vysledovat uspokojivý klesající trend. Na druhé straně dochází k pozvolnému nárůstu emisí oxidu siřičitého ze sektoru vytápění domácností, který může být způsoben postupným návratem ke spalování tuhých fosilních paliv v domácnostech. Tabulka č. 3: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích SO 2 [kt/rok] Znečišťující látka: SO 2 Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 140,20 127,72 131,44 144,40 141,62 139,99 1.A.2. Průmyslová energetika 70,56 62,18 43,97 40,61 40,32 41,21 1.A.3. Doprava 2,22 2,43 2,72 3,06 3,33 1,23 1.A.4. Ostatní sektory 31,72 32,01 37,92 34,60 33,00 33,60 1.B.1. Fugitivní emise z nakládání s tuhými palivy 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,04 2. Průmysl 4,22 3,69 3,67 2,18 1,33 1,54 6.C. Spalování odpadů 0,01 0,01 0,05 0,05 0,03 0,03 Ostatní sektory 1,17 1,09 1,03 0,73 0,22 0,98 Celkové emise 250,11 229,13 220,81 225,65 219,89 218,62 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 4: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích SO 2 [%] 15% 1% 22% 62% 1.A.1 Veřejná energetika 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.4. Ostatní sektory 2. Průmysl Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 9

11 2.2.3 Emisní bilance těkavých organických látek Emise těkavých organických látek se daří eliminovat především zaváděním opatření v sektorech nakládání s těkavými organickými látkami. Významný pokles lze také zaznamenat u sektoru silniční doprava. V žádném ze sledovaných sektorů nelze hovořit o významném znepokojivém trendu emisí těkavých organických látek do ovzduší. Tabulka č. 4: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích VOC [kt/rok] Znečišťující látka: VOC Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 8,60 7,75 6,50 7,15 7,65 6,58 1.A.2. Průmyslová energetika 6,76 4,72 4,87 4,97 4,88 3,88 1.A.3. Doprava 60,41 59,27 52,68 53,38 49,56 48,53 1.A.4. Ostatní sektory 26,06 25,09 26,29 26,05 22,47 23,98 1.B.1. Fugitivní emise z nakládání s tuhými palivy 0,02 0,01 0,15 0,10 0,13 0,08 2. Průmysl 0,71 0,69 0,86 0,42 0,63 0,77 3.A. Používání barev 39,95 39,60 39,08 38,64 38,53 39,40 3.B. Odmašťování a suché čištění 26,96 25,35 23,29 19,86 18,26 17,60 3.C. Výroba a zpracování chemických produktů 15,04 14,35 14,36 14,36 14,36 13,00 3.D. Ostatní 28,23 27,40 26,69 26,02 25,82 25,20 Ostatní sektory 0,40 0,10 2,04 2,56 1,49 0,82 Celkové emise 213,14 204,32 196,79 193,49 183,77 179,83 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 5: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích VOC [%] 14% 4% 3% 7% 28% 11% 20% 13% 1.A.1. Veřejná energetika 1.A.3. Doprava 3.A. Používání barev 3.C. Výroba a zpracování chemických produktů 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.4. Ostatní sektory 3.B. Odmašťování a suché čištění 3.D. Ostatní Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 10

12 2.2.4 Emisní bilance amoniaku Emise amoniaku pocházejí prakticky pouze ze zemědělských sektorů, kde je dobře patrný pokles emisí amoniaku ze sektoru zemědělství v důsledku zavedení plánů správné zemědělské praxe a poklesu počtu chovaných zvířat. V řádu jednotek procent se na celkové emisní bilanci amoniaku podílí příspěvek ze sektoru silniční dopravy. Vzhledem k tomu, že emisní bilance amoniaku je založena pouze na výpočtu a nikoliv na měření, existují v emisní bilanci nejistoty, které se postupně daří odstraňovat. Zejména z tohoto důvodu prodělala celková emisní bilance amoniaku v posledních letech významné změny. Tabulka č. 5: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích NH 3 [kt/rok] Znečišťující látka: NH 3 Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika NE NE 0,01 0,03 0,03 NE 1.A.2. Průmyslová energetika 0,10 0,20 0,25 0,10 0,04 0,14 1.A.3. Doprava 1,52 1,68 1,93 2,22 2,32 2,39 2. Průmysl NE NE 0,25 0,23 0,16 0,28 4.B. Zpracování mrvy 72,05 65,22 62,27 71,83 66,83 63,77 Ostatní sektory 0,37 0,28 NE 0,07 0,02 0,62 Celkové emise 74,04 67,39 64,71 74,48 69,41 67,21 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 6: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NH 3 [%] 3% 97% 1.A.3. Doprava 4.B. Zpracování mrvy Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 11

