Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy Pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem ze dne 17. prosince 2008 oznámila Česká republika v souladu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES režim veřejného financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy v regionu Severovýchod. Toto oznámení bylo zaevidováno pod číslem státní podpory N 642/2008. (2) Komise si k navrhovanému opatření dne 12. ledna 2009 vyžádala dodatečné informace. České orgány předložily požadované informace dne 24. února POPIS OPATŘENÍ 2.1. Cíl (3) Hlavním cílem tohoto režimu je zlepšit infrastrukturu veřejné dopravy výstavbou alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy s důrazem na posílení ekologických a udržitelných forem dopravy (především městské hromadné dopravy) v regionu Severovýchod. (4) Režim je rovněž odůvodněn na základě snížení poptávky po veřejné dopravě ve prospěch individuální automobilové dopravy, které má nepříznivý dopad na životní prostředí. (5) V současné době existují v regionu Severovýchod pouze dvě plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG): a) plnicí stanice v Hradci Králové s kapacitou 40m 3 /hod; b) plnicí stanice v Liberci s kapacitou 350 m 3 /hod. JUDr. Karel SCHWARZENBERG Ministr zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Loretánské náměstí Praha 1 Česká republika Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique - Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: (0)

2 (6) Nedostatečná síť plnicích stanic v současnosti znemožňuje rozvoj využívání alternativního paliva v dopravě, a to jak ve veřejné hromadné dopravě, tak i v individuální automobilové dopravě. Cílem oznámeného režimu podpory je proto zajistit nápravu nedostatečného zásobování alternativním palivem, zejména v případě městské hromadné dopravy. (7) V rámci režimu bude podporována jak výstavba nových plnicích stanic na CNG, tak i modernizace stávajících plnicích stanic na CNG. Cíl projektů zahrnujících modernizaci plnicích stanic na CNG nespočívá jen v pouhém nahrazení původních technologických zařízení za nová ve stejném rozsahu i kvalitě, ale ve vyřešení otázky zastaralosti a nedostatečné kapacity původního vybavení, které již není schopno zajistit efektivní provoz těchto plnicích stanic Poskytovatel podpory (8) Podpora se poskytuje přímo z rozpočtu Regionální rady regionu Severovýchod Právní základ (9) Vnitrostátní právní rámec pro veřejné financování alternativních plnicích stanic zahrnuje: a) nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti (včetně přílohy); b) usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 560 o Strategii regionálního rozvoje České republiky; c) usnesení vlády České republiky ze dne 15. listopadu 2006 č k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech ; d) usnesení vlády České republiky ze dne 11. května 2005 č. 563 k Programu podpory alternativních paliv v dopravě zemní plyn; e) programový dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Severovýchod relevantní části; f) prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Severovýchod relevantní části Příjemci podpory (10) Příjemci podpory jsou soukromé podniky, obce či organizace založené obcemi. Specifickou podskupinou žadatelů jsou provozovatelé městské hromadné dopravy na území regionu Severovýchod činných v rámci závazku veřejné služby nebo smlouvy o veřejných službách. Infrastruktura bude otevřena všem potenciálním způsobilým uživatelům na základě rovných a nediskriminačních podmínek. (11) Výběr projektů bude proveden na základě transparentního řízení tak, aby byly vybrány projekty, které budou mít nejvýznamnější dopad, pokud jde o cíle režimu. Výběr podniků na výstavbu či modernizaci plnicích stanic na CNG

