MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR"

Transkript

1 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2244/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: VPP B Praha 14. září 2007 Počet listů: 22 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S Č R B VZDĚLÁVACÍ PROGRAM K PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PŘÍSLUŠNÍKŮ HZS ČR, KTEŘÍ NEJSOU ZAŘAZENI K VÝKONU SLUŽBY V JEDNOTCE PO A NA JEJICHŽ SLUŽEBNÍ MÍSTO NENÍ STANOVENA JINÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Platnost od 15. srpna 2007 Studium k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a splnění dalšího odborného požadavku ve smyslu 19 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

2 2 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu 3 2. Cíle vzdělávání 3 3. Kompetence absolventa Odborné profesní kompetence Pracovní kompetence Občanské a osobnostní kompetence 4 4. Časová dotace vzdělávacího programu 4 5. Podmínky pro zařazení 5 6. Ukončení vzdělávacího programu Závěrečná zkouška Doklad o ukončení 5 7. Materiální zajištění studujícího Ochranné pomůcky Vybavení pro účely 5 8. Učební osnovy vzdělávacího programu 6 a) Všeobecné základy 6 b) IZS a výkon služby jednotek PO 10 c) Prevence 15 d) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 17 e) Závěrečná zkouška 22

3 3 1. Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program Vstupní příprava příslušníků HZS ČR B (VPP B) je odbornou přípravou k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR, kteří nejsou zařazeni v jednotce PO a na jejichž služební místo není stanovena jiná odborná způsobilost. Služební zařazení těchto příslušníků je zpravidla v administrativě, ve výzkumu, vzdělávání a v ekonomických a logistických oblastech. Vzdělávací program může být organizován ve dvou týdenních soustředěních, přičemž časová prodleva mezi jednotlivými soustředěními může být maximálně 6 týdnů. 2. Cíle vzdělávání Hlavním cílem vzdělávacího programu je zopakovat, prohloubit a doplnit znalosti posluchačů v oblastech požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, předat posluchači nové informace o činnosti jednotek PO a výkonu služby, zapojení složek IZS a jejich spolupráci, a dále rozšířit základní informace z oblastí prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 3. Kompetence absolventa Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu funkce mimo oblasti IZS a výkonu služby, prevence a ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Kompetence, které jsou vzdělávacím programem podporovány nebo které získává absolvent vzdělávacího programu, se dělí do tří skupin: 3.1 Odborné profesní kompetence - zná vybraná ustanovení právních předpisů v oblasti PO ve vztahu k výkonu služby a jednotek PO, - je seznámen s organizací služeb v rámci činnosti HZS ČR, - zná principy a složky integrovaného záchranného systému a jeho fungování, - je seznámen s povinnostmi právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob na úseku požární ochrany, - je seznámen s principy ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

4 4 3.2 Pracovní kompetence - je schopen v rámci své funkce a svých kompetencí samostatně řešit problémové situace vzniklé při výkonu služby, - disponuje návyky nezbytnými pro udržování fyzické a zdravotní způsobilosti příslušníka HZS ČR. 3.3 Občanské a osobnostní kompetence - disponuje dobře rozvinutým právním vědomím, - je seznámen s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, - zná správní a územní členění České republiky, - je seznámen s obsahem základních pojmů z oblasti trestního práva, - je seznámen s právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany utajovaných informací, - je seznámen s postavením ČR v evropské bezpečnostní architektuře, - vyznačuje se vyrovnaností a stabilitou osobnosti, sociální kompetencí zejména s ohledem na vhodné chování v souladu se specifiky situací vyskytujících se ve službě, vystupuje v souladu s etickými principy povolání, - má smysl pro práci v týmu. Kompetence, získávané ve vzdělávacím programu, jsou dále detailně rozvedeny v osnovách vzdělávacího programu podle předmětů vzdělávacího programu. 4. Časová dotace vzdělávacího programu Předmět Počet hodin 1 - Všeobecné základy IZS a výkon služby jednotek PO Prevence Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Závěrečná zkouška 3 CELKEM 80 hodin (2 týdny) V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úprav obsahu učiva do 10 % jeho rozsahu.

