KRYCÍ LISTY ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRYCÍ LISTY ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ"

Transkript

1 Přílo č. 1 KRYCÍ LISTY ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ strana Rozvojová území pro bydlení: B1 Vinice-jih 3 B2 Vinice-sever 5 B3 Pod Mikulkou 7 B4 Bílá Hora-Pecihrádek 9 B5 Újezd B5e Na Drážkách 11 B6 Červený Hrádek B6c Zvonková 15 B6d Křivá 21 B6e K Bukovci 23 B6f Vesnická 21 B7 Mohylová 23 B8 Švabiny 25 B9 Koterov 27 B10 Bručná B10a V Zahradách 29 B10c Barvínková-jih 31 B11 Do Zámostí 33 B12 Černice B12c Na Kovářské stráni 35 B12d Ke Kačí louži 37 B13 U papírny 39 B14 Radobyčice B14a Litická 41 B14b Sportovní 43 B14c K Útušicím 45 B14d Břízová 47 B15 Litice B15a U Tyršova sadu 49 B15b Dubová hora 51 B15c Nad hřbitovem 53 B15d Agrofarma 55 B15e Za farou 57 B16 Litice-U přehrady 59 B18 Valc 61 B19 Radčice B19b U sportoviště 63 B19c K Radčickému lesu 65 B20 Božkov B20a U Památníku 67 B20b V Podlučí 69 B20c Ve Višňovce 71 B21 Bukovec-Chlumek 73 B22 Bukovec-K Úvozu 75 B24 Nepomucká-východ 77 B25 Černice-U hřbitova 79 B26 Křimice-U statku 81 B27 Bílá Hora-sever 83 B29 Nepomucká -západ 85 B31 Mokřiny 87 B32 Na remízku 89

2 B33 Na planinách 91 B34 Lesanka 93 B35 Na dolíkách 95 B36 Za Parkem 97 B37 U Panny Marie 99 B38 Karpaty 101 B39 U šlemu 103 B40 U šlemu (BV) 105 B41 Za Šoralem 107 B42 U drůbežárny 109 B43 U transformátoru 111 B44 Výsluní-jih 113 B45 Malá Homolka 115 B46 Újezd jih 117 B47 Zborovská 119 Rozvojová území smíšená městská: M1 Košutka-cihelna 121 M2 Rokycanská-Pod hřbitovem 123 M3 Kasárna Slovany 125 M4 Kasárna Bory 127 M5 Zelený trojúhelník-jih 129 M6 Skvrňany 131 Rozvojová území ostatní: S2 Košutka 133 S3 Kotíkovská 135 S4 Na Chmelnicích 137 S7 Rokycanská-Nad hřbitovem 139 S9 Bručná a Černice 141 S10 Litice-České údolí 143 S11 Litice 145 S12 Zelený trojúhelník-sever 147 S18 Křimice-U rozvodny 149 S19 Vinice 151 S20 Bolevec-U Velkého rybníka 153 S24 Borská pole-západ 155 S26 Hrádecká 157 Rozvojová území pro výrobu: V1 Košutka 159 V2 Hřbitovní 161 V3 Božkov 163 V4 Kasárna Slovany 165 V5 U dálnice 167 V6 Černice 169 V8 Borská pole 171 V10 Křimická 173 V12 Karlovarská 175 V13 Litice-sever 177 2

3 B1 Vinice - jih MO Plzeň 1 Stávající využití Funkční využití - z velké části zastavěno, probíhá výstavba. BM, BČ Aktuální ÚPD a podklady Urbanistická studie obytné zóny Plzeň Sylván, AVE architekt, 2000; Napojení Radčic na MO v Plzni, DÚR, PRAGOPROJEKT, Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití od do BM 17, ,7 2, BČ 11, ,2 2, Celkem 29, ,5 4, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0,29 13,74 12,75 1,19 1,35 29,32 Podíl (%) 1,0 46,9 43,5 0,0 4,1 4,6 100,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň využít pro výstavbu komunikací, směny a náhrady v území; využít pro výstavbu rodinných a bytových domů. Technická vybavenost zásobování vodou prodloužením obou stávajících tlakových systémů sídliště Vinice (Sylván, Sytná). odkanalizování jednotnou kanalizací do stávajícího Roudenského sběrače s omezením odtoku dešťových vod (nutno vybudovat RN Vinice a provést zkapacitnění Roudenského kanalizačního sběrače v délce cca 380 m); v GO stanoven limit odtoku. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody; na straně VN zokruhováním stávajícího kabelového rozvodného systému 22 kv novým kabelovým napáječem ze vzdušného vedení Křimice - Plzeň sever v místě stávající TS T66. zásobování plynem bude rozšířena stávající NTL síť. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferováno zásobování ze soustavy CZT, možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, zemní plyn, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit postupným budováním účastnické přístupové sítě z ústředny RSU Vinice. 3

4 Dopravní napojení automobilová doprava napojení z ulice Na Chmelnicích. městská hromadná doprava prostřednictvím stávající autobusové linky; ve výhledu předpoklad realizace trolejbusové trati po ulici Na Chmelnicích, případně prodloužení tramvajové trati dle výsledků dopravně inženýrského a ekonomického posouzení. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy v území se nachází stávající vodojem ŠKODA včetně výtlačných a zásobních řadů; v území je realizována část výtlaku 2 x 500 mm do vodojemu Sylván. pásma hygienické ochrany nejsou. přírodní limity nejsou. ostatní limity v území lze předpokládat archeologické nálezy, protože je v kontaktu s oblastí se známými archeologickými nálezy č Zábor ZPF a LPF v severozápadní části zábor ZPF tř. 1-5, ostatní území vyňato ze ZPF. Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie III. nutno vybudovat: kanalizační RN Vinice pro novou zástavbu v území BČ a BM. 4

5 B2 Vinice - sever MO Plzeň 1 Stávající využití Funkční využití zemědělsky využívaná půda, zahrádky, zahrady, částečně zastavěno. BM, BČ, SO Aktuální ÚPD a podklady Plzeň - Vinice sever, urbanistická studie, ÚKRMP, 1999, aktualizace 2003; Páteřní komunikace Vinice-sever, ÚKRMP, 2000; Propojení Kotíkovská větev MO západní část, studie, ÚKRMP, 2008; Páteřní komunikace, Vinice sever, studie, ÚKRMP, 2001; ÚR č. 4692/10, Bytové domy U Pramene Kotíkovská ulice, Plzeň. Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití od do BM 7, , BČ 26, ,1 16, SM 3, ,7 0 0 Ostatní 3, ,4 0 0 plochy Celkem 41, ,5 31, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 22,36 7,35 0 9,89 2,03 41,85 Podíl (%) 0 53,7 17,7 0 23,8 4,9 100,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň využít pro výstavbu komunikací, směny a náhrady v území; využít pro výstavbu rodinných a bytových domů. Technická vybavenost zásobování vodou z obou tlakových pásem stávajících vodojemů Sylván a Sytná. odkanalizování jednotnou kanalizací, část území do stávající stoky v Kotíkovské ul., ostatní do stávajícího Roudenského sběrače s omezením odtoku dešťových vod dle GO; nutno vybudovat retenční nádrž Vinice a provést zkapacitnění Roudenského kanalizačního sběrače v délce cca 380 m; ve studii zpracována alternativa oddílné kanalizace zatím neprojednáno. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody; na straně VN připojením jedné nebo více nových distribučních trafostanic do 22 kv kabelu, který výhledově propojí stávající TS HZS na Košutce a TS T 66 na Vinicích. zásobování plynem z nových STL plynovodů navazujících na stávající STL rozvod; výhledové propojení se stávajícím STL plynovodem LPE d225 v průmyslovém území Košutka a STL plynovodem v obytné zóně Sylván. 5

