Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu"

Transkript

1 TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají fixním nákladům c vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají celkovým nákladům d vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají hrubému zisku e vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají provoznímu zisku Otázka 2 Ukazatel EVA můžeme vyjádřit jako a rozdíl mezi MVA (market value added) a NOPAT b rozdíl mezi MVA a EBIT c rozdíl mezi NOPAT a kapitálovými náklady (náklady na celkový kapitál) d součet EBIT a kapitálovými náklady (náklady na celkový kapitál) e součet NOPAT a nákladů na kapitál vyjádřených diskontní mírou Otázka 3 Postavení komplementářů se nejvíce blíží: a postavení společníků ve společnosti s ručením omezeným b postavení společníků ve veřejné obchodní společnosti c postavení je ovlivněno rozhodnutím členské schůze d postavení je ovlivněno rozhodnutím dozorčí rady e postavení je ovlivněno výší vkladu Otázka 4 Poměrový ukazatel běžné likvidity, který je mj. využíván ve finanční analýze, můžeme vypočítat: a jako poměr celkového dluhu a celkových aktiv b jako poměr celkového dluhu a celkových pasiv c jako poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků d jako poměr oběžných aktiv a celkových tržeb e jako poměr čistého zisku a tržeb Otázka 5 Metoda řízení zásob Just-in-time (JIT) je založena: a na snižování nákladů na dopravu zásob b na snižování cen vstupů u dodavatelů c na strategii pevných objednacích termínů zásob d na strategii pravidelných dodávek, které zajistí maximální využití skladovacích prostor e maximální koordinaci mezi dodavatelem a odběratelem Otázka 6 Formu financování, která spočívá v odkupu pohledávek specializovanou firmou, lze označit jako: a operativní leasing b finanční leasing c provozní leasing d faktoring e futures

2 Otázka 7 Marketingová koncepce označovaná jako 4P zahrnuje: a výrobek, cenu, servis, služby b výrobek, cenu, distribuci, komunikaci c výrobek, cenu, propagaci, komunikaci d výrobek, public relations, cenu, značku e výrobek, cenu, servis, distribuci Otázka 8 Ukazatel WACC reprezentuje: a provozní zisk b ukazatel posuzující rentabilitu investic c ukazatel posuzující rentabilitu vlastního kapitálu d cash flow snížené o zaplacené daně e průměrné náklady na celkový kapitál Otázka 9 Maximální časový cyklus výrobní linky vypočteme jako: a podíl pracovní doby a časového cyklu linky b podíl časového cyklu výrobní linky a pracovní doby c podíl pracovní doby a plánovaného počtu produktů d podíl pracovní doby a celkového počtu pracovníků u výrobní linky e diskontovanou hodnotu provozu výrobní linky Otázka 10 FIFO označuje: a obsluha je poskytována v pořadí, v jakém úkoly přicházejí b nejprve jsou obsluhovány nejvíce spěchající úkoly c marketingový koncept pro exklusivní výrobky d úkoly s nejmenší časovou rezervou bez ohledu na pořadí příchodu e koncept managementu personálního řízení Otázka 11 Metoda čisté současné hodnoty umožňuje: a posoudit rentabilitu investic b optimálně určit výši skladových zásob c optimálně určit výši likvidity, kterou firma musí držet na bankovních účtech d zjistit velikost hotovosti firmy na bankovních účtech e posoudit nominální hodnotu firmy na akciových trzích Otázka 12 Vnitřní výnosové procento označuje: a hodnotu firmy na akciovém trhu b diskontní úrokovou míru c průměrný roční zisk vyjádřený úrokovou sazbou d průměrný roční obrat vyjádřený úrokovou sazbou e výnos z prodaných výrobků oceněných vnitropodnikovými cenami

