SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :"

Transkript

1 Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné produkty, které nejsou uprveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. 12. Sdělení Ministerstv práce sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

2 Strn 338 Sbírk zákonů č. 11 / 2015 Částk 9 11 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledn 2015, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné produkty, které nejsou uprveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. Ministerstvo zemědělství stnoví podle 78 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákon č. 131/2003 Sb., zákon č. 316/2004 Sb., zákon č. 48/2006 Sb., zákon č. 182/2008 Sb., zákon č. 227/2009 Sb., zákon č. 308/2011 Sb., zákon č. 359/2012 Sb., zákon č. 279/2013 Sb., zákon č. 139/2014 Sb. zákon č. 264/2014 Sb., k provedení 27 odst. 6 27b odst. 9 písm. ) ž c) zákon: Čl. I Tto vyhlášk byl oznámen v souldu se směrnicí Evropského prlmentu Rdy 98/34/ES ze dne 22. červn 1998 o postupu poskytování informcí v oblsti technických norem předpisů prvidel pro služby informční společnosti, v pltném znění. Čl. II Část první vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné produkty, které nejsou uprveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb., se mění tkto: 1. V 1 se n konci písmene m) tečk nhrzuje čárkou doplňují se písmen n) o), která znějí: n) údje o provedených vyšetřeních, jež jsou lbortoře povinny předkládt úřednímu veterinárnímu lékři, včetně termínu jejich předložení, o) rozsh limity vyšetřování syrového mlék ke zjištění přítomnosti ptogenních mikroorgnismů ohrožujících zdrví lidí.. 2. V 10 odst. 3 se slov 10 kusů drůbeže v průběhu 1 týdne celkem nhrzují slovy 10 kusů krůt, 10 kusů hus, 10 kusů kchen 35 kusů osttní drůbeže v průběhu jednoho týdne. 3. V 12 odst. 1 se slov nebo účstník lovu (dále jen lovec ) zrušují. 4. V 12 se n konci odstvce 1 tečk nhrzuje slovem, nebo doplňuje se písmeno c), které zní: c) do mloobchodního zřízení, které bylo krjskou veterinární správou v souldu s nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 852/ /2004 registrováno jko zřízení určené pro zcházení se zvěřinou které je n území krje, v němž byl zvěř uloven, nebo krjů sousedních.. 5. V 12 odst. 3 se slovo Lovec nhrzuje slovy Uživtel honitby. 6. V 12 se z odstvec 5 vkládá nový odstvec 6, který zní: (6) Pro mloobchodní zřízení podle odstvce 1 písm. c), které bylo krjskou veterinární správou v souldu s nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 852/2004 registrováno jko zřízení určené pro zcházení se zvěřinou, která je dodáván přímo konečnému spotřebiteli, pltí vedle veterinárních hygienických poždvků stnovených nřízením Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 852/2004 tké veterinární hygienické poždvky stnovené v příloze III k nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 853/2004 ) v oddílu I kpitole V odstvcích 2 3, v kpitole VII odstvci 1 písm. ) v odstvcích 2, 4 5, pokud jde o velkou volně žijící zvěř, b) v oddílu II kpitole V odstvcích 1, 5 6, pokud jde o velkou volně žijící zvěř, c) v oddílu IV kpitole II odstvcích 4 ž 6, pokud jde o velkou volně žijící zvěř, d) v oddílu IV kpitole III odstvcích 4 5, pokud jde o drobnou volně žijící zvěř, e) v oddílu V kpitolách II III, pokud jde o poždvky n hygienické zcházení s mletým msem msnými polotovry před jejich výrobou po jejich výrobě, zejmén o poždvky n jejich teplotu,

