Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben Obsah: Právo aktuálně > Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu ČR Daně aktuálně > Transferové ceny pod kontrolou Specializovaného finančního úřadu Ekonomika aktuálně > V čem spočívá princip GOING CONCERN aneb schopnost nepřetržitého trvání účetní jednotky Podnikové poradenství aktuálně > Jak odhalit nepravý posudek? Rödl & Partner Intern > Akce Zdroj: stock.xchng Právo aktuálně > Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu ČR Petra Budíková, Tereza Jakůbková Rödl & Partner Praha Úvodem > Institut okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem skýtá pro samotného zaměstnavatele několik úskalí. Formou a přesným obsahem počínaje a důvody pro využití ukončení pracovního poměru ze dne na den konče. Ani po pečlivém dodržení všech předepsaných náležitostí nelze s úplnou jistotou předvídat úspěch zaměstnavatele při případném sporu o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Zákoník práce upravuje pro okamžité zrušení zaměstnavatelem dva důvody. Zatímco ten první spočívající v pravomocném odsouzení daného zaměstnance příliš mnoho prostoru pro polemiku neposkytuje, druhý důvod je k diskuzím a polemikám jako stvořený. Zákon stroze stanoví, že porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci jím vykonávané zvlášť hrubým způsobem, nabízí se zaměstnavateli možnost využít okamžité zrušení pracovního poměru. V této souvislosti by se očekávalo, že o stránku dál bude v zákoně uvedena definice, co to znamená zvlášť hrubým způsobem. Zákonodárce se však s tímto vypořádal tak, že možnost výkladu tohoto ustanovení přenechal až soudu. Při využití okamžitého ukončení lze jen velmi složitě racionálně předjímat, jak by asi důvod, pro který zaměstnavatel tento institut využije, v budoucnu hodnotil soudce. Dá se předpokládat, že situaci, kdy se zaměstnavatel rozhodne 1

2 Daně aktuálně rázně ukončit se svým zaměstnancem pracovní poměr, provází celá řada emocí, velmi často těch negativních. Rozhodování a přesná formulace samotného dokumentu není jistě v té chvíli nejjednodušší. V prvé řadě bychom doporučili dbát na to, aby byla dodržena formální stránka věci. Zaměstnavatel je povinen skutkově vymezit důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Dále je nutné mít na paměti požadavek písemné formy a také skutečnost, že tento dokument musí být zaměstnanci prokazatelně doručen. Zákon předvídá pro tento způsob ukončení pracovního poměru lhůty, doporučujeme tedy neotálet a jednat rychle. Jde-li o posouzení důvodu, zda zaměstnavatel již smí tento institut využít nebo zda ještě intenzita jednání zaměstnance není takového rázu, lze v tomto případě doporučit několik kritérií, která zaměstnavateli mohou v dané situaci pomoci. Na zřetel je třeba vzít osobu zaměstnance, jeho funkci a postavení v rámci struktury zaměstnavatele, dosavadní plnění pracovních úkolů a i to, zda byla zaměstnavateli způsobena jednáním zaměstnance škoda. Pro představu a doplnění, jak může zaměstnavatel při soudním sporu se zaměstnancem obstát, je namístě uvést rozsudek Nejvyššího soudu ČR, který se s intenzitou porušení pracovní kázně zaměstnance vypořádal následujícím způsobem. V daném případě se jednalo o zaměstnance s vysokou pracovní pozicí a platem (v rámci struktury zaměstnavatele). Jelikož byl u zaměstnavatele nainstalován docházkový systém, byl zaměstnanec povinen vyznačit svůj příchod a odchod. Stalo se však to, že daný zaměstnanec si takto vyznačil svůj příchod, odešel si vyřizovat své soukromé záležitosti a na konci pracovní doby se vrátil do místa výkonu vyznačit si svůj odchod. Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, že útok na majetek zaměstnavatele, ať již přímý (krádež, poškozování) nebo nepřímý (pokus odčerpat část majetku zaměstnavatele bez odpovídajícího protiplnění), představuje tak významnou okolnost, že zpravidla již sama o sobě postačuje pro závěr o porušení povinnosti zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem. Ve výše uvedeném případě se zaměstnanec pokusil svým předstíraným jednáním získat na úkor zaměstnavatele konkrétní výhodu v podobě mzdy za práci, kterou však nevykonal. Tímto jednáním zaměstnanec usiloval o nezákonné snížení majetku zaměstnavatele. Dále Nejvyšší soud ČR zdůraznil, že při posuzování intenzity porušení pracovní kázně je třeba přihlížet také k tomu, zda se jednalo o opakované porušení povinnosti zaměstnance a k tomu, jaké bylo dosavadní postavení zaměstnance u zaměstnavatele. V praxi se však může vyskytnout celá řada jiných situací, které ještě nebyly v rozhodovací praxi soudů řešeny. Bude tedy nutné vzít v úvahu základní hlediska pro porušení intenzity pracovní kázně a podle těchto zhodnotit, zda okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem přichází v úvahu či nikoli. Jestliže se však zaměstnanec obrátí na soud, lze jen těžko předvídat, jaký výsledek tento spor přinese. V rámci úzké spolupráce zaměstnavatele s právním poradcem lze dosáhnout minimálně stavu, že pracovní poměr se zaměstnancem porušujícím své pracovní povinnosti účinně skončí alternativně alespoň výpovědí, pokud by soud důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru se zaměstnancem neshledal v konkrétním případě za dostatečně závažný. Kontakt pro další informace: JUDr. Petra Budíková, LL.M. Advokátka/Associate Partner Tel.: > Transferové ceny pod kontrolou Specializovaného finančního úřadu Barbora Kratochvílová, Rödl & Partner Praha Úvodem > V současné době narůstá trend zvyšování počtu odborně školených pracovníků státní správy nasazovaných při kontrolách transferových cen, kde se skýtá prostor pro daňové úniky. Stejně tak nadále přibývá počet soudních rozhodnutí v této oblasti. Počínaje 1. lednem 2012 byl zřízen Specializovaný finanční úřad, do jehož správy spadají daňové subjekty s obratem převyšujícím 2 miliardy korun, včetně veškerých finančních institucí, bank a pojišťoven. Subjektem ve správě Specializovaného finančního úřadu se však může stát jakýkoliv jiný daňový subjekt, který charakterem svého podnikání a transakcí vyžaduje zvláštní pozornost a péči. A jsou to právě pracovníci Specializovaného finančního úřadu, kteří se na transferové ceny zaměřují. 2

