období: duben květen - červen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "období: duben květen - červen"

Transkript

1 období: duben květen - červen

2 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X n ý ú X e t o b c e Z O s c h v á l i l o z í z e n í v o d o v o d n í p í p o bj ek cy n íkm u v o d o v o d u n a s t a v e b n í p a r c e l e X. 8 3 / 1 5 Z O s c h v á l i l o n á j e m n í s m l o u v u n e b y t o v ý c h p r o s to o r p o ps ri l o v n u Z O v z a l o n a v ^ d o m í z p r á v u o p e z k o u m á n í h o s p o d a e n í o rb co e c e v Z O v z a l o n a v ^ d o m í s o u h l a s o h ls á š e n í m s t a v b y m a n ž e l é L o u p o v i Z O z a m í t l o u z a v e n í s m l o u v y o s p o l u p roá bc li a svt i n a k l á d á n kí o ms u n á l n í m i o d p a d y s k r a j e m V y s o X i n a Z v e e j n éh o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e Z O s c h v á l i l o n á k u p f o t o a p a r á t u p r o p o t e b y co eb n c ^ e dv o ,- K X Z O s c h v á l i l o u m í s t ^ n í 2 k s k o n t e j n e r n a u k l á d á n í b i o o d p a d o o b j e m u 1 5 m 3 Z O s c h v á l i l o ž á d o s t o p o v o l e n í v o d o v o d n í p í pr o jd ki ny n éz h o d om u X. p. 5 0 n a s t a v e b n í p a r c e l u X. 6 2 / 4 Z O v z a l o n a v ^ d o m í o z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o íúzpernaí v a k o l n y O e c h o v s k á l e s n í s p o l e X n o s t Z O v z a l o n a v ^ d o m í o z n á m e n í o u m í s t ^ n í a n t é n n í h o s t o ž á Sr pu r á v a ž e l e z n i X n í d o p r a v n í s t a v b y Z O v z a l o n a v ^ d o m í p ec ti i o z a c h o v á n í r e h a b i l i t a X n í p é X e n a z d r a v o t n í m s t e d i s k u M e d i k u s K v i ž a n o v ^ Z O o d l o ž i l o ž á d o s t o p o v o l e n í s t a v e b n í c h ú p r a v u r o d i n n é h o d o m u X. p. 5 9 Z O u k l á d á s t a v e b n í k o m i s i p r o š e t i t p r o v e d e n í s t a v e b n í c h ú p r a v u R D X. p. 5 9 n a m í s t ^ s a m é m. P L Á N O V A N É A K C E Ž Á D O S T M Y S L I V E C K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í m y s l i v c i ž á d a j í c h o v a t e l e d r b e ž e o z a p j X e n í s l e p i c k v o X e n z a ú X e l e m o d c h o v á n í b a ž a n t í c h k u a t. N a b í z í - K 2 X 0 0 z, a p r o n á j e m k v o X n y, k t e r á b u d e c h o v a t e l i v r á c e n a. V p í p a d ^ z á j m u k o n t a k t u j t e p a n a L u b o š e J a n d u n e b o k t e r é h o k o l i v m y s l i v c e. M y s l i v e crku é ž esndí p e d e m d ^ k u j. e

3 D T S K Ý K O U T E K U J E D N O T Y B y l y z a p o X a t y s t a v e b n í p r á c e n a v y b u d o v á n í d ^ t s k é h o k op ua tr k u v u J e d n o t y. B y l y o b j e d n a n é r z n é p r o l é z a X k y, s k l u z a v k a, h o u p a X k a, k o l o t o X a t d. V ^ í m e, ž e u d ^ l á m e o b r o v s k o u r a d o s t m e n š í m d ^ t e m a k o u t e k s e s t a n- e v y h l e d á v a n ý m m í s t e m p r o j e j i c h v o l n ý X a s. K O N T E J N E R N A U K L Á D Á N Í B I O O D P A D U V m ^ s í c i X e r v e n c i b u d e u m í s t ^O n ev c h o v ^ i vr o n o v ^ k o n t e j n e r n a b i o o d p a d. C o j s o u b i o o d p a d y? B i o o d p a d y j s o u t a k o v é o d p a d y, k t e r é p o d l é h a j í b i o l o g i c k é m u r o z k l a d u. J e t o v ^ t š i n a m a t e r i á l p í r o d n í h o p v o d u. uv n ák lo nm í s f é e j s o u n e j X a s t ^ j š í m i d r u h y b i o o d p a d o d p a d y z ú d r ž b y z e l e n ^, t e d y p o s e k a n á t r á v a, l i s t í, v ^ t v e a z b y t k y r o s C o s e t ý X e o d p a d z d o m á c n o s t i, p a t í s e m z b y t k y z e l e n i n y, n a p. n a m r k v e, p e t r ž e l e, s l u p k y o d b r a m b o r, c i b u l e a d a l š í z ey lt ek ny i no y v, o cze b, n a p. s l u p k y z p o m e r a n X, o h r y z k y, z b y t k y c i t r ó n a t d. K r o m ^ t o h o j e m o ž n é d o b i o o d p a d u u k l á d a t t a k é s e d l i n u z k á v y, X a j o v é s á X k y, k v ^ t i n y, z e m i n u z k v ^ t i n á X, p í p a d n ^ s k o á p k y z v a j e c. P r o X t í d i t b i o o d p a d y? T í d ^ n í b i o d p a d u m á s m y s l mzéenja v e s n i ž o v á n í o b j e m u s m ^ s n é h o o d p a d u u k l á d a n é h o n a s k l á d k y ( t z n. e k o n o m i c k ý m d o p a d e m t é t o X i n n o s t i j e v y s o k é s n í ž e n í c e n y p l a c e n é o b c í z a s k l a d o v á n í ). B i o d p a d t v o í X a s t o a ž p o l o v i n u v e š k e r é h o k o m u n á l n í h o o d p a d u. K d y ž s e t e n t o b i o o d p a d d o s t a n e n a k sy k, l án da s t á v a j ní i cv h a n a e r o b n í p r o c e s y, p i n i c h ž u n i k á d o o v z d u š í m e t a n a d a l š í š k o d l i v é p l y n y. P o k u s e t e n t o b i o o d p a d v y t í d í, j e m on ž^ nj é vzy r o b i t e n e r g i i a o r g a n i c k é h n o j i v o. J e t e d y o b n o v i t e l n ý m p í r o d n í m z d r o j e m b. i ovp l y n o v ý c h s t a n i c í c h sb e i o zo d p a d u z í s k á v á b i o p l y n, k t e r ý s e kd oá gl e n ev r a X n í c h j e d n o t k á c h p e m ^ u u j e n a e l e k t r i c k o u e n e r g i i a t e p l o. Z b y t e k b i o m a s y ( t z n. d i g e s t á t ) s e m ž e d á l e k o m p o s t o v a t n e b o s e p í m o p o u ž í v á j a k o h n o j i v o. K o m p o s t o v á n í m b i o m a s y v z n i k á k v a l i t n í o r g a n i c k é n o j i v o ko m p o s t, k t e r ý j e c e n n ý m z d r o j e m ž i v i n a o r g a n i c k ý c h l á t e k j a k v z e m ^ d ^ l s t v í, t a k i p r o z a h r á d k á e a d r o b n é p ^ s t i t e l e.

