V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 30 5 Věda a výzkum 36 6 Publikační a přednášková činnost 37 7 Prezentační a vzdělávací činnost 39 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Významné události a aktivity roku Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitelky Do roku 2010 vstoupilo územní odborné pracoviště NPÚ v Plzni nově zformované na základě dokončeného procesu restrukturalizace a na něj navazující systemizace pracovních míst v organizaci, tedy na základě dvou významných interních procesů, jež se uskutečnily v rámci celého Národního památkového ústavu. Nejvýznamnějším dopadem restrukturalizace bylo bezesporu zřízení sekce správy památkových objektů pod vedením náměstka ředitele. Doposud spadalo řízení souboru významných památkových objektů ve správě územního odborného pracoviště v Plzni do útvaru ředitele organizace. Zřízení sekce správy památkových objektů znamená výrazný přínos a zkvalitnění řídící práce v této oblasti statutární činnosti organizace. V rámci nově zřízené sekce se podařilo realizovat v průběhu roku 2010 řadu akcí obnovy vybraných památkových objektů nacházejících se ve správě plzeňského pracoviště. Mezi nejvýznamnější lze bezesporu zařadit dokončení projektu Studijní depozitáře mobiliárních fondů hradů a zámků v Plzeňském a Karlovarském kraji, který byl realizován díky dotaci z Evropských strukturálních fondů, konkrétně z Norských fondů. Projekt byl rozdělen na dvě části, přičemž jeho první etapa byla realizována v Karlovarském kraji a na něj navazující etapa druhá potom v Plzeňském kraji, konkrétně v části konventní budovy v areálu bývalého kláštera cisterciáků v Plasích v okrese Plzeň sever. Realizace schváleného projektu byla zahájena na sklonku roku Projekt byl ukončen během 1. čtvrtletí roku 2010 a dne 29. června byly renovované historické prostory studijního depozitáře mobiliárních fondů v Plasích slavnostně otevřeny veřejnosti. Vybudování specializovaného depozitáře pro mobiliární fondy znamená pro budoucnost významný počin v péči o tuto oblast kulturního dědictví zejména ve smyslu zajištění odpovídající odborné péče o historické předměty nacházející se na památkových objektech ve správě plzeňského pracoviště, které nebylo možné z různých příčin umístit v instalacích hradů a zámků zpřístupněných návštěvnické veřejnosti. Specializovaný depozitář mobiliárních fondů bude sloužit rovněž široké badatelské veřejnosti. V průběhu roku 2010 proběhla v plzeňském územním odborném pracovišti NPÚ změna ve vedení organizace. Dosavadní ředitelka byla na základě vlastní žádosti uvolněna z funkce generální ředitelkou NPÚ k Na základě proběhlého výběrového řízení byl do funkce ředitele organizace od jmenován generální ředitelkou NPÚ Ing. arch. Jan Kaigl. Stejně jako v předchozím období muselo čelit v průběhu roku 2010 plzeňské územní odborné pracoviště NPÚ ve své činnosti nepříznivým dopadům ekonomické krize. Za zvládnutí nelehkých podmínek patří mimořádné poděkování především vedoucím správ památkových objektů a beze zbytku i všem zaměstnancům těchto správ. Mgr. Ludmila Drncová 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni Prešovská 7/171, Plzeň Telefon: Fax: GSM brána: Web: IČO: DIČ: CZ Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky Způsob zřízení: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č.j /2002) Vedoucí pracovníci: (jméno, funkce, , koncové dvojčíslo telefonního spojení) Mgr. Ludmila Drncová, ředitelka ÚOP v Plzni do Ing. arch. Jan Kaigl, ředitel ÚOP v Plzni od Mgr. Milena Heisová, vedoucí kanceláře ředitele 18 Mgr. Michal Černý, náměstek sekce památkové péče do , od uvolněn pro výkon veřejné funkce 30 Mgr. et Bc. Ladislav Bouberle, náměstek sekce provozně ekonomické odvolán z funkce k Bc. Ondřej Cink, náměstek sekce správy památkových objektů od PhDr. Alena Černá, vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů od současně zastupuje náměstka sekce památkové péče 32 Ing. Pavel Domanický, vedoucí oddělení garantů 34 Ing. arch. Miroslava Břízová, vedoucí oddělení specialistů od Mgr. Jana Bukovská, vedoucí oddělení evidence od Mgr. Eva Kamenická, vedoucí oddělení archeologie 58 Ing. Eva Bartůňková, vedoucí oddělení ekonomiky od současně zastupovala náměstka sekce provozně ekonomické 16 Bc. Luděk Reiser, vedoucí oddělení provozu 45 5

6 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % , , , , ,92 nad ,02 Celkem ,00 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,63 Vyučen ,14 Střední odborné ,00 Úplné střední ,61 Úplné střední odborné ,70 Vyšší odborné ,20 Vysokoškolské ,71 Celkem ,00 Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 46 Odchody 42 Trvání pracovního poměru k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let Do 20 let Nad 20 let 13 8 Celkem Celkový průměrný plat K činil průměrný plat v NPÚ ÚOP v Plzni ,03 Kč. 6

