ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE"

Transkript

1 ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka města Ing. Radka Ondriášová zahájila a řídila 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic. Přivítala všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany. Přítomni: 19 Omluveni: Ing. Radek Hlavinka Karla Vlasáková Jarmila Žurmanová Návrhová a volební komise: hlasování PhDr. Vladimír Juračka Bc. Lenka Kopřivová Jaroslav Sedláček 16 pro 3 se zdrželi Ověřovatelé zápisu: hlasování Josef Úlehla MUDr. Jana Švarcová 17 pro 2 se zdržel Zapisovatelka: Alena Šumšalová Program Zastupitelstva města Hranic 2. Kontrola plnění usnesení 3. Prodej bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1413, byt č. 1 o vel. 3+1, I. ktg. 4. Prodej bytu v Hranicích, Nová čp. 1815, byt č. 8 o vel. 2+1, I. ktg. 5. Prodej části pozemku parc.č. 1088/4, parc.č. 1088/23 a části parc.č. 1088/2 vše v k.ú. Hranice 6. Prodej části pozemků parc.č. 1088/22 a parc.č. 1055/19 v k.ú.hranice 7. Prodej pozemků parc.č.st a id. 1/19 parc.č. 913/48 v k.ú. Hranice 8. Prodej pozemků pod garážemi lokalita Struhlovsko 9. Prodej pozemků pod garážemi lokalita Hromůvka 10. Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 51 o vel. 1+1 o výměře 31,22 m2, I. ktg. 11. Bezúplatný převod části pozemků parc.č. 2334/3 a parc.č. 2334/22 vše v k.ú.hranice 12. Bezúplatný převod části pozemků parc.č. 2463/1 a parc.č. 2480/4 v k.ú.hranice 13. Výkup id. 1/2 parc.č. 1178/7 v k.ú. Drahotuše 14. Zřízení věcného břemene - Sady Československých legií 15. Rozpočtová opatření 16. Závěrečný účet města Hranic za rok Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/ Úvěr na předfinancování dotací - výběrové řízení 19. Hranice - Zimní stadion - zastavovací studie 1

2 20. Napojení průmyslové zóny Tovární a Jaslo na silnici I/47 - jednoduchá studie proveditelnosti 21. Protipovodňová opatření na Bečvě - dokumentace pro územní řízení (DUR) 22. Řešení lokality Sadů Čs. legií za kurty 23. Změna č. 1 regulační plánu Drahotuše, Nad vápenkami - zadání 24. Zklidnění dopravy v historickém jádru města 25. Změna provozování parkovacího systému 26. Úprava a doplnění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Hranic 27. Úprava a doplnění Zásad provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic 28. Personální záležitosti - výbory zastupitelstva města 29. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb. 30. Náměty, připomínky, různé Doplnění programu doplnění materiálu Ing. Hübla - kanalizace u Kostelíčka - vymezit veřejné prostranství vykoupení soukromých pozemků zpracovat projektovou dokumentaci a realizovat na etapy. Mgr. Tvrdoňová pro nedostatek finančních prostředků rada neschválila. Jsou rozpracovány 3 velké investiční náklady, kanalizace Velká cca 50 mil. hlasování o doplnění programu 9 pro 10 se zdrželo Materiál 14 a 22 projednat současně. hlasování o předřazení bodu 22 hlasování o programu jako celku 19 pro 19 pro 16:20 přišel Škrobánek 2. Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k bez připomínek hlasování 20 pro usn Prodej bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1413, byt č. 1 o vel. 3+1, I. ktg. Ing. Ondriášová uvedla materiál v diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky prodej bytové jednotky č. 1413/1 o vel. 3+1, 59,98 m2, I. ktg., umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy čp a čp situované na pozemcích p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 306 m2 a p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 306 m2 vše v k.ú. Hranice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu 5998/ na společných částech budovy čp a čp. 1413, Struhlovsko v Hranicích a na pozemcích p.č.st a p.č.st vše v k.ú. Hranice, zapsané na LV č

3 žadateli: Veronice Hlavenkové, Struhlovsko 1412, Hranice za cenu: ,- Kč za podmínek: - nabyvatel se zavazuje uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a uhradí kupní cenu a příp. náklady na vypracování znaleckého posudku nejpozději do 60 dní ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit; - nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; - smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy, popř. jiných finančních závazků, které má nabyvatel eventuálně vůči Městu Hranice; a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy hlasování 20 pro usn Prodej bytu v Hranicích, Nová čp. 1815, byt č. 8 o vel. 2+1, I. ktg. Na záměr se přihlásili 4 zájemci: Marek Hodulák, Michaela Šancová 20 pro Milan Nevrla Marek Pavlova Jaroslav Škůrek prodej bytové jednotky č. 1815/8 o vel. 2+1, 60,40 m2, I. ktg., umístěné ve 3. nadzemním podlaží budovy čp. 1814, čp a čp situované na pozemcích p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 236 m2, p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 233 m2 a p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 234 m2 vše v k.ú. Hranice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu 6040/ na společných částech budovy čp. 1814, čp a čp. 1816, Nová v Hranicích a na pozemcích p.č.st. 3815, p.č.st a p.č.st vše v k.ú. Hranice, zapsané na LV č žadateli: Markovi Hodulákovi, Janáčkova 728, Hranice a Michaele Šancové, Nová 1816, Hranice za cenu: ,-.Kč za podmínek: - nabyvatel se zavazuje uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a uhradí kupní cenu a příp. náklady na vypracování znaleckého posudku nejpozději do 60 dní ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit; - nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; 3

4 - smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy, popř. jiných finančních závazků, které má nabyvatel eventuálně vůči Městu Hranice; a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy. usn Prodej části pozemku parc.č. 1088/4, parc.č. 1088/23 a části parc.č. 1088/2 vše v k.ú. Hranice prodej části pozemku parc.č. 1088/4 trvalý travní porost díl A dle přílohy důvodové zprávy, parc.č. 1088/23 trvalý travní porost o výměře 105 m2 - rozdělený na díly B a C dle přílohy důvodové zprávy a části parc.č. 1088/22 trvalý travní porost díl D dle přílohy důvodové zprávy vše v k.ú. Hranice zapsaných na LV 3182 žadatelům: -díl A a díl B manželům ing. Ladislavu Dočekalovi a Ing. Dalmě Dočekalové bytem Hranice I - Město, Zborovská 654 -díl C manželům Martinu Maláškovi a Blaženě Maláškové bytem Hranice I - Město, Zborovská díl D paní Ludmile Majerové, bytem Hranice I - Město, Hřbitovní 699 cena prodeje: 170,- Kč/m2 s podmínkami: -pokud zájemce od žádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu, náklady na vyhotovení geometrického plánu a případné náklady znaleckého posudku a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy -žadatelé berou na vědomí, že pozemky přiléhají ke stávajícím garážím a na prodávané části pozemků se vztahuje 127 odst. 3 Občanského zákoníku a 141 Stavebního zákona a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy 4

5 T: hlasování 20 pro usn Prodej části pozemků parc.č. 1088/22 a parc.č. 1055/19 v k.ú.hranice prodej části pozemků parc.č. 1088/22 trvalý travní porost díl A a parc.č. 1055/19 ostatní plocha, manipulační plocha díl B v k.ú. Hranice dle přílohy č.2 důvodové zprávy, zapsaných na LV 3182 formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní Žadateli: manželům Ladislavu Stolárovi a Libuši Stolárové Bytem Hranice I - Město, Hromůvka 1522 za kupní cenu: 420 Kč/m2 po dobu výstavby pronájem, za cenu pronájmu: k nepodnikání nájemce 12 Kč/m2/rok za podmínek: -za účelem výstavby řadové garáže; -pokud zájemce od žádosti odstoupil před příp. po rozhodnutím zastupitelstva města o prodeji a pronájmu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje a pronájmu, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši zaplacených jistot; -v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města budou nemovitosti prodány a pronajaty, jistoty budou započteny do kupní ceny a do ceny nájmu; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, s vyhotovením geometrického plánu a ověření podpisů; -kupující vyzve prodávajícího k sepisu kupní smlouvy po kolaudaci stavby a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu popř. jiné listiny opravňující k užívání stavby vydané příslušným stavebním úřadem. Při nesplnění této podmínky se zavazuje kupující uhradit smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý započatý den; -kupující uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše, v případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty; -smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy; -nájem se uzavírá na dobu určitou do doby právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí; -nájemní smlouva bude obsahovat inflační doložku, tzn. výše nájemného se bude každoročně navyšovat o míru inflace za uplynulý rok a to dle sdělení Českého statistického úřadu, -žadatel bere na vědomí, že se na části pozemku parc.č. 1055/19 díl B nachází inž. sítě, které se zavazuje na své vlastní náklady přeložit a uhradit vlastníkovi sítí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene, -žadatel bere na vědomí, že se na pronajímaných a prodávaných pozemcích nachází výsadba stromů realizovaná v rámci akce Regenerace panelového sídliště Hromůvka II, žadatel se zavazuje uhradit Městu Hranice veškeré náklady spojené s přemístěním stromů odbornou firmou a jejich následnou údržbou po dobu 2 let od přemístění a to do 14 dnů ode 5

6 obdržení vyúčtování popř. faktury. V případě, nesplnění této podmínky se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši těchto nákladu a to do 14 dnů ode dne obdržení výzvy; -žadatel bere na vědomí, že v případě poškození opravené komunikace a obrubníků realizované v rámci akce Regenerace panelového sídliště Hromůvka II v této lokalitě, uhradí městu Hranice veškeré náklady spojené s opravou to do 14 dnů ode obdržení vyúčtování popř. faktury. V případě, nesplnění této podmínky se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši těchto nákladu a to do 14 dnů ode dne obdržení výzvy; a pověřuje starostku města s podpisu smluv T: hlasování 20 pro usn Prodej pozemků parc.č.st a id. 1/19 parc.č. 913/48 v k.ú. Hranice prodej parc.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice LV 3182 a spoluvlastnického podílu id. 1/19 parc.č. 913/48 v k.ú. Hranice LV 5816 Žadateli: Bohumilu Blažkovi, Bytem Hranice, Hromůvka 1886 Cena prodeje : - pozemek pod garáží ve výši 420 Kč/m2 - garážový dvůr 210 Kč/m2 s podmínkami: -pokud zájemce od žádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu, náklady na vyhotovení geometrického plánu a případné náklady znaleckého posudku a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy T: hlasování 20 pro usn

7 8. Prodej pozemků pod garážemi lokalita Struhlovsko prodej pozemku parc.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Drahotuše LV 1328 Žadatel : Kateřina Seydouxová, bytem Hranice, Struhlovsko 1408 Cena prodeje: 420 Kč/m2 s podmínkami: -pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu, náklady na vyhotovení geometrického plánu a případné náklady znaleckého posudku a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy T: hlasování 20 pro usn Prodej pozemků pod garážemi lokalita Hromůvka prodej pozemku parc.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Hranice LV 3182 Žadatel : manželé Ing. Radoslav Rotrekl a PaedDr. Martina Rotreklová bytem Hranice I - Město, Hromůvka 1879 Cena prodeje: 420 Kč/m2 s podmínkami: -pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; -v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota 7