6 zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferováno zásobování ze soustavy CZT, možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, zemní plyn, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace telefonizaci území řešit připojením na satelitní digitální ústřednu Vinice. Dopravní napojení automobilová doprava prodlouženou alejí Svobody; novou páteřní komunikací a ostatními obslužnými komunikacemi napojenými na prodlouženou alej Svobody, event. na Kotíkovskou ulici; dopravní napojení z prodloužené aleje Svobody mimo křižovatky je přípustné pouze výjimečně. městská hromadná doprava stávající autobusovou linkou vedenou ulicí Na Chmelnicích; novou trolejbusovou nebo tramvajovou tratí vedenou ulicí Na Chmelnicích dle výsledků dopravně inženýrského a ekonomického posouzení; novou trolejbusovou linkou vedenou prodlouženou alejí Svobody a navrženou páteřní komunikací. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy územím prochází hlavní přivaděč z vodojemu Sylván a Sytná do sídliště Vinice - jih a Lochotín; při jihozápadním okraji území prochází vodovodní výtlak do vodojemu Sylván; nutno respektovat územní rezervu pro prodloužení komunikace alej Svobody. pásma hygienické ochrany nejsou stanovena. přírodní limity OŽP MMP může stanovit podmínky z hlediska ochrany přírody, protože území je v kontaktu s přírodní památkou Kopeckého pramen, s částmi místního ÚSES PM024 (též VKP č. 9302), PM025, PM024-PM025, PM023-PM024 a VKP č ostatní limity v území se nachází kulturní památka č kaplička; v území lze předpokládat archeologické nálezy, protože je v kontaktu s oblastí se známými archeologickými nálezy č a Zábor ZPF a LPF zábor ZPF odsouhlasen v rámci změny ÚPN SÚ v roce Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie III. nutno vybudovat: páteřní komunikaci a komunikaci prodloužená alej Svobody ; kanalizační RN Vinice a zkapacitnění Roudenského kanalizačního sběrače v délce cca

7 B3 Pod Mikulkou MO Plzeň 1 Stávající využití Funkční využití zemědělsky využívaná půda, částečně zastavěno. BČ Aktuální ÚPD a podklady Studie přeložky silnice I/20 a silnice II/231, SUDOP Pra, 2002; Silnice I/20, II/231 v Plzni, Plaská Na Roudné Chrástecká, II. etapa, aktualizace 2006, SUDOP Pra 2006; ÚR č. 3981/2007 Řadové domy na Zavadilce. Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití od do BČ 21, ,0 15, Celkem 21, ,0 15, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 19,87 1,02 0 0,79 0,07 21,75 Podíl (%) 0 91,4 4,7 0 3,6 0,3 100,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň pozemky ponect ve vlastnictví města Plzně pro směny a náhrady v území. Technická vybavenost zásobování vodou rozšířením stávající sítě na okraji území. odkanalizování do stávajícího Boleveckého sběrače s limitem odtoku dešťových vod dle GO. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody; na straně VN ze stávající primární sítě 22 kv přes novou distribuční trafostanici 22/0,4 kv. zásobování plynem z nových NTL plynovodů navazujících na stávající NTL rozvod v přilehlé zástavbě. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferováno zásobování ze soustavy CZT, možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, zemní plyn, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit napojením na stávající ATÚ Lochotín ze stávajícího kabelovodu v Lidické a Plaské. Dopravní napojení automobilová doprava z komunikace Pod Stráží výhledově propojené na přeložku silnice I/20; navrženou komunikací vycházející z aleje Svobody a vedoucí dále východním směrem po jižním 7

8 okraji území; z nové trasy průtahu I/20 mimo křižovatky je vyloučené. městská hromadná doprava západní část v docházkové vzdálenosti stávající tramvajová trať po Lidické ulici; východní část novou autobusovou linkou zavedenou do území novou komunikací z aleje Svobody; vybudování zastávek a obratiště. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy při západním okraji území procházejí vzdušná vedení 110 kv a 22 kv (OP 15 m a 10 m od krajních vodičů); územím prochází VTL plynovod DN 200 (bezpečnostní pásmo 20 m na obě strany od plynovodu); v území je umístěna katodická ochrana potrubí zemního plynu - navržena k přeložení; nutno respektovat územní rezervu pro trasu komunikace I/20. pásma hygienické ochrany při návrhu zástavby je nutno počítat se zatížením území vlivy stávající železnice a navrhované komunikace I/20. přírodní limity nejsou stanoveny. ostatní limity nejsou stanoveny. Zábor ZPF a LPF zábor odsouhlasen v rámci změny ÚPN SÚ v roce 1995, změny ÚPMP 2010 Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie I. 8

9 B4 Bílá Hora, Pecihrádek MO Plzeň 1 Stávající využití Funkční využití nevyužívaná půda, zahrádky, částečně zastavěno, probíhá BČ výstavba. Aktuální ÚPD a podklady Plzeň Bílá Hora - Pecihrádek, územní studie, ÚKRMP, 2010; ÚR č. 4152/08, Obytné domy Bílá Hora Na Pláni, Ing. arch. Jan Suda; ÚR č. 4436/09, Rodinný dům manželů Rusňákových na pozemku č. p. 2379/25 k. ú. Bolevec. Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití od do BČ 10, ,0 5, Celkem 10, ,0 5, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0,04 9,37 1,34 0 0, ,80 Podíl (%) 0,4 86,8 12,4 0 0, ,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň pouze pozemky pod komunikacemi. Technická vybavenost zásobování vodou rozšířením stávající vodovodní sítě. odkanalizování jižní část do stávající kanalizace; pro severní část nutno vybudovat ČS splaškových vod s napojením do stávající stoky. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody. zásobování plynem ze stávající NTL sítě zemního plynu, která zásobuje přilehlou zástavbu. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace připojením na satelitní digitální ústřednu Bílá Hora. Dopravní napojení automobilová doprava ze Zručské cesty a ostatních okolních komunikacích. 9

10 městská hromadná doprava v docházkové vzdálenosti od stávajících autobusových linek v ulicích Na Roudné a 28. října, případně přeložení těchto linek na Zručskou cestu. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy po východním okraji území je vedena trasa dvojitého venkovního vedení 22 kv a dále jeho odbočka 1 x 22 kv (OP 10 m od krajních vodičů); na jihu území prochází VTL plynovod (BP 40 m na obě strany od plynovodu); nutno respektovat rozšíření Zručské cesty. pásma hygienické ochrany nejsou stanovena. přírodní limity OŽP MMP stanoví podmínky z hlediska ochrany přírody a lesa, protože území je v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru K 50 a je v kontaktu s lesem (VKP č. 7412). ostatní limity nejsou stanoveny. Zábor ZPF a LPF zábor ZPF tř. 4 a 5 změny ÚPMP Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie II. severní část území složité majetkové vztahy. 10

