Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS"

Transkript

1 ledna 2014 Hotel Dorint Don Giovanni Odborná konference IIR Vedení operaèních sálù efektivní management akreditace bezpeènost èisté prostory na COS Perspektivy èeského zdravotnictví Jak pøežít tlak na snižování nákladù na COS Právní odpovìdnost zdravotníkù po s dùrazem na nový Obèanský zákoník Akreditace v chirurgických provozech buïte pøipraveni vèas Radiaèní zátìž na COS a dozimetrie jaké jsou požadavky a zkušenosti z praxe Èisté prostory na operaèních sálech jak efektivnì udržet aseptický provoz Bezpeènost na operaèních sálech a prevence rizik OPTIMALIZACE OPERAÈNÍHO PROGRAMU Mgr. Martin Gažar, HARTMANN RICO, a.s., Ing. Petr Doležal, HARTMANN RICO, a.s., Partner konference: LABOX spol. s r.o. Mediální partneøi: ledna 2014 Referují: x MUDr. Ivan Andìl, Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín Mgr. Erika Androvièová, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Fakultná nemocnica, Ružomberok JUDr. Ondøej Dostál,Ph.D., LL.M., D&D Health s.r.o., Ing. Vladimír Förster, LABOX, spol. s r.o., Jirny u Prahy MUDr. Lukáš Havlùj, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ing. Jaroslava Jedlièková, MBA, MUDr. Marie Koláøová, CSc., Ing. Pavel Kožený, Ph.D., Národní referenèní centrum, MUDr. David Marx, Ph.D., Spojená akreditaèní komise, o.p.s., MUDr. Jiøí Mendl, Klinika transplantaèní chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, MUDr. Eva Míèková, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Spoleènost nemocnièní epidemiologie a hygieny SNEH, Brno Ing. Jiøí Mrázek, MBA, Všeobecná zdravotní pojiš ovna Èeské republiky, RNDr. Jiøí Nìmec, CSc., nezávislý expert pro zdravotní pojištìní a financování zdravotní péèe v mezinárodních projektech Evropské unie a Svìtové banky, Ing. Karla Petrová, Státní úøad pro jadernou bezpeènost, MUDr. Rudolf Rindoš, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Fakultná nemocnica, Ružomberok MUDr. Lukáš Sákra, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice Ing. Jana Strnadová, BLOCK a.s., MUDr. Tomáš Svoboda, Fakultní nemocnice Brno Bohunice, Brno MUDr. Jiøí Š astný, Støedomoravská nemocnièní a.s. Nemocnice Prostìjov, Prostìjov PhDr. Lucia Trézová, psycholog, kouè, lektor a externí konzultant,

