PATENTOVÝ SPIS CM N O. (Věstník č: 06/2004) C 02 F 1/52. CO tn LO LO CO CO. (11) Číslo dokumentu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PATENTOVÝ SPIS CM N O. (Věstník č: 06/2004) C 02 F 1/52. CO tn LO LO CO CO. (11) Číslo dokumentu:"

Transkript

1 PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: (19) (21) Číslo přihlášky: (13) Druh dokumentu: J} ^ ČESKÁ (22) Přihlášeno: (51) Int. Cl.: 7 REPUBLIKA (40) Zveřejněno: C 02 F 1/62 w (Věstník č: 06/2004) C 02 F 1/52 (47) Uděleno: C 02 F 1/28 (24) Oznámení o udělení ve Věstníku: J (Věstník č: 6/2004) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (73) Majitel patentu: MORAVEC Jaroslav Ing. CSc., Praha, CZ (72) Původce: Moravec Jaroslav Ing. CSc., Praha, CZ (54) Název vynálezu: Způsob odstraňování rozpuštěných sloučenin niklu a/nebo radia z vody a zařízení k provádění způsobu (57) Anotace: Řešení se týká způsobu úpravy podzemních vod obsahujících nikl a/nebo radium a je zaměřeno na regeneraci zrnitého filtračního materiálu obsahujícího na svém povrchu oxidy manganu MnO x. Obnovování sorpční schopnosti se dociluje chemickou cestou působením redukčního činidla, polyfosforečnanu a manganistanu draselného. Řešení rovněž obsahuje zařízení k provádění způsobu podle vynálezu. CO tn LO LO CO CO O) CM N O

2 Způsob odstraňování rozpuštěných sloučenin niklu a/nebo radia z vody a zařízení provádění způsobu k 5 Oblast techniky Vynález se týká úpravy vod. Je součástí postupu na odstraňování rozpuštěných sloučenin niklu a/nebo radia zvody, které se z vodních roztoků absorbují na zrnitém materiálu obsahujícím na svém povrchu oxidy manganu MnO x a řeší způsob desorpce niklu a/nebo radia z oxidů manganu 10 MnO x a uspořádání zařízení k provádění tohoto způsobu. Dosavadní stav techniky 15 Zrnité materiály, které na svém povrchu obsahují oxidy manganu MnO x a jsou v praxi používány pro adsorpci sloučenin niklu a/nebo radia z vody, hromadí tyto sloučeniny ve hmotně oxidů manganu MnO x postupně tak dlouho, až dojde k vyčerpání její sorpční kapacity, což se projeví poklesem účinnosti sorpce niklu a/nebo radia až k nulovým hodnotám. Zrnitý materiály je pro další použití k adsorpci iontů nebo sloučenin niklu a/nebo radia nepoužitelný. 20 Postup desorpce sloučenin niklu a/nebo radia z vrstvy oxidu manganu MnO x bez narušení této vrstvy z praxe ani z literatury znám není. Obnovování sorpční schopnosti povrchu materiálů obsahující MnO x pro adsorpci radia Ra se 25 v praxi provádí tak, jak je uvedeno v popisu předmětu vynálezu autorského osvědčení CS (PV ). K úpravě vhodného složení preparované vrstvy MnO x se zde navrhuje 1 až 5% roztok manganaté soli, případně okyselené minerální kyselinou na ph 2 až 4 a po 2 až 24 hod regenerace se náplň propláchne vodou a nakonec 1% roztokem KMn0 4. Tímto způsobem se ve skutečnosti radium z povrchu MnO x neodstraňuje, ale postupným působením 30 dvojmocné manganaté soli Mn 2+ a manganistanu, ve kterém je mangan sedmimocný Mn 7+ se chemickou reakcí vytvoří na povrchu zrn nová vrstva oxidu manganičitého MnOi, kde je poměr Mn : 0 = 1:2 požadovaný pro další adsorpci radia Ra z upravované vody. Proto při tomto způsobu i jeho různých modifikacích obsah radia v materiálu trvale roste a velikost zrn materiálu se zvětšuje. 35 Nevýhodou způsobu podle CS A0 a jeho modifikací je to, že narůstající obsah radia Ra ve filtračním materiálu sebou přináší nežádoucí narůstání vývinu plynu radonu Rn, který je produktem rozpadu radia Ra a který přechází do upravované vody. Další nevýhodou je postupně narůstající intenzita radioaktivního zařízení z adsorbovaného a v materiálu hromadícího se radia 40 Ra, která z filtračního materiálu postupně vytváří nebezpečný radioaktivní zářič. Proto po dosažení určitého stupně nahromadění radia Ra ve filtračním materiálu je v praxi tento materiál z filtrů vybrán, odvezen na příslušnou skládku radioaktivního odpadu a nahrazen nový m filtračním materiálem. Je to manipulace hygienicky i ekonomicky velmi náročná. 45 Odstraňování niklu Ni z vody sorpcí na filtrační materiály se v současné praxi provádí způsobem uvedeným v patentovém spisu CZ (PV ). Nikl Ni se zvody vylučuje na materiálu na bázi uhlíku sorpcí do plynné vrstvy sulfanu H 2 S ve formě nerozpustného sulfidu nikelnatého NiS. Vynález podle patentního spisu CZ způsob regenerace povrchu materiálu na bázi uhlíku neřeší. V praxi se obnovení sorpční schopnosti těchto materiálů řeší 50 rozpuštěním sulfidu nikelnatého NiS působením silných anorganických kyselin, zejména kyselinou chlorovodíkovou HCI, kde sulfid nikelnatý se převede na rozpustnou sůl nikelnatou za uvolnění plynu sulfanu H 2 S. Nevýhodou způsobu podle patentového spisu CZ je to, že do vody přidávaný sulfan H : S 55 i jako produkt vznikající při rozpuštění sulfidu nikelnatého NiS kyselinami je vysoce toxický - 1 -

