V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Územní rozhodnutí č. 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Územní rozhodnutí č. 28"

Transkript

1 Úřad městské části města Brna Brno - Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno č. j. : 06/3233/US/1211/Jan Brno vyřizuje: Ing. Bažková, tel.: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Územní rozhodnutí č. 28 Dne společnost JIŽNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., IČ: , se sídlem Za Kostelem 322, Opatovice, Rajhrad, zastoupena Ing. Axamitem Fifendou, architektonická kancelář B.B., Staškova 1, Brno, podala u stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Polyfunkční a bytový dům s garáží a parkovištěm ul. Včelařská na pozemcích p.č. 63/1, 63/7 a 108/2 k.ú. Útěchov u Brna, v městské části Brno Útěchov. Záměr řeší výstavbu polyfunkčního domu se smíšenou funkcí obchodu, služeb, administrativy a bydlení a bytového domu. Polyfunkční dům (objekty SO 03 a SO 04) přiléhající k ulici Adamovská bude sloužit převážně pro obchodní a administrativní účely. Uliční objekt SO 03 je třípodlažní s výraznou orientací do ul. Včelařská. Uliční objekt SO 04 je orientován do ul. Adamovská, je ve větší části jednopodlažní, je rytmizován třemi dvoupodlažními hmotami. Dům umístěný do vnitrobloku (objekt SO 02) je určen pro bydlení, je dvoupodlažní se střešními nástavbami obývacích pokojů (jen u mezonetových bytů) se vstupy na obytnou střešní terasu. Za tímto křídlem je navržena přístupová cesta pro pěší (s případnou možností pojezdu), která bude umožňovat pěší přístup i do veřejně přístupného sportovního areálu, umístěného ze severní strany. Klidový prostor vnitřního dvora je ze severu ukončen kamennou zdí, která opláští částečně narušené opěrné zdi tenisových hřišť a dále naváže na zástavbu uličního objektu v ulici Adamovská. Parkování je zajištěno parkovacími místy vně bloků (podél ul. Adamovská a při ul. Včelařská, 55 míst) a podzemní garáží s parkovacími stáními, která bude zpřístupněna sjezdem z ulice Včelařská (60 míst). Polyfunkční a bytový dům se napojí samostatnými přípojkami na veřejné rozvody pitné vody, splaškové kanalizace, plynovodu, el. vedení NN a kabely sdělovací. Z důvodu napojení polyfunkčního a bytového domu na dešťovou kanalizaci bude prodloužen veřejný řad dešťové kanalizace. Stávající rozvodná skříň veřejného osvětlení bude nahrazena novou skříní na fasádě objektu SO 03. Venkovní osvětlení bude napojeno z rozvaděče společné potřeby a bude realizováno sloupky především u vstupů do jednotlivých objektů. Úřad městské části města Brna, Brno - Královo Pole, odbor územního a stavebního řízení, jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný stavební úřad dle 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednal v územním řízení tuto žádost a na základě posouzení podle 90 stavebního zákona vydává podle 92 stavebního zákona ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v e b polyfunkční dům (objekty SO 03 a SO 04) a bytový dům (objekt SO 02) na pozemcích p.č. 62/1, 62/7 a 10/2 k.ú. Útěchov u Brna. 1