2 Úterý 28. ledna 2014 Pøedseda: Od 8.45 Ing. Pavel Kožený, Ph.D., øeditel, Národní referenèní centrum, Pøivítání a výdej podkladù konference 9.20 Uvítací projev zástupce Institute for International Research a pøedsedy dne a EFEKTIVNÍ MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍ 9.30 Co pomùže èeskému zdravotnictví, radikální terapie nebo rehabilitace? Chronické choroby èeského zdravotnictví - Objem zdrojù v systému - Zvyšující se náklady Úhradové systémy Spoluúèast a definice nároku pacienta Cenová politika zdravotních pojiš oven RNDr. Jiøí Nìmec, CSc., nezávislý expert pro zdravotní pojištìní a financování zdravotní péèe v mezinárodních projektech Evropské unie a Svìtové banky, Pøestávka na kávu Aktuální situace zdravotních pojiš oven a možnosti financování zdravotní péèe Finanèní (ne)stabilita zdravotních pojiš oven Udržitelnost souèasného systému financování zdravotní péèe Zdravotnì pojistné plány pro rok 2014 Konkurenèní prostøedí zdravotních pojiš oven Zdravotní pøipojištìní a nominální pojistné Úhrady zdravotní péèe v roce Hrozí další propad pøíjmù nemocnic? Úhradová vyhláška 2014 a regulace objemu poskytované zdravotní péèe Shodná výše úhrady za stejné zdravotní služby všemi zdravotními pojiš ovnami? Koncepèní zmìny v úhradových mechanismech Dohodovací øízení o hodnotách bodu a výši úhrad hrazených služeb Regulaèní omezení pro rok 2014 Ing. Jiøí Mrázek, MBA, øeditel odboru úhrad zdravotní péèe, Všeobecná zdravotní pojiš ovna Èeské republiky, Spoleèný obìd Pøedseda: MUDr. Lukáš Sákra, primáø operaèních sálù, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice Tlak na snižování nákladù na COS jak pøežít? Jak optimalizovat již optimalizované Jak snížit nákladovost operaèního sálu Analýza nákladovosti jednotlivých složek provozu COS aneb kde najít další úspory Kde najít další rezervy personální èi materiální rezervy,? MUDr. Lukáš Sákra, primáø operaèních sálù, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice Akreditace a její specifika v chirurgických a anesteziologických provozech Akreditace požadavky, náklady a pøínosy MUDr. David Marx, Ph.D., øeditel, Spojená akreditaèní komise, o.p.s., Pøestávka na kávu Aktuální vývoj v právech a povinnostech lékaøù a zdravotnického personálu na COS Nový Obèanský zákoník a jeho aplikace ve zdravotnictví Jaké zmìny nastanou od v právní odpovìdnosti zdravotníkù a v pojetí odškodnìní? Právní odpovìdnost zdravotníka na COS zásadní pochybení a jak se jim vyvarovat Øešení sporù a využití zdravotnické a obrazové dokumentace Dùkazné bøemeno a pøíèinná souvislost Problematika informovaného souhlasu JUDr. Ondøej Dostál, Ph.D., LL.M., právník, analytik, D&D Health s.r.o., Vybrané aspekty radiaèní ochrany na COS Specifika radiaèní zátìže na COS Osobní dozimetrie na COS požadavky a zkušenosti z praxe Radiaèní ochrana žen na COS Školení personálu požadavky a dobrá praxe Ing. Karla Petrová, námìstkynì pro radiaèní ochranu, Státní úøad pro jadernou bezpeènost, Øešení konfliktù na pracovišti Kdy se z bìžného a zdravého konfliktu stává rafinovaná šikana na pracovišti? Jak øešit Mobing a jak mu pøedcházet PhDr. Lucia Trézová, psycholog, kouè, lektor a externí konzultant, Shrnutí prvního dne konference pøedsedou Následuje koktejl Koktejl na závìr prvního dne konference Vás spoleènost IIR zve na sklenièku vína. Využijte této pøíležitosti k neformální výmìnì názorù s kolegy v pøíjemné atmosféøe. Pøihlaste se ještì dnes Tel.: Fax:

3 Støeda 29. ledna 2014 Pøedseda: MUDr. Jiøí Š astný, primáø centrálních operaèních sálù a centrální sterilizace, Støedomoravská nemocnièní a.s. Nemocnice Prostìjov, Prostìjov 9.00 Uvítací projev zástupce Institute for International Research a pøedsedy dne a ÈISTÉ PROSTORY VE ZDRAVOTNICTVÍ Èisté prostory jako nezbytný pøedpoklad plynulého provozu COS 9.10 Požadavky na èisté prostory na operaèních sálech Stavebnì-technické požadavky Mikroklimatické podmínky na operaèních sálech Požadavky na provoz na COS a okolních prostor Ing. Jaroslava Jedlièková, MBA, vrchní sestra COSI, MUDr. Marie Koláøová, CSc., vedoucí hygieny a epidemiologie (OHE), MUDr. Tomáš Svoboda, primáø centrálních operaèních sálù, Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, Brno 9.50 Plánování a výstavba nového provozu operaèního sálu s ohledem na èisté prostory Návrh operaèního sálu a výstavba operaèního traktu Praktické pøíklady realizací Zásady konstrukèního a funkèního uspoøádání èistých prostor na COS s dùrazem na schopnost zamezit kontaminaci pacienta, personálu i prostoru Operaèní sály a intraoperaèní prevence Praktické pøíklady realizací Ing. Jana Strnadová, Vedoucí odboru AMT, BLOCK a.s., Pøestávka na kávu Monitorování kritických prostor ve zdravotnickém zaøízení souèást managementu prevence infekcí Kontrola dodržování hygienicko-protiepidemického režimu Mìøení prachových èástic Mikrobiální prostøedí Standardizace a hodnocení mikrobiologického monitoringu MUDr. Eva Míèková, nemocnièní hygienik, Fakultní nemocnice Hradec Králové, a èlenka výboru, Spoleènost nemocnièní epidemiologie a hygieny SNEH, Brno Chování personálu v èistých prostorech aneb edukace správným smìrem Jak efektivnì nastavit zásady a režim v èistých prostorech a jak dosáhnout jeho pravidelného dodržování Jak zajistit chování a pohyb personálu v èistých prostorech, tak aby nedošlo k ohrožení bezpeènosti pacienta na operaèním sále Jak zajistit správnou hygienu rukou a nošení odìvù pro èisté prostory Ing. Jaroslava Jedlièková, MBA, vrchní sestra COSI, Validace èistých prostor ujistìte se, že Vaše zdravotnické zaøízení funguje podle zásad GMP! Validace èistých prostor dle platných norem a národních a mezinárodních standardù Kvalifikaèní mìøení a mikrobiologická kontrola èistoty vzduchu Na co si dát pozor a èeho se vyvarovat aneb praktické zkušenosti s validací a mìøením mikroklimatických a vzduchotechnických parametrù, filtraèní úèinnosti, tepelných procesù a mikrobiologie Pøeveïte své starosti a outsourcujte si øízení a správu èistých prostor možnosti externí firmy, náklady, výhody a pøínosy outsourcingu Ing. Vladimír Förster, vedoucí akreditované zkušební laboratoøe, LABOX, spol. s r.o., Jirny u Prahy Spoleèný obìd Centrální sterilizace jako souèást plánování provozu na operaèních sálech Sterilizace a optimalizace provozu OS jak nejlépe vsunout sterilizaci do operaèních plánù MUDr. Ivan Andìl, primáø centrálních operaèních sálù, Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín Pøizpùsobení kapacit OS na základì analýzy struktury a dispozic zdravotnického zaøízení Operaèní plány a kapacitní management v praxi Jak snížit pøebujelou administrativní zátìž na pracovištích COS? Jak optimalizovat administrativu aneb èeho se vzdát a které dokumenty je nutné vést? MUDr. Jiøí Mendl, vedoucí lékaø operaèních sálù, Klinika transplantaèní chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Pøestávka na kávu

