OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI"

Transkript

1

2 OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI Akce Akce Akce Akce Akce Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání 1 mladých lidí. Program byl spuštěn v roce 2007 a potrvá do roku Umožňuje mladým lidem celistvě rozvíjet jejich osobnost a získat nové vědomosti a schopnosti, a to jednak tím, že jim nabízí finanční prostředky, jednak další podporou realizace jejich projektů. Projekty mohou realizovat sami mladí lidé v Česku anebo na nich spolupracovat s mladými lidmi ze zahraničí. Cílem programu Mládež v akci je zvýšit mobilitu mládeže, a to mimo jiné poskytnutím prostoru k praktickému uplatnění cizího jazyka, k práci v mezinárodním prostředí a k navázání přátelských vztahů, které pomohou při překonávání vzájemných předsudků a stereotypů. Program vybízí mladé lidi k tomu, aby se věnovali veřejně prospěšným aktivitám, a tím je podporuje v jejich občanské angažovanosti. Velký důraz je kladen na zapojení mládeže s omezenými příležitostmi, tedy těch, kteří mají ze zdravotních, geografických, ekonomických či společenských důvodů méně příležitostí podílet se na společenském dění. Program Mládež v akci podporuje mladé lidi, a také osoby pracující s mládeží nejen spolufinancováním jejich projektů, ale také zpřístupněním informací a pořádáním školení. Umožňuje spolupracovat s partnery z celé Evropy i za jejími hranicemi. Mládež v akci vychází ze zkušeností programů: Mládež (YOUTH), Mládež pro Evropu (Youth For Europe) a Evropská dobrovolná služba (European Voluntary Service) i z konzultací s žadateli programu a z evropských dokumentů, které se zabývají mládežnickou politikou. 1 Neformální vzdělávání je dobrovolné a přístupné každému. Je to organizovaný proces se vzdělávacími cíli, který je zaměřen na ty, kdo se učí, a jenž počítá s aktivní účastí vzdělávaných osob. Neformální vzdělávání je zaměřeno na osvojování dovedností pro život a přípravu k aktivnímu občanství a zahrnuje jak individuální, tak skupinové učení s kolektivním přístupem. Je celistvé a je zaměřeno na průběh procesu učení a na zkušenosti a činnosti vycházející z potřeb účastníků. (Zdroj: Kompas Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům.) 3

3 UZÁVĚRKY PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI Pro projekty podávané na národní úrovni je každý rok pět uzávěrek: 1. února, 1. dubna, 1. června, 1. září a 1. listopadu. V České republice se žádost o grant podává k České národní agentuře Mládež, NIDM. Žádost o grant se podává na platném formuláři, který je pro projekt na národní úrovni ke stažení na: Akce 1 MLÁDEŽ PRO EVROPU Akce 1.1 Výměny mládeže Výměna mládeže je společný projekt nejméně dvou mládežnických skupin ze dvou evropských zemí. Umožňuje jedné nebo více skupinám mladých lidí navštívit skupinu z jiné země a účastnit se společného výměnného programu. V rámci výměny mládeže získají mladí lidé nové zkušenosti, vycházející jednak z práce v mezinárodní skupině na tématu, které je zajímá, a jednak z poznávání odlišných kultur. Mladí lidé výměnu nejprve připravují ve svých zemích a potom se setkají s cílem společně realizovat své nápady. Pro koho: Pro mládež ve věku 13 až 25 let s trvalým bydlištěm v zemi programu. Výměnu mládeže může pořádat jakákoli nezisková organizace, veřejný subjekt či neformální skupina, která pracuje s mládeží a jejíž sídlo je v jedné ze zemí programu. Účastníci: Výměny mládeže se může zúčastnit minimálně 16, maximálně 60 účastníků (bez vedoucích). Na výměně ze dvou zemí se musí podílet alespoň 8 osob v každé ze skupin, na výměně ze tří zemí 6 osob a na výměně z více zemí 4 osoby v každé skupině. Počet účastníků z jednotlivých zemí musí být vyvážený. Každá skupina musí mít alespoň jednoho vedoucího. Doba trvání: Projekt výměny mládeže může trvat až 15 měsíců (do této doby spadá příprava, realizace, hodnocení a propagace výsledného projektu). Výměna samotná trvá od 6 do 21 dní (bez cesty). Místo: Jakýkoli stát programu (viz tabulka č. 1). Téma: Projekt se musí týkat tématu, který vychází ze společných zájmů a zkušeností účastníků výměny. Cílem je vzájemné poznání účastníků prostřednictvím práce na společném tématu. Účastníci se během výměny ve vybrané tematické oblasti dále rozvíjejí a získávají nové 4 5

