Návrh kvalifikace. Tlumočník českého znakového jazyka (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh kvalifikace. Tlumočník českého znakového jazyka (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu"

Transkript

1 Tlumočník českého znakového jazyka (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost Název Zhodnocení tlumočené situace a její následné vyhodnocení 7 Sběr informací zásadních pro kvalitní tlumočení (j36.d.8102) 7 Reakce na průběh tlumočené situace 7 Orientace v aktuálních požadavcích na profesi 7 Dodržování etických standardů určených zákony České republiky a národními profesními etickými standardy 6 Poskytování tlumočnické služby se zřetelem a citlivostí ke kulturně a etnicky rozdílným skupinám a platné legislativě Orientace v tlumočnické profesi a její historii 6 Zprostředkování průběhu komunikace během tlumočení 7 Volba odpovídajících jazykových prostředků a způsobu komunikace 7 Sestavení ekvivalentního sdělení v cílovém jazyce během tlumočení, jeho monitoring a následná korekce 7 Výběr vhodných jazykových prostředků za účelem přizpůsobit se potřebám klienta 7 Úroveň 6 Platnost standardu Standard je platný od: Strana 1 z 11

2 Kritéria a způsoby hodnocení Zhodnocení tlumočené situace a její následné vyhodnocení a) Posoudit, zda jazykové dovednosti tlumočníka odpovídají dané tlumočené situaci b) Posoudit, zda vědomosti a zkušenosti tlumočníka odpovídají dané tlumočené situaci c) Posoudit, zda nedochází ze strany tlumočníka ke střetu zájmu, který by negativně ovlivnil dané tlumočení d) Posoudit důvody pro přijetí nebo odmítnutí zakázky na základě posouzení způsobilosti podle bodů a.-c. nebo z jiných důvodů Sběr informací zásadních pro kvalitní tlumočení (j36.d.8102) a) Vysvětlit postup obstarání si materiálů potřebných pro přípravu na konkrétní typ tlumočení b) Popsat postup přípravy na tlumočení za použití různých zdrojů, jako jsou powerpointové prezentace, fotografie, schůzky s klienty před tlumočením atd. Je třeba splnit obě kritéria. Reakce na průběh tlumočené situace a) Vyhodnotit kontext tlumočené situace (místo, budovu, zúčastněné osoby, informace, cíle zúčastněných stran, cíle celého jednání atd.) a rozhodnout se v souladu s tímto kontextem tak, aby bylo tlumočení co nejefektivnější b) Vysvětlit potřebu reagovat na nepřetržitě probíhající změny kontextu tlumočené situace a vhodně přizpůsobit svoje tlumočení tak, aby odpovídalo cílům klientů a celé situace a ústní ověření a ústní ověření Je třeba splnit obě kritéria. Orientace v aktuálních požadavcích na profesi a) Vysvětlit potřebu profesního růstu (např. účastnit se workshopů a seminářů, života komunity, číst odbornou literaturu, účastnit se intervizí, mentoringu nebo supervize) b) Vyjmenovat příklady institucí a organizací v ČR i v zahraničí, které nabízejí školení a kurzy související s tlumočnickou profesí c) Uvést zdroje dostupné literatury, webových stránek a dalších dostupných zdrojů týkajících se tlumočnické profese Strana 2 z 11