4 Bezpeènost na operaèních sálech a prevence rizik Rizika na operaèních sálech a jak je minimalizovat nebo jim pøedcházet? Vytvoøení bezpeènostního listu jako nezbytný pøedpoklad provozu na OS Metodická doporuèení Praktické zkušenosti ze Slovenska a prevence zapomenutých pøedmìtù pøi operaci Chirurgický bezpeènostní check-list výhody a nevýhody MUDr. Rudolf Rindoš, primar COS, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Fakultná nemocnica, Ružomberok Mgr. Erika Androvièová, vedúca sestra COS, Ústredná vojenská nemocnica SNP, Fakultná nemocnica,ružomberok Rizika na operaèních sálech a jak je minimalizovat nebo jim pøedcházet? Vytvoøení bezpeènostního listu jako nezbytný pøedpoklad provozu na OS Metodická doporuèení Praktické zkušenosti z Èeska a prevence zapomenutých pøedmìtù pøi operaci Chirurgický bezpeènostní check-list výhody a nevýhody MUDr. Lukáš Havlùj, vedoucí lékaø operaèních sálù, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ukonèení konference S kým se setkáte na naší konferenci s øediteli nemocnic a zdravotnických zaøízení s primáøi s lékaøskými námìstky s vedoucími operaèních sálù a centrálních operaèních sálù s vedoucími lékaøi s vrchními sestrami s vedoucími anesteziology se zástupci poradenských spoleèností Ètvrtek 30. ledna 2014 OPTIMALIZACE OPERAÈNÍHO PROGRAMU hod. Efektivní využití operaèních sálù Základní pojmy využití operaèních sálù Faktory ovlivòující využití OS Pøizpùsobení kapacit OS na základì analýz a dlouhodobého výhledu Vytvoøení nezbytné infrastruktury a optimálního modelu pro efektivní øízení a využití OS Operaèní plán a kapacitní management operaèních sálù - vývoj operaèní strategie a její realizace v praxi Proè se zabývat kapacitním øízením a operaèními plány? Rozdìlení dostupných kapacit a kontrola dodržování plánu Øízení operací, plán výkonù a plán pracovních sil Optimální vytížení operaèních sálù Problémy støednì a dlouhodobého plánování operací Centrální porady o plánu operací Rozpoèet a jeho kontrola Rozdìlení zdrojù mezi lékaøe Operaèní ukazatele ve vztahu k nákladùm jak hospodárnì pracuje Váš operaèní úsek a jak jej optimalizovat? Správné a spravedlivé pøiøazování nákladù podpora efektivního chování Personální náklady jednotlivých profesních skupin Náklady na spotøební materiál, prostory, alternativní náklady Odborné vedení: Mgr. Martin Gažar, projektový manažer, HARTMANN RICO, a.s., Ing. Petr Doležal, projektový manažer, HARTMANN RICO, a.s., Pøihlaste se ještì dnes Tel.: Fax:

5 28. ledna 2014 a EFEKTIVNÍ MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍ hod hod. EFEKTIVNÍ MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍ hod. 29. ledna 2014 a ÈISTÉ PROSTORY VE ZDRAVOTNICTVÍ hod hod. ÈISTÉ PROSTORY VE ZDRAVOTNICTVÍ hod., listopad 2013 Vážené dámy, vážení pánové, základy úspìšného vedení operaèních sálù spoèívají nejen ve schopnosti nauèit se vybalancovat tlak na snižování nákladù a zároveò si udržet, èi ještì zvýšit kvalitu operaèních výkonù, ale v souèasné dobì se management COS zabývá otázkou, jak optimalizovat již optimalizovaný provoz COS? Dùležitým pøedpokladem pro efektivní management COS jsou tedy nejen znalosti medicínské, povìdomí o ekonomických ukazatelích, ale také dovednosti personalisty, umìní øešit konflikty na pracovišti a povìdomí o zásadách optimálního využití operaèních sálù. Zajímá Vás, jak øeší Vaši kolegové nejproblematiètìjší oblasti efektivního vedení COS a jak zajistit bezpeènost na operaèních sálech? Pøijïte na konferenci Vedení operaèních sálù, kterou pro Vás v Praze ve dnech ledna 2014 již po tøetí pøipravila spoleènost Institute for International Research. Tento rok jsem pro Vás pøipravili i novou odbornou platformu, v rámci které se uskuteèní tøi odborné konference: Vedení operaèních sálù, Efektivní management zdravotnických zaøízení a Èisté prostory ve zdravotnictví! Tento ojedinìlý formát Vám pøináší možnost seznámit se s problematikou, která se dotýká i Vašich kompetencí a pracovních povinností, ovšem pohledem Vašich kolegù z jiných oddìlení zdravotnických zaøízení! Na konferenci Vedení operaèních sálù se budeme vìnovat otázkám a zkušenostem s úspìšným øízením a optimalizací provozu operaèních sálù. Budete mít možnost vyslechnout si o požadavcích a specifikách akreditace v chirurgických a anesteziologických provozech. Dozvíte se, jak chránit zamìstnance a pacienty pøed radiaèní zátìží na COS nebo jaké zmìny nastanou v právní odpovìdnosti zdravotníkù od díky novému Obèanskému zákoníku. Uslyšíte pøíspìvky zamìøené na téma èistých prostor na operaèních sálech. Zamìøíme se na monitorování kritických prostor a prevenci infekcí, na chování personálu v èistých prostorech a nastavení režimu. Pøijïte a vyslechnìte si zkušenosti a rady kolegù a odborníkù s mnohaletou praxí! zamìøený na Optimalizaci operaèního programu se bude konat dne 30. ledna Na workshopu se budeme vìnovat efektivní práci s operaèními ukazateli èi možnostmi jak vhodnì využít mezery v operaèním programu. Tìším se na setkání s Vámi. Se srdeèným pozdravem Mgr. Klára Medunová Senior Conference Producer Institute for International Research PS: Nauète se pøekonat nástrahy spojené s vedením operaèních sálù!