3 Částk 9 Sbírk zákonů č. 11 / 2015 Strn 339 f) v oddílu VI, pokud jde o suroviny používné k příprvě výrobků z ms volně žijící zvěře.. Dosvdní odstvce 6 7 se oznčují jko odstvce V 12 odstvec 7 zní: (7) Z mlé množství zvěře, určené k prodeji (dodání) podle odstvce 1, se povžuje 1 kus velké volně žijící zvěře 35 kusů drobné volně žijící zvěře z týden, nejvýše všk 30 % uživtelem honitby odlovené zvěře z rok, přičemž těchto 30 % nesmí překročit 30 kusů velké volně žijící zvěře 400 kusů drobné volně žijící zvěře.. 8. V 12 odst. 8 se z slov odstvci 1 vkládjí slov písm. ) nebo b). 9. V 12 odst. 3 písm. ) se slovo lovce nhrzuje slovy uživtele honitby. 10. Z 12 se vkládá nový 12b, který včetně ndpisu zní: 12b Údje o provedených vyšetřeních, jež jsou lbortoře povinny předkládt úřednímu veterinárnímu lékři, termín jejich předložení (1) Lbortoř, které bylo vydáno osvědčení o kreditci k provádění tohoto vyšetření, státní veterinární ústv lbortoř, které bylo krjskou veterinární správou vydáno podle 50 odst. 3 zákon povolení pro tento druh vyšetřování, předkládá úřednímu veterinárnímu lékři údje o provedených vyšetřeních n přítomnost svlovce (trichinel) jednou ročně, vždy v termínu do 15. dubn, to z období od 1. dubn předcházejícího klendářního roku do 31. březn klendářního roku, v němž se údje předkládjí. (2) Hlášení podle odstvce 1 obshuje ) název lbortoře, která vyšetření provedl, b) identifikci objednvtele vyšetření uživtele honitby, c) číslo plomby vyšetřeného uloveného kusu volně žijící zvěře, d) dtum vyšetření, e) výsledek vyšetření n svlovce, f) metodu, která byl k vyšetření n přítomnost svlovce (trichinel) použit V 13 odst. 1 se slov syrové, mlékárensky neošetřené mléko syrovou smetnu nhrzují slovy syrové mléko z slovo výroby se vkládjí slov nebo prostřednictvím prodejního utomtu. 12. V 13 odst. 4 se z slov syrového mlék vkládjí slov v místě výroby slovo převřit se nhrzuje slovy tepelně oprcovt nebo psterovt. 13. V 13 se z odstvec 4 vkládá nový odstvec 5, který zní: (5) V přípdě přímého prodeje syrového mlék prostřednictvím prodejního utomtu musí být n viditelném místě n prodejním utomtu umístěno upozornění Syrové mléko, před použitím tepelně oprcovt nebo psterovt. Přímý prodej syrového mlék konečnému spotřebiteli prostřednictvím prodejního utomtu může být prováděn i v mléčnici. Jde-li všk o hospodářství, ze kterého je dodáváno mléko do sběrného středisk, stndrdizčního středisk nebo podniku pro ošetření mlék, musí být prodej zjištěn tk, by konečný spotřebitel nevstupovl do mléčnice.. Dosvdní odstvce 5 6 se oznčují jko odstvce V 13 se n konci textu odstvce 6 doplňují slov, nebo musí být zchlzeno n 6 8C zchlzené prodáno do 48 hodin po ndojení. 15. V 13 odst. 7 se slov syrového, mlékárensky neošetřeného mlék syrové smetny, určené nhrzují slovy syrového mlék, určeného slov nebo syrové smetny se zrušují. 16. Z 13 se vkládá nový 13, který včetně ndpisu zní: 13 Rozsh limity vyšetřování syrového mlék ke zjištění přítomnosti ptogenních mikroorgnismů ohrožujících zdrví lidí Chovtel, který prodává syrové mléko podle 27 odst. 1 písm. e) zákon, zjistí vyšetření syrového mlék n přítomnost ptogenních mikroorgnismů ohrožujících zdrví lidí uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce V 14 odst. 5 se číslo 60 nhrzuje číslem 600.

4 Strn 340 Sbírk zákonů č. 11 / 2015 Částk V 15 se odstvec 1 zrušuje. Dosvdní odstvce 2 ž 5 se oznčují jko odstvce 1 ž V 15 odstvec 3 zní: (3) Z mlé množství medu, určeného k prodeji chovtelem v domácnosti chovtele, hospodářství chovtele, n stnovišti včel, v tržnici nebo n tržišti přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, nebo k dodání medu chovtelem do mloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele která je n území krje, v němž se nchází stnoviště včel, se povžuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně V 15 odst. 4 se číslo 4 nhrzuje číslem Doplňuje se příloh č. 6, která včetně ndpisu zní: Příloh č. 6 k vyhlášce č. 289/2007 Sb. ROZSAH A LIMITY VYŠETŘOVÁNÍ SYROVÉHO MLÉKA KE ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI PATOGENNÍCH MIKROORGANISMŮ OHROŽUJÍCÍCH ZDRAVÍ LIDÍ Prmetr Stphylococcus ureus Limit 500 KTJ/1ml. Čl. III Účinnost Tto vyhlášk nbývá účinnosti prvním dnem druhého klendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Jurečk v. r.