7 2 Náplň a rozsah činnosti Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni vykonává činnost na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav, a to od Působí v Plzeňském kraji, který tvoří okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov. Z Plzeňského kraje bylo v Ústředním seznamu kulturních památek k zapsáno 3170 nemovitých kulturních památek. Počty chráněných území v Plzeňském kraji byly k následující: 3 městské památkové rezervace, 5 vesnických památkových rezervací, 21 městských památkových zón, 44 vesnických památkových zón, 2 krajinné památkové zóny a 18 ochranných pásem. Pokud jde o movité kulturní památky, k činil počet jejich rejstříkových čísel Poradní orgány V roce 2010 pracovaly na plzeňském pracovišti NPÚ tyto poradní orgány: Památková rada, Komise majetková a likvidační, Komise inventarizační, Archeologická komise, Škodní komise, Komise pro prohlašování věcí za kulturní památky, Komise pro správu a prezentaci, Výkupní komise a Interní komise NPÚ ÚOP v Plzni. Odborná spolupráce s MK ČR, samosprávami, odbornými organizacemi Spolupráce se samosprávami probíhala především na úrovni činnosti odborných pracovníků oddělení garantů a specialistů, a oddělení archeologie mnozí tito pracovníci se aktivně podíleli na práci odborných komisí při městských a obecních úřadech a dalších odborných organizacích (např. místní komise pro regeneraci památkových zón, stavební komise apod.). Vzhledem ke skutečnosti, že územní odborné pracoviště v Plzni nedisponuje potřebnými specialisty (např. organology, kampanology, specialisty v oblasti laboratorních průzkumů), žádá v případě potřeby o odbornou pomoc příslušné pracovníky ústředního pracoviště NPÚ či dalších územních odborných pracovišť např. Ing. Dagmar Michoinovou (technologická laboratoř NPÚ ÚP Praha), organologa PhDr. Petra Koukala, PhD. (NPÚ ÚP Praha), kampanologa Mgr. Petra Váchu (NPÚ ÚOP středních Čech v Praze). Spolupráce s těmito kolegy je na vysoké odborné úrovni. Tradičně dobrá spolupráce probíhala mezi odbornými pracovníky NPÚ ÚOP v Plzni a zástupci muzejních, galerijních či archivních institucí v plzeňském regionu. Například archeologické oddělení NPÚ ÚOP v Plzni pravidelně spolupracuje s odbornými organizacemi a jednotlivci, aby si tak zajistilo služby nutné k dodržení standardu prováděného výzkumu. Externě je zadávána konzervace nálezů ze skla, kůže a barevných kovů (Západočeské muzeum v Plzni), konzervace nálezů ze železa (Katedra archeologie ZČU v Plzni), odborné analýzy (archeobotanika ZČU v Plzni; osteologie Mgr. Z. Sůvová, Plzeň; stavebněhistorické průzkumy Ing. J. Anderle, Plzeň). 7

8 3 Památková péče Souhrnný přehled všech odborných vyjádření vypracovaných v roce 2010 Správní orgány/pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Krajský úřad Plzeňského kraje Celkem Historická zeleň Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Celkem

9 Lidová architektura Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Celkem Technické památky Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Celkem Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností Spolupráce plzeňského pracoviště NPÚ s regionálními samosprávami má především tyto formy: účast pracovníků NPÚ v odborných komisích zřízených jednotlivými orgány samosprávy (např. komise Programu regenerace MPZ), příprava dokumentace na záchranu vybraných nemovitých i movitých kulturních památek, prohlubování znalostí občanů jednotlivých obcí o zásadách plošné památkové ochrany a poskytování informací o významných kulturních památkách v daných lokalitách (např. účastí pracovníků NPÚ na veřejných schůzích). Zástupci NPÚ ÚOP v Plzni se účastnili pravidelných pracovních porad organizovaných Krajským úřadem Plzeňského kraje odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Tyto porady, které se zpravidla konají za účasti zástupců Ministerstva 9

10 kultury ČR a obcí s rozšířenou působností na území Plzeňského kraje, výrazně zlepšují komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými složkami státní památkové péče v regionu. Během porad dochází k výměně zkušeností z oblasti výkonu památkové péče a vytváří se nástroje pro dobré fungování spolupráce mezi odbornou a výkonnou složkou státní památkové péče. Příkladem účinné spolupráce plzeňského pracoviště NPÚ a Krajského úřadu Plzeňského kraje při záchraně kulturního a architektonického dědictví v regionu je i společně připravená výstava Navzdory času: Z dotačních programů Plzeňského kraje k zachování kulturního dědictví a k podpoře kultury a cestování v roce 2010, která byla dne 16. listopadu 2010 slavnostně otevřena v domě U Zlatého slunce, sídle NPÚ ÚOP v Plzni. Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR Přehled všech dotací přidělených mk čr v roce 2010 na akce kontrolované npú úop v Plzni Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program 6188 Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace městských památkových rezervací a zón 5375 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 2520 Program restaurování 1019 Program podpory záchranných archeologických výzkumů 474 Celkem Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR Havarijní program Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky 1 Třebnice, o. Meclov, Třebice u Domažlic 2 Křištín, o. Klatovy, Křištín Klatovy 3 4 Hradecko, mč. Hubenov, o. Kralovice, Hradecko Lednice, o. Kozojedy, Lednice Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. Domažlice kostel sv. Jiljí, areál kostel Plzeň-sever Plzeň-sever 5 Plasy, Plasy Plzeň-sever Radějov, o. Manětín, Radějov u Manětína Dožice, o. Mladý Smolivec, Dožice Hůrky, o. Zahrádka, Hůrky u Zahrádky Planá nade Mží, o. Hromnice, Planá u Nynic Plzeň-sever kostel sv. Matouše, areál kostel býv. plaský hospodářský dvůr Hubenov, areál jižní křídlo (stáje) býv. plaský hospodářský dvůr stodola a chlévy I. (jižní stavení) býv. železářská huť sv. Klimenta čp. 214, areál technické zázemí u čp. 308 usedlost čp. 18, areál špýchárek Plzeň-jih kostel sv. Michaela Plzeň-sever chalupa čp Plzeň-sever kostel Nanebevzetí Panny Marie, areál kostel

