Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah " Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí "

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah " Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí ""

Transkript

1 Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah " Úvod do zeměpisu na příkladech z našeho okolí " 1. GEOGRAFICKÉ Kompetence k učení 1. Geografie - pojem INFORMACE, Kompetence k řešení problémů dělení oboru, využití v každodenní praxi ZDROJE DAT Žák používá s porozuměním základní 2. Mapy SKN Krajina kolem nás - světové KARTOGRAFIE, geografickou, topografickou a kartografickou strany, mapy 4. TOPOGRAFIE terminologii. 2.1.Komunikační, geografický a kartografický jazyk vybrané pojmy (mapa,plán,jazyk mapy symboly, smluvní značky vysvětlivky) 2.2. Geograf. kartografie a topografie a) glóbus, měřítko, zeměpisná síť, zeměpisné souřadnice, Rozmanitost přírody Žák organizuje a přiměřeně hodnotí geografic. určování polohy SKN model Země - glóbus 5. informace a zdroje dat z dostupných b) měřítko map (druhy), měření na mapách, orientace mapy,azimut zemské polokoule kartografických produktů a dalších informač. GPS Děčína, ICT na urč. polohy druhy map,obsah mapy 4. zdrojů. c) obsah map, druhy map d) výškopis, polohopis, popis e) práce s atlasem - orientace na mapě, rejstřík 6. ročník Mapa ostrova 3.1. Země ve vesmíru 3. PŘÍRODNÍ Žák zhodnotí postavení Země ve Sluneční a) tělesa ve vesmíru, vznik vesmíru Rozmanitost přírody 4.,5. OBRAZ ZEMĚ soustavě a ve vesmíru. b) pohyby Země SKN zkoumání vesmíru 5. Žák zhodnotí důsledky pohybů Země na lidi a organismy c) Země z vesmíru - Děčín z letadla SKN Sluneční soustava 4. d) časová pásma, datová hranice SKN Vesmír Krajinná sféra přírodní, společenská a hospodářská sféra Rozmanitost přírody Žák rozlišuje a porovnává složky a prvky Litosféra - tvary zemského povrchu SKN neživé přírodniny 3. krajiny. výškové stupně, geologická stavba - hornina, nerost horniny, nerosty 5.

2 Žák porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu i člověka. Žák uvádí na příkladech konkrétní důsledky a rizika přírodních vlivů na krajinu. Žák porovnává jrůzné krajiny jako součást pevninské krajinné sféry, uvádí konktrétní příklady biomů. zemětřesení nebo sopečná činnost, rizikové oblasti - ohňový pás zvětrávání Model sopky Atmosféra - členění SKN zemský povrch 4. počasí - atmosferické jevy SKN podnebí 5. podnebí - šířková pásma SKN vzdušný obal Země 5. Meteorologická pozorování školní meteorolog.stanice - odečty hodnot za dané období Hydrosféra - prvky světový oceán - členění SKN vodstvo 4. říční síť, vznik a původ jezer, umělé vodní nádrže nedostatek vody ve světě Pozorování - říční síť Děčína Pedosféra půdní typy a druhy dle zeměpisné šířky a nadm.výšky, SKN půdy 5. faktory ovlivňující vznik půd význam půdy pro obživu obyvatel Země Biosféra typy krajin podle podnebných pásů - fauna, flóra Plakát - Děčínské rostlinstvo a živočišstvo SKN člověk a životní prostředí PRAKTICKÁ Žák ovládá praktické topografie a orientace 4. Závěrečná práce, exkurze do okolí Děčína CVIČENÍ v terénu. "Tematické mapy děčínského okolí"- vlastní tvorba

3 Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah "Na mapě světa najdeme i Evropu" 1. REGIONY Kompetence k učení, komunikativní 1.1. Světadíly, oceány, makroregiony světa SVĚTA Komp. k řešení problémů, občanské a) Evropa mezi kontinenty a oceány (hranice) SKN Místo kde žijeme Žák rozlišuje zásadní přírodní a společenské b) kriteria přírodní diferenciace světadíly atributy jako kriteria pro vymezení, c) dělení regionů podle zem.polohy, hospodářtsví, jazyků SKN Místo, kde žijeme 5. ohraničení a lokalizaci regionu světa. d) Evropa = "Starý kontinent",regiony Evropy regiony Evropy Porovnává státy na základě odlišných e) Evropané kolonizují svět, kdo byl první státy +hl.města a společných znaků Poloha států a specifika polohy ČR Žák lokalizuje na mapách světadíly, oceány a) hranice států - vznik, typy a makroregiony světa b) státy vnitrozemské, přímořské SKN Místo kde žijeme 4. Žák porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, c) poloha ČR regiony ČR rozlohu a všechny základní poměry, d) státy podle rozlohy a lidnatosti Praha zvláštnosti jednotlivých kontinentů Státy podle životní úrovně Žák dokáže rozlišit země podle životní a) "bohatý Sever, chudý Jih" úrovně, zná kritéria hodnocení vyspělosti b) pojmy HDP, HNP států. Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla,pojmenuje základní znaky lidských sídel Rozmístění obyvatel světa a) kritéria rozmístění b) místa nevhodná k životu c) hustota obyvatel d) pojmy přirozený přírůstek, natalita, mortalita e) rozdíl života na venkově a ve městě, ve velkoměstě,sídla SKN Místo kde žijeme Migrace obyvatel světa 7. ročník

4 obor navázání na již zvládnuté ročník Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou a) pojmy - migrace, emigrace, imigrace, reemigrace organizaci světové populace, její b) důvody migrace rozložení,strukturu, růst,pohyby c) migrace ve světě v minulosti a současnosti d) problematika vystěhovalectí, uprchlictví Žák ví, kde se jak mluví, 1.6. Jazyky světa SKN Místo kde žijeme 5. zná původ jazyků, třídění do jazykových a) rozdělení jazyků, původ regiony Evropy rodin, pozná základní evropské jazyky b) evropské jazykové rodiny Žák na konkrétních příkladech c) ukázky jazyků v Evropě zhodnotní mozaiku multikulturního světa Světová náboženství Žák bezpečná zná hlavní světová náboženství, a) vznik světových náboženství D křesťanství, islám 7. chápe význam náboženství, b) oblasti rozšíření hlavních světových náboženství umí určit základní znaky jednotlivých c) znaky jednotlivých hlavních náboženství náboženství Myšlenková mapa světových náboženství Žák bezpečně určí lidské rasy, umí vyjmenovat oblasti rozšíření 1.8. Lidské rasy a) hlavní + míšené lidské rasy - původ, znaky b) rozšíření lidských ras ve světě 1.9. Dostupnost pitné vody pro obyvatelstvo Země Žák chápe důležitost výskytu pitné vody, a) výskyt sladké vody na Zemi Rozmanitost přírody 3. zná hydrologickou situaci v jednotlivých b) hustota vodních toků v jednotlivých světadílech SKN Voda,vzduch 4. světadílech,vnímá zoufalost lidí trpících c) problematika znečištění vodních toků SKN Vodstvo na zemi 4. nedostatkem vody d) nedostatek pitné vody v regionech světa Žák zná typy zemědělství ve světě, umí určit typy plodin a jejich využití, chápe závislost pěstování a chovu na klimatických podmínkách Světové zemědělství a) rostlinná a živočišná výroba b) typy zemědělství b) základní rozdělení zemědělských plodin

5 c) pěstování plodin podle podnebí a nadmořské výšky Z biosféra 6. d) chov hospodářských zvířat ve světě typy krajin e) světový rybolov Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapě hlavní energetické a surovinové zdroje Světová výroba elektrické energie a) zdroje energergetický surovin ve světě b) druhy elektráren, podíl na celosvětové spotřebě energie c) největší výrobci energie ve světě Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro rozmístění hospodářských aktivit Světová průmyslová centra a) dělení průmyslu - odvětví, lokalizační faktory b) základní výroba jednotlivých odvětví c) hlavní světové průmyslové oblasti Nerostné suroviny a) těžba, význam a využití nerostných surovin SKN Neživé přírodniny 4. b) hlavní oblasti těžby nerostných surovin SKN Horniny,nerosty 5. c) problematika těžby a zpracování surovin Lokalizuje na mapách hlavní geopolické změny a politické problémy v konkrétních Cestovní ruch a) typy rekreačních oblastí oblastech. b) potenciál území k rekreaci SKN Místo kde žijeme 5. c) světové rekreační oblasti současnosti cestování po Evropě Žák zná jednotlivé druhy dopravy, umí určit význam druhů dopravy, umí porovnat druhy dopravy podle různých kritérií Doprava a) druhy dopravy b) hlavní dopravní tepny ve světě c) význam jednotlivých druhů dopravy Frekvence dopravy v centru Děčína, nápady na řešení SKN Místo kde žijeme Praktická cvičení Potenciál ČR ke zvýšení cestovního ruchu - power point Děčín

6 Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah " Česká republika v srdci Evropy" 8. ročník 1. ČESKÁ Kompetence k učení 1.1. Česká republika - přírodní poměry REPUBLIKA Kompetence k řešení problémů a) poloha a tvar ČR Z poloha států 7. Žák hodnotí a porovnává na přiměřené b) geologický vývoj ČR, geologická mapa Evropy SKN 4. rozmanitost přírody 2.,3. úrovni polohu, přírodní poměry, c) reliéf ČR SKN 3. rozmanitost přírody 4.,5. přírodní zdroje, lidský a hospodářský d) surovinová základna ČR horniny a nerosty,půdy potenciál ČR v Evropě a ve světovém e) evropské rozvodí, říční síť, podpovrch.vody Z 3.přírodní obraz Země 6. kontextu f) podnebné oblasti ČR litosféra, hydrosféra, g) půdy v ČR, vhodnost pro zemědělství atmosféra, pedosféra, h) systém ochrany přírody v ČR biosféra 1.2. Česká republika - socioekonomické aspekty a) obyvatelstvo v ČR - struktury, změny ve skladbách vliv migrací b) sídelní struktura ČR SKN Místo kde žijeme c) specifika větších měst ČR Z 1.5.Migrace 7. Žák lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a hlavní jádrové a periferní 1.3. Hospodářství ČR a) hospodářská struktura v minulosti a současnosti oblasti z hlediska osídlení a hospodář- b) hospodářská odvětví Z Průmyslová centra 7. ských aktivit. c) mezinárodní obchod - orientace 1.4. Zemědělství ČR a) hlavní struktura zemědělských plodin b) oblasti pěstování v ČR c) význam zemědělství pro obživu obyvatel Z 1.10.Světové zemědělství 7.

