ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE"

Transkript

1 ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka města Ing. Radka Ondriášová zahájila a řídila 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany. Přítomni: 19 Omluveni: Ing. Radek Hlavinka Karla Vlasáková Jarmila Žurmanová Návrhová a volební komise: hlasování PhDr. Vladimír Juračka Bc. Lenka Kopřivová Jaroslav Sedláček 16 pro 3 se zdrželi Ověřovatelé zápisu: hlasování Josef Úlehla MUDr. Jana Švarcová 17 pro 2 se zdržel Zapisovatelka: Alena Šumšalová Program Zastupitelstva města Hranic 2. Kontrola plnění usnesení 3. Prodej bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1413, byt č. 1 o vel. 3+1, I. ktg. 4. Prodej bytu v Hranicích, Nová čp. 1815, byt č. 8 o vel. 2+1, I. ktg. 5. Prodej části pozemku parc.č. 1088/4, parc.č. 1088/23 a části parc.č. 1088/2 vše v k.ú. Hranice 6. Prodej části pozemků parc.č. 1088/22 a parc.č. 1055/19 v k.ú.hranice 7. Prodej pozemků parc.č.st a id. 1/19 parc.č. 913/48 v k.ú. Hranice 8. Prodej pozemků pod garážemi lokalita Struhlovsko 9. Prodej pozemků pod garážemi lokalita Hromůvka 10. Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 51 o vel. 1+1 o výměře 31,22 m2, I. ktg. 11. Bezúplatný převod části pozemků parc.č. 2334/3 a parc.č. 2334/22 vše v k.ú.hranice 12. Bezúplatný převod části pozemků parc.č. 2463/1 a parc.č. 2480/4 v k.ú.hranice 13. Výkup id. 1/2 parc.č. 1178/7 v k.ú. Drahotuše 14. Zřízení věcného břemene - Sady Československých legií 15. Rozpočtová opatření 16. Závěrečný účet města Hranic za rok Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/ Úvěr na předfinancování dotací - výběrové řízení 19. Hranice - Zimní stadion - zastavovací studie 1

2 20. Napojení průmyslové zóny Tovární a Jaslo na silnici I/47 - jednoduchá studie proveditelnosti 21. Protipovodňová opatření na Bečvě - dokumentace pro územní řízení (DUR) 22. Řešení lokality Sadů Čs. legií za kurty 23. Změna č. 1 regulační plánu Drahotuše, Nad vápenkami - zadání 24. Zklidnění dopravy v historickém jádru města 25. Změna provozování parkovacího systému 26. Úprava a doplnění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Hranic 27. Úprava a doplnění Zásad provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic 28. Personální záležitosti - výbory zastupitelstva města 29. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb. 30. Náměty, připomínky, různé Doplnění programu doplnění materiálu Ing. Hübla - kanalizace u Kostelíčka - vymezit veřejné prostranství vykoupení soukromých pozemků zpracovat projektovou dokumentaci a realizovat na etapy. Mgr. Tvrdoňová pro nedostatek finančních prostředků rada neschválila. Jsou rozpracovány 3 velké investiční náklady, kanalizace Velká cca 50 mil. hlasování o doplnění programu 9 pro 10 se zdrželo Materiál 14 a 22 projednat současně. hlasování o předřazení bodu 22 hlasování o programu jako celku 19 pro 19 pro 16:20 přišel Škrobánek 2. Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k bez připomínek hlasování 20 pro usn Prodej bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1413, byt č. 1 o vel. 3+1, I. ktg. Ing. Ondriášová uvedla materiál v diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky prodej bytové jednotky č. 1413/1 o vel. 3+1, 59,98 m2, I. ktg., umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp a čp situované na pozemcích p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 306 m2 a p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 306 m2 vše v k.ú. Hranice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu 5998/ na společných částech budovy čp a čp. 1413, Struhlovsko v Hranicích a na pozemcích p.č.st a p.č.st vše v k.ú. Hranice, zapsané na LV č

3 žadateli: Veronice Hlavenkové, Struhlovsko 1412, Hranice za cenu: ,- Kč za podmínek: - nabyvatel se zavazuje uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a uhradí kupní cenu a příp. náklady na vypracování znaleckého posudku nejpozději do 60 dní ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit; - nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; - smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy, popř. jiných finančních závazků, které má nabyvatel eventuálně vůči Městu Hranice; a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy hlasování 20 pro usn Prodej bytu v Hranicích, Nová čp. 1815, byt č. 8 o vel. 2+1, I. ktg. Na záměr se přihlásili 4 zájemci: Marek Hodulák, Michaela Šancová 20 pro Milan Nevrla Marek Pavlova Jaroslav Škůrek prodej bytové jednotky č. 1815/8 o vel. 2+1, 60,40 m2, I. ktg., umístěné ve 3. nadzemním podlaží budovy čp. 1814, čp a čp situované na pozemcích p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 236 m2, p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 233 m2 a p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 234 m2 vše v k.ú. Hranice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu 6040/ na společných částech budovy čp. 1814, čp a čp. 1816, Nová v Hranicích a na pozemcích p.č.st. 3815, p.č.st a p.č.st vše v k.ú. Hranice, zapsané na LV č žadateli: Markovi Hodulákovi, Janáčkova 728, Hranice a Michaele Šancové, Nová 1816, Hranice za cenu: ,-.Kč za podmínek: - nabyvatel se zavazuje uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a uhradí kupní cenu a příp. náklady na vypracování znaleckého posudku nejpozději do 60 dní ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit; - nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; 3