11 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 10 Pňovany, Pňovany Plzeň-sever kaple sv. Anny Úlice, Úlice Plzeň-sever zámek čp. 1, areál zámek Litice, Litice u Plzně Plzeň-město kostel sv. Petra a Pavla Plzeň, Plzeň Plzeň-město 14 Dolní Lukavice, Dolní Lukavice Plzeň-jih 15 Kbel, Kbel u Přeštic Plzeň-jih 16 Hlohovice, Hlohovice Rokycany Svinná, o. Hlohovice, Svinná u Hlohovic Kostelec, Kostelec u Stříbra Rokycany předměstský dům čp. 67, areál, Luční 12 dům kostel sv. Petra a Pavla, areál kostel kostel Všech Svatých, areál kostel kostel Nejsvětější Trojice, areál kostel zámek Nový zámek čp. 1, areál zámek Tachov kostel sv. Jana Křtitele Křivce, Křivce Tachov kostel sv. Martina, areál kostel Stříbro, Stříbro Tachov soubor městského opevnění Koubkova branka a hradební zeď 21 Záchlumí, Záchlumí u Stříbra Tachov kostel Narození Panny Marie Dolejší Krušec, o. Hartmanice, Dolejší Krušec Klatovy zámek, areál zámek Kochánov, o Hartmanice, Kochánov II. Klatovy 24 Mokrosuky, Mokrosuky Klatovy 25 Žichovice, Žichovice Klatovy Bernartice, o. Stráž, Bernartice u Stráže Bor u Tachova, Bor u Tachova Domaslav, o. Lestkov, Domaslav Holostřevy, o. Bor, Holostřevy Královácký dvorec Busil obytné stavení zámek, areál zámek JV křídlo s kaplí zámek čp. 1, areál budova č. IV Tachov kostel sv. Petra a Pavla Tachov býv. špitální kaple sv. Jana Křtitele, areál kaple Tachov kostel sv. Jakuba Většího Tachov farní kostel sv. Mikuláše, areál kostel Lesná, Lesná u Tachova Tachov kostel sv. Mikuláše Málkov, Málkov u Tachova Tachov kostel sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné kostel Nečtiny, Nečtiny Plzeň-sever dům čp Celkem

12 Program záchrany architektonického dědictví Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Blížejov kostel sv. Martina odvodnění okolí objektu, obnova vnějšího pláště presbyteria a sakristie dokončení opravy omítek, 500 oprava oken a dveří Bor loreta obnova ambitů obklad patek pilířů, provedení dlažby, oprava fasády, uzavření ambitů prosklenými 620 stěnami na jižní straně Bor zámek obnova dvorního přístavku areálu zámku (obnova podlahových konstrukcí, obnova vnitřních povrchů 510 konstrukcí, obnova dřevěných výplní otvorů) Dýšina kostel Nejsvětější Trojice a apoštolů Šimona a Judy statické zajištění, obnova krovu a střešního pláště 420 Hrádek zámek obnova fasád zámku 500 Chotěšov klášter obnova střešní krytiny včetně konstrukce krovu letohrádku čp Kašperské Hory (Žlíbek) hrad Kašperk statické zajištění západní a jižní stěny východní věže včetně povrchových úprav 425 Kotovice (Záluží) hospodářský dvůr Gigant obnova hospodářského traktu střední část bývalých chlévů 420 Kralovice kostel sv. Petra a Pavla obnova fasády na věži oprava sgrafitových omítek, oprava říms věže 425 Manětín kostel sv. Barbory statické zajištění, obnova krovu a střešního pláště 640 Nezamyslice kostel Nanebevzetí Panny Marie statické zajištění, obnova krovu a střešního pláště 420 Plánice (Nicov) kostel Narození Panny Marie obnova střechy a fasády oprava vnějších omítek tamburu, fasádní nátěr, výměna okenic zvonice 425 Plasy Plzeň Prostiboř Starý Plzenec Stříbro klášter Plasy kostel Nanebevzetí Panny Marie františkánský klášter hrad a zámek Kopec kostel Narození Panny Marie kamenný most s věží a sochou obnova interiéru omítek, oken, dveří, portálu, statické zajištění oprava východní a západní části střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie statické zajištění zdiva a obnova zastřešení severovýchodního křídla dokončení statického zajištění opěrné zdi a odvodnění kostela oprava zdiva, omítek a koruny ohradní zdi, fasádní nátěr, kamenické práce, provedení dlažeb obnova opěrných pilířů kamenného mostu, obnova pravé strany parapetní cihelné zdi inundační části včetně kamenných krycích desek Svojšín kostel sv. Petra a Pavla restaurování vitráží 425 Svojšín zámek obnova fasád včetně plastických prvků, oprava dřevěných výplní otvorů, oprava hlavního sálu 650 Tachov Světce jízdárna obnova západního schodiště, vnitřní úpravy povrchů, konstrukce truhlářské, zámečnické, 536 kamenické Trpísty zámek obnova části interiéru 2. NP 470 Týnec zámek obnova interiérů v 1. patře zámku 750 Úherce kostel sv. Josefa obnova části střešního pláště 500 Celkem