8 bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu, náklady na vyhotovení geometrického plánu a případné náklady znaleckého posudku a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy T: hlasování 20 pro usn Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 51 o vel. 1+1 o výměře 31,22 m2, I. ktg. postoupení pohledávky, kterou má město Hranice za svým již vystěhovaným nájemníkem bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 51 o vel. 1+1 o výměře 31,22 m2, I.ktg, s následným uzavřením nájemní smlouvy, dle specifikace uvedené v důvodové zprávě ve výši: ,- Kč žadateli: Štefanu Červeňákovi, Vrchlického 1466, Hranice za cenu: ,- Kč za podmínek: - žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle platných cenových předpisů; - žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady na opravu předmětného bytu; - v případě, že žadatel od žádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o postoupení pohledávky z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky o postoupení pohledávky, uhradí smluvní pokutu ve výši složené jistoty; - v případě, že vybraný žadatel neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a neuhradí doplatek za postoupení pohledávky nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o postoupení pohledávky vlastním zaviněním, pozbude usnesení zastupitelstva města platnosti a vybraný žadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši složené jistoty; - po podpisu smlouvy o kauci a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s vybraným žadatelem nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku. Po uplynutí lhůty jednoho roku v případě řádného užívání bytu, plnění všech povinností, vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů ze strany nájemce, uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., nájemní smlouvu za stejných podmínek; 8

9 - v případě, že smlouva o kauci včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany vybraného žadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne provedení úhrady doplatku dohodnuté částky za postoupení pohledávky, pozbude usnesení zastupitelstva města o označení za nájemce platnosti a vybraný žadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši dohodnuté částky za postoupení pohledávky a město Hranice má právo označit nového nájemce bytu; - výše kauce je určena ve smyslu ustanovení 686a zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v záměru, včetně stanovených zálohových plateb na službách spojených s užíváním bytu dle počtu osob v domácnosti; - právní vztahy ve věci postoupení pohledávky, pokud nejsou upraveny ve vyhlášeném záměru, se řeší dle z.č. 40/1964 Sb., v platném znění, 524; - zájemce o postoupení pohledávky bere na vědomí, že právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtách dle 107 z.č. 40/1964 Sb., v platném znění. 2. schvaluje přidělení bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 51 o vel. 1+1 I.ktg. žadateli: Štefanu Červeňákovi, Vrchlického 1466, Hranice za podmínek: uvedených v bodě 1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o postoupení pohledávky hlasování 20 pro usn Bezúplatný převod části pozemků parc.č. 2334/3 a parc.č. 2334/22 vše v k.ú.hranice bezúplatný převod pozemků a to části parc.č. 2334/3 ostatní plocha, jiná plocha - dle geometrického plánu č /2011 ze dne č. 185/2001, ověřený katastrální úřadem dne pod č. 495/2011 označený jako parc.č. 2334/78 ostatní plocha, silnice o výměře 132 m2 v k.ú. Hranice viz. příloha důvodové zprávy a části parc.č. 2334/22 ostatní plocha, jiná plocha - dle geometrického plánu č /2011 ze dne č. 185/2001, ověřený katastrální úřadem dne pod č. 495/2011 označený jako parc.č. 2334/80 ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2 v k.ú. Hranice viz. příloha důvodové zprávy v k.ú.hranice z vlastnictví města Hranic do vlastnictví Olomouckého kraje IČ , do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace Za podmínky: -převod bude realizován za předpokladu, že Olomoucký kraj IČ , Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace bezúplatně převede do vlastnictví města Hranic část pozemku parc.č. 2334/19 ostatní plocha, silnice - dle geometrického plánu č /2011 ze dne č. 185/2001, ověřený katastrální úřadem dne pod č. 495/2011 označený jako parc.č. 2334/79 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Hranice viz příloha důvodové zprávy; -nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem vlastnického práva a jeho vkladem do katastru nemovitostí; a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy T:

10 hlasování 20 pro usn Bezúplatný převod části pozemků parc.č. 2463/1 a parc.č. 2480/4 v k.ú.hranice bezúplatný převod části pozemků a to parc.č. 2463/1 ostatní plocha, silnice dle přílohy č. 2 důvodové zprávy - geometrického plánu č /2012 ze dne , odsouhlaseného katastrálním úřadem dne pod č. 93/2012 označené jako pozemky parc.č. 2463/6 o výměře 554 m2 a parc.č. 2463/7 o výměře 123 m2 a dále části parc.č. 2480/4 ostatní plocha, silnice dle přílohy č. 2 důvodové zprávy - geometrického plánu č /2012 ze dne , odsouhlaseného katastrálním úřadem dne pod č. 93/2012 označené jako pozemek parc.č. 2480/5 o výměře 96 m2 vše v k.ú. Hranice zapsaných na LV 5224 z vlastnictví Olomouckého kraje IČ se sídlem Olomouc Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, ve Správě silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví Města Hranic s tím, že náklady s pojené s převodem hradí nabyvatel tj. město Hranice a pověřuje starostku k podpisu smlouvy T: hlasování 20 pro usn Výkup id. 1/2 parc.č. 1178/7 v k.ú. Drahotuše výkup id. 1/2 parc.č. 1178/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 379 m2 v k.ú. Drahotuše z vlastnictví Vladimíra Rolince, bytem Hranice, Jungmannova 1805 za cenu v místě a čase obvyklou ke dni sepisu kupní smlouvy /pro rok 2012 ve výši 250 Kč/m2 / a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy T: hlasování 20 pro usn Zřízení věcného břemene - Sady Československých legií p. Zapatová bude možné využít parkoviště pro veřejnost? p. Rudolfová bude možné o víkendech a mimo sezónu Mgr. Novák doplnit: v době konání turnajů bude využíváno i o víkendech Ing. Ondriášová na úřad zaslán dopis od občanů, podporující žádost paní Rudolfové o zřízení parkoviště (170 podpisů) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro strpění zřízení a 10

11 umístění parkoviště a sjezdu a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běžné údržby parkoviště a sjezdu zatěžující nemovitosti pozemky parc. č. 2070/1 ostatní plocha zeleň o celkové výměře m2, parc. č. 2463/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m2 zapsané na LV č pro k. ú. Hranice (parkoviště včetně sjezdu je zřizováno k budově čp. 750 na pozemku parc. č. st v k. ú. Hranice a k tenisovým kurtům na pozemku parc. č. 2070/3 v k. ú. Hranice dle přílohy č. 2 důvodové zprávy) budoucí oprávněná z věcného břemene: Mgr. Pavla Rudolfová bytem U Kostelíčka 1981, Hranice, Hranice I-Město za podmínek: - dle usnesení Rady města Hranic č. 2397/ RM 81 ze dne ; - parkoviště a sjezd budou vybudovány na části pozemku parc. č. 2070/1 a části pozemku parc. č. 2463/2 v k.ú. Hranice, které byly vyjmuty z řešení v rámci akce "Rekonstrukce parku Sady Čs. legií" dle přílohy č. 4 důvodové zprávy; - parkoviště bude v době od hod. do hod. v období duben - říjen využívat tenisový klub, v ostatním čase a o víkendech budou parkovací stání k dispozici veřejnosti; - budoucí oprávněná z věcného břemene bere na vědomí vyjádření odboru stavební úřad MěÚ Hranice č.j. OSU/7049/12 (JID 22688/2012) ze dne , vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Hranice zn. OZP/9069/12 ze dne a vyjádření odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu MěÚ Hranice ze dne a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. hlasování 17 pro 3 se zdrželi usn Rozpočtová opatření následující rozpočtové opatření: A. Dotace pro ZŠ a MŠ Hranice, Drahotuše Hranická 100 a) pol ÚZ Nz 325 orj ,44 Kč b) pol ÚZ Nz 321 orj ,96 Kč c) kap. 1 odd pol ÚZ Nz 325 orj ,44 Kč d) kap. 1 odd pol ÚZ Nz 321 orj ,96 Kč ad a) příjem dotace z EU ad b) příjem dotace ze SR ad c) příspěvek ZŠ a MŠ Drahotuše ad d) příspěvek ZŠ a MŠ Drahotuše O: Ing. Vladimír Zemek hlasování 20 pro usn Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 Ing. Haša uvedl materiál, v diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky 11

12 závěrečný účet města Hranic za rok 2011 včetně výsledku přezkoumání hospodaření města Hranic za rok 2011 O: Ing. Vladimír Zemek 2. schvaluje zapojení zůstatků běžných účtů ve výši ,23 Kč do rozpočtu města na rok 2012 rozpočtovým opatřením: a) kap. 7 odd pol ,23 Kč b) pol ,23 Kč ad a) zvýšení rezervy ad b) změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech O: Ing. Vladimír Zemek 3. schvaluje zapojení zůstatku rezervního běžného účtu ve výši ,73 rozpočtovým opatřením: a) kap. 7 odd pol ,73 Kč b) pol ,73 Kč ad a) zvýšení rezervy ad b) změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech O: Ing. Vladimír Zemek 4. souhlasí s celoročním hospodařením města Hranic na rok 201, a to bez výhrad O: Ing. Vladimír Zemek hlasování 20 pro usn Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 O: Ing. Vladimír Zemek hlasování 20 pro usn Úvěr na předfinancování dotací - výběrové řízení Ing. Haša bod 5 úrokové náklady úvěru úrok ve formě sazby O/N PRIBOR ke dni přirážka v % p.a. 12

13 1. souhlasí s výzvou k podání nabídky na zakázku "Kontokorentní úvěr na předfinacnování dotací", na základě které proběhne výběrové řízení dle směrnice QS o zadávání veřejných zakázek s připomínkami uvedenými v zápise. O: Ing. Vladimír Zemek hlasování 20 pro usn :59 odešel MUDr. Sumara 19. Hranice - Zimní stadion - zastavovací studie Ing. Ondriášová uvedla materiál, sešla se pracovní skupina realizaci akce "Hranice - Zimní stadion - zastavovací studie" a rozpočtové opatření a) kap. 10 odd pol org Kč b) kap. 7 odd pol Kč ad a) zvýšení výdajů na Zimní stadion - zastavovací studie ad b) snížení rezervy T: hlasování 16 pro 1 proti 2 se zdrželi usn Napojení průmyslové zóny Tovární a Jaslo na silnici I/47 - jednoduchá studie proveditelnosti PhDr. Juračka v důvodové zprávě není uvedeno, proč se toto napojení řeší? Kdo to bude financovat? Bylo s někým jednáno? Ing. Ondriášová veškerá doprava z této průmyslové zóny vede přes obytnou zástavbu prověřit, zda nelze napojit mimo zastavěné území. Studie proveditelnosti ověří reálnost tohoto záměru. 17:02 přišel MUDr. Sumara Ing. Hübl na tyto otázky by odpověděla studie proveditelnosti. Rozrůstání průmyslové zóny zatěžování ul. Potštátské a dalších ulice v obytné zóně. Byla zpracována studie, která řešila technické problémy přeložka silnice II. třídy přes průmyslovou zónu a napojovala se na I/47. Navrženo do nového územního plánu. Stávající stav kritizován občany toto je snaha tento problém řešit. PhDr. Juračka formálně upravit materiály p. Úlehla tento materiál přepracovat a předložit na zastupitelstvu v září Ing. Ondriášová souhlasí se stažením materiálu a jeho dopracováním 13