11 B5e Újezd, Na Drážkách MO Plzeň 4 Stávající využití Funkční využití zemědělská půda. BČ Aktuální ÚPD a podklady Plzeň Újezd - Červený Hrádek Hřbitovní, rozvoj východní části MO Plzeň 4, ÚKRMP Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití od do BČ 1, , Celkem 1, , Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 1, ,76 Podíl (%) 0 100, ,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň v rozvojovém území nejsou parcely v majetku města Plzně. Technická vybavenost zásobování vodou výhledově po vybudování vodárenského souboru Švabiny. odkanalizování do stávající kanalizace s omezením odtoku dešťových vod dle GO. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody NN. zásobování plynem z nových NTL plynovodů, navazujících na stávající NTL síť zemního plynu, ze které je zásobena okolní zástavba. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit rozšířením stávající místní telefonní sítě a připojením na satelitní digitální ústřednu Újezd. Dopravní napojení automobilová doprava z okolních komunikací. městská hromadná doprava stávající autobusové linky v ulicích Hrádecká, Staroveská, V Brance. 11

12 Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy nejsou stanoveny. pásma hygienické ochrany nejsou stanovena. přírodní limity území je v kontaktu s oblastí plošného výskytu archeologických nálezů č. 7411; území se nachází v blízkosti území s památkovou ochranou VPZ Újezd. ostatní limity nejsou stanoveny. Zábor ZPF a LPF zábor ZPF tř. 2. Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie III. nutno vybudovat: vodárenský soubor Švabiny. 12

13 B6a Červený Hrádek, Pod hájem MO Plzeň 4 Stávající využití Funkční využití zemědělsky využívaná půda, částečně zastavěno. BČ Aktuální ÚPD a podklady Studie Červenohrádecké ulice, úsek Staroveská Vesnická, Ing. Č. Stehlík, 2001; Studie rekonstrukce komunikace Červenohrádecká, SDS, 2000; ÚR č. 2568/2000, komunikace; ÚR č. 2828/2002; Plzeň Červený Hrádek, vyhledávací urbanisticko technická studie, Česká inženýrská a.s., 2003; Plzeň Újezd - Červený Hrádek Hřbitovní, rozvoj východní části MO Plzeň 4, ÚKRMP Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití od do BČ 4, ,0 3, Celkem 4, ,0 3, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 4, ,21 Podíl (%) 0 100, ,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň v území nejsou pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň. Technická vybavenost zásobování vodou z výhledového tlakového pásma vodojemu Švabiny a Holý vrch, které je dočasně nahrazeno tlakovým pásmem čerpací stanice Lobzy (stávající výtlak do vodojemu Dýšina). odkanalizování oddílnou kanalizací, splaškové vody do stávajícího Hrádeckého sběrače, dešťové vody do Hrádeckého potoka s omezením odtoku dle GO; nutno vybudovat retenční nádrž na ochranu toku. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody. zásobování plynem ze stávající STL sítě zemního plynu, která zásobuje přilehlou zástavbu. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit připojením na satelitní digitální ústřednu Újezd. 13

14 Dopravní napojení automobilová doprava z okolních komunikací s podmínkou dořešení nového napojení na Červenohrádeckou. městská hromadná doprava stávající autobusová linka do Červeného Hrádku s posílením stávajících spojů. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy územím prochází zásobní vodovodní řad; západní částí území prochází vzdušné vedením 22 kv (OP 10 m od krajních vodičů). pásma hygienické ochrany nejsou stanovena. přírodní limity území je v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru K 64. ostatní limity nejsou stanoveny. Zábor ZPF a LPF zábor ZPF tř. 1-5, ostatní odsouhlaseny v rámci změny ÚPN SÚ v roce Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie III. nutno vybudovat: retenční nádrž. 14

15 B6c Červený Hrádek, Zvonková MO Plzeň 4 Stávající využití Funkční využití zemědělsky využívaná půda, částečně zastavěno. BČ Aktuální ÚPD a podklady Studie rekonstrukce komunikace Červenohrádecká, SDS, 2000; ÚR č. 3271/04, Bezinková ul., bytové domy; Plzeň Újezd - Červený Hrádek Hřbitovní, rozvoj východní části MO Plzeň 4, ÚKRMP, 2005; ÚR č. 4044/2008, Řadové rodinné domy; ÚR č. 4211/2009 Červený Hrádek Obytný soubor Na Lukách; ÚR č. 4211/A/2009 změna územního rozhodnutí o umístění stavby č Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití od do BČ 14, ,8 4, Celkem 14, ,8 4, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 13,51 0,16 0,02 1, ,80 Podíl (%) 0 91,3 1,1 0,1 7, ,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň pozemek při komunikaci - využít pro směny nebo náhrady v území. Technická vybavenost zásobování vodou rozšířením stávající sítě, výhledově z tlakového pásma vodojemu Švabiny a Holý vrch. odkanalizování oddílnou kanalizací, splaškové vody do stávajícího Hrádeckého sběrače, dešťové vody do Hrádeckého potoka s omezením odtoku dle GO; nutno vybudovat retenční nádrž na ochranu toku; část lokality jednotnou kanalizací s napojením na stávající systém. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody. zásobování plynem ze stávajících STL plynovodů v území. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit připojením na satelitní digitální ústřednu Újezd. 15

16 Dopravní napojení automobilová doprava z nového napojení na Červenohrádeckou a z ostatních okolních komunikací. městská hromadná doprava stávající autobusová linka do Červeného Hrádku s posílením stávajících spojů. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy nejsou stanoveny. pásma hygienické ochrany nejsou stanovena. přírodní limity OŽP MMP stanoví podmínky z hlediska ochrany přírody a lesa, protože území je v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru K 64 a sousedí s lesem (VKP č. 6511). ostatní limity nejsou stanoveny. Zábor ZPF a LPF zábor ZPF tř. 1-5, ostatní odsouhlaseny v rámci změny ÚPN SÚ v roce Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie III. nutno vybudovat: retenční nádrž. 16

17 B6d Červený Hrádek, Křivá MO Plzeň 4 Stávající využití Funkční využití při Vesnické zeleň, převážně zastavěno. BV Aktuální ÚPD a podklady Studie rekonstrukce komunikace Červenohrádecká, SDS, 2000; ÚR č. 2828/02, Obytný soubor Háj, Plzeň, Červený hrádek, výstavba TI; Plzeň Újezd - Červený Hrádek Hřbitovní, rozvoj východní části MO Plzeň 4, ÚKRMP, Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití od do BV 6, ,5 0, Celkem 6, ,5 0, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 2,49 3,66 0,01 0,06 0 6,22 Podíl (%) 0 40,1 58,9 0,1 0, ,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň plochy komunikací ponect v majetku, parcely použít pro realizaci podnikatelského záměru. Technická vybavenost zásobování vodou rozšířením stávající sítě, výhledově z tlakového pásma vodojemu Švabiny a Holý vrch. odkanalizování oddílnou kanalizací, splaškové vody do stávajícího Hrádeckého sběrače, dešťové vody do Hrádeckého potoka s omezením odtoku dle GO, nutno vybudovat retenční nádrž na ochranu toku. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody. zásobování plynem ze stávající STL sítě zemního plynu, která zásobuje přilehlou zástavbu. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit připojením na satelitní digitální ústřednu Újezd. Dopravní napojení automobilová doprava z okolních komunikací. 17