2 Tímto územním rozhodnutím se dále umísťují: vodovodní přípojky, splaškové kanalizační přípojky, dešťové kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, přípojky NN na pozemcích p.č. 103, 63/8, 63/1 a 63/7 k.ú. Útěchov u Brna, přípojka sdělovacích kabelůna pozemku p.č. 63/8 k.ú. Útěchov u Brna, prodloužení veřejného řadu dešťové kanalizace na pozemcích p.č. 103, 63/8, 102/1, 65/5, 65/24 k.ú. Útěchov u Brna, přeložka kabelů veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 103, 63/8, 63/1, 102/1 a 65/5 k.ú. Útěchov u Brna, venkovní osvětlení na pozemcích p.č. 63/1 a 63/7 k.ú. Útěchov u Brna, zpevněné plochy a parkovací stání na pozemcích p.č. 63/8, 63/1, 102/1, 63/7 k.ú. Útěchov u Brna, přístupová cesta pro pěší na pozemku p.č. 63/7 k.ú. Útěchov u Brna. Účastníky řízení jsou podle ustanovení 27 odst. 1 písmena a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. V rámci řízení o umístění stavby Polyfunkční a bytový dům ul. Včelařská na pozemcích p.č. 63/1, 63/7 a 108/2 k.ú. Útěchov u Brna v městské části Brno Útěchov stavební úřad právní postavení účastníka řízení podle 27 odst. 1 písmena a) správního řádu přiznává žadateli společnosti JIŽNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., IČ: , se sídlem Za Kostelem 322, Opatovice, Rajhrad. Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:... Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení : 1. Námitky účastníků řízení pana P. S., bytem, paní V. S., trvale bytem a Ing. K. S., bytem, která ale není účastníkem řízení, uplatněné při veřejném ústním jednání dne v tomto znění: 1.1 Vznášíme námitku, že urbanistické a architektonické řešení plánované stavby nerespektuje charakter okolní zástavby. Plánovaná zástavba se nachází ve smíšené ploše SO, dle požadavků a zásad územního plánu objem povolované zástavby nesmí narušit charakter okolní zástavby, daný převládajícími půdorysnými rozměry staveb!, počtem nadzemních podlaží! a způsobem zastřešení a dále nesmí zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí! Všechna tato pravidla nejsou v rámci tohoto projektu respektována! Žádáme tedy o prověření respektování těchto zásad! 1.2 Vznášíme námitku ohledně dodržení koeficientu zastavěnosti pro tuto plochu podle mapy je uveden koeficient zastavěnosti 0,7. Podle předložené dokumentace je ale koeficient překročen. Žádáme o prověření dodržení koeficientu zastavěnosti 0, Požadujeme vypracování dopravně rozptylové studie ve vztahu k ul. Včelařská, která je značně již dnes vytížena. 1.6 Vznášíme námitku proti výjezdu vozidel z podzemních garáží do ul. Včelařské a proti výstavbě parkoviště na téže ulici, z důvodu zhoršení podmínek pro využívání sousedních nemovitostí rodiny S. a Ing. P., jichž se toto bezprostředně dotýká. (výrazné zvýšení 2

3 hluku, zvýšení prašnosti a komplikace s provozem na již dnes vytížené Včelařské. Požadujeme zpracování hlukové studie, aby se prokázalo, zda nedojde k překročení hlukových limitů ve dvoumetrovém ochranném hlukovém pásmu RD S. a Ing. P., z důvodu navýšení provozu na Včelařské a v důsledku odrazu hluku projíždějících vozidel od 22 m polyfunkční budovy. 2. Námitky účastníků řízení pana P. S., bytem, paní V. S., trvale bytem, uplatněné po doplnění nových podkladů dne v tomto znění: 2.1 Podatel namítá, že stavební úřad nevyzval žadatele k doložení dopravně rozptylové studie ve vztahu k ul. Včelařské, jak žádal ve svých námitkách. Tato studie tak nebyla vypracována a žadatelem předložena. Podatel trvá na tom, že ulice Včelařská je v současnosti dopravně značně vytížena a realizace žadatelem navrhovaného rozsáhlého záměru polyfunkčního domu s naplánovanými 115 parkovacími místy může tuto situaci významným způsobem zhoršit. Podle územního plánu navíc nesmí zamýšlená stavba zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí, přitom je tu vážná obava, že k takovému zhoršení dojde. Zatížení ovzduší emisemi nad zákonem stanovené limity je navíc v rozporu s veřejným zájmem. 2.2 Žadatelem byl předložen výpočet indexu podlažní plochy, ze kterého vyplývá, že index podlažní plochy zamýšlené stavby bude činit 0,73. Přitom podle platného územního plánu města Brna je zde přípustný index podlažní plochy max. 0,7, navrhovaná stavba jej tak překračuje a je v rozporu s územním plánem. Domníváme, že i je významně překročena hodnota zastavěnosti území, neboť dle našeho názoru není do tohoto výp. Zahrnuty zastavěná plocha zdmi plánované nemovitosti, kdy naše výpočty ukazují daleko vyšší hodnoty, což je opět v rozporu s UP. Stavení úřad námitku zamítl. 2.3 V soupisce spisu není vůbec zapsána dokumentace záměru ani dokladová část, není zde tak ani uvedeno, o jaké doklady se jedná, resp. alespoň počet stran žadatelem přiložených dokladů. Jak dokumentace záměru, tak dokladová část přitom nepochybně jsou součástí správního spisu vedeného v předmětném územním řízení. Jejich neuvedení v soupisce spisu (včetně dokladů, resp. počtu stran) může lehce umožňovat manipulaci s těmito podklady rozhodnutí. V této věci podáme samostatnou stížnost na zodpovědné pracovníky k nadřízenému orgánu. 2.4 Přestože navrhovaná stavba svými parametry výrazně vybočuje z okolního přírodního, kulturního a architektonického prostředí a hrozí, že negativně zasáhne do krajinného rázu, chybí v podkladech územního rozhodnutí souhlas orgánu ochrany přírody vydaný podle 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto ustanovení je k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Bez tohoto závazného stanoviska souhlasu orgánu ochrany přírody není možné vydat územní rozhodnutí a proto jej požadujeme doplnit. Odůvodnění: Dne podala u stavebního úřadu společnost JIŽNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., se sídlem Za Kostelem 322, Opatovice, zastoupena Ing. arch. A. F., žádost o 3