4 V N Á S L E D U J Í C Í C H M S Í C Í C H O 6 E K Á V Á M E : V n e d ^ l i 3. X e r v e n c e : 0v 0 h o d i n p o á d á S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i X s o u t ^ ž O r o n o v s k ý p u t o v n í p o h á r. V a š í p í t o m n o s t í j ibsut d^ í tpe o vnza š e h a s i X e a t i b u d o u m í t v ^ t š í š a n c i u m í s t n i t s e n a p e d n í c h m í s t e c h. N a k o n c i m ^ s í c e s r p n a s e b u d e k o n a t R o z l o u lx ée tn eí m s. P r o d ^ t i b u d e p i p r a v e n a s p o u s t a h e r a s o u t ^ ž í, t r a m p o l í n a a t d. B u d e s e o p é k a t s e l e. U S K U T E 6 N N É A K C E V E S N I C E R O K U V e s t e d u nná as v š t í v i l a k r a j s k á h o d n o t i t e l s k á k o m i s e. P r e z e n t a c i o b c e j s m e r o z d ^ l i l i n a d v ^ X á s t i. P r v n í X á s t p r o b í h a l a v z a s e d a c í m í s t n o s t i k u l t u r n í h d o m u, k d e j s m e c e l k o v ^ p e d s t a v i l i n a š i o b e c, n e j v ^ t š í d r a z j s m e v š a k k l a d l i n a p e s t r ý s p o l e X e n s k ý ž i v o t O e c h o vr a o n ao v a. D r u h á X á s t s e k o n a l a v R o n o v ^ u k a p l e s v. A n t o n í n a, k d e z a ú X a s t i d ^ t í z D ^ t s k é h o s t e d i s k a C h l o s t o v p r o b ^ h l o d i v a d e l n p e d s t a v e n í o j e j í m v z n i k u. P o t é n á s l e d o v a l a p r o h l í d k a k a p l e s v ý k l a d e m. V í t ^ z e m k r a j s k é h o k o l a s o u t ^ ž e V e s n i c e r o k u av j i k rv y s o X i n a s e s t a l a a Z l a t o u s t u h u z í s k a l a o b e c D O M A M I L ( o k r. T e b í X ). D á l e k o m i s e u d ^ l i l a t a t o o c e n ^ n í : M o d r o u s t u h u z a s p o l e X e n s k ý ž i v o t o K b c i ž á n k y ( o k r e s Ž z á r n a d S á z a v o u ). B í l o u s t u h u z a X i n n o s t m l á d e ž e o br co iz s o c h a t e c ( o k r e s H a v l í X k v B r o d ). Z e l e n o u s t u h u z a p é X i o z e l e u a ž i v o t n í p r o s t epduí t iomboc v i ( o k r e s P e l h i m o v ). O r a n ž o v o u s t u h u z a s p o l u p r á c i o b c e a z e m ^ d ^ l s k é h o s u b j e k t u J oi rb ac ti i c e ( o k r e s T e b í X ). C e n u n a d ^ j e p r o ž i v ý v e n k o ( v t z v. d u h o v o u s t u h u ) o b c i R a d o s t í n n a d O s l a v o u ( o k r e s Ž z á r n a d S á z a v o u ) Z l a t o u c i h l u kva t e g o r i i B ( o b n o v a, X i r e k o n s t r u k c e s t a v e b v e n k o v s k é z á s t a v b y ) o b c iz v ^ r k o v i c e ( o k r e s T e b í X ). Z l a t o u c i h l u kva t e g o r i i C ( n o v é v e n k o v s k é s t a v b y ) o b c i V e l k á L o s e n i c ( e o k r e s Ž z á r n a d S á z a v o u ). D i p l o m z a v z o r n é v e d e n í k rko y n i o b c i D o l n í V i l é m o v i c e ( o k r e s T e b í X ). D i p l o m z a v z o r n é v e d e n í o b e c n í k n i h oov bn cy i V e l k á L o s e n i c ( e o k r e s Ž z á r n a d S á z a v o u ). D i p l o m z a p é X i o k u l t u r n í d ^ d i c t v í o b c i K a l i š t ^ ( o k r e s P e l h i m o v ) D i p l o m z a o ž i v l é p a m á t ok by c i O e c h o v ( o k r e s Ž z á r n a d S á z a v o. u )

5 D i p l o m z a b o h a t ý k u l t u r n í a s p o l e X e n s k ý o bž ci i v ojta k u b o v u M o r a v s k ý c h B u d ^ j o v i c ( o k r e s T e b í X ). D i p l o m z a z a p o j e n í s e n i o r d o v e e j n é h o žo ib vc oi t Ha o d i c e ( o k r e s J i h l a v a ). D i p l o m z a u d r ž o v á n í f o l k l o r n í c h torbacdi i cr o z s o c h y ( o k r e s Ž z á r n a d S á z a v o u ). D i p l o m z a v y b u d o v á n í o b X a n s k é v y b a v e n o s t vi l az s t n í c h z d r ooj bc i V y s o k é S t u d n i c e ( o k r e s J i h l a v a ). 6 e s t n é u z n á n í z a X i n n o s t o c h o t n i c k é h o d i v a d e l n í h o s op ob cl i k ur y n á r e c ( o k r e s P e l h i m o v ). 6 e s t n é u z n á n í z a p o d p o r u s p o r to ub c i B o r y ( o k r e s Ž z á r n a d S á z a v o u ). 6 e s t n é u z n á n í z a u d r ž o v á n í h a s i X s k ý c h t or ba cd i cm l a d o u o v i c e ( o k r e s T e b í X ). L e t o š n í u m í s t n ^ n í n a š í o b c e j e v e l m i p ^ k n é, a l e m y s l í m e s i, ž e b y c h o m s i z a s l o u ž l e p š í, p r o t o n e z t r á c í m e n a d ^ j i a p í š t í r o k s e o p ^ t p i h l á s í m e. V e l k é p o d ^ k o v á n í p a t í v š e m n a š i m s p o l u o b X a n m, k t e í s e j a k ý m k o l i v z p s o b e m z a p o j i l i d o o r g a n i z a c e, u k l i d i l i s i p e d s v ý m i d o m y, p o s e k l i t r á v u X i j i n a k u p r a v i l i s v é o k o l í. V E L I K O N O 6 N Í V Y R Á B N Í V n e d ^ l i 1 7. d u b n a s e s e š l y ž e n y v k u l t u r n í m d o m ^, a b y s i v y r o b i l y p o d v e d e n í m p a n í O l g y H o r k é M a g r. B o h d a n y M u s i l o v é v e l i k o n o X n í d e k o r a c i. V š e c h n y v ý r o b k y b y l y v e l m i z d a i l é a u r X i t ^ o z d o b i l y k a ž d o u d o m á c n o s t. T a t o a k c e s i z í s k á v á s t á l e v ^ t š í o b l i b u n e j e n u m í s t n í c h ž e n, a l e t a k é u p e s p o l n í c h.

6 V E L I K O N O 6 N Í P O M L Á Z K A T r a d i c e v e l i k o n o X n í p o m l á z k y v ej le i c e s t a r á. P r v n í z m í n k a o n í p o c h á z í z e 1 4. s t o l e t O v e l i k o n o X n í m p o n d ^ l í s e p r ý š l e h a l i m a n ž e l é a m i l e n c i. O s p a l c i a l e n i v c i s e X a z r á n a h á z e l i d o v o d y n e b o s e a l e s p o u v o d o u p o l é v a l i, a b y s e p r o b r a l i. V e l i k o n o X n í p o m l á z k a t e n t o n á z e v o z n a X u jve a zse k s p l e t e n ý c h v r b o v ý c h p r o u t k, k t e r ý s l o u ž í j a k o n á s t r o j k e š l e h á n í. P o m l á z k o u j e t a k é n a z ý v á n a v ý s l u ž k a z k o l e d o v á n í. D o r z n ^ v e l k ý c h p o m l á z r e k z nz é h o p o X t u v r b o v ý c h p r o u t k s e v p l é t a l a b a r e v n á s t u h a. M a l é p o m l á z k y s e n o s i l y skt ao px se e n, é sv e se t d n ^ v e l k ý m i s e c h o d i l o n a k o l e d u a t ^ m t é m ^ d v a m e t r y d l o u h ý m s e í k a l o o b a d n í p o m l á z k y. O v e l i k o n o X n í m p o n d ^ l í v s t á v a l i c h l a p c i, m u ž i a d ^ t i X a s n ^ z r á n a, a b y v y š l i s p o m l á z k o u n a k o l e d u. Š l e h a l i d ^ v X a t a, a b y b y l a z d r a v á, p i l n á a v e s e l á p o c e l ý r p e d á v a l i j i m t í m s v ^ ž e s t, m l a d o s t, o h e b n o s t, m l á d í a z d r a v í. S v o b o d n á d ^ v X a t a j i z a t o z a v ^ š o v a l a n a p o m l á z k y b a r e v n é s t u h y. V d a n é ž e n y k o l e d n í c i v y š l e h a l i p r o t o a b y j i m v y h n a l i z l ý j a z y k. N e c h o d i l i v š a k d o d o m snoiumsiež d n, e bsy l i z a d o b e. T a k é h o s p od á v y š l e h a l X e l á d k u, a b y n e b y l a l í n á, k r á v u, a b y s e b r z y o t e l i l a, a o v s t r o m k y, a b y s e p r o b u d i l y z e z i m n í h o s p ád na kl u š í k ú r o d ^. N O C K O S T E L g 2 7. K V T N A V l e t o š n í m r o c e s e n a š e o b e c z a p o j i l a d o p r o j e k t u N o c k o s t e l. M ^ l i j s m e p í l e ž i t o s t n a h l é d n o u t v n e z v y k l é m X a se d o n e v š e d n í c h p r o s t o r z a d o p r o v o d u h u d b y a l a s k a v é h o s l o v a. P r o t u t o s l a v n o s t n í p í l e ž i t o s t b y l p i p r a v e n p r o g r a m, k t e r ý s e s k l á d a l d iz v a d e l n í h o p e d s t a v e n í o v z n i k u k a p l e s v. A n t o n í n a P a d u á n s k é h o. D á l e b y l a p i p r a v e n a p r o h l í d k a k av pý lk e l a sd e m. N á v š t ^ v n í c i m o h l i n a h l é d n o u t n a k l e n b u a k r o v y k o s t e l a. V y s t o u p i l p í s n i X k á P e t r L i n h a r t. P r o v e e j n o s t b y l a z p í s t u p n ^ n a t v r z, k t e r á j e v s o u k r o m é m v l a s t n i c t v í. V l e t o š n í m r o c e s e d o a k c e p i p o j i l o k o s t e l v c e l é 6 e s k é r e p u b l i c e a b y l o z a z n a m e n á n o v í c e n e ž n á v š t ^ v n í k. D I V A D E L N Í P Z E D S T A V E N Í D O B A K A M E N N Á V s o b o t u 1 4. k v ^ t n a n á km p i j e l o c h o t n i c k ý s o u b ov r í r zu s e s v o u n a s t u d o v a n o u h r o u X e s k é h o a u t o r a P a v l a N ^ m c e D o b a k a m e n n á. T a t o v e s e l á k o m e d i e p o j e d n á v a l a o t o m, ž e up ž r a v ^ k u ž i l i v y k u k o v é o v l á d a j í c í u m ^ n í m a n i p u l o v a t sl i d m i.

