Dva krůčky za Smrtí. Hana Hozová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dva krůčky za Smrtí. Hana Hozová"

Transkript

1 Dva krůčky za Smrtí Hana Hozová Jasper Siltanen si tiše pobrukoval jednu ze svých oblíbených hospodských písní a se zalíbením si prohlíţel téměř dokončenou figurku ţenské postavy, kterou si z dlouhé chvíle vyřezával ze špalíčku dřeva. Kdysi dávno se učil na řezbáře. Tehdy ještě nevěděl nic o dalších způsobech, jakými lze ostré nástroje pouţít k vydělávání peněz. Stačila však jedna plavovlasá kráska, aby dal ve svých šestnácti sbohem otcově dílně a vydal se do světa hledat své štěstí. Láska dlouho nevydrţela a za několik měsíců po odchodu z domova zůstal v tom velkém neznámém světě sám. Díky vrozenému pudu sebezáchovy přeţil. Zesílil, přizpůsobil se ţivotu ve městech a naučil se rvát. Příroda ho obdařila mohutnou postavou a seriózní tváří a tak se mu dařilo najít i v le pší čtvrti lokál, kde byli ochotní najmout ho na práci vyhazovače či ochranky. Před dvěma lety zaskakoval za jednoho ze stráţců Tarn Utské bezpečnostní agentury. Osvědčil se a společnost mu nabídla trvalé zaměstnání - chránit významné návštěvníky univerzitního města v luxusních rezidencích, které jim agentura pronajímala. U zvláště váţených klientů slouţil směnu ve dvojici. Tak jako dnes. Zvedl na okamţik zrak od figurky připomínající jeho současnou milenku Emilii, ţenu kyprých tvarů, a zkontroloval kolegu Sebase. Zdál se mu dnes nezvykle nervózní a s blíţícím se koncem dne se jeho napětí stupňovalo. Agentura předchozího večera zdůraznila, ţe spokojenost klienta - Maurice Guittata, majitele aldaveronské velkopapírny, je na prvním místě, a ţe jakákoliv stíţnost z jeho strany by měla pro oba stráţce velice nepříjemné následky. Jako by věděla něco, co oni ne. Směna probíhala aţ doposud bez komplikací, poslední dvě hodiny Jasper 1

2 dokonce zápasil s ospalostí, a proto se vrhl na špalíček dřeva, který si pro takový případ nosíval. Tušil, proč má kolega nervy rozechvělé jako struny, dobře si všiml jména na konci seznamu návštěv toho dne. Musel si přiznat, ţe i na něho v souvislosti s posledním hostem pozvolna sedala směs očekávání a obav Kdyţ o těţká dubová vrata vstupní brány, kterou střeţili, zadunělo klepadlo, stráţci sebou leknutím trhli. Jasper skrz okénko převzal vizitku se jménem a pokynul Sebasovi, aby návštěvníka vpustil dovnitř. Zatímco si příchozí na poţádání odkládal své zbraně na určené místo, nenápadně si ho prohlíţeli. Měl středně vysokou štíhlou postavu a způsob, jakým se pohyboval, svědčil o pevných, pruţných svalech a kočičích reflexech. Pohlednou tvář lemovaly dlouhé černé vlasy staţené do copu, nad skráněmi z husté kštice vyčnívaly drobné růţky, zna k rasy diablů. Vypadal sotva na dvacet, tenký knírek a několikadenní strniště na bradě mu na věku nijak nepřidávaly. Byly to jeho hnědorudé oči, co v muţích vzbudilo respekt. Hluboké, přísné a plné zkušeností, na které stráţci nechtěli ani pomyslet. Přes tmavě červenou volnou halenu nosil do půli stehen dlouhou koţenou vestu pošitou tisíci lesklých černoroţčích šupinek. Takovou vestou neproniklo ţádné běţné ostří a vyráběl ji pouze kmen taraskou z vylínaných šupinek svých černých rohatých koní. Obdiv vzbuz ovala i různorodost diablovy výzbroje. O některých z jeho zbraní stráţci doposud pouze slyšeli nebo jim čelili velmi vzácně. S profesním zájmem zkoumali kaţdou věc, která se ocitla na odkládacím stolku. Z pouzder šikovně všitých na vnějších stranách vysoký ch, na špičkách okovaných holin, vytáhl muţ vrhací dýky a foukačku s paralyzujícími šipkami. Z pochvy zavěšené na širokém opasku u levého boku uvolnil 2

3 mečový tesák, následoval dlouhý nůţ u pravého boku. Na prsou se mu kříţily dva široké koţené popruhy. K jednomu z nich byla vepředu pod pravou klíční kostí všita pochva na katar, vzadu na pravou lopatku přiléhal trojčepelový vrhací nůţ, oblíbená lovecká zbraň kmene taraskou. Druhý popruh nesl krátký kovový oštěp se středovou záštitou, jehoţ hrot vyčníval nad mladíkovým levým ramenem. Jasper odhadoval, ţe nejčastě ji válečník vyuţíval kombinaci kataru a mečového tesáku nebo kovový oštěp s loveckým vrhacím noţem. Na jeho vkus příliš sloţité a tak nějak zákeřné. Avšak s určitostí vysoce efektivní v trénovaných ru kou. Věřil, ţe diablo si vyslouţil svou profesní přezdívku právem. Jasper pokynul Sebasovi, aby hosta uvedl do zahrad za Guitattem. Věděl, ţe by ho správně měl ještě prohledat, ale nenašel v sobě dostatek sebejistoty, aby tak učinil. Opřel se o masivní dve ře brány a nepřítomně zabloudil zrakem ke stolu s výstavkou zbraní. Za vraty zaslechl odfrknutí a občasné zahrabání kopytem, ale nevěnoval mu příliš pozornosti. Péče o koně hostů nespadala mezi jeho povinnosti. Překvapilo ho, ţe se Sebas vrátil k bráně jen o několik okamţiků později. Guittat si vyţádal rozhovor mezi čtyřma očima a ochranku odvolal. Na jeho místě by si Jasper nebyl tak jistý sám sebou. Ač neozbrojen, ten muţ představoval smrtelnou hrozbu. Historky o tmavookém diablovi uţ kolovaly po celém Tarn Utu, o něm a jeho válečnících kmene taraskou, se kterými přišel z dalekého severu Frawuthornu. Prý tam z univerzitního města odešel před dvěma lety, aby nasbíral zkušenosti pro Obhajobu a mohl se ucházet o členství v Bratrstvu štěstěny - cechu stráţců a ţoldnéřů. Neţ předstoupil před Komisi, přijal zakázku na sajenské pouštní stezce. O tu práci nikdo z Bratrstva nestál. Počet lapků a bestií suţující karavany byl příliš vysoký na to, aby za peníze, které kupci mohli nabídnout, kdokoliv rozumný riskoval svůj ţivot či pověst. 3

