OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY"

Transkript

1 OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg... 2 OP 3/2009 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu ( 10 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů)... 5 OP 5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu... 6 OP 6/2009 Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 8

2 OP 1/2009 Strana 1 Opatření představenstva Komory č. 1 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař ve znění OP1/2013 a OP6/ Zařazení do základní odborné přípravy Člen Komory vyplní a doručí přihlášku k zařazení do základní odborné přípravy Kanceláři Komory. Kancelář Komory uchazeče písemně informuje o dni jeho zařazení. Uchazeč obdrží Doklad o odborném vzdělávání zubního lékaře, do kterého zaznamenává účast na vzdělávacích akcích, dále obdrží seznam předepsaných témat a seznam výkonů a výrobků. 2. Průběh základní odborné přípravy a) Teoretická příprava Přednášky, semináře, e-learningové a praktické kurzy s uvedenými tématy organizované Komorou, odbornými společnostmi a stomatologickými klinikami (dle nabídky a označení v příloze časopisu LKS). Teoretická příprava je zaznamenávána a potvrzována do Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře. Předepsaná témata: 1. Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu 2. Prevence parodontopatií a základy parodontologie 3. Výplně v záchovné stomatologii - ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetických výplní 4. Výplně v záchovné stomatologii - ošetření postranního úseku chrupu 5. Endodoncie, včetně postendodontického ošetření 6. Přehled orofaciální patologie v dětském věku, vývojové a získané anomálie zubních tkání 7. Fixní protetika a materiály pro fixní protetiku 8. Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku 9. Chirurgie v praxi zubního lékaře 10. Ošetření rizikového pacienta, fokální infekce, základy farmakologie v praxi zubního lékaře 11. Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe 12. Komunikace s pacientem a etika 13. Hygienické předpisy 14. Zobrazovací metody a radiologická hygiena 15. Náhlé příhody a kardiopulmonální resuscitace v praxi zubního lékaře 16. Prevence zubního kazu v dočasné a smíšené dentici. Ošetření dočasné dentice Doporučená témata: 1. Onkologické minimum 2. Úrazy zubů 3. Ortodontické minimum 4. Zásuvné spoje a hybridní náhrady b) Praktická příprava Praktická příprava probíhá zejména pod odborným vedením konzultanta. Její nezbytnou součástí je splnění požadavků dle seznamu výkonů a výrobků, které jsou zaznamenávány uchazečem a potvrzovány konzultantem. Profesní zkouška Profesní zkouška probíhá dle Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, 7, odst. 1. Předložená zdravotnická dokumentace obsahuje: 3x vstupní komplexní vyšetření pacienta s kariesním nebo špatně ošetřeným chrupem zahrnující RTG dokumentaci (bite-wing, OPG eventuálně status), plán ošetření a kontrola výsledku ošetření RTG po 1 roce. 3x endodoncie - kompletně dokumentovaná - zahrnující RTG před, v průběhu a po ošetření 3x postendodontické ošetření - dokumentovaná RTG před a po ošetření. 3x kompletní dokumentace pacienta s parodontopatií zahrnující mimo jiné vyšetření parodontu pomocí indexů, RTG, úroveň hygieny a stanovení diagnosy. Stanovení terapeutického plánu a kontrola po 1 roce dokumentovaná RTG. 3x fixní protetika dokumentace zahrnující vyšetření dokumentované RTG, návrh protetické terapie, sádrový model preparovaných pilířů včetně protiskusu bez zásahu laboranta, kontrolní RTG po nasazené protetické práci. 3x snímatelná protetika částečná snímatelná náhrada - dokumentace zahrnující preprotetické vyšetření dokumentované RTG, studijní modely obou čelistí před provedením protetické práce včetně mezičelistních vztahů. 3x dokumentace ošetření dítěte se smíšeným chrupem zahrnující vyšetření dokumentované RTG a plán léčby. Po ukončení profesní zkoušky zkušební komise posoudí, zda uchazeč prokázal potřebné znalosti a rozhodne o výsledku prospěl nebo neprospěl. Potvrzení o výsledku profesní zkoušky obdrží uchazeč ihned po jejím ukončení. Profesní zkoušku lze opakovat nejdříve po uplynutí 6 měsíců. Zkušební komise Zkušební komise se skládá minimálně ze 3 členů. Členy zkušební komise jmenuje pověřený pracovník Kanceláře Komory ze seznamu zubních lékařů, který schvaluje představenstvo Komory. Opatření představenstva Komory č. 1 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař

3 OP 2/2009 Strana 2 Opatření představenstva Komory č. 2 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg ve znění OP4/ Zařazení do rozšířené odborné přípravy Základní podmínkou pro zařazení člena Komory do rozšířené odborné přípravy je: a) absolvování základní odborné přípravy v trvání nejméně 24 měsíců nebo b) platné Osvědčení odbornosti. Uchazeč požádá o zařazení do rozšířené odborné přípravy Vzdělávací středisko Komory. Obdrží Doklad o odborném vzdělávání zubního lékaře, do kterého zaznamenává účast na vzdělávacích akcích, dále obdrží sylabus obsahující teoretickou a praktickou náplň rozšířené odborné přípravy, seznam Komorou akreditovaných pracovišť a seznam členů Komory způsobilých k činnosti odborného konzultanta. Uchazeč si zvolí odborného konzultanta a uzavře s ním dohodu. Jméno konzultanta oznámí Vzdělávacímu středisku Komory. 2. Průběh rozšířené odborné přípravy: Rozšířená odborná příprava je vedena dle příslušných náplní rozšířené odborné přípravy dle tohoto opatření v následujících formách: a) Teoretická příprava Přednášky, semináře a e-learningové kurzy s předepsanými tématy organizované Komorou, odbornými společnostmi a stomatologickými klinikami (dle nabídky a označení v příloze časopisu LKS). Teoretická příprava je zaznamenávána a potvrzována do Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře. b) Praktická příprava Odborné stáže, studijní pobyty a praktické kurzy na Komorou akreditovaných pracovištích. Praktická příprava probíhá v rozsahu minimálně 20 pracovních dnů. Praktická příprava je zaznamenávána a potvrzována do Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře. Posledních 5 dní přípravy (závěrečná stáž) musí probíhat na akreditovaném pracovišti typu I., které vydá protokol obsahující vyjádření o tom, že uchazeč získal teoretické znalosti a praktické dovednosti v odpovídajícím rozsahu činnosti a jednoznačné vyjádření o úspěšném či neúspěšném absolvování závěrečné stáže. V případě, že akreditované pracoviště nepotvrdí úspěšné absolvování závěrečné stáže, může uchazeč požádat o svolání odborného pohovoru, jehož součástí může být i praktická zkouška. c) Individuální příprava Ošetřování pacientů na vlastním pracovišti za odborné pomoci odborného konzultanta. Součástí přípravy je samostudium literatury a periodik. Odborný konzultant Způsobilost odborného konzultanta - Odborným konzultantem se může stát člen Komory, který splňuje podmínky 19 odst. 2 ŘCVZL Výběr odborného konzultanta - Uchazeč o zařazení do rozšířené odborné přípravy si vybere odborného konzultanta ze členů Komory způsobilých vykonávat tuto činnost. Jejich seznam vede Komora v rámci svého informačního systému. - Změna odborného konzultanta během trvání rozšířené odborné přípravy se řídí stejnými pravidly jako výběr. Náplň činnosti odborného konzultanta - náplní činnosti je odborná pomoc zubnímu lékaři v individuální přípravě formou konzultace na podkladě zdravotní dokumentace nebo za účasti pacienta na pracovišti lékaře v přípravě nebo na pracovišti konzultanta. - jeden odborný konzultant může poskytovat odbornou pomoc více zubním lékařům 3. Ukončení rozšířené odborné přípravy Po splnění podmínek stanovených pro rozšířenou odbornou přípravu se postupuje dle Řádu Komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, 13. Náplň rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař parodontolog a) Předepsaná témata pro teoretickou přípravu 1. Anatomie parodontu, klinické aplikace, gingivální tekutina, přirozené obranné mechanizmy. 2. Mikrobiální povlak, složení, vývoj, obranné mechanizmy parodontu, biofilmy. 3. Etiopatogeneze gingivitidy a parodontitidy, mikrobiální a imunologické aspekty. 4. Klasifikace onemocnění parodontu. Onemocnění gingivy, parodontitida, gingivální recesy. Klinický a rtg obraz, diagnostika, vyšetření. 5. Iniciální fáze léčby parodontitidy, organizace, nástroje, přístroje. Kyretáž, odontoplastika, ošetření povrchu kořene. 6. Chemoterapie parodontitidy. Pulpoparodontální problém. Postižení furkací, ortodontická léčba u parodontologických pacientů. Traumatická artikulace. Dlahování v parodontologii. 7. Chirurgické metody ošetření parodontu, zásady, dělení operací, nutné vybavení, indikace, šicí materiály, obvazy. Lalokové operace. 8. Mukogingivální chirurgie (rekonstrukční chirurgie parodontu), indikace, metody, provedení. Principy a uplatnění řízené tkáňové regenerace v parodontologii. Nové poznatky, techniky, materiály používané pro tyto postupy. 9. Genetický podklad parodontopatií, úvod do genetiky a metodik molekulární biologie. Opatření představenstva Komory č. 2 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg

4 OP 2/2009 Strana 3 b) Předepsaná témata pro praktickou přípravu 50 subgingiválních ošetření 10 samostatně provedených frenulektomií či výkonů mukogingivální chirurgie 10 operací s odklopením mukoperiostu 5 výkonů řízené tkáňové regenerace samostatně či jako asistující 10 komplexních samostatně provedených vyšetření u pacientů s parodontitidou, stanovit a realizovat léčebný plán, u třech dokumentovat i protetické ošetření. Záznam stavu parodontu před a po ošetření včetně rtg. Vhodná je fotodokumentace. Záznamy o těchto pacientech spolu s potvrzením o provedení výše jmenovaných výkonů předloží uchazeč při závěrečné stáži na pracovišti s akreditací I. Náplň rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař pedostomatolog Předepsaná témata pro teoretickou a praktickou přípravu: 1. Prevence zubního kazu a parodontopatií v dětském věku. 2. Poruchy vývoje a mineralizace tvrdých zubních tkání a orofaciální oblasti. 3. Zásady komunikace s dítětem, právní aspekty ošetření dětí. 4. Ošetřování nespolupracujících dětí, medikace při ošetření dětí. 5. Zásady,strategie a způsob ošetření dočasné dentice. 6. Zásady,strategie a způsob ošetření smíšené dentice. 7. Úrazy zubů v dočasné a stálé dentici, ošetření zubů s nedokončeným vývojem. Náplň rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař stomatochirurg Předepsaná témata pro teoretickou a praktickou přípravu: 1. Pracoviště, vyšetření pacienta, obecné chirurgické postupy a přístupy ve stomatochirurgii, anestézie, hojení rány a pooperační péče ve stomatochirurgii. 2. Chirurgie zubních retencí - vývoj zubu, erupce a její poruchy, vývojové cysty, spolupráce s ortodontistou, tunelizace, chirurgická extrakce, transplantace. 3. Chirurgie parodontu, ústní sliznice a jazyka včetně onkologie. 4. Slinné žlázy - fyziologie, patologie, retenční cysty, vyšetřovací metody, chirurgie sialolitů a malých slinných žlázek. 5. Traumatologie zubů, úst a čelistí. 6. Preprotetická chirurgie, chirurgie kostních defektů. 7. Dentální implantologie. 8. Pacient s celkovým onemocněním v ordinaci stomatochirurga. 9. Bolestivé stavy v orofaciální oblasti, neurologické komplikace stomatochirurgického ošetření, problematika poruch TM kloubu. 10. Kolemčelistní záněty. Rozsah odborné činnosti praktický zubní lékař parodontolog Parodontolog provádí vyšetření, diagnostiku a kompletní léčbu parodontopatií a bezprostředně navazuje na vyšetření a konzervační léčbu parodontu praktickým zubním lékařem. 1. Komplexní vyšetření parodontu indexy v parodontologii stav gingivy sondáž hloubky parodont. sulků a furkací, recesy, ztráta attachmentu pohyblivost zubů, artikulační poměry, anatomické poměry přilehlých měkkých tkání vyhodnocení RTG statusu, OPG 2. Stanovení diagnozy, sestavení individuálního léčebného plánu 3. Konzervatívní léčba parodontopatií instruktáž správné hygieny a motivace pacienta odstranění zubního kamene a dalších lokálních zdrojů poškození subgingivální ošetření parodontu 4. Chirurgické ošetření parodontu resektivní a regenerační zákroky korekce nevhodných anatomických poměrů přilehlých měkkých tkání plastická korekce indikovaných obnažených kořenů a léčba pokročilé periimplantitis 5. Fixace a protetická sanace chrupu s oslabeným parodontem posouzení nutnosti zhotovení dlahy, jejího typu, způsobu provedení kvalifikovaný odhad prognózy pilířů konzultační činnost ve smyslu doporučení kompletní protetické sanace 6. Interdisciplinární spolupráce parodontolog spolupracuje s praktickým zubním lékařem, protetikem, ortodontistou, stomatochirurgem i implantologem, podílí se významně na vyhledávání možných zdrojů fokální infekce. 7. Onemocnění sliznic dutiny ústní vyšetření sliznic, diferenční diagnostika, správně provedená diagnóza excize slizniční léze, léčba základních onemocnění a orientace v problematice dynií interdisciplinární spolupráce s ORL, dermatologem, internistou, psychiatrem, imunologem Rozsah odborné činnosti praktický zubní lékař pedostomatolog 1. Poradenství v oblasti prevence zubního kazu a parodontopatií s ohledem na věk dítěte. 2. Nácvik používání pomůcek orální hygieny a prevence s ohledem na věk dítěte. 3. Vyšetření stavu chrupu a dutiny ústní, posouzení růstu a vývoje orofaciální oblasti s ohledem na věk dítěte. 4. Stanovení léčebného plánu ošetření dočasné, smíšené a stálé dentice. 5. Ošetření dočasné, smíšené a stálé dentice konzervační, chirurgické, protetické. 6. Vyšetření a diagnostika parodontopatií v dětském věku. Opatření představenstva Komory č. 2 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg

5 OP 2/2009 Strana 4 7. Ošetření úrazů tvrdých zubních tkání a závěsného aparátu v dočasné i stálé dentici. 8. Základní vyšetření a diagnostika ortodontických anomálií. 9. Konzultační činnost pro PZL při ošetřování dětských pacientů. 10. Ošetření dětských handicapovaných pacientů v premedikaci, analgosedaci a celkové anestezii. Rozsah odborné činnosti praktický zubní lékař stomatochirurg Stomatochirurg provádí diagnostiku a léčbu orálních vad a patologických stavů v rámci odborné způsobilosti chirurgicky erudovaného zubního lékaře. 1. Dentoalveolární chirurgie Zubní extrakce Chirurgie zubních retencí Periapikální chirurgie Chirurgie odontogenního zánětu Chirurgie čelistních cyst Remodelační chirurgie alveolární kosti Patologické stavy čelistní dutiny odontogenního původu 2. Orální traumatologie Dentoalveolární trauma Konzervativní léčba nekomplikovaných čelistních traumat Nekomplikovaná poranění měkkých tkání ústní dutiny Primární ošetření komplikovaných čelistních traumat Konziliární traumatologická služba 3. Chirurgie měkkých tkání a adnex dutiny ústní Vestibulární plastiky Orální tkáňové posuny a přenosy Gingivální chirurgie Chirugie malých slinných žláz a diagnostika a konzervativní léčba patologických stavů velkých slinných žláz Chirurgie benigních lézí ústní dutiny Diagnostika orálních malignit 4. TM poruchy diagnostika a konzervativní léčba TM poruch 5. Chirurgické ošetřování rizikového pacienta konziliární služba chirurgická sanace ložisek fokální infekce spolupráce s praktickým lékařem a odbornými lékaři Opatření představenstva Komory č. 2 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg

6 OP 3/2009 Strana 5 Opatření představenstva Komory č. 3 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu ( 10 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů) 1. Typy akreditací a) Akreditace typu I.: Udělením akreditace typu I. se získává oprávnění k: uskutečňování rozšířené odborné přípravy v příslušném rozsahu činnosti, realizaci závěrečné stáže a vydání protokolu obsahujícího vyjádření o teoretických znalostech a praktických dovednostech uchazeče a jednoznačné vyjádření o úspěšném či neúspěšném absolvování závěrečné stáže, uskutečňování odborných stáží v rámci kreditního systému. b) Akreditace typu II.: Udělením akreditace typu II. se získává oprávnění k: uskutečňování rozšířené odborné přípravy v příslušném rozsahu činnosti, uskutečňování odborných stáží v rámci kreditního systému. 2. Akreditační řízení a) Žádost o akreditaci Zdravotnické zařízení požádá o udělení akreditace podáním žádosti (ČSK/74/00) Kanceláři Komory. Součástí žádosti jsou přílohy, které dokládají splnění podmínek daných tímto opatřením. b) Akreditační komise Akreditační komisi ve složení pověřený zástupce vzdělávacího střediska, zástupce skupiny pro vzdělávání představenstva Komory, zástupce příslušné odborné společnosti, jmenuje představenstvo Komory na dobu jeho funkčního období. Akreditační komise projedná žádost a vypracuje písemné stanovisko s návrhem na udělení nebo zamítnutí akreditace typu I. nebo II., které předloží nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti představenstvu Komory. c) Udělení akreditace Představenstvo Komory rozhodne na nejbližším zasedání po doručení písemného stanoviska o udělení příslušné akreditace nebo zamítnutí žádosti. Akreditace typu I., II. se uděluje na dobu určitou, zpravidla pěti let, o podmínkách akreditace je uzavřena písemná dohoda. d) Odejmutí akreditace představenstvo Komory akreditaci odejme: na vlastní žádost akreditovaného pracoviště, pokud akreditované pracoviště nesplňuje podmínky pro získání akreditace. e) Seznam akreditovaných zařízení je veden Kanceláří Komory. 3. Podmínky pro získání a) Zdravotnické zařízení určí zubního lékaře odpovědného za rozšířenou odbornou přípravu a spolupráci s Kanceláří Komory, který: je držitelem platného příslušného Osvědčení odbornosti nebo uznávaným odborníkem v oboru, má minimálně 5 let praxe v příslušném rozsahu činnosti, splňuje obecné podmínky dle 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, není zubním lékařem odpovědným za rozšířenou odbornou přípravu na jiném akreditovaném pracovišti, je povinen být přítomen na akreditovaném pracovišti po celou dobu, po kterou zde probíhá rozšířená odborná příprava. b) Věcné a technické vybavení pracoviště je zajištěno minimálně: instrumentáriem a materiály standardně používanými při diagnostických postupech, jejichž nácvik je předmětem rozšířené odborné přípravy, prostředky pro řešení náhlých příhod v ordinaci, dostupným zubním RTG v budově. Zajištění dostupnosti se dokládá písemným prohlášením vlastníka zubního RTG. dostupným OPG; od se vyžaduje dostupné OPG v budově. Zajištění dostupnosti se dokládá písemným prohlášením vlastníka OPG. výpočetní technikou a internetovým připojením vhodnými didaktickými pomůckami U akreditovaného pracoviště typu I. je dále podmínkou: chirurgický sál odborná knihovna c) Zdravotnické zařízení dále doloží informace o rozsahu poskytované zdravotní péče, sylabus teoretické i praktické výuky a další informace uvedené v žádosti o akreditaci. d) Zdravotnické zařízení se zaváže informovat Kancelář Komory o stážích, které organizuje, a o jejich účastnících, vést protokol, který bude obsahovat hodnocení teoretických znalostí i praktických dovedností každého účastníka stáže, zajistit konání hodnotícího pohovoru každého účastníka závěrečné stáže se zubním lékařem odpovědným za rozšířenou odbornou přípravu, úspěšným absolventům vydávat písemný doklad o jejím absolvování. Toto Opatření představenstva Komory bylo schváleno představenstvem Komory dne a nabývá účinnosti dnem Opatření představenstva Komory č. 3 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu ( 10 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů)

