I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb"

Transkript

1 I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní tíhu stavebních prvků a pro užitná zatížení pozemních staveb. Zásady a aplikační pravidla pro vlastní tíhu, stálá a užitná zatížení se vzájemně liší, a proto se o nich v normě pojednává odděleně. V ČSN EN je celkem deset národně stanovených parametrů, o kterých jsou podrobnější informace uvedeny v národní příloze ČR. Podkladem ke zpracování ČSN EN byly národní normy některých členských států CEN, mezinárodní norma ISO 9194 a zprávy CIB 115 a 116 [CIB ,2 ]. Zásady, pravidla a numerické hodnoty uvedené v těchto dokumentech se však v některých případech odlišují. Kromě toho dostupná statistická data týkající se objemových tíh, úhlů vnitřního tření a užitných zatížení mohou být někdy nejistá. S ohledem na tyto skutečnosti jsou vlastnosti některých materiálů a také užitná zatížení uváděny v základním textu ČSN EN intervalem, nikoli jednoznačnou hodnotou, která je pak specifikována v naší národní příloze. 2 KLASIFIKACE ZATÍŽENÍ 2.1 Vlastní tíha Podle proměnnosti v čase a prostoru se vlastní tíha stavebního prvku klasifikuje jako stálé pevné zatížení. Pokud však existují pochybnosti o stálosti vlastní tíhy, měla by se považovat za přídavné užitné zatížení. V ČSN EN se upozorňuje, že při stanovování zatížení zeminou na střechách nebo zatížení štěrkovým ložem na mostech je potřebné počítat se změnami vlhkosti a tloušťky materiálu, způsobenými například postupným ukládáním materiálu, přidáním dalších vrstev hydroizolací na střechách nebo vozovkách. 2.2 Užitná zatížení Užitná zatížení se klasifikují jako proměnná volná zatížení. Obvykle se považují za zatížení kvazistatická, jak uvádí ČSN EN 1990, V některých případech je však nezbytná dynamická analýza, například u stadionů nebo velkých tanečních sálů, kde je potřebné zohlednit rezonanční účinky od synchronizovaného rytmického pohybu lidí. V pracovních návrzích EN byly tyto modely uvedeny, vycházely z národních norem UK. Protože však některé z těchto modelů nebyly dostatečně výstižné, z konečného znění dokumentu byly nakonec vynechány. Pro vysokozdvižné vozíky a vrtulníky je doporučeno používat dynamické součinitele, kterými se zohlední přídavné účinky zatížení, ovlivněné setrvačnými silami a hmotou (dynamická zatížení). 9

2 3 NÁVRHOVÉ SITUACE 3.1 Všeobecně Návrhové situace, pro které se určují kombinace stálých a užitných zatížení s dalšími typy zatížení, se stanovují podle zásad ČSN EN V jednotlivých kombinacích zatížení se uvažují pouze ta zatížení, která se v nich podle své fyzikální podstaty mohou společně vyskytovat, jak je dále vysvětleno v oddíle 3.2 této příručky. 3.2 Stálá zatížení V ČSN EN se požaduje, aby se celková vlastní tíha nosných a nenosných prvků v jednotlivých kombinacích zatížení uvažovala jako nezávislá zatížení. Pojem nezávislé zatížení je definován v ČSN EN 1990, , a je dále uveden v poznámce 3 tabulky A.1.2(B). Vlastní tíhu jednotlivých nosných prvků nebo částí konstrukce je potřebné uvažovat podle povahy působení zatížení (zda jsou příznivá, nebo nepříznivá) svými horními a dolními hodnotami, které působí nezávisle (vyskytují se nezávisle). Jestliže se plánuje, že se během provádění nebo provozu v některých částech konstrukce odstraní nebo přidají nosné prvky, je třeba při návrhu tyto kritické zatěžovací stavy uvažovat. V normě se upozorňuje, že je potřebné počítat se zvětšením vlastní tíhy vlivem nových ochranných vrstev konstrukce (např. střešní hydroizolace), technologických rozvodů nebo dalších provozních vlivů, které se plánují po dokončení výstavby. V příloze A jsou uvedeny průměrné hodnoty objemových tíh pro materiály v suchém stavu. U skladovaných sypkých materiálů je však potřebné při stanovení objemových tíh uvažovat s jejich možnou vlhkostí. Poznámka: ČSN EN doporučuje pro stanovení objemových tíh skladovaných materiálů použít horní charakteristické hodnoty a odkazuje se na přílohu A ČSN EN , ve které jsou však uvedeny pouze průměrné hodnoty objemových tíh. Horní charakteristická hodnota G k,sup objemových tíh se pro případ normálního rozdělení stanoví podle vztahu G k,sup = G + 1,64 G = G (1 + 1,64V G ) (3.1) kde V G je variační koeficient vlastní tíhy G, G její průměr a G směrodatná odchylka. Tyto statistické charakteristiky je možno pro příslušný skladovaný materiál určit například podle zásad přílohy D ČSN EN Podrobnější vysvětlení se uvádí v příručce [Holický ]. 3.3 Užitná zatížení Podle 3.3.1(2)P se požaduje, aby se celková užitná zatížení v konkrétním zatěžovacím případě uvažovala jako zatížení nezávislá v kombinaci se současně působícím zatížením větrem, sněhem, stroji nebo jeřáby atd. V 3.3.2(1) se podle opravy EN /AC nemusí současně uvažovat na střechách působení užitných zatížení se zatížením sněhem nebo větrem. Tím se opravuje původní pokyn normy, který požadoval, aby se tato zatížení společně neuvažovala. Uplatnění pokynu v 3.3.2(1) je třeba posoudit podle konkrétních podmínek projektu a uvážit, zda se tato zatížení 10