3 Daně aktuálně Vydání: Duben 2013 Zdroj: stock.xchng Současná zákonná právní úprava týkající se nastavení transferových cen je velmi stručná a vychází z 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a článku 9 mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Právě zde je zakotvena definice spojených osob a principu úpravy cen mezi nimi, který diktuje povinnost obchodovat na takové cenové hladině, na které mezi sebou běžně obchodují subjekty nezávislé. Důkazní břemeno spočívající ve správném nastavení cen a vysvětlení odchylek od cen obvyklých leží primárně na straně daňového subjektu a je jen na něm, jak ho správci daně prokáže. Vzhledem k stručnosti zákonné úpravy dochází k výkladovým rozdílům jak na straně správce daně, tak na straně daňových subjektů. Česká republika jako člen OECD aplikuje základní zásady a principy Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. V této oblasti byl vydán Pokyn D-332 (mezinárodní standardy při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky), D-333 (k posuzování způsobu nastavení transferových cen) a D-334 (upravující rozsah dokumentace). Nejnovějším dokumentem vydaným ze strany Generálního finančního ředitelství v oblasti transferových cen je Pokyn GFŘ D-10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným v rámci koncernu. Tento pokyn se týká omezení rozsahu dokumentace transferových cen s účinností od 1. ledna Jeho účelem je snížit administrativní náročnost poplatníkům, kterých se týká prokazování správného nastavení transferových cen. Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky upravovala povinnost dokumentace transferových cen i pro tento typ služeb s nízkou přidanou hodnotou. Vydáním pokynu však došlo k výraznému zjednodušení celého postupu. Pokyn se vztahuje jak na služby účtované mezi českým daňovým subjektem a jeho zahraničním spojeným subjektem, tak na služby mezi dvěma českými spojenými daňovými subjekty. Předmětem úpravy tohoto pokynu jsou pouze služby poskytované v rámci koncernu, které nejsou hlavní činností subjektu, jsou ryze opakující se záležitostí a pro zúčastněné subjekty nepředstavují podstatný náklad či výnos. Nutno podotknout, že za služby tvořící podstatný náklad či výnos jsou považovány takové, které překročí 10 procent obratu a zároveň 50 milionů korun na straně poskytovatele a 20 procent z provozních nákladů a zároveň částku 50 milionů korun u příjemce. Seznam služeb, které lze považovat za služby s nízkou přidanou hodnotou, je uveden v příloze č. 1 Zprávy JTPF (jedná se o zprávu vycházející ze Sdělení Evropské komise KOM (2011) 16 ze dne ). Tato příloha neobsahuje jejich taxativní výčet, ale pouze jejich modelové typy. Základním znakem těchto služeb je, že slouží k zajištění provozních, řídících či kontrolních činností, k podpoře hlavní činnosti podniků a zahrnují služby správní, technické, finanční, poradenské a obchodní. Oproti klasické dokumentaci transferových cen vycházející z Pokynu D-334 by se nově správce daně měl spokojit u služeb s nízkou přidanou hodnotou s prokázáním následujících skutečností: 1. Identifikace subjektů (název, předmět činnosti, způsob propojení zainteresovaných subjektů). 2. Poskytnutí služby a její popis (opodstatnění služby). 3. Účel a přínos poskytnuté služby (ekonomický efekt). 4. Metoda tvorby ceny (metoda srovnatelné nezávislé ceny CUP nebo nákladů a přirážky Cost +). 5. Náklady (přesné určení nákladů, které souvisí s poskytnutou službou). 6. Ziskovost dle principu tržního odstupu (při aplikaci metody Cost + je akceptovatelná přirážka 3 7 %, při metodě CUP stačí doložení transakce mezi nezávislými subjekty). V případě, že správci daně nebudou dostatečně předloženy informace ve výše uvedeném rozsahu, je oprávněn požadovat k jednotlivým transakcím dokumentaci nad rámec tohoto pokynu. Jsou-li naopak výše uvedené oblasti dostatečně vysvětleny, správce daně při posuzování těchto transakcí dle pokynu upustí od požadavku na dokumentaci transferových cen v plném rozsahu. Zjednodušení bude tedy spočívat v tom, že dokumentace těchto služeb v rámci koncernu pak nebude muset obsahovat funkční a rizikovou analýzu, srovnávací analýzu u metody Cost +, odůvodnění výše stanovené přirážky u metody Cost +, analýzu trhu a celkové informace o skupině. Závěrem je nutno podotknout, že se jedná pouze o pokyn, nikoliv o závaznou zákonnou úpravu. Předpokládá se, že správci daně budou v souladu s tímto pokynem postupovat. Nelze však vyloučit, že bude v praxi docházet k rozdílným výkladovým interpretacím správce daně a daňového subjektu z hlediska zařazení služby do kategorie služeb s nízkou přidanou hodnotou. Stejně tak nelze vyloučit, že v některých případech budou požadovány informace nad rámec zmiňovaného pokynu. Jak již bylo výše uvedeno, české daňové subjekty nemají zákonem uloženou povinnost dokumentace transferových cen. Tato skutečnost vede často k tomu, že oblasti transferových cen není věnována dostatečná pozornost a mnohdy není vůbec žádná dokumentace vedena, nejsou archivovány žádné důkazní prostředky k poskytnutým plněním či odpovědní pracovníci již dávno poplatníka opustili a nejsou 3

