V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA"

Transkript

1 V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA

2 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 30 5 Věda a výzkum 36 6 Publikační a přednášková činnost 37 7 Prezentační a vzdělávací činnost 39 8 Klíčové projekty památkové péče v roce Významné události a aktivity roku Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v roce

3 Úvodní slovo ředitelky Do roku 2010 vstoupilo územní odborné pracoviště NPÚ v Plzni nově zformované na základě dokončeného procesu restrukturalizace a na něj navazující systemizace pracovních míst v organizaci, tedy na základě dvou významných interních procesů, jež se uskutečnily v rámci celého Národního památkového ústavu. Nejvýznamnějším dopadem restrukturalizace bylo bezesporu zřízení sekce správy památkových objektů pod vedením náměstka ředitele. Doposud spadalo řízení souboru významných památkových objektů ve správě územního odborného pracoviště v Plzni do útvaru ředitele organizace. Zřízení sekce správy památkových objektů znamená výrazný přínos a zkvalitnění řídící práce v této oblasti statutární činnosti organizace. V rámci nově zřízené sekce se podařilo realizovat v průběhu roku 2010 řadu akcí obnovy vybraných památkových objektů nacházejících se ve správě plzeňského pracoviště. Mezi nejvýznamnější lze bezesporu zařadit dokončení projektu Studijní depozitáře mobiliárních fondů hradů a zámků v Plzeňském a Karlovarském kraji, který byl realizován díky dotaci z Evropských strukturálních fondů, konkrétně z Norských fondů. Projekt byl rozdělen na dvě části, přičemž jeho první etapa byla realizována v Karlovarském kraji a na něj navazující etapa druhá potom v Plzeňském kraji, konkrétně v části konventní budovy v areálu bývalého kláštera cisterciáků v Plasích v okrese Plzeň sever. Realizace schváleného projektu byla zahájena na sklonku roku Projekt byl ukončen během 1. čtvrtletí roku 2010 a dne 29. června byly renovované historické prostory studijního depozitáře mobiliárních fondů v Plasích slavnostně otevřeny veřejnosti. Vybudování specializovaného depozitáře pro mobiliární fondy znamená pro budoucnost významný počin v péči o tuto oblast kulturního dědictví zejména ve smyslu zajištění odpovídající odborné péče o historické předměty nacházející se na památkových objektech ve správě plzeňského pracoviště, které nebylo možné z různých příčin umístit v instalacích hradů a zámků zpřístupněných návštěvnické veřejnosti. Specializovaný depozitář mobiliárních fondů bude sloužit rovněž široké badatelské veřejnosti. V průběhu roku 2010 proběhla v plzeňském územním odborném pracovišti NPÚ změna ve vedení organizace. Dosavadní ředitelka byla na základě vlastní žádosti uvolněna z funkce generální ředitelkou NPÚ k Na základě proběhlého výběrového řízení byl do funkce ředitele organizace od jmenován generální ředitelkou NPÚ Ing. arch. Jan Kaigl. Stejně jako v předchozím období muselo čelit v průběhu roku 2010 plzeňské územní odborné pracoviště NPÚ ve své činnosti nepříznivým dopadům ekonomické krize. Za zvládnutí nelehkých podmínek patří mimořádné poděkování především vedoucím správ památkových objektů a beze zbytku i všem zaměstnancům těchto správ. Mgr. Ludmila Drncová 3

4 Organizační struktura 4

5 1 Organizace Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni Prešovská 7/171, Plzeň Telefon: Fax: GSM brána: Web: IČO: DIČ: CZ Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky Způsob zřízení: Rozhodnutí o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav (č.j /2002) Vedoucí pracovníci: (jméno, funkce, , koncové dvojčíslo telefonního spojení) Mgr. Ludmila Drncová, ředitelka ÚOP v Plzni do Ing. arch. Jan Kaigl, ředitel ÚOP v Plzni od Mgr. Milena Heisová, vedoucí kanceláře ředitele 18 Mgr. Michal Černý, náměstek sekce památkové péče do , od uvolněn pro výkon veřejné funkce 30 Mgr. et Bc. Ladislav Bouberle, náměstek sekce provozně ekonomické odvolán z funkce k Bc. Ondřej Cink, náměstek sekce správy památkových objektů od PhDr. Alena Černá, vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů od současně zastupuje náměstka sekce památkové péče 32 Ing. Pavel Domanický, vedoucí oddělení garantů 34 Ing. arch. Miroslava Břízová, vedoucí oddělení specialistů od Mgr. Jana Bukovská, vedoucí oddělení evidence od Mgr. Eva Kamenická, vedoucí oddělení archeologie 58 Ing. Eva Bartůňková, vedoucí oddělení ekonomiky od současně zastupovala náměstka sekce provozně ekonomické 16 Bc. Luděk Reiser, vedoucí oddělení provozu 45 5

