CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Kč splatné v roce 2017.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017."

Transkript

1 CITY TOWER HOLDING, A.S. Dluhopisy s nulovým kupónem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Kč splatné v roce 2017 Emisní podmínky Datum emise: 19. květen /18

2 EMISNÍ PODMÍNKY Tyto emisní podmínky (dále jen Emisní podmínky ) upravují práva a povinnosti Emitenta (jak je tento pojem definován níže) a Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže), jakož i podrobnější informace o emisi dluhopisů (dále jen Dluhopisy ) splatných v roce 2017, v celkové předpokládané jmenovité hodnotě do Kč (slovy: osm set miliónů korun českých), s nulovým kupónem, vydávaných společností CITY TOWER Holding, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, Praha, IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále také jen Emitent ). Nedojde-li ke změně v souladu s článkem těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti administrátora spojené se splacením Dluhopisů zajišťovat pro Emitenta společnost PPF banka a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen PPF banka ), na základě podmínek smlouvy s administrátorem (dále jen Smlouva s administrátorem ). Emitent může pověřit výkonem služeb administrátora spojených se splacením Dluhopisů jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (PPF banka nebo taková jiná osoba dále také jen Administrátor ). Stejnopis Smlouvy s administrátorem bude k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora, jak je vymezena v článku 10. těchto Emisních podmínek, v sídle Emitenta. Nedojde-li ke změně v souladu s článkem těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů ve vztahu k Dluhopisům pro Emitenta vykonávat PPF banka, a to na základě Smlouvy s administrátorem. Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (PPF banka nebo taková jiná osoba dále také jen Agent pro výpočty ). Tyto Emisní podmínky byly vyhotoveny v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o dluhopisech ). K Datu emise (jak je tento pojem definován níže) Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na jakémkoli regulovaném trhu. Dluhopisy ani nebudou nabízeny k úpisu formou, která by vyžadovala vypracování prospektu. ISIN Dluhopisů, který byl přidělen společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., společností se sídlem Rybná 14, Praha 1, Česká republika, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308 (Centrální depozitář cenných papírů, a.s., jakýkoliv jeho právní nástupce nebo jiná osoba oprávněná nebo pověřená vedením evidence zaknihovaných cenných papírů nebo její části v souladu s právními předpisy České republiky společně dále jen Centrální depozitář ), je CZ Název Dluhopisů je CITY TOWER Holding 11/ /18