4 Ekonomika aktuálně tedy k dispozici ani relevantní svědci. V momentě zahájení finanční kontroly bývá však zpravidla na vypracování správné a důvěryhodné dokumentace již pozdě. S posouzením Vašich vnitroskupinových transakcí a s vypracováním dokumentace Vám budeme velmi rádi nápomocni. V tomto ohledu platí známé štěstí přeje připraveným. Kontakt pro další informace: Ing. Miroslav Kocman Daňový poradce Tel.: > V čem spočívá princip GOING CONCERN aneb schopnost nepřetržitého trvání účetní jednotky Alena Lejsalová, Libor Šmejkal, Rödl & Partner Praha Úvodem > Počátek nového roku představuje pro vedení společností velmi náročné období. V této době vrcholí práce spojené s účetními závěrkovými operacemi za uplynulé účetní období a současně vrcholí práce na vyhodnocení dosažených výsledků a sestavení plánu na příští období. V případě, že účetní závěrka společnosti je ověřována auditorem, je potřeba do časového plánu zařadit i čas nezbytný pro komunikaci s auditorem. A jaké informace k účetní závěrce auditor potřebuje? Auditorovi je zapotřebí poskytnout nejen všechny informace nezbytné pro správné pochopení účetních transakcí uplynulého účetního období, vyhodnocení výše rezerv a opravných položek a provedených odhadů, ale také dostatečné podklady, které budou dokumentovat předpokládaný vývoj společnosti. Proč auditora zajímá i budoucí vývoj společnosti? Základním principem, ze kterého se vychází při běžném vedení účetnictví a zvláště při uplatnění základních metod ocenění v účetnictví je takzvaný princip going concern (nepřetržitost trvání účetní jednotky). Než auditor začne s kontrolou metod použitých při účtování, úrovně a způsobu ocenění, musí prověřit schopnost nepřetržitého trvání účetní jednotky. Dokument, který vydala Rada pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy (IAASB) Mezinárodní federace účetních (IFAC), zaměřený na problematiku předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky je nazván Skutečnosti týkající se předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky, které je třeba vzít v úvahu při auditu v současném ekonomickém prostředí. Materiál zdůrazňuje zejména následující skutečnosti: > Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky je základním principem při přípravě účetní závěrky; > Zhodnocení schopnosti účetní jednotky pokračovat ve své činnosti je zodpovědností vedení této jednotky; > Každý audit musí být založen na předpokladu nepřetržitosti trvání účetní jednotky; vodítkem v této oblasti je standard ISA 570 Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky; > Globální finanční krize a zpomalení ekonomik vede ke snížení úvěrových zdrojů pro účetní jednotky, což může negativně ovlivnit jejich schopnost pokračovat v činnosti. Tato skutečnost by měla být auditorem vždy zvažována; > Rozsah informací uvedených v příloze k účetní závěrce je určen tím, jakým způsobem vedení účetní jednotky vyhodnotí předpoklad nepřetržitosti trvání; > Výše uvedené skutečnosti mohou vést k modifikaci zprávy auditora prostřednictvím odstavce zdůrazňujícího významnou skutečnost týkající se nepřetržitosti trvání, finanční krize sama o sobě však nevede k nutnosti této modifikace. (zdroj: Pokud by měl být společnosti udělen výrok bez výhrad, na základě poznatků a zjištění z provedených kontrol a šetření auditorského týmu by měl být auditor přesvědčen o tom, že účetní jednotka je schopna minimálně v následujícím účetním období pokračovat ve své podnikatelské činnosti. Základní kritéria a postup při posuzování principu Going Concern Při posuzování předpokladu nepřetržitosti trvání účetní jednotky je náplní práce auditora zjistit zejména odpověď na tyto stěžejní otázky: > Vykazuje společnost záporný vlastní kapitál? Výši vlastního kapitálu by měl sledovat každý jednatel, a to i z důvodu své vlastní odpovědnosti vyplývající z obchodního zákoníku. Obchodní zákoník stanoví, kdy je zapotřebí svolat valnou hromadu, která musí k danému stavu zaujmout stanovisko; > Vykazuje společnost dlouhodobě záporný hospodářský výsledek? Podnikání je činnost provozovaná za účelem dosažení zisku. Pro opakovaně vykazované ztráty by 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Duben 2013 mělo existovat vysvětlení, jinak tento stav může vyvolat pochybnosti například finančního úřadu. Finanční úřad může v případě nedostatečné průkaznosti například výše prodejních a nákupních cen provést doměření daně dle pomůcek (například obvyklé míry ziskovosti v dané oblasti podnikání); > Má společnost problémy s úhradou splatných závazků? Společnost může mít výborný podnikatelský záměr, velký majetek, ale nemusí mít dostatek volných finančních zdrojů na profinancování činnosti. Z uvedeného vyplývá, že záporný vlastní kapitál představuje vyšší riziko, ještě však nemusí znamenat bezprostřední ohrožení fungování společnosti, ale nedostatek volných finančních zdrojů ano; > Plánuje vedení společnosti ukončení činnosti účetní jednotky?; > Jsou nám známy informace o hospodářské situaci mateřské společnosti, které by mohly mít negativní dopad na ověřovanou účetní jednotku? Dceřiné společnosti jsou zpravidla velmi úzce propojeny, a to jak z hlediska obchodního, tak i finančního. Dceřiné společnosti jsou závislé na mateřské společnosti nebo společnostech ve skupině. Finanční problémy skupiny se tak mohou promítnout i do jinak bezproblémového fungování auditované společnosti; > Existují obchodní rizika, která by vedla k likvidaci společnosti? Významným rizikem jsou vysoké pohledávky, vysoké zásoby a jejich struktura, ztrátové smlouvy apod. > Jsou nám známa jiná rizika či ohrožení týkající se ověřované společnosti? Dalšími riziky jsou například soudní spory, změny legislativy apod.; > Jakým způsobem má společnost zajištěno financování (nezbytné finanční prostředky)? Má společnost dlouhodobé úvěrové smlouvy? Kdy vyprší úvěrové smlouvy? Neuzavírá společnost rizikové finanční transakce, finanční nástroje jako jsou například deriváty? Co je zapotřebí auditorům předložit? Předkládá se zejména finanční plán společnosti na auditované období a vyhodnocení jeho plnění a plán minimálně na následující období. V případě plánu společnosti auditor posuzuje nejen plán společnosti za uplynulé účetní období a porovnání na skutečnost, ale i plán společnosti vztahující se k následujícím účetním obdobím. Na základě dostupných informací posoudí auditor reálnost plánu. Finanční plán společnosti je zapotřebí posoudit na základě doložení přehledu již uzavřených smluv a konkrétních objednávek, dané výrobní kapacity, případně jiných limitujících parametrů (například limitů těžby), peněžních toků, nezbytné investiční činnosti, porovnání se srovnatelným podnikem, promítnutí tvorby zákonných rezerv a podobně. Za určitých okolností se vyžaduje i prohlášení mateřské, respektive sesterské společnosti. Pokud jsou v průběhu auditu zjištěny indicie vedoucí k ohrožení činnosti společnosti ze strany propojených osob nejčastěji jimi bývá uzavírání zakázek a finanční závislost společnosti na propojených osobách auditor si může vyžádat prohlášení mateřské společnosti, popřípadě jiné propojené osoby, například tohoto znění: Prohlášení mateřské společnosti: Z důvodu vysoké finanční a obchodní závislosti společnosti xxx na ovládajících a propojených osobách, Vás žádáme o následující potvrzení: Jako ovládající osoba společnosti xxx neplánujeme ukončení podnikatelských aktivit uvedené společnosti a ani neplánujeme restrukturalizaci nebo reorganizaci, které by podstatně změnily účetní hodnotu aktiv a pasiv v bilanci. Toto potvrzení vydáváme pro auditorskou společnost xxx pro účely účetní závěrky k xxx. Prohlášení jiné propojené osoby: Z důvodu vysoké finanční a obchodní závislosti společnosti xxx na ovládajících a propojených osobách, Vás žádáme o následující potvrzení: Jako propojená osoba a věřitel společnosti xxx neplánujeme ukončení podnikatelských aktivit uvedené společnosti (vyhlášením konkursního respektive insolvenčního řízení). Toto potvrzení vydáváme pro auditorskou společnost xxx pro účely účetní závěrky k xxx. Důvodem pro vyžádání tohoto ujištění může být opakující se ztráta společnosti, závazky k podnikům ve skupině po splatnosti a podobně. Současně je zapotřebí ujistit se (například z výroční zprávy) o ekonomické situaci skupiny. Závěrem V případě, že auditor nezíská dostatečné ujištění o schopnosti nepřetržitého trvání účetní jednotky a tato skutečnost není promítnuta do způsobu ocenění majetku (ocenění tržní cenou), vydá auditor výrok s výhradou nebo záporný výrok. Zdroj: stock.xchng 5