3 Dodržování etických standardů určených zákony České republiky a národními profesními etickými standardy a) Vyjmenovat zákony a nařízení, které se týkají ochrany osobních údajů a etického kodexu b) Rozlišovat mezi různými typy klientů a respektovat je 1) jako členy kulturní a jazykové menšiny, 2) jako osoby se smyslovým postižením c) Posoudit, zda tlumočník v tlumočené situaci figuruje jako profesionální zprostředkovatel komunikace, tedy, že za klienta nerozhoduje d) Posoudit, zda tlumočník vede klienty k samostatnému rozhodování na základě veškerých potřebných informací (např. tlumočník může přidat informace související s kulturou, které nebyly přímo zmíněny v tlumočení, ale jsou součástí přirozené komunikace a rozhodovacího procesu) e) Tlumočit způsobem, který odpovídá určeným zákonům a etickým standardům a ústní ověření a ústní ověření a ústní ověření Poskytování tlumočnické služby se zřetelem a citlivostí ke kulturně a etnicky rozdílným skupinám a platné legislativě a) Vyjmenovat zákony ČR týkající se neslyšících a nedoslýchavých a na modelové situaci předvést jednání v souladu s nimi b) Vyjmenovat zákony ČR týkající se rasy, náboženství, jazyka, pohlaví a dalších a na modelové situaci předvést jednání v souladu s nimi a ústní ověření a ústní ověření Je třeba splnit obě kritéria. Orientace v tlumočnické profesi a její historii a) Vyjmenovat a vysvětlit základní termíny používané v tlumočnické profesi b) Vyjmenovat a vysvětlit základní termíny používané v komunitách neslyšících a nedoslýchavých c) Vyjmenovat události týkající se dějin profese Písemné ověření d) Vyjmenovat kritéria a na příkladech popsat, co je to profese tlumočníka, jak tato profese funguje, a popsat, jakým způsobem jsou poskytovány tlumočnické služby v ČR (objednání, proplácení apod.) Písemné ověření Zprostředkování průběhu komunikace během tlumočení a) Popsat a předvést odpovídající střídání mluvčích během tlumočení (vědět, kdy/jak přerušit mluvčího nebo jak uzpůsobit své tlumočení, aby bylo střídání mluvčích umožněno) b) Popsat a předvést, jak zacházet se zodpovědností za průběh tlumočení v daném kontextu, a následně rozhodnout o úpravě tlumočení tak, aby odpovídalo dané situaci a ústní ověření a ústní ověření Strana 3 z 11

4 Zprostředkování průběhu komunikace během tlumočení c) Popsat a předvést, jak použít v daném kulturním kontextu vhodné komunikační postupy, které umožní klientům poznat, že jim druhá strana rozumí, že je druhá strana poslouchá atd. d) Tlumočit souvisle a bez přerušení interakci po dobu max. 6 minut v rámci jednoho kontextu/jedné situace e) Popsat a předvést, jak brát v úvahu "dynamiku moci" v daném kontextu (kdo je v dané situaci autoritou - nadřízený, starší osoba atd.), a následně rozhodnout o úpravě tlumočení tak, aby odpovídalo dané situaci a ústní ověření a ústní ověření Volba odpovídajících jazykových prostředků a způsobu komunikace a) Použít jazyk tak, aby zvolený jazykový rejstřík odpovídal situaci (např. formální, neformální, intimní, veřejný) b) Zvolit takový jazykový styl, který odpovídá potřebám klientů a kontextu tlumočené situace, včetně potřeb různých věkových skupin, potřeb diktovaných dosaženou úrovní vzdělání a intelektem, potřeb hluchoslepých komunikujících primárně českým znakovým jazykem a jiných c) Použít odpovídající vizuální a zvukové prostředky pro vyjádření pochopení, zmatení, potřeby dovysvětlení atd. a zároveň prokázat, že těmto prostředkům rozumí a ústní ověření Sestavení ekvivalentního sdělení v cílovém jazyce během tlumočení, jeho monitoring a následná korekce a) Předvést výběr jazykového stylu, který odpovídá potřebám klientů a kontextu, včetně potřeb různých věkových skupin, potřeb diktovaných dosaženou úrovní vzdělání a intelektem, potřeb hluchoslepých komunikujících primárně českým znakovým jazykem atd. b) Předvést použití odpovídajících vizuálních a/nebo zvukových prostředků pro vyjádření pochopení, zmatení, potřeby dovysvětlení atd. a zároveň být schopen těmto prostředkům porozumět c) Předvést porozumění sdělení v jazyce klienta a toto sdělení vyjádřit v cílovém jazyce d) Předvést a druhé straně zprostředkovat mluvčím zamýšlené dojmy/ovlivnění/přání/pocity Výběr vhodných jazykových prostředků za účelem přizpůsobit se potřebám klienta a) Vyjádřit se ve výchozím jazyce plynně a s použitím jazykových i parajazykových prostředků odpovídajících komunikační situaci b) Porozumět ve výchozím jazyce smyslu sdělení i užití konkrétních jazykových i parajazykových prostředků Strana 4 z 11

5 Výběr vhodných jazykových prostředků za účelem přizpůsobit se potřebám klienta c) Vyjádřit se plynně v cílovém jazyce, sestavit sdělení ekvivalentní ke sdělení z výchozího jazyka, včetně vhodně zvolených jazykových a parajazykových prostředků odpovídajícím komunikační situaci a potřebám klienta d) Porozumět smyslu sdělení v cílovém jazyce na úrovni potřebné pro sestavení ekvivalentního sdělení včetně použití jazykových i parajazykových prostředků odpovídajících situaci e) Předvést tlumočení, které sice může obsahovat některé chyby v nepodstatných detailech, vyjadřuje ale podstatu a smysl sdělení a záměr mluvčího Strana 5 z 11