3 Otázka 13 Mezi oběžná aktiva lze zařadit: a krátkodobé výpůjčky b krátkodobé cenné papíry c nezaplacené daně a odvody d krátkodobé závazky e přijaté dodavatelské úvěry Otázka 14 Působení daňového štítu spočívá v následující skutečnosti: a snižuje finanční náklady organizace tím, že náklady na cizí kapitál jsou daňově odečitatelnou položkou b zvyšuje rentabilitu cizího kapitálu c chrání organizaci před neschopností platit závazky obchodním partnerům d umožňuje organizaci výhodněji využívat vlastního kapitálu e zvyšuje čistou současnou hodnotu vlastních investic Otázka 15 Hospodářský výsledek organizace vyjadřuje: a základní míru podnikatelské výkonnosti organizace b provozní zisk, rozdíl mezi výší výnosů a nákladů, vynaložených na jejich vznik (bez ohledu na zdroj jejich kapitálového krytí) c provozní zisk, od kterého odečteme úroky d provozní zisk snížený o daně e provozní zisk snížený o náklady vlastního kapitálu Otázka 16 Ukazatel EPS vyjadřuje: a rentabilitu cizího kapitálu b dobu obratu zásob c zisk na akcii d zisk z provozního kapitálu e rentabilitu a současně zisk z investic Otázka 17 Která položka nepatří do krátkodobých pasiv: a krátkodobé výpůjčky b nezaplacené daně a odvody c krátkodobé cenné papíry d krátkodobé závazky e právě splatné částky dlouhodobých dluhů Otázka 18 Ukazatel EBIT reprezentuje: a provozní zisk b ukazatel posuzující rentabilitu investic c ukazatel posuzující rentabilitu vlastního kapitálu d cash flow snížené o zaplacené daně e rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými pasivy

4 Otázka 19 Bostonská T-P matice popisuje: a životní cyklus firmy od jejího založení až po její zánik b životní cyklus produktu od startovací fáze po fázi útlumu c strategii managementu při vyjednávání o prodeji d strategii managementu při personálních otázkách e strategii managementu při nákupu materiálu Otázka 20 Integraci dvou firem do jednoho celku (např. po vzájemné dohodě či nepřátelským převzetím) označujeme jako: a controlling b akvizice c kapitalizace d koordinace e optimalizace Otázka 21 Skutečnost, že cizí kapitál je za určitých podmínek levnější než vlastní kapitál označujeme: a finanční páka b daňový štít c optimální finanční struktura d obratová likvidita e cizí likvidita Otázka 22 Čistý pracovní kapitál je: a rozdíl mezi dlouhodobými aktivy a krátkodobými pasivy b součet krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv c oběžná aktiva snížená o krátkodobá pasiva d oběžná aktiva s krátkodobými závazky e součet dlouhodobých aktiv a dlouhodobých pasiv Otázka 23 Ukazatel obrátky zásob lze vypočítat jako: a poměr celkových nákladů na prodej a průměrné hodnoty zásob b poměr optimálních výši skladových zásob a celkových nákladů na prodej c poměr celkové hodnoty zásob a jejich fyzického objemu d poměr celkových příjmů a fyzického objemu zásob e délku časového období, ve kterém jsou zásoby na skladě Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

5 Otázka 25 Mezi metodu hodnocení investic můžeme zařadit: a metodu ABC b metodu JIT (just-in-time) c metodu vnitřního výnosového procenta d metodu Kanban e všechny výše uvedené metody ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET Příklad 1 zakladatelský rozpočet Pan Jakub zvažuje, že by opustil své stávající zaměstnání a začal podnikat. Hodlá vyrábět jedinečný produkt prodávaný za 1000 Kč/ks. Máte k dispozici následující informace: plánovaný roční prodej 5000 ks plánovaná spotřeba materiálu 300 Kč/ks plánované osobní náklady 250 Kč/ks plánované další přímé náklady 150 Kč/ks plánované odpisy 10 % z hodnoty dlouhodobého majetku úrok z úvěru 10 % ze zůstatku úvěru roční nájemné Kč sazba daně z příjmů 20 % strojní vybavení Kč potřebná výše oběžných aktiv Kč vložený kapitál Kč bankovní úvěr 4letý (konstantní úmor) Připravte počáteční rozvahu, plánovanou výsledovku a plánované cash-flow. Dále stanovte ekonomický zisk podniku za situace, kdy víte, že oportunitní náklady společníků činí Kč. Příklad 2 zakladatelský rozpočet Firma ABC plánuje, že uvede na trh nový výrobek, jehož cenu kalkuluje na 200 Kč za 1 ks. Firma ABC plánuje, že ročně bude vyrábět ks. K výrobě nového výrobku je potřebné pořídit výrobní linku v hodnotě Kč při lineární odpisové sazbě 10 % z celkové ceny výrobní linky. Výrobní linku bude firma částečně financovat prostřednictvím cizího kapitálu (úvěru) ve výši Kč. Úroková sazba cizího kapitálu je 10 % p.a. Provozní náklady (elektřina, vodné a stočné, pronájmy atd.) odhaduje firma na Kč ročně. Ekonomická rozvaha nového výrobku je následující: mzdové náklady 25 Kč/ks + odvody na SZP 34 % materiálové náklady 10 Kč/ks režie 5 Kč/ks Vypočtěte čistý zisk společnosti za předpokladu, že sazba daně z příjmů činí 20 %. Stanovte dále EBIT a EBT. Příklad 3 struktura financování Firma chce vyrábět produkt, na který potřebuje výrobní zařízení za 3 mil. Kč. Oběžný majetek (zejména materiál) plánuje firma na 500 tis. Kč. Zakladatelé mohou vložit do podnikání vlastní kapitál za 2,8 mil. Kč. Jaký úvěr si firma musí vzít?