6 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % , , , , ,92 nad ,02 Celkem ,00 Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní ,63 Vyučen ,14 Střední odborné ,00 Úplné střední ,61 Úplné střední odborné ,70 Vyšší odborné ,20 Vysokoškolské ,71 Celkem ,00 Vzniklé a skončené pracovní poměry k Stav Počet Nástupy 46 Odchody 42 Trvání pracovního poměru k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let Do 20 let Nad 20 let 13 8 Celkem Celkový průměrný plat K činil průměrný plat v NPÚ ÚOP v Plzni ,03 Kč. 6

7 2 Náplň a rozsah činnosti Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni vykonává činnost na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky o splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury na úseku státní památkové péče v Národní památkový ústav, a to od Působí v Plzeňském kraji, který tvoří okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov. Z Plzeňského kraje bylo v Ústředním seznamu kulturních památek k zapsáno 3170 nemovitých kulturních památek. Počty chráněných území v Plzeňském kraji byly k následující: 3 městské památkové rezervace, 5 vesnických památkových rezervací, 21 městských památkových zón, 44 vesnických památkových zón, 2 krajinné památkové zóny a 18 ochranných pásem. Pokud jde o movité kulturní památky, k činil počet jejich rejstříkových čísel Poradní orgány V roce 2010 pracovaly na plzeňském pracovišti NPÚ tyto poradní orgány: Památková rada, Komise majetková a likvidační, Komise inventarizační, Archeologická komise, Škodní komise, Komise pro prohlašování věcí za kulturní památky, Komise pro správu a prezentaci, Výkupní komise a Interní komise NPÚ ÚOP v Plzni. Odborná spolupráce s MK ČR, samosprávami, odbornými organizacemi Spolupráce se samosprávami probíhala především na úrovni činnosti odborných pracovníků oddělení garantů a specialistů, a oddělení archeologie mnozí tito pracovníci se aktivně podíleli na práci odborných komisí při městských a obecních úřadech a dalších odborných organizacích (např. místní komise pro regeneraci památkových zón, stavební komise apod.). Vzhledem ke skutečnosti, že územní odborné pracoviště v Plzni nedisponuje potřebnými specialisty (např. organology, kampanology, specialisty v oblasti laboratorních průzkumů), žádá v případě potřeby o odbornou pomoc příslušné pracovníky ústředního pracoviště NPÚ či dalších územních odborných pracovišť např. Ing. Dagmar Michoinovou (technologická laboratoř NPÚ ÚP Praha), organologa PhDr. Petra Koukala, PhD. (NPÚ ÚP Praha), kampanologa Mgr. Petra Váchu (NPÚ ÚOP středních Čech v Praze). Spolupráce s těmito kolegy je na vysoké odborné úrovni. Tradičně dobrá spolupráce probíhala mezi odbornými pracovníky NPÚ ÚOP v Plzni a zástupci muzejních, galerijních či archivních institucí v plzeňském regionu. Například archeologické oddělení NPÚ ÚOP v Plzni pravidelně spolupracuje s odbornými organizacemi a jednotlivci, aby si tak zajistilo služby nutné k dodržení standardu prováděného výzkumu. Externě je zadávána konzervace nálezů ze skla, kůže a barevných kovů (Západočeské muzeum v Plzni), konzervace nálezů ze železa (Katedra archeologie ZČU v Plzni), odborné analýzy (archeobotanika ZČU v Plzni; osteologie Mgr. Z. Sůvová, Plzeň; stavebněhistorické průzkumy Ing. J. Anderle, Plzeň). 7

8 3 Památková péče Souhrnný přehled všech odborných vyjádření vypracovaných v roce 2010 Správní orgány/pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Krajský úřad Plzeňského kraje Celkem Historická zeleň Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Celkem

9 Lidová architektura Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Celkem Technické památky Pověřená obec ÚPD Odborná vyjádření dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Ostatní Celkem Blovice Domažlice Horažďovice Horšovský Týn Klatovy Kralovice Nepomuk Nýřany Plzeň Přeštice Rokycany Stod Stříbro Sušice Tachov Celkem Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností Spolupráce plzeňského pracoviště NPÚ s regionálními samosprávami má především tyto formy: účast pracovníků NPÚ v odborných komisích zřízených jednotlivými orgány samosprávy (např. komise Programu regenerace MPZ), příprava dokumentace na záchranu vybraných nemovitých i movitých kulturních památek, prohlubování znalostí občanů jednotlivých obcí o zásadách plošné památkové ochrany a poskytování informací o významných kulturních památkách v daných lokalitách (např. účastí pracovníků NPÚ na veřejných schůzích). Zástupci NPÚ ÚOP v Plzni se účastnili pravidelných pracovních porad organizovaných Krajským úřadem Plzeňského kraje odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Tyto porady, které se zpravidla konají za účasti zástupců Ministerstva 9