7 1.5. Doprava ČR a) stav a vývoj dopravy v ČR b) druhy dopravy, výhody polohy ČR Z Doprava ve světě Regiony ČR a) ČR v rámci NUTS SKN Místo kde žijeme 4. b) kraje ČR, Euroregiony (příhraniční spolupr.) c) administrativní členění ČR d) síla a nedostatky jednotlivých regionů ČR SKN Místo kde žijeme 5. Plakát - síla regionů ČR Žák vymezí lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy Místní oblast a) www MÚ Žák hodnotí na přiměřené úrovni b) hlavní demografické ukazatele SKN Děčín -Místo kde žijeme 2.,3. přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu k vyšším územním d) významné a důležité instituce Z 2. mapy 6. celkům. Žák aplikuje v terénu praktické postu- c) plán rozvoje, plán dopravní infrasruktury e) turisticky zajímavé lokality f) místní oblast na leteckých snímcích Věková pyramida obyvatel Děčína 2. Praktická cvičení py při pozorování, zobrazování a 2. Pozorování krajiny hodnocení krajiny Exkurze - CHKO Labské pískovce

8 Vzdělávací obor zeměpis (geografie) - obsah " Globální problémy světa" 1. Globální problémy Kompetence k řešení problémů 1.1. Trvale udržitelný rozvoj - přeměna světa komunikativní, občanské jednotlivých typů krajin vlivem člověka k. sociální a personální Z 3.2. Krajinná sféra 6. Žák porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních případech specifické znaky a a) pralesy b) pouště c) půdy d) zástavba krajiny funkce krajin. e) znečišťování svět. oceánu Z Hydrosféra Klimatické změny Žák uvádí konkrétní příklady přírodních a a) tání ledovců Z hydrosféra 6. kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) Žák uvádí na konkrétních příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na ŽP b) důsledky změn klimatu na organismy 1.3. Přírodní katastrofy a) zemětřesení, sopečná činnost Z Litosféra 6. b) extrémní proudění vzduchu c) záplavy d) požáry e) ohrožení z vesmíru 1.4. Světová populace a) přelidnění nebo vymírání Z 1.5.Migrace 7. b) světové migrace Žák posoudí na přiměřené úrovni prostorovou c) infekční onemocnění, nemoci moderního organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech světa Plakát - nemoce, které Evropa už nezná 1.5. Životní úroveň mozaiku multikulturního světa. a) bohatý sever - chudý jih hlad Z 1.3. Státy podle životní 7. obor b) globalizace, hlavní svět. integrace úrovně navázání na již zvládnuté 9. ročník ročník

9 obor navázání na již zvládnuté ročník Žák porovnává státy světa a zájmové 1.6. Světové konflikty integrace států světa na základě podobných a) války - náboženské aj. války Z 1.7.Světová náboženství 7. a odlišných znaků. b) ohniska napětí Mapa nejkrizovějších míst světa Žák lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické 1.7. Surovinová a energetická krize Z Světová výroba el.energie 7. změny a politické problémy v konkrétních světových regionech Specifické zvláštnosti života vybraných Žák uvádí příklady účasti a působnosti národů, etnik ad. Z 1.8. Lidské rasy 7. ČR ve světových mezin. a nadnárodních institucích, organizacích a integracích. 2.Praktická cvičení Závěrečná práce - Nejhorší globální problém- pohled žáka

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600,

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600, 0 1 1 1 2 19 2 3 33 3 4 45 4 5 57 5 6 71 6 8 83 8 10 95 10 12 107 12 15 119 15 18 131 18 21 143 21 24 155 2 2 167 2 3 179 [ ] 191 0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34.

Více

观 察 窗 关 乎 生 老 病 死 ( 一 ) 中 国 医 疗 卫 生 透 视 ( 曾 德 强 )71 人 格 风 范 德 乃 医 之 大 道 ( 王 永 清 )89 企 业 文 化 锡 器 礼 品 浅 谈 礼 品 文 化 走 进 安 康 之 二 ( 胡 伟 )95 组 工 干 部 之 歌 林 彦

观 察 窗 关 乎 生 老 病 死 ( 一 ) 中 国 医 疗 卫 生 透 视 ( 曾 德 强 )71 人 格 风 范 德 乃 医 之 大 道 ( 王 永 清 )89 企 业 文 化 锡 器 礼 品 浅 谈 礼 品 文 化 走 进 安 康 之 二 ( 胡 伟 )95 组 工 干 部 之 歌 林 彦 第 二 期 卷 首 语 坚 守 平 实 风 格 ( 张 永 强 )1 安 康 写 意 我 看 安 康 文 化 ( 李 春 平 ) 4 文 化 长 廊 超 越 梦 想 ( 杨 涛 )8 生 存 的 悖 论 与 人 性 的 异 化 谈 李 春 平 的 中 篇 小 说 一 路 ( 孙 鸿 )13 李 增 保 与 记 默 翁 书 法 大 家 陈 少 默 印 象 ( 赵 宏 勋 )18 癸 未 年 初 访 默

Více

2. 左 前 進 內 刃 點 盤 旋 第 16 週 1. 右 後 退 單 足 滑 行 2. 左 後 退 單 足 滑 行 學 生 自 備 溜 冰 鞋 及 護 具

2. 左 前 進 內 刃 點 盤 旋 第 16 週 1. 右 後 退 單 足 滑 行 2. 左 後 退 單 足 滑 行 學 生 自 備 溜 冰 鞋 及 護 具 一 課 後 社 團 名 稱 :C01. 花 式 溜 冰 初 階 A 班 ( 初 階 班 ) 二 授 課 教 師 : 萬 俊 宇 助 教 : 全 國 花 式 溜 冰 大 專 組 男 子 基 本 型 冠 軍 省 市 級 花 式 溜 冰 教 練 花 式 溜 冰 初 階 班 旨 在 教 導 學 生 以 正 確 的 姿 勢 與 方 法 學 習 溜 冰, 並 透 過 循 序 漸 進 的 練 習, 熟 悉 花 式

Více

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20393931303131ABE1A4A420A4A4C2E5BEC7B7A7BDD720C2E5BEC7B7BDAC79BB50B56FAE6920ADD9B0B7AFE82E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20393931303131ABE1A4A420A4A4C2E5BEC7B7A7BDD720C2E5BEC7B7BDAC79BB50B56FAE6920ADD9B0B7AFE82E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 中 醫 學 源 流 義 大 醫 院 中 醫 部 倪 健 航 醫 師 + 世 界 三 大 傳 統 醫 療 體 系 ( 一 ) 中 國 醫 學 體 系 ( 陰 陽 五 行 ) ( 二 ) 印 度 醫 學 體 系 ( 長 壽 治 病 身 心 靈 ) ( 三 ) 整 脊 醫 學 體 系 ( 徒 手 操 作 ) 1 + 研 究 人 體 生 理 病 理, 以 及 疾 病 的 診 斷 和 防 治 等 的 一 門

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160608) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300089 文 化 长 城 2016-06-01 2016-06-08 365089 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-06-07 300147

Více

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160526) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 000835 长 城 动 漫 2016-05-19 2016-05-26 360835 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-25 000973

Více

政府服務品質獎 服務規劃機關 參獎申請書

政府服務品質獎 服務規劃機關 參獎申請書 建 構 托 育 管 理 制 度 實 施 計 畫 (104 年 -107 年 ) ( 核 定 本 ) 104 年 5 月 7 日 目 錄 壹 計 畫 緣 起 1 一 依 據. 1 二 未 來 環 境 預 測. 2 三 問 題 評 析. 6 貳 計 畫 目 標.. 9 一 目 標 說 明. 9 二 達 成 目 標 之 限 制.. 11 三 預 期 績 效 指 標 及 評 估 基 準. 12 參 現 行

Více

臺 北 市 議 會 公 報, 維 護 相 對 不 易, 現 在 破 損 補 丁 的 地 磚 路 面 也 讓 民 眾 行 車 安 全 與 市 容 景 觀 同 受 威 脅 二 據 了 解, 北 市 府 為 強 化 整 體 地 區 或 商 圈 文 化 特 質 與 形 象, 提 升 商 圈 行 銷 實 力,

臺 北 市 議 會 公 報, 維 護 相 對 不 易, 現 在 破 損 補 丁 的 地 磚 路 面 也 讓 民 眾 行 車 安 全 與 市 容 景 觀 同 受 威 脅 二 據 了 解, 北 市 府 為 強 化 整 體 地 區 或 商 圈 文 化 特 質 與 形 象, 提 升 商 圈 行 銷 實 力, 臺 北 市 議 會 公 報 書 面 質 詢 及 答 覆 第 10 屆 第 8 次 定 期 大 會 (99.7.12 至 99.9.29) 議 員 書 面 質 詢 全 文 (7) 141 質 詢 日 期 : 中 華 民 國 99 年 8 月 23 日 質 詢 議 員 : 黃 向 羣 質 詢 對 象 : 臺 北 市 交 通 管 制 工 程 處 臺 北 市 新 建 工 程 處 質 詢 題 目 : 新 生

Více

中华人民共和国时期\(1952年\)

中华人民共和国时期\(1952年\) (1952 ) 1952 1 7 1 15 1000 1 27 4 1 29 1 2 21 8 3 5 21 1 23 8 3 16 1951 3 2 1980 1984 3 700 300 1953 1 4 7 710 710 47 70% 2 4 10 25 2.1836 4 14 4 15 1952 4 4 5 14 3 6 8 3 6 11 14 6 18 500 478% 6 20 6 26

Více

枣 庄 八 一 水 煤 浆 热 电 有 限 责 任 万 千 瓦 公 司 煤 矸 石 综 合 利 用 热 电 滨 州 市 沾 化 区 城 市 供 热 中 心 背 万 千 瓦 压 机 组 郓 城 县 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 日 处 理 生 活 垃 圾 吨 兆 瓦 山 东 沂 蒙 抽 水 蓄 能

枣 庄 八 一 水 煤 浆 热 电 有 限 责 任 万 千 瓦 公 司 煤 矸 石 综 合 利 用 热 电 滨 州 市 沾 化 区 城 市 供 热 中 心 背 万 千 瓦 压 机 组 郓 城 县 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 日 处 理 生 活 垃 圾 吨 兆 瓦 山 东 沂 蒙 抽 水 蓄 能 年 省 重 点 建 设 名 单 济 南 至 青 岛 高 速 铁 路 正 线 公 里 青 岛 至 连 云 港 铁 路 山 东 段 正 线 公 里 济 南 市 轨 道 交 通 线 全 长 公 里 文 登 至 莱 阳 公 路 高 速 公 路 公 里 日 照 民 用 机 场 级 民 用 机 场 日 照 港 岚 山 港 区 北 作 业 区 一 期 青 岛 港 董 家 口 港 区 北 三 突 堤 通 用 泊 位

Více

冷凍空調裝修技術士技能檢定規範說明

冷凍空調裝修技術士技能檢定規範說明 中 餐 烹 調 技 術 士 技 能 檢 定 規 範 目 錄 一 中 餐 烹 調 技 術 士 技 能 檢 定 規 範 說 明... 1 二 中 餐 烹 調 技 術 士 技 能 檢 定 規 範... 3 三 中 餐 烹 調 技 術 士 技 能 檢 定 規 範... 10 四 中 餐 烹 調 技 術 士 技 能 檢 定 規 範... 19-0 - 中 餐 烹 調 技 術 士 技 能 檢 定 規 範 說 明

Více

综合26

综合26 ............... ( )... ( )...... ........................... ........................ ........................ .............................. .............................. 22... 1998... ( )...............

