K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ E. ČÍSLO: MK ČR E Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen."

Transkript

1 VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození Dovolujeme si Vás pozdravit na konci volebního období a poděkovat za čtyřletou spolupráci. Díky mnohým z Vás, a Vašim připomínkám, kterým není lhostejné dění v Křižanově, podařilo se nám i přes finanční krizi, která trvala více jak polovinu volebního období, uskutečnit naše záměry. Nepropadli jsme pocitu zoufalství z každodenního boje s nedostatkem finančních prostředků. Podařilo se nám získat od státu peněžní dotaci na výměnu oken v základní a mateřské škole, na chodníky druhé části ulice Meziříčská, na odbahnění tří rybníků, Škrejblík a Troubníky, a od kraje Vysočina na rekonstrukci sociálního zařízení mateřské školy. Říjnovými volbami končí volební období našeho zastupitelstva a rekapitulujeme tedy, co se všechno podařilo udělat. Uvádíme shrnutí nejdůležitějších činností tohoto čtyřletého období: Aeroklub Křižanov na pokrytí nákladů Kč silniční zametač Kč úhrada za neb. prostor Medikus za 4 roky - rehabilitace Kč zatrubnění z rybníku Škrejblík Kč oprava a výměna oken v bytovém domě zámek Kč rekonstrukce a nástavba ZŠ Křižanov Kč varovný a informační systém obyvatel Křižanov Kč vodovod ul. Meziříčská Kč kamerový systém Kč cisternová automob. stříkačka Tatra Kč rekonstrukce ZŠ výměna oken dopl. k dotaci Kč Colas oprava místní komunikace Za Branou Kč zvýšení bezp. pěší dopravy 2 etapa Kč Colas oprava místní komun. Šibeník Kč přeložka STL plyn. přípojky ul. Ořechovská Kč sekačka traktůrek Walker MT Kč projekt pro územní rozhodnutí RD Na Zahrádkách Kč projekt pro stavební povolení projektová dokumentace Kč revitalizace nádrže Škrejblík Kč revitalizace nádrže Troubníky Kč zajištění svahu ul. Meziříčská Kč rekonstrukce soc. zařízení MŠ doplatek k dotaci Kč rekonstrukce třídy MŠ Kč povolení související s povolením revitalizace ryb. Králomožný Aeroklub Křižanov nové plyn. a elektr. přípojky proti záplavová kanalizace přidání dvou záchytných vpustí ZŠ oprava střechy u tělocvičny a vložení odpor. drátu do okapů příspěvek SVK na rekonstrukci vod. Za Branou příspěvek OÚ Sviny na rekonstrukci hráze rybníka Pávek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Další činnost - městys poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení - Sbor pro občanské záležitosti zajišťuje návštěvy občanů při jejich životních jubileích, zlaté svatby, vítání občánků - podporuje spolky Džungle, Vodotrysk, spolek Katolického domu, FC Křižanov, HC Sokol, dále pak mnohá sociální a zdravotnická zařízení. Do stálé péče Městyse Křižanov patří: - Základní škola a Mateřská škola - Sbor Dobrovolných hasičů - pečovatelská služba s Domem peč. služby - provoz knihovny - vedení pamětní knihy kroniky SPOZ - péče a úklid veřejných prostranství - péče o obecní lesy - zimní údržba a úprava povrchů místních komunikací Vážení občané, v závěru rekapitulace bychom chtěli poděkovat firmám, podnikům, ZD Křižanov za vstřícné jednání, pochopení našich potřeb a dobrou spolupráci s obcí. Zvláště pak panu Jindřichu Vodičkovi za výbornou práci všech zaměstnanců firmy Stylstav při stavebních akcích v naší obci. Velký dík patří dobrovolným hasičům, bez kterých si už nedovedeme představit život v obci. Pomoc občanům při záplavách, které nás postihly, byla velmi potřebná. A další výjezdy mimo obec, kterých bylo v letošním už více než 50. Děkujeme Spolku Katolického domu, Vodotrysku a Džungli za přípravu kulturního dění v obci a příkladnou práci s mládeží. Občanům Křižanova děkujeme za pomoc při udržování prostranství kolem svých domů, pořádku a čistoty v obci. Vážení spoluobčané, víme dobře, že největším bohatstvím obce jsou její lidé. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám dali v minulém volebním období. A. Kania a M. Smejkalová Pranostiky na měsíc říjen tradice Čím déle vlaštovky u nás v říjnu pobývají, tím déle pěkné dny potrvají. Je-li říjen dlouho zelený, bude leden pěkně studený. Když v říjnu dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. Po teplém září zle se říjen tváří. Říjen-li má dešťů moc a listopad, mívá prosinec prudké větry rád. 4. Svatý František zahání lidi do chýšek. 8. Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá. 15. Po svaté Tereze mráz po střechách leze. 16. Na Havla svatého poslední jablko do pytle svého.