10 kultury ČR a obcí s rozšířenou působností na území Plzeňského kraje, výrazně zlepšují komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými složkami státní památkové péče v regionu. Během porad dochází k výměně zkušeností z oblasti výkonu památkové péče a vytváří se nástroje pro dobré fungování spolupráce mezi odbornou a výkonnou složkou státní památkové péče. Příkladem účinné spolupráce plzeňského pracoviště NPÚ a Krajského úřadu Plzeňského kraje při záchraně kulturního a architektonického dědictví v regionu je i společně připravená výstava Navzdory času: Z dotačních programů Plzeňského kraje k zachování kulturního dědictví a k podpoře kultury a cestování v roce 2010, která byla dne 16. listopadu 2010 slavnostně otevřena v domě U Zlatého slunce, sídle NPÚ ÚOP v Plzni. Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR Přehled všech dotací přidělených mk čr v roce 2010 na akce kontrolované npú úop v Plzni Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program 6188 Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace městských památkových rezervací a zón 5375 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 2520 Program restaurování 1019 Program podpory záchranných archeologických výzkumů 474 Celkem Zajišťování a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR Havarijní program Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky 1 Třebnice, o. Meclov, Třebice u Domažlic 2 Křištín, o. Klatovy, Křištín Klatovy 3 4 Hradecko, mč. Hubenov, o. Kralovice, Hradecko Lednice, o. Kozojedy, Lednice Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. Domažlice kostel sv. Jiljí, areál kostel Plzeň-sever Plzeň-sever 5 Plasy, Plasy Plzeň-sever Radějov, o. Manětín, Radějov u Manětína Dožice, o. Mladý Smolivec, Dožice Hůrky, o. Zahrádka, Hůrky u Zahrádky Planá nade Mží, o. Hromnice, Planá u Nynic Plzeň-sever kostel sv. Matouše, areál kostel býv. plaský hospodářský dvůr Hubenov, areál jižní křídlo (stáje) býv. plaský hospodářský dvůr stodola a chlévy I. (jižní stavení) býv. železářská huť sv. Klimenta čp. 214, areál technické zázemí u čp. 308 usedlost čp. 18, areál špýchárek Plzeň-jih kostel sv. Michaela Plzeň-sever chalupa čp Plzeň-sever kostel Nanebevzetí Panny Marie, areál kostel

11 Poř. číslo Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace v tis. Kč Přidělená dotace MK ČR v tis. Kč. 10 Pňovany, Pňovany Plzeň-sever kaple sv. Anny Úlice, Úlice Plzeň-sever zámek čp. 1, areál zámek Litice, Litice u Plzně Plzeň-město kostel sv. Petra a Pavla Plzeň, Plzeň Plzeň-město 14 Dolní Lukavice, Dolní Lukavice Plzeň-jih 15 Kbel, Kbel u Přeštic Plzeň-jih 16 Hlohovice, Hlohovice Rokycany Svinná, o. Hlohovice, Svinná u Hlohovic Kostelec, Kostelec u Stříbra Rokycany předměstský dům čp. 67, areál, Luční 12 dům kostel sv. Petra a Pavla, areál kostel kostel Všech Svatých, areál kostel kostel Nejsvětější Trojice, areál kostel zámek Nový zámek čp. 1, areál zámek Tachov kostel sv. Jana Křtitele Křivce, Křivce Tachov kostel sv. Martina, areál kostel Stříbro, Stříbro Tachov soubor městského opevnění Koubkova branka a hradební zeď 21 Záchlumí, Záchlumí u Stříbra Tachov kostel Narození Panny Marie Dolejší Krušec, o. Hartmanice, Dolejší Krušec Klatovy zámek, areál zámek Kochánov, o Hartmanice, Kochánov II. Klatovy 24 Mokrosuky, Mokrosuky Klatovy 25 Žichovice, Žichovice Klatovy Bernartice, o. Stráž, Bernartice u Stráže Bor u Tachova, Bor u Tachova Domaslav, o. Lestkov, Domaslav Holostřevy, o. Bor, Holostřevy Královácký dvorec Busil obytné stavení zámek, areál zámek JV křídlo s kaplí zámek čp. 1, areál budova č. IV Tachov kostel sv. Petra a Pavla Tachov býv. špitální kaple sv. Jana Křtitele, areál kaple Tachov kostel sv. Jakuba Většího Tachov farní kostel sv. Mikuláše, areál kostel Lesná, Lesná u Tachova Tachov kostel sv. Mikuláše Málkov, Málkov u Tachova Tachov kostel sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné kostel Nečtiny, Nečtiny Plzeň-sever dům čp Celkem