Více

( 二 ) 广 东 省 外 地 区 1 北 京 市.19 2 太 原 市.23 3 张 家 口 市 24 4 天 津 市.25 5 济 南 市.27 6 青 岛 市.28 7 沈 阳 市.29 8 大 连 市.31 9 哈 尔 滨 市...32 10 长 春 市.33 11 上 海 市...34 1

( 二 ) 广 东 省 外 地 区 1 北 京 市.19 2 太 原 市.23 3 张 家 口 市 24 4 天 津 市.25 5 济 南 市.27 6 青 岛 市.28 7 沈 阳 市.29 8 大 连 市.31 9 哈 尔 滨 市...32 10 长 春 市.33 11 上 海 市...34 1 综 合 医 疗 保 险 指 定 医 院 清 单 (2011 版 ) 一 适 用 范 围 及 规 则 除 特 约 另 有 约 定 外, 综 合 医 疗 保 险 指 定 医 院 清 单 ( 以 下 简 称 清 单 ) 按 以 下 规 则 执 行 : 1 本 清 单 仅 适 用 于 国 寿 团 体 综 合 医 疗 险 中 的 指 定 医 疗 机 构 ; 2 本 清 单 自 2011 年 1 月 1 日 零

Více

城 市 学 研 究 第 辑 革 既 是 贯 彻 落 实 中 央 决 策 部 署 的 具 体 体 现 也 是 深 入 探 索 城 乡 统 筹 发 展 的 实 践 需 要 事 实 上 年 重 庆 市 成 为 全 国 统 筹 城 乡 综 合 配 套 改 革 试 验 区 时 国 务 院 通 过 了 重 庆

城 市 学 研 究 第 辑 革 既 是 贯 彻 落 实 中 央 决 策 部 署 的 具 体 体 现 也 是 深 入 探 索 城 乡 统 筹 发 展 的 实 践 需 要 事 实 上 年 重 庆 市 成 为 全 国 统 筹 城 乡 综 合 配 套 改 革 试 验 区 时 国 务 院 通 过 了 重 庆 统 筹 城 乡 户 籍 制 度 改 革 的 重 庆 实 践 接 栋 正 杭 州 国 际 城 市 学 研 究 中 心 助 理 研 究 员 博 士 摘 要 大 城 市 与 大 农 村 并 存 的 城 乡 二 元 结 构 特 征 使 重 庆 户 籍 制 度 改 革 备 受 关 注 并 具 有 一 定 的 示 范 意 义 重 庆 户 籍 制 度 改 革 在 准 入 门 槛 与 配 套 待 遇 农 地 处 置

Více

Microsoft Word - 魯迅-藥.doc

Microsoft Word - 魯迅-藥.doc 魯 迅 藥 第 一 節 藥 一 秋 天 的 後 半 夜, 月 亮 下 去 了, 太 陽 還 沒 有 出, 只 剩 下 一 片 烏 藍 的 天 ; 除 了 夜 遊 的 東 西, 什 麼 都 睡 著 華 老 栓 忽 然 (1) 坐 起 身 擦 著 火 柴, 點 上 遍 身 油 膩 的 燈 盞, 茶 館 的 兩 間 屋 子 裏, 便 彌 滿 了 青 白 的 光 小 栓 的 爹 (2), 你 就 去 麼?

Více

目 录 第 一 编 校 办 公 室 工 作 制 度...1 1.1 学 校 发 展 规 划 工 作 管 理 规 定...1 1.2 学 校 规 章 制 度 管 理 办 法...4 1.3 学 校 会 议 管 理 制 度...6 1.4 校 长 办 公 会 议 事 制 度...7 1.5 学 校 例

目 录 第 一 编 校 办 公 室 工 作 制 度...1 1.1 学 校 发 展 规 划 工 作 管 理 规 定...1 1.2 学 校 规 章 制 度 管 理 办 法...4 1.3 学 校 会 议 管 理 制 度...6 1.4 校 长 办 公 会 议 事 制 度...7 1.5 学 校 例 目 录 第 一 编 校 办 公 室 工 作 制 度...1 1.1 学 校 发 展 规 划 工 作 管 理 规 定...1 1.2 学 校 规 章 制 度 管 理 办 法...4 1.3 学 校 会 议 管 理 制 度...6 1.4 校 长 办 公 会 议 事 制 度...7 1.5 学 校 例 会 制 度...10 1.6 文 书 处 理 办 法...12 1.7 机 要 文 件 管 理...14

Více

前 世 所 造 恶 业 和 善 业 往 往 在 今 生 显 现 各 种 苦 乐 就 象 我 们 脸 上 如 果 没 有 各 种 污 迹, 在 镜 子 中 也 不 会 显 现 出 来 ; 同 样, 如 果 我 们 以 前 没 有 造 下 恶 业 和 善 业, 那 今 生 当 中 就 不 会 有 苦 乐

前 世 所 造 恶 业 和 善 业 往 往 在 今 生 显 现 各 种 苦 乐 就 象 我 们 脸 上 如 果 没 有 各 种 污 迹, 在 镜 子 中 也 不 会 显 现 出 来 ; 同 样, 如 果 我 们 以 前 没 有 造 下 恶 业 和 善 业, 那 今 生 当 中 就 不 会 有 苦 乐 以 妙 观 察 智 解 开 烦 恼 与 惑 网 法 王 如 意 宝 晋 美 彭 措 身 处 此 六 道 轮 回 中, 纷 繁 复 杂 的 痛 苦 与 烦 恼 围 绕 着 我 们, 烦 恼 之 猛 火 不 同 寻 常 般 炽 盛, 在 此 痛 苦 的 惊 涛 骇 浪 中, 我 们 不 能 就 此 怯 懦, 应 该 鼓 起 斗 志 运 用 佛 法 的 智 慧 来 进 行 观 察 与 对 治 在 末 法

Více

我 适 合 当 律 师 吗? 文 中 华 全 国 律 师 协 会 常 务 理 事 : 陈 锡 康 按 照 国 人 的 传 统, 勉 励 别 人 或 者 教 导 别 人, 大 抵 都 是 尊 者 长 者 或 成 功 者 的 专 利 作 为 一 个 还 算 是 青 年 律 师 的 基 层 法 律 工 作

我 适 合 当 律 师 吗? 文 中 华 全 国 律 师 协 会 常 务 理 事 : 陈 锡 康 按 照 国 人 的 传 统, 勉 励 别 人 或 者 教 导 别 人, 大 抵 都 是 尊 者 长 者 或 成 功 者 的 专 利 作 为 一 个 还 算 是 青 年 律 师 的 基 层 法 律 工 作 我 适 合 当 律 师 吗? 文 中 华 全 国 律 师 协 会 常 务 理 事 : 陈 锡 康 按 照 国 人 的 传 统, 勉 励 别 人 或 者 教 导 别 人, 大 抵 都 是 尊 者 长 者 或 成 功 者 的 专 利 作 为 一 个 还 算 是 青 年 律 师 的 基 层 法 律 工 作 者, 与 众 多 和 我 有 着 同 样 的 从 业 经 历 和 处 境 的 同 业 一 起 分 享

Více

儿 时 期 是 语 言 迅 速 发 展 时 期 岁 的 儿 能 够 掌 握 全 部 基 本 语 音 随 着 知 识 经 验 的 丰 富 词 汇 日 益 增 多 词 汇 中 实 词 多 其 中 以 名 词 动 词 最 多 ) 虚 词 少 语 句 以 简 单 句 为 主 复 合 句 少 正 确 量 下

儿 时 期 是 语 言 迅 速 发 展 时 期 岁 的 儿 能 够 掌 握 全 部 基 本 语 音 随 着 知 识 经 验 的 丰 富 词 汇 日 益 增 多 词 汇 中 实 词 多 其 中 以 名 词 动 词 最 多 ) 虚 词 少 语 句 以 简 单 句 为 主 复 合 句 少 正 确 量 下 华 人 民 共 和 国 育 部 制 定 中 九 年 月 年 龄 特 点 与 育 任 务 国 的 育 是 要 培 养 出 代 有 共 产 主 义 远 大 理 想 有 道 德 有 知 识 有 体 力 立 志 为 人 民 作 贡 献 为 我 国 作 贡 献 为 人 类 作 贡 献 的 新 人 至 岁 的 儿 育 是 社 会 主 义 育 事 业 的 组 成 部 分 根 据 我 国 的 祖 方 针 和 总 的

Více

第 期 庆振轩 张馨心 闲愁最苦 山之后 事乖人愿 一出山来不自由 痛感 先自一 愁 身愁不 了 那 堪 愁 上 更 添 愁 尽 管 小 草 旧 曾 呼 远 吴头楚 尾 一 棹 人 千 里 休 说 旧 愁 新 志 而今友人应和自己的心愿召唤 故人今又寄当 恨 长 亭 树 今 如 此 霜 天 晓 角

第 期 庆振轩 张馨心 闲愁最苦 山之后 事乖人愿 一出山来不自由 痛感 先自一 愁 身愁不 了 那 堪 愁 上 更 添 愁 尽 管 小 草 旧 曾 呼 远 吴头楚 尾 一 棹 人 千 里 休 说 旧 愁 新 志 而今友人应和自己的心愿召唤 故人今又寄当 恨 长 亭 树 今 如 此 霜 天 晓 角 第 卷第 期 平顶山学院学报 Vo l No 年 月 J o u r a lo fp g d g s h a U v e r s t y De c 闲愁最苦 稼轩心境探论之一 庆振轩 张馨心 兰州大学 甘肃 兰州 摘 要 被誉为英雄之词的稼轩词 豪放之外弥漫着浓浓愁思 乡思乡愁 融入词人抗金复国的人生理 想之中 羁旅行役之愁 投射出失意英雄驱驱行役的旅愁 别恨离愁 超出了个人离情别绪而显露其忧国忧民的

Více

农业科技成果转化资金

农业科技成果转化资金 科 技 特 派 员 农 村 科 技 创 业 行 动 工 作 简 报 科 技 特 派 员 农 村 科 技 创 业 行 动 协 调 指 导 小 组 办 公 室 2009 年 第 3 期 ( 总 第 3 期 ) 2009 年 10 月 30 日 最 新 动 态 本 期 导 读 张 来 武 副 部 长 出 席 湖 北 省 百 名 博 士 教 授 下 基 地 暨 千 名 科 技 特 派 员 基 层 创 业 行

Více

第 1 篇 緒 論 ^ 第 1 章 產 科 護 理 概 論 ^ 李 從 業 第 一 節 產 科 護 理 的 角 色 與 功 育 ^ 第 二 節 產 科 護 理 的 架 構 ^ ^ 一 一. 護 理 過 程 7 二. 護 理 理 論 11 母 性 角 色 的 達 成 理 論 12 三. 護 理 標 準

第 1 篇 緒 論 ^ 第 1 章 產 科 護 理 概 論 ^ 李 從 業 第 一 節 產 科 護 理 的 角 色 與 功 育 ^ 第 二 節 產 科 護 理 的 架 構 ^ ^ 一 一. 護 理 過 程 7 二. 護 理 理 論 11 母 性 角 色 的 達 成 理 論 12 三. 護 理 標 準 斗 11,3 11 ^ 華 杏 ' 匯 華 ' 華 都 偉 華 ) 胃 華 成 成 大 +1904965+ 醫 圖 第 1 篇 緒 論 ^ 第 1 章 產 科 護 理 概 論 ^ 李 從 業 第 一 節 產 科 護 理 的 角 色 與 功 育 ^ 第 二 節 產 科 護 理 的 架 構 ^ ^ 一 一. 護 理 過 程 7 二. 護 理 理 論 11 母 性 角 色 的 達 成 理 論 12 三.