14 1. stahuje materiál realizaci akce " Napojení průmyslové zóny Tovární a Jaslo na silnici I/47 - jednoduchá studie proveditelnosti" z projednávání T: hlasování o stažení materiálu 19 pro 1 proti usn Protipovodňová opatření na Bečvě - dokumentace pro územní řízení (DUR) Mgr. Raindl uvažuje se o poldru? Budou širší protipovodňová opatření? Ing. Ondriášová poldr bude připravován, studie Pobečví navrhuje další opatření, která by měla zabezpečit města a obce na Bečvě. Ing. Hübl stavby protipovodňových opatření by se mohly realizovat v roce Poldr připravuje Povodí Moravy. Města Přerov, Lipník, Hranice připravují dokumentaci pro územní rozhodnutí urychlení. realizaci akce " Protipovodňová opatření na Bečvě - dokumentace pro územní řízení (DUR) " a schvaluje rozpočtové opatření a) kap.10 odd pol org Kč b) kap. 7 odd pol Kč ad a) zvýšení výdajů na Protipovodňová opatření na Bečvě - DUR ad b) snížení rezervy T: pověřuje starostku města k jednání se zástupci obce Teplice nad Bečvou a lázní Teplice nad Bečvou o finančním příspěvku na dokumentaci pro územní řízení u stavby 5L/11 - Teplice nad Bečvou - ochranná stěna a mobilní hrazení hlasování 20 pro usn Řešení lokality Sadů Čs. legií za kurty Mgr. Raindl nepovoleno zřízení příjezdové cesty panu Nádvorníkovi. Dnes schváleno věcné břemeno - může si požádat o příjezdovou cestu? Ing. Zima z důvodu dokončování rekonstrukce parku nebude již zřízení příjezdové cesty reálné záměr na vybudování stání pro motorová vozidla v dané lokalitě, dle důvodové zprávy. O: Ing. Zdeněk Kolomazník 2. schvaluje text odpovědi iniciátorům petice ze dne , dle přílohy. 14

15 O: Ing. Zdeněk Kolomazník hlasování 18 pro 2 se zdrželi usn Změna č. 1 regulačního plánu Drahotuše, Nad vápenkami zadání Mgr. Raindl je zde možno pokračovat v rodinné zástavbě? Ing. Ondriášová lokalita je určena k zástavbě rodinnými domky 1. souhlasí s vyhodnocením uplatněných požadavků k návrhu zadání změny č. 1 regulačního plánu Drahotuše, Nad vápenkami dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 2. schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zadání změny č. 1 regulačního plánu Drahotuše, Nad vápenkami v celém rozsahu předloženého návrhu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. hlasování 19 pro 1 se zdržel usn Zklidnění dopravy v historickém jádru města PhDr. Juračka inicioval vznik této pracovní skupiny p. Číhal zastupitelé přihlédnout k dalšímu fungování provozoven p. Oplatek značky omezující rychlost ve městě v některých úsecích ul. ČSA zvýšit povolenou rychlost na 70 km/h a na I/47 na 90 km/h 1. neschvaluje změnu režimu dopravy a parkování v historickém jádru města. O: Ing. Zdeněk Kolomazník 2. schvaluje text odpovědi iniciátorům petice ze dne dle přílohy. O: Ing. Zdeněk Kolomazník hlasování 15 pro 1 proti 4 se zdrželi usn Změna provozování parkovacího systému PhDr. Juračka nekvalitně zpracovaný materiál. Chybí stanovisko právního zástupce. Firma CPG se chová nevstřícně k městu dohodnout se na ukončení smlouvy JUDr. Svatoň podle smlouvy město vyúčtovalo sankci, která je k dnešnímu dni vyčíslena na ,- - sankce v souladu se smlouvou. Druhá strana vypočítává smluvní pokutu, kterou uplatňuje vůči městu. Smluvní pokuta, která je vyúčtována ze strany CPG chápana 15

16 jako procesní obrana. O oprávněnosti smluvní pokuty ze strany CPG by rozhodl soud. Předložený návrh je kompromis. Smlouvu lze ukončit jen dohodou PhDr. Juračka kdo je autorem smlouvy? Požaduje ukončení smlouvy. Tento systém může být provozován městskou policí nebo Ekoltesem. Ing. Ondriášová smlouva je návrh firmy CPG p. Šímová (provozní vedoucí regionu Moravy) do sporu s městem Hranice jsem se dostala až v únoru PhDr. Juračka máte mandát jednat s městem? Měl být přítomný právník společnosti CPG. 18:02 odešel p. Oplatek Ing. Hübl problém vznikl s uzavřením smlouvy, která je pro město nevýhodná. Vybrané pokuty jsou příjmem provozovatele. Smlouvu nelze měnit dodatkem řešit novým výběrovým řízením. Nebude hlasovat pro schválení. PhDr. Juračka smlouva byla schválená celým zastupitelstvem Ing. Číhal jaký byl důvod zavedení parkovacího systému PhDr. Juračka nastolení řádu v historickém jádru. 18:10 přestávka 18:30 konec přestávky Ing. Ondriášová návrh dodatku je dohoda se společností CPG, vzájemné zrušení sankcí a garantovaného výnosu Ing. Hübl smluvní pokuta - snížení počtu parkovacích míst zvýšit počet parkovacích míst u kašny na náměstí Ing. Ondriášová nevyřešilo by problém sankcí, jsou zpětně Ing. Haša smlouva je na dobu určitou, pokud nedojde k dohodě, není vypověditelná. Garantovaný výnos uvedený ve smlouvě je nereálný. Cílem dodatku je narovnání vztahů. PhDr. Juračka byl dodatek projednán s právním zástupcem? JUDr. Svatoň dodatek je dobře zpracován PhDr. Juračka návrh na usnesení: změnu smlouvy o provozování parkovacího systému ve znění předloženého dodatku č. 4 k mandátní smlouvě číslo ze dne a pověřuje starostku k podpisu dodatku Úkol pro OD: umístit dopravní značení o zákazu stání v lokalitě na pravém břehu Ludiny na stávající nezpevněné ploše 18:52 přišel p. Oplatek Bc. Mann spolupráce s fi ACTIV a následně s fi CPG byla dobrá 16

17 Ing. Hübl garantovaným výnosem se podstatně změní podmínky smlouvy. Odstoupit od smlouvy vypsat nové výběrové řízení Ing. Ondriášová jednostranně nelze od smlouvy odstoupit změnu smlouvy o provozování parkovacího systému ve znění předloženého dodatku č. 4 k mandátní smlouvě číslo ze dne a pověřuje starostku k podpisu dodatku. hlasování o návrhu 15 pro 1 proti 4 se zdrželi usn Úprava a doplnění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Hranic Mgr. Ludmila u materiálů 26 a 27 chybí důvodové zprávy, budou dopracovány a materiály budou projednány s finančním výborem a právním zástupcem města - návrh na stažení materiálu Ing. Zima v důvodové zprávě zodpovědět: - stávající schválené materiály jsou špatné, že se podle nich nedá provádět kontrolní činnost - v čem se nové materiály liší od starých a v čem jsou lepší Mgr. Ludmila předchozí materiály nebyly špatné, ne formou porovnání pouze zdůvodnění změn PhDr. Juračka materiál je dobře zpracován, neměnit ho. JUDr. Svatoň jedná se o podzákonný právní předpis, která musí být závazný. Má velké výhrady k formě i obsahu těchto materiálů. V materiálu jsou části, které jdou nad rámec zákona, kontrolnímu výboru zde vyplývají pravomoce, které z ničeho nevyplývají. Stávající právní úprava ničemu neodporuje a je dobře zpracována. 1. stahuje úpravu a doplnění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Hranic z projednávání hlasování o stažení materiálu 19 pro 1 se zdržel usn Úprava a doplnění Zásad provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic Mgr. Ludmila návrh na stažení materiálu 1. stahuje úpravu a doplnění Zásad provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic z projednávání hlasování o stažení 19 pro 1 se zdržel usn

18 28. Personální záležitosti - výbory zastupitelstva města odměny předsedům a členům (nezastupitelům) výborů zastupitelstva města za práci ve výborech za 1. pololetí 2012 dle důvodové zprávy. hlasování 20 pro usn Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle 97 Zákona o obcích 128/2000 Sb. Ing. Ondriášová informovala zastupitele o činnosti rady města a starostky města za období květen 2012 Mgr. Tvrdoňová informovala zastupitele o činnosti místostarostky města - předání parku proběhne a slavnostní otevření PhDr. Juračka rada projednala usnesení 982/2012 RM ze dne Dohodu o provedení geologických prací v k.ú. Slavíč - pro účely zajištění budoucích spolehlivých a bezpečných dodávek plynu do Moravského regionu. Nejedná se o těžbu břidličných plynů? Ing. Ondriášová není to tak bude zveřejněna informace do tisku a na webu PhDr. Juračka při vstupu do parku stojí budova veřejných toalet vysadit okolo keře, nechat porůst břečťanem 19:28 odešel MUDr. Sumara 1. bere na vědomí informace pro občany ve smyslu 97 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění o činnosti: 1) Rady města Hranic za období květen ) starostky města 3) místostarostky města hlasování 19 pro usn Náměty, připomínky, různé Mgr. Škrobánek kdy se budou opravovat výtluku při příjezdu na Struhlovsko Bc. Vinkler uzavřena obalovna v Hranicích nyní se dováží z Valašského Meziříčí - opravy v Hranicích již začaly a bude se v nich pokračovat 19:30 přišel MUDr. Sumara MUDr. Švarcová sídliště Kpt. Jaroše - petice od občanů hluk ze sportovního hřiště na sídlišti 18

19 Mgr. Bušina na základě stížnosti jedné paní, kdy její stížnost skončila až na kanceláři ombudsmana nebyly výtky proti městu, ale proti Krajské hygienické stanici. Bylo provedeno měření hluku udělena městu pokuta. Zpracována hluková studie stanovuje využívání hřiště. Upraven provozní řád městská policie provádí kontroly. Přišel nový podnět z Krajské hygienické stanice provést další opatření proti hluku. Mgr. Škrobánek umístit protihlukovou stěnu Mgr. Bušina projektant nedoporučuje řešení nákladné a neúčinné p. Sedláček podat informaci o aktivitách v Kasárnách Jaslo Mgr. Tvrdoňová při prvním jednání přislíbeno, že areál bude využíván k rozvoji podnikání. Po zjištění, že došlo k přepisu na jinou firmu jsme byli opět ujištěni, že se jejich zájem nezměnil. p. Zapatová Usnesením Krajského soudu v Ostravě z přiznání odkladného účinku proti certifikátu ověření projektové dokumentace fi PRESBETON Ing. arch. Patočka byla provedena kontrolní prohlídka stavení pokračuje i přes pozastavení certifikátu - bude zahájeno řízení o odstranění stavby Ing. Zima uvolnění finančních prostředků na celkové vyfrézování a opravu ul. Tovární 19:44 odešel Ing. Hübl Mgr. Raindl ocenění městské policie a pracovníků kulturní akce na zámku, a odboru dopravy podchod v Drahotuších - umístit lavičky podél Bečvy na obou březích - cyklostezka do Velké zůstaly patky od značek - cyklostezka na Rybáře a do Velké suché haluze - za Velkou vysázen sad vyvrácené stromy - ošetření živých plotů - Jaselská - odstranění 10 m živého plotu při výjezdu z Jaselské na Tř. 1. Máje špatný výhled - přechod u Hrušky odstranění živého plotu - provést ořezy stromů - řešit nové výjezdy z Hromůvky a Struhlovska PhDr. Juračka návrh na usnesení: 1. ukládá radě města prověřit plnění smlouvy, kterou město převedlo do vlastnictví Olomouckého kraje areál SOU strojírenského v Hranicích 1. ukládá radě města prověřit plnění smlouvy, kterou město převedlo do vlastnictví Olomouckého kraje areál SOU strojírenského v Hranicích. O: Ing. Radka Ondriášová hlasování 19 pro usn opravit poničený mobiliář na náměstí: vylámané sloupky, vykotlané díry - u zásobování vjíždí nákladní auta na chodníky zaplatit z pojistného plnění 19