4 vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané Polyfunkční a bytový dům ul. Včelařská na pozemcích p.č. 63/1, 63/7 a 108/2 k.ú. Útěchov u Brna. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. Předložená žádost neposkytovala dostatečný podklad pro řádné posouzení. Stavební úřad řízení přerušil usnesením ze dne pod č.j.: 08/9199/US/1211/Jan a vyzval žadatele k doplnění žádosti. Dne doplnil žadatel část podkladů nutných pro posouzení její žádosti, a současně dne požádal o prodloužení lhůty k doplnění žádosti se zdůvodněním, že vyjádření Odboru dispozic s majetkem Magistrátu města Brna bude doloženo do konce měsíce února Stavební úřad posoudil žádost jako důvodnou a usnesením ze dne pod č.j.: 08/9199/US/1211/Jan rozhodl o prodloužení lhůty pro úkon odstranění nedostatků podání. Ke dni byly doloženy všechny podklady a stavební úřad v souladu s ustanoveními 87 stavebního zákona oznámil opatřením ze dne zahájení územního řízení účastníkům řízení podle 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den v 1000 hodin na místě samém, a zároveň žadatele vyzval, aby bezodkladně zajistili, aby informace o jejich záměru a o tom, že podali žádost o vydání územního rozhodnutí, byla vyvěšena na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit. Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce Úřadu městské části Brno Královo Pole v termínu od do včetně a na úřední desce Úřadu městské části Brno Útěchov v termínu od do včetně; oznámení bylo rovněž zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. Projednávaná žádost byla doložena náležitostmi ve smyslu 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a níže uvedenými doklady, vyjádřeními a stanovisky: Záměr byl žadateli prokazatelně vyvěšen v souladu s prováděcím předpisem na veřejně přístupném místě v termínu od do včetně a to na oplocení pozemků p.č. 63/1 a 63/7 v k.ú. Útěchov u Brna při ulici Včelařská; účastníci řízení včetně veřejnosti tak byli prokazatelně informováni o záměru žadatele i o termínu, který stavební úřad stanovil pro veřejné projednávání záměru. Záměr tak, jak byl stavebnímu úřadu předložen, byl řádně projednán. O průběhu veřejného ústního jednání konaného na místě samém dne od do10.35 hodin byl sepsán protokol. Při veřejném ústním jednání byly uplatněny tyto níže uvedené námitky účastníků řízení: 1. Námitky účastníků řízení pana P. S., bytem, paní V. S., trvale bytem a Ing. K. S., bytem, která ale není účastníkem řízení, uplatněné při veřejném ústním jednání dne v tomto znění: 1.1 Vznášíme námitku, že urbanistické a architektonické řešení plánované stavby nerespektuje charakter okolní zástavby. Plánovaná zástavba se nachází ve smíšené ploše SO, dle požadavků a zásad územního plánu objem povolované zástavby nesmí narušit charakter okolní zástavby, daný převládajícími půdorysnými rozměry staveb!, počtem nadzemních podlaží! a způsobem zastřešení a dále nesmí zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí! Všechna tato pravidla nejsou v rámci tohoto projektu respektována! Žádáme tedy o prověření respektování těchto zásad! 4