3 bude proveden prostřednictvím řízení o zadání veřejných zakázek, tj. prostřednictvím transparentního, otevřeného a nediskriminačního řízení. (12) Způsobilé jsou podniky všech velikostí. Odhadovaný počet příjemců podpory je Rozpočet režimu podpory (13) Celková výše rozpočtu navrhovaného režimu činí 3 miliony EUR Doba trvání režimu podpory (14) Doba trvání režimu podpory se předpokládá ode dne 1. ledna 2009 do 31. prosince Provádění režimu nesmí být zahájeno před jeho schválením Komisí Forma podpory (15) Příspěvek na výstavbu alternativních plnicích stanic bude poskytnut ve formě: a) přímé nevratné investiční dotace v případě soukromého podniku, obce či organizace založené obcí; b) roční kompenzace způsobilých odpisových nákladů plnicích stanic v případě provozovatelů dopravy činných v rámci závazku veřejné služby nebo smlouvy o veřejných službách Způsobilé náklady a intenzita podpory (16) Způsobilými náklady jsou celkové investiční náklady nezbytné pro výstavbu a modernizaci alternativních plnicích stanic. (17) Intenzita podpory je stanovena podle mapy regionální podpory pro daný region na období , tj. do výše 40 % celkových způsobilých nákladů. (18) Výše uvedenou intenzitu podpory lze překročit o 10 % v případě podpory střednímu podniku a o 20 % v případě podpory malému podniku. Pokud se týká definice malých a středních podniků, odkazují české orgány na definici MSP Společenství, jak je stanovena v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků Kumulace (19) Dotace nelze kumulovat se státní podporou získanou z jiných režimů Další podmínky udělení podpory (20) Příjemci podpory musí dodržet tyto podmínky: a) Infrastruktura musí být otevřena všem potenciálním způsobilým uživatelům na základě rovných a nediskriminačních podmínek milionů CZK (při směnném kurzu 25 CZK/EUR). Úř. věst. C 280, , rozhodnutí Komise č. 510/2006 Česká republika, strana 7. Úř. věst. L 124, , s. 36.

4 Uživateli stanic budou podniky poskytující služby veřejné dopravy v rámci závazku veřejné služby nebo smlouvy o veřejných službách v regionu Severovýchod. Za účelem účinného využití plnicích stanic, zejména v období počátečního rozvoje dopravy na CNG, však mohou mezi další uživatele patřit i provozovatelé veřejné linkové dopravy, vozidla veřejné správy, vozidla technické obsluhy a individuální či nákladní automobilová doprava. b) Výstavba či modernizace plnicích stanic na CNG musí mít dopad na rozvoj ekologické městské hromadné dopravy v regionu. c) Investiční náklady musí být omezeny na minimum nezbytné pro výstavbu či modernizaci plnicích stanic na CNG a infrastruktura musí mít perspektivní využití. Výběr podniků na výstavbu či modernizaci plnicích stanic na CNG musí být proveden prostřednictvím řízení o zadání veřejných zakázek, tj. prostřednictvím transparentního, otevřeného a nediskriminačního řízení. d) Příjemci dotace musí dodržovat právní předpisy České republiky a EU, pravidla Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a smlouvy o poskytnutí dotace. e) Dotace nemůže být poskytnuta žadatelům, kteří mají neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, včetně zdravotních pojišťoven a subjektů poskytujících finanční prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU. f) Použití dotace je účelově vázáno a parametry, lhůty a podmínky čerpání dotace jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace. g) Dotace nelze poskytnout subjektu, na který byl podán návrh na prohlášení konkursu nebo vyhlášení úpadku, likvidaci nebo zrušení/ zánik živnostenského oprávnění, který je předmětem sloučení nebo rozdělení nebo mu byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s projektem, na který je touto smlouvou poskytována dotace, a/nebo je vůči tomuto subjektu či jeho majetku navrhováno či vedeno řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí nebo navrhována či prováděna exekuce. h) Kontrola dodržování požadavků Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a sankce za jeho nedodržení se řídí standardním postupem podle vnitřních předpisů řídícího orgánu. Jednotlivá práva a povinnosti orgánu poskytujícího dotaci a příjemce dotace budou vymezeny ve smlouvě o poskytnutí dotace a v dokumentu poskytujícím rady žadatelům o dotace a příjemcům dotací. i) Příjemce dotace musí zajistit udržitelnost projektu, tj. uchovat infrastrukturu v nezměněném stavu po dobu nejméně pěti let. To znamená, že výsledek projektu musí zachovat původní účel a rozsah, které byly stanoveny při výběru projektu. S infrastrukturou musí příjemce dotace nakládat s péčí řádného hospodáře. j) Pokud se příjemce v době udržitelnosti projektu rozhodne udělit užívací právo k infrastruktuře třetí osobě, může tak učinit pouze na základě písemného souhlasu Regionální rady regionu Severovýchod. Tento souhlas Regionální rada udělí pouze, je-li v souladu s pravidly