3 Rizikové faktory. Nákup a držba Dluhopisů jsou spojeny s řadou rizik, z nichž ta která Emitent považuje za nejpodstatnější, jsou uvedena níže. Jejich shrnutí není vyčerpávající, nenahrazuje žádnou odbornou analýzu nebo jakékoli ustanovení Emisních podmínek Dluhopisů, neomezuje jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z Emisních podmínek Dluhopisů a není jakýmkoli investičním doporučením. Jakékoli rozhodnutí zájemců o upsání a/nebo koupi Dluhopisů by mělo být založeno na informacích obsažených v Emisních podmínkách a především na vlastní analýze výhod a rizik investice do Dluhopisů provedené případným nabyvatelem Dluhopisů. Emitent doporučuje všem potencionálním investorům, aby svou investici do Dluhopisů ještě před jejím učiněním projednali se svými finančními, daňovými a/nebo jinými poradci, které potencionální investoři považují za nutné. Rizikové faktory týkající se Emitenta a jeho podnikání Úvěrové riziko Emitenta Vydané Dluhopisy představují pro Emitenta riziko spočívající v možnosti, že se dostane do platební neschopnosti, a to buď následkem nepříznivého tržního vývoje, nebo chybného rozhodnutí svého managementu. Tato skutečnost může mít pak vliv na schopnost Emitenta dostát svým dluhům z vydaných Dluhopisů. Z tohoto důvodu by měl investor zvážit riziko částečné či úplné ztráty své investice do Dluhopisů, protože Dluhopisy představují pohledávku vůči Emitentovi a investor ji poté může uplatnit v insolvenčním řízení. Strukturální podřízenost dluhů Emitenta v důsledku holdingové struktury Emitent je účelově založenou holdingovou společností ze skupiny PPF, jejíž výlučnou činností má být držení účastnického podílu ve společnosti, která je vlastníkem administrativní budovy City Tower na Praze 4. Emisí Dluhopisů se má financovat akvizice dané společnosti, tedy nepřímo financovat nákup takové administrativní budovy. Jediným akcionářem Emitenta je PPF Real Estate Holding B.V., společnost zřízená a existující podle práva Nizozemí, registrovaná v obchodním rejstříku pod číslem , se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí. Cílová společnost, stávající vlastník administrativní budovy má přitom své existující dluhy vyplývající mj. z financování poskytnutého této společnosti finančními institucemi či jinými věřiteli v minulosti. Některé z těchto dluhů, které mohou být zásadní co do jejich výše, jsou zajištěné zástavním právem či jiným obdobným zajištěním či podporou ve prospěch dané finanční instituce, resp. věřitele a jejich uspokojení může mít přednost před jinými, nezajištěnými dluhy této společnosti. Držitelé Dluhopisu jsou tedy vystaveni zvýšenému riziku uspokojení své pohledávky na splacení jmenovité hodnoty a výnosu takového Dluhopisu. Potencionální investoři by si měli být vědomi rizik, které mohou omezit schopnost Emitenta dodržet jeho povinnosti v souvislosti s výplatou všech částek v rámci emise Dluhopisů, například jako holdingová společnost Emitent není zapojen přímo v žádných podnikatelských aktivitách, které generují zisk a jako takový je závislý na schopnosti svých dceřiných společností vyplácet jí dividendy a zálohy, přičemž dceřiné společnosti mohou podléhat restriktivním regulatorním požadavkům a kreditním ujednáním, které mohou následně ovlivnit schopnost Emitenta splnit své dluhy. V souvislosti s předmětnou akvizicí vlastníka administrativní budovy City Tower poskytne spřízněná společnost ze skupiny PPF, Garco Group B.V., společnost zřízená a existující podle práva Nizozemí, registrovaná v obchodním rejstříku pod číslem , se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí, peněžitý kapitál v odhadované výši až Kč (slovy: sedm set padesát miliónů korun českých) ve formě podřízené půjčky Emitentovi. Splacení takové podřízené půjčky bude sice podřízeno ostatním dluhům Emitenta, které nebudou mít takovou či obdobnou podmínku podřízenosti (včetně příslušným dluhům Emitenta vyplývajícím z těchto Dluhopisů), nicméně Emitentovi má být umožněno za dobu trvání emise Dluhopisů kdykoliv splatit, resp. snížit výši nesplacené podřízené půjčky za podmínky, že minimální nominální výše takové podřízené půjčky za dobu trvání emise Dluhopisů nesmí poklesnout pod Kč (slovy: tři sta miliónů korun českých). Tržní výkyvy mohou ovlivnit obchodní a investiční aktivity Emitenta 3/18