Více

长 征 过 程 中, 林 彪 一 直 是 先 锋, 两 万 五 千 里 都 是 他 开 路 过 湘 江, 我 们 的 伤 亡 很 大, 为 什 么? 周 恩 来 要 负 全 责, 大 搬 家, 坛 坛 罐 罐 都 搬, 部 队 行 动 非 常 困 难 林 彪 已 经 打 开 了 一 个 大 口 子,

长 征 过 程 中, 林 彪 一 直 是 先 锋, 两 万 五 千 里 都 是 他 开 路 过 湘 江, 我 们 的 伤 亡 很 大, 为 什 么? 周 恩 来 要 负 全 责, 大 搬 家, 坛 坛 罐 罐 都 搬, 部 队 行 动 非 常 困 难 林 彪 已 经 打 开 了 一 个 大 口 子, 也 谈 林 彪 和 九 一 三 --- 质 疑 刘 家 驹 关 于 林 彪 历 史 的 访 谈 作 者 : 盛 京 废 人 发 布 时 间 :2014-09-24 来 源 : 乌 有 之 乡 林 彪 是 个 谜, 一 个 值 得 深 入 研 究 的 谜 近 日, 笔 者 在 共 识 网 上 读 到 炎 黄 春 秋 原 副 主 编 刘 家 驹 先 生 关 于 林 彪 和 九 一 三 事 件 的 一 次

Více

古 都 开 封 编 纂 委 员 会 名 誉 主 任 : 吉 炳 伟 主 任 : 陈 国 桢 委 员 : 贺 全 营 李 合 耕 和 宝 杰 高 树 田 屯 汴 京 安 洪 海 刘 顺 安 郑 西 乾 姚 春 贵 王 书 增 苗 书 梅 程 民 生 田 玉 林 张 德 娟 万 是 明 郭 书 学 田

古 都 开 封 编 纂 委 员 会 名 誉 主 任 : 吉 炳 伟 主 任 : 陈 国 桢 委 员 : 贺 全 营 李 合 耕 和 宝 杰 高 树 田 屯 汴 京 安 洪 海 刘 顺 安 郑 西 乾 姚 春 贵 王 书 增 苗 书 梅 程 民 生 田 玉 林 张 德 娟 万 是 明 郭 书 学 田 古都开封 第五辑 开封市人民政府主办 主编 陈国桢 中国社会出版社 古 都 开 封 编 纂 委 员 会 名 誉 主 任 : 吉 炳 伟 主 任 : 陈 国 桢 委 员 : 贺 全 营 李 合 耕 和 宝 杰 高 树 田 屯 汴 京 安 洪 海 刘 顺 安 郑 西 乾 姚 春 贵 王 书 增 苗 书 梅 程 民 生 田 玉 林 张 德 娟 万 是 明 郭 书 学 田 进 军 廖 海 敏 陈 洪 军 顾

Více

1 15 ( 1988, ),,, : ( ), ( ), ;,,, ( ),, 15,,,,, ( 6, 1979, 57 73 ) ( 1981 2 3, 74 83 ), 2, ( ),,,,,, ( 1982 3, 174 199 ) ( 1985 12, 200 210 ),,,, ( ),,,,,, ( ), :,, ( ( ) ( ), ( ) 1982 1 2, 211 257 ),,

Více

代 序 一 : 脚 踏 实 地 献 余 热 平 凡 岗 位 作 贡 献 离 休 干 部 冯 有 才 同 志, 原 任 甘 肃 省 军 区 副 司 令 员, 是 一 位 身 经 百 战 立 下 赫 赫 战 功 的 老 红 军 1976 年 10 月 进 干 休 所 安 置 后, 他 怀 着 对 党 的 事 业 高 度 负 责 的 政 治 责 任 感 和 老 牛 明 知 夕 阳 短, 不 用 扬 鞭 自

Více

主 耶 穌 在 地 上 三 年 半 的 時 間 完 成 了 父 神 委 託 他 的 三 大 使 命 : 成 全 律 法, 宣 揚 天 國 福 音 及 成 就 救 恩 圍 繞 著 這 三 大 使 命 主 耶 穌 在 地 上 做 了 很 多 的 工 作, 並 且 都 是 在 法 利 賽 人 的 監 視

主 耶 穌 在 地 上 三 年 半 的 時 間 完 成 了 父 神 委 託 他 的 三 大 使 命 : 成 全 律 法, 宣 揚 天 國 福 音 及 成 就 救 恩 圍 繞 著 這 三 大 使 命 主 耶 穌 在 地 上 做 了 很 多 的 工 作, 並 且 都 是 在 法 利 賽 人 的 監 視 新 約 讀 經 一. 基 督 福 音 的 歷 史 背 景 由 創 世 紀 至 耶 穌 基 督 的 降 生 橫 跨 了 約 六 千 年 的 歷 史 時 期 在 這 期 間 神 從 人 類 揀 選 了 祂 的 優 秀 代 表 以 色 列 民 族 作 祂 的 子 民 神 賜 給 以 色 列 民 族 摩 西 律 法, 並 按 照 人 的 良 心 要 求 吩 咐 以 色 列 民 以 遵 行 律 法 在 神 面

Více

单 位 工 作 人 员 有 关 事 项 通 知 如 下 一 招 聘 对 象 我 县 2007 年 以 来 通 过 全 省 统 筹 选 聘 任 满 2 个 聘 期 考 核 称 职 以 上 在 村 任 职 且 目 前 在 岗 的 大 学 生 村 官 聘 期 时 间 以 报 名 时 履 行 大 学 生 村

单 位 工 作 人 员 有 关 事 项 通 知 如 下 一 招 聘 对 象 我 县 2007 年 以 来 通 过 全 省 统 筹 选 聘 任 满 2 个 聘 期 考 核 称 职 以 上 在 村 任 职 且 目 前 在 岗 的 大 学 生 村 官 聘 期 时 间 以 报 名 时 履 行 大 学 生 村 中 共 盐 亭 县 委 组 织 部 文 件 盐 组 通 2015 93 号 中 共 盐 亭 县 委 组 织 部 盐 亭 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 关 于 从 大 学 生 村 官 中 考 核 招 聘 乡 镇 事 业 单 位 工 作 人 员 的 通 知 各 乡 镇 党 委 : 根 据 省 委 组 织 部 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 关 于 做 好 从 大 学 生 村 官

Více

歷史學報第1期至第29期 目 錄

歷史學報第1期至第29期 目 錄 臺 灣 師 大 歷 史 學 報 第 31 期 頁 105-123 - 105 - 民 國 九 十 二 年 六 月 郭 崑 燾 湘 軍 的 幕 後 人 物 之 一 魏 秀 梅 * 提 要 郭 崑 燾 (1823-1882), 字 仲 毅, 號 意 城, 別 號 逸 叜, 晚 更 號 樗 叜, 湖 南 湘 陰 人, 道 光 廿 四 年 (1844) 舉 人, 考 取 宗 學 教 習, 一 生 未 擔 任

Více

Document title

Document title 建 造 業 議 會 工 程 分 判 委 員 會 第 一 次 會 議 進 展 報 告 目 的 本 文 件 概 述 2007 年 5 月 17 日 工 程 分 判 委 員 會 第 一 次 會 議 的 討 論 重 點 出 席 名 單 載 於 附 件 A 討 論 事 項 A. 職 權 範 圍 及 成 員 組 合 2. 成 員 討 論 並 通 過 載 於 附 件 B 的 委 員 會 成 員 組 合 及 職 權

Více

, , , _ :

Více

风 水 ( 即 堪 舆 术 ) 派 别 纷 繁 纵 观 之, 不 外 乎 峦 头 与 理 气 风 水 一 术, 由 来 已 久 峦 头 重 于 龙 穴 砂 水, 号 称 四 大 纲 目 ; 理 气 重 于 九 宫 八 卦 河 图 洛 书, 以 及 五 行 阴 阳 生 克 制 化 之 理 现 代 风

风 水 ( 即 堪 舆 术 ) 派 别 纷 繁 纵 观 之, 不 外 乎 峦 头 与 理 气 风 水 一 术, 由 来 已 久 峦 头 重 于 龙 穴 砂 水, 号 称 四 大 纲 目 ; 理 气 重 于 九 宫 八 卦 河 图 洛 书, 以 及 五 行 阴 阳 生 克 制 化 之 理 现 代 风 易 经 风 水 布 局 秘 笈 ( 上 ) 第 一 章 风 水 起 源 与 流 派 风 水 学 有 三 个 重 要 的 理 论 : 一 个 的 对 于 天 体 的 知 识, 古 人 认 为 天 体 会 影 响 人 的 生 存 状 态 : 一 个 是 对 于 地 理 的 认 识, 古 人 认 为 只 有 能 藏 风 聚 气 的 环 境 才 利 于 人 居 住 : 还 有 一 个 是 对 于 事 物 的

Více

文化小径

文化小径 文 化 小 径 之 新 太 仓 街 区 引 子 新 太 仓 位 于 东 城 区 北 新 桥 街 道, 是 北 京 市 第 三 批 历 史 文 化 保 护 区 元 代 这 里 称 为 居 仁 坊 明 代 是 南 居 贤 坊 清 代 则 属 于 正 白 旗 地 界 东 直 门 南 小 街 东 四 十 条 东 四 北 大 街 东 直 门 内 大 街, 四 条 以 东 字 打 头 的 大 街 将 其 从 东

Více

的 中国传统的学术思想是首重于研究整体性 三生万 物 5 老子 第4章 的 宇 宙 生 成 论 中 也 体 现 在 和自然性 研究协调与协和 现代新科学的发展 近 昔之得一者 天得一以清 地得一以宁 神得一以 年物理和数学的研究 如托姆的突变理论 重正 灵 谷得一以盈 万物得一以生 侯王得一以为天下

