Najdete v listě: prosinec vydání 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Najdete v listě: prosinec 2013 2. vydání 2013"

Transkript

1 Najdete v listě: Předvečer šedesátých narozenin Příprava na snížení emisního limitu NOx Modernizace výměníku rotační pece Vítězové letošní soutěže STRANA 1 2 STRANA 3 STRANA 4 STRANA 5 prosinec vydání 2013 Ing. Jaromír Chmela předseda představenstva Cement, akciová společnosti MILÍ ČTENÁŘI, jsem velmi rád, že Vás mohu opět pozdravit na stránkách Hranického cementáře. Bohužel se setkáváme na konci dalšího roku, který je již jako pátý v pořadí ve znamení hlubokých poklesů stavební výroby, ačkoliv letos ostatní průmysl vykazuje mírné oživení. Letošní výsledky se meziročně dle odborných odhadů za oblast stavebnictví pohybují kolem -7 až -8% oproti v lednu předpovídaným -4 až -5%. V návaznosti na letošní poklesy odborníci očekávají, že příští rok bude pokračovat v našem oboru recese na úrovni 2-3%. Důvodů letošního velkého poklesu je hned několik. Jedná se hlavně o nedostatek privátních i veřejných investic, problémy s veřejnými zakázkami, zpoždění zadávání zakázek, jejichž realizace se stále odkládají a samozřejmě letošní dlouhá zima, díky níž se vytvořily další ztráty, které jsme již nedohnali ve druhém pololetí, ba dokonce se ještě prohloubily. Výše uvedené důvody samozřejmě ovlivnily i naše výsledky. Ačkoliv jsme nezaznamenali žádný odliv našich zákazníků, zaznamenali jsme jejich výrazně nižší spotřebu v našem regionu, a proto jsou naše čísla výrazně nižší než celorepublikové průměry. Na tuzemském trhu prodáme dle odhadů o 16% méně cementu než v loňském roce. Exportní trhy propadly ještě výrazněji, na Slovensko dodáme v letošním roce o 20% méně cementu a výpomoc naší sesterské cementárně na polském trhu bude o 35% nižší než v roce Bohužel, jak již bylo zmíněno výše, ani odhady vývoje ve stavebnictví pro příští rok zatím stále nejsou dobré. V objemech jsme přesto lehce optimističtí a očekáváme nepatrný nárůst na domácím trhu okolo 1%, věříme, že na slovenském trhu skončíme s kladnou nulou a předpokládáme, že v následujícím roce vyvezeme do Polska až o 8% více než letos. Protože výhledy do budoucna bohužel nejsou nikterak růžové, doufáme, že si toho jsou vědomi i nově zvolení političtí představitelé a začnou se krizí ve stavebním průmyslu strategicky zabývat, jelikož je třeba si uvědomit, že stavební průmysl je výrazným zaměstnavatelem a důležitým tvůrcem HDP. Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim zaměstnancům za odvedenou práci a loajalitu v letošním roce a našim odběratelům za důvěru a věrnost. Dovolte mi, abych Vám všem, cementářům i čtenářům, popřál radostné a spokojené Vánoce v okruhu Vašich blízkých a v novém roce mnoho zdraví, odvahy a štěstí v hledání nových, lepších cest v osobním i pracovním životě. Předvečer šedesátých narozenin Za pár dní budeme slavit příchod nového roku 2014, v jehož průběhu oslavíme 60leté výročí našeho závodu. Rádi bychom Vám přiblížili jeho historii v několika ohlédnutích na pokračování. V dnešním vydání naleznete první z nich o prvopočátcích, které začínají již před druhou světovou válkou. Adéla Klabačková Vůbec první zmínka o výrobě stavebních hmot v Hranicích sahá do 16. století. Víme, že v roce 1569 existovala v Hranicích vápenka a cihelna, ze které byl dodáván materiál na stavbu původního renesančního zámku. Nicméně bohaté zásoby devonského vápence mezi Hluzovem, Černotínem a Teplicemi zapříčinily, že byly již v předválečné době vybrány jako náhrada za Podolskou cementárnu v Praze. Ve třicátých letech magistrát hlavního města doporučuje, aby z důvodů stavebních, regulačních, dopravních a zdravotních byla výroba cementu pozastavena a převést závod na výhodnější místo, jímž bylo shledáno město. V oblasti Hranic se křížilo hned několik důvodů bohaté zásoby vápence, železniční křižovatka a blízkost ostravské uhelné pánve. Pokračování na str. 2 Historická fotomontáž místa, kde nyní stojí cementárna.