5 Tato námitka byla zamítnuta z tohoto důvodu: Navrhovaná stavba se umisťuje dle schváleného Územního plánu města Brna v návrhových plochách určených pro obchod a služby s indexem podlažních ploch 0,7. Navrhovaná výstavba je v souladu s funkčním typem území dané Územním plánem města Brna a rovněž je dodržen index podlažní plochy, což bylo doloženo výpočtem. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochy návrhové, nelze uplatňovat požadavky na míru stavebního využití pozemku ve stabilizovaných plochách, tj. narušení charakteru okolní zástavby, daný převládajícími půdorysnými rozměry staveb, počtem nadzemních podlaží a způsobem zastřešení a dále nesmí zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí, jak je uvedeno v námitce. Návrhová plocha je ohraničena ze západu ul. Adamovskou, z jihu ul. Včelařskou, ze severu sportovním areálem a z východní strany se nachází 2 samostatně stojící rodinné domy. Návrh řeší tuto plochu v celém rozsahu, nejedná se tudíž o dostavbu proluky, nástavbu či přístavbu stávajících objektů. Návrh totiž doplňuje v dané lokalitě chybějící funkci poskytování obchodu a služeb, administrativy a současněřeší i bydlení. 1.2 Vznášíme námitku ohledně dodržení koeficientu zastavěnosti pro tuto plochu podle mapy je uveden koeficient zastavěnosti 0,7. Podle předložené dokumentace je ale koeficient překročen. Žádáme o prověření dodržení koeficientu zastavěnosti 0,7. Tato námitka byla zamítnuta z tohoto důvodu: Jedním z podkladů pro vydání územního rozhodnutí byl výpočet indexu podlažní plochy, zpracovaný Architektonickou kanceláří B. Index podlažní plochy byl vypočten ve výši 0,73, což je zaokrouhleno 0,7. Index podlahové plochy je pro návrhové stavební plochy směrný. Navrhovaná stavba tento index splňuje. 1.3 Požadujeme vypracování dopravně rozptylové studie ve vztahu k ul. Včelařská, která je značně již dnes vytížena. 1.6 Vznášíme námitku proti výjezdu vozidel z podzemních garáží do ul. Včelařské a proti výstavbě parkoviště na téže ulici, z důvodu zhoršení podmínek pro využívání sousedních nemovitostí rodiny S. a Ing. P., jichž se toto bezprostředně dotýká. (výrazné zvýšení hluku, zvýšení prašnosti a komplikace s provozem na již dnes vytížené Včelařské. Požadujeme zpracování hlukové studie, aby se prokázalo, zda nedojde k překročení hlukových limitů ve dvoumetrovém ochranném hlukovém pásmu RD S. a Ing. P., z důvodu navýšení provozu na Včelařské a v důsledku odrazu hluku projíždějících vozidel od 22 m polyfunkční budovy. Tato námitka byla zamítnuta z tohoto důvodu: V řízení byla předložena hluková studie pohybu osobních automobilů na příjezdové komunikaci do podzemních parkovacích stání. Tato předložená hluková studie UZH 08/09 posuzuje hlukovou situaci v jednotlivých výpočtových místech, zvolených dva metry před fasádou stávajících nejbližších obytných domů ( v místech hlukově nejvíce exponovaných), tj. stávajících rodinných domů na ul. Včelařská, situovaných v blízkosti navrženého vjezdu do podzemních garáží předmětné stavby. Z této studie vyplývá předpoklad, že provozem podzemních parkovacích stání bytového a polyfunkčního domu 5