13 Program regenerace městských památkových rezervací a zón Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč. Bor, MPZ dům čp. 286 výměna oken uliční i dvorní fasády, výměna dveří a další související práce 145 Dobřany, MPZ kostel sv. Víta obnova fasády kostela 170 Domažlice, MPR dům čp. 43 obnova střechy a krovu jednoho prampouchu a zastřešení tří prampouchů 15 Domažlice, MPR dům čp. 83 oprava pláště dřevěné pavlače, výměna oken a další související práce 10 Domažlice, MPR městské opevnění obnova vnějšího portálu a omítek v průjezdu a další související práce východní městské brány na ppč Domažlice, MPR kostel Narození Panny Marie oprava omítek včetně výmalby a další související práce v předsíni kostela a zádveří hlavního vstupu 30 Horažďovice, MPZ kašna celková obnova kašny na ppč. 2760/3 170 Horšovský Týn, MPR dům čp. 70 obnova uliční fasády 43 Horšovský Týn, MPR dům čp. 67 obnova uličních fasád 144 Horšovský Týn, MPR dům čp. 63 obnova dělící ohradní zdi na ppč Horšovský Týn, MPR dům čp. 7 výměna 2 ks vstupních dveří 14 Horšovský Týn, MPR dům čp. 15 výměna 1 ks vstupních dveří ze dvora 11 Horšovský Týn, MPR dům čp. 6 obnova uliční fasády 116 Kašperské Hory, MPZ kostel sv. Markéty celková obnova tří vnějších schodišť 400 Klatovy, MPZ dům čp. 3 a 4 obnova uličních fasád objektů 255 Klatovy, MPZ dům čp. 3 a 4 obnova uličních fasád objektů 15 Město Touškov, MPZ dům čp. 56 oprava štítů, statické zajištění zdiva a klenby 50 Město Touškov, MPZ dům čp. 45 výměna vrat do průjezdu a stavební úpravy s tím související 40 Město Touškov, MPZ dům čp. 11 obnova uliční fasády 30 Město Touškov, MPZ dům čp. 9 obnova střechy směrem do ulice 50 Planá, MPZ fara čp. 133 pokračování obnovy střechy objektu po požáru, oprava omítek interiérů včetně výmalby 408 Plzeň, MPR divadlo J. K. Tyla obnova sochařské výzdoby fasády divadla 370 Rabštejn, MPZ kostel Panny Marie Sedmibolestné obnova západní fasády kostela 170 Rokycany, MPZ kostel Panny Marie Sněžné provedení drenáže severní strany kostela včetně svislé hydroizolace a okapového chodníku 140 Rokycany, MPZ kostel Nejsvětější Trojice obnova okenní vitráže z presbytáře, oprava dřevěného schodiště ve zvonici, obnova dlažby kostela 100 Rokycany, MPZ dům čp. 91 obnova jižní fasády objektu, výměna truhlářských konstrukcí v objektu 100 Spálené Poříčí, MPZ dům čp. 31 obnova fasády, oprava dlažby a schodiště, oprava dveří 138 Spálené Poříčí, MPZ fara čp. 139 obnova portálu východní brány, obnova omítek východní stěny fary exteriéru i interiéru 193 Spálené Poříčí, MPZ bývalý pivovar čp. 480 obnova fasády, výměna vrat 157 Stříbro, MPZ městské opevnění celková obnova hradební zdi na ppč Stříbro, MPZ městské opevnění celková obnova hradební zdi na ppč Sušice, MPZ dům čp. 135 oprava fasády a klempířských prvků, výměna okenních výplní ve 2. NP 240 Sušice, MPZ dům čp. 133 obnova vnějších omítek ve dvorním průčelí, oprava pavlače a suchého WC 100 Tachov, MPZ městské opevnění celková obnova úseku hradební zdi na ppč. 273/3 595 Celkem

14 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Navržená dotace v tis. Kč Přiděleno MK ČR v tis. Kč Dobršín, VPR usedlost čp. 9, stodola oprava zdiva Dobřív, VPZ usedlost čp. 5, sýpka oprava zdiva Dobřív, VPZ usedlost čp. 13, obytné stavení oprava srubových stěn Dýšina, VPZ usedlost čp. 8, chlévy oprava střechy Dýšina, VPZ usedlost čp. 25, stavení oprava střechy Chodský Újezd, VPZ usedlost čp. 38, stodola oprava fasád a interiéru Chudenicko, KPZ Chudenice Starý zámek čp. 1 oprava krovu a střechy Chudenicko, KPZ Chudenice kostel sv. Jana Křtitele oprava krovu a střechy presbyteria Chudenicko, KPZ Chudenice, usedlost čp. 15, chlévy oprava střechy Klenčí pod Čerchovem, VPZ dům čp. 127 materiál, okna, střecha Lochousice, VPZ návesní kaple sv. Floriána oprava interiéru a oltáře Plzeň Bolevec, VPZ usedlost čp. 1, obytné stavení, chlévy, kolna, brány oprava klebec ve stavení, oprava zdiva ve chlévech, oprava vrat, oprava střechy kolny Plzeň Černice, VPR usedlost čp. 15, obytné stavení oprava fasády, výměna oken Plzeň Koterov, VPR usedlost čp. 5, chlévy oprava krovu a střechy Poleň, VPZ hřbitovní zeď oprava ohradního zdiva Tymákov, VPZ usedlost čp. 71, sýpka oprava fasády Vejvanov, VPZ usedlost čp. 18, chalupa oprava interiéru a střechy Celkem Program restaurování movitých kulturních památek Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Bor zámek čp. 1 kaple hlavní oltář Bor kostel sv. Mikuláše kazatelna Červené Poříčí kaple Srdce Páně hlavní oltář Hrádek u Sušice zámek kaple mobiliář Klenčí pod Čerchovem kostel sv. Martina varhany Křečov kostel sv. Petra a Pavla mobiliář Mariánská Týnice kostel Zvěstování Panny Marie chórová mříž Merklín kostel sv. Mikuláše varhany Mileč kostel sv. Petra a Pavla mobiliář Nepomuk kostel sv. Jana Nepomuckého skříně na paramenta Plasy kostel Nanebevzetí Panny Marie soubor tří zpovědnic Plasy kostel Nanebevzetí Panny Marie soubor velkoplošných obrazů Plasy centrální depozitář soubor nábytku Plzeň kostel sv. Bartoloměje soubor kostelních lavic Rabí kostel Nejsvětější Trojice mobiliář Sušice kostel sv. Felixe dvě sochy

15 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Svojšín zámek čp. 1 soubor malovaných tapet Šťáhlavy zámek Kozel soubor kachlových kamen Tachov kostel sv. Václava mobiliář Zbiroh zámek čp. 1 kaple obklad oltářní menzy a retabula Celkem Program podpory záchranných archeologických výzkumů Přehled akcí Programu podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2010 Pověřená obec Obec Čp/památka/archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Dobřany Vstiš ppč. 806/10 40 Dobřany Vstiš ppč. 806/15 40 Dobřany Vstiš ppč. 806/24 40 Klatovy Čejkovy čp Klatovy Svinná u Čachrova st.pč. 33 vápenná pec 40 Kralovice Kralovice čp. 144, Havlíčkova ul. 132 Nepomuk Řesanice ppč. 1/1, 1/2/KP 25696/4-440 tvrz 40 Nýřany Touškov ppč. 910/57, 910/105, Přeštice Kbel čp. 35/KP 13442/ fara 30 Přeštice Přeštice ppč. 154/112, Rybova ul. 45 Starý Plzenec Starý Plzenec ppč. 653 a čp. 149/2, Vrchlického ul. 15 Starý Plzenec Starý Plzenec ppč. 136 a 1411/18, Palackého ul. 12 Celkem 474 Počet archeologických akcí realizovaných v roce 2010 Archeologické akce Počet Dohled 2 Záchranný archeologický průzkum 6 Celkem 8 Přehled archeologických výzkumů v roce 2010 Název akce Vedoucí Okres ZAV/dohled Kašperk Pustý hrádek E. Kamenická Klatovy dohled Kladruby klášter Nový konvent okapový chodník L. Foster Tachov ZAV Manětín kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Barbory E. Kamenická Plzeň-sever ZAV Plasy dozory při drobných stavebních pracích E. Kamenická Plzeň-sever dohled Rabí hrad záchrana torza zdiva mezi IV. a V. bránou L. Foster Klatovy ZAV Starý Plzenec kostel Narození Panny Marie E. Kamenická Plzeň-jih ZAV Svinná u Čachrova torzo vápenné pece M. Waldmannová Klatovy ZAV Švihov hrad, sondy v S a Z parkánu z důvodu řešení odvodnění severního paláce L. Foster Klatovy ZAV 15

