K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ E. ČÍSLO: MK ČR E Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen."

Transkript

1 VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození Dovolujeme si Vás pozdravit na konci volebního období a poděkovat za čtyřletou spolupráci. Díky mnohým z Vás, a Vašim připomínkám, kterým není lhostejné dění v Křižanově, podařilo se nám i přes finanční krizi, která trvala více jak polovinu volebního období, uskutečnit naše záměry. Nepropadli jsme pocitu zoufalství z každodenního boje s nedostatkem finančních prostředků. Podařilo se nám získat od státu peněžní dotaci na výměnu oken v základní a mateřské škole, na chodníky druhé části ulice Meziříčská, na odbahnění tří rybníků, Škrejblík a Troubníky, a od kraje Vysočina na rekonstrukci sociálního zařízení mateřské školy. Říjnovými volbami končí volební období našeho zastupitelstva a rekapitulujeme tedy, co se všechno podařilo udělat. Uvádíme shrnutí nejdůležitějších činností tohoto čtyřletého období: Aeroklub Křižanov na pokrytí nákladů Kč silniční zametač Kč úhrada za neb. prostor Medikus za 4 roky - rehabilitace Kč zatrubnění z rybníku Škrejblík Kč oprava a výměna oken v bytovém domě zámek Kč rekonstrukce a nástavba ZŠ Křižanov Kč varovný a informační systém obyvatel Křižanov Kč vodovod ul. Meziříčská Kč kamerový systém Kč cisternová automob. stříkačka Tatra Kč rekonstrukce ZŠ výměna oken dopl. k dotaci Kč Colas oprava místní komunikace Za Branou Kč zvýšení bezp. pěší dopravy 2 etapa Kč Colas oprava místní komun. Šibeník Kč přeložka STL plyn. přípojky ul. Ořechovská Kč sekačka traktůrek Walker MT Kč projekt pro územní rozhodnutí RD Na Zahrádkách Kč projekt pro stavební povolení projektová dokumentace Kč revitalizace nádrže Škrejblík Kč revitalizace nádrže Troubníky Kč zajištění svahu ul. Meziříčská Kč rekonstrukce soc. zařízení MŠ doplatek k dotaci Kč rekonstrukce třídy MŠ Kč povolení související s povolením revitalizace ryb. Králomožný Aeroklub Křižanov nové plyn. a elektr. přípojky proti záplavová kanalizace přidání dvou záchytných vpustí ZŠ oprava střechy u tělocvičny a vložení odpor. drátu do okapů příspěvek SVK na rekonstrukci vod. Za Branou příspěvek OÚ Sviny na rekonstrukci hráze rybníka Pávek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Další činnost - městys poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení - Sbor pro občanské záležitosti zajišťuje návštěvy občanů při jejich životních jubileích, zlaté svatby, vítání občánků - podporuje spolky Džungle, Vodotrysk, spolek Katolického domu, FC Křižanov, HC Sokol, dále pak mnohá sociální a zdravotnická zařízení. Do stálé péče Městyse Křižanov patří: - Základní škola a Mateřská škola - Sbor Dobrovolných hasičů - pečovatelská služba s Domem peč. služby - provoz knihovny - vedení pamětní knihy kroniky SPOZ - péče a úklid veřejných prostranství - péče o obecní lesy - zimní údržba a úprava povrchů místních komunikací Vážení občané, v závěru rekapitulace bychom chtěli poděkovat firmám, podnikům, ZD Křižanov za vstřícné jednání, pochopení našich potřeb a dobrou spolupráci s obcí. Zvláště pak panu Jindřichu Vodičkovi za výbornou práci všech zaměstnanců firmy Stylstav při stavebních akcích v naší obci. Velký dík patří dobrovolným hasičům, bez kterých si už nedovedeme představit život v obci. Pomoc občanům při záplavách, které nás postihly, byla velmi potřebná. A další výjezdy mimo obec, kterých bylo v letošním už více než 50. Děkujeme Spolku Katolického domu, Vodotrysku a Džungli za přípravu kulturního dění v obci a příkladnou práci s mládeží. Občanům Křižanova děkujeme za pomoc při udržování prostranství kolem svých domů, pořádku a čistoty v obci. Vážení spoluobčané, víme dobře, že největším bohatstvím obce jsou její lidé. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám dali v minulém volebním období. A. Kania a M. Smejkalová Pranostiky na měsíc říjen tradice Čím déle vlaštovky u nás v říjnu pobývají, tím déle pěkné dny potrvají. Je-li říjen dlouho zelený, bude leden pěkně studený. Když v říjnu dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. Po teplém září zle se říjen tváří. Říjen-li má dešťů moc a listopad, mívá prosinec prudké větry rád. 4. Svatý František zahání lidi do chýšek. 8. Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá. 15. Po svaté Tereze mráz po střechách leze. 16. Na Havla svatého poslední jablko do pytle svého.