3 mohou společně vyskytovat či nikoliv. Například v některých případech je potřebné uvažovat z hlediska údržby nebo případného odklízení sněhu i u nepřístupných střech kategorie H s montážním zatížením (údržba) a zatížením sněhem. Podle provozních podmínek a požadavků na funkční vlastnosti konstrukce se mají stanovit užitná zatížení, která se pak uvažují pro ověřování mezních stavů použitelnosti, 3.3.2(4). Například se určí kvazistálá kombinace příslušných zatížení, která se použije pro ověření dlouhodobých účinků na šířku trhlin u betonových konstrukcí. Důležitý je 3.3.2(2)P, ve kterém se požaduje, aby se pro případ, že se v kombinaci zatížení užitné zatížení uvažuje jako zatížení vedlejší, použil pouze jeden ze dvou redukčních součinitelů (EN 1990, tabulka A1.1) a α n ( (11)). V ČSN EN však chybí doporučení, jak postupovat u dalšího redukčního součinitele α A, případně zda je možné uplatnit oba redukční součinitele současně. Proto je v národní příloze uveden doplňující pokyn, že redukční součinitele A a n nelze vzájemně kombinovat nebo používat současně se součinitelem pro stanovení hodnoty užitného zatížení, uvažovaného jako zatížení vedlejší. 4 OBJEMOVÉ TÍHY STAVEBNÍCH A SKLADOVANÝCH MATERIÁLŮ Pojem objemová tíha (v angličtině často zkracovaný na hustota ) je v ČSN EN používán pro tíhu na jednotku objemu, plochy nebo délky. Charakteristické hodnoty objemové tíhy materiálů, které mají všechny tři rozměry stejného řádu, se udávají jako tíha na jednotku objemu (používanou jednotkou je kn/m 3 ). Pro některé materiály (obklady, střešní krytina), které mají jeden rozměr řádově menší než dva zbývající, je jednotkou tíha na jednotku plochy (kn/m 2 ). Pro nosné prvky, u nichž výrazně převládá jeden rozměr nad dvěma zbývajícími, je jednotkou tíha na jednotku délky (kn/m). Poznamenáme, že v některých národních a mezinárodních dokumentech, včetně normy ISO 9194 a ČSN EN , se pod pojmem hustota rozumí hmotnost (nikoli tíha) na jednotku objemu, plochy nebo délky. Její velikost se pak udává v jednotkách kg/m 3, kg/m 2 nebo kg/m a odpovídající numerické hodnoty se liší od hodnot obsažených v ČSN EN Například podle ČSN EN je objemová tíha obyčejného betonu 24 kn/m 3 a podle ISO 9194 je jeho objemová hmotnost 2400 kg/m 3 (většinou se předpokládá, že gravitační zrychlení má hodnotu 10 m/s 2 ). Obecně je objemová tíha náhodná veličina, jejíž hodnoty mohou být v některých případech značně rozdílné (například objemová tíha je ovlivněna vlhkostí či stupněm konsolidace). V takových případech by se měl na základě dostupných experimentálních měření stanovit průměr a rozptyl. Charakteristická hodnota objemové tíhy je většinou definována jako průměrná hodnota, jestliže je však její variační koeficient větší než 0,05, měla by se použít horní a dolní charakteristická hodnota (viz ČSN EN 1990). Pokud je potřebné stanovit hodnoty objemových tíh u materiálů, jejichž tíhy mají značný rozptyl (např. vlivem obsahu vody), je možné postupovat podle ČSN EN 1990, příloha D. 11