4 - smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy, popř. jiných finančních závazků, které má nabyvatel eventuálně vůči Městu Hranice; a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy. usn Prodej části pozemku parc.č. 1088/4, parc.č. 1088/23 a části parc.č. 1088/2 vše v k.ú. Hranice prodej části pozemku parc.č. 1088/4 trvalý travní porost díl A dle přílohy důvodové zprávy, parc.č. 1088/23 trvalý travní porost o výměře 105 m2 - rozdělený na díly B a C dle přílohy důvodové zprávy a části parc.č. 1088/22 trvalý travní porost díl D dle přílohy důvodové zprávy vše v k.ú. Hranice zapsaných na LV 3182 žadatelům: -díl A a díl B manželům ing. Ladislavu Dočekalovi a Ing. Dalmě Dočekalové bytem Hranice I - Město, Zborovská 654 -díl C manželům Martinu Maláškovi a Blaženě Maláškové bytem Hranice I - Město, Zborovská díl D paní Ludmile Majerové, bytem Hranice I - Město, Hřbitovní 699 cena prodeje: 170,- Kč/m2 s podmínkami: -pokud zájemce od žádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu, náklady na vyhotovení geometrického plánu a případné náklady znaleckého posudku a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy -žadatelé berou na vědomí, že pozemky přiléhají ke stávajícím garážím a na prodávané části pozemků se vztahuje 127 odst. 3 Občanského zákoníku a 141 Stavebního zákona a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy 4

5 T: hlasování 20 pro usn Prodej části pozemků parc.č. 1088/22 a parc.č. 1055/19 v k.ú.hranice prodej části pozemků parc.č. 1088/22 trvalý travní porost díl A a parc.č. 1055/19 ostatní plocha, manipulační plocha díl B v k.ú. Hranice dle přílohy č.2 důvodové zprávy, zapsaných na LV 3182 formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní Žadateli: manželům Ladislavu Stolárovi a Libuši Stolárové Bytem Hranice I - Město, Hromůvka 1522 za kupní cenu: 420 Kč/m2 po dobu výstavby pronájem, za cenu pronájmu: k nepodnikání nájemce 12 Kč/m2/rok za podmínek: -za účelem výstavby řadové garáže; -pokud zájemce od žádosti odstoupil před příp. po rozhodnutím zastupitelstva města o prodeji a pronájmu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje a pronájmu, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši zaplacených jistot; -v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města budou nemovitosti prodány a pronajaty, jistoty budou započteny do kupní ceny a do ceny nájmu; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, s vyhotovením geometrického plánu a ověření podpisů; -kupující vyzve prodávajícího k sepisu kupní smlouvy po kolaudaci stavby a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu popř. jiné listiny opravňující k užívání stavby vydané příslušným stavebním úřadem. Při nesplnění této podmínky se zavazuje kupující uhradit smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý započatý den; -kupující uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše, v případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty; -smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy; -nájem se uzavírá na dobu určitou do doby právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí; -nájemní smlouva bude obsahovat inflační doložku, tzn. výše nájemného se bude každoročně navyšovat o míru inflace za uplynulý rok a to dle sdělení Českého statistického úřadu, -žadatel bere na vědomí, že se na části pozemku parc.č. 1055/19 díl B nachází inž. sítě, které se zavazuje na své vlastní náklady přeložit a uhradit vlastníkovi sítí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, -žadatel bere na vědomí, že se na pronajímaných a prodávaných pozemcích nachází výsadba stromů realizovaná v rámci akce Regenerace panelového sídliště Hromůvka II, žadatel se zavazuje uhradit Městu Hranice veškeré náklady spojené s přemístěním stromů odbornou firmou a jejich následnou údržbou po dobu 2 let od přemístění a to do 14 dnů ode 5