2 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 2 Jak se na den Havla ukazuje, taková zima se objevuje. 17. Svatá Hedvika do řepy medu namíchá. 18. Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše. 21. Když na Uršulu vítr duje, tuhou zimu ohlašuje. 28. Na Šimona a Judy leze zima z búdy a nemá-li moci, přijde na vše svaté v noci. Káč.eR. Usnesení č. 43 zprávy ze zastupitelstva ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanova k srpnu 2010, porovnání s r za stejné období - výpověď z obecního bytu Křižanov 69 (Barbora Chylíková) II. schvaluje: - prodej obecního pozemku p. č. 923 v k. ú. Křižanov p. Ladislavu Andělovi, Křižanov 413 dle znaleckého posudku (cca tis. Kč) 10 pro, 2 se zdrželi hlasování - úprava rozpočtu městyse Křižanova jednomyslně - poskytnutí příspěvku obci Sviny na rekonstrukci hráze rybníka Pávek a zbudování cesty na ní s tím, že bude pro městys Křižanov a všechny další budoucí vlastníky lesa přiléhající k rybníku zřízeno bezplatně věcné břemeno spočívající v právu užívat hráz rybníka jako přístupovou komunikaci do lesů (za účelem správy a těžby v lese). Příspěvek bude poskytnut do 350 tis. Kč (dle skutečných nákladů 350 tis., budou-li celkové náklady 550 tis., jinak v poměrné výši) po realizaci stavby, nejdéle však do konce května 2011 jednomyslně - pronájem obecního bytu v č. p. 69 pro Kateřinu Žejškovou s rodinou, byt jednomyslně - poskytnutí příspěvku ve výši Kč pro Český svaz chovatelů Křižanov na konání výstavy drobného zvířectva jednomyslně - poskytnutí fin. příspěvku ve výši Kč na nákup sekačky pro SK FC Křižanov 8 pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování - nákup pluhu na shrnování sněhu (k traktoru) pro městys Křižanov jednomyslně - finanční příspěvek ve výši Kč pro neformální skupinu Vodotrysk na činnost jednomyslně - fin. příspěvek pro Spolek Katolického domu ve výši Kč na Kateřinský jarmark a Rozsvícení vánočního stromu jednomyslně starosta Antonín Kania místostarostka Marie Smejkalová Poslední zastupitelstvo aneb Každý dostal, co chtěl Zbývá několik minut do čtvrté hodiny. Venku je krásně, svítí sluníčko a čerstvě posečená tráva prosycuje okolní vzduch vůní sena. Já a Radka pomalu stoupáme po schodech na naši radnici. Máme totiž namířeno na poslední zasedání zastupitelstva tohoto volebního období. Cestou zdravíme přítomné zastupitele. Usazujeme se vedle topení. I když je venku pěkně, topení je zapnuté. V duchu se ptám: Komupak asi dneska zatopí? Zastupitelé se pomalu scházejí a usedají na svá místa. V čele sedí pan starosta Kania, po jeho levé ruce tajemnice paní Pivoňková a dále pan Engelhart, Uhlíř, Pařízek, místo pana Tvarůžka je prázdné a řadu končí paní Slabá. Z druhé strany sedí paní Křikavová jako zapisovatelka, paní místostarostka Smejkalová a dále paní doktorka Pavlíková, následuje paní Sýkorová, Kotíková a Ondřej Kotík. Na druhém konci stolu sedí paní doktorka Chromá. Většina zastupitelů je svátečně oblečena. Kromě nás je tu jeden jediný host a tím je pan Anděl, který se usadil hned vedle dveří. Začíná se. Pan starosta vítá zastupitele i nás, nepočetné hosty, a zahajuje dnešní zasedání zastupitelstva. Jakmile je po úvodních formalitách, řeší se pozemek, který chce pan Anděl koupit. Ouha, jakoupak cenu ale má? Pan starosta říká 10 až 11 tisíc, paní Pivoňková se k tomu také přiklání. Jistota je ale jistota, takže se volá panu Ing. Mužátkovi. Ten částku potvrzuje. K odsouhlasení je potřeba ale částka přesná, proto se jde zlatou střední cestou Kč. Deset zastupitelů je pro, dva se zdržují hlasování. Pan Anděl hned po schválení prodeje se spokojeným úsměvem odchází. Klima v místnosti se začíná podobat tropickému pásmu. Pan starosta na prosbu paní Kotíkové vypíná topení. Dalším bodem programu je lesní cesta u rybníka Pávek. Ta je potřeba opravit, ale byla tu pozemková omezení, která se ovšem díky spolupráci s obcí Sviny vyřešila. Opravu totiž musí provést Sviny, Křižanov jim na to přispěje. Začíná debata, přichází pan Tvarůžek. Někteří si ujasňují všechny souvislosti, někteří jsou pro přesný termín, dokdy musí realizace opravy proběhnout. Nakonec se jednomyslně shodli na květnu Tím jsou vyřešeny všechny otázky rozpočtu, který je následně všemi odsouhlasen. Dále je schválen příspěvek pro chovatele ve výši Kč. Někteří zastupitelé říkají: Klidně si mohli říct o víc. Pan starosta předává slovo panu Uhlířovi, jednomu z vedení místního SK FC Křižanov. Ten nám vypráví, jak se fotbalistům rozbila sekačka na trávu, jejíž oprava by stála 30 tisíc, což se nevyplatí. Další větu začíná: Fotbalisté by byli strašně rádi..., kdyby jim zastupitelstvo přispělo na novou, která bude celkem stát 90 tisíc. Paní Sýkorová, která jako jedna z mála vyvíjí aktivitu, se ptá: Neposekla by to obecní sekačka? Posekla, ale nejde to. Zaměstnanci mají práce hodně a odpoledne, kdy by ji neměli, už se na hřišti prohání kluci a chlapi na trénincích. Sekat se prostě musí dopoledne dvakrát týdně. Všichni se shodují, že fotbalisté sekačku potřebují a pan starosta navrhuje příspěvek 60 tisíc. Paní Sýkorová se diví: Šedesát tisíc? Pan starosta odpovídá: Prostě dávám šedesát tisíc. Já vám něco povím. Oni se zadluží. Jsou to Křižanováci. Nevím, proč by se měli zadlužovat. Paní Chromá ale navrhuje 40 tisíc. Do diskuze vstupuje pan Uhlíř: V Křižanově se těžko shání sponzoři. Co bude bude, co nebude nebude. Řeč se stáčí i na další organizace. Paní Kotíková říká: Ale víte, že existují i další akce jiných organizací? Pan starosta odpovídá: Ano, ale nejsou tak finančně náročné. Bez hasičů a fotbalistů to nejde. Je vidět, že se asi neshodnou, takže opět volí kompromis, v tomto případě 50 tisíc. Tentokrát není hlasování tak stereotypní 2 jsou proti, 3 se zdržují a 8 je pro. Pan Uhlíř s úsměvem poděkoval. Pak už je jen odsouhlasena koupě nové radlice pro ZD, které má tu svoji z minulých zim zničenou. Konverzace začíná být volnější, pan starosta volá panu Vodičkovi řeší se díry v obecní komunikaci Na Zahrádkách a paní Pivoňková rozdává výplaty. Má k tomu vtipné připomínky typu: Ty si nic nezasloužíš, ty sem skoro vůbec nechodíš. Potom se pan starosta podívá na nás a ptá se: A co Vodotrysk? Chtěli jste něco? Radka je pohotová a odpovídá: Jestli myslíte peníze, tak ty bychom chtěli. Žádá o 10 tisíc na činnost Vodotrysku. Všichni kývají hlavami a hlasují pro. Pak se ptá i paní Smejkalová Ondry Kotíka, jestli nechce něco i Kaťák. Na provoz kina jim zastupitelstvo nepřispěje, tak říká, že momentálně nic nemá. To už mu ale do řeči skáče Radka a spouští: Když nepřispíváte na kino, tak můžete přispět Kaťáku, Džungli a Vodotrysku na uspořádání Kateřinského jarmarku a Rozsvěcování vánočního stromu. Připadáme si jako v Jiříkově vidění, protože všichni zúčastnění s tím souhlasí. S úsměvem děkujeme. Jsme šťastní,

