OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, Přezletice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice"

Transkript

1 OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, Přezletice IČ : Tel./fax: Tel.: Z á v ě r e č n ý ú č e t k PŘÍJMY : Skutečnost k : ,38 Kč Schválený rozpočet před úpravami: ,- Kč Rozpočet byl schválen jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši ,- Kč byl vyrovnán naspořenými prostředky z minulých let na částku shodnou s výdaji, tedy ,- Kč. Na vyrovnání schváleného rozpočtu nebyly předpokládány (ani využity) externí zdroje, bankovní půjčky, úvěry apod. Daňové příjmy, získané za daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických a fyzických osob, příjmy z kapitálových výnosů a poplatků (Třída 1 Daňové příjmy) byly v celkové výši ,30 Kč, což je o 375 tis. Kč více oproti obdrženým daňovým příjmům Třídy 1 v r Nárůst byl zaznamenán u položky Daň z příjmů fyzických osob (cca tis. Kč), zásadní propad byl u položky Daň z příjmů OSVČ (cca tis. Kč). Daň z příjmů právnických osob byla zhruba na úrovni r Poklesy byly dorovnány nárůstem DPH (cca tis. Kč), poplatky za komunální odpad a poplatkem za zhodnocení stavebního pozemku. Ostatní poplatky i daň z nemovitostí byly přibližně na úrovni r (např. nárůst u daně z nemovitosti byl cca 16 tis. Kč). Daňové příjmy jsou obcí neovlivnitelné, neboť jsou zasílány finančními úřady přímo na účet obce. V oblasti nedaňových příjmů (Třída 2 příjmy z poskytování služeb a prodeje zboží, z pronájmu pozemků, z úroků, dividendy, neinvestiční dary apod.) byly hodnoty nižší oproti schválenému rozpočtu i oproti r Dosažené nedaňové příjmy příjmy činily ,08 Kč, tj. o 1.183,7 tis. Kč méně než v předchozím roce (a o cca 237 tis. Kč než hodnoty rozpočtované). Hlavním důvodem poklesu byly nižší hodnoty vyplacených úroků a dividend, nižší ostatní nedaňové příjmy (hlavně příjmy z prodeje čerpadel), nižší příjmy z poskytování služeb apod. Zásadními příjmy obce byly v r Kapitálové příjmy (Třída 3), které nebyly původně rozpočtovány (event. jejich hodnota v rozpočtu před úpravami byla na nulové úrovni). Příjmy Třídy 3 dosáhly výše ,- Kč a jedná se o prostředky, získané obcí jako příspěvek od developerů. V menší míře byly tyto příjmy tvořeny prodejem pro obec nevyužitelných pozemků, zejm. v k.ú. Praha - Vinoř. tel: fax.: IČO: Bankovní spojení: ČS Praha 9 a.s., č.ú.: /0800

2 Dodatečně byly rozpočtovány (formou rozpočtového opatření) Přijaté transfery (Třída 4), které byly tvořeny příspěvkem Stč. kraje na chod místní správy a činily ,- Kč. V této položce jsou standardně uváděny i získané dotace v r obec obdržela pouze dotaci od Středočeského kraje na sčítání lidu ve výši 4.854,- Kč. Tato dotace nebyla využita a v říjnu 2011 byly prostředky vráceny poskytovateli. Celkově obec získala příjmy o ,38 Kč vyšší než bylo plánováno. VÝDAJE : Skutečnost k : ,88 Kč Schválený rozpočet před úpravami: ,- Kč Celkové plánované výdaje byly překročeny v souvislosti s nárůstem cen nakupovaných služeb a energií, nutných oprav a úprav majetku obce (zejm. komunikací, veřejného osvětlení, údržby ploch apod.) a zejména zřízením mateřské školy. Výdaje byly v souladu s rozpočtem vynaloženy takto : Hlavní složkou výdajů byly běžné rozpočtové výdaje (Třída 5), které činily celkem ,08 Kč, což je o ,08 Kč více než rozpočtovaná hodnota. Nejvýznamnější položkou těchto výdajů byly náklady na opravy a udržování obecního majetku (zejm. doplatky za provedené úpravy místních komunikací) v celkové výši ,26 Kč; náklady na nákup ostatních služeb (odborné služby a práce - ve výši ,30 Kč), mzdové náklady vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění; náklady na právní, poradenské a konzultační práce ( ,- Kč), výdaje na dopravní obslužnost, příspěvky na žáky ZŠ, nákupy energií (veřejné osvětlení apod.), nákup materiálu a DHM atd. Významně se na těchto nákladech podílely původně nerozpočtované náklady na zřízení mateřské v Praze 9 Vinoři (celkem ,60 Kč, část nákladů např. gastrovybavení je účtována v účetní třídě 6 Kapitálové náklady). Náklady na poradenské, konzultační a právní služby byly významně ovlivněny pořizováním nového územního plánu. Přesto byly běžné výdaje nižší oproti r. 2010, a to o tis. Kč, což bylo způsobeno zejména nižší investiční činností (opravy místních komunikací byly dokončeny převážně v r. 2010) i vlastními úsporami. Další část výdajů byla tvořena kapitálovými výdaji (Třída 6), jejichž celková výše činila ,80,- Kč (rozpočtovaná hodnota pouze ,- Kč). V této účtové třídě byly mj. zahrnuty náklady na neplánované investiční akce, které nebyly při tvorbě rozpočtu předpokládány tj. zmíněné vybavení mateřské školy. Oproti r byly tyto výdaje nižší o cca 73 tis. Kč. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ : Skutečnost k : ,50 Kč tel: fax.: IČO: Bankovní spojení: ČS Praha 9 a.s., č.ú.: /0800

3 Zůstatek na běžném účtu obce byl k ve výši : ,60 Kč. Tyto finanční prostředky jsou rezervou na vybudování potřebné infrastruktury obce v dalších letech a rezervou na udržení standardních služeb obce v souvislosti s očekávaným poklesem příjmů obce v následujícím období. Část prostředků je určena na krytí předpokládaného rozpočtového schodku (rozpočtovaný schodek pro r činí ,- Kč). Součástí závěrečného účtu je: 1. Závěrečný účet příspěvkové organizace Mateřská škola Přezletice 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přezletice za r. 2011, které se uskutečnilo ve dnech a s tímto výsledkem: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených po písmenem c): ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Nepředložení požadovaných dokumenů a písemností k závěrečnému přezkoumání směrnice k časovému rozlišení nákladů, oběhu účetních dokladů. Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem. Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,81% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,18% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00% Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,- Kč. Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu (výkaz Závěrečný účet, schválený rozpočet, změny rozpočtu), Rozvaha, Účetní závěrka za r vč. příloh a Zpráva z přezkoumání hospodaření za r jsou k nahlédnutí na OÚ. V Přezleticích tel: fax.: IČO: Bankovní spojení: ČS Praha 9 a.s., č.ú.: /0800

4 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Poplatky za uložení odpadů Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek za provozovaný výhern Poplatek za zhodnocení stavebn Odvod výtěžku z provozování lo Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Splátky půjč.prostředků od oby Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Přijaté příspěvky na pořízení

5 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

6 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: strana : 1 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Nájemné za nájem s právem koup Ostatní nákupy jinde nezařazen Poskytnuté zálohy vnitřním org Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízený Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE

7 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15e zpracováno: strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

8 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15z zpracováno: strana : 1 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

9 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15f zpracováno: strana : 1 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE ,00 0, , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,62

10 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15f zpracováno: strana : 1 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,20 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,12

11 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15g zpracováno: strana : 1 P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,82 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) , , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,88

12 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15h zpracováno: strana : 1 Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,90 Únor ,31 Březen ,96 Duben ,80 Květen ,86 Červen ,41 Červenec ,40 Srpen ,11 Září ,61 Říjen ,68 Listopad ,68 Prosinec ,46 CELKEM : ,18

13 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15o zpracováno: strana : 1 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně 2011 Měsíc rok 2009 rok 2010 rok leden 0, , ,90 únor 0, , ,31 březen 0, , ,96 duben 0, , ,80 květen 0, , ,86 červen 0, , ,41 červenec 0, , ,40 srpen 0, , ,11 září 0, , ,61 říjen 0, , ,68 listopad 0, , ,68 prosinec 0, , ,46 CELKEM : 0, , ,18

14

15 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15i zpracováno: strana : 1 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Bezpečnost práce Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitosti vzdělávání Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní výdaje související se Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

16 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15j zpracováno: strana : 1 V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležito Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.za Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

17 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15c zpracováno: strana : 1 Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Využití volného času dětí a ml Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní činnosti jinde nezařaz

18 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15c zpracováno: strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Úpravy drobných vodních toků Bezpečnost práce Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitosti vzdělávání Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a ml Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní výdaje související se Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l

19 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15k zpracováno: strana : 1 Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,81 Únor , ,04 Březen , ,41 Duben , ,64 Květen , ,28 Červen , ,24 Červenec , ,60 Srpen , ,08 Září , ,91 Říjen , ,08 Listopad , ,15 Prosinec , ,64 CELKEM : , ,88

20 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15l zpracováno: strana : 1 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,81 0,00 Únor , ,00 Březen ,41 0,00 Duben ,64 0,00 Květen ,28 0,00 Červen ,24 0,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,80 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,80

21 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15m zpracováno: strana : 1 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,91 Únor , , ,27 Březen , , ,68 Duben , , ,84 Květen , , ,63 Červen , , ,95 Červenec , , ,92 Srpen , , ,47 Září , , ,14 Říjen , , ,40 Listopad , , ,87 Prosinec , , ,54 CELKEM : , , ,70

22 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc15p zpracováno: strana : 1 Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec ,60 0,00

23 Obec Přezletice Závěrečný účet za rok 2011 KEO 7.92b / Uc14z zpracováno: strana : 1 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl UZ sčítání lidu Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 1957 2 7.1 7.2 7.3

2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 1957 2 7.1 7.2 7.3 1 1.1 1.2 2.1 2.2 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 1957 2 7.1 7.2 7.3 3 6 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 12.4 4 13.1 13.2 13.3 14.1 14.2 1962 14.3

Více

要 及 时 为 入 党 积 极 分 子 确 定 两 名 培 养 联 系 人, 进 行 联 络 帮 助 要 定 期 ( 每 季 度 至 少 一 次 ) 听 取 培 养 联 系 人 的 思 想 和 工 作 情 况 汇 报, 及 时 完 成 入 党 积 极 分 子 登 记 表 ( 见 附 件 2) 的 填

