PROPOZICE European R-Cup 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROPOZICE European R-Cup 2011"

Transkript

1 PROPOZICE European R-Cup 2011

2 1. ÚVOD Radical sports cars CZ, s.r.o. (dále jen promotér) vyhlašuje pro rok 2011 seriál závodů automobilů na okruzích s názvem European R-Cup 2011 (dále jen ERC 2011) 2. PLATNOST PŘEDPISŮ A ŘÁDŮ ERC 2011 se řídí následujícími řády a předpisy v platném znění: Mezinárodním sportovním řádem FIA (dále jen MSŘ) Národními sportovní řády FAS AČR (dále jen NSŘ) Standardními propozicemi závodů automobilů na okruzích 2011 (díle jen SP ZAO) Zvláštními a Prováděcími ustanoveními jednotlivých podniků Propozicemi seriálu závodů ERC 2011 Technickým předpisem seriálu závodů ERC VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY Všichni jezdci, soutěžící, činovníci i další účastníci ERC 2011 se zavazují, jménem svým, svých zaměstnanců, jednatelů a zástupců dodržovat veškerá ustanovení, předpisy, řády a nařízení platné pro tento seriál závodů na okruzích. 4. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY a) Je odpovědností soutěžícího zajistit, že všechny osoby dotčené jeho přihláškou dodržují po celou dobu podniku ustanovení MSŘ, SP ZAO, NSŘ, Propozic ERC 2011, technického předpisu ERC 2011 a jejich příloh a doplňků, Zvláštních anebo Prováděcích ustanovení. Jestliže se soutěžící nemůže osobně účastnit podniku, musí písemně určit svého zástupce. b) Soutěžící musí zajistit, že jejich vozidla vyhovují podmínkám shodnosti, způsobilosti a bezpečnosti po celou dobu podniku. c) Přistavením vozu na technickou přejímku soutěžící dokládá, že vozidlo odpovídá technickým předpisům. d) Všechny osoby, jichž se jakýmkoliv způsobem týká převzaté vozidlo, stejně jako osoby přítomné v paddocku, boxech, boxové uličce nebo na dráze, musí po celou dobu podniku nosit příslušné označení. e) Soutěžící jsou odpovědni za veškeré jednání jezdců, mechaniků a svého doprovodu. Rovněž jsou odpovědni za to, že budou sledovat informace, které promotér zveřejní na určeném místě. f) Soutěžící se zavazují, že budou udržovat vozidla v náležitém stavu a v bezvadném pořádku tak, aby svým vzhledem nepoškozovala image ERC g) Soutěžící a jezdci, včetně mechaniků a všech členů doprovodu se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Nesou samostatnou občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za všechny škody způsobené jimi a jimi používanými vozidly, pokud nebude rozhodnuto jinak. h) Pořadatel může přizpůsobit jednotlivá ustanovení těchto Propozic daným podmínkám podniku formou Zvláštních ustanovení nebo Prováděcích ustanovení jednotlivých podniků. i) Při každém podniku jsou vypsány 2 samostatně bodované závody v délce min. První závod zpravidla v neděli dopoledne a druhý v zpravidla neděli odpoledne. Přestávka mezi oběma závody musí být minimálně 2 hodiny. Při účasti v rámci některých větších podniků může dojít k úpravě programu (např. volný a kvalifikační trénink v pátek, 1. závod v sobotu a 2. závod v neděli apod.). 2

3 5. KALENDÁŘ ZÁVODŮ Seriál závodů ERC 2011 bude uspořádán v osmi závodech během 4 závodních víkendů v následujících termínech: Brno / ČR Most / ČR Slovakiaring / SK Poznaň / PL Promotér si vyhrazuje právo na změnu termínu podniku nebo jeho zrušení bez udání důvodu a bez jakékoliv náhrady. Případné změny budou účastníkům neprodleně oznámeny písemně. 6. ÚČASTNÍCI A PŘIHLÁŠKY Závody ERC 2011 jsou vypsány v kategorii Pohár jezdců pro posádky sestávající z jednoho nebo dvou jezdců. Postup přihlášení do pohárů je následující : zájemce vstoupí do jednání s promotérem o podmínkách účasti; promotér zašle zájemci přihlášku do seriálu jezdců a soutěžících, zájemci vyplněním přihlášek a svým podpisem vstoupí s promotérem do smluvního vztahu; veškerá komunikace probíhá výhradně mezi soutěžícím a promotérem. Podmínky přihlášení do Pohárů Fyzická nebo právnická osoba, která podá promotérovi přihlášku do seriálu závodů ERC 2011, se stane soutěžícím okamžikem akceptace jeho přihlášky promotérem. Dokladem o vzniku právního vztahu mezi promotérem a soutěžícím jsou přihlášky, podepsané soutěžícím a promotérem. Soutěžící přihlašuje jezdce do seriálu závodů. Soutěžící je partnerem promotéra pro vyřizování veškerých záležitostí týkajících se závodního týmu soutěžícího. Soutěžící je zodpovědný za jednání (chování) všech osob závodního týmu v průběhu celé sezóny. Pro účast v poháru musí mít soutěžící i jezdec mezinárodní licenci platnou pro okruhy na rok Licence soutěžícího musí být vystavena na jméno fyzické osoby, automotoklubu nebo jiné právnické osoby. V případě účasti jezdce, držitele mezinárodní okruhové licence vydané jinou ASN, je tento povinen zajistit si povolení startu na výše uvedené závody od té národní automobilové federace, která licenci vydala. Právní úkony soutěžícího ve všech věcech činí soutěžící sám nebo jeho statutární orgány. Za soutěžícího mohou činit právní úkony i jiní jeho pracovníci nebo členové, pokud jsou uvedeni na licenci, nebo pokud se prokáží pověřením nebo plnou mocí. Při každém předložení licence, na místech a osobám k tomu určeným, musí zástupce soutěžícího toto pověření nebo plnou moc na požádání doložit k licenci. Firma a číslo licence soutěžícího uvedené v přihlášce do Poháru jezdců a soutěžících musí být totožné s údaji uvedenými na mezinárodní licenci soutěžícího platné pro příslušný rok. Soutěžící je odpovědný za platnou mezinárodní licenci jezdce na příslušný rok. Při všech příležitostech, kdy se vyžaduje předložení licence, musí být předložen výhradně originál této licence. Úředně ověřené kopie nebo jiné kopie nebudou uznány za platné. Přihlášky do seriálu závodů ERC Poháru jezdců podává soutěžící. 3

4 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK Přihlášení soutěžícího do Poháru jezdců není časově omezeno. Pro uvedení startovní listiny do programu závodů je nutno nahlásit změnu jezdce neprodleně, jinak je možno změnit jezdce až do termínu ukončení administrativní přejímky závodu, kterého by se měl jezdec zúčastnit. Změnu jezdce předkládá soutěžící písemně formou nové přihlášky. 7. PODMÍNKY ÚČASTI Aby byl soutěžící zařazen do ERC 2011 Poháru jezdců, musí splnit následující podmínky: a) Podmínky účasti Odeslat správně a úplně vyplněnou závaznou přihlášku Pohár jezdců do termínu uzávěrky přihlášek; uhradit startovné ve výši 1650 bez DPH před každým víkendem, tzn. 2 závody; pro každého jezdce poháru je povinně předepsáno používání systému HANS; uzavřít úrazové pojištění jezdce kryjící rizika a léčebné výlohy při motoristickém sportu na uzavřených okruzích; předložit doklad o pojištění závodního vozidla z odpovědnosti z provozu vozidla vůči třetím osobám, včetně připojištění vozidla pro jízdu na uzavřených tratích; dodržet vyhrazené reklamní plochy a umístění předepsaných reklam. 8. VOZIDLA a) V seriálu závodů ERC 2011 mohou startovat pouze vozidla, upravená podle Technického předpisu ERC 2011, vycházející ze sériového vozu. Použity mohou být pouze díly obsažené v nabídce výrobce vozů Radical nebo dodávané promotérem závodů. Plomby a zámky na jednotlivých dílech nesmí být porušeny nebo odstraněny. Pokud dojde z nějakého důvodu k poškození nebo odstranění plomby bez přítomnosti TK, musí být příslušný díl překontrolován a znovu zaplombován TK seriálu na náklady soutěžícího. b) Režim oprav motorů Motory předává soutěžící přímo k firmě pověřené opravami a stavbou motorů. Pověřená firma při převzetí vyplní Protokol o převzetí motoru a kopii první strany tohoto protokolu na místě obdrží soutěžící. Další kopie bude neprodleně zaslána HTK seriálu jako informace o zahájení opravy. K opravě bude převzat pouze plně zaplombovaný motor, případně motor zaplombovaný HTK seriálu. V případě poškození plombování či ztrátě plomby motor zůstane deponován na místě až do provedení kontrolního rozebrání HTK seriálu. Tato dodatečná kontrola je zatížena finanční částkou 200 bez DPH, jakož i uhrazením dalších nákladů s kontrolním rozebráním spojených, ve prospěch promotéra seriálu. Po provedení opravy bude motor pověřenou osobou zaplombován a předán soutěžícímu. V druhé části předávacího protokolu potvrdí zástupce soutěžícího podpisem osazení motoru jednotlivými plombami. Motor a práce vč. zkoušky výkonu prováděné pověřenou firmou mohou být kdykoliv předmětem přezkoumání HTK seriálu. Rozsah a kvalita opravy je předmětem obchodního vztahu mezi soutěžícím (zadavatelem) a pověřenou firmou. Termín opravy v případě nesrovnalostí může být řešen s pomocí promotéra seriálu. Případné problémy s výkonovou charakteristikou motoru musí být řešeny pouze za účasti zástupce promotéra a HTK seriálu. 4