的 中国传统的学术思想是首重于研究整体性 三生万 物 5 老子 第4章 的 宇 宙 生 成 论 中 也 体 现 在 和自然性 研究协调与协和 现代新科学的发展 近 昔之得一者 天得一以清 地得一以宁 神得一以 年物理和数学的研究 如托姆的突变理论 重正 灵 谷得一以盈 万物得一以生 侯王得一以为天下 4年 月 第4 3卷 第 期 陕西师范大学学报 哲学社会科学版 J fs x N m U y P p y ds S Ed J 4 V 4 3 N 哲学研究 中国古代致知思想的特色 康中乾 罗高强 陕西师范大学 政治经济学院 陕西 西安 7 摘 要 中国古代的致知思想就是其认识论的思想和理论 中国古代哲学的总体取向和特色是 天人合一 这也叫 一个世界 从体用的视角来说就叫体用一源 体用如一 体用不二

Více

123

123 大 綱 : 哺 乳 諮 詢 及 溝 通 技 巧 諮 詢 技 巧 兩 大 重 點 : 聆 聽 了 解 與 支 持 信 心 建 立 ; 無 須 問 很 多 問 題 就 可 以 非 語 言 及 語 言 性 技 巧 鼓 勵 母 親 說 話 ; 運 用 同 理 心, 適 時 回 應 母 親 的 感 覺 ; 理 解 母 親 的 意 思 ; 避 免 使 用 對 母 嬰 有 評 批 性 的 字 眼 ; 接 受 並

Více

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 20

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 20 公 司 代 码 :600863 公 司 简 称 : 内 蒙 华 电 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 20 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 20 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监

Více

安全教育案例

安全教育案例 ...1 :...8...9 9... 11 20... 25... 29... 81 I 1 2 3 4 5 6 " " 7 : 8 9 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Více

招 商 局 文 库 编 辑 委 员 会 主 任 委 员 胡 政 谢 寿 光 委 员! 按 姓 氏 笔 画 为 序 马 敏 刘 兰 兮 李 亚 东 杨 群 陈 争 平 易 惠 莉 徐 秀 丽 虞 和 平 黎 志 刚 朱 荫 贵 武 力 招 商 局 文 库 总 序 1872 年 创 立 的 中 国 第 一 家 民 族 工 商 企 业 一 轮 船 招 商 局 是 晚 清 洋 务 运 动 仅 存 的 硕

Více

梅花集团

梅花集团 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 社 会 责 任 报 告 梅 花 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 梅 花 集 团 ) 以 做 世 界 领 先 的 氨 基 酸 企 业, 做 中 国 领 先 的 调 味 品 企 业 为 目 标, 秉 承 人 立 于 诚, 事 精 于 心, 业 盛 于 信 和, 则 致 远 的 核 心

Více

「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」

「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 其 他 ) 2014 年 11 屆 兩 岸 高 校 人 力 資 源 開 發 與 管 理 研 討 會 暨 參 訪 安 徽 省 大 學 校 院 報 告 服 務 機 關 : 國 立 體 育 大 學 姓 名 職 稱 : 蘇 衿 茹 派 赴 國 家 : 大 陸 安 徽 省 出 國 期 間 :103 年 3 月 29 日 至 103 年 4 月 6 日 報 告 日 期 :103

Více

第五讲

第五讲 第 五 讲 以 实 际 行 动 争 取 做 一 名 合 格 的 共 产 党 员 江 泽 民 同 志 曾 经 指 出 : 坚 持 从 严 治 党 的 方 针, 首 先 要 把 好 入 口 关, 严 格 按 照 坚 持 标 准 保 证 质 量 改 善 结 构 慎 重 发 展 的 要 求 做 好 发 展 党 员 的 工 作 同 时 要 抓 好 教 育 管 理, 对 于 确 实 不 符 合 党 员 标 准

Více

- 3 - - 4 - - 5 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0B2C8ABD6AACAB6CAD6B2E12E727466>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0B2C8ABD6AACAB6CAD6B2E12E727466> 北 京 师 范 大 学 研 究 生 寒 假 返 乡 调 研 安 全 知 识 手 册 党 委 研 究 生 工 作 处 2013 年 1 月 2013 年 研 究 生 寒 假 返 乡 调 研 安 全 知 识 手 册 2 目 录 前 言 2 1. 安 全 问 题 3 2. 安 全 防 范 5 2.1 疾 病 预 防 5 2.2 财 务 安 全 7 2.3 交 通 安 全 8 2.4 食 品 安 全 9 2.5

Více

* 春 中 喜 王 九 相 寻 ( 晚 春 )* 二 月 湖 水 清, 家 家 春 鸟 鸣 林 花 扫 更 落, 径 草 踏 还 生 酒 伴 来 相 命, 开 尊 共 解 酲 当 杯 已 入 手, 歌 妓 莫 停 声 * 梅 道 士 水 亭 * 傲 吏 非 凡 吏, 名 流 即 道 流 隐 居 不

* 春 中 喜 王 九 相 寻 ( 晚 春 )* 二 月 湖 水 清, 家 家 春 鸟 鸣 林 花 扫 更 落, 径 草 踏 还 生 酒 伴 来 相 命, 开 尊 共 解 酲 当 杯 已 入 手, 歌 妓 莫 停 声 * 梅 道 士 水 亭 * 傲 吏 非 凡 吏, 名 流 即 道 流 隐 居 不 叶 思 聪 熟 诵 唐 诗 ( 共 412 首 ; 知 名 作 者 共 77 人 ) 王 勃 3 首 : * 山 中 * 长 江 悲 已 滞, 万 里 念 将 归 况 属 高 风 晚, 山 山 黄 叶 飞 * 送 杜 少 府 之 任 蜀 州 * 城 阙 辅 三 秦, 风 烟 望 五 律 与 君 离 别 意, 同 是 宦 游 人 海 内 存 知 己, 天 涯 若 比 邻 无 为 在 歧 路, 儿 女

Více

Microsoft PowerPoint - ³Ò´f¿³

Microsoft PowerPoint - ³Ò´f¿³ 广 东 省 注 册 安 全 主 任 管 理 演 讲 者 : 劳 惠 兴 广 州 市 市 政 集 团 安 委 办 主 任 机 械 工 程 师 国 家 注 册 安 全 评 价 师 国 家 注 册 职 业 安 全 管 理 体 系 咨 询 师 国 家 注 册 职 业 安 全 管 理 体 系 评 价 员 广 东 省 注 册 安 全 主 任 一 广 东 省 建 立 注 册 安 全 主 任 管 理 经 过 : 1

Více

石 狮 市 小 学 语 文 阅 读 与 习 作 教 学 征 文 评 选 优 秀 作 品 汇 编 耕 耘 ( 第 17 辑 ) 目 录 前 言 小 学 教 研 室 [4] 阅 读 教 学 把 握 内 在 联 系 提 升 理 性 认 识 祥 芝 中 心 校 黄 军 荣 [5] 求 真 务 实 有 效 教

石 狮 市 小 学 语 文 阅 读 与 习 作 教 学 征 文 评 选 优 秀 作 品 汇 编 耕 耘 ( 第 17 辑 ) 目 录 前 言 小 学 教 研 室 [4] 阅 读 教 学 把 握 内 在 联 系 提 升 理 性 认 识 祥 芝 中 心 校 黄 军 荣 [5] 求 真 务 实 有 效 教 0 石 狮 市 小 学 语 文 阅 读 与 习 作 教 学 征 文 评 选 优 秀 作 品 汇 编 耕 耘 ( 第 17 辑 ) 目 录 前 言 小 学 教 研 室 [4] 阅 读 教 学 把 握 内 在 联 系 提 升 理 性 认 识 祥 芝 中 心 校 黄 军 荣 [5] 求 真 务 实 有 效 教 学 锦 峰 实 验 学 校 康 述 鑫 [9] 真 水 无 香 是 语 文 第 三 实 验 小

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EB2B8C8E9C6DAB5C4C5AEC8CB5FBFCECEC4BA865F312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EB2B8C8E9C6DAB5C4C5AEC8CB5FBFCECEC4BA865F312E646F63> 哺 乳 期 的 女 人 毕 飞 宇 断 桥 镇 只 有 两 条 路, 一 条 是 三 米 多 宽 的 石 巷, 一 条 是 四 米 多 宽 的 夹 河 断 桥 镇 的 石 巷 很 安 静, 从 头 到 尾 洋 溢 着 石 头 的 光 芒, 又 干 净 又 安 详 夹 河 里 头 也 是 水 面 如 镜, 不 过 夹 河 到 了 断 桥 镇 的 最 东 头 就 不 是 夹 河 了, 它 汇 进 了 一

Více

今 天 没 事, 就 回 来 了 ( 付 程 易 ) 是 江 城 的 首 富, 付 程 易 的 仆 人 进 到 木 紫 欣 的 家 里, 大 概 有 二 十 几 人 最 前 面 的 应 该 是 管 家 身 穿 随 然 不 是 很 华 丽, 但 也 不 是 很 寒 酸, 后 面 的 衣 着 都 是 一

今 天 没 事, 就 回 来 了 ( 付 程 易 ) 是 江 城 的 首 富, 付 程 易 的 仆 人 进 到 木 紫 欣 的 家 里, 大 概 有 二 十 几 人 最 前 面 的 应 该 是 管 家 身 穿 随 然 不 是 很 华 丽, 但 也 不 是 很 寒 酸, 后 面 的 衣 着 都 是 一 桃 花 下 的 约 定 / 作 者 : 雨 欣 第 一 章 没 有 了 那 绝 望 的 神 情 在 这 个 世 上 似 乎 没 有 什 么 值 得 她 叶 去 珍 惜 的, 哼 呜 呜..., 不 是 的, 不 是 你 想 的 那 样 一 旁 的 紫 衣 少 女 看 这 绝 望 的 一 幕, 想 让 她 镇 作 起 来, 可 是 已 经 晚 了 叶 阑 珊 早 以 在 木 紫 欣 说 话 时 纵 身

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B14DC344ACE3A8732DA5C0BFCBC368AD4CA451ADD3A4EBAABABEFAB57B2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B14DC344ACE3A8732DA5C0BFCBC368AD4CA451ADD3A4EBAABABEFAB57B2E646F63> 投 稿 類 別 : 健 康 / 護 理 類 篇 名 : 母 親 懷 孕 十 個 月 的 過 程 作 者 : 辛 筱 媛 私 立 稻 江 高 級 護 理 家 事 職 業 學 校 三 年 恩 班 指 導 老 師 : 韓 京 倫 老 師 1 目 錄 壹 前 言 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Více