20 - návrh na usnesení: 1. ukládá odboru dopravy zabezpečit opravy poničeného mobiliáře a dlažby v historickém jádru města Hranic T: ukládá odboru dopravy zabezpečit opravy poničeného mobiliáře a dlažby v historickém jádru města Hranic do O: Ing. Zdeněk Kolomazník hlasování 19 pro usn. 392 Mgr. Raindl opravit venkovní parapety na Základní škole 1. máje Mgr. Tvrdoňová při očistě v ul. Komenského dočistit chodníky Bc. Kopřivová poděkovala městské policii, Ekoltesu a odboru životního prostředí za dobrou spolupráci Ing. Ondriášová poděkovala všem za účast a v 20:00 hod. ukončila 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic. Součástí zápisu je usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Hranic. Zvukový záznam z jednání je na 1 CD, které bude po dobu jednoho roku uloženo v kanceláři starosty. Ing. Radka Ondriášová starosta města Mgr. Pavla Tvrdoňová místostarostka města Ověřovatelé: Josef Úlehla MUDr. Jana Švarcová 20

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5F8C4B1A55CAFE0B5FBA6F4ACF6BFFDAAED2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5F8C4B1A55CAFE0B5FBA6F4ACF6BFFDAAED2E646F63> 南 區 身 心 障 礙 者 職 業 輔 導 評 量 資 源 中 心 - 功 能 性 視 覺 評 估 記 錄 表 * 由 專 業 人 員 施 測 並 填 寫, 施 測 者 與 填 寫 者 須 為 同 一 人 * 此 表 改 編 自 謝 曼 莉 與 張 千 惠 所 製 之 功 能 性 視 覺 評 估 表, 並 由 張 千 惠 再 次 校 對 姓 名 性 別 出 生 日 期 年 月 日 年 齡 障 礙 類

Více

Untitled

Untitled 339_1 339_2 339_3 cd 1 2 339_4 339_5 339_6 339_7 339_8 3 339_9 339_10 4 5 339_11 fh fi ze fu 339_21 339_22 339_23 339_24 6 339_25 339_26 7 339_27 339_28 8 339_29 9 339_30 339_31 10 339_32 339_33 11 339_34

Více

一 总 体 要 求 一 ) 严 格 把 握 定 义 地 方 政 府 融 资 平 台 是 指 出 地 方 政 府 自 资 设 立 并 承 担 连 带 还 款 责 任 的 机 关 事 业 企.l 三 类 法 人 ( 二 ) 完 善 " 名 单 制 " 管 理 各 银 行 要 继 旗 完 善 融 资 平

一 总 体 要 求 一 ) 严 格 把 握 定 义 地 方 政 府 融 资 平 台 是 指 出 地 方 政 府 自 资 设 立 并 承 担 连 带 还 款 责 任 的 机 关 事 业 企.l 三 类 法 人 ( 二 ) 完 善  名 单 制  管 理 各 银 行 要 继 旗 完 善 融 资 平 中 国 银 监 会 文 件 银 监 发 (2013) 10 号 中 阔 银 监 会 关 于 加 强 2013 年 地 方 政 府 融 资 平 台 贷 款 风 除 监 管 的 指 导 意 见 各 银 监 局, 各 政 策 性 银 有 国 有 商 韭 银 行 股 份 制 商 业 银 行 金 融 资 产 管 理 公 司, 邮 政 储 蓄 银 行, 各 省 级 农 村 信 用 联 社 银 监 会 直 接 监

Více

世界经典科幻小说全集(第十一卷)

世界经典科幻小说全集(第十一卷) II I... 1... 7...20...36...54...61...66...66...70...73...77...77...80...83...86...94... 119...133...151...159...167...178...191...191...193...194 II...196...197...200...202...202...205...208... 211...214...217...220...228...238...238...241...245...251...254...256...259...261...265...269...271

Více

( 제4조 제1 항 관련) 1 이 한약조제지침서에 수재한 한약의 품질은 따로 정하고 있는 규정이 없는 한 대한약 전 또는 대한약전외 한약( 생약) 규격집 의 규격에 따르고, 상기규격집에 수재되지 아니 한 것은 기성한약서에 대한 잠정규정 (1969 6 7 보건사회부 예규

( 제4조 제1 항 관련) 1 이 한약조제지침서에 수재한 한약의 품질은 따로 정하고 있는 규정이 없는 한 대한약 전 또는 대한약전외 한약( 생약) 규격집 의 규격에 따르고, 상기규격집에 수재되지 아니 한 것은 기성한약서에 대한 잠정규정 (1969 6 7 보건사회부 예규 한약처방의 종류 및 조제방법에 관한 규정 제정 1994 7 8 보건사회부고시 제1994-26호 개정 1995 3 15 보건복지부고시 제1995-15호 제1 조( 목적) 이 고시는 약사법 제21조 제7항 및 부칙 제4조 규정에 의한 한약처방의 종류 및 조제방법에 관한 세부사항을 정함으로써 한약조제 업무의 적정을 기함을 목 적으로 한다 제2 조( 적용범위) 이

Více

Microsoft Word - 中餐烹調-素食乙級97.12.4.doc

Microsoft Word - 中餐烹調-素食乙級97.12.4.doc 中 餐 烹 調 ( 素 食 項 ) 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 測 試 應 檢 參 考 資 料 試 題 編 號 : 07601-890201~3 審 定 日 期 : 年 月 日 修 訂 日 期 : 92 年 12 月 20 日 ( 第 一 次 ) 9 3 年 3 月 9 日 ( 第 二 次 ) 9 3 年 9 月 7 日 ( 第 次 ) 94 年 11 月 2 日 ( 第 四 次 )

Více

人 体 穴 位 全 图 简 介 我 们 可 从 十 大 人 体 穴 位 图 与 ( 眼 头 面 手 脚 胸 耳 背 足 及 全 身 ) 对 应 图 上 找 到 你 所 需 要 的 穴 位 并 按 摩 保 健 如 眼 睛 不 好, 可 从 面 眼 手 足 耳 穴 位 图 ( 有 详 细 说 明 ) 中

人 体 穴 位 全 图 简 介 我 们 可 从 十 大 人 体 穴 位 图 与 ( 眼 头 面 手 脚 胸 耳 背 足 及 全 身 ) 对 应 图 上 找 到 你 所 需 要 的 穴 位 并 按 摩 保 健 如 眼 睛 不 好, 可 从 面 眼 手 足 耳 穴 位 图 ( 有 详 细 说 明 ) 中 人 体 穴 位 全 图 简 介 我 们 可 从 十 大 人 体 穴 位 图 与 ( 眼 头 面 手 脚 胸 耳 背 足 及 全 身 ) 对 应 图 上 找 到 你 所 需 要 的 穴 位 并 按 摩 保 健 如 眼 睛 不 好, 可 从 面 眼 手 足 耳 穴 位 图 ( 有 详 细 说 明 ) 中 找 到 相 应 穴 位, 并 实 施 按 摩 祛 病 强 身 美 容 瘦 身 目 录 1 按 摩 穴

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAC3C2E8C2E8CAA4B9FDBAC3C0CFCAA6322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAC3C2E8C2E8CAA4B9FDBAC3C0CFCAA6322E646F63> 内 容 简 介 好 妈 妈 胜 过 好 老 师 是 教 育 专 家 尹 建 莉 的 教 子 手 记, 相 比 许 多 家 教 图 书, 这 好 妈 妈 胜 过 好 老 师 有 以 下 特 点 : 第 一 好 妈 妈 胜 过 好 老 师 首 次 提 出 一 些 令 人 耳 目 一 新 的 家 庭 教 育 原 则, 使 父 母 在 教 育 孩 子 的 时 候 有 章 可 循 第 二, 书 中 给 出 许

Více

003 527 专 业 高 分 子 化 学 高 分 子 化 学 ( 第 三 版 ), 潘 祖 仁, 化 学 工 业 出 版 社 综 003 528 药 物 化 学 综 药 物 化 学 ( 第 六 版 ), 郑 虎 主 编, 人 民 卫 生 出 版 社 003 529 化 工 综 参 见 化 工 原

003 527 专 业 高 分 子 化 学 高 分 子 化 学 ( 第 三 版 ), 潘 祖 仁, 化 学 工 业 出 版 社 综 003 528 药 物 化 学 综 药 物 化 学 ( 第 六 版 ), 郑 虎 主 编, 人 民 卫 生 出 版 社 003 529 化 工 综 参 见 化 工 原 2013 年 硕 士 研 究 生 招 生 考 试 科 目 参 考 书 目 学 科 目 001 611 数 学 分 析 数 学 分 析 ( 第 三 版 ), 华 东 师 范 大 学 数 学 系 编, 高 等 教 育 出 版 社 范 围 : 除 第 二 十 二 章 第 四 节 以 及 第 二 十 三 章 内 容 外, 其 余 均 考 001 432 统 计 学 见 考 试 大 纲 001 801 高 等

Více

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Více

Medical NOte

Medical NOte ( 一 ) 冠 心 病 警 惕 夺 人 性 命 的 头 号 杀 手 冠 心 病 的 危 害 早 在 2 000 多 年 前, 我 国 第 一 部 医 学 经 典 黄 帝 内 经 就 已 有 对 冠 心 病 心 绞 痛 心 肌 梗 死 临 床 特 征 的 描 述 那 时 不 叫 心 绞 痛, 而 叫 真 心 痛 此 病 严 重 时 死 得 很 快, 可 以 朝 发 夕 死 或 夕 发 朝 死 这 种

Více

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚 1. 認 識 老 化 在 各 系 統 的 生 理 改 變 2. 認 識 身 體 系 統 老 化 對 老 人 產 生 的 影 響 3. 認 識 如 何 對 老 人 執 行 身 體 評 估 4. 認 識 皮 膚 與 足 部 的 護 理 5. 認 識 老 人 之 活 動 障 礙 問 題 6. 瞭 解 相 關 知 識 對 於 銀 髮 產 業 的 關 係 皮 膚 系 統 的 老 化 改 變 人 類 老 化 的

Více

彰藝園與彰藝坊 磺溪文學獎

彰藝園與彰藝坊  磺溪文學獎 布 袋 戲 世 家 百 年 薪 傳 - 彰 藝 園 布 袋 戲 團 暨 彰 藝 坊 古 典 布 袋 戲 偶 演 戲 製 偶 功 夫 一 把 罩 陳 峰 煙 先 生 不 僅 是 彰 藝 園 布 袋 戲 團 長 亦 是 傳 統 布 袋 戲 偶 收 藏 家, 他 身 體 硬 朗 聲 如 洪 鐘, 我 和 學 生 去 採 訪 他 時, 看 到 大 大 小 小 千 奇 百 怪 的 戲 偶, 有 幸 入 彰 藝