5 c) Režim plombování motorů a ECU Každý motor musí být zaplombován dodavatelem motorů včetně řídící jednotky, která navíc je přiřazena ke konkrétnímu vozu závěsnou plombou se shodným číslem jako výr. číslo karoserie. V průběhu sportovního podniku tj. od technické přejímky až do skončení závěrečného parcfermé musí být všechny plomby nepoškozené na určených místech. Poškození plombování vzniklá prokazatelně při havárii na sportovním podniku budou opravena úpravcem motorů, případně HTK seriálu na místě a se zápisem do technické karty vozu, v tomto případě bez sankce následného kontrolního rozebrání motoru. V případě zjištěného poškození, nebo ztrátě plomby při technické přejímce, nebo během sportovního podniku bude motor přeplombován a po skončení sportovního podniku odebrán HTK ke kontrolnímu rozebrání. Kontrolní rozebrání je zatíženo sankcí 200 bez DPH, jakož i uhrazením dalších nákladů s kontrolním rozebráním spojených, ve prospěch promotéra seriálu. 9. PNEUMATIKY a) Pro všechny soutěžící seriálu závodů ERC 2011jsou povinně předepsány pneumatiky značky DUNLOP s označením Radical, dodávané Radical Sportcras. Promotér - Radical Sportscars CZ, s.r.o. zajistí placený servis při každém podniku, vždy od pátku do neděle. Dodavatelem pneumatik může být pouze Promotér seriálu. Počet pneumatik na jeden závodní víkend (kvalifikační trénink, 1. závod a 2. závod) je omezen na maximálně 8 ks suchých pneumatik. Pro každé vozidlo budou označeny pneumatiky, které předloží soutěžící v době oznámené pro značení pneumatik, bez ohledu zda jde o pneumatiky nové nebo použité. Termín značení pneumatik oznámí promotér soutěžícím, nebo jejich zástupcům při administrativní přejímce nebo rozpravě daného podniku. Pokud nebude mít jezdec ve stanovenou dobu připraven odpovídající počet pneumatik ke značení, je jeho povinností zajistit si u promotéra případné doznačení. Není tedy možné odstartovat do kvalifikačního tréninku, nebo obou závodů bez řádně označených pneumatik. Porušení bude klasifikováno jako porušení ustanovení ERC 2011 s následným trestem vyloučení ze závodu, v kterém byly neoznačeny pneumatiky použity. V případě použití neoznačených pneumatik v kvalifikačním tréninku bude jezdec zařazen na konec startovního pole závodu příslušejícího tomuto kvalifikačnímu tréninku. Omezení se vztahuje na všechny jízdy ERC 2011, které jsou uvedeny v oficiálním programu příslušného závodního víkendu, mimo volných tréninků a warm-up (tj. kvalifikační trénink, 1. a 2. závod). Počet mokrých pneumatik není z bezpečnostních důvodů omezen. Použití jakéhokoliv zařízení sloužícího k ohřívání pneumatik je zakázáno. b) JOKER pneu Ke každému vozidlu lze označit jednu suchou pneumatiku navíc, použitelnou pouze v závodě pod podmínkou sankce +2 sekund k dosaženému kvalifikačnímu času pro první nebo druhý závod. Tyto sankce platí, pouze pokud bude záměr použít JOKER pneu včas písemně oznámen promotérovi seriálu, nejpozději však 60 minut před zahájením závodu. V případě neoznámení záměru použít JOKER pneu, nebo pozdním ohlášení bude jezdec zatížen penalizací +50 sekund k času dosaženému v závodě. Tato pneumatika bude označena odlišnou značkou a registrována pod čárovým kódem jako JOKER pneu. 10. PALIVO Všechna vozidla musí používat bezolovnatý benzín oktanů, odpovídající ustanovení článku přílohy J Mezinárodních sportovních řádů FIA. Promotér pro celý seriál závodů ERC 2011 určuje dodavatele paliva a odběrní místo. Dodavatel paliva a odběrné místo budou oznámeny na 5

6 rozpravě s jezdci. Promotér bude provádět kontroly paliva v průběhu celé sezóny. V žádném okamžiku po provedené technické přejímce nesmí být použito jiné palivo. Nesmí být přidávány ani odstraňovány žádné substance, či měněno složení paliva. Vozidlo musí mít po každém kvalifikačním tréninku a závodě v nádrži ještě tolik paliva, aby mohly být odebrány, dle pokynů sportovního komisaře, alespoň tři litry ke kontrole. V případě použití jiného paliva bude toto kvalifikováno jako porušení předpisů. 11. STARTOVNÍ ČÍSLA Startovní čísla budou jezdcům přidělena na základě rozhodnutí promotéra. Startovní čísla budou na vozech umístěna na levém a pravém boku a na přední kapotáži. Podklad o rozměrech 28x28 cm je pro kategorii Clubsport žlutý Supersport světle červený Masters světle modrý číslice jmenovky černé - strojového typu, výška 25 cm, šířka čáry 4 cm bílá či černá písmena strojového typu, bez podkladu výška písmene 7 cm, jmenovky budou umístěny na pravém a levém okraji kokpitu vozu 12. POVINNÉ REKLAMY a) Z rozhodnutí promotéra Cupu jsou soutěžící povinni umožnit promotérovi umístění povinných reklam sponzorů seriálu na svá vozidla. Pro povinné reklamy budou na závodních vozidlech rezervovány plochy, které budou uvedeny v příloze č. 1 těchto Propozic. b) Soutěžící obdrží 1 úplnou sadu povinných reklam na každý závodní vozidlo zdarma. Bude-li v průběhu sezóny soutěžící požadovat další reklamy, obdrží je od promotéra na základě objednávky za úplatu. d) Vozidla, která nebudou opatřena předepsanými reklamami, nebudou převzata při technické přejímce před podnikem a nebudou připuštěna do tréninku. Tato kontrola bude prováděna i v průběhu celého podniku. Pokud nebudou na vozidlech předepsané reklamy, nebudou jezdci připuštěni na start závodu. 13. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA Zpravidla v pátek odpoledne, před každým podnikem, proběhne administrativní přejímka. Přesný termín a místo budou uvedeny v Informacích pro soutěžící a jezdce, které budou rozesílány před každým podnikem. Na administrativní přejímku se dostaví soutěžící, případně zástupce soutěžícího (s písemným pověřením nebo plnou mocí) účastnící se příslušného podniku a předloží následující doklady platné pro všechny podniky v roce 2011: mezinárodní licence jezdce; mezinárodní licence soutěžícího (v případě zastupování plnou moc); platnou zdravotní kartu jezdce; doklad o uzavřeném úrazovém pojištění jezdce kryjící rizika a léčebné výlohy při motoristickém sportu na uzavřených okruzích; doklad o uzavřeném pojištění závodního vozidla z odpovědnosti z provozu vozidla vůči třetím osobám, včetně připojištění vozidla pro jízdu na uzavřených tratích. 14. TECHNICKÁ PŘEJÍMKA Zpravidla v pátek odpoledne, před každým podnikem, proběhne technická přejímka, která navazuje na přejímku administrativní. Přesný termín a místo budou uvedeny v Informacích pro soutěžící a 6

7 jezdce, které budou rozesílány před každým podnikem. Technickou přejímkou musí projít každé vozidlo, které se účastní příslušného podniku. Součástí technické přejímky je kontrola předepsaného vybavení. Vozidlo, které prošlo technickou přejímkou, nesmí trénovat mimo oficiální tréninky a závody uvedené v časovém harmonogramu podniku. Všechna vozidla musí být k dispozici pro technickou kontrolu nezávisle na vstupní technické přejímce a kdykoliv v průběhu celého podniku, až do závěrečné technické kontroly po závodech. Kdykoliv při nájezdu závodního vozidla s jezdcem na závodní dráhu může TK kontrolovat u jezdce povinné vybavení. V průběhu technické přejímky budou kontrolovány povinné reklamy na vozidlech. Pokud nebudou reklamy v souladu s těmito Propozicemi a jejich dodatky, nebude vozidlo převzato. 15. ROZPRAVA Rozprava jezdců s ředitelem závodu proběhne dle časového harmonogramu jednotlivého sportovního podniku, zpravidla v sobotu dopoledne. Rozpravu vede ředitel závodů a seznamuje jezdce s konkrétními podmínkami jízdy při probíhajících závodech. Na tuto rozpravu navazuje rozprava s promotérem. Přesné termíny obou rozprav budou uvedeny v Informacích zasílaných soutěžícím před jednotlivými závody. Účast jezdců na rozpravách je povinná. Neúčast na rozpravě se trestá pokutou ve výši VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST a) Oficiální instrukce jsou jezdcům dávány formou signálů popsaných v MSŘ FIA. Soutěžící nesmí v žádném případě používat stejné nebo podobné vlajky. b) Jezdci musí používat pouze závodní dráhu a musí po celou dobu podniku dodržovat ustanovení MSŘ týkající se pravidel jízdy na okruhu. c) Během celé doby tréninků a závodů musí jezdci používat oblečení, spodní prádlo, helmy, specifikované v Příloze L MSŘ FIA. d) Ředitel závodu nebo hlavní lékař může jezdci nařídit lékařské vyšetření kdykoliv během podniku. e) Při každé zastávce v boxu musí být motor vypnut. Doplňování paliva je zakázáno v průběhu kvalifikačního tréninku a obou závodů. f) Porušení ustanovení týkající se všeobecné bezpečnosti může mít za následek až vyloučení jezdce z podniku. 17. TRÉNINK, KVALIFIKACE DO ZÁVODU a) Při každém podniku budou zpravidla v pátek nebo v sobotu dopoledne uspořádány minimálně jeden a maximálně tři volné tréninky, v délce zpravidla minut. Volný trénink není povinný. V případě, že vyhlášené volné tréninky budou přerušeny či zcela zrušeny z rozhodnutí ředitelství závodu, nevzniká jezdcům nárok na náhradní termín ztraceného tréninku. b) Kvalifikační trénink v délce 2 x minut proběhne zpravidla v sobotu, nejdříve však jednu hodinu po ukončení volného tréninku. V případě, že posádka vozu je dvoučlenná, jede první část kvalifikačního tréninku jezdec I a druhou část jezdec II. Pořadí jezdců je povinen soutěžící oznámit minimálně 60 min před započetím kvalifikačního tréninku. Pokud je posádka vozu jednočlenná, jede jezdec obě části kvalifikačního tréninku. c) Po minutách kvalifikačního tréninku (Q1) bude máváním šachovnicovou vlajkou oznámen konec první části kvalifikačního tréninku (Q1) a výjezd z boxové uličky bude uzavřen. Po projetí 7