18 městská hromadná doprava stávající autobusová linka do Červeného Hrádku s posílením stávajících spojů. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy nejsou stanoveny. pásma hygienické ochrany nejsou stanovena. přírodní limity území je v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru K 64; rozvoj obce jižně od Vesnické ulice musí respektovat Hrádecký potok (VKP č. 6411), doporučená minimální šířka doprovodného pásu ostatní krajinné zeleně je 15 m. ostatní limity v území lze předpokládat archeologické nálezy, protože je v kontaktu s archeologickým nalezištěm č Zábor ZPF a LPF zábor ZPF tř. 1-5, ostatní odsouhlaseny v rámci změny ÚPN SÚ v roce Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie III. nutno vybudovat: retenční nádrž. 18

19 B6e Červený Hrádek, K Bukovci MO Plzeň 4 Stávající využití Funkční využití zemědělsky využívaná půda. BV Aktuální ÚPD a podklady Studie rekonstrukce komunikace Červenohrádecká, SDS, 2000; Plzeň Červený Hrádek, vyhledávací urbanisticko technická studie, Česká inženýrská a.s., 2003; Plzeň Újezd - Červený Hrádek Hřbitovní, rozvoj východní části MO Plzeň 4, ÚKRMP, 2005; Plzeň Červený Hrádek, lokalita K Bukovci, ÚKRMP, 2003; ÚR č. 4089/2008, Řadové rodinné domy Červený Hrádek výstavba komunikace, technické infrastruktury a 12-ti řadových domů. Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití od do BV 0, ,5 5 5 BČ 5, , Celkem 6, , Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 5,82 0,38 0 0,10 0 6,30 Podíl (%) 0 92,5 6,0 0 1, ,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň plochy pod komunikacemi ponect v majetku. Technická vybavenost zásobování vodou rozšířením stávající sítě, výhledově z tlakového pásma vodojemu Švabiny a Holý vrch. odkanalizování oddílnou kanalizací, splaškové vody do stávající kanalizace, dešťové vody do Hrádeckého potoka s omezením odtoku dle GO, (BČ novou dešťovou stokou vedenou západním směrem); nutno vybudovat retenční nádrž na ochranu toku. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv připojených do stávající TS v ulici K Bukovci (stávající TS je nevhodně umístěna, nové umístění lze řešit v rámci tohoto území). zásobování plynem ze stávající STL sítě zemního plynu, která zásobuje přilehlou zástavbu. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit připojením na satelitní digitální ústřednu Újezd. 19

20 Dopravní napojení automobilová doprava z okolních komunikací. městská hromadná doprava stávající autobusová linka do Červeného Hrádku s posílením stávajících spojů a novým obratištěm u zemědělského areálu v severovýchodní části zástavby. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy západní a severozápadní část území jsou zasaženy venkovními vedeními 22 kv s OP 10 m od krajních vodičů. pásma hygienické ochrany nejsou stanovena. přírodní limity území je v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru K 64. ostatní limity nejsou stanoveny. Zábor ZPF a LPF zábor ZPF tř. 1-5, ostatní odsouhlaseny v rámci změny ÚPN SÚ v roce Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie III. nutno vybudovat: retenční nádrž. 20

21 B6f Červený Hrádek, Vesnická MO Plzeň 4 Stávající využití Funkční využití zemědělsky využívaná půda. BČ Aktuální ÚPD a podklady Studie rekonstrukce komunikace Červenohrádecká, SDS, 2000; Plzeň Újezd - Červený Hrádek Hřbitovní, rozvoj východní části MO Plzeň 4, ÚKRMP, 2005; Plzeň Újezd - Červený Hrádek Územní studie, Projectstudie8, Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití od do BČ 5, , Celkem 5, , Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 5,57 0,14 0, ,72 Podíl (%) 0 97,4 2,5 0, ,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň parcely ponect v majetku pro směny a náhrady v území. Technická vybavenost zásobování vodou výhledově z tlakového pásma vodojemu Holý vrch. odkanalizování oddílnou kanalizací, splaškové vody do stávající kanalizace, dešťové vody do potoka; nutná retence - úpravy stávající nádrže. zásobování elektrickou energií novými kabely NN z nové TS, která bude připojena do stávajícího vzdušného vedení VN zásobování plynem z nových STL plynovodů, navazujících na stávající STL síť zemního plynu, která zásobuje přilehlou zástavbu. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit připojením na satelitní digitální ústřednu Újezd. Dopravní napojení automobilová doprava z okolních komunikací. městská hromadná doprava stávající autobusová linka do Červeného Hrádku s posílením stávajících spojů, s prodloužením stávající 21

22 linky a s novým obratištěm u zemědělského areálu v severovýchodní části zástavby. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy části území jsou zasaženy venkovními vedeními 22 kv s OP 10 m od krajních vodičů; trasa radioreléového spoje R43 (ČRo, nám. Míru RS Radeč). pásma hygienické ochrany nejsou stanovena. přírodní limity území je v kontaktu s oblastí plošného výskytu archeologických nálezů č a v blízkosti archeologické lokality č ostatní limity nejsou stanoveny. Zábor ZPF a LPF zábor ZPF tř Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie III.; nutno vybudovat: VS Švabiny a Holý vrch, retenční nádrž. 22

23 B7 Mohylová MO Plzeň 4 Stávající využití Funkční využití nevyužívaná půda, částečně zastavěno. BČ, OV Aktuální ÚPD a podklady Ulice Mohylová Hřbitovní, regulační plán, RAVAL projekt v.o.s., Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití BČ 4, ,0 2, OV 0, ,9 0 0 Celkem 5, ,0 3, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 5,14 0,16 0 0,21 0 5,51 Podíl (%) 0 93,3 2,9 0 3, ,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň plochy komunikací ponect v majetku, parcely použít pro směny nebo náhrady v území. Technická vybavenost zásobování vodou ze stávající sítě, výhledově z tlakového pásma navrhovaného vodojemu Švabiny. odkanalizování do stávajícího sběrače v Mohylové s omezením odtoku dešťových vod dle GO. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody; na straně VN ze stávající primární kabelové sítě 22kV přes novou distribuční trafostanici 22/0,4 kv. zásobování plynem z nových NTL plynovodů navazujících na stávající NTL rozvod v přilehlé zástavbě. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferováno zásobování ze soustavy CZT, možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, zemní plyn, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit napojením na stávající ATÚ Doubravka. Dopravní napojení automobilová doprava z Mohylové, po projednání též ze Hřbitovní. městská hromadná doprava v docházkové vzdálenosti od stávajících trolejbusových tratí na Rokycanské a Na Dlouhých (možnost prodloužení trolejbusové trati ulicemi Mohylová a Hřbitovní). 23