3 5 plyn, který může i po jednom nadechnutí způsobit smrt člověka a práce s ním v technologii úpravy vod proto vyžaduje skutečně náročná technika zařízení a hygienická opatření. Jeho aplikace při výrobě balených vod určených k pití se v současnosti také stává problematickou z hlediska příslušných vyhlášek zahrnujících povolené způsoby úpravy těchto vod. Podstata vynálezu Všechny tyto nevýhody odstraňuje způsob odstraňování rozpuštěných sloučenin niklu a/nebo 10 radia zvody a zařízení k provádění způsobu, vyznačený tím, že po adsorpci desorpce niklu a/nebo radia z oxidů manganu MnO x se provádí redukčním činidlem a polyfosforečnanem, přičemž ionty niklu a/nebo radia přecházejí z oxidů manganu MnO x do roztoku, načež jsou tímto roztokem odvedeny. Filtrační materiál nezmění své vlastnosti a je možno jej opakovaně znovu používat. Chemické hmoty použité k obnovení sorpční schopnosti nejsou toxické ani agresivní na 15 lidské zdraví. Odpady roztoku niklu a/nebo radia jsou nízko koncentrované roztoky, jsou proto zneškodnitelné jako běžné odpady a nebo použitelné k dalšímu využití v průmyslové praxi jako druhotná surovina. Způsob podle vynálezu je vysvětlitelný z hlediska fyzikální chemie a chemie. Je známo a 20 v literatuře uváděno, že oxidy manganu vznikají při oxidaci manganatých iontů Mn 2+ v neutrální oblasti ph mají stechiometrický poměr Mn : O v širokém rozmezí hodnot 1,7 až 2,2 a to zejména v závislosti na ph roztoku, redox potenciálu prostředí, koncentraci jednotlivých forem manganu, z kterých vznikají v iontovém složení vodního roztoku. Proto se jejich složení nejčastěji vyjadřuje jako MnO x. Z praxe je známo, že vyšších sorpčních účinků pro ionty radia i niklu na 25 MnO x se dosáhne při vyšší kladné hodnotě redox potenciálu prostředí, kdy je analýzami nacházen v MnO x poměr Mn : O = 1 : 2 až 2,2. Toho se v praxi dociluje například přídavky manganistanu draselného KMnC>4, chloru Cli, ozonu O3 atp. Samotným poklesem redox potenciálu vodního prostředí kolem oxidů manganu MnO x s naadsorbovanými sloučeninami niklu a/nebo radia se jejich desorpce do roztoku však nedocílí. Polyfosforečnany tvoří ochotně velmi stabilní komplex- 30 ní roztoky s mnohými dvojmocnými kationty. Podle provedených zkoušek, působením roztoků samotných polyfosforečnanů na oxidy manganu MnO x s naadsorbovanými sloučeninami niklu a/nebo radia, k desorpci dochází jen s nízkou účinností. Teprve kombinovaným působením redukčního činidla a polyfosforečnanů sodného na oxidy manganu MnO x bylo docíleno vysoké účinnosti desorpce sloučenin niklu a radia do roztoku. Tento jev lze vysvětlit tak, že v prostředí 35 nízkého redox potenciálu klesne poměr Mn : O na hodnotu nižší než 2 a v důsledku toho slábnou i vazby neadsorbovaných iontů niklu a radia na struktury molekul MnO x tak, že komplexotvorné síly disociovaných molekul polyfosforečnanů jsou potom již schopny sloučeniny niklu a radia z materiálu MnO x uvolnit a vázat do rozpustných komplexů. Dále mohou být v této formě roztoku odvedeny od materiálu oxidů manganu MnO x mimo zařízení. Materiál s oxidy manganu 40 MnO x na povrchu, zbavený aplikovaných roztoků redukčního činidla a polyfosforečnanů, může být znovu použit pro adsorpci niklu a/nebo radia z vody. Oplach materiálu roztokem manganistanu draselného rychleji odstraní zbytek redukčního činidla a zvýší účinnost adsorpce sloučenin niklu a radia z vody posunem poměr Mn : O v oxidech manganu na materiálu k vyšším hodnotám. Jestliže se pro desorpci niklu a/nebo radia použily roztoky redukčního činidla a/nebo 45 polyfosforečnanů ve vyšších koncentracích a nebyla jejich desorpční účinnost vyčerpána, je možno je pro proces desorpce použít znovu. Protože před zahájením způsobu desorpce niklu a/nebo radia z materiálu může být zrnitý materiál zanesen mechanickými nečistotami z filtrace upravované vody a ty by bránily přístupu roztoků redukčního činidla a/nebo polyfosforečnanů k jeho povrchu, nejprve se tyto částice odplaví vodou. 50 Podstata způsobu podle vynálezu je postup odstraňování rozpuštěných sloučenin niklu a/nebo radia zvody na zrnitém materiálu, nejvýhodněji křemičitém písku, černouhelné drti nebo granulovaném oxidu manganičitém Mn02, obsahujícím na svém povrchu oxidy manganu MnO x. Z vodních roztoků sloučenin niklu a/nebo radia se při styku těchto roztoků s vrstvou oxidů 55 manganu MnO x do této vrstvy adsorbují a jejich koncentrace v roztoku výrazně klesá, načež je - 9.