6 obdržení vyúčtování popř. faktury. V případě, nesplnění této podmínky se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši těchto nákladu a to do 14 dnů ode dne obdržení výzvy; -žadatel bere na vědomí, že v případě poškození opravené komunikace a obrubníků realizované v rámci akce Regenerace panelového sídliště Hromůvka II v této lokalitě, uhradí městu Hranice veškeré náklady spojené s opravou to do 14 dnů ode obdržení vyúčtování popř. faktury. V případě, nesplnění této podmínky se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši těchto nákladu a to do 14 dnů ode dne obdržení výzvy; a pověřuje starostku města s podpisu smluv T: hlasování 20 pro usn Prodej pozemků parc.č.st a id. 1/19 parc.č. 913/48 v k.ú. Hranice prodej parc.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice LV 3182 a spoluvlastnického podílu id. 1/19 parc.č. 913/48 v k.ú. Hranice LV 5816 Žadateli: Bohumilu Blažkovi, Bytem Hranice, Hromůvka 1886 Cena prodeje : - pozemek pod garáží ve výši 420 Kč/m2 - garážový dvůr 210 Kč/m2 s podmínkami: -pokud zájemce od žádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu, náklady na vyhotovení geometrického plánu a případné náklady znaleckého posudku a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy T: hlasování 20 pro usn

7 8. Prodej pozemků pod garážemi lokalita Struhlovsko prodej pozemku parc.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Drahotuše LV 1328 Žadatel : Kateřina Seydouxová, bytem Hranice, Struhlovsko 1408 Cena prodeje: 420 Kč/m2 s podmínkami: -pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu, náklady na vyhotovení geometrického plánu a případné náklady znaleckého posudku a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy T: hlasování 20 pro usn Prodej pozemků pod garážemi lokalita Hromůvka prodej pozemku parc.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice LV 3182 Žadatel : manželé Ing. Radoslav Rotrekl a PaedDr. Martina Rotreklová bytem Hranice I - Město, Hromůvka 1879 Cena prodeje: 420 Kč/m2 s podmínkami: -pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota 7

8 bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu, náklady na vyhotovení geometrického plánu a případné náklady znaleckého posudku a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy T: hlasování 20 pro usn Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 51 o vel. 1+1 o výměře 31,22 m2, I. ktg. postoupení pohledávky, kterou má město Hranice za svým již vystěhovaným nájemníkem bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 51 o vel. 1+1 o výměře 31,22 m2, I.ktg, s následným uzavřením nájemní smlouvy, dle specifikace uvedené v důvodové zprávě ve výši: ,- Kč žadateli: Štefanu Červeňákovi, Vrchlického 1466, Hranice za cenu: ,- Kč za podmínek: - žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle platných cenových předpisů; - žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady na opravu předmětného bytu; - v případě, že žadatel od žádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o postoupení pohledávky z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky o postoupení pohledávky, uhradí smluvní pokutu ve výši složené jistoty; - v případě, že vybraný žadatel neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a neuhradí doplatek za postoupení pohledávky nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o postoupení pohledávky vlastním zaviněním, pozbude usnesení zastupitelstva města platnosti a vybraný žadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši složené jistoty; - po podpisu smlouvy o kauci a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s vybraným žadatelem nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku. Po uplynutí lhůty jednoho roku v případě řádného užívání bytu, plnění všech povinností, vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů ze strany nájemce, uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., nájemní smlouvu za stejných podmínek; 8

9 - v případě, že smlouva o kauci včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany vybraného žadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne provedení úhrady doplatku dohodnuté částky za postoupení pohledávky, pozbude usnesení zastupitelstva města o označení za nájemce platnosti a vybraný žadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši dohodnuté částky za postoupení pohledávky a město Hranice má právo označit nového nájemce bytu; - výše kauce je určena ve smyslu ustanovení 686a zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v záměru, včetně stanovených zálohových plateb na službách spojených s užíváním bytu dle počtu osob v domácnosti; - právní vztahy ve věci postoupení pohledávky, pokud nejsou upraveny ve vyhlášeném záměru, se řeší dle z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, 524; - zájemce o postoupení pohledávky bere na vědomí, že právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtách dle 107 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění. 2. schvaluje přidělení bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 51 o vel. 1+1 I.ktg. žadateli: Štefanu Červeňákovi, Vrchlického 1466, Hranice za podmínek: uvedených v bodě 1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o postoupení pohledávky hlasování 20 pro usn Bezúplatný převod části pozemků parc.č. 2334/3 a parc.č. 2334/22 vše v k.ú.hranice bezúplatný převod pozemků a to části parc.č. 2334/3 ostatní plocha, jiná plocha - dle geometrického plánu č /2011 ze dne č. 185/2001, ověřený katastrální úřadem dne pod č. 495/2011 označený jako parc.č. 2334/78 ostatní plocha, silnice o výměře 132 m2 v k.ú. Hranice viz. příloha důvodové zprávy a části parc.č. 2334/22 ostatní plocha, jiná plocha - dle geometrického plánu č /2011 ze dne č. 185/2001, ověřený katastrální úřadem dne pod č. 495/2011 označený jako parc.č. 2334/80 ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2 v k.ú. Hranice viz. příloha důvodové zprávy v k.ú.hranice z vlastnictví města Hranic do vlastnictví Olomouckého kraje IČ , do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace Za podmínky: -převod bude realizován za předpokladu, že Olomoucký kraj IČ , Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace bezúplatně převede do vlastnictví města Hranic část pozemku parc.č. 2334/19 ostatní plocha, silnice - dle geometrického plánu č /2011 ze dne č. 185/2001, ověřený katastrální úřadem dne pod č. 495/2011 označený jako parc.č. 2334/79 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Hranice viz příloha důvodové zprávy; -nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem vlastnického práva a jeho vkladem do katastru nemovitostí; a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy T:

10 hlasování 20 pro usn Bezúplatný převod části pozemků parc.č. 2463/1 a parc.č. 2480/4 v k.ú.hranice bezúplatný převod části pozemků a to parc.č. 2463/1 ostatní plocha, silnice dle přílohy č. 2 důvodové zprávy - geometrického plánu č /2012 ze dne , odsouhlaseného katastrálním úřadem dne pod č. 93/2012 označené jako pozemky parc.č. 2463/6 o výměře 554 m2 a parc.č. 2463/7 o výměře 123 m2 a dále části parc.č. 2480/4 ostatní plocha, silnice dle přílohy č. 2 důvodové zprávy - geometrického plánu č /2012 ze dne , odsouhlaseného katastrálním úřadem dne pod č. 93/2012 označené jako pozemek parc.č. 2480/5 o výměře 96 m2 vše v k.ú. Hranice zapsaných na LV 5224 z vlastnictví Olomouckého kraje IČ se sídlem Olomouc Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, ve Správě silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví Města Hranic s tím, že náklady s pojené s převodem hradí nabyvatel tj. město Hranice a pověřuje starostku k podpisu smlouvy T: hlasování 20 pro usn Výkup id. 1/2 parc.č. 1178/7 v k.ú. Drahotuše výkup id. 1/2 parc.č. 1178/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 379 m2 v k.ú. Drahotuše z vlastnictví Vladimíra Rolince, bytem Hranice, Jungmannova 1805 za cenu v místě a čase obvyklou ke dni sepisu kupní smlouvy /pro rok 2012 ve výši 250 Kč/m2 / a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy T: hlasování 20 pro usn Zřízení věcného břemene - Sady Československých legií p. Zapatová bude možné využít parkoviště pro veřejnost? p. Rudolfová bude možné o víkendech a mimo sezónu Mgr. Novák doplnit: v době konání turnajů bude využíváno i o víkendech Ing. Ondriášová na úřad zaslán dopis od občanů, podporující žádost paní Rudolfové o zřízení parkoviště (170 podpisů) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro strpění zřízení a 10

11 umístění parkoviště a sjezdu a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běžné údržby parkoviště a sjezdu zatěžující nemovitosti pozemky parc. č. 2070/1 ostatní plocha zeleň o celkové výměře m2, parc. č. 2463/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m2 zapsané na LV č pro k. ú. Hranice (parkoviště včetně sjezdu je zřizováno k budově čp. 750 na pozemku parc. č. st v k. ú. Hranice a k tenisovým kurtům na pozemku parc. č. 2070/3 v k. ú. Hranice dle přílohy č. 2 důvodové zprávy) budoucí oprávněná z věcného břemene: Mgr. Pavla Rudolfová bytem U Kostelíčka 1981, Hranice, Hranice I-Město za podmínek: - dle usnesení Rady města Hranic č. 2397/ RM 81 ze dne ; - parkoviště a sjezd budou vybudovány na části pozemku parc. č. 2070/1 a části pozemku parc. č. 2463/2 v k.ú. Hranice, které byly vyjmuty z řešení v rámci akce "Rekonstrukce parku Sady Čs. legií" dle přílohy č. 4 důvodové zprávy; - parkoviště bude v době od hod. do hod. v období duben - říjen využívat tenisový klub, v ostatním čase a o víkendech budou parkovací stání k dispozici veřejnosti; - budoucí oprávněná z věcného břemene bere na vědomí vyjádření odboru stavební úřad MěÚ Hranice č.j. OSU/7049/12 (JID 22688/2012) ze dne , vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Hranice zn. OZP/9069/12 ze dne a vyjádření odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu MěÚ Hranice ze dne a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. hlasování 17 pro 3 se zdrželi usn Rozpočtová opatření následující rozpočtové opatření: A. Dotace pro ZŠ a MŠ Hranice, Drahotuše Hranická 100 a) pol ÚZ Nz 325 orj ,44 Kč b) pol ÚZ Nz 321 orj ,96 Kč c) kap. 1 odd pol ÚZ Nz 325 orj ,44 Kč d) kap. 1 odd pol ÚZ Nz 321 orj ,96 Kč ad a) příjem dotace z EU ad b) příjem dotace ze SR ad c) příspěvek ZŠ a MŠ Drahotuše ad d) příspěvek ZŠ a MŠ Drahotuše O: Ing. Vladimír Zemek hlasování 20 pro usn Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 Ing. Haša uvedl materiál, v diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky 11