4 Emitent může uzavírat investiční a obchodní transakce na dluhových, akciových, peněžních i derivátových trzích. Při uzavírání transakcí na všech těchto trzích Emitent vychází z určitých předpokladů a odhadů o situaci a budoucím vývoji na těchto trzích. Generované příjmy z uzavřených transakcí jsou často závislé na vývoji tržních cen, které jsou mimo kontrolu Emitenta a jsou výsledkem řady neovlivnitelných faktorů. V případě, že se tržní ceny pohybují směrem, který je v rozporu s očekáváním Emitenta, může tato skutečnost vést k negativnímu dopadu na hospodářské výsledky Emitenta a jeho schopnosti plnit dluhy z Dluhopisů. Konkurence v realitním sektoru v České republice Emitent a jeho budoucí dceřiná společnost budou čelit významné konkurenci v mnoha aspektech svého podnikání. Jedná se zejména o riziko související s vývojem tržního nájemného, která se bude projevovat zejména u sjednávání nových nájemních smluv a při prodlužování těch stávajících. V závislosti na stavu nabídky a poptávky po kancelářských prostorech v dané oblasti může tržní nájemné v budoucnosti mít i klesající tendence. U uzavřených nájemních smluv potom existuje riziko selhání jednotlivých nájemců, kteří se mohou dostat do finančních obtíží a mohli by přestat hradit nájemné v termínech uvedených v nájemních smlouvách, což lze obecně charakterizovat jako riziko předčasného ukončení nájemní smlouvy z důvodů ležících na straně nájemců. Mezi rizika asociovaná s podnikáním v oblasti nemovitostí je také riziko financování, kdy porušení podmínek úvěrování může vést až ke zesplatnění úvěrů vázaných na nemovitosti, což může zásadním způsobem ovlivnit finanční situaci Emitenta a jeho dceřiné společnosti. S tím je spojeno další významné riziko nízké likvidity nemovitostí. Na rozdíl od jiných aktiv je prodej nemovitostí dlouhodobou záležitostí, což může negativně ovlivnit výnosnost investic do nemovitostí. Jakékoli průtahy v prodejním procesu, případně snížení prodejní ceny nemovitostí, např. z důvodů špatné tržní situace, mohou mít nepříznivý dopad na finanční výsledky Emitenta nebo jeho dceřiné společnosti. Riziko koncentrace investice Jak bylo uvedeno výše, výlučnou činností Emitenta má být nepřímé vlastnictví administrativní budovy City Tower na Praze 4, přičemž tato budova, resp. jeho správa má být jediným a hlavním předmětem podnikání Emitenta. Investoři v této souvislosti berou na vědomí, že schopnost Emitenta dostát svým dluhům vyplývajícím z Dluhopisů je předmětem koncentračního rizika, tedy vysokého rizika koncentrace do konkrétní nemovitosti na příslušném trhu. Závislost Emitenta na výkonnosti ekonomiky České republiky Hospodářské výsledky Emitenta jsou ovlivněny celkovou hospodářskou situací v České republice. Převážná část příjmů Emitenta je generována v tuzemsku. Celkový pokles hospodářské výkonnosti v České republice může negativně ovlivnit výsledek hospodaření Emitenta, což by v závažných případech mohlo vést ke snížené schopnosti nebo k úplné neschopnosti Emitenta plnit dluhy vyplývající z Dluhopisů. Riziko ztráty významných zaměstnanců a schopnosti si najít, udržet kvalifikované zaměstnance Kvalita klíčových zaměstnanců Emitenta, zejména členů představenstva, je podstatná pro stanovení a plnění jeho strategických cílů. Schopnost Emitenta identifikovat potenciál růstu a úspěšně implementovat zvolenou strategii je mj. také závislá na skutečnosti, zda bude schopen udržet si současné, kvalifikované zaměstnance nebo získat nové zaměstnance. Ztráta zaměstnanců a neschopnost najít, získat nebo udržet tým kvalifikovaných zaměstnanců, by mohly mít negativní vliv na obchodní aktivity Emitenta, jeho hospodářského výsledky a následně tak i na jeho schopnost dostát svým dluhům z vydaných Dluhopisů. Rizikové faktory týkající se vydávaných Dluhopisů Tržní hodnotu Dluhopisů může ovlivnit mnoho různých faktorů Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry, přičemž investice do Dluhopisů je vysoce riziková a případný investor do Dluhopisů riskuje ztrátu části nebo celé své investice. Potencionální investor by měl při rozhodování o investici do Dluhopisů zvážit různé faktory, které mohou mít vliv na tržní hodnotu Dluhopisů. Vedle finanční situace Emitenta může tržní hodnotu Dluhopisů ovlivnit řada souvisejících faktorů zahrnující ekonomické výhledy, finanční a politické skutečnosti, zbývající dobu 4/18