4 voda odvedena. Odstraňované sloučeniny niklu a/nebo radia se při opakovaném přívodu vodních roztoků niklu a/nebo radia k vrstvě oxidů manganu MnO x v této vrstvě hromadí. Způsobem podle vynálezu se po adsorpci provádí desorpce niklu a/nebo radia z oxidů manganu MnO x redukčním činidlem o koncentraci vytvářející v roztoku redox potenciál - 5 až -120mV, s výhodou 5 siřičitanem sodným Na^SOí, a roztokem polyfosforečnanu sodného 1 až 250 g/l, zejména hexametafosforečnanem sodným (NaP03)n, přičemž ionty niklu a/nebo radia přecházejí z oxidu manganu MnO x do roztoku, načež jsou tímto roztokem odvedeny. Podle konkrétních podmínek se může způsob desorpce iontů niklu Ni a/nebo radia provádět buď 10 tak, že se na oxidy manganu MnO x působí nejprve redukčním činidlem a potom polyfosforečnanem nebo se působí směsným roztokem obou činidel. 15 Přebytek redukčního činidla a/nebo polyfosforečnanu se z povrchu materiálu odplaví vodou, nebo s výhodou roztokem manganistanu draselného KMn0 4 o koncentraci 0,001 až 25 g/l. Zrnitý materiál po desorpci, obsahující na povrchu oxidy manganu MnO x je pro adsorpci sloučenin niklu a/nebo radia z vody použit znovu. Způsob desorpce a následné opakované sorpce sloučenin niklu a/nebo radia z vody do vrstvy 20 oxidů MnO x se může několikrát opakovat aniž by bylo třeba zrnitý materiál v procesu doplňovat nebo vyměňovat. Také roztoky redukčního činidla a/nebo polyfosforečnanu sodného se po odvedení z povrchu materiálu mohou soustředit a znovu použít pro další desorpci sloučenin niklu a/nebo radia 25 z oxidu manganu MnO x. Ukáže-li se to žádoucí, může se před dalším použitím pro desorpci upravit koncentrace účinných složek roztoků. Některé surové vody, které se přivádějí do styku s povrchy zrnitých materiálů s vrstvou oxidů manganu MnO x, mohou sebou přinášet i suspendované nečistoty, které se také na povrchu zrn 30 zachycují a tím jej blokují pro následnou desorpci niklu a/nebo radia. V těchto případech je vhodné před zahájením desorpce sloučenin niklu a/nebo radia z povrchu oxidů manganu MnO x dříve zachycené pevné a vločkovíté částice nečistot ze zrn materiálu odplavit vodou od odpadu. 35 Zařízení k provádění způsobu podle vynálezu představuje uspořádání s vzájemné propojení porubí, nádrž I a k ní situované jímky Y2 pro roztok, vybavené mechanickým míchadlem 14 a čerpadlem JJ_. V jímce J_2 pro roztoky se s využitím mechanického míchadla 14 rozpustí potřebné chemikálie a čerpadlo 1_L se při otevření armatury A10 potrubí J_0 přivádějí do potrubí 7 40 pro obvod upravené vody, které je zaústěno do nádrže L Chemické roztoky prostupují děrovaným mezidnem 2 a zrnitým materiálem 4 v nádrži 1 vzhůru, přičemž z materiálu odplavují naadsorbované sloučeniny niklu anebo radia. Potrubím 9 pro přívod tlakového vzduchu může být otevřeném armatury A9 přiveden tlakový vzduch, který při postupu vzhůru potrubím 7 pro odtok upravené vody, děrovaným mezidnem 2 způsobí expanze zrnitého materiálu 4 obsahujícího 45 povrchu oxidy manganu MnO x a tím umožní přívod roztoků redukčního činidla a/nebo polyfosforečnanu ke všem ploškám zrna a dokonalejší desorpci niklu a/nebo radia do roztoku. Vzduch je potom z nádrže 1 odveden potrubím 3 pro přívod upravované vody a potrubí 6 pro odtok proplachovací vody a/nebo roztoku manganistanu. Při pokračování čerpání chemických roztoků z jímky 12 čerpadlem H vzhůru nádrží 1 odstoupí roztoky až do potrubí 6 pro odtok proplacho- 50 vací vody a/nebo roztok manganistanu draselného a při otevření armatury A5 jsou vedeny zpět do jímky 12 pro roztoky, čímž dochází k recirkulaci roztoků pro desorpci, kterou je možno provozovat tak dlouho, až se docílí potřebného stupně odstranění niklu a/nebo radia z materiálu 4 obsahujícího na povrchu oxidy manganu MnO x, umístěného v nádrži 1. Jestliže jsou roztoky vyčerpány, je možno je při otevřené armatuře A6 potrubím 6 pro obvod proplachovací vody 55 a/nebo roztoku manganistanu odvést mimo zařízení. Následným otevřením armatury A8 je do