6 na pozemcích p.č. 63/1, 63/7 v k.ú. Útěchov u Brna nedojde v denní ani noční době k překračování hygienického limitu pro chráněné venkovní prostory staveb, stanoveného nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na základě této studie vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje závazné souhlasné stanovisko č.j.: 8622/2009/BM/HOK/Ja ze dne Účastníky řízení byly podány další námitky: 2. Námitky účastníků řízení pana P. S., bytem, paní V. S., trvale bytem a Ing. K. S., bytem, trvale bytem Arménská 9, Brno, uplatněné po doplnění nových podkladů dne v tomto znění: 2.1 Podatel namítá, že stavební úřad nevyzval žadatele k doložení dopravně rozptylové studie ve vztahu k ul. Včelařské, jak žádal ve svých námitkách. Tato studie tak nebyla vypracována a žadatelem předložena. Podatel trvá na tom, že ulice Včelařská je v současnosti dopravně značně vytížena a realizace žadatelem navrhovaného rozsáhlého záměru polyfunkčního domu s naplánovanými 71 parkovacími místy může tuto situaci významným způsobem zhoršit. Podle územního plánu navíc nesmí zamýšlená stavba zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí, přitom je tu vážná obava, že k takovému zhoršení dojde. Zatížení ovzduší emisemi nad zákonem stanovené limity je navíc v rozporu s veřejným zájmem. Tuto námitku stavební úřad zamítl z toho důvodu, že se jedná o opakovanou námitku, uplatněnou již při veřejném ústním projednání dne , a stavební úřad ji zamítl s odůvodněním v bodě 1.4 a Žadatelem byl předložen výpočet indexu podlažní plochy, ze kterého vyplývá, že index podlažní plochy zamýšlené stavby bude činit 0,73. Přitom podle platného územního plánu města Brna je zde přípustný index podlažní plochy max. 0,7, navrhovaná stavba jej tak překračuje a je v rozporu s územním plánem. Domníváme, že i je významně překročena hodnota zastavěnosti území, neboť dle našeho názoru není do tohoto výp. Zahrnuty zastavěná plocha zdmi plánované nemovitosti, kdy naše výpočty ukazují daleko vyšší hodnoty, což je opět v rozporu s UP. Stavení úřad námitku zamítl. Tato námitka byla zamítnuta z tohoto důvodu: Jedním z podkladů pro vydání územního rozhodnutí byl výpočet indexu podlažní plochy, zpracovaný Architektonickou kanceláří. Index podlažní plochy byl vypočten ve výši 0,73, což je zaokrouhleno 0,7. Index podlahové plochy je pro návrhové stavební plochy směrný. Navrhovaná stavba tento index splňuje. Územní plán města Brna uvádí index podlažní plochy s jedním desetinným místem. Tzn., že vypočtený index 0,73 je po zaokrouhlení 0, V soupisce spisu není vůbec zapsána dokumentace záměru ani dokladová část, není zde tak ani uvedeno, o jaké doklady se jedná, resp. alespoň počet stran žadatelem přiložených dokladů. Jak dokumentace záměru, tak dokladová část přitom nepochybně jsou součástí správního spisu vedeného v předmětném územním řízení. Jejich neuvedení v soupisce spisu (včetně dokladů, resp. počtu stran) může lehce umožňovat manipulaci s těmito podklady rozhodnutí. V této věci podáme samostatnou stížnost na zodpovědné pracovníky k nadřízenému orgánu. 6

7 Stavební úřad tuto námitku zamítl z toho důvodu, že se nejedná o námitku k nově předloženým dokladům specifikovaných ve výzvě stavebního úřadu ze dne č.j.: 08/9199/US/1211/Jan ani k záměru, který je předmětem toho územního řízení. 2.4 Přestože navrhovaná stavba svými parametry výrazně vybočuje z okolního přírodního, kulturního a architektonického prostředí a hrozí, že negativně zasáhne do krajinného rázu, chybí v podkladech územního rozhodnutí souhlas orgánu ochrany přírody vydaný podle 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto ustanovení je k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Bez tohoto závazného stanoviska souhlasu orgánu ochrany přírody není možné vydat územní rozhodnutí a proto jej požadujeme doplnit. Tato námitka byla zamítnuta z tohoto důvodu: Nejedná se o námitku k nově předloženým dokladům specifikovaných ve výzvě stavebního úřadu ze dne č.j.: 08/9199/US/1211/Jan. Stavební úřad k této námitce uvádí, že souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, byl součástí souhlasného koordinovaného závazného stanoviska ze dne zn.: OÚPR/K/08/253/Nov, které je jedním z podkladů k žádosti pro vydání ÚR. V územním řízení stavební úřad posuzoval předložený záměr v souladu s ustanovením 90 stavebního zákona: zda je záměr žadatelů v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánůpodle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Dle ustanovení 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků technického vybavení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek tohoto územního rozhodnutí. Umístění stavby nazvané Bytový a polyfunkční dům ul. Včelařská na pozemcích p.č. 63/1, 63/7 a 108/2 v k.ú. Útěchov u Brna v městské části Brno-Útěchov tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, je v souladu se schváleným Územním plánem města Brna navrženo v návrhové funkční smíšené ploše obchodu a služeb s indexem podlažních ploch IPP=0,7. Tyto plochy slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatně neruší bydlení. Pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, požaduje se využití minimálněčástí vnitrobloku přilehlých k bytovým domům pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno. Přípustné jsou mimo jiné stavby pro bydlení v rozsahu do 50% výměry funkční plochy. Celková stavbou 7

