Bezpečnostní list. Datum vydání: Datum revize: Strana 1 z 28 stran Verze: 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list. Datum vydání: 21.05.2015 Datum revize: Strana 1 z 28 stran Verze: 1.0"

Transkript

1 Datum vydání: Datum revize: Strana 1 z 28 stran Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Činidlo pro test HIPPURÁT Název Činidlo pro HIP Kat. č Činidlo pro HIP navážka 2 0,9 g 1.2 Příslušná určená použití látky/směsi a nedoporučená použití Souprava je pomocným barvotvorným činidlem pro diagnostické proužky MIKRO-LA-TEST HIPPURÁTtest a soupravy MIKRO-LA-TEST STREPTOtest 16, určené pro test na detekci hydrolýzy hippurátu sodného (HIP). 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Jméno výrobce: Erba Lachema s.r.o. Místo podnikání: Brno, Karásek 1d, IČO: Telefon: Telefonní číslo pro naléhavé situace Erba Lachema s.r.o. Telefon: (služba pouze v úředních hodinách) Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, Praha 2 Telefon: nebo (služba 24 h denně) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Činidlo pro HIP navážka Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES Xn R22 Xi R36/37/38 Úplné znění R-vět a H-vět je uvedeno v Oddíle Prvky označení Činidlo pro HIP navážka Symbol: Signální slovo: Varování Nebezpečné komponenty k etiketování: Ninhydrin

2 Datum vydání: Datum revize: Strana 2 z 28 stran Verze: 1.0 Standardní věty o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Pokyny pro bezpečné zacházení: P261 Zamezte vdechování prachu/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 2.3 Další nebezpečnost Směs ani složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vpvb. ODDÍL 3: Složení/Informace o složkách 3.1 Látky Činidlo pro HIP navážka obsahuje tyto nebezpečné látky: Číslo CAS Obsah Název látky Číslo ES (% hm.) Indexové číslo Ninhydrin Klasifikace podle 67/548/EHS 1272/2008 Xn; R22 Xi; R36/37/38 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H302 H315 H319 H335 Úplné znění R-vět a H-vět je uvedeno v Oddíle Směsi Produkt je látkou. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny Při práci se směsí dbát na osobní hygienu a zabránit kontaminaci pracovního oblečení a kůže. V případě, že máte pochybnosti nebo při přetrvávajících symptomech, vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání Přerušit expozici, přenést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klid a lékařskou pomoc. Při styku s kůží Kontaminovaný oděv svlékneme, potřísněnou pokožku důkladně omyjeme mýdlem a vodou. Při zasažení očí Otevřené oko (oční víčka přidržíme prsty) proplachujeme cca 15 minut proudem vody, postiženého dopravíme k odbornému lékaři. Při požití Vypláchnout ústa vodou, vypít 1/2 l vlažné vody, ihned vyhledat lékaře, nevyvolávat zvracení.

3 Datum vydání: Datum revize: Strana 3 z 28 stran Verze: Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Dráždivé účinky. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Data nejsou k dispozici. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru Směs není hořlavá, opatření je nutné přizpůsobit látkám hořícím v okolí. 5.1 Hasiva V případě požáru použijte tříštěný proud, vodní mlhu, CO 2 nebo suchý chemický prášek. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi V případě požáru může dojít k vytváření nebezpečných hořlavých plynů nebo výparů (oxidy uhlíku). 5.3 Pokyny pro hasiče Použijte dýchací přístroj s vlastním okruhem. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Používejte osobní ochranné prostředky, viz Oddíl 8. Dodržujte zásady bezpečnosti práce v chemických laboratořích. Nejíst, nepít, nekouřit. 6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy. Nesmí se dostat do kanalizace. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Rozlité činidlo absorbovat vhodným inertním materiálem (písek, zemina, vapex) a znečištěný materiál uložit do nádob pro sběr nebezpečného odpadu. Odstranění odpadu viz Oddíl Odkaz na jiné oddíly Viz Oddíl 7, 8 a 13. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Dodržovat zásady práce v laboratoři. Dodržovat běžné pracovní postupy pro zacházení s chemickými látkami a směsmi. Nejíst, nepít, nekouřit. Používat osobní ochranné pomůcky viz Oddíl 8. Nakládání se směsmi provádět dle písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví člověka a ochraně životního prostředí. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Produkt skladovat v suchých a krytých skladech při teplotě +2 až +25 C. 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití Souprava je určena pro in vitro diagnostické prostředky. ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry Kontrolní parametry složek směsi nejsou stanoveny dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Limitní expoziční hodnoty na pracovišti nejsou stanoveny dle Směrnice č. 2006/15/ES.