3 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 3 vůbec jsme nečekali, že to takhle dopadne. Pročítá se zápis ze zastupitelstva, naposledy se hlasuje, a jelikož je to zastupitelstvo poslední, pan Uhlíř pronáší řeč a děkuje vedení obce, paní Smejkalová potom všem zaměstnancům a výborům, zkrátka všem. My ještě jednou děkujeme a odcházíme. A jak to bývá v pohádkách, všechno nakonec dobře dopadlo. Zanedlouho budou nové volby do zastupitelstva. Můžeme si jenom přát, aby příští vedení obce nám bylo nakloněno stejně jako tohle. Ještě jednou děkujeme. ON informace pro občany Vážený pane starosto, obracím se na Vás s následující prosbou: Jak víte, v Charitním domově na Moravci pečujeme o seniory, kteří již nemohou žít bez pomoci druhého člověka a mnohdy nemohou žít ani ve svém rodinném prostředí. Po jejich odchodu nám zde zůstávalo větší množství šatstva, které nikdo nechtěl. Utvořili jsme si tedy menší sklad, do kterého jsme obnošené šatstvo odkládali. Pracovníci Diakonie Broumov potom dvakrát do roka šatstvo odváželi. Poslední dobou zaznamenáváme zvýšený zájem obyvatel Moravce a okolních obcí o bezplatné odložení nepotřebných věcí v charitním domově. A zdaleka to není pouze obnošené šatstvo. Je to i obuv, kuchyňské nádobí apod. Vzhledem k tomu, že nejsme uzavřené oddělení, ke skladu obnošeného šatstva může přijet bez našeho vědomí každý, kdo to trošku zná. A pokud to nezná, již několikrát jsme měli plné krabice před bránou. Tato situace je pro nás neúnosná a žádáme Vás o pomoc. Sdělte, prosím, občanům své obce vhodným způsobem, že sběr obnošeného šatstva byl v Charitním domově na Moravci ke dni zrušen. Doplňte, prosím, informaci, kam mohou obyvatelé tyto věci ve Vaší obci odkládat. Oznámení o ukončení sběru obnošeného šatstva umístíme i na bránu v charitním domově. S pozdravem Česká katolická Charita Ing. Vladimír Jindra, vedoucí charitního domova. Volby 2010 Do voleb zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010 se v naší obci zaregistrovaly tyto volební strany: - Česká strana sociálně demokratická - Komunistická strana Čech a Moravy - Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová - Občanská demokratická strana - Sdružení nezávislých kandidátů Hasiči Křižanov Oznámení Oznamujeme občanům, že se od mění obsluha veřejného osvětlení a rozhlasu. Pana Bradáče, kterému touto cestou děkujeme za dlouholetou, spolehlivě vykonávanou práci, vystřídá pan Josef Krča. Aerobik TJ Efekt Křižanov, oddíl aerobiku, oznamuje všem svým příznivcům, že 14. září zahájil, jak je již tradicí, pravidelné cvičení žen a dívek v Katolickém domě. Cvičení je zaměřeno nejen na formování postavy, odstranění bolesti zad a kloubů a zlepšení fyzické kondice, ale i na posílení svalstva. Úvodní hodiny jsou vhodné i pro úplné začátečníky, cvičí se pod dohledem školených cvičitelek. Máš-li chuť si s námi zacvičit, čekáme Tě každé pondělí a čtvrtek od hod. v Katolickém domě! Slovo hejtmana (pro města a obce na říjen 2010) Pro funkcionáře měst a obcí končí čtyřleté volební období. Já osobně ve funkci hejtmana s nimi spolupracuji teprve dva roky, ale i za tu dobu jsem poznal řadu obětavých, pracovitých a schopných starostů a místostarostů. Nečekal jsem jen na úřední jednání u nás v sídle, ale objížděl jsem pravidelně regiony ve všech koutech Vysočiny, abych poznal konkrétní problémy měst a obcí přímo v jejich sídlech. A taky abychom mohli existující problémy v rámci našich možností a pravomocí přímo spolu řešit. Mohu rád konstatovat, že naše spolupráce byla až na drobné provozní problémy všude velmi konstruktivní a plodná. Volení představitelé v našem kraji přistupovali ke své práci velmi zodpovědně. Na Vysočině neznáme případy, kdy by hrozil krach města či obce kvůli nezodpovědnému hospodaření, jako tomu je například v některých sídlech v severních Čechách. Uvědomuji si, že ty, kteří budou ve svém poslání v samosprávě pokračovat, čeká hodně obtížné období. Avizované vládní úspory ve všech možných směrech přinesou městům a obcím další často obtížně řešitelné těžkosti. Nejsem proti odůvodněným a promyšleným úsporám, i my na kraji a v našich organizacích intenzivně hledáme možné rezervy, ale některé plánované kroky vlády bez důkladné analýzy možných dopadů budou zřejmě doléhat právě na rozvoj měst a obcí. Omezení investičních záměrů kvůli zveřejněným zrušením podílu státu na nich navíc ohrožuje využití možných dotací z evropských peněz. Osobně mě mimo jiné velmi zarazily informace o plánovaných výrazných platových redukcích na úkor úředníků, vojáků, policistů a zdravotníků. Jako lékaře mne pak zvláště straší už dnes nedobrá situace ve zdravotnictví. Jako zřizovatel vysočinských nemocnic se kraj léta s nemalým úsilím snaží je personálně stabilizovat. Pokud ovšem vláda zrealizuje tyto plánované kroky, opravdu hrozí, že dojde na hromadné odchody především lékařů za lépe placenou a váženou prací za hranice našeho státu. Ve chvíli, kdy píšu s předstihem tento text, pořád věřím, že nedojde k naplnění tak katastrofického scénáře vývoje našeho zdravotnictví. Ale ta vyjádření vypadají bohužel dost reálně, i když se mi to zdá být pštrosí politikou, jež nechce vnímat opravdová nebezpečí. Nevzdáváme se aktivit směřujících k odvrácení všech těchto nebezpečí, ale pokud bude vláda stále odmítat vnímat situaci krajských a místních samospráv, budeme to mít všichni hodně těžké. Nyní jsem ale chtěl na konci volebního období především velmi srdečně poděkovat starostům, místostarostů, členům rad a zastupitelstev měst a obcí za jejich úsilí v minulém období. Hluboce si jich vážím, vím, jak je ta práce nelehká a nevděčná. Obzvláště neuvolněným funkcionářům na malých obcích, co se starali o chod svých vesnic po své práci, patří velký dík. Všem voličům ve městech a obcích bych rád popřál, aby volili za své představitele ty, kteří budou fundovaně, upřímně a obětavě pracovat pro obecný (a obecní) prospěch. Jiří Běhounek,hejtman Vysočiny z policejního archivu ZPRÁVY KE DNI Krádež nafty Neznámý pachatel v době od do ze zaparkovaného bagru značky JCB u Tomkova rybníka