12 Program záchrany architektonického dědictví Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Blížejov kostel sv. Martina odvodnění okolí objektu, obnova vnějšího pláště presbyteria a sakristie dokončení opravy omítek, 500 oprava oken a dveří Bor loreta obnova ambitů obklad patek pilířů, provedení dlažby, oprava fasády, uzavření ambitů prosklenými 620 stěnami na jižní straně Bor zámek obnova dvorního přístavku areálu zámku (obnova podlahových konstrukcí, obnova vnitřních povrchů 510 konstrukcí, obnova dřevěných výplní otvorů) Dýšina kostel Nejsvětější Trojice a apoštolů Šimona a Judy statické zajištění, obnova krovu a střešního pláště 420 Hrádek zámek obnova fasád zámku 500 Chotěšov klášter obnova střešní krytiny včetně konstrukce krovu letohrádku čp Kašperské Hory (Žlíbek) hrad Kašperk statické zajištění západní a jižní stěny východní věže včetně povrchových úprav 425 Kotovice (Záluží) hospodářský dvůr Gigant obnova hospodářského traktu střední část bývalých chlévů 420 Kralovice kostel sv. Petra a Pavla obnova fasády na věži oprava sgrafitových omítek, oprava říms věže 425 Manětín kostel sv. Barbory statické zajištění, obnova krovu a střešního pláště 640 Nezamyslice kostel Nanebevzetí Panny Marie statické zajištění, obnova krovu a střešního pláště 420 Plánice (Nicov) kostel Narození Panny Marie obnova střechy a fasády oprava vnějších omítek tamburu, fasádní nátěr, výměna okenic zvonice 425 Plasy Plzeň Prostiboř Starý Plzenec Stříbro klášter Plasy kostel Nanebevzetí Panny Marie františkánský klášter hrad a zámek Kopec kostel Narození Panny Marie kamenný most s věží a sochou obnova interiéru omítek, oken, dveří, portálu, statické zajištění oprava východní a západní části střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie statické zajištění zdiva a obnova zastřešení severovýchodního křídla dokončení statického zajištění opěrné zdi a odvodnění kostela oprava zdiva, omítek a koruny ohradní zdi, fasádní nátěr, kamenické práce, provedení dlažeb obnova opěrných pilířů kamenného mostu, obnova pravé strany parapetní cihelné zdi inundační části včetně kamenných krycích desek Svojšín kostel sv. Petra a Pavla restaurování vitráží 425 Svojšín zámek obnova fasád včetně plastických prvků, oprava dřevěných výplní otvorů, oprava hlavního sálu 650 Tachov Světce jízdárna obnova západního schodiště, vnitřní úpravy povrchů, konstrukce truhlářské, zámečnické, 536 kamenické Trpísty zámek obnova části interiéru 2. NP 470 Týnec zámek obnova interiérů v 1. patře zámku 750 Úherce kostel sv. Josefa obnova části střešního pláště 500 Celkem

13 Program regenerace městských památkových rezervací a zón Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč. Bor, MPZ dům čp. 286 výměna oken uliční i dvorní fasády, výměna dveří a další související práce 145 Dobřany, MPZ kostel sv. Víta obnova fasády kostela 170 Domažlice, MPR dům čp. 43 obnova střechy a krovu jednoho prampouchu a zastřešení tří prampouchů 15 Domažlice, MPR dům čp. 83 oprava pláště dřevěné pavlače, výměna oken a další související práce 10 Domažlice, MPR městské opevnění obnova vnějšího portálu a omítek v průjezdu a další související práce východní městské brány na ppč Domažlice, MPR kostel Narození Panny Marie oprava omítek včetně výmalby a další související práce v předsíni kostela a zádveří hlavního vstupu 30 Horažďovice, MPZ kašna celková obnova kašny na ppč. 2760/3 170 Horšovský Týn, MPR dům čp. 70 obnova uliční fasády 43 Horšovský Týn, MPR dům čp. 67 obnova uličních fasád 144 Horšovský Týn, MPR dům čp. 63 obnova dělící ohradní zdi na ppč Horšovský Týn, MPR dům čp. 7 výměna 2 ks vstupních dveří 14 Horšovský Týn, MPR dům čp. 15 výměna 1 ks vstupních dveří ze dvora 11 Horšovský Týn, MPR dům čp. 6 obnova uliční fasády 116 Kašperské Hory, MPZ kostel sv. Markéty celková obnova tří vnějších schodišť 400 Klatovy, MPZ dům čp. 3 a 4 obnova uličních fasád objektů 255 Klatovy, MPZ dům čp. 3 a 4 obnova uličních fasád objektů 15 Město Touškov, MPZ dům čp. 56 oprava štítů, statické zajištění zdiva a klenby 50 Město Touškov, MPZ dům čp. 45 výměna vrat do průjezdu a stavební úpravy s tím související 40 Město Touškov, MPZ dům čp. 11 obnova uliční fasády 30 Město Touškov, MPZ dům čp. 9 obnova střechy směrem do ulice 50 Planá, MPZ fara čp. 133 pokračování obnovy střechy objektu po požáru, oprava omítek interiérů včetně výmalby 408 Plzeň, MPR divadlo J. K. Tyla obnova sochařské výzdoby fasády divadla 370 Rabštejn, MPZ kostel Panny Marie Sedmibolestné obnova západní fasády kostela 170 Rokycany, MPZ kostel Panny Marie Sněžné provedení drenáže severní strany kostela včetně svislé hydroizolace a okapového chodníku 140 Rokycany, MPZ kostel Nejsvětější Trojice obnova okenní vitráže z presbytáře, oprava dřevěného schodiště ve zvonici, obnova dlažby kostela 100 Rokycany, MPZ dům čp. 91 obnova jižní fasády objektu, výměna truhlářských konstrukcí v objektu 100 Spálené Poříčí, MPZ dům čp. 31 obnova fasády, oprava dlažby a schodiště, oprava dveří 138 Spálené Poříčí, MPZ fara čp. 139 obnova portálu východní brány, obnova omítek východní stěny fary exteriéru i interiéru 193 Spálené Poříčí, MPZ bývalý pivovar čp. 480 obnova fasády, výměna vrat 157 Stříbro, MPZ městské opevnění celková obnova hradební zdi na ppč Stříbro, MPZ městské opevnění celková obnova hradební zdi na ppč Sušice, MPZ dům čp. 135 oprava fasády a klempířských prvků, výměna okenních výplní ve 2. NP 240 Sušice, MPZ dům čp. 133 obnova vnějších omítek ve dvorním průčelí, oprava pavlače a suchého WC 100 Tachov, MPZ městské opevnění celková obnova úseku hradební zdi na ppč. 273/3 595 Celkem