13 2.2.5 Emisní bilance primárních částic Při hodnocení vlivu jednotlivých sektorů na emise částic je nezbytné mít na paměti, že se jedná pouze o emise primárních částic. Významnou roli však hrají i sekundární částice vznikající v atmosféře z tzv. prekurzorů. Celkové emise pak lze získat součtem emisí primárních částic a emisí prekurzorů částic násobených potenciálem pro jejich tvorbu. Z toho je patrné, že i zdroje, které neemitují velké množství primárních částic, ale emitují velké množství zejména NOx, se mohou významně podílet na vysoké úrovni znečištění ovzduší částicemi. Další komplikací ve vztahu k úrovni znečištění ovzduší je tzv. resuspenze (tzn. víření již usazeného prachu). Na tomto jevu se významně podílí především mobilní zdroje a z tohoto důvodu je naprosto nezbytné se zabývat opatřeními v sektoru dopravy. Primární částice PM 10 a PM 2,5 jsou emitovány zejména spalovacími procesy (spalováním uhlí a biomasy ve stacionárních zdrojích a pohonných hmot v motorech dopravních prostředků). Nejvýznamnější jsou energetické sektory (veřejná a průmyslová energetika a vytápění domácností), které tvoří přibližně dvě třetiny % celkových emisí PM 10. Nejvýznamnějším sektorem je pak jednoznačně vytápění domácností. Tabulka č. 6: Podíl jednotlivých sektorů na národních primárních emisích PM 10 [kt/rok] Znečišťující látka: PM 10 Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 3,68 3,68 3,99 5,00 4,53 3,70 1.A.2. Průmyslová energetika 3,53 3,53 4,92 3,02 3,97 5,43 1.A.3. Doprava 6,86 7,19 6,92 7,31 7,43 8,11 1.A.4. Ostatní sektory (součet) 16,39 16,36 15,58 16,39 17,52 16,63 1.A.4.b. Vytápění domácností 12,40 12,46 13,79 15,23 12,72 12,90 2. Průmysl 5,64 5,64 6,09 4,79 2,41 2,49 Celkové emise 39,50 39,97 39,70 38,05 33,71 36,39 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Tabulka č. 7: Podíl jednotlivých sektorů na národních primárních emisích PM 2,5 [kt/rok] Znečišťující látka: PM 2,5 Celkové roční emise [kt] Sektor A.1. Veřejná energetika 3,33 3,33 3,57 4,73 3,70 2,46 1.A.2. Průmyslová energetika 2,48 2,48 3,46 2,15 2,76 3,70 1.A.3. Doprava 6,19 6,51 6,17 6,57 6,62 7,23 1.A.4. Ostatní sektory (součet) 9,88 9,86 9,37 9,63 9,70 9,98 1.A.4.b. Vytápění domácností 6,43 6,55 7,20 7,57 6,64 6,83 2. Průmysl 3,15 3,15 3,34 2,51 1,63 1,20 Celkové emise 27,44 27,87 26,91 26,03 23,73 24,57 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 12

14 Graf č. 7: Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PM 10 [%] 12% 11% 5% 11% 38% 20% 3% 1.A.1 Veřejná energetika 1.A.3. Doprava 1.A.4.b. Vytápění domácností 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.4a. Vytápění komerčních a veřejných objektů 1.A.4c.ii) Použití paliv v zemědělství-mobilní zdroje nesilniční 2. Průmysl Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Výskyt sekundárních částic ve vnějším ovzduší Pro prekurzory PM 10 jsou v literatuře popsány faktory potenciálu tvorby částic. Evropská agentura pro životní prostředí používá sadu faktorů, která vychází z publikace: Frank A. A. M. de Leeuw: Environmental Science & Policy; 5; 2002; Faktory pro potenciál tvorby částic jsou následující: pro NOx 0,88; pro SO 2 0,54 a pro NH 3 0,64. Pro střední Evropu (např. Rakousko, Německo, Holandsko) jsou k dispozici data z měření a chemických rozborů částic ve vnějším ovzduší prováděné na různých typech měřicích lokalit: v regionální pozaďové lokalitě, v městské pozaďové lokalitě a na okraji silnice. Procentuální zastoupení jednotlivých typů částic je zde následující: PM 10 PM 2,5 regionální pozaďová lokalita městská pozaďová lokalita okraj silnice organický a elementární uhlík minerální částice mořské částice sekundární částice organický a elementární uhlík minerální částice mořské částice sekundární částice

15 2.2.5 Emisní bilance polycyklických aromatických uhlovodíků Emisní bilance polycyklických aromatických uhlovodíků jasně dokládá potřebu řešit emise ze sektoru vytápění domácností. Tento sektor je z důvodů nekvalitního spalování tuhých paliv (uhlí a biomasy) v nevyhovujících domácích topeništích dlouhodobě bezkonkurenčně nejvýznamnějším zdrojem těchto karcinogenních látek. Tabulka č. 8: Podíl jednotlivých sektorů na národních emisích PAH [t/rok] Znečišťující látka: PAH Celkové roční emise [t] Sektor A.1. Veřejná energetika 0,42 0,26 0,07 0,08 0,12 0,38 1.A.2. Průmyslová energetika 1,06 0,91 0,96 0,85 0,93 0,84 1.A.3. Doprava 0,62 0,69 0,72 0,84 0,92 1,05 1.A.4. Ostatní sektory (součet) 13,18 13,49 14,59 14,33 13,53 14,39 1.A.4.b. Vytápění domácností 13,05 13,37 14,45 14,22 13,43 14,07 1.B. Fugitivní emise z nakládání s palivy 5,53 5,52 5,48 5,43 4,01 4,98 2. Průmysl 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21 0,19 Celkové emise 21,01 21,07 22,03 21,75 19,74 21,84 Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Graf č. 8: Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích PAH [%] 24% 1% 1% 4% 4% 66% 1.A.1 Veřejná energetika 1.A.3. Doprava 1.B. Fugitivní emise z nakládání s palivy 1.A.2. Průmyslová energetika 1.A.4.b. Vytápění domácností 2. Průmysl Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 14