5 Částk 9 Sbírk zákonů č. 12 / 2015 Strn SDĚLENÍ Ministerstv práce sociálních věcí ze dne 16. ledn 2015 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Ministerstvo práce sociálních věcí sděluje, že v souldu s ustnovením 9 odst. 1 zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v pltném znění, byly u něj uloženy v období od tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně: 1. Kolektivní smlouv vyššího stupně n rok 2015 (pro. s. s. r. o.), uzvřená dne mezi smluvními strnmi Odborovým svzem prcovníků doprvy, silničního hospodářství utooprvárenství Čech Morvy Sekcí silničního hospodářství Svzem doprvy České republiky Sekcí silničního hospodářství. 2. Kolektivní smlouv vyššího stupně n rok 2015, uzvřená dne mezi smluvními strnmi Odborovým svzem prcovníků doprvy, silničního hospodářství utooprvárenství Čech Morvy Sekcí silničního hospodářství Svzem doprvy České republiky Sekcí silničního hospodářství. 3. Kolektivní smlouv vyššího stupně n rok 2015, uzvřená dne mezi smluvními strnmi Odborovým svzem prcovníků dřevozprcujících odvětví, lesního vodního hospodářství Svzem změstnvtelů Mlá Vod Česká republik. 4. Kolektivní smlouv vyššího stupně n roky , uzvřená dne mezi smluvními strnmi Odborovým svzem ECHO, Českým odborovým svzem energetiků Českým svzem změstnvtelů v energetice. 5. Kolektivní smlouv vyššího stupně n rok 2015, uzvřená dne mezi smluvními strnmi Odborovým svzem ECHO Svzem chemického průmyslu České republiky. 6. Kolektivní smlouv vyššího stupně n rok 2015, uzvřená dne mezi smluvními strnmi Zemědělským svzem České republiky, Českomorvským svzem zemědělských podniktelů Odborovým svzem prcovníků zemědělství výživy Asocicí svobodných odborů České republiky. Ministryně: Mgr. Mrksová v. r.

6 Strn 342 Sbírk zákonů 2015 Částk 9

7 Částk 9 Sbírk zákonů 2015 Strn 343

8 Strn 344 Sbírk zákonů 2015 Částk ISSN Vydává tiskne: Tiskárn Ministerstv vnitr, p. o., Brtůňkov 4, pošt. schr. 10, Prh 415, telefon: , fx: Redkce: Ministerstvo vnitr, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, Prh 4, telefon: , fx: Administrce: písemné objednávky předpltného, změny dres počtu odebírných výtisků MORAVIAPRESS,. s., U Póny 3061, Břeclv, tel.: , e-mil: Roční předpltné se stnovuje z dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku je od předpltitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku n zákldě počtu skutečně vydných částek (první záloh n rok 2015 činí 6 000, Kč) Vychází podle potřeby Distribuce: MORAVIAPRESS,. s., U Póny 3061, Břeclv, celoroční předpltné objednávky jednotlivých částek (dobírky) , objednávky knihkupci , e-mil zelená link Internetová prodejn: Drobný prodej Brno: Ing. Jiří Hrzdil, Vrnovská 16, SEVT,. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT,. s., Česká 3, tel.: ; Cheb: EFREX, s. r. o., Krlov 31; Chomutov: DDD Knihkupectví Antikvriát, Ruská 85; Kdň: Knihřství Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchl Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrv: LIBREX, Nádržní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmnnov 1165; Prdubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., tříd Míru 65; Plzeň: Vydvtelství nkldtelství Aleš Čeněk, nám. Českých brtří 8; Prh 3: Vydvtelství nkldtelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Prh 4: Tiskárn Ministerstv vnitr, Brtůňkov 4; Prh 6: PERIODIKA, Komornická 6; Prh 9: Abonentní tiskový servis-ing. Urbn, Jblonecká 362, po pá 7 12 hod., tel.: , e-mil: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákov 347; Prh 10: BMSS START, s. r. o., Vinohrdská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: ; Přerov: Jn Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nd Lbem: PNS Grosso s. r. o., Hvířská 327, tel.: , fx: , KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 vzby sbírek tel. fx: , e-mil: Zábřeh: Mgr. Ivn Ptková, Žižkov 45; Žtec: Jindřich Procházk, Bezděkov 89 Vzby Sbírek, tel.: Distribuční podmínky předpltného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předpltného jsou vyřizovány do 15 dnů prvidelné dodávky jsou zhjovány od nejbližší částky po ověření úhrdy předpltného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zevidování předpltného do jeho úhrdy jsou doposílány jednorázově. Změny dres počtu odebírných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklmce: informce n tel. čísle V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osob), rodné číslo (fyzická osob). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morv Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 31. října 2011 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 31. října 2011 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 31. října 2011 Cena Kč 30, O B S A H : 319. Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 V Praze dne 30.6.2013 e-mail: ovocedoskol@szif.cz Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy OBSAH 1. Základní informace 2. Přihlášení školy

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1)

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 CS 01.06.2014 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Legislativa

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více