4 Datum vydání: Datum revize: Strana 4 z 28 stran Verze: 1.0 Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů nejsou pro směs stanoveny dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. 8.2 Omezování expozice Technická opatření Zabezpečit dobré větrání pracoviště. Osobní ochranné prostředky a. Ochrana očí a obličeje Ochranné brýle. b. Ochrana rukou Ochranné rukavice gumové, odolné žíravinám. c. Ochrana kůže Ochranný oděv. d. Ochrana dýchacích cest Při dostatečném větrání není nutná, jinak použít masku. e. Tepelná nebezpečí Nejsou známa. Omezování expozice životního prostředí K eliminaci havarijních stavů si předem připravit dekontaminační směs a vhodné sběrné nádoby na reakční zbytky. Reakční zbytky stejně jako dekontaminované směsi odstraňovat jako nebezpečné odpadní vody v souladu s příslušnými právními předpisy (viz Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách), nebo jako nebezpečné odpady (viz Oddíl 13). ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Činidlo pro HIP navážka a. Vzhled Žlutá pevná látka b. Zápach Informace není k dispozici c. Prahová hodnota zápachu Informace není k dispozici d. ph (při 20 C) e. Bod tání/bod tuhnutí ( C) f. Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu ( C)... Informace není k dispozici g. Bod vzplanutí ( C) Informace není k dispozici h. Rychlost odpařování Informace není k dispozici i. Hořlavost Informace není k dispozici j. Horní/dolní meze hořlavosti nebo výbušnosti (% obj.)... Informace není k dispozici k. Tlak páry (hpa) Informace není k dispozici l. Hustota páry Informace není k dispozici m. Relativní hustota (kg m 3 ) Informace není k dispozici n. Rozpustnost při ( C) ve vodě g/l při 20 C o. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda log POW: 0,67 p. Teplota samovznícení ( C) Informace není k dispozici q. Teplota rozkladu ( C) r. Viskozita Informace není k dispozici s. Výbušné vlastnosti Není výbušné t. Oxidační vlastnosti Žádné

5 Datum vydání: Datum revize: Strana 5 z 28 stran Verze: Další informace Nejsou k dispozici. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní Reaktivita Při zvíření nebezpečí výbuchu prachu Chemická stabilita Rozklad vlivem světla Možnost nebezpečných reakcí Prudké reakce se silnými oxidačními činidly, silnými kyselinami Podmínky, kterým je třeba zabránit Intenzívní zahřívání Neslučitelné materiály Silná oxidační činidla a kyseliny Nebezpečné produkty rozkladu Oxid uhelnatý a uhličitý. ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích a. Akutní toxicita Směs je zdraví škodlivá při požití. krysa perorálně LD 50 (mg kg 1 ) králík dermálně LD 50 (mg kg 1 )... Informace není k dispozici krysa inhalačně LC 50 (mg l 1 )... Informace není k dispozici krysa inhalačně TLS (g kg 1 )... Informace není k dispozici b. Dráždivost Činidlo pro HIP navážka dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí a dýchacích cest. c. Žíravost d. Senzibilizace e. Toxicita opakované dávky f. Karcinogenita g. Mutagenita h. Toxicita pro reprodukci