16 2.3 Monitorování a vývoj kvality ovzduší Základní síť monitoringu kvality ovzduší, která je v souladu s požadavky legislativy Evropských společenství, byla na území České republiky uvedena do pravidelného provozu 1. ledna V souladu s legislativními požadavky je státní síť koncipována tak, aby stacionárním měřením bylo zajištěno sledování úrovně znečištění ovzduší v aglomeracích a zónách. Při kvantifikaci stacionárních měření v jednotlivých aglomeracích a zónách se přihlíželo ke stanoveným legislativním požadavkům na počet stacionárního měření a dále ke kvalitě ovzduší v jednotlivých zónách a aglomeracích. K největším problémům České republiky v oblasti kvality ovzduší patří vysoké úrovně znečištění ovzduší PM 10, benzo(a)pyrenem a troposférickým ozonem. K překročení denního imisního limitu pro PM 10 došlo v roce 2005 plošně po celém území České republiky a to i v lokalitách, které byly doposud považovány z pohledu kvality ovzduší za spíše bezproblémové. K překročení přípustné úrovně znečištění ovzduší došlo na 35 % území, což mělo za následek, že přibližně 66 % populace České republiky bylo vystaveno nadlimitním úrovním znečištění ovzduší. Z hodnocení předběžných dat za rok 2006 je patrné, že situace v roce 2006 se bude velmi podobat situaci v roce Významným problémem z hlediska zdravotních rizik je překračování cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. K tomu dochází přibližně na 5 % území České republiky, čímž je zasaženo více než 35 % populace. Celoplošným problémem jsou vysoké úrovně znečištění ovzduší troposférickým ozonem, které překračují cílový imisní limit stanovený pro ochranu zdraví lidí (cca 99 % území). Problémy lze očekávat i se znečištěním ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM 2,5 ), pro které bude legislativou Evropských společenství stanovena přípustná úroveň znečištění ovzduší k roku Navrhovaná limitní hodnota byla v České republice překračována v uplynulých dvou letech přibližně na polovině lokalit, kde byly úrovně znečištění ovzduší PM 2,5 měřeny. Z výše uvedeného a z obrázku č. 1 vyplývá, že zhoršená kvalita ovzduší je významným současným problémem České republiky a to problémem plošným. Kromě zdravotních rizik, která současná situace přináší, dochází také k nedodržování legislativy národní i evropské a s tím jsou spojeny možné problémy pro Českou republiku. Z těchto důvodů je problematika kvality ovzduší řešena nikoliv pouze na krajské úrovni, ale i na úrovni národní. Obr. č. 1: Území, kde došlo v roce 2005 k překročení imisního limitu nebo cílového imisního limitu, případně imisního limitu zvýšeného o mez tolerance (bez troposférického ozonu) Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, Pozn.:LV = imisní limit, TV = cílový imisní limit, MT = mez tolerance (každoročně se snižující procento imisního limitu, od jehož překročení se odvíjí povinnost zpracovat programy ke zlepšení kvality ovzduší) 15

17 2.3.1 Vývoj úrovní znečištění ovzduší PM 10 Největším problémem kvality ovzduší v České republice jsou vysoké úrovně znečištění ovzduší částicemi. Stanovené imisní limity pro PM 10, které nesmí být překračovány na území České republiky od 1. ledna 2005, byly překročeny v roce 2005 i 2006 a to ne jenom lokálně, ale i plošně a mimo území měst a hustě osídlených oblastí (viz. obrázek č. 2). Graf č. 9: Vývoj průměrné roční úrovně znečištění ovzduší PM 10 v ČR [µg/m 3 ] 55,0 50,0 45,0 40,0 koncentrace PM 10 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 venkov města 0, Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Podle dostupných informací navíc stále dochází ke zhoršování situace a k nárůstu úrovně znečištění ovzduší. Přibližně z padesáti venkovských a městských lokalit je k dispozici kompletní řada dat z měření ročních úrovní znečištění ovzduší PM 10 za období (viz. graf č. 9). Z tohoto grafu je patrný negativní (narůstající) vývoj úrovně znečištění ovzduší. Obr. č. 2: Pole 36. maximální 24hodinové koncentrace PM 10 v roce 2005 rok Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 16

