Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS"

Transkript

1 ledna 2014 Hotel Dorint Don Giovanni Odborná konference IIR Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS Perspektivy èeského zdravotnictví Jak pøežít tlak na snižování nákladù na COS Právní odpovìdnost zdravotníkù po s dùrazem na nový Obèanský zákoník Akreditace v chirurgických provozech buïte pøipraveni vèas Radiaèní zátìž na COS a dozimetrie jaké jsou požadavky a zkušenosti z praxe Èisté prostory na operaèních sálech jak efektivnì udržet aseptický provoz Bezpeènost na operaèních sálech a prevence rizik OPTIMALIZACE OPERAÈNÍHO PROGRAMU Mgr. Martin Gažar, HARTMANN RICO, a.s., Ing. Petr Doležal, HARTMANN RICO, a.s., Partner konference: LABOX spol. s r.o. Mediální partneøi: ledna 2014 Referují: x MUDr. Ivan Andìl, Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín Mgr. Erika Androvièová, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Fakultná nemocnica, Ružomberok JUDr. Ondøej Dostál,Ph.D., LL.M., D&D Health s.r.o., Ing. Vladimír Förster, LABOX, spol. s r.o., Jirny u Prahy MUDr. Lukáš Havlùj, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ing. Jaroslava Jedlièková, MBA, MUDr. Marie Koláøová, CSc., Ing. Pavel Kožený, Ph.D., Národní referenèní centrum, MUDr. David Marx, Ph.D., Spojená akreditaèní komise, o.p.s., MUDr. Jiøí Mendl, Klinika transplantaèní chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, MUDr. Eva Míèková, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Spoleènost nemocnièní epidemiologie a hygieny SNEH, Brno Ing. Jiøí Mrázek, MBA, Všeobecná zdravotní pojiš ovna Èeské republiky, RNDr. Jiøí Nìmec, CSc., nezávislý expert pro zdravotní pojištìní a financování zdravotní péèe v mezinárodních projektech Evropské unie a Svìtové banky, Ing. Karla Petrová, Státní úøad pro jadernou bezpeènost, MUDr. Rudolf Rindoš, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Fakultná nemocnica, Ružomberok MUDr. Lukáš Sákra, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice Ing. Jana Strnadová, BLOCK a.s., MUDr. Tomáš Svoboda, Fakultní nemocnice Brno Bohunice, Brno MUDr. Jiøí Š astný, Støedomoravská nemocnièní a.s. Nemocnice Prostìjov, Prostìjov PhDr. Lucia Trézová, psycholog, kouè, lektor a externí konzultant,

2 Úterý 28. ledna 2014 Pøedseda: Od 8.45 Ing. Pavel Kožený, Ph.D., øeditel, Národní referenèní centrum, Pøivítání a výdej podkladù konference 9.20 Uvítací projev zástupce Institute for International Research a pøedsedy dne a EFEKTIVNÍ MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍ 9.30 Co pomùže èeskému zdravotnictví, radikální terapie nebo rehabilitace? Chronické choroby èeského zdravotnictví - Objem zdrojù v systému - Zvyšující se náklady Úhradové systémy Spoluúèast a definice nároku pacienta Cenová politika zdravotních pojiš oven RNDr. Jiøí Nìmec, CSc., nezávislý expert pro zdravotní pojištìní a financování zdravotní péèe v mezinárodních projektech Evropské unie a Svìtové banky, Pøestávka na kávu Aktuální situace zdravotních pojiš oven a možnosti financování zdravotní péèe Finanèní (ne)stabilita zdravotních pojiš oven Udržitelnost souèasného systému financování zdravotní péèe Zdravotnì pojistné plány pro rok 2014 Konkurenèní prostøedí zdravotních pojiš oven Zdravotní pøipojištìní a nominální pojistné Úhrady zdravotní péèe v roce Hrozí další propad pøíjmù nemocnic? Úhradová vyhláška 2014 a regulace objemu poskytované zdravotní péèe Shodná výše úhrady za stejné zdravotní služby všemi zdravotními pojiš ovnami? Koncepèní zmìny v úhradových mechanismech Dohodovací øízení o hodnotách bodu a výši úhrad hrazených služeb Regulaèní omezení pro rok 2014 Ing. Jiøí Mrázek, MBA, øeditel odboru úhrad zdravotní péèe, Všeobecná zdravotní pojiš ovna Èeské republiky, Spoleèný obìd Pøedseda: MUDr. Lukáš Sákra, primáø operaèních sálù, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice Tlak na snižování nákladù na COS jak pøežít? Jak optimalizovat již optimalizované Jak snížit nákladovost operaèního sálu Analýza nákladovosti jednotlivých složek provozu COS aneb kde najít další úspory Kde najít další rezervy personální èi materiální rezervy,? MUDr. Lukáš Sákra, primáø operaèních sálù, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice Akreditace a její specifika v chirurgických a anesteziologických provozech Akreditace požadavky, náklady a pøínosy MUDr. David Marx, Ph.D., øeditel, Spojená akreditaèní komise, o.p.s., Pøestávka na kávu Aktuální vývoj v právech a povinnostech lékaøù a zdravotnického personálu na COS Nový Obèanský zákoník a jeho aplikace ve zdravotnictví Jaké zmìny nastanou od v právní odpovìdnosti zdravotníkù a v pojetí odškodnìní? Právní odpovìdnost zdravotníka na COS zásadní pochybení a jak se jim vyvarovat Øešení sporù a využití zdravotnické a obrazové dokumentace Dùkazné bøemeno a pøíèinná souvislost Problematika informovaného souhlasu JUDr. Ondøej Dostál, Ph.D., LL.M., právník, analytik, D&D Health s.r.o., Vybrané aspekty radiaèní ochrany na COS Specifika radiaèní zátìže na COS Osobní dozimetrie na COS požadavky a zkušenosti z praxe Radiaèní ochrana žen na COS Školení personálu požadavky a dobrá praxe Ing. Karla Petrová, námìstkynì pro radiaèní ochranu, Státní úøad pro jadernou bezpeènost, Øešení konfliktù na pracovišti Kdy se z bìžného a zdravého konfliktu stává rafinovaná šikana na pracovišti? Jak øešit Mobing a jak mu pøedcházet PhDr. Lucia Trézová, psycholog, kouè, lektor a externí konzultant, Shrnutí prvního dne konference pøedsedou Následuje koktejl Koktejl na závìr prvního dne konference Vás spoleènost IIR zve na sklenièku vína. Využijte této pøíležitosti k neformální výmìnì názorù s kolegy v pøíjemné atmosféøe. Pøihlaste se ještì dnes Tel.: Fax:

3 Støeda 29. ledna 2014 Pøedseda: MUDr. Jiøí Š astný, primáø centrálních operaèních sálù a centrální sterilizace, Støedomoravská nemocnièní a.s. Nemocnice Prostìjov, Prostìjov 9.00 Uvítací projev zástupce Institute for International Research a pøedsedy dne a ÈISTÉ PROSTORY VE ZDRAVOTNICTVÍ Èisté prostory jako nezbytný pøedpoklad plynulého provozu COS 9.10 Požadavky na èisté prostory na operaèních sálech Stavebnì-technické požadavky Mikroklimatické podmínky na operaèních sálech Požadavky na provoz na COS a okolních prostor Ing. Jaroslava Jedlièková, MBA, vrchní sestra COSI, MUDr. Marie Koláøová, CSc., vedoucí hygieny a epidemiologie (OHE), MUDr. Tomáš Svoboda, primáø centrálních operaèních sálù, Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, Brno 9.50 Plánování a výstavba nového provozu operaèního sálu s ohledem na èisté prostory Návrh operaèního sálu a výstavba operaèního traktu Praktické pøíklady realizací Zásady konstrukèního a funkèního uspoøádání èistých prostor na COS s dùrazem na schopnost zamezit kontaminaci pacienta, personálu i prostoru Operaèní sály a intraoperaèní prevence Praktické pøíklady realizací Ing. Jana Strnadová, Vedoucí odboru AMT, BLOCK a.s., Pøestávka na kávu Monitorování kritických prostor ve zdravotnickém zaøízení souèást managementu prevence infekcí Kontrola dodržování hygienicko-protiepidemického režimu Mìøení prachových èástic Mikrobiální prostøedí Standardizace a hodnocení mikrobiologického monitoringu MUDr. Eva Míèková, nemocnièní hygienik, Fakultní nemocnice Hradec Králové, a èlenka výboru, Spoleènost nemocnièní epidemiologie a hygieny SNEH, Brno Chování personálu v èistých prostorech aneb edukace správným smìrem Jak efektivnì nastavit zásady a režim v èistých prostorech a jak dosáhnout jeho pravidelného dodržování Jak zajistit chování a pohyb personálu v èistých prostorech, tak aby nedošlo k ohrožení bezpeènosti pacienta na operaèním sále Jak zajistit správnou hygienu rukou a nošení odìvù pro èisté prostory Ing. Jaroslava Jedlièková, MBA, vrchní sestra COSI, Validace èistých prostor ujistìte se, že Vaše zdravotnické zaøízení funguje podle zásad GMP! Validace èistých prostor dle platných norem a národních a mezinárodních standardù Kvalifikaèní mìøení a mikrobiologická kontrola èistoty vzduchu Na co si dát pozor a èeho se vyvarovat aneb praktické zkušenosti s validací a mìøením mikroklimatických a vzduchotechnických parametrù, filtraèní úèinnosti, tepelných procesù a mikrobiologie Pøeveïte své starosti a outsourcujte si øízení a správu èistých prostor možnosti externí firmy, náklady, výhody a pøínosy outsourcingu Ing. Vladimír Förster, vedoucí akreditované zkušební laboratoøe, LABOX, spol. s r.o., Jirny u Prahy Spoleèný obìd Centrální sterilizace jako souèást plánování provozu na operaèních sálech Sterilizace a optimalizace provozu OS jak nejlépe vsunout sterilizaci do operaèních plánù MUDr. Ivan Andìl, primáø centrálních operaèních sálù, Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín Pøizpùsobení kapacit OS na základì analýzy struktury a dispozic zdravotnického zaøízení Operaèní plány a kapacitní management v praxi Jak snížit pøebujelou administrativní zátìž na pracovištích COS? Jak optimalizovat administrativu aneb èeho se vzdát a které dokumenty je nutné vést? MUDr. Jiøí Mendl, vedoucí lékaø operaèních sálù, Klinika transplantaèní chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Pøestávka na kávu