4 dovednosti a poznatky. Zvolenému tématu se účastníci věnují v rámci konkrétních dílčích aktivit po celou dobu projektu. Tematika projektů se může týkat: kultury, umění, ekologie, sportu, tance, hudby, literatury, historie, filmu, místních tradic, životního prostředí, drogové závislosti; stručně řečeno toho, o co má daná skupina zájem nebo co se chce naučit. Témata projektů musejí být provázána s cíli a obecnými prioritami programu, a je tedy třeba usilovat o podporu aktivní účasti mladých lidí, kulturní rozmanitosti, evropského občanství a začlenění mladých lidí do společnosti. Výměna mládeže není: turistický výlet či dovolená, jazykový kurz, školní výměna, univerzitní stáž, umělecké turné, workcamp, sportovní závody, festival či statutární schůze organizace. Financování Vysílající organizace: Jízdné: 70 % ceny jízdného (z místa bydliště do místa výměny). Úvodní přípravná návštěva: 100 % ceny jízdného, paušální částka 48 Euro na den na bydlení a stravu (maximálně 2 osoby za skupinu na dva dny). Příprava účastníků a aktivit: 320 Euro na přípravu aktivit a účastníků. Mimořádné náklady (např. náklady na pokrytí zvláštních potřeb znevýhodněné mládeže): 100 % nákladů. Zhodnocení a šíření výsledků projektu po jeho dokončení: 500 Euro na partnerskou skupinu. Hostitelská organizace: Příprava účastníků a aktivit: 320 Euro na přípravu aktivit a účastníků. Náklady na aktivity: pevná částka 960 Euro a paušální částka 18 Euro na účastníka a den. Mimořádné náklady (např. náklady na pokrytí zvláštních potřeb znevýhodněné mládeže): 100 % Zhodnocení a šíření výsledků projektu po jeho dokončení: 500 Euro na partnerskou skupinu, maximálně 2500 Euro celkem. V případě projektů čtyř a více států přebírá hostitelská organizace statut koordinační organizace ve jménu zbylých skupin, a to při proplácení cesty, příprav a mimořádných nákladů. Kromě toho získává vyšší pevnou částku k pokrytí nákladů na aktivity: Euro. Akce 1.2 Iniciativy mládeže Iniciativa mládeže je projekt, který si sami navrhnou, vytvoří a realizují mladí lidé. Projekt rozvíjí jejich iniciativu, podnikavost a tvořivost a zároveň je prospěšný místní komunitě, v níž mladí lidé žijí. Pro koho: Skupina mládeže ve věku 18 až 30 let (skupina mladých lidí, která není reprezentována žádnou organizací, či skupina mládeže z mládežnické organizace). Skupina mládeže ve věku 15 až 17 let se projektu může účastnit, pokud ji vede pracovník s mládeží nebo kouč. Ve skupině, která projekt realizuje, musejí být nejméně 4 osoby, v mezinárodní iniciativě minimálně 8 osob (dvě skupiny po čtyřech osobách). Doba trvání: Od 3 do 18 měsíců (společně s přípravou, realizací, evaluací a propagací projektu). Místo: Národní iniciativa v České republice. Mezinárodní iniciativa v České republice a v zemi původu zahraniční skupiny. Partnerské skupiny mohou být pouze ze zemí programu (viz tabulka č. 1). Téma: Je důležité, aby se vybrané téma projektu vztahovalo k zájmům skupiny samotné a aby se týkalo místních obyvatel. Tématem projektu může být například umění a kultura, životní prostředí, obnova kulturního dědictví, informace o mládeži, rozvoj venkova nebo města, boj proti drogové závislosti, boj proti rasismu, otázky z oblastí médií a komunikace. Mládežnické iniciativy nejsou: výměna a seminář mládeže, sportovní závod, workcamp, turistický výlet, jednorázová umělecká akce typu filmový festival, koncert. Financování Národní iniciativa: grant do výše Euro, až Euro na šíření a propagaci výsledků projektu (10 % z nákladů na aktivity), až 670 Euro na náklady kouče. Mezinárodní iniciativa: grant do výše Euro, 70 % mezinárodních cestovních nákladů, 6 7