6 Datum vydání: Datum revize: Strana 6 z 28 stran Verze: 1.0 ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita Směs není klasifikována jako toxická pro životní prostředí Perzistence a rozložitelnost Data nejsou k dispozici Bioakumulační potenciál Nepředpokládá se bioakumulace Mobilita v půdě Data nejsou k dispozici Výsledky posouzení PBT a vpvb Přípravek nemá vlastnosti PBT ani vpvb. Posouzeno na základě složek, které nemají vlastnosti PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Neexistují žádné údaje o zvláštním nebezpečí pro životní prostředí. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Při zneškodnění musí být dodrženy platné předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady. Zbytky směsi rozpustit v hořlavém rozpouštědle a zneškodnit spálením ve spalovně nebezpečných odpadů. S kontaminovaným obalem musí být zacházeno jako s nebezpečným odpadem. Zneškodnit spálením ve spalovně nebezpečných odpadů. Kód odpadu obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky ODDÍL 14: Informace pro přepravu Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR) Číslo UN Není uvedeno Náležitý název UN pro zásilku ADR/RID: IMDG: ICAO/IATA: 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR/RID: IMDG: ICAO/IATA: 14.4 Obalová skupina ADR/RID: IMDG:

7 Datum vydání: Datum revize: Strana 7 z 28 stran Verze: 1.0 ICAO/IATA: 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí Není směsí nebezpečnou pro životní prostředí při přepravě Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC Nepřepravuje se. ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů v platném znění. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků Posouzení chemické bezpečnosti Nebylo provedeno. ODDÍL 16: Další informace Seznam H-vět, P-vět a R-vět H věty: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P věty: R věty: P261 Zamezte vdechování prachu/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. R22 Zdraví škodlivý při požití. R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

8 Datum vydání: Datum revize: Strana 8 z 28 stran Verze: 1.0 Pokyny pro školení Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Podle článku 35 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 musí zaměstnavatel umožnit pracovníkům nebo jejich zástupcům přístup k informacím z bezpečnostního listu látky nebo směsi, kterou pracovník používá, nebo jejichž účinkům může byt v průběhu své práce vystaven. Doporučená omezení použití Směs je určena k profesionálnímu použití. Neměla by být používána pro jiné účely, než jsou uvedeny v Oddíle 1.2. Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu Bezpečnostní listy dodavatelů surovin, ECHA (Evropská agentura pro chemické látky), podniková dokumentace k výrobkům Prohlášení Bezpečnostní list obsahuje základní údaje, které odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Výše uvedené informace byly shromážděny s největší péčí, ale to neznamená, že jsou kompletní a že by měly být použity jako jedině správné. Erba Lachema s.r.o. není zodpovědná za žádné škody způsobené nesprávným použitím a manipulací se směsí.

9 Datum vydání: Datum revize: Strana 9 z 28 stran Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Činidlo pro test HIPPURÁT Název Činidlo pro HIP Kat. č Činidlo pro HIP rozpouštědlo 2 18 ml 1.2 Příslušná určená použití látky/směsi a nedoporučená použití Souprava je pomocným barvotvorným činidlem pro diagnostické proužky MIKRO-LA-TEST HIPPURÁTtest a soupravy MIKRO-LA-TEST STREPTOtest 16, určené pro test na detekci hydrolýzy hippurátu sodného (HIP). 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Jméno výrobce: Erba Lachema s.r.o. Místo podnikání: Brno, Karásek 1d, IČO: Telefon: Telefonní číslo pro naléhavé situace Erba Lachema s.r.o. Telefon: (služba pouze v úředních hodinách) Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, Praha 2 Telefon: nebo (služba 24 h denně) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Činidlo pro HIP rozpouštědlo Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 Flam. Liq. 3 H225 Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 STOT SE 3 H336 Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES F R11 Xn R22 Xi R37/38-41 R67 Úplné znění R-vět a H-vět je uvedeno v Oddíle 16.