5 potrubí 8 pro převod proplachovací vody a/nebo roztoku manganistanu možno přivést proplachovací vodu a/nebo roztok manganistanu. Ty jsou potrubím 7 pro obvod upravené vody přivedeny pod děrované mezidno 2 a při průchodu zrnitým materiálem 4 obsahujícím na povrchu oxidy manganu MnO x dostupují vzhůru až do potrubí 3 pro přívod upravované vody a z něho do 5 potrubí 6 pro odvod proplachovací vody a/nebo roztoku manganistanu. Při otevření armatury A6 mohou být odvedeny mimo zařízení. Při ukončení prací podle způsobu podle vynálezu je možno z celého zařízení pro provádění způsobu podle nároku ] vypustit všechny roztoky potrubí J_3 pro odtok roztoku otevřením armatury A13 a potrubím 15 pro vypuštění roztoků a kalů, otevřeném armatury A15. Poté může být zahájena další etapa úpravy vody odstraňování niklu a/nebo radia 10 z vody při otevření armatury A3 a A7 na potrubí 3 pro přívod upravované vody a potrubí 7 pro obvod upravené vody. Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu je v tom, že zrnitý materiál 4 obsahující na svém povrchu oxidy manganu MnO x je umístěn v dolní části nádrže i na děrovaném mezidnu Nádrž I je v hodní části opatřena potrubím 3 pro přívod upravované vody, do které je napojeno potrubí 6 pro obvod proplachovací vody a/nebo roztoku manganistanu. V dolní části je nádrž i opatřena potrubím 7 pro obvod upravené vody, do kterého jsou zapojeny potrubí 8 pro přívod proplachovací vody a/nebo roztoku manganistanu a potrubí 10 pro přívod redukčního činidla a/nebo polyfosforečnanů, kde na trase tohoto potrubí, zaústěného do jímky ]_2 pro roztoky je 20 osazeno čerpadlo 1_J_. Jímka 12 pro roztoky je vybavena mechanickým míchadlem JL4 a ve dně má napojeno potrubí 15 pro vypuštění roztoků a kalů. Zařízení je dále vybaveno tak, že do potrubí 7 pro obvod upravené vody je napojeno potrubí 9 pro přívod tlakového vzduchu. Do potrubí JO pro přívod redukčního činidla a/nebo polyfosforečnanů je napojeno potrubí 13 pro 25 odtok roztoků, které vyúsťuje do jímky Y2 pro roztoky. Do potrubí 6 pro obvod proplachovací vody a/nebo manganistanu je napojeno ještě potrubí 5 pro cirkulaci roztoků, které vyúsťuje do jímky 12 pro roztoky. 30 Pro plnou provozní funkci jsou všechna potrubí opatřena uzavíracími armaturami A3, A5, A6, A7. A8. A9. A10. A13. A15. Uvedená podstata zařízení pro provádění vynálezu v maximální míře využívá všechny potrubí pro optimální proces úpravy vody i pro desorpci niklu a/nebo radia z materiálu a proto jsou 35 potrubí a armatury plně využity v obou případech pro vedení různých médií. Podstat zařízení podle vynálezu by se nezměnila i kdyby potrubí pro jednotlivá média v etapě úpravy vody a v etapě desorpce podle způsobu podle vynálezu byla provedena samostatně, ale plnila požadovaný účel způsobu podle vynálezu. 40 Příklady uskutečnění vynálezu 45 Příklad 1 Materiál na bázi křemičitého písku o rozměru zrn d =1,0 mm až 1,6 mm s obsahem oxidů manganu MnO x na povrchu zrn 22 g/kg byl v množství 3,73 dm 3 nasypán na mezidno do trubice průměru D = 0,69 dm. 50 Pro nasycení oxidu manganu MnO x niklu byla do horní části trubice přiváděna voda k úpravě s obsahem niklu Ni = 56,7 mg/l intenzitou 12 l/hod. Upravená voda byla jímána z dolní části trubice v dílčích objemech po 2 1 a analyzována na obsah niklu. Pokus s úpravou vody byl zakončen po přefiltrování 14 1 vody. Tabulka č. 1 shrnuje výsledky analýzy a celkové množství zachyceného niklu Ni v oxidech manganu MnO x

6 Tabulka č.l Úprava vody odniklováním na oxidech manganu MnO x Množství upravené vody [1] Obsah Ni ve vzorku [mg.ľ'l Celkové množství zachyceného Ni [mg] >0,003 >0,003 >0,003 >0,003 >0,003 0,059 4, ,4 226,8 340,2 435,6 567,0 680,3 784,5 Z dat tabulky č. 1 je doloženo, že materiál v trubici při filtraci vody s obsahem niklu 56,7 mg/l zachytil celkem cca 784 mg niklu Ni. Desorpce niklu z oxidů MnO x způsobem podle vynálezu byla realizována v té samé trubici čerpání směsného vodného roztoku, obsahujícího siřičitan Na 2 S03 1 g/l a hexametafosforečnanu (NaP0 3 ) n 30 g/l, který vykazoval redox potenciál -30 m V, intenzitou 12 l/h do spodní části trubice. Tento roztok procházel filtračním materiálem ze spodní části trubice nahoru, kde byl jímán opět v dílčích objemech po 2 1 a analyzován na obsah niklu. Způsob desorpce niklu do roztoku podle nároku 1 vynálezu byl zakončen po průtoku 8 1 směsného roztoku siřičitanu a hexametafosforečnanu, který na odtoku z trubice obsahoval i rozpuštěný nikl. Poté byl stejným způsobem do dolní části trubice, intenzitou 12 I/hod čerpán vodní roztok manganistanu draselného KMn0 4 o koncentraci 0,015 g/l. Po průtoku 2 1 tohoto roztoku bylo čerpání zastaveno. Bezprostředně poté bylo stejným způsobem zahájeno čerpání vymývací vodovodní pitné vody a po průtoku 4 1 bylo čerpáno zastaveno. Tabulka č. 2 shrnuje výsledky analýz a celkové množství niklu převedeného z povrchu materiálů oxidů manganu MnO x do vymývacích roztoků. Tabulka č. 2 Obnova sorpční schopnosti oxidů manganu Množství vymývacích roztoků [1] Obsah Ni ve vzorku [mg.ľ] Celkové množství z materiálu desorbovaného Ni [mg] Použité roztoky ,17 230,00 70,20 6,37 1,67 0,06 0,06 10,34 470,34 610, siřičitan sodný + hexametafosforečnan manganistan pitná voda Z dat výsledků uvedených v tabulce č. 2 je doloženo, že způsobem podle vynálezu, prováděného v modelové trubici bylo z povrchu materiálu obsahujícího mangan MnO x odvedeno celkem 80,2 % hmotn. niklu. Při uvolňování niklu z povrchu materiálu roztokem siřičitanu a polyfosforečnanu nebylo pro pohyb zrn použito tlakového vzduchu, který významně zvyšuje rychlost a účinnost procesu vymývání niklu, neboť to laboratorní model neumožňoval. Ověření obnovy sorpční schopnosti oxidů manganu MnO x po desorpci niklu bylo provedeno na zregenerovaném materiálu úpravou vody s obsahem niklu Ni = 56,7 mg/l za stejných podmínek. Upravovaná voda s obsahem niklu 56,7 mg/i byla opět přiváděna do horní části trubice intenzitou 12 I/hod. Upravená voda byla obdobným způsobem jímána z dolní části trubice v dílčím