16 Počet nálezových a jiných zpráv zpracovaných v roce 2010 Typ Počet Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 10 Předběžná nálezová zpráva z acheologického výzkumu 0 Konzervátorská zpráva 0 Celkem 10 Počty archeologických nálezů zpracovaných a uložených v úop v Plzni Archeologické nálezy uložené v OA Inventární čísla archeologických nálezů¹ Přírůstková čísla (1. stupeň evidence evidence sáčků) archeologických nálezů² Počet jednotek zaevidovaných v roce 2010 celkem 510, z toho 237 inv. čísel z objektů ve správě NPÚ celkem 10, z toho 6 z objektů ve správě NPÚ Počet jednotek uložených v OA celkem cca 173 krabic s nálezy z objektů ve správě NPÚ Celkem 510 inv.č., 10 přír.č., 15 krabic 0 ¹Od listopadu 2010 provádí NPÚ ÚOP v Plzni evidenci nálezů v programu Demus. Inventárními čísly jsou označeny sáčky i jednotlivé nálezy. ²Přírůstková čísla představují v programu Demus čísla souborů nálezů z jednotlivých archeologických výzkumů. Akce stavebně-historických průzkumů Akce Bezděkov (okr. Klatovy), kostel sv. Václava Blovice (okr. Plzeň-jih), nápisy na vnitřních stěnách kryptní kaple Brod nad Tichou (okr. Tachov), budova fary Archivní a terénní průzkum; termín zhotovení archivní průzkum, červen-srpen 2010 archivní průzkumy s negativním výsledkem, vizuální průzkumy s konzultacemi odborných teologů; splněno jen částečně koncem února kvůli těžkému onemocnění pana restaurátora, předpokládané dokončení do konce léta 2011 archivní průzkum pro operativní průzkum (S. Plešmíd), listopad-prosinec 2010 Autoři Veronika Bezděková Vratislav Ryšavý Vratislav Ryšavý Bukovec (okr. Domažlice), budova fary archivní průzkum, září-listopad 2010 Vratislav Ryšavý Horažďovice (okr. Klatovy), Podzámecký mlýn Horažďovice (okr. Klatovy), Pražská (Červená) brána Horšovský Týn (okr. Domažlice), zahrady Hracholusky (Plzeň-sever), zámeček při hospodářském dvoře Hřešihlavy (Rokycany), zámeček Chodský Újezd (okr. Tachov), dům čp. 68 Kasejovice (okr. Plzeň-jih), farní kostel varhany Kladruby (okres Tachov), klášterní zahrady Kladruby (Tachov), socha Krista s hořícím srdcem v lese proti klášteru základní kapitola Dějiny objektu pro řádný stavebně historický průzkum (D. Tuma), dubenzáří 2010 stavebně-historický průzkum archivní průzkum, září-říjen 2010 archivní průzkum s rámcovým vizuálním průzkumem, listopad-prosinec 2010 archivní průzkum, vizuální průzkum, duben-říjen 2010 archivní průzkum, květen-červen 2010 archivní průzkum, únor-březen 2010 archivní průzkum, březen-květen 2010 archivní průzkum, určení sochy a základní vizuální průzkum, duben-červen 2010 Vratislav Ryšavý Tomáš Karel; Vratislav Ryšavý; David Tuma Veronika Bezděková Vratislav Ryšavý Vratislav Ryšavý Veronika Bezděková Veronika Bezděková Veronika Bezděková Vratislav Ryšavý 16

17 Akce Klenová (Klatovy), sochy ze zámku v Bystřici nad Úhlavou Kozel (okr. Plzeň-jih), zámek a zahrady Litice (Plzeň-město), dva boční protějškové oltáře ve farním kostele Archivní a terénní průzkum; termín zhotovení vizuální průzkum, určení sochaře, archivní průzkum, červenec-srpen 2010 průběžný archivní průzkum, leden-prosinec 2010 archivní průzkum, vizuální průzkum, dubenkvěten 2010 Autoři Vratislav Ryšavý Veronika Bezděková Vratislav Ryšavý Nezamyslice (okr. Klatovy), farní kostel archivní průzkum, září-prosinec 2010 Veronika Bezděková Nové Sedliště (okr. Tachov), kostel archivní průzkum, únor-březen 2010 Vratislav Ryšavý Plzeň (okr. Plzeň-město), Luftova zahrada archivní průzkum, leden-únor 2010 Veronika Bezděková Podmokly (okr. Plzeň-sever), zámeček s hospodářským dvorem archivní průzkum, základní vizuální průzkum, červenec-srpen 2010 Vratislav Ryšavý Rabštejn (okr. Plzeň-sever), dům čp. 45 archivní průzkum, červenec-srpen 2010 Vratislav Ryšavý Radobyčice (okr. Plzeň-město), dům s dvorem čp. 20 archivní průzkum, srpen-září 2010 Vratislav Ryšavý Sušice (okr. Klatovy), malovaný znak na dvou barokních obrazech archivní i vizuální průzkum, říjen-prosinec 2010 Vratislav Ryšavý v kapucínském kostele Sušice (okr. Klatovy), továrna na obuv Schwarzkopf archivní průzkum, březen-duben 2010 Veronika Bezděková Švihov (okr. Klatovy), hrad Červená bašta Švihov (okr. Klatovy), hrad dokumentace a vyhodnocení stavebního vývoje východní fasády, prosinec 2010 prostor mezi východní stodolou a východní stěnou špýcharu, prosinec 2010 Milan Novobilský Jan Anderle Vysoké Sedliště (okr. Tachov), kostel archivní průzkum, únor-březen 2010 Vratislav Ryšavý Stav památkového fondu v Plzeňském kraji k Okres Nemovité kulturní památky Národní kulturní památky Památkové rezervace Památkové zóny Zpřístup. objekty NPÚ Domažlice Klatovy Plzeň-jih Plzeň-město Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem V tabulce nejsou u zpřístupněných památek zahrnuty tyto objekty ve správě NPÚ ÚOP v Plzni: Červené Poříčí (okr. Klatovy) zámek: uzavřen z důvodu celkové obnovy, zpřístupňován jen při mimořádných příležitostech Horšov (okr. Domažlice) kostel Všech Svatých: přístupný pouze po předchozí dohodě se správou Státního hradu a zámku Horšovský Týn 17