4 Do dvou měsíců od chvíle, kdy si diablo plácl s kupci, se četnost útoků sníţila na třetinu a bestie odtáhly hledat potravu jinam. Lupiči se raději zaměřili na karavany, které jeho válečníci nechránili. Tak se obchodníci smluvili a nabídli mu odměnu za trochu jiný úkol. S hrstkou tarasků se vydal po stopě přeţivších lapků a stezku definitivně vyčistil. Od té chvíle diabla členové karavan přestali nazývat jménem. Viděli ho zabíjet. Rychle, čistě, účelově. Bez zbytečné krutosti, ale také b ez slitování. Všichni znali jeho jméno, ale říkali mu Smrtonoš Z hloubi zahrady dolehl ke stráţcům vzteky přeskakující hlas, který Jasper bez zaváhání přiřadil Maurici Guittatovi. Bylo to tu. Potíţe. Na konci štěrkové cesty vedoucí k bráně se o několik te pů srdce později objevil diablo, očividně s úmyslem rezidenci opustit. Dva kroky za ním chvátal Guittat, v obličeji celý brunátný. Z nepříčetnosti jeho pohledu stráţci pochopili, ţe toho večera si budou muset svou mzdu opravdu zaslouţit. Nacvičeným způsobem předstoupili před stolek, aby návštěvníkovi zamezili přístup k jeho zbraním. Nezdálo se však, ţe by se chystal ven probojovat. Naopak, zastavil se tři metry před nimi a mírně sklonil hlavu k zemi. Sebas si všiml, ţe jeho oči pod sklopenými víčky na okamţ ik rudě zaplály, ale neţ diablo hlavu opět zvedl a svou pozornost upřel kamsi za stráţcova záda, záře očí pohasla. Smrtonoš se usmíval. Ten úsměv vyvolal v Jasperovi neodbytný pocit, ţe něco přehlédl. Něco velice podstatného. Vzduchem se rozezněl varovný c hřestivý zvuk a vzápětí něco zvenčí tupě udeřilo do dubových vrat. Následovala celá série úderů, doprovázená tříštěním dřeva a pláčem namáhaných pantů. Pak na krátkou chvíli vystřídalo rámus tiché funění, jako by se skulinami mezi 4

5 prkny pokoušelo nějaké zvíře větřit. Kdyţ se ozvalo tlumené odfrknutí, Jasperovi konečně došlo, co přehlédl. Přesto opatrně přistoupil k vratům a okénkem vyhlédl ven. Sotva tak učinil, prudce couvl o několik kroků zpět. V místech, kde se ještě před chvílí nacházel jeho ţaludek, pr oklál skulinu pod závorou deset palců dlouhý roh zuřícího černoroţce. Mohutné zvíře si znovu odfrklo a energickým pohybem hlavy závoru vysadilo. Vítězně zarţálo, pak se vzepjalo a vrata se pod kopyty jeho předních nohou rozlétla do stran. Stráţci i jejich chráněnec strnule sledovali hřebce procházejícího poničenou branou. Guittatovi na brunátném obličeji vyskákaly bílé fleky, zblednout naráz se mu nepodařilo. Znal černoroţcovu podobu z legend, ale skutečnost byla působivější. Sotva se odvaţoval dýchat, nat oţ se pohnout. Hřebec připomínal svalnatého taţného koně, avšak alespoň o čtvrtinu vyššího, neţ bylo běţné. Tělo měl spíše kratší, čtvercového rámce, a místo srsti jej pokrývaly drobné onyxově černé šupinky s okraji ostřejšími neţ nejnabroušenější čepel. Právě teď byly výhruţně vztyčené, a kdyby po nich přejel dlaní, zůstaly by mu na ní krvavé šrámy. Uprostřed hlavy pod úrovní očí vyrůstal zvířeti spirálovitý roh, hřívu na klenutém, vysoko nasazeném krku nahrazovala řada rohovitých útvarů. Ani ocas neměl ţí ně, jeho tvar připomínal tělo biče zakončené jakýmsi trsem velkých šupin, podobajícím se rozvitému květu růţe. V jeho středu se skrýval velký osten vypouštějící ze své špičky paralyzující jed. Černoroţec procházel kolem stráţců a chvěním šupinek i ocasních šupin vydával varovný chřestivý zvuk. Zastavil se aţ před diablem a zahrabal předním kopytem. Vyslouţil si za odměnu pamlsek, o němţ by Guittat přísahal, ţe to byl kus sušené šunky. Smrtonoš koně pohladil po klenuté šíji a šupinky před jeho dotekem poslušně sléhaly, aby nezranily kůţi jeho dlaní. S hřebcem po boku pak zamířil ke svým zbraním, aniţ by mu kdokoliv kladl odpor. Beze 5

6 spěchu jednu po druhé uloţil tam, kam patřily, pak se chytil rohu nejníţe posazeného na koňském krku a pruţně se vyhoupl na neos edlaný hřbet. Mlčky pokynul stráţím i Guittatovi, černoroţec sklopil uši, laškovně mrsknul ocasem jejich směrem a bez viditelné pobídky se otočil a prošel zbořenou bránou na ulici. Seběhlí zvědavci mu kvapně uvolňovali cestu. xxx Micias Mourricio, pro přátele Rricio a pro kočičí dámy Mici-Rrici, se rozvaloval na silné větvi rozloţitého dubu a předstíral, ţe jediné, co ho na světě momentálně zajímá, je neviditelné smítko na levé přední tlapce. Ve skutečnosti se však soustředil na muţe usazeného v proutěném křesle pod korunou stromu. Naslouchal jeho myšlenkám, vnímal jeho emoce, četl v jeho duši. Uţ dávno se naučil, ţe je uţitečné znát nepřátele svých přátel. Tím muţem nebyl nikdo jiný neţ podnikatel Maurice Guittat. Pozoroval řemeslníky vsazující do brány nová, tentokrát ţelezná vrata a v duchu si rekapituloval rozhovor se Smrtonošem. Vůbec nedopadl dle očekávání. Guittat byl mocným muţem a na odpor nebyl zvyklý ani zvědavý. Za svůj ţivot různými cestami nashromáţdil slušné jmění a vyznával víru, ţe za peníze si dokáţe pořídit cokoliv a podřídit kohokoliv. Na jedné straně si zakládal na své oficiální pověsti člena obchodního cechu, na druhé neváhal uţívat moci pramenící z podplácení, zastrašování a vydírání. Nejednou bez výčitek zabil nebo nechal zabít. Účel světil prostředek. Nic mu nestálo v cestě příliš dlouho. Jako třeba Šejdíř - vládce aldaveronského podsvětí. Uţ je to pět let, co se Guittat přestěhoval na ostrov Aldaveron, středisko světového obchodu. Kdyţ se rozhodl převzít vládu nad tamějším podsvětím, koupil si či podmanil většinu lůzy starého města, aţ na několik desítek loajálních stoupenců stávajícího vůdce. 6