要 及 时 为 入 党 积 极 分 子 确 定 两 名 培 养 联 系 人, 进 行 联 络 帮 助 要 定 期 ( 每 季 度 至 少 一 次 ) 听 取 培 养 联 系 人 的 思 想 和 工 作 情 况 汇 报, 及 时 完 成 入 党 积 极 分 子 登 记 表 ( 见 附 件 2) 的 填 中 共 兰 州 资 源 环 境 职 业 技 术 学 院 委 员 会 文 件 兰 资 环 院 党 发 2016 40 号 关 于 进 一 步 规 范 党 员 发 展 工 作 和 从 严 管 理 党 员 的 通 知 各 系 党 总 支 支 部 : 为 进 一 步 规 范 和 加 强 发 展 党 员 工 作, 从 严 管 理 党 员, 确 保 发 展 党 员 质 量, 提 高 各 基 层 党 组 织 的

Více

<4D F736F F D20B1D0A87CB3A1C5E9A87CB870B8C9A755B1C0B0CABEC7AED5C5E9A87CB942B0CAB56FAE69B867B64FADECAB682E646F6378>

<4D F736F F D20B1D0A87CB3A1C5E9A87CB870B8C9A755B1C0B0CABEC7AED5C5E9A87CB942B0CAB56FAE69B867B64FADECAB682E646F6378> 教 育 部 體 育 署 補 助 推 動 學 校 體 育 運 動 發 展 經 費 原 則 中 華 民 國 98 年 1 月 6 日 教 育 部 臺 體 ( 一 ) 字 第 0970252252C 號 令 發 布 中 華 民 國 100 年 1 月 26 日 教 育 部 臺 體 ( 三 ) 字 第 1000001924C 號 令 發 布 中 華 民 國 101 年 4 月 5 日 教 育 部 臺 體 (

Více

安徽电子工程学校

安徽电子工程学校 学 校 德 育 全 程 路 线 图 重 点 项 目 实 施 细 则 执 行 文 件 安 徽 电 子 工 程 学 校 第 一 部 分 学 校 德 育 教 育 全 程 路 线 图 重 点 项 目 实 施 进 度 表 一 年 级 德 育 课 项 目 名 入 学 -- 期 中 -- 寒 假 -- 期 中 -- 选 修 课 备 注 称 期 中 期 末 期 中 期 末 新 生 档 案 管 理 首 次 见 面 会

Více

目 录 专 稿 季 烨 文 革 之 初 北 京 师 大 二 附 中 的 红 色 暴 力 姜 培 良 之 死 与 仇 恨 教 育 评 论 唐 燕 关 于 北 京 女 十 中 教 师 孙 迪 之 死 给 王 友 琴 纠 错 校 史 王 逸 伦 编 辑 合 肥 市 第 六 中 学 校 史 关 于 文 革

目 录 专 稿 季 烨 文 革 之 初 北 京 师 大 二 附 中 的 红 色 暴 力 姜 培 良 之 死 与 仇 恨 教 育 评 论 唐 燕 关 于 北 京 女 十 中 教 师 孙 迪 之 死 给 王 友 琴 纠 错 校 史 王 逸 伦 编 辑 合 肥 市 第 六 中 学 校 史 关 于 文 革 记 忆 121 期 教 育 专 辑 ( 二 ) 1 目 录 专 稿 季 烨 文 革 之 初 北 京 师 大 二 附 中 的 红 色 暴 力 姜 培 良 之 死 与 仇 恨 教 育 评 论 唐 燕 关 于 北 京 女 十 中 教 师 孙 迪 之 死 给 王 友 琴 纠 错 校 史 王 逸 伦 编 辑 合 肥 市 第 六 中 学 校 史 关 于 文 革 中 的 记 忆 述 往 刘 海 鸥 书 声 朗 朗

Více

发展党员材料填写参考(上网).doc

发展党员材料填写参考(上网).doc 华 中 科 技 大 学 党 员 发 展 材 料 填 写 参 考 中 共 华 中 科 技 大 学 委 员 会 组 织 部 2010 年 3 月 31 日 目 录 1 党 员 发 展 材 料 一 览 表... 1 2 入 党 志 愿 书 填 写 参 考... 2 3 申 请 入 党 积 极 分 子 培 养 考 察 登 记 表 填 写 参 考... 13 4 华 中 科 技 大 学 发 展 党 员 综 合

Více

1.加入党组织主要经过哪些程序?

1.加入党组织主要经过哪些程序? 内 部 资 料 注 意 保 存 厦 门 大 学 发 展 党 员 工 作 常 用 文 书 中 共 厦 门 大 学 委 员 会 组 织 部 编 印 2014 年 10 月 4 发 展 党 员 工 作 流 程 图 一 申 请 入 党 二 入 党 积 极 分 子 的 三 发 展 对 象 的 确 定 四 预 备 党 员 的 接 收 五 预 备 党 员 的 教 育 确 定 和 培 养 教 育 和 考 察 考 察

Více

条 件 的 限 制, 可 在 广 西 参 加 普 通 高 考, 特 指 不 受 学 籍 户 籍 迁 入 的 年 限 限 制, 但 在 高 考 报 名 时 考 生 的 学 籍 户 籍 必 须 已 迁 入 广 西 二 外 来 人 员 需 要 提 供 的 审 查 材 料 ( 一 ) 按 照 自 治 区 招

条 件 的 限 制, 可 在 广 西 参 加 普 通 高 考, 特 指 不 受 学 籍 户 籍 迁 入 的 年 限 限 制, 但 在 高 考 报 名 时 考 生 的 学 籍 户 籍 必 须 已 迁 入 广 西 二 外 来 人 员 需 要 提 供 的 审 查 材 料 ( 一 ) 按 照 自 治 区 招 广 西 壮 族 自 治 区 南 宁 市 招 生 考 试 院 南 招 考 院 2015 25 号 关 于 做 好 外 来 务 工 人 员 随 迁 子 女 和 外 省 户 籍 学 籍 迁 入 人 员 在 南 宁 市 参 加 2016 年 普 通 高 考 全 国 统 考 报 名 资 格 审 查 工 作 的 通 知 各 县 招 生 办, 市 区 各 普 通 高 中 中 职 学 校 : 按 照 自 治 区 招

Více

Microsoft Word - 会协(2016)16号.doc

Microsoft Word - 会协(2016)16号.doc 中 国 注 册 会 计 师 协 会 文 件 会 协 2016 16 号 中 国 注 册 会 计 师 协 会 关 于 开 展 2016 年 会 计 师 事 务 所 执 业 质 量 检 查 工 作 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 注 册 会 计 师 协 会 : 根 据 中 注 协 会 计 师 事 务 所 执 业 质 量 检 查 制 度 ( 会 协 2011 39 号 ) 要 求, 在 总 结

Více

标准化党支部建设

标准化党支部建设 后 勤 集 团 党 总 支 标 准 化 党 支 部 建 设 工 作 手 册 后 勤 集 团 党 总 支 办 公 室 编 二 〇 一 五 年 四 月 2 前 言 党 支 部 是 党 的 组 织 中 最 基 层 的 组 织 形 式, 是 党 的 全 部 工 作 和 战 斗 力 的 基 础 为 使 党 的 基 层 组 织 工 作 进 一 步 规 范 化 制 度 化 标 准 化, 不 断 增 强 党 支 部

Více

急 件       国质检食函[2003]681号

急 件       国质检食函[2003]681号 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 关 于 印 发 出 口 鳗 鱼 产 品 检 验 检 疫 和 监 管 要 求 ( 试 行 ) 的 通 知 国 质 检 食 函 [2003]681 号 各 直 属 检 验 检 疫 局 : 为 切 实 加 强 出 口 鳗 鱼 产 品 的 检 验 检 疫 工 作 质 量, 保 证 出 口 鳗 鱼 产 品 的 安 全 卫 生 质 量, 总 局 制 定 了 出 口

Více

投 身 基 层 建 功 立 业 政 治 部 主 任 李 继 耐 上 将 的 批 示 ( 照 片 ) 国 防 生, 梦 想 之 翼 能 飞 多 远? 对 清 华 大 学 国 防 生 走 基 层 之 路 的 追 踪 与 思 考 清 华 学 子 国 防 生 岱 天 荣 摄 - 1 -

投 身 基 层 建 功 立 业 政 治 部 主 任 李 继 耐 上 将 的 批 示 ( 照 片 ) 国 防 生, 梦 想 之 翼 能 飞 多 远? 对 清 华 大 学 国 防 生 走 基 层 之 路 的 追 踪 与 思 考 清 华 学 子 国 防 生 岱 天 荣 摄 - 1 - 目 录 总 政 治 部 主 任 李 继 耐 上 将 的 批 示... - 0 - 国 防 生, 梦 想 之 翼 能 飞 多 远? 对 清 华 大 学 国 防 生 走 基 层 之 路 的 追 踪 与 思 考. - 1 - 军 旅 人 生 从 清 华 启 航... - 13 - 厚 德 值 军 营 自 强 续 辉 煌... - 20 - 扎 根 基 层 建 功 立 业... - 23 - 扎 根 基 层

Více

95 1. 2. 2

95 1. 2. 2 59 62 ( ) 1 1 95 1. 2. 2 (1) (2) (3) (4) (5) 3. (1) (2) (3) 1. 3 3 4 1 2 *> 38 * 1 *< * * ** ** 38 + 35 2 X6 1 1 $7,500,000 10 X7 $5,550,000 X8 12 31 X9 2 28 $4,600,000 X9 2 28 $7,500,000 10 $750,000 X7

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6F5CEC0C9FABCC6C9FABAAF5B323031355D323235BAC5>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6F5CEC0C9FABCC6C9FABAAF5B323031355D323235BAC5> 湖 北 省 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 鄂 卫 生 计 生 函 2015 225 号 关 于 转 发 国 家 卫 生 计 生 委 妇 幼 司 产 前 诊 断 机 构 开 展 高 通 量 基 因 测 序 产 前 筛 查 与 诊 断 临 床 应 用 试 点 工 作 的 通 知 各 市 州 县 卫 生 计 生 委 ( 局 ), 部 省 属 医 疗 卫 生 单 位 : 为 做 好 我 省 高 通

Více

5 功 能 选 择 键 10 电 源 指 示 灯 基 本 操 作 时 钟 设 置 时 钟 显 示 屏 闪 烁 说 明 没 有 显 示 正 确 的 时 间 通 过 以 下 步 骤 调 整 时 间 : 按 参 数 选 择 键 选 择 时 钟 图 标 ( 如 果 你 是 第 一 次 接 电 源 或 断 电