4 5 VLASTNÍ TÍHA STAVEBNÍCH PRVKŮ 5.1 Popis zatížení Vlastní tíha stavebních prvků zahrnuje tíhu nosných prvků (např. podpěrné konstrukce, průvlaky) a tíhu nenosných prvků (dokončovací prvky, včetně vybavení a strojního zařízení pevně spojených s konstrukcí). Pokyny pro vlastní tíhu upevněných strojních zařízení uvádí ČSN EN Vlastní tíha stavebních prvků by se měla určovat na základě nominálních rozměrů (daných v projektové dokumentaci) a charakteristických (nominálních) hodnot objemové tíhy. Pro objemové tíhy materiálů, u kterých předpokládáme jejich konsolidaci během používání (například štěrkové lože na železničních mostech), by se měly uvažovat horní a dolní charakteristické hodnoty. Pokud jsou v projektu plánovány přemístitelné příčky, pak se podle 5.1(5)P musí tato zatížení uvažovat jako zatížení užitná. 5.2 Charakteristické hodnoty vlastní tíhy Charakteristické hodnoty objemových tíh a úhlů vnitřního tření jsou uvedeny v příloze A ČSN EN Hodnoty odpovídají průměrným hodnotám v suchém stavu, které jsou obvykle přijímány jako charakteristické hodnoty. Za současných podmínek se mohou hodnoty objemové tíhy a úhlu vnitřního tření lišit v závislosti na vlastnostech použitých materiálů, kvalitě stavebních prací, na vlhkosti, hloubce uložení atd. Proto se v normě v některých případech udávají pro objemové tíhy a úhly vnitřního tření intervaly namísto konkrétních hodnot. Například pro objemové tíhy cementových malt je uveden interval 19 až 23 kn/m 3. Ve zvláštních případech, kdy je proměnnost hodnot vlastní tíhy velká (variační koeficient je větší než 0,05), časově závislá (postupné ukládání dalších vrstev, vliv vlhkosti) nebo má významný vliv na spolehlivost konstrukce, mají se uvažovat dolní a horní charakteristické hodnoty. Při stanovení návrhové hodnoty je třeba počítat s náhodnou proměnností vlastní tíhy a používá se odpovídající dílčí součinitel zatížení (například 1,35 pro stálé zatížení při posuzování mezních stavů únosnosti). Pro objemovou tíhu materiálů, u kterých se předpokládá konsolidace nebo zavodnění materiálu, je potřebné uvažovat horní a dolní charakteristickou hodnotu. Jako příklad se zde uvádí štěrkové lože na železničních mostech, kde je třeba uvažovat s možnou proměnností tloušťky štěrkového lože. Pro stanovení horní a dolní charakteristické hodnoty tloušťky štěrkového lože na železničních mostech se doporučuje uvažovat ±30 % odchylka od její nominální hodnoty. Uvádí se zde také postup pro stanovení horních a dolních hodnot vlastní tíhy hydroizolací, vrstev vozovky a dalších technických vybavení, jako jsou kabely, potrubí a technické kanály. 12