2 STRANA 2 PROSINEC 2013 Předvečer šedesátých narozenin Pokračování ze str. 1 V roce 1940 je na hranických úřadech podána žádost o povolení stavby cementárny, jíž je vyhověno. Je rozhodnuto, že na pozemcích u vápenky Skalka bude postavena nová cementárna. Ke slovu bohužel přichází válečné události, které přípravy zpomalují, nicméně pokračují např. výkupy pozemků. Profil cementárny Dne 9. července 1949 vydal tehdejší ministr průmyslu Gustav Kliment zřizovací listinu národního podniku Hranická cementárna. V následujících letech probíhá výstavba cementárny. Techologické zařízení na mokrý působ výroby dodává něecká společnost Polysius. Za pomyslný počátek naeho závodu je považován 4. duben 1954, kdy dochází e slavnostnímu zprovozněí provozu za účasti tehdejího prezidenta republiky Antonína Zápotockého, který apaluje první rotační pec. Mimochodem o tomto hisorickém okamžiku natočia Československá televize jeden ze svých týdeníků. rovoz dalších dvou pecí náledoval velmi rychle. Druhá ec byla zapálena v květnu třetí pak v červnu téhož oku. Ve druhém pololetí oku 1954 je cement již exortován do Kanady. Všechy rotační pece vyrábějí 00 tun slinku denně. V roce 1955 cementárna vyrobila celkem tun ementu, přičemž třetina yla určena na export. Mezi rvní exportní země patřila anada, která zemi jako proihodnotu poskytla vakcínu roti dětské obrně. Se zvyující se spotřebou cementu yla v letech vystavěna ještě čtvrtá, poslední otační pec s kapacitou 500 un/den, kterou pro cemenárnu vyrobily Přerovské trojírny. Celková kapacita ementárny tak činila 1400 un slinku denně. Pro srování dnes máme v závodu ouze jednu pec s denní apacitou tun slinu. V témže roce byl ještě vybudován čelní výklopník vagónů, rozmrazovací tunel čtvrtá řada sil. Organizačně byla cementárna nejdříve sloučena s Moravskoslezskými vápenicemi a od roku 1957 pak existovala jako národní podnik Hranická cementárna a vápenice. Celé průmyslové uskupení mělo za cíl zajistit provoz a rozvoj vápenických závodů a od roku 1963 i výrobu osinkocementového zboží. Hranický cement na Nuselský most V průběhu dalších let je kapacita závodu navyšována tak, aby se zde mohlo namílat až 11 druhů cementů, které jsou expedovány na všechny kontinenty kromě Austrálie. Hranický cement byl také použit na mnoho významných staveb naší země, mezi Pohled na cementárnu začátek 60. let. ty nejznámější patří Nuselský most v Praze, který spojuje pražské čtvrtě Pankrác a Karlov. Myšlenka přemostit údolí se objevila již na počátku minulého století, ale reálně se o ní začalo uvažovat na přelomu 50. a 60. let 20. století, kdy dochází k rozsáhlé výstavbě na Pankráci. Padaly různé návrhy od ocelového mostu až po návrhy, které počítaly se stavbou obytných domů v mostních pilířích. Most byl nakonec postaven pod taktovkou pánů Ing. Svatopluka Kobra, Ing. Vojtěcha Michálka a architekta Stanislava Hubičky a představuje monolitickou konstrukci z předpjatého betonu o pěti polích. Nuselský Všechny čtyři rotační pece v provozu, rok most je dlouhý 485 m a vysoký 42,5 m. Tloušťka jeho stěn se pohybuje v rozmezí od 30 do 110 cm. Má železobetonovou konstrukci a uvnitř skrývá tubus, který byl původně určen pro podpovrchové tramvaje, které zde ale nikdy nejezdily a místo nich se zde prohání metro. Základní kámen byl položen v roce 1965 a o pět let později se uskutečnila první zátěžová zkouška, když se ještě na nedostavěný most postavilo do řady šedesátšest tanků. Most byl zprovozněn 22. února 1973 a o více jak rok později zde začalo jezdit již zmíněné metro. V roce 2000 byl most zvolen za nejdůležitější dopravní stavbu století naší země. Příprava ke komorovému odstřelu vápence.