8 cílové rovinky jezdcem I při mávání šachovnicovou vlajkou musí tento jezdec odjet do boxů a zastavit na místě jemu určeném v boxové uličce. V případě dvoučlenné posádky vozu dojde ke střídání jezdců. Pokud je posádka vozu jednočlenná, jezdec může zastavit na místě jemu určeném v boxové uličce nebo může zastavit u výjezdu z boxů a počkat na znovuotevření výjezdu z boxové uličky. d) Po 5-ti minutové přestávce bude výjezd z boxové uličky znovu otevřen. Vozidla se musí seřadit na konci boxové uličky před znovuotevřením výjezdu z boxové uličky a poté bude zahájena druhá část kvalifikačního tréninku (Q2) v délce trvání opět minut. Po uplynutí této doby bude máváním šachovnicovou vlajkou oznámen konec druhé části kvalifikačního tréninku (Q2) a všechny vozidla musí odjet do parc-fermé. e) V průběhu kvalifikačního tréninku je zakázána jakákoliv manipulace s palivem. f) Kvalifikačního tréninku se mohou účastnit pouze vozidla a jezdci, kteří úspěšně prošli administrativní a technickou přejímkou. g) Žádný jezdec nesmí bez souhlasu promotéra startovat v závodě bez toho, aby se zúčastnil kvalifikačního tréninku, a v tomto tréninku musí odjet alespoň tři měřená kola. h) V případě jednočlenné posádky vozidla musí jezdec zajet tři kola v obou částech kvalifikačního tréninku (Q1 a Q2) pro stanovení startovní pozice pro závod 1 a závod 2. i) Po kvalifikačním tréninku zajedou vozidla povinně do parc-fermé. 18. PŘERUŠENÍ KVALIFIKAČNÍHO TRÉNINKU Ředitel závodu může přerušit kvalifikační trénink tak často a na tak dlouho, jak považuje z bezpečnostních důvodů za nezbytné; ředitel závodu není povinen po přerušení prodloužit dobu tréninku na původní délku. V případě přerušení tréninku nebude přijat žádný protest týkající se možných dopadů přerušení na kvalifikaci vozů. Jestliže je nezbytné přerušit trénink, protože je okruh zablokovaný v důsledku nehody nebo protože povětrnostní nebo jiné podmínky činí nebezpečným pokračovat v kvalifikačním tréninku, pak bude na výjezdu z boxů červená vlajka a/nebo rozsvícena červená světla, červené vlajky budou vystaveny na všech postech. Když je dán signál k přerušení tréninku musí všechny vozidla okamžitě zpomalit a pomalu se vrátit do boxové uličky. 19. STARTOVNÍ ROŠT A START ZÁVODU a) Startovní rošt pro první závod bude sestaven podle dosaženého umístění jezdců v první části kvalifikačního tréninku, a pokud je posádka dvoučlenná, rozjíždí první závod jezdec, který jel první část kvalifikačního tréninku. Postavení na startovním roštu pro druhý závod bude určeno na základě výsledků z druhé části kvalifikačního tréninku. Druhý závod rozjíždí jezdec, který jel v druhé části kvalifikačního tréninku. Postavení na startovním roštu bude zveřejněno nejpozději 60 minut před startem každého závodu na vývěsní tabuli příslušného okruhu. b) Start obou závodů je letmý. Předjíždění během formovacího kola je povoleno pouze, pokud má některé vozidlo problém na startovním roštu a vozidla za ním se nemohou vyhnout předjetí, aniž by zbytečně zdržovala zbytek pole nebo pokud některé vozidla má vážný problém na trati a výrazně zpomalilo nebo opustilo trať. Pouze v tomto případě mohou jezdci předjíždět. Jezdec, který se na roštu opozdil nebo měl problém na trati, nesmí předjíždět jiné jedoucí vozidlo a musí se zařadit na konec pole vozů za zaváděcí vůz. Jestliže je takto postiženo více jezdců, seřadí se v pořadí, v jakém opustili rošt nebo v jakém se vrátili zpět na trať. Penalizace bude uložena jezdci, 8

9 který podle mínění sportovních komisařů bezdůvodně předjel jiné vozidlo během formovacího kola. c) Jestliže se objeví problém, když se vozy přibližují ke startovní čáře na konci formovacího kola, červené světlo zůstane rozsvíceno, na všech postech budou vystaveny žluté vlajky v pohybu. Vozy objedou další formovací kolo, pak se k nim připojí a povede je zaváděcí vozidlo další formovací kolo. Během dalšího formovacího kola nebude na postech žádná signalizace. Jestliže bude vloženo takovéto dodatečné formovací kolo, bude se za start závodu považovat konec prvního formovacího kola. Pouze v následujících případech jsou povoleny odchylky od startovní procedury: jestliže začne pršet po signálu 5 minut, a jestliže, podle mínění ředitele závodu, by týmy měly mít příležitost vyměnit pneumatiky, bude na startovní čáře rozsvíceno žluté světlo a startovní procedura začne znovu od signálu 10 minut; jestliže je těsně před startem závodu, a jestliže podle mínění ředitele závodu, je objem vody na trati takový, že není bezpečné odstartovat ani na mokrých pneumatikách, může ředitel závodu odložit start a na startovní čáře bude rozsvíceno žluté světlo. Startovní procedura pak začne od signálu 10 minut; v případě startu za SAFETY CAREM se použije ustanovení čl. 2.9 kapitola II, Příloha H MSŘ. 20. STARTOVNÍ PROCEDURA Startovní procedura se řídí dle platných MSŘ a začíná signálem 15 minut. 21. ZÁVOD a) Během závodu mohou jezdci vyjet na dráhu, pouze svítí-li na výjezdu z boxů zelené světlo, a činí tak na vlastní odpovědnost. Blikající modré světlo a/nebo modrá vlajka informuje jezdce, blíží-li se po trati vozidla. b) Každý odstupující jezdec je povinen včas signalizovat svůj úmysl a je zodpovědný za to, že jím prováděný manévr proběhne bezpečně a co možná nejblíže výjezdu z trati. d) Délka každého závodu je vypsána na dobu min. 22. ZASTÁVKY V BOXECH a) Po uplynutí minut závodu (dle vypsané délky závodu) bude na startovní čáře vyvěšena značka Otevřená boxová ulička pro vedoucí vozidlo a pro všechna vozidla za ním. Značka bude vyvěšena po celou dobu kdy je boxová ulička pro střídání jezdců otevřena. Po projetí kolem vyvěšené značky můžou jezdci vjet do boxové uličky a zastavit na povinnou zastávku v boxech. Tato zastávka se musí uskutečnit během 8 minut od vyvěšení značky bude potvrzeno na brífinku pro jezdce. Po uplynutí tohoto času bude na startovní čáře vyvěšena značka Uzavřená boxová ulička. b) Pokud jezdec uskuteční povinnou zastávku v boxech před vyvěšením značky Otevřená boxová ulička nebo po vyvěšení značky Uzavřená boxová ulička, bude mu udělena penalizace Stop/Go. c) Pokud jezdec neuskuteční povinnou zastávku v boxech, bude jezdec/jezdci ze závodu resp. z výsledkové listiny vyloučen/i. 23. PROCEDURA ZASTÁVKY V BOXECH A VÝMĚNA JEZDCŮ a) Veškeré bezpečnostní pásy musí zůstat zapnuty až do úplného zastavení vozidla a musí být zapnuty předtím, než se vozidlo rozjede. b) Během všech zastávek v boxech musí být motor vypnutý a může být opět nastartován až před vyjetím vozidla, pokud je jezdec ve vozidle usazen a připoután bezpečnostními pásy. 9