前 言 我 之 所 以 選 擇 此 篇 論 文 來 談 東 坡 居 士 ( 註 1) 的 茶 藝 美 學, 主 要 源 於 過 去 對 其 書 法 創 作 及 理 念 的 探 析 研 究 及 更 早 對 先 生 詩 詞 文 章 雄 奇 飄 逸 淡 遠 曠 達 的 崇 仰 之 情 而 宋 代 的 書

前 言 我 之 所 以 選 擇 此 篇 論 文 來 談 東 坡 居 士 ( 註 1) 的 茶 藝 美 學, 主 要 源 於 過 去 對 其 書 法 創 作 及 理 念 的 探 析 研 究 及 更 早 對 先 生 詩 詞 文 章 雄 奇 飄 逸 淡 遠 曠 達 的 崇 仰 之 情 而 宋 代 的 書 宋 蘇 軾 茶 藝 美 學 初 探 熊 宜 中 華 梵 大 學 美 術 系 系 主 任 摘 要 中 國 飲 茶 史 上 向 來 有 茶 興 於 唐, 盛 於 宋 " 的 說 法, 主 要 就 是 針 對 以 品 " 為 主 的 藝 術 飲 茶 來 說 的, 這 種 圍 繞 著 品 茶 所 進 行 的 活 動, 今 日 看 來, 其 實 就 是 一 種 藝 術 創 造 的 活 動, 通 過 對 茶 味

Více

《河殇》

《河殇》 河 殇 论 : 呼 唤 全 民 族 反 省 意 识 电 视 系 列 片 河 殇 构 想 浅 谈 苏 晓 康 黄 河 这 个 题 目, 是 一 个 涉 及 东 西 一 万 里 上 下 四 千 年 两 岸 亿 万 人 的 大 题 目 黄 河 同 中 华 民 族 的 起 源 历 史 文 化 发 展 及 东 亚 文 明 乃 至 整 个 世 界 文 明, 都 有 极 为 深 厚 的 联 系 我 们 认 为,

Více

我分了几类,之后发现社长所说的“大国脸谱,人民记忆”真是经典之语

我分了几类,之后发现社长所说的“大国脸谱,人民记忆”真是经典之语 封 面 人 物 故 事 1950 年 第 2 期 : 中 国 第 一 位 女 拖 拉 机 手 梁 军 1950 年, 新 闻 摄 影 局 记 者 王 纯 德 深 入 国 营 农 场 采 访 时 拍 摄 了 这 张 新 中 国 第 一 位 女 拖 拉 机 手 的 封 面 照 片 照 片 中 的 梁 军 年 仅 19 岁, 是 黑 龙 江 省 德 都 县 萌 芽 乡 机 械 农 场 的 女 拖 拉 机

Více

中国教育管理全集_二十五_

中国教育管理全集_二十五_ 4606.00 ...1 1984...16...32...44...50...64...78...87...98... 113... 139... 152 1995... 168 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

艾宁《问中医几度秋凉》

艾宁《问中医几度秋凉》 问 中 医 几 度 秋 凉 一 个 中 医 世 家 叛 逆 者 的 自 述 作 者 : 艾 宁 推 荐 评 语 1: 问 中 医 几 度 秋 凉, 看 了 几 次 标 题 都 不 想 打 开, 以 为 是 方 舟 子 之 流 在 跳 梁, 因 为 我 知 道 中 医 正 是 春 寒 看 了 一 节, 就 欲 罢 不 能 了, 不 得 不 慢 慢 品 完 60 多 节 : 如 清 纯 的 泉 水, 涓

Více

不 管 有 多 忙, 请 您 抽 空 把 这 个 文 件 看 完!! 七 十 年 代 送 礼 送 -------- 点 心 八 十 年 代 送 礼 送 -------- 保 健 品 九 十 年 代 送 礼 送 -------- 鲜 花 二 十 一 世 纪, 送 礼 送 什 么 呢? 二 十 一 世

不 管 有 多 忙, 请 您 抽 空 把 这 个 文 件 看 完!! 七 十 年 代 送 礼 送 -------- 点 心 八 十 年 代 送 礼 送 -------- 保 健 品 九 十 年 代 送 礼 送 -------- 鲜 花 二 十 一 世 纪, 送 礼 送 什 么 呢? 二 十 一 世 健 康 生 活, 平 安 是 福! 不 管 有 多 忙, 请 您 抽 空 把 这 个 文 件 看 完!! 七 十 年 代 送 礼 送 -------- 点 心 八 十 年 代 送 礼 送 -------- 保 健 品 九 十 年 代 送 礼 送 -------- 鲜 花 二 十 一 世 纪, 送 礼 送 什 么 呢? 二 十 一 世 纪 最 宝 贵 的 是 健 康 二 十 一 世 纪 最 宝 贵 的

Více

九十六學年度 高三學測作文(各班佳作版)

九十六學年度 高三學測作文(各班佳作版) 九 十 六 學 年 度 高 三 學 測 作 文 ( 各 班 佳 作 ) ㄧ 文 化 與 藝 術 : 滿 分 9 分 303 詹 智 棋 7 分 文 化, 是 來 自 於 用 心 體 會, 而 不 是 在 於 每 個 人 的 生 活 背 景 藝 術, 是 一 種 人 與 生 俱 來 的 感 觸, 它 不 分 我 們 之 間 的 個 體 差 別 而 有 所 異, 那 是 種 人 對 美 的 感 受, 澎

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAA3CDE2BCE0B9DCB7E2C6A42832303135C4EA3130D4C2D0C2B5F7D5FB29>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAA3CDE2BCE0B9DCB7E2C6A42832303135C4EA3130D4C2D0C2B5F7D5FB29> 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 ( 于

Více

卫生部托儿所、幼儿园卫生保健制度

卫生部托儿所、幼儿园卫生保健制度 卫 生 部 托 儿 所 幼 儿 园 卫 生 保 健 制 度 一 生 活 制 度 合 理 的 生 活 制 度 是 保 证 儿 童 身 心 健 康 的 重 要 因 素, 要 根 据 不 同 年 龄 的 小 儿 生 理 特 点, 合 理 地 安 排 他 们 一 天 的 生 活 内 容 各 园 ( 所 ) 可 根 据 幼 儿 不 同 年 龄 及 季 节, 具 体 订 出 一 日 生 活 作 息 制 度, 要

Více

附:

附: 学 生 手 册 ( 修 订 ) 四 川 警 察 学 院 二 0 一 0 年 八 月 - 1 - 学 院 简 介 四 川 警 察 学 院 地 处 四 川 省 泸 州 市 江 阳 区, 办 学 历 史 悠 久, 始 建 于 1950 年 的 川 西 人 民 行 政 公 署 公 安 厅 公 安 学 校,1956 年 建 立 四 川 省 公 安 学 校,1980 年 分 校 建 立 四 川 省 人 民 警

Více

馬太福音 劉梅蕾師母

馬太福音                       劉梅蕾師母 2009 年 1/11-3/15 主 日 學 馬 太 福 音 課 程 進 度 表 日 期 內 容 經 文 1. 1/11 簡 介 君 王 與 天 國 2. 1/18 君 王 的 降 生 與 天 國 近 了 的 宣 告 1-4 章 3. 1/25 天 國 的 誡 命 與 律 法 ( 登 山 寶 訓 ) 5-7 章 4. 2/1 天 國 的 事 奉 : 耶 穌 醫 病 趕 鬼 與 差 遣 8-10 章

Více

!!! " "!! " " " "!! " "!!! " "! " "! " " " " " " "

!!! !!  !! !!! ! !    :!!!!!!!!!!!!! !!! " "!! " " " "!! " "!!! " "! " "! " " " " " " " !! " " "! " " " " "! " " " %! "! "! "!! " " "! "!! " " "! " " " " "! " "! "!!! " " "!!! "! " " " ! " " " " " " "! " %! " "!! " "!!! " "

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0CEF7D2BDBDE1BACFCDE2BFC6D1A720D6D0CEF7D2BDBDE1BACFB9C7C9CBBFC6D1A72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0CEF7D2BDBDE1BACFCDE2BFC6D1A720D6D0CEF7D2BDBDE1BACFB9C7C9CBBFC6D1A72E646F63> 全 国 临 床 中 医 学 中 西 医 结 合 医 学 中 药 学 中 医 护 理 学 专 业 技 术 资 格 考 试 大 纲 与 指 南 中 西 医 结 合 外 科 学 中 西 医 结 合 骨 伤 科 学 国 家 中 医 药 管 理 局 专 业 技 术 资 格 考 试 专 家 委 员 会 编 写 中 国 中 医 药 出 版 社 北 京 目 录 中 西 医 结 合 外 科 学 中 西 医 结 合 骨

Více

GD053.PDF

GD053.PDF ( ) ( ) " " " "

Více

Microsoft Word - 煽.doc

Microsoft Word - 煽.doc 煽 作 者 : 海 岩 一 说 爱 同 根 同 心 亲 人 在 日 常 生 活 中 往 往 不 如 同 事 和 朋 友 显 得 亲 密 和 重 要, 可 一 旦 发 生 什 么 事, 一 旦 灾 难 临 头, 只 有 亲 人 才 能 熨 平 你 流 血 的 伤 口, 让 你 的 心 真 正 得 到 藉 慰, 真 正 安 宁 下 来 变 与 不 变 都 刻 骨 铭 心 感 情 只 有 在 爱 人 或

Více

Microsoft Word - 文档 2

Microsoft Word - 文档 2 第 一 章 总 则 第 一 条 为 了 加 强 对 湖 南 省 教 育 厅 ( 以 下 简 称 " 省 教 育 厅 ") 科 学 研 究 项 目 的 管 理, 提 高 高 校 科 研 水 平, 多 出 高 水 平 的 科 研 成 果, 根 据 国 家 和 湖 南 省 科 研 项 目 管 理 有 关 文 件 精 神, 特 制 定 本 办 法 第 二 条 省 教 育 厅 科 学 研 究 项 目 适 用

Více

6寸PDF生成工具

6寸PDF生成工具 第 六 章 心 惊 胆 颤 过 日 子 离 职 前 一 天, 我 在 国 泰 大 厦 乘 电 梯 下 楼 时, 那 位 自 从 相 识 后 跟 我 很 要 好 的 电 梯 管 理 员 偷 偷 儿 地 提 醒 我 要 小 心, 因 为 我 在 日 本 宪 兵 队 办 事 处 的 档 案 已 经 被 取 了 出 来, 当 局 对 我 特 别 注 意 我 不 寒 而 栗, 心 想 究 竟 是 什 么 事

Více

第十章 中国传统节日与礼俗(22900)

第十章 中国传统节日与礼俗(22900) 第 十 章 中 国 传 统 节 日 与 礼 俗 (22900) 一 春 节 ( 一 ) 春 节 的 来 历 农 历 正 月 初 一 是 春 节, 又 叫 阴 历 ( 农 历 ) 年, 俗 称 " 过 年 " 春 节 是 我 国 民 间 最 隆 重 最 富 有 特 色 的 一 个 传 统 节 日 它 标 志 农 历 旧 的 一 年 结 束, 新 的 一 年 已 经 开 始 人 们 将 告 别 寒 冷