7 Nechtěl nic ponechat náhodě, proto dal vysledovat jejich zlodějské doupě a vybít ho do posledního člena, bez ohledu na věk či pohlaví. Šejdíře si vychutnal osobně. Připravil ho o ţivot i o jméno. Měl velkou moc, ale to mu nestačilo. Touţil po jiném druhu moci. Moci, kterou s sebou přinášel tarnut Vyňal z mošny u pasu kámen krystalické struktury o velikosti slepičího vejce. Uchopil ho mezi palec a ukazovák a pohlédl skrz něj na zapadající slunce. Krystal byl téměř čirý, nezbývalo v něm jiţ mnoho magické energie. Aţ z něj bude čerpat příště, tarnut zprůhlední a posléze se rozplyne v ruce a vrátí se do svého naleziště - do dolů za městem Tarn Ut. Tam ho z podzemí znovu vykutají diablové, rasa lidí podmaněná před dávnými časy prvním čarokrálem - kopáči s bledou pletí, světlými duhovkami očí a dvěma růţky rostoucími z jejich lebky nad spánky. Nerostly jim vousy a vlasy dosahovaly délky pouze několika palců. Na práci těchto otroků vybudoval čarokrál celý systém magických řemesel a cechů a dokonce i samotné město Tarn Ut. Guittat svou mysl opět zaměřil na Smrtonoše. V jeho ţilách nepochybně kolovala krev diablů. Obchodník si zaplatil několik detektivů, aby zjistili, co je mladík z ţoldnéřského cechu zač, ale v pátrání se zatím nedostali příliš daleko. Všechny stopy končily v Aldaveronu, kde před pěti lety nastoupil na loď do Tarn Utu, aby se vyučil magickému řemeslu. Nebyla to ani tak tajemná minulost, co Guittata rozčilovalo, ale palčivá přítomnost. Diablo měl své cíle a nehodlal se jich vzdát. Ani za úplatu, ani pod pohrůţkou. A to znamenalo bezprostřední ohroţení plánu, který Guittat osnoval jiţ několik měsíců a který doposud tak pěkně vycházel. Vynal oţil nemálo peněz a snahy, aby odstranil Protektora - vrchního velitele bezpečnostních sloţek chránících dodávky tarnutu na cestě do 7

8 Aldaveronu. Poté, co se mu to před dvěma měsíci konečně podařilo, zdiskreditoval dva potenciální nástupce na uvolněný post, aţ přicházel v úvahu jen kandidát, kterého šikovně nastrčil. Pokud by tento u čarokrále uspěl, získal by Guittat přístup k dodávkám tarnutu. K moci, po které tak touţil. Jenomţe se tu objevil ten mladík odnikud, ze kterého kupci ze sajenské stezky udělali legendu. Jeho Obhajoba byla komisí schválena jednomyslně a samo Bratrstvo si povaţovalo, ţe se stal jeho členem. Velel legii válečníků, kteří s ním prý přišli odněkud z nevlídného severu Frawuthornu, aby znovu pozvedli kmen taraskou v očích bohů. Říká se, ţe s ním bojují jen pro čest a slávu, ţe se nedají koupit, ani zastrašit. A ţe Smrtonoš je jejich šamanem. Jeho věhlas se donesl aţ k uším čarokrále Benedikta a od svých špehů Guittat s jistotou věděl, ţe mladíkovi chce před slavnostmi slunovratu učinit nabídku na post Protektora. Obchodník předpokládal, ţe se s diablem nějako dohodne a svůj plán úspěšně zrealizuje, avšak ten uţ se rozhodl případnou nabídku přijmout. A neměl nejmenší zájem uzavírat jakékoliv pokoutné dohody. Guittat schoval tarnut zpět do mošny, zaklonil hlavu a zeširoka zívnul. Kdyţ to nejde po dobrém, najde jiný způsob, jak věc zdárně vyřešit. Ţádná překáţka mu nevydrţela stát v cestě příliš dlouho. Muţ ještě jednou zívl a zvedl se k odchodu. Netušil, ţe kocour, hovící si v koruně stromu nad ním, po celou dobu četl v jeho duši, ţe ji posoudil a zařadil k těm, které je třeba bedlivě hlídat. A kdyby snad tušil, jen by to zjištění přidal k ostatním důvodům, proč neměl kočky rád. Krom jiného se nedaly ochočit, ani spolehlivě koupit. Ale to Rricia nijak netrápilo, z výšky pozoroval dění v zahradě a přemýšlel, na jaký způsob si má schrupnout. Nakonec stáhl tlapky pod sebe a docela prostě odpočíval, nechávaje se kolébat šuměním větru v koruně stromů a vzdálenými hlasy řemeslníků. 8

9 Kdyţ vzduch prořízlo táhlé kovové zaskřípění, leknutím málem spadl z větve. Konsternovaně zaostřil svůj zrak k bráně, kde vrzající panty kdosi spěšně promazával olejem. Nová vrata vypadla bytelně a honosně. Kvalitní kovářská práce. Mourkovi se vybavila zašlá vzpomínka. Nebyla to vlastně tak docela jeho původní vzpomínka, přečetl ji v duši svého přítele před několika lety a spojil s vlastní. Rricio přimhouřil oči a začal si pro sebe příst. Vrátil se v myšlenkách o osm let zpátky, na místo vzdálené stovky mil odsud, na jedno z mnohých náměstí města Aldaveron Smrákalo se. Malako postával v úzké uličce ústící na Ţelezné náměstí a sledoval vchod do dvora kovárny. Velká kovová, bohatě zdobená vrata byla přesvědčivou ukázkou kovářovy zručnosti. Nebývalo zvykem, aby zůstala takto zavřená, chlapec však znal příčinu toho stavu. Mistr ţelezného řemesla měl návštěvu. Přistěhoval se do staré čtvrti jiţ před několika měsíci a doposud odmítal zaplatit výpalné. Ţelezo prý nehoří, tvrdíval na svou obranu. Chlapci bylo dvanáct let, ale ch ápal, ţe nezaplatit Šejdířovi nebylo dvakrát rozumné. Netrpělivě čekal na svého otce. Zdálo se mu, ţe je v kovárně s ostatními vymahači nezvykle dlouho. Ţmoulal v prstech přívěsek z peříček erejky, pověšený na krku, a vzpomínal na hezčí časy, kdy s otcem Triamem a matkou Dţezabel ţili na ostrově Sol. Strávili tam dva šťastné roky, neţ se jednoho večera otec přiřítil domů, aby svou rodinu ve spěchu odvedl na proplouvající pašeráckou loď do Aldaveronu. Té noci se strhla bouře a téměř u cíle rozdrtila koráb o útesy. Moře vyplavilo chlapce i jeho otce u břehů ostrova, avšak Dţezabel si ponechalo. Triam synovi nikdy nevysvětlil, proč museli Sol opustit tak nakvap. Krom rybařiny a práce v dolech nic neuměl, veškerý majetek se utopil v moři. Aby uţivil syna i sebe, přijal nabídku Šejdíře - vůdce aldaveronské spodiny a přidal se k vymahačům výpalného. Styděl se za svůj způsob obţivy, ale pro chlapce by udělal 9