5 až 670 Euro na náklady kouče, přípravná návštěva: 100 % ceny jízdného plus paušál 48 Euro jako příspěvek na ubytování a další náklady během návštěvy na jednu osobu za každého vysílajícího partnera (maximálně 2 osoby za skupinu na dva dny), 10 % z nákladů na aktivity na šíření a propagaci výsledků projektu. Akce 1.3 Projekty participativní demokracie Cílem projektu participativní demokracie je zvýšit podíl mladých lidí na občanském životě a propagovat témata spojená s demokracií a občanskou zodpovědností. Projekt participativní demokracie umožňuje sdílet s evropskými partnery nápady, metody a zkušenosti týkající se aktivní účasti mladých lidí ve společnosti. Pro koho: Pro mladé lidi ve věku 13 až 30 let s trvalým bydlištěm v zemi programu (viz tabulka č. 1). Počet účastníků v projektu je minimálně 16 osob. Partnerem může být nezisková organizace či sdružení, místní, regionální či státní orgán zapojený do práce s mládeží nebo neformální skupina mladých lidí. Doba trvání: Od 3 do 18 měsíců (společně s přípravou, realizací, evaluací a propagací projektu). Téma: Téma projektu participativní demokracie musí být spojeno s jednou z priorit programu Mládež v akci, jako je aktivní účast mladých lidí, kulturní rozmanitost, evropské občanství a začlenění do společnosti, případně s jedním z následujících témat budoucnost Evropy nebo budoucnost či rozvoj mládežnické politiky. Financování Grant může pokrývat až 75 % vynaložených nákladů, ne však více než Euro. Akce 2 EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA (EDS) Evropská dobrovolná služba umožňuje mladému člověku nebo skupině mladých lidí pracovat v neziskové organizaci v zahraničí. Mladí lidé získávají během EDS znalosti a dovednosti, které přispívají k jejich osobnímu i profesnímu rozvoji. Individuální EDS je určena pro jednoho mladého člověka a je do ní zapojen jeden dobrovolník, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Skupinová EDS je určena skupině 2 až 100 dobrovolníků, kteří mohou vykonávat dobrovolnou činnost ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších podskupin působících v různých hostitelských organizacích. Pro koho: Pro mladé lidi ve věku 18 až 30 let (ve výjimečných případech se projektu může účastnit mladý člověk s omezenými příležitostmi ve věku 16 až 17 let). Pro neziskové organizace, které vysílají a přijímají dobrovolníky a mají zájem se do EDS zapojit. Doba trvání: 2 až 12 měsíců pro mládež ve věku 18 až 30 let. 2 týdny až 2 měsíce pro mládež s omezenými příležitostmi ve věku 16 až 30 let. 2 týdny až 12 měsíců v případě skupinové EDS zahrnující více než 10 dobrovolníků. Místo: Země programu nebo partnerská země (viz tabulky č. 1, 2 a 3). Dobrovolník vždy realizuje EDS v jiné zemi, než je země jeho bydliště. Téma: Kultura a umění, mládež, sport, sociální péče, kulturní dědictví, ekologie atd. Projekty se nemohou týkat vysoce rizikových činností, například humanitárních a záchranných akcí. 8 9