6 Příklad 4 výsledkové položky Firma Delta chce vyrábět produkt, jehož cenu kalkuluje na 100 Kč/ks a plánuje vyrábět ročně ks. Pro výrobu produktu plánuje firma pořízení výrobní linky za 2,3 mil. Kč. Odpisová sazba výrobního zařízení je lineární ve výši 12 % celkové ceny výrobní linky. Firma si pronajímá budovu s ročním nájmem Kč. Jednicové (průměrné) náklady zahrnují: mzdové náklady 20 Kč, materiálové náklady 10 Kč, ostatní náklady 10 Kč. Odvody na sociální a zdravotní pojištění tvoří 34 % ze mzdy. Předpokládejme, že firma si vezme na výrobní linku úvěr ve výši 1 mil. Kč s úrokovou sazbou 20 % p.a. Daň z příjmů právnických osob činí 20 %. Vypočítejte: výši celkových výnosů výši celkových nákladů výši provozního zisku (EBIT) výši zisku před zdaněním (EBT) výši čistého zisku bod zvratu ÚČETNÍ VÝKAZY A JEJICH ANALÝZA Příklad 5 odpisy Podnik pořídil v lednu 2011 automobil v hodnotě Kč. Účetně jej hodlá odpisovat po dobu 4 let lineárně, pro daňové účely podnik volí zrychlené odpisy (odpisová skupina 2, koeficienty 5/6). Jak by se účetní odpisy změnily za situace, kdy by podnik aplikoval výkonové odpisy a má za to, že po dobu používání automobilu s tímto najezdí km? Příklad 6 finanční analýza O podniku máte k dispozici následující údaje: Stálá aktiva 1 500, Čistý zisk 195, Zásoby 450, Tržby z prodeje 450, Vlastní kapitál 1 050, Krátkodobé úvěry 150, Peníze 300, Dlouhodobé úvěry 450, Nákladové úroky 75, Zisk před zdaněním 300, Pohledávky 225. Prostřednictvím poměrových ukazatelů vypočtěte: (i) rentabilitu vlastního kapitálu, (ii) celkovou likviditu, (iii) rentabilitu tržeb a (iv) úrokové krytí. Příklad 7 finanční analýza Následující tabulka znázorňuje vybrané údaje podniku. stálá aktiva 480 zásoby 200 pohledávky 150 vlastní kapitál 400 krátkodobé úvěry 180 dlouhodobé úvěry 400 peníze 200 tržby z prodeje 2000 nákladové úroky 100 zisk před zdaněním 300 čistý zisk 180 Prostřednictvím poměrových ukazatelů vypočtěte: zisk před úroky a zdaněním (EBIT) rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) celkovou likviditu obrat zásob dobu inkasa pohledávek rentabilitu tržeb zadluženost