5 功 能 选 择 键 10 电 源 指 示 灯 基 本 操 作 时 钟 设 置 时 钟 显 示 屏 闪 烁 说 明 没 有 显 示 正 确 的 时 间 通 过 以 下 步 骤 调 整 时 间 : 按 参 数 选 择 键 选 择 时 钟 图 标 ( 如 果 你 是 第 一 次 接 电 源 或 断 电 微 波 炉 使 用 说 明 书 产 品 描 述 1 控 制 面 板 6 转 盘 环 2 炉 门 玻 璃 窗 7 转 盘 板 3 横 向 支 架 8 烘 烤 板 4 卡 子 9 高 脚 烤 架 5 转 盘 托 10 矮 脚 烤 架 1 确 认 键 6 取 消 / 安 全 锁 定 键 2 开 始 / 快 速 启 动 键 7 重 量 指 示 灯 3 参 数 选 择 键 8 功 能 指 示 灯 4 加 减

Více

材 料 目 录 1. 党 员 发 展 及 转 正 流 程 图 2. 申 请 入 党 人 员 基 本 信 息 及 培 养 记 录 表 3. 思 想 汇 报 传 阅 及 意 见 反 馈 表 4. 入 党 积 极 分 子 培 养 考 察 表 5. 政 治 审 查 函 调 信 模 板 6. 政 治 审 查

材 料 目 录 1. 党 员 发 展 及 转 正 流 程 图 2. 申 请 入 党 人 员 基 本 信 息 及 培 养 记 录 表 3. 思 想 汇 报 传 阅 及 意 见 反 馈 表 4. 入 党 积 极 分 子 培 养 考 察 表 5. 政 治 审 查 函 调 信 模 板 6. 政 治 审 查 发 展 党 员 工 作 的 流 程 及 工 作 模 板 为 了 贯 彻 落 实 学 校 关 于 发 展 党 员 工 作 的 若 干 规 定, 进 一 步 规 范 发 展 党 员 中 的 工 作 环 节, 细 化 工 作 要 求, 方 便 二 级 党 组 织 及 党 支 部 具 体 工 作 中 执 行 有 关 规 定, 学 校 党 委 组 织 部 参 照 市 委 教 育 工 委 北 京 高 校 发 展

Více

中共中央组织部 人事部

中共中央组织部 人事部 人 事 部 卫 生 部 文 件 国 人 部 发 2007 35 号 人 事 部 卫 生 部 关 于 印 发 关 于 卫 生 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 的 指 导 意 见 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 人 事 厅 ( 局 ) 卫 生 厅 ( 局 ), 新 疆 生 产 建 设 兵 团 人 事 局 卫 生 局, 国 务 院 各 部 委 各 直 属 机 构 人 事 部 门 : 根

Více

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc)

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 3 一 徹 老 爹 得 知 母 親 生 下 的 是 男 寶 寶 時, 我 打 從 心 底 感 到 開 心, 因 為 這 代 表 我 終 於 能 夠 逃 離 那 悲 慘 的 生 活 了 而 父 親 的 喜 悅 肯 定 是 遠 勝 於 我 的 母 親 在 產 房 時, 父 親 和 我 在 家 中 等 候 當 我 轉 告 他 醫 院 來 電 報 喜, 他 立 刻 如 健 美 選

Více

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉 地 區 步 道 名 稱 蘇 花 古 道 : 大 南 澳 越 嶺 段 困 難 度 分 級 長 度 ( 公 里 ) 2 4.1 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 南 澳 古 道 1 3.0 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 拳 頭 姆 自 然 步 道 1 1.3 宜 蘭 縣 三 星 鄉 林 務 局 台 灣 百 條 推 薦 步 道 交 通 與 路 況 位 置 交 通 指 南 路 況 註 記 管 理 單 位 步 道 口 位 於

Více

《晚年周恩来》目录

《晚年周恩来》目录 ...1...4...4...6...9...13...22...35...38 " "...47...47...50...54 " "...57...65...76...76 " "...83 " "...85...91 " "...97 " "...103... 110... 110 " "...123...127...138...139...146...146...155...157...164...173

Více

一 收 费 目 录 中 公 布 的 行 政 事 业 性 收 费 项 目 ( 以 下 简 称 收 费 项 目 ) 是 按 行 政 事 业 性 收 费 管 理 审 批 权 限 由 和 省 两 级 有 权 部 门 批 准, 由 我 市 有 关 行 政 事 业 收 费 单 位 收 取 ( 含 为 省 代 收

一 收 费 目 录 中 公 布 的 行 政 事 业 性 收 费 项 目 ( 以 下 简 称 收 费 项 目 ) 是 按 行 政 事 业 性 收 费 管 理 审 批 权 限 由 和 省 两 级 有 权 部 门 批 准, 由 我 市 有 关 行 政 事 业 收 费 单 位 收 取 ( 含 为 省 代 收 淮 安 市 财 政 局 淮 安 市 物 价 局 文 件 淮 财 综 2016 8 号 关 于 公 布 淮 安 市 行 政 事 业 性 收 费 项 目 目 录 (2016 年 版 ) 的 通 知 市 各 部 委 办 局, 市 各 直 属 及 驻 淮 单 位, 各 县 ( 区 ) 财 政 局 物 价 局 : 为 规 范 行 政 事 业 性 收 费 执 收 行 为, 根 据 和 省 关 于 建 立 和 实

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8EDBCFEB9A4B3CCCFEEC4BFD0E8C7F3B5F7D1D0B1A8B8E6B7B6B1BE>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8EDBCFEB9A4B3CCCFEEC4BFD0E8C7F3B5F7D1D0B1A8B8E6B7B6B1BE> 机 遇 创 造 发 展 科 技 造 就 成 功 软 件 工 程 项 目 需 求 调 研 报 告 ( 范 本 ) ( 调 研 时 间 :0000-00-00 至 0000-00-00) 深 圳 市 易 讯 诚 信 息 技 术 有 限 公 司 调 研 报 告 简 要 说 明 XXX 公 司 软 件 工 程 项 目 需 求 调 研 报 告 是 根 据 XXX 公 司 现 有 管 理 体 系 整 理 而 成,

Více

附 件 一 : 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 (2006 版 ) 为 做 好 医 师 资 格 考 试 报 名 工 作, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 执 业 医 师 法 ( 以 下 简 称 执 业 医 师 法 ), 现 对 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 如

附 件 一 : 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 (2006 版 ) 为 做 好 医 师 资 格 考 试 报 名 工 作, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 执 业 医 师 法 ( 以 下 简 称 执 业 医 师 法 ), 现 对 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 如 附 件 材 料 目 录 ㈠ 医 师 资 格 考 试 报 名 资 格 规 定 ㈡ 住 院 医 师 招 录 相 关 问 题 汇 总 ㈢ 同 济 大 学 2014 年 上 海 市 医 学 专 业 学 位 硕 士 研 究 生 教 育 与 住 院 医 师 规 范 化 培 训 相 结 合 项 目 推 荐 免 试 生 招 生 招 录 计 划 ㈣ 同 济 大 学 2014 年 医 学 专 业 学 位 研 究 生 教

Více

土 木 与 交 通 学 院 发 展 学 生 党 员 的 选 拨 条 件 与 推 荐 细 则 为 进 一 步 规 范 我 院 学 生 党 建 工 作, 加 强 和 完 善 我 院 对 学 生 党 员 各 个 阶 段 人 员 的 选 拔 和 培 养 工 作, 提 高 我 院 发 展 学 生 党 员 质

土 木 与 交 通 学 院 发 展 学 生 党 员 的 选 拨 条 件 与 推 荐 细 则 为 进 一 步 规 范 我 院 学 生 党 建 工 作, 加 强 和 完 善 我 院 对 学 生 党 员 各 个 阶 段 人 员 的 选 拔 和 培 养 工 作, 提 高 我 院 发 展 学 生 党 员 质 土 木 与 交 通 学 院 发 展 学 生 党 员 工 作 时 间 表 45 上 半 年 下 半 年 时 间 党 建 工 作 委 员 会 党 支 部 团 支 部 3 月 收 齐 上 交 : 新 递 交 的 入 党 申 请 书 ; 入 党 导 出 数 据 库 入 党 积 极 分 子 发 展 对 象 预 备 党 员 名 单 反 培 养 人 填 写 培 养 意 见, 整 理 上 报 入 党 积 极 分 子

Více

why

why 01,, : 78 72 30 30 60 72 78 72 180 71 60 why 97 91 66 97 74 86.5 72 34 99 100 89.3 92.5 2001 01 A A4 B C D SB F XXX XX XX G H NB J K L 5 1 1 N P Q S E T hard to say + +8 = + W X 30% 30% 30% 10% 100 Y

Více

中餐烹調丙級95.6.27.doc

中餐烹調丙級95.6.27.doc 076029103013 92 12 2 93 3 9 93 9 7 93 10 22 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...26...32...34 3 6 6 6 () 6 () () () () () 1 () () () () 2 () 1 () 2 3 07602-910301 ( ) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Více

中餐烹調乙級940930.doc

中餐烹調乙級940930.doc 076029102013 93 3 9 93 9 7 94 3 14 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...6...9...11...17 4 7 7 7 () 6 () () () () () 1 2 1 2 3 07602-910201 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 07602-910202 1. 2. 3. 5 07602-910203 1. 2. 3. 4.