8 dotčená funkční smíšená plocha obchodu a služeb má velikost 4248 m2. Stavba bytového domu se nachází na pozemku o velikosti 1848 m2, což je 44% z celkové funkční plochy. Polyfunkční dům s převažujícím využitím administrativy a služeb se nachází na pozemku o velikosti 2408 m2, což je 56% z celkové funkční plochy. IPP=0,7 byl prokázán výpočtem. Projednaný záměr je v souladu s regulativy ÚpmB. Umístění stavby nazvané Bytový a polyfunkční dům ul. Včelařská na pozemcích p.č. 63/1, 63/7 a 108/2 v k.ú. Útěchov u Brna v městské části Brno-Útěchov je v souladu se schváleným Územním plánem města Brna, vyhovuje obecným požadavkům stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., a obecným technickým požadavkům stanovených vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Připomínky veřejnosti při veřejném ústním jednání nebyly uplatněny. Okruh účastníků řízení : Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil na základě příslušného ustanovení stavebního zákona. Účastníky územního řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona jsou žadatelé a obec, na jejímž území se má požadovaný záměr uskutečnit a těmi jsou: JIŽNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Za Kostelem 322, Opatovice, Rajhrad, a Statutární město Brno, městská část Brno Útěchov, zastoupená p. starostou, jako obec. Podle ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního řízení jsou a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě; b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; c) osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis; d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního předpisu, v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více něž jednu polovinu; a těmi jsou: Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno zast. ODM MMB jako vlastník stavbou dotčených pozemků p.č. 108/2, 63/8, 103, 65/5, 65/24 k.ú. Útěchov u Brna a jako vlastník sousedních pozemkůp.č. 108/6 a 65/23 k.ú. Útěchov u Brna, MČ Brno Útěchov, které jsou pozemky p.č. 108/2, 63/8, 103 k.ú. Útěchov u Brna svěřeny Statutem, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha -Nové Město jako vlastník stavbou dotčeného pozemku p.č. 102/1 k.ú. Útěchov u Brna, P. S., bytem jako spoluvlastník sousedních pozemků a stavby na nich p.č. 56/8 a 56/36 k.ú. Útěchov u Brna, V. S., bytem jako spoluvlastník sousedních pozemků a stavby na nich p.č. 56/8 a 56/36 k.ú. Útěchov u Brna, a dále dotčení vlastníci či oprávnění správci technické a dopravní infrastruktury: Telefónica O2 Czech Republic a.s., BVK a.s., BKOM a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s., Technické sítě Brno, akciová společnost, E.ON Česká republika s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., OTS MMB. Vlastnické nebo jiné právo dalších osob nemůže být tímto územním rozhodnutím o umístění staveb na pozemcích p.č. 63/1, 63/7 a 108/2 k.ú. Útěchov u Brna v městské části Brno-Útěchov přímo dotčeno. 8

9 Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno, podáním učiněným u odboru územního a stavebního řízení Úřadu městské části města Brna, Brno - Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtěbude podána žádost o stavební povolení. Otisk úředního razítka Ing. Dana Pečlivá referent OÚSŘ ÚMČ Brno Královo Pole Správní poplatek podle zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, pol.18 písm.a) ve výši Kč (slovy tisíc korun) byl uhrazen Příloha : potvrzená situace pro územní řízení pro navrhovatele a do spisu Vyvěšeno: , hod. Sňato: , 7.55 hod. Razítko a podpis oprávněné osoby: Razítko a podpis oprávněné osoby: Vyhláška byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. Zveřejněno od do: Razítko a podpis oprávněné osob: Tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Úřadu městské části Brno - Královo Pole. Obdrží: Účastníci řízení: okruh účastníků řízení byl stanoven podle 85 stavebního zákona Účastníci podle 85 odst. 1 stavebního zákona: těmto účastníkům se oznámení doručuje jednotlivě 9

10 Účastníci podle 85 odst. 2 a 3 stavebního zákona se vyrozumívají veřejnou vyhláškou DO: 1. MMB OÚPR 2. MMB OŽP 3. MMB OVLHZ 4. MMB OD 5. HZS JK 6. Policie ČR DI 7. KHS JmK 8. ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 4, Brno Co: 2x spis 10

Územní rozhodnutí č. 75

Územní rozhodnutí č. 75 Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno 612 39 Č.j. 15959/13/2300/2123/Kopd. Brno 25.4.2013 Vyřizuje: Ing. Kopřivová,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 020 Doporučeně, na doručenku Č.j.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Úřad městské části města Brna Brno - Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 93 Brno vyřizuje: Ing. Stejskalová, tel.: 541 588 229 e-mail: stejskalova@krpole.brno.cz V E Ř