4 Bezpeènost na operaèních sálech a prevence rizik Rizika na operaèních sálech a jak je minimalizovat nebo jim pøedcházet? Vytvoøení bezpeènostního listu jako nezbytný pøedpoklad provozu na OS Metodická doporuèení Praktické zkušenosti ze Slovenska a prevence zapomenutých pøedmìtù pøi operaci Chirurgický bezpeènostní check-list výhody a nevýhody MUDr. Rudolf Rindoš, primar COS, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Fakultná nemocnica, Ružomberok Mgr. Erika Androvièová, vedúca sestra COS, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Fakultná nemocnica,ružomberok Rizika na operaèních sálech a jak je minimalizovat nebo jim pøedcházet? Vytvoøení bezpeènostního listu jako nezbytný pøedpoklad provozu na OS Metodická doporuèení Praktické zkušenosti z Èeska a prevence zapomenutých pøedmìtù pøi operaci Chirurgický bezpeènostní check-list výhody a nevýhody MUDr. Lukáš Havlùj, vedoucí lékaø operaèních sálù, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ukonèení konference S kým se setkáte na naší konferenci s øediteli nemocnic a zdravotnických zaøízení s primáøi s lékaøskými námìstky s vedoucími operaèních sálù a centrálních operaèních sálù s vedoucími lékaøi s vrchními sestrami s vedoucími anesteziology se zástupci poradenských spoleèností Ètvrtek 30. ledna 2014 OPTIMALIZACE OPERAÈNÍHO PROGRAMU hod. Efektivní využití operaèních sálù Základní pojmy využití operaèních sálù Faktory ovlivòující využití OS Pøizpùsobení kapacit OS na základì analýz a dlouhodobého výhledu Vytvoøení nezbytné infrastruktury a optimálního modelu pro efektivní øízení a využití OS Operaèní plán a kapacitní management operaèních sálù - vývoj operaèní strategie a její realizace v praxi Proè se zabývat kapacitním øízením a operaèními plány? Rozdìlení dostupných kapacit a kontrola dodržování plánu Øízení operací, plán výkonù a plán pracovních sil Optimální vytížení operaèních sálù Problémy støednì a dlouhodobého plánování operací Centrální porady o plánu operací Rozpoèet a jeho kontrola Rozdìlení zdrojù mezi lékaøe Operaèní ukazatele ve vztahu k nákladùm jak hospodárnì pracuje Váš operaèní úsek a jak jej optimalizovat? Správné a spravedlivé pøiøazování nákladù podpora efektivního chování Personální náklady jednotlivých profesních skupin Náklady na spotøební materiál, prostory, alternativní náklady Odborné vedení: Mgr. Martin Gažar, projektový manažer, HARTMANN RICO, a.s., Ing. Petr Doležal, projektový manažer, HARTMANN RICO, a.s., Pøihlaste se ještì dnes Tel.: Fax:

5 28. ledna 2014 a EFEKTIVNÍ MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍ hod hod. EFEKTIVNÍ MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍ hod. 29. ledna 2014 a ÈISTÉ PROSTORY VE ZDRAVOTNICTVÍ hod hod. ÈISTÉ PROSTORY VE ZDRAVOTNICTVÍ hod., listopad 2013 Vážené dámy, vážení pánové, základy úspìšného vedení operaèních sálù spoèívají nejen ve schopnosti nauèit se vybalancovat tlak na snižování nákladù a zároveò si udržet, èi ještì zvýšit kvalitu operaèních výkonù, ale v souèasné dobì se management COS zabývá otázkou, jak optimalizovat již optimalizovaný provoz COS? Dùležitým pøedpokladem pro efektivní management COS jsou tedy nejen znalosti medicínské, povìdomí o ekonomických ukazatelích, ale také dovednosti personalisty, umìní øešit konflikty na pracovišti a povìdomí o zásadách optimálního využití operaèních sálù. Zajímá Vás, jak øeší Vaši kolegové nejproblematiètìjší oblasti efektivního vedení COS a jak zajistit bezpeènost na operaèních sálech? Pøijïte na konferenci Vedení operaèních sálù, kterou pro Vás v Praze ve dnech ledna 2014 již po tøetí pøipravila spoleènost Institute for International Research. Tento rok jsem pro Vás pøipravili i novou odbornou platformu, v rámci které se uskuteèní tøi odborné konference: Vedení operaèních sálù, Efektivní management zdravotnických zaøízení a Èisté prostory ve zdravotnictví! Tento ojedinìlý formát Vám pøináší možnost seznámit se s problematikou, která se dotýká i Vašich kompetencí a pracovních povinností, ovšem pohledem Vašich kolegù z jiných oddìlení zdravotnických zaøízení! Na konferenci Vedení operaèních sálù se budeme vìnovat otázkám a zkušenostem s úspìšným øízením a optimalizací provozu operaèních sálù. Budete mít možnost vyslechnout si o požadavcích a specifikách akreditace v chirurgických a anesteziologických provozech. Dozvíte se, jak chránit zamìstnance a pacienty pøed radiaèní zátìží na COS nebo jaké zmìny nastanou v právní odpovìdnosti zdravotníkù od díky novému Obèanskému zákoníku. Uslyšíte pøíspìvky zamìøené na téma èistých prostor na operaèních sálech. Zamìøíme se na monitorování kritických prostor a prevenci infekcí, na chování personálu v èistých prostorech a nastavení režimu. Pøijïte a vyslechnìte si zkušenosti a rady kolegù a odborníkù s mnohaletou praxí! zamìøený na Optimalizaci operaèního programu se bude konat dne 30. ledna Na workshopu se budeme vìnovat efektivní práci s operaèními ukazateli èi možnostmi jak vhodnì využít mezery v operaèním programu. Tìším se na setkání s Vámi. Se srdeèným pozdravem Mgr. Klára Medunová Senior Conference Producer Institute for International Research PS: Nauète se pøekonat nástrahy spojené s vedením operaèních sálù!

6 Pøihláška Institute for International Research GmbH., org. složka, Rumunská 1, Fax.: Tel.: Titul konference: Vedení operaèních sálù Kód konference: C1368 Prosíme, vyplòte údaje pro registraci: Ano, závaznì se pøihlašuji na: konferenci workshop Telefon Fax Pøeji si dostávat informace em Ano, závaznì se pøihlašuji na: konferenci workshop V pøípadì, že pro Vaše pøihlášení nepoužijete formuláø IIR, uveïte, prosím, následující mailcode: TELC1368 Kdo schválil Vaši úèast na této konferenci? Telefon Fax Ano, závaznì se pøihlašuji na: konferenci workshop Telefon Firma IÈ Pøeji si dostávat informace em Pøeji si dostávat informace em Ulice/poštovní pøihrádka PSÈ a mìsto Poèet zamìstnancù Oblast podnikání Datum Fax DIÈ Podpis Konference se nemohu zúèastnit, objednávám dokumentaci ke konferenci v cenì 3990 Kè + DPH Kdo je zodpovìdný za vzdìlávání ve Vaší firmì? TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE Konference: Vedení operaèních sálù Úterý 28. ledna 2014, hod., støeda 29. ledna 2014, hod. : Optimalizace operaèního programu Ètvrtek 30. ledna 2014, hod. Místo konání: Dorint Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, , tel.: , fax.: , Hotel/ubytování: Ubytování není zahrnuto v úèastnickém poplatku. Pro úèastníky konference nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojù za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent je možné využít pøi rezervaci nejpozdìji 4 týdny pøed zaèátkem konference. Rezervujte si pokoj prosím pøímo v hotelu s odvoláním na Vaši úèast na konferenci IIR. ODSTOUPENÍ Tato pøihláška je závazná, pøi stornování pøihlášky vybíráme manipulaèní poplatek ve výši 3000 Kè. Pøi odhlášení pozdìji než 14 dní pøed zahájením konference bude splatný celý úèastnický poplatek. Samozøejmì, že zastoupení úèastníka je možné. Poøadatel konference si vyhrazuje z naléhavých dùvodù pøípadné zmìny programu. Program vytištìn dne Využijte náš atraktivní slevový systém! 5% sleva pro 2 úèastníky 15% sleva pro 3 úèastníky 20% sleva pro 4 a více úèastníkù z jedné firmy Pro uplatnìní slevy je nutné registrovat úèastníky z jedné spoleènosti souèasnì na tyto akce: Èisté prostory ve zdravotnictví (C1367), Vedení operaèních sálù (C1368), Efektivní management zdravotnických zaøízení (C1369) ÚÈASTNICKÝ POPLATEK Úèastnický poplatek obnáší dokumentaci, obìd, nápoje a obèerstvení a je stanoven na osobu za: Cena pro zdravotnická zaøízení: Konference Konference + workshop Zvýhodnìná do Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Zvýhodnìná Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Základní od Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Registrace a cena: Konference Konference + workshop Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Po obdržení Vaší pøihlášky dostanete do 14 dnù písemné potvrzení o pøihlášení. Uvedenou èástku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v Èeské republice. Prosíme uveïte bezpodmíneènì na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno úèastníka a firmy a kód konference. Uvedenou èástku zapla te, prosím, pøed zaèátkem konference. Pøístup na konferenci mùže být umožnìn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Pøi zaplacení úèastnického poplatku pozdìji než 14 dní pøed zaèátkem konference Vás prosíme o pøed ložení kopie dokladu o zaplacení v konferenèním sekretariátu. VÁŠ KONTAKT NA NÁS Pøihláška Obsah konference Mgr. Klára Medunová Zmìny adresy/marketing Soòa Valentová, DiS Partnerství & výstavnictví BcA. Anna Matoušková Pøihlaste se on-line na