3 PROSINEC 2013 STRANA 3 Úspěšně jsme prošli reakreditací betonářské laboratoře Cement, akciová společnost Jedním z cílů betonářské laboratoře, dlouhodobě fungující v Cement, akciová společnost jako zákaznická podpora poskytující své služby (zkoušení čerstvého betonu, ztvrdlého betonu, kameniva a cementu) pro zákazníky naší společnosti, bylo úspěšné provedení opětovné akreditace Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Zdeněk Jambor Uplynulé pětileté období, kdy byla zkušební laboratoř č akreditována Osvědčením o akreditaci číslo 527/2008 platným do , lze charakterizovat zavedením a neustálým zlepšováním laboratorního informačního a manažerského systému a zahájením zkoušení pevnosti podle EN Výkonnost a využití laboratoře dokumentuje přiložený graf, porovnávající roční obrat betonářské laboratoře v jednotlivých letech uvedeného období s úvodním rokem 2008, který je charakteristický rekordní expedicí cementu. Data letošního roku jsou neúplná, poslední červený sloupec, reflektující stav k polovině listopadu, však dokumentuje příznivý trend efektivity laboratoře, přes veškeré projevy krize či stagnace dotýkající se i stavebnictví. Akreditace dle nových pravidel Samotný proces akreditace byl proti předchozím výjimečný. V říjnu loňského roku došlo k personální změně na místě technika laboratoře, když po dlouholetém působení pana Rudolfa Pospíšila začal v laboratoři pracovat pan deněk Maleňák. Zásadní měnou však byla právní prava akreditace v ČR. oncepční změnou je záon č. 490/2009 Sb., kteým byl proces akreditace řeveden pod správní říení, upravené zákonem. 500/2004 Sb. Vzhledem e skutečnosti, že tato leislativní změna přinesa nejen formální změny v oblasti podání žádosti průběhu akreditace, ale také zásadní změnu právního vztahu mezi akreditovaným subjektem a akreditačním orgánem ČIA, bylo nutné, aby osoby pracující v laboratoři absolvovaly workshop pro žadatele o opakovanou akreditaci realizovanou podle Správního řádu. V dubnu tohoto roku byl vedením společnosti pověřen pro jednání s akreditačním orgánem vedoucí betonářské laboratoře, v květnu byla pověřenou osobou předána žádost o posuzování a o měsíc později obdržela laboratoř Vyrozumění o zahájení posuzování. Jedním ze základních podkladů pro posuzování byla také Příručka kvality betonářské laboratoře. Tento základní dokument prošel před podáním žádosti revizí a dne bylo vydáno jeho aktuální konsolidované znění. Dále byl proti předchozímu období aplikován tak zvaný flexibilní rozsah akreditace, splňující podmínky definované dokumenty EA-2/15 M: 2008, ILAC- -G18:04/2010 a Metodickými pokyny pro akreditaci MPA Samotné posuzování (včetně posouzení flexibilního rozsahu akreditace) proběhlo ve dnech 14. až Výsledkem je na základě souhrnné zprávy vedoucího posuzovatele vydané Osvědčení o akreditaci č. 497/2013, platné do Uvedené osvědčení a příloha, která je jeho nedílnou součástí, jsou dostupné na stránkách akreditované betonářské laboratoře, které jsou součástí www. cement.cz Osvědčení o reakreditaci. Velikost ročního obratu Betonářské laboratoře v porovnání s rokem 2008 (%). (Zdroj: Cement )

4 STRANA 4 PROSINEC 2013 Modernizace výměníku rotační pece V minulém čísle Hranického cementáře jsme nformovali o plánované investici do nového ýměníku rotační pece. V červnu tohoto oku byla uzavřena smlouva na realizaci ového kalcinátoru se společností A TEC roduction & Services GmbH. Jak probíhají ráce, uvidíte v naší fotoreportáži. Pavel Šprencl Obr. 1-2: Použití velké a přenosné pilotovací vrtné soupravy. (Foto: Cement ) Jedná se o klíčovou investici pro docílení zvýšení podílu alternativních paliv v Cementu, akciová společnost. Po modernizaci bude docíleno významného prodloužení zdržení spalin v kalcinačním stupni, a to ze stávající hodnoty cca 3s na potřebných 7s. V přípravné fázi investice bylo nalezeno optimální řešení z hlediska ochrany ovzduší. Doprovodným přínosem po úpravě kalcinátoru by mělo být zejména snížení emisí NOx. V současné době je realizace investice Modernizace výměníku rotační pece ve vysokém stupni rozpracovanosti. Dosavadní průběh modernizace byl provázen značnými komplikacemi. Velké dodatečné zatížení od prodlouženého kalcinačního kanálu si vynutilo provedení vyztužení základových konstrukcí. Hlavním prvkem vyztužení základů byla realizace mikropilot. Při správném propojení se základem je schopna každá mikropilota přenést zatížení 200 kn. Vyztužení základových konstrukcí bylo doplněno rovněž zvětšením vlastního základu. Správného propojení staré a nové části základu bylo docíleno vlepením ocelové výztuže a obě části jsou navíc spojeny předepnutými svazky lan. Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu a plánovaný nájezd pecní linky po zimní odstávce v této fázi není ohrožen. Předpokládáme, že první slínek vyrobený s novým kalcinátorem opustí pecní linku v březnu Obr. 5: Zakrytí základových konstrukcí předcházela aktivace mikropilot Obr. 6: Montáž plošiny na úrovni + 49 m Obr. 7: Montáž plošiny na úrovni + 63 m Obr. 3-4 : Obnažený základ u sloupu s viditelnou ocelovou výztuží pro novou část základu a chráničkami pro vodorovné předepnutí základů u slopů D/5 a C2/5. Soustava mikropilot prochází jednak starým základem a také novou částí základu. Obr. 8-9: Pohled na výměníkovou věž před a v průběhu modernizace. Nová část kalcinátoru zajistí lepší spalovací podmínky pro alternativní paliva. (Foto Cement )