12 závěrečný účet města Hranic za rok 2011 včetně výsledku přezkoumání hospodaření města Hranic za rok 2011 O: Ing. Vladimír Zemek 2. schvaluje zapojení zůstatků běžných účtů ve výši ,23 Kč do rozpočtu města na rok 2012 rozpočtovým opatřením: a) kap. 7 odd pol ,23 Kč b) pol ,23 Kč ad a) zvýšení rezervy ad b) změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech O: Ing. Vladimír Zemek 3. schvaluje zapojení zůstatku rezervního běžného účtu ve výši ,73 rozpočtovým opatřením: a) kap. 7 odd pol ,73 Kč b) pol ,73 Kč ad a) zvýšení rezervy ad b) změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech O: Ing. Vladimír Zemek 4. souhlasí s celoročním hospodařením města Hranic na rok 201, a to bez výhrad O: Ing. Vladimír Zemek hlasování 20 pro usn Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 O: Ing. Vladimír Zemek hlasování 20 pro usn Úvěr na předfinancování dotací - výběrové řízení Ing. Haša bod 5 úrokové náklady úvěru úrok ve formě sazby O/N PRIBOR ke dni přirážka v % p.a. 12

13 1. souhlasí s výzvou k podání nabídky na zakázku "Kontokorentní úvěr na předfinacnování dotací", na základě které proběhne výběrové řízení dle směrnice QS o zadávání veřejných zakázek s připomínkami uvedenými v zápise. O: Ing. Vladimír Zemek hlasování 20 pro usn :59 odešel MUDr. Sumara 19. Hranice - Zimní stadion - zastavovací studie Ing. Ondriášová uvedla materiál, sešla se pracovní skupina realizaci akce "Hranice - Zimní stadion - zastavovací studie" a rozpočtové opatření a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 7 odd pol Kč ad a) zvýšení výdajů na Zimní stadion - zastavovací studie ad b) snížení rezervy T: hlasování 16 pro 1 proti 2 se zdrželi usn Napojení průmyslové zóny Tovární a Jaslo na silnici I/47 - jednoduchá studie proveditelnosti PhDr. Juračka v důvodové zprávě není uvedeno, proč se toto napojení řeší? Kdo to bude financovat? Bylo s někým jednáno? Ing. Ondriášová veškerá doprava z této průmyslové zóny vede přes obytnou zástavbu prověřit, zda nelze napojit mimo zastavěné území. Studie proveditelnosti ověří reálnost tohoto záměru. 17:02 přišel MUDr. Sumara Ing. Hübl na tyto otázky by odpověděla studie proveditelnosti. Rozrůstání průmyslové zóny zatěžování ul. Potštátské a dalších ulice v obytné zóně. Byla zpracována studie, která řešila technické problémy přeložka silnice II. třídy přes průmyslovou zónu a napojovala se na I/47. Navrženo do nového územního plánu. Stávající stav kritizován občany toto je snaha tento problém řešit. PhDr. Juračka formálně upravit materiály p. Úlehla tento materiál přepracovat a předložit na zastupitelstvu v září Ing. Ondriášová souhlasí se stažením materiálu a jeho dopracováním 13