1-1招股说明书(封卷稿).PDF

1-1招股说明书(封卷稿).PDF 7 3,656.70 3,656.70 200 7095% 8.530% 1 1996 2000 11 2000 1999 [2001]480 [2000]96 2,000 90 100 3 6 3,224 1,142 285 4 63.25 ( )44.68% ( ) 22 / 2000 [2001]307 4 3,000 ( ) 2,215.15 561.42 222.12 26.14% ( )

Více

樣 的 深 不 管 是 怎 樣, 對 方 真 的 要 結 束 同 居 關 係, 真 的 都 會 好 好 講 清 楚 和 溝 通, 傷 害 是 一 定 會 有, 但 不 要 用 到 雙 方 像 敵 人 一 樣, 這 樣 對 雙 方 來 說, 有 什 麼 意 義 存 在 呢?! 因 為 彼 此 之 間

樣 的 深 不 管 是 怎 樣, 對 方 真 的 要 結 束 同 居 關 係, 真 的 都 會 好 好 講 清 楚 和 溝 通, 傷 害 是 一 定 會 有, 但 不 要 用 到 雙 方 像 敵 人 一 樣, 這 樣 對 雙 方 來 說, 有 什 麼 意 義 存 在 呢?! 因 為 彼 此 之 間 同 居 優 缺 點 分 析 優 異 學 生 作 業 觀 摩 班 級 : 企 管 三 美 學 號 :96409187 姓 名 : 顏 欣 儀 優 點 : 1. 彼 此 之 間 更 加 了 解 對 方 2. 可 以 更 了 解 彼 此 的 生 活 型 態 和 真 面 貌 3. 可 以 互 相 省 錢 ( 共 同 分 擔 家 計 ) 還 有 如 果 是 在 熱 戀 中 的 話, 那 一 定 是 每 天 某

Více

1 5 511 111 112 87 89 1987 4 1983 161 162 1980 158 7 9 161 1988 2 26 19 21 12 13 150 1988 114 105 56 1985 1983 1955 1980 1988 9 30 32 28 29 1990 5 163 165 7 9 43 48 227 28 è

Více

<B4F3D1A7CCE5D3FDD3EBBDA1BFB52E6D7073>

<B4F3D1A7CCE5D3FDD3EBBDA1BFB52E6D7073> 第 三 章 职 业 体 能 概 述 [ 内 容 提 要 ] (1) 职 业 体 能 的 含 义 及 分 类 (2) 各 类 职 业 体 能 的 特 点 及 锻 炼 方 法 每 一 种 职 业 都 有 其 一 定 的 工 作 姿 态, 在 一 定 时 间 内 身 体 必 须 保 持 某 一 种 劳 动 姿 势 长 时 间 高 强 度 的 工 作, 容 易 造 成 疲 劳, 产 生 职 业 性 疾 病

Více

67 江 苏 省 海 洋 渔 业 指 挥 部 林 春 红 男 6902 河 海 大 学 0107 学 本 8908 26 年 68 江 苏 省 广 播 电 视 监 测 台 盛 维 媛 女 8310 中 共 中 央 党 校 1407 经 济 学 硕 士 0409 11 年 副 69 环 境 保 护 部

67 江 苏 省 海 洋 渔 业 指 挥 部 林 春 红 男 6902 河 海 大 学 0107 学 本 8908 26 年 68 江 苏 省 广 播 电 视 监 测 台 盛 维 媛 女 8310 中 共 中 央 党 校 1407 经 济 学 硕 士 0409 11 年 副 69 环 境 保 护 部 编 号 工 作 单 位 姓 名 性 别 出 生 年 月 16 年 江 苏 省 高 级 资 格 评 审 申 报 人 员 名 单 毕 业 院 校 毕 业 参 加 工 现 从 事 毕 业 业 及 学 历 时 间 作 时 间 业 及 年 限 党 政 职 务 现 任 业 职 务 及 取 得 时 间 1 中 国 移 动 江 苏 公 鲍 俊 女 7901 南 京 大 学 0807 MBA 硕 士 0107 14

Více

招生与就业工作

招生与就业工作 招 生 与 就 业 工 作 简 报 第 38 期 四 川 师 范 大 学 招 生 就 业 处 编 2011 年 6 月 22 日 本 期 要 目 工 作 概 要 我 校 举 行 逆 境 扬 帆 创 业 圆 梦 报 告 会 学 校 召 开 2011 届 毕 业 生 离 校 工 作 布 置 会 四 川 省 工 青 妇 服 务 大 学 生 创 业 就 业 援 助 行 动 专 场 双 选 会 在 我 校 隆

Více

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Více

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Více

亮麗水顏

亮麗水顏 轉 骨 長 高 中 藥 治 療 經 驗 談 演 講 者 : 和 平 中 醫 聯 合 診 所 李 阿 立 醫 師 李 院 長 小 檔 案 台 中 市 中 醫 師 公 會 第 十 五 屆 理 事 長 日 本 中 醫 藥 研 究 會 審 查 委 員 日 本 中 醫 藥 研 究 會 講 師 和 平 中 醫 醫 院 創 院 院 長 和 平 中 醫 聯 合 診 所 現 任 院 長 從 事 中 醫 藥 一 甲 子

Více

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Více

,623, ,126, ,202, , ,178, ,205,570 25,381, ,115, ,783,128 6,711,900 4,390,536 3,640,0

,623, ,126, ,202, , ,178, ,205,570 25,381, ,115, ,783,128 6,711,900 4,390,536 3,640,0 2010 2010 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2010.9.30 2009.12.31 % 4,393,805,473.44 4,152,182,501.41 5.82 2,412,659,241.06 2,279,787,138.22 5.83 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 0.00 / 1.77 1.68 5.36 2010 7-9 % 2010

Více

Microsoft Word - 功医检测问&答

Microsoft Word - 功医检测问&答 功 能 医 学 检 测 问 答 1 功 能 性 医 学 的 要 义 1 个 体 差 异 因 每 个 人 的 基 因 生 活 习 惯 先 天 体 质 饮 食 习 惯 生 活 环 境 等 等 都 与 别 人 不 同, 那 么 身 体 的 衰 老 的 速 度 程 度 及 所 发 生 的 疾 病 也 是 与 别 人 是 不 同 的, 功 医 是 依 个 人 体 质 状 况 量 身 制 定, 分 析 个 人

Více

---- TEL FAX II %

---- TEL FAX II % 2003 2 2003 8 WWW.CEI.GOV.CN TEL010 68558355 FAX010 68558370 I ---- TEL010 68558355 FAX010 68558370 II 2003... 1...1...2...2 2003... 3...3...4...6 1....6 2....7...8...10 1....10 2. 40%...11 2003... 12...12...13...13

Více

世界科技研究与发展 厂 FE EL 型实验室 H计 梅特勒 托利多仪器上海 H敏感 时间控释 OCDD 从而提高结肠定位 材料 制备 有限公司 释药的可靠性 材料 滚转包衣基本工艺参数 盐酸小檗碱对照品 中国药品生物制品检定所 盐酸小 年 月 热风干燥温度 适当升高干燥温度 可有效 檗碱原料药 哈药

世界科技研究与发展 厂 FE EL 型实验室 H计 梅特勒 托利多仪器上海 H敏感 时间控释 OCDD 从而提高结肠定位 材料 制备 有限公司 释药的可靠性 材料 滚转包衣基本工艺参数 盐酸小檗碱对照品 中国药品生物制品检定所 盐酸小 年 月 热风干燥温度 适当升高干燥温度 可有效 檗碱原料药 哈药 世界科技研究与发展 第 卷 第 期 年 月 页 WORLDCI TECH R D V N J 盐酸小檗碱结肠定位包衣片的制备工艺和体外释放研究 刘 欣 薛红梅 王建明 高月娟 黑龙江中医药大学药学院 哈尔滨 摘 要 目的 用丙烯酸树脂水分散体包衣技术制备 H敏感 时间控释型盐酸小檗碱结肠定位包衣片 评价其体外释药特性 方 法 采用滚转包衣机多层薄膜包衣技术制备结肠定位包衣片 以羟丙甲纤维素 HPMC作为隔离层

Více

報名簡章核定版.doc

報名簡章核定版.doc 1 1. 55 2. 50 3. 4. 1. 2 2. 3. 10 4. 5. 21 31 326 414 421 426 2 3 1. 130,000 2. 1 40,000 2 33,600 3 27,200 3. 80,000 2 4. 1 6 9 2 6 8 3 8 7 12 4 8 13 15 59 8 5. Blog 2,000 6. 4 7. 99-1. 10,000 5,000 2.

Více

秘密

秘密 錯 魂 記 歌 仔 戲 劇 本 劇 情 簡 介 義 明 雅 蓮 夫 妻 膝 下 無 子, 養 育 年 齡 差 距 甚 大 的 小 妹 慧 君, 他 們 都 熱 愛 南 管 音 樂, 而 台 南 城 的 南 管 秋 祭 大 會 將 近, 這 三 人 所 屬 的 館 閣 雅 音 齋 也 正 加 緊 練 習, 希 望 能 在 秋 祭 大 會 中 奪 得 頭 彩 某 日 姑 嫂 兩 人 出 門 行 香, 天

Více

E11701

E11701 編 輯 推 薦 無 悔 付 出 的 勇 氣 身 邊 是 不 是 有 這 樣 的 人, 總 將 自 己 的 需 求 放 在 最 後, 為 了 所 愛 的 人 無 怨 無 悔 付 出? 以 前 小 編 總 覺 得 這 樣 的 人 很 偉 大 也 很 傻, 怎 麼 能 將 自 己 的 一 切 全 部 投 入 毫 不 保 留? 或 許 是 因 為 見 到 身 邊 朋 友 為 了 愛 情 義 無 反 顧, 明

Více

untitled

untitled 露 年 老 女 兩 留 兩 離 不 不 不 料 車 不 料 來 1. 22 年 讀 律 說 2. 女 20 老 女 麗 3. 45 老 論 4. 林 女 43 見 識 女 5. 45 來 老 6. 女 20 女 7. 劉 女 45 利 說 8. 60 9. 50 良 10. 50 11. 45 12. 45 露 1 13. 老 14. 里 50 兩 L 不 1 : L L 切 2 1 切 泥 留 露