2 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 2 Jak se na den Havla ukazuje, taková zima se objevuje. 17. Svatá Hedvika do řepy medu namíchá. 18. Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše. 21. Když na Uršulu vítr duje, tuhou zimu ohlašuje. 28. Na Šimona a Judy leze zima z búdy a nemá-li moci, přijde na vše svaté v noci. Káč.eR. Usnesení č. 43 zprávy ze zastupitelstva ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanova k srpnu 2010, porovnání s r za stejné období - výpověď z obecního bytu Křižanov 69 (Barbora Chylíková) II. schvaluje: - prodej obecního pozemku p. č. 923 v k. ú. Křižanov p. Ladislavu Andělovi, Křižanov 413 dle znaleckého posudku (cca tis. Kč) 10 pro, 2 se zdrželi hlasování - úprava rozpočtu městyse Křižanova jednomyslně - poskytnutí příspěvku obci Sviny na rekonstrukci hráze rybníka Pávek a zbudování cesty na ní s tím, že bude pro městys Křižanov a všechny další budoucí vlastníky lesa přiléhající k rybníku zřízeno bezplatně věcné břemeno spočívající v právu užívat hráz rybníka jako přístupovou komunikaci do lesů (za účelem správy a těžby v lese). Příspěvek bude poskytnut do 350 tis. Kč (dle skutečných nákladů 350 tis., budou-li celkové náklady 550 tis., jinak v poměrné výši) po realizaci stavby, nejdéle však do konce května 2011 jednomyslně - pronájem obecního bytu v č. p. 69 pro Kateřinu Žejškovou s rodinou, byt jednomyslně - poskytnutí příspěvku ve výši Kč pro Český svaz chovatelů Křižanov na konání výstavy drobného zvířectva jednomyslně - poskytnutí fin. příspěvku ve výši Kč na nákup sekačky pro SK FC Křižanov 8 pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování - nákup pluhu na shrnování sněhu (k traktoru) pro městys Křižanov jednomyslně - finanční příspěvek ve výši Kč pro neformální skupinu Vodotrysk na činnost jednomyslně - fin. příspěvek pro Spolek Katolického domu ve výši Kč na Kateřinský jarmark a Rozsvícení vánočního stromu jednomyslně starosta Antonín Kania místostarostka Marie Smejkalová Poslední zastupitelstvo aneb Každý dostal, co chtěl Zbývá několik minut do čtvrté hodiny. Venku je krásně, svítí sluníčko a čerstvě posečená tráva prosycuje okolní vzduch vůní sena. Já a Radka pomalu stoupáme po schodech na naši radnici. Máme totiž namířeno na poslední zasedání zastupitelstva tohoto volebního období. Cestou zdravíme přítomné zastupitele. Usazujeme se vedle topení. I když je venku pěkně, topení je zapnuté. V duchu se ptám: Komupak asi dneska zatopí? Zastupitelé se pomalu scházejí a usedají na svá místa. V čele sedí pan starosta Kania, po jeho levé ruce tajemnice paní Pivoňková a dále pan Engelhart, Uhlíř, Pařízek, místo pana Tvarůžka je prázdné a řadu končí paní Slabá. Z druhé strany sedí paní Křikavová jako zapisovatelka, paní místostarostka Smejkalová a dále paní doktorka Pavlíková, následuje paní Sýkorová, Kotíková a Ondřej Kotík. Na druhém konci stolu sedí paní doktorka Chromá. Většina zastupitelů je svátečně oblečena. Kromě nás je tu jeden jediný host a tím je pan Anděl, který se usadil hned vedle dveří. Začíná se. Pan starosta vítá zastupitele i nás, nepočetné hosty, a zahajuje dnešní zasedání zastupitelstva. Jakmile je po úvodních formalitách, řeší se pozemek, který chce pan Anděl koupit. Ouha, jakoupak cenu ale má? Pan starosta říká 10 až 11 tisíc, paní Pivoňková se k tomu také přiklání. Jistota je ale jistota, takže se volá panu Ing. Mužátkovi. Ten částku potvrzuje. K odsouhlasení je potřeba ale částka přesná, proto se jde zlatou střední cestou Kč. Deset zastupitelů je pro, dva se zdržují hlasování. Pan Anděl hned po schválení prodeje se spokojeným úsměvem odchází. Klima v místnosti se začíná podobat tropickému pásmu. Pan starosta na prosbu paní Kotíkové vypíná topení. Dalším bodem programu je lesní cesta u rybníka Pávek. Ta je potřeba opravit, ale byla tu pozemková omezení, která se ovšem díky spolupráci s obcí Sviny vyřešila. Opravu totiž musí provést Sviny, Křižanov jim na to přispěje. Začíná debata, přichází pan Tvarůžek. Někteří si ujasňují všechny souvislosti, někteří jsou pro přesný termín, dokdy musí realizace opravy proběhnout. Nakonec se jednomyslně shodli na květnu Tím jsou vyřešeny všechny otázky rozpočtu, který je následně všemi odsouhlasen. Dále je schválen příspěvek pro chovatele ve výši Kč. Někteří zastupitelé říkají: Klidně si mohli říct o víc. Pan starosta předává slovo panu Uhlířovi, jednomu z vedení místního SK FC Křižanov. Ten nám vypráví, jak se fotbalistům rozbila sekačka na trávu, jejíž oprava by stála 30 tisíc, což se nevyplatí. Další větu začíná: Fotbalisté by byli strašně rádi..., kdyby jim zastupitelstvo přispělo na novou, která bude celkem stát 90 tisíc. Paní Sýkorová, která jako jedna z mála vyvíjí aktivitu, se ptá: Neposekla by to obecní sekačka? Posekla, ale nejde to. Zaměstnanci mají práce hodně a odpoledne, kdy by ji neměli, už se na hřišti prohání kluci a chlapi na trénincích. Sekat se prostě musí dopoledne dvakrát týdně. Všichni se shodují, že fotbalisté sekačku potřebují a pan starosta navrhuje příspěvek 60 tisíc. Paní Sýkorová se diví: Šedesát tisíc? Pan starosta odpovídá: Prostě dávám šedesát tisíc. Já vám něco povím. Oni se zadluží. Jsou to Křižanováci. Nevím, proč by se měli zadlužovat. Paní Chromá ale navrhuje 40 tisíc. Do diskuze vstupuje pan Uhlíř: V Křižanově se těžko shání sponzoři. Co bude bude, co nebude nebude. Řeč se stáčí i na další organizace. Paní Kotíková říká: Ale víte, že existují i další akce jiných organizací? Pan starosta odpovídá: Ano, ale nejsou tak finančně náročné. Bez hasičů a fotbalistů to nejde. Je vidět, že se asi neshodnou, takže opět volí kompromis, v tomto případě 50 tisíc. Tentokrát není hlasování tak stereotypní 2 jsou proti, 3 se zdržují a 8 je pro. Pan Uhlíř s úsměvem poděkoval. Pak už je jen odsouhlasena koupě nové radlice pro ZD, které má tu svoji z minulých zim zničenou. Konverzace začíná být volnější, pan starosta volá panu Vodičkovi řeší se díry v obecní komunikaci Na Zahrádkách a paní Pivoňková rozdává výplaty. Má k tomu vtipné připomínky typu: Ty si nic nezasloužíš, ty sem skoro vůbec nechodíš. Potom se pan starosta podívá na nás a ptá se: A co Vodotrysk? Chtěli jste něco? Radka je pohotová a odpovídá: Jestli myslíte peníze, tak ty bychom chtěli. Žádá o 10 tisíc na činnost Vodotrysku. Všichni kývají hlavami a hlasují pro. Pak se ptá i paní Smejkalová Ondry Kotíka, jestli nechce něco i Kaťák. Na provoz kina jim zastupitelstvo nepřispěje, tak říká, že momentálně nic nemá. To už mu ale do řeči skáče Radka a spouští: Když nepřispíváte na kino, tak můžete přispět Kaťáku, Džungli a Vodotrysku na uspořádání Kateřinského jarmarku a Rozsvěcování vánočního stromu. Připadáme si jako v Jiříkově vidění, protože všichni zúčastnění s tím souhlasí. S úsměvem děkujeme. Jsme šťastní,