24 Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy nejsou stanoveny. pásma hygienické ochrany nejsou stanovena. přírodní limity nejsou stanoveny. ostatní limity nejsou stanoveny. Zábor ZPF a LPF zábor ZPF odsouhlasen v rámci změny ÚPN SÚ v roce Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie I. 24

25 B8 Švabiny MO Plzeň 2, 4 Stávající využití Funkční využití zemědělsky využívaná půda, částečně zastavěno. BM, BČ, SM, PK Aktuální ÚPD a podklady Studie Vyhlídková ulice - úsek Rokycanská Sušická, ÚKRMP, 1998; Plzeň Švabiny urbanistická studie, ÚKRMP, Plzeň Švabiny, území podél Rokycanské, ÚKRMP, 2006; Generel zásobení města Plzně pitnou vodou, 2006; ÚR č. 3977/2007, Obytný soubor slunečné terasy; ÚR č. 4077/2008, Horkovodní přivaděč Plzeň 4 Švabiny; Změna ÚPMP č. 674 Plzeň Švabiny, upravený návrh, ÚKRMP 2008; Hluková studie pro střelecký stadion Lobzy, Pragoprojekt, 09/2008; Aktualizovaná verze studie provozování zdroje hluku Armádní střelecký stadion Plzeň Lobzy, Akustika Pra s. r. o., 03/2010; ÚR č. 4181/2008, 1034/07 Obytný soubor Sluneční terasy mts. Bilance Funkční využití Celková Zastavěná Disponibilní ploc Odd počtu bytů ploc ploc Možno postavit bytů BM 14, ,4 13, BČ 5, , Ostat. plochy 1, ,2 0 0 Celkem 20, ,4 19, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 13,03 0,32 0 7,48 0,03 20,86 Podíl (%) 0 62,5 1,5 0 35,9 0,1 100,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň plochy komunikací ponect v majetku, ostatní pozemky vyčlenit pro směny nebo náhrady v území. Technická vybavenost zásobování vodou zásobování území Švabin je v definitivní verzi navrženo v souladu s Generelem zásobování města Plzně pitnou vodou gravitačním způsobem z vodojemu Švabiny nebo Holý vrch; provizorní zásobení z čerpací stanice u vodojemu Lobzy. odkanalizování severní část území jednotnou kanalizací s omezením odtoku dešťových vod s napojením do sběrače v Rokycanské, západní část do stok v ulicích Pod Švabinami a Sluneční; jižní část oddílnou kanalizací, splaškové vody do budoucího Úslavského sběrače, dešťové vody přes retenční nádrž do Úslavy. zásobování elektrickou energií ze stávajícího kabelového rozvodného 22 kv systému při Rokycanské ulici (TS Vodojem Lobzy", TS Rokycanská nebo přímo smyčka VN z Rokycanské) přes nové distribuční trafostanice; zokruhování kabelem VN z Lobez (TS Plynová kotelna ) a Božkova (TS ČSAD ). zásobování plynem z nových STL plynovodů navazujících na stávající STL rozvody při Rokycanské ulici a V Božkově; alternativně ze stávajícího NTL plynovodu ve Vyhlídkové ulici, který lze ve výhledu přepojit na STL; 25

26 zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferováno zásobování ze soustavy CZT, možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, zemní plyn, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit připojením k RSU Letná, v případě rozsáhlejší výstavby bude třeba vybudovat další novou RSU Švabiny přímo v zastavovaném území. Dopravní napojení automobilová doprava - z Nákupní; - z části budoucí komunikace Vyhlídková Rokycanská; - z komunikace směřující do území z křižovatky Rokycanská Jiřinová. městská hromadná doprava využití stávajících trolejbusových linek č. 11 a 13; zřízení autobusových linek pro obsluhu hůře dostupných částí území. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy jižní částí území vede trasa VTL plynovodu (BP 20 m na obě strany od plynovodu); nutno respektovat koridor prodloužené Vyhlídkové ulice (upravené dle navržené blokové struktury); nutno respektovat koridor komunikace rovnoběžné s Rokycanskou; v jižní části rozvojového území nutno respektovat návrh retenční nádrže pro zadržení dešťových vod; v území je nutno uvažovat s koridory pro vedení vodovodních řadů z navrhovaných vodojemů Švabiny a Holý vrch; nad územím se nachází radioreléová trasa R43 (ČRo, nám. Míru RS Radeč) a OP radioreléového stožáru; část řešeného území leží v ochranném pásmu letiště Letkov prostor specifikovaný jako OP kuželové plochy s výškovým omezením (nejsou povoleny stavby vysoké 100 m a vyšší). pásma hygienické ochrany vliv hluku ze střelnice v Lobzích (viz Aktuální ÚPD a podklady). přírodní limity OŽP MMP stanoví podmínky z hlediska ochrany přírody a lesa, protože územím prochází navržený interakční prvek ÚSES, je v kontaktu s funkčním interakčním prvkem (též VKP č les) a místním biocentrem PM037 (též VKP č. 7501). ostatní limity západně od vrcholu Švabiny je upravená vyhlídka na centrum města, její výšku je nutno respektovat a zohlednit při návrhu zástavby v okolí. Zábor ZPF a LPF zábor ZPF tř. 1 5, změny 2010 Etapizace výstavby 1. etapa - výstavba využívající stávající sítě TI; 2. etapa - část území, pro jehož využití je nutná výstavba podmiňující TI. Připravenost území k realizaci kategorie I. platí pro severní část odkanalizovanou do Rokycanské ul.; kategorie III. 2. etapa; nutno vybudovat: pro část území Úslavský kanalizační sběrač a RN Švabiny; dopravní napojení území. 26

27 B9 Koterov MO Plzeň 2 Stávající využití Funkční využití nevyužívaná půda, částečně zastavěno. BČ Aktuální ÚPD a podklady Vyhledávací urbanisticko technická studie Plzeň Koterov, Ateliér pro architekturu a urbanismus, Ing. arch. Petr Frei, 2002 Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití BČ 2, ,1 1, Celkem 2, ,1 1, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 2,00 0, ,14 Podíl (%) 0 93,5 6, ,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň plochy komunikací ponect v majetku, parcely vyčlenit pro směny nebo náhrady; Technická vybavenost zásobování vodou výhledově z vodojemu Ostrá Hůrka. odkanalizování výhledově oddílnou kanalizací, splaškové vody do budoucího Úslavského sběrače, dešťové vody do Úslavy. zásobování elektrickou energií ze stávajícího kabelového rozvodu 0,4 kv. zásobování plynem ze stávající STL sítě zemního plynu, která zásobuje přilehlou zástavbu. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit napojením na RSU Bručná. Dopravní napojení automobilová doprava dopravní napojení ze sítě místních komunikací. městská hromadná doprava stávající autobusovou linkou do Koterova. 27

28 Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy ve výše položené části území je malý tlak ve vodovodním potrubí; půdorysný průmět prostoru ochranného pásma letiště a heliportu. pásma hygienické ochrany nejsou stanovena. přírodní limity území je v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru K 64. ostatní limity v území lze předpokládat archeologické nálezy, protože je v kontaktu s oblastí plošného výskytu archeologických nálezů č Zábor ZPF a LPF zábor odsouhlasen v rámci změny ÚPN SÚ v roce Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie III. nutno vybudovat: vodárenský soubor Ostrá Hůrka; odkanalizování území do navrhovaného Úslavského sběrače. 28