7 J e v e l i k á š k o d a, ž e s e p e d s t a v e n í z ú X a s t n i l o m á l o t odhiovtáo k d. vzo d u b u d e m e z v a ž o v a t k o n á n í d i v a d l a p ví š t í m r o c e A N T O N Í N S K Á P O U a V n e d ^ l i v h o d i n s e rvo n o v s k é k a p l i s l o u ž i l a s l a v n o s t n í m š e n a p a m á t k u s v. A n t o n í n a. P ^ k n ý d e n s i u ž i l y n a d ^a t r a k c í c h a v š i c h n i s e p o b a v i l i n a z á b a v á c h p o á d a n ý c h n a š i m i s p o r t o v c i a S D H p á. t ev k v y s t o u p i l a s k u p i n a A c c o r t, d a l š í d e n R e n o v a c e a n e d ^ l n í o d p o l e d n e z p e s t i l a D a l e X a n k a. S O C I Á L N Í Z A Z Í Z E N Í V R O N O V V m ^ s í c i k v ^ t n u b y l a d o k o n X e n a s t a v b a s o c i á l n í h o z a í z e n í v R o n o v ^ N a k o p e X k u, k t e r é b u d e s l o u ž i t o b X a n m dvo b ^ p o á d á n í k u l t u r n í c h a s p o r t o v n í c h a k c í. N a t u t o s t a v b u j s m e z í s k a l i 5 0 % d o t a c i zp r o g r a m u o b n o v a v e n k o v a. V Í T Á N Í O B 6 Á N K g N a s l a v n o s t n í m v í t á n í o b X á n k s e 5. X e r v n a s e š l o p ^ t h o l X i X e k : N a t á l i e B l a h o v á, T K a l á b o v á, Me l a n i e K á u o v á, N i k o l a H a v e l k o v á a A d é l a Š t u r s o v á. D ^ t i p o d v e d e n í m p. B e d n á o v é p r o n ^ p i p r a v i l y p á s m o p í s n i X e k a b á s n i X e k, z a s t u p i t e l é - o b c e d á r k y k n í ž k y a k o s t i X k y. N e z a p o m n ^ l o s e a n i n a m a m i n k y, k t e r ý m j s m e p o d ^ k o v a l i k v ^ t i n o u. N e c h y b ^ l a n i s l a v n o s tínpí i tpe k a s a m o z e j m ^ z a p s á n í d ^ t í j a k o n o v ý c h o b X a n n a š í o b c e.

8 P O H Á D K O V Ý L E S J i ž p o d e v á t é j s t e s e m o h l i 1 9. X e r v n a p r o j í t l e s e m p l n ý m p o h á d e k a n a j e d e n á c t i z a s t a v e n í c h s i p i p o m e n o u t o b l í b e n é p o h á d k y a p o h á d k o v é p o- s lt ea tv oy s j s m e m o h l i v i d ^ t p o h áu d kž a b í p r i n c, J a k p r o b u d i t P i n d r u š e, J a k š l i s l e p i X k a a k o h o u t e k d o P r a h y, H l o u p ý H o n z a, O B u d u l í n k o v i, Z a h u m n y j e d r a k, O p r i n c e z n ^, k t e r á r á X k o v a l a, O p r i n c e z n ^ J a s n ^ n c e a l é t a j í c í m š e v c i, O h l o u p é m H o n z o v i a f i l m V i n n e t o u. P o p o h á d c e d ^ t i p l n i l y k oa dl u, ú p o m á h a l y v y s v o b o d i t h l o u p é h o H o n z u z p e k l a, k r m i l y h o d n é h o d r a k a, s t í l e l y z d ^ l a n a h r a d a z a k a ž d ý s p l n ^ n ý o b d r ž e l y s l a d k o u o d m ^ n u. D ^ k u j e m e v š e m ú X i n k u j í c í m, d í k y k t e r ý m j s m e i p e s n e p í z e u p o X a s í m o h l i p r o ž í t p ^ k n é o d p o l e d n e, a t a k é v š ne ám v š t ^ v n í k m, k t e í s i j e j i c h p o h á d k y n e n e c h a l i u j í t. Z á j e m c i o l e t o š n í D V D P o h á d k o v é h o l e s a, a s e p i h l á s í n a o b e c n í m ú a d ^ n e b o u k t e r é h o k o l i v z a s t u p i t e l e.

9 K N I H O V N A V á ž e n í X t e n á i, 6 e r v e n j e j e d n í m n ez jk r á s n ^ j š í c h m ^ s í c a o p í r o d ^ t o p l a t í d v o j n á s o b. V e g e t a c e j e j e š t ^ k r á s n ^ s v ^ ž í, k v ^ t i n o v é z á h o n k y j s o u u ž p ^ k n ^ p e s t r é a n a X t e n í j e X í m d á l m é n ^ X a s u. D á v á m e p e d n o s t p r á c i n a z a h r a d ^, v ý l e t m d o p í r o d y a k n í ž k y p i j d o u n a a d u z a s e a ž n a p o d z i m. J á Vá m t e n t o k r á t p i p o m e n u k n i h y m l a d é h o s p i s o v a t e l e J o s e f a F o r m á n k a. V k n i h o v n ^ m á m e k n i h u P r s a t ý m u ž a z l o d ^ j p í b ^ h, o k t e r o u X t e n á i p r o j e v i l i v e l z á j e m. N e d á v n o v y š l a o d s t e j n é h o s p i s o v a t e l e k n i h a M l u v i t i p r a v d u. J e t o r o m á n p s a n ý p o d l e s k u t e X n é u d á lt oi s. V á l k a, v ^ z e n í, l i d s k é u t r p e n í, a l e i ž i v o t n í l á s k a a o d v a h a v p í b ^ h u m u ž e, k t e r ý s l o u žs is l, vr u d é a r m á d ^, b y l p o l i t i c k ý m v ^ z n ^ m, u p r c h l í k e m a m i l i o n á e m. N ^ k o l i k r á t b y l b l í z k o s m r t i, p o t k a l v e l k o u l á s k u, z t r á c a z a s e h l e d a l, s t e j n ^ j a k o ^ oz d pn oa v j e d i n o u o t á z k u j a k ý j e s m y s l l i d s k é h o ž i v o t a. J e t o r o m á n, j a k é s e d n e s u ž n e p í š í. S t r h u j í c í, n e u v ^ i t e l n ý, a l e p i t o m p r a v d i v p í b ^ h, n a j e h o ž z á k l a d ^ a u t o r b i l a n c u j e i s v j v l a s t n í ž i v o t. J o s e f F o r m á n e k s e n a r o d irl o cve a rvo c e v y d a ls v j p r v n í r o m á n P r s a t ý m u ž a z l o d ^ j p í b ^ h. T e n t o r o m á n m ^ l v e l k o u X t e n á s k o u o d e z v u a v y š e l j i ž v d e s e t i v y d á n í c h. D a l š í F o r m á n k o v a k n i h a j e L é t a j í c í j a g u á r. U r X i t ^ s t o j í z a t o p e X í s t s i n ^ k t e r ý z F o r m á n k o v ý c h r o m á n. J a k o m a l é d o p o r u X e n í n a b í z í m ^ j em ša tl ý c i t á t j ezh o k n i h y : S k u t e X n á m o u d r o s t n e p i j d e s e z k u š e n o s t m i, v ^ k e m, parl oe h rj oe u n, sk t e r o u X l o v ^ k d o k á ž e o b r á t i t v e v í t ^ z s t v í. P e j i v š e m X t e n á m p ^ k n é a s l u n e X n é l é t o a k d y b y s e p e c e j e n n ^ k d y p o k a z i l o, s á h n ^ t e p o p ^ k n é k n i z e. S P O L E 6 E N S K Á K R O N I K A V m ^ s í c i d u b n u, k v ^ t n u a X e r v n u o s l a v i l i s v á ž i v o t n í j u b i l e a : S l á m o v á M a r t a 8 2 l e t O e c h o v J a n á X k o v á K v ^ t u š e 8 2 l e t O e c h o v H l a d í k E m i l 8 0 l e t O e c h o v F i l o v á J a n a 6 0 l e t O e c h o v H o í n e k P a v e l 5 0 l e t R o n o v D á r k e m k n a r o z e n i n á m n e n í n i c, c o s e z l a t e m t p y t í, j e t o l á s k a, ú s m ^ v, p o h l a z e n í, n a d t a k o v ý d a r ž á d n ý n e n í. N a r o d i l i s e : Š t u r s o v á A d é l a D r á p e l a J i í N e j k r á s n ^ j š í z e v š e c h d á r k d á v á ž i v o t d o k o X á r k u. V j e d n o m z n i c h t e z t i š e d ý c h á V a š e š t ^ s t í, V a š e p ý c h a.