14 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Navržená dotace v tis. Kč Přiděleno MK ČR v tis. Kč Dobršín, VPR usedlost čp. 9, stodola oprava zdiva Dobřív, VPZ usedlost čp. 5, sýpka oprava zdiva Dobřív, VPZ usedlost čp. 13, obytné stavení oprava srubových stěn Dýšina, VPZ usedlost čp. 8, chlévy oprava střechy Dýšina, VPZ usedlost čp. 25, stavení oprava střechy Chodský Újezd, VPZ usedlost čp. 38, stodola oprava fasád a interiéru Chudenicko, KPZ Chudenice Starý zámek čp. 1 oprava krovu a střechy Chudenicko, KPZ Chudenice kostel sv. Jana Křtitele oprava krovu a střechy presbyteria Chudenicko, KPZ Chudenice, usedlost čp. 15, chlévy oprava střechy Klenčí pod Čerchovem, VPZ dům čp. 127 materiál, okna, střecha Lochousice, VPZ návesní kaple sv. Floriána oprava interiéru a oltáře Plzeň Bolevec, VPZ usedlost čp. 1, obytné stavení, chlévy, kolna, brány oprava klebec ve stavení, oprava zdiva ve chlévech, oprava vrat, oprava střechy kolny Plzeň Černice, VPR usedlost čp. 15, obytné stavení oprava fasády, výměna oken Plzeň Koterov, VPR usedlost čp. 5, chlévy oprava krovu a střechy Poleň, VPZ hřbitovní zeď oprava ohradního zdiva Tymákov, VPZ usedlost čp. 71, sýpka oprava fasády Vejvanov, VPZ usedlost čp. 18, chalupa oprava interiéru a střechy Celkem Program restaurování movitých kulturních památek Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Bor zámek čp. 1 kaple hlavní oltář Bor kostel sv. Mikuláše kazatelna Červené Poříčí kaple Srdce Páně hlavní oltář Hrádek u Sušice zámek kaple mobiliář Klenčí pod Čerchovem kostel sv. Martina varhany Křečov kostel sv. Petra a Pavla mobiliář Mariánská Týnice kostel Zvěstování Panny Marie chórová mříž Merklín kostel sv. Mikuláše varhany Mileč kostel sv. Petra a Pavla mobiliář Nepomuk kostel sv. Jana Nepomuckého skříně na paramenta Plasy kostel Nanebevzetí Panny Marie soubor tří zpovědnic Plasy kostel Nanebevzetí Panny Marie soubor velkoplošných obrazů Plasy centrální depozitář soubor nábytku Plzeň kostel sv. Bartoloměje soubor kostelních lavic Rabí kostel Nejsvětější Trojice mobiliář Sušice kostel sv. Felixe dvě sochy

15 Obec Objekt Název památky Žádost o dotaci v tis. Kč Schválená dotace v tis. Kč Svojšín zámek čp. 1 soubor malovaných tapet Šťáhlavy zámek Kozel soubor kachlových kamen Tachov kostel sv. Václava mobiliář Zbiroh zámek čp. 1 kaple obklad oltářní menzy a retabula Celkem Program podpory záchranných archeologických výzkumů Přehled akcí Programu podpory záchranných archeologických výzkumů v roce 2010 Pověřená obec Obec Čp/památka/archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Dobřany Vstiš ppč. 806/10 40 Dobřany Vstiš ppč. 806/15 40 Dobřany Vstiš ppč. 806/24 40 Klatovy Čejkovy čp Klatovy Svinná u Čachrova st.pč. 33 vápenná pec 40 Kralovice Kralovice čp. 144, Havlíčkova ul. 132 Nepomuk Řesanice ppč. 1/1, 1/2/KP 25696/4-440 tvrz 40 Nýřany Touškov ppč. 910/57, 910/105, Přeštice Kbel čp. 35/KP 13442/ fara 30 Přeštice Přeštice ppč. 154/112, Rybova ul. 45 Starý Plzenec Starý Plzenec ppč. 653 a čp. 149/2, Vrchlického ul. 15 Starý Plzenec Starý Plzenec ppč. 136 a 1411/18, Palackého ul. 12 Celkem 474 Počet archeologických akcí realizovaných v roce 2010 Archeologické akce Počet Dohled 2 Záchranný archeologický průzkum 6 Celkem 8 Přehled archeologických výzkumů v roce 2010 Název akce Vedoucí Okres ZAV/dohled Kašperk Pustý hrádek E. Kamenická Klatovy dohled Kladruby klášter Nový konvent okapový chodník L. Foster Tachov ZAV Manětín kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv. Barbory E. Kamenická Plzeň-sever ZAV Plasy dozory při drobných stavebních pracích E. Kamenická Plzeň-sever dohled Rabí hrad záchrana torza zdiva mezi IV. a V. bránou L. Foster Klatovy ZAV Starý Plzenec kostel Narození Panny Marie E. Kamenická Plzeň-jih ZAV Svinná u Čachrova torzo vápenné pece M. Waldmannová Klatovy ZAV Švihov hrad, sondy v S a Z parkánu z důvodu řešení odvodnění severního paláce L. Foster Klatovy ZAV 15