5 Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a s právními předpisy České republiky a EU, včetně předpisů vztahujících se na státní podporu, a za předpokladu, že je nezbytný pro provedení nebo udržitelnost projektu. Regionální rada regionu Severovýchod tento souhlas udělí, pouze pokud bylo užívací právo přiznáno za tržní cenu a na základě transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení. k) Příjemce dotace musí zajistit, aby během doby udržitelnosti projektu nedošlo k takové podstatné změně výsledků projektu, která by ovlivnila povahu projektu nebo jeho prováděcí podmínky; podstatná změna je způsobena změnou formy vlastnictví infrastruktury nebo zastavením výrobní činnosti příjemce. Z tohoto důvodu může být plnicí stanice CNG během doby udržitelnosti projektu vlastněna pouze příjemcem dotace. 3. HODNOCENÍ 3.1. Existence podpory (21) Ustanovení čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES stanoví, že podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem Použitelnost čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES (22) Podle ustálené judikatury se pod pojmem podnik rozumí jakýkoliv subjekt zabývající se hospodářskou činností bez ohledu na právní postavení subjektu nebo způsob jeho financování 4. Hospodářskou činností se rozumí jakákoliv činnost spočívající v nabídce zboží a služeb na daném trhu 5. (23) Všichni příjemci podle výše uvedeného bodu 10 budou prodávat CNG všem potenciálním uživatelům podle výše uvedeného bodu 20 písm. a). Představují proto podniky ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES Hodnocení současného případu (24) Kritéria stanovená v čl. 87 odst. 1 jsou kumulativní. Aby se zjistilo, zda oznámené opatření představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy, musí být splněny všechny níže uvedené podmínky. Jmenovitě jde o to, že finanční podpora: a) je poskytována státem nebo z veřejných prostředků, b) zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, 4 5 Rozsudek Soudního dvora ve věci Höfner a Elser, C-41/90, Sb. rozh. 1991, s. I-1979, bod 21; rozsudek Soudního dvora ve věci Poucet a Pistre v. AGF a Cancava, C-160/91, Sb. rozh. 1993, s. I-637, bod 17; rozsudek Soudního dvora ve věci Komise v. Itálie, C-35/96, Sb. rozh. 1998, s. I-3851, odstavec 36. Rozsudek Soudního dvora ve věci Komise v. Itálie, C-118/85, bod 7; rozsudek Soudního dvora ve věci Itálie v. Komise, C-41/83, Sb. rozh. 1985, s. 873 a rozsudek Soudu ve věci Deutsche Bahn v. Komise, T-229/94, Sb. roz. 1997, s. II-1689.

6 c) narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž; d) ovlivňuje obchod mezi členskými státy. (25) Státní prostředky: Vzhledem k tomu, že oznámené opatření zahrnuje příspěvky poskytnuté příjemcům orgány regionu Severovýchod, zahrnuje použití veřejných prostředků. Finanční prostředky pocházejí částečně ze státního rozpočtu a částečně z EFRR, přičemž jsou přidělovány přes státní rozpočet. (26) Selektivní hospodářská výhoda: Veřejné financování je určeno provozovatelům alternativních plnicích stanic v regionu Severovýchod. Je proto selektivní povahy. Na základě tohoto režimu finanční podpory bude hrazena část nákladů na výstavbu či modernizaci alternativních plnicích stanic. Příjemci této finanční podpory proto budou schopni zlepšit svou celkovou finanční situaci a posílit své postavení na trhu. (27) Narušení hospodářské soutěže a dopad na obchod: Podle ustálené judikatury platí, že pokud podpora poskytovaná členským státem posiluje postavení určitého podniku ve srovnání s jinými podniky, které si konkurují na trhu v rámci Společenství, musí se mít za to, že posledně jmenované podniky jsou touto podporou ovlivněny 6. (28) Ve svých předcházejících rozhodnutích 7 Komise dospěla k závěru, že pokud jde o dané odvětví, účinná přímá hospodářská soutěž mezi alternativními plnicími stanicemi v dotyčném členském státě a podobnými stanicemi v jiných členských státech není významná. Nelze však zcela vyloučit, že dotace v rámci posuzovaného režimu podpory mohou narušit hospodářskou soutěž, a tím ovlivnit obchod mezi členskými státy. (29) Na základě výše uvedených skutečností Komise dospěla k závěru, že posuzované opatření představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES Slučitelnost podpory (30) V souladu s článkem 73 Smlouvy o ES jsou opatření podpory v oblasti dopravy považovány za slučitelné se Smlouvou, jestliže odpovídají potřebě koordinovat dopravu nebo představují náhradu za určitá plnění související s pojmem veřejné služby. (31) Podle ustálené judikatury 8 se členské státy již nemohou přímo opírat o článek 73 Smlouvy o ES v situacích, na něž se nevztahují sekundární právní předpisy Společenství. Pokud se tedy nepoužije nařízení č. 1191/69 9 [ ], uvádí nařízení (EHS) č. 1107/70 ze dne 4. června 1970 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách 10 podrobné okolnosti, za Rozsudek Soudního dvora ve věci Philip Morris v. Komise, 730/79, Sb. rozh. 1980, s. 2671, bod 11; rozsudek Soudního dvora ve věci Ferring, C-53/00 Sb. rozh. 2001, s. I-9067, bod 21; rozsudek Soudního dvora ve věci Itálie v. Komise, C-372/97, Sb. rozh. 2004, s. I-3679, bod 44. Rozhodnutí ze dne 5. července 2005, státní podpora č. N 135/2005 Program podpory infrastruktury, Úř. věst. C 295, 26. listopadu 2005, s. 8. Rozsudek Soudu ve věci Danske Busvognmænd ( Combus ), T-157/01, Sb. rozh. 2004, s. II- 917, bod 100. Úř. věst. L 156, Úř. věst. L 130,