7 OP 5/2009 Strana 6 Opatření představenstva Komory č. 5 o registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu ve znění OP1/2012, OP3/2013 a OP5/2013 Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle 12 odst. 1 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů způsob registrace vzdělávacích akcí v systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaném Českou stomatologickou komorou a požadavky na jejich odbornou kvalitu. podání žádosti zveřejnění informace v příloze časopisu LKS před konáním vzdělávací akce zajistit. Výše paušální úhrady za služby spojené s registrací pro pořadatele, který je fakultou veřejné vysoké školy s pregraduální výukou zubních lékařů anebo ústavem takové fakulty či vysoké školy, je 1.000,- Kč bez DPH. 6. Vzdělávací akci konanou v zahraničí lze zaregistrovat pouze tehdy, pokud v jejím průběhu přednáší zahraniční lektor. 3 Pořadatel 1 Úvodní ustanovení 1. V systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaném Českou stomatologickou komorou (dále jen systém celoživotního vzdělávání Komory) lze registrovat vzdělávací akci, která splňuje podmínky registrace podle tohoto opatření, nejde-li o vzdělávací akci pořadatele, jehož vzdělávací akce nelze registrovat. 2. Registraci vzdělávacích akcí provádí podle tohoto opatření Kancelář Komory na žádost pořadatele. 3. Na registraci vzdělávací akce není právní nárok. 2 Podmínky registrace vzdělávací akce 1. Žádost o registraci musí být podána na předepsaném formuláři nejpozději 30 dnů před dnem konání vzdělávací akce. Žádost musí obsahovat pravdivé, nezkreslené a úplné informace. K žádosti pořadatel připojí časový rozvrh a popis náplně vzdělávací akce. Žádost musí být podepsána pořadatelem nebo osobou oprávněnou jednat za pořadatele jeho jménem. 2. Minimální doba trvání vzdělávací akce je 2 hodiny. Do celkového počtu hodin se započítává pouze taková část vzdělávací akce, která má výlučně vzdělávací obsah. 3. Náplň vzdělávací akce musí být v souladu s uznávanými odbornými poznatky a s platnými právními předpisy. 4. Účelem vzdělávací akce je průběžné obnovování vědomostí a dovedností nutných pro výkon povolání zubního lékaře. Nelze zaregistrovat prezentační ani prodejní akci. Představenstvo Komory může udělit výjimku pouze u prezentace zcela unikátních technologií. 5. Podmínkou registrace je zaplacení paušální úhrady za služby spojené s registrací společně s příslušnou daní z přidané hodnoty na účet Komory. Výše paušální úhrady za služby spojené s registrací činí 2.000,- Kč bez DPH za každý kalendářní den trvání vzdělávací akce, není-li dále stanoveno jinak. Požaduje-li pořadatel zveřejnění informace o vzdělávací akci v příloze časopisu LKS, činí výše paušální úhrady za služby spojené s registrací 3.000,- Kč bez DPH za každý kalendářní den trvání vzdělávací akce; to neplatí, nelze-li vzhledem k době 1. Pořadatelem se rozumí osoba, která podala žádost o registraci. Pořadatel se podáním žádosti o registraci vzdělávací akce zavazuje ke splnění povinností vyplývajících z podmínek registrace podle tohoto opatření. 2. V systému celoživotního vzdělávání Komory nelze registrovat vzdělávací akce pořadatele, a) který v období jednoho roku před podáním žádosti o registraci vzdělávací akce porušil smluvně převzatou nebo zákonnou povinnost vztahující se ke vzdělávání zubních lékařů nebo týkající se Komory nebo jejích orgánů; b) který podal žádost o registraci vzdělávací akce organizované či uskutečněné osobou, která v období jednoho roku před podáním žádosti o registraci vzdělávací akce porušila smluvně převzatou nebo zákonnou povinnost vztahující se ke vzdělávání zubních lékařů nebo týkající se Komory nebo jejích orgánů; c) který se podle 6 odst. 2 považuje za pořadatele, jehož vzdělávací akce nelze registrovat; d) který podal žádost o registraci vzdělávací akce organizované či uskutečněné jinou osobou, která se podle 6 odst. 2 považuje za pořadatele, jehož vzdělávací akce nelze registrovat. 4 Registrace vzdělávací akce 1. Nesplňuje-li vzdělávací akce některou podmínku registrace anebo byla-li žádost podána pořadatelem, jehož vzdělávací akce nelze v systému celoživotního vzdělávání Komory registrovat, Kancelář Komory registraci odmítne. 2. Splňuje-li vzdělávací akce podmínky registrace dle 2 odst. 1 až 4 a 6, Kancelář Komory o tom vyrozumí pořadatele a vyzve jej k zaplacení úhrady za služby spojené s registrací. Po připsání platby dle 2 odst. 5 na účet Komory Kancelář Komory a) přidělí vzdělávací akci příslušný počet kreditů; b) zapíše vzdělávací akci do registru vzdělávacích akcí Komory; c) zašle pořadateli Protokol o registraci vzdělávací akce; d) zveřejní informaci o pořádání akce v předepsané formě na webových stránkách Komory; e) zveřejní 1x informaci o vzdělávací akci, jejíž pořadatel o takové zveřejnění požádal a zapla- Opatření představenstva Komory č. 5 o registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu

8 OP 5/2009 Strana 7 til předepsanou úhradu ( 2 odst. 5), v předepsané formě v příloze časopisu LKS před jejím pořádáním, pokud je žádost podána do termínu odpovídajícího uzávěrce příslušné přílohy časopisu LKS. 5 Povinnosti vyplývající z registrace 1. Pořadatel a) je povinen zajistit, že vzdělávací akce bude splňovat podmínky registrace dle 2 odst. 2 až 4 a 6 a že bude odpovídat údajům uvedeným v žádosti o registraci vzdělávací akce a v připojených dokladech ( 2 odst. 1); b) oznámí Kanceláři Komory změny údajů uvedených v žádosti o registraci vzdělávací akce, ke kterým došlo během její přípravy nejpozději do doby konání vzdělávací akce; c) zapíše potřebné údaje (kód, název a termín akce, bodová hodnota, podpis a razítko pořadatele) všem účastníkům vzdělávací akce do Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře; d) umožní účast pověřeného zástupce Komory na vzdělávací akci, popř. její hodnocení dotazníkem; e) zašle Kanceláři Komory seznam jmen a dat narození všech účastníků vzdělávací akce, a to nejpozději do 30 dnů po jejím konání. 6 Zrušení a zánik registrace 1. Poruší-li pořadatel některou svoji povinnost vyplývající z registrace, případně jinou svoji smluvně převzatou nebo zákonnou povinnost, která se vztahuje ke vzdělávání zubních lékařů nebo která se týká Komory nebo jejích orgánů, může představenstvo Komory na návrh Kanceláře Komory zrušit registraci některých nebo všech vzdělávacích akcí, které byly v systému celoživotního vzdělávání Komory registrovány na žádost tohoto pořadatele. 2. Rozhodlo-li představenstvo Komory o zrušení registrace vzdělávací akce, považuje se její pořadatel za pořadatele, jehož vzdělávací akce nelze registrovat, a to po dobu stanovenou v rozhodnutí představenstva Komory o zrušení registrace vzdělávací akce, nejdéle však po dobu tří let ode dne rozhodnutí představenstva Komory o zrušení registrace vzdělávací akce. 3. Registrace vzdělávací akce zanikne, oznámí-li pořadatel podle 5 odst. 1 písm. b) Kanceláři Komory takové změny údajů uvedených v žádosti o registraci, v jejichž důsledku vzdělávací akce přestane splňovat podmínky registrace podle tohoto opatření. Zánik registrace Kancelář Komory oznámí bez zbytečného odkladu pořadateli. 7 Závěrečná ustanovení 1. Zrušuje se Opatření představenstva Komory č. 4 Registrace vzdělávacích akcí, poskytnutí garancí a požadavky na odbornou kvalitu. Opatření představenstva Komory č. 5 o registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu

9 OP 6/2009 Strana 8 Opatření představenstva Komory č. 6 Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (dále jen Řád ) počet kreditů, které je držitel Osvědčení odbornosti, vydaného podle 14 odst. 4 Řádu s dobou platnosti jeden rok (dále jen Mimořádné Osvědčení odbornosti ), povinen během této doby platnosti získat. 1 Držitel Mimořádného Osvědčení odbornosti je povinen v průběhu doby platnosti tohoto osvědčení získat počet kreditů, který se vypočte podle vzorce K = (S D) + 200, kde K je počet kreditů, které je držitel Mimořádného Osvědčení odbornosti povinen v průběhu doby platnosti tohoto osvědčení získat; S je počet kreditů stanovený pro splnění podmínek kreditního systému pro vydání příslušného řádného Osvědčení odbornosti; D je počet kreditů, kterého držitel Mimořádného Osvědčení odbornosti dosáhl po dobu platnosti Osvědčení odbornosti bezprostředně předcházejícího Mimořádnému Osvědčení odbornosti. 2 Získá-li Držitel Mimořádného Osvědčení odbornosti nejpozději ke dni zániku platnosti tohoto osvědčení počet kreditů vypočtený podle 2, má se za to, že splnil podmínky kreditního systému pro vydání příslušného řádného Osvědčení odbornosti; takové Osvědčení odbornosti lze po splnění dalších podmínek stanovených Řádem vydat ke dni, který následuje po posledním dni platnosti Mimořádného Osvědčení odbornosti. 3 Toto opatření bylo schváleno představenstvem Komory dne a tímto dnem nabývá účinnosti. Opatření představenstva Komory č. 6 Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

Vykazuje se na akutních lůžkách interních oborů (1_1, 1_6, 1_7, 1_9, 2_1, 2_2, 2_5, 2_7, 2_9, 4_2, 4_3, 4_4, 4_7). 0.0 237.0 0 0 0.30 7.