3 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 3 vůbec jsme nečekali, že to takhle dopadne. Pročítá se zápis ze zastupitelstva, naposledy se hlasuje, a jelikož je to zastupitelstvo poslední, pan Uhlíř pronáší řeč a děkuje vedení obce, paní Smejkalová potom všem zaměstnancům a výborům, zkrátka všem. My ještě jednou děkujeme a odcházíme. A jak to bývá v pohádkách, všechno nakonec dobře dopadlo. Zanedlouho budou nové volby do zastupitelstva. Můžeme si jenom přát, aby příští vedení obce nám bylo nakloněno stejně jako tohle. Ještě jednou děkujeme. ON informace pro občany Vážený pane starosto, obracím se na Vás s následující prosbou: Jak víte, v Charitním domově na Moravci pečujeme o seniory, kteří již nemohou žít bez pomoci druhého člověka a mnohdy nemohou žít ani ve svém rodinném prostředí. Po jejich odchodu nám zde zůstávalo větší množství šatstva, které nikdo nechtěl. Utvořili jsme si tedy menší sklad, do kterého jsme obnošené šatstvo odkládali. Pracovníci Diakonie Broumov potom dvakrát do roka šatstvo odváželi. Poslední dobou zaznamenáváme zvýšený zájem obyvatel Moravce a okolních obcí o bezplatné odložení nepotřebných věcí v charitním domově. A zdaleka to není pouze obnošené šatstvo. Je to i obuv, kuchyňské nádobí apod. Vzhledem k tomu, že nejsme uzavřené oddělení, ke skladu obnošeného šatstva může přijet bez našeho vědomí každý, kdo to trošku zná. A pokud to nezná, již několikrát jsme měli plné krabice před bránou. Tato situace je pro nás neúnosná a žádáme Vás o pomoc. Sdělte, prosím, občanům své obce vhodným způsobem, že sběr obnošeného šatstva byl v Charitním domově na Moravci ke dni zrušen. Doplňte, prosím, informaci, kam mohou obyvatelé tyto věci ve Vaší obci odkládat. Oznámení o ukončení sběru obnošeného šatstva umístíme i na bránu v charitním domově. S pozdravem Česká katolická Charita Ing. Vladimír Jindra, vedoucí charitního domova. Volby 2010 Do voleb zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010 se v naší obci zaregistrovaly tyto volební strany: - Česká strana sociálně demokratická - Komunistická strana Čech a Moravy - Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová - Občanská demokratická strana - Sdružení nezávislých kandidátů Hasiči Křižanov Oznámení Oznamujeme občanům, že se od mění obsluha veřejného osvětlení a rozhlasu. Pana Bradáče, kterému touto cestou děkujeme za dlouholetou, spolehlivě vykonávanou práci, vystřídá pan Josef Krča. Aerobik TJ Efekt Křižanov, oddíl aerobiku, oznamuje všem svým příznivcům, že 14. září zahájil, jak je již tradicí, pravidelné cvičení žen a dívek v Katolickém domě. Cvičení je zaměřeno nejen na formování postavy, odstranění bolesti zad a kloubů a zlepšení fyzické kondice, ale i na posílení svalstva. Úvodní hodiny jsou vhodné i pro úplné začátečníky, cvičí se pod dohledem školených cvičitelek. Máš-li chuť si s námi zacvičit, čekáme Tě každé pondělí a čtvrtek od hod. v Katolickém domě! Slovo hejtmana (pro města a obce na říjen 2010) Pro funkcionáře měst a obcí končí čtyřleté volební období. Já osobně ve funkci hejtmana s nimi spolupracuji teprve dva roky, ale i za tu dobu jsem poznal řadu obětavých, pracovitých a schopných starostů a místostarostů. Nečekal jsem jen na úřední jednání u nás v sídle, ale objížděl jsem pravidelně regiony ve všech koutech Vysočiny, abych poznal konkrétní problémy měst a obcí přímo v jejich sídlech. A taky abychom mohli existující problémy v rámci našich možností a pravomocí přímo spolu řešit. Mohu rád konstatovat, že naše spolupráce byla až na drobné provozní problémy všude velmi konstruktivní a plodná. Volení představitelé v našem kraji přistupovali ke své práci velmi zodpovědně. Na Vysočině neznáme případy, kdy by hrozil krach města či obce kvůli nezodpovědnému hospodaření, jako tomu je například v některých sídlech v severních Čechách. Uvědomuji si, že ty, kteří budou ve svém poslání v samosprávě pokračovat, čeká hodně obtížné období. Avizované vládní úspory ve všech možných směrech přinesou městům a obcím další často obtížně řešitelné těžkosti. Nejsem proti odůvodněným a promyšleným úsporám, i my na kraji a v našich organizacích intenzivně hledáme možné rezervy, ale některé plánované kroky vlády bez důkladné analýzy možných dopadů budou zřejmě doléhat právě na rozvoj měst a obcí. Omezení investičních záměrů kvůli zveřejněným zrušením podílu státu na nich navíc ohrožuje využití možných dotací z evropských peněz. Osobně mě mimo jiné velmi zarazily informace o plánovaných výrazných platových redukcích na úkor úředníků, vojáků, policistů a zdravotníků. Jako lékaře mne pak zvláště straší už dnes nedobrá situace ve zdravotnictví. Jako zřizovatel vysočinských nemocnic se kraj léta s nemalým úsilím snaží je personálně stabilizovat. Pokud ovšem vláda zrealizuje tyto plánované kroky, opravdu hrozí, že dojde na hromadné odchody především lékařů za lépe placenou a váženou prací za hranice našeho státu. Ve chvíli, kdy píšu s předstihem tento text, pořád věřím, že nedojde k naplnění tak katastrofického scénáře vývoje našeho zdravotnictví. Ale ta vyjádření vypadají bohužel dost reálně, i když se mi to zdá být pštrosí politikou, jež nechce vnímat opravdová nebezpečí. Nevzdáváme se aktivit směřujících k odvrácení všech těchto nebezpečí, ale pokud bude vláda stále odmítat vnímat situaci krajských a místních samospráv, budeme to mít všichni hodně těžké. Nyní jsem ale chtěl na konci volebního období především velmi srdečně poděkovat starostům, místostarostů, členům rad a zastupitelstev měst a obcí za jejich úsilí v minulém období. Hluboce si jich vážím, vím, jak je ta práce nelehká a nevděčná. Obzvláště neuvolněným funkcionářům na malých obcích, co se starali o chod svých vesnic po své práci, patří velký dík. Všem voličům ve městech a obcích bych rád popřál, aby volili za své představitele ty, kteří budou fundovaně, upřímně a obětavě pracovat pro obecný (a obecní) prospěch. Jiří Běhounek,hejtman Vysočiny z policejního archivu ZPRÁVY KE DNI Krádež nafty Neznámý pachatel v době od do ze zaparkovaného bagru značky JCB u Tomkova rybníka