5 PROSINEC SRPEN Výherce Eduard Honysz, STAVEBNINY GALIČÁK, Šenov 11. ZÁŘÍ Výherce Yuruy Vlasov, STAVMAT IN, Uherský Brod STRANA ZÁŘÍ Výherce Petr Machač, Stavebniny BRIC- MAT, Vsetín Vítězové letošní soutěže asbírej 10 čárových kódů z výrobků NIMALT 14 a 5,5, zašli je na adresu Cement ranice, akciová společnost v období uben až září Každý měsíc rozdáváme tablety ASUS MeMO Pad ME301T 6GB a na závěr ze všech zúčastněných ylosujeme vítěze hlavní výhry, zájezdu hodnotě Kč dle vlastního výběru. déla Klabačková ranice Zhruba před rokem, dyž jsme začali přemýšlet způsobu podpory prodeje ro rok 2013, se zrodil náad uspořádat soutěž pro onečné spotřebitele s návem SOUTĚŽTE S CE- ENTEM. Při pohledu a neblahý rok 2012 a veli těžce předpovídatelný ok 2013 bylo rozhodnuto. usí nás být na stavebniách více vidět. Byli jsme si vědomi, že neprodáváme standardní spotřebitelské výrobky typu Coca-Cola, a tak nemůžeme očekávat účast v tisících, ale přesto. Z našeho portfolia jsme vybrali výrobek, který považujeme v dnešní době obecného šetření, kdy se lidé kloní více k opravám a svépomocným stavbám, za nejvýhodnější pro jeho širokou škálu užití, a tím byl UNIMALT 14 a UNI- MALT 5,5. Výrobek UNIMALT 14 a 5,5 je na trhu bezmála 15 let, a přesto si i dnes nachází spokojené zákazníky. Jeho velmi ceněné přednosti jsou především: Malta z UNIMALTU je 3x levnější než malta ze suchých omítkových směsí Vykazuje vysokou přídržnost k podkladu, a tím snižuje riziko odpadnutí omítky, zvláště u rekonstrukce starých domů Omítka z UNIMAL- TU doře dýchá, čímž omezuje vznik plísní a vlhnutí budov Příprava a práce s UNIMALTEM je jednoduchá a zvládne ji každý UNIMALT je univerzální pro zdění i omítání. Očekávaný efekt Soutěž byla vyhlášena pro období 1. dubna 30. září Obdrželi jsme celkem 948 soutěžních kupónů, převážně od našich zákazníků z moravských regionů. Nejvíce kupónů dorazilo ze Stavebnin Gacík v Hlučíně. Z devadesáti procent můžeme říci, že vítězové jednotlivých cen, s nimiž jsme mohli mluvit, přesně odpovídali původnímu zacílení naší soutěže. Jednalo se o konečné spotřebitele, kteří opravovali a přestavovali, či stavěli svépomoci. Ačkoliv celý stavební trh a všechny naše výrobky zaznamenaly výrazné poklesy, můžeme konstatovat, že prodej UNIMALTu 14 a 5,5 klesl meziročně o polovinu méně než balený cement, tedy o 5%, což je v roce takových velkých propadů opravdu úspěch. Všem vítězům blahopřejeme. Vítěz hlavní ceny pan Petr PIKÁLEK, Stavebniny BELIT, Valašské Klobouky 1. DUBEN Výherce Vladimír Kutlák, Stavebniny Carbol s.r.o., Baška 2. DUBEN Výherce Tomáš Polášek, RAAB KARCHER STAVIVA, Kyjov 3. KVĚTEN Výherce Antonín Černoch, Stavebniny AVANT, s.r.o., Uničov 4. KVĚTEN Výherce Josef Konečný, STAVEBNINY JANÍK, Ostrava 5. ČERVEN Výherce Libor Chmel, RAAB KARCHER STAVIVA, Ostrava-Vítkovice 6. ČERVEN Výherkyně Iveta Neprašová, Stavebniny FELIX, Stará Ves nad Ondřejníkem 7. ČERVENEC Výherce Michal Tušnovský, STAVEB- NINY JANÍK, Opava 8. ČERVENEC Výherkyně Lenka Gacíková, Stavebniny Gacík, Hlučín 9. SRPEN Výherce Roman Kluz, Stavebniny AZ IZO- LACE, Třinec