29 B10a Bručná, V Zahradách MO Plzeň 2 Stávající využití Funkční využití - nevyužitá půda, částečně zastavěno. BČ Aktuální ÚPD a podklady - Plzeň - Barvínková - Nepomucká-východ, návrh regulačního plánu, ÚKRMP, Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití BČ 3, ,7 2, Celkem 3, ,7 2, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0,17 3,49 0, ,86 Podíl (%) 4,3 90,5 5,1 0 0, ,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň - pozemek v majetku Statutárního města Plzně použít pro směnu nebo náhrady. Technická vybavenost zásobování vodou - výhledově z vodárenského souboru Ostrá hůrka, provizorně vybudováním kapacitního zásobního řadu. odkanalizování - do stávající jednotné kanalizace, v GO je stanoven limit odtoku dešťových vod. zásobování elektrickou energií - z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody. zásobování plynem - ze stávající STL sítě zemního plynu, která zásobuje přilehlou zástavbu. zásobování teplem - v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace - řešit napojením na satelitní digitální ústřednu Bručná. Dopravní napojení automobilová doprava - ze sítě místních komunikací. městská hromadná doprava - trolejbusovou linkou číslo 10 a 13; - autobusovou linkou projíždějící ve směru na Koterov. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy - jižní částí území prochází vodovodní řad do Koterova; 29

30 - půdorysný průmět prostoru ochranného pásma letiště a heliportu pásma hygienické ochrany - při návrhu zástavby je třeba počítat se zatížením území vlivy od stávající železnice i komunikace. přírodní limity - nejsou. ostatní limity - nejsou. Zábor ZPF a LPF - zábor ZPF tř. 1 5, změny ÚPMP Etapizace výstavby - není stanovena. Připravenost území k realizaci - kategorie III. - nutno vybudovat: vodárenský soubor Ostrá Hůrka, popř. kapacitní přívodní řad z vodárny Homolka. 30

31 B10c Bručná, Barvínková - jih MO Plzeň 2 Stávající využití Funkční využití nevyužívaná půda, z větší části zastavěno. BČ, SM Aktuální ÚPD a podklady ÚR č. 2749/2001, tlaková kanalizace pro pozemky; Plzeň - Barvínková - Nepomucká - východ, návrh regulačního plánu, ÚKRMP, 2002; ÚR č. 4048/2008, Provozovna s bytovou jednotkou; ÚR č. 4584/10; Nepomucká ulice prodloužení inženýrských sítí; ÚR č. 4646/10; RD OKAL, p. č. 1381/50, 1381/53 k. ú. Bručná. Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití BČ 6, ,3 2, SM 0, , Celkem 7, ,7 2, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 5,92 0,91 0 0,29 0,01 7,13 Podíl (%) 0 83,0 12,8 0 4,1 0,2 100,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň komunikace (ponect v majetku města). Technická vybavenost zásobování vodou výhledově z vodárenského souboru Ostrá hůrka, provizorně vybudováním kapacitního zásobního řadu. odkanalizování oddílnou kanalizací, splaškové vody výhledově do Úslavského sběrače, dešťové vody do Úslavy. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody. zásobování plynem ze stávající STL sítě zemního plynu, která zásobuje přilehlou zástavbu zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit napojením na satelitní digitální ústřednu Bručná Dopravní napojení automobilová doprava z Písecké ulice; ze sítě místních komunikací. 31

32 městská hromadná doprava trolejbusovou linkou číslo 10 a 13; autobusovou linkou do Koterova. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy půdorysný průmět prostoru ochranného pásma letiště a heliportu. pásma hygienické ochrany při návrhu zástavby je třeba počítat se zatížením území vlivy od stávající železnice i komunikace část lokality leží v PHO vodárenského toku 3. stupně. přírodní limity nejsou. ostatní limity nejsou. Zábor ZPF a LPF zábor ZPF tř. 1 5, změny ÚPMP Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie III. nutno vybudovat: vodárenský soubor Ostrá Hůrka, popř. kapacitní přívodní řad z vodárny Homolka. 32

33 B11 Do Zámostí MO Plzeň 2 Stávající využití Funkční využití zemědělsky využívaná půda, z větší části zastavěno, probíhá výstavba. BČ, SM Aktuální ÚPD a podklady Studie Nepomucké, Báňské projekty Teplice, 1998; Plzeň - Bručná, lokalita Do Zámostí, urbanistická studie, ÚKRMP, 2000; Aktualizace studie Nepomucké třídy, křižovatka Nepomucká Štefánikova, ÚKRMP, 2000; Studie Primavera Park hotel, druhá etapa, Ing. Arch. Borovička, 2005; ÚR č. 3742/06, Bytové domy lokalita Do Zámostí Plzeň - Bručná (4 BD při Štefánikově); ÚR č. 3839/2007, Výstavba rodinných domů, Plzeň Bručná lokalita Do Zámostí Bydlení na pěkném místě ; Studie rekonstrukce Do Zámostí, studie, Ing. Henig, 2006; stavební povolení čj. 4029/07 ze dne : Výstavba rodinných domů, Plzeň Bručná - lokalita Do Zámostí, Bydlení na pěkném místě ; stavební povolení čj. 1906/08 ze dne : Plzeň-Bručná, lokalita Do Zámostí; ÚR č. 4458/10; Kongresový hotel PRIMAVERA II. etapa výstavby. Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití BČ 9, ,3 4, SM 1, ,6 1,2 0 0 Celkem 11, ,9 6, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 6,94 1,37 0 2, ,96 Podíl (%) 0 63,3 12,5 0 24, ,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň ponect v majetku pro směny na výstavbu komunikací. Technická vybavenost zásobování vodou výhledově z vodojemu Ostrá Hůrka; dočasné napojení po rekonstrukci stávajícího výtlaku DN 600 do vodojemu Starý Plzenec; příprava na budoucí připojení na přívodní řad z Vodárny Homolka. odkanalizování do Úhlavského sběrače s omezením odtoku dešťových vod dle GO. zásobování elektrickou energií z nových trafostanic připojených do kabelu 22 kv mezi stávajícími TS Primavera Černice a TS Čechurov II. zásobování plynem ze stávající NTL nebo STL plynovodní sítě, ze kterých je zásobena přilehlá zástavba. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). 33

34 telekomunikační napojení, telefonizace řešit napojením na RSU Bručná. Dopravní napojení automobilová doprava z Nepomucké a Štefánikovy ulice; z okružní křižovatky Nepomucká Štefánikova; z přilehlé sítě místních komunikací. městská hromadná doprava trolejbusovou linkou číslo 10 a 13. Hlavní limity limity technické infrastruktury a dopravy nutno respektovat navrženou kruhovou křižovatku Nepomucká Štefánikova; půdorysný průmět prostoru ochranného pásma letiště a heliportu. pásma hygienické ochrany území leží v PHO vodárenského toku 2. stupně. přírodní limity nejsou. ostatní limity v území lze předpokládat archeologické nálezy, protože je v kontaktu s archeologickými nalezišti č. 8702, 8701, 8709, Zábor ZPF a LPF zábor ZPF tř. 1 5, změny ÚPMP Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie III. nutno vybudovat: vodárenský soubor Ostrá Hůrka, popř. kapacitní přívodní řad z vodárny Homolka nebo rekonstruovat stávající výtlak do Starého Plzence. 34