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1FACAA4C1FABCB9CCDDCCEFB7E7BEB0C3FBCAA4C7F8B4F3D1ADBBB7B9ABC2B7B9A4B3CC2020202020B1A8C5FAB8E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1FACAA4C1FABCB9CCDDCCEFB7E7BEB0C3FBCAA4C7F8B4F3D1ADBBB7B9ABC2B7B9A4B3CC2020202020B1A8C5FAB8E52E646F63> 国 环 评 乙 字 第 2920 号 L-2014070 龙 胜 龙 脊 梯 田 风 景 名 胜 区 大 循 环 公 路 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 可 公 示 版 ) 项 目 业 主 : 龙 胜 各 族 自 治 县 交 通 运 输 局 编 制 单 位 : 二 一 四 年 10 月 龙 胜 龙 脊 梯 田 风 景 名 胜 区 大 循 环 公 路 工 程 环 境 影 响 报 告 书 修 改

Více

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 目 录 1 为 什 么 要 投 资 定 增 基 金 2 基 金 拟 投 公 司 介 绍 3 基 金 募 集 概 要 掘 金 新 时 代 定 向 增 发 定 向 增 发, 即 定 增, 指 上 市 公 司 向 符 合 条 件 的 少 数 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 股 份 的 行 为 指 项 目 融 资 收 购 资 产 引 入 战 略 投 资 者 财 务 重 组 整 体 上 市 等 指

Více

育儿知识100问(二)

育儿知识100问(二) 100 9998.00 (1CD, ) I...1...2...5...6 B...9...10... 11...13...15 1...16...17...21...23...25...27...30...33...34...36...38...39...40...44...47...48 II...49 5...50...50...51...52...53...54 2...55...56...60...64...65...67...69...76...76...79...81...83...86...90...99

Více

c110-0807033.pm

c110-0807033.pm 大 躍 進 中 的 糧 食 問 題 楊 繼 繩 一 大 躍 進 前 糧 食 就 很 緊 張 糧 食 收 購, 說 是 收 購 餘 糧, 實 際 上 國 家 給 農 民 的 口 糧 標 準 很 低, 農 民 根 本 吃 不 飽 用 行 政 手 段 強 制 推 行 工 業 化 需 要 快 速 增 加 城 市 人 口 需 要 出 口 農 產 品 換 回 機 器, 就 不 能 讓 農 民 吃 飽 中 華 人

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAB2A3C1A7B8D6B4ACCDA7D6C6D4ECD2B5B7A2D5B9CFD6D7B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAB2A3C1A7B8D6B4ACCDA7D6C6D4ECD2B5B7A2D5B9CFD6D7B42E646F63> 中 国 玻 璃 钢 船 艇 制 造 业 发 展 现 状 1 概 述 我 国 自 上 世 纪 五 十 年 代 末 期 试 制 成 功 第 一 艘 玻 璃 钢 艇 后, 至 今 己 达 60 年 之 久 在 此 期 间, 待 别 是 改 革 开 放 30 年 来, 我 国 玻 璃 钢 船 艇 业 的 发 展 是 巨 大 的, 业 绩 是 极 其 可 喜 的 现 拟 将 各 省 市 的 玻 璃 钢 船 艇

Více

(Microsoft Word - 103\300\347\267~\266\265\245\330\245N\275X)

(Microsoft Word - 103\300\347\267~\266\265\245\330\245N\275X) A 大 農 林 漁 牧 業 一 分 說 明 1. 獸 醫 業 非 屬 公 司 法 商 業 登 記 法 所 管 轄, 不 納 入 本 大 2. 各 依 性 質 包 括 其 從 事 業 務 產 品 之 批 發 零 售 二 分 示 意 圖 大 中 小 A A1 農 業 A101 農 藝 及 園 藝 A101011 種 苗 業 業 A101020 農 作 物 栽 培 業 A101030 特 用 作 物 栽

Více

标题

标题 第 38 卷 第 1 期 西 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2012 年 1 月 Vol.38 No.1 JournalofSouthwestUniversity(SocialSciencesEdition) Jan.,2012 也 谈 瞿 秋 白 与 鲁 迅 冯 雪 峰 胡 明 ( 中 国 社 会 科 学 院 文 学 研 究 所, 北 京 市 100732) 摘 要 : 瞿 秋

Více

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20393931303131ABE1A4A420A4A4C2E5BEC7B7A7BDD720C2E5BEC7B7BDAC79BB50B56FAE6920ADD9B0B7AFE82E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20393931303131ABE1A4A420A4A4C2E5BEC7B7A7BDD720C2E5BEC7B7BDAC79BB50B56FAE6920ADD9B0B7AFE82E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 中 醫 學 源 流 義 大 醫 院 中 醫 部 倪 健 航 醫 師 + 世 界 三 大 傳 統 醫 療 體 系 ( 一 ) 中 國 醫 學 體 系 ( 陰 陽 五 行 ) ( 二 ) 印 度 醫 學 體 系 ( 長 壽 治 病 身 心 靈 ) ( 三 ) 整 脊 醫 學 體 系 ( 徒 手 操 作 ) 1 + 研 究 人 體 生 理 病 理, 以 及 疾 病 的 診 斷 和 防 治 等 的 一 門

Více

1 2 9

1 2 9 8 1 2 9 3 4 10 11 5 6 12 13 7 14 8 9 bk bl bm 15 bn bo 16 bp bq br bs bt 17 ck cl cm cn 18 19 co cp 20 21 cq cr 22 23 cs ct 24 dk 25 dl 26 dm dn do dp dq 27 dr ds dt ek 28 el em 29 en eo ep eq er 30 es

Více

夕 所 比 上 程 厂 艺 n 土 程 高 校 的 实 证 研 究 表 自 主 招 生 群 体 学 习 兴 趣 更 浓 积 极 里 室 鬓 _ 管 浏 斯 通 过 时 9 所 9 日 5 工 程 "2 工 程 大 学 的 自 主 招 生 学 生 ( 以 下 简 称 自 招 生 ) 的 分 析 得 出

夕 所 比 上 程 厂 艺 n 土 程 高 校 的 实 证 研 究 表 自 主 招 生 群 体 学 习 兴 趣 更 浓 积 极 里 室 鬓 _ 管 浏 斯 通 过 时 9 所 9 日 5 工 程 2 工 程 大 学 的 自 主 招 生 学 生 ( 以 下 简 称 自 招 生 ) 的 分 析 得 出 们 妙 血 刁 臼 协 六 刃 竹 仅 勺 份 叭 勺 几 司 贵 州 帅 宁 巳 J' J 亘 鱼 呈 业 - -- 三 三 '' \ ') 年 -') I _ 期 总 第 I 理 壁 里 全 两 院 酪 犷 一 - 一 不 是 评 出 来 的 ) 教 育 系 统 学 习 胡 锦 涛 总 书 记 等 中 打 破 科 研 农 个 体 经 营 卜 姿 领 导 在 两 院 院 士 大 会 上 讲 话 精

Více

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

Více

最新执法工作手册(九十八)

最新执法工作手册(九十八) ..................... I ...................................... II ............................... III ' ' 24 9 11 [2000]25 12 2001 1 20 ?br>

Více

Microsoft Word - 第三章第三節.doc

Microsoft Word - 第三章第三節.doc 第 三 節 植 栽 及 建 物 環 境 敷 地 調 查 一 周 圍 環 境 調 查 臺 中 刑 務 所 典 獄 長 官 舍 及 浴 場 位 於 臺 中 市 西 區, 刑 務 所 演 武 場 之 後 方, 以 林 森 路 自 由 路 一 段 與 貴 和 街 為 界 圍 塑 出 之 區 域, 林 森 路 25 巷 與 自 由 路 一 段 89 巷 縱 橫 貫 穿 其 中 本 案 刑 務 所 典 獄 長

Více 辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 有 限 公 司 大 事 记 (2009 年 ) 集 团 办 公 室 编 辑 1 一 2009 年 组 织 沿 革 ( 一 ) 集 团 总 部 组 织 机 构 ( 部 门 设 置 ) 图 示 辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 有 限 公 司 监 事 会 董 事 会 党 委 董 事 会 秘 书 经 理 层 工 会 纪 委 信 办 企 审 财 国 党 监 息

Více

2009年

2009年 公民參與是否能挽救流域公共道德急速滑落的危機 以東港溪流域公民參與運動參與式觀察分析 周克任1柳詩盈2 第一章 緣起 台灣在 1960 年代進入工業化時期後 西部大部分主要可以提供公共用水的 河川 開始佈滿大小工業區 而農業也轉化為使用化學藥品的高經濟農畜養殖產 業 復加上缺乏污水下水道系統 其所產生的事業及生活等總體廢水 造成各大 小河川流域中 下游 中度至高度的嚴重污染狀況 並使得水資源管理機構不得

Více

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Více

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDD7A16DA5BCA5A1A4D1A16EAABAB871B27ABB50A448B1A12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDD7A16DA5BCA5A1A4D1A16EAABAB871B27ABB50A448B1A12E646F63> 論 未 央 天 的 義 理 與 人 情 學 生 姓 名 : 陳 樂 汶 學 生 編 號 :1082756 指 導 老 師 : 司 徒 秀 英 博 士 香 港 嶺 南 大 學 2005 內 容 提 要 明 末 清 初 是 我 國 戲 曲 的 豐 盛 時 期, 無 論 是 曲 科 白 及 戲 曲 內 容 上 已 達 至 成 熟 的 階 段, 尤 其 在 戲 曲 題 材 方 面 極 為 多 元 化, 有

Více

(Microsoft Word - outline for Genesis 18\243\2721\243\25519\243\27238.doc)

(Microsoft Word - outline for Genesis 18\243\2721\243\25519\243\27238.doc) 創 世 紀 18:1-19:38; 所 多 瑪, 蛾 摩 拉 的 審 判 韋 江 傳 道 暖 身 問 題 : 你 有 沒 有 吃 過 交 通 的 罰 單? 當 你 收 到 的 時 候, 你 的 感 覺 如 何? 你 覺 得 應 該 呢? 還 是 覺 得 不 公 平? 注 意 : 大 綱 中 問 題 較 多, 但 顯 然 不 是 所 有 的 都 需 要 討 論 到, 比 較 多 的 是 供 你 們 參

Více

文档 1

文档 1 (2005 3 ) 2005 10 21 2005 5 30 3,229,668,309.02 1 13,188,323.63 0.0051 3,229,668,309.02 1.0000 2 3 0.5194% 0.0041% 0.4537% 0.0000% 0.0657% 0.0041% 3 1 1965 2005 6 13 2 3 1 2005 51.8041 0.5194% 2.077% 0.4537%

Více

从 因 人 设 事 谈 起 一 部 文 学 作 品 ( 尤 其 是 长 篇 小 说 ) 的 结 构 至 关 重 要, 因 为 它 是 文 本 整 体 的 组 织 方 式 和 内 部 构 造, 既 是 形 式 又 是 内 容 ; 乃 是 表 达 主 题 最 有 效 的 艺 术 手 段 元 代 戏 曲

从 因 人 设 事 谈 起 一 部 文 学 作 品 ( 尤 其 是 长 篇 小 说 ) 的 结 构 至 关 重 要, 因 为 它 是 文 本 整 体 的 组 织 方 式 和 内 部 构 造, 既 是 形 式 又 是 内 容 ; 乃 是 表 达 主 题 最 有 效 的 艺 术 手 段 元 代 戏 曲 凤 头 猪 肚 豹 尾 凤 头 猪 肚 豹 尾 谈 死 水 微 澜 的 结 构 艺 术 艾 芦 摘 要 : 论 文 从 死 水 微 澜 的 人 物 和 场 景 描 写 入 手, 具 体 地 分 析 了 这 部 长 篇 小 说 的 艺 术 结 构, 同 时 针 对 以 往 研 究 者 的 某 些 观 点 提 出 了 不 同 的 见 解 ; 认 为 作 品 以 精 粹 见 长, 以 少 胜 多, 由 小

Více

循经指压疗法

循经指压疗法 循 经 指 压 疗 法 陈 玉 琴 0 自 序 我 没 有 进 过 医 学 院, 更 没 有 学 过 解 剖 学 我 是 一 个 自 学 中 医 的 人, 思 考 问 题 本 着 简 单 化 和 直 观 的 原 则 循 经 指 压 健 康 疗 法 就 是 我 二 十 年 实 践 的 心 得 体 会 愿 以 此 作 向 资 深 的 中 医 师 请 教, 尤 其 是 中 医 大 的 教 师, 如 果 你

Více

最新文物管理执法全书(十一).doc

最新文物管理执法全书(十一).doc I...1...7...10 3...15...16 :...20...24...25...26...27...32...37...39...45...47 " "...50...59...77...79...81...89...93... 100 ... 103... 106...111... 115... 119... 124... 125... 126... 130... 134... 138...