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Úřad městské části města Brna Brno - Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 93 Brno č. j.: 7594/12/2300/1032/St Brno 16.10.2013 vyřizuje: Ing. Stejskalová, tel.: 541 588

Více

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: -- 2012-06-27 MCBORE/459/2012 SZ MCBORE/373/2012 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257 541 237

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 464/2013/2300/11 Č.sp. 5324/2012/2300/11 V Letohradě dne 24.1.2013

Více

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 2348/13/S 383 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 21.11.2013 tel.: 518 633617 Lenka B a j e r o v á, Archlebov 280, 696 33 ÚZEMNÍ

Více

Městský úřad Bučovice

Městský úřad Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor stavební Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel.: 517 324 444 Fax: 517 324 431 email: novotny@bucovice.cz IČO: 00291676 ID DS: td3be8p Obdrží: dle rozdělovníku Vaše značka : Naše

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Číslo jednací: ÚMČP17 018546/2012/VYS/Ur V Praze dne 26.10.2012 Spisová značka: S-ÚMČP17 015725/2012/7 Vyřizuje: Renata Urbanová

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.9030/2009-Sl DATUM: 14.9.2009 Č.J.: MUZN 76687/2009 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing.Magda Slováčková 515 216 308

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_8454/2013/SU-15/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 26.7.2013 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1/ ověřená dokumentace stavby. Datum: 03.04.2013. Rozhodnutí

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1/ ověřená dokumentace stavby. Datum: 03.04.2013. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce tel. 58 5396242, fax 58 5396404, e-mail. stavebniurad@dolany ol.cz č.j. SÚ/959/2009 v Dolanech 8.1.2010 Oprávněná úřední osoba:

Více

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 06.08.2013 ČJ.: MUMI 5783/2013 SP.ZN. 510/2013 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 64

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 64 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2011-07-15 MCBORE/536/2011 SZ MCBORE/384/2011/1 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

R O Z H O D N U TÍ. Skate a in-line park v Praze - Satalicích.

R O Z H O D N U TÍ. Skate a in-line park v Praze - Satalicích. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19 Úřad městské části Praha 19 se sídlem: Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 Kbely odbor výstavby stavební úřad detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 04 Praha 9 Kbely telefon: 286

Více

Vyřizuje / linka / e-mail Karel Stuchlík / 277 Karel.Stuchlik@praha5.cz. R O Z H O D N U T Í. I. ú z e m n í r o z h o d n u t í

Vyřizuje / linka / e-mail Karel Stuchlík / 277 Karel.Stuchlik@praha5.cz. R O Z H O D N U T Í. I. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městská část Praha 5 Úřad městské části Praha 5 Odbor stavební a infrastruktury nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 telefon 257 000+linka, fax 257 000 109 e-mail osu@praha5.cz., www.praha5.cz IČO: 00063631,

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Archeoskanzen Dobšice - herní prvky poz. parc.č. 36 zahr. a změna využití území ze zahrady na ost.pl. poz. parc.č. 34 a 36 zahrada

Archeoskanzen Dobšice - herní prvky poz. parc.č. 36 zahr. a změna využití území ze zahrady na ost.pl. poz. parc.č. 34 a 36 zahrada M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/01053/11 04258/11/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 66/2011-5-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.3.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/11/2009

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/11/2009 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-2043/2009-341/HH Rousínov, dne 25. května 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_4082/2012/SU-24/330/BR Chotěboř, dne: 27.4.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území I I. S T A V E B N Í P O V O L E N Í

R O Z H O D N U T Í. o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území I I. S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha telefon: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 002398/2012/OVUR/Br

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 126766/2013 Sp. zn.: S - JMK 126766/2013 OUPSŘ Brno 03.01.2014 R O Z H O D N

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU SP. ZN.: SÚ328/175/2012 St 2/ZÚř Č. J.: MUBPH 7120/2012 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová Ing. Jitka Strnadlová TEL.: 573

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Vracov. Veřejná vyhláška Usnesení

Městský úřad Vracov. Veřejná vyhláška Usnesení Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42 č.j. 1367-328-12-6 Vracov 12.09.2013 vyřizuje: Gloza Veřejná vyhláška Usnesení Dne 14.09.2012 podal RC Reinvest, a.s., IČ 28263685,

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É H A M R Y s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn. : sú/75/2012 Velké Hamry dne 24.4.2012 Č.j. : muvh/0595/2012 (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Vyřizuje : Fajfrová Telefon : 483 369