6 Podnikové poradenství aktuálně V případě, že pouze zjistí určitá rizika (například nezbytnost uzavření nové úvěrové smlouvy, která je významným zdrojem financování), lze na tato rizika upozornit formou zdůraznění skutečnosti ve výroku auditora. Kontakt pro další informace: Ing. Alena Lejsalová Auditorka/Associate Partner Tel.: > Jak odhalit nepravý posudek? Jaroslav Chovanec, Rödl & Partner Brno Úvodem > Praxe často přináší dokumenty opatřené kvalitní vazbou, protkané stuhou ve státních barvách trikolory, opatřené razítkem, podpisy zpracovatelů a doložkou. Ano, hovoříme o znaleckých posudcích. Ovšem ne každý posudek je znaleckým posudkem. Jak odhalit nepravý posudek, uvádí blíže následující řádky. Znalecký posudek Náležitosti znaleckých posudků jsou dány vyhláškou ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Jde o vyhlášku č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen znalecká vyhláška ). Úpravy provedené vyhláškami č. 11/1985 Sb., č. 184/1990 Sb., č. 77/1993 Sb. a č. 432/2002 Sb. měly zanedbatelný charakter. Zejména pokud se jedná o změny výše znalečného, jde z dnešního pohledu navzdory změnám politického a ekonomického prostředí pouze o kosmetické úpravy. Toto téma by vydalo na samostatný příspěvek. Zpět k problému náležitostí znaleckého posudku, které jsou uvedeny v 13 znalecké vyhlášky. Úvodním předpokladem vyhotovení korektního znaleckého posudku je, že v něm znalec uvede popis zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel (nález), a výčet otázek, na které má odpovědět, s odpověďmi na tyto otázky (posudek). Již zde je možné se setkat se znaleckými posudky, které neplní tuto úvodní povinnost, tedy neobsahují nálezovou a posudkovou část. V praxi zavedené členění posudků na kapitoly Nález a Posudek je tímto značně narušeno a umožňuje tím vznik důvodných pochybností, zda se jedná o znalecký posudek nebo jen dokument, který se za posudek vydává. Absence nálezové a posudkové části býva velmi častým problémem u znaleckých posudků zpracovaných i zkušenými znalci či dokonce znaleckými ústavy. Písemný znalecký posudek musí mít formu sešitu, jednotlivé strany jsou očíslovány, sešívací šňůra připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí. Posudek je rovněž opatřen znaleckou doložkou s uvedením oboru a čísla položky znaleckého deníku Jde o poměrně jednoduché náležitosti znaleckého posudku, které snad ani nevyžadují komentář. Ovšem i v tomto případě praxe přináší pozoruhodné případy, které mohou odlišit znalecký posudek od díla, které se tak jen tváří. Setkat se můžeme s doplňkovou tvůrčí tvorbou, která představuje například přidávání parafy zpracovatele na přelep. Toto není předepsanou náležitostí znaleckého posudku, také však nemá dopad na jeho pravost. Vážnějším prohřeškem je, pokud je sešívací šňůra přetištěna jinak než znaleckou pečetí. Může jít o razítka odhadců majetku, takzvaná hranatá razítka znaleckých ústavů či jiná vlastní razítka. Zde by měl být uživatel takového dokumentu obzvláště v pohotovosti. Takové dílo bude s velkou pravděpodobností v rozporu i s dalšími náležitostmi znaleckých posudků. Na poslední straně písemného posudku připojí znalec znaleckou doložku, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku. Toto ustanovení nabízí široké pole působnosti pro posuzování nepravých posudků. Praxe dokládá případy, kdy namísto znalecké doložky je uvedena jakási doložka odhadce, či doložka oceňovatele anebo dokonce doložka znalce, která velmi často obsahuje údaje z dříve udělované koncesní listiny, případně dnes z živnostenského oprávnění zpracovatele. Místo pojmu znalecký deník v takové doložce vystupují neplatné názvy jako deník odhadů, deník posudků, apod. Jde o poměrně závažné pochybení, či dokonce úmysl, který může vést ke snadné záměně takového dokumentu se znaleckým posudkem. Jsou zde však další možnosti, jak odhalit nepravý posudek. Posudek vyhotovený podle znalecké vyhlášky musí obsahovat na titulní straně zřetelné označení Znalecký posudek s uvedením jeho čísla, pod kterým je zapsán ve znaleckém deníku. Dokumenty vydávané za znalecký posudek zpravidla obsahují názvy jako odhad, ocenění, odborný posudek a podobně. Samotné použití těchto názvů nesnižuje úroveň a kvalitu obsahu těchto dokumentů, může být ovšem příčinou, ať už vědomou či nevědomou, k jejich záměně se znaleckým posudkem. 6