35 B12c Černice, Na Kovářské stráni MO Plzeň 8 Stávající využití Funkční využití převážně zastavěno, probíhá výstavba. BČ Aktuální ÚPD a podklady postupně vydávána stavební povolení na rodinné domy; Studie chodníků a stezky pro cyklisty, úsek Přední cesta Na Vápenicích, Ing. Henig, Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití BČ 6, ,0 1, Celkem 6, ,0 1, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 6,22 0,28 0 0,06 0 6,56 Podíl (%) 0 94,8 4,3 0 0, ,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň pozemky ponect pro směny a náhrady v území. Technická vybavenost zásobování vodou výhledově z vodojemu Ostrá Hůrka, provizorně vybudováním kapacitního zásobního řadu zvodárny Homolka; dočasně po rekonstrukci na stávající výtlak DN 600 do Starého Plzence. odkanalizování jednotnou kanalizací do Úhlavského sběrače. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody. zásobování plynem ze stávající STL sítě zemního plynu, která zásobuje přilehlou zástavbu. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit napojením na satelitní digitální ústřednu Černice. Dopravní napojení automobilová doprava z okolních komunikací. městská hromadná doprava trolejbusovou linkou číslo 10 a

36 Hlavní limity Aktualizace informací o rozvojových územích 2010 limity technické infrastruktury a dopravy v území se větví vzdušná síť 22 kv (ochranné pásmo je 10 m od krajních vodičů); půdorysný průmět prostoru ochranného pásma letiště a heliportu. pásma hygienické ochrany území leží v PHO vodárenského toku 2. stupně. přírodní limity OŽP MMP může stanovit podmínky z hlediska ochrany přírody, protože území je v kontaktu s biocentrem 239/02 (též VKP č. 8701, 8712) a s VKP ostatní limity OPP MMP může stanovit podmínky z hlediska památkové péče, protože území je v těsném kontaktu s památkovou zónou Černice; oblast plošného výskytu archeologických nálezů č Zábor ZPF a LPF zábor ZPF tř. 1 5, změny ÚPMP Etapizace výstavby není stanovena. Připravenost území k realizaci kategorie III. nutno vybudovat: vodárenský soubor Ostrá Hůrka, popř. kapacitní přívodní řad z vodárny Homolka. 36

37 B12d Černice, Ke Kačí louži MO Plzeň 8 Stávající využití Funkční využití zemědělsky využívaná půda, částečně zastavěno. BV Aktuální ÚPD a podklady Studie chodníků a stezky pro cyklisty, úsek Přední cesta Na Vápenicích, Ing. Henig, Bilance Celková ploc Zastavěná ploc Disponibilní ploc Funkční Odd počtu bytů Možno postavit bytů využití BV 3, ,3 2, Celkem 3, ,3 2, Majetkové vztahy Vlastník Česká Fyzická Statutární Plzeňský Právnická Spoluvlastnictví Celkový republika osoba město Plzeň kraj osoba (kombinované) součet Výměra () 0 2,42 0,33 0 0,48 0,13 3,36 Podíl (%) 0 72,0 9,8 0 14,3 3,8 100,0 Nakládání s pozemky ve vlastnictví Statutárního města Plzeň ploc komunikace ponect v majetku. Technická vybavenost zásobování vodou výhledově z vodojemu Ostrá Hůrka, provizorně vybudováním kapacitního zásobního řadu. odkanalizování jednotnou kanalizací do Úhlavského sběrače. zásobování elektrickou energií z nových kabelů 0,4 kv navazujících na stávající rozvody. zásobování plynem ze stávající STL sítě zemního plynu, která zásobuje přilehlou zástavbu. zásobování teplem v souladu s Územní energetickou koncepcí města Plzně je preferována výroba tepla pomocí spalování zemního plynu. Možné jsou i další alternativy výroby tepla šetrné k životnímu prostředí (obnovitelné zdroje, elektrická energie). telekomunikační napojení, telefonizace řešit napojením na satelitní digitální ústřednu Černice. Dopravní napojení automobilová doprava z okolních komunikací. městská hromadná doprava trolejbusovou linkou číslo 10 a

ÚZEMNÍ PLÁN PLZEŇ NÁVRH. 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit

ÚZEMNÍ PLÁN PLZEŇ NÁVRH. 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit ÚZEMNÍ PLÁN PLZEŇ NÁVRH 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit 08/2015 2 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit Územním plánem se upřesňují požadavky

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

článek 1 Obecná ustanovení článek 2 Vymezení oblastí s preferencí způsobu výroby tepla

článek 1 Obecná ustanovení článek 2 Vymezení oblastí s preferencí způsobu výroby tepla ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY statutárního města Plzně č. 13/2002 ve znění vyhlášky č. 9/2003 a 5/2008, k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně Zastupitelstvo města Plzně vydává usnesením č. 569 ze

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

pracovních dnů na 7,5 minuty) a odklonění části spojů z Doubravky na Borská pole (l.č. 17). Intervaly na lince 16 jsou tedy 3-7/7,5/7,5 min.

pracovních dnů na 7,5 minuty) a odklonění části spojů z Doubravky na Borská pole (l.č. 17). Intervaly na lince 16 jsou tedy 3-7/7,5/7,5 min. NÁVRH OPTIMALIZACE MHD 2. FÁZE. PŘÍLOHA Č.1 HLAVNÍ ZÁSADY NÁVRHU pozn.: symbolem např. 10/15/15 se rozumí intervaly ve špičce prac. dne / v sedle prac. dne / o víkendu TRAMVAJE Linkové vedení se nemění,

Více

Příloha č. 3. Seznam veřejně prospěšných staveb aktuální platná verze od 1.11. 2010

Příloha č. 3. Seznam veřejně prospěšných staveb aktuální platná verze od 1.11. 2010 Příloha č. 3 Vyhlášky statutárního města Plzně č. 9/1995 o závazných částech Územního plánu města Plzně ve znění pozdějších změn Seznam veřejně prospěšných staveb aktuální platná verze od 1.11. 2010 /k

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající změnu: Zastupitelstvo obce Tvarožná razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis:

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2011, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

2.1 Řešené území UPN SÚ je vymezeno katastrálním územím města Rosice.