Více

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

六 經 百 家 之 說, 為 文 長 於 議 論, 風 格 簡 直 古 勁, 有 先 秦 遺 風 者 為 蘇 洵 (D) 世 說 新 語 本 屬 助 談 之 書, 係 東 漢 以 後 品 評 人 物, 好 尚 清 談 風 氣 下 的 產 物 (E) 臺 灣 通 史 記 載 起 自 隋 代, 終 於

六 經 百 家 之 說, 為 文 長 於 議 論, 風 格 簡 直 古 勁, 有 先 秦 遺 風 者 為 蘇 洵 (D) 世 說 新 語 本 屬 助 談 之 書, 係 東 漢 以 後 品 評 人 物, 好 尚 清 談 風 氣 下 的 產 物 (E) 臺 灣 通 史 記 載 起 自 隋 代, 終 於 1. 我 國 目 錄 學 之 祖, 別 錄 的 作 者 是 : (A) 劉 向 正 解 ] (B) 班 固 (C) 劉 勰 (D) 班 昭 (E) 淮 南 子 下 列 敘 述, 何 者 正 確? (A) 世 說 新 語 是 南 北 朝 筆 記 小 說 正 解 ] (B) 老 殘 遊 記 是 明 代 章 回 小 說 (C) 三 國 誌 是 元 代 歷 史 演 義 小 說 (D) 儒 林 外 史 是 清

Více

Microsoft Word - 10 baogao_112_128.doc

Microsoft Word - 10 baogao_112_128.doc 報 告 ( 一 ) 作 用 報 告 是 一 種 帶 有 敘 述 說 明 性 質 的 文 書, 可 以 是 下 級 用 來 向 上 級 敘 述 或 匯 報 某 些 事 情 或 工 作 進 展 的 文 件, 也 可 以 是 某 些 機 關 團 體 對 其 成 員 會 眾, 或 受 委 托 者 對 委 托 者 就 特 定 事 情 的 報 告 ; 可 以 用 來 介 紹 狀 況 分 析 現 象 說 明 原

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0A3C6F3BACFD7F7A1B0B6A9B5A5B0E0A1B1B9DCC0EDB9E6B6A8A3A8CAD4D0D0A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0A3C6F3BACFD7F7A1B0B6A9B5A5B0E0A1B1B9DCC0EDB9E6B6A8A3A8CAD4D0D0A3A92E646F63> 广 东 机 电 职 业 技 术 学 院 院 校 企 办 通 2014 2 号 校 长 办 公 室 关 于 印 发 广 东 机 电 职 业 技 术 学 院 校 企 合 作 订 单 班 管 理 规 定 ( 试 行 ) 的 通 知 各 二 级 单 位 : 广 东 机 电 职 业 技 术 学 院 校 企 合 作 订 单 班 管 理 规 定 ( 试 行 ) 已 经 校 长 办 公 会 通 过, 现 予 印 发,

Více

重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川

重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川 陸 水 利 局 重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川水利及區域排水改善治理工程及用地建設及維護 四 新北市河川環境營造及改善工程 五 流域綜合治理計畫

Více

報名簡章核定版.doc

報名簡章核定版.doc 1 1. 55 2. 50 3. 4. 1. 2 2. 3. 10 4. 5. 21 31 326 414 421 426 2 3 1. 130,000 2. 1 40,000 2 33,600 3 27,200 3. 80,000 2 4. 1 6 9 2 6 8 3 8 7 12 4 8 13 15 59 8 5. Blog 2,000 6. 4 7. 99-1. 10,000 5,000 2.

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBFAB5E7BFD8D6C6B9A4B3CCD7A8D2B5BFCEB3CCC9E8BCC6D6B8B5BCB4F3B8D92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBFAB5E7BFD8D6C6B9A4B3CCD7A8D2B5BFCEB3CCC9E8BCC6D6B8B5BCB4F3B8D92E646F63> 机 电 控 制 工 程 专 业 课 程 设 计 指 导 大 纲 ( 二 级 项 目 ) 负 责 人 : 姜 万 录 孔 祥 东 张 齐 生 吴 晓 明 开 课 学 期 : 第 七 学 期 课 程 类 别 : 实 践 性 教 学 环 节 课 程 名 称 : 液 压 传 动 系 统 气 压 传 动 及 控 制 电 液 伺 服 与 比 例 控 制 系 统 适 用 专 业 : 机 电 控 制 工 程 专 业

Více

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行 合 作 金 庫 商 業 銀 行 國 內 服 務 據 點 一 覽 表 (105/4/13) 台 北 市 服 務 據 點 中 山 路 分 行 台 北 市 中 山 北 路 二 段 71 號 (02)25213211 FAX:(02)2523-2802 0028 西 門 分 行 台 北 市 昆 明 街 77 號 (02)23814949 FAX:(02)2375-9469 0039 延 平 分 行 台 北

Více

2013年度西藏自治区教育厅

2013年度西藏自治区教育厅 附 件 3: 西 藏 自 治 区 国 土 资 源 厅 2016 年 度 部 门 预 算 2016 年 3 月 16 日 1 目 录 第 一 部 分 西 藏 自 治 区 国 土 资 源 厅 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 单 位 构 成 第 二 部 分 西 藏 国 土 资 源 厅 2016 年 度 部 门 预 算 表 一 财 政 拨 款 收 支 总 表 二 一 般 公 共 预 算 支 出 表

Více

實用文格式大全.doc

實用文格式大全.doc (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (10 1 ( ( ( ( [ ( ] [ ( ]+ [ ] ( ( 2001 6 2 2 2 2 3 ( ( ( (? (1 (2 (3 (4 ( 2002 ( 1999 ( 2001 6 6 4, 2 4 4 5 ( 1 1 2 1 2 ( ( _ - - x x x _ ( 1999 8 3 1 1 3 1 8 1 xxx 1 1 1 2

Více

个 小 小 的 乡 下 人 木 匠 的 儿 子, 竟 然 有 这 么 大 的 力 量 其 实 就 是 这 点, 祂 活 出 来 的 那 种 爱, 是 世 界 上 没 有 的 祂 活 出 来 的 爱 是 世 界 上 的 人 都 需 要 的, 但 却 是 人 人 在 这 个 世 界 上 都 得 不 到

个 小 小 的 乡 下 人 木 匠 的 儿 子, 竟 然 有 这 么 大 的 力 量 其 实 就 是 这 点, 祂 活 出 来 的 那 种 爱, 是 世 界 上 没 有 的 祂 活 出 来 的 爱 是 世 界 上 的 人 都 需 要 的, 但 却 是 人 人 在 这 个 世 界 上 都 得 不 到 人 间 有 真 爱 在 国 庆 假 期 的 时 候, 我 正 在 感 恩 堂 参 加 祷 告 会, 忽 然 一 个 十 多 年 没 有 见 面 的 同 学 打 我 电 话, 说 见 见 我 原 来 他 失 恋 了, 和 他 女 朋 友 吹 了 他 可 能 考 虑 到 我 已 经 结 过 婚, 刚 好 也 在 上 海, 就 想 联 系 我 他 说 他 女 朋 友 把 他 说 得 一 文 不 值, 让

Více

薛 秦 高 继 宁 宋 明 锁 文 洪 梁 瑞 敏 贾 跃 进 内 蒙 古 自 治 区 (3 人 ) 琪 格 其 图 米 子 良 赵 震 生 辽 宁 省 (8 人 ) 田 素 琴 白 凤 鸣 肖 瑞 崇 黄 恩 申 白 长 川 杨 世 勇 李 敬 林 王 秀 云 吉 林 省 (5 人 ) 赵 继 福

薛 秦 高 继 宁 宋 明 锁 文 洪 梁 瑞 敏 贾 跃 进 内 蒙 古 自 治 区 (3 人 ) 琪 格 其 图 米 子 良 赵 震 生 辽 宁 省 (8 人 ) 田 素 琴 白 凤 鸣 肖 瑞 崇 黄 恩 申 白 长 川 杨 世 勇 李 敬 林 王 秀 云 吉 林 省 (5 人 ) 赵 继 福 2014 年 全 国 名 老 中 医 药 专 家 传 承 工 作 室 建 设 项 目 专 家 名 单 北 京 市 (5 人 ) 王 文 友 张 志 真 王 应 麟 黄 丽 娟 高 才 达 天 津 市 (5 人 ) 马 融 于 志 强 吴 炳 忠 武 连 仲 张 洪 义 河 北 省 (6 人 ) 韩 志 河 张 士 舜 李 淑 荣 刘 玉 洁 刘 启 泉 高 慧 山 西 省 (6 人 ) 北 京 市

Více

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 1 ( ) 2 (1895-1936) (1937) 3 (1945-1960) 1 2 3 1 4 5 6 7 8 (1905-1996) 9 10 (1918-) 11 (1936-) 12 (1908-1970) 13 (1912-1993) 14 (1934-) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 15 (1936-) 16 (1935-1995) 17 0 15 16

Více

Microsoft Word - FINAL CHINESE VER- MOH OOB CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT _AMENDED VERSION II_ edited

Microsoft Word - FINAL CHINESE VER- MOH OOB CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT _AMENDED VERSION II_ edited 验 光 师 及 配 镜 师 专 业 行 为 准 则 及 专 业 执 业 指 导 原 则 验 光 师 及 配 镜 师 管 制 局 2010 1 鸣 谢 卫 生 部 谨 此 对 验 光 师 及 配 镜 师 管 制 局 属 下 执 业 行 为 及 道 德 委 员 会 委 员 所 作 的 宝 贵 贡 献 表 示 感 激 执 业 行 为 及 道 德 委 员 会 委 员 主 席 M s J a c q u e

Více

第 八 条 凡 在 考 评 过 程 中 提 供 虚 假 信 息 的, 一 经 查 实, 视 情 节 轻 重, 扣 除 该 实 验 室 5~10 分, 并 通 报 批 评 第 九 条 文 科 学 院 没 有 实 验 室 的, 其 学 院 年 度 工 作 目 标 管 理 考 核 中 实 验 室 工 作

第 八 条 凡 在 考 评 过 程 中 提 供 虚 假 信 息 的, 一 经 查 实, 视 情 节 轻 重, 扣 除 该 实 验 室 5~10 分, 并 通 报 批 评 第 九 条 文 科 学 院 没 有 实 验 室 的, 其 学 院 年 度 工 作 目 标 管 理 考 核 中 实 验 室 工 作 佛 山 科 学 技 术 学 院 文 件 佛 科 院 设 备 2014 2 号 实 验 室 工 作 年 度 考 评 实 施 办 法 (2014 年 修 订 ) 为 促 进 我 校 实 验 室 建 设 和 管 理 的 标 准 化 规 范 化 制 度 化, 使 学 校 实 验 室 与 设 备 管 理 的 各 项 规 章 制 度 落 到 实 处, 推 动 实 验 室 各 项 工 作 任 务 的 顺 利 开

Více

窑 缘 愿 窑 意 义 重 大 袁 与 之 相 关 的 表 观 遗 传 学 研 究 主 要 来 自 动 物 实 验 遥 有 学 者 发 现 母 鼠 对 幼 仔 的 舔 舐 和 理 毛 渊 造 蚤 糟 噪 蚤 灶 早 葬 灶 凿 早 则 燥 燥 皂 蚤 灶 早 袁 蕴 郧 冤 及 弓 背 看 护 行