4 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 4 v k. ú. obce Křižanov vypáčil víčka nádrže a odčerpal 60 litrů motorové nafty. Dále z bagru demontoval dvojici akumulátorů a po překonání zámků dveří vnikl do kabiny. Odtud odcizil autorádio na CD zn. Panasonic, dvojici reproduktorů zn. Panasonic a 8 metrů gumové hadice. Svým jednáním způsobil poškozené firmě celkovou škodu asi korun. Krádež peněženky Neznámý pachatel během 15 minut před 14. hodinou dne na Benešově náměstí v obci Křižanov využil nepozornosti sedmačtyřicetiletého muže. Z nezajištěného nákladního automobilu Renault mu odcizil z kabiny volně odloženou peněženku. V té měl poškozený muž uloženou finanční hotovost společně s doklady. Škoda je vyčíslena na korun. Krádež kol Ve dnech neznámý pachatel odcizil z vozidla VW Golf 4 kusy kol z lehkých slitin. Automobil měl majitel zaparkovaný na Benešově náměstí. Způsobená škoda je korun. společenská kronika Životní jubilea por. Mgr. Jana Martincová v.r., komisařka PIS V měsíci srpnu a září oslavili svá životní jubilea tito občané Křižanova: Čermák Bohuslav 90 let Křižanov 244 Chylíková Marie 89 let Křižanov 172 Pospíchal Otakar 88 let Křižanov 341 Horníčková Zdenka 87 let Křižanov 175 Parajková Jaromíra 80 let Křižanov 329 Hladík Václav 75 let Křižanov 442 Bradáč František 75 let Křižanov 302 Vážení jubilanti, k Vašemu životnímu jubileu Vám srdečně blahopřejeme a připojujeme přání stálého a pevného zdraví, dobré pohody, radosti a osobní spokojenosti do dalších let v kruhu svých blízkých. Narozené děti Od posledního vydání zpravodaje se v Křižanově narodily tyto děti: Adéla Pávková, Matyáš Burian, Marie Andělová Vážení rodiče, přejeme Vám hodně společných chvil plných lásky, tolerance a trpělivosti. Odešli z našich řad Z hlubin k nebi a z nebe k hlubinám, od konce k počátku se přelévám. A mezi věčným pohybem náhrobkem kolébky mé je zem. V. Nezval V měsíci srpnu zemřel pan Stanislav Růžička ve věku 67 let, v září paní Vlasta Juříková, učitelka ve výslužbě, ve věku 88 let a paní Božena Kovářová ve věku 86 let. Vítání občánků V neděli 12. září 2010 uskutečnil Sbor pro občanské záležitosti v obřadní síni na radnici slavnostní vítání dětí do života. Rodiče přivítala předsedkyně pro občanské záležitosti paní MUDr. Marie Chromá společně s místostarostkou Marií Smejkalovou. Do knihy narozených dětí byly zapsány: Kadelová Amálie, Pálková Monika, Hermanyová Marie, Janda Adam, Bajer Daniel, Žák Dominik, Horníček Adam, Chaloupková Vanesa, Rohovská Michaela, Říhová Beata, Pávková Adéla, Švarcová Denisa, Burian Matyáš. Kulturním zážitkem pro rodiče bylo velmi pěkné vystoupení žáků základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Špačkové. Na závěr slavnostního setkání předala matrikářka Marie Koblížková rodičům upomínkové předměty a peněžitý dar ve výši Kč od Zastupitelstva městyse Křižanov. Máme radost, že se v Křižanově opět rodí děti, a našim malým občánkům přejeme, ať nám rostou do krásy, zdraví a aby měli štěstí na upřímné a dobré lidi. Vážení rodiče, i my se připojujeme s blahopřáním. Přejeme Vám hodně hezkých, společných chvil s Vašim dítětem. Marie Smejkalová kulturní okénko Mezinárodní projekt Comenius V minulém školním roce naše škola navázala spolupráci s německou školou v Dachau a společně jsme podali projekt, jehož cílem je podpořit u žáků zájem o život a problémy dětí v jiných zemích Evropy. Jde o mezinárodní projekt Comenius a bude probíhat ve spolupráci s Německem, Španělskem, Itálií, Finskem, Rumunskem a Severním Irskem. Hlavním tématem společného projektu je Voda v našem životě. Projekt má několik částí. V první části děti představí sebe, školu, své město, oblast i zemi. V další části budou žáci zkoumat vodu ve všech jejích podobách (potoky, řeky, rybníky, studánky, přehrady ale i různá skupenství vody- sníh, led, vodní pára, dále budou zkoumat čistotu vody, čističky, pitnou vodu, provádět jednoduché pokusy s vodou apod.) Součástí budou i hry ve vodě, na ledě, na sněhu. Všechny akce budou dokumentovány, jednotlivé výstupy budou zveřejňovány na internetu, v tisku, dojde i k vzájemné výměně vyučujících a společným konzultacím. Na závěr bude uspořádán společný festival všech zúčastněných zemí. Projekt bude probíhat po 2 roky. Na projektu se bude podílet celý 1. stupeň, ale i žáci 2. stupně budou plnit některé úkoly projektu. Dorozumívacím jazykem je angličtina, a tak se nám jistě tímto zajímavým způsobem podaří podpořit u žáků zájem o výuku anglického jazyka. Kromě dětí bychom rádi do některých úkolů projektu zapojili i rodiče, obec a celou naši veřejnost. První společná schůzka zástupců všech zúčastněných zemí proběhne již v říjnu ve škole v Dachau. Mgr. D. Širhalová SDH Křižanov a mladí hasiči Od letošního léta náš sbor zavedl kroužek mladých hasičů, který má zatím 15 členů. Jsou v něm děti od 6 15 let. Letošní rok budou v říjnu absolvovat okresní soutěž, která má podzimní a jarní kolo a jmenuje se Hra Plamen. Dále máme v plánu s dětmi jezdit na soutěže, které se konají v okolí Křižanova v rámci poháru tří okrsků. Kroužek s dětmi bývá jednou týdně a učíme je především požární útok, požární prevenci, zacházení s mapou a kompasem, vázání různých uzlů, nepostradatelnou zdravovědu, občas si zaběháme štafetu, podíváme se na různá naučná videa a další různé hry, které pro ně připravujeme. Jsme rádi, že se děti pravidelně a rádi účastní tohoto kroužku a jménem SDH Křižanov reprezentují náš městys na různých soutěžích. Akce pořádané SDH Křižanov za rok 2010 V letošním roce SDH Křižanov pořádalo celkem šest akcí pro veřejnost, a to Masopustní průvod, dětský den a čtyři