5 6 UŽITNÁ ZATÍŽENÍ POZEMNÍCH STAVEB 6.1 Popis zatížení Užitná zatížení se uvažují jako rovnoměrně rozdělená zatížení, přímková nebo soustředěná zatížení, případně jako jejich kombinace. Mezi užitná zatížení patří zatížení osobami, vnitřním vybavením budov a vozidly až do tíhy 160 kn. Podle účelu používání pozemních staveb jsou rozděleny stropní a střešní konstrukce do několika kategorií užitných ploch A až K. 6.2 Uspořádání zatížení na vodorovných konstrukcích Při navrhování stropní konstrukce v jednom podlaží nebo konstrukce zastřešení se užitné zatížení uvažuje jako volné zatížení, působící v nejnepříznivější části zatížené plochy. Pro celkovou analýzu se nepříznivě působící užitná zatížení uvažují jako rovnoměrná zatížení, kterými se zatíží kritické části sledovaného podlaží. Jestliže je třeba uvažovat zatížení z dalších podlaží, mohou se zjednodušeně považovat za rovnoměrně rozdělená (pevná zatížení). K zajištění minimální lokální únosnosti stropní konstrukce se musí provést samostatné posouzení na soustředěné zatížení, které se již nekombinuje s rovnoměrně rozděleným zatížením nebo jiným proměnným zatížením. Užitná zatížení stejné kategorie užitných ploch působící nejméně ze dvou podlaží je možné podle (10) redukovat součinitelem A. 6.3 Uspořádání zatížení na svislých konstrukcích Pokud užitná zatížení působí na sloupy a stěny z několika podlaží, smí se celkové užitné zatížení redukovat součinitelem n. 6.4 Charakteristické hodnoty užitných zatížení S ohledem na své specifické použití jsou užitné plochy rozděleny do jedenácti kategorií, značených A, B, C, D, E, F, FL, G, H, I a K. Definice těchto ploch jsou uvedeny v tab. 6.1, 6.3, 6.7 a Obytné, společenské, obchodní a administrativní plochy Kategorie A zahrnuje plochy pro domácí a obytné činnosti, jako jsou místnosti obytných budov a domů, hotelové pokoje či pokoje nemocnic. Kategorie B zahrnuje kancelářské plochy, kategorie C plochy, kde dochází ke shromažďování lidí, např. restaurace, jídelny, divadla, koncertní síně, taneční sály. Kategorie C se člení na dílčí podkategorie C1 až C5, u kterých jsou doporučeny charakteristické hodnoty zatížení podle předpokládaných aktivit a členění na plochy bez překážek nebo s volným pohybem osob. V kategorii D (obchodní plochy) se rozlišuje kategorie D1 pro plochy v malých obchodech a kategorie D2 pro plochy v obchodních domech. Charakteristické hodnoty q k a Q k pro rovnoměrná a soustředěná užitná zatížení obytných ploch, kanceláří a dalších prostor pozemních staveb kategorie A až D podle doporučení národní přílohy jsou uvedeny v tab

6 Rovnoměrná zatížení se používají pro celková ověření konstrukce nebo jejích nosných prvků, soustředěná zatížení Q k se používají pro lokální ověření. Kontaktní plocha pro soustředěná zatížení se obvykle uvažuje jako čtverec o straně 50 mm, pokud nejsou k dispozici specifické informace podle konkrétního projektu. V normě se upozorňuje, že soustředěná zatížení vznikající při skladování (např. od těžkých regálů) je potřebné definovat v projektu. Tab. 6.1 Užitné kategorie Kategorie zatěžovaných ploch q k [kn/m 2 ] Q k [kn] kategorie A stropy schodiště balkony kategorie B kategorie C C1 C2 C3 C4 C5 kategorie D D1 D2 1,5 3,0 3,0 2,5 3,0 4,0 2,0 2,0 2,0 4,0 3,0 4,0 4,0 7,0 4,5 7,0 V ČSN EN se uvádí, že v případě potřeby se mají hodnoty q k a Q k v návrhu zvětšit (např. pro schodiště a balkony v závislosti na způsobu používání a na rozměrech). V národní příloze se upřesňuje, že pro navrhování balkonů budov v užitných kategoriích B až D lze použít užitné zatížení 4 kn/m 2. U obytných budov do dvou nadzemních podlaží lze pro schodiště kategorie A aplikovat užitné zatížení 2,5 kn/m 2. Za předpokladu, že stropní konstrukce umožňuje příčné roznášení zatížení, může být vlastní tíha lehkých přemístitelných příček uvažována jako ekvivalentní rovnoměrné zatížení q k přidané k užitnému zatížení podle tab Toto rovnoměrné zatížení je definováno v závislosti na vlastní tíze příček takto: přemístitelné příčky o vlastní tíze 1,0 kn/m délky stěny: q k = 0,5 kn/m 2, přemístitelné příčky o vlastní tíze > 1,0 kn/m 2,0 kn/m délky stěny: q k = 0,8 kn/m 2, přemístitelné příčky o vlastní tíze > 2,0 kn/m 3,0 kn/m délky stěny: q k = 1,2 kn/m 2. U přemístitelných příček o vlastní tíze větší než 3,0 kn/m je třeba vzít v úvahu jejich skutečnou tíhu, možné umístění, orientaci a typ stropní konstrukce. U stropních konstrukcí a pochozích střech kategorie I lze použít pro hodnoty rovnoměrných užitných zatížení q k redukční součinitel α A podle vztahu 5 A0 A 0 1, 0 (6.1) 7 A 14