窑 缘 愿 窑 意 义 重 大 袁 与 之 相 关 的 表 观 遗 传 学 研 究 主 要 来 自 动 物 实 验 遥 有 学 者 发 现 母 鼠 对 幼 仔 的 舔 舐 和 理 毛 渊 造 蚤 糟 噪 蚤 灶 早 葬 灶 凿 早 则 燥 燥 皂 蚤 灶 早 袁 蕴 郧 冤 及 弓 背 看 护 行 上 海 精 神 医 学 园 园 年 第 卷 第 缘 期 窑 缘 苑 窑 窑 专 家 论 坛 窑 抑 郁 症 与 表 观 遗 传 学 张 志 珺 摇 张 向 荣 摇 李 摇 磊 摇 摇 表 观 遗 传 学 的 概 念 由 宰 葬 凿 凿 蚤 灶 早 贼 燥 灶 在 怨 猿 怨 年 提 出 袁 目 前 认 为 它 主 要 研 究 不 涉 及 阅 晕 粤 序 列 突 变 的 可 咱 暂 逆 性 尧 可 遗

Více

Untitled

Untitled 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ), 结 合 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下

Více

控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 二 内 部 控 制 评 价 结 论 根 据 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 不 存 在 财 务 报 告

控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 二 内 部 控 制 评 价 结 论 根 据 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 不 存 在 财 务 报 告 宏 发 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 宏 发 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ), 结 合 本 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 内 部

Více

评 估 内 容 与 内 涵 评 估 方 式 评 2.2 管 理 制 度 (10 ) 2.2.2 重 点 制 度 落 实 情 况 4 院 级 和 职 能 部 门 有 明 确 的 会 议 制 度 培 训 制 度 质 量 评 价 制 度 师 资 培 训 制 度 评 价 体 系 等, 并 有 实 施 办 法

评 估 内 容 与 内 涵 评 估 方 式 评 2.2 管 理 制 度 (10 ) 2.2.2 重 点 制 度 落 实 情 况 4 院 级 和 职 能 部 门 有 明 确 的 会 议 制 度 培 训 制 度 质 量 评 价 制 度 师 资 培 训 制 度 评 价 体 系 等, 并 有 实 施 办 法 附 件 住 院 医 师 规 范 化 培 训 评 估 ( 用 于 培 训 基 地 ) 一 级 一 基 本 条 件 (10 ) 1.1 医 院 情 况 (1 ) 1.2 图 书 馆 及 信 息 检 索 系 统 ( ) 1. 模 拟 训 练 (4 ) 1.1.1 医 院 等 级 专 业 设 置 和 床 位 数 1.2.1 面 向 培 训 对 象 开 放 情 况 1..1 面 向 培 训 对 象 开 放 2

Více

评 标 准 扣.4 全 科 医 学 科.4. 建 立 全 科 医 学 科 作 为 培 训 基 地 的 综 合 医 院 独 立 设 置 全 科 医 学 科, 牵 头 承 担 全 科 住 培, 与 相 关 临 床 轮 转 科 室 密 切 协 同, 指 导 帮 助 基 层 实 践 基 地 加 强 带 教

评 标 准 扣.4 全 科 医 学 科.4. 建 立 全 科 医 学 科 作 为 培 训 基 地 的 综 合 医 院 独 立 设 置 全 科 医 学 科, 牵 头 承 担 全 科 住 培, 与 相 关 临 床 轮 转 科 室 密 切 协 同, 指 导 帮 助 基 层 实 践 基 地 加 强 带 教 附 件 : 培 训 基 地 ( 医 院 ) 名 称 : 06 年 住 院 医 师 规 范 化 培 训 评 估 指 标 培 训 基 地 省 ( 区 市 ): 一 级 指 标 评 标 准 扣. 医 院 情 况.. 医 院 科 室 设 置 医 院 等 级 科 室 设 置 床 位 数 等 符 合 培 训 基 地 认 定 标 准 有 关 要 求, 其 中 : 综 合 医 院 临 床 科 室 至 少 设 有 急

Více

恩 典 1 * 2 3 4 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生 ; 倾 听 他 们 的 快 乐 或 烦 恼 预 备 活 动 <10 分 钟 A. 顺 境 或 逆 境 B. 平 衡 书 本 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 课 堂 教 学 概

恩 典 1 * 2 3 4 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生 ; 倾 听 他 们 的 快 乐 或 烦 恼 预 备 活 动 <10 分 钟 A. 顺 境 或 逆 境 B. 平 衡 书 本 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 课 堂 教 学 概 第 十 一 课 约 瑟 在 监 牢 恩 典 上 帝 认 识 并 眷 顾 我 们 参 考 资 料 创 世 记 39:1-6,17-23;40:1-23; 先 祖 与 先 知 第 192-193 页 存 心 节 是 别 的 受 造 之 物, 都 不 能 叫 我 们 与 上 帝 的 爱 隔 绝 ( 罗 马 书 8:39) 教 学 目 标 学 生 可 以 晓 得 : 虽 然 有 时 会 发 生 不 幸 的

Více

目 录

目   录 相 关 财 经 制 度 解 读 浙 江 中 医 药 大 学 纪 委 办 公 室 监 察 处 审 计 处 编 二 一 五 年 十 二 月 前 言 为 加 强 有 关 财 经 制 度 的 宣 传, 提 高 广 大 干 部 和 教 职 员 工 对 相 关 工 作 的 知 晓 度, 切 实 提 高 制 度 执 行 力, 增 强 工 作 规 范 性 和 促 进 学 校 依 法 依 规 治 校, 学 校 纪

Více

团 契 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生, 聆 听 他 们 分 享 本 周 开 心 或 烦 恼 的 事 -- 无 1 2 3 4 预 备 活 动 <10 分 钟 A 味 觉 检 测 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟

团 契 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生, 聆 听 他 们 分 享 本 周 开 心 或 烦 恼 的 事 -- 无 1 2 3 4 预 备 活 动 <10 分 钟 A 味 觉 检 测 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 第 二 课 约 西 亚 行 善 经 文 王 下 22 章 代 下 34 章 参 考 资 料 先 知 与 君 王 第 32 章 存 心 节 约 西 亚 他 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 代 下 34:1,2 教 学 目 标 孩 子 们 可 以 知 道 : 别 人 会 因 我 们 对 上 帝 的 信 心 而 受 到 影 响 感 受 : 愿 意 行 上 帝 眼 中 看 为 对 的 事 回 应

Více

服 侍 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 预 备 活 动 赞 美 祈 祷 圣 经 课 程 <10 分 钟 <10 分 钟 <20 分 钟 在 门 口 欢 迎 学 生, 听 他 们 分 享 开 心 或 不 如 意 的 事 A 时 间 表 B 偶 像

服 侍 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 预 备 活 动 赞 美 祈 祷 圣 经 课 程 <10 分 钟 <10 分 钟 <20 分 钟 在 门 口 欢 迎 学 生, 听 他 们 分 享 开 心 或 不 如 意 的 事 A 时 间 表 B 偶 像 第 四 课 撒 母 耳 的 服 侍 撒 母 耳 的 服 侍 服 侍 服 侍 意 味 着 帮 助 他 人 参 考 资 料 撒 上 7; 先 祖 与 先 知 第 589-591 页 存 心 节 撒 母 耳 平 生 作 以 色 列 的 士 师 ( 撒 上 7:15) 教 学 目 标 学 生 可 以 知 道 : 上 帝 希 望 孩 子 们 能 一 生 侍 奉 祂 感 受 : 渴 望 长 大 后 也 能 成

Více

目 录 要 闻... 1 王 国 强 在 全 国 深 化 医 改 中 医 药 工 作 会 议 上 的 讲 话... 1 动 态... 7 1 国 家 中 医 药 管 理 局 启 动 十 二 五 医 改 中 医 药 作 用 发 挥 情 况 专 项 评 估... 7 2 国 家 中 医 药 管 理 局 组 织 开 展 十 三 五 医 改 规 划 编 制 中 医 药 相 关 政 策 研 究... 7 政

Více

团 契 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生, 听 他 们 分 享 开 心 或 不 如 意 的 事 A. 种 子 发 芽 无 使 用 上 星 期 的 物 品 1 预 备 活 动 <10 分 钟 B. 种 子 C. 生 长

团 契 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生, 听 他 们 分 享 开 心 或 不 如 意 的 事 A. 种 子 发 芽 无 使 用 上 星 期 的 物 品 1 预 备 活 动 <10 分 钟 B. 种 子 C. 生 长 第 九 课 长 成 大 树 长 成 大 树 恩 典 上 帝 将 祂 的 爱 赐 给 我 们 参 考 资 料 太 13:31-32; 天 路 第 52-56 页 存 心 节 在 耶 稣 基 督 的 恩 典 上 有 长 进 ( 彼 后 3:18) 教 学 目 标 学 生 可 以 知 道 : 我 们 的 生 命 就 像 植 物 一 样 不 断 的 在 上 帝 的 爱 中 成 长 感 受 : 渴 望 在 上

Více

恩 典 课 堂 教 学 概 览 1 * 2 3 4 欢 迎 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 在 门 口 欢 迎 孩 子 们, 聆 听 他 们 开 心 或 烦 恼 的 事 情 预 备 活 动 <10 分 钟 A. 婴 孩 时 间 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 B. 耶 稣

恩 典 课 堂 教 学 概 览 1 * 2 3 4 欢 迎 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 在 门 口 欢 迎 孩 子 们, 聆 听 他 们 开 心 或 烦 恼 的 事 情 预 备 活 动 <10 分 钟 A. 婴 孩 时 间 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 B. 耶 稣 第 五 课 让 他 们 来! 恩 典 上 帝 使 我 们 成 为 祂 家 里 的 一 分 子 参 考 资 料 路 加 福 音 18:15-17; 历 代 愿 望 第 511-517 页 存 心 节 让 小 孩 子 到 我 这 里 来 路 加 福 音 18:16 教 学 目 标 学 生 可 以 : 晓 得 : 小 孩 子 是 耶 稣 家 里 的 重 要 成 员 感 受 : 他 们 属 于 耶 稣 的

Více

第一章 前言

第一章 前言 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1 2 3 110 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 111 1 2 3 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 () () 124 125 126

Více

来 正 式 组 织 关 系 转 出 后 未 收 到 组 织 关 系 介 绍 信 回 执 的 党 员 排 查 的 主 要 任 务 是, 核 查 党 员 身 份 信 息, 摸 清 流 动 党 员 底 数, 理 顺 党 员 组 织 关 系, 健 全 完 善 党 员 档 案, 对 与 党 组 织 失 去 联