18 Prohlašování nemovitých a movitých památek Okres Návrhy nem. KP Návrhy mov. KP Prohlášené nemovité KP Prohlášené movité KP Neprohlášené návrhy za KP Zrušené KP Domažlice Klatovy Plzeň-jih Plzeň-město Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem Nové přírůstky v evidenci a dokumentaci Přírůstky evidence mobiliárních fondů Objekt Odborné popisy (počet předmětů MF) Fotodokumentace (počet záběrů) Centrální depozitář Plasy Červené Poříčí Horšovský Týn Kozel Manětín Nebílovy 23 5 Plasy Švihov 3 12 Přírůstky Byl zakoupen jeden svazek Enchiridion scripturisticum tripartitum. Tomus II. Complectens S. Historiam... z roku 1796, provenienčně přináležející k rozptýlenému fondu klášterní knihovny SPO klášter Plasy. Pro expozici SH Velhartice byl vykoupen reprint Mattioliho herbáře. Archiv plánové dokumentace Přírůstky stavebně-historických průzkumů v roce 2010 Lokalita Objekt Archivní číslo Zpracovatel Rok Obsah Poznámka Malý Bor, fara čp. 3 Orig Ing. J. Muková, Praha 2009 t,p,f Nepomuk, kostel sv. Jakuba Orig Ing. arch. A. Macháček, Plzeň 1993 t Plasy, areál bývalého pivovaru Orig Mgr. P. Kodera, Plasy 2010 t dějiny objektů Plzeň, Prešovská 5/čp. 170 Orig Ing. J. Anderle, Plzeň 2001 t Potvorov, kostel sv. Mikuláše Orig Ing. arch. M. Hauserová, Praha 2008 t,p,f Starý Plzenec, kostel Narození P. Marie Orig Ing. J. Anderle, Plzeň 2010 t,p,f dílčí průzkum Velké Dvorce, zámek čp. 1 Orig SÚRPMO Praha, PhDr. D. Líbal 1984 t Vysvětlivky: t text, p plány, f foto 18

19 Přírůstky restaurátorských zpráv Obec Okres Památka Předmět restaurování Restaurátor Rok Číslo zprávy Blovice PJ zámek Hradiště kašna Šturm, M Blovice PJ zámek Hradiště kašna Šturm, M Brod nad Tichou TC fara dřevěný malovaný strop Stejskal, V Bukovec DO kostel Nanebevzetí dřevěný malovaný strop Švuger, K b Panny Marie Bukovec DO kostel Nanebevzetí dřevěný malovaný strop Švuger, K Panny Marie Bukovec DO kostel Nanebevzetí interiér průzkum Švuger, K a Panny Marie Diana TC zámek interiéry průzkum Ronovský, J Domažlice Holostřevy Horažďovice Horažďovice DO TC KT KT kostel Narození Panny Marie kostel sv. Mikuláše dům v Podbranské ul. čp. 58 kaple sv. Anny (Svaté Pole) nástěnná malba Panny Marie na věži Rataj, J nástěnná malba Šlechta, J východní a severní fasáda průzkum Šlechta, J omítky v interiéru průzkum Šlechta, J Horažďovice KT Masné krámy dveře Klér, V Horšovský Týn DO kostel sv. Anny hrobka rodiny Trauttmansdorffů Granát, K Horšovský Týn DO zámek bronzové vázy a košíčky Houska, I.; Douda, P Horšovský Týn DO zámek grafické listy Ševčík, R Horšovský Týn DO zámek japonské meče Skálová, A Horšovský Týn DO zámek kameninový korbel Šlechtová, V Horšovský Týn DO zámek kolorovaný tisk erb Ševčík, R Horšovský Týn DO zámek kolorovaný tisk erb Ševčík, R Horšovský Týn DO zámek malovaný paravan Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Boleslav I. Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Boleslav II. Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Boleslav Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Břetislav I. Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Ferdinand II. Tomek, M Horšovský Týn DO zámek obraz Ferdinand IV. Helfertová, L Horšovský Týn DO zámek obraz Hostivít Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Jaromír Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Jižní pohled na zámek H. Týn Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obraz Klanění Tří králů Jeřábková, O Horšovský Týn DO zámek obraz Krok Martan, M Horšovský Týn DO zámek obraz Krok Martan, M. b.r