5 5 5. Podmínky pro zařazení Podmínkou pro zařazení do vzdělávacího programu je absolvování kurzu Základní odborná příprava (A nebo B) nebo kurzu Vstupní příprava příslušníků HZS ČR. 6. Ukončení vzdělávacího programu 6.1 Závěrečná zkouška Ukončení vzdělávacího programu se provádí formou závěrečné zkoušky, která bude vykonána v termínu stanoveném ředitelem vzdělávacího zařízení a před zkušební komisí jmenovanou ředitelem vzdělávacího zařízení. Závěrečná zkouška proběhne v jednom dni a bude provedena formou písemného testu, který obsahuje 40 otázek s možností volby jedné správné odpovědi a časovým limitem 40 minut. Závěrečná zkouška je úspěšně vykonána, jestliže je posluchač hodnocen výrokem prospěl (počet nesprávných odpovědí v testu nepřesáhl 20 % zadaných otázek). 6.2 Doklad o ukončení Dokladem o ukončení vzdělávacího programu je prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti pro příslušníky HZS ČR, kteří nejsou zařazeni v jednotce PO a na jejichž služební místo není stanovena jiná odborná způsobilost. 7. Materiální zajištění studujícího Studující musí mít s sebou osobní doklady a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny. 7.1 Ochranné pomůcky - pracovní stejnokroj I. 7.2 Vybavení pro účely - studijní materiály budou studujícímu na dobu trvání vzdělávacího programu zapůjčeny ve vzdělávacím zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR. Případné další požadavky na vybavení studujícího upřesní vzdělávací zařízení MV-generálního ředitelství v povolání do kurzu.

6 6 8. Učební osnovy vzdělávacího programu 1 Všeobecné základy Počet vyučovacích hodin předmětu 25 Počet vyučovacích hodin bloku: Přírodní vědy Zdravotnická příprava Základy práva a organizace požární ochrany 15 Forma : přednáška, cvičení, praktické cvičení. Absolvent předmětu Všeobecné základy: je seznámen se základními informacemi o vzniku a šíření požáru a jeho hašení zná základní terminologii ve vztahu k mimořádným událostem je seznámen se základními právy a povinnostmi záchranáře zná pravidla poskytování první pomoci je seznámen se základními právními dokumenty, správním a územním členěním ČR zná organizaci a strukturu HZS ČR je seznámen se základními předpisy a interními akty řízení v HZS ČR zná zásady služební zdvořilosti, vystupování a nošení stejnokroje příslušníka HZS ČR.

7 7 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: Vstupní příprava příslušníků HZS ČR B (VPP B) Počet hodin: 80 Předmět : 1 - Všeobecné základy Počet hodin: 25 Blok: Přírodní vědy Počet hodin: 5 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Požár a jeho rozvoj - definice požáru - fáze požáru - základní parametry požáru (plocha, obvod a fronta požáru) - pásma u požárů (pásmo hoření, pásmo přípravy, pásmo zakouření) U T Podmínky ovlivňující šíření požáru - požární odolnost stavebních konstrukcí - stavební konstrukce v podmínkách požáru U T Teorie hašení, základní principy hašení - ochlazování - ředění - izolace - inhibice U T Základní pojmy v oblasti mimořádných událostí Mimořádná událost - definice - druhy mimořádných událostí Záchranné a likvidační práce - záchrana a záchranné práce - zdolávání požáru (lokalizace, likvidace) - evakuace osob - likvidační práce - obnova, asanace - osobní a věcná pomoc - ostatní pomoc - plánovaná pomoc na vyžádání Poznámky

8 8 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: Vstupní příprava příslušníků HZS ČR B (VPP B) Počet hodin: 80 Předmět : 1 - Všeobecné základy Počet hodin: 25 Blok: Zdravotnická příprava Počet hodin: 6 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Práva a povinnosti záchranáře U T/P Stanovení rozsahu poranění nebo poškození zdraví Druhy poranění, šok, transport (teorie a praxe k první pomoci) Zevní krvácení - druhy zevního krvácení - způsob zastavení krvácení Vnitřní krvácení - příznaky a projevy vnitřního krvácení Poranění - dělení poranění měkkých tkání - uzavřená poranění - otevřená poranění Šok - neodkladná péče o pacienta v šoku Úrazy obličeje, smyslových orgánů - poranění lebky a mozku - zajištění pacienta s poraněním páteře - zásady PNP při úrazech páteře - praktická cvičení Poranění kostí a kloubů - zásady ošetřování zlomenin Popálení a poleptání - klasifikace popálenin - popáleniny elektrickým proudem - popáleniny dýchacích cest a jejich ošetření Transport zraněných a nemocných - zvolení způsobu zvednutí - přenášení jedním zachráncem - přenášení dvěma zachránci - zvedání a přenášení při poranění páteře - nosítka a transportní pomůcky - improvizace transportních prostředků - polohování zraněných a nemocných - praktický nácvik zvedacích technik U T/P Kardiopulmonální resuscitace Poznámky