5 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 5 kalendář akcí KINO Katolický dům Křižanov info též na :30 PRINC Z PERSIE akční, dobrodružný, vstupné 40,- a 60,- Kč, 116 min :30 SHREK: ZVONEC A KONEC animovaný, rodinný, vstupné 40,- a 60,- Kč Jupiter club Velké Meziříčí info též na :30 ČARODĚJŮV UČEŇ dobrodružné fantasy USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný, vstupné: 74,- a 76,- Kč, 110 min :30 AGORA historické drama Španělska, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 12 let; vstupné: 72,- a 74,- Kč, 127 min. 8. a :30 KAJÍNEK akční thriller ČR, mládeži přístupný od 16 let, vstupné: 74,- a 76,- Kč, 118 min. Mimořádný předprodej vstupenek! Prodej vstupenek bude probíhat v týdnu od pondělí 4. října do pátku 8. října 2010 každý den v kanceláři na program. oddělení JC od 8 do 16 hodin pouze přímý prodej (rezervace pouze v případě zamluvení a vyzvednutí vstupenek do pátku ) Zbylé vstupenky budou vždy v prodeji hodinu před daným filmovým představením :30 (K)LAMAČ SRDCÍ romantická komedie Francie, původní znění, české titulky, mládeži přístupný, vstupné: 70,- a 72,- Kč, 105 min :30 a 19:45 ROMÁN PRO MUŽE komedie ČR, mládeži přístupný od 12 let, vstupné: 76,- a 78,- Kč, 100 min. Mimořádný předprodej vstupenek! Prodej vstupenek bude probíhat v týdnu od pondělí 11. října do úterý 19. října 2010 každý prac. den v kanceláři na program. oddělení JC od 8 do 16 hodin pouze přímý prodej (rezervace pouze v případě zamluvení a vyzvednutí vstupenek do úterý )Zbylé vstupenky budou vždy v prodeji hodinu před daným filmovým představením :30 SEXY 40 romantická komedie USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 12 let, vstupné: 74,- a 76,- Kč, 95 min. 22. a :30 DÁL NEŽ SE ZDÁLO romantická komedie USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 13 let, vstupné: 70,- a 72,- Kč, 103 min. 26. a :30 MACHŘI komedie USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 12 let, vstupné: 74,- a 76,- Kč, 102 min :00 HADEWIJCH MEZI KRISTEM A ALLÁHEM filmový klub-logo, drama Francie, původní znění, české titulky, mládeži přístupný, vstupné: 49,- a 75,- Kč, 105 min :30 SALT akční thriller USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 15 let, vstupné: 74,- a 76,- Kč, 100 min. DIVADLO Katolický dům Křižanov :00 MANŽELSTVÍ NA DRUHOU srdečně zve amatérský divadelní spolek Křemen z Bosonoh Jupiter club Velké Meziříčí :00 VODNÍKOVA HANIČKA loutkové divadlo pro rodiče a děti, vstupné: 35 Kč, rezervace vstupenek na tel , program. oddělení JC :30 ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE zábavný pořad Zdeňka Izera se Šárkou Vaňkovou Vstupné: v předprodeji 200,- Kč, na místě 240,- Kč, vstupenky vyzvednout do 27. září :00 POCTA taneční zábavy. Na příští rok máme v plánu opět uskutečnit masopustní průvod, a proto Vás již teď vyzýváme k účasti na této tradiční akci v Křižanově, dále dětský den na Škrejblíku a tři taneční zábavy na Škrejblíku. Jako novinku chceme zvýšit kulturní dění v Křižanově tím, že na Škrejblíku obnovíme NECKIÁDU, která byla v dřívějších dobách tradiční akcí v Křižanově. Během dalších dílů zpravodaje Vás budeme na tyto akce průběžně zvát a budeme velice rádi, když tyto akce, nejen pro Křižanov, podpoříte svou účastí, jak diváckou, tak i jako přímí účastníci, a věříme, že to v příštím roce budou příjemně strávené dny plné zábavy. Jiří Šibor Středověký podvečer V sobotu 21. srpna proběhl na farní zahradě již čtvrtý Středověký podvečer. Tento rok nám přálo počasí, od rána svítilo sluníčko a krásné nebe se přeneslo i do atmosféry celé akce. Pro děti byly připraveny nejrůznější hry střelba z luku, boj u kůlu, boj s buchary, skok v pytli apod., nejmenší pak skotačili na skákacím hradu a skluzavce. Ani dospělí nepřišli zkrátka, soupeřili v hodu kamenem, v řezání dřeva, byli testováni ve středověkých mírách a také pojídali koláč na čas. Bylo přichystáno i překvapení v podobě tance na písničku Waka Waka od zpěvačky Shakiry, který jsme se s dětmi pilně trénovali na táboře. Ani by mě na táboře nenapadlo si myslet, že nás všechny tento tanec tak chytne za srdce a budeme s ním hromadně vystupovat. Promítali jsme také fotky z tábora pro mladší děti, což u mnohých z nás, kteří jsme tam byli, vzbudilo krásné vzpomínky a vyloudilo úsměv, u mnohých, kteří tam nebyli rodiče, prarodiče, se zase někdy objevilo zděšení a panika. Krásný podvečer dokreslovala naše dvorní kapela Pocity a vůně pečeného prasete a krůty. Poděkování Děkujeme všem, kteří přispěli k tomu, že se tento rok mohl uskutečnit třetí ročník Táboru pro rodiče s dětmi, čtvrtý ročník Táboru pro starší a dvanáctý Tábor pro mladší děti. Díky patří všem vedoucím, kuchařům, zdravotníkům, pomocníkům z řad rodičů a přátel, kteří pomáhali při stavění, bourání a také při samotném chodu tábora. Také díky za kladné ohlasy a zpětnou vazbu, není nad spokojené dítě a zároveň spokojené rodiče. Děkujeme též za finanční podporu Fondu Vysočiny, Obecním úřadům - Křižanov, Jívoví, Dobrá Voda, Kadolec. Křižanovští soutěžící - Čtyři klíče k velkomeziříčské bráně.(zdroj: Čtyři klíče Čtyři klíče k velkomeziříčské bráně v letošním roce nesly název: MALÉ MEZIŘÍČSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI.

6 K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J JANU ZAHRADNÍČKOVI k 50. výročí úmrtí vlast. a geneal. společnost a Jupiter club zvou na vzpomínkový večer, dramaturgie: PhDr. L. Mílková, účinkují: L. Benešová, V. Příhodová, T. Mrazík, T. Kotačka, hudeb. doprovod M. Jančík :30 JÓ, NENÍ TO JEDNODUCHÉ firma P uvádí bláznivou francouzskou komedii, není součástí předplatného!!! Hrají: P. Novotný, U. Kluková, K. Jandová, J. Sypal, vstupné: 260,- Kč ŽÁRLIVOST :30 agentura Jaroslavy Svobodové, hrají: J. Hlaváčová, H. Maciuchová, II. představení sezony PODZIM 2010, jednotlivé vstupné: 260,- Kč strana ročník soutěže se nesl v duchu pivovarském. Klání čtyř měst proběhlo v sobotu 4. září večer a soutěže se tradičně zúčastnila Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Měřín a Křižanov. Naši obec reprezentovali Kristýna Kolářová, Karolína Flídrová, Jiří Coufal a Miroslav Sýkora. Soutěžilo se v prodeji piva, kutálení sudů, roznosu nápojů, chytání ryb a přípravě bramborových špízů. Družstvu pomáhali k získávání bodů i starostové a místostarostové všech čtyř měst. O zpestření programu v přestávkách mezi soutěžemi se postaralo taneční a divadelní studio RAHAT LUKUM v ukázce orientálních tanců, doplněné o tanec se šavlemi, a ohňová show. Mrzelo nás, že se nám nepodařilo obhájit loňské druhé místo a přesto, že soutěžící vynaložili veškeré síly, tak umístění na čtvrtém místě jsme nesli statečně. Našim soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci Křižanova. Marie Smejkalová :00 VODNÍKOVA HANIČKA loutkové divadlo pro rodiče a děti, vstupné: 35 Kč, rezervace vstupenek na tel , program. oddělení JC PŘEDNÁŠKY Jupiter club V.M., vestibul kina od 14: SOCOTRA JEMEN přednáší Mgr. M. Klementová HLEDÁNÍ MINULÉHO ČASU Z KOZLOVA DO JIŽNÍ AFRIKY ARMÉNIE TURECKO S HUDEBNÍM DOPROVODEM (zemědělství bez traktorů, poslední mohykán na Vysočině), přednáší členové VGS a přátelé z Luk nad Jihlavou přednáší J. Bradáčová přednáší O. Herzán VÝSTAVY JOSEF KREMLÁČEK ILUSTRACE A VOLNÁ TVORBA - 10:00 - vernisáž, výstava malíře a ilustrátora JOSEFA KREMLÁČKA - ILUSTRACE A VOLNÁ TVORBA, úvodní slovo ing. Karel Odehnal, otevřeno: po-pá 8 16, neděle hodin, potrvá do TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS :30 SCREAMERS V ŠAPITÓ travesti show skupiny SCREAMERS, Jupiter club, vstupné: 240,- Kč, stolová úprava :30 NEZMAŘI :00 Koncert 6 tet :00 MICHAL DAVID FILMOVÁ NOC koncert, Jupiter club, vstupné: v předprodeji 180,- Kč, na místě 220,- Kč Jupiter club koncert, kinosál Jupiter club Z vernisáže výstavy barevných dřevořezeb p. J. Ondry a černobílých fotografií p. T. Měšťánka. Zprávy z galerie Dvorek Po úspěšné letní výstavě "Modrá je dobrá" byla dne 5. září 2010 zahájena výstava barevných dřevořezeb p. J. Ondry a černobílých fotografií p. T. Měšťánka. Vernisáž proběhla za slušné účasti, přízni počasí a bohatého pohoštění. Děkujeme návštěvníkům za jejich přízeň a doufáme, že nám bude zachována i nadále. Za Galerii Dvorek Janáková+Bursa Katolický dům Křižanov, srdečně zve Vodotrysk KATEŘINSKÝ JARMARK ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU Katolický dům Křižanov, pro případné dotazy či nahlášení prodeje, vystavování, pomoci apod. kontaktujte: Lenka Kamanová, tel nebo Katolický dům Křižanov, Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí - bude nachystáno pohoštění (punč, svařák, čaj, uzené maso,...), v Katolickém domě bude připraven dětský koutek, kreslený film, posezení pro mládež a dospělé, k poslechu a tanci zahraje i živá hudba Káč.eR. Hodnocení chuti koláčů odbornou porotou.