16 Počet nálezových a jiných zpráv zpracovaných v roce 2010 Typ Počet Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 10 Předběžná nálezová zpráva z acheologického výzkumu 0 Konzervátorská zpráva 0 Celkem 10 Počty archeologických nálezů zpracovaných a uložených v úop v Plzni Archeologické nálezy uložené v OA Inventární čísla archeologických nálezů¹ Přírůstková čísla (1. stupeň evidence evidence sáčků) archeologických nálezů² Počet jednotek zaevidovaných v roce 2010 celkem 510, z toho 237 inv. čísel z objektů ve správě NPÚ celkem 10, z toho 6 z objektů ve správě NPÚ Počet jednotek uložených v OA celkem cca 173 krabic s nálezy z objektů ve správě NPÚ Celkem 510 inv.č., 10 přír.č., 15 krabic 0 ¹Od listopadu 2010 provádí NPÚ ÚOP v Plzni evidenci nálezů v programu Demus. Inventárními čísly jsou označeny sáčky i jednotlivé nálezy. ²Přírůstková čísla představují v programu Demus čísla souborů nálezů z jednotlivých archeologických výzkumů. Akce stavebně-historických průzkumů Akce Bezděkov (okr. Klatovy), kostel sv. Václava Blovice (okr. Plzeň-jih), nápisy na vnitřních stěnách kryptní kaple Brod nad Tichou (okr. Tachov), budova fary Archivní a terénní průzkum; termín zhotovení archivní průzkum, červen-srpen 2010 archivní průzkumy s negativním výsledkem, vizuální průzkumy s konzultacemi odborných teologů; splněno jen částečně koncem února kvůli těžkému onemocnění pana restaurátora, předpokládané dokončení do konce léta 2011 archivní průzkum pro operativní průzkum (S. Plešmíd), listopad-prosinec 2010 Autoři Veronika Bezděková Vratislav Ryšavý Vratislav Ryšavý Bukovec (okr. Domažlice), budova fary archivní průzkum, září-listopad 2010 Vratislav Ryšavý Horažďovice (okr. Klatovy), Podzámecký mlýn Horažďovice (okr. Klatovy), Pražská (Červená) brána Horšovský Týn (okr. Domažlice), zahrady Hracholusky (Plzeň-sever), zámeček při hospodářském dvoře Hřešihlavy (Rokycany), zámeček Chodský Újezd (okr. Tachov), dům čp. 68 Kasejovice (okr. Plzeň-jih), farní kostel varhany Kladruby (okres Tachov), klášterní zahrady Kladruby (Tachov), socha Krista s hořícím srdcem v lese proti klášteru základní kapitola Dějiny objektu pro řádný stavebně historický průzkum (D. Tuma), dubenzáří 2010 stavebně-historický průzkum archivní průzkum, září-říjen 2010 archivní průzkum s rámcovým vizuálním průzkumem, listopad-prosinec 2010 archivní průzkum, vizuální průzkum, duben-říjen 2010 archivní průzkum, květen-červen 2010 archivní průzkum, únor-březen 2010 archivní průzkum, březen-květen 2010 archivní průzkum, určení sochy a základní vizuální průzkum, duben-červen 2010 Vratislav Ryšavý Tomáš Karel; Vratislav Ryšavý; David Tuma Veronika Bezděková Vratislav Ryšavý Vratislav Ryšavý Veronika Bezděková Veronika Bezděková Veronika Bezděková Vratislav Ryšavý 16