7 Rödl & Partner Intern Vydání: Duben 2013 Nepravý znalecký posudek Pečlivým posouzením výše uvedených náležitostí znaleckého posudku je velmi snadné odhalit dokumenty, které se za posudek jen vydávají. Dle uvedených instrukcí je zapotřebí se zaměřit nejen na první vnější dojem, ale i na obsah. Kromě toho, že by dokument měl nést název Znalecký posudek, měl by dále obsahovat nálezovou a posudkovou část. Znalecký posudek musí obsahovat všechny náležitosti zmíněné již v úvodní části. Pokud tomu tak není, zůstává na právním posouzení, zda se skutečně jedná o znalecký posudek či o listinný důkaz nebo o jiný dokument. Největším prohřeškem zůstává, pokud znalec vyhotoví znalecký posudek v jiném, byť názvoslovně velmi podobném oboru, než pro který má oprávnění. Toto téma by si z důvodu jeho závažnosti vyžádalo samostatný článek. Závěr Veškeré okolnosti nasvědčují, že výše uvedené prohřešky zpracovatelů posudků vedoucí k záměně různých dokumentů a znaleckých posudků budou v následující době eliminovány. Počínaje rokem 2012 byl zaveden popis správních deliktů a sankcí pro zpracovatele znaleckých posudků, kteří nepostupují podle zákona o znalcích a tlumočnících. V současné době se připravuje výraznější změna v právní úpravě výkonu znalecké a tlumočnické činnosti. Smyslem této dlouho chystané nové úpravy je mimo jiné zavést pravidla pro jmenování znalců, vytvořit právní nárok na zápis do seznamu znalců a zvýšit jejich odbornost a erudovanost. Na 88. zasedání Legislativní rady vlády dne 6. října 2011 LRV doporučila, aby vláda návrh věcného záměru zákona o zapsaných znalcích schválila, a tak se i dne (č.j. 934/11) stalo. O dalším průběhu schvalování této nové zákonné úpravy Vás budeme průběžně informovat. Kontakt pro další informace: Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D. Znalec Tel.: > Akce Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Připravujeme na duben Rozhodčí řízení jak a proč Kulatý stůl, Rödl & Partner 12. dubna 2013, hod., Praha (pozn. pouze v němčině) Setkání je určeno vedoucím pracovníkům společností (členové statutárních orgánů, finanční ředitelé, ekonomové a další), kteří se v rámci společnosti zabývají smluvními otázkami. Obsahem setkání budou témata jako jsou výhody a nevýhody rozhodčího řízení, rozdíly v rozhodčím řízení, náklady, doba trvání a další vedlejší aspekty rozhodčího řízení, doporučení pro zakázky a praktická doporučení. Přednáší: Dr. iur. Lara M. Pair, JD Zvažujete větší investici? Investiční pobídky včetně daňového pohledu Kulatý stůl, Rödl & Partner 17. dubna 2013, hod., Praha Quelle: stock.xchng Setkání je určeno vedoucím pracovníkům (členové statutárních orgánů, finanční ředitelé, vedoucí pracovníci v oblasti investic a další) společností, které zvažují v blízké době investice většího rozsahu (od 50 mil. Kč ve vybraných regionech) do strojního zařízení a související infrastruktury (haly, pozemky atd.). Během setkání budou účastníci seznámeni s aktuálním stavem v oblasti investičních pobídek v České republice, jednotlivými typy podpor a všemi náležitostmi projektů. Stranou nezůstanou ani daňové aspekty čerpání investičních pobídek. Přednáší: Ing. Thomas Chmelar podnikový poradce/partner, Rödl & Partner Ing. Tomáš Báča podnikový poradce/associate Partner, Rödl & Partner Ing. Miroslav Kocman daňový poradce/vedoucí daňového týmu, Rödl & Partner 7