来 正 式 组 织 关 系 转 出 后 未 收 到 组 织 关 系 介 绍 信 回 执 的 党 员 排 查 的 主 要 任 务 是, 核 查 党 员 身 份 信 息, 摸 清 流 动 党 员 底 数, 理 顺 党 员 组 织 关 系, 健 全 完 善 党 员 档 案, 对 与 党 组 织 失 去 联 中 共 宁 波 市 鄞 州 区 教 育 局 委 员 会 文 件 甬 鄞 教 党 2016 11 号 中 共 宁 波 市 鄞 州 区 教 育 局 委 员 会 关 于 开 展 党 员 组 织 关 系 集 中 排 查 的 通 知 各 区 属 学 校 ( 单 位 ) 党 组 织, 局 机 关 党 总 支 : 为 贯 彻 落 实 全 面 从 严 治 党 要 求, 严 格 党 员 日 常 教 育 管 理 监 督,

Více

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7>

<4D F736F F D B0EAA5C1A470BEC7A4CEB0EAA5C1A4A4BEC7B8C9B1CFB1D0BEC7B9EAAC49A4E8AED7> 國 民 小 學 及 國 民 中 學 補 救 教 學 實 施 方 案 中 華 民 國 100 年 10 月 27 日 臺 國 ( 二 ) 字 第 1000193000 號 函 中 華 民 國 103 年 1 月 24 日 臺 教 國 署 國 字 第 1030004427 號 函 壹 方 案 緣 起 教 育 是 國 家 經 濟 社 會 發 展 的 重 要 投 資, 落 實 教 育 機 會 均 等 的 理

Více

生命科学学院2015-2016学年度学风建设实施方案

生命科学学院2015-2016学年度学风建设实施方案 生 命 科 学 学 院 2016-2017 学 年 度 学 风 建 设 实 施 方 案 学 风 是 学 校 治 学 精 神 治 学 态 度 和 治 学 原 则 的 综 合 体 现, 是 形 成 良 好 院 风 校 风 的 基 础 和 前 提, 是 培 养 高 素 质 人 才 的 关 键 学 风 的 好 坏 直 接 影 响 到 教 学 改 革 的 步 伐 和 教 学 质 量 的 提 高, 影 响 到

Více

------------------------------- 6 --------------------22 ------------------------------23 ---------------------------------- 24 1. ----------------------------------25 2. --------------------26 -------------------------------

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CFEEC4BFB5B3C8BACDC5B9A4D7F7B2DFBBAED6B8B5BCCAD6B2E15F315F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CFEEC4BFB5B3C8BACDC5B9A4D7F7B2DFBBAED6B8B5BCCAD6B2E15F315F2E646F63> 目 录 党 支 部 概 述 一 党 支 部 的 性 质 01 二 党 支 部 的 作 用 01 三 党 支 部 的 基 本 任 务 01 四 党 支 部 的 组 织 形 式 02 1. 党 员 大 会 02 2. 党 支 部 委 员 会 02 3. 党 小 组 03 五 相 关 制 度 03 党 支 部 书 记 一 党 支 部 书 记 的 产 生 04 二 党 支 部 书 记 的 地 位 04 三

Více

标题

标题 1. 眼 底 炎 症 辨 证 论 治 规 律 的 探 讨 湖 南 中 医 学 院 附 二 院 眼 科 一 眼 底 病 变 的 三 个 显 著 特 点 深 精 杂 深 指 它 的 位 置 眼 底 病 变 往 往 外 观 端 好, 中 医 统 称 为 内 障, 从 内 而 蔽, 外 不 见 证 精 指 它 的 组 织 结 构 眼 底 构 造 最 精 细, 有 富 于 血 管 的 脉 络 膜, 有 感 光

Více

Microsoft Word - 附件.doc

Microsoft Word - 附件.doc 附 件 : 紫 光 古 汉 000590- 置 出 1.72 亿 元 应 收 帐 款 明 细 清 单 客 户 金 额 湖 南 清 华 紫 光 古 汉 药 业 有 限 公 司 16,099,600.00 湖 南 清 华 紫 光 古 汉 药 业 有 限 公 司 14,339,504.00 广 东 省 揭 东 县 新 特 药 公 司 4,610,491.11 衡 阳 市 康 馨 医 药 有 限 责 任 公

Více

第 一 部 分 投 标 邀 请 一. 项 目 名 称 : 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 二. 项 目 内 容 : 北 京 大 学 附 属 中 学 采 购 中 心 现 就 学 校 副 食 品 商 店 的 供 货 协 议 商 进 行 招 标, 中

第 一 部 分 投 标 邀 请 一. 项 目 名 称 : 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 二. 项 目 内 容 : 北 京 大 学 附 属 中 学 采 购 中 心 现 就 学 校 副 食 品 商 店 的 供 货 协 议 商 进 行 招 标, 中 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 招 标 文 件 招 标 人 : 北 京 大 学 附 属 中 学 二 〇 一 五 年 十 一 月 第 一 部 分 投 标 邀 请 一. 项 目 名 称 : 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 二. 项 目 内 容 : 北 京 大 学 附 属 中 学 采 购 中 心

Více

我 可 以 向 你 们 保 证 以 下 的 内 容 100% 真 实, 请 您 一 定 耐 心 看 完 从 医 15 年 来, 我 也 反 复 告 诉 病 人 这 些 事 实 但 是 没 有 人 愿 意 去 听, 更 没 有 人 愿 意 去 相 信 或 许, 我 们 的 同 胞 们 真 的 需 要

我 可 以 向 你 们 保 证 以 下 的 内 容 100% 真 实, 请 您 一 定 耐 心 看 完 从 医 15 年 来, 我 也 反 复 告 诉 病 人 这 些 事 实 但 是 没 有 人 愿 意 去 听, 更 没 有 人 愿 意 去 相 信 或 许, 我 们 的 同 胞 们 真 的 需 要 保 健 : 顶 尖 专 家 谈 癌 症 2014-03-22 权 健 3813 服 务 中 心 环 境 污 染 不 良 生 活 方 式 与 现 代 社 会 生 活 造 成 的 精 神 压 力 等 等 原 因, 使 得 我 国 癌 情 汹 涌, 人 们 也 日 益 变 得 谈 癌 色 变 最 新 数 据 显 示, 中 国 每 天 8550 人 成 为 癌 症 患 者 ; 中 国 癌 症 患 者 年 轻

Více

, 1944 ( ), 13,,,,, ;, 5, 18, 1985,,, 1989, 10,,, 19 11,, 1991,, 6, 1997 2, 6,, 8, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2,?, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :,,,,,,,,, : ( ), :,,,,, ( ) ( ),,,,,, ( ) ( ) : ( ),,,,,,

Více

Microsoft Word - 愛吐沙的蛤蜊

Microsoft Word - 愛吐沙的蛤蜊 編 號 :A311 組 別 : 國 小 組 科 別 : 自 然 科 類 別 : 生 物 作 品 名 稱 : 愛 吐 沙 的 蛤 蠣 作 者 : 黃 柏 慎 黃 映 慈 易 秋 蓉 指 導 老 師 : 賴 敏 婉 李 愛 雯 作 者 學 校 : 桃 園 縣 平 鎮 市 忠 貞 國 民 小 學 桃 園 縣 平 鎮 市 第 46 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 自 然

Více

i 1 1 1 2 5 7 10 15 19 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 32

i 1 1 1 2 5 7 10 15 19 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 32 紀 念 藥 師 佛 聖 誕 美 之 食 素 金 剛 乘 弟 子 集 資 捐 印 二 冊 佛 曆 三 三 七 年 歲 次 庚 寅 八 月 廿 五 日 i 1 1 1 2 5 7 10 15 19 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 32 34 36 38 40 41 41 42 44 46 48 49 50 51 51 52 53 54 54 56 58 58 60 60 62

Více

科展作品說明書--情定水果 香邀你我

科展作品說明書--情定水果 香邀你我 中 華 民 國 第 四 十 四 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 小 組 生 活 與 應 用 科 學 科 080802 臺 北 縣 三 重 市 興 穀 國 民 小 學 指 導 老 師 姓 名 黃 小 紋 黃 書 卿 作 者 姓 名 邵 雅 慈 蔡 旻 真 許 瀚 心 王 澤 雄 黃 一 崧 中 華 民 國 第 四 十 四 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明

Více

2830 281264-1 - 1-2 3-4 - 5-6 7-8 - 9 10-11 12 17 - - 17 27 28 29 29 29 30 31 37 37 40 37 40-2 - 37 41 56-57 58-59 - 60 62-63 66-67 69-70 71-71 - 72 77 - - 3 - 2300 875 (90) ( ) 100104 (76) ( ) 13609-4

Více

2

2 2 3 02 03 04 1 劳 动 者 画 像 性 别 与 年 龄 分 布 涉 诉 劳 动 者 中, 男 性 人 数 为 女 性 人 数 的 近 两 倍, 明 显 多 于 女 性 ; 男 性 劳 动 者 中 40-50 岁 年 龄 段 的 占 比 最 高, 女 性 劳 动 者 中 30-40 岁 年 龄 段 的 占 比 最 高 * 40% 36% 65% 23% 35% 15% 24% 13% 38%

Více

课 程 结 构 : 一 规 章 制 度 撰 写 二 劳 动 合 同 订 立 变 更 三 工 作 内 容 绩 效 管 理 四 违 纪 违 规 问 题 员 工 处 理 2

课 程 结 构 : 一 规 章 制 度 撰 写 二 劳 动 合 同 订 立 变 更 三 工 作 内 容 绩 效 管 理 四 违 纪 违 规 问 题 员 工 处 理 2 HR 如 何 精 准 预 防 用 工 风 险 和 化 解 劳 动 争 议 主 讲 : 钟 永 棣 2013 年 5 月 12 日 浙 江 杭 州 1 课 程 结 构 : 一 规 章 制 度 撰 写 二 劳 动 合 同 订 立 变 更 三 工 作 内 容 绩 效 管 理 四 违 纪 违 规 问 题 员 工 处 理 2 新 劳 动 法 下, 人 力 资 源 管 理 之 道 与 术 1 打 造 和 谐 高

Více

银 瑞 鸿 注 册 电 气 工 程 ( 供 配 电 ) DG135100473 电 蒋 朝 志 一 级 注 册 结 构 工 程 S105101867 结 构 陈 志 强 一 级 注 册 结 构 工 程 S005100967 结 构 吴 莉 萍 一 级 注 册 建 筑 085100965 建 筑 陈