4 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 4 v k. ú. obce Křižanov vypáčil víčka nádrže a odčerpal 60 litrů motorové nafty. Dále z bagru demontoval dvojici akumulátorů a po překonání zámků dveří vnikl do kabiny. Odtud odcizil autorádio na CD zn. Panasonic, dvojici reproduktorů zn. Panasonic a 8 metrů gumové hadice. Svým jednáním způsobil poškozené firmě celkovou škodu asi korun. Krádež peněženky Neznámý pachatel během 15 minut před 14. hodinou dne na Benešově náměstí v obci Křižanov využil nepozornosti sedmačtyřicetiletého muže. Z nezajištěného nákladního automobilu Renault mu odcizil z kabiny volně odloženou peněženku. V té měl poškozený muž uloženou finanční hotovost společně s doklady. Škoda je vyčíslena na korun. Krádež kol Ve dnech neznámý pachatel odcizil z vozidla VW Golf 4 kusy kol z lehkých slitin. Automobil měl majitel zaparkovaný na Benešově náměstí. Způsobená škoda je korun. společenská kronika Životní jubilea por. Mgr. Jana Martincová v.r., komisařka PIS V měsíci srpnu a září oslavili svá životní jubilea tito občané Křižanova: Čermák Bohuslav 90 let Křižanov 244 Chylíková Marie 89 let Křižanov 172 Pospíchal Otakar 88 let Křižanov 341 Horníčková Zdenka 87 let Křižanov 175 Parajková Jaromíra 80 let Křižanov 329 Hladík Václav 75 let Křižanov 442 Bradáč František 75 let Křižanov 302 Vážení jubilanti, k Vašemu životnímu jubileu Vám srdečně blahopřejeme a připojujeme přání stálého a pevného zdraví, dobré pohody, radosti a osobní spokojenosti do dalších let v kruhu svých blízkých. Narozené děti Od posledního vydání zpravodaje se v Křižanově narodily tyto děti: Adéla Pávková, Matyáš Burian, Marie Andělová Vážení rodiče, přejeme Vám hodně společných chvil plných lásky, tolerance a trpělivosti. Odešli z našich řad Z hlubin k nebi a z nebe k hlubinám, od konce k počátku se přelévám. A mezi věčným pohybem náhrobkem kolébky mé je zem. V. Nezval V měsíci srpnu zemřel pan Stanislav Růžička ve věku 67 let, v září paní Vlasta Juříková, učitelka ve výslužbě, ve věku 88 let a paní Božena Kovářová ve věku 86 let. Vítání občánků V neděli 12. září 2010 uskutečnil Sbor pro občanské záležitosti v obřadní síni na radnici slavnostní vítání dětí do života. Rodiče přivítala předsedkyně pro občanské záležitosti paní MUDr. Marie Chromá společně s místostarostkou Marií Smejkalovou. Do knihy narozených dětí byly zapsány: Kadelová Amálie, Pálková Monika, Hermanyová Marie, Janda Adam, Bajer Daniel, Žák Dominik, Horníček Adam, Chaloupková Vanesa, Rohovská Michaela, Říhová Beata, Pávková Adéla, Švarcová Denisa, Burian Matyáš. Kulturním zážitkem pro rodiče bylo velmi pěkné vystoupení žáků základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Špačkové. Na závěr slavnostního setkání předala matrikářka Marie Koblížková rodičům upomínkové předměty a peněžitý dar ve výši Kč od Zastupitelstva městyse Křižanov. Máme radost, že se v Křižanově opět rodí děti, a našim malým občánkům přejeme, ať nám rostou do krásy, zdraví a aby měli štěstí na upřímné a dobré lidi. Vážení rodiče, i my se připojujeme s blahopřáním. Přejeme Vám hodně hezkých, společných chvil s Vašim dítětem. Marie Smejkalová kulturní okénko Mezinárodní projekt Comenius V minulém školním roce naše škola navázala spolupráci s německou školou v Dachau a společně jsme podali projekt, jehož cílem je podpořit u žáků zájem o život a problémy dětí v jiných zemích Evropy. Jde o mezinárodní projekt Comenius a bude probíhat ve spolupráci s Německem, Španělskem, Itálií, Finskem, Rumunskem a Severním Irskem. Hlavním tématem společného projektu je Voda v našem životě. Projekt má několik částí. V první části děti představí sebe, školu, své město, oblast i zemi. V další části budou žáci zkoumat vodu ve všech jejích podobách (potoky, řeky, rybníky, studánky, přehrady ale i různá skupenství vody- sníh, led, vodní pára, dále budou zkoumat čistotu vody, čističky, pitnou vodu, provádět jednoduché pokusy s vodou apod.) Součástí budou i hry ve vodě, na ledě, na sněhu. Všechny akce budou dokumentovány, jednotlivé výstupy budou zveřejňovány na internetu, v tisku, dojde i k vzájemné výměně vyučujících a společným konzultacím. Na závěr bude uspořádán společný festival všech zúčastněných zemí. Projekt bude probíhat po 2 roky. Na projektu se bude podílet celý 1. stupeň, ale i žáci 2. stupně budou plnit některé úkoly projektu. Dorozumívacím jazykem je angličtina, a tak se nám jistě tímto zajímavým způsobem podaří podpořit u žáků zájem o výuku anglického jazyka. Kromě dětí bychom rádi do některých úkolů projektu zapojili i rodiče, obec a celou naši veřejnost. První společná schůzka zástupců všech zúčastněných zemí proběhne již v říjnu ve škole v Dachau. Mgr. D. Širhalová SDH Křižanov a mladí hasiči Od letošního léta náš sbor zavedl kroužek mladých hasičů, který má zatím 15 členů. Jsou v něm děti od 6 15 let. Letošní rok budou v říjnu absolvovat okresní soutěž, která má podzimní a jarní kolo a jmenuje se Hra Plamen. Dále máme v plánu s dětmi jezdit na soutěže, které se konají v okolí Křižanova v rámci poháru tří okrsků. Kroužek s dětmi bývá jednou týdně a učíme je především požární útok, požární prevenci, zacházení s mapou a kompasem, vázání různých uzlů, nepostradatelnou zdravovědu, občas si zaběháme štafetu, podíváme se na různá naučná videa a další různé hry, které pro ně připravujeme. Jsme rádi, že se děti pravidelně a rádi účastní tohoto kroužku a jménem SDH Křižanov reprezentují náš městys na různých soutěžích. Akce pořádané SDH Křižanov za rok 2010 V letošním roce SDH Křižanov pořádalo celkem šest akcí pro veřejnost, a to Masopustní průvod, dětský den a čtyři

5 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 5 kalendář akcí KINO Katolický dům Křižanov info též na :30 PRINC Z PERSIE akční, dobrodružný, vstupné 40,- a 60,- Kč, 116 min :30 SHREK: ZVONEC A KONEC animovaný, rodinný, vstupné 40,- a 60,- Kč Jupiter club Velké Meziříčí info též na :30 ČARODĚJŮV UČEŇ dobrodružné fantasy USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný, vstupné: 74,- a 76,- Kč, 110 min :30 AGORA historické drama Španělska, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 12 let; vstupné: 72,- a 74,- Kč, 127 min. 8. a :30 KAJÍNEK akční thriller ČR, mládeži přístupný od 16 let, vstupné: 74,- a 76,- Kč, 118 min. Mimořádný předprodej vstupenek! Prodej vstupenek bude probíhat v týdnu od pondělí 4. října do pátku 8. října 2010 každý den v kanceláři na program. oddělení JC od 8 do 16 hodin pouze přímý prodej (rezervace pouze v případě zamluvení a vyzvednutí vstupenek do pátku ) Zbylé vstupenky budou vždy v prodeji hodinu před daným filmovým představením :30 (K)LAMAČ SRDCÍ romantická komedie Francie, původní znění, české titulky, mládeži přístupný, vstupné: 70,- a 72,- Kč, 105 min :30 a 19:45 ROMÁN PRO MUŽE komedie ČR, mládeži přístupný od 12 let, vstupné: 76,- a 78,- Kč, 100 min. Mimořádný předprodej vstupenek! Prodej vstupenek bude probíhat v týdnu od pondělí 11. října do úterý 19. října 2010 každý prac. den v kanceláři na program. oddělení JC od 8 do 16 hodin pouze přímý prodej (rezervace pouze v případě zamluvení a vyzvednutí vstupenek do úterý )Zbylé vstupenky budou vždy v prodeji hodinu před daným filmovým představením :30 SEXY 40 romantická komedie USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 12 let, vstupné: 74,- a 76,- Kč, 95 min. 22. a :30 DÁL NEŽ SE ZDÁLO romantická komedie USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 13 let, vstupné: 70,- a 72,- Kč, 103 min. 26. a :30 MACHŘI komedie USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 12 let, vstupné: 74,- a 76,- Kč, 102 min :00 HADEWIJCH MEZI KRISTEM A ALLÁHEM filmový klub-logo, drama Francie, původní znění, české titulky, mládeži přístupný, vstupné: 49,- a 75,- Kč, 105 min :30 SALT akční thriller USA, původní znění, české titulky, mládeži přístupný od 15 let, vstupné: 74,- a 76,- Kč, 100 min. DIVADLO Katolický dům Křižanov :00 MANŽELSTVÍ NA DRUHOU srdečně zve amatérský divadelní spolek Křemen z Bosonoh Jupiter club Velké Meziříčí :00 VODNÍKOVA HANIČKA loutkové divadlo pro rodiče a děti, vstupné: 35 Kč, rezervace vstupenek na tel , program. oddělení JC :30 ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE zábavný pořad Zdeňka Izera se Šárkou Vaňkovou Vstupné: v předprodeji 200,- Kč, na místě 240,- Kč, vstupenky vyzvednout do 27. září :00 POCTA taneční zábavy. Na příští rok máme v plánu opět uskutečnit masopustní průvod, a proto Vás již teď vyzýváme k účasti na této tradiční akci v Křižanově, dále dětský den na Škrejblíku a tři taneční zábavy na Škrejblíku. Jako novinku chceme zvýšit kulturní dění v Křižanově tím, že na Škrejblíku obnovíme NECKIÁDU, která byla v dřívějších dobách tradiční akcí v Křižanově. Během dalších dílů zpravodaje Vás budeme na tyto akce průběžně zvát a budeme velice rádi, když tyto akce, nejen pro Křižanov, podpoříte svou účastí, jak diváckou, tak i jako přímí účastníci, a věříme, že to v příštím roce budou příjemně strávené dny plné zábavy. Jiří Šibor Středověký podvečer V sobotu 21. srpna proběhl na farní zahradě již čtvrtý Středověký podvečer. Tento rok nám přálo počasí, od rána svítilo sluníčko a krásné nebe se přeneslo i do atmosféry celé akce. Pro děti byly připraveny nejrůznější hry střelba z luku, boj u kůlu, boj s buchary, skok v pytli apod., nejmenší pak skotačili na skákacím hradu a skluzavce. Ani dospělí nepřišli zkrátka, soupeřili v hodu kamenem, v řezání dřeva, byli testováni ve středověkých mírách a také pojídali koláč na čas. Bylo přichystáno i překvapení v podobě tance na písničku Waka Waka od zpěvačky Shakiry, který jsme se s dětmi pilně trénovali na táboře. Ani by mě na táboře nenapadlo si myslet, že nás všechny tento tanec tak chytne za srdce a budeme s ním hromadně vystupovat. Promítali jsme také fotky z tábora pro mladší děti, což u mnohých z nás, kteří jsme tam byli, vzbudilo krásné vzpomínky a vyloudilo úsměv, u mnohých, kteří tam nebyli rodiče, prarodiče, se zase někdy objevilo zděšení a panika. Krásný podvečer dokreslovala naše dvorní kapela Pocity a vůně pečeného prasete a krůty. Poděkování Děkujeme všem, kteří přispěli k tomu, že se tento rok mohl uskutečnit třetí ročník Táboru pro rodiče s dětmi, čtvrtý ročník Táboru pro starší a dvanáctý Tábor pro mladší děti. Díky patří všem vedoucím, kuchařům, zdravotníkům, pomocníkům z řad rodičů a přátel, kteří pomáhali při stavění, bourání a také při samotném chodu tábora. Také díky za kladné ohlasy a zpětnou vazbu, není nad spokojené dítě a zároveň spokojené rodiče. Děkujeme též za finanční podporu Fondu Vysočiny, Obecním úřadům - Křižanov, Jívoví, Dobrá Voda, Kadolec. Křižanovští soutěžící - Čtyři klíče k velkomeziříčské bráně.(zdroj: Čtyři klíče Čtyři klíče k velkomeziříčské bráně v letošním roce nesly název: MALÉ MEZIŘÍČSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI.