10 cokoliv. A Malako to věděl. Něco vycítil, něco odposlechl od svých vrstevníků, malých kapsářů a zlodějíčků, potomstva velké bandy sídlící v podzemí chudinské čtvrti. Měl svého otce rád a dnešní podezřele dlouhá návštěva u kováře mu dělala starosti. Říkalo se o něm, ţe je to mistr ţelezného řemesla, vyučený v dalekém univerzitním městě Tarn Ut na pobřeţí pevniny Frawuthorn. Malaka se zmocnil špatný pocit. Podobný pocit, jaký měl před dvěma lety, kdyţ nastupoval na osudovou loď. Ţelezná vrata se náhle prudce otevřela a na náměstí s křikem vyběhli tři muţi. Za nimi vyšlehly plameny a seţehly záda toho nejpomalejšíh o. Jeho oblek se vzňal a muţ začal vyděšeně křičet. Svalil se na zem, snaţíc se oheň udusit válením v prachu cesty, ale marně. Vraty proběhl další muţ a Malako v něm poznal kováře. V pravé ruce drţel kladivo s hlavicí od krve a z dlaně napřaţené levé ruky mrštil za prchajícími muţi další salvu ohnivé energie. Chlapec si uvědomil, ţe ţádný z prchajících muţů nekrvácel a ţe jeho otec doposud nevyšel ven. Zatímco se kovář snaţil uhasit plameny na hořícím nešťastníkovi, proklouzl Malako za bránu. Tušil, co tam uvidí. S pláčem poklekl k postavě zhroucené v tratolišti krve. Umírající muţ s hlubokou ránou na spánku stiskl chlapci drobnou ruku. Nezlob se na mě, ani na něj, ukázal očima na vracejícího se kováře, tak uţ to ve špíně města chodí Slova mu odumřela na rtech a pohled se rozostřil. Kovář se shýbl ke smutné dvojici a zatlačil mrtvému oči. Chlapec si ho nevšímal, ztracený ve svém ţalu. 10

11 Pootevřenými vraty do dvora nahlédla velká černá kočka doprovázená mourovatým kotětem. Upřela pohled svých ţlutých o čí na zemřelého a pak starostlivě olízla kotě za uchem. Pohleď, můj malý Mourricio, Smrt přeťala vlákno života poutající duši k tělu. Duše je neklidná, nechce se jí odejít, k tomuto světu ji vážou silné city. Mohlo by se stát, že se zatoulá a promění v d émona. Proto jsme tu my, já a ty a další našeho druhu. Vždy dva krůčky za Smrtí dohlížíme, aby duše zemřelých došly pokoje." Kotě se posadilo a pozorně sledovalo zářivou auru své matky, kterak opouští kočičí tělo a vydává se k leţící postavě. Spatřil malé světélko vznášející se nad muţovým hrudníkem a pak rychlý pohyb kočičí tlapky. Máma kočka ve své nehmotné podobě uchopila lapenou duši do tlamičky a vzápětí se před ní rozevřel vířivý portál do Onoho světa. Protáhla se otvorem a za okamţik jím proskočila zpět, jiţ s prázdnou tlamičkou. Zářivá silueta se navrátila do hmotného těla a kočka si olízla tlapku, dál pozorující dění na dvoře. Naučíš se číst v duších lidí, v jejich vzpomínkách a myšlenkách, odhalíš jejich sílu a charakter. Aura toho kováře je živ ena silnou duší, pozoruji ho už mnoho let, aniž by to tušil. Až jeho tělo vypoví službu, budu připravená... Pohleď na toho chlapce. Jeho duše je zjizvená, ale také velmi silná. I na něj by měl někdo z lapiduchů dohlédnout." Kotě se otřelo hlavou o mámin bok a tence mňouklo. To mňouknutí vytrhlo chlapce ze zármutku právě ve chvíli, kdy se k vratům blíţily chvatné kroky přivolané městské hlídky. Poloţil otcovu ruku jemně na zem a hbitě proklouzl vraty ven dřív, neţ si ho příchozí všimli a kovář stihl zadrţet. Kouzlo vzpomínek pominulo a Rricio pocítil v útrobách dotěrné drápky 11

12 hladu. Čas ulovit si něco k večeři a moţná zaběhnout domů na misku mléka. Rozkošnicky prohnul hřbet a protáhl si tělo. Po večeři by se mohl poohlédnout po kočkách. Noc byla ještě mladá xxx Guittat seděl na rozpadající se lavici v dýmem zahalené přístavní hospodě U dvou racků. Netrpělivě si pohrával s hliněným korbelem, aţ zvětralé pivo vyšplíchlo na stůl. Ráno toho dne našel na polštáři lístek se vzkazem, ţe pokud se chce dozvědět víc o jisté osobě, která mu komplikovala ţivot, má se dostavit na tohle místo. Samozřejmě inkognito. Vzhledem k tomu, ţe neznámý pronikl aţ do jeho loţnice a očividně neměl úmyslu ho ohroţovat na ţivotě, dorazil na schůzku bez ochranky. Seděl tu uţ půl hodiny sám a čekal na svého tajemného spojence. Byl upřímně zvědavý, kterou osobu měl neznámý na mysli, protoţe v Guitatově seznamu nepohodlných lidí jich bylo rozhodně více neţ jeden. I kdyţ si musel přiznat, ţe v tuto chvíli mu dělal největší starosti tmavooký diablo. V duchu si rekapituloval to málo, co se mu zatím o Smrtonošovi podařilo vypátrat. Stopy minulosti nevedly daleko. Končily v přístavní čtvrti ostrovního města Aldaveron, v její lepší části. Před pěti lety si tu na několik týdnů pronajal asi patnáctiletý chlapec pokoj ve studentském hotelu. Recepční trvala na zápisu do knihy hostů a chlapec po chvilce přemýšlení vyslovil jméno Luka Mortifer. Působilo to, jako by si to jméno právě vymyslel, ale paní domu jeho historka, ţe pochází z centrálního Tranůvisu a tady jen přesedá na loď do tarnutské univerzity, kam ho posílají rodiče, stačila. Protoţe hoch zaplatil nájem na celý měsíc dopředu a peníze na ruku byly v Aldaveronu tím, co se počítalo. Všimla si ještě, ţe za chlapcem denně dochází asi čtyřicetilet ý muţ, a kdyţ na něj jednoho dne udeřila, zjistila, ţe je to učitel a dohlíţí na Mortiferovo studium čtení, 12