Více

2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 会 议 时 间 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 5 日 14 点 30 分 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 5 月 5 日 至 2016 年 5 月 5 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票

2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 会 议 时 间 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 5 日 14 点 30 分 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 5 月 5 日 至 2016 年 5 月 5 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 (600868) 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 O 一 六 年 五 月 五 日 1 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 一 会 议 时 间 现 场 会 议 时 间 :2016 年 5 月 5 日 14 点 30 分 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 5 月 5 日 至 2016 年 5 月 5 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络

Více

Microsoft Word - 税务硕士.doc

Microsoft Word - 税务硕士.doc 2013 年 增 列 硕 士 专 业 位 授 权 点 申 请 表 硕 士 专 业 位 类 别 : 税 务 硕 士 申 报 单 位 名 称 : 广 东 财 经 大 国 务 院 位 委 员 会 办 公 室 制 表 2013 年 12 月 16 日 填 目 录 一 广 东 财 经 大 申 请 增 列 税 务 硕 士 专 业 位 授 权 点 论 证 报 告 二 广 东 财 经 大 税 务 硕 士 专 业 位

Více

产 品 在 2010 年 中 国 民 营 企 业 500 强 中, 娃 哈 哈 营 业 收 入 居 第 八 位, 利 润 居 第 一 位 宗 庆 后 个 人 简 介 宗 庆 后 是 娃 哈 哈 集 团 有 限 公 司 的 创 立 者, 公 司 成 立 于 1987 年, 该 集 团 是 中 国 最

产 品 在 2010 年 中 国 民 营 企 业 500 强 中, 娃 哈 哈 营 业 收 入 居 第 八 位, 利 润 居 第 一 位 宗 庆 后 个 人 简 介 宗 庆 后 是 娃 哈 哈 集 团 有 限 公 司 的 创 立 者, 公 司 成 立 于 1987 年, 该 集 团 是 中 国 最 中 国 企 业 需 要 强 势 开 明 的 领 导 者 杭 州 娃 哈 哈 集 团 董 事 长 兼 总 经 理 宗 庆 后 访 谈 徐 淑 英 忻 榕 杭 州 娃 哈 哈 集 团 简 介 杭 州 娃 哈 哈 集 团 有 限 公 司 成 立 于 1987 年, 前 身 为 杭 州 市 上 城 区 校 办 企 业 经 销 部, 公 司 从 3 个 人 和 14 万 元 借 款 起 家, 现 已 发 展

Více

上海应用技术学院年鉴 编纂委员会 主 任 卢冠忠 副 主 任 康 年 刘宇陆 委 员 杨 明 袁 翔 田 钦 王志坚 方 铭 周小理 熊 焰 金鸣林 孙 劼 朱士昌 李晓晶 黄永跃 程秀岐 上海应用技术学院年鉴 编辑部 主 编 卢冠忠 副 主 编 袁 翔 李晓晶 程秀岐 编 辑 朱柳娟 董国文 侯建

上海应用技术学院年鉴 编纂委员会 主 任 卢冠忠 副 主 任 康 年 刘宇陆 委 员 杨 明 袁 翔 田 钦 王志坚 方 铭 周小理 熊 焰 金鸣林 孙 劼 朱士昌 李晓晶 黄永跃 程秀岐 上海应用技术学院年鉴 编辑部 主 编 卢冠忠 副 主 编 袁 翔 李晓晶 程秀岐 编 辑 朱柳娟 董国文 侯建 2011 上 海 应 用 技 术 学 院 年 鉴 上 海 应 用 技 术 学 院 年 鉴 编 辑 部 2011 年 10 月 上海应用技术学院年鉴 编纂委员会 主 任 卢冠忠 副 主 任 康 年 刘宇陆 委 员 杨 明 袁 翔 田 钦 王志坚 方 铭 周小理 熊 焰 金鸣林 孙 劼 朱士昌 李晓晶 黄永跃 程秀岐 上海应用技术学院年鉴 编辑部 主 编 卢冠忠 副 主 编 袁 翔 李晓晶 程秀岐 编

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABBACDC5E0D1B5BDB2CAA62DB3C2CFFEBEFC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABBACDC5E0D1B5BDB2CAA62DB3C2CFFEBEFC2E646F63> 太 和 培 训 讲 师 - 陈 晓 军 一 个 人 简 介 陈 晓 军 太 和 顾 问 全 国 首 席 顾 问, 合 伙 人, 工 商 管 理 硕 士 (MBA), 中 国 首 批 注 册 高 级 职 业 经 理 ; 企 业 战 略 集 团 管 控 人 力 资 源 管 理 内 控 与 风 险 管 理 企 业 文 化 生 产 运 营 管 理 实 战 咨 询 和 培 训 专 家 ; 中 国 企 业 联

Více

03 MBA 6-1 + = 19 33 1 3 (a) (b) 6-1 A B C A B 98% 78% 70% 66% 3% 21% 53% 46% 25% 48% 0.21 0.41 0.32 0.17 0.21 6-2 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 0 0 6-6 7-1 13 24%

Více

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行 合 作 金 庫 商 業 銀 行 國 內 服 務 據 點 一 覽 表 (105/4/13) 台 北 市 服 務 據 點 中 山 路 分 行 台 北 市 中 山 北 路 二 段 71 號 (02)25213211 FAX:(02)2523-2802 0028 西 門 分 行 台 北 市 昆 明 街 77 號 (02)23814949 FAX:(02)2375-9469 0039 延 平 分 行 台 北

Více

目 录 目 录...- 1 - 一 会 议 议 程...- 2 - 二 会 议 须 知...- 4 - 三 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案...- 5 - 四 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案...- 6 - 五 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议

目 录 目 录...- 1 - 一 会 议 议 程...- 2 - 二 会 议 须 知...- 4 - 三 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案...- 5 - 四 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案...- 6 - 五 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 中 国 软 件 与 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 一 六 年 三 月 十 七 日 目 录 目 录...- 1 - 一 会 议 议 程...- 2 - 二 会 议 须 知...- 4 - 三 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案...- 5 - 四 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案...- 6

Více

( ) ( ( ( ( , ) 13 ( ) ( (2012 ) ( ( 16 ( ( ( ( 292 ( ( (1

( ) ( ( ( ( , ) 13 ( ) ( (2012 ) ( ( 16 ( ( ( ( 292 ( ( (1 ( 155 1 ( 2014 11 2 ( 2005 29 3 ( 2012 13 4 ( 2014 12 5 ( 2014 9 6 ( 2014 9 7 ( 2014 1431 8 ( ( 2003 4 2003 54 9 ( 2008 7 ( 2013 1890 3 ( ) ( 10 2004 16 ( 2000 2433 ( 11 2014 5 12 (1990 2 20, 1990 11 )

Více

Microsoft Word - 大事记.doc

Microsoft Word - 大事记.doc 大 事 记 目 录 前 言...3 1945 年...4 1946 年...4 1947 年...9 1948 年...11 1949 年...14 1950 年...18 1951 年...21 1952 年...24 1953 年...26 1954 年...28 1955 年...32 1956 年...34 1957 年...37 1958 年...40 1959 年...43 1960 年...47

Více

untitled

untitled 2 2 3 6 10 14 15 17 30 32 35 61 1 1 JIUZHITANG CO.,Ltd. JIUZHITANG CO.Ltd. 2 3 129 410008 0731-4499905 wcx@hnjzt.com 129 410008 0731-44997624499759 ysl@hnjzt.comkfx@hnjzt.com 4 129 410008 http://www.hnjzt.com

Více

附 件 : 湖 北 省 会 计 人 员 继 续 教 育 实 施 办 法 第 一 条 为 规 范 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作, 加 强 持 有 会 计 从 业 资 格 证 书 人 员 ( 以 下 简 称 会 计 人 员 ) 继 续 教 育 的 管 理, 推 进 全 省 会 计 人 员 继 续 教 育 工 作 科 学 化 规 范 化 信 息 化, 培 养 造 就 高 素 质 的 会 计 队

Více

2016 28 2016 2013 50 2013 69 2016 2016 10 2016 1 2016 24 2016 1 2016 2016 7 1 2017 6 30 1 2016 2 2012 17 2016 2016 24 2016 1 2016 1 2016 1 2016 1 2016 2016 24 2016 24 2016 24 24 12 2016 CN 24 24 12 2016

Více

02年报.PDF

02年报.PDF 2002 1 2002 2 7 2002 3 2002 =( ) 4 2002 5 2002 65% 10% 25% 1965 2000 1989 1214 6 2002 7 2002 8 2002 9 2002 5 29 2002 10 2002 11 2002 GMP GMP 2002 2003 12 2002 GMP 2000 587 2002 GMP 2003 13 2002 14 2002

Více

Microsoft Word - Some_regulation_on_drug_bulk_pruchasing.doc

Microsoft Word - Some_regulation_on_drug_bulk_pruchasing.doc 关 于 印 发 医 疗 机 构 药 品 集 中 招 标 采 购 工 作 规 范 ( 试 行 ) 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 计 划 单 列 市 及 新 疆 生 产 建 设 兵 团 卫 生 厅 ( 局 ), 计 委 ( 物 价 局 ), 经 贸 委, 药 品 监 管 局, 中 医 药 局, 纠 风 办 : 上 海 会 议 以 来, 医 疗 机 构 药 品 集 中 招 标 采 购 试 点

Více

49 2015 5 4 2015 5 4 44 2015 5 4 2015 5 4 62 2015 5 4 2015 5 4 314

49 2015 5 4 2015 5 4 44 2015 5 4 2015 5 4 62 2015 5 4 2015 5 4 314 45 2015 5 4 2015 5 4 44 2001 8 8 2001 8 8 33 2015 5 4 2015 5 4 45 2006 2 27 2006 2 27 64 2015 5 4 2015 5 4 34 2014 5 1 2015 5 4 313 49 2015 5 4 2015 5 4 44 2015 5 4 2015 5 4 62 2015 5 4 2015 5 4 314 45