6 K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J JANU ZAHRADNÍČKOVI k 50. výročí úmrtí vlast. a geneal. společnost a Jupiter club zvou na vzpomínkový večer, dramaturgie: PhDr. L. Mílková, účinkují: L. Benešová, V. Příhodová, T. Mrazík, T. Kotačka, hudeb. doprovod M. Jančík :30 JÓ, NENÍ TO JEDNODUCHÉ firma P uvádí bláznivou francouzskou komedii, není součástí předplatného!!! Hrají: P. Novotný, U. Kluková, K. Jandová, J. Sypal, vstupné: 260,- Kč ŽÁRLIVOST :30 agentura Jaroslavy Svobodové, hrají: J. Hlaváčová, H. Maciuchová, II. představení sezony PODZIM 2010, jednotlivé vstupné: 260,- Kč strana ročník soutěže se nesl v duchu pivovarském. Klání čtyř měst proběhlo v sobotu 4. září večer a soutěže se tradičně zúčastnila Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Měřín a Křižanov. Naši obec reprezentovali Kristýna Kolářová, Karolína Flídrová, Jiří Coufal a Miroslav Sýkora. Soutěžilo se v prodeji piva, kutálení sudů, roznosu nápojů, chytání ryb a přípravě bramborových špízů. Družstvu pomáhali k získávání bodů i starostové a místostarostové všech čtyř měst. O zpestření programu v přestávkách mezi soutěžemi se postaralo taneční a divadelní studio RAHAT LUKUM v ukázce orientálních tanců, doplněné o tanec se šavlemi, a ohňová show. Mrzelo nás, že se nám nepodařilo obhájit loňské druhé místo a přesto, že soutěžící vynaložili veškeré síly, tak umístění na čtvrtém místě jsme nesli statečně. Našim soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci Křižanova. Marie Smejkalová :00 VODNÍKOVA HANIČKA loutkové divadlo pro rodiče a děti, vstupné: 35 Kč, rezervace vstupenek na tel , program. oddělení JC PŘEDNÁŠKY Jupiter club V.M., vestibul kina od 14: SOCOTRA JEMEN přednáší Mgr. M. Klementová HLEDÁNÍ MINULÉHO ČASU Z KOZLOVA DO JIŽNÍ AFRIKY ARMÉNIE TURECKO S HUDEBNÍM DOPROVODEM (zemědělství bez traktorů, poslední mohykán na Vysočině), přednáší členové VGS a přátelé z Luk nad Jihlavou přednáší J. Bradáčová přednáší O. Herzán VÝSTAVY JOSEF KREMLÁČEK ILUSTRACE A VOLNÁ TVORBA - 10:00 - vernisáž, výstava malíře a ilustrátora JOSEFA KREMLÁČKA - ILUSTRACE A VOLNÁ TVORBA, úvodní slovo ing. Karel Odehnal, otevřeno: po-pá 8 16, neděle hodin, potrvá do TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS :30 SCREAMERS V ŠAPITÓ travesti show skupiny SCREAMERS, Jupiter club, vstupné: 240,- Kč, stolová úprava :30 NEZMAŘI :00 Koncert 6 tet :00 MICHAL DAVID FILMOVÁ NOC koncert, Jupiter club, vstupné: v předprodeji 180,- Kč, na místě 220,- Kč Jupiter club koncert, kinosál Jupiter club Z vernisáže výstavy barevných dřevořezeb p. J. Ondry a černobílých fotografií p. T. Měšťánka. Zprávy z galerie Dvorek Po úspěšné letní výstavě "Modrá je dobrá" byla dne 5. září 2010 zahájena výstava barevných dřevořezeb p. J. Ondry a černobílých fotografií p. T. Měšťánka. Vernisáž proběhla za slušné účasti, přízni počasí a bohatého pohoštění. Děkujeme návštěvníkům za jejich přízeň a doufáme, že nám bude zachována i nadále. Za Galerii Dvorek Janáková+Bursa Katolický dům Křižanov, srdečně zve Vodotrysk KATEŘINSKÝ JARMARK ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU Katolický dům Křižanov, pro případné dotazy či nahlášení prodeje, vystavování, pomoci apod. kontaktujte: Lenka Kamanová, tel nebo Katolický dům Křižanov, Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí - bude nachystáno pohoštění (punč, svařák, čaj, uzené maso,...), v Katolickém domě bude připraven dětský koutek, kreslený film, posezení pro mládež a dospělé, k poslechu a tanci zahraje i živá hudba Káč.eR. Hodnocení chuti koláčů odbornou porotou.