14 1. stahuje materiál realizaci akce " Napojení průmyslové zóny Tovární a Jaslo na silnici I/47 - jednoduchá studie proveditelnosti" z projednávání T: hlasování o stažení materiálu 19 pro 1 proti usn Protipovodňová opatření na Bečvě - dokumentace pro územní řízení (DUR) Mgr. Raindl uvažuje se o poldru? Budou širší protipovodňová opatření? Ing. Ondriášová poldr bude připravován, studie Pobečví navrhuje další opatření, která by měla zabezpečit města a obce na Bečvě. Ing. Hübl stavby protipovodňových opatření by se mohly realizovat v roce Poldr připravuje Povodí Moravy. Města Přerov, Lipník, Hranice připravují dokumentaci pro územní rozhodnutí urychlení. realizaci akce " Protipovodňová opatření na Bečvě - dokumentace pro územní řízení (DUR) " a schvaluje rozpočtové opatření a) kap.10 odd pol org Kč b) kap. 7 odd pol Kč ad a) zvýšení výdajů na Protipovodňová opatření na Bečvě - DUR ad b) snížení rezervy T: pověřuje starostku města k jednání se zástupci obce Teplice nad Bečvou a lázní Teplice nad Bečvou o finančním příspěvku na dokumentaci pro územní řízení u stavby 5L/11 - Teplice nad Bečvou - ochranná stěna a mobilní hrazení hlasování 20 pro usn Řešení lokality Sadů Čs. legií za kurty Mgr. Raindl nepovoleno zřízení příjezdové cesty panu Nádvorníkovi. Dnes schváleno věcné břemeno - může si požádat o příjezdovou cestu? Ing. Zima z důvodu dokončování rekonstrukce parku nebude již zřízení příjezdové cesty reálné záměr na vybudování stání pro motorová vozidla v dané lokalitě, dle důvodové zprávy. O: Ing. Zdeněk Kolomazník 2. schvaluje text odpovědi iniciátorům petice ze dne , dle přílohy. 14

15 O: Ing. Zdeněk Kolomazník hlasování 18 pro 2 se zdrželi usn Změna č. 1 regulačního plánu Drahotuše, Nad vápenkami zadání Mgr. Raindl je zde možno pokračovat v rodinné zástavbě? Ing. Ondriášová lokalita je určena k zástavbě rodinnými domky 1. souhlasí s vyhodnocením uplatněných požadavků k návrhu zadání změny č. 1 regulačního plánu Drahotuše, Nad vápenkami dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 2. schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zadání změny č. 1 regulačního plánu Drahotuše, Nad vápenkami v celém rozsahu předloženého návrhu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. hlasování 19 pro 1 se zdržel usn Zklidnění dopravy v historickém jádru města PhDr. Juračka inicioval vznik této pracovní skupiny p. Číhal zastupitelé přihlédnout k dalšímu fungování provozoven p. Oplatek značky omezující rychlost ve městě v některých úsecích ul. ČSA zvýšit povolenou rychlost na 70 km/h a na I/47 na 90 km/h 1. neschvaluje změnu režimu dopravy a parkování v historickém jádru města. O: Ing. Zdeněk Kolomazník 2. schvaluje text odpovědi iniciátorům petice ze dne dle přílohy. O: Ing. Zdeněk Kolomazník hlasování 15 pro 1 proti 4 se zdrželi usn Změna provozování parkovacího systému PhDr. Juračka nekvalitně zpracovaný materiál. Chybí stanovisko právního zástupce. Firma CPG se chová nevstřícně k městu dohodnout se na ukončení smlouvy JUDr. Svatoň podle smlouvy město vyúčtovalo sankci, která je k dnešnímu dni vyčíslena na ,- - sankce v souladu se smlouvou. Druhá strana vypočítává smluvní pokutu, kterou uplatňuje vůči městu. Smluvní pokuta, která je vyúčtována ze strany CPG chápana 15

16 jako procesní obrana. O oprávněnosti smluvní pokuty ze strany CPG by rozhodl soud. Předložený návrh je kompromis. Smlouvu lze ukončit jen dohodou PhDr. Juračka kdo je autorem smlouvy? Požaduje ukončení smlouvy. Tento systém může být provozován městskou policí nebo Ekoltesem. Ing. Ondriášová smlouva je návrh firmy CPG p. Šímová (provozní vedoucí regionu Moravy) do sporu s městem Hranice jsem se dostala až v únoru PhDr. Juračka máte mandát jednat s městem? Měl být přítomný právník společnosti CPG. 18:02 odešel p. Oplatek Ing. Hübl problém vznikl s uzavřením smlouvy, která je pro město nevýhodná. Vybrané pokuty jsou příjmem provozovatele. Smlouvu nelze měnit dodatkem řešit novým výběrovým řízením. Nebude hlasovat pro schválení. PhDr. Juračka smlouva byla schválená celým zastupitelstvem Ing. Číhal jaký byl důvod zavedení parkovacího systému PhDr. Juračka nastolení řádu v historickém jádru. 18:10 přestávka 18:30 konec přestávky Ing. Ondriášová návrh dodatku je dohoda se společností CPG, vzájemné zrušení sankcí a garantovaného výnosu Ing. Hübl smluvní pokuta - snížení počtu parkovacích míst zvýšit počet parkovacích míst u kašny na náměstí Ing. Ondriášová nevyřešilo by problém sankcí, jsou zpětně Ing. Haša smlouva je na dobu určitou, pokud nedojde k dohodě, není vypověditelná. Garantovaný výnos uvedený ve smlouvě je nereálný. Cílem dodatku je narovnání vztahů. PhDr. Juračka byl dodatek projednán s právním zástupcem? JUDr. Svatoň dodatek je dobře zpracován PhDr. Juračka návrh na usnesení: změnu smlouvy o provozování parkovacího systému ve znění předloženého dodatku č. 4 k mandátní smlouvě číslo ze dne a pověřuje starostku k podpisu dodatku Úkol pro OD: umístit dopravní značení o zákazu stání v lokalitě na pravém břehu Ludiny na stávající nezpevněné ploše 18:52 přišel p. Oplatek Bc. Mann spolupráce s fi ACTIV a následně s fi CPG byla dobrá 16