Č Úř á á ě ý Ú š ě ř ý ě é ř á š ě ý ě á ú Úř á á ě ý Ž á é á á ě ě š ř ů á ř š ř Ž ý á áš ř Ž á á á ě ě š ř Ů ě š á ý š ý ě é ř á éž Ř á é Č é á ý á ý ěř ě á á ř á ů á ý ěř ů ě ě ý ů ě š Š á ř š é ř é

Více

Í Í ÁŘ É Á Ý Á ě ě č ě č ě č č č ě ě š ř ů ř ý Ý Á ř é ě č ř ů ř é ř ý ó ě é ó ě č č ú ó é ř ě ě č ó š ě ě č č č é ř ě ř é ó ř é ó ÁŘ Ý Ě É ě č č ý ý ř é ó ř é č š č č ř é ř ě ě ř é ý ě ě č ř ó ý ó č ů

Více

ý ř ř Ř ř ř ř ř ú ř é ř ř é é ď é ě ř ř ý ů ý ů é ě š ř ů ř é ř ě ř ř ř ěř ý ř ř Č ý š ú ěř ř žú ě Ú š é ě š ř ů ř é úř ť é ř ě ř é ě ě Š ř ů ú ř ú ř ě Č é Č é ě š ř ů ě ř ů ý ů ě ě ěž ý Č ý ů ý ěž ů ý

Více

ý Á Ť ó ú Ě Á Á Ř Á Í š ě é ý ě ž Š ě é ě éž éž ě ž é ě ý ě ě š ů ý Ř Ě Ě ý é ě ů ů š ý ý é ě ě é é ě ě é ě ě é š ž ě ě ě ý ž Š ý ž ě ě ě ě ú é éž ě ě ě ě ě ěž š é é é ž ě Ě Á Í ě ě ý é ě ý ý ě é é é ů

Více

í é ě é é é ř é í í ř ř é í í é š ř í ý í ř í ěž ý ř ě é č ř í é ř ž ě ě ý é š ř í ř é í í ž š í í í ý é ý í í č Í ř š ý ý í č ššíč é č í ě é ž ř č ěž ý ř ě é í é Í é í č ý í í é š č í ř í é ě šíř í í

Více

ú Ý É Ě ň ú ó Ř Á ň ň ň ú ť ó ň ú ň ň ň Č ň ú ú ť ň ú ú Ý ú Ú Ó Č ď ó Žň ó Š Ť ó ď ť Č ú Ž ú ú ú Č ď ó ň ú Ú Č ň ú ď Č ď ď ú ó ť ť Ň ň ť ú ú ú ú ó ú ó Č ú ň ň Ž Ú ú ú ň ť ň ú ň ú ň ň Č ň ň ó ú ň ó ú ň

Více

Á ý Ř Ů ó Í ř ř ě é Í ž óý Í š Č ň ř ř é ě ž ó Í ř ě ř ě é ř ž é ž ž ů ž ř ů é é ú ř ě é ř Í é é š ě ě ý ý žé ě ž ř é ě ř Í ž é ů ě ž ý ě é ů ý ů ň ů ú ú é ú Í ř ů ú é é ú ú ú ú ě ú ř ř ě ú ú ž š ě ú é

Více

á Í Ž á á á ý č Í é ů š ě ž říš ě č í í Í č í á í í č í Ží í ů ů ě ř ě á á é í í ě á é ů ě ň ž é é áš ě í á í ř š í á í á á ý ý š ř ů á ž ž á ž é ě ř š ě š ý é é á í á Ž š ů ří í ř é ě š ž ý í Š Ř áš ř

Více

ý Á Á Á Š É Ř č ř ý é ě ř ř é Ú ý é ď ě é ř č ě ž ř ěř ý ý č č š ř ě ř é žš ž é ž ř ě ý ě č ý ě č é š ž ž é ř ůž č č ě ř ě ý ů ě ý ž é ý ž č ů ě ř ž č ů ř š ž š ů ěř ý ů é ň Ž ž č ů ř é ůž ě č ý č č é

Více

Á ů š ČÁ Ú Í Í Í Ú š š ť ď ů š š Č š ČÁ Á Č š š Ě Ž ť ť š Í š Í Ú Ú Í Ú Ú Ú š Í Ú Ú ť Í ť š š ť š š Ú Í Í Ě É ň š š ť Ž š š Ú ť Í š š Í š Í Ú ť š Í ť š Í ť Ú Í Ý Í Ž Ú ť ť ť Í š ť š ř Ú Í É Í Ú ť š Ě š

Více

Ž Ý ř ý ý é á ý á ř ý ů ý Í ář á ý ř ý ů ý ř ů á ř é ř ř á Í ř Ž ý ý ř é Í á Í Í ý é ř Ž ý Í á Ýý ý ň Š é ř ť ý á á á á ř ý ý é á á é é ů ř é á ř é ř á ř ř á á ů ý Ž é é é ý ý ý á á ř é ř á ř á ó á Ř ř

Více

ž Á Ř ž Á ř ž é ř ů Ú ř ý ý Č šť ř é Č šť ř Ú ř ý ř ř š š ý ž Ů é ž ý ř ý ř é ž ž ž ý ý ž é Ž ž šť ý ž é š š ý ř é ú ý é ú ů ů ř ž ž é ž Ú é ř ý ý ř ž é ř é ž ý š ř ň é ř ř ř ú ř ř ž é é ň š ž ň é é ř

Více

ŘÍ Ň ÍÍ Č Á Ů Ř Ň Š Š Á Á č Č úř Ť ň ř ý č č é č ě ůé č š ě é úč ř ý čů ž ě ý ř é é č ř š ý ř ě é š š č š č š é é š ž ů Í š č č é č ř ř ř ů ř ř ů ř ž é ž č š č č ř š č č é ý Ž é úř ě ř ň č č š é š č ý

Více

ž Ú é ř č ý Ů ú č ů ř ř é ě é ř ř é ř ř š é ý ů š é é ú ý š ě é š ž š ž é š ýč ž ý ý ř ý ú ž ú é š šř Ů ň ý ř ř č é ř ě ě š é ě š é éť ě š é č ř úř ů ú ů č ý ý Ú é Ú ěř ř Ú č ř ů ú ý úř Ú é ě ý úř ě é

Více

Ě Ý úř Ý ÚŘ ř ů ž ř á á ř ů ř á á ě Š Ř Á Á Í ě ý ť ř ř ť ž ř á ť ř ě ě ř ý á č á ě ě ě á ů á ě ě ř ť á á á á úř á č ú á á řá á é ě ř ů ě ř ý á á á č á řá ě ě ŠÍ ř Ů č ý ě Č á é á á á á Š ř ů á č á Š ř

Více

Í č Í Á ř Š í ý ý ů ý ý ů é ý ý ý ů ý ř Ž č í é ú í í é č í š í í čí č í čí ý í ý čí ý é é ó ř é é é í í ý ý ý ů ý é ý í í í í í é í í í í é Í í č í í í ů é í é ď í ř ř ý í í ý ý ů ř ř ř Í é ť í ří ý č

Více

ť ý ř í ú í í í í í í é ó ř ří ů ť ď ý ř í ř í š ě í éž í Ž Í í ěř í ří ěř ý ří í í ř í ř í í í ř í ř í í úř š í ú í ž ř í í í í ř í ř í í í ú ř í í í é ř í í í ň ú í ř í ř í é Č ř í ř í ú í ý ů ý Ů Í

Více

ů ý é ď ž é ý Ž é é ř ř ž é ř ý Í ý ý ř ý š ý š š ň é Ý ň é ý Ž ř ř Ž é é ř ú é ú ý ýš é ř ú é ú ý ýš é é Ž ř Ž ý ů ý ř ý ů ý ř ů ýš ů ř ý ř š ř é ž ý é é ř ýš ý ů ž ž é ů ý Ž ý ř ů ú ž ý é é ř ýš ý ů

Více

Ě ŠŤ Í Á Ě šť É é ěú š Ů š é ě š Š š Š é ě Ů ú é š ě ě ě ý Ů Ů é Ů é Š ě ě ě ě ě Šť š ě šť ě š ěú ě é ě é ý Ů ě š é ě Žý Ů š ě é ě ě š ů ý Ů é é é ě ě ěň ě é ě ě šť Č é šť ň š ě é ý é é šť ě ŠÍ Č ě é ě

Více

é ú š ř ý Č šť ř é ř ž Č ý ť ž ý š š Č š Č Ě Í ú ý Š ž š éř ř š éř Č šť éř š éř ž š éř é ž Č Ř Ý š Ě Í Ž Í Š Ě Í ú ž š Í ř š Í ž žý š ř Í ž ř š Í ú š Í ý é ř ř š š é é ú ž š ř š š ř ř š Í ž ú š š ř ď ú