10 c) Během určené zastávky v boxech musí vozidlo vjet do boxové uličky a zastavit na předem daném místě u svého týmu (místo bude určeno na brífinku pro jezdce) a vypnut motor. d) Minimální doba zastavení při povinné zastávce v boxech je 60 vteřin. e) V případě jednočlenné posádky vozidla jezdec při povinné zastávce zastaví vozidlo, vypne motor, vystoupí z vozidla tak, že se oběma nohama dotkne země, znovu nastoupí, připoutá se, pak nastartuje a po uplynutí 60 vteřin od okamžiku zastavení vozidla může jezdec vyjet s vozidlem zpět na trať. f) V případě dvoučlenné posádky si jezdec I vymění místo s jezdcem II, tento se připoutá, pak znovu nastartuje motor a po uplynutí 60 vteřin od okamžiku zastavení vozidla může jezdec vyjet s vozidlem zpět na trať. g) Během povinné zastávky v boxech může být vykonávána práce na vozidle pouze 2 mechaniky/členy týmu. 1 další člen týmu musí měřit čas zastávky v boxech. Žádný další člen týmu se nemůže vyskytovat v prostoru boxové uličky během povinné zastávky v boxech. Během povinné zastávky je zakázána jakákoliv manipulace s palivem a olejem, je dovoleno měnit pneumatiky nebo vykonávat jiné servisní úkony. h) Povinná zastávka v boxech bude sledována komisaři. Každému vozidlu, které nedodrží minimální čas zastavení, bude udělena penalizace Stop/Go. i) Pokud vozidlo potřebuje zajet do boxů v jiném čase, než je povinná zastávka v boxech, není počet mechaniků/členů týmu kteří můžou vykonávat práci na vozidle limitován. Pokud ovšem vlivem povětrnostních podmínek nastane nutnost výměny pneumatik, pouze 2 mechanici/členové týmu jsou oprávněni měnit pneumatiky. j) Pokud vlivem vyšší moci vozidlo potřebuje zajet do boxů těsně před otevřením povinné zastávky v boxech a je připraveno k výjezdu během otevřené povinné zastávky v boxech, vozidlo musí najet na trať, projet kolem vyvěšené značky Otevřená boxová ulička, vrátit se zpět do boxů a absolvovat povinnou zastávku v boxech. Zastavení v boxech ještě před otevřením povinné zastávky v boxech není možné považovat za povinnou zastávku v boxech. Při otevření povinné zastávky v boxech (vyvěšení značky Otevřená boxová ulička ) musí všichni kromě určených 3 členů týmu opustit prostor boxové uličky a zůstat za vyznačenou čárou v prostorách boxů. k) Po uplynutí doby povinné zastávky v boxech (po vyvěšení značky Zavřená boxová ulička ) se můžou členové týmu vrátit do prostor boxové uličky. 24. SAFETY CAR a) Když je dán příkaz k nasazení Safety car, vystaví všechna stanoviště traťových komisařů (včetně startu) žlutou vlajku v pohybu a tabuli SC. Tato signalizace zůstane po celou dobu neutralizace. Během závodu může vyjet Safety car s blikajícími žlutými světly na trať bez ohledu na to, kde je vedoucí jezdec. b) Všechna vozidla se seřadí za Safety car, ne dále než 5 délek vozidla, předjíždění je až na následující výjimky zakázáno, dokud vozidla nepřekročí startovní čáru poté, co se Safety car vrátil do boxů. Předjíždění bude povoleno pouze: je-li vozidlu signalizováno ze Safety car, aby tak učinilo; jestliže jiné vozidlo z očividného důvodu zpomalí. c) Na příkaz ředitele závodu rozsvítí Safety car zelené světlo, což je signál pro předjíždění pro vozidla, které jsou mezi Safety car a vedoucím vozidlem závodu. Tato vozidla pokračují sníženou rychlostí a bez předjíždění, až se zařadí na konec pole. d) Safety car bude nasazen nejméně tak dlouho, dokud se za vedoucí vozidlo závodu nezařadí ostatní vozidla do formace. Vedoucí vozidlo si musí udržovat vzdálenost do 5 délek vozidla a ostatní vozidla musí dodržovat co nejtěsnější formaci. 10

11 e) Když je nasazen Safety car, mohou soutěžní vozidla zastavit v boxu, ale vrátit na trať se mohou pouze, když je na výjezdu z boxů zelené světlo. Zelené světlo bude na výjezdu z boxů vždy, vyjma doby, kdy Safety car a pole vozů bezprostředně za Safety carem projíždí kolem výjezdu z boxů. Vozidlo vjíždějící na trať pokračuje sníženou rychlostí, dokud nedojede pole vozů za Safety car. Za jistých okolností může ředitel závodu nařídit Safety car průjezd boxovou uličkou. V tomto případě, a za předpokladu, že žlutá světla na střeše Safety car budou blikat, musí všechna vozidla následovat Safety car bez předjíždění. Vozidlo může v tomto případě zastavit u svého boxu. f) V případě odvolání Safety car, ten zhasne blikající žlutá světla a vjede do boxů na konci toho kola. Od tohoto okamžiku může první vozidlo diktovat rychlost a v případě potřeby se vzdálit od Safety caru na vzdálenost větší než 5 délek vozidla. g) Po té co Safety car odjel k vjezdu do boxů a vozidla se přibližují ke startovní čáře, budou žluté vlajky a tabule SC staženy a bude rozsvíceno zelené světlo. Všechny posty traťových komisařů vystaví na jedno kolo zelenou vlajku. Předjíždění je zakázáno, dokud vozidla nepřejela startovní čáru. 25. PŘERUŠENÍ ZÁVODU Jestliže je nezbytné přerušit závod, protože je okruh zablokován v důsledku nehody nebo protože počasí či jiné důvody činí nebezpečným pokračovat, pak nařídí ředitel závodu na startu a cíli a na stanovištích traťových komisařů vyvěsit červenou vlajku, na startu bude rozsvíceno červené světlo, výjezd z boxů bude uzavřen. Když je dán tento signál, je zakázáno předjíždění, výjezd z boxů bude uzavřen a všechny vozy musí pokračovat na čáru červené vlajky, kde se zastaví za prvním vozidlem ve formaci 2 x 2. Penalizace bude uložena jezdci, který vjede do boxové uličky nebo jehož vozidlo je odtlačeno do boxové uličky z trati poté co byl závod přerušen. Vozidlu, které bylo v boxové uličce v době, kdy byl dán pokyn k přerušení závodu, nebude penalizace udělena. Podle polohy cílové čáry vzhledem k čáře červené vlajky mohou tyto vozy z boxové uličky vyjet na trať před znovuzahájením závodu nebo až poté, co všechny vozy přejely výjezd z boxů poté, co byl závod znovu zahájen. Když je závod přerušen: závod ani časoměrný systém se nezastavuje; na vozech, jakmile se zastavili na čáře červené vlajky, nebo vjely do boxů, se může pracovat, ale tato činnost nesmí bránit ani zdržovat znovuzahájení závodu; doplňování paliva je zakázáno; pouze mechanici a činovníci mají přístup na rošt; před vozy přijede SAFETY CAR 26. INCIDENTY a) Incident znamená jednu nebo několik událostí, kterých se účastní jeden nebo více jezdců, nebo jakýkoliv čin jezdce, který: vyžádal přerušení tréninku nebo zastavení závodu znamená porušení těchto Propozic, SP ZAO, NSŘ nebo MSŘ zavinil předčasný start jednoho nebo více aut způsobil kolizi donutil jezdce opustit dráhu neoprávněně bránil jinému jezdci v povoleném manévru předjetí neoprávněně bránil jinému jezdci v průběhu předjíždění b) Pokud je jezdec účastníkem incidentu (viz čl. 26a), ředitel závodu a/nebo sbor sportovních komisařů jej o tom musí informovat nejpozději 30 min. po ukončení tréninku či závodu; jezdec nesmí bez jejich souhlasu opustit okruh. 11

12 27. PENALIZACE Sbor sportovních komisařů a/nebo ředitel závodu může udělit jezdci, který je účastníkem incidentu, jednu nebo více z následujících tří penalizací (i souběžně), náhradou nebo navíc k jiným možným penalizacím. a) DRIVE THROUGH - průjezd boxovou uličkou. Jezdec musí projet boxovou uličkou a připojit se k závodu bez zastavení ve svém boxu; b) STOP AND GO + časová penalizace 10 vteřin - jezdec musí najet do boxové uličky, zastavit na k tomu určeném místě na 10 vteřin a pak pokračovat v závodě; c) ztráta libovolného počtu míst na startovním roštu následujícího závodu, kterého se jezdec zúčastní v průběhu ERC Bude-li penalizace podle čl. 27a) nebo b) uložena v průběhu posledních 5 minut závodu, nebo po ukončení závodu, dotyčnému jezdci bude k jeho času v závodě přidáno 25 sekund při penalizaci podle čl. 27a) nebo 40 sekund při penalizaci podle čl. 27b). 28. PROCEDURA PŘI UDĚLENÍ PENALIZACE a) Ředitel závodu přikáže vystavit na linii startu příslušnou signalizaci. Od vystavení signalizace nesmí dotyčný jezdec ujet více než 3 úplná kola, aniž by najel do boxové uličky a v případě penalizace podle 27b) zastavil na určeném místě; b) Jezdec nesmí vykonat penalizaci během nasazení Safety Caru, vyjma případu kdy již byl v boxové uličce v okamžiku, kdy byl Safety Car nasazen. Všechna kola ujetá za Safety Carem se nepřipočítají k výše uvedenému maximu 3 kol; c) Po uplynutí doby penalizace jezdec pokračuje v závodě; d) Po celou dobu penalizace nesmí jezdec opustit vozidlo a na vozidle se nesmí pracovat. Pokud dojde k zastavení motoru, může po uplynutí doby penalizace, jezdec nastartovat motor sám nebo s pomocí externího zdroje připojení externího zdroje mechanikem je povoleno; e) Porušení nebo nedodržení čl. 28c) a 28d) může být potrestáno až vyloučením vozidla ze závodu. 29. BOXY, OMEZENÁ RYCHLOST V BOXECH. Součástí prostoru obslužných boxů je decelerační zóna. V průběhu tréninku a závodu je vjezd do boxů povolen pouze decelerační zónou. Každý jezdec, který má v úmyslu opustit trať, zabočit do prostoru boxů nebo parkoviště závodní strojů, je povinen dát včas znamení o tomto úmyslu a přesvědčit se, že tak může učinit bezpečně. S výjimkou případu vyšší moci (uznaných jako takové SSK) je jakékoli přejetí vodorovné dělicí čáry mezi decelerační zónou a tratí v kterémkoli směru zakázáno. S výjimkou případu vyšší moci (uznaných jako takové SSK) nesmí být vodorovná čára u výjezdu z boxů, oddělující vozidla opouštějící boxy od vozů na trati, přejeta žádnou částí vozidla, který boxy opouští. Na boxové komunikaci je po celou dobu Podniku rychlost vozů omezena na 60 km/hod. Omezená rychlost platí po celé délce boxů, od umístění dopravní značky Omezená rychlost až po značku konce omezené rychlosti. Soutěžící, jehož vozidlo překročí tento limit během tréninku, bude pokutován. 30. UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ PARC FERMÉ Po opouštění tratě po kvalifikačním tréninku, prvním i druhém závodě, je jezdec povinen ihned zajet do uzavřeného parkoviště, pokud nebylo vozidlo vybráno ke kontrole TK. Do PARC FERMÉ musí být odstavena i vozidla, která nedokončila celou kvalifikaci nebo závod. Pokud je vozidlo nepojízdné a zůstane na trati nebo v boxech, je nutné toto neprodleně oznámit technickému komisaři, který určí místo k jeho 12