20 Obec Okres Památka Předmět restaurování Restaurátor Rok Číslo zprávy Horšovský Týn DO zámek obraz Křesomysl Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Leopold I. Martan, A.; Martan, M Horšovský Týn DO zámek obraz Leopold I. Martan, A.; Martan, M Horšovský Týn DO zámek obraz Libuše Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Libuše Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Madona s dítětem Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Mitsuko Coudenhove Calergi Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obraz Mitsuko Coudenhove Calergi Kadavý, M Horšovský Týn DO zámek obraz Mnata Martan, A Horšovský Týn DO zámek obraz Neklan Martan, A Horšovský Týn DO zámek obraz Nezamysl Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Panna Marie Klatovská Krejča, J Horšovský Týn DO zámek obraz Panna Marie Klatovská Krejča, J Horšovský Týn DO zámek obraz Panna Marie Klatovská návrh Krejča, J Horšovský Týn DO zámek obraz Portrét benediktinky Berger, V Horšovský Týn DO zámek obraz Spytihněv II. Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Spytihněv Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Stětí sv. Barbory Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obraz Stětí sv. Barbory Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obraz Sv. Václav Martan, A. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Vladislav Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Vladislav Martan, A. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Vojen Martan, A Horšovský Týn DO zámek obraz Vratislav I. Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz návrh na restaurování Rosendorfský, J Horšovský Týn DO zámek obrazy Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obrazy Kadavý, M Horšovský Týn DO zámek obrazy podobizny Kadavý, M Horšovský Týn DO zámek obrazy přemyslovský cyklus Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obrazy přemyslovský cyklus Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obrazy veduty Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obrazy podobizny Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obrazy přemyslovský cyklus Martan, M Horšovský Týn DO zámek obrazy přemyslovský cyklus průzkum Martan, M Horšovský Týn DO zámek obrazy záměr Drncová, L.; Škodová, L Horšovský Týn DO zámek pohovka Kastlová, H Horšovský Týn DO zámek pohovka Kastlová, H Horšovský Týn DO zámek pohovka záměr Kastlová, H Horšovský Týn DO zámek psací stolek Nečásková, M Horšovský Týn DO zámek psací stolek Nečásková, M Horšovský Týn DO zámek pušky Pertl, I

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2015 Územní odborné pracoviště v Plzni Kontakt Prešovská 7, 306 37 Plzeň tel.: 377 360 911 sekretariat.plzen@npu.cz, www.npu.cz/uop-plzen Vedoucí pracovníci Ing.

Více

6. Nejohroženější kulturní památky na území Plzeňského kraje (2013) 1

6. Nejohroženější kulturní památky na území Plzeňského kraje (2013) 1 6. Nejohroženější kulturní památky na území Plzeňského kraje (2013) 1 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního plánu, Městský úřad Kralovice ORP Blovice Hořehledy, o. Spálené Poříčí venkovská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 26 5 Věda a výzkum 32 6 Publikační a přednášková činnost 33

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Dokumentace plošného pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany

Dokumentace plošného pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Příloha č. k nařízení Plzeňského kraje č. 1/006 Dokumentace plošného pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany HZS Plzeňského kraje: Územní odbor Domažlice (ORP Domažlice a Horšovský Týn) Územní

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 26 5 Věda a výzkum 33 6 Publikační a přednášková činnost 34

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Plzni výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 6 3 Památková péče 6 4 Správa památkových objektů

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitelky 4 1. Organizace 4 2. Náplň a rozsah činnosti 6 3. Památková péče 7 4. Správa památkových objektů 20 5. Věda a výzkum 27 6. Publikační a přednášková

Více

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Příloha 1 usnesení 216/5/ZK I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1. Město Nové Hrady Buquoyská rezidence v Nových Hradech obnova

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Prachatice

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

linka směr dopravce (C35) Hořovice-Komárov-Strašice PB (C46) Hořovice-Plzeň PB Koloveč-Merklín-Stod-Plzeň ČSAD

linka směr dopravce (C35) Hořovice-Komárov-Strašice PB (C46) Hořovice-Plzeň PB Koloveč-Merklín-Stod-Plzeň ČSAD linka směr dopravce 210 035 (C35) Hořovice-Komárov-Strašice PB 210 046 (C46) Hořovice-Plzeň PB 400 290 Koloveč-Merklín-Stod-Plzeň ČSAD 400 400 Kdyně-Plzeň ČSAD 433 650 Kašperské Hory-Sušice-Nalžovské Hory-Plánice-Žinkovy-Plzeň

Více

34304/4-1979. Broumov, zámek čp. 1 - Jánský zámeček. Červené Poříčí, pivovar čp. 9 45866/4-2818 37281/4-1192

34304/4-1979. Broumov, zámek čp. 1 - Jánský zámeček. Červené Poříčí, pivovar čp. 9 45866/4-2818 37281/4-1192 Dotace schválené usnesením RPK 3274/5 ze dne 23.03.205 v rámci programu "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" včetně abecedně řazeného seznamu náhradníků 0 JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice 3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do 2007 z Programu regenerace MPR Rok 2003 dům čp. 108, Školní ul. klášter, ul. B. obnova krovu a střechy dvorní části domu kláštera

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

1. Svatá Ludmila, Manětín Vysoká cesta, 1728, foto: NPÚ Plzeň

1. Svatá Ludmila, Manětín Vysoká cesta, 1728, foto: NPÚ Plzeň 1. Svatá Ludmila, Manětín Vysoká cesta, 1728, foto: NPÚ Plzeň 2. Svatý Donát, Manětín Vysoká cesta, 1728, foto: NPÚ Plzeň 9. Svatý Benno, Manětín Vysoká cesta, 1733, foto: NPÚ Plzeň; Hlava světce přípravná

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

Dolní Bělá Dolní Bělá Plzeň-sever Obecní knihovna Dolní Bělá Dolní Bělá 88, Dolní Bělá Dolní Lukavice Dolní Lukavice Plzeň-jih Místní knihovna

Dolní Bělá Dolní Bělá Plzeň-sever Obecní knihovna Dolní Bělá Dolní Bělá 88, Dolní Bělá Dolní Lukavice Dolní Lukavice Plzeň-jih Místní knihovna Babylon Babylon Domažlice Místní knihovna Babylon Babylon 27, 344 01 Domažlice Bělá nad Radbuzou Bělá nad Radbuzou Domažlice Městská knihovna Bělá nad Radbuzou Pavlovická 352, 345 26 Bělá nad Radbuzou

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město

Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město Poř. č. Příloha usnesení č. 639/2004 Radou kraje Přidělené finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Obec, město 1. Bechyně Zemědělská usedlost

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014-2015 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2014 / 2015 M U Ž I DOROST Divize 2 Divize 0 Krajský přebor 1 Krajský přebor st. 1 1.A třída 5 Krajský přebor ml. 1 1. B třída 6 Krajská

Více

Rej. č / / / / / / Plzeň, Jižní Předměstí, náměstí Míru 3, dům čp.