17 Akce Klenová (Klatovy), sochy ze zámku v Bystřici nad Úhlavou Kozel (okr. Plzeň-jih), zámek a zahrady Litice (Plzeň-město), dva boční protějškové oltáře ve farním kostele Archivní a terénní průzkum; termín zhotovení vizuální průzkum, určení sochaře, archivní průzkum, červenec-srpen 2010 průběžný archivní průzkum, leden-prosinec 2010 archivní průzkum, vizuální průzkum, dubenkvěten 2010 Autoři Vratislav Ryšavý Veronika Bezděková Vratislav Ryšavý Nezamyslice (okr. Klatovy), farní kostel archivní průzkum, září-prosinec 2010 Veronika Bezděková Nové Sedliště (okr. Tachov), kostel archivní průzkum, únor-březen 2010 Vratislav Ryšavý Plzeň (okr. Plzeň-město), Luftova zahrada archivní průzkum, leden-únor 2010 Veronika Bezděková Podmokly (okr. Plzeň-sever), zámeček s hospodářským dvorem archivní průzkum, základní vizuální průzkum, červenec-srpen 2010 Vratislav Ryšavý Rabštejn (okr. Plzeň-sever), dům čp. 45 archivní průzkum, červenec-srpen 2010 Vratislav Ryšavý Radobyčice (okr. Plzeň-město), dům s dvorem čp. 20 archivní průzkum, srpen-září 2010 Vratislav Ryšavý Sušice (okr. Klatovy), malovaný znak na dvou barokních obrazech archivní i vizuální průzkum, říjen-prosinec 2010 Vratislav Ryšavý v kapucínském kostele Sušice (okr. Klatovy), továrna na obuv Schwarzkopf archivní průzkum, březen-duben 2010 Veronika Bezděková Švihov (okr. Klatovy), hrad Červená bašta Švihov (okr. Klatovy), hrad dokumentace a vyhodnocení stavebního vývoje východní fasády, prosinec 2010 prostor mezi východní stodolou a východní stěnou špýcharu, prosinec 2010 Milan Novobilský Jan Anderle Vysoké Sedliště (okr. Tachov), kostel archivní průzkum, únor-březen 2010 Vratislav Ryšavý Stav památkového fondu v Plzeňském kraji k Okres Nemovité kulturní památky Národní kulturní památky Památkové rezervace Památkové zóny Zpřístup. objekty NPÚ Domažlice Klatovy Plzeň-jih Plzeň-město Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem V tabulce nejsou u zpřístupněných památek zahrnuty tyto objekty ve správě NPÚ ÚOP v Plzni: Červené Poříčí (okr. Klatovy) zámek: uzavřen z důvodu celkové obnovy, zpřístupňován jen při mimořádných příležitostech Horšov (okr. Domažlice) kostel Všech Svatých: přístupný pouze po předchozí dohodě se správou Státního hradu a zámku Horšovský Týn 17

18 Prohlašování nemovitých a movitých památek Okres Návrhy nem. KP Návrhy mov. KP Prohlášené nemovité KP Prohlášené movité KP Neprohlášené návrhy za KP Zrušené KP Domažlice Klatovy Plzeň-jih Plzeň-město Plzeň-sever Rokycany Tachov Celkem Nové přírůstky v evidenci a dokumentaci Přírůstky evidence mobiliárních fondů Objekt Odborné popisy (počet předmětů MF) Fotodokumentace (počet záběrů) Centrální depozitář Plasy Červené Poříčí Horšovský Týn Kozel Manětín Nebílovy 23 5 Plasy Švihov 3 12 Přírůstky Byl zakoupen jeden svazek Enchiridion scripturisticum tripartitum. Tomus II. Complectens S. Historiam... z roku 1796, provenienčně přináležející k rozptýlenému fondu klášterní knihovny SPO klášter Plasy. Pro expozici SH Velhartice byl vykoupen reprint Mattioliho herbáře. Archiv plánové dokumentace Přírůstky stavebně-historických průzkumů v roce 2010 Lokalita Objekt Archivní číslo Zpracovatel Rok Obsah Poznámka Malý Bor, fara čp. 3 Orig Ing. J. Muková, Praha 2009 t,p,f Nepomuk, kostel sv. Jakuba Orig Ing. arch. A. Macháček, Plzeň 1993 t Plasy, areál bývalého pivovaru Orig Mgr. P. Kodera, Plasy 2010 t dějiny objektů Plzeň, Prešovská 5/čp. 170 Orig Ing. J. Anderle, Plzeň 2001 t Potvorov, kostel sv. Mikuláše Orig Ing. arch. M. Hauserová, Praha 2008 t,p,f Starý Plzenec, kostel Narození P. Marie Orig Ing. J. Anderle, Plzeň 2010 t,p,f dílčí průzkum Velké Dvorce, zámek čp. 1 Orig SÚRPMO Praha, PhDr. D. Líbal 1984 t Vysvětlivky: t text, p plány, f foto 18

19 Přírůstky restaurátorských zpráv Obec Okres Památka Předmět restaurování Restaurátor Rok Číslo zprávy Blovice PJ zámek Hradiště kašna Šturm, M Blovice PJ zámek Hradiště kašna Šturm, M Brod nad Tichou TC fara dřevěný malovaný strop Stejskal, V Bukovec DO kostel Nanebevzetí dřevěný malovaný strop Švuger, K b Panny Marie Bukovec DO kostel Nanebevzetí dřevěný malovaný strop Švuger, K Panny Marie Bukovec DO kostel Nanebevzetí interiér průzkum Švuger, K a Panny Marie Diana TC zámek interiéry průzkum Ronovský, J Domažlice Holostřevy Horažďovice Horažďovice DO TC KT KT kostel Narození Panny Marie kostel sv. Mikuláše dům v Podbranské ul. čp. 58 kaple sv. Anny (Svaté Pole) nástěnná malba Panny Marie na věži Rataj, J nástěnná malba Šlechta, J východní a severní fasáda průzkum Šlechta, J omítky v interiéru průzkum Šlechta, J Horažďovice KT Masné krámy dveře Klér, V Horšovský Týn DO kostel sv. Anny hrobka rodiny Trauttmansdorffů Granát, K Horšovský Týn DO zámek bronzové vázy a košíčky Houska, I.; Douda, P Horšovský Týn DO zámek grafické listy Ševčík, R Horšovský Týn DO zámek japonské meče Skálová, A Horšovský Týn DO zámek kameninový korbel Šlechtová, V Horšovský Týn DO zámek kolorovaný tisk erb Ševčík, R Horšovský Týn DO zámek kolorovaný tisk erb Ševčík, R Horšovský Týn DO zámek malovaný paravan Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Boleslav I. Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Boleslav II. Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Boleslav Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Břetislav I. Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Ferdinand II. Tomek, M Horšovský Týn DO zámek obraz Ferdinand IV. Helfertová, L Horšovský Týn DO zámek obraz Hostivít Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Jaromír Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Jižní pohled na zámek H. Týn Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obraz Klanění Tří králů Jeřábková, O Horšovský Týn DO zámek obraz Krok Martan, M Horšovský Týn DO zámek obraz Krok Martan, M. b.r