6 Databázi EDS, souhrnnou databázi všech schválených projektů EDS, hostitelských a vysílajících organizací lze nalézt na: Co není EDS: Stáž, odborná praxe, turistický či výdělečný výlet, jazykový kurz, studijní pobyt, náhrada civilní služby, náhrada klasického pracovního místa. Financování Dobrovolník (mladý člověk) nevkládá žádné finance, které jsou spojeny s projektem. Vše je hrazeno z grantu EU, o který žádá jedna z partnerských organizací jménem všech partnerů projektu u dané národní agentury. Grant EU pokrývá náklady na přípravu, realizaci a vyhodnocení celého projektu EDS (tj. komunikace s partnerskými organizacemi, cestovné na projekt / z projektu, případné náklady na víza, ubytování, stravování, jazykové vzdělávání, místní jízdné, kapesné pro dobrovolníka, další nezbytná podpora dobrovolníka). Více informací naleznete na adrese Akce 3 MLÁDEŽ VE SVĚTĚ Mládež ve světě je akce propagující výměny a spolupráci s regiony nacházejícími se za hranicemi EU. Podporuje projekty, kterých se účastní mladí lidé a organizace z tzv. partnerských zemí. Tímto výrazem se označují všechny země, které se mohou zapojit do programu Mládež v akci, ale nejsou zeměmi programu (viz tabulky č. 2 a 3). Akce 3.1 Spolupráce s partnerskými zeměmi sousedícími s EU V rámci této akce lze podpořit tyto druhy aktivit: výměny mládeže založené na stejném principu jako výměny mládeže podporované v rámci akce 1.1 s některými zvláštnostmi, projekty zaměřené na vzdělávání a vytváření sítí založené na stejném principu jako projekty vzdělávání a vytváření sítí podporované v rámci akce 4.3 s některými zvláštnostmi. Výměny mládeže Pro koho: Mládež ve věku 13 až 25 let, která je aktivní v neziskové organizaci, v místní či regionální veřejné instituci či vytváří neformální skupinu. Na výměně se musí podílet jedna nebo více skupin z partnerských zemí sousedících s EU a alespoň jedna skupina ze země Evropské unie. Místo: Země programu či partnerská země sousedící s EU zapojená do projektu s výjimkou středomořských partnerských zemí (viz tabulka č. 2). 2 Téma: Projekt výměny musí být zajímavý pro všechny účastníky, musí obsahovat prvky neformálního vzdělávaní a je velice důležité, aby byl spojen s evropským tématem. Přednost budou mít takové projekty, jejichž téma se bude týkat podpory občanské společnosti a demokra- 2 Zapojení do projektu konaného ve středomořské partnerské zemi umožňuje program EuroMed Youth III. Více informací o projektu naleznete na:

7 cie, boje s rasismem a xenofobií, mezikulturního dialogu, etnické a náboženské rozmanitosti, aktivní role žen ve společnosti, práv menšin, aktivit v zónách konfliktu, regionální spolupráce, ochrany kulturního dědictví či ekologie. Další prioritou je podpora projektů, na kterých se bude podílet více zemí. Podmínky a financování: Stejné jako v akci 1.1. V případě podávání žádosti u národní agentury se projekt musí konat v zemi předkladatele projektu. Vzdělávání a vytváření sítí Pro koho: Účastníky na těchto projektech mohou být všichni, kdo se zajímají o neformální vzdělávaní a pracují s mládeží, stejně tak jimi může být mládež, která chce navázat mezinárodní spolupráci. Činnosti, které lze realizovat v rámci této akce, jsou popsány v akci 4.3. Na projektu se musí podílet jedna nebo více organizací či skupin z partnerských zemí sousedících s EU a alespoň jedna organizace či skupina ze země Evropské unie. Místo: Aktivita se může konat v zemi programu nebo v sousední partnerské zemi zapojené do projektu s výjimkou středomořských partnerských zemí (viz tabulka č. 2). Téma a financování: Stejné jako v akci 4.3. Akce 3.2 Spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa Akce podporuje projekty zabývající se oblastmi práce s mládeží a mládežnické politiky a zaměřené na spolupráci mezi zeměmi programu a ostatními zeměmi světa, které nesousedí s Evropskou unií, avšak podepsaly s Evropským společenstvím dohody týkající se oblasti mládeže (viz tabulka č. 3). V rámci této akce se dává přednost projektům, do nichž jsou zapojeny země z Latinské Ameriky, Afriky, Karibiku, Tichomoří a Asie. Informace o žádostech o grant a uzávěrkách najdete na internetových stránkách Evropské komise: Můžete se též obrátit na výkonnou agenturu EACEA v Bruselu: eacea.ec.europa.eu. Tato akce je centralizovaná, a žádosti o grant se proto musejí podávat přímo u výkonné agentury EACEA v Bruselu. Akce 4 SYSTÉMY NA PODPORU MLÁDEŽE Tyto systémy jsou zaměřeny na podporu osob pracujících s mládeží a na rozvoj kvality programu Mládež v akci na evropské úrovni. Nabízejí například školení, semináře, stáže a výměny zkušeností. Tato akce je určena jak mládeži, tak pracovníkům s mládeží bez ohledu na věk. Všechny akce kromě akce 4. 3 Vzdělávání a vytváření sítí jsou centralizovány; to znamená, že žádost o grant se podává přímo výkonné agentuře EACEA v Bruselu: Více informací o jednotlivých výzvách, finančních podmínkách a termínech přihlášek u těchto akcí najdete také na stránkách EACEA. Akce 4.3 Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží V rámci této akce lze podpořit následující druhy aktivit: Praktická stáž Krátký pobyt u zahraniční organizace, který umožňuje zúčastněné pozorování zkušeného pracovníka při práci přímo v jeho organizaci. Dochází tak k výměně zkušeností a účastník stáže má možnost poznat, jak zahraniční organizace funguje a jaké metody používá. Zároveň je s touto organizací zahájena spolupráce. Ověřovací návštěva Ověřovací návštěva umožňuje krátké setkání s potencionální partnerskou organizací za účelem přípravy mezinárodního projektu Mládež v akci nebo s cílem zlepšit a rozvíjet existující spolupráci. Hodnotící setkání Setkání s partnerskými organizacemi; jeho cílem je shrnout a zhodnotit již uskutečněná setkání, respektive uskutečněné projekty v rámci 12 13

8 programu Mládež v akci. Má být impulsem k vytváření nových projektů a k rozvoji spolupráce. Studijní pobyt Studijní pobyt je setkání pracovníků s mládeží, během něhož jsou organizovány diskuse, pracovní dílny, návštěvy místních organizací a institucí pracujících s mládeží apod. Umožňuje poznat metody práce s mladými lidmi či problematiku spojenou s mládežnickou politikou v navštěvované zemi. Aktivita zaměřená na vytváření kontaktů Je určena účastníkům, kteří chtějí rozšířit svoji působnost, navázat nové kontakty, poznat další organizace, vyměnit si nápady a hlavně organizovat nové společné projekty. Prostřednictvím této aktivity lze snadno nalézat nové partnery k realizaci projektů Mládež v akci. Seminář Na základě teoretických informací nabízí seminář výměnu osvědčených postupů k řešení vybraných témat nebo témat vztahujících se k oblasti práce s mládeží. setkání, studijní návštěva, aktivita zaměřená na vytváření kontaktů, seminář a školicí kurz: ne déle než 10 pracovních dní. Vytváření sítí: 3 až 15 měsíců. Místo: Projekt se může konat v zemi jednoho z partnerů. Toto pravidlo se netýká aktivity vytváření sítí, která se může uskutečnit v zemi jednoho z partnerů zapojených do projektu, jenž hostí část aktivity. Žádost o grant u aktivity vytváření sítí podává ke své národní agentuře jedna z partnerských organizací, která přijala úlohu koordinátora (ten partner, který hostí část aktivity). Financování 70 % ceny jízdného, Euro na náklady projektu, 50 Euro na každého účastníka, pobyt účastníků: 44 Euro (1 osoba / 1 den), školicí pomůcky: 350 Euro na den (pouze pro školení), mimořádné náklady: 100 %, z grantu lze uhradit nepřímé náklady až do výše 7 % všech přímých nákladů. Školicí kurz Školicí kurz je vždy zaměřen na konkrétní téma a jeho cílem je rozvoj schopností, znalostí, dovedností a postojů účastníků. Vytváření sítě Cílem této aktivity je vytvářet nové partnerské sítě a posilovat a prohlubovat spolupráci se současnými partnery v rámci programu Mládež v akci. Pro koho: Akce 4.3 je určena všem osobám ze zemí programu (viz tabulka č. 1), které zajímá neformální vzdělávání a mládežnická tematika tedy osobám pracujícím s mládeží (vedoucí, školitelé, mentoři ) nebo působícím v oblasti mládežnické politiky. Věková hranice účastníků není omezena. Doba trvání: Praktická stáž: 10 až 20 pracovních dní (nepočítaje cestu). Ověřovací návštěva: 2 až 3 pracovní dny (nepočítaje cestu). Hodnotící 14 15