9 9 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: Vstupní příprava příslušníků HZS ČR B (VPP B) Počet hodin: 80 Předmět : 1 - Všeobecné základy Počet hodin: 25 Blok: Základy práva a organizace požární ochrany Počet hodin: 14 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Ústava ČR a Listina základních lidských práv a svobod Poznámky U T Správní a územní členění ČR U T Omezení práv při mimořádných událostech U T Trestní právo hmotné a trestní právo procesní U T Ochrana utajovaných informací a ochrana osobních údajů (seminář) U T Organizace, řízení a úkoly HZS ČR U T Jednotky požární ochrany - druhy jednotek požární ochrany - základní úkoly jednotek požární ochrany - odborná způsobilost a příprava - poskytování pomoci při zdolávání požárů - plošné pokrytí U T Integrovaný záchranný systém, předpisy, principy U T Předpisy a interní akty řízení (zákon o služebním poměru seminář) - stejnokrojový předpis, zásady nošení stejnokroje - zásady služební zdvořilosti

10 10 2 IZS a výkon služby jednotek PO Počet vyučovacích hodin předmětu 22 Počet vyučovacích hodin bloku: Zdolávání mimořádných událostí Technické prostředky a zařízení Spojení a komunikace 5 Forma : přednáška, cvičení na polygonu. Absolvent předmětu IZS a výkon služby jednotek PO: je seznámen s úrovněmi řízení v IZS je seznámen s důležitými pojmy a dokumentací v IZS je seznámen s činností a úkoly hasičů na místě zásahu a jejich oprávněními je seznámen s osobní výstrojí a výzbrojí je seznámen s organizací strojní, chemické, technické a spojové služby absolvuje ukázky výcviku na polygonu je seznámen s operačními a informačními středisky HZS ČR a IZS.

11 11 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: Vstupní příprava příslušníků HZS ČR B (VPP B) Počet hodin: 80 Předmět : 2 - IZS a výkon služby jednotek PO Počet hodin: 22 Blok: Zdolávání mimořádných událostí Počet hodin: 8 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Zdolávání mimořádných událostí - úrovně řízení v IZS velitel zásahu IZS štáb velitele zásahu operační středisko složky IZS koordinace záchranných a likvidačních prací starostou obce s rozšířenou působností koordinace záchranných a likvidačních prací hejtmanem kraje ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací krizový štáb stálá pracovní skupina krizového štábu Poznámky U T Úkoly a obecné činnosti jednotek PO a BOZP - zásah, hašení požárů - záchranné práce, podíl na ochraně obyvatelstva - vyhlášení poplachu jednotce - výjezd jednotky a doprava na místo zásahu - hlavní směr nasazení sil a prostředků jednotek PO (obrana útok) - bezpečnost práce U T Organizace řízení v jednotkách - organizační řízení - operační řízení (vyhlášení poplachu, výjezd jednotky, doprava na místo zásahu, průzkum, záchrana osob, zvířat a majetku, předání místa zásahu) U T Podmínky akceschopnosti - akceschopnost jednotek - dokumentace o akceschopnosti jednotky (strážní kniha)

12 U T Pojmy a dokumenty - hasební obvod - druhy dokumentace požární ochrany (dokumentace zdolávání požárů) U/CV TRE T/P Zásady velení a činnost hasičů při zásahu - úkoly hasičů (oprávnění, rozkaz) - při hašení požáru a záchraně osob - spolupráce s ostatními hasiči a vzájemné jištění - hlavní nebezpečí na místě zásahu - organizační a technická opatření při ochraně životů hasičů - organizace zásahu, štáb velitele zásahu - velitel zásahu a jeho oprávnění při zásahu jednotek - právo přednostního velení na místě zásahu - řídící důstojník a jeho role

13 13 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: Vstupní příprava příslušníků HZS ČR B (VPP B) Počet hodin: 80 Předmět : 2 - IZS a výkon služby jednotek PO Počet hodin: 22 Blok: Technické prostředky a zařízení Počet hodin: 9 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Osobní výstroj - seznámení s výstrojním předpisem - pracovní stejnokroj I a II, použití, pravidla nošení - zásahový oděv a obuv, ochranné vlastnosti - osobní ochranné prostředky hasiče u zásahu (těla, rukou, nohou) - oděvy proti tepelným účinkům požárů, chladu, vlhka - pravidla použití Poznámky U/PO T Chemická služba - základní pojmy v CHS, předurčenost jednotek HZS ČR U T Fyziologie dýchání, zplodiny hoření, opatření a ochrana zdraví (praktická ukázka) U T Strojní služba - základní pojmy - požární přívěsy a stříkačky, základní a speciální zásahové automobily U T Technická služba - základní pojmy - prostředky používané v TS