6 STRANA 6 PROSINEC 2013 Mezi pozvanými byli nejen aktivní rybáři, kteří si htějí vyzkoušet své schoposti a štěstí, ale i ti, kteří vzpomínají na léta, kdy ovili ryby, nebo ti, kteří si o jen chtějí pod dohledem vyzkoušet nebo jen podívat. elkem se akce účastnilo si 50 osob. V rybníku Dub se letos lovili kapři delší než 80 cm, le to štěstí naši zákazníci eměli. Kromě šťastného ana Papugy z Horního ěrlicka, ten na těsto určené pro kapry ulovil candáta 75 cm. I když se počasí nevydařilo tak, jak bychom si přáli, tak po ranním dešti vysvitlo slunce, oteplilo se a podařilo se ulovit pár kapříků. Pěkné prostředí, slunce a dobré občerstvení pak vytvořilo příjemné prostředí, ve kterém si naši obchodní partneři užili to, co v dnešní době potřebujeme zastavit se, relaxovat v přírodě, popovídat si s přáteli a na chvíli zapomenout na problémy. Čiklovi ze Stavebnin AVANT Litovel čekají na svůj úlovek Už vím, proč nezavře pusu a já, proč civí do Spousta lidí, množství známých obličejů zaplnilo Divadlo Stará střelnice v podvečer 7. listopadu Na programu byla divadelní hra CAVEMAN neboli Jeskynní muž Roba Beckera, jinými slovy setkání obchodních partnerů naší společnosti. Adéla Klabačková Atmosféra divadla byla úžasná, protože téma rozdílů mezi mužským a ženským myšlením je věčné. Navíc zahráno velmi humorným způsobem v podání pana Jakuba Slacha, nenechalo nikoho na pochybách, proč je toto divadelní představení vždy vyprodáno do posledního místa nebo proč v roce 1998 tehdejší newyorský starosta Rudolph Gullianni přejmenoval 44. západní ulici na ulici Jeskynního muže, Caveman way. Jakub Slach jako Caveman Zbyněk Hegar s dámami ze stavebnin HAPER Mnozí obchodní partneři před představením říkali, že jsou takovými matadory, že už je nemůže v tom ženském myšlení nic překvapit. Jiní po zhlédnutí dávali doporučení, že tuto hru by měl zhlédnout každý, kdo přemýšlí o manželství, aby včas zjistil a měl ještě čas se zasmát tomu, jak rozdílně přemýšlíme a jak se mnohdy z nevědomosti míjíme. Což je vlastně hrozná škoda. Takže doporučení pro ženy. Milé dámy, nemluvte na svého muže po příchodu z práce minimálně 30 minut. Má vypnuto a Vy se jen zbytečně rozčilujete, že Vás nevnímá a že je mu vlastně jedno, co jste dělala celý den. Není mu to jedno, ale teď má blackout, a když to tu půlhodinu vydržíte, ulehčíte jemu i sobě. A Vy muži, nezlobte se, že my ženy pořád mluvíme. Víte, kolik slov musí denně žena říct, aby byla spokojená? Celkem Kdežto vám stačí pouhých 2000 slov denně. V září si dali schůzku u rybníka Dub naši zákazníci, většinou milovníci přírody a rybolovu, kteří si v dnešní uspěchané době chtějí odpočinout a pobavit v klidném prostředí našich rybníků. Jindřich Těšík Rybářský den