7 nichž mohou orgány členských států udělit podporu podle článku 73 Smlouvy o ES. (32) Z výše uvedeného vyplývá, že se podmínky slučitelnosti podle článku 73 Smlouvy o ES považují za taxativně stanovené nařízením Rady č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách a nařízením Rady č. 1107/70 ze dne 4. června 1970 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách. (33) V daném případě se však nepoužije žádná z výjimek pro podporu určenou na potřeby koordinace vnitrozemské přepravy podle článku 3 nařízení č. 1107/70 ze dne 4. června 1970 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, kterou se provádí článek 73 Smlouvy. (34) Státní podpora na ochranu životního prostředí je slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES, pokud vede k činnostem ke zvýšení ochrany životního prostředí, aniž by došlo k negativnímu dopadu na podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu s veřejným zájmem. Pravidla, jež Komise použije při posouzení slučitelnosti environmentální podpory, jsou shrnuta v pokynech Společenství k ochraně životního prostředí (dále jen: pokyny pro životní prostředí ) 11. Před použitím čl. 87 odst. 3 písm. c) je proto třeba zjistit, zda stávající režim podpory je v první řadě určen ke zlepšení ochrany životního prostředí nebo k výstavbě infrastruktury veřejné dopravy. (35) Jak bylo uvedeno výše, hlavním cílem oznámeného režimu je zlepšit infrastrukturu veřejné dopravy výstavbou alternativních plnicích stanic. Komise předtím měla za to 12, že tento režim je v první řadě určen k usnadnění využívání ekologické veřejné dopravy namísto prostředků individuální dopravy. Toto opatření je navíc třeba vidět v obecnějších souvislostech iniciativy, která napomáhá rozšířit rozsah služeb veřejné dopravy poskytovaných občanům dojíždějícím do zaměstnání v tomto regionu. Ochrana životního prostředí vyplývající z provozování alternativních plnicích stanic je pouze doplňkovým efektem tohoto opatření. Pokyny pro životní prostředí se proto v daném případě nepoužijí. (36) Vzhledem k tomu, že není k dispozici specifičtější ustanovení, má Komise za to, že oznámený režim podpory lze posuzovat pouze přímo na základě čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES, jenž stanoví, že podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem, mohou být považovány za slučitelné se společným trhem. (37) Podpora tedy musí splňovat jasně vymezený cíl společného zájmu, musí být nezbytná, přiměřená tomuto cíli a nesmí ovlivnit podmínky obchodu v míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem Společenství Úř. věst. C 82, , s. 1. Rozhodnutí Komise ve věci státní podpory č. N371/2008.