14 14 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: Vstupní příprava příslušníků HZS ČR B (VPP B) Počet hodin: 80 Předmět : 2 - IZS a výkon služby jednotek PO Počet hodin: 22 Blok: Spojení a komunikace Počet hodin: 5 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Právní předpisy ve spojové službě Zákon o elektronických telekomunikacích - význam a dopad zákona - co je elektronická komunikace - tísňová volání - elektronická komunikace v době mimořádných opatření Poznámky U T Organizace spojové služby v požární ochraně - řád analogové rádiové sítě HZS ČR a součinnosti v IZS - úkoly MV-generálního ředitelství HZS ČR - úkoly HZS krajů U/CV T/P Analogová rádiová síť - princip radiového spojení a šíření elektromagnetických vln - druhy a typy radiostanic používaných v PO - ovládací prvky - rozdělení kmitočtů a jejich používání - druhy radioprovozu, používání převaděčů a dálkově ovládaných základnových stanic - zásady tvorby a používání volacích značek - selektivní volba, kódovaný radioprovoz, kódy typické činnosti U/CV T/P Digitální radiová síť PEGAS - princip digitálního přenosu - topologie sítě Pegas - druhy terminálů užívaných v síti Pegas - rozdělení DIR a IDR kanálů, OCH a IND volání - nouze - ovládání terminálů - volací značky, RFSI číslo - SMS zprávy a statusy U T Operační a informační střediska HZS ČR a IZS - operační střediska HZS ČR, druhy - úkoly operačních a informačních středisek IZS - linka 112 tísňové volání, princip oznámení mimořádné události

15 15 3 Prevence Počet vyučovacích hodin předmětu 15 Počet vyučovacích hodin bloku: Prevence 15 Forma : přednáška. Absolvent předmětu Prevence: je seznámen s výkonem státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany je seznámen s výkonem a dokumentací státního požárního dozoru je seznámen se základními povinnostmi právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob na úseku požární ochrany je seznámen s postihy právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob za porušování předpisů o požární ochraně.

16 16 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: Vstupní příprava příslušníků HZS ČR B (VPP B) Počet hodin: 80 Předmět: 3 - Prevence Počet hodin: 15 Blok: 3 - Prevence Počet hodin: 15 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Státní správa a samospráva na úseku požární ochrany - Ministerstvo vnitra - hasičský záchranný sbor kraje - kraj - obec U T Výkon státního požárního dozoru - kontrolní činnost - stavební prevence - schvalování posouzení požárního nebezpečí - zjišťování příčin vzniku požáru U T Povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob na úseku požární ochrany - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob podle míry požárního nebezpečí - povinnosti fyzických osob U T Postihy za porušování předpisů o požární ochraně - pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám - přestupky U T Nové předpisy a změny platných předpisů upravujících oblast požární prevence nebo s ní související Poznámky

17 17 4 Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Počet vyučovacích hodin předmětu 15 Počet vyučovacích hodin bloku: Ochrana obyvatelstva Krizové řízení 6 Forma : přednáška. Absolvent předmětu Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: je seznámen s právními předpisy v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení je seznámen s aktuálním stavem ochrany obyvatelstva (CO) v EU a NATO je seznámen se způsoby varování, vyrozumění a poskytování tísňových informací je seznámen se způsoby a rozsahem individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva je seznámen se způsoby provádění evakuace, zabezpečením nouzového přežití obyvatelstva a se zásadami poskytování a přijímání humanitární pomoci je seznámen s aktuálním stavem ochrany proti chemickému, biologickému, radiologickému a jadernému ohrožení je seznámen se současným stavem preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva je seznámen s postupem při zřizování zařízení CO je seznámen se základy krizového managementu je seznámen s principy krizového řízení je seznámen s pozicí ČR v bezpečnostní architektuře Evropy.