7 Příklad 8 rentabilita a produktivita práce Výrobní firma Beta vykázala v roce 20X1 celkové příjmy ve výši 800 mil. Kč. Provozní zisk firmy činil 250 mil. Kč a čistý zisk dosáhl hodnoty 100 mil. Kč. V průběhu roku se průměrný počet pracovníků pohyboval na úrovni 500 zaměstnanců. Celková aktiva firmy dosáhly výše 900 mil. Kč. Vypočtěte: rentabilitu celkového kapitálu produktivitu pracovníka Příklad 9 likvidita Firma Gama eviduje splatné závazky ve výši 6 mil. Kč, celkové zásoby ve výši 10 mil. Kč, pohledávky ve výši 8 mil. Kč a peníze na účtu ve výši 15 mil. Kč. Stanovte běžnou a pohotovou likviditu. VÝROBNÍ KAPACITA Příklad 10 výrobní kapacita Strojní zařízení je kapacitně schopno vyrobit 100 kusů za hodinu. Využitelný časový fond činí hodin za rok (jedná se o výrobu s přetržitým provozem, přičemž však plánovaná odstávka zařízení je ve fondu zohledněna). Ve sledovaném období společnost nakonec vyrobila ks a dané strojní zařízení bylo v provozu hodin. Stanovte celkové, časové a výkonové využití výrobní kapacity v daném roce. Příklad 11 výrobní kapacita Pracovník Vaší společnosti pracuje v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou 8 hodin denně. Ve sledovaném roce strávil ve společnosti 240 dní, nicméně cca 20 % pracovní doby vyplnil naprosto neefektivně (návštěvy sociálních sítí, flirtování s kolegy(-němi), kávička apod.). Standardně je schopen vyprodukovat 30 ks výrobků za hodinu. Extenzivní využití výrobní kapacity je 98 %, intenzivní využití kapacity je 92 %. Stanovte: využitelný časový fond zaměstnance, celkové využití kapacity skutečný počet odpracovaných hodin skutečný počet vyrobených výrobků OPTIMALIZACE ZÁSOB Příklad 12 optimalizace zásob Pekařská firma spotřebuje ks mouky ročně. Cena za 1 ks mouky od dodavatele je 5 Kč. Náklady spojené se skladováním mouky představují částku 100 Kč měsíčně. Administrativní a dopravní náklady na jednu dodávku jsou Kč. Stanovte ekonomicky optimální velikost objednávky a kolik budou činit celkové náklady? NÁKLADY. BOD ZVRATU Příklad 13 druhové a účelové členění nákladů Společnost ve sledovaném období vyrobila výrobků. Prodejní cena výrobku je 20 Kč. Celkové náklady na výrobu činily Kč. Jaký realizuje společnost zisk, když: (i) prodá veškerou produkci, (ii) prodá výrobků, (iii) neprodá ani jeden výrobek?

8 Příklad 14 fixní a variabilní náklady Z rozpočtu nákladů máte k dispozici následující informace o výrobních nákladech (abstrahujme od odbytové a správní režie): na 1000 ks na 1 ks Jednicový materiál Jednicové mzdy Výrobní režie Z celkové výše výrobní režie lze za fixní považovat Kč. Kolik budou činit celkové náklady, když podnik vyrobí (i) 1000 ks, (ii) 600 ks, (iii) 100 ks? Příklad 15 bod zvratu Prodejní cena činí Kč/ks, přičemž informace o nákladech jsou následující: přímé náklady činí Kč/ks, odpisy činí Kč a ostatní fixní režie pak Kč. Stanovte bod zvratu a dále objem produkce, při němž by společnost realizovala zisk ve výši Kč. Příklad 16 bod zvratu Firma QM má fixní náklady Kč, průměrné variabilní náklady (náklady na 1 ks) jsou 500 Kč. Cena za jeden kus je Kč. Vypočítejte bod zvratu. Jak se změní bod zvratu, pokud se zvýší fixní náklady na Kč? Firma požaduje zisk ve výši 1 mil. Kč. Jaký objem produkce musí vyrobit? Příklad 17 bod zvratu Firma vyrábí ks výrobků, fixní náklady na výrobu produkce jsou Kč, variabilní náklady na jeden výrobek jsou 50 Kč. Za jakou minimální cenu může firma prodávat svoje výrobky, pokud chce vytvářet zisk ve výši Kč? Příklad 18 bod zvratu Firma prodává produkci za 250 Kč při fixních nákladech Kč a jednotkových variabilních nákladech 125 Kč/ks. Stanovte bod zvratu a dále objem výroby, při němž firma realizuje zisk ve výši Kč. Pokračujme u této firmy v našich úvahách, víme-li, že pracuje s omezením co do maximálního objemu produkce, jež činí Kč: jak zvýšit cenu, aby bylo dosaženo zisku Kč? maximální odběrateli akceptovatelná cena je 300 Kč. Jak snížit fixní náklady, aby bylo dosaženo zisku? fixní náklady lze snížit pouze na Kč. Jak tedy postupovat? Příklad 19 tržní rovnováha Na dokonale konkurenčním trhu je křivka poptávky určena rovnicí Q = x P, křivka nabídky je určena rovnicí Q = P. Vypočtěte rovnovážnou cenu P a rovnovážné množství Q. Příklad 20 nákladová funkce a bod zvratu Nákladová funkce firmy má podobu: Firma prodává produkci za 300 Kč/ks. Vypočtěte bod zvratu. Příklad 21 nákladová funkce Stanovte velikost fixních a variabilních nákladů, pakliže celkové náklady při výrobě 500 kusů činí Kč a při výrobě kusů činí Kč.