Více

Microsoft Word - HERBRECIPES《中國藥膳》.doc

Microsoft Word - HERBRECIPES《中國藥膳》.doc 中 國 藥 膳 僅 供 參 考, 請 勿 亂 服 若 欲 服 用, 自 行 負 責 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 藥 膳 系 列 總 目 錄 第 一 章 總 論 第 一 節 簡 介 第 二 節 特 點 1. 注 重 整 體, 辯 證 施 食 2. 防 治 兼 宜, 效 果 顯 著 3. 良 藥 可 口, 服 食 方 便 第 三 節 藥 膳 內 容 與 分 類

Více

毛主席的猪

毛主席的猪 在 孔 孟 之 乡 掘 孔 孟 后 裔 的 坟, 在 生 产 队 的 田 里 放 毛 主 席 的 猪, 也 只 有 知 青 才 有 这 " 特 权 " 吟 了 < 血 色 黄 昏 >, 叹 了 < 蹉 跎 岁 月 >, 再 哼 一 哼 知 青 生 活 中 那 千 韵 百 律 的 曲 曲 小 调 儿, 也 别 有 一 番 滋 味 在 心 头 扒 坟 梁 平 扒 坟, 是 当 地 老 百 姓 的 叫 法

Více

条款

条款 中 银 保 险 有 限 公 司 国 内 贸 易 信 用 保 险 (C 款 ) 条 款 1. 承 保 范 围 1.01 被 保 险 人 所 获 得 的 保 障 我 们 是 特 别 条 款 中 所 称 的 保 险 人 我 们 向 您, 即 特 别 条 款 中 所 称 的 被 保 险 人, 签 发 本 保 单, 并 就 本 保 单 收 取 保 险 费 根 据 保 单 的 条 款 和 条 件, 如 果 由

Více

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要> - 1 - 1.1 1-2 - - 3-2 2.1 2.2 - 4-2.3 2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2-5 - 3.2.3 3.3-6 - 4 4.1 4.1.1 4.1.2-7 - 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2-8 - - 9-4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5-10 - 4.6 4.7-11 - - 12 - 4.8 4.9

Více

業 用 地 出 讓 最 低 價 標 準 不 得 低 於 土 地 取 得 成 本 土 地 前 期 開 發 成 本 和 按 規 定 收 取 的 相 關 費 用 之 和 工 業 用 地 必 須 採 用 招 標 拍 賣 掛 牌 方 式 出 讓 其 出 讓 價 格 不 得 低 於 公 佈 的 最 低 價 標

業 用 地 出 讓 最 低 價 標 準 不 得 低 於 土 地 取 得 成 本 土 地 前 期 開 發 成 本 和 按 規 定 收 取 的 相 關 費 用 之 和 工 業 用 地 必 須 採 用 招 標 拍 賣 掛 牌 方 式 出 讓 其 出 讓 價 格 不 得 低 於 公 佈 的 最 低 價 標 我 們 為 一 間 所 有 運 營 均 在 中 國 進 行 的 甲 級 物 流 設 施 供 應 商 以 下 為 對 我 們 在 中 國 的 業 務營運有重大關係的中國法律及法規概要 項目的開發 開發用地 儘 管 中 國 的 所 有 土 地 均 歸 國 家 或 集 體 所 有 然 而 個 人 及 企 業 可 獲 得 土 地 使 用 權 及 持 有 有關土地使用權作開發用途 全 國 人 民 代 表 大

Více

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc)

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc) 問 學 第 七 期 -2004 年 高 雄 : 國 立 高 雄 師 範 大 學 國 文 系 六 祖 壇 經 及 其 語 言 研 究 考 述 邱 湘 雲 * 摘 要 禪 宗 自 唐 代 盛 行 至 今 歷 千 年 而 不 衰 六 祖 壇 經 為 禪 門 重 要 典 籍 欲 知 中 國 禪 宗 思 想 之 開 展 當 由 此 書 看 起 本 文 回 歸 文 本 考 論 壇 經 之 書 名 作 者 編 撰

Více

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Více

附件1.FIT)

附件1.FIT) 附 件 : 上 海 市 科 技 创 新 人 才 激 励 政 策 操 作 指 南 上 海 市 科 技 创 新 人 才 激 励 政 策 操 作 指 南 2011 年 1 月 国 有 企 业 科 技 创 新 激 励 操 作 指 南 附 件 : 上 海 市 科 技 创 新 人 才 激 励 政 策 操 作 指 南 目 录 1. 人 才 引 进 132 1.1 上 海 市 户 籍 及 居 住 证 132 1.2

Více

北魏山东佛教文化个案研究

北魏山东佛教文化个案研究 北 魏 山 东 佛 教 文 化 个 案 研 究 一 北 魏 时 期 佛 教 在 山 东 的 传 播 与 发 展 以 滨 州 博 兴 龙 华 寺 为 代 表 社 会 背 景 北 魏 佛 教 的 发 展 是 伴 随 着 佛 教 的 中 国 化 即 汉 化 的 过 程 而 不 断 发 展 的, 同 时 也 带 有 北 魏 统 治 者 作 为 少 数 民 族 的 本 身 特 色 自 汉 通 西 域, 佛 教

Více

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc)

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 3 一 徹 老 爹 得 知 母 親 生 下 的 是 男 寶 寶 時, 我 打 從 心 底 感 到 開 心, 因 為 這 代 表 我 終 於 能 夠 逃 離 那 悲 慘 的 生 活 了 而 父 親 的 喜 悅 肯 定 是 遠 勝 於 我 的 母 親 在 產 房 時, 父 親 和 我 在 家 中 等 候 當 我 轉 告 他 醫 院 來 電 報 喜, 他 立 刻 如 健 美 選

Více

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉 地 區 步 道 名 稱 蘇 花 古 道 : 大 南 澳 越 嶺 段 困 難 度 分 級 長 度 ( 公 里 ) 2 4.1 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 南 澳 古 道 1 3.0 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 拳 頭 姆 自 然 步 道 1 1.3 宜 蘭 縣 三 星 鄉 林 務 局 台 灣 百 條 推 薦 步 道 交 通 與 路 況 位 置 交 通 指 南 路 況 註 記 管 理 單 位 步 道 口 位 於

Více

23 10 18 5 1997 12 1 (1) (7) (16) (25) (35) (37) (44) (48) (51) (54) ( ) (58) (69) (74) (77) (89) (94) (98) (100) (107) (113) (117) (121) (126) " 37 38 ( ) ( ) ( ) ( ) 300 1 500 200 1938 1 30 15 8 1937

Více

LV-N11N.pdf

LV-N11N.pdf NEO 00 0 FS NEO LV PS 00 0 PRESET 0 00 NEO Preset PRESET Preset... 00 NEO 0 NEO... NEO Preset... 0 00 0 00 NEO 00 NEO A A A B A A A B B C LED B C LV-NH HIGH SPEED 0 μs 0 m A B C A A FU-0 F-HA HIGH SPEED

Více

前 言

前  言 目 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 制 订 人 才 培 养 计 划 的 原 则 意 见 ( 修 订 )... 1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 学 计 划 管 理 办 法 ( 修 订 )... 6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 课 程 教 学 大 纲 管 理 规 定 ( 修 订 )... 16 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 学 管 理 规 程... 20

Více

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

证书编号:国环评乙字第2426号

证书编号:国环评乙字第2426号 证 书 编 号 : 国 环 评 乙 字 第 2426 号 山 东 圣 琪 生 物 有 限 公 司 甘 薯 淀 粉 业 生 物 质 废 弃 物 资 源 综 合 利 用 项 目 变 更 报 告 书 ( 送 审 版 ) 济 宁 市 环 境 保 护 科 学 研 究 所 2015 年 11 月 山 东 济 宁 项目名称 甘薯淀粉业生物质废弃物资源综合利用变更项目 文件类型 环境影响报告书 适用的评价范围 一般项目环境影响报告书

Více

1897-1986 2 3 1959 1964 7-83 1966 1969 87-131 1959 1964 1966 1969 1959 1964 1998 2-3 2003 4 5 6 胡 耀 邦 及 其 時 代 121 胡 耀 邦 作 為 曾 經 的 中 共 重 要 領 導 人, 何 以 其

1897-1986 2 3 1959 1964 7-83 1966 1969 87-131 1959 1964 1966 1969 1959 1964 1998 2-3 2003 4 5 6 胡 耀 邦 及 其 時 代 121 胡 耀 邦 作 為 曾 經 的 中 共 重 要 領 導 人, 何 以 其 書 評 李 湘 寧 楊 龍 在 官 方, 關 於 胡 耀 邦 的 史 料 編 撰 ( 傳 記 年 譜 等 ) 受 到 了 極 大 的 限 制 即 使 在 與 胡 有 着 諸 多 交 集 的 中 共 領 導 人 的 傳 記 年 譜 之 中, 與 胡 相 關 的 人 事 也 往 往 被 一 筆 帶 過 或 簡 略 處 理 2014 1915-1989 1965 6 1 1897-1986 2 3 1959

Více

第二章

第二章 坪 盐 通 道 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 初 稿 ) 建 设 单 位 : 深 圳 市 交 通 公 用 设 施 建 设 中 心 评 价 单 位 : 深 圳 市 市 政 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2014 年 07 月 I 目 录 T 前 言...I T 第 一 章 总 论... 1 T1.1 编 制 依 据... 1 T1.2 评 价 目 的 及 评 价 原 则... 6 T1.3

Více

公安机关业务管理与执法实务全书(十三).doc

公安机关业务管理与执法实务全书(十三).doc ................................................ WTO......... I ............... II 12 ! 1991 19 excel word 20 21 12 400 2 2003 1 60 70 1 18 70 2 18 60 3 21 50 4 24 50 5 26 50 1 155 150 2