6 Organizační a metodické pokyny Pokyny k realizaci zkoušky Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována. Uchazeč musí doložit potvrzení od lékaře, na kterém je uvedeno, že jeho fyzický a psychický stav dovoluje vykonávat profesi tlumočníka českého znakového jazyka. Autorizovaná osoba pro účely zkoušky připraví: 1. Test pro písemné ověření 2. Videonahrávky s otázkami v českém znakovém jazyce pro ústní ověření 3. Videonahrávky s tlumočnickými situacemi pro praktické předvedení Písemný test, videonahrávky pro ústní ověření a videonahrávky s tlumočnickými situacemi pro praktické předvedení vytváří autorizovaná osoba na základě kritérií hodnocení a dalších pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Obsah zkoušky nepodléhá žádnému schválení, ale pokud se při kontrole zkoušky zjistí, že nejsou dodržena pravidla, může to být důvod k odnětí autorizace. 1. Test pro písemné ověření Test pro písemné ověření kompetencí obsahuje uzavřené otázky a situace, na které uchazeč odpovídá výběrem z možností A), B), C), přičemž správná je vždy pouze 1 odpověď. Při správném zodpovězení otázky uchazeč získá 1 bod, při špatném zodpovězení otázky, nebo pokud uchazeč na otázku neodpoví, dostane 0 bodů, za špatnou odpověď se body neodečítají. Test má minimálně 40 otázek a každé kritérium, které má být testováno písemným ověřením, je testováno 1-3 otázkami. A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů. B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky: B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek. B2. Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku. B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky. 2. Videonahrávky s otázkami v českém znakovém jazyce pro ústní ověření Ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových tlumočnických situací a dilemat. Při ústní části zkoušky uchazeč odpovídá na otázky v českém znakovém jazyce, které dostane na 3-5 videonahrávkách v závislosti na složitosti otázky, respektive na tom, kolik kompetencí videonahrávka ověřuje, neboť jedna videonahrávka může ověřovat více než jedno kritérium. Uchazeč bude odpovídat v českém znakovém jazyce a bude natáčen na videokameru, cílem však není hodnotit jeho jazykový projev, videa testují znalosti, rozhodovací schopnosti uchazeče a to, zda je schopen přemýšlet o konkrétní situaci či dilematu komplexně. Videonahrávky budou vybrány z databáze minimálně 15 kvalitních videonahrávek. 3-5 videonahrávek, na které bude uchazeč během zkoušky odpovídat, musí obsahově pokrýt všechna kritéria, která by měla být testována ústním ověřením. 3. Videonahrávky s tlumočnickými situacemi pro praktické předvedení Praktická část zkoušky je založena na ověření pomocí videonahrávek se simulovanými reálnými tlumočnickými situacemi, se kterými se tlumočník v praxi setkává. Praktickou část zkoušky není možné ověřovat formou scénky, která by se sehrála na místě konání zkoušky, neboť by toto testování nebylo objektivní. Tlumočnické situace musí být pro každého uchazeče náhodně vybrány z databáze z dostatečného množství videonahrávek. Pokud bude uchazeč zkoušku skládat opakovaně, musí pro něj být použity vždy nové videonahrávky. Každý uchazeč bude při praktickém předvedení testován pěti videonahrávkami. Videonahrávky musejí Strana 6 z 11