6 Pøihláška Institute for International Research GmbH., org. složka, Rumunská 1, Fax.: Tel.: Titul konference: Vedení operaèních sálù Kód konference: C1368 Prosíme, vyplòte údaje pro registraci: Ano, závaznì se pøihlašuji na: konferenci workshop Telefon Fax Pøeji si dostávat informace em Ano, závaznì se pøihlašuji na: konferenci workshop V pøípadì, že pro Vaše pøihlášení nepoužijete formuláø IIR, uveïte, prosím, následující mailcode: TELC1368 Kdo schválil Vaši úèast na této konferenci? Telefon Fax Ano, závaznì se pøihlašuji na: konferenci workshop Telefon Firma IÈ Pøeji si dostávat informace em Pøeji si dostávat informace em Ulice/poštovní pøihrádka PSÈ a mìsto Poèet zamìstnancù Oblast podnikání Datum Fax DIÈ Podpis Konference se nemohu zúèastnit, objednávám dokumentaci ke konferenci v cenì 3990 Kè + DPH Kdo je zodpovìdný za vzdìlávání ve Vaší firmì? TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE Konference: Vedení operaèních sálù Úterý 28. ledna 2014, hod., støeda 29. ledna 2014, hod. : Optimalizace operaèního programu Ètvrtek 30. ledna 2014, hod. Místo konání: Dorint Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, , tel.: , fax.: , Hotel/ubytování: Ubytování není zahrnuto v úèastnickém poplatku. Pro úèastníky konference nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojù za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent je možné využít pøi rezervaci nejpozdìji 4 týdny pøed zaèátkem konference. Rezervujte si pokoj prosím pøímo v hotelu s odvoláním na Vaši úèast na konferenci IIR. ODSTOUPENÍ Tato pøihláška je závazná, pøi stornování pøihlášky vybíráme manipulaèní poplatek ve výši 3000 Kè. Pøi odhlášení pozdìji než 14 dní pøed zahájením konference bude splatný celý úèastnický poplatek. Samozøejmì, že zastoupení úèastníka je možné. Poøadatel konference si vyhrazuje z naléhavých dùvodù pøípadné zmìny programu. Program vytištìn dne Využijte náš atraktivní slevový systém! 5% sleva pro 2 úèastníky 15% sleva pro 3 úèastníky 20% sleva pro 4 a více úèastníkù z jedné firmy Pro uplatnìní slevy je nutné registrovat úèastníky z jedné spoleènosti souèasnì na tyto akce: Èisté prostory ve zdravotnictví (C1367), Vedení operaèních sálù (C1368), Efektivní management zdravotnických zaøízení (C1369) ÚÈASTNICKÝ POPLATEK Úèastnický poplatek obnáší dokumentaci, obìd, nápoje a obèerstvení a je stanoven na osobu za: Cena pro zdravotnická zaøízení: Konference Konference + workshop Zvýhodnìná do Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Zvýhodnìná Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Základní od Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Registrace a cena: Konference Konference + workshop Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Kè + DPH Po obdržení Vaší pøihlášky dostanete do 14 dnù písemné potvrzení o pøihlášení. Uvedenou èástku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v Èeské republice. Prosíme uveïte bezpodmíneènì na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno úèastníka a firmy a kód konference. Uvedenou èástku zapla te, prosím, pøed zaèátkem konference. Pøístup na konferenci mùže být umožnìn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Pøi zaplacení úèastnického poplatku pozdìji než 14 dní pøed zaèátkem konference Vás prosíme o pøed ložení kopie dokladu o zaplacení v konferenèním sekretariátu. VÁŠ KONTAKT NA NÁS Pøihláška Obsah konference Mgr. Klára Medunová Zmìny adresy/marketing Soòa Valentová, DiS Partnerství & výstavnictví BcA. Anna Matoušková Pøihlaste se on-line na

Řízení nákladů a výkonnosti IT

Řízení nákladů a výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a výkonnosti IT Zajistěte efektivní chod Vašeho IT! www.konference.cz/it.cfm Efektivní řízení IT na co je důležité myslet? Zanalyzujte náklady na IT jaké metody využít?

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče II. běh certifikovaného kurzu akreditovaného MZ ČR březen - červen 2016 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 ředitel statutární zástupce: MUDr. Aleš Herman, Ph.D. tel: 261364001 fax: 261362805 e-mail: ales.herman@ikem.cz IČ:

Více

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P ) Níže uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění následující

Více

Service Oriented Architecture (SOA): na startu!

Service Oriented Architecture (SOA): na startu! Odborná konference IIR Service Oriented Architecture (SOA): na startu! 26. 27. března 2008 Hotel Diplomat, Praha Seznamte se detailně s koncepcí SOA! Rozhodujete se o zavedení SOA? Získejte argumenty!

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Pozor, importujete data z formuláře jiného typu EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí 16. 18. 10. 2016, Olomouc

XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí 16. 18. 10. 2016, Olomouc XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí POŘÁDAJÍ Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP Slovenská spondylochirurgická spoločnosť Neurochirurgická klinika

Více

Zadání neveřejného výběrového řízení Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění

Zadání neveřejného výběrového řízení Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Zadání neveřejného výběrového řízení Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Dodávka učebnic a odborné literatury Název

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 6 Název kurzu Projektový management - tvorba a realizace projektů v sociální oblasti Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci, pracovníci

Více

úterý 29.11.2016, středa 30.11.2016 - Clarion Congress Hotel Prague - Vysočany Akce se koná pod záštitou:

úterý 29.11.2016, středa 30.11.2016 - Clarion Congress Hotel Prague - Vysočany Akce se koná pod záštitou: Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci úterý 29.11.2016, středa 30.11.2016 - Clarion Congress Hotel Prague - Vysočany Akce se koná pod záštitou: MUDr. Přemysl

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I.

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou asociací

Více

Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.

Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo pøíliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Kazatel 11,4 Zpráva auditora urèená pøedstavenstvu Diakonie ÈCE - støediska ve Valašském Meziøíèí OBSAH 3 5 6

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM

FINÁLNÍ INFORMACE S PROGRAMEM Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 16. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE REHABILITACE

Více

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2 CELNICTVÍ. významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2 CELNICTVÍ. významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014 NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2 NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY významné zejména pro podnikatelskou sféru prosinec 2014 CELNICTVÍ ZÁKON è. 355/2014 Sb., o pùsobnosti orgánù Celní správy Èeské republiky v souvislosti s vymáháním

Více

VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí POŘÁDAJÍ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Plzni PRVNÍ INFORMACE www.neuro-surgery.cz

Více

ehealth a velká fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D.

ehealth a velká fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D. ehealth a velká fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. MUDr. Miroslav Měšťan, Ph.D. Úvod ehealth, IZIP, elektronické záznamy a jak dále FNHK Postupná elektronizace českého zdravotnictví

Více

RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS

RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie Kadaverózní kurz RAMENNÍ PLETENEC A HUMERUS Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

Kupní smlouva na dodávky léků č. 1/2012 (uzavřená s vítězným uchazečem výběrového řízení)

Kupní smlouva na dodávky léků č. 1/2012 (uzavřená s vítězným uchazečem výběrového řízení) Kupní smlouva na dodávky léků č. 1/2012 (uzavřená s vítězným uchazečem výběrového řízení) I. Smluvní strany Thomayerova nemocnice se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč jednající: MUDr. Karel Filip,

Více

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2009)

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2009) Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2009) Tisková zpráva ÚVODEM Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CCB - Czech

Více

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Obsah Seznam autorů... 9 Předmluva... 11 I. K zamyšlení Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Vnímání rizika diabetu populací České republiky... 30 Dina Odarčenková

Více

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP 78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE Nabídka partnerství na podporu kongresu ORL v roce 2016 a aktivit ORL společnosti www.orl2016.cz Organizátor Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie

Více

Karviná-Ráj. Název normy Dohled Etické komise nad průběhem klinického hodnocení

Karviná-Ráj. Název normy Dohled Etické komise nad průběhem klinického hodnocení NP Karviná-Ráj Název normy Dohled Etické komise nad průběhem klinického hodnocení Tento dokument je výhradním duševním vlastnictvím Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvkové organizace. Tento

Více

COSO 2013 od teorie k praxi

COSO 2013 od teorie k praxi COSO 2013 od teorie k praxi ČIIA, klubové odpoledne Praha, 19.6.2014 Ing. Bohuslav Poduška, CIA ředitel úseku interní audit Česká spořitelna, a.s. Internal Control - na úvod - sjednocení názvosloví Internal

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

O právech pacientů a také o právech pojištěnců

O právech pacientů a také o právech pojištěnců O právech pacientů a také o právech pojištěnců JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. Centrum pro zdravotnické právo 3. LF UK Důležité oblasti práva - shrnutí Na jakou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011

Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011 Seznam autorizovaných osob pro DK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu dle autorizací udělených ze strany MMR k 22.9.2011 1. Název - Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola

Více

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 12.6. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 8.6. 2001, č.j. 15692/01, podle 6 odst. 1 zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Kurz pro zaměstnance realitních firem

Kurz pro zaměstnance realitních firem MÍSTO KONÁNÍ A DOPRAVNÍ SPOJENÍ, Ústecká 98, 250 66 Zdiby Příměstskou dopravou ze zastávky Kobylisy autobusy 370, 372 a 373 do stanice Výzkumný ústav nebo vlastní dopravou. V objektu VÚGTK, v.v.i., je

Více

10. září 2012 VS: 12004. ROZSAH: 1 den: 9.00-17.00 hod. CENA: 4 500 Kč (včetně 20% DPH)

10. září 2012 VS: 12004. ROZSAH: 1 den: 9.00-17.00 hod. CENA: 4 500 Kč (včetně 20% DPH) K A T A L O G 2012 Diverzitní programy Rozvoj jednotlivců a týmů Nejžádanější diverzitní programy Mužsko ženská komunikace /Jsou muži a ženy opravdu tací, jací si myslíte že jsou?/ TERMÍN: 27. a 28. února

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: Výzva k podání nabídky na akci: Předehřev TUV solárním systémem pro ISŠ E Chomutov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Základní údaje o PREVALIS, o. s. Název: PREVALIS, o. s. Právní forma: občanské sdružení Sídlo: Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 IČ: 22854771 DIČ: CZ22854771 Registrace: MV ČR

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu na dodávky Tato veřejná zakázka je zadána v souladu s čl. I, odst. 5 Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upravující zadávání zakázek malého

Více

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby 53 (1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby

Více

SYMPOSIUM PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

SYMPOSIUM PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ II. INFORMACE Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Ostravská Univerzita,Fakulta zdravotnických studií,ostrava Zdravotní