9 Akce 5 PODPORA EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI MLÁDEŽE Cílem akce 5 je prohloubit evropskou spolupráci v oblasti mládeže, a to jak podporou dialogu mezi mladými lidmi a politiky, tak hlubší spoluprací mezinárodních organizací působících v oblasti mládeže. Akce 5.1 Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku V rámci této akce je možné organizovat národní a mezinárodní semináře mládeže. Pro koho: Mezinárodní seminář mládeže mladí lidé ve věku 15 až 30 let, nejméně 30 účastníků. Účast nejméně pěti různých zemí programu, z nichž alespoň jedna je členskou zemí EU (viz tabulka č. 1). Národní seminář mládeže: Účast minimálně 15 osob ve věku 15 až 30 let. Organizátorem musí být organizace z ČR (účast dalších organizací z jiných zemí není nutná). Doba trvání: Celý projekt může trvat 3 až 9 měsíců (včetně přípravy, realizace, hodnocení a šíření výsledků). Mezinárodní seminář musí trvat 1 až 6 dnů (bez doby potřebné na cestu), u národních seminářů není doba trvání určena. Seminář není: statutární schůze organizace, školní výlet či dovolená, jazykový kurz, seminář pořádaný za účelem finančního zisku. Financování: Akce 5.1 vychází ze zásady spolufinancování, to znamená, že celkové náklady na projekt nemohou být kryty pouze z programu Mládež v akci, a je potřeba dalších zdrojů krytí. Grant se vypočítává na základě skutečných nákladů a může pokrývat až 60 % celkových nákladů, maximálně však do výše Euro. Akce 5.2 a 5.3 jsou akcemi centralizovanými, to znamená, že žádost o grant se podává přímo výkonné agentuře EACEA v Bruselu: eacea.ec.europa.eu. Více informací o jednotlivých výzvách, finančních podmínkách a termínech přihlášek u těchto akcí najdete také na stránkách EACEA. Země programu a partnerské země Většina projektů spolufinancovaných v rámci programu Mládež v akci vyžaduje navázání partnerství mezi dvěma nebo více partnery. Rozlišuje se přitom mezi zeměmi programu a partnerskými zeměmi. Země programu Účastníci ze zemí programu se mohou zapojovat do všech akcí programu Mládež v akci. Tabulka č. 1 Členské státy Evropské unie (EU) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Polsko Členské státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP) Island, Lichtenštejnsko, Norsko Země kandidující na vstup do Evropské unie Turecko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie 16 17

