OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY"

Transkript

1 OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg... 2 OP 3/2009 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu ( 10 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů)... 5 OP 5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu... 6 OP 6/2009 Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů... 8

2 OP 1/2009 Strana 1 Opatření představenstva Komory č. 1 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař ve znění OP1/2013 a OP6/ Zařazení do základní odborné přípravy Člen Komory vyplní a doručí přihlášku k zařazení do základní odborné přípravy Kanceláři Komory. Kancelář Komory uchazeče písemně informuje o dni jeho zařazení. Uchazeč obdrží Doklad o odborném vzdělávání zubního lékaře, do kterého zaznamenává účast na vzdělávacích akcích, dále obdrží seznam předepsaných témat a seznam výkonů a výrobků. 2. Průběh základní odborné přípravy a) Teoretická příprava Přednášky, semináře, e-learningové a praktické kurzy s uvedenými tématy organizované Komorou, odbornými společnostmi a stomatologickými klinikami (dle nabídky a označení v příloze časopisu LKS). Teoretická příprava je zaznamenávána a potvrzována do Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře. Předepsaná témata: 1. Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu 2. Prevence parodontopatií a základy parodontologie 3. Výplně v záchovné stomatologii - ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetických výplní 4. Výplně v záchovné stomatologii - ošetření postranního úseku chrupu 5. Endodoncie, včetně postendodontického ošetření 6. Přehled orofaciální patologie v dětském věku, vývojové a získané anomálie zubních tkání 7. Fixní protetika a materiály pro fixní protetiku 8. Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku 9. Chirurgie v praxi zubního lékaře 10. Ošetření rizikového pacienta, fokální infekce, základy farmakologie v praxi zubního lékaře 11. Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe 12. Komunikace s pacientem a etika 13. Hygienické předpisy 14. Zobrazovací metody a radiologická hygiena 15. Náhlé příhody a kardiopulmonální resuscitace v praxi zubního lékaře 16. Prevence zubního kazu v dočasné a smíšené dentici. Ošetření dočasné dentice Doporučená témata: 1. Onkologické minimum 2. Úrazy zubů 3. Ortodontické minimum 4. Zásuvné spoje a hybridní náhrady b) Praktická příprava Praktická příprava probíhá zejména pod odborným vedením konzultanta. Její nezbytnou součástí je splnění požadavků dle seznamu výkonů a výrobků, které jsou zaznamenávány uchazečem a potvrzovány konzultantem. Profesní zkouška Profesní zkouška probíhá dle Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, 7, odst. 1. Předložená zdravotnická dokumentace obsahuje: 3x vstupní komplexní vyšetření pacienta s kariesním nebo špatně ošetřeným chrupem zahrnující RTG dokumentaci (bite-wing, OPG eventuálně status), plán ošetření a kontrola výsledku ošetření RTG po 1 roce. 3x endodoncie - kompletně dokumentovaná - zahrnující RTG před, v průběhu a po ošetření 3x postendodontické ošetření - dokumentovaná RTG před a po ošetření. 3x kompletní dokumentace pacienta s parodontopatií zahrnující mimo jiné vyšetření parodontu pomocí indexů, RTG, úroveň hygieny a stanovení diagnosy. Stanovení terapeutického plánu a kontrola po 1 roce dokumentovaná RTG. 3x fixní protetika dokumentace zahrnující vyšetření dokumentované RTG, návrh protetické terapie, sádrový model preparovaných pilířů včetně protiskusu bez zásahu laboranta, kontrolní RTG po nasazené protetické práci. 3x snímatelná protetika částečná snímatelná náhrada - dokumentace zahrnující preprotetické vyšetření dokumentované RTG, studijní modely obou čelistí před provedením protetické práce včetně mezičelistních vztahů. 3x dokumentace ošetření dítěte se smíšeným chrupem zahrnující vyšetření dokumentované RTG a plán léčby. Po ukončení profesní zkoušky zkušební komise posoudí, zda uchazeč prokázal potřebné znalosti a rozhodne o výsledku prospěl nebo neprospěl. Potvrzení o výsledku profesní zkoušky obdrží uchazeč ihned po jejím ukončení. Profesní zkoušku lze opakovat nejdříve po uplynutí 6 měsíců. Zkušební komise Zkušební komise se skládá minimálně ze 3 členů. Členy zkušební komise jmenuje pověřený pracovník Kanceláře Komory ze seznamu zubních lékařů, který schvaluje představenstvo Komory. Opatření představenstva Komory č. 1 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař

3 OP 2/2009 Strana 2 Opatření představenstva Komory č. 2 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg ve znění OP4/ Zařazení do rozšířené odborné přípravy Základní podmínkou pro zařazení člena Komory do rozšířené odborné přípravy je: a) absolvování základní odborné přípravy v trvání nejméně 24 měsíců nebo b) platné Osvědčení odbornosti. Uchazeč požádá o zařazení do rozšířené odborné přípravy Vzdělávací středisko Komory. Obdrží Doklad o odborném vzdělávání zubního lékaře, do kterého zaznamenává účast na vzdělávacích akcích, dále obdrží sylabus obsahující teoretickou a praktickou náplň rozšířené odborné přípravy, seznam Komorou akreditovaných pracovišť a seznam členů Komory způsobilých k činnosti odborného konzultanta. Uchazeč si zvolí odborného konzultanta a uzavře s ním dohodu. Jméno konzultanta oznámí Vzdělávacímu středisku Komory. 2. Průběh rozšířené odborné přípravy: Rozšířená odborná příprava je vedena dle příslušných náplní rozšířené odborné přípravy dle tohoto opatření v následujících formách: a) Teoretická příprava Přednášky, semináře a e-learningové kurzy s předepsanými tématy organizované Komorou, odbornými společnostmi a stomatologickými klinikami (dle nabídky a označení v příloze časopisu LKS). Teoretická příprava je zaznamenávána a potvrzována do Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře. b) Praktická příprava Odborné stáže, studijní pobyty a praktické kurzy na Komorou akreditovaných pracovištích. Praktická příprava probíhá v rozsahu minimálně 20 pracovních dnů. Praktická příprava je zaznamenávána a potvrzována do Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře. Posledních 5 dní přípravy (závěrečná stáž) musí probíhat na akreditovaném pracovišti typu I., které vydá protokol obsahující vyjádření o tom, že uchazeč získal teoretické znalosti a praktické dovednosti v odpovídajícím rozsahu činnosti a jednoznačné vyjádření o úspěšném či neúspěšném absolvování závěrečné stáže. V případě, že akreditované pracoviště nepotvrdí úspěšné absolvování závěrečné stáže, může uchazeč požádat o svolání odborného pohovoru, jehož součástí může být i praktická zkouška. c) Individuální příprava Ošetřování pacientů na vlastním pracovišti za odborné pomoci odborného konzultanta. Součástí přípravy je samostudium literatury a periodik. Odborný konzultant Způsobilost odborného konzultanta - Odborným konzultantem se může stát člen Komory, který splňuje podmínky 19 odst. 2 ŘCVZL Výběr odborného konzultanta - Uchazeč o zařazení do rozšířené odborné přípravy si vybere odborného konzultanta ze členů Komory způsobilých vykonávat tuto činnost. Jejich seznam vede Komora v rámci svého informačního systému. - Změna odborného konzultanta během trvání rozšířené odborné přípravy se řídí stejnými pravidly jako výběr. Náplň činnosti odborného konzultanta - náplní činnosti je odborná pomoc zubnímu lékaři v individuální přípravě formou konzultace na podkladě zdravotní dokumentace nebo za účasti pacienta na pracovišti lékaře v přípravě nebo na pracovišti konzultanta. - jeden odborný konzultant může poskytovat odbornou pomoc více zubním lékařům 3. Ukončení rozšířené odborné přípravy Po splnění podmínek stanovených pro rozšířenou odbornou přípravu se postupuje dle Řádu Komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, 13. Náplň rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař parodontolog a) Předepsaná témata pro teoretickou přípravu 1. Anatomie parodontu, klinické aplikace, gingivální tekutina, přirozené obranné mechanizmy. 2. Mikrobiální povlak, složení, vývoj, obranné mechanizmy parodontu, biofilmy. 3. Etiopatogeneze gingivitidy a parodontitidy, mikrobiální a imunologické aspekty. 4. Klasifikace onemocnění parodontu. Onemocnění gingivy, parodontitida, gingivální recesy. Klinický a rtg obraz, diagnostika, vyšetření. 5. Iniciální fáze léčby parodontitidy, organizace, nástroje, přístroje. Kyretáž, odontoplastika, ošetření povrchu kořene. 6. Chemoterapie parodontitidy. Pulpoparodontální problém. Postižení furkací, ortodontická léčba u parodontologických pacientů. Traumatická artikulace. Dlahování v parodontologii. 7. Chirurgické metody ošetření parodontu, zásady, dělení operací, nutné vybavení, indikace, šicí materiály, obvazy. Lalokové operace. 8. Mukogingivální chirurgie (rekonstrukční chirurgie parodontu), indikace, metody, provedení. Principy a uplatnění řízené tkáňové regenerace v parodontologii. Nové poznatky, techniky, materiály používané pro tyto postupy. 9. Genetický podklad parodontopatií, úvod do genetiky a metodik molekulární biologie. Opatření představenstva Komory č. 2 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg

4 OP 2/2009 Strana 3 b) Předepsaná témata pro praktickou přípravu 50 subgingiválních ošetření 10 samostatně provedených frenulektomií či výkonů mukogingivální chirurgie 10 operací s odklopením mukoperiostu 5 výkonů řízené tkáňové regenerace samostatně či jako asistující 10 komplexních samostatně provedených vyšetření u pacientů s parodontitidou, stanovit a realizovat léčebný plán, u třech dokumentovat i protetické ošetření. Záznam stavu parodontu před a po ošetření včetně rtg. Vhodná je fotodokumentace. Záznamy o těchto pacientech spolu s potvrzením o provedení výše jmenovaných výkonů předloží uchazeč při závěrečné stáži na pracovišti s akreditací I. Náplň rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař pedostomatolog Předepsaná témata pro teoretickou a praktickou přípravu: 1. Prevence zubního kazu a parodontopatií v dětském věku. 2. Poruchy vývoje a mineralizace tvrdých zubních tkání a orofaciální oblasti. 3. Zásady komunikace s dítětem, právní aspekty ošetření dětí. 4. Ošetřování nespolupracujících dětí, medikace při ošetření dětí. 5. Zásady,strategie a způsob ošetření dočasné dentice. 6. Zásady,strategie a způsob ošetření smíšené dentice. 7. Úrazy zubů v dočasné a stálé dentici, ošetření zubů s nedokončeným vývojem. Náplň rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař stomatochirurg Předepsaná témata pro teoretickou a praktickou přípravu: 1. Pracoviště, vyšetření pacienta, obecné chirurgické postupy a přístupy ve stomatochirurgii, anestézie, hojení rány a pooperační péče ve stomatochirurgii. 2. Chirurgie zubních retencí - vývoj zubu, erupce a její poruchy, vývojové cysty, spolupráce s ortodontistou, tunelizace, chirurgická extrakce, transplantace. 3. Chirurgie parodontu, ústní sliznice a jazyka včetně onkologie. 4. Slinné žlázy - fyziologie, patologie, retenční cysty, vyšetřovací metody, chirurgie sialolitů a malých slinných žlázek. 5. Traumatologie zubů, úst a čelistí. 6. Preprotetická chirurgie, chirurgie kostních defektů. 7. Dentální implantologie. 8. Pacient s celkovým onemocněním v ordinaci stomatochirurga. 9. Bolestivé stavy v orofaciální oblasti, neurologické komplikace stomatochirurgického ošetření, problematika poruch TM kloubu. 10. Kolemčelistní záněty. Rozsah odborné činnosti praktický zubní lékař parodontolog Parodontolog provádí vyšetření, diagnostiku a kompletní léčbu parodontopatií a bezprostředně navazuje na vyšetření a konzervační léčbu parodontu praktickým zubním lékařem. 1. Komplexní vyšetření parodontu indexy v parodontologii stav gingivy sondáž hloubky parodont. sulků a furkací, recesy, ztráta attachmentu pohyblivost zubů, artikulační poměry, anatomické poměry přilehlých měkkých tkání vyhodnocení RTG statusu, OPG 2. Stanovení diagnozy, sestavení individuálního léčebného plánu 3. Konzervatívní léčba parodontopatií instruktáž správné hygieny a motivace pacienta odstranění zubního kamene a dalších lokálních zdrojů poškození subgingivální ošetření parodontu 4. Chirurgické ošetření parodontu resektivní a regenerační zákroky korekce nevhodných anatomických poměrů přilehlých měkkých tkání plastická korekce indikovaných obnažených kořenů a léčba pokročilé periimplantitis 5. Fixace a protetická sanace chrupu s oslabeným parodontem posouzení nutnosti zhotovení dlahy, jejího typu, způsobu provedení kvalifikovaný odhad prognózy pilířů konzultační činnost ve smyslu doporučení kompletní protetické sanace 6. Interdisciplinární spolupráce parodontolog spolupracuje s praktickým zubním lékařem, protetikem, ortodontistou, stomatochirurgem i implantologem, podílí se významně na vyhledávání možných zdrojů fokální infekce. 7. Onemocnění sliznic dutiny ústní vyšetření sliznic, diferenční diagnostika, správně provedená diagnóza excize slizniční léze, léčba základních onemocnění a orientace v problematice dynií interdisciplinární spolupráce s ORL, dermatologem, internistou, psychiatrem, imunologem Rozsah odborné činnosti praktický zubní lékař pedostomatolog 1. Poradenství v oblasti prevence zubního kazu a parodontopatií s ohledem na věk dítěte. 2. Nácvik používání pomůcek orální hygieny a prevence s ohledem na věk dítěte. 3. Vyšetření stavu chrupu a dutiny ústní, posouzení růstu a vývoje orofaciální oblasti s ohledem na věk dítěte. 4. Stanovení léčebného plánu ošetření dočasné, smíšené a stálé dentice. 5. Ošetření dočasné, smíšené a stálé dentice konzervační, chirurgické, protetické. 6. Vyšetření a diagnostika parodontopatií v dětském věku. Opatření představenstva Komory č. 2 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg

5 OP 2/2009 Strana 4 7. Ošetření úrazů tvrdých zubních tkání a závěsného aparátu v dočasné i stálé dentici. 8. Základní vyšetření a diagnostika ortodontických anomálií. 9. Konzultační činnost pro PZL při ošetřování dětských pacientů. 10. Ošetření dětských handicapovaných pacientů v premedikaci, analgosedaci a celkové anestezii. Rozsah odborné činnosti praktický zubní lékař stomatochirurg Stomatochirurg provádí diagnostiku a léčbu orálních vad a patologických stavů v rámci odborné způsobilosti chirurgicky erudovaného zubního lékaře. 1. Dentoalveolární chirurgie Zubní extrakce Chirurgie zubních retencí Periapikální chirurgie Chirurgie odontogenního zánětu Chirurgie čelistních cyst Remodelační chirurgie alveolární kosti Patologické stavy čelistní dutiny odontogenního původu 2. Orální traumatologie Dentoalveolární trauma Konzervativní léčba nekomplikovaných čelistních traumat Nekomplikovaná poranění měkkých tkání ústní dutiny Primární ošetření komplikovaných čelistních traumat Konziliární traumatologická služba 3. Chirurgie měkkých tkání a adnex dutiny ústní Vestibulární plastiky Orální tkáňové posuny a přenosy Gingivální chirurgie Chirugie malých slinných žláz a diagnostika a konzervativní léčba patologických stavů velkých slinných žláz Chirurgie benigních lézí ústní dutiny Diagnostika orálních malignit 4. TM poruchy diagnostika a konzervativní léčba TM poruch 5. Chirurgické ošetřování rizikového pacienta konziliární služba chirurgická sanace ložisek fokální infekce spolupráce s praktickým lékařem a odbornými lékaři Opatření představenstva Komory č. 2 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg

6 OP 3/2009 Strana 5 Opatření představenstva Komory č. 3 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu ( 10 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů) 1. Typy akreditací a) Akreditace typu I.: Udělením akreditace typu I. se získává oprávnění k: uskutečňování rozšířené odborné přípravy v příslušném rozsahu činnosti, realizaci závěrečné stáže a vydání protokolu obsahujícího vyjádření o teoretických znalostech a praktických dovednostech uchazeče a jednoznačné vyjádření o úspěšném či neúspěšném absolvování závěrečné stáže, uskutečňování odborných stáží v rámci kreditního systému. b) Akreditace typu II.: Udělením akreditace typu II. se získává oprávnění k: uskutečňování rozšířené odborné přípravy v příslušném rozsahu činnosti, uskutečňování odborných stáží v rámci kreditního systému. 2. Akreditační řízení a) Žádost o akreditaci Zdravotnické zařízení požádá o udělení akreditace podáním žádosti (ČSK/74/00) Kanceláři Komory. Součástí žádosti jsou přílohy, které dokládají splnění podmínek daných tímto opatřením. b) Akreditační komise Akreditační komisi ve složení pověřený zástupce vzdělávacího střediska, zástupce skupiny pro vzdělávání představenstva Komory, zástupce příslušné odborné společnosti, jmenuje představenstvo Komory na dobu jeho funkčního období. Akreditační komise projedná žádost a vypracuje písemné stanovisko s návrhem na udělení nebo zamítnutí akreditace typu I. nebo II., které předloží nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti představenstvu Komory. c) Udělení akreditace Představenstvo Komory rozhodne na nejbližším zasedání po doručení písemného stanoviska o udělení příslušné akreditace nebo zamítnutí žádosti. Akreditace typu I., II. se uděluje na dobu určitou, zpravidla pěti let, o podmínkách akreditace je uzavřena písemná dohoda. d) Odejmutí akreditace představenstvo Komory akreditaci odejme: na vlastní žádost akreditovaného pracoviště, pokud akreditované pracoviště nesplňuje podmínky pro získání akreditace. e) Seznam akreditovaných zařízení je veden Kanceláří Komory. 3. Podmínky pro získání a) Zdravotnické zařízení určí zubního lékaře odpovědného za rozšířenou odbornou přípravu a spolupráci s Kanceláří Komory, který: je držitelem platného příslušného Osvědčení odbornosti nebo uznávaným odborníkem v oboru, má minimálně 5 let praxe v příslušném rozsahu činnosti, splňuje obecné podmínky dle 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, není zubním lékařem odpovědným za rozšířenou odbornou přípravu na jiném akreditovaném pracovišti, je povinen být přítomen na akreditovaném pracovišti po celou dobu, po kterou zde probíhá rozšířená odborná příprava. b) Věcné a technické vybavení pracoviště je zajištěno minimálně: instrumentáriem a materiály standardně používanými při diagnostických postupech, jejichž nácvik je předmětem rozšířené odborné přípravy, prostředky pro řešení náhlých příhod v ordinaci, dostupným zubním RTG v budově. Zajištění dostupnosti se dokládá písemným prohlášením vlastníka zubního RTG. dostupným OPG; od se vyžaduje dostupné OPG v budově. Zajištění dostupnosti se dokládá písemným prohlášením vlastníka OPG. výpočetní technikou a internetovým připojením vhodnými didaktickými pomůckami U akreditovaného pracoviště typu I. je dále podmínkou: chirurgický sál odborná knihovna c) Zdravotnické zařízení dále doloží informace o rozsahu poskytované zdravotní péče, sylabus teoretické i praktické výuky a další informace uvedené v žádosti o akreditaci. d) Zdravotnické zařízení se zaváže informovat Kancelář Komory o stážích, které organizuje, a o jejich účastnících, vést protokol, který bude obsahovat hodnocení teoretických znalostí i praktických dovedností každého účastníka stáže, zajistit konání hodnotícího pohovoru každého účastníka závěrečné stáže se zubním lékařem odpovědným za rozšířenou odbornou přípravu, úspěšným absolventům vydávat písemný doklad o jejím absolvování. Toto Opatření představenstva Komory bylo schváleno představenstvem Komory dne a nabývá účinnosti dnem Opatření představenstva Komory č. 3 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu ( 10 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů)