2.1 Řešené území UPN SÚ je vymezeno katastrálním územím města Rosice. VYHLÁŠKA č. 19 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru MĚSTA ROSICE Městské zastupitelstvo v Rosicích schválilo podle 16 zákona č.367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

Hlavní výkres. Základní členění území 0 100 200 300 400 500 m. Hlavní výkres. Č. výkresu: Sušická 17, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ 256 83 390

Hlavní výkres. Základní členění území 0 100 200 300 400 500 m. Hlavní výkres. Č. výkresu: Sušická 17, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ 256 83 390 Základní členění území Hlavní výkres Plochy s rozdílným způsobem využití Plochy bydlení - bydlení v rodinných domech venkovské Zastavěné území k 1.1.2011 Plochy rekreace - zahrádkové osady Zastavitelné

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Zastupitelstvo obce Dobřejovice Číslo jednací Opatření

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ MORAVICE I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008 ZÁVAZNÉ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY dle znění 54 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 171 odstavce 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH Vydáno usnesením

Více

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice B. OBECNĚ ZÁVAZNÁ Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice Zastupitelstvo obce Lichoceves se na svém zasedání dne 4.12.2003

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Opatření obecné povahy č. 3/2011

Opatření obecné povahy č. 3/2011 Opatření obecné povahy č. 3/2011 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne 27.06.2011 usnesení č. 186 nabytí účinnosti dne

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN SEMILY

ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN SEMILY ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELAŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ÚZEMNÍ PLÁN SEMILY V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 OBJEDNATEL: MĚSTO SEMILY POŘIZOVATEL: MěÚ SEMILY,

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

OBEC JIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE

OBEC JIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE OBEC JIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE PRAHA PROSINEC 2008 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název : ÚZEMNÍ PLÁN JIŘICE Kraj : STŘEDOČESKÝ Pořizovatel MĚSTO LYSÁ NAD LABEM obec s rozšířenou působností : 289 22 LYSÁ NAD LABEM,

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

T R N O V Á. Územní plán. Obec Trnová Trnová čp.181, 330 13 Trnová Okres Plzeň- sever starosta obce: JUDr. Jan Korejčík

T R N O V Á. Územní plán. Obec Trnová Trnová čp.181, 330 13 Trnová Okres Plzeň- sever starosta obce: JUDr. Jan Korejčík T R N O V Á Územní plán Opatření obecné povahy Obec Trnová Trnová čp.181, 330 13 Trnová Okres Plzeň- sever starosta obce: JUDr. Jan Korejčík Pořizovatel : Městský úřad Nýřany Pracoviště Plzeň Odbor územního

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE. Obsah

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE. Obsah TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE Obsah I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěného území... 5 I.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 5 I.2.1 Koncepce

Více

OBEC KBEL ÚZEMNÍ PLÁN KBEL. Ing. Václav Mach ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

OBEC KBEL ÚZEMNÍ PLÁN KBEL. Ing. Václav Mach ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OBEC KBEL ÚZEMNÍ PLÁN KBEL Kolektiv zpracovatelů : Urbanistické řešení, koordinace Ing. arch. Miroslava Břízová Ing. arch. Karel Hanzlík ÚSES RNDr. Ing. Miroslav Hájek ZPF Ing. Milan Doležal Vodní hospodářství

Více

Územní plán Běleč. 1. Textová část. Obec Běleč, Jihočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

Územní plán Běleč. 1. Textová část. Obec Běleč, Jihočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Název dokumentace: Územní plán Běleč Projektant: Obec Běleč, Jihočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Územní plán Běleč 1. Textová část úprava dokumentace dle stanoviska

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

ÚP Jeníkov ÚP JENÍKOV. z.č. 2 / 084 / 06 TEXTOVÁ ČÁST

ÚP Jeníkov ÚP JENÍKOV. z.č. 2 / 084 / 06 TEXTOVÁ ČÁST ÚP JENÍKOV z.č. 2 / 084 / 06 TEXTOVÁ ČÁST 1 ÚP JENÍKOV SEZNAM PŘÍLOH A - Návrh územního plánu A1 - TEXTOVÁ ČÁST A2 - GRAFICKÁ ČÁST A2.1 výkres základního členění území 1 : 5 000 A2.2 hlavní výkres 1 :

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

Územní plán Plzeň Upravený návrh zadání

Územní plán Plzeň Upravený návrh zadání Územní plán Plzeň Upravený návrh zadání Zpracován ve smyslu 47 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v souladu s 11 a v rozsahu přílohy

Více

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE 1 Pořizovatel dokumentace Obec SULICE Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3 Autorský tým: Technická infrastruktura Přírodní prostředí, ochrana půdního fondu Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PRAŽMO TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN PRAŽMO TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN PRAŽMO Zadavatel: Obec Pražmo 739 04 Pražmo 153 Pořizovatel: Magistrát města Frýdku - Místku Odbor územního rozvoje a stavebního řádu Radniční 148 738 22 Zpracovatelský kolektiv: Ekotoxa s.r.o.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN B U K O V I C E

ÚZEMNÍ PLÁN B U K O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN B U K O V I C E 10/2012 Obec Bukovice Bukovice 78 54954 Police nad Metují Tel.,fax.: 491541134 e-mail: obec.bukovice@iol.cz č.j.: 45/09-2012 Datum: 14.12.2012 Zastupitelstvo obce Bukovice,

Více

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ANALYTICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ANALYTICKÁ ČÁST TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ANALYTICKÁ ČÁST Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv: Ing. Petr Bílek, Ing. Alena Medunová - ÚKRMP Ing. Ladislava Vaňková, Ing. Jaroslav Váňa OSI MMP Ing. Jaroslava Ptáčková

Více

Plochy technického vybavení

Plochy technického vybavení Plochy technického vybavení ( 1 ) Plochy technického vybavení jsou plochy k umisťování staveb a zařízení, které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí (ČOV, regulační stanice plynu, objekty

Více

OBECNÌ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA ÈÁST J. ÚVODNÍ USTANOIVENÍ

OBECNÌ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA ÈÁST J. ÚVODNÍ USTANOIVENÍ ~ VI. OBECNÌ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA ", 1 2002 VYHLASKA è. /... Mìsta Karolinka o závazných èástech zmìny è. 4 územního plánu mìsta Karolinka Zastupitelstvo - mìsta Karolinka vyhlašuje dne A~~~~f>od - è. usnj7

Více

Regulativy pro ÚP města. Úvod:

Regulativy pro ÚP města. Úvod: Územní plán města Pec pod, Velká Úpa 1/C. ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ Městský úřad Pec pod, Městský úřad Trutnov- obec s rozšířenou působností pro město Pec pod, Velká Úpa - Odbor územního plánování,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE Ing. arch. Václav Mastný, nám T. G. Masaryka 9, 301 00 PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN VEJPRNICE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č.1 - NÁVRH dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

AUTORISACE. Ing.arch. Ivan Plicka, IVAN PLICKA STUDIO. Architektonicko-urbanistická část a koordinace:

AUTORISACE. Ing.arch. Ivan Plicka, IVAN PLICKA STUDIO. Architektonicko-urbanistická část a koordinace: AUTORISACE Pořizovatel: Zpracovatel: Město Třeboň Ing.arch. Ivan Plicka, IVAN PLICKA STUDIO Architektonicko-urbanistická část a koordinace: Ing. arch. Ivan Plicka Přírodní podmínky, životní prostředí a

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD PIVOVAR... věřte, že se vám vrátí LOKALITA 3 PIVOVAR OBSAH A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST - textová a výkresová část A.1 TEXTOVÁ ČÁST A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP A.3 MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV A.4 MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH A.5 LIMITY VYUŽITÍ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více