5 do Dne konečné splatnosti (jak je tento pojem definován níže) a dále faktory ovlivňující obecně kapitálový trh a příslušné trhy cenných papírů. Méně zkušený nebo nezkušený investor nemusí být schopen rozpoznat všechna rizika vyplývající z Dluhopisů a investice do nich. Dluhopisy jsou nezajištěnými dluhy Dluhopisy zakládají přímé, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů. V důsledku toho se případní Vlastníci dluhopisů vystavují přímému hmotnému riziku, a to včetně zastavení výplaty jakýchkoliv částek z Dluhopisů nebo ztráty významné části své investice v případě, že Emitent vyhlásí (dobrovolně či nedobrovolně) úpadek. Návratnost investice do Dluhopisů je ovlivněna daňovým zatížením Potenciální kupující nebo prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi, že mohou mít povinnost odvodu daně nebo jiných poplatků v souladu s právem či zvyklostmi státu, ve kterém dochází k převodu Dluhopisů, nebo jiného v dané situaci relevantního státu. V některých státech nemusí být k dispozici žádná oficiální stanoviska daňových úřadů nebo soudní rozhodnutí k finančním nástrojům jako jsou Dluhopisy. Potenciální investoři by se nicméně neměli při získávání, prodeji či splacení Dluhopisů spoléhat na stručné a obecné shrnutí daňových otázek obsažené v těchto Emisních podmínkách, ale měli by jednat podle doporučení svých daňových poradců ohledně jejich individuálního zdanění. Potenciální investoři do Dluhopisů by si dále měli být vědomi toho, že daňové předpisy se mohou měnit. Přesné daňové postupy, které budou v budoucnu vždy platné, proto nelze definovat. Potenciální riziko střetu zájmů Emitent, PPF banka a.s. či jiné společnosti v rámci skupiny PPF (PPF Group N.V. a její spřízněné osoby) mohou mít klientské či vlastní zájmy ve vztahu k Dluhopisům či předmětu podnikání Emitenta. Potenciální investoři berou na vědomí, že PPF banka a.s. či spřízněné osoby (včetně jejích zaměstnanců či pracovníků) zúčastněné na této transakci, resp. emisi Dluhopisů mohou v souvislosti s tím obdržet poplatek, provizi či jinou podobnou pobídku (v peněžité či jiné formě). Potenciální investoři dále berou na vědomí, že tržní hodnota Dluhopisů může zohledňovat úhradu takových poplatků či provizí. 5/18

6 1. Obecná charakteristika Dluhopisů 1.1 Podoba, jmenovitá hodnota, druh Dluhopisy jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Dluhopisy budou vydány v předpokládaném počtu 800 (slovy: osm set) kusů, každý ve jmenovité hodnotě Kč (slovy: jeden milión korun českých). 1.2 Vlastníci dluhopisů; Převod Dluhopisů Převoditelnost Dluhopisů Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena, s výjimkou překupního práva Emitenta, avšak pokud to nebude odporovat platným právním předpisům, mohou být v souladu s článkem 6.3 těchto Emisních podmínek převody Dluhopisů pozastaveny počínaje dnem bezprostředně následujícím po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty (jak je tento pojem definován níže). K převodu Dluhopisů dochází zápisem tohoto převodu na účtu vlastníka v Centrálním depozitáři v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrálního depozitáře. V případě Dluhopisů evidovaných v Centrálním depozitáři na účtu zákazníka dochází k převodu takových Dluhopisů zápisem převodu na účtu zákazníka v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrálního depozitáře s tím, že majitel účtu zákazníka je povinen neprodleně zapsat takový převod na účet vlastníka, a to k okamžiku zápisu na účet zákazníka Vlastníci dluhopisů Vlastníkem Dluhopisu je osoba, na jejímž účtu vlastníka je Dluhopis evidován v evidenci vedené Centrálním depozitářem (dále jen Vlastník dluhopisů ). Jestliže zákon nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny (jak je tento pojem definován v článku těchto Emisních podmínek) nestanoví jinak, budou Emitent a Administrátor pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v evidenci Centrálního depozitáře, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny (jak je tento pojem definován v článku těchto Emisních podmínek). 1.3 Oddělení práva na výnos Vzhledem k povaze Dluhopisů je oddělení práva na výnos Dluhopisů od Dluhopisu vyloučeno. 1.4 Některé povinnosti Emitenta Emitent se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisu v souladu s těmito Emisními podmínkami. 1.5 Rating Ani Emitentovi ani Dluhopisům nebyl udělen rating žádnou ratingovou agenturou, ani se neočekává, že pro účely emise dle těchto Emisních podmínek bude rating udělen. 2. Datum a způsob úpisu emise Dluhopisů; Emisní kurz 2.1 Datum emise; Emisní kurz Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 19.květen 2014 (dále jen Datum emise ). Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise činí 86, % (dále jen Emisní kurz ) jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných během Lhůty pro upisování emise dluhopisů, resp. Dodatečné lhůty pro upisování emise dluhopisů (jak jsou tyto pojmy definovány níže) po Datu emise bude vždy určen Emitentem tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. 6/18