7 být alespoň ze tří různých tematických okruhů (prostředí, ve kterých se odehrávají), není tedy možné, aby například všech pět videonahrávek byly z prostředí tlumočení u lékaře atd. Každá videonahrávka musí být dlouhá minimálně 2 minuty, maximálně 6 minut. Přičemž celková doba praktického předvedení prostřednictvím videonahrávek musí být v rozmezí minut, tzn. že není možné, aby všech 5 videonahrávek mělo pouze 2 minuty, nebo naopak všechny videonahrávky byly dlouhé 6 minut. Některé videonahrávky mohou sloužit jako podklad pro tlumočení, z jiných je možné vycházet pro sepsání dopisu, žádosti apod. do psané češtiny. Témata praktických tlumočnických situací ve videonahrávkách mohou zahrnovat například: Návštěva u lékaře - např. komunikace s lékařem, návštěva u zubaře, návštěva na pohotovosti atd. Zaměstnání - např. pracovní pohovor, pracovní porada, řešení pracovních konfliktů podřízených s nadřízeným atd. Jednání ve firmách - např. telefonní operátoři, prodejci aut, dodavatelé energií atd. Úřady státní správy - např. finanční úřad, úřad práce, živnostenský úřad, cizinecká policie atd. Banky - např. žádost o hypotéku nebo půjčku, založení účtu, sjednávání pojištění atd. Veřejná akce - např. jeden nebo více prezentujících na veřejnosti a otázky účastníků Vzdělávání - např. žáci a učitel hovoří o domácím úkolu, schůzka ředitele s rodiči atd. Vysoká škola - např. komunikace s profesorem, asistentem nebo se studijním oddělením, výuka ve třídě, komunikace mezi spolužáky atd. Právní oblast - např. komunikace s právníkem, výslech u policie atd. V těchto situacích by měli vystupovat různí figuranti, nesmí se jednat o stejné figuranty ve všech videonahrávkách. Figuranti by měli zastupovat různé věkové kategorie, pohlaví a jazykové potřeby. Figuranti - neslyšící klienti, jsou neslyšící rodilí uživatelé českého znakového jazyka. Alespoň dvě vybraná videa by měla obsahovat takovou situaci, ve které jsou slyšící a neslyšící klient v nějakém konfliktu. Figuranti by se měli vyvarovat přehnaných emocí, které by zásadním způsobem ovlivnily srozumitelnost projevu. Stejně tak nesmí být nahrávka pro uchazeče nesrozumitelná vlivem technického zpracování (např.: záběry na neslyšícího klienta nesmějí být z profilu, což by znesnadňovalo porozumění). Praktické situace by také měly obsahovat slovní zásobu odpovídající dané situaci včetně specifické terminologie. Před začátkem každé tlumočnické situace neslyšící figurant krátce (10-20 sekund) uvede situaci, která bude tlumočena. Tento úvod není tlumočen, slouží jako vhled do praktické situace, což pomůže uchazeči zkoncentrovat se a na tlumočení se připravit. Následuje samotná situace, která je již zkoušeným tlumočníkem simultánně tlumočena. Uchazeč nemůže videoukázku zastavit nebo si ji přehrát znovu. Může se však zeptat na potřebnou informaci klienta do kamery. Komise pak hodnotí, jak uchazeč v podobných situacích reaguje, zda informace, které nestihl přetlumočit, doplní později nebo je vynechá úplně atd. Příklad videonahrávky: 1. Na obrazovce se objeví neslyšící figurant (pacient). Pozdraví uchazeče, představí se a krátce vysvětlí důvod své návštěvy u lékaře. - Tato část se netlumočí. 2. Na obrazovce se objeví zdravotní sestra a lékař. Představí se a krátce vyjádří svá očekávání ohledně návštěvy neslyšícího pacienta v jejich ordinaci. 3. Samotná tlumočená situace. Videonahrávka je natočena z pohledu tlumočníka. Neslyšící figurant (pacient) vstupuje do ordinace, zdravotní sestra komentuje, že se setkává poprvé s neslyšícím pacientem a vyjadřuje obavy nad tím, jak bude situace probíhat. Následně pacient sdělí důvody své návštěvy, lékař položí několik doplňujících otázek, sdělí diagnózu a způsob léčby. Pacient se u zdravotní sestry domluví na termínu kontroly a odchází. Z praktické části zkoušky a z části "ústní ověření" je pořízen záznam pouze pro pozdější vyhodnocení a analýzu uchazečova výkonu (po vyhodnocení a sdělení výsledků uchazeči je tento záznam smazán). Uchazeč o zkoušku podepisuje souhlas s natáčením během zkoušky a předseda komise hlásí tuto skutečnost písemně Úřadu pro ochranu osobních údajů před zahájením zkoušky. Výsledky budou uchazeči oznámeny do 5 dnů. Pro úspěšné absolvování musí být každé kritérium splněno z minimálně 50 % bez ohledu na to, zda je testováno písemným ověřením, ústním ověřením, praktickým předvedením nebo kombinací více způsobů ověření. Zároveň každá část zkoušky, respektive každý způsob ověření - písemné ověření, ústní ověření a praktické předvedení musí mít minimálně 70 % úspěšnost. Způsob hodnocení jednotlivých kritérií bude vyučován v přípravném Kurzu pro hodnotitele NSK. Strana 7 z 11