银 瑞 鸿 注 册 电 气 工 程 ( 供 配 电 ) DG135100473 电 蒋 朝 志 一 级 注 册 结 构 工 程 S105101867 结 构 陈 志 强 一 级 注 册 结 构 工 程 S005100967 结 构 吴 莉 萍 一 级 注 册 建 筑 085100965 建 筑 陈 成 都 新 机 场 中 标 候 选 公 示 项 目 及 标 段 名 称 成 都 新 机 场 供 冷 供 热 站 工 程 设 计 项 目 业 主 四 川 省 机 场 集 团 有 限 项 目 业 主 联 系 电 话 028-85205255 招 标 成 都 天 府 国 际 机 场 建 设 指 挥 部 招 标 联 系 电 话 028-85205255 招 标 代 理 机 构 四 川 精 正 建 设 管 理

Více

第二章

第二章 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 手 册 (2009 年 版 ) 目 录 第 一 章 总 则 1 编 制 内 部 控 制 手 册 目 的 依 据 1 2 内 部 控 制 手 册 的 适 用 范 围 1 3 内 部 控 制 基 本 原 则 1 4 内 部 控 制 的 基 本 要 求 2 5 内 部 控 制 组 织 机 构 4 6 内 部 控 制 手 册 的 更 新 与 监 督 4

Více

Microsoft Word - 三方协议书与接收函的相关说明学生版.doc

Microsoft Word - 三方协议书与接收函的相关说明学生版.doc 三 方 协 议 书 与 接 收 函 的 相 关 说 明 各 位 同 学, 毕 业 生 就 业 签 约 已 进 入 较 繁 忙 阶 段, 由 于 不 少 同 学 签 订 三 方 协 议 书 时 对 落 户 档 案 派 遣 等 常 规 手 续 都 不 甚 了 解, 漏 办 各 类 手 续 不 仅 影 响 自 身 工 作 效 率, 也 可 能 对 毕 业 派 遣 造 成 问 题 有 鉴 于 此, 大 学

Více

邻居啊 第二天 对门却悄无声息了 莫非昨夜的吵闹 仅是个幻觉 夜幕拉下时 寒风又吱溜溜地叫个不停 老婆 睡下后 我这只夜猫子 继续兴致勃勃地跟着福尔 摩斯去探案 白天的喧嚣退去了 周围格外安静 正 是读书的好时候 突然 响起了钟摆声 哒 哒 哒 节奏匀称 不疾不徐 声响却愈来愈大 格外突兀 了 原来

邻居啊 第二天 对门却悄无声息了 莫非昨夜的吵闹 仅是个幻觉 夜幕拉下时 寒风又吱溜溜地叫个不停 老婆 睡下后 我这只夜猫子 继续兴致勃勃地跟着福尔 摩斯去探案 白天的喧嚣退去了 周围格外安静 正 是读书的好时候 突然 响起了钟摆声 哒 哒 哒 节奏匀称 不疾不徐 声响却愈来愈大 格外突兀 了 原来 李 绍 武 过了元宵节 年味渐渐淡去 如同浓浓的香茶经过不断 冲泡 稀释 日子又寡淡稀松起来 已经立春了 而严寒还霸 气十足 迟迟不肯退场 回想起来 那天晚上还是有些不同寻常的 灰黄的日头 一落下 寒风便骤然而起 带着尖厉的哨音在夜空中横冲直 撞 撞得四下里哐哐哐乱响 这种情况下 竟然还有野猫发 情 在楼下声嘶力竭地哀嚎 让人心惊胆寒 我和老婆躺在 被窝里 看一部正热播的言情剧 俊男靓女们给爱情折磨成

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313231BAC520CAD7B6BCCAA6B7B6B4F3D1A732303135C4EAD7A8D2B5BCBCCAF5D6B0CEF1C6C0C6B8B9A4D7F7D2E2BCFB2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313231BAC520CAD7B6BCCAA6B7B6B4F3D1A732303135C4EAD7A8D2B5BCBCCAF5D6B0CEF1C6C0C6B8B9A4D7F7D2E2BCFB2E646F63> 首 都 师 大 校 发 2015 121 号 ( 经 2015 年 第 23 次 校 长 办 公 会 讨 论 通 过 ) 根 据 学 校 工 作 安 排, 定 于 2015 年 12 月 9 日 至 2016 年 1 月 13 日 布 置 开 展 本 年 度 专 业 技 术 职 务 评 议 聘 任 工 作 现 依 据 学 校 聘 任 制 度 改 革 的 相 关 文 件 精 神, 提 出 以 下 工

Více

其 他 方 面 也 可 以 采 用 同 样 的 方 式, 这 样 又 可 以 锻 炼 除 语 文 方 面 的 其 他 能 力 了 而 英 语 方 面, 我 认 为 配 合 英 语 专 业 举 办 英 语 演 讲 比 赛 就 很 不 错 这 样 开 展 一 系 列 的 创 新 活 动, 锻 炼 多 方

其 他 方 面 也 可 以 采 用 同 样 的 方 式, 这 样 又 可 以 锻 炼 除 语 文 方 面 的 其 他 能 力 了 而 英 语 方 面, 我 认 为 配 合 英 语 专 业 举 办 英 语 演 讲 比 赛 就 很 不 错 这 样 开 展 一 系 列 的 创 新 活 动, 锻 炼 多 方 2016 年 团 总 支 学 生 会 工 作 计 划 在 11-XX 年 度 里, 建 筑 与 艺 术 学 部 团 总 支 学 生 会 将 会 在 总 结 去 年 工 作 经 验 的 基 础 上, 进 一 步 贯 彻 的 优 良 传 统 坚 持 团 结 务 实 创 新 的 工 作 精 神, 紧 密 围 绕 学 生 会 自 我 教 育, 自 我 管 理, 自 我 服 务 的 方 针, 加 强 内 部

Více

第 六 条 办 法 第 五 条 ( 三 ) 协 会 考 评, 考 评 指 考 核 评 价 第 七 条 办 法 第 六 条 职 业 操 守 包 括 的 内 容 : 个 人 诚 信 不 做 假 账 不 偷 漏 税 不 贪 污 盗 窃 等 第 八 条 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 实 行 五 星

第 六 条 办 法 第 五 条 ( 三 ) 协 会 考 评, 考 评 指 考 核 评 价 第 七 条 办 法 第 六 条 职 业 操 守 包 括 的 内 容 : 个 人 诚 信 不 做 假 账 不 偷 漏 税 不 贪 污 盗 窃 等 第 八 条 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 实 行 五 星 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 办 法 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 根 据 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 办 法 ( 以 下 简 称 办 法 ), 制 定 本 细 则 第 二 条 办 法 第 一 条 根 据 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案 精 神, 指 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案 规 定 的 按 规 定 需 要

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A67EABD7A4BAB3A1B1B1A8EEA8EEABD7A6DBA6E6B5FBA6F4AD70B5652E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A67EABD7A4BAB3A1B1B1A8EEA8EEABD7A6DBA6E6B5FBA6F4AD70B5652E646F63> 國 立 臺 南 大 學 104 年 度 內 部 控 制 制 度 整 體 層 級 自 行 評 估 計 畫 一 辦 理 依 據 : 行 政 院 政 府 內 部 控 制 監 督 作 業 要 點 ( 以 下 簡 稱 作 業 要 點 ) 二 計 畫 目 的 : 本 校 為 落 實 自 我 監 督 機 制, 以 合 理 確 保 內 部 控 制 持 續 有 效 運 作, 由 相 關 單 位 依 職 責 分 工 評

Více

统计工作情况汇报

统计工作情况汇报 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 申 报 材 料 填 报 要 求 与 说 明 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 评 审 表 填 报 要 求 和 说 明 一 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 评 审 表 填 报 要 求 和 说 明 ( 一 ) 填 表 要 求 : 申 报 人 要 具 体 全 面 真 实 准 确 地 填 写 任 现 职 以 来 的 思 想 政 治 表 现 学 术 水 平

Více

他 随 身 带 有 二 三 十 张 古 方, 白 天 卖 药, 夜 晚 将 药 材 精 细 研 末, 按 方 配 制 对 于 病 人 服 药 后 反 应, 特 别 留 心 发 现 问 题, 就 近 向 老 医 生 老 药 贩 虚 心 求 教, 千 方 百 提 高 药 效 同 时 对 于 春 夏 秋

他 随 身 带 有 二 三 十 张 古 方, 白 天 卖 药, 夜 晚 将 药 材 精 细 研 末, 按 方 配 制 对 于 病 人 服 药 后 反 应, 特 别 留 心 发 现 问 题, 就 近 向 老 医 生 老 药 贩 虚 心 求 教, 千 方 百 提 高 药 效 同 时 对 于 春 夏 秋 绵 延 二 百 年 的 成 都 同 仁 堂 成 都 陈 同 仁 堂 是 古 老 的 中 成 药 铺, 清 代 乾 隆 年 间 开 设 在 成 都 湖 广 馆 街 口, 历 史 悠 久 专 业 丸 散, 兼 营 膏 丹 以 货 真 价 实, 言 不 二 价 而 闻 名 所 制 药 品 畅 销 本 市 和 川 西 北 农 村 山 区 及 云 南 贵 州 陕 西 甘 肃 等 省 并 远 至 新 疆 西 藏

Více

目 录 第 一 章 地 方 陪 同 导 游 人 员 服 务 程 序...1 第 一 节 地 方 陪 同 导 游 人 员 的 概 念 与 职 责...1 第 二 节 服 务 准 备...2 一 熟 悉 接 待 计 划...2 二 落 实 接 待 事 宜...5 三 物 质 和 知 识 的 准 备...