8 Výstavba či modernizace a provoz zařízení splňují jasně vymezený cíl společného zájmu a podpora je nezbytná a přiměřená stanovenému cíli (38) Cílem oznámeného opatření je podporovat výstavbu alternativních plnicích stanic vytvořením nebo zlepšením související infrastruktury veřejné dopravy, a tím usnadnit používání ekologické veřejné dopravy namísto prostředků individuální dopravy v regionu Severovýchod. (39) V současnosti existují v regionu Severovýchod pouze dvě plnicí stanice na CNG. Nedostatečná síť alternativních plnicích stanic je v tomto regionu považována za významnou překážku používání ekologických vozidel veřejné dopravy. Navíc vzhledem k tomu, že neexistují ekologická vozidla veřejné dopravy, nejsou soukromé podniky motivovány investovat do zařízení alternativních plnicích stanic. (40) Dodavatelé alternativního paliva proto v současnosti nejsou schopni pokrýt možnou poptávku, zejména kvůli velmi omezenému počtu a územnímu rozložení plnicích stanic v regionu. Ačkoli v současné době již dopravci provozující veřejnou linkovou hromadnou dopravu osob v rámci závazku veřejné služby využívají také několik vozidel na CNG, nedostatečná síť alternativních plnicích stanic přesto brzdí další rozvoj využití tohoto alternativního paliva, zejména ve veřejné hromadné dopravě. (41) Tento přístup je v souladu se zelenou knihou Komise o městské dopravě nazvanou Na cestě k nové kultuře městské mobility 13, v níž se zdůrazňuje význam podpory energeticky účinné infrastruktury veřejné dopravy ze strany veřejných orgánů. Zelená kniha vyzdvihuje, že široké uvádění nových technologií na trh by bylo možno dále podpořit ekonomickými nástroji, jako jsou pobídky k nákupu a provozování ekologických a energeticky účinných vozidel veřejnými orgány 14. Dále zmiňuje veřejnou finanční podporu pro novou infrastrukturu určenou pro distribuci alternativních paliv jako způsob propagace provozování ekologických a energeticky účinných vozidel veřejnými orgány 15. (42) Komise se proto domnívá, že je ve společném zájmu podporovat investice do zdokonalování sítě infrastruktury veřejné dopravy výstavbou alternativních plnicích stanic, protože se tím přispívá ke zvýšenému používání ekologičtějších vozidel veřejné hromadné dopravy, a tím i ke snížení hluku a znečištění vzduchu. (43) Udržet podporu na nejnižší možné úrovni a zajistit, aby měla co nejvýznamnější dopad, pokud se týká cíle režimu podpory, je navíc výsledkem požadavku zadat dodávku infrastruktury prostřednictvím otevřeného, nediskriminačního a transparentního řízení. Zadávací řízení a realizace projektu budou pravidelně kontrolovány Regionální radou, a to nejen v průběhu realizace projektu, ale i v době udržitelnosti projektu, tj. po dobu pěti let od finančního ukončení projektu Zelená kniha Na cestě k nové kultuře městské mobility, KOM(2007) 551 v konečném znění ze dne 25. září Zelená kniha Na cestě k nové kultuře městské mobility, KOM(2007) 551 v konečném znění ze dne 25. září 2007, strana 9. Zelená kniha Na cestě k nové kultuře městské mobility, KOM(2007) 551 v konečném znění ze dne 25. září 2007, strana 10.