10 Země partnerské Sousední partnerské země Účastníci ze sousedních partnerských zemí se mohou zapojovat do akcí 2 a 3 programu Mládež v akci. Tabulka č. 2 Jihovýchodní Evropa Východní Evropa a Kavkaz Středomořské partnerské země Albánie Bosna a Hercegovina Bývalá jugoslávská republika Makedonie Černá Hora Chorvatsko Srbsko Arménie Ázerbájdžán Bělorusko Gruzie Moldavsko Ruská federace Ukrajina Alžírsko Egypt Izrael Jordánsko Libanon Maroko Palestinská samospráva Západního břehu Jordánu a pásma Gazy Sýrie Tunisko Ostatní partnerské země světa Spolupráce s ostatními partnerskými zeměmi světa, které s Evropským společenstvím podepsaly příslušné dohody v oblasti mládeže, je možná v rámci akcí 2 a 3.2 programu Mládež v akci. Tabulka č. 3 Ostatní partnerské země světa Afghánistán, Angola, Antigua a Barbuda, Argentina, Austrálie, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bolívie, Botswana, Brazílie, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad, Čína, Dominika, Dominikánská republika, Džibuti, Ekvádor, Eritrea, Etiopie, Fidži, Filipíny, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Chile, Indie, Indonésie, Jamajka, Jemen, Jihoafrická republika, Kambodža, Kamerun, Kanada, Kapverdy, Kazachstán, Keňa, Kiribati, Kolumbie, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Demokratická republika), Korejská republika, Kostarika, Kyrgyzstán, Laos, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malajsie, Malawi, Mali, Marshallovy ostrovy, Mauretánie, Mauricius, Mexiko, Mikronésie, Mozambik, Namíbie, Nauru, Nepál, Nikaragua, Niger, Nigérie, Niue, Palau, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Salvador, Samoa, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Spojené státy americké, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý Vincent a Grenadiny, Svazijsko, Šalomounovy ostrovy, Tanzanie, Thajsko, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanutu, Venezuela, Vietnam, Východní Timor, Zambie, Zimbabwe. 18

11 Regionální konzultant ve vašem kraji vám podá všechny potřebné informace o programu. Najdete jej na: Více informací o programu Mládež v akci: Národní institut dětí a mládeže MŠMT Česká národní agentura Mládež Na Poříčí 12, Praha 1 Telefon/fax:

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého Gender a vzdělání Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem

Více

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ Věc života a smrti Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Tabulka úředních jazyků

Tabulka úředních jazyků Příloha č. 14/B Tabulka úředních jazyků Stát / zámořské / závislé území Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Andora Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbajdžán

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 6 Milada Horáková Ivana Macounová duben 2001 Zdroje statistických dat : Statistické údaje byly převzaty či napočteny z dat která poskytly: - Agenda mezinárodní

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 14 Milada Horáková Technická spolupráce: Ivana Macounová VÚPSV Praha březen 2005 Poznámka: Zaměstnavatelé nebo právnické či fyzické osoby, k nimž jsou vázáni

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Angola EUR euro 40 Antigua a Barbuda USD americký dolár 52 Argentína EUR euro 37 Arménsko EUR euro 27 Austrália

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. cena Volání (cena za minutu) 2,50 Kč SMS Data (cena za MB) MMS 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Přenos čísla Balíčky Volání

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC)

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) mil. USD Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) Column1 ODA celkem 4 426,18 4 291,28 4 124,54 4 403,83 I.A Bilaterální ODA 1 359,88 1 298,03

Více

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009

Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č /2009 Príloha k opatreniu z 15. decembra 2009 č. 283.302/2009 Časť A Objektivizované platové koeficienty pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1 k

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

Všechny IP telefony i hlasové brány jsou dodávány s odpovídající licencí pro SIP protokol a zdrojem.

Všechny IP telefony i hlasové brány jsou dodávány s odpovídající licencí pro SIP protokol a zdrojem. Stránka 1/5 SkyFon 40 Služba hlasového připojení technologií Voice over IP Ceník platný od 1. 1. 2013. Ceny jsou bez 21 % DPH. Ceny uváděné v závorce jsou ceny s 21% DPH. Tento ceník je přílohou a nedílnou

Více

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Odbor azylové a migrační politiky STATISTICKÁ ZPRÁVA Řízení o mezinárodní ochraně ČESKÁ REPUBLIKA Počet účastníků řízení k 1.1.* OAMP - Řízení o mezinárodní ochraně Počet nových žádostí Věc vrácena z vyšší

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Netbox - Ceník hovorného pro testovací provoz - tarifikace 60+30

Netbox - Ceník hovorného pro testovací provoz - tarifikace 60+30 Stránka č. 1 z 10 Volání po ČR Služba Silný provoz Slabý provoz Místní 1,00 0,50 Dálkové 1,00 0,50 Mobilní sítě 4,50 4,50 Voláni uvnitř sítě NETBOX (Praha, Brno, Jihlava) 0,00 Měsíční paušál 0,00 Národní