13 psaní a etikety. To na ni zapůsobilo velmi kladně a proto si chlapce s hnědorudýma očima a drobnými růţky zapamatovala. Byl na rozdíl od ostatních ubytovaných studentů tichý, vţdy zdvořilý a slušně oblečený. Po čtyřech týdnech si sbalil malý kufřík, spěšně se rozloučil a pak uţ ho nikdy nespatřila. Krom recepční a učitele nenašli nikoho dalšího, komu by jméno Luka Mortifer nebo jeho popis přišly jakko liv povědomé. Guittata vyrušil z rozmrzelých myšlenek příchozí, který si přisedl ke stolu naproti němu. Přes hlavu měl přehozenu kápi, staţenou hluboko do čela. Naklonil se k obchodníkovi a lehce poodhalil svou tvář. Nerad tě nechávám čekat, Šejdíři, a le věřím, ţe se ti ten obětovaný čas brzy vrátí. Guittat ten nepříjemný, skřípavý hlas poznával. A ten kousek jednookého obličeje, co spatřil pod kápí, mu potvrdil, ţe před ním opravdu sedí správce tarnutových dolů. Je to uţ nejméně dvanáct let, co jse m přišel o oko a málem i o svůj ţivot. Ta stará záleţitost je pro mě velice osobní a rád bych ji definitivně uzavřel. Napadlo mě, ţe bychom si v tomto ohledu mohli vzájemně prokázat nějakou tu laskavost To záleţí na tom, jak by ta laskavost konkrétně mě la vypadat zareagoval opatrně Guittat. Kdyţ naznačím, ţe ta laskavost má hnědorudé oči a pochybný původ, je to pro tebe dostatečně konkrétní? Guittatova tvář se roztáhla do ţraločího úsměvu. Co se zaměřit na ještě konkrétnější nabídku, na kterou bych mohl říci 13

14 ano? xxx Pierron Dezelus si stáhl kápi hlouběji do čela a práskl bičem nad záděmi zapřaţených koní. Vůz, na jehoţ kozlíku seděl, uháněl na prašné cestě, aţ kola nadskakovala. Ve stříbřitém světle měsíce před sebou spatřil siluetu pevnosti Arana, nacházející se něco přes pět mil od severozápadního cípu města Tarn Ut. Pevnost chránila vstup do rozsáhlého systému podzemních jeskyní, v nichţ diablové dnem i nocí tříštily jejich stěny na tarnutové krystaly. Ty pak putovaly do skladu čarokrále, svrchovaného vládce Tarn Utu, odkud je nechal vyváţet do celého světa. Do vzdálených míst najímal vzdušné koráby taţené nebeskými koňmi, pro kratší či objemnější dodávky vyuţíval svou vlastní námořní flotilu. Největší objem magické horniny putoval na trh do Aldaveronu a na jeho ochranu dohlíţela posádka pod velením Protektora. Tarnut byl jedním z klíčových elementů světové ekonomiky. Vzhledem k tomu, ţe většina světa byla tvořena menšími či většími ostrovy suţovanými rozmary ţivlů, vyuţívali lidé magické energie t arnutu k udrţování bariér chránících je před záplavami a ničivými tajfuny, k udrţování tepla v mrazivých oblastech nebo chladu v krajích suţovaných vedrem. Jeho vyuţití bylo rozmanité, ale mělo svá omezení. Krystal poskytoval jen určité mnoţství energie. Jakmile se tato vyčerpala, jednoduše se rozplynul a navrátil do svého naleziště. Nikdo nechápal, jak a proč se tak děje, ale bylo to tak. Koloběh tarnutu zajišťoval čarokráli věčné zisky. Těţba nerostu byla nebezpečná, neboť se nedalo předvídat, kolik zhmotněné energie se navrátí v ten který okamţik. Stávalo se, ţe zatímco otrok kopal do skály před sebou, přibylo na stěně za ním během okamţiku 14

15 takové mnoţství tarnutu, ţe ho doslova rozdrtilo. Jindy ze stropu vyrostl nečekaně rychle krápník a kopáče přibodl k zemi. Za staletí se sice podařilo počet takových nehod sníţit, ale vyţadovalo to neustálou pozornost a včasnou reakci dozorců. Ne ţe by měli starost o zdraví či ţivoty otroků jako takové, ale přeci jen, neţ se diablo dostane do věku, kdy je schopen efektivně vykonávat svou práci v dolech, chvilku to trvá. Jako obvykle se Pierronovi honila hlavou spousta myšlenek a krátila mu cestu. Ohlédl se za sebe, aby zkontroloval stav muţe leţícího na dně vozu. O chvíli později zabušil na bránu pevnosti a prohodil něk olik slov ke stráţným. Pohotově se chopili bezvládného těla a odnesli ho do jednoho z kamenných domků lemujících nádvoří. Pierron zadal vojákům ještě několik pokynů, nechal si otevřít bránu a znovu práskl do koní, aby se pokud moţno nikým nepozorován vrátil do své rezidence v Tarn Utu co nejdříve. Samotkou se neslo nepravidelné oddychování, čas od času přerušené tlumeným zasténáním. Diabla spícího na kavalci suţovala horečka a noční můry. Ve snu, který se mu právě zdál, mu opět bylo patnáct let a spěchal měsícem ozářenými ulicemi do Síně šejdířů. Uţ tři roky uplynuly od chvíle, kdy se vymahači výpalného pokusili zastrašit Xaveria, mistra kováře staré čtvrtě. Po otcově smrti se chlapcovou rodinou stala banda zlodějíčků, šejdířů, lupičů a levných kurtizán pod ochranou Šejdíře. Malako si nestěţoval. Zprvu to nebylo snadné. Při jedné ze svých prvních kapesních krádeţí byl dokonce přistiţen, ale pud sebezáchovy v něm probudil vrozené nadání zmrazit mysl okrádaného a obrat jej o vůli se hýbat či mluvit po několik okamţiků. Ta kratičká chvilka mu tehdy umoţnila ztratit se v davu i se svým lupem. V následujících časech se Malako zaměřil na cvičení hbitosti, přesnosti a zručnosti, ale nezapomínal ani na nově odhalenou schopnost mentálního útoku. Nepochybně disponoval jistým přirozeným magickým nadáním, jen neměl dostatek 15