Rej. č / / / / / / Plzeň, Jižní Předměstí, náměstí Míru 3, dům čp. Příloha Dotace schválené usnesením RPK 4586/6 ze dne.03.06 v rámci programu "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" včetně abecedně řazeného seznamu náhradníků P../6 0 Jana Krotká Na Pankráci

Více

Z p r a v o d a j č. 1/2016

Z p r a v o d a j č. 1/2016 Plzeňský krajský fotbalový svaz Úslavská 75, 326 00 Plzeň, tel./fax 377245108 Z p r a v o d a j č. 1/2016 Obsah : Informace pro kluby Berbr Roman předseda PKFS Drobný Martin předseda STK PKFS Kohout Václav

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2002-2003

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2002-2003 SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2002-2003 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2002/2003 M U Ž I DOROST Divize 1 Divize 0 Krajský přebor 3 Krajský přebor star. 4 1.A třída 2 Krajský přebor mlad. 4 1. B třída 8 Krajská

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

Radou Jihočeského kraje schválené finanční prostředky na Nemovité kulturní památky 2010

Radou Jihočeského kraje schválené finanční prostředky na Nemovité kulturní památky 2010 Příloha č.2 zápisu - usnesení č. 520/2010/RK-42 Radou Jihočeského kraje schválené finanční prostředky na Nemovité kulturní památky 2010 Poř.č. Žadatel Objekt Popis obnovy 1. Římskokatolic Trhové Sviny

Více

*MVCRX01MDCRI* MVCRX01MDCRI

*MVCRX01MDCRI* MVCRX01MDCRI *MVCRX01MDCRI* MVCRX01MDCRI MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA odbor památkové péče, školství, kultury a TV

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA odbor památkové péče, školství, kultury a TV MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA odbor památkové péče, školství, kultury a TV adresa: Havlíčkovo náměstí 552, 284 24 Kutná Hora IČ: 00236195 sídlo odboru: Václavské nám. 182, Kutná Hora, telefon: 327 710 210, E-mail:

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 poř. č. IČ nebo rok narození příjemce dotace: účel dotace/příspěvku/daru druh dotace (provoz/ investice) schválená částka * v Kč (název projektu; název akce) 1 00445142

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH ÚŘADECH V I. POLOLETÍ ROKU 2015 Kontrolovaný

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Exkurze č. 5 Bezdězsko-českolipský blok 15. května 2013. Restaurátorský

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Pracovníci ústavu / 5 ODBORNÉ ČINNOSTI

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Pracovníci ústavu / 5 ODBORNÉ ČINNOSTI OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Pracovníci ústavu / 5 ODBORNÉ ČINNOSTI Přehled mimořádných a hlavních úkolů zadaných ÚP, jejich plnění a hodnocení

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny finanční přísliby pro rok 2017

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny finanční přísliby pro rok 2017 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny finanční přísliby pro rok 2017 kraj obec VPR, VPZ, KPZ památka navržený příspěvek Jihočeský Čestice VPR Nahořany venkovská usedlost

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 60. schůzi Rady Plzeňského kraje na 14.09.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP 001C Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 - církevní objekty Kapitulní dům, Hradčanské náměstí 62/10, Praha 1, k.ú. Hradčany Příloha č. 2

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny finanční přísliby pro rok 2016

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny finanční přísliby pro rok 2016 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny finanční přísliby pro rok 2016 kraj obec VPR, VPZ, KPZ památka navržený příspěvek Jihočeský Dešná u Dačic VPZ Plačovice venkovská

Více

Stručný popis projektu. obnova vnitřních i venkovních omítek , , , ,00 30,00

Stručný popis projektu. obnova vnitřních i venkovních omítek , , , ,00 30,00 Zkratka žadatel Název projektu poznámka IČO subjektu typ okres Stručný popis projektu Plánované datum ukončení projektu 1 000 000,00 požadavek spoluúčast celk. náklady % spoluúčasti 01/2015 Obec Perštejn

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY STATISTIKA Příloha č. 1 dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 65 036 559 Kč 34 044 504 Kč 35 134 958 Kč 35 134 958 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 26 008 623 Kč 16 644 504 Kč

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - OBCE

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - OBCE NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - OBCE Obec Číslo rejstříku Památka Albrechtice 23463/6 3798 sousoší Piety Anenská Studánka pozemek st. parcela č. 61 Cotkytle 35961/6 3812 kříž 24412/6 3811 socha sv. Jana Nepomuckého

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2007-2008 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2007 / 2008 M U Ž I DOROST II. ČNFL / Divize 2 Divize 2 Krajský přebor 3 Krajský přebor starší 1 1.A třída 2 Krajský přebor mladší 1 1. B

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky: 50 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1 Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky (1) Za národní kulturní

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1993-1994

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1993-1994 SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 1993-1994 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 1993 / 1994 M U Ž I DOROST Divize 1 Divize 0 Oblastní přebor 3 Oblastní přebor st. 2 1.A třída 3 Oblastní přebor ml. 0 1. B třída 5 Oblastní

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2009-2010 ÚČAST DRUŽSTEV V MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2009 / 2010 M U Ž I DOROST Divize 0 Divize 2 Krajský přebor 2 Krajský přebor starší 1 1.A třída 4 Krajský přebor mladší 1 1. B třída 9 Krajská

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

Projekty obcí - část A) PSOV PK 2013

Projekty obcí - část A) PSOV PK 2013 033PA00111 Obec Babylon 572551 Domažlice Sportovně společenské centrum "Sauna Babylon" - přístavba sociálního zařízení Investice 100 000 PDM 033PA00216 Obec Brnířov 572608 Domažlice Nový chodník při hlavní

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt

PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt Důvody vzniku spolku Na území litoměřické diecéze (a nejen litoměřické diecéze) především v severozápadních Čechách je i 27 let po pádu komunistického

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více