7 2.2 Způsob a místo úpisu Dluhopisů Hlavním manažerem emise bude PPF banka a.s. či jiná osoba pověřená Emitentem (dále jen Hlavní manažer ). Předpokládaný objem emise Dluhopisů bude upsán a koupen Hlavním manažerem, a to za podmínek, které v příslušné zemi nezakládají povinnost Emitenta vypracovat a uveřejnit prospekt. Místem úpisu je Česká republika. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na účet upisovatele u Centrálního depozitáře za podmínek uvedených v příslušné smlouvě o úpisu uzavřené mezi Emitentem a Hlavním manažerem. 2.3 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů; Lhůta pro upisování emise dluhopisů a Dodatečná lhůta pro upisování emise dluhopisů Předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů činí Kč (slovy: osm set miliónů korun českých). Lhůta pro upisování emise Dluhopisů začne běžet 00:00 k Datu emise a skončí ve 24:00 k Datu emise (dále jen Lhůta pro upisování emise dluhopisů ). Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy, může zbylé Dluhopisy vydat i po uplynutí Lhůty pro upisování emise dluhopisů, a to kdykoli v průběhu dodatečné lhůty pro upisování emise Dluhopisů, kterou Emitent případně určí a zpřístupní ji stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky (dále jen Dodatečná lhůta pro upisování emise dluhopisů ). Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menším objemu, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. Emitent je dále oprávněn vydat Dluhopisy ve větším objemu emise Dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů, a to během Lhůty pro upisování emise dluhopisů, a po jejím uplynutí kdykoli i v průběhu Dodatečné lhůty pro upisování emise dluhopisů. Rozhodne-li Emitent o vydání Dluhopisů ve větším objemu, než byl předpokládaný objem emise Dluhopisů, objem tohoto zvýšení nepřekročí částku Kč (slovy: dvě stě padesát miliónů korun českých). Emitent je oprávněn vydávat emisi Dluhopisů postupně (v tranších), a to jak během Lhůty pro upisování emise dluhopisů, tak i během Dodatečné lhůty pro upisování emise dluhopisů. Emitent je oprávněn stanovit Dodatečnou lhůtu pro upisování emise dluhopisů opakovaně. Bez zbytečného odkladu po uplynutí Lhůty pro upisování emise dluhopisů a/nebo Dodatečné lhůty pro upisování emise dluhopisů oznámí Emitent Vlastníkům dluhopisů způsobem stanoveným v článku 13. Emisních podmínek celkovou jmenovitou hodnotu Dluhopisů. 3. Status 3.1 Status dluhů Emitenta Dluhy z Dluhopisů (a všechny platební povinnosti Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů vyplývající z Dluhopisů) představují přímé, obecné, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení (a) rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a (b) alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným, nepodmíněným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent zajistí rovné zacházení se všemi Vlastníky dluhopisů. 4. Úrokový výnos 4.1 Nulový Kupón 7/18