Více

ZELINÁŘSKÁ UNIE ČECH A MORAVY

ZELINÁŘSKÁ UNIE ČECH A MORAVY ZELINÁŘSKÁ UNIE ČECH A MORAVY Wolkerova 17, 779 00 Olomouc IČ: 72566566, DIČ: CZ72566566 tel./fax 585 413 619, mobil: 777 272 437 e-mail: zucm@zelinarska-unie.cz, www.zelinarska-unie.cz P O Z V Á N K A

Více

Zelená kniha Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě

Zelená kniha Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě Zelená kniha Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě Useful links Download PDF version Evropská komise žádá všechny zúčastněné strany, aby odpověděly na otázky uvedené

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Obecné informace název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín telefon: 257 911 682 mobil: 607 235 840 ředitelka

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku

Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Tisková zpráva Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku Praha 31. března 2016 Slavnostní předání ocenění 16. ročníku soutěže Sestra roku, které organizovalo

Více

62. konference vojenských internistů

62. konference vojenských internistů 62. konference vojenských internistů I. o z n á m e n í 26. 27. října 2016 Organizační pokyny Místo: Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakulní nemocnice, Datum: 26. 27. října 2016 Program: středa 26.

Více

Měření na nn vývodech distribučních transformoven

Měření na nn vývodech distribučních transformoven Měření na nn vývodech distribučních transformoven Ladislav POSPÍCHAL, Karel HODR, Antonín KUBŠ, Jiøí BABKA 1. Úvod Mìøení v distribuèních transformaèních stanicích s transformací vn/nn (DTS) zahrnuje mìøení

Více

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a ohlašování prostřednictvím ISPOP 4. února 2014 BRNO

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a ohlašování prostřednictvím ISPOP 4. února 2014 BRNO EMPLA spol. s r. o. pobočka MORAVA Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací Ekologických Expertů pořádá odborný seminář na téma: Integrovaný systém

Více

Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz

Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz I. informace VIII. kongres s mezinárodní účastí Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se SNH a CSS Sport V Hotel Hrotovice 17. 19.

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

Školkovné 2013/2014. Pro zápis dětí od 2 let.

Školkovné 2013/2014. Pro zápis dětí od 2 let. Zápisné: ZP1 - Pro celodenní programy: 1000,- Kč ZP2 - Pro půldenní programy: 600,- Kč Školkovné 2013/2014 Pro zápis dětí od 2 let. Pokud dítě do DK nenastoupí, částka se nevrací zpět. Při nástupu do školky

Více

Nástavba lázeňského domu Janáček Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Reg. číslo projektu: CZ.1.12/3.3.00/15.00797 VÝZVA

Nástavba lázeňského domu Janáček Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Reg. číslo projektu: CZ.1.12/3.3.00/15.00797 VÝZVA Nástavba lázeňského domu Janáček Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Reg. číslo projektu: CZ.1.12/3.3.00/15.00797 VÝZVA k předkládání nabídek na stavební práce dle platného metodického pokynu o zadávání veřejných

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Vakcinace realita vs. konspirace

Vakcinace realita vs. konspirace 2 Vakcinace realita vs. konspirace Diskuzní fórum nad současnou situací v oblasti očkování Cíl sympozia: Zlepšit vzájemnou informovanost a komunikaci mezi dětskými lékaři, epidemiology, regulačním orgánem

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Odbornì zpùsobilá osoba (OZO) dle 11 zákona è. 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Odbornì zpùsobilá osoba (OZO) dle 11 zákona è. 76/2002 Sb. o integrované prevenci Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Odbornì zpùsobilá osoba (OZO) dle 11 zákona è. 76/2002 Sb. o integrované prevenci P Ø Í R U È K A pro poradce sítì zemìdìlského poradenství Mze ÈR pro vyplòování

Více

SMLOUVA O DÍLO. Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89598

SMLOUVA O DÍLO. Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89598 Č.j.: SÚJB/OK/10188/2012 SMLOUVA O DÍLO Číslo u objednatele: 12/01/0073 Číslo u zhotovitele: OS/12/08 Smluvní strany: Objednatel: Název organizace: ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Sídlo

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

s mezinárodní účastí

s mezinárodní účastí Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká radiologická společnost ČLS JEP Společnost radiologických asistentů ČR Traumatologické centrum FN Ostrava Radiodiagnostický ústav FN Ostrava pořádají

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy EVROPSKÁ UNIE Akce GS SROP Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy 6/2006 Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje Moravskoslezský kraj Krajský úřad OBECNÉ RADY A PŘIPOMENUTÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Identifikační údaje : Specifikace předmětu zakázky :