18 18 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: Vstupní příprava příslušníků HZS ČR B (VPP B) Počet hodin: 80 Předmět: 4 - Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Počet hodin: 15 Blok: Ochrana obyvatelstva Počet hodin: 9 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma Poznámky U T Ochrana obyvatelstva (CO) v EU a NATO - aktuální stav řešení ochrany obyvatelstva (CO) v EU a NATO U T Nové předpisy a změny platných předpisů upravujících oblast ochrany obyvatelstva nebo s ní související, včetně koncepce ochrany obyvatelstva U T Varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací - stručné shrnutí a aktuální stav (způsoby varování, vyrozumění, varovný signál, způsoby a prostředky poskytování tísňových informací) U T Ukrytí obyvatelstva, individuální ochrana - stručné shrnutí problematiky a aktuální stav v této oblasti - územní plánování a stavební řád ve vztahu k ochraně obyvatelstva U T Evakuace, nouzové přežití obyvatelstva, humanitární pomoc - shrnutí problematiky a seznámení s aktuálním stavem U T Zařízení civilní ochrany - shrnutí problematiky a aktuální stav zřizování zařízení CO a odborná příprava jejich personálu U T Ochrana proti chemickému, biologickému, radiologickému a jadernému ohrožení; terorismus a ochrana obyvatelstva - stručné shrnutí problematiky a seznámení s aktuálním stavem

19 U T Ochrana obyvatelstva v havarijních plánech - zkušenosti ze zpracování plánů konkrétních činností na úseku ochrany obyvatelstva a jejich stručný obsah plán varování obyvatelstva plán ukrytí obyvatelstva plán individuální ochrany obyvatelstva plán evakuace obyvatelstva U T Preventivně výchovná činnost - zaměření a nové poznatky z preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva

20 20 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: Vstupní příprava příslušníků HZS ČR B (VPP B) Počet hodin: 80 Předmět: 4 - Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Počet hodin: 15 Blok: Krizové řízení Počet hodin: 6 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob U T Téma Seznámení s obsahem předmětu - přehled vybraných právních předpisů s vazbou na krizové řízení - přehled doporučené literatury ke studiu Poznámky U T Mimořádné události a jejich třídění - definice - třídění nebezpečí - ohrožení, riziko Krizové situace a krizové stavy - definice - druhy krizových stavů - typové krizové situace Krizové řízení - definice - analýza rizik U T Bezpečnostní systém ČR Právo občana na bezpečnost - základní povinnosti státu k zajištění bezpečnosti - kdo zajišťuje bezpečnost ČR - kdo se podílí na zajišťování bezpečnosti ČR - základní principy zajišťování bezpečnosti ČR U T EU-ČR v bezpečnostní architektuře Evropy Civilní krizové řízení Evropské unie - Česká republika jako součást evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP) - vytváření kapacit v civilních aspektech ESDP - civilní ochrana součást civilního zvládání krizí EU Civilní nouzové plánování - NATO (CNP) úloha CNP v alianci a vztah k ESDP EU - hlavní úkoly civilní ochrana - součást civilního nouzového plánování NATO

21 U T Orgány krizového řízení - orgány krizového řízení s celostátní působností - orgány krizového řízení s územní působností - orgány kraje a orgány obce - hasičský záchranný sbor kraje - Policie České republiky Bezpečnostní rady - bezpečnostní rada státu - bezpečnostní rada kraje - bezpečnostní rada určené obce Krizové štáby - ústřední krizový štáb - krizový štáb kraje - krizový štáb určené obce - krizový štáb obce - krizový štáb správního úřadu - činnost krizového štábu Postavení právnických a fyzických osob - postavení právnických osob v krizovém řízení - postavení fyzických osob v krizovém řízení U T Krizová připravenost Přehled použitých pojmů - přehled shromažďovaných údajů dle 15 odst. 3 krizového zákona Havarijní plán - druhy havarijních plánů (vnitřní, vnější, územní) - náležitosti havarijního plánu - informační část - operační část - plány konkrétních činností Krizový plán - druhy krizových plánů (správního úřadu, územní) - náležitosti krizového plánu (základní a přílohová část) - krizový plán kraje

22 22 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: Vstupní příprava příslušníků HZS ČR B (VPP B) Počet hodin: 80 Předmět: 5 - Závěrečná zkouška Počet hodin: 3 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob U T Závěrečná zkouška - test Téma Poznámky U T Ukončení kurzu Vysvětlivky: U - učebna T - teorie P - praktické cvičení PO - polygon CV - cvičiště TRE - trenažér Tento vzdělávací program nabývá účinnosti dnem 15. srpna 2007; ke dni účinnosti se zrušují učební osnovy kurzu Základní odborná příprava B (ZOP B, čj. PO-318/GŘ-PV-2003) a učební osnovy kurzu k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR, kteří nevykonávají samostatně službu při zdolávání požáru (VPP II-B, čj. PO-2716/GŘ-VZ-2006 ze dne 10. října 2006).