7 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 7 Rozloučení s prázdninami v Křižanově A je to za námi. Jak letní prázdniny, tak i třetí ročník Rozloučení s prázdninami. To sice proběhlo (až) v neděli 5. září 2010, ale tím spíš jsme se na chvíli vrátili do těch pohodových prázdninových chvil. Loučení se konalo na školním hřišti pod taktovkou Centra Džungle, Duhové školky a Vodotrysku. Přestože celý týden bylo, slušně řečeno, počasí pod psa, nakonec jakoby někdo tam nahoře vyslyšel naše prosby a na neděli nám nachystal relativně pěkné počasí. Od se návštěvníci začali pomalu scházet. Většinu tvořili rodiče s malými dětmi. Vodotrysk připravil soutěže pro děti, prodával vlastnoručně vyrobené předměty a obsluhoval provizorní bar, Džungle a školka měly na starosti párky, vynikající klobásy, kofolu a teplé pitivo (čaj a kávu). Zároveň s Rozloučením probíhal již potřetí i Koláčový jarmark, po předchozím Perníkovém a Bábovkovém jarmarku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - o koláč nejchutnější a koláč nejkrásnější. Koláče byly k vidění různé - sladké, slané, cibulové, velké, malé, dozlatova upečené, krásně nazdobené, až se vám v ústech sliny sbíhaly... Jeden krásnější než druhý. O vítězi rozhodla odborná porota a vyhlášení proběhlo v 16:00. Vítězky, které se umístily na prvních třech místech, si odnesly poukázky na nákup potravin. Po formálnostech a předávání cen začala ochutnávka vystavených koláčů. Je pochopitelné, že se po nich jen zaprášilo. Chutnalo všem, na koho se dostalo. Jakmile bylo po koláčích, začala hrát výborná (ale do opravdu výborná!) skupina Na šikmé ploše. Malé děti předváděly půvabné tanečky a rozmanité krokové variace a kdo se neodvážil tancovat, rozhodně si alespoň broukal nebo se pohupoval. Postupně docházely klobásy, párky, vodka do koktejlů, děti už vyhrály, co se dalo... Atmosféra byla skvělá a několik věrných tu zůstalo doopravdu pozdního odpoledne, aby si popovídali, co všechno jim letošní prázdniny přinesly. Co říci na závěr? Snad jen poděkování všem, co přišli, a moje velké díky obětavým organizátorům. ON Veřejná ochutnávka soutěžních dobrot Koláčového jarmarku. Boží muka na Šibeníku V neděli dne 12. září 2010 byla slavnostně požehnána nově postavená boží muka na kopci mezi Šibeníkem a pozemkovou tratí V Dolinách, v sousedství Spoustova lesíka. Stavba byla provedena na objednávku a nákladem rodiny Kazdovy z bílé mrákotínské žuly kamenickou firmou pana Matouška z Mrákotína, obraz Panny Marie Bolestné v kaplici božích muk namaloval akademický malíř Jiří Štourač z Bystrého u Poličky. Požehnání této krásné stavby provedli za pěkného počasí a velké účasti občanů okolních obcí i z Křižanova Otcové Vladimír Vojtěch Záleský - farář farnosti Žďár nad Sázavou - zámek, Tomáš Holcner, farář z Křižanova, a jáhen Daniel Blažke ze Žďáru nad Sázavou. Po skončení slavnosti bylo účastníkům podáno občerstvení, které připravila rodina Kazdova. Díky všem jmenovaným za krásné nedělní odpoledne. Ing. Karel Hromek KŘIŽANOV SOBĚ Vážení přátelé, věnujte, prosím, pozornost následující PROS- BĚ. V neděli ve 13:30 hod. proběhne v Galerii Dvorek vernisáž výstavy s názvem Křižanov sobě. Rádi bychom na ní vystavili díla autorů, kteří žijí, či žili, v Křižanově, nebo mají ke Křižanovu a okolí osobní vztah. Proto se obracíme na vás autory nebo majitele prací o příspěvky na chystanou výstavu. Pojmem autoři nemyslíme jen profesionální výtvarníky, ale kohokoliv, kdo máte nějakého výtvarného či řemeslného koníčka a jste ochotni svá díla a dílka u nás vystavit. Např. batiky, šperky, výtvory drátované, paličkované, ze slámy, dřeva, proutí, kovu, kůže, malované sklo, vitráže, keramiku a také fotografie a samozřejmě obrazy. Máte-li nějaké další náměty (např. zda by součástí výstavy neměl být krátký historický exkurz s fotodokumentací), ozvěte se. Práce bychom rádi shromáždili mezi říjnem, aby byl čas na jejich důstojnou instalaci. Součástí vernisáže bude slavnostní posvěcení nového kříže u zastávky autobusu na Meziříčské ulici. Původní kříž železný - byl posvěcen 1. listopadu 1910, ale v období normalizace byl zničen. Za přispění manželů Holých byl letos obnoven, a tak bychom jej k stému výročí nechali rádi znovu posvětit. Jaromír Bursa+Michaela Janáková, Galerie Dvorek Meziříčská 109, Křižanov tel , Kateřinský jarmark Zveme Vás na Kateřinský jarmark, který proběhne v sobotu 20. listopadu v Katolickém domě. Pro návštěvníky bude připravena výstava (vánoční ozdoby, vánoční tabule apod.), bude možnost vyrobit si adventní věnec a další vánoční ozdoby a také nakoupit dárky pro radost či naše blízké. Výtvarné tvoření bude připraveno pro dospělé i pro děti. Na návštěvníky čeká také pohoštění. V sobotu 27. listopadu proběhne návazná akce, a to Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí. Bude nachystáno pohoštění (punč, svařák, čaj, uzené maso, ), v Katolickém domě bude připraven dětský koutek, kreslený film, posezení pro mládež a dospělé, k poslechu a tanci zahraje i živá hudba. Šikovné ruce Rádi bychom na Kateřinský jarmark pozvali také ty z Vás, kteří byste rádi vystavovali. Pokud byste měli zájem, můžete nám zapůjčit Vaše výrobky či jiné zajímavosti vztahující se k Vánocům, o kterých si myslíte, že by stálo za to, aby je spatřil svět. Pro zájemce je i možnost prodeje vlastních výrobků vánoční perníky, ozdoby, zajímavé ruční výrobky apod. Můžete prezentovat Vaše umění a zpřístupnit ho veřejnosti. Pokud máte někdo zájem pomáhat při těchto akcích, zejména pak při Rozsvěcování vánočního stromku, budeme moc rádi. Pro případné dotazy či nahlášení prodeje, vystavování, pomoci apod. kontaktujte: Lenka Kamanová, Lenka Kamanová