Více

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 ( ) ( 3,956,424,598.96 3,759,181,789.81 3,770,902,604.23 5.25% 4,034,773,517.03 4,064,957,672.94 4,066,031,765.87-0.74% 7,242,241,407.50 6,943,135,944.56 6,958,987,345.18 4.31% 2,528,876,071.85 2,435,374,469.93

Více

p-2.indd

p-2.indd 2 第 一 篇 睽 違 1342 年, 陳 元 光 終 於 回 到 老 家 開 漳 聖 王 陳 元 光 回 老 家 活 動, 是 開 漳 聖 王 聖 像 自 台 灣 啟 程 回 固 始 老 家, 讓 1342 年 自 固 始 出 發 前 往 閩 南 漳 洲, 其 後 英 靈 飄 洋 渡 海 來 到 台 灣 的 開 漳 聖 王, 再 回 到 原 始 出 生 地 固 始, 形 成 一 個 圓 滿 的 迴

Více

Economics in US

Economics in US 经 济 社 会 体 制 比 较 2001 年 第 6 期 经 济 学 科 在 美 国 钱 颖 一 1 编 者 按 不 久 前 本 刊 编 委 钱 颖 一 教 授 在 北 京 大 学 经 济 学 院 作 了 题 为 经 济 学 科 在 美 国 的 报 告 钱 颖 一 于 1981 年 从 清 华 大 学 毕 业 后 赴 美 留 学 分 别 获 得 哥 伦 比 亚 大 学 统 计 学 硕 士 耶 鲁 大

Více

第三节 防 疫

第三节 防 疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Více

C09101777.doc

C09101777.doc ... 8... 10... 12... 16... 18... 25... 26... 28... 32... 36... 42... 46... 50... 56... 60... 70 KA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

Více

书 名 : 作 者 : 出 版 社 : 中 国 电 影 出 版 社 版 权 所 有 : 烨 子 工 作 室 类 别 : 中 国 传 世 情 爱 小 说 出 版 时 间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千 字 号 :ISBN 7-106-02353-1/B 0030

书 名 : 作 者 : 出 版 社 : 中 国 电 影 出 版 社 版 权 所 有 : 烨 子 工 作 室 类 别 : 中 国 传 世 情 爱 小 说 出 版 时 间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千 字 号 :ISBN 7-106-02353-1/B 0030 编 著 中 国 电 影 出 版 社 书 名 : 作 者 : 出 版 社 : 中 国 电 影 出 版 社 版 权 所 有 : 烨 子 工 作 室 类 别 : 中 国 传 世 情 爱 小 说 出 版 时 间 :2005 年 10 月 字 书 数 :150 千 字 号 :ISBN 7-106-02353-1/B 0030 内 容 提 要 è

Více

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见 组 织 工 作 相 关 材 料 汇 编 二 〇 一 二 年 二 月 目 录 学 校 相 关 文 件 : 中 共 杭 州 师 范 大 学 委 员 会 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 发 展 党 员 工 作 的 意 见...3 关 于 建 立 组 织 员 制 度 的 意 见...6 关 于 进 一 步 落 实 在 职 教 工 党 支 部 书 记 待 遇 的 意 见...8 中 共 杭 州 师 范

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63> 中 華 科 技 大 學 98 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 中 心 事 務 會 議 紀 錄 時 間 : 中 華 民 國 99 年 3 月 25 日 ( 星 期 四 ) 下 午 3 時 00 分 地 點 : 斜 坡 視 廳 教 室 主 席 : 湯 主 任 誌 龍 參 加 人 員 : 通 識 專 任 ( 詳 如 簽 到 名 冊 ) 應 到 人 數 : 56 人 出 席 人 數 : 39 位 缺

Více

untitled

untitled 多 空 盈 家 合 約 證 券 投 資 顧 問 委 任 契 約 立 契 約 書 人 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ), 凱 基 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ), 茲 因 甲 方 就 投 資 台 灣 地 區 發 行 之 有 價 證 券, 委 任 乙 方 提 供 投 資 諮 詢 顧 問 服 務 事 項, 乙 方 已 於 本 契 約 簽 訂 三 日 前 交 付

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63> 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 附 錄 九 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 ( 可 自 行 影 印 所 需 使 用 份 數 ) 甲 方 : 教 育 部 ( 以 下 簡 稱 本 部 ) 乙 方 : 留 學 獎 學 金 甄 試 錄 取 者 ( 以 下 簡 稱 留 獎 生 ) ( 填 寫 時 務 請 詳 閱 契 約 內 容 ) 茲 經 甲 乙

Více

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 章 程 第 一 章 總 則 第 一 條 : 本 公 司 依 照 公 司 法 及 保 險 法 之 規 定 組 織 設 立, 定 名 為 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 第 二 條 : 本 公 司 以 辦 理 產 物 保 險 業 務, 促 進 社 會 福 利 及 工 商 繁 榮 為 宗 旨 第 三 條 : 本 公 司 設 總

Více

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是 美 國 頂 尖 醫 生 談 癌 症 - 太 珍 貴 了!! 我 可 以 向 你 們 保 證 以 下 的 内 容 100% 真 實, 請 您 一 定 耐 心 看 完 從 醫 15 年 來, 我 也 反 覆 告 訴 病 人 這 些 事 實, 但 是 没 有 人 願 意 去 聽, 更 没 有 人 願 意 去 相 信 或 許, 我 們 的 同 胞 們 真 的 需 要 清 醒 了 說 的 直 白 一 點, 癌

Více

高校发展动态

高校发展动态 2010 NO.29 2010 No.4 ( 29 ) 20010-06-30 2010 No.4 28 ) [0] 2010 () 2010 04 ( 29 ) 2010 6 30 (0459)6819372-8602 E-mail 2010 20+20 60% 32 : 30 70 7700 3% 61 2010 No.4( 29 ) [1] 2010 T T 2010 No.4( 29 ) [2]

Více

63 57 51 2010 12 2010 12 2010 12 45 2010 12 224 50 51 77 2013 3 2010 12 2013 12 46 2010 12 48 2013 12 63 2010 12 2010 12 2013 9 2013 10 1993 7 2010 1 2013 5 2007 7 2010 3 1998 3 2007 71999 11 2002 6 2004

Více

勞動條件檢查執行重點(雲林)_1050323 [相容模式]

勞動條件檢查執行重點(雲林)_1050323 [相容模式] 勞 動 條 件 檢 查 執 行 重 點 主 講 : 雲 林 縣 政 府 勞 工 處 大 鋼 105 年 新 工 時 規 定 修 正 重 點 現 行 工 時 制 度 工 資 促 進 就 業 平 等 措 施 2 105 年 新 工 時 規 定 修 正 重 點 1. 原 雇 主 應 置 備 勞 工 簽 到 簿 或 出 勤 卡 之 規 定 修 正 為 出 勤 紀 錄 修 正 第 一 項 法 定 工 時 2.

Více

醋 水 法 在 水 盆 內 放 入 約 七 分 滿 的 水 與 1/2 到 1 小 杯 的 醋 量, 將 髒 襪 子 浸 泡 一 晚, 隔 天 再 丟 入 洗 衣 機, 就 能 洗 得 相 當 乾 淨 醋 有 殺 菌 除 臭 和 漂 白 功 效, 使 用 過 的 醋 水, 還 可 清 理 地 板,

醋 水 法 在 水 盆 內 放 入 約 七 分 滿 的 水 與 1/2 到 1 小 杯 的 醋 量, 將 髒 襪 子 浸 泡 一 晚, 隔 天 再 丟 入 洗 衣 機, 就 能 洗 得 相 當 乾 淨 醋 有 殺 菌 除 臭 和 漂 白 功 效, 使 用 過 的 醋 水, 還 可 清 理 地 板, 家 事 生 活 小 技 巧 髒 襪 子 清 洗 撇 步 手 套 法 雙 手 套 進 襪 子 裡, 像 洗 手 套 一 樣, 利 用 手 指 左 右 揉 搓, 將 難 洗 的 污 垢 洗 乾 淨 彈 珠 法 在 洗 衣 網 內, 放 入 襪 子 以 及 約 十 顆 左 右 的 彈 珠, 利 用 彈 珠 與 襪 子 碰 撞 之 間, 將 髒 汙 從 纖 維 之 中 揉 搓 出 來 醋 水 法 在 水 盆

Více

穨2000010.PDF

穨2000010.PDF -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- 89 9 7 7:30 1 9 9 7:30~9:30 1 2 3 2 9 1112 7:30~9:30 2000 1 2 3 3 10 5 1 9 2 10 5-11- 10 6 3 10 26 4 10 7 7:00 4 10 11 12 110 10 14 7 211 11 4 7 312 12 12 31 2000

Více

Microsoft Word - 完全手冊-課程.doc

Microsoft Word - 完全手冊-課程.doc 課 程 鍋 爐 具 1. 黑 鍋 : 大 鍋 ( 煮 飯 用 ) 小 鍋 ( 煮 菜 用 ) 湯 鍋 鍋 炳 大 中 小 鍋 蓋 賓 士 盤 *5 調 味 杯 ( 分 別 裝 鹽 糖 油 醬 油 沙 拉 油 ) 鍋 炳 + 大 鍋 蓋 = 平 底 鍋 2. 泥 + 水 或 牙 膏, 塗 在 鍋 底 下 煮, 鍋 底 就 不 會 被 火 燒 焦 黑 帳 篷 1. 包 含 內 帳 外 帳 2 根 營 柱

Více

第一冊 第四章 分裂與再統一 班級 座號 姓吊

第一冊 第四章 分裂與再統一       班級  座號  姓吊 石 器 文 明 石 器 時 代 文 字 發 明 前 為, 文 字 發 明 以 後 進 入 第 三 冊 ( 第 1 章 從 史 前 到 春 秋 戰 國 ) 1. 遠 古 人 類 最 初 以 為 主 要 工 具, 考 古 學 家 把 這 個 時 代 稱 為 石 器 時 代 2. 又 根 據 石 器 製 作 方 式 的 不 同, 分 為 (1) 舊 石 器 時 代 -- (2) 新 石 器 時 代 --