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 15. 5. 2013 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu

Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Ing. Gabriela Fischerová, F.CON., s. r. o Globální změna klimatu fikce a fakta 4.5. 2010, Brno, Česká republika

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00 510,00

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Ceník Hlasových služeb (VoIP)

Ceník Hlasových služeb (VoIP) Ceník Hlasových služeb (VoIP) Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 01. 04. 2014 A. Tarify hlasových služeb (VoIP) 1. Tarif VoIP Start Volání v ČR ČR - pevné sítě ve špičce

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2017 31.12.2016 I. O z n á m e n í 366 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 8 Milada Horáková Ivana Macounová Duben 2002 Zdroje statistických dat : Statistické údaje byly převzaty či napočteny z dat která poskytly: - MPSV-SSZ (Ministerstvo

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Článek I. Článek II. Článek III.

Článek I. Článek II. Článek III. Název účetní jednotky Označení Číslo 01/2003 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pokyn kvestora, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2012,

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky. z 12. decembra 2012, Strana 2714 Zbierka zákonov č. 401/2012 Čiastka 99 401 OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných

Více

Přiřazení států do geografických oblastí

Přiřazení států do geografických oblastí Systém HlasSZU list: 1/9 Přiřazení států do geografických oblastí stát Afghánistán Alandy Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

Více

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 +88299 Aeromobile D +93 Afghánistán D +355 Albánie C +213 Alžírsko C +376 Andorra C +244 *55

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 9.5.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 9.5. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 9.5.2016 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 9.5.2016. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21

Více

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Mezinárodní předvolba Fax Předvolba NetCall *55 Země +88299 Aeromobile 10.

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Vysoká škola regionálního rozvoje Země Afghánistán Albánie

Více

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Vysvětlivky VVŠ - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje veřejná vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program, A - ověření vysokoškolského diplomu

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 21. 11. 2014 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby ID listu: HLAS_PCM HOV_001.02 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby PCM hovorné Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace

Více

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010 Afrika Alžírsko Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapverdy Středoafrická republika Čad Komory Kongo, republika Pobřeží Slonoviny Kongo, demokratická republika Džibutsko Egypt Rovníková

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 3. 2009 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 7. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více

Program. Mládež v akci

Program. Mládež v akci Program Mládež v akci OBSAH Program Mládež v akci 3 Akce 1 Mládež pro Evropu 7 Akce 2 Evropská dobrovolná služba 1 Akce 3 Mládež ve světě 17 Akce 4 Systémy na podporu mládeže 21 Akce 5 Podpora evropské

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30. 4. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 8. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU)

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 31. 5. 2009 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015 Erasmus+: GRUNDTVIG Finanční pravidla Výzva 2015 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost dvojího financování

Více

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015 Erasmus+: GRUNDTVIG Finanční pravidla Výzva 2015 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost dvojího financování

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30. 11. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: 19.12.2012 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 401 O P A T R E N I E Ministerstva financií

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Kultura širší pojetí kultury - neexistuje kultura mimo společnost, existence společnosti bez kultury je nemyslitelná užší pojetí součást ekonomického systému,

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 1. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra. Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Více

Ceník telefonních Služeb EriVoIP platný do 31.1.2011

Ceník telefonních Služeb EriVoIP platný do 31.1.2011 Ceník telefonních Služeb EriVoIP platný do 31.1.2011 EriVoIP zone ZDARMA Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u: EriVoIP Klient: zdarma EriVoIP Kredit: 0,15 Kč/1 minuta (zelené linky zdarma) EriVoIP Klient

Více

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010

Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Volání po ČR NETBOX Telefon Home Ceník NETBOX Telefon pro domácnosti platný od 1. 8. 2010 Špička 7:00 19:00 hod, pracovní dny Mimo špičku 19:00 7:00 hod + víkendy a státní svátky Měsíční paušál - jako

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme Ceník vnitrostátního volání Memobox Internet** Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více