9 Příklad 22 volba technologické varianty Rozhodněte o výhodnosti variant výroby téhož produktu z hlediska nejnižších celkových nákladů v závislosti na počtu vyráběných kusů: Varianta FN vj A B C ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Příklad 23 budoucí a současná hodnota jednorázového vkladu. Na jak dlouho byste museli mít uloženy peníze v bance, pokud byste dnes rádi investovali Kč a požadovali zpět Kč a Vaše banka Vám nabízí účet úročený 2 % p. a. Úroky podléhají srážkové dani 15 %. Příklad 24 budoucí hodnota anuity Při volbách jste se stali poslanci. Protože se jedná o Vaše první zvolení, máte obavy, co s tolika penězi vůbec budete dělat, a tak jste se rozhodli pro pravidelné spoření, kdy každý rok budete ukládat na účet část svého platu, a to po dobu trvání Vašeho poslaneckého mandátu. Máte za to, že nebude problém ročně vkládat na účet Kč. Jakou částku budete mít k dispozici za čtyři roky (předpokládejme standardní délku trvání mandátu), pokud peníze uložíte v bance, která Vám (jako všem jiným zákonodárcům) nabízí výhodný úrok 5 % p. a.? Úroky podléhají srážkové dani 15 %. NÁKLADY KAPITÁLU. EKONOMICKÁ PŘIDANÁ HODNOTA Příklad 25 náklady kapitálu Stanovte průměrné náklady kapitálu, pokud máte k dispozici následující informace: náklady dluhu (nezdaněné) činí 8 %, náklady vlastního kapitálu činí 5 %. Podnik využívá celkový kapitál ve výši Kč, přičemž cizí kapitál činí Kč. Sazba daně z příjmů pro zjednodušení činí 20 %. Příklad 26 náklady kapitálu Jaké jsou skutečné náklady na kapitál (WACC) v podniku s celkovými aktivy ve výši 150 mil. Kč, cizím kapitálem 45 mil. Kč, je-li úroková míra dluhu 8,5 %, vlastníci požadují výnosnost 18 % a daň z příjmů právnických osob je 20 %? Příklad 27 EVA Akciová společnost ISA vykázala v roce 2011 provozní zisk (EBIT) 80 mil. Kč při celkovém kapitálu 200 mil. Kč. Jako jediný cizí kapitál firma ISA využívá dlouhodobý úvěr ve výši 30 mil. Kč při úrokové sazbě 10 % p.a. Akcionáři požadují 8 % zhodnocení vlastního kapitálu. Sazba daně z příjmů činí 20 %. Vypočtěte ukazatel EVA. Příklad 28 EVA Vypočtěte hodnotu ukazatele EVA firmy, která disponuje celkovým kapitálem ve výši 500 mil. Kč. Firma má dlouhodobý úvěr ve výši 100 mil. Kč, který je zatížen 15% úrokovou sazbou. Provozní zisk firmy (EBIT) je 100 mil. Kč. Daňové zatížení právnických osob je 20 % a akcionáři požadují 10 % zhodnocení vloženého kapitálu. Vypočtěte hodnotu ukazatele EVA.