16 znalostí, aby ho dokázal plně vyuţít. I tak jeho úspěchy v kapsářské oblasti nezůstaly v bandě utajeny a sám Šejdíř ho zapojoval do svých plánů a přepadení. Chlapcova magie, byť nedokonalá, byla překvap ivě silná a Šejdíř dokázal skvěle vyuţít okamţiku překvapení. Díky té spolupráci se většina akcí zdařila bez prolití kapky krve. Postupem času si vůdce bandy tichého chlapce oblíbil a prakticky pojal za adoptivního syna. V poslední době se však do staré čt vrti přistěhovala konkurence a jakýsi Maurice si nárokoval titul vůdce aldaveronského podsvětí. Šejdíř se mu vysmíval, ale před vnímavým Malakem nedokázal své starosti zakrýt docela. Mauricův vliv sílil den ze dne. Chlapce z myšlenek vytrhl varovný pocit. Něco nebylo v pořádku. V jindy rušných ulicích se rozprostíralo nepříjemné ticho. Jakoby s kaţdým dalším vydechnutím mělo přijít něco zlého. Cestou spatřil ve stínech domů několik kočičích siluet spěchajících stejným směrem. Kdosi mu jednou řekl, ţe kočky cítí přicházející Smrt, ţe samy pocházejí z Onoho světa. Nikdy o tom nepochyboval. Přidal do kroku a seběhl rozpadající se schodiště vedoucí do podzemních prostor. Nikdo tu nehlídal, uţ to bylo podezřelé. Bez dalšího rozmýšlení se rozběhl k velké síni, kde se Šejdířova banda kaţdý den po západu slunce scházela. Uţ by měl slyšet šum hlasů, hudbu a zpěv ţebravých muzikantů jako kaţdý jiný večer, ale místo toho mu v uších pulzoval pouze tep vlastního vyděšeného srdce. Konečně vešel do síně. Přestoţe podvědomě tušil, ţe něco takového najde, šok z té nelítostné scény ho zmrazil na místě. Téměř všichni, koho znal, všichni přátelé i nepřátelé z bandy byli v síni. Jindy šedivá kamenná podlaha se nyní doslova topila v krvi. Ušetřen nebyl nikdo. Nepřítel si k úderu vybral chvíli, kdy se v síni scházeli členové tlupy odevzdat část své 16

17 kořisti svému vůdci. Malako jako jeden z mála chyběl, protoţe Šejdíř mu k nedávným patnáctým narozeninám udělil dočasnou výjimku. Slzy ho pálily v očích, kdyţ zrakem přejíţděl prostor síně, zhroucené postavy s rozbitými hlavami a podřezanými hrdly. Bez ohledu na věk či pohlaví. Malakovu pozornost přitáhl těţký sten ozývající se z druhé strany síně. K desce převráceného stolu tam visel dýkami přibitý Šejdíř a volal jeho jméno. V mţiku byl u něj a sáhl po jedné z dýk, aby ji opatrně uvolnil. Muţ však zakroutil odmítavě hlavou. Nech toho. Mé chvíle jsou sečteny. Asi ti uţ došlo, ţe nás tu objevila konkurence. Ten Maurice Guittat nemá ţádné zábrany, ţádnou čest. Prostě se rozhodl nás vyhladit do jednoho. Jeho zabijáci pátrají po těch, co tu nejsou. Malako, jsi moţná poslední z nás Slib mi něco, neţ odejdeš. Všechny vás pomstím! vyhrkl ze sebe chlapec. Zapomeň na pomstu! Tak to v podsvětí chodí, špína a krev k tomu patří, silnější přeţívá. Vím, jaké máš nadání. Tady bys ho nikdy zcela nevyuţil. Ale v Tarn Utu, na univerzitě, se můţeš naučit opravdové magii. Zbavit se špíny města. Povím ti, jak se dostat k pokladu šejdířů, ale slib mi, ţe pouţiješ to bohatství, abys přeţil a jednou se stal opr avdu někým, na koho se nezapomíná. To ti slibuju stiskl chlapec dlaň umírajícího Šejdíře. Pak vyslechl přítelova poslední slova a díval se, jak jeho pohled hasne. Kdyţ mu konečky prstů zavíral víčka, zašeptal ještě jeden slib sám sobě. Maurice Guittat jednoho dne zaplatí za své hříchy Rricio seděl schoulený u rohu převráceného stolu, s ocáskem stočeným těsně podél těla, aby si ho neušpinil v rudé kaluţi připomínající rozlité 17

18 červené víno. Nebyl to ale pach vína, co mourek větřil, ale docela obyčejná Smrt. V Síni šejdířů pozoroval své bratry i sestry. Trpělivě dohlíţeli na duše odpoutávající se od chladnoucích těl, desítky světélek vznášejících se k vířivému portálu do Onoho světa, který pro ně lapiduchové otevřeli. Jen několik z nich museli odnést skrz portál osobně. Nakonec tu zbyl pouze Rricio, chlapec a umírající muţ. Mourek trpělivě čekal, aţ Šejdíř vydechne naposledy. Kdyţ Malako odešel za pokladem, jak slíbil, doprovodil někdejšího vládce staré čtvrti na druhou stranu osobně. Diabla probudilo z nočních můr vrznutí otevíraných dveří a odválo stopy krvavého snu z jeho mysli. Procitnutí bolelo, třeštila mu hlava, cítil modřiny po celém těle. Dotkl se prsty čela nad spánkem a narazil na zaschlý krvavý šrám. Na předloktí zvednuté ruky se o pozornost hl ásilo čerstvě vypálené znamení o velikosti mince. Nedokázal si vybavit, jak k němu přišel. Vlastně si nevzpomínal vůbec na nic, jen na některé detaily odezněného snu. Byla to jen noční můra nebo zlé vzpomínky vyvolané podvědomím? A proč část z nich vnímal v kočičím těle? Do šeré místnosti vstoupil diablo s vlasy bílými jako sníh. V ruce nesl hliněnou mísu a v ní dţbán s vodou. Prý jsi v noci utrţil zranění při rázovém růstu tarnutu ve východním tunelu. Co potřebuješ ošetřit? Tázaný se opatrně posadil na kavalci a opřel se o studenou kamennou stěnu za sebou. Cítil se malátně a všechno se zdálo poněkud rozostřené. Nevzpomínám si na ţádnou nehodu v podzemí. Vlastně ani nevím, kde to jsem a proč. Hlava mě bolí jako střep. 18