Více

1 2 3 4 5 6? 7 8 9 瑏 瑠 瑏 瑡 瑏 瑢 瑏 瑣 瑏 瑤 瑏 瑥 瑏 瑦 瑏 瑧 瑏 瑨 瑏 瑩 瑐 瑠 瑐 瑡 瑐 瑢 瑐 瑣 瑐 瑤 瑐 瑥 瑐 瑦 瑐 瑧 瑐 瑨 瑐 瑩 瑑 瑠 瑑 瑡 瑑 瑢 瑑 瑣 瑑 瑤 瑑 瑥 瑑 瑦 瑑 瑧 瑑 瑨 瑑 瑩 瑒 瑠 瑒 瑡 瑒 瑢 瑒 瑣 瑒 瑤 瑒 瑥 瑒 瑦 瑒 瑧 瑒 瑨 瑒 瑩 瑓 瑠 瑓 瑡 瑓 瑣 瑓 瑤 瑓 瑥 瑓

Více

校旗及学风、校风、教风

校旗及学风、校风、教风 目 录 第 一 章 : 岗 位 职 责 一 华 阳 小 学 行 政 岗 位 职 责 1. 校 长 主 要 职 责... 1 2. 德 育 副 校 长 主 要 职 责... 3. 教 学 副 校 长 主 要 职 责... 2 4. 后 勤 副 校 长 主 要 职 责... 5. 教 科 研 副 校 长 主 要 职 责... 3 6. 教 导 主 任 主 要 职 责... 7. 德 育 主 任 主 要

Více

证券代码:002153

证券代码:002153 上 市 公 司 名 称 : 银 川 新 华 百 货 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 新 华 百 货 股 票 代 码 :600785 收 购 人 名 称 : 物 美 控 股 集 团 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 石 景 山 区 八 大 处 高 科 技 园 区 实 兴 大 厦 4159 室 通 讯 地 址 :

Více

投稿類別:觀光餐旅類

投稿類別:觀光餐旅類 投 稿 類 別 : 觀 光 餐 旅 類 篇 名 荖 人 的 味 道, 你 知 道 麻? 作 者 葛 品 逸, 國 立 金 門 高 級 農 工 職 業 學 校, 餐 飲 管 理 二 年 甲 班 沈 欣 儀, 國 立 金 門 高 級 農 工 職 業 學 校, 餐 飲 管 理 二 年 甲 班 盧 昱 慈, 國 立 金 門 高 級 農 工 職 業 學 校, 餐 飲 管 理 二 年 甲 班 指 導 老 師 薛

Více

平 安 也 不 是 用 金 钱 可 以 买 到 的 我 们 的 俗 语 说," 平 安 即 是 福 " 人 们 都 喜 爱 平 安, 寻 求 平 安, 但 有 几 个 人 真 得 着 了 平 安 呢? 有 几 个 人 家 庭 中 洽 洽 融 融, 没 有 争 吵, 没 有 口 角, 父 慈 子 孝,

平 安 也 不 是 用 金 钱 可 以 买 到 的 我 们 的 俗 语 说, 平 安 即 是 福 人 们 都 喜 爱 平 安, 寻 求 平 安, 但 有 几 个 人 真 得 着 了 平 安 呢? 有 几 个 人 家 庭 中 洽 洽 融 融, 没 有 争 吵, 没 有 口 角, 父 慈 子 孝, 金 钱 不 能 买 的 几 样 东 西 王 明 道 金 钱 真 是 有 用 的 东 西, 有 了 它 想 吃 什 么 就 可 以 吃 什 么 : 荤 的 素 的 冷 的 热 的 甜 的 咸 的 酸 的 辣 的 山 珍 并 海 味, 中 菜 与 西 餐, 只 要 你 点 得 上 名 目 来, 便 可 以 吃 到 口 中 有 了 它 想 穿 什 么 就 可 以 穿 什 么, 棉 织 品 丝 织 品 麻

Více

Microsoft Word - 小論文 正.doc

Microsoft Word - 小論文 正.doc 篇 名 : 殺 首 -- 國 人 的 前 五 大 死 因 作 者 : 包 雅 琳 私 立 德 光 中 學 高 一 6 班 黃 品 瑄 私 立 德 光 中 學 高 一 6 班 歐 佳 綾 私 立 德 光 中 學 高 一 6 班 指 導 老 師 : 張 玉 玲 老 師 壹 前 言 資 深 藝 人 文 英, 今 年 2 月 驚 傳 罹 患 肺 癌 第 3 期 後, 就 積 極 與 病 魔 搏 鬥, 但 最

Více

酒店管理系2015级本科“专业导师”信息一览表

酒店管理系2015级本科“专业导师”信息一览表 酒 店 管 理 系 2015 级 本 科 专 业 导 信 息 一 览 表 序 号 姓 名 性 别 出 生 年 月 学 历 / 学 位 职 称 主 要 研 究 方 向 主 要 讲 授 课 程 工 作 经 历 主 要 成 果 1 梁 盛 男 1976.1 讲 / 学 市 场 营 销 论 文 : 1 导 游 回 扣 的 学 分 析, 独 著 ; 2 旅 游 目 的 地 空 间 感 知 形 象 研 究 :

Více

中国科学院半导体研究所文件

中国科学院半导体研究所文件 中 国 科 学 院 半 导 体 研 究 所 文 件 半 发 人 字 2016 7 号 中 国 科 学 院 半 导 体 研 究 所 关 于 印 发 中 国 科 学 院 半 导 体 研 究 所 科 技 人 才 引 进 与 管 理 实 施 办 法 的 通 知 所 属 各 部 门 : 为 完 善 半 导 体 研 究 所 人 才 引 进 制 度, 现 对 2013 年 印 发 的 中 国 科 学 院 半 导

Více

第 十 六 卷 范 巨 卿 鸡 黍 死 生 交 第 十 七 卷 单 符 郎 全 州 佳 偶 第 十 八 卷 杨 八 老 越 国 奇 逢 第 十 九 卷 杨 谦 之 客 舫 遇 侠 僧 第 二 十 卷 陈 从 善 梅 岭 失 浑 家 第 二 十 一 卷 临 安 里 钱 婆 留 发 迹 第 二 十 二

第 十 六 卷 范 巨 卿 鸡 黍 死 生 交 第 十 七 卷 单 符 郎 全 州 佳 偶 第 十 八 卷 杨 八 老 越 国 奇 逢 第 十 九 卷 杨 谦 之 客 舫 遇 侠 僧 第 二 十 卷 陈 从 善 梅 岭 失 浑 家 第 二 十 一 卷 临 安 里 钱 婆 留 发 迹 第 二 十 二 喻 世 明 言 作 者 冯 梦 龙 内 容 简 介 喻 世 明 言 四 十 篇, 描 写 爱 情 婚 姻 主 题 的 作 品 占 突 出 地 位 有 的 直 接 反 映 当 时 社 会 现 实 生 活, 暴 露 社 会 黑 暗 ; 有 的 反 映 城 市 中 下 层 人 民 的 生 活, 歌 颂 朋 友 间 忠 诚 的 友 情 另 像 蒋 兴 哥 重 会 珍 珠 衫 等 作 品, 反 映 了 明 代

Více

莫 奈 日 出 印 象 睡 莲 蒋 芷 若 画 家 简 介 克 劳 德 莫 奈, 法 国 画 家, 被 誉 为 印 象 派 之 父, 是 印 象 派 代 表 人 物 和 创 始 人 之 一 莫 奈 是 法 国 最 重 要 的 画 家 之 一, 印 象 派 的 理 论 和 实 践 大 部 分 都 有

莫 奈 日 出 印 象 睡 莲 蒋 芷 若 画 家 简 介 克 劳 德 莫 奈, 法 国 画 家, 被 誉 为 印 象 派 之 父, 是 印 象 派 代 表 人 物 和 创 始 人 之 一 莫 奈 是 法 国 最 重 要 的 画 家 之 一, 印 象 派 的 理 论 和 实 践 大 部 分 都 有 目 录 莫 奈 日 出 印 象 睡 莲... 蒋 芷 若 1 瘦 金 体 书 法... 刘 智 爽 2 楷 书 赵 孟 頫... 王 恺 君 2 书 圣 王 羲 之... 唐 思 琪 3 六 十 六 中 摄 影 社 掠 影... 4 硬 笔 书 法... 7 美 丽 的 色 彩... 9 中 国 结... 12 黑 白 装 饰 画... 13 初 一 年 级 油 画 作 品 欣 赏... 15 初

Více

邱 桦 墨 宝 园 太 宏 大, 我 想 从 一 块 石 头 说 起 这 块 石 头 名 字 叫 做 低 调 辉 煌, 我 去 园 子 里 看 时 候, 它 正 斜 卧 在 国 园 一 个 角 落 这 夏 末 秋 初 黄 昏, 光 线 投 射 过 来, 笼 罩 在 它 身 上, 说 不 出 静 和 柔, 完 全 不 像 一 块 石 气 质 你 看 着 它, 便 会 想 在 它 身 边 多 停 一 会

Více

自 亦 缚 于 轮 回 故 世 间 天 力 能 救 谁 是 故 依 止 不 虚 者 皈 依 三 宝 佛 诸 极 难 忍 恶 趣 苦 能 仁 说 为 恶 业 果 是 故 虽 遇 生 命 难 终 不 造 罪 佛 三 有 乐 如 草 头 露 一 瞬 刹 那 毁 灭 法 恒 时 不 变 解 脱 果 希 求

自 亦 缚 于 轮 回 故 世 间 天 力 能 救 谁 是 故 依 止 不 虚 者 皈 依 三 宝 佛 诸 极 难 忍 恶 趣 苦 能 仁 说 为 恶 业 果 是 故 虽 遇 生 命 难 终 不 造 罪 佛 三 有 乐 如 草 头 露 一 瞬 刹 那 毁 灭 法 恒 时 不 变 解 脱 果 希 求 佛 三 十 七 颂 略 记 土 美 仁 波 且 著 ( 无 著 贤 ) 索 达 吉 堪 布 译 解 虽 见 诸 法 无 来 去 唯 一 勤 行 利 众 生 殊 胜 师 及 观 自 在 恭 敬 三 门 恒 顶 礼 利 乐 之 源 诸 圆 觉 从 修 正 法 而 出 生 彼 复 依 于 知 其 行 是 故 当 说 佛 获 得 暇 满 大 舟 时 为 自 他 渡 轮 回 海 昼 夜 恒 时 不 懈 怠 闻

Více

存 货 的 可 变 现 净 值 是 指 在 企 业 日 常 活 动 中 以 存 货 的 减 去 以 及 后 的 金 额 二 单 项 选 择 题 甲 公 司 为 增 值 税 一 般 纳 税 人 其 于 年 月 日 购 入 原 材 料 一 批 增 值 税 专 用 发 票 上 注 明 的 价 款 为 元