Vykazuje se na akutních lůžkách interních oborů (1_1, 1_6, 1_7, 1_9, 2_1, 2_2, 2_5, 2_7, 2_9, 4_2, 4_3, 4_4, 4_7). 0.0 237.0 0 0 0.30 7. 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře),

Více

Komplexní vyšetření stomatologem při první návštěvě ná stomatologie. Cílem každého zubního lékaře je ne-

Komplexní vyšetření stomatologem při první návštěvě ná stomatologie. Cílem každého zubního lékaře je ne- STOMATOLOGIE CENÍK Vážení klienti, připravili jsme pro vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných v našem zdravotnickém zařízení. Podrobnější informace o cenách vám poskytne ošetřující zubní

Více

Číselník VYKONY 796. Stránka 1 z 286

Číselník VYKONY 796. Stránka 1 z 286 00041 000 A 00042 000 A 00130 304 00301 000 D 00302 000 D 00303 000 D 00305 000 D 00306 000 D 00310 000 D 00312 000 D 00317 000 Y 00318 000 Y 00319 000 Y 00320 000 D 00321 000 D 00322 000 D 00323 000 D

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, I. Základní pojmy. II. Způsob cenové regulace

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, I. Základní pojmy. II. Způsob cenové regulace Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 č. 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 470/2006

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 323/2008

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru DERMATOVENEROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní dermatovenerologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

Návrh koncepce oboru

Návrh koncepce oboru Návrh koncepce oboru Aktualizovaný návrh na znění koncepce oboru ortopedie s přihlédnutím k plánovanému vstupu ČR do Evropské unie 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. Hlavní číslo odbornosti 606 a 503, tzn.

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 56 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 56 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 56 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 183. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

Číselník VYKONY 835 (platnost od 1. 2. 2012)

Číselník VYKONY 835 (platnost od 1. 2. 2012) JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře), pokud délka

Více

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou Dodatek č. CU/1/2011 smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče Dohoda o ceně - varianta 60 (dále jen Dohoda o ceně) uzavřený mezi smluvními stranami Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou se sídlem

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

Doc. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. FIXNÍ A SNÍMATELNÁ PROTETIKA. Recenze: Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc. MUDr. Marie Bartoòová, CSc.

Doc. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. FIXNÍ A SNÍMATELNÁ PROTETIKA. Recenze: Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc. MUDr. Marie Bartoòová, CSc. Doc. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. FIXNÍ A SNÍMATELNÁ PROTETIKA Recenze: Doc. MUDr. Jiøí Bittner, CSc. MUDr. Marie Bartoòová, CSc. Grada Publishing, a.s., 2004 Cover Photo Allphoto Images, 2004 Vydala

Více

KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy

KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy 2016-01 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni vzdělávací akce jaro 2016 ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Číselník VYKONY 831 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I.

Číselník VYKONY 831 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře), pokud délka

Více

Číselník VYKONY 832 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I.

Číselník VYKONY 832 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře), pokud délka

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

PROGRAMME PROGRAM. Mezinárodní kongres 15. 17. září 2016 Obecní dům, Praha. International Congress September 15 17, 2016 Municipal House, Prague

PROGRAMME PROGRAM. Mezinárodní kongres 15. 17. září 2016 Obecní dům, Praha. International Congress September 15 17, 2016 Municipal House, Prague PROGRAM Mezinárodní kongres 15. 17. září 2016 Obecní dům, Praha PROGRAMME International Congress September 15 17, 2016 Municipal House, Prague ČTVRTEK 15. 9. 2016 SMETANOVA SÍŇ 9.00 9.40 10.00 10.50 10.50

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

Přehled zubních ordinací

Přehled zubních ordinací Přehled zubních ordinací 2/2016 Výběr zubních ordinací Sofident Nabízíme Vám komplexní zubní péči od vstupního vyšetření až po složité chirurgické zákroky. Celé spektrum zákroků je prováděno na jednom

Více

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání

I. Studium na škole. 1. Přijímání ke vzdělávání Příloha č. 1 Hodnocení výsledků výchovně-vzdělávacího procesu (příloha Školního řádu Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč (déle jen střední škola

Více

Přehled zubních ordinací

Přehled zubních ordinací Přehled zubních ordinací 4/2016 Výběr zubních ordinací Centrum estetik-life.cz Jsme nová zubní ordinace se špičkovým vybavením poskytující kvalitní péči o zuby, dentální hygienu, estetickou stomatologii

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY (ve znění účinném od 23. 3. 2017) OP1/2016 OP2/2016 OP3/2016 OP4/2016 OP5/2016 OP6/2016 OP1/2017 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví způsob

Více

ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou členů, jejichž podstatnou

Více

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK V SEKCI ORTODONTICKÝCH ASISTENTEK

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK V SEKCI ORTODONTICKÝCH ASISTENTEK XVI. XVI. kongres kongres České Českéortodontické ortodontickéspolečnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika th XVI Congress of the Czech Orthodontic Society XVIth Congress

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ KARDIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ KARDIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Správce dokumentace: Zpracoval: Zdenka Ulmanová PhDr.Mgr. Miloslav Kovář Schválil: PhDr.Mgr. M. Kovář Čl. 1 Obecná ustanovení.. 2 Čl. 2 Organizace vzdělávání..