7 PROSINEC 2013 STRANA 7 JEŠTĚRKA CUP 2013 Jaké kousky se dají provozovat s vysokozdvižným vozíkem? Basketbal či slalom? Karel Šturala V sobotu se konal již 6. ročník originálního závodu řidičů vysokozdvižných vozíků nazvaný Ještěrka Cup Pořadatelem byla firma Linde Materiál Handling ČR s.r.o. Podmínkou účasti v závodu bylo platné oprávnění pro řízení vysokozdvižných vozíků a bohatá praxe. Soutěž se konala v Praze na parkovišti před O2 Arenou v době od 8 do hod. Za Cement, a.s. se poprvé zúčastnili zástupci provozu Expedice p. Popp a p. Mrkvica. Oba velmi zkušení řidiči. Celkem bylo na startu 113 závodníků z firem z celé ČR. Pro soutěžící s čelním vozíkem a retrakem byly vynačené dvě dráhy. Jelo se ouze jedno kolo s čelním 2t vozíkem a jedno kolo s retraem. Výsledný čas se sčítal polu s penalizací za chyby ři jízdě. Soutěžní disciplíny Řidiči soutěžili v přesném uložení nákladu, přesném zaparkování, čistém projetí vyznačené dráhy v čase a vhození basketbaového míče do koše. Každé ochybení bylo penalizováno 0 sekundami. Na regulérost soutěže dohlíželo 5 rozodčích v každé disciplíně. Vítězem se stali řidiči, teří jeli svižně, přesně a čisě bez chyb. Tři vítězové obrželi LED televizi 102cm, PS navigaci a fotoaparát ony Cybershot. Dále byly ceněny také první tři místa Zástupci v soutěži za Cement, akciová společnost p. Mrkvica a p. Popp zvlášť pro kategorii čelní vozík a zvlášť retraky. Na akci byl bohatý doprovodný program. Dobrou náladu zajišťovala hudební skupina EDDIE STOILOW, všichni mohli využít formuli F1 se simulátorem v kokpitu, šlapací auta pro dospělé, thajské masáže, školu pokeru a měření síly v páce. Po skončení soutěží se nejlepší řidiči pokusili s pomocí skladového vozíku překonat světový rekord v rychlosti vhození basketbalového míče do koše. Cesta na Stapler Cup Vítězové Ještěrka Cupu budou na podzim reprezentovat Českou republiku na dvoudenním mezinárodním finále Stapler Cupu 2013 v malém německém městečku Aschaffenburgu nedaleko Frankfurtu. Soutěž proběhne za účasti zástupců deseti evropských států. V roce 2012 se podařilo českým řidičům získat již potřetí bronzovou medaili. Letošní setkání nejlepších řidičů VZV bylo nevšední akcí, ve které nescházelo napětí, zábava, ale i dobré občerstvení. Umožnila našim řidičům si zábavným způsobem vyzkoušet schopnosti a porovnat zkušenosti s řízením manipulační techniky a zároveň prověřit znalosti z bezpečnostních předpisů. Svým umístěním přesně v polovině výsledkové listiny potvrdili naší zástupci v soutěži, že jsou ve své práci profesionály. Výsledky Hranické školní ligy 2012/2013 O projektu Házená do škol Vám přinášíme informace každé vydání a ani dnes neuděláme výjimku. Projekt má za cíl seznámit ty nejmladší s házenou již na školách v rámci výuky tělesné výchovy popř. zájmových kroužků. Vyvrcholením pak je Hranická školní liga v miniházené, které se zúčastní zástupci hranických škol formou turnaje. Karel Magrla Velký zájem ze strany dětí Ve školním roce 2012/2013 běžely 3 ligy, ve kterých se odehrálo dohromady 12 kol turnajů. Každé jednotlivé ligy se zúčastnilo cca 100 dětí, dohromady se tedy do projektu zapojilo asi 300 dětí z hranických škol a okolí. V každé jednotlivé lize obdržela první tři družstva medaile, v každé lize byl vybrán nejlepší hráč ligy a Top 10 tým (10 hráčů do týmu hvězd), kteří obdrželi triko s logem házené a klubu. Všechny děti bez rozdílu pořadí obdržely sladkosti. Výsledovka ročníku v jednotlivých kategoriích Hranická školní liga mladší (9 družstev) kategorie dětí tříd Jednotlivá družstva: ZŠ 1. Máje (Tygříci), ZŠ Struhlovsko (Koťata, Drobečci), ZŠ Šromotovo (Černobílí, Sršni, Zebry, Čertíci) a ZŠ Bělotín (Čerti Bělotín, Draci). Celkové umístění: 1. Tygříci 2. Koťata 3. Čerti Bělotín 4. Drobečci 5. Sršni 6. Černobílí Čertíci, Draci, Zebry. Do týmu hvězd byli nominováni: Šimon Kubeša, Vasil Sivák, Tomáš Němeček, Martin Klein, David Lukavský Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jan Weber z družstva Tygříci (ZŠ 1. Máje). Hranická školní liga starší (8 družstev) kategorie dětí 4.-5.tříd Jednotlivá družstva: ZŠ 1. Máje (Leopardi, Ještěrky), ZŠ Struhlovsko (Tygříci, Žluťásci, Čtveráci), ZŠ Šromotovo (Šromoťáci) a ZŠ Bělotín (Borci, Semtex). Celkové umístění: 1. Žluťásci 2. Leopardi 3. Ještěrky 4. Šromoťáci 5. Tygříci 6. Semtex 7. Čtveráci 8. Borci. Do týmu hvězd (Top 10) byli nominováni: Jan Kubeša, Jakub Rumian, Kryštof Klvaňa, Jan Kaspar, Nikol Facková, Vojtěch Javorek, Martin Lév, Daniel Páleník, Lukáš Krejčiřík, Matěj Vymětalík Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jan Kubeša z družstva Žluťásci (ZŠ Struhlovsko) Hranická školní liga smíšená (8 družstev) Jednotlivá družstva: ZŠ Střítež n/ludinou (Kingkongové, Koblížci, Hafíci), ZŠ Olšovec (Plamínci, Červíci), ZŠ Jindřichov (Medvídci), ZŠ Partutovice (Partička, Štěňata). Celkové umístění: 1. Kingkongové 2. Koblížci 3. Červíci 4. Medvídci Plamínci, Štěňata, Hafíci, Partička. Do týmu hvězd byli nominováni: Lukáš Koláček, Marek Jordán, Barbora Budínská, Tobiáš Peperník, Radana Lochmanová měla obrovský přínos pro oddíl házené, zejména v popularizaci házené v Hranicích a okolí, a v přílivu nových mladých hráčů. V současné Přípravka: 22 dětí (4 10 let) letos nově otevřená Minižáci: cca 16 dětí letos Mladší žáci: 24 dětí navýšení původní kategorie z původních cca 10 dětí Do nového ročníku Hranické školní ligy 2013/2014 se nově přihlásila další mimohranická škola ZŠ Ústí a je rozjednána ZŠ Opatovice. Jako kladný ohlas na popularitu vznikla v ročníku 2013/2014 další školní liga, takže v současné době máme 4 hranické školní ligy: Hranická školní liga starší (7 družstev), Hranická školní liga mladší (6 družstev), Hranická školní liga smíšená 23 (6 družstev), Hranická školní liga smíšená 45 (5 družstev). Dohromady je zapojeno asi 180- Hranická školní liga době máme družstva : kategorie nově otevřená kategorie na 24 školní házené, 200 dětí. Hranická školní liga podnítila velký zájem o místní házenou