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Řízení služeb A (ŘS A) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV-62107-1/PO-2009 Kódové označení. ST-B Praha 21. srpna 2009 Počet listů: 6 Schvaluje: generální ředitel HZS ČR genmjr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-18609-1/PO-VZ-2011 Kódové označení: DK 4-PVČ Praha 14. března 2011 Počet listů: 9 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-51694-1/PO-2008 Kódové označení: VPP IV Praha 18. července 2008 Počet listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-73021-1/PO-2009 Kódové označení: ŘED Z Počet listů: 16 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Vzdělávací program pro Rozhodčí - instruktory požárního sportu Z

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Vzdělávací program pro Rozhodčí - instruktory požárního sportu Z MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MVCRX00TUA VF Č.j. MV-133880-1/PO-PVP-2001 Kódové označení: Praha 20. prosince 2011 listů: 6 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Taktické řízení B (TŘ B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Taktické řízení B (TŘ B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ČEBNÍ OSNOVY aktické řízení B (Ř B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Více

11 - Krizové řízení. Počet vyučovacích hodin předmětu 24. Forma výuky: přednáška. Absolvent předmětu Krizové řízení:

11 - Krizové řízení. Počet vyučovacích hodin předmětu 24. Forma výuky: přednáška. Absolvent předmětu Krizové řízení: 11. Krizové řízení 11 - Krizové řízení vyučovacích předmětu 24 vyučovacích bloku: 11.1 Úvod do studia předmětu 2 11.2 Základy krizového managementu I 6 11.3 Bezpečnostní systém ČR 2 11.4 EU-ČR v bezpečnostní

Více

VYPROŠŤOVÁNÍ ZRANĚNÝCH OSOB Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL PRO JEDNOTKY SDH

VYPROŠŤOVÁNÍ ZRANĚNÝCH OSOB Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL PRO JEDNOTKY SDH MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Čj. MV- 20993-1/PO-IZS-2014 Kódové označení: VZOHV-SDH Praha 14. února 2014 Počet listů: 6 Schvaluji: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

Kurz obsluhy přilbového potápění

Kurz obsluhy přilbového potápění MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV-79413-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: OPP Praha dne 3. června 2015 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2246/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: STp-B Praha 28. srpna 2007 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: v z. plk. Ing. Miloš Svoboda

Více

Zdravotní a psychologická příprava

Zdravotní a psychologická příprava 4. Zdravotní a psychologická příprava 4 - Zdravotní a psychologická příprava vyučovacích předmětu 40 vyučovacích bloku: 4. - Úvod a obecné zásady 4. - Kardiopulmonální resuscitace 6 4.3 - Krvácení, poranění,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení B (TSŘ B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení B (TSŘ B) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR UČEBNÍ OSNOVY Takticko-strategické řízení B (TSŘ B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Spojová služba A (T-SP A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-14516-1/PO-PVP-2014 Kódové označení T-SP - Z Praha 14. ledna 2014 listů 14 Schvaluje brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana

V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky s legislativou řešící přípravu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz 3 zjišťování příčin vzniku požárů (D3-ZPP) Platnost od 1. února 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 16. dubna 2009 Částka: 17 O B S A H : Část I. Část II. 17. Pokyn generálního

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 21. února 2007 Částka: 7 O B S A H : Část I. Část II. 7. Pokyn generálního ředitele

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz 1 kontrolní činnost (D1-KČ) Platnost od 1. února 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-IZS-2016 Praha 2. ledna 2017 Počet listů: 5

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-IZS-2016 Praha 2. ledna 2017 Počet listů: 5 MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX03A1HCK* MVCRX03A1HCK generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-168114-1/PO-IZS-2016 Praha 2. ledna 2017 listů: 5 Schvaluje: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-62401-1/PO-2009 KÓDOVÉ OZNAČENÍ: KIS P Praha 1. října 2009 listů: 8 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54446-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: ZOP-P Praha 13. května 2013 Počet listů: 11 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX0342242* MVCRX0342242 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016 Kódové označení: K-IZS Praha 7. září 2016 listů: 7 Schvaluje:

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Řízení služeb B (ŘS B) Platnost od 1. dubna 2007 2007 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-156592-3/PO-OKR-2016 Kódové označení: VEX-HS V Praze dne 20. 12. 2016 Počet listů: 7 S c h v a l u j e:.. genmjr. Ing.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR TCH-16 Technik dobrovolné jednotky PO