8 K Ř I Ž A N OV S K Ý Z P R AVO DA J strana 8

9 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 9 ZKRÁCENÝ HARMONOGRAM: Zataženo, občas trakaře (2009) PŘESTÁVKA Čarodějův učeň (2010) PŘESTÁVKA Sweeney Todd: Ďábelský... (2007) PŘESTÁVKA Parfém: Příběh vraha (2006) PŘESTÁVKA Modrý samet (1986) PŘESTÁVKA Mechanický pomeranč (1971) PŘESTÁVKA Arthur a Minimojové (2006) PŘESTÁVKA Rock ze střední (2009) Táborový lilek Změna programu vyhrazena. OBČERSTVENÍ - Kofola, Starobrno Medium, Frisco, víno, čaj, káva, ledová káva, svařák, grog - párek v rohlíku, toust (Standart, Speciál, Gurmán), chips, bonbóny, lízátka - míchané nápoje Vodotrysk hobby koutek 1 lilek, 4 rajčata (počet je jen orientační, záleží na individuální chuti), olivový olej, česnek, 1 šlehačka (250 ml), sůl, pepř, bylinky nejlépe čerstvé, druh bylinek je na zvážení, záleží na tom, co má kdo rád, nejčastěji užívám bazalku nebo tymián, ale je dobrý i čerstvý koriandr Lilek omyjeme a nakrájíme na kostky, osolíme a necháme vypotit (jako např. u cukety) přibližně 20 minut, pak vysušíme ubrouskem. Když nenecháme lilek vypotit, zůstává v něm hořkost. Na rozpálenou pánev s olivovým olejem dáme najemno nakrájený česnek a necháme chvíli orestovat, ale česnek nesmí ztmavnout, aby nezhořkl. Poté přidáme lilek a restujeme. Když je lilek poloměkký, přidáme šlehačku a sůl a pepř dle chuti, přidáme bylinky. Necháme ještě chvíli dusit a můžeme připravit talíře. Jako příloha může být třeba chléb (nejlépe křižanovský) nebo rýže, jídlo je dobré i za studena. Všem přeji dobrou chuť Rozetkový koláč Kynuté těsto ml mléka, 30 g droždí, 80 g pískového cukru, 500 g hladké mouky, 1 vejce nebo žloutek, g másla nebo rostlinného tuku, ¼ lžičky soli g rozinek, g pískového cukru, 1 lžíce mleté skořice, 1 vanilinový cukr Drobenka 80 g hrubé mouky, 40 g pískového cukru, 50 g másla mouku prosejeme do misky, přidáme cukr a změklé máslo. Rukama dobře promísíme, až vznikne drobenka. Z vykynutého těsta vyválíme plát asi 1cm silný, potřeme ho rozehřátým máslem, posypeme opláchnutými rozinkami a cukrem smíchaným se skořicí a vanilinovým cukrem; těsto sypeme jen tolik, abychom ho zakryli. Pak ho pevně stočíme jako závin. Ze závinu krájíme pilkovým nožem asi 1,5cm silné řezy, které poskládáme těsně vedle sebe do tukem vymazané koláčové formy. Povrch koláče potřeme rozehřátým máslem a posypeme drobenkou. Koláč vložíme do středně vyhřáté trouby a pečeme minut do zlatova. Hodovská napsali jste nám O prázdninách 2010 jedeme do Hodova, všichni už se moc těšíme, jaká bude nálada. Na cestu tam trochu prší, nám to ale nevadí, indián musí bejt zvyklej, že ho střecha nechrání. Při příchodu z dálky zdraví louka dosud neznámá, z vůdcáku se hezky kouří, kdopak nám z něj zamává? Už v něm sedí náčelníci, ruce divně zbarvený, přes obličej daj ti šlinca, kdopak nás teď zachrání? Po úvodním seznámení s táborem a okolím, přijde v noci něco divnej, svítí okem zeleným. Říkáme mu Shnilý pařez, už to lecos naznačí, zničí nám prý naše duše i vesnice rozboří. Aby to nebylo málo, přijde v noci bledá tvář, nechápem co má za lubem, ale ruší pokoj náš. Naše hlídky speciální při obvyklé výměně narazí na podezřelé lupiče a chytí je. Za svou akci amatérskou musí chlapci zaplatit, štípaj dřevo, vozej vodu, snad bude jim to stačit. Slunce svítí, tak si hrajem, shazujem si čepice, chobotnice chapadlama brání svoje pozice. Když je hůře, tak zalezem do tee-pee a zpíváme, pak je lépe, jdem na tůru, hostina nás nemine. Jednou takhle po setmění škrábe Milda na tee-pee, Čipe vylez, teče řeka, Maka tančí bez brýlí (a čoček). Jak už to v životě chodí, stále někdo odchází, z tábora ale i světa, ať se vám dobře daří. Jdeme dále, pařez zlobí, zaženeme ho tancem, s kamením nám nepomůže, my to zvládneme s hrncem. Bledá tvář se ohlásila, čekáme jich 11, přišlo jich však jednou tolik, My jim dáme, je to v nás.

10 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 10 historie První chycen, nepoučen svou poslední návštěvou, bude koupán, svázán, vlečen jak vagónek mašinkou. Letos s náma byl poprvé pan Doktor až z Martěnic, hlavu plnou zlepšováků, sklep vždy plný, nechcem víc. Tak zas prší, je tu konec, stékaj slané provazy, do roka a dne se sejdem i s úsměvem ve tváři, do roka a dne se sejdem, snad se to zas podaří Tato krátká vzpomínka na náš letošní tábor je určena zejména jeho účastníkům, proto, pokud budete chtít vysvětlit některá slova, ptejte se svých synů a dcer, popřípadě vnuků, vnuček a známých. Určitě si vzpomenou i na spoustu dalších příhod z našeho společného čtrnáctidenní. A kdybyste si chtěli zazpívat, tak melodie je vypůjčena ze známé písně Montgomery. wačipi Křižanovské mlýny I přesto, že v trafice na Benešově náměstí je v prodeji publikace V. Makovského: Mlýny a mlynáři na Křižanovsku, a přesto, že o tom psala E. Nagyová v publikaci Křižanov II, se o křižanovských mlýnech ví jen velmi málo. Svědčí o tom i nedávná diskuse na internetových stránkách našeho městyse. Proto se zde chci k této problematice znovu krátce vrátit. Především mlýn bylo nákladné a na svou dobu dosti složité technické zařízení. Proto si mlýn mohla pořídit pouze vrchnost a ta mlýn pronajímala mlynářům. Pro poměrně malý výkon byl mlýn v každé obci, kde k jeho provozování byly energetické podmínky. V Křižanově byly v minulosti mlýny dva Podhradský, který se nacházel vedle silnice do Kundratic pod dnešními sádkami, někde uváděný jako Dolní mlýn, a mlýn na konci ulice Dlouhé č.p. 95, nazývaný Horním mlýnem. Na dolním mlýně se v 18. století připomíná mlynářská rodina Hanlů, na Horním mlýně pak rodina Zelinků (Jelínků). Dolní mlýn na potoce Libochovka měl jistější vodní pohon, a proto v něm byla i pila. Mletí obilí v něm během 19. století zaniklo a nadále byla provozována jen pila (tzv. Stará pila). Mletí obilí přešlo do bývalého puchýře tak se nazývaly mlýny na drcení rud na hrázi rybníka Silnice u Jakubovic (později nazvaného Mlýnek nyní již zaniklého), když skončila těžba železné rudy v jeho blízkosti. Horní mlýn byl postaven na Novém potoce. Jeho náhon vedl od Nového rybníka po pravé straně údolí přes dnešní zahrady, Honzíkovu, Jurkovu, Odehnalovu, Bojanovských a Káňovu, posilován vodou přitékající od Troubníků do rybníka Náhůnky, dnes zaniklého, který se nacházel v místech mezi Bajerovými a Autoservisem p. Buršíka. Mlýn zanikl začátkem 19. století asi z důvodů malého výkonu, byl zbourán (dnes po něm není památky) a jeho č. p. bylo přiděleno tehdy nově zbudované obecní pazderně nyní rodinný domek p. Fr. Marka. Tak zaniklo v Křižanově mlynářství a křižanovští si, stejně jako jívovští, kozlovští a svinenští, museli jezdit do mlýnů do Kudratic. Tam byly mlýny tři. Tam se mlelo až do poloviny minulého století, ale to už je jiná kapitola. Ing. Karel Hromek sportovní okénko Křižanovský triatlon Jsem úplně obyčejná normální ženská. Se sportem se setkávám nejčastěji jako televizní fanoušek, což mi na kondici rozhodně nepřidá. Svaly nikde, výdrž nikde. Když to shrnu, jsem vlastně prototyp nesportovního člověka. Když už mám někdy pocit, že bych měla se sebou něco dělat, jdu si zaplavat, maximálně dojedu na kole k nádraží a zpátky. V Křižanově bydlím pět let a každé léto jsem sledovala plakátky, které lákaly sportovce, aby se zúčastnili triatlonového závodu. Měla jsem pokušení jít podpořit organizátory svojí účastí a zároveň se družit s místními. Jednou jsem se dokonce vypravila obhlédnout konkurenci. Asi jsem to neměla dělat. Kola o váze 5 kg, spousta neoprénů, všude svaly, vytrénovaná těla. Přiznám se, že jsem vyměkla a rychle zmizela. Přece nemůže jít soutěžit takový amatér jako já! Až letos jsme se domluvily s více ženami a rozhodly se jít dělat křoví. V ten osudný den ráno pršelo a foukal silný vítr. Ale jak se ukázalo, nikoho to neodradilo a na startovním poli bylo dvojnásobně více jmen než loni. Jak probíhal závod? Voda v rybníku byla velmi studená. Vítr, který nás provázel celou cyklistickou částí, stál mnohé z nás většinu sil. A běh? Pro mě to byla spíš parodie na běh. Převážnou část jsem šla. Skončila jsem jak jinak než poslední. Nebo vlastně šestá, to zní lépe. A výsledný dojem? Byla jsem nadšená. Organizátoři byli velmi příjemní, pohodová atmosféra dýchala na každého z nás. Poslední místo jsem si náramně užila, seznámila jsem se se spoustou nových a fajn lidí a zjistila jsem, že nejsem až taková padavka. Takže zvu všechny váhavce sportovce i nesportovce, příští léto sraz poslední srpnovou sobotu na křižanovském triatlonu!!! Celá výsledková listina je na internetových stránkách Suchoška FOTBAL Křižanov se střídavými výkony Áčko loni sestoupilo z I. A třídy a trenér Jan Fňukal měl před novou sezónou obavu z toho, co to s týmem udělá. Že jeho obavy nebyly zbytečné, ukázala první polovina podzimní části. Po remíze v Bítovčicích a domácí prohře s Jakubovem přišla dvě vysoká vítězství, která pro změnu vystřídaly dvě drtivé prohry, z nichž především ta domácí s Borovinou zaváněla ostudou. Máme hodně mladý tým, který doplácí na nezkušenost. Velkou roli hraje první branka, pokud ji vstřelíme my, hráči se uklidní, pokud ji vstřelí soupeř, dopadá to tak jako v Želetavě