8 STRANA 8 PROSINEC 2013 Padesát tisíc pro SPŠ Letos, stejně jako v minulých letech, věnovala firma Cement, akciová společnost Střední průmyslové škole v Hranicích sponzorský dar ve výši padesát tisíc korun. Tato finanční částka byla použita k dovybavení učeben keramickými tabulemi. Stále naši školu modernizujeme a jsme rádi, že nás v tomto úsilí firma Cement, akciová společnost podporuje. Andrea Silná ranice Vánočka má dlouhou istorii a svoji oblibu si držela až do dnešních oby. První zmínku o váočce zaznamenali hisorikové už v 16. století, říve byla pojmenována jako pletenice, pletana, štědrovice, štědovečernice, štrucla, emle či ceplík. Vánočku ohli péct jen cechovní istři pekaři. Od 18. stoetí si ji začali lidé péct oma sami. Upéct dobrou vánočku nebylo a není úplě jednoduché, a proto se ři přípravě těsta, pletení pečení udržovaly různé vyky. Hospodyně směla adělávat pouze v bílé ástěře a šátku, nesměa při tom mluvit, při ynutí těsta měla vykakovat vysoko do výšy Známým zvykem aké bylo zapékání mince, do jí při krájení našel, ěl jistotu, že bude zdráv Velkým přínosem pro aši školu je i skutečost, že firma Cement ranice umožnila našim ákům v květnu tohoo roku absolvovat čtráctidenní praxi na pěti vých pracovištích v rámi projektu Spolupráce Z.1.07/1.1.26/ áci získali nové zkušeosti a poznatky z reálnéo pracovního prostředí, ož pro ně bude výhodou ři volbě povolání. Děkujeme tímto všem zaměstnancům, kteří se našim žákům během praxe věnovali. V posledních letech dáváme naší škole novou tvář, a vytváříme tak místo, kde se žáci i návštěvníci cítí dobře. Využijte i Vy možnosti prohlédnout si naši školu a navštivte nás ve Dnech otevřených dveří 24. a V pátek se Vám budeme věnovat od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Zveme tímto k návštěvě školy Keramické tabule z darů Cementu nejen uchazeče o studium, ale i veřejnost a bývalé studenty. Kromě školy, domova mládeže a jídelny Návrat v čase a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila smůlu. První doma upečenou vánočku měl dostat hospodář, Z přísad vypracujeme těsto. Necháme kynout. Uděláme devět bochánků. Každý trochu rozmačkáme a přidáme do něj nasekané mandle, ořechy a hrozinky. Uděláme válečky. Ty necháme chvilku vykynout. (Foto: SPŠ ) na ulici Studentská si můžete prohlédnout i dílny odborného výcviku a dřevařské dílny na ulici Teplická. Budeme se na Vás těšit - přivítají Vás pedagogové, mistři odborného výcviku i naši studenti. aby se mu urodilo obilí. Na závěr štědrovečerní večeře se vánočka rozkrájela, někteří dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý. NEJCHUTNĚJŠÍ VÁNOČKA - recept 1/2 kg polohrubé mouky 1/2 kg hladké mouky 4 žloutky 1 vejce 1 vanilkový cukr 1 a půl hrnečku mléka 25 dkg moučkového cukru 25 dkg másla 1 lžičku soli 1 a půl kostky droždí 3 lžíce rumu citronová kůra, muškátový oříšek nastrouhaný Pak upleteme vánočku a necháme ji ještě půl hodiny kynout. Potřeme vejcem a posypeme mandlemi. Pečeme nejprve v hodně vyhřáté troubě, pak ztlumíme na sto devadesát stupňů. Pečeme 35 až 40 minut. Vydavatel: Cement, akciová společnost Adresa redakce: Cement, akciová společnost, I-Město, Bělotínská cesta 288, telefon: Povoleno výměrem MK ČR E Vychází pololetně Zdarma Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., odštěpným závodem Severní Morava, čj. 2238/98-P/1 ze dne inzerce