7 kde 0 je součinitel pro kombinační hodnotu užitného zatížení A 0 = 10,0 m 2 A zatížená plocha. Redukční součinitel α A se umožňuje použít podle národní přílohy pro kategorie užitných ploch A až C3. Tím se upřesňuje čl (10), pozn. 1, který byl v EN chybně doporučen i pro kategorii skladovacích ploch E (je vydána oprava EN /AC). Pro plochy zatříděné do některé z kategorií A až D se dovoluje celkové užitné zatížení působící na sloupy a stěny z několika podlaží vynásobit redukčním součinitelem α n n n (6.2) n kde n je počet podlaží (> 2) stejné kategorie nad zatíženými nosnými prvky a součinitel ψ 0 je uveden výše. Vztahy (6.1) a (6.2) pro stanovení redukčních součinitelů α A a α n jsou národně stanovenými parametry, které byly v národní příloze ČR přijaty. Podkladem pro jejich přijetí byly porovnávací výpočty s ohledem na redukční součinitele v ČSN a vybrané národní normy členských států CEN Plochy pro skladování a průmyslovou činnost Plochy se člení do kategorie E1 pro skladovací účely (včetně knihoven a archivů) a kategorie E2 pro průmyslovou činnost. Doporučené charakteristické hodnoty rovnoměrného a soustředěného zatížení q k = 7,5 kn/m 2 a Q k = 7 kn/m 2 pro kategorii E1 byly přijaty v národní příloze. Tyto hodnoty se případně upraví podle skutečných podmínek projektu, jak se také uvádí pro případ knihoven v (5). Pro kategorii užitných ploch E2 nejsou žádné hodnoty doporučeny; předpokládá se, že jsou specifikovány v projektu s přihlédnutím k zásadám (6). Poznámka v článku (2)P, která odkazuje na EN pro dočasné návrhové situace, způsobené instalací a opakovanou instalací strojů, výrobních linek atd., je zavádějící. Tato norma totiž žádné pokyny pro instalace strojů nebo dalších zařízení neuvádí. V těchto případech je potřebné postupovat podle zásad ČSN EN 1990, ČSN EN a konkrétních projektových specifikací. Zásady pro stanovení účinků plnění a vyprazdňování ( (4)) jsou uvedeny v ČSN EN pro zatížení zásobníků a nádrží. Zatížení vysokozdvižnými vozíky a dopravními prostředky se uvažují jako soustředěná zatížení, působící společně s příslušnými rovnoměrně rozdělenými užitnými zatíženími, uvedenými v tab. 6.2, 6.4 a 6.8. Pro vysokozdvižné vozíky se rozlišuje 6 tříd FL 1 až FL 6 podle vlastní tíhy, rozměrů a zdvihaného zatížení, jak uvádí tab V tab. 6.6 jsou doporučeny charakteristické hodnoty statických nápravových sil, které se upravují dynamickým součinitelem podle typu pneumatik vozíků. Pro vozíky s vlastní tíhou nad 110 kn je potřebné získat údaje výrobce a pro stanovení dynamických účinků provést přesnější rozbor. Vodorovná zatížení způsobená zrychlením nebo zpomalením vysokozdvižných vozíků je možné uvažovat jako 30 % svislých nápravových sil Q k. 15