13 odstavení. Do příchodu TK je jakákoliv činnost na voze zakázána. Další postup manipulace s tímto vozem určí na místě technický komisař. Pokud bylo vozidlo vybráno ke kontrole, musí být k dispozici jeden mechanik a soutěžící. Doba uzavření parkoviště je zpravidla 30 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků. Po tuto dobu je přísně zakázána jakákoliv práce na závodních vozech a přístup k nim je omezen. 31. HODNOCENÍ Seriál závodů ERC 2011 je uspořádán v osmi závodech. Body budou přidělovány v Poháru jezdců. 32. POHÁR JEZDCŮ Seriál závodů ERC 2011 je uspořádán v osmi závodech. Každý závodní víkend sestává ze dvou samostatně bodovaných závodů. Do celkového hodnocení budou samostatně započítány body z obou závodů jednoho termínu. Pohár jezdců závodů ERC 2011 je vyhodnocován v kategoriích Clubsport, Supersport a Masters tak, jak je uvedeno v Technickém předpisu. Každý jezdec se může závodního víkendu zúčastnit pouze na jednom vozidle. Každá kategorie je bodována samostatně. Jezdcům se sčítají dosažené body i v případě jejich dosažení na vozidlech různých kategorií v průběhu závodní sezóny. Body za závod jsou udělovány v plné výši, pokud se závodu zúčastní nejméně 7 vozidel v dané kategorii. Pokud se zúčastní 4 6 vozidel jedné kategorie, budou v této kategorii uděleny body v poloviční výši. Pokud se zúčastní 1 3 vozidla v jedné kategorii, nebudou body v dané kategorii uděleny. V každém závodě budou jezdcům přiděleny body dle následující stupnice: umístění body umístění body Nad rámec tohoto bodového hodnocení získá vítěz kvalifikačního tréninku a jezdec s nejrychlejším časem v každém závodě 1 bod. Do celkového pořadí ERC 2011 Pohár jezdců se oběma jezdcům startujícím na tomtéž voze započítávají stejné body za umístění. Pokud byl jezdec z některého závodu vyloučen (diskvalifikován), započítává se do celkového hodnocení závod s nulovými body i pro druhého jezdce posádky. V případě, že bude mít po uzavření výsledků na konci seriálu více jezdců stejný počet bodů, bude konečné pořadí jezdců stanoveno podle počtu lepších umístění ve všech uspořádaných závodech. Pokud i tak bude panovat rovnost bodů, bude postupováno podle lepšího umístění v posledním závodě sezóny. 33. PRÉMIE ZA UMÍSTĚNÍ, CENY Ihned po dojetí závodu jsou první tři jezdci v absolutním pořadí dle výsledkové listiny (bez ohledu na jednotlivé kategorie) z prvního a následně i druhého závodu povinni dostavit se v předepsaném ustrojení ke stupňům vítězů, kde proběhne neoficiální vyhlášení výsledků. Účast jezdců na vyhlášení vítězů je povinná. Pokud dojde při vydání oficiálních výsledků jednotlivých závodů ke změně pořadí 13

14 na prvních třech místech, jsou jezdci, kterých se tato změna týká, povinni neprodleně vrátit promotérovi ceny které obdrželi při dekorování na stupních vítězů příslušného závodu. Promotér pak předá ceny jezdcům, kteří se umístili na prvních třech místech podle oficiálních výsledků. Na rozpravě jezdců určí promotér místo a čas, kdy proběhne vyhlášení výsledků prvního a druhého závodu v jednotlivých kategoriích. Na toto vyhlášení jsou povinni dostavit se první 3 jezdci v každé kategorii. 34. PROTESTY Případné protesty musí být podány v souladu s ustanoveními čl. 5 kapitoly C. NSŘ. 35. TRESTY Promotér si nad rámec Mezinárodních a Národních sportovních řádů vyhrazuje právo udělit tresty za: poškození dobrého jména Cupu, (přestupky řešené SSK se vždy považují za poškození dobrého jména Cupu) nesportovní chování vůči ERC v průběhu závodů i v době mezi závody nedostavení se na vyhlášení vítězů jiné přestupky netýkající se sportovní části závodů Stupnice trestů: a) I. varování b) II. varování + pokuta c) III. varování + pokuta d) vyloučení ze závodu e) vyloučení z ERC 2011 Soutěžící jsou odpovědni za úhradu udělených pokut. Všechny udělené pokuty musí být zaplaceny promotérovi v hotovosti do 48 hod. po jejich udělení. Neuhrazení pokuty může mít za následek nepřipuštění soutěžícího ke startu ve všech dalších závodech seriálu minimálně do doby jejího zaplacení. 36. DODATKY Promotér si vyhrazuje právo na změny těchto Propozic, aniž by přebíral odpovědnost za jakékoliv škody z těchto změn vzniklé. 37. KONTAKT Veškeré dotazy týkající se seriálu závodů ERC 2011 směřujte prosím na níže uvedené osoby a kontakty: Ing. Radek Bareš Tel Zbyněk Passer Tel Schváleno FAS AČR Dne: pod č.j. ZAO

Propozice The Most Challenge 2016

Propozice The Most Challenge 2016 Propozice The Most Challenge 2016 Obsah: 1. Představení 2. Organizace 2.1 Název a adresa pořadatele 2.2 Složení organizačního výboru 2.3 Permanentní činovníci 3. Předpisy a právní základ 3.1 Oficiální

Více

Standardní propozice

Standardní propozice STANDARDNÍ PROPOZICE RALLYCROSS 2011 OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-9 IV PŘEJÍMKY Článek 10-11 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 12-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ VÝSLEDKY PROTESTY

Více

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mezinárodní závody amatérů osobních vozů na okruzích CARBONIA CUP 2011 1. CARBONIA CUP 2011 Pořádá Carbonia Racing a Karting Klub, o.s., který vypisuje podnik 6-ti závodů amatérů

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Hořanská cesta 205, CZ 435 02 Most Souš Tel.: + 420 476 449 975, Fax: +420 476 449 994 sport@autodrom-most.cz

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Hořanská cesta 205, CZ 435 02 Most Souš Tel.: + 420 476 449 975, Fax: +420 476 449 994 sport@autodrom-most.cz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: The Most SLALOM #1 Trať: Polygon Most, viz Příloha 1 Datum: 7. 5. 2016 2. Statut podniku Jednodenní klubový 3. Organizace Pořadatel: Ředitelství závodu: Sekretariát

Více

PROPOZICE European R-Cup 2014

PROPOZICE European R-Cup 2014 PROPOZICE European R-Cup 2014 1. ÚVOD Radical Cars s.r.o. (dále jen promotér ) vyhlašuje pro rok 2014 seriál závodů automobilů na okruzích s názvem European R-Cup 2014 (dále jen ERC ). 2. PLATNOST PŘEDPISŮ

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 1. Podnik Název podniku: MISTROVSTVÍ FIA ZÓNY STŘEDNÍ EVROPA. Datum: 08. - 10. 08. 2014. 2. Statut podniku Třídenní mezinárodní

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 1. Podnik Název podniku: MISTROVSTVÍ FIA ZÓNY STŘEDNÍ EVROPA. Datum: 08. - 10. 08. 2014. 2. Statut podniku Třídenní mezinárodní ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: MISTROVSTVÍ FIA ZÓNY STŘEDNÍ EVROPA Okruh: Autodrom Most Datum: 08. - 10. 08. 2014 2. Statut podniku Třídenní mezinárodní 3. Organizace Pořadatel: Dispečink:

Více

Sportovní a technická pravidla 2016

Sportovní a technická pravidla 2016 h Sportovní a technická pravidla 2016 01 SYSTÉM ZÁVODŮ Seriál je otevřen všem jezdcům s licencí i bez licence. Každý podnik sestává ze dvou samostatných jízd. Body obdrží všichni jezdci na bodovaných místech,

Více

Školení traťových komisařů 2012 Příručka pro traťové komisaře AC - RC

Školení traťových komisařů 2012 Příručka pro traťové komisaře AC - RC Školení traťových komisařů 2012 Příručka pro traťové komisaře AC - RC Jan Ságl 25.2.2012 Povinnosti stanovišť TK Každé stanoviště musí: - Upozornit jezdce signalizačními prostředky na jakékoli nebezpečí

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ PŘÍLOHA N 021

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ PŘÍLOHA N 021 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ PŘÍLOHA N 021 2015 0 Příloha N 021 - ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY N 021.1 VŠEOBECNÉ PŘEDPISY... 2

Více

Zvláštní ustanovení PCMO, 23. 25.9. 2011 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení PCMO, 23. 25.9. 2011 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: PODZIMNÍ CENA MASARYKOVA OKRUHU Okruh: Automotodrom Brno Datum: 23. 25. 9. 2011 2. Statut podniku Mezinárodní 3. Organizace Pořadatel: Automotodrom Brno, P.O.