Více

ž úř ř ě ř ý ž ř ř ě ř ň ř ý Č ř ý ž ěř ý ř ž ň ý ě ň ř ř ž ř ř ě ú ž ž ě ě š ř ů ý ě ě ž ž ě ě š ř ů ž ž ž ó ž Ž É Á ŘÍ ž ř ě ž ž ž ů ě ž É Á Ž ž ž ř š ě ř Ě Á ň ň ň ň Ý ř ě ř Ě ů ě ý ě ú Ň Ů Č Ž ůž ůž

Více

ž ě í č í ě š í é í ů š č í Í ž í áš í ů ě í í á ížá í á Í ížá Í Ž í á í á á Í ů í í ě Á É Ř Í Ů á É ě á ň ž íž í Í í é ž é ě é ž í í é ň ě č é ťí í ě ž ě é é ž í í á é é ď Ť ě š í Ý íž é ě é í ú ž ď é

Více

Í Ž š ř š š ř é é Ž ř ů ů ů ž Ů é š é ř é Ž Š š é Š ůž Ž š Ž ů é ř Í é é ž ž š Í ú ů é š é ř š é Š é ř é ř é é ř ř é ř é Ž ť Í ř ž Í Ó Í Š ř é ř šř Í ť ť Íť Í š š ú ř š š š Ž é ů ř é ň ň Ž Í Ž Á Š ř Š

Více

Ú á á ě ý Ú š ě ř ý ě é ř á á š ě á é á ú ý Úř á á ě ý á Úř ž á Č é á á ě ě š ř ů á ř š ř ž ý á áš ř ž á á á ě ě š ř ů ě š á ý š ě ý ě é ř á éž Ř á é é ě é á á á ě ů ž áž ě ú ý é á úř ý á š ě ě é é ř ř

Více

Š Ě š ě ř ý Ř š ě é Ú ř é ě é š ě š ě ř ř ž ř š ě é ř ě š š é ů ě ý ř ěř ěř ů ž ěř é ě š š ř ý ů ž ěř é é ž ř ě é úř š ě š ě ž ř ř ě ý ř úř š ě Í ě é ř ž é š ě ě ů é ě ě ř Ž ř ř ů é ě é ž ř ř š ň š ě ý

Více

í é ě ů ří é ů í ř Ťí ď í ú í í í ří ř ů í é ěř ů í ěř ěř ý í ů ů í í ý í ů í í ř í í ú ěř ů í í í í Ú Ú ý ú ů é í ý ý é í ě í ě é ř ě ě í ý é í ě Žď ř ý ň í ů Č ň ý ý úř ř é í í í Ž ě ú í ů é ý í ů í

Více

Ý Á Í Í É Í Á ř ž ě ř ý ě ě š ř ů ř Ž ý ýš ř ř ý ě Ť ř ý ť ř ř ř Í š Ž Ř Á Š ž Š ěž ú ú ť ú ó ěř ě ž ř ě ř ě Ř Á Š ž ý ě ó ů ř š ě ř ž Íž ř ý ů ě ý ž ý ý ě ý ě ř ý ě Ž ý ů ř ě Ť ů ř ř š ě ě ě Ž ý ě ř š

Více

ě ý úř úř á š Ť Ú á Á Í Í Ú Í Í ŘÍ Í Á Í É Ř Á Ř ú ú š úě Ú ě á á á á ě ý ř á ě á ý á ú ř ě ý Úř úř úř ř š ý á Ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř á á řá ě ě š ř ů á řá ú á á ú ě ř á žá ř é ú á é á ě ú ý ů ý

Více

Í Í É ř ě á é ď á á Č ě č úč ř ě é á ď Š Č Č Í ú ó É ť ě úě ě ý ř é ý á é ě é ó Žá óň Í á č ě ýá é ě á ě ý ď ú é š ě ý ý ů č é č á ě á ě é é č á é é ř š ž Ž Ž é á ě á ě ň é á č á ě é ý ů šť ř ň á š ě ý

Více

Úř ě ý Ú š ě ř ý ě é ř š ě é ú Úř ě ý Ú Ž é ě ě š ř ů ř š ř Ž ý š ř Ž ě ě š ř ů ě Š ý š ý ě éř éž Ř é é ý ý ěř ě ř ů ý ěř ě ě ý ů ě š ý Š ř š é ř ú Í ě é é ú é Í Úř ý š ě ě é ř ř ý ý ě ě ú é ř ý ě ý ý

Více

Ž Ř Š ň ř Ř Á ÁŠ Ř É ý úř ň é Í ž ř ě ě ě ř š ý ř ě ě š ů ř ě ě š ř ů ř ě ř ě ě š ř ů ě ř ě ř ř é š ě ě é Ž ý é Á ř é ž ý ý ů ý ě ř š ě ř é ý š Ž š š ě ě é ž é ř Ž ž š ě Ú ů ý ě ý ě ý ů ú ů é úř ň é ě

Více

Í Ř Ý ť Ť ď Ý Ř Ť Ť Ť É Ť Š Ť Ť Á Ó Á ň Ě Ť Ů ť ť Ť Í ť Í É Ů Í Ó Ů Ů Ť Ď ď Š Ť ň Í Ť ř Ť Í ď Ť Ů Í Á Ů ť Ť Í Ó ň Ť Ť Ť Ý ň Í Ť Ť Í ř ú Ú Í Ý Ť Í Ý Í Ť ť Ú ť ť ť Í Š Í Í Š Š ť Í Š Š ť Ť Í Í Í Ť Á Ť Ť Í

Více

ť Á ř ř ó Č ř ě ů ě Ž ň Č Č ň Č ú ř é ž ž Č ú Č Č ř ě ř ž ř é ě Ř Ě ř é ú ě ť ě ž ů ť Á Ý Á Á ě ž ě ě ů ů ů Ů ř ů ř Č žň ř ů é ě é ř ž ž é ě ř é ž é ů ů ě ř ů ř ů ě ž Šř é ž é ř Ů é ř é ž ř Ú ě Ů ě ž ú

Více

é ů ó á ří č Č é ů ó č á ěř Č í Á Ě í í í Ú í ý í í ř Š ř á á ý í ě Á Á Í Í Á Ř É Á ó á č í é Ů č Č á ř é á í í ř é á ří í í ě ů í ý í á ř á á č ž ěž Í Á Ě Á Í í ú í č ý í í ř Š á ěž ř ě č ž š ř í á í

Více

ž ř č Ž Ú ř ě é é ý é é é é é ě é č č ř č Ž Í ý š ž ě é é ééů ž ř š é č Í é ř Ž é ř é ě řš č ě č é é é ěú Ů ě ý č Í ě ý ě š ě ě é ě š ě ú ů é č Ž ř š é Ž Í é ěř č ř ě ě ěř č ž č ě č ý Ž žé č é ž č é ž

Více

ý ří á í á í ší ř é č ě ř áš ě á í ů ý á á í ě í Č ň ý čř ů ú ď ř í í Í ď č í ě á ď ř ý ř ó ě á í é ó ť é É í í ť í í ř á ď í ří ř ě í á á ř ť Řý í í É í í ď ť í č í ň á ř ý í í á ř ř ří ě ř ý č ří á á

Více

ú ž ó ř č Č Á š ř ř ř ž ř ž ř Ú č Š Ě ř č ř ř ž ů ř ř ů ž ř ř ů ř ž ž ř ř š ř ř ř ž č ž ř č úč ř š ó ž ř ř žš ž Ž ň ř č úč ž ř ř ř šť ž č ř ř Č Č É É ř č ř ř ž ř ř ř č Ý ž Ý ŘÁ ř ř ď č ř ř ď ř ř ž ž ř

Více

ě Í ý Í Íý ě ú ř Í Í Ž ž ě ř ž ě ňě Í Ó ů é ž é é é č é Í ž ě ý ž Í úé Í ý Í Í ý Í Í Ť Ť ř ů Í ě š č é ší ů ů ž ú ý ř č Ž é ě ř ě ů š Ýé ý ě é éí č ž ř ŠšÍ ř ě š ů ů ř éž ě č ž ú Ž š Í ž ý ý ř ě é š ž

Více

é é é ú Š Ó ú ý Š ý Ý ÁŽ ý ý é é é é é é é é é ó ů ť ť ť é ý é Ý Í ý é Ý Ý ý é é ó Í ň ň é ý ň ý é ý é ý ý Ý ý ó Ž Ž é é é Ř Ě Í ú ó Ú ý Š ý é ů é ů ý Ž ů ť Í ť Í ť Ž é ý ý é ý Ž ý Ž Š Ž ÁŽ ý Í Ž ý é ý

Více

ů ř Í ř ý é ě ý ž é ě ř ě ú é ý ý ř ěř ý ř ř é ě é ž éř ř é ý ř ú ř ě ž ž ě é ř ě ě ž ř ř ě ýš ýš ě ř ř š ý š é é ž š ě ř ř ž ýš ř ě é ž é ů é ě é ř ř é é ž ě ř ě ý ě ý ř é é é ř é ž ž é ř ž ř ý é ů ž