Více

欧 洲 研 究 年 第 期! # % # %! #

欧 洲 研 究 年 第 期! # % # %! # 欧 盟 新 老 成 员 国 养 老 保 险 制 度 改 革 比 较 仇 雨 临 黄 小 勇 面 对 人 口 老 龄 化 日 趋 严 重 经 济 与 社 会 结 构 的 变 化 以 及 全 球 化 和 区 域 一 体 化 的 挑 战 欧 盟 国 家 普 遍 进 行 了 养 老 金 制 度 的 改 革 新 老 成 员 国 由 于 既 遭 遇 相 同 问 题 又 面 对 不 同 挑 战 因 此 在 改 革

Více

( 附 件 一 ) 中 華 民 國 兒 童 教 保 聯 合 總 會 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 第 十 八 條 修 正 草 案 建 議 對 照 教 育 部 版 條 文 教 保 服 務 人 員 條 例 第 19 條 草 案 本 法 施 行 前 已 於 私 立 托 兒 所 任 職, 於 本 法 施

( 附 件 一 ) 中 華 民 國 兒 童 教 保 聯 合 總 會 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 第 十 八 條 修 正 草 案 建 議 對 照 教 育 部 版 條 文 教 保 服 務 人 員 條 例 第 19 條 草 案 本 法 施 行 前 已 於 私 立 托 兒 所 任 職, 於 本 法 施 全 國 幼 教 保 總 會 團 結 大 會 師 全 國 會 議 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 8 月 28 日 ( 星 期 四 ) 上 午 9 時 10 分 ~11 時 30 分 地 點 : 臺 中 潮 港 城 國 際 美 食 廣 場 2 樓 ( 臺 中 市 南 屯 區 環 中 路 四 段 2 號 ) 主 席 : 施 文 仁 中 華 民 國 兒 童 教 保 聯 合 總 會 總 會 長 司 儀

Více

李 自 然 % 试 论 乾 隆 对 回 民 的 政 策 兼 评 李 普 曼 论 大 清 律 例 当 中 的 伊 斯 兰 教 和 穆 斯 林! # # # # #! # # & # # ( # # ) # # # # # & 清 高 宗 实 录 卷 清 高 宗 实 录 卷 ( 清 高 宗 实 录 卷

李 自 然 % 试 论 乾 隆 对 回 民 的 政 策 兼 评 李 普 曼 论 大 清 律 例 当 中 的 伊 斯 兰 教 和 穆 斯 林! # # # # #! # # & # # ( # # ) # # # # # & 清 高 宗 实 录 卷 清 高 宗 实 录 卷 ( 清 高 宗 实 录 卷 兼 评 李 普 曼 论 大 清 律 例 当 中 的 伊 斯 兰 教 和 穆 斯 林! 李 自 然 本 文 针 对 李 普 曼 论 大 清 律 例 当 中 的 伊 斯 兰 教 和 穆 斯 林! 一 文 中 乾 隆 # 歧 视 回 民 的 观 点 通 过 大 量 的 史 料 和 事 件 的 分 析 论 证 乾 隆 没 有 歧 视 回 民 乾 隆 回 民 歧 视 %! & & 美 乔 森 纳 % 李 普

Více

北京农学院2014年就业质量年度报告

北京农学院2014年就业质量年度报告 前 言 北 京 农 学 院 是 一 所 农 科 特 色 鲜 明 多 科 融 合 的 北 京 市 属 都 市 型 高 等 农 业 院 校, 始 建 于 1956 年, 几 经 变 迁 数 易 校 名, 1965 年 正 式 升 格 为 大 学,1978 年 经 国 务 院 批 准 定 名 为 北 京 农 学 院 学 校 坐 落 于 北 京 市 昌 平 区 回 龙 观 镇, 毗 连 中 关 村 生 命

Více

年 第 期!! %! # # &! #! ( % & 余 牧 人 # 抗 战 八 年 来 的 中 国 教 会 # 基 督 教 丛 刊 第 期 年 月 第 页 参 见 刘 吉 西 等 编 # 四 川 基 督 教 巴 蜀 书 社 年 版 秦 和 平 # 基 督 宗 教 在 西 南 民 族 地 区 的 传

年 第 期!! %! # # &! #! ( % & 余 牧 人 # 抗 战 八 年 来 的 中 国 教 会 # 基 督 教 丛 刊 第 期 年 月 第 页 参 见 刘 吉 西 等 编 # 四 川 基 督 教 巴 蜀 书 社 年 版 秦 和 平 # 基 督 宗 教 在 西 南 民 族 地 区 的 传 战 争 与 社 会 转 型 中 的 中 国 基 督 教 会 中 华 基 督 教 会 全 国 总 会 边 疆 服 务 研 究 年 代 后 期 中 华 基 督 教 会 全 国 总 会 发 起 了 一 场 旨 在 服 务 西 部 民 族 地 区 以 巩 固 抗 战 后 方 的 运 动 号 召 教 会 内 外 有 为 之 士 到 当 时 被 称 为! 边 疆 的 西 南 少 数 民 族 地 区 开 展 生

Více

!!!!!!!

!!!!!!! 思 想 意 识 形 态 与 历 史 两 个 初 步 的 问 题 之 二 包 弼 德 哈 佛 大 学 东 亚 语 言 文 明 系 美 国!!!! # !!!!!!! !!!!!!!!! # # !! & & !!! # # # !! & & # # #! # !!!!!!!!!!! # #! # # !!!!!! &! & # # # # # & #! # # # ( ) # #! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Více

!!! #! #!

!!! #! #! 主 持 人 段 成 荣 一 年 一 度 的 春 运 大 潮 又 来 临 了 近 期 国 家 发 改 委 铁 道 部 交 通 运 输 部 等 八 部 门 部 署 了 年 全 国 春 运 工 作 据 估 计 今 年 春 运 全 国 旅 客 运 量 将 达 到 亿 人 次 比 年 春 运 增 长 自 年 以 来 每 年 春 节 前 后 春 运 都 会 成 为 最 引 人 关 注 的 社 会 事 件 引 发

Více

数 据 库!!

数 据 库!! 黄 玺 瑛 魏 东 平 全 球 地 壳 应 力 状 态 对 于 地 学 及 相 关 领 域 科 学 研 究 意 义 重 大 因 此 测 量 全 球 地 壳 应 力 并 绘 制 全 球 地 壳 应 力 图 一 直 受 到 国 际 地 学 界 广 泛 关 注 年 开 始 实 施 的 世 界 应 力 图 计 划 以 下 简 称 经 各 国 专 家 多 年 合 作 和 努 力 工 作 现 已 出 版 了 最

Více

会 文 化 的 封 闭 隔 绝 政 治 的 对 立 与 社 会 制 度 的 差 异 迫 使 这 些 大 陆 迁 台 的 外 省 人 # 变 成 了 有 家 归 不 得 的 流 亡 者 与 故 乡 的 一 切 从 此 天 各 一 方 摆 荡 在 新 旧 环 境 的 焦 躁 中 这 些 跋 涉 过 动

会 文 化 的 封 闭 隔 绝 政 治 的 对 立 与 社 会 制 度 的 差 异 迫 使 这 些 大 陆 迁 台 的 外 省 人 # 变 成 了 有 家 归 不 得 的 流 亡 者 与 故 乡 的 一 切 从 此 天 各 一 方 摆 荡 在 新 旧 环 境 的 焦 躁 中 这 些 跋 涉 过 动 以 左 心 房 漩 涡! 为 探 究 中 心 黄 雅 莉 新 竹 教 育 大 学 中 国 语 文 系 台 湾 新 竹 左 心 房 漩 涡! 一 书 在 擅 长 说 理 的 王 鼎 钧 绝 大 数 冷 静 的 文 风 中 是 少 有 的 浓 重 笔 墨 作 者 以 其 独 特 的 诗 化 笔 法 抒 情 亦 以 最 精 炼 的 文 字 与 独 特 的 结 构 来 写 他 对 人 生 的 感 悟 全 书

Více

# # # # # # #!# # 铏 描 写 的 这 个 故 事 当 然 是 出 于 想 象 # 和 傅 会 # 而 作 为 便 于 讨 论 相 关 问 题 我 们 有 必 要 先! %!! #!!!!!!!!!!!! #!! #! # # 鷟 的 游 仙 窟! 记 叙 其 与 崔 十 娘 五 嫂

# # # # # # #!# # 铏 描 写 的 这 个 故 事 当 然 是 出 于 想 象 # 和 傅 会 # 而 作 为 便 于 讨 论 相 关 问 题 我 们 有 必 要 先! %!! #!!!!!!!!!!!! #!! #! # # 鷟 的 游 仙 窟! 记 叙 其 与 崔 十 娘 五 嫂 黄 仁 生 # #! 一 从 虞 集 的 写 韵 轩 记! 说 起 # 铏 用 于 其 所 作 文 言 小 说 集 之 名! 唐 之 才 人 于 经 艺 道 学 有 见 者 少 徒 知 好 为 文 辞 闲 暇 无 所 用 心 辄 想 象 幽 怪 遇 合 才 情 恍 惚 之 事 作 为 诗 章 答 问 之 意 傅 会 以 为 说 盍 簮 之 次 各 出 行 卷 以 相 娱 玩 非 必 真 有 是 事

Více

Microsoft PowerPoint - 5-人事室-印手冊用

Microsoft PowerPoint - 5-人事室-印手冊用 教 師 人 事 法 規 簡 介 報 告 人 : 黃 韻 如 您 好, 歡 迎 光 臨! 人 事 室 同 仁 及 業 務 職 掌 介 紹 職 稱 姓 名 主 要 職 掌 電 話 主 任 黃 韻 如 綜 理 人 事 業 務 #2100 祕 書 吳 佩 君 組 織 編 制 聘 任 升 等 送 審 借 調 兼 課 兼 職 教 師 兼 行 政 主 管 聘 任 發 布 作 業 #2101 專 員 馬 君 敬 職