7 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 7 Rozloučení s prázdninami v Křižanově A je to za námi. Jak letní prázdniny, tak i třetí ročník Rozloučení s prázdninami. To sice proběhlo (až) v neděli 5. září 2010, ale tím spíš jsme se na chvíli vrátili do těch pohodových prázdninových chvil. Loučení se konalo na školním hřišti pod taktovkou Centra Džungle, Duhové školky a Vodotrysku. Přestože celý týden bylo, slušně řečeno, počasí pod psa, nakonec jakoby někdo tam nahoře vyslyšel naše prosby a na neděli nám nachystal relativně pěkné počasí. Od se návštěvníci začali pomalu scházet. Většinu tvořili rodiče s malými dětmi. Vodotrysk připravil soutěže pro děti, prodával vlastnoručně vyrobené předměty a obsluhoval provizorní bar, Džungle a školka měly na starosti párky, vynikající klobásy, kofolu a teplé pitivo (čaj a kávu). Zároveň s Rozloučením probíhal již potřetí i Koláčový jarmark, po předchozím Perníkovém a Bábovkovém jarmarku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - o koláč nejchutnější a koláč nejkrásnější. Koláče byly k vidění různé - sladké, slané, cibulové, velké, malé, dozlatova upečené, krásně nazdobené, až se vám v ústech sliny sbíhaly... Jeden krásnější než druhý. O vítězi rozhodla odborná porota a vyhlášení proběhlo v 16:00. Vítězky, které se umístily na prvních třech místech, si odnesly poukázky na nákup potravin. Po formálnostech a předávání cen začala ochutnávka vystavených koláčů. Je pochopitelné, že se po nich jen zaprášilo. Chutnalo všem, na koho se dostalo. Jakmile bylo po koláčích, začala hrát výborná (ale do opravdu výborná!) skupina Na šikmé ploše. Malé děti předváděly půvabné tanečky a rozmanité krokové variace a kdo se neodvážil tancovat, rozhodně si alespoň broukal nebo se pohupoval. Postupně docházely klobásy, párky, vodka do koktejlů, děti už vyhrály, co se dalo... Atmosféra byla skvělá a několik věrných tu zůstalo doopravdu pozdního odpoledne, aby si popovídali, co všechno jim letošní prázdniny přinesly. Co říci na závěr? Snad jen poděkování všem, co přišli, a moje velké díky obětavým organizátorům. ON Veřejná ochutnávka soutěžních dobrot Koláčového jarmarku. Boží muka na Šibeníku V neděli dne 12. září 2010 byla slavnostně požehnána nově postavená boží muka na kopci mezi Šibeníkem a pozemkovou tratí V Dolinách, v sousedství Spoustova lesíka. Stavba byla provedena na objednávku a nákladem rodiny Kazdovy z bílé mrákotínské žuly kamenickou firmou pana Matouška z Mrákotína, obraz Panny Marie Bolestné v kaplici božích muk namaloval akademický malíř Jiří Štourač z Bystrého u Poličky. Požehnání této krásné stavby provedli za pěkného počasí a velké účasti občanů okolních obcí i z Křižanova Otcové Vladimír Vojtěch Záleský - farář farnosti Žďár nad Sázavou - zámek, Tomáš Holcner, farář z Křižanova, a jáhen Daniel Blažke ze Žďáru nad Sázavou. Po skončení slavnosti bylo účastníkům podáno občerstvení, které připravila rodina Kazdova. Díky všem jmenovaným za krásné nedělní odpoledne. Ing. Karel Hromek KŘIŽANOV SOBĚ Vážení přátelé, věnujte, prosím, pozornost následující PROS- BĚ. V neděli ve 13:30 hod. proběhne v Galerii Dvorek vernisáž výstavy s názvem Křižanov sobě. Rádi bychom na ní vystavili díla autorů, kteří žijí, či žili, v Křižanově, nebo mají ke Křižanovu a okolí osobní vztah. Proto se obracíme na vás autory nebo majitele prací o příspěvky na chystanou výstavu. Pojmem autoři nemyslíme jen profesionální výtvarníky, ale kohokoliv, kdo máte nějakého výtvarného či řemeslného koníčka a jste ochotni svá díla a dílka u nás vystavit. Např. batiky, šperky, výtvory drátované, paličkované, ze slámy, dřeva, proutí, kovu, kůže, malované sklo, vitráže, keramiku a také fotografie a samozřejmě obrazy. Máte-li nějaké další náměty (např. zda by součástí výstavy neměl být krátký historický exkurz s fotodokumentací), ozvěte se. Práce bychom rádi shromáždili mezi říjnem, aby byl čas na jejich důstojnou instalaci. Součástí vernisáže bude slavnostní posvěcení nového kříže u zastávky autobusu na Meziříčské ulici. Původní kříž železný - byl posvěcen 1. listopadu 1910, ale v období normalizace byl zničen. Za přispění manželů Holých byl letos obnoven, a tak bychom jej k stému výročí nechali rádi znovu posvětit. Jaromír Bursa+Michaela Janáková, Galerie Dvorek Meziříčská 109, Křižanov tel , Kateřinský jarmark Zveme Vás na Kateřinský jarmark, který proběhne v sobotu 20. listopadu v Katolickém domě. Pro návštěvníky bude připravena výstava (vánoční ozdoby, vánoční tabule apod.), bude možnost vyrobit si adventní věnec a další vánoční ozdoby a také nakoupit dárky pro radost či naše blízké. Výtvarné tvoření bude připraveno pro dospělé i pro děti. Na návštěvníky čeká také pohoštění. V sobotu 27. listopadu proběhne návazná akce, a to Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí. Bude nachystáno pohoštění (punč, svařák, čaj, uzené maso, ), v Katolickém domě bude připraven dětský koutek, kreslený film, posezení pro mládež a dospělé, k poslechu a tanci zahraje i živá hudba. Šikovné ruce Rádi bychom na Kateřinský jarmark pozvali také ty z Vás, kteří byste rádi vystavovali. Pokud byste měli zájem, můžete nám zapůjčit Vaše výrobky či jiné zajímavosti vztahující se k Vánocům, o kterých si myslíte, že by stálo za to, aby je spatřil svět. Pro zájemce je i možnost prodeje vlastních výrobků vánoční perníky, ozdoby, zajímavé ruční výrobky apod. Můžete prezentovat Vaše umění a zpřístupnit ho veřejnosti. Pokud máte někdo zájem pomáhat při těchto akcích, zejména pak při Rozsvěcování vánočního stromku, budeme moc rádi. Pro případné dotazy či nahlášení prodeje, vystavování, pomoci apod. kontaktujte: Lenka Kamanová, Lenka Kamanová