8 Rödl & Partner Intern Nový zákon o obchodních korporacích Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Seminář, Rödl & Partner 24. dubna 2013, 9 13 hod., Praha Seminář je určen jednatelům, členům představenstva nebo dozorčí rady a všem, kteří organizačně odpovídají za úsek korporátních záležitostí. Cílem semináře je poskytnout přehledné informace o nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích a související výchozí úpravě v novém občanském zákoníku, stejně tak jako zasadit tuto novou úpravu do širšího kontextu celkové právní odpovědnosti, včetně možné odpovědnosti trestní. Nedílnou součástí semináře tak bude i upozornění na hlavní odpovědnostní rizika, se kterými se dnes musí statutární orgány obchodních společností vyrovnávat. Přednáší: JUDr. Monika Novotná advokátka/ Partner, Rödl & Partner JUDr. Pavel Koukal advokát/associate Partner, Rödl & Partner Alena Spilková podniková poradkyně/associate Partner, Rödl & Partner Změna programu vyhrazena. Blíže sledujte na roedl.com/cz/cz/udalosti.html. Na jednotlivé akce je možné se přihlásit na adrese: -jsd- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Duben 2013, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Leden 2013 www.roedl.cz Obsah: Novoroční editorial > Pošleme mu výpověď e-mailem > Změny DPH v roce 2013 >

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec / Srpen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Právo krátce > Účinná lítost aneb jak zabránit

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2012 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Právo ve zkratce Novela občanského soudního řádu náklady

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 705

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 705 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD MODIFIKACE VÝROKU VE ZPRÁVĚ NEZÁVISLÉHO AUDITORA (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec

Více

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER

NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER LETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015 PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST Nově zakotvená pravidla vyjednávání o uzavření smlouvy Obsah: I. Úvodem II. Předsmluvní odpovědnost předchozí a současná právní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 697/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Úvod MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH

Více

Účetní předpisy versus obchodní zákoník

Účetní předpisy versus obchodní zákoník Účetní předpisy versus obchodní zákoník V souvislosti s platnými účetními předpisy se již v roce 2002 vyskytly některé problémy ve vztahu k obchodnímu zákoníku. Zejména změny v promítání odložené daně

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 3/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření Metodická pomůcka Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 6/ 2010 Úvodem Ministerstvo financí ČR v září 2007 zveřejnilo ve svých zprávách (Zprávy MF ČR pro finanční

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Fakulta humanitních studií UK Advokátní kancelář JUDr.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Fakulta humanitních studií UK Advokátní kancelář JUDr. Euthanasie víme o čem mluvíme? Právní rámec JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Fakulta humanitních studií UK Advokátní kancelář JUDr. Bohumily Holubové Právní problémy

Více

Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD Soutěžní řád České komory architektů SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2015 VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ vědoma si nutnosti posilovat důvěru architektů i veřejnosti ve smysl a poslání soutěží, kterým je umožnit architektům

Více

ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. v y h l a š u j e. t e n t o. úvodní ustanovení

ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ. v y h l a š u j e. t e n t o. úvodní ustanovení 1 úvodní ustanovení VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ vědoma si nutnosti posilovat důvěru architektů i veřejnosti ve smysl a poslání soutěží, kterým je umožnit architektům poměřovat vzájemně svoje

Více

Zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti. Všeobecná pravidla

Zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti. Všeobecná pravidla Zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti Všeobecná pravidla I. Cíl společnosti Hlavním cílem orgánů společnosti je podporovat zájmy společnosti, tj. zvyšovat hodnotu majetku, který jim byl akcionáři

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010". Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010. Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 23.06.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3663/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3663.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Skončení pracovního poměru Doručování Dotčené

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 OBSAH. Datum účinnosti... 4 Cíl... 5 Definice... 6 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 805 OBSAH. Datum účinnosti... 4 Cíl... 5 Definice... 6 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY JEDNOTLIVÝCH ÚČETNÍCH VÝKAZŮ A SPECIFICKÝCH PRVKŮ, (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po

Více

Znalecký posudek číslo 2300/86/2011

Znalecký posudek číslo 2300/86/2011 Znalecký posudek číslo 2300/86/2011 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rodinného domu č.p. 300 nacházejícím se na pozemku parc.č. St. 422 a pozemků parc.č. St. 422, parc.č. 257/1 a 281 vše se

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Pozvánka na valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti ČERNICE a.s., se sídlem Černice čp. 3, 382 32 Velešín, IČ 251 55 776, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj

Metodický pokyn. Ministerstva pro místní rozvoj Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 530 VÝBĚR VZORKŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 530 VÝBĚR VZORKŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝBĚR VZORKŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět standardu... 1 2 Datum

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 132/2010-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a

Více

PRÁVNÍ POSUDEK. Věc: PRÁVNÍ POSOUZENÍ SMLOUVY SVAZKU OBCÍ MIKROREGION POLABÍ UZAVŘENOU SE SPOLEČNOSTÍ EUROVISION, A.S.

PRÁVNÍ POSUDEK. Věc: PRÁVNÍ POSOUZENÍ SMLOUVY SVAZKU OBCÍ MIKROREGION POLABÍ UZAVŘENOU SE SPOLEČNOSTÍ EUROVISION, A.S. PRÁVNÍ POSUDEK Věc: PRÁVNÍ POSOUZENÍ SMLOUVY SVAZKU OBCÍ MIKROREGION POLABÍ UZAVŘENOU SE SPOLEČNOSTÍ EUROVISION, A.S. Vážení, na základě Vaší žádosti jsme provedli právní rozbor týkající se smlouvy svazku

Více

NEWSLETTER. Veřejná podpora a veřejné zakázky

NEWSLETTER. Veřejná podpora a veřejné zakázky Veřejná podpora a veřejné zakázky Veřejná podpora a veřejné zakázky jsou oblastmi právní úpravy, které stojí zdánlivě samostatně, vedle sebe. Každá z obou oblastí disponuje vlastními pravidly a kompetencemi

Více

K ZAPOČTENÍ V RÁMCI SOUDNÍHO ŘÍZENÍ ROZSAH NALÉHAVÉHO PRÁVNÍHO ZÁJMU KE SPOLUVLASTNICKÉMU PODÍLU VLASTNICTVÍ

K ZAPOČTENÍ V RÁMCI SOUDNÍHO ŘÍZENÍ ROZSAH NALÉHAVÉHO PRÁVNÍHO ZÁJMU KE SPOLUVLASTNICKÉMU PODÍLU VLASTNICTVÍ 4/2015 MIMOKNIHOVNÍ VLASTNICTVÍ str. 12 K ZAPOČTENÍ V RÁMCI SOUDNÍHO ŘÍZENÍ str. 3 ROZSAH NALÉHAVÉHO PRÁVNÍHO ZÁJMU KE SPOLUVLASTNICKÉMU PODÍLU Právo není spravedlnost, ale spravedlnost je přirozené právo.

Více

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996,

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996, USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 61/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 29/2007-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004H2PU* UOHSX004H2PU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s253/2012/vz-17947/2012/514/mpr Brno 24. září 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 93/2013-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

Připomínky veřejné ochránkyně práv

Připomínky veřejné ochránkyně práv Připomínky veřejné ochránkyně práv Příloha PDCJ: 3426/2014 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ OSOBÁM POVĚŘENÝM SPRÁVOU A ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY A VEDENÍ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 542/1991 Sb., zákonem č. 169/1993 Sb.,

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech dokazování. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech dokazování. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dokazování Sestavila PETRA POLI ENSKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech dokazování Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech dokazování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1206 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

Mimoto se mohou řízené transakce v tomto případě uskutečnit i mezi společnostmi A a B případě mezi společnostmi A a C.

Mimoto se mohou řízené transakce v tomto případě uskutečnit i mezi společnostmi A a B případě mezi společnostmi A a C. 132/2005 DS. Pokyn DS132 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky (převodní ceny) územními finančními orgány č.j.: 49/60878/2005491 Referent: Ing. Michal Roháček,

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 104 104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací (1) K provedení jednoduchých staveb uvedených v odstavci 2 písm.