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR TCH-16 Technik dobrovolné jednotky PO MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX03EZXHL* MVCRX03EZXHL generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-16129-3/PO-IZS-2017 Kódové označení: TCH-16 Praha 3. dubna 2017 listů: 7 Schvaluje: Generální

Více

Radiová komunikace v PO (RK-S)

Radiová komunikace v PO (RK-S) MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX03FFQWM* MVCRX03FFQWM generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Č.j. MV-47234-1/PO-KIS-2017 Kódové označení: RK-S Praha 2. května 2017 listů: 7 Schvaluje: Generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1634/IZS-2006 Praha 1. září 2006 listů: 4 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... Generální ředitel HZS ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-3055-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: SP Praha 29. ledna 2014 listů: 8 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba..... Generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-KIS Počet listů: 20 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z

Více

Právní předpisy vztahující se k ochraně obyvatelstva

Právní předpisy vztahující se k ochraně obyvatelstva Odborná příprava jednotek PO SDHO Právní předpisy vztahující se k ochraně obyvatelstva (výpis) 2009 Legislativa Zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR v platném znění Zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR Dodatkový

Více

*MVCRX027WW02* MVCRX027WW02

*MVCRX027WW02* MVCRX027WW02 MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX027WW02* MVCRX027WW02 generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-7/PO-IZS-2014 Praha 29. prosince 2014 listů: 5 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-KIS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

*MVCRX027I259* MVCRX027I259

*MVCRX027I259* MVCRX027I259 MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX027I259* MVCRX027I259 generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-5/PO-IZS-204 Praha 2. prosince 204 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí

Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Přehled důležité legislativy vztahující se ke krizovému řízení a řešení krizových situací a mimořádných událostí Obecná legislativa krizového managementu Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb.,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX038BYBQ* MVCRX038BYBQ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. MV-53002-/PO-IZS-206 Kódové označení: COBRA Praha 2. prosince 206 Počet listů: 7

Více

UČEBNÍ OSNOVY ROZHODČÍ INSTRUKTOR POŽÁRNÍHO SPORTU - P

UČEBNÍ OSNOVY ROZHODČÍ INSTRUKTOR POŽÁRNÍHO SPORTU - P *MVCRX03TWGT8* MVCRX03TWGT8 prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01 Č. j. MV- 17560-2/PO-IZS-2018

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení

Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení V Ý C V I K O V Ý ROK JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA/OBCE 2016 MV-generální ředitelství HZS ČR Č.j. MV-171619-2/PO-IZS-2015 Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Operační řízení A (OŘ II A) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Mgr. Mrva Pavel Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2016 vychází ze Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1634/IZS-2006 Praha 1. září 2006 listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... Generální ředitel HZS

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV-3122-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: T-STS-Z Praha 14. ledna 2014 listů: 12 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba.....

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO- 3655 /GŘ VZ-2003 V Praze dne 30. října 2003 S c h v a l u j e:... generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra

Více

*MVCRX027WWUW* MVCRX027WWUW

*MVCRX027WWUW* MVCRX027WWUW MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX027WWUW* MVCRX027WWUW generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-8/PO-IZS-2014 Praha 29. prosince 2014 listů: 7 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-1429/IZS-2006 Praha 20. července 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-17250-1/PO-2008 Kódové označení: VZOHV Praha 15. prosince 2008 Počet listů: 7 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78689-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR MINISTERSTVO VNITRA MVCRX028E6UZ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č. j. MV-1885-1/PO-IZS-2015 Kódové označení: NL Praha 7. ledna 2015 Počet listů: 8 S c h v a l u j e: brig. gen. Ing.

Více

*MVCRX027I2TX* MVCRX027I2TX

*MVCRX027I2TX* MVCRX027I2TX MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX027I2TX* MVCRX027I2TX generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-6/PO-IZS-2014 Praha 12. prosince 2014 listů: 6 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-OŘ Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

Speciální jazyková příprava 112 - A

Speciální jazyková příprava 112 - A MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-9769-1/PO-008 Kódové označení: JP O 11-A Praha 9. prosince 008 Počet listů: 10 S c h v a l u j e:.. genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Počet listů: 28 Manipulace se zvířaty při mimořádných událostech 1 Obsah 1. Charakteristika

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. kurzu Strojníků A (ST-A)