8 Zatížení od dopravních prostředků, které se pohybují po stropních konstrukcích volně nebo jsou vedeny kolejnicemi, se stanoví na základě schématu uspořádání kolových zatížení podle specifických podmínek projektu Garáže a dopravní plochy Dopravní a parkovací plochy se v pozemních stavbách člení do kategorií F a G podle toho, pro jaká vozidla jsou přístupná. Kategorie F je určena pro dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla o celkové tíze do 30 kn (garáže, parkovací plochy), kategorie G pro středně těžká vozidla do 160 kn (přístupové cesty včetně přístupu pro zásobování a požární techniku). Užitná zatížení jsou uvedena pro obě kategorie v tab Pro působení nápravových sil se u kategorie F uvažují dvě čtvercové plochy o stranách 100 mm a u kategorie G o stranách 200 mm, které se umístí do polohy s nejnepříznivějšími účinky. Tab. 6.2 Užitná zatížení garáží a dopravních ploch pro vozidla kategorie Kategorie dopravních ploch q k [kn/m 2 ] Kategorie F: Celková tíha vozidla: 30 kn 2,5 20 Q k [kn] Kategorie G: 30 kn < celková tíha vozidla 160 kn Střechy Pro střechy se rozlišují tři kategorie užitných ploch: kategorie H je určena pro střechy nepřístupné, s výjimkou běžné údržby a oprav, kategorie I pro střechy přístupné s užíváním v kategoriích A až G (viz Změna 1 EN ), kategorie K pro zvláštní provoz, jako je přistávání vrtulníků. Pro střechy kategorie K se uvažují zatížení vrtulníky kategorie HC1 a HC2. Pro kategorii H nepřístupných střech byly v ČR doporučeny charakteristické hodnoty rovnoměrného užitného zatížení q k = 0,75 kn/m 2 a soustředěného zatížení Q k = 1 kn. 6.5 Vodorovná zatížení na zábradlí a dělicí stěny Pro zábradlí a dělicí stěny se doporučují charakteristické hodnoty přímkového zatížení (viz tab. 6.3) umístěné pro sedm kategorií užitných ploch ve výšce nanejvýš 1,2 m. Pokud by mohlo dojít k významnému přetížení davem lidí při veřejných událostech (tribuny, konferenční sály, divadla), stanoví se přímkové zatížení jako pro kategorii C5. U ploch kategorie E je hodnota uvedená v tab. 6.3 považována za hodnotu minimální, která se má podle potřeby upravit pro konkrétní použití. Pro plochy kategorie F a G je v informativní příloze B uveden postup stanovení nárazových sil od vozidel o hmotnostech do 2500 kg, a dále vozidel s hmotností nad 2500 kg. 16

9 Tab. 6.3 Vodorovná zatížení zábradlí a dělicích stěn Zatěžované plochy Kategorie A Kategorie B a C1 Kategorie C2 C4 a D Kategorie C5 Kategorie E q k [kn/m] 0,5 1,0 1,0 2,0 7 Příklady 7.1 Prostě uložený konzolový nosník Příklad prostě uloženého konzolového nosníku (obr. 7.1) ukazuje základní princip určení kritického zatěžovacího stavu. Na obrázku jsou znázorněna tři nezávislá stálá zatížení g 1, g 2 a G. g 1 g 2 G A (a) (c) (b) (d) B Obr. 7.1 Tři nezávislá stálá zatížení g 1, g 2 a G Stálé zatížení G (vlastní tíha obvodového pláště) je očividně nezávislé na dalších stálých zatíženích g 1 a g 2 (vlastní tíha vodorovné konstrukce a skladba podlahy). Stálá zatížení g 1 a g 2 se považují za samostatná zatížení s ohledem na ověření mezního stavu statické rovnováhy. Všimněme si, že stálá zatížení g 1 a g 2 mohou mít podle vlastní tíhy nosných a nenosných částí shodnou charakteristickou hodnotu g 1,k = g 2,k = g k, ta se ale při ověřování mezního stavu statické rovnováhy násobí dvěma rozdílnými dílčími součiniteli g,1 g,2. Na obr. 7.2 jsou znázorněna dvě nezávislá užitná zatížení q 1 a q 2. Je zřejmé, že se mohou tato dvě zatížení vyskytovat zcela nezávisle na sobě. q 1 q 2 A (a) (c) (b) (d) B Obr. 7.2 Dvě nezávislá užitná zatížení q 1 a q 2 17

10 Pro danou část konstrukce se určí nejkritičtější zatěžovací stav, přičemž by se měly uvažovat všechny oblasti nepříznivého působení zatížení (o kterém lze předpokládat, že je nezávislé na zbývajících zatíženích). Celková vlastní tíha a užitné zatížení sestávající z pěti nezávislých zatížení g 1, g 2, q 1, q 2 a G, jak je vidíme na obr. 7.3, představují kritický zatěžovací stav nosníku pro ověření ohybové únosnosti a reakce v podpoře (b). Zatěžovací stav podle obr. 7.4 slouží k ověření ohybové únosnosti ve středu rozpětí (bod (c)). Pro zatěžovací stav podle obr. 7.5 se ověřuje ohybová únosnost v bodě (b) a statická rovnováha nosníku (reakce A). q 1 q 2 g 1 g 2 G A (a) (c) (b) (d) B Obr. 7.3 Celková vlastní tíha a užitné zatížení konzolového nosníku q 1 g 1 g 2 G A (a) (c) (b) (d) B Obr. 7.4 Kritický zatěžovací stav k ověření ohybové únosnosti v mezipodporovém průřezu (c) g 1 g 2 q 2 G A (a) (c) (b) (d) B Obr. 7.5 Kritický zatěžovací stav pro ověření ohybové únosnosti v bodě (b) a statické rovnováhy (reakce A) 7.2 Rámová konstrukce V oddílu 6.2 bylo uvedeno, že při návrhu prvků vícepodlažních budov lze uplatnit jistá zjednodušená pravidla. Například při návrhu určitého vodorovného prvku v jednom podlaží vícepodlažní budovy lze užitné zatížení v tomto podlaží považovat za volné zatížení, půso- 18