18 Vývoj úrovní znečištění ovzduší PM 2,5 Úrovně znečištění ovzduší PM 2,5 jsou v České republice měřeny od roku 2004 na 25 lokalitách. Z výsledků měření je patrné, že Česká republika bude mít významné problémy se splněním limitní hodnoty pro PM 2,5 ve výši 25 µg/m 3, která je navrhována v rámci nově připravované legislativy ES od roku 2010, resp. od roku Z grafu č. 10 je patrné, že na přibližně polovině měřicích lokalit by navrhovaná limitní hodnota pro PM 2,5 nebyla v roce 2005 splněna. Zároveň je z grafu patrné meziroční navýšení úrovně znečištění ovzduší PM 2,5, které je zřejmé i pro PM 10 z grafu č. 9. Nejvyšší průměrné roční úrovně znečištění ovzduší byly v roce 2004 i 2005 naměřeny na Ostravsku, kde se v roce 2005 hodnoty průměrných roční úrovní pohybovaly od 34 do 45 µg/m 3. Tyto úrovně již představují při dlouhodobější expozici významně zvýšená zdravotní rizika. Tento nevyhovující stav je potvrzen také hodnocením předběžných dat měření úrovně znečištění ovzduší PM 2,5 v roce 2006, ze kterého vyplývá, že na více než polovině měřicích lokalit došlo v roce 2006 k překročení úrovně 25 µg/m 3. Na vybraných, již velmi zatížených, lokalitách jsou navíc hodnoty naměřené v roce 2006 vyšší než v roce Graf č. 10: Průměrné roční úrovně znečištění ovzduší PM 2,5 v letech 2004 a 2005 [µg/m 3 ] koncentrace PM 2, Věřňovice Ostrava Přívoz Ostrava Zábřeh Ostrava Poruba/ČHMÚ Beroun Praha 5 Smíchov Zlín Olomouc Hradec Králové Brněnská Teplice Kladno střed města Brno Tuřany Praha 9 Vysočany Praha 4 Libuš Liberec město Jihlava Rychnov nad Kněžnou Most Praha 5 Mlynářka Ústí nad Labem Kočkov Pardubice Dukla Plzeň Slovany České Budějovice Košetice Sokolov Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav 17

19 Poměr úrovní znečištění ovzduší částicemi ve vnějším ovzduší Zajímavým úkolem a výzvou pro nejbližší období bude hledání souvislostí mezi úrovněmi znečištění ovzduší PM 10 a PM 2,5 ve stejných měřicích lokalitách. O těchto souvislostech se vedla diskuse i při vyjednávání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, kdy byl některými členskými státy navrhován jednotný přepočítávací faktor mezi úrovněmi PM 10 a PM 2,5. Česká republika vystupovala zásadně proti tomuto návrhu, neboť rozmezí, ve kterém se pohybují hodnoty tohoto koeficientu je poměrně široké. Podle výsledků měření v České republice v letech 2004 a 2005 se hodnota tohoto faktoru pohybuje nejčastěji mezi 60 až 80 %, při maximální hodnotě 95 % a minimální 57 %. Na základě uvedeného lze konstatovat, že poměr jemných částic PM 2,5 ve frakci PM 10 je na území České republiky poměrně významný a s tím souvisí i vyšší zdravotní rizika, která znečištění ovzduší částicemi představuje. Zdroj: Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2004 a 2005, vydal: ČHMÚ Vývoj úrovní znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky Úrovně znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky (konkrétně benzo(a)pyrenem) jsou v České republice sledovány plošně teprve od roku Z předchozích let jsou dostupné pouze výsledky měření zdravotních ústavů, přibližně z 8 lokalit. V roce 2005 byly dostupné výsledky již z 28 měřicích lokalit, přičemž alarmující zjištění je to, že z tohoto celkového počtu ve 23 měřicích lokalitách byl překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren, který by měl být na území České republiky splněn do roku Na některých lokalitách navíc dochází až k devítinásobnému překračování této hodnoty, např. Ostrava Přívoz (viz. graf č. 11). Na obrázku č. 3 jsou prezentovány výsledky modelování úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem. Nízký počet měřicích lokalit znamená, že tyto výsledky mají spíše orientační charakter a je třeba je chápat v kontextu s výsledky měření. Skutečná úroveň znečištění ovzduší benzo(a)pyrenu bude pravděpodobně významně vyšší. Obr. č. 3: Pole průměrné roční úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenu v roce 2005 Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 18