19 Nejspíš amnézie jako následek otřesu mozku a šoku z blízkosti smrti, to se tu občas stává Ranhojič se posadil na stoličku u lůţka a nalil do mísy trochu vody. Očistil diablovo zranění od zaschlé krve a namazal mastí, kterou vytáhl z kapsáře u pasu. Kde to jsme - v lazaretu? V první chvíli mě napadlo, ţe jsem ve vězeňské cele. A nevíš, co znamená tohle? ukázal zraněný na vypálené znamení na svém předloktí. Tahle stavba tu slouţí jako lazaret i jako samotka, podle potřeby. Ten znak na předloktí, to je cejch otroků. Říká, ţe je naším os udem slouţit čarokráli a dolovat pro něj tarnut. Copak si nevzpomínáš vůbec na nic? Ne, vlastně si nevybavuji ani vlastní jméno. Podle stráţí se jmenuješ Malako. A přivezli tě z východního tunelu včera v noci. Prý mají velký počet raněných a málo léčit elů, proto tě poslali sem. Nevzpomínám si ale to jméno - Malako, mám pocit, ţe ke mně opravdu patří. A jak se jmenuješ ty? Lebekain. Víš, bývá zvykem vypalovat otrokům cejch v osmém roce věku, je zvláštní, ţe ty jsi ho dostal aţ teď. No nic, nějaké da lší zranění, co bych měl prohlédnout? Mám pocit, ţe mám polámaná ţebra Podívám se na to. Lebekain přiloţil Malakovi dlaň na hrudník a zavřel oči. 19

20 Hm, takových pohmoţděnin, naštíplá ţebra nejsou tím jediným, co tu vidím. Vypadá to spíš, jako bys ut rţil pořádný výprask. Nezdá se, ţe bys měl něco rozdrceného, ani ţádné vnitřní krvácení, coţ bývá při rázových růstech nejčastějším následkem. Zkusím povzbudit tvé tělo k větší regenerační aktivitě, ale s bolestí nic udělat nemůţu, promiň. Malako zaznamenal příval energie vycházející z Lebekainových prstů. Při kaţdém nadechnutí cítil i nadále bolest, ale zdálo se mu, ţe některé pohmoţděniny uţ se začaly hojit. Víc neumím, nemám potřebné vzdělání. Kdyţ jsem byl chlapec, starali se o nás léčitelé studovaní v Tarn Utu. Ale před dvaceti lety se jedna z léčitelek zapletla s otrokem, a kdyţ to později vyšlo najevo, byl civilistům vstup mezi nás zakázán. Děláme, co umíme, co nám zkušenosti a vrozená magie dovolí Škoda, ţe nedokáţeme posílit své schopnosti energ ií tarnutu. To by se to léčilo lépe. Tomu nerozumím. Diablové obecně mají magické nadání v podstatě stejné jako ostatní rasy, ale nedokáţeme pouţít k násobení energie tarnut, prostě to na nás nefunguje. Tedy, ne v blízkosti dolů a mimo ně nemáme příst up. Zato čarokrálovi lidé tu schopnost mají a díky ní si nás udrţují v područí. Abych dokázal, co jejich léčitelé, musel bych se naučit plně vyuţívat svého vrozeného nadání, studovat. Nebo mít někoho z předků s krví jiné rasy, to bych uměl vyuţít sílu tarnutu. Proto sem uţ nesmí civilisti, protoţe se bojí, ţe by se případní míšenci diablů mohli pokusit vyuţít moc tarnutu pro sebe... Jak to bylo tehdy s tou léčitelkou? 20

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze

V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze V šamanově domě bylo nezvykle plno. Šaman, Maladan, Berin, Palaray a dva jeho zranění stopaři. Všichni leţeli na velmi pohodlných lůţkách ze zvířecích koţešin. Někteří rytíři a válečníci byli natolik zvyklí

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

S e t k á n í š e s t é B o u ř e

S e t k á n í š e s t é B o u ř e S e t k á n í š e s t é B o u ř e Utíkáš po trávě, studí tě do bosých nohou, prší a z dálky duní bouřka. Dům není daleko, když zrychlíš utečeš hromům za svými zády. Nechceš se otočit, ale dunění se blíží

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření.

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Ucítila jsem, jak mě něco udeřilo do zátylku, a svět kolem mě zčernal. D o tváře mi šplíchala studená voda. Když jsem otevřela

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

že sem na jih zabloudil letos nějaký orel, aby unikl chladnějším

že sem na jih zabloudil letos nějaký orel, aby unikl chladnějším Kapitola 3 Na farmě vzdálené třicet kilometrů severně od údolí Pastvin draků se Larisa postavila a setřela si pot z čela. Naklonila košík, který držela v ruce, a podívala se na červeňoučké jahody, jež

Více

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ.

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT není žádné konkrétní místo. Trvale nás obklopuje. Tvorové z Říše temnot jsou krásní, smrtelně nebezpeční a pro lidi neodolatelní. Váš nejlepší

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Když Tróju sežehly plameny, vyplul od trojských břehů se svými dvanácti loďmi Odysseus, Ithacký král. Cestou domů musel překonat mnoho překážek.

Když Tróju sežehly plameny, vyplul od trojských břehů se svými dvanácti loďmi Odysseus, Ithacký král. Cestou domů musel překonat mnoho překážek. Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada: 1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-02

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

O CESTOVNÍ KANCELÁŘI. www.ctenizdarma.cz

O CESTOVNÍ KANCELÁŘI. www.ctenizdarma.cz O CESTOVNÍ KANCELÁŘI Znal jsem jednoho postaršího psího krále. Měl jediného syna Rafovana a ten se pořád neměl k ženění. Takhle zjara už to otce naštvalo a povídá: Jak tak na tebe koukám, mládenče, žádná

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Ahmet Ümit Byzantion Bájné město krále Byzase Konstantinopolis Konstantinovo hlavní město HOST

Ahmet Ümit Byzantion Bájné město krále Byzase Konstantinopolis Konstantinovo hlavní město HOST HOST Ahmet Ümit Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz AHMET ÜMIT ISTANBULSKÉ MEMENTO U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z,

Více

Vyprávění z časů vikingů

Vyprávění z časů vikingů Leif Nordenstorm Arne syn náčelníka Vyprávění z časů vikingů K A V A P E C H ARNE, SYN NÁČ ELNÍKA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY Datum vytvoření:

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit.

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit. KAPITOLA 1 Probudím se s jeho jménem na rtech. Will. Ještě než otevřu oči, znovu jej spatřím, jak se hroutí k zemi. Mrtvý. Mou vinou. Tobias se ke mně sehne a stiskne mi levé rameno. Vlak kodrcá přes pražce

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

Kapitola 1. Kjell-Ove nasával vůni šampónu a předstíral, že je všechno jinak. Na co myslíš? zeptala se Mirjam a zvedla hlavu z jeho ramene.