存 货 的 可 变 现 净 值 是 指 在 企 业 日 常 活 动 中 以 存 货 的 减 去 以 及 后 的 金 额 二 单 项 选 择 题 甲 公 司 为 增 值 税 一 般 纳 税 人 其 于 年 月 日 购 入 原 材 料 一 批 增 值 税 专 用 发 票 上 注 明 的 价 款 为 元 第 三 章 存 货 一 填 空 题 存 货 是 指 企 业 在 日 常 活 动 中 持 有 以 备 出 售 的 处 在 生 产 过 程 中 的 在 生 产 过 程 或 提 供 劳 务 过 程 中 耗 用 的 等 某 一 资 产 项 目 要 作 为 存 货 加 以 确 认 除 了 要 符 合 还 应 同 时 满 足 两 个 条 件 与 该 存 货 有 关 的 经 济 利 益 该 存 货 的 成 本 外

Více

卷八 隐痛 卷九 美丽的时刻 后记 一条河流的梦 时光九篇 卷一 诗的成因 卷二 长路 卷三 悬崖菊 卷四 雾起时 卷五 时光的复仇 卷六 良夜 卷七 子夜变歌 卷八 在黑暗的河流上 卷九 夏夜的传说 后记 愿望 在那遥远的地方 序 在那遥远的地方 卷一 出塞曲 卷二 漂泊的湖 卷三 飘 蓬 卷四

卷八 隐痛 卷九 美丽的时刻 后记 一条河流的梦 时光九篇 卷一 诗的成因 卷二 长路 卷三 悬崖菊 卷四 雾起时 卷五 时光的复仇 卷六 良夜 卷七 子夜变歌 卷八 在黑暗的河流上 卷九 夏夜的传说 后记 愿望 在那遥远的地方 序 在那遥远的地方 卷一 出塞曲 卷二 漂泊的湖 卷三 飘 蓬 卷四 席幕容诗集 节选 目录 无怨的青春 代序 此刻的心情 卷一 无怨的青春 卷二 初相遇 卷三 年轻的夜 卷四 警告 卷五 谜题 卷六 回首的刹那 卷七 前缘 卷八 与你同行 卷九 最后的一句 跋 光影寂灭处的永恒曾昭旭 七里香 序 江河 卷一 七里香 卷二 千年的愿望 卷三 流浪者之歌 卷四 莲的心事 卷五 重逢 卷六 囚 卷七 彩虹的情诗 1 卷八 隐痛 卷九 美丽的时刻 后记 一条河流的梦 时光九篇

Více

......................

...................... ...................... ........................ 1995... 1995.................. ............ (1993 5 15 1993 27 ) (1993 4 11 1993 24 ) ( 1992 68 ) ( ) ( ) 30% 20% ( ) (1993 4 3 1993 22 ) " " " " " "

Více

2010年普通高等学校招生统一考试(福建卷)

2010年普通高等学校招生统一考试(福建卷) 2010 年 普 通 高 等 学 校 招 生 全 国 统 一 考 试 ( 江 苏 卷 ) 历 史 试 题 一 选 择 题 : 本 大 题 共 20 题, 每 题 3 分, 共 计 60 分 在 每 小 题 列 出 的 四 个 选 项 中, 只 有 一 项 最 符 合 题 目 要 求 1. 柳 宗 元 封 建 论 载 : 时 有 叛 国 而 无 叛 郡, 秦 制 之 得, 亦 以 明 矣 " 符 合

Více

附:

附: 学 生 手 册 ( 修 订 ) 四 川 警 察 学 院 二 0 一 一 年 八 月 - 1 - 学 院 简 介 四 川 警 察 学 院 地 处 四 川 省 泸 州 市 江 阳 区, 办 学 历 史 悠 久, 始 建 于 1950 年 的 川 西 人 民 行 政 公 署 公 安 厅 公 安 学 校,1956 年 建 立 四 川 省 公 安 学 校,1980 年 分 校 建 立 四 川 省 人 民 警

Více

2 秦汉文学地理与文人分布 晋 还如楚 令尹子木 与 之 语 问 晋 故 焉 且 曰 晋 大 夫 与 楚 孰 贤 对 曰 晋 卿 不 如 楚 其 大 夫 则 贤 皆 卿 材 也 如 杞 梓 皮 革 自 楚 往 也 虽 楚有材 晋实用之 子木曰 夫 独 无 族 姻 乎 对 曰 虽 有 而 用 楚 材

2 秦汉文学地理与文人分布 晋 还如楚 令尹子木 与 之 语 问 晋 故 焉 且 曰 晋 大 夫 与 楚 孰 贤 对 曰 晋 卿 不 如 楚 其 大 夫 则 贤 皆 卿 材 也 如 杞 梓 皮 革 自 楚 往 也 虽 楚有材 晋实用之 子木曰 夫 独 无 族 姻 乎 对 曰 虽 有 而 用 楚 材 绪论 秦汉文化渊源及其区域划分 1 绪 论 秦汉文化渊源及其区域划分 秦汉文化四百年 在特定的时间与空间背景下 不断 发 生 嬗 变 逐 渐 走 向成熟 从时间背景说 秦汉政治经历了由霸道到王道 再 到 外 王 内 霸 的 变 化过 程 从 空 间 背 景 说 秦 汉 文 化 可 以 分 为 八 个 区 域 各 有 传 承 自 成 一统 第一节 霸道与王道的嬗变 探讨秦汉文化 就不能不上溯到先秦 庄

Více

20 3 昆 明 : 西 山 区 红 色 引 擎 推 动 社 会 组 织 取 得 新 发 展 2 4 西 山 区 委 统 战 部 官 渡 区 委 统 战 部 25 2 昆 明 : 西 山 区 委 统 战 部 三 创 新 一 拓 展 抓 实 两 学 一 做 学 习 教 育 昆

20 3 昆 明 : 西 山 区 红 色 引 擎 推 动 社 会 组 织 取 得 新 发 展 2 4 西 山 区 委 统 战 部 官 渡 区 委 统 战 部 25 2 昆 明 : 西 山 区 委 统 战 部 三 创 新 一 拓 展 抓 实 两 学 一 做 学 习 教 育 昆 206 年 5-6 月 云 南 统 一 战 线 门 户 网 站 信 息 采 用 情 况 注 : 带 号 的 为 网 站 微 信 同 时 使 用 条 目 序 号 单 位 编 号 标 题 昆 明 市 昆 明 : 市 委 常 委 统 战 部 部 长 杨 皕 走 访 市 级 民 主 党 派 机 关 2 2 昆 明 : 中 国 远 征 军 主 题 展 及 浴 血 滇 西 滇 西 抗 战 历 史 性 绘 画 展

Více

(Microsoft Word - \253??\273??43?.doc)

(Microsoft Word - \253??\273??43?.doc) 中 华 王 氏 家 谱 研 究 通 讯 43 总 第 期 ( 内 部 资 料 注 意 保 存 ) 中 华 王 氏 文 化 研 究 中 心 主 办 2010 年 1 月 15 日 编 印 2010 年 第 1 期 海 齐 心 协 力 为 加 快 编 撰 大 成 总 谱 而 努 力 二 0 一 0 年 年 献 词 各 年 内 外 在 王 这 风 氏 个 雨 宗 大 送 亲 好 春 和 大 归 有 喜,

Více

中央一号文件

中央一号文件 目 录 基 本 知 识... 1 什 么 是 中 央 一 号 文 件... 1 什 么 是 2016 年 中 央 一 号 文 件?... 1 2016 年 一 号 文 件 主 旨... 1 2016 一 号 文 件 的 主 要 内 容 有 哪 些?... 2 文 件 的 重 要 意 义... 3 高 层 声 音... 3 习 近 平 三 农 观 : 中 国 富 强 必 须 要 农 民 富 强...

Více

2011年党风廉政信息(第二十三辑)

2011年党风廉政信息(第二十三辑) 2015 年 党 风 廉 政 信 息 ( 第 二 十 六 辑 ) 信 息 一 : 王 岐 山 在 陕 西 调 研 时 强 调 : 坚 持 纪 严 于 法 实 现 纪 法 分 开 推 进 全 面 从 严 治 党 制 度 创 新 信 息 二 : 侯 长 安 人 民 日 报 撰 文 : 纪 检 工 作 须 树 立 正 确 政 绩 观 信 息 三 : 推 动 国 有 企 业 从 严 治 党 之 一 全 面

Více

艺术

艺术 藏 传 佛 教 的 节 日 与 仪 式 一 雪 顿 节 雪 顿 节 是 藏 传 佛 教 以 及 西 藏 地 区 生 活 中 最 重 要 的 节 日 之 一, 也 是 西 藏 历 史 悠 久 的 传 统 节 目 之 一, 一 般 在 藏 历 的 6 月 举 行 在 藏 语 中," 雪 " 是 酸 奶 子 的 意 思," 顿 " 是 " 宴 " 的 意 思, 雪 顿 节 按 藏 语 解 释, 也 就 是

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8DFBDCCB6AFCCAC5F32303134C4EAB5DA3038C6DA2DD7DBBACFA3BAB8DFB5C8BDCCD3FDB7A2D5B9B8C4B8EFB6AFCCACBBE3B1E0>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8DFBDCCB6AFCCAC5F32303134C4EAB5DA3038C6DA2DD7DBBACFA3BAB8DFB5C8BDCCD3FDB7A2D5B9B8C4B8EFB6AFCCACBBE3B1E0> 高 教 动 态 华 北 华 电 北 力 电 大 力 学 大 高 学 等 高 教 等 育 教 研 育 究 研 所 究 所 主 办 主 办 2014 年 2014 第 08 年 期 第 2014 8 期 年 2014 4 月 年 30 4 月 日 30 日 本 期 目 录 高 层 声 音 教 育 部 副 部 长 : 高 校 转 型 是 解 决 就 业 的 关 键... 1 教 育 部 部 署 2014

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8F2A6B1BEA4B1D3BEC7BE69A5CDB4BCBC7AA4A7B6C0ABD2A4BAB8672E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8F2A6B1BEA4B1D3BEC7BE69A5CDB4BCBC7AA4A7B6C0ABD2A4BAB8672E646F63> 跟 曲 黎 敏 学 养 生 智 慧 之 黄 帝 内 经 曲 黎 敏 著 曲 黎 敏 经 典 系 列 第 2 页 目 录 第 1 部 分 曲 黎 敏 简 介 6 第 2 部 分 黄 帝 内 经 简 介 7 第 3 部 分 黄 帝 内 经 养 生 智 慧 ( 名 家 论 坛 ) 10 3.1 为 什 么 要 学 习 黄 帝 内 经 10 3.2 中 医 与 日 常 生 活 15 3.3 十 二 时 辰

Více