9 (44) V daném případě bude vyrovnání omezeno na způsobilé náklady podle výše uvedeného bodu 16. Tyto způsobilé náklady pokrývají výlučně investiční náklady na alternativní plnicí stanice. Podpora hradí pouze maximálně 40 % celkových způsobilých nákladů. Výše uvedenou intenzitu podpory lze překročit o 10 % v případě podpory střednímu podniku a o 20 % v případě podpory malému podniku. Komise považuje takovou intenzitu podpory za přijatelnou a upozorňuje, že tato intenzita podpory odpovídá stropům podpory schváleným Komisí pro dotyčný region. (45) Vzhledem k tomu, že počet projektů spolufinancovaných tímto režimem se odhaduje na 10 a celková výše rozpočtu navrhovaného režimu je omezená (činí 3 miliony EUR na období let ), má Komise za to, že opatření je přiměřené stanovenému cíli. (46) Jak je uvedeno výše v bodě 20, Komise se navíc domnívá, že příjemci režimu obdrží investiční dotace, pouze pokud bude infrastruktura přístupná všem potenciálním způsobilým uživatelům za rovných a nediskriminačních podmínek. (47) Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že podpora je nezbytná a přiměřená stanovenému cíli Rozvoj obchodu není dotčen v míře, která by byla v rozporu se zájmem Společenství (48) Komise bere na vědomí, že počet příjemců v rámci posuzovaného režimu podpory je omezený. Kromě toho je trh natolik malého rozsahu, že dopad na obchod nelze považovat za významný. Přestože region Severovýchod hraničí s Polskem a v malé míře i s Německem, má Komise za to, že narušení obchodu mezi členskými státy bude nevýznamné. (49) Vzhledem k odhadovanému nízkému počtu příjemců podpory a omezené výši navrhovaného rozpočtu by podpora neměla mít za následek narušení hospodářské soutěže, které by bylo v rozporu se společným zájmem. Skutečnost, že vozidla jsou poháněná alternativními palivy, navíc nevylučuje kombinaci s pohonem na klasické pohonné hmoty. (50) Komise proto usoudila, že rozvoj obchodu není dotčen v míře, která by byla v rozporu se zájmem Společenství. (51) Na základě výše uvedených skutečností Komise došla k závěru, že dotyčné opatření nepoškozuje společný zájem a že výše uvedená kritéria slučitelnosti byla v tomto případě splněna. (52) Vzhledem k výše uvedeným informacím Komise usoudila, že posuzovaný režim podpory je nezbytný pro sledování cíle Společenství a výhoda vyplývající z této podpory není nepřiměřená, pokud nemá nepříznivý dopad na hospodářskou soutěž a obchod v rámci Společenství. Komise proto dospěla k závěru, že podpora je v souladu s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES.

10 4. ROZHODNUTÍ (53) Komise dospěla k závěru, že podpora poskytovaná na základě stávajícího režimu podpory je slučitelná se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES, a rozhodla se proto nevznést námitky proti oznámenému opatření. (54) Komise připomíná orgánům České republiky, aby předložily výroční zprávy v souladu s požadavky nařízení č. 659/99 a nařízení č. 794/04 ve znění pozdějších předpisů. (55) Komise připomíná orgánům České republiky, že v souladu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES musí být všechny záměry na refinancování, prodloužení nebo změny tohoto režimu podpory oznámeny Komisi. Pokud tento dopis obsahuje důvěrné informace, které by neměly být zpřístupněny třetím stranám, uvědomte o tom Komisi do patnácti pracovních dnů od data jeho obdržení. Neobdrží-li Komise v této lhůtě odůvodněnou žádost, bude to považovat za Váš souhlas se zpřístupněním tohoto dopisu třetím stranám a se zveřejněním dopisu v plném a jazykově závazném znění na této internetové stránce: Žádost zašlete doporučeně nebo faxem na adresu Evropské komise, generálního ředitelství pro energetiku a dopravu: European Commission Directorate-General for Energy and Transport Directorate A - General Affairs B-1049 Brussels Fax No: Za Komisi Antonio TAJANI místopředseda Komise

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat

Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29-X-2007 K(2007)5350 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 401/2006 Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat Vážený pane ministře,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044. Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2008 K(2008) 8044 Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. N 675/2007 Ekologické zemědělství a biopotraviny Vážený pane, s potěšením Vám mohu oznámit, že se Komise

Více

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu

Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006)5176 Věc: Státní podpora N 27/2006 Česká republika Regionální režim podpory prodej pozemků v průmyslové zóně Solnice Kvasiny za zvýhodněnou cenu Vážený pane

Více

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji

EVROPSKÁ KOMISE. Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika Program podpory kultury ve Zlínském kraji EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.9.2012 C (2012) 5931 v konečném znění VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.33997 (2011/N) Česká republika

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 564/2005 Česká republika Podpora ke kompenzaci ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na Labi mezi Ústím

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 04.02.2014 C(2014) 451 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Veřejná podpora č. SA.37553 (2013/N) Česká republika Mapa regionální

Více

I. Postup. 2) Doplňující informace byly zaslány dopisem ze dne 14. září 2006.

I. Postup. 2) Doplňující informace byly zaslány dopisem ze dne 14. září 2006. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15-XI-2006 K(2006) 5574 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 366/2006 - Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury.