Více

(Microsoft Word - ec kc\255^\272q\273R\245x27-52.doc)

(Microsoft Word - ec kc\255^\272q\273R\245x27-52.doc) 1 長 者 空 中 進 修 學 院 2009-2010 長 進 課 程 ( 下 學 期 ) (04) 龍 的 傳 說 _ 目 錄 / 備 忘 第 一 課 < 盤 古 開 天 辟 地 > 第 二 課 < 盤 古 化 生 萬 物 > 第 三 課 < 燭 龍 > 第 四 課 < 巨 靈 擘 山 > 第 五 課 < 女 媧 造 人 > 第 六 課 < 女 媧 煉 石 補 天 > 第 七 課 < 伏 羲 女

Více

紅 獅 傳 說 的 漫 畫 封 面 遊 戲 的 世 界 觀 是 發 生 在 黑 魔 法 與 白 魔 法 盛 行 的 時 代, 這 是 個 充 滿 龍 與 騎 士 魔 法 師 與 精 靈 的 神 話 世 界, 有 著 無 數 的 王 公 貴 族, 存 在 著 正 義 與 邪 惡, 以 及 從 歷 史

紅 獅 傳 說 的 漫 畫 封 面 遊 戲 的 世 界 觀 是 發 生 在 黑 魔 法 與 白 魔 法 盛 行 的 時 代, 這 是 個 充 滿 龍 與 騎 士 魔 法 師 與 精 靈 的 神 話 世 界, 有 著 無 數 的 王 公 貴 族, 存 在 著 正 義 與 邪 惡, 以 及 從 歷 史 遊 戲 設 計 學 期 末 報 告 天 堂 Lineage 多 樂 一 甲 4A1K0037 吳 翊 睫 天 堂 是 由 一 部 韓 國 的 熱 門 漫 畫 " 紅 獅 傳 說 " 改 編 而 來 的 韓 國 MMORPG, 故 事 敘 述 被 反 王 奪 權 奪 位 的 特 羅 斯 王 子, 復 國 的 冒 險 歷 程 和 傳 奇 以 下 為 其 中 的 名 言 : 酒 的 誓 約, 酒 醒 後

Více

untitled

untitled 2005...8...8...8...9...10...10...10...10...10...10...10...11...11...11...11...11...11...11...12...12...12...12...12...13...13...13...13...13...13...14...14...14...14...14...15...15...15...15...16...16

Více

./ 0123 455

./ 0123 455 ./ 0123 455 ./ 0/.1 0/2 0 3 0/2 3///41.///.3/ 56 1// 0 1 0/ 2/.///./ ./ 0/ 1/ 223.//. 4 5 6/3 7/3. 4 8 591././ 7 21 :1 01 5 5// :/3 " .. / 0. /.1. / 21. / 3 4.56. 788.947 80.8 81 ./ 0/ 1/ 234 5/4 6 5 0/4.24

Více

64 [ 46 ] (p297) 1924 :? [ 47 ] (p570) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; [ 11 ]; [ 35 ] [ 49 ] [ 32 ] ( ) [ 48 ] (p 425) [ 50 ] (p 670 6

64 [ 46 ] (p297) 1924 :? [ 47 ] (p570) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; [ 11 ]; [ 35 ] [ 49 ] [ 32 ] ( ) [ 48 ] (p 425) [ 50 ] (p 670 6 63 2002 7 ( ) ( 100871) [ ] K262. 81g. 82 [ ] A [ ] 058320214 (2002) 0720063211 ; [ 44 ] (p 202) 12 : ; ; ; : [ 42 ] (p 129 216) [ 11 ] [ 32 ] (1926 11 19 ) 1927 ( ) ; [ 45 ] (p108) [ 43 ] (p 5142515 5222523)

Více

评 价 单 位 : 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司 法 人 代 表 : 徐 立 民 项 目 名 称 : 山 东 金 星 水 环 境 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 净 水 剂 系 列 产 品 项 目 文 件 类 型 : 环 境 影 响 报 告 书 地 址

评 价 单 位 : 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司 法 人 代 表 : 徐 立 民 项 目 名 称 : 山 东 金 星 水 环 境 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 净 水 剂 系 列 产 品 项 目 文 件 类 型 : 环 境 影 响 报 告 书 地 址 环 评 证 书 号 : 国 环 评 证 乙 字 第 2421 号 山 东 金 星 水 环 境 科 技 有 限 公 司 年 产 5000 吨 净 水 剂 系 列 产 品 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 信 息 公 示 版 ) 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司 二 一 六 年 一 月 评 价 单 位 : 潍 坊 市 环 境 科 学 研 究 设 计 院 有 限 公 司

Více

財務委員會 審核二零一六至一七年度開支預算 管制人員的答覆

財務委員會 審核二零一六至一七年度開支預算 管制人員的答覆 索 引 財 務 委 員 會 審 核 二 零 一 六 至 一 七 年 度 開 支 預 算 管 制 人 員 的 答 覆 局 長 : 保 安 局 局 長 節 會 議 綜 合 檔 案 名 稱 :SB-2-c1.docx 答 覆 編 號 問 題 編 號 委 員 姓 名 總 目 綱 領 SB156 1823 陳 恒 鑌 70 (1) 入 境 前 管 制 SB157 719 陳 鑑 林 70 (4) 個 人 證

Více

附件

附件 附 件 晋 陕 豫 黄 河 金 三 角 区 域 合 作 规 划 2014 年 4 月 目 录 前 言... 1 第 一 章 合 作 背 景... 2 第 一 节 发 展 基 础... 2 第 二 节 重 大 意 义... 3 第 二 章 总 体 思 路... 3 第 一 节 指 导 思 想... 3 第 二 节 基 本 原 则... 4 第 三 节 战 略 定 位... 5 第 四 节 发 展 目

Více

99710b45zw.PDF

99710b45zw.PDF 1 2 1 4 C && Zn H H H H H Cl H O H N H H H CH C H C H 3 2 5 3 7 H H H H CH 3 C2H 5 H H H O H H O K K O NO 2 H O NO 2 NO O 2 C2H5 H O C2H5 C H O C2H3 2 5 H H H O H H O 1826 O

Více

中共贺州市委员会

中共贺州市委员会 贺 州 市 加 强 宣 传 思 想 文 化 人 才 队 伍 建 设 签 约 制 暂 行 办 法 为 了 逐 步 解 决 当 前 贺 州 新 闻 写 作 播 音 主 持 记 者 编 辑 媒 体 运 营 文 艺 创 作 文 化 创 意 产 业 等 方 面 人 才 紧 缺 制 约 我 市 宣 传 思 想 文 化 工 作 和 文 化 产 业 发 展 滞 后 等 问 题, 根 据 自 治 区 党 委 自 治

Více

關懷生命、永續經營

關懷生命、永續經營 桃 園 縣 蘆 竹 鄉 公 所 出 國 報 告 提 要 出 國 報 告 名 稱 : 桃 園 縣 蘆 竹 鄉 公 所 101 年 度 大 陸 地 區 殯 葬 文 化 設 施 觀 摩 考 察 頁 數 37( 含 封 面 ) 含 附 件 : 是 否 出 國 計 畫 主 辦 機 關 : 桃 園 縣 蘆 竹 鄉 公 所 聯 絡 人 : 江 婉 玉 電 話 :3520000 轉 405 e-mail:tiffiny@mail.luchu.gov.tw

Více

优合会计考点直击卷子之财经法规答案——第八套

优合会计考点直击卷子之财经法规答案——第八套 原 题 导 航 基 础 第 一 套 第 1 题 参 考 答 案 : C 试 题 评 析 : 在 社 会 主 义 市 场 经 济 条 件 下, 会 计 的 对 象 是 社 会 再 生 产 过 程 中 主 要 以 货 币 表 现 的 经 济 活 动 第 2 题 参 考 答 案 :B 试 题 评 析 : 在 权 责 发 生 制 下, 本 期 售 货 尚 未 收 到 销 售 货 款 属 于 当 期 收 入

Více

4 (QN )? m O i? :i I? +a% 3 1'. U li g ffl o ffl E ffl "I H 21 H i q ffl s E$" ffl "1 e'5 o m 4 ).ffl?os- ou>'a?o 'co- Ing M'::l: " 5a!. l(j r?i?-i

4 (QN )? m O i? :i I? +a% 3 1'. U li g ffl o ffl E ffl I H 21 H i q ffl s E$ ffl 1 e'5 o m 4 ).ffl?os- ou>'a?o 'co- Ing M'::l:  5a!. l(j r?i?-i ( ) : I +% 3 1'. U "I 21 q $" '5 ). - ' 'c- I '::: " 5. (j -j (11 R kt. j.5 5()() q ' :: B : :}(, d, *. [I,. C/' -S) )-+ jq - 5 C 3;5 )p ' " ).. "- --- :C f " =h (L I C) " % )-5, = = ::I * ( -= ' "6 *

Více

︻南區中小學科學教育輔導工作計畫︼詳細計畫及說明書

︻南區中小學科學教育輔導工作計畫︼詳細計畫及說明書 國 小 低 中 高 年 級 數 學 繪 本 教 學 活 動 設 計 彙 整 高 雄 市 博 愛 國 小 洪 雪 芬 陳 妙 菁 陳 香 珍 項 次 年 級 數 學 向 度 主 題 繪 本 運 用 1 高 年 級 幾 何 : 橢 圓 的 認 識 橢 圓 橢 圓 2 高 年 級 幾 何 : 對 稱 對 稱 什 麼 是 對 稱 3 高 年 級 數 與 量 : 測 量 黃 金 比 例 之 美 原 來 我 最

Více

第一章 前言

第一章  前言 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1 2 3 110 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 111 1 2 3 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 () () 124 125 126

Více

关于推介发布秸秆“五料化”利用技术的通知

关于推介发布秸秆“五料化”利用技术的通知 附 件 秸 秆 五 料 化 利 用 技 术 一 秸 秆 肥 料 化 利 用 技 术 1.1 秸 秆 直 接 还 田 技 术 1.1.1 秸 秆 机 械 混 埋 还 田 技 术 秸 秆 机 械 化 混 埋 还 田 技 术, 就 是 用 秸 秆 切 碎 机 械 将 摘 穗 后 的 玉 米 小 麦 水 稻 等 农 作 物 秸 秆 就 地 粉 碎, 均 匀 地 抛 撒 在 地 表, 随 即 采 用 旋 耕

Více

試料分解と目的元素精製法_2010日本分析化学会

試料分解と目的元素精製法_2010日本分析化学会 H2007T(10:3011:00) ICPAES,ICPMS 22416 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100419kouhyou_1.pdf http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100419kouhyou_1.pdf 2010-07-28 Cd0.4 ppm232 * CODEX STAN 193-1995, Rev.3-2007 Web

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EA1B6BDCCCAA6D7CAB8F1CCF5C0FDA1B72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EA1B6BDCCCAA6D7CAB8F1CCF5C0FDA1B72E646F63> 教 师 资 格 考 试 资 料 汇 编 目 录 1. 教 师 资 格 条 例...1 2. 教 师 资 格 条 例 实 施 办 法...5 3. 中 小 学 教 师 资 格 考 试 暂 行 办 法...9 4. 中 小 学 教 师 资 格 定 期 注 册 暂 行 办 法...13 5. 中 小 学 和 幼 儿 园 教 师 资 格 考 试 标 准 ( 试 行 )...16 6. 全 国 教 师 资 格