Více

STANDARDNÍ PROPOZICE MM ČR, M ČR a ČT v AUTOCROSSU

STANDARDNÍ PROPOZICE MM ČR, M ČR a ČT v AUTOCROSSU STANDARDNÍ PROPOZICE MM ČR, M ČR a ČT v AUTOCROSSU OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-8 IV PŘEJÍMKY Článek 9-10 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 11-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ PŘÍLOHA N 021

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ PŘÍLOHA N 021 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ PŘÍLOHA N 021 2014 0 Příloha N 021 - ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY N 021.1 VŠEOBECNÉ PŘEDPISY... 2

Více

Česká trofej v autokrosu KC a RC SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY. Platí pro závodiště Kosice, Radeč a závody s nimi spojené

Česká trofej v autokrosu KC a RC SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY. Platí pro závodiště Kosice, Radeč a závody s nimi spojené 1 Česká trofej v autokrosu KC a RC SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY Platí pro závodiště Kosice, Radeč a závody s nimi spojené 2016 Autor : Miroslav Kodrle, Ladislav Saidl, Jan Pavlík 2 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Soutěžní předpisy

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze)

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze) ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze) OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-8 IV PŘEJÍMKY Článek 9-10 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 11-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ VÝSLEDKY PROTESTY

Více

X. Rally Lužické hory 2007 Hrádek nad Nisou 11-12.5.2007,MIO GPS MČR Sprintrally, K4 pohár ČR v rally, Lužický pohár ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

X. Rally Lužické hory 2007 Hrádek nad Nisou 11-12.5.2007,MIO GPS MČR Sprintrally, K4 pohár ČR v rally, Lužický pohár ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X. Rally Lužické hory 2007 se bude konat podle Mezinárodních sportovních řádů FIA a jejich příloh, všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA, Standardních propozic FAS AČR pro

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROPOZIC ZÁVODŮ AUTOMOBILŮ DO VRCHU

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROPOZIC ZÁVODŮ AUTOMOBILŮ DO VRCHU ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROPOZIC ZÁVODŮ AUTOMOBILŮ DO VRCHU SOUDOBÉ A HISTORICKÉ AUTOMOBILY LIQUI MOLY BERG CUP 2013 MISTROVSTVÍ STŘEDNÍ EVROPY 2013 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Zámecký vrch MANN FILTER 2013 XXXII.

Více

XXVII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN ŘETECHOV 8. 5. 2016

XXVII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN ŘETECHOV 8. 5. 2016 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN ŘETECHOV 8. 5. 2016 I. PROGRAM FIA Zóna Střední Evropy / Mistrovství ČR / Česká Trofej Junior A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. 1:8 IC Track část B a C

PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. 1:8 IC Track část B a C PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2016 1:8 IC Track část B a C I.B. Organizační složka závodu 1.1.B. Ředitel závodu určen pořadatelem v den závodu a vyhlašován

Více

D. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. AsK AČR Disciplinární řád 2014

D. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD. AsK AČR Disciplinární řád 2014 D. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Obsah: 1.0. Úvodní ustanovení str. 75 2.0. Disciplinární přestupek, disciplinární pravomoc str. 75 3.0. Disciplinární tresty str. 76 4.0. Disciplinární orgány a jejich pravomoci str.

Více

Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.)

Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.) Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.) Registrace do šampionátu Přihlášení do šampionátu se provádí zasláním e-mailu na registrace@crc-rcrally.cz. Pro letošní rok je registrační poplatek 300,- za jednoho jezdce,

Více

Výkonný výbor RCA Mariánské Lázně a RCA Rakovník. Pravidla pro závody seriálu. ČESKÝ POHÁR LARGE SCALE offroad buggy

Výkonný výbor RCA Mariánské Lázně a RCA Rakovník. Pravidla pro závody seriálu. ČESKÝ POHÁR LARGE SCALE offroad buggy Výkonný výbor RCA Mariánské Lázně a RCA Rakovník Pravidla pro závody seriálu ČESKÝ POHÁR LARGE SCALE offroad buggy 11 Všeobecná část A A.1. Základní ustanovení A.1.1. Zodpovědnost za dodržování jednotlivých

Více

PRAVIDLA ŠAMPIONÁTU SAFARI CUP:

PRAVIDLA ŠAMPIONÁTU SAFARI CUP: PRAVIDLA ŠAMPIONÁTU SAFARI CUP: Registrace a přihlášky registrace do šampionátu bude probíhat v průběhu celého roku konání šampionátu a registrovat se může kterýkoliv jezdec splňující technická pravidla.

Více

BRATRUŠOV 21. 23. 08. 2015

BRATRUŠOV 21. 23. 08. 2015 IV.BRATRUŠOVSKÉ SERPENTÍNY 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ AUTOMOBILŮ DO VRCHU Maverick Rescue Euro Cup 2015 SOUDOBÉ A HISTORICKÉ AUTOMOBILY Maverick Rescue Euro Cup 2015 BRATRUŠOV 21. 23.

Více

Šíma sprint 2012 A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ:

Šíma sprint 2012 A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ: Propozice soukromého Mistrovství České republiky závodů soudobých automobilů do vrchu, závodů do vrchu historických automobilů a motocyklů a etapových závodů automobilů. Šíma sprint 2012 A. TERMÍNY A MÍSTA

Více

1:10 IC Scale, část B a C

1:10 IC Scale, část B a C PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2011 1:10 IC Scale, část B a C PRŮBĚH ZÁVODU 1:10 I.C. Scale - B I.B. Organizační složka závodu 1.1.B. Ředitel závodu

Více

Propozice. 1. Orientační časový harmonogram závodů

Propozice. 1. Orientační časový harmonogram závodů Propozice 1. Orientační časový harmonogram závodů 07:30 08:30 registrace čtyřkolky 08:30 09:00 předdepo 09:00 09:45 závod kategorie hobby čtyřkolky 09:15 09:45 předdepo 10:15 11:15 registrace motorky (dle

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TIMESEAL Mezinárodní mistrovství České republiky a Česká trofej v autocrossu MASCOM CUP NOVÁ PAKA 6. - 8. 5.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TIMESEAL Mezinárodní mistrovství České republiky a Česká trofej v autocrossu MASCOM CUP NOVÁ PAKA 6. - 8. 5. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TIMESEAL Mezinárodní mistrovství České republiky a Česká trofej v autocrossu MASCOM CUP NOVÁ PAKA 6. - 8. 5. 2011 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 1 III. Všeobecná ustanovení

Více

Mistrovství České republiky v motoskijöringu 2010 Zvláštní ustanovení

Mistrovství České republiky v motoskijöringu 2010 Zvláštní ustanovení ORION SHIVA KTM CUP 2010 ORION SHIVA KTM CUP 2010 Mistrovství České republiky v motoskijöringu 2010 Zvláštní ustanovení Název podniku: ORION SHIVA KTM CUP 2010 - Mistrovství ČR v motoskijöringu Číslo podniku:

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS Sajdkáry a čtyřkolky

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS Sajdkáry a čtyřkolky Národní sportovní řády FMS AČR pro motokros AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS Sajdkáry a čtyřkolky PŘÍLOHA N 033 2016 0-0 - NSŘ terénních závodů

Více

PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. 2016 Electric Buggy, část B a C

PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. 2016 Electric Buggy, část B a C PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2016 2016 Electric Buggy, část B a C I.B. Organizace závodů 1.1.B. RC autoklub České republiky vypisuje pro rok 2016

Více

Oficiální dokument KARTING

Oficiální dokument KARTING HONDA ENDURANCE 2012 a HONDA SPRINT 2012 Organizační a sportovní řád 2012 1. Všeobecná ustanovení 1.1. HONDA ENDURANCE 2012 a HONDA SPRINT 2012 vypisuje Autokoklub České republiky, Asociace kartingu v

Více

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ:: 75040557

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ:: 75040557 XVI. IMPROMAT RALLYSPRINT KOPNÁ MIO GPS MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY POHÁR MLÁDEŽE V RALLY VOLNÝ ZÓNOVÝ PODNIK VOLNÝ PODNIK POHÁR ČR V RALLY 18. 7. 2008 19. 7. 2008 SLUŠOVICE RALLYSPRINT KLUB V AČR R