7 OP 5/2009 Strana 6 Opatření představenstva Komory č. 5 o registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu ve znění OP1/2012, OP3/2013 a OP5/2013 Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle 12 odst. 1 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů způsob registrace vzdělávacích akcí v systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaném Českou stomatologickou komorou a požadavky na jejich odbornou kvalitu. podání žádosti zveřejnění informace v příloze časopisu LKS před konáním vzdělávací akce zajistit. Výše paušální úhrady za služby spojené s registrací pro pořadatele, který je fakultou veřejné vysoké školy s pregraduální výukou zubních lékařů anebo ústavem takové fakulty či vysoké školy, je 1.000,- Kč bez DPH. 6. Vzdělávací akci konanou v zahraničí lze zaregistrovat pouze tehdy, pokud v jejím průběhu přednáší zahraniční lektor. 3 Pořadatel 1 Úvodní ustanovení 1. V systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaném Českou stomatologickou komorou (dále jen systém celoživotního vzdělávání Komory) lze registrovat vzdělávací akci, která splňuje podmínky registrace podle tohoto opatření, nejde-li o vzdělávací akci pořadatele, jehož vzdělávací akce nelze registrovat. 2. Registraci vzdělávacích akcí provádí podle tohoto opatření Kancelář Komory na žádost pořadatele. 3. Na registraci vzdělávací akce není právní nárok. 2 Podmínky registrace vzdělávací akce 1. Žádost o registraci musí být podána na předepsaném formuláři nejpozději 30 dnů před dnem konání vzdělávací akce. Žádost musí obsahovat pravdivé, nezkreslené a úplné informace. K žádosti pořadatel připojí časový rozvrh a popis náplně vzdělávací akce. Žádost musí být podepsána pořadatelem nebo osobou oprávněnou jednat za pořadatele jeho jménem. 2. Minimální doba trvání vzdělávací akce je 2 hodiny. Do celkového počtu hodin se započítává pouze taková část vzdělávací akce, která má výlučně vzdělávací obsah. 3. Náplň vzdělávací akce musí být v souladu s uznávanými odbornými poznatky a s platnými právními předpisy. 4. Účelem vzdělávací akce je průběžné obnovování vědomostí a dovedností nutných pro výkon povolání zubního lékaře. Nelze zaregistrovat prezentační ani prodejní akci. Představenstvo Komory může udělit výjimku pouze u prezentace zcela unikátních technologií. 5. Podmínkou registrace je zaplacení paušální úhrady za služby spojené s registrací společně s příslušnou daní z přidané hodnoty na účet Komory. Výše paušální úhrady za služby spojené s registrací činí 2.000,- Kč bez DPH za každý kalendářní den trvání vzdělávací akce, není-li dále stanoveno jinak. Požaduje-li pořadatel zveřejnění informace o vzdělávací akci v příloze časopisu LKS, činí výše paušální úhrady za služby spojené s registrací 3.000,- Kč bez DPH za každý kalendářní den trvání vzdělávací akce; to neplatí, nelze-li vzhledem k době 1. Pořadatelem se rozumí osoba, která podala žádost o registraci. Pořadatel se podáním žádosti o registraci vzdělávací akce zavazuje ke splnění povinností vyplývajících z podmínek registrace podle tohoto opatření. 2. V systému celoživotního vzdělávání Komory nelze registrovat vzdělávací akce pořadatele, a) který v období jednoho roku před podáním žádosti o registraci vzdělávací akce porušil smluvně převzatou nebo zákonnou povinnost vztahující se ke vzdělávání zubních lékařů nebo týkající se Komory nebo jejích orgánů; b) který podal žádost o registraci vzdělávací akce organizované či uskutečněné osobou, která v období jednoho roku před podáním žádosti o registraci vzdělávací akce porušila smluvně převzatou nebo zákonnou povinnost vztahující se ke vzdělávání zubních lékařů nebo týkající se Komory nebo jejích orgánů; c) který se podle 6 odst. 2 považuje za pořadatele, jehož vzdělávací akce nelze registrovat; d) který podal žádost o registraci vzdělávací akce organizované či uskutečněné jinou osobou, která se podle 6 odst. 2 považuje za pořadatele, jehož vzdělávací akce nelze registrovat. 4 Registrace vzdělávací akce 1. Nesplňuje-li vzdělávací akce některou podmínku registrace anebo byla-li žádost podána pořadatelem, jehož vzdělávací akce nelze v systému celoživotního vzdělávání Komory registrovat, Kancelář Komory registraci odmítne. 2. Splňuje-li vzdělávací akce podmínky registrace dle 2 odst. 1 až 4 a 6, Kancelář Komory o tom vyrozumí pořadatele a vyzve jej k zaplacení úhrady za služby spojené s registrací. Po připsání platby dle 2 odst. 5 na účet Komory Kancelář Komory a) přidělí vzdělávací akci příslušný počet kreditů; b) zapíše vzdělávací akci do registru vzdělávacích akcí Komory; c) zašle pořadateli Protokol o registraci vzdělávací akce; d) zveřejní informaci o pořádání akce v předepsané formě na webových stránkách Komory; e) zveřejní 1x informaci o vzdělávací akci, jejíž pořadatel o takové zveřejnění požádal a zapla- Opatření představenstva Komory č. 5 o registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu

8 OP 5/2009 Strana 7 til předepsanou úhradu ( 2 odst. 5), v předepsané formě v příloze časopisu LKS před jejím pořádáním, pokud je žádost podána do termínu odpovídajícího uzávěrce příslušné přílohy časopisu LKS. 5 Povinnosti vyplývající z registrace 1. Pořadatel a) je povinen zajistit, že vzdělávací akce bude splňovat podmínky registrace dle 2 odst. 2 až 4 a 6 a že bude odpovídat údajům uvedeným v žádosti o registraci vzdělávací akce a v připojených dokladech ( 2 odst. 1); b) oznámí Kanceláři Komory změny údajů uvedených v žádosti o registraci vzdělávací akce, ke kterým došlo během její přípravy nejpozději do doby konání vzdělávací akce; c) zapíše potřebné údaje (kód, název a termín akce, bodová hodnota, podpis a razítko pořadatele) všem účastníkům vzdělávací akce do Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře; d) umožní účast pověřeného zástupce Komory na vzdělávací akci, popř. její hodnocení dotazníkem; e) zašle Kanceláři Komory seznam jmen a dat narození všech účastníků vzdělávací akce, a to nejpozději do 30 dnů po jejím konání. 6 Zrušení a zánik registrace 1. Poruší-li pořadatel některou svoji povinnost vyplývající z registrace, případně jinou svoji smluvně převzatou nebo zákonnou povinnost, která se vztahuje ke vzdělávání zubních lékařů nebo která se týká Komory nebo jejích orgánů, může představenstvo Komory na návrh Kanceláře Komory zrušit registraci některých nebo všech vzdělávacích akcí, které byly v systému celoživotního vzdělávání Komory registrovány na žádost tohoto pořadatele. 2. Rozhodlo-li představenstvo Komory o zrušení registrace vzdělávací akce, považuje se její pořadatel za pořadatele, jehož vzdělávací akce nelze registrovat, a to po dobu stanovenou v rozhodnutí představenstva Komory o zrušení registrace vzdělávací akce, nejdéle však po dobu tří let ode dne rozhodnutí představenstva Komory o zrušení registrace vzdělávací akce. 3. Registrace vzdělávací akce zanikne, oznámí-li pořadatel podle 5 odst. 1 písm. b) Kanceláři Komory takové změny údajů uvedených v žádosti o registraci, v jejichž důsledku vzdělávací akce přestane splňovat podmínky registrace podle tohoto opatření. Zánik registrace Kancelář Komory oznámí bez zbytečného odkladu pořadateli. 7 Závěrečná ustanovení 1. Zrušuje se Opatření představenstva Komory č. 4 Registrace vzdělávacích akcí, poskytnutí garancí a požadavky na odbornou kvalitu. Opatření představenstva Komory č. 5 o registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu

9 OP 6/2009 Strana 8 Opatření představenstva Komory č. 6 Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (dále jen Řád ) počet kreditů, které je držitel Osvědčení odbornosti, vydaného podle 14 odst. 4 Řádu s dobou platnosti jeden rok (dále jen Mimořádné Osvědčení odbornosti ), povinen během této doby platnosti získat. 1 Držitel Mimořádného Osvědčení odbornosti je povinen v průběhu doby platnosti tohoto osvědčení získat počet kreditů, který se vypočte podle vzorce K = (S D) + 200, kde K je počet kreditů, které je držitel Mimořádného Osvědčení odbornosti povinen v průběhu doby platnosti tohoto osvědčení získat; S je počet kreditů stanovený pro splnění podmínek kreditního systému pro vydání příslušného řádného Osvědčení odbornosti; D je počet kreditů, kterého držitel Mimořádného Osvědčení odbornosti dosáhl po dobu platnosti Osvědčení odbornosti bezprostředně předcházejícího Mimořádnému Osvědčení odbornosti. 2 Získá-li Držitel Mimořádného Osvědčení odbornosti nejpozději ke dni zániku platnosti tohoto osvědčení počet kreditů vypočtený podle 2, má se za to, že splnil podmínky kreditního systému pro vydání příslušného řádného Osvědčení odbornosti; takové Osvědčení odbornosti lze po splnění dalších podmínek stanovených Řádem vydat ke dni, který následuje po posledním dni platnosti Mimořádného Osvědčení odbornosti. 3 Toto opatření bylo schváleno představenstvem Komory dne a tímto dnem nabývá účinnosti. Opatření představenstva Komory č. 6 Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

obor: Parodontologie

obor: Parodontologie obor: Parodontologie 1. Zubní mikrobiální povlak, vývoj, struktura, produkty plaku, pojem bakteriálního biofilmu, vztah k onemocnění parodontu. Glosodynie a stomatodynie (dělení, stanovení diagnózy, nutná

Více

8. Parodontální choboty (definice, dělení,, obsah, způsoby vyšetření). Erythema multiforme (etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie).

8. Parodontální choboty (definice, dělení,, obsah, způsoby vyšetření). Erythema multiforme (etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie). obor: Parodontologie 1. Zubní mikrobiální povlak, vývoj, struktura, produkty plaku, pojem a základní charakteristiky bakteriálního biofilmu, vztah k onemocnění parodontu. Glosodynie a stomatodynie (dělení,

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

DODATEK typ A č. 1/2011 ke smlouvě č. o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen smlouva) mezi

DODATEK typ A č. 1/2011 ke smlouvě č. o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen smlouva) mezi Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302 DODATEK typ A č. 1/2011 ke smlouvě č. o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen smlouva) mezi IČ: 46354182 bankovní spojení:

Více

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub Příloha č. 1 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantní zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a příslušná regulační omezení pro rok 2011 ČSK jsou vydávána níže uvedená osvědčení

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

Ceník stomatologických služeb pro rok 2015

Ceník stomatologických služeb pro rok 2015 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Ceník stomatologických služeb pro rok 2015 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantních hrazených služeb poskytovaných Poskytovateli v oboru zubní lékařství a

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

ODBORNÍK ČESKÉ STOMATOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

ODBORNÍK ČESKÉ STOMATOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ODBORNÍK ČESKÉ STOMATOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI 1/7 Odborník České stomatochirurgické společnosti Preambule: - Určeno praktickým zubním lékařům, kteří jsou držiteli Osvědčení ve stomatochirurgii minimálně

Více

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Právní výklad V zubní péči je základem úspěchu sehraný dentální tým, v němž má každý člen svoji jasnou roli. Výsledkem jejich spolupráce je pak spokojený

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY Vzdělávací akce POZIM 2015 2015-02 KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE NA NEJVYŠŠÍ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

«T_DODATEK» Smluvní strany

«T_DODATEK» Smluvní strany «BARCODE39» «T_DODATEK» (dále jen Dodatek) který uzavřely na úhradu zdravotních služeb v roce 2015 níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 1746 občanského zákoníku, ve smyslu 17 odst. 5 zákona

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

PROGRAM PROGRAMME. International Congress October 8 9, 2015 National House of Vinohrady Prague

PROGRAM PROGRAMME. International Congress October 8 9, 2015 National House of Vinohrady Prague VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 8. 9. října 05, Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha, www.nardum.cz PŘIHLÁŠKA Přihláška je vkládána jako samostatný leták do časopisu LKS č. 5/05. On-line

Více

16/1991 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ČÁST PRVNÍ. Výběr zprostředkovatelů a rozhodců

16/1991 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ČÁST PRVNÍ. Výběr zprostředkovatelů a rozhodců 16/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 3. ledna 1991 o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně Ministerstvo práce a sociálních

Více

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky.