目 录 第 一 章 地 方 陪 同 导 游 人 员 服 务 程 序...1 第 一 节 地 方 陪 同 导 游 人 员 的 概 念 与 职 责...1 第 二 节 服 务 准 备...2 一 熟 悉 接 待 计 划...2 二 落 实 接 待 事 宜...5 三 物 质 和 知 识 的 准 备... 马 鞍 山 高 级 技 工 学 校 旅 游 服 务 与 管 理 专 业 模 拟 导 游 教 案 0 目 录 第 一 章 地 方 陪 同 导 游 人 员 服 务 程 序...1 第 一 节 地 方 陪 同 导 游 人 员 的 概 念 与 职 责...1 第 二 节 服 务 准 备...2 一 熟 悉 接 待 计 划...2 二 落 实 接 待 事 宜...5 三 物 质 和 知 识 的 准 备...6

Více

走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 是 我 们 先 人 用 生 命 之 血 打 造 的 家 园 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 浪 涛 承 载 过 千 百 万 只 我 们 先 人 驶 向 今 天 的 航 船 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 每 一 座 青 山 都 刻 满 了 我

走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 是 我 们 先 人 用 生 命 之 血 打 造 的 家 园 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 浪 涛 承 载 过 千 百 万 只 我 们 先 人 驶 向 今 天 的 航 船 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 每 一 座 青 山 都 刻 满 了 我 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 是 我 们 先 人 用 生 命 之 血 打 造 的 家 园 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 浪 涛 承 载 过 千 百 万 只 我 们 先 人 驶 向 今 天 的 航 船 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 每 一 座 青 山 都 刻 满 了 我 们 先 人 垦 殖 的 足 印 走 吧, 到 三 峡 去 : 看 峡 江 上 的 悬 棺, 看 藏

Více

6寸PDF生成工具

6寸PDF生成工具 第 一 章 皇 城 惊 变 战 争 与 和 平, 自 古 以 来 就 是 矛 盾 的 对 立 面, 却 又 是 密 不 可 分 的 两 个 整 体 长 久 的 和 平, 必 会 带 来 血 腥 残 酷 的 战 争, 混 乱 次 序 的 大 战 之 后 必 会 迎 来 一 段 歌 舞 升 平 的 和 平 年 代 卡 米 拉 大 陆 按 着 不 可 抗 拒 的 自 然 规 律 旋 转 着, 和 平 与

Více

Microsoft Word - 送報伕2.doc

Microsoft Word - 送報伕2.doc 送 報 伕 楊 逵 胡 風 譯 呵, 這 可 好 了! 我 想 我 感 到 了 像 背 著 很 重 很 重 的 東 西, 快 要 被 壓 扁 了 的 時 候, 終 於 卸 了 下 來 似 的 那 種 輕 快 因 為, 我 來 到 東 京 以 後, 一 混 就 快 一 個 月 了, 在 這 將 近 一 個 月 的 中 間, 我 每 天 由 絕 早 到 深 夜, 到 東 京 市 底 一 個 一 個 職

Více

Microsoft Word - N011 斷翅天使

Microsoft Word - N011 斷翅天使 斷 翅 天 使 天 色 未 央, 冷 冽 寒 風 放 肆 在 無 人 煙 的 街 道 橫 行 亂 竄, 接 近 凌 晨 時 候 的 公 路 上 還 不 見 任 何 轎 車 的 蹤 影 靜 謐 的 空 氣, 被 急 促 的 足 聲 打 破 ; 在 沒 有 其 它 雜 音 的 清 晨, 噠 噠 的 腳 步 聲 顯 得 特 別 響 亮 一 個 小 身 影 疾 步 掠 過 路 燈 下 的 光 芒, 來 到

Více

中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆

中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆 中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆 攻 读 博 士 学 位 研 究 生 培 养 方 案 为 保 证 中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆 ( 以 下 简 称 国 科 图 ) 博 士 研 究 生 的 培 养 质 量, 进 一 步 优 化 和 规 范 国 科 图 博 士 研 究 生 的 培 养 工 作 根 据 教 育 部 颁 发 的 关 于 修 订 研 究 生 培 养 方 案 的

Více

申论写作套路万能模板

申论写作套路万能模板 申 论 就 是 针 对 特 定 事 实, 用 论 据 进 行 论 证, 申 述, 把 事 情 说 清 楚, 讲 明 白 公 务 员 考 试 申 论 就 是 针 对 当 前 存 在 的 社 会 热 点 和 难 点 问 题, 进 行 分 析 论 证, 提 出 对 策 申 论 的 本 质 : 公 务 员 的 思 维 方 式 那 么 如 何 写 好 申 论 作 文? 申 论 文 章 写 作 高 分 技 巧

Více

申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理 依 据 4 ( 六 ) 办 理 条 件 5 ( 七 )

申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理 依 据 4 ( 六 ) 办 理 条 件 5 ( 七 ) 行 政 许 可 3716000101503 申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 滨 州 市 司 法 局 发 布 2015-09-01 1 申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理

Více

( 地 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 哈 密 地 伊 吾 792268282 新 疆 广 汇 新 能 源 有 限 公 司 玛 纳 斯 663633976 玛 纳 斯 祥 云 化 纤 有 限 公 司 玛 纳 斯 74866269611 玛 纳 斯 澳 洋 科 技 有 限 责

( 地 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 哈 密 地 伊 吾 792268282 新 疆 广 汇 新 能 源 有 限 公 司 玛 纳 斯 663633976 玛 纳 斯 祥 云 化 纤 有 限 公 司 玛 纳 斯 74866269611 玛 纳 斯 澳 洋 科 技 有 限 责 附 件 2016 年 国 家 重 点 监 控 企 业 名 单 一 废 水 国 家 重 点 监 控 企 业 名 单 ( 共 2660 家 ) 新 疆 维 吾 尔 自 治 (65 家 ) ( 地 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 乌 鲁 木 齐 新 792287504 新 疆 帕 戈 郎 清 真 食 品 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 头 屯 河 72237822 新 疆 乌 苏

Více

图 文 聚 焦 国 培 计 划 (2013) 甘 肃 省 农 村 小 学 音 乐 骨 干 教 师 短 期 集 中 培 训 9 月 4 日 开 班 了, 学 员 老 师 们 从 甘 肃 省 各 个 县 市 州 汇 聚 湖 南 一 师, 开 始 了 为 期 14 天 的 培 训 学 习 : 鲜 明 的

图 文 聚 焦 国 培 计 划 (2013) 甘 肃 省 农 村 小 学 音 乐 骨 干 教 师 短 期 集 中 培 训 9 月 4 日 开 班 了, 学 员 老 师 们 从 甘 肃 省 各 个 县 市 州 汇 聚 湖 南 一 师, 开 始 了 为 期 14 天 的 培 训 学 习 : 鲜 明 的 . 国 培 简 报 国 培 计 划 (2013) 中 西 部 项 目 甘 肃 省 小 学 音 乐 短 期 集 中 培 训 班 二 〇 一 三 年 第 一 期 总 第 三 十 期 本 期 内 容 图 文 聚 焦 (1) 学 员 发 言 音 乐 学 员 代 表 在 国 培 开 班 典 礼 上 的 讲 话 (1) 课 堂 掠 影 (3) 教 师 心 语 (5) 国 培 掠 影 (12) 教 学 交 流 (14)

Více

申請機構基本資料

申請機構基本資料 第 1 頁, 共 17 頁 有 機 農 糧 產 品 驗 證 申 請 書 驗 證 基 準 : 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 驗 證 基 準 第 一 部 份 及 第 三 部 份 驗 證 類 別 : 農 糧 產 品 農 糧 產 品 驗 證 類 型 : 初 次 申 請 重 新 申 請 驗 證 增 項 評 鑑 重 新 評 鑑 農 糧 產 品 經 營 業 者 名 稱 : 填 寫 日 期 :

Více

申請機構基本資料

申請機構基本資料 第 1 頁, 共 17 頁 有 機 農 糧 產 品 驗 證 申 請 書 驗 證 基 準 : 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 驗 證 基 準 第 一 部 分 第 二 部 分 及 第 三 部 分 驗 證 類 型 : 初 次 申 請 增 項 評 鑑 重 新 評 鑑 重 新 申 請 驗 證 驗 證 變 更 驗 證 類 別 : 農 糧 產 品 農 糧 產 品 農 糧 產 品 經 營 業 者

Více

环 境, 我 在 巩 固 在 校 期 间 所 学 习 的 理 论 知 识 的 同 时, 不 断 的 充 实 己, 利 用 业 余 时 间 主 动 学 习 专 业 知 识, 技 能, 把 理 论 联 系 到 工 作 实 践 中 作 为 一 名 工 作 生 活 中 的 党 员, 我 始 终 注 意 与

环 境, 我 在 巩 固 在 校 期 间 所 学 习 的 理 论 知 识 的 同 时, 不 断 的 充 实 己, 利 用 业 余 时 间 主 动 学 习 专 业 知 识, 技 能, 把 理 论 联 系 到 工 作 实 践 中 作 为 一 名 工 作 生 活 中 的 党 员, 我 始 终 注 意 与 个 人 入 党 转 正 申 请 书 多 篇 范 例 大 学 生 入 党 转 正 申 请 书 敬 爱 的 党 支 部 : 去 年 月 24 日 我 被 党 组 织 吸 收 为 中 国 共 产 党 预 备 党 员, 到 今 年 月 24 日 预 备 期 满, 为 了 便 于 党 组 织 对 我 的 考 察, 现 将 自 己 半 年 来 的 情 况 做 如 下 总 结 : 大 四 一 学 期 几 乎 没

Více

附件1

附件1 附 件 金 融 负 债 与 权 益 工 具 的 区 分 及 相 关 会 计 处 理 规 定 为 进 一 步 规 范 优 先 股 永 续 债 等 金 融 工 具 的 会 计 处 理, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 ( 以 下 简 称 金 融 工 具 确 认 和 计 量 准 则 ) 和 企 业 会 计 准 则 第

Více

~2~

~2~ 4...... 9.. 19 22 24 27 35 41-1 -~1~ 46 49 57 60 64 66 68 71. - 2 -~2~ - 3 -~3~ ( ) ( ) - 4 -~4~ - 5 -~5~ - 6 -~6~ ( ) ( ) ? - 7 -~7~ ( ) - 8 -~8~ 1942 1947 1624 70 300-9 -~9~ ! 2853 1962 1949 5 27 9 17

Více

untitled

untitled 1 010100010108 2 010100010118 3 010100010232 4 010100010513 5 010100010515 6 010100010623 7 010100020169 8 010100040001 9 010100040009 10 010100040053 11 010100040078 12 010100040103 13 010100040107 14

Více

附 件 : 湖 北 省 会 计 人 员 继 续 教 育 实 施 办 法 第 一 条 为 规 范 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作, 加 强 持 有 会 计 从 业 资 格 证 书 人 员 ( 以 下 简 称 会 计 人 员 ) 继 续 教 育 的 管 理, 推 进 全 省 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作 科 学 化 规 范 化 信 息 化, 培 养 造 就 高 素 质 的 会 计 队

Více

2016 28 2016 2013 50 2013 69 2016 2016 10 2016 1 2016 24 2016 1 2016 2016 7 1 2017 6 30 1 2016 2 2012 17 2016 2016 24 2016 1 2016 1 2016 1 2016 1 2016 2016 24 2016 24 2016 24 24 12 2016 CN 24 24 12 2016

Více