20 Graf č. 11: Průměrné roční úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenu v r a 2005 [ng/m 3 ] 10,0 9,0 8,0 7,0 koncenrace benzo(a)pyrenu 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Praha 10-Šrobárova Praha 5-Smíchov Praha 4-Libuš Brno-Kroftova Brno-Húskova ul. Č. Budějovice-Antala Staška Pardubice Dukla Hradec Králové-Brněnská Hradec Králové-Sukovy sady Ždár nad Sázavou Košetice Sokolov Liberec-město Olomouc Plzeň-Slovany Plzeň-Roudná Kladno-střed města Ostrava-Přívoz/ZÚ Ostrava-Přívoz/ČHMÚ Český Těšín Karviná Ostrava-Poruba Ústí nad Labem-Pasteurova Teplice Most Ústí nad Labem-Kočkov Rudolice v Horách Zlín Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav Vysoké úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem byly potvrzeny i v roce 2006 (na základě hodnocení předběžných dat), neboť v tomto roce již byly překročeny cílové imisní limity pro benzo(a)pyren ve 26 měřicích lokalitách (z 28 lokalit). Úroveň znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem v menších obcích V roce 2005 skončil projekt Vědy a Výzkumu, který pro MŽP realizoval Státní zdravotní ústav v Praze a který se zabýval sledováním kvality ovzduší v menších obcích. Pro realizaci projektu byly vybrány tři menší obce v různých regionech České republiky s různým typem vytápění domácností. Analýzy koncentrací znečišťujících látek, získaných během ročního měření prokazují, že kvalita ovzduší v takových obcích závisí především na palivu. Nejhorší kvalita ovzduší byla zjištěna v obci, kde je dosud ve významné míře spalováno hnědé uhlí. Vybrané konkrétní zjištěné výsledky Úrovně znečištění ovzduší PM 10 v uvedených obcích lze považovat za srovnatelné s velkými městy, mají ale navíc výrazně větší mezisezónní variabilitu. U arsenu se pohybuje průměrná roční úroveň znečištění ovzduší v obci, kde je dosud ve významné míře spalováno hnědé uhlí na 82 % stanovené limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí. Jedná se tedy, v kontextu České republiky, o velmi zatíženou lokalitu. Roční průměrné úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem v obci, kde je dosud ve významné míře spalováno hnědé uhlí, se plně vyrovnají úrovním benzo(a)pyrenu nalézaným v silně průmyslově zatížených lokalitách. Ve všech sídlech překročily roční průměrné úrovně benzo(a)pyrenu stanovený cílový imisní limit a zároveň byl ověřen výskyt vysokých úrovní v topné sezóně. Zdroj: VaV MŽP 740/4/01 19

21 2.3.3 Územní priority Z uvedené analýzy znečištění ovzduší vyplývají územní priority z pohledu celého území České republiky. Maximální úsilí o snížení znečištění ovzduší by mělo být soustředěno do Moravskoslezského kraje a dále do Ústeckého kraje, Hlavního města Prahy a Brna. V těchto lokalitách žije největší podíl obyvatelstva České republiky, které je exponováno vysokým úrovním znečištění ovzduší. Vysoká pozornost by měla být věnována zejména Ostravsko-karvinské oblasti, která patří k územím s nejvíce znečištěným ovzduším v celé Evropě. 2.4 Vývoj indikátorů Programu Indikátory pro monitoring Programu byly vybrány s ohledem na charakter globálního a specifických cílů Programu a zohledňují vliv znečišťujících látek na ekosystémy či potencionální zdravotní rizika způsobená znečištěním ovzduší. Tabulka č. 9: Hodnoty indikátorů Programu v období let 2000 až 2005 Název indikátoru jednotky Emise znečišťujících látek způsobujících acidifikaci kt/rok 18,5 17,4 16,9 17,6 17,0 16,8 Emise prekurzorů troposférického ozonu kt/rok 639,6 630,4 603,3 600,5 583,1 578,0 Celková expozice obyvatelstva nadlimitním úrovním znečištění ovzduší % n.a Emise oxidu siřičitého kt/rok Emise oxidů dusíku kt/rok Emise těkavých organických látek kt/rok Emise amoniaku kt/rok Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic kt/rok 478,0 462,6 450,0 456,3 441,4 441,0 Roční průměrná úroveň znečištění úroveň PM 10 µg/m 3 n.a. 33,8 36,9 42,6 35,1 37,2 Roční průměrná úroveň znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem ng/m 3 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,4 2,1 Zdroj: Český hydrometeorologický ústav Pozn.: Hodnoty indikátoru celkové expozice obyvatelstva jsou ovlivněny zpřesňováním metodiky modelování v předchozích letech. Hodnoty až do roku 2004 včetně jsou podceněny. Další podrobné informace jsou uvedeny v publikaci Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2005, str. 69, vydané ČHMÚ 2.5 Legislativní situace Nástroje snižování emisí jsou z převážné části založeny právními předpisy, zejména zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a na něj navazujícími prováděcími předpisy. Tato právní úprava byla přijata v polovině roku 2002 a transponovala veškeré tehdy platné právní předpisy Evropských společenství a předjímala i některá další opatření, která v té době nebyla na úrovni Evropských společenství přijata (imisní limity pro rtuť, arsen, nikl, kadmium a benzo(a)pyren). V platnosti byla ponechána ta ustanovení předchozí právní úpravy, která se v praxi osvědčila. Zákon o ochraně ovzduší byl v průběhu projednávání nesystémově rozšířen o problematiku látek poškozujících ozónovou vrstvu, problematiku ochrany klimatu a v poslední fázi také o problematiku "světelného znečištění". Problematickou se dále ukázala příliš ambiciózní úprava pachového znečištění. Zcela mimo rámec evropského práva byl vyhlášen imisní limit pro amoniak. Některé nástroje, které byly zákonem o ochraně ovzduší zavedeny nově, byly formulovány nesrozumitelně, často příliš složitě či nejednoznačně. Novelami zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů byla řada nedostatků úplně nebo alespoň částečně odstraněna, přesto jsou další zásadnější úpravy žádoucí. Důvodem je mimo jiné neúčinnost stávajícího systému normativních a ekonomických nástrojů ve vztahu k dalšímu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší. Vliv na snižování emisí a znečištění ovzduší mají též některé další právní předpisy, zejména v oblasti integrované prevence, nakládání s odpady, provozu na pozemních komunikacích a energetiky. 20