7 objemu po 2 1 a analyzována na obsah niklu. Pokud s úpravou byl opět zakončen po přefiltrování 14 1 vody. Tabulka č. 3 shrnuje výsledky analýz a celkové množství znovu zachyceného niklu Ni v oxidech manganu MnO x. 5 Tabulka č. 3 Ověření obnovené sorpční schopnosti pro odniklování vody na oxidech manganu MnO x 10 Množství upravené vody [1] Obsah Ni ve vzorku ímr.ľ'1 Celkové množství zachyceného Ni [mg] ,01 >0,003 >0,003 >0,003 >0,003 >0,003 >0, Z výsledku uvedených v tabulce č. 3 je doloženo, že způsobem podle vynálezu bylo docíleno obnovy sorpční schopnosti materiálu na odstraňování rozpuštěných sloučenin niklu z vody. 15 Příklad 2 Křemičitý písek zrnitosti 0,6 až 1,0 mm, umělé napreparovaný oxidy manganu MnO x, byl v provozních podmínek 4 roky používán pro úpravu podzemní vody při odstraňování radia zvody. Tento zrnitý materiál byl použit pro ověření a jako příklad způsobu i zařízení podle 20 vynálezu pro desorpci radia z povrchové vrstvy oxidů manganů MnO x na filtračním materiálu. Provozní ocelový filtr je ve smyslu obrázku vertikální válcová nádrž i, o průměru Di = 2 m, výšky 2 m, uzavřená horním a dolním víkem, opatřena děrovaným mezidnem 2 ve vzdálenosti 0,5 m nad dolním víkem. Na děrovaném mezidnu 2 byla vrstva 1,0 m zrnitého filtračního materiálu 4, který na svém povrchu obsahoval oxidy manganu MnO x. Do horního víka filtru 25 nádrže i bylo napojeno potrubí 3 pro přívod upravované vody, do kterého bylo z boku napojeno potrubí 6 pro odvod proplachovací vody a/nebo roztoku manganistanu. Do spodního víka filtru nádrže i, bylo napojeno potrubí 7 pro obvod upravované vody. Do něho byly napojeny potrubí 8 pro přívod proplachovací vody a/nebo roztoku manganistanu a potrubí 10 pro přívod redukčního činidla a/nebo polyfosforečnanů. Na trase tohoto potrubí, zaústěného do jímky 1_2 pro roztoky, 30 bylo osazeno čerpadlo JJ.. Jímka 12 pro roztoky byla vybavena mechanickým míchadlem 14. Jímka 12 pro roztoky byla umístěna 1 m pod úrovní filtru, byla kruhového půdorysu, průměru D 2 = 1,2 m, výšky 1,8 m s kuželovým dnem. Ve špici kuželového dna měla napojeno potrubí L5 pro vypouštění roztoků a kalů. Do potrubí 7 pro odvod upravované vody bylo napojeno potrubí 9 pro přívod tlakového vzduchu. Do potrubí 6 pro odvod proplachovací vody a/nebo roztoku 35 manganistanu bylo napojeno potrubí 5 pro cirkulaci roztoků, které bylo zaústěno do jímky 12 pro roztoky. Aby bylo možno v zařízení provádět celý postup desorpce radia z filtračního materiálu, který vyžaduje využívat potrubí postupně pro průtoky různých médií, byla všechna potrubí osazena příslušnými uzavíracími armaturami A3, A5, A6. A7, A8. A9, A10, A13, A Způsob desorpce radia z filtračního zrnitého materiálu 4, který na povrchu obsahoval oxidy manganu MnO x byl podle vynálezu realizován následujícím postupem: do jímky ]_2 pro roztoky bylo napuštěno 1,5 m 3 vody. Za stálého míchání mechanickým míchadlem j_4 bylo do vody postupně přisypáno 100 kg hexametafosforečnanu sodného (NaP0 3 ) n a dále 25 kg siřičitanu sodného Na^SOj. Směsný roztok byl doplněn vodou na objem 2,0 m 3. Vzorek směsného roztoku 45 vykázal redox potenciál - 62 m V. Uzavřením armatur A3 a A7 byla ukončena úprava podzemní vody. Z jímky 12 na roztoky bylo čerpadlem H, při otevření armatury A10, potrubím 10 pro přívod redukčního činidla a/nebo polyfosforečnanů zahájeno čerpání směsného roztoku do spodní části filtru. Otevřením armatury A5 začal potrubím 5 pro cirkulaci roztoků přitékat roztok do -6-