8 Výsledné hodnocení Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít splnil nebo nesplnil v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď vyhověl, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo nevyhověl, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení nevyhověl uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí. Počet zkoušejících Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek: a) Slyšící hodnotitel - tlumočník: Vysokoškolské vzdělání (na minimálně bakalářské úrovni), alespoň 10 let praxe v oblasti tlumočení pro neslyšící/českého znakového jazyka, z toho minimálně 1 rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a absolvování Kurzu pro hodnotitele NSK - Tlumočník českého znakového jazyka (v rozsahu 30 vyuč. hodin). b) Neslyšící hodnotitel - uživatel českého znakového jazyka: Vysokoškolské vzdělání (na minimálně bakalářské úrovni), alespoň 5 let praxe v oblasti tlumočení nebo výuky českého znakového jazyka, z toho minimálně 1 rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace a absolvování Kurzu pro hodnotitele NSK - Tlumočník českého znakového jazyka (v rozsahu 30 vyuč. hodin). Kurz pro hodnotitele NSK - tlumočník českého znakového jazyka naučí účastníky, jak hodnotit jednotlivá kritéria NSK pro profesi tlumočník českého znakového jazyka. Témata kurzu budou zahrnovat: celkový cíl NSK, popis ověřovaných kompetencí, strukturu a detailní rozbor testu a postupy pro zhodnocení, zda uchazeč v testu úspěšně prokázal zvládnutí jednotlivých kompetencí. Účastníci, kteří tento povinný kurz úspěšně absolvují, budou způsobilí k tomu, aby zažádali MPSV o statut autorizované osoby pro hodnocení zkoušky profesní kvalifikace NSK pro profesi tlumočník českého znakového jazyka. V komisi pro slyšící uchazeče budou dva slyšící tlumočníci a jedna neslyšící osoba. V případě neslyšícího uchazeče musí být mezi hodnotiteli min. jeden neslyšící tlumočník. Další požadavky: Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením). Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem. Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Strana 8 z 11

9 Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky Počítač umožňující přehrát HD video a audio bez možnosti připojit se k internetu. Kvalitní materiály pro realizaci zkoušky (nahrávky bez zbytečných rušivých zvukových a světelných vjemů tak, aby nenarušovaly srozumitelnost zdrojového a klíčového obsahu záznamu). Kvalitní a velký monitor alespoň úhlopříčky 21. Dvě videokamery: jedna pro nahrávání uchazečů, druhá pro zaznamenávání přehrávaného videa a audia. Dva stativy. Prázdný papír na poznámky a tužku. Uchazeč nesmí do počítače zapojovat žádné jiné externí zařízení (flashdisk, vlastní externí disk atd.), než jsou donesená sluchátka. Vyhrazené místo pro budoucí uchazeče, na kterém je možné sledovat průběh zkoušky, ne ale její zadání. K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace. Doba přípravy na zkoušku Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. Doba pro vykonání zkoušky Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Strana 9 z 11

10 Další informace Strana 10 z 11

11 Autoři standardu Autoři kvalifikačního standardu Na tvorbě kvalifikačního standardu profesní kvalifikace se podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině: Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Česká komora tlumočníků znakového jazyka Česká unie neslyšících Ústav jazyků a komunikace neslyšících (FF UK v Praze) Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Autoři hodnoticího standardu Na tvorbě hodnotícího standardu profesní kvalifikace se podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině: Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Česká komora tlumočníků znakového jazyka Česká unie neslyšících Ústav jazyků a komunikace neslyšících (FF UK v Praze) Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Strana 11 z 11

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Zemědělský a zahradnický dělník

Zemědělský a zahradnický dělník Vazačské práce (kód: 41-032-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků (kód: 69-012-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Pracovník pro

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009 Ošetřovatel koní (kód: 41-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní; Zemědělec farmář Doklady potvrzující ÚK:

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací. Zpracováno v projektu NSK2

Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací. Zpracováno v projektu NSK2 Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací Zpracováno v projektu NSK2 NÚV 2012 METODIKA NAPLŇOVÁNÍ NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ Zpracováno v projektu NSK2 2. přepracované vydání Vydal Národní ústav

Více

Hodnoticí standard. Podkovář (kód: 41-031-H) Odborná způsobilost

Hodnoticí standard. Podkovář (kód: 41-031-H) Odborná způsobilost Podkovář (kód: 41-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Podkovář Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci Odborná způsobilost

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů Bc. Martin Fleischmann Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více