22 Zdravotní rizika plynoucí z nevhodného spalování biomasy Zvyšování podílu spalování biomasy na výrobě tepelné energie bez respektování souvislostí se znečišťováním ovzduší má svá nezanedbatelná rizika. V roce 2005 bylo v malých zdrojích znečišťování ovzduší (zejména v domácnostech) spáleno cca 0,8 mil. tun biomasy a cca 1,85 mil. tun uhlí (včetně koksu). Přesto se biomasa podílela na cca 50 % emisí PAH a 54 % emisí PM 2,5 z této skupiny zdrojů. Existují i negativní zkušenosti okolních států, např. Německa, kde se od roku 1995 do roku 2003 podařilo snížit emise PM 10 ze spalování uhlí v malých spalovacích zdrojích z cca 16 kt/rok na cca 3 kt/rok. Paralelně však narostly emise PM 10 ze spalování biomasy z cca 12 kt/rok na cca 24 kt/rok. Pokles emisí PM 10 ze spalování uhlí byl tak zcela kompenzován. Česká republika musí v této otázce postupovat zvláště obezřetně s ohledem na to, že potenciál pro využití jiných obnovitelných zdrojů než biomasy je v České republice omezen a cíle v oblasti zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie tak mohou představovat, při nezohlednění požadavků na kvalitu ovzduší, dlouhodobé zvýšení zdravotních rizik pro obyvatele České republiky. Důležitým faktorem bude například načasování jednotlivých kroků při cenovém zvýhodnění biomasy, kterému by měla předcházet náhrada nevhodných spalovacích zařízení za nové moderní kotle určené pro spalování/zplyňování biomasy. Tím se zamezí dramatickému zvýšení znečištění ovzduší a neefektivnímu využívání obnovitelných zdrojů, jejichž potenciál je omezen. 2.6 SWOT analýza Silné stránky Mezinárodní závazky České republiky v oblasti emisí (národní emisní stropy) budou s největší pravděpodobností splněny Národní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a plány snižování emisí pro stávající zvláště velké spalovací zdroje znečišťování ovzduší jsou připraveny Přípustné úrovně znečištění ovzduší pro ochranu lidského zdraví pro jiné znečišťující látky než PM 10, benzo(a)pyren a troposférický ozón jsou překračovány pouze omezeně: K překročení imisních limitů pro SO 2, olovo, rtuť, nikl a arsen v posledních letech dochází pouze velmi zřídka nebo vůbec, k překročení imisních limitů pro benzen dochází omezeně pouze v Aglomeraci Moravskoslezský kraj. Překračování přípustných úrovní znečištění ovzduší pro oxid uhelnatý a kadmium je omezeno na několik lokalit K překročení ročního imisního limitu pro NO 2 dochází pouze na dopravně exponovaných lokalitách Překračování imisních limitů pro SO 2 a NOx pro ochranu ekosystémů a vegetace je omezeno na několik málo lokalit v chráněných a zalesněných oblastech Existuje přehled konkrétních projektů ke zlepšení kvality ovzduší (včetně finančního rámce) na základě zpracovaných programových dodatků k programům ke zlepšení kvality ovzduší zpracovaným na úrovni zón a aglomerací Vysoká úroveň metodického řízení v důsledku zavádění jednotných postupů a uplatňovaní metodických doporučení při řízení kvality ovzduší na krajské úrovni Slabé stránky Emise oxidů dusíku se v České republice dlouhodobě pohybují okolo hodnoty národního emisního stropu pro oxidy dusíku Rozhodujícími emitenty PM 10, PM 2,5, PAH a NOx jsou zejména obtížně regulovatelné sektory vytápění domácností a silniční doprava Vysoké emise NOx, SO 2 a VOC vytváří vysoký potenciál pro tvorbu sekundárních částic a troposférického ozonu Stávající znečištění ovzduší představuje zvýšená zdravotní rizika pro velkou část populace Česká republika neplní od 1. ledna 2005 legislativu Evropských společenství pro kvalitu ovzduší Úroveň znečištění ovzduší má od roku 1999 u téměř u všech sledovaných znečišťujících látek stoupající trend 21