8 Dluhopisy nejsou úročeny. Výnos Dluhopisů je stanoven na bázi diskontu a je roven rozdílu mezi Emisním kurzem a jmenovitou hodnotou každého Dluhopisu (dále jen Výnos Dluhopisů ). 5. Splacení a odkoupení Dluhopisů 5.1 Konečné splacení Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově dne 20.listopadu 2017 (dále jen Den konečné splatnosti dluhopisů ), a to v souladu s článkem 6. těchto Emisních podmínek a Smlouvou s administrátorem. 5.2 Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů Vlastníci dluhopisů nejsou oprávněni žádat předčasnou splatnost Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů s výjimkou předčasného splacení v souladu s článkem 8., a těchto Emisních podmínek. 5.3 Odkoupení Dluhopisů Emitent je oprávněn (nikoliv povinen) Dluhopisy kdykoliv jakýmkoliv způsobem odkupovat za jakoukoliv cenu. 5.4 Zrušení Dluhopisů odkoupených Emitentem Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet v majetku Emitenta a případně zda je znovu prodá (za jakoukoliv cenu), či zda je, za podmínek uvedených níže, oznámením Administrátorovi učiní předčasně splatnými dnem doručení oznámení o předčasné splatnosti Administrátorovi, nestanoví-li oznámení Emitenta datum pozdější. V takovém případě práva a povinnosti z Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě (přičemž pro vyloučení pochybností platí, že ustanovení článku 6.3 těchto Emisních podmínek se nepoužije). 5.5 Domněnka splacení V případě, že Emitent uhradí Administrátorovi celou částku jmenovité hodnoty Dluhopisů nebo případně jinou hodnotu, která je uvedena v těchto Emisních podmínkách jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastníkům dluhopisů při předčasné splatnosti Dluhopisů (dále jen Jiná hodnota ) splatnou v souvislosti se splacením Dluhopisů ve smyslu ustanovení článků 5., 8., a těchto Emisních podmínek všechny dluhy Emitenta z Dluhopisů budou považovány za plně splacené ke dni připsání příslušných částek na příslušný účet Administrátora. 5.6 Dispozice s prostředky na účtu u Administrátora S prostředky, které Emitent uhradí na účet u Administrátora za účelem splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů nebo Jiné hodnoty není Emitent oprávněn disponovat (s výjimkou úrokových výnosů z nich) a Administrátor je v souladu s těmito Emisními podmínkami použije k výplatě Vlastníkům dluhopisů. 6. Platby 6.1 Měna plateb Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů nebo Jinou hodnotu výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. Jmenovitá hodnota Dluhopisů nebo Jiná hodnota bude splacena Vlastníkům dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky platnými a účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi. V případě, že (a) česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR a (b) pokud to nebude v rozporu s kogentním ustanovením právního předpisu, bude (i) denominace takových Dluhopisů změněna na EUR, a to v 8/18

9 souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité dluhy z takových Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz předmětné měny nebo národní měnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení příslušné měny nebo národní měnové jednotky (i) se v žádném ohledu nedotkne existence povinností Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění dle těchto Emisních podmínek. 6.2 Den výplaty Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů nebo Jiné hodnoty bude Emitentem prováděno prostřednictvím Administrátora k příslušnému datu uvedenému v těchto Emisních podmínkách (takový den podle smyslu dále také jen Den konečné splatnosti dluhopisů nebo také jen Den výplaty ). Připadne-li Den výplaty na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok z prodlení nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pracovním dnem se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv kalendářní den (vyjma soboty a neděle), v němž jsou banky v České republice a Centrální depozitář běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání mezibankovních plateb v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. 6.3 Určení práva na obdržení výplat souvisejících s Dluhopisy Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, na jejichž účtu vlastníka u Centrálního depozitáře budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného kalendářního dne, který o třicet (30) dnů předchází Dni splatnosti dluhopisů (dále jen Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty, každá taková osoba dále také jen Oprávněná osoba ). Datum ex-jistina je den bezprostředně následující po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty. Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným počínaje kalendářním dnem, na který připadá Datum ex-jistina včetně tohoto dne až do příslušného Dne výplaty. Pokud to nebude odporovat platným právním předpisům, mohou být převody všech Dluhopisů pozastaveny počínaje Datem ex-jistina až do příslušného Dne výplaty, přičemž na výzvu Administrátora je Vlastník dluhopisů povinen k takovému pozastavení převodů poskytnout potřebnou součinnost. Tato skutečnost bude oznámena v souladu s článkem 13. těchto Emisních podmínek. 6.4 Provádění plateb Administrátor bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice podle instrukce, kterou příslušná Oprávněná osoba sdělí Administrátorovi na adresu Určené provozovny věrohodným způsobem nejpozději pět (5) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. Instrukce bude mít formu podepsaného písemného prohlášení (s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy), které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Administrátorovi platbu provést a v případě právnických osob bude doplněna o originál nebo úředně ověřenou kopii platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby ke Dni výplaty ne starší tří (3) měsíců (taková instrukce spolu s výpisem z obchodního rejstříku (pokud relevantní) a ostatními případně příslušnými přílohami dále také jen Instrukce ). Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným požadavkům Administrátora, přičemž Administrátor bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Administrátorovi doručen taktéž nejpozději pět (5) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v případě, že za Oprávněnou osobu bude jednat zástupce, a (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby. Jakákoliv Oprávněná osoba, která v souladu s jakoukoliv příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká republika smluvní stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit Administrátorovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou součást doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Administrátor a příslušné daňové orgány vyžádat. Bez ohledu na toto své oprávnění nebudou Administrátor ani Emitent prověřovat správnost 9/18