Rekonstrukce řídícího střediska STRANA 4 MAGISTRÁT MÛSTA BRNA DOSTAVBA MAGISTRÁTU. PįDORYS 4.NP 1:200. KANCELÁęE KOMUNIKACE ÚNIKOVÉ JÁDRO WC

Rekonstrukce řídícího střediska STRANA 4 MAGISTRÁT MÛSTA BRNA DOSTAVBA MAGISTRÁTU. PįDORYS 4.NP 1:200. KANCELÁęE KOMUNIKACE ÚNIKOVÉ JÁDRO WC ZAJÍMAVOSTI SPONZORING Soutěž Beton a architektura Výsledky Grantového řízení Cement 2011 STRANA 3 STRANY 1 2 AKTUALITA ZE ZÁVODU EKOLOGIE STRANA 4 STRANA 5 Rekonstrukce řídícího střediska Měření emisí

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovák číslo 54 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 3/2010 První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovka nabízí programy pro mladé Rusko zasáhla krize, Sibelektroprivod ale sílí

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO EDITORIAL OBSAH Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku 2013, tak co o něm říci? Nejdůležitějším úkolem tohoto roku bylo přestavit laborační linku a přitom neohrozit dodávky našim zákazníkům.

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY PARTNER FIREMNÍ 2/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY > 4: Zblízka: Jak nemít problémy s inspektorátem práce > 6: Mediátoři: Vyhrát mohou

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě. Petřvaldské noviny č. 9 Informace pro občany Z obsahu: - Poprvé ve škole - Z jednání samosprávy - Oznámení o době a místě konání voleb - Informace nejen pro chovatel psů - Delegace města Petřvaldu na setkání

Více

Starostové zklidňují dopravu ve městech

Starostové zklidňují dopravu ve městech Hlavní téma StavEBnICtví ZaměřEno na DětSKÁ HřIŠtě měsíčník pro firmy a veřejnou správu duben 2012 Stavebnictví očima václava Matyáše 4 Stavební projekty měst a obcí 5 SPECIÁL BYTOVÁ družstva na návštěvě

Více

oční optika registrovaný optometrista statut zdravotnického zařízení MĚSTO DĚČÍN Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

oční optika registrovaný optometrista statut zdravotnického zařízení MĚSTO DĚČÍN Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín MĚSTO DĚČÍN www.zpravodajdecin.com Z PRAVODAJ Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín Kulový blesk a kachna o Letné str.2 Bývalé letní kino Bažantnice čeká na využití str.3 V Děčíně

Více

Zbraslavské noviny 6/2014

Zbraslavské noviny 6/2014 Zbraslavské noviny 6/2014 Lidové pašije v zámku Modrá hala prohlédnuta, ledový pat Letní kino Kamínka cena 5 Kč Zbraslavské noviny 6/2014 Děti to znají Bohužel na rozdíl od mnoha dospělých. Hned vás určitě

Více

ArRevue. Elektrobus ARRIVA MORAVA ČASOPIS SKUPINY ARRIVA. Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014. Elektrobus. v Jeseníkách

ArRevue. Elektrobus ARRIVA MORAVA ČASOPIS SKUPINY ARRIVA. Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014. Elektrobus. v Jeseníkách ArRevue 2014 ČASOPIS SKUPINY ARRIVA Elektrobus Rozhovor s generálním ředitelem Danielem Adamkou Elektrobus v Jeseníkách Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014 Strana 3 Strana 10 Strana 14 ÚVODNÍ SLOVO STALO

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XIV. n 6 / 2006 Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Oranžový rok 2006 finišuje 2 OBSAH

Více

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015 Číslo 4 Duben 2015 Ročník 14 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Ceny kultury Olomouckého kraje předány strana 8 Věž děkanského Regionální produkty kostela na Šantovce

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Ocenění ředitelky ZUŠ Karolinka paní Martiny Havlové

Ocenění ředitelky ZUŠ Karolinka paní Martiny Havlové ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2012 6. DUBNA 2012 KAROLINKA NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU Střípky z radnice ZŠ Karolinka překročení limitu minerálních vláken O celé situaci jste byli informováni prostřednictvím webových

Více

Splnila jsem si sen TV PROGRAM

Splnila jsem si sen TV PROGRAM Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu Konečně noviny, na které jste čekali bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji plnobarevné

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více