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky. Akreditační řád sdružení České duly o.s. Cílem akreditačního systému je: 1. stanovit a uplatňovat minimální standardy pro akreditaci dul 2. zaručit veřejnosti, že akreditované duly splňují nebo překračují

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 1 5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Úvod Ošetření úrazů zubů v dočasné dentici V průběhu vývoje dentice jsou zárodky stálých řezáků uloženy palatinálně

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Vzdělávací akce PODZIM 2014

Vzdělávací akce PODZIM 2014 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Právní výklad V zubní péči je základem úspěchu sehraný dentální tým, v němž má každý člen svoji jasnou roli. Výsledkem jejich spolupráce je pak spokojený

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP

CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP čá 8/2014 Věst. MZd CENOVÝ PŘEDPIS 1/2015/DZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi

Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi Zrychlené krizové odpisování majetku ve stomatologii aneb Jak vydělat na krizi Zobrazovací technika pro diagnostiku ve stomatologické praxi přednášející: Ing Tomáš Košumberský Ing Vladimír Kobetič 19 3

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Číselník VYKONY 873 (platnost od 1. 1. do 31. 1. 2012) 1/336

Číselník VYKONY 873 (platnost od 1. 1. do 31. 1. 2012) 1/336 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A 00042 000 A 00130 304 00301 000 D 00302 000 D 00303 000 D 00305 000 D 00306 000 D 00310 000 D 00312 000 D 00317 000 Y 00318 000

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

LKS, 2015, ročník 25, číslo 1 / strana 1

LKS, 2015, ročník 25, číslo 1 / strana 1 UZÁVĚRKY PŘÍLOHY LKS Příloha LKS Uzávěrka registrace vzdělávacích akcí Dodání žádosti o registraci Úhrada registračního poplatku Uzávěrka inzerce (Příležitosti) Datum vydání 2/2015 18. 1. 2015 21. 1. 2015

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FACIÁLNÍCH ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FACIÁLNÍCH ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO DIAGNOSTIKA A TERAPIE FACIÁLNÍCH ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dip. ECZM (Small Mammal) MVDr. Andrea Mináriková; MVDr. Karel Hauptman, Ph.D. Klinika chorob ptáků, plazů a drobných

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Číselník VYKONY 811 (Platnost od 1. 7. 2011)

Číselník VYKONY 811 (Platnost od 1. 7. 2011) 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře),

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

LKS, 2014, ročník 24, číslo 12 / strana 1

LKS, 2014, ročník 24, číslo 12 / strana 1 UZÁVĚRKY PŘÍLOHY LKS Příloha LKS Uzávěrka registrace vzdělávacích akcí Dodání žádosti o registraci Úhrada registračního poplatku Uzávěrka inzerce (Příležitosti) Datum vydání 1/2015 3. 12. 2014 6. 12. 2014

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

ÚSTECKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY

ÚSTECKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost maxilofaciální chirurgie Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. za organizační spolupráce BOS. org s. r.

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stomatologie Vedoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Tatjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Michaela Seydlová, Ph.D. Autorský kolektiv: doc. MUDr.

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

LKS, 2014, ročník 24, číslo 2 / strana 1

LKS, 2014, ročník 24, číslo 2 / strana 1 UZÁVĚRKY PŘÍLOHY LKS Příloha LKS Uzávěrka Přílohy LKS Datum vydání LKS 3/2014 21. 2. 2014 17. 3. 2014 4/2014 21. 3. 2014 14. 4. 2014 5/2014 18. 4. 2014 12. 5. 2014 Upozorňujeme, že po uvedeném termínu

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

LKS, 2015, ročník 25, číslo 6 / strana 1

LKS, 2015, ročník 25, číslo 6 / strana 1 UZÁVĚRKY PŘÍLOHY LKS Příloha LKS Uzávěrka registrace vzdělávacích akcí Dodání žádosti o registraci Úhrada registračního poplatku Uzávěrka inzerce (Příležitosti) Datum vydání 7 8/2015 14. 6. 2015 17. 6.

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

LKS, 2012, ročník 22, číslo 3 / strana 1

LKS, 2012, ročník 22, číslo 3 / strana 1 UZÁVĚRKY PŘÍLOHY LKS Příloha LKS Uzávěrka Přílohy LKS Datum vydání LKS 4/2012 16. 3. 2012 10. 4. 2012 5/2012 16. 4. 2012 7. 5. 2012 6/2012 18. 5. 2012 11. 6. 2012 Upozorňujeme, že po uvedeném termínu uzávěrky

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více