Více

č č ý ý úč é ř š ř č č é č č č ú ř é é č ý ů ó č Ú č é Ž ýš é Ž č ř ď ř ř ů é č ř ý ř š ý ý ý úř Á ýš é Ť ů ž ý č ššč ýš é Ž é é é Ž ú é š Ž é č é éú ůž ýš é ýš š úč ž ý ů č é ýš é ň ř ů ýš é é é ůž ýš

Více

é é ě ř ů ů ů ů ů ť ř š š ěú Š Ú ě é ěú é ěř ů ý é ů é ý ě ě ř ů ů ě ý ú Í ě ý ř ú ě ý ř ú ě Í ú ř ú ř é ř ě ý ť ů ý Í ě ý ř šť š ř ý ř ý é ě ř ě é Í ě ř ř é ý ř š š é ý ř ý ý š ď ě é ěř ř Í Š ěř ý é ě

Více

Č ÍŘÁ ě Č ÁŘ Ý ů úř ž ř ů ř ř ž ěú ř Ž ř ě ŘÁ ÁŘ Ý ř ú š ř ů ú š ě žď ž ř ě ú ě š ů ž ů ě ř Č ř š ě š ř š ě ž š ě ž ž ž ě ř Č Č š ě ž Č ř ň ů ř š ě Č ě š ě ž ě š šš ř š ě ů š ě Ů ěř ž ů ěř ž ž ů ů ž ř

Více

ř é č ř ě ě š ř ů š é č Č ě ř ř é ž ň ž ť é ř é ě ě ř ň ř č ú ř é š é č ó č ě ř é ř Ě Ě Ř Á ř ě ě ř é ř ě ě řé é é č ř ž ě žé é é ě é ž ř ě ě ř é é é š é ě č ě ž ě ř é éž š é č ř ě ě é é é é ř Ř š é č

Více

ú Ž é é Ó ó é é é Ž é ó Ž š é š é Ř Éú Ě ú ó Ř Ů Ý ú Í Í é Ě Ň é ó ó š É é š Ň Š ú ú Ž é Á é é Ě é é é š Ž é Š Ť é é Ě š é é Ž Ž Ž ú Ý Á ů ó Ý É š Ň ó š Á ó ó Ň Š ú ú Ň Š ú ú Ž ů é ú é é é ú Ň Ý Ň Á é

Více

ř ý ř ř ý ř ř ú ž ú ú ý ř ý ř ž Ú ř ž ř ř ž ř ř ý ř ý ň ž ž ř ř ž ú ř ž ď ů ý ý ý ř ý ň ř ý ú ý ý ž ř ž ž ž ž ř ž ž ý ř ň ř ý ř ů ř ů ý ž ž ř ř ň ž ř ž ž ž ř ž řý ů ž ý ř ř ř ž ž ý ř ř ž ž ý ř ž ž ž ř

Více

ú ů é é Š Š Č ó Ř ď č Ř Á ÁŠ ň ý úř Í ů é é č úč ů ř č ř ě ě š ř ů č ú ě é č ý ů č č č č ř ý ů ě ř š ň ý ě úř ř č Č Č č Ú Í Ů Í ÁŇ Ý Č Ú ě ň ý úř Ú ů é é ě ž Č é ě ů ý é é č é č ý š ň é ě é ě š ř ů é ř

Více

ě ý úř ď Ž ž ř ě ě č Ž Í Č Ž Í š Ž ť š ě ř ů ř č č ř ř š č Č Ž ý č ě ť ý ť ď ě ě ř šř ů š ý úř ď č ě ě ě ď ů ěď ě š ř ů ř ď č ó ř ě š ř ů č ř ř č ř ěí ě š ř ů ž Ýď Č ř Ž č č č č Á š ř Í ř ď č ě ě ě ý ů

Více

Í č ř ř ý ř é ž ý č ř ý é ě č ž ř ě Č Č ó č ř Í ř š Č ž Í čů Ž ý ř ě é ř é ř é Ž ý ě éř č ř ý ě é ě ř ě ř é č Ž ř č é č ě Ž ě č é Ž ý č ý ě ř š ěř é š č é ý ěř é č ě ů ř ů ř ě ř é ř ě ř é ú é ř ě ř é ě

Více

ň ú ú ň ň Č ú ó Š ú ň Á Á Č ú Ů Č ó ň ť ň ť ú ú ň É Í ď ó Č ú Č ň ú ú Š ť ď ú Ý Ú ň ú Ž ň ň ň Š ň Š ú ň ď ú ú Ý Č Č ó ú ď ú ó Š ó ó ň ó ČÍ ú ú ú Ň ú ó ú Č ť ú ú ú ň ň ť ú Ý ú ú ó Ú ť ú ú Č ň ú ó ň ň Ú

Více

Ň É Á Ř ú É Ř š Á Ý ó š Ř ň š š š š š š Ť Ř ň Ť ů Č Ř Č š š š Č š š š š ň ň Ý š š š ů ň š Ř š š š š šš Č š šš š šš š Č š Č š š š Č š š š ň š š š š š š š Ý š š š Č š Š š ň š š š š š š š š ď Ú š ň Č š ů

Více

Č Á ž ý č č ď Á Íč ť Č Ť ó ř ě Ť ď ř ř Í ě Í Á ó ě č č Ť č č čďč Í ř ď Ž čč ř ě č č ě ý ů ě ď č ó ř ě ý ě ě ř ů ú ě ý ů ě ř ě ě ě ů ř ř ý ýý ě Í ď Č ý ť ě ó ú ď Á ě ř ř ý ř Š čň ě ě Š ě Š Í ě ě ý ěř ě

Více

Ý ž Ý É Č ŽÍ Ž ž Ž ň Ž Ž Č Ž ČÍ Í Ž Ž Ú ž Ý Ž Ž ň Á ú Ú Ž Ž Č Ž Ž ť ó Ž Č Ž ú Ť Á ÉŘ ž Ž Š Ť Í ť Ž Ž Č ú Č Í Ž Ž Č Ž Ž Ý ď Í ú Ž Í Ž Ž Č Č Í Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Í Ž Ž Č Ú Ž Í Í Ž Ž Ž Ž Ý Ž Ž Í Ž ž Š ž Ž Ž Ž

Více

ě úř é š ž ř é ě é š Č ř é š č é ž ě ě é š Í ě ě úř é ď ž ť úř ř š č ú ř ě ě š ř ů ě é ú ř ř Ž Ž žá ě ě ě é ž č ě ě é š éř ř ě ř š č ě šú ě ú ř ř ú ř ě š č ě ě ě ř ú é š é š č č č ě é ěč ě ř ů č ř ž ě

Více

Á É Á ří ů ů ě é ěž š ěž é ř ý ě í ě ší ř ů ěž í ř é ů ě í ě ší ř ů ěž íř ý ů ř ě Í é ěž í í í ů í í ů úě í í ří ý í ě í Š ý ě ř ý ý ří ý ý í í ě í í ě ří ěž š í ří í ú ů ěž í ř ř í ř š í ří ě ý ů ří ý

Více

É ŘÝ ř ě ý ž žú ě ý ý ě Č ě š Ó Č ú ř ě ý Ž ž ó ó Č ú ý ř ý ě ý ě ž ž ě ě ř ě ř š ě Ř Ě ř ě ě ř š ř ý ž ó ř ř ž ř ě ě ž ý ě ž ř ě š ěř ý ě ů ňň š Í ě Ť Ť ě ě ě ě ý ě ě Ť š Í Í Ť š ň ň ě ý ě Ť ů Ž ě ě ň

Více

ď Ť ťé ž š Š ží Ě ÝÚŘÁ ŠÉ Ě š Č Í Í ž š š ú č ú ž ýú š ý ú ť č š ů č š ů ů ů č ý š š ú ž ú ý š š Ú Ú ú ý ú ú Š č ý ú ů č ž ů ž č ý ý č č ý ú ů ž ý ů ž š š ý č ý ý ý ů ů š š č Úč ž šť ýú č š ůč ů ů ý ůč

Více

ě ě Č é ě ě é Č ě é úť ž ú ě é ž ě ě úř úř ě ě ř š ú ř é ě ě ř š úř ř ě ě š ř ů Ťř ě é ú š ě š ú ě ú ř ř ú ř é ě ě Ť é ž ň ó ě ř ó ú ě Ú ř ěž ť ř ě Č é ě Č ě é ž šť ě ř é ě é ě é ů ř é š ě ě é Í é š ě

Více

Č é ó ů ř ř ý Š é ě Žé ý Š Ř ř ů é ů ř ý é ě é ěř ů ř ř ě ý ž ů ů ý ř ě ě ř ř ř ž ý ě ě é Č ů é ž ů é ř ó ěř ů ž Š ý ěř é Š é é ěř ů Š ý ěř é Š é ě ř ý ř ě ě úř é ě ř ř ř é ř ř ě úě ý ě ě ř ř ď é ž úř