Více

,,,,,,,,,,,, :?,,? ( )??,,??,,?,,? ( )?,?,,? ( ),? 阿 英 夜 半 的 尖 叫 已 经 持 续 了 一 个 月, 她 说 不 知 道 为 什 么 会 这 样, 也 控 制 不 了 听 到 人 家 的 谈 论, 我 很 不 开 心 我 根 本 不 知

,,,,,,,,,,,, :?,,? ( )??,,??,,?,,? ( )?,?,,? ( ),? 阿 英 夜 半 的 尖 叫 已 经 持 续 了 一 个 月, 她 说 不 知 道 为 什 么 会 这 样, 也 控 制 不 了 听 到 人 家 的 谈 论, 我 很 不 开 心 我 根 本 不 知 : * 潘 毅 内 容 提 要 : 本 文 试 图 创 造 一 种 抗 争 文 体 ( ) 一 种 期 望 打 开 个 体 抗 争 经 验 的 崭 新 可 能 性 的 次 文 学 ( ) 这 种 抗 争 文 体 浪 迹 于 一 个 身 体 痛 楚 的 地 带 : 当 前 中 国 经 济 特 区 工 厂 生 活 中 的 尖 叫 ( ) 和 梦 魇 ( ) 我 将 追 溯 一 个 来 自 农 村 的 打

Více

Microsoft Word - ¼¯±ô¤p«Ä.doc

Microsoft Word - ¼¯±ô¤p«Ä.doc 組 員 : 周 樂 然 姜 歷 強 容 艷 娟 陳 曉 丹 謝 立 瓊 組 長 : 陳 春 苗 1 目 錄 家 庭 教 育 對 小 孩 成 長 的 影 響 3 朋 友 和 同 學 如 何 影 響 小 孩 子 的 成 長 5 電 視 文 化 對 小 孩 子 成 長 的 影 響 7 現 代 文 明 的 影 響 10 小 孩 子 的 教 育 情 況 12 附 件 1.. 拉 五 米 家 小 孩 子 生 活

Více

壹 前 言 一. 研 究 動 機 學 者 指 出 轉 換 時 期 是 孩 子 飲 食 習 慣 建 立 的 關 鍵 時 期, 若 孩 子 累 積 不 好 得 經 驗, 到 兩 歲 時 可 能 會 出 現 偏 食 情 況 ( 張 雪 惠,2010 2010) 嬰 兒 的 副 食 品 是 邁 入 寶 寶

壹 前 言 一. 研 究 動 機 學 者 指 出 轉 換 時 期 是 孩 子 飲 食 習 慣 建 立 的 關 鍵 時 期, 若 孩 子 累 積 不 好 得 經 驗, 到 兩 歲 時 可 能 會 出 現 偏 食 情 況 ( 張 雪 惠,2010 2010) 嬰 兒 的 副 食 品 是 邁 入 寶 寶 寶 寶 健 康, 從 營 養 做 起 - 淺 談 嬰 兒 副 食 品 投 稿 類 別 : 健 康 / 護 理 類 篇 名 : 寶 寶 健 康, 從 營 養 做 起 - 淺 談 嬰 兒 副 食 品 作 者 : 江 佩 珊 私 立 文 興 高 中 高 三 義 班 許 祐 甄 私 立 文 興 高 中 高 三 義 班 張 詠 晴 私 立 文 興 高 中 高 三 義 班 指 導 老 師 : 洪 雅 津 壹 前

Více

一 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 过 程 及 主 要 政 治 因 素 关 于 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 过 程 加 利 福 尼 亚 州 立 大 学 教 授 将 移 民 过 程 分 为 个 阶 段 即 第 一 阶 段 是 年 以 前 这 时 期 移 入 中 国 东 北 的 朝

一 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 过 程 及 主 要 政 治 因 素 关 于 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 过 程 加 利 福 尼 亚 州 立 大 学 教 授 将 移 民 过 程 分 为 个 阶 段 即 第 一 阶 段 是 年 以 前 这 时 期 移 入 中 国 东 北 的 朝 年 第 期 南 洋 问 题 研 究 总 第 期 试 论 近 代 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 原 因 兼 与 华 人 移 民 东 南 亚 之 比 较 曹 善 玉 中 山 大 学 历 史 系 广 东 广 州 世 纪 年 代 到 世 纪 年 代 大 批 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 表 面 上 看 政 治 强 制 曾 是 导 致 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 突 出 原 因 但

Více

近 代 史 研 究 % 年 第 期! # % # & % % % % % % % %

近 代 史 研 究 % 年 第 期! # % # & % % % % % % % % 黄 正 林 位 于 黄 土 高 原 内 蒙 古 高 原 和 青 藏 高 原 交 会 处 的 甘 肃 宁 夏 青 海 是 一 个 农 业 牧 业 和 农 牧 交 错 的 地 区 又 是 一 个 少 数 民 族 集 聚 的 地 区 由 于 居 民 的 生 产 方 式 生 活 方 式 和 宗 教 信 仰 的 不 同 农 村 市 场 的 构 成 也 不 同 在 以 农 业 经 济 为 主 的 地 区 以 集

Více

合 情 合 理 即 是 好 法 # # # # 鸣 珂 劳 远 望 展 纸 托 情 深 世 乱 关 河 隔 旅 怀 岁 月 侵 家 珍 次 第 数 好 句 短 长 吟 清 越 东 山 志 流 风 自 可 钦! 理 要 层 层 觅 情 须 一 往 深 常 存 春 夏 意 不 让 雪 霜 侵 越 石 霄

合 情 合 理 即 是 好 法 # # # # 鸣 珂 劳 远 望 展 纸 托 情 深 世 乱 关 河 隔 旅 怀 岁 月 侵 家 珍 次 第 数 好 句 短 长 吟 清 越 东 山 志 流 风 自 可 钦! 理 要 层 层 觅 情 须 一 往 深 常 存 春 夏 意 不 让 雪 霜 侵 越 石 霄 # 谢 觉 哉 情 理 法 # 观 研 究 霍 存 福 谢 觉 哉 的 一 般 情 理 # 观 是 其 情 理 法 # 观 的 基 础 它 们 是 在 吸 收 中 国 文 化 传 统 的 优 秀 成 分 在 对 革 命 经 验 教 训 的 总 结 中 形 成 的 谢 老 指 出 革 命 不 排 斥 友 情 亲 情 传 宗 接 代 等 人 情 理 # 是 经 过 了 洗 练 的 情 # 对 肃 清 教

Více

,,,,, ( ), ;,, ( ), ( ),, ( ), ( ),,,,,,,,,, ( ), (, );,,, (, ),,,,, (, : ) :,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,

,,,,, ( ), ;,, ( ), ( ),, ( ), ( ),,,,,,,,,, ( ), (, );,,, (, ),,,,, (, : ) :,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 庄 孔 韶 :,,, -., - -. - -.,,, - ',.,, -.,, -. : ( ),,,,,,,,,,,,?,?,, ( ) (, : ), ( ),,,,, ,,,,, ( ), ;,, ( ), ( ),, ( ), ( ),,,,,,,,,, ( ), (, );,,, (, ),,,,, (, : ) :,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,

Více

侵 略 性 是 我 们 称 之 为 自 恋 的 认 同 模 式 的 相 关 倾 向 而 这 种 认 同 模 式 决 定 了 人 的 自 我 以 及 人 的 世 界 特 有 的 实 体 域 的 形 式 结 构

侵 略 性 是 我 们 称 之 为 自 恋 的 认 同 模 式 的 相 关 倾 向 而 这 种 认 同 模 式 决 定 了 人 的 自 我 以 及 人 的 世 界 特 有 的 实 体 域 的 形 式 结 构 拉 康 论 自 恋 侵 略 性 与 妄 想 狂 的 自 我 严 泽 胜 对 人 类 自 我 的 虚 幻 性 及 其 妄 想 狂 结 构 的 揭 示 是 拉 康 主 体 解 构 战 略 的 重 要 一 环 拉 康 认 为 自 我 的 虚 幻 性 源 于 它 是 基 于 自 恋 认 同 的 产 物 而 这 种 自 恋 认 同 模 式 又 生 发 出 自 我 的 侵 略 性 自 恋 与 侵 略 性 之 间

Více

张 飞 龙 何 豪 亮 胎 骨 是 漆 器 制 作 的 骨 架 可 以 髹 漆 的 胎 体 种 类 繁 多 主 要 有 木 胎 陶 胎 金 属 胎 纸 胎 竹 胎 皮 胎 裱 胎 脱 胎 树 脂 胎 等 其 中 以 木 胎 应 用 最 广 本 文 着 重 探 讨 了 漆 器 底 胎 工 艺 的 制 作 技 法 不 同 胎 骨 做 地 工 艺 虽 有 差 异 但 基 本 类 似 主 要 包 括 制 胎

Více

社 会 学 研 究., ( 二 ) 社 会 的 生 产 作 为 独 特 的 转 型 问 题,, :,,,, :,, :,?,?,,, ( ),, (. ) (- ) ( ), (. ) ( )(, ), : +,? 1 ( 三 ) 转 型 社 会 与 转 型 社 会 学 的 使 命,,,,,,, 1

社 会 学 研 究., ( 二 ) 社 会 的 生 产 作 为 独 特 的 转 型 问 题,, :,,,, :,, :,?,?,,, ( ),, (. ) (- ) ( ), (. ) ( )(, ), : +,? 1 ( 三 ) 转 型 社 会 与 转 型 社 会 学 的 使 命,,,,,,, 1 : 沈 原 : 多 年 来, 人 们 对 改 革 开 放 以 来 所 创 造 的 经 济 奇 迹 谈 论 甚 多, 而 对 促 动 这 一 经 济 奇 迹 的 体 制 奇 迹, 即 权 力 与 市 场 的 结 合, 却 始 终 着 墨 很 少 转 型 社 会 学 企 图 面 对 这 一 体 制 奇 迹 及 其 所 引 发 的 诸 种 问 题 为 此, 必 须 努 力 寻 求 工 具 实 证 主 义