11 bící v nejméně příznivém místě účinku uvažovaného zatížení. Pokud zatížení z ostatních podlaží přispívají k výslednému účinku zatížení, mohou se tato zatížení považovat za rovnoměrně rozložená (pevná). Jako praktický příklad se uvažuje vodorovný nosník v druhém podlaží rámové konstrukce, znázorněné na obr Je-li ověřována ohybová únosnost v bodech (a) a (b), pak v souladu s výše zmíněným pravidlem je možné použít uspořádání užitného zatížení podle obr. 7.6 namísto správnějšího šachovnicového uspořádání, které je vidět na obr Jestliže je ověřována ohybová únosnost v bodě (c), potom podle zjednodušeného pravidla se bude užitné zatížení druhého podlaží nacházet pouze v prvním a druhém poli zleva. Pokud je ověřována ohybová únosnost v bodě (d), umístíme užitné zatížení v druhém podlaží pouze do středního pole. Povšimněme si, že v souladu s ČSN EN , jak už bylo uvedeno v oddílu 6.2, lze při návrhu sloupu prvního podlaží zatíženého všemi podlažími považovat užitné zatížení v každém z podlaží za rovnoměrně rozložené. V závislosti na uvažovaném nosném prvku může být užitné zatížení q zmenšeno součiniteli A nebo n. Například při posuzování ohybového momentu vodorovného nosníku v druhém podlaží v bodě (b) (obr. 7.6) může být užitné zatížení zmenšeno pomocí součinitele A, daného rovnicí (6.1). Je-li zatížená plocha A = 30 m 2, 0 = 0,7 (pro kategorie A, B, C, D) a referenční plocha 0 = 10 m 2, pak A lze stanovit ze vztahu A = 0 5/7 + 0 / A = 0,7 5/7 + 10/30 = 0,83. Pokud je ověřován sloup prvního podlaží, užitné zatížení q je možno zmenšit součinitelem n podle rovnice (6.2). Uvažujme počet zatížených podlaží nad sloupem n = 3 (jak naznačují obr. 7.6 a 7.7) a opět 0 = 0,7, pak pro součinitel n platí: n = (2 + (n 2) 0 ) / n = (2 + 0,7) / 3 = 0,9. V tomto případě by tedy mohlo být užitné zatížení zmenšeno o 10 %. Při větším počtu zatížených podlaží by zmenšení bylo mnohem významnější. 19

12 q (a) (b) (c) (d) 5 m 5 m 5 m Obr. 7.6 Zjednodušené uspořádání užitného zatížení pro ověření ohybové únosnosti v bodech (a) a (b) q (a) (b) (c) (d) 5 m 5 m 5 m Obr. 7.7 Nepříznivější uspořádání užitného zatížení pro ověření ohybové únosnosti v bodech (a) a (b) 20

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VYBRANÉ KAPITOLY UČEBNÍ POMŮCKA PRO PŘEDMĚT ZÁKLADY PROJEKTOVÁNÍ II. VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení 25. Charakteristikami zatížení jsou: a) normová

Více

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

Instrukce Měření umělého osvětlení

Instrukce Měření umělého osvětlení Instrukce Měření umělého osvětlení Označení: Poskytovatel programu PT: Název: Koordinátor: Zástupce koordinátora: Místo konání: PT1 UO-15 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska

FRANK. Technologie pro stavební průmysl. Egcodist. Stěnová a stropní ložiska FRANK Technologie pro stavební průmysl Egcodist Stěnová a stropní ložiska Max Frank GmbH & Co. KG Mitterweg 1 94339 Leiblfi ng Německo Tel. +49 9427 189-0 Fax +49 9427 1 88 info@maxfrank.com www.maxfrank.com

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty a PORIMENT. Úvod Společnost TBG Pražské

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

Technická zpráva ke konstrukční části:

Technická zpráva ke konstrukční části: Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

Členění stavby. lovací. Rozdělovac. Dilatační spára. Posuvné spáry Pohybové spáry Stavební spáry. menší. ch, šíčásti budovy.