10 HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Příklad 29 průměrná výnosnost a doba návratnosti S realizací nového projektu byl spojen kapitálový výdaj ve výši Kč. Po dobu jeho pětiletého fungování společnost očekává následující čisté zisky: Rok ČZ Stanovte průměrnou výnosnost investice a její dobu návratnosti. Podnik požaduje od obdobných investic výnosnost ve výši 12 % a hodlá danou investici odpisovat rovnoměrně po celou dobu životnosti. Vyplatí se mu tuto realizovat? Příklad 30 čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento S realizací nového projektu byl spojen kapitálový výdaj ve výši Kč. Po dobu jeho pětiletého fungování společnost očekává následující peněžní příjmy: Rok PP Stanovte čistou současnou hodnotu investice a její vnitřní výnosové procento. Podnik požaduje od obdobných investic výnosnost ve výši 12 %. Vyplatí se mu tuto realizovat? Příklad 31 čistá současná hodnota Výrobní firma se rozhoduje, zdali má investovat do nové tovární haly. Investice do tovární haly má hodnotu 10 mil. Kč. Firma odhaduje, že tovární hala zvýší výnosy firmy o 11 mil. Kč. Tovární halu chce firma financovat prostřednictvím úvěru, který je splatný v průběhu jednoho roku. Banka nabízí uvedenou investici financovat při úrokové sazbě 10 %. Stanovte čistou současnou hodnotu této investice. Příklad 32 čistá současná hodnota Podnik zvažuje realizaci dvouletého projektu, který je spojen s počátečním výdajem ve výši 200 mil. Kč. První rok je schopen podniku vygenerovat cash flow ve výši 150 mil. Kč, ve druhém pak jen 55 mil. Kč. Vyplatí se podniku projekt realizovat, požadujete-li výnos 3,5 %? OCENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ Příklad 33 akcie Firma Trust rozhodla na valné hromadě, že její dlouhodobý cíl je zajistit svým akcionářům na příštích 5 let pravidelný růst dividendy o 7 % ročně. Nominální hodnota akcie je 1000 Kč a současná hodnota dividendy se vyplácí v hodnotě 50 Kč. Jaká bude výše dividendy pro akcionáře celkem po pěti letech, pokud se firmě podaří splnit tento závazek? Příklad 34 dluhopis Máte možnost zakoupit tříletý kuponový dluhopis o jmenovité hodnotě Kč, a to za Kč. S dluhopisem je spojena výplata ročního kuponu 4 % p.a. Sami požadujete výnosnost 10 %. Vyplatí se Vám dluhopis za nabízenou částku pořídit? POUŽITÁ LITERATURA Pavelka, T. Strouhal, J. (2012). Cvičné příklady Manažerská ekonomika. Praha: ICÚ. ICÚ ( ). Sborník příkladů systému certifikace účetní profese (zkouška Manažerská ekonomika). Praha: ICÚ. Strouhal, J. a kol. (2012). Účetnictví 2012: Velká kniha příkladů. Brno: Albatros Media.

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o.

1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. 1.1 Využití ukazatele EVA jako moderního konceptu pro hodnocení výkonnosti podniku PLAST, s.r.o. Pro případovou studii byl vybrán koncept EVA, který je výhodný především díky možnosti identifikovat a účinně

Více

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á

P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A Z Á K L A D Y F I N A N C Í D O C. D R. I N G. H A N A F I L I P C Z Y K O V Á OSTRAVA 2006 1 O B S A H P Ř E D M Ě T U

Více

Finanční hospodaření podniku

Finanční hospodaření podniku Finanční hospodaření podniku Náklady podniku Náklady představují v peněžním vyjádření hodnotu vynaložených hospodářských prostředků (spotřebovaného oběžného majetku, opotřebovaného investičního majetku)

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE Primární cíl podniku Co je primárním cílem podniku? Na tuto otázku odpovídá Teorie firmy. Původně: Primární cíl podniku = maximalizace

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

(Aktualizovaná verze 05/06)

(Aktualizovaná verze 05/06) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování (PFFP_2) (Aktualizovaná verze 05/06) Charakteristika předmětu: K finančnímu plánování je nutná znalost jak ekonomické

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Shrnutí látky EBF 1 a 2 Shrnutí látky EBF 1 a 2 Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník zimní semestr Přednáška 1-2004 Úvod do předmětu Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak,

Více

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Seznam předmětů: EKONOMIKA PODNIKU Enterprise Economics povinný předmět DOBÝVÁNÍ

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Finanční management II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management II Externí vlastní zdroje financování Externí zdroje: vlastní emise akcií, venture capital