Více

第十二課:出埃及記第三十二章

第十二課:出埃及記第三十二章 摩 西 的 时 刻 出 32:1-35 在 人 的 一 生 中, 总 会 有 一 些 特 别 的 时 刻, 这 种 时 刻, 可 能 让 人 经 历 无 与 伦 比 的 成 功, 或 是 惨 不 忍 睹 的 失 败 在 出 埃 及 记 32 章 里, 摩 西 就 经 历 了 这 样 的 特 别 时 刻 他 在 西 奈 山 上, 为 着 以 色 列 民 众 在 神 面 前 的 祷 告, 是 他 一 生

Více

袁 华 第 四 军 医 大 学 西 京 医 院 琚 芬 第 四 军 医 大 学 西 京 医 院 段 强 第 四 军 医 大 学 西 京 医 院 张 盘 德 佛 山 市 第 一 人 民 医 院 潘 燕 霞 福 建 医 科 大 学 刘

袁 华 第 四 军 医 大 学 西 京 医 院 琚 芬 第 四 军 医 大 学 西 京 医 院 段 强 第 四 军 医 大 学 西 京 医 院 张 盘 德 佛 山 市 第 一 人 民 医 院 潘 燕 霞 福 建 医 科 大 学 刘 姓 名 工 作 单 位 邮 政 编 码 朱 咏 梅 安 徽 省 第 二 人 民 医 院 230001 倪 朝 民 安 徽 省 立 医 院 230001 吴 建 贤 安 徽 医 科 大 学 第 二 附 属 医 院 230601 林 惠 鞍 山 市 汤 岗 子 理 疗 医 院 114048 杜 艳 玉 鞍 山 市 汤 岗 子 理 疗 医 院 114048 陈 彦 平 包 头 市 第 四 医 院 014030

Více

( 六 ) 誰 該 做 佛 事? 50 ( 七 ) 誦 經 做 什 么? 53 ( 八 ) 拜 懺 做 什 么? 56 ( 九 ) 放 焰 口 做 什 么? 58 ( 十 ) 人 鬼 之 間 的 佛 事 60 兩 類 超 度 亡 與 存 ( 一 ) 前 言 64 ( 二 ) 超 度 亡 靈 64 (

( 六 ) 誰 該 做 佛 事? 50 ( 七 ) 誦 經 做 什 么? 53 ( 八 ) 拜 懺 做 什 么? 56 ( 九 ) 放 焰 口 做 什 么? 58 ( 十 ) 人 鬼 之 間 的 佛 事 60 兩 類 超 度 亡 與 存 ( 一 ) 前 言 64 ( 二 ) 超 度 亡 靈 64 ( 目 錄 ( 一 ) 04 ( 二 ) 認 識 生 命 的 實 相 04 ( 三 ) 生 從 何 處 來? 死 往 何 處 去? 10 ( 四 ) 佛 教 徒 的 生 死 觀 12 ( 五 ) 如 何 面 對 死 亡? 如 何 使 得 死 亡 有 尊 嚴?15 佛 化 奠 祭 ( 一 ) 前 言 22 ( 二 ) 冥 陽 兩 利 的 莊 嚴 佛 事 25 ( 三 ) 臨 終 關 懷 要 領 27 (

Více

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 15 2 / 25

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 15 2 / 25 公 司 代 码 :601231 公 司 简 称 : 环 旭 电 子 环 旭 电 子 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 25 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 15 2 / 25 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事

Více

!!! #! #!!!!

!!! #! #!!!! !! 中 国 近 代 钢 铁 工 业 化 始 于 世 纪 末 的 汉 阳 铁 厂 以 及 之 后 的 汉 冶 萍 公 司 为 了 获 得 本 土 的 技 术 能 力 汉 冶 萍 公 司 先 后 选 送 了 约 名 中 国 学 生 赴 英 德 美 等 西 方 国 家 学 习 冶 金 技 术 从 而 产 生 了 中 国 近 代 钢 铁 工 业 化 的 首 批 本 土 工 程 师 这 批 工 程 师 在

Více

欧 洲 研 究 年 第 期!! # % & # ( ) ( ) % &

欧 洲 研 究 年 第 期!! # % & # ( ) ( ) % & 欧 洲 穆 斯 林 头 巾 事 件 代 际 差 异 与 社 会 融 合 郭 灵 凤 自 世 纪 年 代 以 来 穆 斯 林 移 民 的 融 合 问 题 就 成 为 欧 洲 各 国 政 府 面 临 的 难 题 穆 斯 林 妇 女 坚 持 佩 戴 头 巾 挑 战 了 学 校 乃 世 俗 场 所 的 欧 洲 主 流 社 会 价 值 观 但 是 欧 洲 穆 斯 林 并 不 等 于 伊 斯 兰 极 端 分 子

Více

# % % 狥 名 已 矣 心 斋 王 &

# % % 狥 名 已 矣 心 斋 王 & 晚 霞 还 是 晨 曦 对 早 期 启 蒙 说 三 种 质 疑 的 回 应 许 苏 民! 关 于 明 清 之 际 的 早 期 启 蒙 说 跨 越 晚 明 清 初 清 中 期 三 个 历 史 时 段 与 此 相 应 对 这 三 个 时 段 的 学 术 思 潮 是 否 具 有 启 蒙 性 质 的 质 疑 也 产 生 了 三 种 强 有 力 的 学 说 即 中 古 异 端 说 正 统 儒 家 说 和 遵

Více

%!!

%!! ! # # %!! ! % # #!! %!! ! # % % % %! % % % & & & & ( ( & ) % % % & & & ( ( & ( ( & ( & % % % ( ( & & % % % %!! % % % % %! # #! % % &! # % % % % % % % % %! + + +, % % % % % % % % % % % % ) % % % % % % %

Více

沦 陷 时 期 北 平 日 伪 的 金 融 体 系 及 掠 夺 手 段!!

沦 陷 时 期 北 平 日 伪 的 金 融 体 系 及 掠 夺 手 段!! 陈 静 北 平 沦 陷 后 伪 华 北 临 时 政 府 对 北 平 金 融 强 行 统 制 建 立 了 伪 中 央 银 行 中 国 联 合 准 备 银 行 随 后 排 挤 中 国 法 币 发 行 联 银 券 统 一 华 北 的 货 币 市 场 太 平 洋 战 争 后 又 掠 夺 滞 留 在 平 津 租 界 内 中 国 政 府 的 巨 额 白 银 打 击 中 国 本 土 的 民 族 金 融 资 本 整

Více

中 国 社 会 科 学 年 第 期! % &! % & ( ( ( ( ) ) ( ( ( ( ) + ) (

中 国 社 会 科 学 年 第 期! % &! % & ( ( ( ( ) ) ( ( ( ( ) + ) ( 劳 动 力 市 场 分 割 职 业 流 动 与 城 市 劳 动 者 经 济 地 位 获 得 的 二 元 路 径 模 式 吴 愈 晓 使 用 年 中 国 社 会 网 络 与 职 业 经 历 调 查 广 州 上 海 厦 门 济 南 和 西 安 城 市 数 据 检 验 了 改 革 以 后 影 响 中 国 城 市 劳 动 者 职 业 流 动 模 式 以 及 经 济 地 位 获 得 的 因 素 研 究 结 果

Více

!!

!! 万 小 雁 包 云 轩 严 明 良 袁 成 松 钱 玮 利 用 沪 宁 高 速 公 路 实 时 监 测 的 气 象 数 据 分 析 了 年 月 日 发 生 在 沪 宁 高 速 公 路 镇 江 段 团 雾 过 程 的 气 象 要 素 变 化 通 过 模 式 耦 合 三 种 不 同 陆 面 方 案 对 此 次 过 程 进 行 了 数 值 模 拟 旨 在 检 验 模 式 耦 合 陆 面 方 案 对 镇 江

Více

对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 一 追 求 作 为 客 观 实 体 的 法 律 # # # % & # # ( ) % & % & ( % & % & ) # % & % &

对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 一 追 求 作 为 客 观 实 体 的 法 律 # # # % & # # ( ) % & % & ( % & % & ) # % & % & 对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 葛 洪 义! # 对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 一 追 求 作 为 客 观 实 体 的 法 律 # # # % & # # ( ) % & % & ( % & % & ) # % & % & # # # # % & 对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 + + % & #, # 二 追 求 作 为 主 体 理 性

Více

书 评 :,,,, :,,,,, ( ),, :?,,,, ( ),,, ( ), :,,, :,,?,?,,,,,,,,

书 评 :,,,, :,,,,, ( ),, :?,,,, ( ),,, ( ), :,,, :,,?,?,,,,,,,, : 兼 评 边 燕 杰 丘 海 雄 的 企 业 的 社 会 资 本 及 其 功 效 刘 林 平,,,,,,,,,,, : (, ),,, : ; ; 书 评 :,,,, :,,,,, ( ),, :?,,,, ( ),,, ( ), :,,, :,,?,?,,,,,,,, 社 会 学 研 究.,,,,, :,,,,,,, 1,,,,,,,, (. ),,,,,,,, (, : ) :,, 1 亚 当

Více

,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,, (,,,,,, ),,,,,,,, ( ),,, (, ),,,, % %,,,,,, (, )(, ), ( ), ( ) ( ), ( ), ( ) ( ),,,,, ( ),,,

,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,, (,,,,,, ),,,,,,,, ( ),,, (, ),,,, % %,,,,,, (, )(, ), ( ), ( ) ( ), ( ), ( ) ( ),,,,, ( ),,, : 1 王 春 光 : -,, ( ) ( ).,. -. -,.., -.,, (, : - )?,,,,,,, :, ;,,?,, 1,,, :,,,,,,,, ( ),,,,,,,,, ,,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,,,,,,, (,,,,,, ),,,,,,,, ( ),,, (, ),,,, % %,,,,,, (, )(, ), ( ), ( ) ( ), ( ),

Více

圍城劇本最終版

圍城劇本最終版 1 2 奬 3 4 5 6 7... 1 8......... 8 8 9 10 11 2 12 13 49... 12 14 49 49 18 3 High High ~~~ ~~~ 15 奬 4 ... 16......... 5 ... 16 16 17 49... 18... 6 ... 19 20 1 K......... 7 OS 21 22......... 12 23 8 23 23......

Více