10 a úplnost takových Instrukcí a neponesou žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině si Administrátor může vyžádat poskytnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je relevantní). Administrátor může dále žádat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku 6.4, je Administrátorovi sdělena v souladu s tímto článkem 6.4 a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku 6.4, je považována za řádnou. Povinnost splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu nebo Jinou hodnotu se považuje za splněnou řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 6.4 a pokud je v příslušný den splatnosti takové částky odepsána z účtu Administrátora, jedná-li se o platbu v českých korunách nebo o platbu v měně, která českou korunu nahradí (bude-li v ní prováděno zúčtování prostřednictvím clearingového centra České národní banky). Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Administrátorovi řádnou Instrukci v souladu s tímto článkem 6.4 Emisních podmínek, pak se povinnost splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu nebo Jinou hodnotu považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněnou řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 6.4 a pokud je nejpozději do deseti (10) Pracovních dnů ode dne, kdy Administrátor obdržel řádnou Instrukci odepsána z účtu Administrátora, přičemž platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok či doplatek za časový odklad. Emitent ani Administrátor nejsou odpovědni za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že (i) Oprávněná osoba včas nedodala řádnou Instrukci nebo další dokumenty nebo informace požadované v tomto článku 6.4, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné, nesprávné nebo nepravé nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent nebo Administrátor ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok nebo jiný výnos za takto způsobený časový odklad příslušné platby. 6.5 Změna způsobu a místa provádění výplat Emitent společně s Administrátorem je oprávněn rozhodnout o změně způsobu a místa provádění výplat, přičemž taková změna nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů oznámeno v souladu s článkem 13. těchto Emisních podmínek. 7. Zdanění Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů nebo Jiné hodnoty bude prováděno bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků. Podle právní úpravy účinné k Datu emise bude z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisu fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, vybírána česká daň srážkou u zdroje, sazba takovéto daně je 15 %. Úrokové příjmy plynoucí z Dluhopisu české stálé provozovně fyzické osoby, která není českým daňovým rezidentem a která nabyla dluhopis v rámci podnikání v České republice prostřednictvím své stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá příslušné sazbě daně z příjmů fyzických osob. Podle právní úpravy účinné k Datu emise platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým rezidentem), přičemž tato právnická osoba není investičním, podílovým nebo penzijním fondem, je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob. Úrokové příjmy z Dluhopisu realizované českým daňovým nerezidentem v případech neuvedených výše podléhají podle právní úpravy účinné k Datu emise české dani vybírané srážkou u zdroje, jejíž 10/18

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111 6. EMISNÍ PODMÍNKY Tyto emisní podmínky (dále jen Emisní podmínky ) upravují práva a povinnosti Emitenta (jak je tento pojem definován níže) a Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže), jakož

Více

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.)

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.) CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS, a.s.) celková jmenovitá hodnota 350 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos 5,25% p.a. splatné v r. 2013 ISIN 0003501371 Dluhopisy, v celkové jmenovité hodnotě 350

Více

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Společnost LEO Express a.s., se sídlem Praha 5 - Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00, IČ 290 16 002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s.

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s. Hlavní město Praha předpokládaná celková jmenovitá hodnota Kč 3 000 000 000 dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v r. 2011 ISIN CZ0001500094 Dluhopisy, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SATPO SAC 10,00/17 podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen Emisní podmínky ) Preambule Tyto Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu efi Palace, s.r.o. Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s.

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s. PEGAS NONWOVENS SA Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,85% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000559 Tento dokument představuje prospekt (dále

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pevným výnosem 6,05 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1500000000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003510646 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH Základní prospekt pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument je základním prospektem (dále

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů Tento dokument představuje produktové obchodní podmínky pro poskytování podnikatelských úvěrů (dále jen Podmínky ), které

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více