10 Datum vydání: Datum revize: Strana 10 z 28 stran Verze: Prvky označení Činidlo pro HIP rozpouštědlo Symbol: Signální slovo: Nebezpečí Nebezpečné komponenty k etiketování: Aceton, Butan-1-ol Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 2.3 Další nebezpečnost Směs ani složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vpvb. ODDÍL 3: Složení/Informace o složkách 3.1 Látky Produkt je směsí.

11 Datum vydání: Datum revize: Strana 11 z 28 stran Verze: Směsi Činidlo pro HIP rozpouštědlo obsahuje tyto nebezpečné látky: Název látky Obsah (% hm.) Číslo CAS Číslo ES Indexové číslo Aceton* Butan-1-ol* Klasifikace podle 67/548/EHS 1272/2008 F; R11 Xi; R36 R66 R67 R10 Xn; R22 Xi; R37/38-41 R67 Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3 STOT SE 3 H225 H319 H336 H226 H302 H315 H318 H335 H336 *) Látka s expozičními limity (Hodnoty expozičních limitů jsou uvedeny v Oddíle 8.1) Úplné znění R-vět a H-vět je uvedeno v Oddíle 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny Při práci se směsí dbát na osobní hygienu a zabránit kontaminaci pracovního oblečení a kůže. V případě, že máte pochybnosti nebo při přetrvávajících symptomech, vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání Přerušit expozici, přenést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klid a lékařskou pomoc. Při styku s kůží Kontaminovaný oděv svlékneme, potřísněnou pokožku důkladně omyjeme mýdlem a vodou. Při zasažení očí Otevřené oko (oční víčka přidržíme prsty) proplachujeme cca 15 minut proudem vody, postiženého dopravíme k odbornému lékaři. Při požití Zvýšená opatrnosti při zvracení. Nebezpečí vdechnutí zvratků a selhání činnosti plic. Konzultujte s lékařem. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Dráždivé účinky, kašel, snížená respirace, dušnost, ospalost, závrat, narkóza, opojení, nevolnost, zvracení, kardiovaskulární poruchy, ospalost, poruchy centrálního nervového systému, žaludeční a střevní potíže, bolesti hlavy, slinění, kóma, nebezpečí zákalu rohovky. Vlivem vysoušení pokožka zdrsní a popraská. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Data nejsou k dispozici. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru Směs je hořlavá. 5.1 Hasiva Suchý prášek, CO 2, pěna.

12 Datum vydání: Datum revize: Strana 12 z 28 stran Verze: Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Páry rozpouštědla jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze. Při zvýšené teplotě vytváří se vzduchem výbušné směsi. V případě požáru může dojít k vytváření nebezpečných hořlavých plynů nebo výparů. 5.3 Pokyny pro hasiče Použijte dýchací přístroj s vlastním okruhem. Noste ochranný pracovní oděv. Zabraňte kontaminaci systému povrchových nebo podzemních vod vodou použitou k hašení požáru. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Uzavřít a označit oblast úniku, vykázat všechny osoby, které se nepodílí na záchranných pracích. Odstranit všechny možné zdroje vznícení, vypnout motory vozidel, zákaz kouření a používání otevřeného ohně, používat nejiskřivé nářadí a svítidla. Při pracích na zneškodnění havárie používat všechny doporučené osobní ochranné pomůcky. Při velkých haváriích evakuovat všechny osoby z ohroženého prostoru. 6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí Nevylévejte do kanalizace. Nebezpečí výbuchu. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Rozlité činidlo absorbovat vhodným inertním materiálem (písek, zemina, vapex) a znečištěný materiál uložit do nádob pro sběr nebezpečného odpadu. Odstranění odpadu viz Oddíl Odkaz na jiné oddíly Viz Oddíl 7, 8 a 13. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Dodržovat zásady práce v laboratoři. Dodržovat běžné pracovní postupy pro zacházení s chemickými látkami a směsmi. Nejíst, nepít, nekouřit. Používat osobní ochranné pomůcky viz Oddíl 8. Nakládání se směsmi provádět dle písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví člověka a ochraně životního prostředí. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Činidla skladovat v suchých a krytých skladech při teplotě +2 až +25 C. 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití Souprava je určena pro in vitro diagnostické prostředky.