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. kurzu Strojníků A (ST-A) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-/IZS- Praha. ledna Počet listů: S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.... generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

MINISTERSTVO VNITRA. Potápění s dýchací směsí Nitrox

MINISTERSTVO VNITRA. Potápění s dýchací směsí Nitrox MINISTERSTVO VNITRA MVCRX00TUBGB GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-116584-1/PO-PVP-2011 Kódové označení: NITROX Praha 19. prosince 2011 Počet listů: 7 S c h v a l u j e: plk.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-IZS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 KŘ Kódové označení: VPP-M IV-OOB a Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Změna: 200/2012 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-15729-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: ZOP Praha 7. února 2013 Počet listů: 14 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.r.

Více

Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad volnými hloubkami

Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad volnými hloubkami Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO- 3156/IZS-2001 V Praze dne 21. prosince 2001 Počet listů: 52 Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad

Více

V Ý C V I K O V Ý ROK

V Ý C V I K O V Ý ROK V Ý C V I K O V Ý ROK 2014 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Plzeň-jih Odborná rada velitelů Jednotka SDH obce: Základní školení - celkem členů: Cyklické školení - celkem členů:

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

Stavební prevence. MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Specializační kurz

Stavební prevence. MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Specializační kurz MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV- 117036-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: StP Praha dne 28. srpna 2014 listů: 8 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v.

Více

MVCRX00Z0TS5 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR. Čj. MV- 42369-1/PO-PVP-2012 Praha 10. dubna 2012 Počet listů: 60 KATALOG

MVCRX00Z0TS5 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR. Čj. MV- 42369-1/PO-PVP-2012 Praha 10. dubna 2012 Počet listů: 60 KATALOG MVCRX00Z0TS5 MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČR Čj. MV- 42369-1/PO-PVP-2012 Praha 10. dubna 2012 Počet listů: 60 S c h v a l u j e: plk. Ing. Drahoslav Ryba v. r. Generální ředitel HZS ČR

Více

P R A V I D L A. Čl. 1. Obecná ustanovení

P R A V I D L A. Čl. 1. Obecná ustanovení P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Plzeňského kraje Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ROZHODČÍ INSTRUKTOR POŽÁRNÍHO SPORTU Z-E

UČEBNÍ OSNOVY ROZHODČÍ INSTRUKTOR POŽÁRNÍHO SPORTU Z-E *MVCRX03TWKKP* MVCRX03TWKKP prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01 Č. j. MV- 17560-3/PO-IZS-2018

Více

UČEBNÍ OSNOVY ROZHODČÍ INSTRUKTOR POŽÁRNÍHO SPORTU Z

UČEBNÍ OSNOVY ROZHODČÍ INSTRUKTOR POŽÁRNÍHO SPORTU Z *MVCRX03TWARO* MVCRX03TWARO prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01 Č. j. MV- 17560-1/PO-IZS-2018

Více

U Č E B N Í O S N OVY

U Č E B N Í O S N OVY MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-729/GŘ-VZ-2007 Praha 27. února 2007 Počet listů: 8 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2. února 2011 Počet listů: 7. Doplňkový kurz 3 vyšetřování požárů

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2. února 2011 Počet listů: 7. Doplňkový kurz 3 vyšetřování požárů MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-112837-1/PO-2010 Kódové označení: D3-VYP Praha 2. února 2011 listů: 7 Doplňkový kurz 3 vyšetřování požárů Obsah 1. Charakteristika

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha: 8. června 2010 Počet listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha: 8. června 2010 Počet listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54239-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: PRE - P Praha: 8. června 2010 listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P Obsah 1. Charakteristika

Více

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Výkon státního požárního dozoru (1) Státní požární dozor se vykonává a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne 9. 2. 2004 OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne 9. 2. 2004 OBSAH: Ročník 2004 Věstník právních předpisů Částka 2 Rozeslána dne 9. 2. 2004 OBSAH: 24. Nařízení, kterým se vydává Požární poplachový plán 25. Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí

Více

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 37 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti jednotek

Více

Č. j.: 010 2498/98-3408 Oblastní pracoviště č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 101 00 Praha 10-Vršovice

Č. j.: 010 2498/98-3408 Oblastní pracoviště č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 101 00 Praha 10-Vršovice Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 2498/98-3408 Oblastní pracoviště č. 1 Signatura: ba8fs201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Heroldovy sady 1/362, IZO:

Více

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 1. Krizové řízení 1.1. Definice pojmu, základní právní předpisy 1.2. Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku

Více