20 Obec Okres Památka Předmět restaurování Restaurátor Rok Číslo zprávy Horšovský Týn DO zámek obraz Křesomysl Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Leopold I. Martan, A.; Martan, M Horšovský Týn DO zámek obraz Leopold I. Martan, A.; Martan, M Horšovský Týn DO zámek obraz Libuše Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Libuše Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Madona s dítětem Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Mitsuko Coudenhove Calergi Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obraz Mitsuko Coudenhove Calergi Kadavý, M Horšovský Týn DO zámek obraz Mnata Martan, A Horšovský Týn DO zámek obraz Neklan Martan, A Horšovský Týn DO zámek obraz Nezamysl Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Panna Marie Klatovská Krejča, J Horšovský Týn DO zámek obraz Panna Marie Klatovská Krejča, J Horšovský Týn DO zámek obraz Panna Marie Klatovská návrh Krejča, J Horšovský Týn DO zámek obraz Portrét benediktinky Berger, V Horšovský Týn DO zámek obraz Spytihněv II. Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Spytihněv Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Stětí sv. Barbory Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obraz Stětí sv. Barbory Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obraz Sv. Václav Martan, A. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Vladislav Ševčík, R. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Vladislav Martan, A. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz Vojen Martan, A Horšovský Týn DO zámek obraz Vratislav I. Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obraz návrh na restaurování Rosendorfský, J Horšovský Týn DO zámek obrazy Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obrazy Kadavý, M Horšovský Týn DO zámek obrazy podobizny Kadavý, M Horšovský Týn DO zámek obrazy přemyslovský cyklus Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obrazy přemyslovský cyklus Martan, M. b.r Horšovský Týn DO zámek obrazy veduty Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obrazy podobizny Matějíček, J Horšovský Týn DO zámek obrazy přemyslovský cyklus Martan, M Horšovský Týn DO zámek obrazy přemyslovský cyklus průzkum Martan, M Horšovský Týn DO zámek obrazy záměr Drncová, L.; Škodová, L Horšovský Týn DO zámek pohovka Kastlová, H Horšovský Týn DO zámek pohovka Kastlová, H Horšovský Týn DO zámek pohovka záměr Kastlová, H Horšovský Týn DO zámek psací stolek Nečásková, M Horšovský Týn DO zámek psací stolek Nečásková, M Horšovský Týn DO zámek pušky Pertl, I

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů 29 5. Věda a výzkum 32 6. Publikační a přednášková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-81-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 14 5. Věda a výzkum 14 6. Publikační a přednášková

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace

Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Výroční zpráva 2014 Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Příspěvková organizace Plzeňského kraje zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

Západočeské muzeum v Plzni. příspěvková organizace

Západočeské muzeum v Plzni. příspěvková organizace Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Výroční zpráva 2013 Obsah Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Příspěvková organizace Plzeňského kraje zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

Výroční zpráva za rok 1998

Výroční zpráva za rok 1998 Výroční zpráva za rok 1998 1. Organizace a odborná činnost Památkový ústav v Ostravě je krajskou organizací státní památkové péče, jejíž činnosti jsou stanoveny 33 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Památková péče v ČR se zaměřením na okres Jičín Petra Štěrbová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007

ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 ROČENKA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V PLZNI 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ROČENKA státního oblastního archivu v plzni 2007 Státní oblastní archiv v Plzni 2008 ISBN 978-80-254-2062-1 ISSN 1214-4355

Více

OBSAH. Titulní stránka ročenky

OBSAH. Titulní stránka ročenky OBSAH Článek Titulní stránka ročenky Obsah Činnost Státního oblastního archivu v Plzni v roce 2005 Činnost státních okresních archivů v roce 2005 Personální stav SOA Plzeň v roce 2005 Nová budova v Nepomuku

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

Zpráva o činnosti SOA Plzeň za rok 2006

Zpráva o činnosti SOA Plzeň za rok 2006 1 Obsah Zpráva o činnosti SOA Plzeň za rok 2006...3 Předarchivní péče a zpracování archiválií...4 Evidence a ochrana archiválií...5 Využívání archiválií...6 Řízení archivu, hospodářsko-správní agenda...7

Více