17 Ing. Hübl garantovaným výnosem se podstatně změní podmínky smlouvy. Odstoupit od smlouvy vypsat nové výběrové řízení Ing. Ondriášová jednostranně nelze od smlouvy odstoupit změnu smlouvy o provozování parkovacího systému ve znění předloženého dodatku č. 4 k mandátní smlouvě číslo ze dne a pověřuje starostku k podpisu dodatku. hlasování o návrhu 15 pro 1 proti 4 se zdrželi usn Úprava a doplnění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Hranic Mgr. Ludmila u materiálů 26 a 27 chybí důvodové zprávy, budou dopracovány a materiály budou projednány s finančním výborem a právním zástupcem města - návrh na stažení materiálu Ing. Zima v důvodové zprávě zodpovědět: - stávající schválené materiály jsou špatné, že se podle nich nedá provádět kontrolní činnost - v čem se nové materiály liší od starých a v čem jsou lepší Mgr. Ludmila předchozí materiály nebyly špatné, ne formou porovnání pouze zdůvodnění změn PhDr. Juračka materiál je dobře zpracován, neměnit ho. JUDr. Svatoň jedná se o podzákonný právní předpis, která musí být závazný. Má velké výhrady k formě i obsahu těchto materiálů. V materiálu jsou části, které jdou nad rámec zákona, kontrolnímu výboru zde vyplývají pravomoce, které z ničeho nevyplývají. Stávající právní úprava ničemu neodporuje a je dobře zpracována. 1. stahuje úpravu a doplnění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Hranic z projednávání hlasování o stažení materiálu 19 pro 1 se zdržel usn Úprava a doplnění Zásad provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic Mgr. Ludmila návrh na stažení materiálu 1. stahuje úpravu a doplnění Zásad provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic z projednávání hlasování o stažení 19 pro 1 se zdržel usn

18 28. Personální záležitosti - výbory zastupitelstva města odměny předsedům a členům (nezastupitelům) výborů zastupitelstva města za práci ve výborech za 1. pololetí 2012 dle důvodové zprávy. hlasování 20 pro usn Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb. Ing. Ondriášová informovala zastupitele o činnosti rady města a starostky města za období květen 2012 Mgr. Tvrdoňová informovala zastupitele o činnosti místostarostky města - předání parku proběhne a slavnostní otevření PhDr. Juračka rada projednala usnesení 982/2012 RM ze dne Dohodu o provedení geologických prací v k.ú. Slavíč - pro účely zajištění budoucích spolehlivých a bezpečných dodávek plynu do Moravského regionu. Nejedná se o těžbu břidličných plynů? Ing. Ondriášová není to tak bude zveřejněna informace do tisku a na webu PhDr. Juračka při vstupu do parku stojí budova veřejných toalet vysadit okolo keře, nechat porůst břečťanem 19:28 odešel MUDr. Sumara 1. bere na vědomí informace pro občany ve smyslu 97 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění o činnosti: 1) Rady města Hranic za období květen ) starostky města 3) místostarostky města hlasování 19 pro usn Náměty, připomínky, různé Mgr. Škrobánek kdy se budou opravovat výtluku při příjezdu na Struhlovsko Bc. Vinkler uzavřena obalovna v Hranicích nyní se dováží z Valašského Meziříčí - opravy v Hranicích již začaly a bude se v nich pokračovat 19:30 přišel MUDr. Sumara MUDr. Švarcová sídliště Kpt. Jaroše - petice od občanů hluk ze sportovního hřiště na sídlišti 18