Více

v Karlových Varech 8 února 2011 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY SMS MOTOKVK KLUB AČR 2011

v Karlových Varech 8 února 2011 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY SMS MOTOKVK KLUB AČR 2011 v Karlových Varech 8 února 2011 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY SMS MOTOKVK KLUB AČR 2011 SPORTOVNÍ ŘÁDY MOTOKVK Řády pro Motokros a Cross-country Pravidla závodů Krušnohorského

Více

INFORMACE A PRAVIDLA 2014

INFORMACE A PRAVIDLA 2014 INFORMACE A PRAVIDLA 2014 Plavecká část a použití neoprenů Při teplotě vody nižší než 16 O C je použití neoprenu povinné. Užití neoprenu je zakázáno, je-li dosaženo teplot vody 23 O C a více. Při teplotě

Více

Propozice vytrvalostní jízdy 2. ročník 24 hodin kytínských

Propozice vytrvalostní jízdy 2. ročník 24 hodin kytínských Propozice vytrvalostní jízdy 2. ročník 24 hodin kytínských Verze : 11/5 / 16 Pořádají kytínští, chouzavští a lhotečtí veteránisti ve spolupráci s obcí Kytín, hasiči Kytín. Akce pořádána v rámci zahájení

Více

A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ:

A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ: Oficiální propozice k soukromému Mistrovství České republiky, závodů soudobých a historických automobilů do vrchu a na okruhu Šíma sprint 2016 A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ: 1. Konice 16. a 17.4. 2. Šternberk

Více

SETKÁNÍ MISTRŮ 2008. II. ročník. "Memoriál Miroslava Fajkuse" Zvláštní ustanovení

SETKÁNÍ MISTRŮ 2008. II. ročník. Memoriál Miroslava Fajkuse Zvláštní ustanovení SETKÁNÍ MISTRŮ 2008 II. ročník "Memoriál Miroslava Fajkuse" Zvláštní ustanovení Volný automobilový závod u příležitosti ukončení MMČR v ZAV Ostrava 11. října 2008 Kapitola I. Všeobecný harmonogram sportovního

Více

MSP a Rychvaldský POHÁR zima 2012-2013

MSP a Rychvaldský POHÁR zima 2012-2013 MSP / RYCHVALDSKÝ POHÁR zima 2012 2013 1/7 MSP a Rychvaldský POHÁR zima 2012-2013 Ředitel soutěže: Luděk Szostek www.rcteamrychvald.cz RcTeamRychvald@seznam.cz Stavební a soutěžní pravidla pro závody rádiem

Více

LARGE SCALE, část B a C

LARGE SCALE, část B a C PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 LARGE SCALE, část B a C OFF ROAD PRŮBĚH ZÁVODU - LARGE SCALE off road - B I.B. Organizační složka závodu 1.1.B

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS 1 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS 2 OBSAH: SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 II. ORGANIZAČNÍ PŘEDPISY... 3 1. KALENDÁŘ ZÁVODŮ...3 2. VYPISOVÁNÍ ZÁVODŮ.....4

Více

Sportovní řády LMBC o.s.

Sportovní řády LMBC o.s. Sportovní řády LMBC o.s. pro závody automobilů do vrchu 2012 A. OBECNÁ ČÁST 1. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY 1.1. Automobilové sportovní podniky na území České republiky, Slovenska a dalších zemí pořádané organizacemi

Více

Český Rudolec, 15. 16. červenec 2011

Český Rudolec, 15. 16. červenec 2011 Český Rudolec, 15. 16. červenec 2011 ECOSUN Mistrovství české republiky ve sprintrally Mistrovství ČR v rally historických automobilů Mistrovství ČR juniorů Dámský pohár ČR K4 Pohár ČR v rally Pohár mládeže

Více

STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2015

STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2015 REGIONÁLNÍ RALLY MISTROVSTVÍ FIA 2015 Sportovní předpisy STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2015 Obsah Nadpisy v tomto dokumentu slouží jen pro lepší přehled a netvoří součást těchto předpisů. Standardní

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Název podniku: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO Číslo podniku:

Více

KARTING CUP 2011 PROPOZICE

KARTING CUP 2011 PROPOZICE G. Poháry Obsah: KARTING CUP MORAVSKÝ POHÁR ROK CUP CZ ROTAX MAX CHALLENGE ČR EASYKART str. str. str. str. str. 1. KARTING CUP KARTING CUP 2011 PROPOZICE 1. Všeobecné ustanovení Pohár KARTING CUP 2011,

Více

Standardní propozice (Česká Kamenice) (23.05.2015)

Standardní propozice (Česká Kamenice) (23.05.2015) Standardní propozice (Česká Kamenice) (23.05.2015) Propozice závodu (Česká Kamenice, 23.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body

Více

ORGANIZAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

ORGANIZAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 1 Česká trofej v autokrosu KC a RC ORGANIZAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Platí pro závodiště Kosice, Radeč a závody s nimi spojené 2016 Autor : Miroslav Kodrle, Ladislav Saidl, Jan Pavlík 2 1. VŠEOBECNĚ

Více

Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha

Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha Platnost od 1.4.2013 1. Všeobecné 1.1. Základy RC Truck Trialu Závody jsou primárně určeny pro vozidla, která by mohla jezdit truck trialové závody skutečných

Více

16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér

16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér 16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér I. Vozidla a posádka Závodu se účastní osobní terénní vozidla do 3

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE I. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU KOLOVÉHO KLOUBOVÉHO NAKLADAČE I) ZADAVATEL 1) Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6, IČ 00000205, DIČ CZ00000205,

Více

Fax: +420 571 438 280 Mobil: +420 606 677 620 www.vsetin.rally.cz ; www.autoklubvsetin.com Email: sekretariat@autoklubvsetin.com

Fax: +420 571 438 280 Mobil: +420 606 677 620 www.vsetin.rally.cz ; www.autoklubvsetin.com Email: sekretariat@autoklubvsetin.com WÜRTH PARTR RALLY VSETÍN 24. - 25. ŘÍJNA 2008, VSETÍN, Czech Republic Mio GPS Mistrovství ČR ve sprintrally K4 Pohár ČR v rally Vsetín, 24. 25. ŘÍJNA 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Obsah ZU: 1. Program 2. Organizace

Více

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy.

Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou v příloze č. 3 této smlouvy. odbouratelný hydraulický olej v hydraulickém okruhu stroje, V. doplnění všech dalších provozních kapalin, VI. proškolení obsluhy vyvážecí soupravy kupujícího (v rozsahu min.1 dne v lesních porostech kupujícího),

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

2. RALLYE ŠUMAVA LEGEND 29. 4. 2016 30. 4. 2016

2. RALLYE ŠUMAVA LEGEND 29. 4. 2016 30. 4. 2016 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. RALLYE ŠUMAVA LEGEND 29. 4. 2016 30. 4. 2016 OBSAH: 1. Úvod 1 2. Organizace 1 3. Program 2 4. Přihlášky 3 5. Pojištění 4 6. Reklama a označení 4 7. Pneumatiky 4 8. Seznamovací jízdy

Více

Modelový závod jednotlivců ve vodní záchraně o pohár primátora statutárního města Jablonec nad Nisou

Modelový závod jednotlivců ve vodní záchraně o pohár primátora statutárního města Jablonec nad Nisou Vodní záchranná služba Českého červeného kříže MS Jablonec nad Nisou Vás zve na: Modelový závod jednotlivců ve vodní záchraně o pohár primátora statutárního města Jablonec nad Nisou Tvrdošíjní V Místo

Více

PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD

PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD Jihočeská amatérská liga - cyklistika Pražského povstání 2303, 390 03 Tábor. registrace u MV ČR pod čj. IIs-OS/1-23106/94-R, IČO: 60073993, DIČ: CZ60073993 PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD A) Platnost pravidel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁJEM DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU (dále jen OP )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁJEM DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU (dále jen OP ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁJEM DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU (dále jen OP ) Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. (dále jen pronajímatel ) a osoby (dále jen nájemce ), která

Více

Carlsbad Classic 2014

Carlsbad Classic 2014 Carlsbad Classic 2014 Setinová soutěž veteránů a youngtimerů v České republice Oficiální pravidla Preambule Carlsbad Classic je prezentací historicky důležitých vozidel s testy, které jsou nastaveny tak,

Více

Auto klub elektrárna Dukovany v AČR. ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany

Auto klub elektrárna Dukovany v AČR. ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany Auto klub elektrárna Dukovany v AČR ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany T ř e b í č 1 7. 1 8. 7. 2 0 0 9 AutoCont MČR ve Sprintrally Mistrovství ČR v rally historických automobilu Mistrovství

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU DISCIPLINÁRNÍ A ARBITRÁŽNÍ ŘÁD

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU DISCIPLINÁRNÍ A ARBITRÁŽNÍ ŘÁD AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU DISCIPLINÁRNÍ A ARBITRÁŽNÍ ŘÁD Verze 2006 DISCIPLINÁRNÍ A ARBITRÁŽNÍ ŘÁD Verze 2006 OBSAH : N1 Zásady N2 Tresty N3 Disciplinární a arbitrážní orgány

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

LARGE SCALE, část B a C

LARGE SCALE, část B a C PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2016 LARGE SCALE, část B a C ON ROAD B - PRŮBĚH ZÁVODU 1.B. Organizační složka závodu 1.1.B. V roce 2016 je prostřednictvím

Více

Vlekový wakeboarding a wakeskating

Vlekový wakeboarding a wakeskating Pravidla 2014 Vlekový wakeboarding a wakeskating Vypracováno na základě světových pravidel CWWC Datum vydání: 20. Února 2011 Přeložil: Water Sports s.r.o. Úpravy pro ČR: Water Sports s.r.o. Michal Urban

Více

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek ITP ESSOX CUP Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Třída Hobby družstva C motocyklů

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek ITP ESSOX CUP Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Třída Hobby družstva C motocyklů CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek ITP ESSOX CUP Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Třída Hobby družstva C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Místo podniku: Cross country

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nákup 4 kusů osobních automobilů.