8 jímky J_2 pro roztoky. Otevřením armatury A9 proudil potrubím 9 pro přívod tlakového vzduchu vzduch, prostupoval vzhůru mezidnem 2 a udržoval filtrační materiál v mírném pohybu, dále odcházel spolu s roztoky potrubím 5 pro cirkulaci do jímky 12 pro roztoky a tam se uvolňoval do atmosféry. Po 60 minutách byla zavřena armatura A9 a zastaveno čerpadlo JJ_. Tím byla 5 ukončena cirkulace roztoků. Armatura A5 byla potom uzavřena. Otevřením armatur A8 a A6 byla potrubím 8 pro přívod proplachovací vody a/nebo roztoku manganistanu přivedena proplachovací voda s obsahem 0,01 g/l manganistanu draselného KMnO,), prostupovala mezidnem 2 vzhůru, z povrchu materiálu odplavovala zbytky chemických činidel siřičitanu a polyfosforečnanu a potrubím 6 pro odvod proplachovací vody a/nebo roztoku manganistanu bylo odvedeno io mimo zařízení. Po 60 minutách byl uzavřením armatury A8 zastaven průtok proplachovací vody s manganistanem. Otevřením armatur A13 a A15 byly z celého zařízení potrubími j_3 pro odtok roztoků a potrubím 1_5 pro vypuštění roztoků a kalů odvedeny všechny roztoky mimo zařízení k dalšímu zpracování. Tím byla etapa desorpce radia z filtračního materiálu způsobem podle vynálezu ukončena. Filtr byl potom uveden do běžného provozu otevřením armatury A3 na 15 potrubí 3 pro přívod vody a armatury A7 na potrubí 7 pro odvod upravované vody. Ověření účinnosti způsobu a zařízení podle vynálezu bylo provedeno porovnáním obsahů radia na vzorcích filtračního písku odebraných z provozního filtru před a po provedení desorpce radia. Ověření zachování sorpční schopnosti filtračního materiálu 4 o adsorpci radia bylo provedeno změřením celkových objemových aktivit upravovaných a upravených vod ve vzorcích vod 20 odebraných před a po desorpci způsobem podle vynálezu. Výsledkem jsou přehledně uvedeny v tabulce č Tabulka č. 4 Porovnání hmotnostních aktivit radia 226 na filtračním materiálu a účinnosti úpravy vody z období před a po realizaci způsobu a zařízení podle vynálezu. Hmotnostní aktivita radia filtrační materiál 226 Bq/kg před po Celková objemová aktivita upravená vody alfa Bq/1 před po 0,11 0,09 Poznámka: upravovaná voda měla v obou případech celkovou objemovou aktivitu 30 alfa = 0,41 Bq.ľ'. Průmyslové využití vynálezu 35 Vynález může být nejčastěji využíván při úpravě podzemních vod při odstraňování složek surové vody, zejména niklu a radia, do kvality vody pitné, balené pramenité nebo minerální, způsobem filtrace surové vody, bez nutnosti výměny a náhrady vyčerpaného zrnitého materiálu filtračních loží. -7-

9 PATENTOVÉ NÁROKY 5 1. Způsob odstraňování rozpustených sloučenin niklu a/nebo radia z vody, které se z roztoku adsorbují na zrnitém materiálu obsahujícím na svém povrchu oxidy manganu MnO x, vyznačený tím, že po adsorpci desorpce niklu a/nebo radia z oxidů manganu MnO x se provádí redukčním činidlem o koncentraci vytvářející v roztoku redox potenciál - 5 mv až mv, s výhodou siřičitanem sodným NajSOa, a roztokem polyfosforečnanů sodného 1 g/l až 250 g/l, zejména hexametafosforečnanem sodným (NaP03) n, přičemž ionty niklu a/nebo radia přecházejí z oxidů manganu MnO x do roztoku, načež jsou tímto roztokem odvedeny. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačený tím, že se na oxidy manganu MnO x působí 15 nejprve redukčním činidlem a potom polyfosforečnanem sodným, nebo se působí současně směsným roztokem obou činidel. 3. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačený tím, že přebytek redukčního činidla a/nebo polyfosforečnanů sodného z povrchu materiálu odplaví vodou nebo s výhodou roztokem 20 manganistanu draselného KMn0 4 o koncentraci 0,001 g/l až 25,0 g/l. 4. Způsob podle nároků 1 až 3, v y z n a č e n ý t í m, že materiál po desorpci obsahující na povrchu oxidy manganu MnO x je pro adsorpci sloučenin niklu a/nebo radia z vody použit znovu Způsob úpravy podle nároku 1 nebo 4, v y z n a č e n ý t í m, že se několikrát opakuje. 6. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačený t í m, že roztoky redukčního činidla a/nebo polyfosforečnanů sodného se po odvedení z povrchu materiálu znovu použijí Způsob podle nároku 1 nebo 2, v y z n a č e n ý t í m, že se před jeho zahájením z povrchu materiálu vodou odplaví dříve zachycené pevné a vločkovité částice nečistot z upravované vody Zařízení pro provádění způsobu podle nároku 1, vyznačující se tím, že zrnitý materiál (4) obsahující na svém povrchu oxidy manganu MnO x je umístěn v dolní části nádrže (1) na děrovaném mezidnu (2), přičemž nádrž (1) je v horní části opatřena potrubím (3) pro přívod upravované vody, do kterého je napojeno potrubí (6) pro odvod proplachovací vody a/nebo roztoku manganistanu, v dolní části je nádrž (1) opatřena potrubím (7) pro odvod upravené vody, do kterého jsou napojeny potrubí (8) pro přívod proplachovací vody a/nebo roztoku manganistanu a potrubí (10) pro přívod redukčního činidla a/nebo polyfosforečnanů, kde na trase tohoto potrubí zaústěného do jímky (12) pro roztoky je osazeno čerpadlo (11), přičemž jímka (12) pro roztoky je vybavena mechanickým míchadlem (14) a ve dně má napojeno potrubí (15) pro vypuštění roztoků a kalů. 9. Zařízení podle nároku 8, v y z n a č u j í c í s e t í m, že do potrubí (7) pro odvod upravené 45 vody je napojeno potrubí (9) pro přívod tlakového vzduchu Zařízení podle nároku 8, vyznačující se tím, že do potrubí (10) pro přívod redukčního činidla a/nebo polyfosforečnanů je napojeno potrubí (13) pro odtok roztoků, které vyúsťuje do jímky (12) pro roztoky. 11. Zařízení podle nároků 8 až 10, v y z n a č u j í c í s e t í m, že do potrubí (6) pro odvod proplachovací vody a/nebo manganistanu je napojeno potrubí (5) pro cirkulaci roztoku, které vyúsťuje do jímky (12) pro roztoky.