Více

Životní cyklus podniku

Životní cyklus podniku Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Stabilizace Krize Růst Zánik Založen ení,, vznik Čas Základní fáze životního cyklu podniku: založení, růst, stabilizace, krize a zánik Jsou odrazem - vývoje makroekonomického

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Základy ekonomiky a podnikání Literatura Synek, M., 2002.Podniková ekonomika. C. H. Beck Prha, 479 s. ISBN 80-7179-736-7 Srpková,

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva: 1 Společnost Alfa dne 1. 6. 2012 pořídila 80% podíl ve společnosti Beta. Následně k 30. 9. 2012 společnost Alfa pořídila 75 tisíc akcií společnosti Gama. Výkazy o finanční situaci společností Alfa, Beta

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy Předmluva 17 Základy účetnictví 19 1.1 Účetní principy 19 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 19 1.1.1.1 Předmět účetnictví 19 1.1.1.2 Druhy účetnictví 19 Finanční účetnictví 19 Manažerské účetnictví

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

9 Pochybné pohledávky, opravné položky

9 Pochybné pohledávky, opravné položky 9 Pochybné pohledávky, opravné položky Cíl kapitoly pochopení vlivu rizika z nesplacení pohledávek na finanční situaci podniku; seznámení se s opravnými položkami a vyřazením pohledávek pro nedobytnost.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Šillerová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Výkonnost podniku

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

Studijní text INVESTICE A AKVIZICE. Název předmětu: Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad

Studijní text INVESTICE A AKVIZICE. Název předmětu: Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad Studijní text Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Zpracovala: Ing. et. Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Rapid, akciová společnost Na Cihlářce 1340/11, 150 00 Praha 5 IČ: 00001040 DIČ: CZ00001040 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27 Obsah: I.

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy.

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy. Seminární práce ze Základů firemních financí Majetková struktura podniku Zpracoval(a): Feketová Klaudia Jurček Daniel Králová Hana Datum prezentace: 24. 03. 2004 V Brně dne 24. 03. 2004... P o d p i s

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Ekonomické vyhodnocení různých forem financování dlouhodobého majetku

Ekonomické vyhodnocení různých forem financování dlouhodobého majetku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra obchodu a financí Ekonomické vyhodnocení různých forem financování dlouhodobého majetku (Teze k diplomové práci) Autor diplomové práce: Martin

Více

The comparison of two companies using financial analysis

The comparison of two companies using financial analysis ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Využití finanční analýzy ke komparaci dvou podniků The comparison of two companies using financial analysis Petra Jelínková Plzeň 2014

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA ;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Způsob zakončení předmětu požadavky na zápočet: Procvičovací příklady na jednotlivých

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ II Osnova 01. Význam a principy oceňování aktiv a pasiv v účetnictví 02. Oceňování dle zákona

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

PROVOZNÍ PÁKA, BOD ZVRATU POMOCÍ CASH FLOW

PROVOZNÍ PÁKA, BOD ZVRATU POMOCÍ CASH FLOW PROVOZNÍ PÁKA, BOD ZVRATU POMOCÍ CASH FLOW Provozní páka je změna zisku v souvislosti se změnou objemu výroby (tržeb) při různých proporcích mezi fixními a variabilními náklady - automatizace a robotizace

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Hodnocení efektivnosti investičního projektu

Hodnocení efektivnosti investičního projektu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Hodnocení efektivnosti investičního projektu Vypracoval: Mgr. Alice Hypšová Vedoucí práce: Ing.

Více

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!!

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklad 1.: Podnik zvažuje dvě varianty (A z vlastních zdrojů, B s použitím cizího kapitálu) za těchto podmínek: Varianta A Varianta B Celkový

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1

Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Sbírka příkladů z finanční matematiky Michal Veselý 1 Jednoduché úročení Příklad 1.1. Do banky jste na běžný účet uložil(a) vklad ve výši 95 000 Kč dne 15. 8. 2013 a i s úroky jej vybral(a) dne 31. 12.