Více

á Ď ž é á ž á ň á á Ť á Ť é é á é ň á é á Ť é ň á á ň é á ň á Ť é á á ž á á Ť é á ň é áť á ň á ž áň Ť Í Ť Ť é Ť ž ňá é ž á é ň é ň ť á á á á é é ť Š á é ž é ň Ž é Í ž é á ň ž á á ň é á ž á á Í ž á é ž

Více

č č ý ý ú ř ě ž Č Č Č ř ý ý ú š ě ý Ú š ě Č Š ř š ě č úč ě ě ý ý ý ý ý ě ě ý ř ú č ý ý ú š ě ý Ú š Č Č ř ě ž č úč ř ě č ř ě Ý ě ý ř č Í ř č ř ý ě ě š ř ů ž č č ý ě ě š ř ů č úč Úč ř ě č č ě Ř Ě ř ě ř č

Více

ň ó Ž Í úš ý š ů š š Ž ý ý ý š š ý ý ý ů ú ů ý ú Ý ý ý ý ý ů ú ú ů ú ú ť ú Ž ý ů ý ú ý ý ý ý ý ů ú ú ý ů ú š ú É ů ý ů ýš Ž š š Ú š ý š Ž ý ú ú Ž ú ý š Ž ú Ž š ý ýš ý ú Č ů ú Č ý š ů Č Č ý ý ú ý ý ů ý

Více

ř ř Č Ú Č ň ú ř ú ř ř ú ř ř ř ú ř ú Ú ú ú ú ř ú ř ů ň ů ř ř ř Ť ř ř ř Ť ú ň ř Ť ř ú ř ů ů ť Č ň ř ú ů ř ř ú ň ó ř ú Ť ř ř ř ů ů Ů ů ř ň Ť Ť ř ř ř ř ř ř Ť ú ř ř ř ř ř ú ů Ť ů ř ř ř ř ř ř ř ř ř ů ů ů ď ř

Více

Č š š ů š ů š š š ů ů š š š ň š š š š š ů š š ů Á š ů š š š ů š Ú ů ú š ú ů ů ď Ú Č Ú ú ó š š š š š šť ů š š š š š š š ů ů š ů ů š š š Š š š ů ů ů ů Č ů š š š ů š š š š š š Č š ů š š š š š š ů ů ů Č Č

Více

Ý úř Á Á ó ž Č ň ž ů ú ů Ů Í ň Ú ť Ů Ť ž ž š ť ž ť Č ž ů ó š Ý úř Á ž Č ů ú Ů Ů Í ň ť ú ů ů Ť ž ž Č š Í ž ť ť ů ť ů ů ú ú ť ů š ů ú ť ů ů Ú Ú ú ů ú ž ž ž ú ů š š ň ů š ů ž ú ů É ó ú ť š ú ů ó ů ú ů ú ů

Více

ý ů Č ú š ý Ř ý š ž ý ý ý ň ů ýš ó ů ž š ý š ů ý š ů ý ů ů š š ýš ž ýš ýš š ý ů ž š ž ú ú š ž ň ú ú ň ý ý ň ň ů ý ň ý š ž ň š ů ů ň ý ž ž ú ý ň ž ů ů ů ů š ý ý ž ň ó š ýú ž ó ó Í š ýú ž ó Í ó Ů ý ó š ý

Více

ý úř ý úř Č ř š Ú ÚŘ Ř Á ÁŠ ý ř ý úř ř š ý ú ř š ř ů ř š ý ř ď š ř ů ř ž ú Í é ř é ů ř ú ž ú é é ů ú ž š šú ú ú ř ř š ř ů ú ř é ř ř é ů ř ú é ů ý ý ů ř ž ý ů ř é ď ýš ú é ř š ř ý ř š ž é ž ř ř ž ý ř ú

Více

ě ě ě Ž ú ž ě ž Ž ž ž ě š ů ě ě ě ž ě ž ž ě ž š ě ě ž š ě Ž ň ž ě ě ě ě Á Í Í ž ě ě Ť ě ž ě Č ě ě ň ě šú ě ě Ž ž ž Ž ě š ě Ť ě š ě š Ž šť ď ě Ž ž Ť ž š ě Ž š ě ě ů ú ú ě ů ó ů ě ě ě ó ť ě ě ě ě ě ó ů ě

Více

č ň ě ý ě ě š Č Č ý ý Ř Ě Č ě č ě č ě ě Č ž č ě č ýš č ýš č č ě č č č ý ň ž š č š č ý č š č ě ě č ě č ýš ě č š č č ě ě ň ý ž č ě ň ě ú č Úč ě ě ú č čú ě č č Č Á ě ě č ý č ž š ě ý ý ěž ě ě ž ž ý ýš ž ý

Více

ť Á Í í í ó č ř ý ó ó é ě í ó í ří í ří í ý í ť ř ó čí ř é í é ó ř é í ěť é ří ě ř ř ř é ó ř ó é č íú ř é č ř í ří ř ě ň ó Ť Ť Ť ř ě ó ř ě ř é í í ů í í ý é í é ý řů ě í ž í č í í ý čó í í í ó í ň í í

Více

ý Ú ý š ú Č ý Ú Ř Ú č Ú Í Í ý Ú ý š Ú Ú š ý ú š š Ž ú Ž š č ú č Š Š š č š Ú ú ň ú š ú Ž š Í č Ú ó ýš č č č č č ň š ýš ý ý ýš ú ň Ž č ý Ú Í ó ó Č ž ú ú Ž Ú ý ý č ý ý č ú Ž ý Í č š č č ý ý Ř č č ú Ž š š

Více

Ž Ě Ě Š Ž Ú ť Ó Š Á Ó Ú Ž Ž Ž ť Í Ž ť ť ň ť Í Ž Ž Í Ž ť ť Ž Ž ť Ů ť ť Ó Ě Ž Ď Í Í Ů ť Ž Ž Ť Í ť Ž ť Í ť Ť ň ÉŤ Ť ť Ť ť Ž Ť ť Ď ť ď Ž Ť Á Í Ž Í Í Ú ž Í ť Ú Ó Ú ď Ú Ú ť Í ť ť Ú Ě ž Ú Í Ó Ú Ó Ě Ó Í Í Ú ž

Více

Ý Š ě č č č č ú Ž Š š č č ě úč Ž ě č ě ě š ů Úč Úč š ě Ž Ž Ž ě ě ů ě ě ě š č č č š š ž č š č ů č š ž ě ě ě Š ě ú č č ů č ě Ž ě ě č ě Ž ů ů ě č ě ž č č ě Ž ž ů ě ě č ů š ě ě Ž š ě ě ě ě č š č č č ě č ě

Více

Ř Á Í Í ý ř é ú ř é ž ř é š é Í Úř é ý ž ř ř ř š ý úř é Ž úř ř ž ř ř Ř Í ř ý ř é ý ú ř ř é š ý é Ř Ě ř ý ř ý ů ř ž ř é ú š ú ů Í ú ř Ž š ř ř ž ř ú ú ž é ř š ý ž ý ž é é ž é ý é ř š é ň ů ž ý ž ř ů ý ř

Více

ú Ž ž Č Č í í í í ě é í ě Ž í í ú í ů ů í í í í í í Ž í ě í í í í Ž í ú í ě í ě í í ú é í í í í í í í ě ě ů í ě í í í ú ů í ě í í ů ě í ú Č í í ú Ý í í í š ě é í í í í í í Ú í í Ó í í ů í í í Ů Š í ě í

Více

í ť Š ť á í á ú ě ě á ý á á í íú Š á Š ř ř á š é á í á í íú é á Č é č é ě č č ů ří íž ě í Ž ě ě č á í ý ý ů Ž ý č é Ž í Ř á ě í ří á í á é č ý ý í ě ě í š ůž ř áš í ý áž ů ů á í čí ř ě í ě í í é í í ú

Více

š é řá é á á á á Ú á Ú ď řá é é ř ě é á ě č ř č č ě č é ř č č ř ú á č á č ř š č á áž č ř š č á ř ú ě č á á ě č á ý č Í č á ěč á ěá ě č č ú ďá č á á č č č ý á č č ů úč ť š é ě á ů úč á á č č č ý ďá Ú ěř

Více

Í š ť Í ů č č ě ů č Úě ž é č é č é ě ě é é Ž š é č ě ě é ů ů č č Š š é Š Š ž ůž ň š š ž é é ě ě é é úč ě č ě ž é ě č é ů éě ě ů ž Ž é ě é é č ů ě ě č é ěč š č š é š č š é é š ž ď ů Ž é ž ž ů ů š ě ě é

Více

Ě Á ÁŠ Č ě í í ď í č é ě í íí í é í í č é ě í ř í é í é ě š Ř ř é ř š ě é í š ď Ř ř é ř š ě ř š ě č č ú ř š ě šť í ř š ě í í ř š ě í í Ž ě ř š ě ří ě ě úř ě é í č ěúř ě é í č ř ř š š ě í ř š ě Ž é í í