8 K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J strana 8

9 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 9 ZKRÁCENÝ HARMONOGRAM: Zataženo, občas trakaře (2009) PŘESTÁVKA Čarodějův učeň (2010) PŘESTÁVKA Sweeney Todd: Ďábelský... (2007) PŘESTÁVKA Parfém: Příběh vraha (2006) PŘESTÁVKA Modrý samet (1986) PŘESTÁVKA Mechanický pomeranč (1971) PŘESTÁVKA Arthur a Minimojové (2006) PŘESTÁVKA Rock ze střední (2009) Táborový lilek Změna programu vyhrazena. OBČERSTVENÍ - Kofola, Starobrno Medium, Frisco, víno, čaj, káva, ledová káva, svařák, grog - párek v rohlíku, toust (Standart, Speciál, Gurmán), chips, bonbóny, lízátka - míchané nápoje Vodotrysk hobby koutek 1 lilek, 4 rajčata (počet je jen orientační, záleží na individuální chuti), olivový olej, česnek, 1 šlehačka (250 ml), sůl, pepř, bylinky nejlépe čerstvé, druh bylinek je na zvážení, záleží na tom, co má kdo rád, nejčastěji užívám bazalku nebo tymián, ale je dobrý i čerstvý koriandr Lilek omyjeme a nakrájíme na kostky, osolíme a necháme vypotit (jako např. u cukety) přibližně 20 minut, pak vysušíme ubrouskem. Když nenecháme lilek vypotit, zůstává v něm hořkost. Na rozpálenou pánev s olivovým olejem dáme najemno nakrájený česnek a necháme chvíli orestovat, ale česnek nesmí ztmavnout, aby nezhořkl. Poté přidáme lilek a restujeme. Když je lilek poloměkký, přidáme šlehačku a sůl a pepř dle chuti, přidáme bylinky. Necháme ještě chvíli dusit a můžeme připravit talíře. Jako příloha může být třeba chléb (nejlépe křižanovský) nebo rýže, jídlo je dobré i za studena. Všem přeji dobrou chuť Rozetkový koláč Kynuté těsto ml mléka, 30 g droždí, 80 g pískového cukru, 500 g hladké mouky, 1 vejce nebo žloutek, g másla nebo rostlinného tuku, ¼ lžičky soli g rozinek, g pískového cukru, 1 lžíce mleté skořice, 1 vanilinový cukr Drobenka 80 g hrubé mouky, 40 g pískového cukru, 50 g másla mouku prosejeme do misky, přidáme cukr a změklé máslo. Rukama dobře promísíme, až vznikne drobenka. Z vykynutého těsta vyválíme plát asi 1cm silný, potřeme ho rozehřátým máslem, posypeme opláchnutými rozinkami a cukrem smíchaným se skořicí a vanilinovým cukrem; těsto sypeme jen tolik, abychom ho zakryli. Pak ho pevně stočíme jako závin. Ze závinu krájíme pilkovým nožem asi 1,5cm silné řezy, které poskládáme těsně vedle sebe do tukem vymazané koláčové formy. Povrch koláče potřeme rozehřátým máslem a posypeme drobenkou. Koláč vložíme do středně vyhřáté trouby a pečeme minut do zlatova. Hodovská napsali jste nám O prázdninách 2010 jedeme do Hodova, všichni už se moc těšíme, jaká bude nálada. Na cestu tam trochu prší, nám to ale nevadí, indián musí bejt zvyklej, že ho střecha nechrání. Při příchodu z dálky zdraví louka dosud neznámá, z vůdcáku se hezky kouří, kdopak nám z něj zamává? Už v něm sedí náčelníci, ruce divně zbarvený, přes obličej daj ti šlinca, kdopak nás teď zachrání? Po úvodním seznámení s táborem a okolím, přijde v noci něco divnej, svítí okem zeleným. Říkáme mu Shnilý pařez, už to lecos naznačí, zničí nám prý naše duše i vesnice rozboří. Aby to nebylo málo, přijde v noci bledá tvář, nechápem co má za lubem, ale ruší pokoj náš. Naše hlídky speciální při obvyklé výměně narazí na podezřelé lupiče a chytí je. Za svou akci amatérskou musí chlapci zaplatit, štípaj dřevo, vozej vodu, snad bude jim to stačit. Slunce svítí, tak si hrajem, shazujem si čepice, chobotnice chapadlama brání svoje pozice. Když je hůře, tak zalezem do tee-pee a zpíváme, pak je lépe, jdem na tůru, hostina nás nemine. Jednou takhle po setmění škrábe Milda na tee-pee, Čipe vylez, teče řeka, Maka tančí bez brýlí (a čoček). Jak už to v životě chodí, stále někdo odchází, z tábora ale i světa, ať se vám dobře daří. Jdeme dále, pařez zlobí, zaženeme ho tancem, s kamením nám nepomůže, my to zvládneme s hrncem. Bledá tvář se ohlásila, čekáme jich 11, přišlo jich však jednou tolik, My jim dáme, je to v nás.