Více

Karta záznamu SOUD - NS

Karta záznamu SOUD - NS Karta záznamu Spisová značka III.ÚS 384/08 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 30.09.2009 Datum vyhlášení 20.10.2009 Datum podání

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P pro pojištění prospekce zahraničních trhů Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Vodičkova

Více

http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/

http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/ http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/ Ilona Kostadinovová, zpracováno dne 31. 01. 2007 Řízení před soudy o nárocích z pracovněprávních

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE Podporované aktivity 1) Jaké vzdělávací kurzy spadají do obecného a do specifického vzdělávání? Za obecné vzdělávání se považuje vzdělávání

Více

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany pro krajské úřady včetně Magistrátu hlavního města Prahy Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor ochrany práv dětí Praha

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 2005-240/2011 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti pozemku parc.č. 4581 včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Velký Dešov, obec Dešov, okres Třebíči, zapsaný na LV

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti 76 str. 1 76 Dohoda o pracovní činnosti Úplné znění 76 Dohoda o pracovní činnosti (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže

Více

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Povinnosti obcí vyplývající z InfZ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ ), ukládá

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2012 červenec 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2012 červenec 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2012 červenec

Více

Preambule. 1 Základní ustanovení

Preambule. 1 Základní ustanovení Jednací řád rozhodce Preambule Základním účelem rozhodčího řízení vedeného před rozhodcem Mgr. Marií Pluhařovou, zapsanou v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod ev.č.

Více

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Úvod Právo chudých, tedy právo upravující podmínky zajištění právní pomoci sociálně slabým, je součástí právního řádu na našem území

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 As 57/2014-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI č. 1767/134/2015 Ocenění řadové garáže postavené na pozemkové parcele č.parc. St. 733, zapsané na listu vlastnictví LV č. 2866 v k.ú. Nová Role, obec Nová

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Znalecký posudek číslo 780/57/2005

Znalecký posudek číslo 780/57/2005 Znalecký posudek číslo 780/57/2005 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí pozemků ve zjednodušené evidenci (PK) parc.č. 3447, 3448, 3449, 3450, 3451 a 3452 se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 566 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o předávání osobních údajů z EU do Spojených států amerických podle směrnice 95/46/ES po rozsudku

Více

Základní ustanovení. INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou

Základní ustanovení. INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Základní ustanovení INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou 1 Obecná část 2 Základní ustanovení INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl 3 Obecná část Vzor citace: Pachl, L.: Insolvenční zákon s judikaturou.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 141/2007-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

DODATEK Č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU

DODATEK Č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU DODATEK Č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU č. 1691 421 / 2012 dle Usnesení č.j. 067 EX 1556/03-72 a dle dodatečné žádosti objednavatele Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í č.j.: 243/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í 1. Kontrolní řád, který je přílohou tohoto usnesení

Více

K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb

K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb Úvod K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb Při provozování cloudových služeb bude téměř vždy docházet zároveň ke zpracování osobních údajů. Za zpracování osobních

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ PRAVIDLA Vypracoval: OKPP Schválil: ZK 7. 2. 2012 Platná od: 7. 2. 2012 Účinná od: 10. 2. 2012 Rozsah působnosti: Jihočeský kraj Struktura a obsah

Více

STAVEBNĚPRÁVNÍ PROBLEMATIKA PŘI SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V PRAXI

STAVEBNĚPRÁVNÍ PROBLEMATIKA PŘI SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V PRAXI STAVEBNĚPRÁVNÍ PROBLEMATIKA PŘI SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V PRAXI Ing. Pavel Zídek A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, 160 00 Praha 6, zidek@awal.cz Téma přednášky vědomě vybočuje z technické roviny

Více

PRÁVNÍ NOVINKY Březen 2014

PRÁVNÍ NOVINKY Březen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, právě se Vám dostává do rukou speciální vydání našich PRÁVNÍCH NOVINEK určené především zájemcům v oblasti Výzkumu vývoje a inovací (VVI). O přijímání právních předpisů

Více

Zpráva o plnění auditora

Zpráva o plnění auditora Zpráva o plnění auditora určená akcionářům společnosti TS HRÁDEK s.r.o., zpracovaná na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, která je důvěrného charakteru FS Audit, s. r. o. březen

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Stanoviska II. odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Stanoviska II. odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Stanoviska II. odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu K ustanovení 104 stavebního zákona Jak

Více

Shrnutí závěrů auditu Vydání zprávy auditora

Shrnutí závěrů auditu Vydání zprávy auditora Shrnutí závěrů auditu Vydání zprávy auditora Ing.Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor připravuje shrnutí závěrů auditu při každém auditu, aby: zdokumentoval své úvahy týkající se přiměřenosti provedené auditorské

Více

Právní novinky. Právní novinky. březen 2016. Deloitte Česká republika. Jaké změny nás čekají v právní úpravě pro oblast kybernetické bezpečnosti

Právní novinky. Právní novinky. březen 2016. Deloitte Česká republika. Jaké změny nás čekají v právní úpravě pro oblast kybernetické bezpečnosti Právní novinky Deloitte Česká republika Jaké změny nás čekají v právní Že to Evropa s kybernetickou a online bezpečností myslí vážně svědčí i prosincové dohody o znění směrnice o opatřeních k zajištění

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 95-100 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Strana 418 Sbírka zákonů č. 57 / 2012 Částka 22 57 VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Česká národní banka stanoví podle 170

Více

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek Regionservis s.r.o., dne 19. 11. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 66/2011-74 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jana

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 81 odst. 1 zákona o státní službě: Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více