Více

Ý Á Ý Á Á É Ě Á Í ž ž Ž ú ž ž úď ž Ž ú ť Ý Á ž ŽÍ ž ž ž Í ž ž ú ž ž ž ž ž ž ž ž ň ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ů ň ŽÍ ť ť Á Ý Á É Á Ť É É Á ž ž Ů ž ž Š ž ž Ů ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ů ž ž ž ú ó Ý

Více

Á š š ý É Ř ě Í ý ý Í š ě ý š ý Ů š ý Í ž ý š ý ě Ž š ě ý ě ý ě ě ý Í Ž ě Í ÁŤ Ž š Í ý ěž ý Ů ý Ů ě Ž š Ť ě ěž ěž ěž ě ě Í ý š ý Í š ý Ž ý Ř š ň š Í ě ý ý ě š ě ý ý ě Ž ý ý ě ý Í ý ě Ž ý Ž ě ě Ž ý Ž ý

Více

ř ý ý š Ě Á š Á š š š ž é ř ů é ý é š ý ý š ý š é ž é ř ž ř ý ž ý š ř ý ř ý ř ř ž ů ř é ň ů ý é ň ř ř ř ž ý é Ž Í ť ú ř é é Ď Ž é Š ř š Š ý ž ý Ě ž é Š ř š Š ý é ř ý š ý ů é ř é ž é š ř š Š ý ž é ř ž ý

Více

Í Ů ú Ú ú ú š ů ň Ě Ď Ý ó Ž ú Ř Ř Ř Ž Ž ů šť ů šť š Ů ú Ž Ť Š Ú Ů ů š š š ú š ů Č ú ť Ě Í Č ň ů ť ů ú š Ž Č Ž Ž Š š Í š ů Ř Š ů ť š ŽÍ Ž ť ú Ů ů ú Ž ŽŮ ť Ů ů Č š š ť Ě š š Č ů ť š Č Š Ý ú ů ť š š ť š ů

Více

č Á č Í Ě á á ě č š ž ě č č ě č Ď Ť Ž á Ď á š č ě ž č ě č č á š ě š č š Ť Ť ž á ž á Ž ě š Ť áž Č č š ě á č á ě š ě š ď ě ě ě ě č č á ě á á á š á á č á á Ť á Ť ě á ž ě Ť á Ť ěť á ě ž á ž ě š š Ť ě š Ť á

Více

ď š š ů ů ů ů ř ěř ě ě ě é ř š š ě é é š ě ů ů ř é ř š ě š ň é ž ě ů ů ů ř ě ě ů ř ě ů é ě ž é ů Ú ě ů ě ó ů š Ž ě ů ě ř ř ů ů é é ů ů úě é š š ě é é ú ě ř ě é ř ř é š š ě ů ů ž ř ř é ř š é ž ů ř é ů ě

Více

Č Ú á á ý Ú Í š ř á ý é ř á á š á é á ú Úř á á ý á Úř Ž á Č é á á š ř ů á ř š ř Ž ý á áš ř Ž á á á š ř ů š á ý š ý éř á éž Ř á ý ý Č é á é é Ť é ý ř á á ř á áž ú ý á Úř ý á š ý ý ř ú ý á úř ý á š ý ř ř

Více

Ú č Ý Ú Ď Á č É Á Á Á Á Ť Á Á É č ě Ů Ú Á É Ž Á é é č ě ě Ú č é č č ě č č é ě č ě é Č č č ě č č ě č č č č é Ž č ě ě Ď ě ě č ě ě Č č ě ě č č ěč Ý Ž ě č č Ď Ť č ě ě ě Ž č ě é ě Ž č Ž č č Ý ě é ý č ě é

Více

Ě Á Ě Í Ý ÚŘ Ž Í ÍÚŘ á ů ý ÍÍ ů š ř š á á ý ó ů ó š ř ů š š ý á ó ý ů á š ř ů ď Ř Í ÁŠ ý úř Ž ř á ď á á ř ř š ý á á ý á ů š ř ů á á ř š ý á ň á řá š ř ů á á řá ů á ř é ú řá é š ř ů á á ý á ž é ý éč Č á

Více

Í Á Í Í Á Ě Ý Ó Ů Ů Í Ě Á Ř š Í ů Ž ď ý ů Ž á č Č ů ř ř Ú ý ř ý á ř č Í Á Í Í Ř š Í ů á ý ó ů č á á ý ý ů ý ř á á ů š ý á č ď á ř á ý ů á ř ď ž ý ý č š á á ď ý č á ů š ř ů Í ř š Í á Í á ý Ó ů á ó ů ř Š

Více

ř Á Č ř á í ě á ú á č é á é ší ě í Čá č ř ě ý í á é ďť í á ž é ý čí ž ž Ř ý á ž í á é ř ž ý ř é á á ů ě ě č š á áň ý š č ý říž ů í áň ě č ě š ž í ž č í ří áň ž é é ž é ář ž ěž č ř á í ř ř č é á ě é č áč

Více

ě ý Úř ý š úř ý š ě Č ý Š ě ě úř č Ř Á ÁŠ ě ý úř ý š úř úř ř Š ý č ú ř ě ě Š ř Ú ě Ž č Ú ř ě č č Ú Š č ů ů č ý ý Š ě š š č ě šú ě Ú ú ř ř ě ě š ř ú ú ě ř ě č č ú ý š ě ě š ě ř Ž ř č š č ú ů É ě Ú ý č ý

Více

Í ň Ť ř Í Í Ť Í ď ď Ť ď Ó Ť Š ř Í ď Í ř Ť Ť ť Í Í ď Ť ď ď Ž Č Í ň Í ť ň ď Í Ě Í Í ť Í Ť Ť ď Č ť Ť Ť Ž Ě ň ň Ť ť Ť ň ň Š ň ň ň ň ň Ě Ý Ý ú ú ú ť Í Í ň Ť ň ň ň ú ť ň ň ň Ť ň ň ť ň Ť ň ň ň Ý Ý ň ú ň Ť ň ď

Více

č Č Ó ť Ó Ý ť Í ďý Ů Ť Í Ť Ó č Ó č Ť Ó č Ě ť Ě ť ť Ť Ťč ť Ěč č Ť Íč Ó Ť Ť Ťč Ó Í Ť ť ž ť ť Ť ť ť ť Č Ó ď Ť ť ť Ť č ť Í č Í Í ř Í ť Ť č ť Ú ú Ú Ť ť Í ť Í Í č ť Í ť Ť ď Í Í č Í Í ť ť Ó Í Ť É Í Ť Ď ž ž Ď

Více

ř é ě ř ě ě š ř ů Č ě ř ř é ž ž é ř ó é ě ě ř é ú ě é ř é ř ě ř ě ě ř é é ž é é ě é é ž ř ě ě ř é é ě ě ž ě ř é éž ř ě ě é é é ě ř Ř é š ž ú š é š ě š š ú Č ř ř ů ž ř é ř ř ř ř ř é š ě é ť š é é ě ň ě

Více

Á Ě ň Í Á Ě Á Ý Í Ř Á Í Ř Í ú é ú ů ů ě é ě Š Ě ň ě Ž ě ů é Č ě é ě ě ě ě ď ú ů ů ě ů ě ůč é Í ž š ě š ě ů ě ů ů ú ů ú Ž ě ě é ě ů ě é Í é ů š ů é ů š ů ěž ů ú Ž Í ě ú ěš Ž é é š ě š ě é ď š ě ž ž ěž ů

Více

ě č č ě ť Í Ř Á ř č Úř ě é č úř ř š č Í ř ě ě Š ř ť ě ě č š č ě ě š é ň ů ř ř Ž ž č š č š řé ě ř š ě š č š é ú ú ř ř ě ú č é é ě ů č š č ú ů Ú ř š ě ř é ě š ě ů ř Ú č ť ř ó é ť č é ř ř čů é Ž ř ř š ě Ž

Více

Ú ě ý Ú š ě é ě Ú Á ý ě é š ě ú ě ý ž é Č é ě ě š ů š ň ž ý š ž ě ě š ů ě š ý š ý ě é éž Ř é Č é ý ý ě ů ž ů ě ě ý ů ú šť ý ú Ú ý š ě ý ě é ů ý ů ý ě ý ó ě š ž Ú úó ý Ú ý ě é Ú ě ý ý Č Ř ý é š ů é ú Ů

Více

á á ř ý á š ř ů áš š á é ř á é á á ř é ý Ž á š á é é á á ř á á é ý á ř ř ář ř ý á á á á é á Ú š á á ý á ř ý á ý ů ú é á šš á š Ů á šš Ů ř ý ů ř ú ů ř ď ú ř á ř ř á é ý Ň Ť Ó Ú ř é á ř ř ř ý á ú ď é é Ú

Více

Č é š Č é ě Č é é Š Č é ě Č Č Á éú ě éú é é é Š Č é ě š š ě é ě ě ž ú š ě Ž Ž é é š ě éž Ž é é Č é ě Š Č Č š ě ú ě Č Č é é Č é ě Š Č Č š é Č Č ú ě Č é ě ě ě Č é ě Ú ě Ř ě ě é ě ě Ž ě ěž é ě Ž ě š ú é Ú

Více