10 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 10 historie První chycen, nepoučen svou poslední návštěvou, bude koupán, svázán, vlečen jak vagónek mašinkou. Letos s náma byl poprvé pan Doktor až z Martěnic, hlavu plnou zlepšováků, sklep vždy plný, nechcem víc. Tak zas prší, je tu konec, stékaj slané provazy, do roka a dne se sejdem i s úsměvem ve tváři, do roka a dne se sejdem, snad se to zas podaří Tato krátká vzpomínka na náš letošní tábor je určena zejména jeho účastníkům, proto, pokud budete chtít vysvětlit některá slova, ptejte se svých synů a dcer, popřípadě vnuků, vnuček a známých. Určitě si vzpomenou i na spoustu dalších příhod z našeho společného čtrnáctidenní. A kdybyste si chtěli zazpívat, tak melodie je vypůjčena ze známé písně Montgomery. wačipi Křižanovské mlýny I přesto, že v trafice na Benešově náměstí je v prodeji publikace V. Makovského: Mlýny a mlynáři na Křižanovsku, a přesto, že o tom psala E. Nagyová v publikaci Křižanov II, se o křižanovských mlýnech ví jen velmi málo. Svědčí o tom i nedávná diskuse na internetových stránkách našeho městyse. Proto se zde chci k této problematice znovu krátce vrátit. Především mlýn bylo nákladné a na svou dobu dosti složité technické zařízení. Proto si mlýn mohla pořídit pouze vrchnost a ta mlýn pronajímala mlynářům. Pro poměrně malý výkon byl mlýn v každé obci, kde k jeho provozování byly energetické podmínky. V Křižanově byly v minulosti mlýny dva Podhradský, který se nacházel vedle silnice do Kundratic pod dnešními sádkami, někde uváděný jako Dolní mlýn, a mlýn na konci ulice Dlouhé č.p. 95, nazývaný Horním mlýnem. Na dolním mlýně se v 18. století připomíná mlynářská rodina Hanlů, na Horním mlýně pak rodina Zelinků (Jelínků). Dolní mlýn na potoce Libochovka měl jistější vodní pohon, a proto v něm byla i pila. Mletí obilí v něm během 19. století zaniklo a nadále byla provozována jen pila (tzv. Stará pila). Mletí obilí přešlo do bývalého puchýře tak se nazývaly mlýny na drcení rud na hrázi rybníka Silnice u Jakubovic (později nazvaného Mlýnek nyní již zaniklého), když skončila těžba železné rudy v jeho blízkosti. Horní mlýn byl postaven na Novém potoce. Jeho náhon vedl od Nového rybníka po pravé straně údolí přes dnešní zahrady, Honzíkovu, Jurkovu, Odehnalovu, Bojanovských a Káňovu, posilován vodou přitékající od Troubníků do rybníka Náhůnky, dnes zaniklého, který se nacházel v místech mezi Bajerovými a Autoservisem p. Buršíka. Mlýn zanikl začátkem 19. století asi z důvodů malého výkonu, byl zbourán (dnes po něm není památky) a jeho č. p. bylo přiděleno tehdy nově zbudované obecní pazderně nyní rodinný domek p. Fr. Marka. Tak zaniklo v Křižanově mlynářství a křižanovští si, stejně jako jívovští, kozlovští a svinenští, museli jezdit do mlýnů do Kudratic. Tam byly mlýny tři. Tam se mlelo až do poloviny minulého století, ale to už je jiná kapitola. Ing. Karel Hromek sportovní okénko Křižanovský triatlon Jsem úplně obyčejná normální ženská. Se sportem se setkávám nejčastěji jako televizní fanoušek, což mi na kondici rozhodně nepřidá. Svaly nikde, výdrž nikde. Když to shrnu, jsem vlastně prototyp nesportovního člověka. Když už mám někdy pocit, že bych měla se sebou něco dělat, jdu si zaplavat, maximálně dojedu na kole k nádraží a zpátky. V Křižanově bydlím pět let a každé léto jsem sledovala plakátky, které lákaly sportovce, aby se zúčastnili triatlonového závodu. Měla jsem pokušení jít podpořit organizátory svojí účastí a zároveň se družit s místními. Jednou jsem se dokonce vypravila obhlédnout konkurenci. Asi jsem to neměla dělat. Kola o váze 5 kg, spousta neoprénů, všude svaly, vytrénovaná těla. Přiznám se, že jsem vyměkla a rychle zmizela. Přece nemůže jít soutěžit takový amatér jako já! Až letos jsme se domluvily s více ženami a rozhodly se jít dělat křoví. V ten osudný den ráno pršelo a foukal silný vítr. Ale jak se ukázalo, nikoho to neodradilo a na startovním poli bylo dvojnásobně více jmen než loni. Jak probíhal závod? Voda v rybníku byla velmi studená. Vítr, který nás provázel celou cyklistickou částí, stál mnohé z nás většinu sil. A běh? Pro mě to byla spíš parodie na běh. Převážnou část jsem šla. Skončila jsem jak jinak než poslední. Nebo vlastně šestá, to zní lépe. A výsledný dojem? Byla jsem nadšená. Organizátoři byli velmi příjemní, pohodová atmosféra dýchala na každého z nás. Poslední místo jsem si náramně užila, seznámila jsem se se spoustou nových a fajn lidí a zjistila jsem, že nejsem až taková padavka. Takže zvu všechny váhavce sportovce i nesportovce, příští léto sraz poslední srpnovou sobotu na křižanovském triatlonu!!! Celá výsledková listina je na internetových stránkách Suchoška FOTBAL Křižanov se střídavými výkony Áčko loni sestoupilo z I. A třídy a trenér Jan Fňukal měl před novou sezónou obavu z toho, co to s týmem udělá. Že jeho obavy nebyly zbytečné, ukázala první polovina podzimní části. Po remíze v Bítovčicích a domácí prohře s Jakubovem přišla dvě vysoká vítězství, která pro změnu vystřídaly dvě drtivé prohry, z nichž především ta domácí s Borovinou zaváněla ostudou. Máme hodně mladý tým, který doplácí na nezkušenost. Velkou roli hraje první branka, pokud ji vstřelíme my, hráči se uklidní, pokud ji vstřelí soupeř, dopadá to tak jako v Želetavě

11 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 11 a s Borovinou, řekl trenér Jan Fňukal. Křižanov tuto prognózu naplnil i v dalších kolech. Ve Žďáře i doma o pouti s lídrem ze Štěpánova vždy vstřelil brzké branky, které jim napomohly k výhrám v obou utkáních se soupeři ze špice tabulky. Týmy ze Žďárska hrají nyní v I. B třídě na špici, což dříve nebývalo zvykem. Oproti I. A třídě se hraje jednodušší a důraznější hra, ale kvalita o tolik nepokulhává za I. A třídou, porovnává trenér Fňukal. Díky zmíněným výhrám se Áčko posunulo do vyšších pater. Letošní tabulka je však velice vyrovnaná a po 8 odehraných kolech je rozdíl mezi třetím a předposledním místem pouhé 3 body. Béčko na své jarní tažení zatím nenavázalo. Po slabém začátku, kdy nebodovali třikrát v řadě, sice doma pokořili tenisovým kanárem 6:0 D.Heřmanice, ale o týden později je opět usadil sedmi góly Pohledec. Pak však brali všechny tři body za domácí i venkovní výhru, které podpořila domácí remíza se silnými Hamry. Nyní se nachází v polovině tabulky již s malým náskokem na své pronásledovatele. Bohužel velmi slabé výkony podává prozatím náš dorost. Z osmi odehraných kol dokázali vyhrát pouze domácí derby proti Jívoví a remízovat ve Štěpánově. Se čtyřmi body tak okupují poslední pozice. Věřme, že se i fotbalové štěstí přikloní na jejich stranu a budou si moci vychutnat více bodových radostí. Celkem sympatický výkon podávají žáci. Když z prvních dvou utkání získali pouze bod, spravili si chuť v domácím zápase s Měřínem, kdy soupeři dokázali vstřelit pět branek. Posilněni touto výhrou odjeli na půdu první Bobrové, kde bohužel smolně prohráli 1:0. Bodový souhrn z těchto utkání je zařadil do přesného středu tabulky. Momentka z utkání. A jak jsou na tom naši talenti a nejmladší fotbalisté z Křižanova? Přípravce se prostě zatím nedaří. Svá dosavadní čtyři utkání prohrála a přitom vstřelila pouze dvě branky. U těchto fotbalistů však nejde o nějaká velká vítězství nebo hromadu gólů a bodů. Důležité je, aby kluci, ale i holky, měli možnost poznat tu první cestu ve světě fotbalu. Aby mohli dále rozvíjet svůj talent a také sportovního a týmového ducha. Případná vítězství jsou odměnou jak jim, tak pracujícím trenérům a vytrvalým rodičům. Aktuální výsledky, tabulky, fotky a vše co se týká křižanovského fotbalu najdete na webu David Nobicht inzerce

12 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 12

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 11/2011 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 Úvodník Už jsem skoro zapomněla, jak zní reklamní, rozhlasová kampaň na město Hulín. Bála jsem se, že ji už nikdy neuslyším, ale měla jsem a mám štěstí. Od 29.9.

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Proč?? Za co??? Roste!!! Květen - červen 2009. Poradím jak na to.

Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Proč?? Za co??? Roste!!! Květen - červen 2009. Poradím jak na to. Potřebujete vyčistit organismus a zredukovat svou váhu? Poradím jak na to. Tel.: 720 442 651 M. Jónová 512 43 Jablonec nad Jizerou 452 Wellness poradce. VĚTRNÍK Proč?? Za co??? Roste!!! Zpravodaj MěÚ Vysoké

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

HISTORICKÝ ÚSPĚCH KOPANÉ V BYSTŘICI

HISTORICKÝ ÚSPĚCH KOPANÉ V BYSTŘICI ROČNÍK VII., ČERVENEC 2012, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA VII/2012 Historický úspěch bystřické kopané strana 1 Kulturní a sportovní akce strana 3 Centrum zelených vědomostí strana 5 Školství strana 7-9 Kultura

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více