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

Číselník VYKONY 910 (platnost od 1. 4. 2013) 1/411

Číselník VYKONY 910 (platnost od 1. 4. 2013) 1/411 KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Číselník VYKONY 910 (platnost od 1. 4. 2013) Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU CERTIFIKOVANÉHO KURZU

METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU CERTIFIKOVANÉHO KURZU METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU ZN.: MZDR 38934/2008 REF.: Mgr. Marcela Šuleková METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí

Klasifikační předpis gymnázií na školském komplexu na Mendlově náměstí Účinnost ode dne: 1. 9. 2005 Klasifikační předpis byl doplněn a schválen dne 1. 9. 2015. Klasifikační předpis vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. MŠMT ČR o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické. 1. Dražebník REXIM REALITY

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubního lékařství. (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 014 a 015)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubního lékařství. (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 014 a 015) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubního lékařství (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 014 a 015) OBSAH: ČÁST A.... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Název IČO MDDr. Anna Medviďová-dental care, s.r.o.

Název IČO MDDr. Anna Medviďová-dental care, s.r.o. IČO 0 3 4 9 4 7 3 IČZ smluvního ZZ 0 1 0 9 7 0 0 0 Číslo smlouvy 5 A 0 1 S 0 9 7 Název IČO MDDr. Anna Medviďová-dental care, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-02 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví v oboru ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Profil absolventa...2 1.1 Určení...2

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 3/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. 19 201/2009 ze dne 16. 12. 2009, Dodatku č. 2, č. j. 112 360 ze dne 29. 11. 2012, Dodatku č. 3, č. j. 114 062/2014 ze dne 27. 1. 2014,

Více

ASTRA TECH VÁS ZVE NA ESTETIKA V DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGII

ASTRA TECH VÁS ZVE NA ESTETIKA V DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGII ASTRA TECH VÁS ZVE NA ESTETIKA V DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGII Praha, hotel Marriott Sobota 18. 9. 2010 CURRICULUM VITAE Dr. Rojas působí jako docent na protetickém oddělení University of North Carolina v Chapel

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ SOUHRNNÉ ÚDAJE

AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ SOUHRNNÉ ÚDAJE IČO 2 6 1 9 4 3 9 2 IČZ smluvního ZZ 0 7 1 7 2 0 0 0 Číslo smlouvy 8 A 0 7 S 1 7 2 Název IČO DANGLART,s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-02 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1

Více

Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady

Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Fixní a snímatelné náhrady Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady I. FIXNÍ NÁHRADY 1. Jaké jsou požadavky a způsoby zhotovení

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2013

SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 31. října 2013 Čj.: 118/90111/13 Za věcnou stránku odpovídá: ICV, Odbor vysokoškolského poradenství Za oblast právní odpovídá: Správní odbor rektorátu Účinnost:

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

Město Proseč, se sídlem: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče IČ: 00270741 zastoupené: starostou města Janem Macháčkem (dále také jako příkazce )

Město Proseč, se sídlem: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče IČ: 00270741 zastoupené: starostou města Janem Macháčkem (dále také jako příkazce ) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 120055/2014 uzavřená podle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi Příkazce: Město Proseč, se sídlem: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče IČ: 00270741

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Článek 1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou vychází z posouzení

Více

Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče

Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli ambulantní diagnostické péče (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 222, 820)

Více

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ

Š K O L N Í Ř Á D SPgŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL Komenského nám. 22, PSČ 570 12, tel./fax 461 615705, tel. 461 614550 e-mail: vospspgs@vospspgs.cz; web: www.vospspgs.cz Š K O L N Í

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

Česká stomatologická komora Slavojova 22, Praha 2 Tel.:

Česká stomatologická komora Slavojova 22, Praha 2 Tel.: SEZNAM VÝKONŮ A VÝROBKŮ Dle "Opatření představenstva Komory č. 1 - základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař" Česká stomatologická komora Slavojova

Více

Zkušební řád. Zpracoval: Ing. Josef Štoudek odborný garant zkoušky. Strana 1 (celkem 30)

Zkušební řád. Zpracoval: Ing. Josef Štoudek odborný garant zkoušky. Strana 1 (celkem 30) Zkušební řád pro zkoušky a opakované zkoušky po pěti letech z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 DNE: 16.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 437/2015/OS NÁZEV: Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou má zájem řešit

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Univerzitním centrum chirurgické anatomie poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Artroskopie kyèelního kloubu BRNO 8.4.2011 www.ecpa-cz.com

Více

Ošetřování dítěte a prevence ve stomatologii. Mgr. Marcela Křiváková

Ošetřování dítěte a prevence ve stomatologii. Mgr. Marcela Křiváková Ošetřování dítěte a prevence ve stomatologii Mgr. Marcela Křiváková Dětská stomatologie: Vznikla z potřeby poskytnout dětem systémově koncipovanou péči o orální zdraví na bázi vědeckých poznatků zaměřenou

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval/a: Datum vystavení: Schválil: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ školní rok 2015/2016 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Ing. Jiří Štindl,

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FIXNÍ A SNÍMATELNÉ NÁHRADY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru soudní lékařství je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více