11 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 11 a s Borovinou, řekl trenér Jan Fňukal. Křižanov tuto prognózu naplnil i v dalších kolech. Ve Žďáře i doma o pouti s lídrem ze Štěpánova vždy vstřelil brzké branky, které jim napomohly k výhrám v obou utkáních se soupeři ze špice tabulky. Týmy ze Žďárska hrají nyní v I. B třídě na špici, což dříve nebývalo zvykem. Oproti I. A třídě se hraje jednodušší a důraznější hra, ale kvalita o tolik nepokulhává za I. A třídou, porovnává trenér Fňukal. Díky zmíněným výhrám se Áčko posunulo do vyšších pater. Letošní tabulka je však velice vyrovnaná a po 8 odehraných kolech je rozdíl mezi třetím a předposledním místem pouhé 3 body. Béčko na své jarní tažení zatím nenavázalo. Po slabém začátku, kdy nebodovali třikrát v řadě, sice doma pokořili tenisovým kanárem 6:0 D.Heřmanice, ale o týden později je opět usadil sedmi góly Pohledec. Pak však brali všechny tři body za domácí i venkovní výhru, které podpořila domácí remíza se silnými Hamry. Nyní se nachází v polovině tabulky již s malým náskokem na své pronásledovatele. Bohužel velmi slabé výkony podává prozatím náš dorost. Z osmi odehraných kol dokázali vyhrát pouze domácí derby proti Jívoví a remízovat ve Štěpánově. Se čtyřmi body tak okupují poslední pozice. Věřme, že se i fotbalové štěstí přikloní na jejich stranu a budou si moci vychutnat více bodových radostí. Celkem sympatický výkon podávají žáci. Když z prvních dvou utkání získali pouze bod, spravili si chuť v domácím zápase s Měřínem, kdy soupeři dokázali vstřelit pět branek. Posilněni touto výhrou odjeli na půdu první Bobrové, kde bohužel smolně prohráli 1:0. Bodový souhrn z těchto utkání je zařadil do přesného středu tabulky. Momentka z utkání. A jak jsou na tom naši talenti a nejmladší fotbalisté z Křižanova? Přípravce se prostě zatím nedaří. Svá dosavadní čtyři utkání prohrála a přitom vstřelila pouze dvě branky. U těchto fotbalistů však nejde o nějaká velká vítězství nebo hromadu gólů a bodů. Důležité je, aby kluci, ale i holky, měli možnost poznat tu první cestu ve světě fotbalu. Aby mohli dále rozvíjet svůj talent a také sportovního a týmového ducha. Případná vítězství jsou odměnou jak jim, tak pracujícím trenérům a vytrvalým rodičům. Aktuální výsledky, tabulky, fotky a vše co se týká křižanovského fotbalu najdete na webu David Nobicht inzerce

12 K Ř I Ž ANOVS K Ý Z PR AVO DA J strana 12

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, snažím se vždy na konci roku seznámit Vás s tím, co se nám podařilo a nepodařilo uskutečnit z hlediska investičních akcí v loňském roce a co plánujeme na rok letošní.

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček.

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček. Asi každý trénoval během měsíce září, jak se dalo, aby se ukázal ve své nejlepší formě na závěrečném pátém kole soutěže STIMAX CUP 2015. V sobotu 26. září 2015 se na stadion v Krupce sjeli jednotlivci

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin.

Obec Sviny Čj. 7/2014. Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne od 18 hodin. Obec Sviny Čj. 7/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 2014 od 18 hodin. Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p.anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda,

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ

INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ 2. ročník INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ Vážení účastníci akce SAUNA HERBAL CUP v Relax centru Kolštejn, zasíláme vám potřebné informace k organizaci akce a pravidla pro SAUNA HERBAL CUP 2015. Informace o soutěžních

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Č. 2/2008 7. ročník květen/ 2008

Č. 2/2008 7. ročník květen/ 2008 Č. 2/2008 7. ročník květen/ 2008 VODNÍ MLÝNY NA KŘETÍNCE Voda je základ života. Je potřebná pro člověka, zvěř i rostliny. Lidská sídla vznikala vždy tam, kde tekl potok nebo řeka. Zabloudíte-li někdy,

Více

Kalendář akcí. Veřejné bruslení. Novoroční ohňostroj. Veřejné bruslení. Cvičení s kojenci a batolaty. Jak se žilo v Meziříčí v XVIII.

Kalendář akcí. Veřejné bruslení. Novoroční ohňostroj. Veřejné bruslení. Cvičení s kojenci a batolaty. Jak se žilo v Meziříčí v XVIII. Kalendář akcí Měsíc: leden 2017 Veřejné bruslení 1. ledna 2017 13:30 15:00 zimní stadion, vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč Adresa: Vrchovecká 37, Velké Meziříčí Web: http://tsvelmez.cz/sportoviste/zimni

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více