3) Cíl Cílem opatření je rozvoj sítě letecké dopravy v České republice zlepšením dopravní infrastruktury. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.1.2009 K(2008) 8905 v konečném znění Věc: Státní podpora N 307/2008 Česká republika Pořízení strojů a zařízení pro letiště Ostrava Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1) Dne

Více

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Úřední věstník C 198 Evropské unie Svazek 57 České vydání Informace a oznámení 27. června 2014 Obsah II Sdělení SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Evropská komise 2014/C 198/01 Sdělení

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006) 4905 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006) 4905 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.X.2006 K(2006) 4905 v konečném znění Věc: Státní podpora N 510/2006 Česká republika Mapa regionální podpory na období 2007 2013 Pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.12.2012 C(2012) 8777 final

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 19.12.2012 C(2012) 8777 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.01 C(01) 8777 final Věc: Státní podpora SA.33537 (01/N) Česká republika Přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů za účelem modernizace zařízení

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 14. prosince 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Č.j. VP/S 97/02-160 V Brně dne 30. září 2002

Č.j. VP/S 97/02-160 V Brně dne 30. září 2002 Č.j. VP/S 97/02-160 V Brně dne 30. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 12. 7. 2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 11. 7.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

Souhrn posouzení dopadů

Souhrn posouzení dopadů KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.3.2007 SEK(2007) 171 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE připojený k návrhu SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního

Více

Č.j. VP/S 57/03-160 V Brně dne 5. září 2003

Č.j. VP/S 57/03-160 V Brně dne 5. září 2003 Č.j. VP/S 57/03-160 V Brně dne 5. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8.4. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva životního prostředí ČR, ze

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008)

Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení režimu podpory Interoperabilita v železniční dopravě (ex N 469/2008) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.05.2013 C(2013) 2363 final VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ZNĚNÍ Tento dokument je poskytnut pouze pro informační účely. Věc: Státní podpora SA.35948 (2012/N) Česká republika Prodloužení

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.1.2008 KOM(2008) 7 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

26. června 2013. Fond soudržnosti WWW.OPD.CZ. Evropská unie Investice do vaší budoucnosti. Evropský fond pro regionální rozvoj

26. června 2013. Fond soudržnosti WWW.OPD.CZ. Evropská unie Investice do vaší budoucnosti. Evropský fond pro regionální rozvoj Podpora udržitelné dopravy (udržitelné mobility) z evropských fondů (Operační program Doprava 2014-2020) a z dalších finančních zdrojů Ministerstva dopravy ČR Evropská unie Investice do vaší budoucnosti

Více

Č.j. VP/S 42/03-160 V Brně dne 12. června 2003

Č.j. VP/S 42/03-160 V Brně dne 12. června 2003 Č.j. VP/S 42/03-160 V Brně dne 12. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 14. 3. 2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 11.

Více

Č.j. VP/S 134/03-160 V Brně dne 19. února 2004

Č.j. VP/S 134/03-160 V Brně dne 19. února 2004 Č.j. VP/S 134/03-160 V Brně dne 19. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 10.10.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 6.10.2003,

Více

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve čtvrtek 23. dubna 2009 ČÁST DVĚ P6_TA-PROV(2009)04-23 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 425.402 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2009)0275

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění

V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.09.2010 K(2010)6469 v konečném znění Věc: Státní podpora N 702/2009 Česká republika Podpora na rekonstrukci lanové dráhy na Sněžku Vážený pane ministře, 1. POSTUP (1) Dopisem

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění

V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2011 K(2011) 8953 v konečném znění Věc: Státní podpora / Česká republika Podpora č. SA. 32943 (2011/N) Opatření č. 221: První zalesnění zemědělské půdy Vážený pane ministře,