Členění stavby. lovací. Rozdělovac. Dilatační spára. Posuvné spáry Pohybové spáry Stavební spáry. menší. ch, šíčásti budovy. Členění stavby Dilatační spáry Posuvné spáry Pohybové spáry Stavební spáry Rozdělovac lovací spáry - rozděluj lují stavební objekt a tím t i stavební konstrukce ve svislém směru na menší tuhé celky s možnost

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry www.kb-blok.

systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry www.kb-blok. systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry TECHNICKÁ ČÁST OBSAH 1. TVAROVKY KB 1.1 Informativní rozměry tvarovek str.

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Ing. Jana Buchtová PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha - Prosek Interpretační dokument č. 2 - Požární bezpečnost Tento interpretační

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska...

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska... Kuličková ložiska Jednořadá kuličková ložiska... 289 Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361 Nerezová jednořadá kuličková ložiska... 373 Dvouřadá kuličková ložiska... 391 Jednořadé vačkové

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, PREdistribuce, ZSE NÁVRH ZMĚNY ČSN EN 50341-3/Z2:2007 ELEKTRICKÁ VENKOVNÍ VEDENÍ S NAPĚTÍM NAD AC

Více

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE MECHANICKÁ RÁCE A ENERGIE MECHANICKÁ RÁCE Konání práce je podmíněno silovým působením a pohybem Na čem závisí velikost vykonané práce Snadno určíme práci pro případ F s ráci nekonáme, pokud se těleso nepřemísťuje

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem MRAZÍCÍ BOXY PROJEKTU CEITEC IV. ČÁST 1. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v platném znění

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

STATICKÉ TABULKY PRO TRAPÉZOVÉ PROFILY OBSAH

STATICKÉ TABULKY PRO TRAPÉZOVÉ PROFILY OBSAH STATICKÉ TABULKY trapézových profilů OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 T6/131................................................................................................

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM 1 Úvod V roce 2012 byla v rámci projektu TA02011322 Prostorové konstrukce podepřené kabely a/nebo oblouky řešena statická analýza návrhu visuté lanové střechy nad

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘÍSTAVBA ZŠ HROCHŮV TÝNEC Areál školy - p. č. 536/3 v k. ú. Hrochův Týnec Datum zpracování: Únor 2015 Vypracoval: Jaroslav Bíža v.r. Požárně bezpečnostní řešení akce : Přístavba

Více

5 Navrhování vyztužených zděných prvků

5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5.1 Úvod Při navrhování konstrukcí z nevyztuženého zdiva se často dostáváme do situace, kdy zděný konstrukční prvek (stěna, pilíř) je namáhán zatížením, vyvolávajícím

Více

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. Prvá část: VŠEOBECNĚ MĚSTO A JEHO REGIONY 1. Město je pouze součástí ekonomického,

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ing. Jiří Kutáč znalec obor: elektrotechnika specializace: ochrana před bleskem a přepětím jiri.kutac@dehn.cz; www.dehn.cz Klíčová slova

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2481-80/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2481-80/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2481-80/13 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 na pozemku p.č. 23/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Zamachy, obec Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav s pozemky a s příslušenstvím.

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 Systém ASPI - stav k 4.8.2011 do částky 82/2011 Sb. a 40/2011 Sb.m.s. Obsah a text 23/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 268/2011 Sb. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače Měření výkonu zesilovače se neobejde bez zobrazování a kontroly výstupního průběhu osciloskopem. Při měření výkonu zesilovače místo reprodukční soustavy zapojíme

Více

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál Ing. Tichý Jiří, VŠB-TU Ostrava, Ing. Navrátilová Margita, Ostravské komunikace, a.s. Dopravní uzel Svinov, zprvu jen uzel železniční dopravy,

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Ze dne 29.01.2008 Částka 10/2008 Účinnost od 01.07.2008 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23 Znění 27.09.2011

Více

ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ

ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 2 POD STRÁNÍ Představa projektanta a zimní realita Přízemí Podkroví Řez SYSTÉM VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ Hybridní otopný systém využívá jako zdroj energie teplovodní krb a

Více

Doplňující informace. A. Komentář k položkám Podklad pro stanovení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro období 01/2015 12/2015.

Doplňující informace. A. Komentář k položkám Podklad pro stanovení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro období 01/2015 12/2015. Doplňující informace A. Komentář k položkám Podklad pro stvení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro období 01/2015 12/2015. a) U položek č. 1 a 2 je uvedena výše předpisu roku 2014. Při

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA 371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů ve znění vyhlášky č. 632/2004

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více