10 12. Zařízení podle nároků 8 až 11, v y z n a č u j í c í s e tím, že všechna potrubí jsou opatřena uzavíracími armaturami (A3, A5, A6, A7, A8, A9, AlO, A13, AI5). 5 1 výkres -9-

11 CZ B6 A3 / \ 14- AiS / Konec dokumentu - 10-

PATENTOVÝ SPÍŠ. ts3 O B 01 J 20/28 G 21 F 9/12 1Í5 O. materiálu, např. půdy s popelovým. (11) Člalo dokumentu: ČESKÁ REPUBLIKA

PATENTOVÝ SPÍŠ. ts3 O B 01 J 20/28 G 21 F 9/12 1Í5 O. materiálu, např. půdy s popelovým. (11) Člalo dokumentu: ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPÍŠ ČESKÁ REPUBLIKA (19) (21) Čislo pflhlásky: 3 3 4-9 2 (22) Pfihláácno: 05. 02. 92 (40) Zvefcjnéno: 14. 10. 92 (47) Udílena: 20. 10. 93 (24) Oznámeno udéleni ve Včstniku: 15. 12. 93 (11) Člalo

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití 8.4.2013 Stránka 1 z 14 Obsah A) Desinfekce bazénové vody... 2 A1. Chlorové tablety, 200 g: TCCA... 3 A2. Multifunkční tablety, 200 g: TCCA +

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

Předprojektová příprava a realizace rekonstrukce a intenzifikace ÚV Horka

Předprojektová příprava a realizace rekonstrukce a intenzifikace ÚV Horka Předprojektová příprava a realizace rekonstrukce a intenzifikace ÚV Horka Milan Drda 1), Ing. Josef Smažík 2) 1) 2) technický ředitel a jednatel společnosti, ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 153/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy ZÁKON č. 19 ze dne 24. ledna 1997 o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Energie z biomasy XI. odborný seminář Brno 2010 ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Kateřina Bradáčová, Pavel Machač,Helena Parschová, Petr Pekárek, Václav Koza Tento

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí odd. 4501 Příprava realizace ekologických závazků Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon:

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 - pracovní seminář určený hydrogeologům (16.2.2012) 1. ÚVOD do změn právních předpisů Právní předpisy nemohou postihnout rozmanitosti případů z každodenní praxe. Zde proto

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS NÁVOD K VÝROBĚ PIVA Z V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Vážení, dostává se Vám do rukou originální český výrobek, který představuje spojení staletých tradic zručnosti a zkušeností českých

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Chemické metody stabilizace kalů

Chemické metody stabilizace kalů Stabilizace vápnem Podmínky pro dosažení hygienizace kalu na úroveň třídy I. : - alkalizace vápnem nad ph 12 a dosažení teploty nad 55 o C a udržení těchto hodnot po dobu alespoň 2 hodin - alkalizace vápnem

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB Zajištění stavební jámy akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB 1. Svahovaný výkop Výhody: - Volný vnitřní prostor, který umožňuje maximální využití mechanizace, při hloubení a přesunu

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

biowaba-kompakt-1-stv-uvc

biowaba-kompakt-1-stv-uvc Popis produktu biowaba-kompakt-1-stv-uvc První plně automatické zařízení na světě pro biologickou úpravu vody v soukromých bazénech nebo jezírcích. Zařízení je vhodné i pro vnitřní bazény. biowaba-kompakt-1-stv-uvc

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Oxid chloričitý z krystalické chemikálie

Oxid chloričitý z krystalické chemikálie Oxid chloričitý z krystalické chemikálie RNDr. Eva Sobočíková 1), Ing. Václav Mergl, CSc. 2) 1) Zdravotní ústav se sídlem v Brně, sobocikova@zubrno.cz 2) Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, mergl@vasgr.cz