23 Zdravotní dopady expozice PM 10 a PM 2,5 Částice jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Velikost i složení částic jsou ovlivněny zdrojem, ze kterého pochází, vždy jde o směs látek s různými účinky. Současně působí i jako nosič pro některé další škodliviny. Na čem závisí působení částic na zdraví Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Velikost částic je rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu. Větší částice jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, odkud jsou částečně vykašlány a částečně spolknuty. Částice označené PM 10 (tzv. torakální, tedy hrudní frakce) se dostávají do dolních cest dýchacích. Jemnější částice označené jako PM 2,5 (tzv. respirabilní frakce) pronikají až do plicních sklípků. Za nejvýznamnější z hlediska vlivů na zdraví, zejména ovlivnění úmrtnosti, se považují jemné částice PM 2,5. Vznikají spalováním fosilních paliv, obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a kondenzované organické či kovové páry, některé z nich mají mutagenní a rakovinotvorný účinek. Typickými ultrajemnými částicemi jsou částice emitované z dieselových motorů, které obsahují adsorbované karcinogenní látky. Zatím se stále nepodařilo stanovit prahovou koncentraci, pod kterou by částice neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví. Předpokládá se, že citlivost jedinců v populaci má tak velkou variabilitu, že ti nejcitlivější jsou v riziku účinků i při velmi nízkých koncentracích. Je možno konstatovat, že dolní hranice rozmezí koncentrací, pro které byly již zjištěny zdravotní efekty, není o mnoho vyšší než koncentrace považované za pozaďové pro Evropu i USA. Tato pozaďová koncentrace je například pro PM 2,5 udávána v rozmezí 3-5 µg/m 3 pro roční průměrnou koncentraci, pro PM 10 je to 10 µg/m 3. Nejčastěji popisované účinky působení částic se týkají zvýšení celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, zvýšení spotřeby léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích zejména u astmatiků a zkrácení délky života hlavně z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév a pravděpodobně i rakovinu plic a další. Citlivost populace vůči působení částic Ovlivnění zdraví se týká celé populace, ale vnímavost lidí k tomuto vlivu kolísá v závislosti na věku a zdravotním stavu. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy apod. Zdroj: Státní zdravotní ústav Pozn.: pozaďové koncentrace - koncentrace typické pro místa neovlivněná významně lidskou činností Významné překračování přípustných úrovní znečištění ovzduší pro ochranu lidského zdraví: 84 % populace ČR bylo v roce 2005 vystaveno nadlimitní úrovni znečištění ovzduší troposférickým ozonem 66 % populace ČR bylo v roce 2005 vystaveno nadlimitní úrovni znečištění ovzduší PM % populace ČR bylo v roce 2005 vystaveno nadlimitní úrovni znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem Na 96 % chráněných území došlo v roce 2005 k překračování cílového imisního limitu pro troposférický ozon pro ochranu ekosystémů a vegetace Morální a technická zastaralost technologií v emisně významných sektorech Silné místní znečištění ovzduší v důsledku spalování tuhých paliv, které nelze identifikovat národním monitoringem kvality ovzduší Vysoké zatížení běžně nesledovanými toxickými látkami, které se dostávají do vnějšího ovzduší spalováním komunálního odpadu v domácnostech Nízké povědomí veřejnosti o dopadech jejího chování na kvalitu ovzduší Příležitosti Snižování měrných emisí znečišťujících látek v důsledku zvyšování energetické účinnosti Skokové zlepšení kvality ovzduší v důsledku zvýšeného objemu veřejných finančních zdrojů z Fondu soudržnosti pro ochranu ovzduší Uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje zvýšením podílu obnovitelných zdrojů a dosahováním energetických úspor ve vazbě na kvalitu ovzduší Zvýšení atraktivity regionů zlepšením kvality ovzduší Zlepšení zdravotního stavu populace 22

24 Vyšší míra uplatnění environmentálně šetrných technologií v důsledku navýšení finančních podpor Hrozby Nedostatek finančních zdrojů pro zajištění financování i spolufinancování navržených opatření Nárůst cen energie a odpovídající přechod na tuhá paliva Neochota obyvatel nést zodpovědnost za kvalitu ovzduší 2.7. Vyhodnocení Integrovaného národního programu snižování emisí ČR Integrovaný národní program snižování emisí v České republice byl schválen v roce 2004 a byl přijat usnesením vlády České republiky č. 454/2004. Vzhledem k tomu, že naprostá většina úkolů tohoto programu měla za úkol spíše budování institucionálního rámce, nepřinesl tento program kvantifikovatelné snížení emisí znečišťujících látek. Konkrétní úkoly obsažené v tomto programu byly až na výjimky splněny. Výsledky realizace některých úkolů byly zohledněny při revizích stávající legislativy (např. revize emisních a imisních limitů) a některé výsledky jsou zohledněny v Programu. 3. Kontext ochrany ovzduší 3.1 Vztah k zásadním národním a mezinárodním strategickým dokumentům Vztah Programu k zásadním národním a mezinárodním dokumentům je podrobně komentován v příloze č. 2. Důležitá je vazba Programu zejména na tyto národní a mezinárodní dokumenty: Státní politika životního prostředí Operační program Životní prostředí pro období Státní energetická koncepce Národní program ke zmírnění dopadů změny klimatu v České republice Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Tematická strategie o znečišťování ovzduší Úmluva EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států 3.2 Hodnocení plnění emisních limitů a ostatních limitních hodnot a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování ovzduší Dodržování emisních limitů a dalších podmínek provozování zdrojů znečišťování ovzduší kontroluje Česká inspekce životního prostředí. Počet provedených prověrek, revizí a kontrol v období 2001 až 2005 činil v průměru 4500 ročně a počet udělených pokut v průměru 400 ročně. Lze tedy konstatovat, za předpokladu že kontroly České inspekce životního prostředí jsou reprezentativním výběrem z cca regulovaných zvláště velkých, velkých a středních zdrojů, že více než 90 % provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší nemá problémy s dodržováním emisních limitů a dalších podmínek provozování zdrojů. Z vývoje úrovní znečištění ovzduší vyplývá, že ani důsledné dodržování současných legislativních požadavků na zdroje znečišťování ovzduší není dostatečné k tomu, aby byly plošně dodržovány všechny stanovené přípustné úrovně znečištění ovzduší. K významnému překračování těchto úrovní pak dochází zejména u PM 10 a benzo(a)pyrenu. 3.3 Ochrana ovzduší v kontextu Evropské unie Z pohledu kvality ovzduší patří Česká republika k nejhorším státům Evropské unie. V členských státech Evropské unie je sledován indikátor pro kvalitu ovzduší, vyjádřený jako roční průměrná koncentrace PM 10, které je v daném roce v průměru exponována populace ve městech jednotlivých členských států Evropské unie. Hodnoty tohoto indikátoru jsou pro období 2001 až 2004 uvedeny v tabulce č. 10. Česká republika patří dlouhodobě na základě hodnocení tohoto indikátoru k nejhorším zemím v Evropské unii, přičemž hůře jsou na tom zejména země jižní Evropy, které mají pro znečištění ovzduší prachovými částicemi větší předpoklady. Hodnota tohoto indikátoru pro Českou republiku byla v roce 2004 cca na 150 % průměru 25 států Evropské unie. 23