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Magistrát města České Budějovice. VÝZVA Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice. VÝZVA Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 56/2,

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 56/2, STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2008-11-12 401/SÚ 60/08 III 442,443 401/SÚ 60/08 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

Počet listů: 5 Příloh/listů: PD ARBOR, č.zak. 04-232011 05/2011 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Počet listů: 5 Příloh/listů: PD ARBOR, č.zak. 04-232011 05/2011 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Restaurační zařízení

Restaurační zařízení S00RP00JN2TZ SOORXOOIYEOM Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu odděienf stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 86806/2009 OSŘOŽÚA/l-328 Břeclav, dne 21.02.2012 Či: MUBR 2999/2012

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 961/2012/ÚPSÚ/PI/ÚRSÚ - 5/PI/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 6171/2012 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT:

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

Městský úřad Bučovice Odbor stavební úřad Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Městský úřad Bučovice Odbor stavební úřad Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor stavební úřad Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel.: 517 324 444 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p email: novotny@bucovice.cz Obdrží: dle rozdělovníku Vaše značka

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6245/2008-1539/VLJ Rousínov, dne 18. února 2009 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 387/2012/OVÚP/9/ÚR-20 V Boru dne 26. března 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j: výst/295222698/0/2012/čž - 5/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 21.9.2012 Vyřizuje: Petr Čížek E-mail: petr.cizek@mupisek.cz Telefon:

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

Městský úřad Luhačovice

Městský úřad Luhačovice Městský úřad Luhačovice odbor stavební - stavební úřad nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice Spis.zn.: 23397/2011//24/HV Č.j.: 01875/2012/24 Luhačovice, dne 08.02.2012 Vyřizuje: Hvozdenský (tel. 577 197

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne 29.3.2007 veřejnou vyhláškou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne 29.3.2007 veřejnou vyhláškou Obecní úřad Lutín, okres Olomouc stavební úřad Olomoucká 131, 783 49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286 Č.j. SÚ/8/1944/2012/2013 V Lutíně dne 9.1.2013 Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková e-mail: dmacakova.ou@lutin.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1642/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1642/2012 Milín, dne: 26.3.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 39991/2015/Ro P13-52398/2015 P802-Rsp Jarmila Rotová 235 011 300 235 011 438 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení

Více

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX003SAUO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 507/2015/VaŽP/Dě ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO OVŽP/1464/2015-9 Polná, dne: 25.5.2015 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2896/2010-4-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 21.10.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Územní rozhodnutí I/4/2012

Územní rozhodnutí I/4/2012 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-879/VLJ Rousínov, dne 26. března 2012 Sp. zn.: 2400/2012196/VLJ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

rozhodnutí o změně stavby

rozhodnutí o změně stavby M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 430/STAV/2011 V Praze dne 27.7.2011 Č.jedn.:

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel: 517 324 451 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p e-mail: bartakova@bucovice.cz SPISOVÁ ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/02922/11/H 03510/11/SÚ Hofmanová

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/670/2012-328/30/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

Tenisový areál SK Tenis Mýto

Tenisový areál SK Tenis Mýto Spis. zn. (č.j.): 9535/OST/11 Čer V Rokycanech: 30.1.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 789/OST/12

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j 9309/2012/STU2 Spis.č. UR 518/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515 200 464) Email: sprynar@hrusovany.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 165, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 394/2012-6-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.6.2012 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1966/2623/08 Ka-54 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 28.11.2008

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 1210/2012-Jav Č. J.: VUP 9592/12-JAV-1210/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 11.05.2012 Vojtěch

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Odbor výstavby a životního prostředí nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ODPOVĚDNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: VŽP/0188/2011/Hd

Více

Naše zn.: SU 4322/2012. Počet listů: 9 Příloh/listů: 1. Datum: 28.05.2012. Rozhodnutí. I. územní rozhodnutí o umístění stavby

Naše zn.: SU 4322/2012. Počet listů: 9 Příloh/listů: 1. Datum: 28.05.2012. Rozhodnutí. I. územní rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 4855/11/Pa 1343/12/SÚ Nebeská Pavlína Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327 hpacaltova@vcelnice.cz DATUM: 27.3.2012

Více

Naše čj.: Počet listů: 6 Příloh/listů: 1 x PD

Naše čj.: Počet listů: 6 Příloh/listů: 1 x PD Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více