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Identifikační údaje : Specifikace předmětu zakázky : ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávací aktivity pro realizaci projektu Rozvoj zaměstnanců společnosti VESNA, a.s. prostřednictvím vzdělávání Identifikační údaje : Zadavatel (název subjektu):

Více

Zakončení kampaně Duševní zdraví na pracovišti (Berlin 2011) doporučené postupy dobré praxe

Zakončení kampaně Duševní zdraví na pracovišti (Berlin 2011) doporučené postupy dobré praxe Zakončení kampaně Duševní zdraví na pracovišti (Berlin 2011) doporučené postupy dobré praxe Ludmila Kožená Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Berlín 3.- 4. března 2011

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT

Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Cvičení 1,2 Osnova studie strategie ICT Department of Computer Systems Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague František Klíma, 2011 Finanční řízení informatiky, MI-FRI,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. POŘÁDÁ ODBORNÝ WORKSHOP SYSTÉM ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO

Více

o diplomových a bakalářských pracích

o diplomových a bakalářských pracích Vyhláška děkana č. 01/2006 o diplomových a bakalářských pracích 1 Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upřesňuje pravidla při zadávání, zpracování, odevzdání a hodnocení bakalářských, resp. diplomových

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

PŘÍLOHA V: REKLAMAČNÍ ŘÁD INTEGROVANÉ KNIHOVNY

PŘÍLOHA V: REKLAMAČNÍ ŘÁD INTEGROVANÉ KNIHOVNY 21. Pokud při odchodu z budovy NTK zákazníkovi nebo návštěvníkovi nejde otevřít jím obsazená skříňka nebo zapomněl zvolený kód, oznámí to službu konajícímu zaměstnanci NTK (šatnáři, pracovníkovi recepce,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Opravy koupelen v budově C na

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava. Magdaléna Vyškovská daňový poradce

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava. Magdaléna Vyškovská daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava Magdaléna Vyškovská daňový poradce Podnikání českých firem na Slovensku Daňové aspekty podnikání českých firem na Slovensku Praha, 3.4.2006 I. Volný pohyb služeb

Více

Ing. Markéta Kůrková Vedoucí referátu projektových opatření RO SZIF Střední Morava

Ing. Markéta Kůrková Vedoucí referátu projektových opatření RO SZIF Střední Morava ČR 2007-2013 Možnosti čerpání finančních prostředků Program rozvoje venkova III.2.1. Opatření ke zlepšování kvality života ve venkovských sídlech Akreditovaná platební agentura, zprostředkovatel finanční

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA NOVOU SKLADOVACÍ KAPACITU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA NOVOU SKLADOVACÍ KAPACITU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA NOVOU SKLADOVACÍ KAPACITU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 21. 9. 2010 NABÍZENÁ KAPACITA: 135 000 000 m 3 SKLADOVACÍ OBDOBÍ: 1. 4. 2011 31. 3. 2021

Více

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program II. košumberský den Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 28. dubna 2016 Hamzova

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-43-M/005 Laboratorní asistent střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní

Více

STŘEDOEVROPSKÉ FÓRUM ÚDRŽBY 2009

STŘEDOEVROPSKÉ FÓRUM ÚDRŽBY 2009 POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ ODBORNOU KONFERENCI STŘEDOEVROPSKÉ FÓRUM ÚDRŽBY 2009 5. 6. 11. 2009 Konferenční centrum AV ČR zámek Liblice Partneři: 2 Vážení přátelé a kolegové, jménem přípravného výboru konference

Více

Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost

Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a konsorcium společností HOPE E. S., v.o.s. a Naviga 4, s.r.o. podepsali dne 10. 12. 2012 smlouvu na realizaci

Více

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ Česká lékařská komora ve spolupráci s Gennet s. r. o. Liberec za organizačního zajištění pořádají SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. května 2008 Kongresové

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21

Ž Á D O S T. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 Ž Á D O S T příloha č. 2 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21 Identifikační údaje Základní údaje o žadateli Název městské

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Č.j.: HSKV-1268-1/2011-EKO Karlovy Vary dne 4. 5. 2011 Počet listů: Počet příloh: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEADERSHIP EMOCÍ ANEB PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Emoční inteligence, schopnost rozumět a zvládat svoje emoce

Více

Možnosti následné zdravotní a sociální péče

Možnosti následné zdravotní a sociální péče ÚVN Praha U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 Česká republika e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Možnosti následné zdravotní a sociální péče Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás a

Více

P0203.04. A1-B Informace o žadateli

P0203.04. A1-B Informace o žadateli Instruktážní list pro vyplňování "Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství" u podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER +) (nevztahuje se na Žádosti o realizaci strategie Místních akčních skupin) A1-A

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více