25 Tab. č. 10: Expozice městského obyvatelstva úrovním znečištění ovzduší PM 10 [µg/m 3 ] stát EU (25 států) EU (15 států) Itálie Slovinsko Řecko Česká republika Polsko Belgie Portugalsko Slovensko Španělsko Holandsko Rakousko Německo Velká Británie Francie Švédsko Estonsko Finsko Irsko n.a n.a Zdroj dat: Eurostat Také ve srovnání trendů úrovní znečištění ovzduší PM 10 nevychází Česká republika, v porovnání např. s Velkou Británií, nejlépe. V grafu č. 12 jsou znázorněny průměrné roční úrovně znečištění ovzduší PM 10 z měřicích lokalit v České republice a Velké Británii, společně s úrovněmi znečištění ovzduší PM 10 v nejzatíženější lokalitě v těchto státech (v České republice se jedná o Český Těšín). Z tohoto srovnání je patrné, že ačkoliv v letech 1998 a 1999 byla výchozí situace obou zemí velmi podobná (naopak v České republice se oproti Velké Británii díky aplikaci efektivních opatření v letech 1998 a 1999 ještě více zlepšila, což je vidět zejména v průmyslově zatížené lokalitě Český Těšín), od roku 1999 se začal v České republice uplatňovat negativní trend a to jak v průměru na celém území, tak ve vybrané nejzatíženější lokalitě. Tento negativní trend se ve Velké Británii neprojevil. Vysokou úroveň znečištění ovzduší PM 10 potvrzuje i mapa Evropy s ročními průměrnými úrovněmi znečištění ovzduší PM 10 v roce 2004 (viz. obrázek č. 4). Tato mapa navíc potvrzuje územní prioritu České republiky - Ostravsko-karvinskou oblast, která patří k nejvíce zatíženým v celé Evropě. Graf č. 12: Průměrné roční úrovně znečištění ovzduší PM 10 a úrovně na nejzatíženější měřicí lokalitě v České republice a Velké Británii [µg/m 3 ] 70,0 60,0 50,0 koncentrace PM 10 40,0 30,0 20,0 10,0 0, rok průměr - ČR maximum - ČR průměr - UK maximum - UK Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav a The Air Quality Strategy for England, Scotland, Wales and Northern Ireland 24

26 4. Cíle Programu Globálním cílem Programu je snížit, s důrazem na podporu nových environmentálně šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor, zátěž životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské zdraví, která plynou ze znečištění ovzduší a tím přispět k naplnění strategického cíle Environmentálního pilíře Strategie udržitelného rozvoje České republiky Specifické cíle Programu jsou: plnit od určeného termínu (roku 2010) stanovené hodnoty národních emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak, přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM 10 pod platné imisní limity, přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod platný cílový imisní limit. Významným pozitivním efektem snižování emisí oxidů dusíku a těkavých organických látek je snižování úrovně znečištění ovzduší troposférickým ozonem, neboť se jedná o významné prekurzory troposférického ozonu. Obdobně to platí pro snižování emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého a amoniaku, které mají významný potenciál pro tvorbu sekundárních částic. Obrázek č. 4: Roční průměrné úrovně znečištění ovzduší PM 10 v roce 2004 Zdroj: Evropské středisko pro ovzduší a klimatickou změnu Evropské agentury pro životní prostředí, pracoviště Český hydrometeorologický ústav 25

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Obsah 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE...3 2. OVZDUŠÍ...6 3. VODA...9 4. LESY A KRAJINA...12 5. OCHRANA PŘÍRODY...15 6. ENERGETIKA...19 7. PRŮMYSL A TĚŽBA...22

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více