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nákup 4 kusů osobních automobilů. V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A J E S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M F O N D E M P R O R E G I O N Á L N Í Číslo jednací zadavatele: 1 333/2009-42 R O Z V O J A S T Á T N Í M R O Z P O Č T

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Oldtimer Bohemia Rally 2016 FIVA Int.

Oldtimer Bohemia Rally 2016 FIVA Int. Organizace a pravida MLADÁ BOLESLAV 26.5. - 28.5. 2016 1. ORGANIZACE A POPIS 1.1 Jméno pořadatele 1.2 Adresa a spojení 1.3 Organizační výbor 1.4 Hlavní činovníci 1.5 Umístění sekretariátu 1.6 Oficiální

Více

E-mail: petra.schneiderova@kraj-lbc.cz fax: 485 226 272 tel: 485 226 598. ROZSAH A OBSAH KRAJSKÉHO KOLA DSmC

E-mail: petra.schneiderova@kraj-lbc.cz fax: 485 226 272 tel: 485 226 598. ROZSAH A OBSAH KRAJSKÉHO KOLA DSmC Doporučuje se, aby družstva měla jednotný sportovní úbor s označením školy, reprezentují. města, které Nominaci ch, včetně pedagogického doprovodu, zašlete prosím nejpozději do 20. května 2008 na adresu:

Více

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2014 je v rallycrossu vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR, kterého se může zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou národní

Více

P R A V I D L A Cyklistiky PRO ZÁVODY NA SILNICI

P R A V I D L A Cyklistiky PRO ZÁVODY NA SILNICI P R A V I D L A Cyklistiky PRO ZÁVODY NA SILNICI OBSAH: PRAVIDLA CYKLISTIKY PRO ZÁVODY NA SILNICI...1 OBSAH:... 2 01. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 ÚČAST V SOUTĚŽÍCH... 4 02. ROZDĚLENÍ SILNIČNÍCH ZÁVODŮ...

Více

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Smluvní strany: Kupující Česká republika Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu IČ: 00023817 DIČ: CZ00023817 se sídlem: Šrobárova

Více

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín K historické automobily NSŘ FAS AČR Stanislav Kafka Pro rok 2014 jsou v rally HA vypsány: Mistrovství ČR v rally HA Česká trophy rally ypravidelnosti

Více

Kombinované soutěže chladnokrevných koní dvojspřeží. 11. a 12. srpna 2012 PROGRAM

Kombinované soutěže chladnokrevných koní dvojspřeží. 11. a 12. srpna 2012 PROGRAM Mistrovství republiky malých koní ve vozatajských soutěžích Mistrovství republiky malých koní v sedlových disciplinách - I. memoriál Rudolfa Nachtigala a VII.ročník soutěže v orbě koňmo Kombinované soutěže

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 41. RALLY BOHEMIA Historic 11. - 12. 7. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 41. RALLY BOHEMIA Historic 11. - 12. 7. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 41. RALLY BOHEMIA Historic 11. - 12. 7. 2014 Mistrovství České republiky v rally HA Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ORGANIZACE A POPIS... 2 3 PROGRAM... 5 4 PŘIHLÁŠKY... 6 5 POJIŠTĚNÍ... 10 6 REKLAMA

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE MOTOKROSU 2014

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE MOTOKROSU 2014 Českomoravská asociace motocyklového sportu NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY DIVIZE MOTOKROSU 2014 PŘÍLOHA MX_2 MEZINÁRODNÍ/NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR VERZE 2014 Oficiální dokument Českomoravské asociace motocyklového

Více

ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany. T ř ebíč 20. 21. 6. 2008. FIA Evropský pohár v rally. Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally

ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany. T ř ebíč 20. 21. 6. 2008. FIA Evropský pohár v rally. Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally AČR - Auto klub elektrárna Dukovany ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany T ř ebíč 20. 21. 6. 2008 FIA Evropský pohár v rally Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally Zvláštní ustanovení

Více

Výzva k podání nabídky. Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky. Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou dle Závazných postupů pro zadávání zakázek

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

OFICIÁLNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODŮ 1.Bratrušovské serpentiny 17. - 19. 08. 2012

OFICIÁLNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODŮ 1.Bratrušovské serpentiny 17. - 19. 08. 2012 Zvláštní ustanovení Mezinárodních závodů automobilových vrchařů Maverickrescue Euro Cup 2012, 1. Bratrušovské serpentiny 17. 19. 08. 2 0 1 2 Kapitola 1 - Všeobecný program podniku OFICIÁLNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

PROPOZICE MEZINÁRODNÍHO ZÁVODU HISTORICKÝCH KLUZÁKŮ

PROPOZICE MEZINÁRODNÍHO ZÁVODU HISTORICKÝCH KLUZÁKŮ PROPOZICE MEZINÁRODNÍHO ZÁVODU HISTORICKÝCH KLUZÁKŮ 15. ročník HOP 2016 13.8.2016 21.8.2016 Pořádá Aeroklub Hronov na letišti ve Velkém Poříčí. Aeroklub Hronov Letiště Velké Poříčí P. O. Box 48 549 31

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

Zvláštní ustanovení pro FIA Alternative Energies Cup. Eco-rally

Zvláštní ustanovení pro FIA Alternative Energies Cup. Eco-rally Zvláštní ustanovení pro FIA Alternative Energies Cup Eco-rally 1 Přímé odkazy na předpisy FIA Alternative Energies Cupu, mezinárodní sportovní řády a jejich přílohy http://www.fia.com/regulations/regulation/international-sporting-code-123

Více

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo 1. Údaje o zadavateli Identifikace

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. čtvrtek 11. 09.: D2, D3, D4, D5 15.00 18.00 pátek 12. 09.: D2, D3, D4, D5 08.30 11.30

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. čtvrtek 11. 09.: D2, D3, D4, D5 15.00 18.00 pátek 12. 09.: D2, D3, D4, D5 08.30 11.30 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: FUNWAY MASARYK RACING DAYS - PODZIMNÍ CENA Okruh: Automotodrom Brno Datum: 12. 14. 09. 2014 2. Statut podniku Mezinárodní 3. Organizace Pořadatel: Automotodrom

Více

PRAVIDLA SLEZSKÝ POHÁR. Rok 2010

PRAVIDLA SLEZSKÝ POHÁR. Rok 2010 1 PRAVIDLA SLEZSKÝ POHÁR Rok 2010 2 PRAVIDLA SLEZSKÝ POHÁR Rok 2010 Co je to Slezský pohár Slezský pohár je populární otevřená veřejná automobilová soutěž. Obecná pravidla 1. Cyklus závodů Silesian Puchar/Slezský

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: ROP NUTS II Moravskoslezsko CZ.1.10/2.2.00/30.01665 Modernizace přírodovědné

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ - SKÚTRY PŘÍLOHA N 030 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ - SKÚTRY PŘÍLOHA N 030 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ - SKÚTRY PŘÍLOHA N 030 2012 www.autoklub cz 0 Příloha N 030 PŘEBOR ČR SKÚTR 50, 50 SERIE, 70,

Více

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008 Oficiální výklad pravidel FIBA platné od 1.10.2008 Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický národní instruktor FIBA Oficiální výklad FIBA 2008 1 Čl. 5 Hráči zranění Ustanovení 1 Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá,

Více

pátek 4. 10.: vozy>2000 ccm 09.00 10.30 hod

pátek 4. 10.: vozy>2000 ccm 09.00 10.30 hod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: EPILOG 2013 Okruh: Automotodrom Brno Datum: 4. 6. 10. 2013 2. Statut podniku Mezinárodní 3. Organizace Pořadatel: Automotodrom Brno, P.O. Box 1, CZ-641 00 Brno

Více

ROZPIS XXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN. TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA. Bod 1.

ROZPIS XXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN. TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA. Bod 1. ROZPIS XXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA Bod 1. Pořadatel závodu Sekretariát závodu Klub cyklistiky Krásná Lípa Česká republika Městský

Více

Zvláštní ustanovení Přeboru SMS v motokrosu Pardubice 2012. Zvláštní ustanovení. Přebor SMS v motokrosu PARDUBICE 2012

Zvláštní ustanovení Přeboru SMS v motokrosu Pardubice 2012. Zvláštní ustanovení. Přebor SMS v motokrosu PARDUBICE 2012 Zvláštní ustanovení Přebor SMS v motokrosu PARDUBICE 2012 Název podniku: Přebor SMS v motokrosu Pardubice Vypsané třídy: a) Ve třídě 50 - Licence "MEZ+A+B+M+C" ve věku 5-9 let. b) Ve třídě 65 - Licence

Více

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014 Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech historických automobilů

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. RALLY LEGEND - Historic show

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. RALLY LEGEND - Historic show ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY LEGEND - Historic show Obsah zvláštních ustanovení 1. PROGRAM Obsah zvláštních ustanovení 1.Program 2.Organizace a popis 3.Pøihlášky 4.Pojištìní 5.Reklama a oznaèení 6.Pneumatiky

Více