19 Mgr. Bušina na základě stížnosti jedné paní, kdy její stížnost skončila až na kanceláři ombudsmana nebyly výtky proti městu, ale proti Krajské hygienické stanici. Bylo provedeno měření hluku udělena městu pokuta. Zpracována hluková studie stanovuje využívání hřiště. Upraven provozní řád městská policie provádí kontroly. Přišel nový podnět z Krajské hygienické stanice provést další opatření proti hluku. Mgr. Škrobánek umístit protihlukovou stěnu Mgr. Bušina projektant nedoporučuje řešení nákladné a neúčinné p. Sedláček podat informaci o aktivitách v Kasárnách Jaslo Mgr. Tvrdoňová při prvním jednání přislíbeno, že areál bude využíván k rozvoji podnikání. Po zjištění, že došlo k přepisu na jinou firmu jsme byli opět ujištěni, že se jejich zájem nezměnil. p. Zapatová Usnesením Krajského soudu v Ostravě z přiznání odkladného účinku proti certifikátu ověření projektové dokumentace fi PRESBETON Ing. arch. Patočka byla provedena kontrolní prohlídka stavení pokračuje i přes pozastavení certifikátu - bude zahájeno řízení o odstranění stavby Ing. Zima uvolnění finančních prostředků na celkové vyfrézování a opravu ul. Tovární 19:44 odešel Ing. Hübl Mgr. Raindl ocenění městské policie a pracovníků kulturní akce na zámku, a odboru dopravy podchod v Drahotuších - umístit lavičky podél Bečvy na obou březích - cyklostezka do Velké zůstaly patky od značek - cyklostezka na Rybáře a do Velké suché haluze - za Velkou vysázen sad vyvrácené stromy - ošetření živých plotů - Jaselská - odstranění 10 m živého plotu při výjezdu z Jaselské na Tř. 1. Máje špatný výhled - přechod u Hrušky odstranění živého plotu - provést ořezy stromů - řešit nové výjezdy z Hromůvky a Struhlovska PhDr. Juračka návrh na usnesení: 1. ukládá radě města prověřit plnění smlouvy, kterou město převedlo do vlastnictví Olomouckého kraje areál SOU strojírenského v Hranicích 1. ukládá radě města prověřit plnění smlouvy, kterou město převedlo do vlastnictví Olomouckého kraje areál SOU strojírenského v Hranicích. O: Ing. Radka Ondriášová hlasování 19 pro usn opravit poničený mobiliář na náměstí: vylámané sloupky, vykotlané díry - u zásobování vjíždí nákladní auta na chodníky zaplatit z pojistného plnění 19

20 - návrh na usnesení: 1. ukládá odboru dopravy zabezpečit opravy poničeného mobiliáře a dlažby v historickém jádru města Hranic T: ukládá odboru dopravy zabezpečit opravy poničeného mobiliáře a dlažby v historickém jádru města Hranic do O: Ing. Zdeněk Kolomazník hlasování 19 pro usn. 392 Mgr. Raindl opravit venkovní parapety na Základní škole 1. máje Mgr. Tvrdoňová při očistě v ul. Komenského dočistit chodníky Bc. Kopřivová poděkovala městské policii, Ekoltesu a odboru životního prostředí za dobrou spolupráci Ing. Ondriášová poděkovala všem za účast a v 20:00 hod. ukončila 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic. Součástí zápisu je usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic. Zvukový záznam z jednání je na 1 CD, které bude po dobu jednoho roku uloženo v kanceláři starosty. Ing. Radka Ondriášová starosta města Mgr. Pavla Tvrdoňová místostarostka města Ověřovatelé: Josef Úlehla MUDr. Jana Švarcová 20

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 Usnesení 1777/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013 Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí hlasováním

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica )

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica ) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 02. 04. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 02. 04. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 02. 04. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starosta

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Usnesení 457/2017 - ZM 19 ze dne 23. 2. 2017 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 458/2017 -

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 12 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Usnesení 448/2012 - ZM 18 ze dne 15. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 15.11.2012

Více

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC Město Hranice QI 42-02-05 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC QI 42-02 - 05 Tyto zásady slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Šárka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Jiří Kudláček Vedoucí odboru Název bodu: Kontrola

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Usnesení 801/2014 - ZM 33 ze dne 4. 9. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.9.2014

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 11. 2018 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Kudláček Jiří, starosta Vedoucí odborů Vedoucí odborů Alena Kadlecová

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-03/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov Předsedající, starosta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 325/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 325/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 4. 2018 Usnesení 688/2018 - ZM 29 ze dne 19. 4. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej částí pozemku parc.č. 1055/13 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej částí pozemku parc.č. 1055/13 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, Bc.Ludmila

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 43. schůze Rady města Hranic, dne 3. 12. 2012 Usnesení 1343/2012 - RM 43 ze dne 3. 12. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.12.2012 bez

Více

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 6/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 13.12.2012 16:18:06 00Program Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Nehlasoval Pro: 18 (90%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (10%) Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO

Více

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 90 / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 14. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 Usnesení 2162/2014 - RM 67 ze dne 10. 3. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.3. 2014 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195

M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195 M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195 vydává tato P R A V I D L A prodeje městského majetku formou výběrového řízení Tato pravidla upravují podmínky prodeje nemovitého

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2015 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2015 5. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička,

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 2. 2018 Usnesení 642/2018 - ZM 27 ze dne 22. 2. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 643/2018 -

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 6. 2018 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 6. 2017 Bod programu: 33 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více