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05865/2012/MAL Číslo jednací: MCLISEN 09821/2012/2700/M AL Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

3.01 Adsorpce na aktivním uhlí co dokáže uhlí(k). Projekt Trojlístek

3.01 Adsorpce na aktivním uhlí co dokáže uhlí(k). Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.01 Adsorpce na aktivním uhlí co dokáže uhlí(k). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

Provozní řád koupaliště v Písečné

Provozní řád koupaliště v Písečné Provozní řád koupaliště v Písečné A. Úvod Provozovatel : Hospodářské zařízení obce Majitel : Obec Písečná, IČO: 00279358 Pracovníci odpovědní za provoz bazénu: Mgr. P. Motyčková (tel: 737863011), L.Lipenský

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Váš dopis zn.: ze dne: 7.9.2011 Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: 3787/2011/OTER/UpV-4

Více

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit. Dobíjení baterie při jízdě automobilu. Přebíjení i nedobíjení škodí a zkracuje ţivotnost autobaterie. Dobře seřízená nabíjecí soustava udrţuje autobaterii v nabitém stavu. Při správném dobíjení a průměrných

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

USNESENÍ. Číslo jednací: 131 EX 4395/11-211

USNESENÍ. Číslo jednací: 131 EX 4395/11-211 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz, www: http://www.exekuceliberec.cz,id

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny.

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny. 1. Kvasné nádoby a kvašení. 1.1 Kvasné nádoby. Ovocné pálenky. V minulosti se používaly dřevěné kádě nebo sudy a v současnosti se nejčastěji používají plastové sudy. Tyto nesmí být od nevhodných popř.

Více

Perspektivní postupy úpravy vody po roce 2000

Perspektivní postupy úpravy vody po roce 2000 Perspektivní postupy úpravy vody po roce 2000 Prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc. Chemická fakulta VUT Brno Cílem zásobování pitnou vodou je dodávka pitné vody v dostatečném množství a vyhovující jakosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Název: Šumivá tableta

Název: Šumivá tableta Název: Šumivá tableta Výukové materiály Téma: Anorganické plyny Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 15 17 let Doba

Více

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů)

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů) Pozměňovací návrh JUDr. Jiřího Pospíšila k vládnímu návrhu zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) tisk č. 617 K části první (Práva obětí trestných činů

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jankov. se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ ULTRAFILTRAČNÍ JEDNOTCE

DOKUMENTACE K PILOTNÍ ULTRAFILTRAČNÍ JEDNOTCE DOKUMENTACE K PILOTNÍ ULTRAFILTRAČNÍ JEDNOTCE VÝSTUP B3D1 PROJEKTU LIFE2WATER DELIVERABLE B3D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2016 www.life2water.cz SOUHRN Předložená zpráva je výstupem B3d1 projektu LIFE2Water

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) vydané

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 29 06 79 01 I 82

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 29 06 79 01 I 82 ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 08 07 77 (2,) (PV 4556-77) 195 980 Ol) (Bl) (51) Int. CI. J a 21

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu

SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu SurTec 832 Chemický nikl se středně vysokým obsahem fosforu Vlastnosti bezproudový niklovací proces, vyhovuje požadavkům ELV a RoHS obsah fosforu ve vrstvě: 6-9 % tvrdost vrstvy (podle Vickerse) lze tepelnou

Více

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Vlastnosti vody a její vliv na provoz parních elektrických zvlhčovačů

Vlastnosti vody a její vliv na provoz parních elektrických zvlhčovačů Vlastnosti vody a její vliv na provoz parních elektrických zvlhčovačů Voda není nikdy ideálně čistá, ale vždy obsahuje různorodé částice a chemické prvky. Jakost vody a její chemické složení se posuzuje

Více

v rozsahu, v němž je tato oblast upravena zvláštním právním předpisem. 14)

v rozsahu, v němž je tato oblast upravena zvláštním právním předpisem. 14) Zákon č. 356/2003 Sb., ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb. a zákona

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrcovice se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení

Slovník pojmů. z oblasti krizového řízení Slovník pojmů z oblasti krizového řízení Aktuální toxicita je krátkodobé působení vyšší dávky jedovaté (toxické) látky na zdraví člověka nebo jiných živých organismů. Může se projevit při havárii s toxickou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

ZÁKON o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Text předpisu: 66 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 543/1991 Sb. a zákonem č. 366/2000 Sb. Česká národní rada

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

V Bruselu dne 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o změně nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor

Více

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Obor strojírenských technologií obsahuje širokou škálu různých výrobních procesů a postupů. Spolu se strojírenskými materiály a konstrukcí strojů a zařízení patří mezi základní

Více

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu Jaderná energie Atom Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Decentrální větrání bytových a rodinných domů 1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně

Více

Smlouvu o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání (dále jen jako Smlouva ) I. Předmět Smlouvy

Smlouvu o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání (dále jen jako Smlouva ) I. Předmět Smlouvy Smlouva o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání doplňující a rozšiřující studium Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta se sídlem M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 zastoupená děkankou

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Provozní deník jakosti vody

Provozní deník jakosti vody Provozní deník jakosti vody Pro zdroje tepla z hliníku Pro odbornou firmu Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 642 944

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích Základní východiska Nejbouřlivější vývoj v posledním období probíhá v oblasti vývoje a zdokonalování světelných zdrojů nazývaných obecně LED - Light Emitting

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více