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

Náklady v podniku. členění nákladů analýza bodu zvratu

Náklady v podniku. členění nákladů analýza bodu zvratu Náklady v podniku členění nákladů analýza bodu zvratu Výkony Výkon je výsledek práce lidi, při které dochází ke spotřebě nebo opotřebení výrobních činitelů (materiál, stroje, pracovníci) VSTUPY VÝSTUPY

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Finanční rovnováha podniku

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Finanční rovnováha podniku JIHOČESKÁ U IVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKO OMICKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Ekonomiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Finanční

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku Zpracovaly: Martina Janková Lenka Pávišová Pavlína Vacenovská Datum prezentace: 25. 3. 2004 V Brně dne

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a. s. Bc. Jana Kuchařová

Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a. s. Bc. Jana Kuchařová Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a. s. Bc. Jana Kuchařová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je zpracování projektu implementace konceptu ekonomické

Více

Obecný úvod, mikro a makroekonomika

Obecný úvod, mikro a makroekonomika Obecný úvod, mikro a makroekonomika 1 Vyjmenujte alespoò tøi pøíklady sít`ových odvìtví. 2 Která z následujících odvìtví nejsou sít`ová? Energetika, zemìdìlství, stavebnictví, doprava, zdravotnictví...

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 7

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 7 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 7 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA Jedná se o předběžnou a nehotovou verzi, prosíme necitovat bez souhlasu autorek Kubíčková, Jindřichovská 8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA 8.1. Rozdílné zájmy manažerů a akcionářů Strategie

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

Široká 128, Pečky 289 11, Česká republika (od 3.6.1998 do 15.10.2003) (zdroj OR) Široká 128, 289 11, Pečky (od 16.3.1998 do 9.9.

Široká 128, Pečky 289 11, Česká republika (od 3.6.1998 do 15.10.2003) (zdroj OR) Široká 128, 289 11, Pečky (od 16.3.1998 do 9.9. Datum zprávy: 30.1.2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název společnosti: Společnost a.s. Původní názvy: První společnost a.s. ( od 3.6.1998 do 16.3.2000) Právní forma: Akciová společnost IČ: 12345678 DIČ: CZ12345678

Více

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip

Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Tématický blok 2 téma 2 Kapitola 4.1. Rozvaha a její struktura, bilanční princip Obsah kapitoly 4.1. Rozvaha a její struktura 4.1.1. Struktura rozvahy 4.1.2. Forma rozvahy Studijní cíle Cílem v této druhé

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Cvičení 1: Studie a příklady Cvičící: David Procházka Email: prochazd@vse.cz Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: držet Cílová cena: 33,- EUR 22.3.2012 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení 15.2.2012 Fio banka, a.s. Pegas Nonwovens SA Fio Nové doporučení: koupit Cílová cena : 544 Kč Předchozí cílová cena: 495 Kč Předchozí doporučení: akumulovat Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E. 2015 Bc. Lucie Ottová

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E. 2015 Bc. Lucie Ottová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E 2015 Bc. Lucie Ottová ŠKODA ŠKODA AUTO AUTO VYSOKÁ a.s. Vysoká ŠKOLA, škola O.P.S. Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor:

Více

1. ROZVAHA, ZMĚNY ROZVAHOVÝCH STAVŮ

1. ROZVAHA, ZMĚNY ROZVAHOVÝCH STAVŮ 1. ROZVAHA, ZMĚNY ROZVAHOVÝCH STAVŮ ÚLOHA Průmyslový podnik (s. r. o.) má k 1. 1. 2011 tato aktiva a pasiva: Stavby Kč 1 000 000; materiál na skladě Kč 860 000; samostatné movité věci Kč 2 462 000; krátkodobé

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Náklady. Analýza bodu zvratu.

Náklady. Analýza bodu zvratu. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Náklady. Analýza bodu zvratu. Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

MaEk 2015 3. 3. CV PLÁNOVÁNÍ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHY. Teoretické otázky: 1. Definujte pojem funkční plány podniku.

MaEk 2015 3. 3. CV PLÁNOVÁNÍ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHY. Teoretické otázky: 1. Definujte pojem funkční plány podniku. 3. CV PLÁNOVÁNÍ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY, ROZVAHY Teoretické otázky: 1. Definujte pojem funkční plány podniku. 2. Kdy je potřeba sestavovat finanční plán? 3. Jakým způsobem je možné plánovat výnosy? 4. Jak

Více

Likvidita a cash flow

Likvidita a cash flow Likvidita a cash flow Peníze v podniku - likvidita Likvidní peníze jsou to, co podnik může okamžitě použít k placení (za dodávky, daně, za právní služby, na splácení úvěru, nájemného, poplatky za všechno

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více