13 Datum vydání: Datum revize: Strana 13 z 28 stran Verze: 1.0 ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry Kontrolní parametry složek směsi Kontrolní parametry složek směsi dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. CAS Název látky PEL NPK-P Poznámka Faktor mg/m 3 mg/m 3 přepočtu na ppm Aceton I 0, Butan-1-ol I 0,330 PEL - přípustné expoziční limity; NPK-P - nejvyšší přípustné koncentrace; D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži; S - látka má senzibilizační účinek.; P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky; I dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži. * u NPK-P brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (například výbušnost). Limitní expoziční hodnoty na pracovišti Limitní expoziční hodnoty na pracovišti dle Směrnice č. 2006/15/ES CAS Název látky Limitní hodnoty Poznámka 8 hod Krátká doba mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm Aceton Poznámka pokožka připojená k limitním hodnotám expozice na pracovišti označuje možnost závažného proniknutí pokožkou. Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů nejsou pro směs stanoveny dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. 8.2 Omezování expozice Technická opatření Zabezpečit dobré větrání pracoviště lokálním nebo prostorovým odsáváním. Osobní ochranné prostředky a. Ochrana očí a obličeje Ochranné brýle. b. Ochrana rukou Ochranné rukavice gumové, odolné žíravinám. c. Ochrana kůže Ochranný oděv. d. Ochrana dýchacích cest Při dostatečném větrání není nutná, jinak použít masku. e. Tepelná nebezpečí Respektovat předpisy pro manipulaci s hořlavými kapalinami. Omezování expozice životního prostředí K eliminaci havarijních stavů si předem připravit dekontaminační směs a vhodné sběrné nádoby na reakční zbytky. Reakční zbytky stejně jako dekontaminované směsi odstraňovat jako nebezpečné odpadní vody v souladu s příslušnými právními předpisy (viz Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách), nebo jako nebezpečné odpady (viz Oddíl 13).

14 Datum vydání: Datum revize: Strana 14 z 28 stran Verze: 1.0 ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Činidlo pro HIP rozpouštědlo a. Vzhled Čirá bezbarvá kapalina b. Zápach Ethanolový c. Prahová hodnota zápachu Informace není k dispozici d. ph (při 20 C) Informace není k dispozici e. Bod tání/bod tuhnutí ( C) Informace není k dispozici f. Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu ( C)... Informace není k dispozici g. Bod vzplanutí ( C) Informace není k dispozici h. Rychlost odpařování Informace není k dispozici i. Hořlavost vysoce hořlavá látka j. Horní/dolní meze hořlavosti nebo výbušnosti (% obj.)... Informace není k dispozici k. Tlak páry (hpa) Informace není k dispozici l. Hustota páry Informace není k dispozici m. Relativní hustota (kg m 3 ) n. Rozpustnost při ( C) ve vodě Informace není k dispozici o. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda Informace není k dispozici p. Teplota samovznícení ( C) Informace není k dispozici q. Teplota rozkladu ( C) Informace není k dispozici r. Viskozita Informace není k dispozici s. Výbušné vlastnosti Není výbušné t. Oxidační vlastnosti Žádné 9.2 Další informace Nejsou k dispozici. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní Reaktivita Směsi par se vzduchem jsou při silnějším zahřátí výbušné Chemická stabilita Stabilní při normálních teplotách a tlaku a dodržení stanovených podmínek Možnost nebezpečných reakcí Nebezpečí vznícení nebo tvorby hořlavých plynů s oxidem chromovým, silnými oxidačními činidly, silně redukčními činidly, kyselinou chromsírovou, fluorem, kyselinou dusičnou. Nebezpečí výbuchu s chloroformem, peroxidem vodíku, halogenovými oxidy a organickými nitrosloučeninami. Exotermická reakce s alkalickými kovy, kovy alkalických zemin, hliníkem, silně redukčními činidly, chloridy kyselin, bromem a alkalickými hydroxidy a chloridem sirnatým Podmínky, kterým je třeba zabránit Zahřívání Neslučitelné materiály Guma, různé plasty.