Více

或 者 不 符 合 法 定 形 式 的, 应 当 一 次 书 面 告 知 申 请 人 需 要 补 正 的 全 部 内 容 对 不 符 合 条 件 的, 应 当 书 面 告 知 理 由 车 辆 管 理 所 应 当 将 法 律 行 政 法 规 和 本 规 定 的 有 关 办 理 机 动 车 驾 驶 证

或 者 不 符 合 法 定 形 式 的, 应 当 一 次 书 面 告 知 申 请 人 需 要 补 正 的 全 部 内 容 对 不 符 合 条 件 的, 应 当 书 面 告 知 理 由 车 辆 管 理 所 应 当 将 法 律 行 政 法 规 和 本 规 定 的 有 关 办 理 机 动 车 驾 驶 证 中 华 人 民 共 和 国 公 安 部 令 第 123 号 修 订 后 的 机 动 车 驾 驶 证 申 领 和 使 用 规 定 已 经 2012 年 8 月 21 日 公 安 部 部 长 办 公 会 议 通 过, 现 予 发 布, 自 2013 年 1 月 1 日 起 施 行, 第 五 章 第 四 节 自 发 布 之 日 起 施 行 公 安 部 部 长 孟 建 2012 年 9 月 12 日 机 动

Více

附 件 : 湖 北 省 会 计 人 员 继 续 教 育 实 施 办 法 第 一 条 为 规 范 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作, 加 强 持 有 会 计 从 业 资 格 证 书 人 员 ( 以 下 简 称 会 计 人 员 ) 继 续 教 育 的 管 理, 推 进 全 省 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作 科 学 化 规 范 化 信 息 化, 培 养 造 就 高 素 质 的 会 计 队

Více

2016 28 2016 2013 50 2013 69 2016 2016 10 2016 1 2016 24 2016 1 2016 2016 7 1 2017 6 30 1 2016 2 2012 17 2016 2016 24 2016 1 2016 1 2016 1 2016 1 2016 2016 24 2016 24 2016 24 24 12 2016 CN 24 24 12 2016

Více

<4D F736F F D20BAA3D0E3C2B7D1D3B3A4B6CED2BBC6DAA3A8C4CFBFC6C9EEDBDAD2BDD4BAD2BBC6DA7EBAFEB1F5CEF7C2B7A3A9B9A4B3CCCFEEC4BFBFA2B9A4BBB7BEB3B1A3BBA4D1E9CAD5B5F7B2E9B1A8B8E6A3A8B9ABCABEB8E5A3A9>

<4D F736F F D20BAA3D0E3C2B7D1D3B3A4B6CED2BBC6DAA3A8C4CFBFC6C9EEDBDAD2BDD4BAD2BBC6DA7EBAFEB1F5CEF7C2B7A3A9B9A4B3CCCFEEC4BFBFA2B9A4BBB7BEB3B1A3BBA4D1E9CAD5B5F7B2E9B1A8B8E6A3A8B9ABCABEB8E5A3A9> 1.1 前 言 第 一 章 总 论 海 秀 路 延 长 段 工 程 位 于 宝 安 区 新 安 街 道 内, 呈 西 北 - 东 南 走 向, 西 侧 起 点 处 接 新 建 的 新 安 一 路, 东 侧 终 点 处 接 湖 滨 西 路, 该 路 段 为 II 级 次 干 道, 全 长 约 674.191m 海 秀 路 延 长 段 前 200m 为 改 扩 建, 后 470m 为 新 建, 道 路

Více

1

1 国 环 评 乙 字 第 2301 号 名 峰 制 药 中 药 提 取 制 剂 生 产 基 地 及 阿 尔 兹 海 默 病 研 发 中 心 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 编 制 单 位 : 九 江 市 环 境 科 学 研 究 所 建 设 单 位 : 云 南 名 峰 制 药 有 限 公 司 编 制 时 间 : 二 〇 一 五 年 八 月 目 录 1 总 则...1 1.1

Více

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄 天 主 教 永 年 高 級 中 學 綜 合 高 中 課 程 手 冊 目 錄 壹 學 校 背 景. 貳 教 育 理 念 與 教 育 目 標. 3 一 規 劃 理 念...3 二 教 育 目 標...3 參 畢 業 要 求. 5 一 總 學 分 數...5 二 必 選 修 學 分 數...5 三 必 須 參 加 活 動...9 四 成 績 評 量 方 式...9 肆 課 程 概 述.. 9 一 課 程

Více

中餐烹調丙級95.6.27.doc

中餐烹調丙級95.6.27.doc 076029103013 92 12 2 93 3 9 93 9 7 93 10 22 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...26...32...34 3 6 6 6 () 6 () () () () () 1 () () () () 2 () 1 () 2 3 07602-910301 ( ) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Více

中餐烹調乙級940930.doc

中餐烹調乙級940930.doc 076029102013 93 3 9 93 9 7 94 3 14 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...6...9...11...17 4 7 7 7 () 6 () () () () () 1 2 1 2 3 07602-910201 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 07602-910202 1. 2. 3. 5 07602-910203 1. 2. 3. 4.

Více

c115-0804019.pm

c115-0804019.pm 上 海 廣 播 電 台 業 的 接 管 與 改 造 杜 英 1949 年, 上 海 是 多 種 文 化 力 量 發 揮 宣 傳 功 能 的 場 域 伴 隨 新 政 權 的 建 立, 解 放 日 報 上 海 人 民 廣 播 電 台 ( 以 下 簡 稱 上 海 人 民 電 台 ) 等 官 方 輿 論 工 具 進 駐 其 間 並 佔 據 中 心 位 置 這 些 新 興 的 傳 媒 難 以 迅 速 扭 轉

Více

Microsoft Word - 農業發展局

Microsoft Word - 農業發展局 桃 園 縣 議 會 第 17 屆 第 7 次 定 期 會 桃 園 縣 政 府 農 業 發 展 局 工 作 報 告 報 告 人 : 曾 榮 鑑 局 長 中 華 民 國 102 年 4 月 目 錄 前 言 P3 壹 現 階 段 重 要 工 作 執 行 情 形 P4 一 農 務 工 作 二 植 物 保 護 工 作 三 漁 牧 工 作 四 輔 導 工 作 五 農 地 管 理 工 作 六 動 物 防 疫 工

Více

Untitled

Untitled 2012 77 () 30"" 1 300"" 100 80 2010-2020 2 1. 1 1 7 0 12 ( 3 1 30 " 0 4 - 5 2 (300 ( ) 6 ( 7 , 8 1 9 10 ( 11 -12 - 1 ( 1 13 1 0 7 1 14 1 0 0 15 0 II 5 0 16 - 17 18 1 19 20 21 1- 22 3 (100 23 - V I 1 24

Více

穨飲食與養老_決定版_.PDF

穨飲食與養老_決定版_.PDF 1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89

Více

《捕捉儿童敏感期》

《捕捉儿童敏感期》 捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具

Více

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋 學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊

Více

untitled

untitled 1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落

Více

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33 附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分

Více

untitled

untitled AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119

Více

untitled

untitled 1 / 207 ...8 1...8 2...11 3...11...15 1...15 2...16 3...19 ---...22 1...22 2...23 3...24 4...26 5...30 6...34...37 1...37 2...37 3...38...39 1...39 2...44...48 1...48 2...50 2 / 207 ...51 1...52 2...53

Více

Microsoft Word - 长安大学.doc

Microsoft Word - 长安大学.doc 长 安 大 学 805 管 理 学 全 套 考 研 资 料 ... 2 长 安 大 学 803 道 路 工 程 全 套 考 研 资 料 ... 2 长 安 大 学 802 结 构 设 计 原 理 全 套 考 研 资 料 ... 3 长 安 大 学 806 汽 车 理 论 全

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20342EB160A8A3A4DEB05FB0A9BDE8B2A8C350AF67AABAAF66A65DA4CEA8BEAA76AA6B2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20342EB160A8A3A4DEB05FB0A9BDE8B2A8C350AF67AABAAF66A65DA4CEA8BEAA76AA6B2E646F63> 常 見 引 起 骨 質 疏 鬆 症 的 病 因 及 防 治 法 林 園 中 醫 診 所 林 文 彬 一 前 言 骨 質 疏 鬆 症 已 不 再 是 中 老 年 人 的 專 利, 根 據 多 項 調 查 顯 示, 越 來 越 多 的 年 輕 人 骨 質 健 康 已 亮 起 紅 燈, 而 且 有 許 多 疾 病 或 原 因 會 引 起 骨 質 疏 鬆 症 中 醫 把 骨 質 疏 鬆 症 歸 屬 骨 痿

Více

综合26

综合26 ............... ( )... ( )...... ........................... ........................ ........................ .............................. .............................. 22... 1998... ( )...............

Více

Microsoft Word - SONGSHI《宋詩一百首》.doc

Microsoft Word - SONGSHI《宋詩一百首》.doc 宋 詩 一 百 首 1 柳 開 塞 上 2 王 禹 稱 寒 食 3 王 禹 稱 村 行 4 王 禹 稱 春 居 雜 興 二 首 6 王 禹 稱 前 賦 喜 而 作 詩, 聊 以 自 賀 7 寇 准 春 日 登 樓 懷 舊 8 寇 准 柳 9 楊 億 無 題 10 楊 億 淚 11 林 逋 山 園 小 梅 12 林 逋 山 中 寄 招 葉 秀 才 13 林 逋 孤 山 寺 瑞 上 人 房 寫 望 14

Více

6寸PDF生成工具

6寸PDF生成工具 第 六 章 心 惊 胆 颤 过 日 子 离 职 前 一 天, 我 在 国 泰 大 厦 乘 电 梯 下 楼 时, 那 位 自 从 相 识 后 跟 我 很 要 好 的 电 梯 管 理 员 偷 偷 儿 地 提 醒 我 要 小 心, 因 为 我 在 日 本 宪 兵 队 办 事 处 的 档 案 已 经 被 取 了 出 来, 当 局 对 我 特 别 注 意 我 不 寒 而 栗, 心 想 究 竟 是 什 么 事

Více

中央一号文件

中央一号文件 目 录 基 本 知 识... 1 什 么 是 中 央 一 号 文 件... 1 什 么 是 2016 年 中 央 一 号 文 件?... 1 2016 年 一 号 文 件 主 旨... 1 2016 一 号 文 件 的 主 要 内 容 有 哪 些?... 2 文 件 的 重 要 意 义... 3 高 层 声 音... 3 习 近 平 三 农 观 : 中 国 富 强 必 须 要 农 民 富 强...

Více

2011年党风廉政信息(第二十三辑)

2011年党风廉政信息(第二十三辑) 2015 年 党 风 廉 政 信 息 ( 第 二 十 六 辑 ) 信 息 一 : 王 岐 山 在 陕 西 调 研 时 强 调 : 坚 持 纪 严 于 法 实 现 纪 法 分 开 推 进 全 面 从 严 治 党 制 度 创 新 信 息 二 : 侯 长 安 人 民 日 报 撰 文 : 纪 检 工 作 须 树 立 正 确 政 绩 观 信 息 三 : 推 动 国 有 企 业 从 严 治 党 之 一 全 面

Více