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

Č.j. VP/S 44/04-160 V Brně dne 16. dubna 2004

Č.j. VP/S 44/04-160 V Brně dne 16. dubna 2004 Č.j. VP/S 44/04-160 V Brně dne 16. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 8.3. 2004 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 5.3. 2004,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2011 KOM(2011) 895 v konečném znění 2011/0439 (COD)C7-0007/11 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění. Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.XII.2006 K (2006) 6685 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 497/2006 Česká republika Městský dům Přerov Pane ministře, 1. Postup (1) E-mailem ze dne 24. července 2006,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň CO SE DOZVÍTE 1. Přehlednou informaci o IROP 2. Téma IROP a doprava 3. Příspěvek IROP k čisté mobilitě ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

identifikace a kvantifikace regionálních disparit;

identifikace a kvantifikace regionálních disparit; EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.III.2006 K(2006)973 Věc: Státní podpora N 22/2006 Česká republika Výzkum pro řešení regionálních disparit Pane ministře, 1. POSTUP: Elektronickým oznámením ze dne 11. ledna

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003

Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003 Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30.10.2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 25.10.2002

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

Č.j.: VP/S 109/03-160 V Brně dne 21.dubna 2004

Č.j.: VP/S 109/03-160 V Brně dne 21.dubna 2004 Č.j.: VP/S 109/03-160 V Brně dne 21.dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25.8.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva financí ze dne 18.8.2003

Více

s vyznačením změn posledních dvou zákonů

s vyznačením změn posledních dvou zákonů Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Český Západ - Místní partnerství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 8 Podpora rozvoje drobného podnikání Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ

SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.3.2011 SEK(2011) 328 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU,

Více

Dotace na podporu agroturistiky

Dotace na podporu agroturistiky Dotace na podporu agroturistiky Dotační program zaměřený na podporu zemědělských podnikatelů v oblasti agroturistiky. Dotace jsou určeny např. na penziony, sportoviště, jízdárny a další turistické objekty.

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Č.j. VP/S 129/01-160 V Brně dne 31. ledna 2002

Č.j. VP/S 129/01-160 V Brně dne 31. ledna 2002 Č.j. VP/S 129/01-160 V Brně dne 31. ledna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.11. 2001 na základě žádosti města Slaný ze dne 9.11. 2001, č.j. 311/2000/B, o povolení

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2055(INI) 11. 5. 2010. o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2055(INI) 11. 5. 2010. o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 11. 5. 2010 2010/2055(INI) NÁVRH ZPRÁVY o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Kurt Lechner

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 4

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 4 SEZNAM PŘÍLOH Žadatel: doplnit název žadatele Název projektu: doplnit název projektu Číslo přílohy: Název přílohy: Poznámka: Počet listů: POVINNÉ PŘÍLOHY 1. Doklad o právní subjektivitě 2 2. Čestné prohlášení

Více

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou IČ: 75082721 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo zvláštního

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), 5. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 1. 31968 R 1017: Nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

136, str. 13-20 2 Čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 objasňuje, že výraz příjemce se používá s jiným významem u strukturálních fondů

136, str. 13-20 2 Čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 objasňuje, že výraz příjemce se používá s jiným významem u strukturálních fondů Ref. Ares(2012)934142 1. 8. 2012 ANALYTICKÁ TABULKA INFRASTRUKTURY č. 1 VŠEOBECNÁ ANALYTICKÁ TABULKA Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti: Tyto analytické dokumenty platí zejména pro projekty spolufinancované

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu

Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 13.I.2005 C(2005)108 Věc: Státní podpora č. N 300/2004 Česká republika Prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu Vážený

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí.

Generální sekretariát Vás žádá, abyste laskavě předali ministrovi zahraničních věcí přiložené rozhodnutí. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SG-Grefře(2014) D/ 12. 06. 20U 7973 STÁLÉ ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII Rue Caroly, 15 1050 BRUXELLES OZNÁMENI PODLE CLANKU 297 SFEU Věc: ROZHODNUTI KOMISE

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o.

V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315. Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.IX.2006 K(2006)4315 Věc: Státní podpora č. N 30/2006 - Česká republika Podpora ve prospěch společnosti BOHEMIA SEN s.r.o. Vážený pane ministře, 1. POSTUP 1. Dopisem ze

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

VÝZVU. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO PROJEKTU DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016 2018 v rámci OP PIK

VÝZVU. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO PROJEKTU DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST 2016 2018 v rámci OP PIK Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Řídícího orgánu OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 779 v konečném znění 2008/0221 (COD) C6-0411/08 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o označování pneumatik s ohledem na palivovou

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin >PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ

Více