Kapitola 1. Kjell-Ove nasával vůni šampónu a předstíral, že je všechno jinak. Na co myslíš? zeptala se Mirjam a zvedla hlavu z jeho ramene. Kapitola 1 I když byla okna ložnice otevřená, tenké záclony se ani nepohnuly. Kjell- Ove Magnusson k sobě pevněji přitiskl Mirjam, zabořil jí nos do vlasů a zavřel oči. Naslouchal, jak oba dýchají, tu

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Rituály lvl 2 (PHB1+PHB2+OG+FRPG. +AP+Dragon366 +PHB2+OG+FRPG+AP. +Dragon366+EPG +EPG) Odolnost proti elementům (PHB1) Strážné oko (PHB1) by: Kin

Rituály lvl 2 (PHB1+PHB2+OG+FRPG. +AP+Dragon366 +PHB2+OG+FRPG+AP. +Dragon366+EPG +EPG) Odolnost proti elementům (PHB1) Strážné oko (PHB1) by: Kin Rituály lvl 2 (PHB1+PHB2+OG+FRPG +PHB2+OG+FRPG+AP +AP+Dragon366 +Dragon366+EPG +EPG) by: Kin Odolnost proti elementům (PHB1) Ni arktická zima či pekelná vedra tě nezastaví. Všechny tyto neduhy z tebe opadnou

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou.

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Kabát Tomáš Dušek Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Tyhle kabáty jsou už k nesehnání a cena bývá vysoká. Dost jsem za něj zaplatil,

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy:

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy: POMÓC, OBLUDA!!! Úvod: Toto dobrodružství je určeno pro začínající hráče mezi 1-2 úrovni. Text psaný takto: je určen jen pro PJ. Text psaný takto: je určen pro hráče. Příchod do vesniničky Cilkular: Družina

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Ještě jeden den s panem Julem

Ještě jeden den s panem Julem Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem přeložila Lenka Řehová 5 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Originally published under the title Diane Broeckhoven: De buitenkant

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Co by se kovbojkám stávat nemělo Kamila Nováková Vydavatelství Hölzelová Eva Text Kamila Nováková Tvorba obálky René Vaněk Ilustrace Martina Aulehlová

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

přes město ztichlé v zapadajícím slunci, sídlo krásy a nepozemského trvání, cítil se nevolníkem tyranských bohů snu: nemohl totiž žádným způsobem

přes město ztichlé v zapadajícím slunci, sídlo krásy a nepozemského trvání, cítil se nevolníkem tyranských bohů snu: nemohl totiž žádným způsobem Snové putování k neznámému Kadathu Třikrát se Randolphu Carterovi zdálo o podivuhodném městě a třikrát byl stržen pryč, když ještě mlčky vyčkával na vysoké terase nad ním. Zlatě a líbezně planulo v zapadajícím

Více

Bizarní příběh nikoliv od Bratří Grimmů: O Assadovi, Bílém a Černém muži a rozzuřených vosách

Bizarní příběh nikoliv od Bratří Grimmů: O Assadovi, Bílém a Černém muži a rozzuřených vosách AE News Alternativní zpravodajství a komentáře na aktuální témata z našeho (ro)zvráceného světa http://aeronet.cz/news Bizarní příběh nikoliv od Bratří Grimmů: O Assadovi, Bílém a Černém muži a rozzuřených

Více

Výprava po stopách princeznina portrétu

Výprava po stopách princeznina portrétu Výprava po stopách princeznina portrétu Devátého dne měsíce října roku 2015 se v našem družinovém království schylovalo k velké výpravě. Abyste rozuměli, našemu panu králi se stala strašlivá věc někdo

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

ONDŘEJ HLOŽEK otluky

ONDŘEJ HLOŽEK otluky ONDŘEJ HLOŽEK otluky ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ ISBN: 978-80-87843-01-7 1 Ondřej Hložek (*1986, Opava) Autor poezie, pořadatel literárních akcí a animátor v kulturním dění. V roce 2011 vydalo nakladatelství Dalibora

Více

Ostrov Entry DETEKTIVKA ROKU 2014 PODLE FESTIVALU BLOODY SCOTLAND HOST

Ostrov Entry DETEKTIVKA ROKU 2014 PODLE FESTIVALU BLOODY SCOTLAND HOST Ostrov Entry DETEKTIVKA ROKU 2014 PODLE FESTIVALU BLOODY SCOTLAND HOST Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PETER MAY Ostrov Entry U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k

Více

Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem. Eroika

Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem. Eroika 1 2 Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem Eroika 3 4 Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem přeložila Lenka Řehová 5 Originally published under the title Diane Broeckhoven: De

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Copyright 1974 by Jill Murphy Cover Illustration Jill Murphy, 2009 Illustrations Jill Murphy, 2009 Translation Michaela Tychtlová, 2009 NAKLADATELSTVÍ XYZ, s. r. o., 2009, 2012 ISBN 978-80-7388-708-7 KAPITOLA

Více

Kladení otázek. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice

Kladení otázek. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 33 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: V. A Datum: 16.10.2013 Předmět:

Více

Měl jsem rozhovor s jedním mužem, který o víře nechtěl nic slyšet a bránil se jen námitkou: "No dobrá, ale jak se to dělá? Jak mám věřit?

Měl jsem rozhovor s jedním mužem, který o víře nechtěl nic slyšet a bránil se jen námitkou: No dobrá, ale jak se to dělá? Jak mám věřit? A farao sňal z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. 1M41,42 Mimochodem, byl to patrně královský pečetní prsten. Vtlačením tohoto

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu.

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu. Kajsa Nebojsa Přála bych vám vidět domek, v kterém bydlela Kaj sa Ne bojsa. Byl tak maličký a tak milý, že by člověk skoro uvěřil, že je to domeček z pohádky, kde žijí trpaslíci a skřítkové. Stál v úzké

Více

Když jsem se vrátil z tréninku, máma na mě čekala. Přes župan měla bílý pracovní plášť. To bylo dobré znamení. Když měla špatné dny, vůbec nevstávala

Když jsem se vrátil z tréninku, máma na mě čekala. Přes župan měla bílý pracovní plášť. To bylo dobré znamení. Když měla špatné dny, vůbec nevstávala 2. Když jsem se vrátil z tréninku, máma na mě čekala. Přes župan měla bílý pracovní plášť. To bylo dobré znamení. Když měla špatné dny, vůbec nevstávala z postele. Když měla špatné dny, musel jsem jí nosit

Více

poň některý z nich dostala, jestli si mě ještě pamatuješ, jestli si vzpomínáš na to svítání na Angličanově pláži. Možná že ano a možná že tě život

poň některý z nich dostala, jestli si mě ještě pamatuješ, jestli si vzpomínáš na to svítání na Angličanově pláži. Možná že ano a možná že tě život Drahá Irene! Zářijová světla mi neustále přinášejí na mysl tvoje šlépěje v písku, které už dávno smyl příliv. Už tehdy jsem věděl, že zima brzy smaže veškeré stopy toho přeludu, toho posledního léta, které

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB

N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB 1) N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB Na pokraji moravské dědiny, kousek od hranic, stojí bývalý lovecký zámeček pánů z Větrova. Je omítnutý pampeliškovou žlutí, má spoustu věžiček pokrytých prejzy a korouhvičku s kohoutem.

Více