15 Datum vydání: Datum revize: Strana 15 z 28 stran Verze: Nebezpečné produkty rozkladu Nejsou známy žádné produkty rozkladu. ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích a. Akutní toxicita Směs je zdraví škodlivá při požití. Aceton (100 %) krysa perorálně LD 50 (mg kg 1 ) králík dermálně LD 50 (mg kg 1 ) krysa inhalačně LC 50 (mg l 1 ) krysa inhalačně TLS (g kg 1 )... Informace není k dispozici Butan-1-ol (100 %) krysa perorálně LD 50 (mg kg 1 ) králík dermálně LD 50 (mg kg 1 ) krysa inhalačně LC 50 (mg l 1 ) krysa inhalačně TLS (g kg 1 )... Informace není k dispozici b. Dráždivost Dráždí kůži a dýchací orgány. Opakovaná expozice může způsobit rozpraskání kůže. c. Žíravost Způsobuje vážné poškození očí. d. Senzibilizace e. Toxicita opakované dávky f. Karcinogenita g. Mutagenita h. Toxicita pro reprodukci ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita Směs není klasifikována jako toxická pro životní prostředí Perzistence a rozložitelnost Biologicky rozložitelné Bioakumulační potenciál Produkt nemá bioakumulační potenciál Mobilita v půdě Data nejsou k dispozici.

16 Datum vydání: Datum revize: Strana 16 z 28 stran Verze: Výsledky posouzení PBT a vpvb Přípravek nemá vlastnosti PBT ani vpvb. Posouzeno na základě složek, které nemají vlastnosti PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Neexistují žádné údaje o zvláštním nebezpečí pro životní prostředí. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Při zneškodnění musí být dodrženy platné předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady. Zbytky směsi zneškodnit spálením ve spalovně nebezpečných odpadů. S kontaminovaným obalem musí být zacházeno jako s nebezpečným odpadem. Zneškodnit spálením ve spalovně nebezpečných odpadů. Kód odpadu Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy. ODDÍL 14: Informace pro přepravu Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR) Číslo UN Není uvedeno Náležitý název UN pro zásilku ADR/RID: IMDG: ICAO/IATA: 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR/RID: IMDG: ICAO/IATA: 14.4 Obalová skupina ADR/RID: IMDG: ICAO/IATA: 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí Není směsí nebezpečnou pro životní prostředí při přepravě Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC Nepřepravuje se. ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení

17 Datum vydání: Datum revize: Strana 17 z 28 stran Verze: 1.0 Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů v platném znění. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků Posouzení chemické bezpečnosti Nebylo provedeno. ODDÍL 16: Další informace Seznam H-vět, P-vět a R-vět H věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry H226 Hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. P věty: R věty: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. R10 Hořlavý. R11 Vysoce hořlavý. R22 Zdraví škodlivý při požití. R36 Dráždí oči. R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

18 Datum vydání: Datum revize: Strana 18 z 28 stran Verze: 1.0 Pokyny pro školení Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Podle článku 35 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 musí zaměstnavatel umožnit pracovníkům nebo jejich zástupcům přístup k informacím z bezpečnostního listu látky nebo směsi, kterou pracovník používá, nebo jejichž účinkům může byt v průběhu své práce vystaven. Doporučená omezení použití Směs je určena k profesionálnímu použití. Neměla by být používána pro jiné účely, než jsou uvedeny v Oddíle 1.2. Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu Bezpečnostní listy dodavatelů surovin, ECHA (Evropská agentura pro chemické látky), podniková dokumentace k výrobkům Prohlášení Bezpečnostní list obsahuje základní údaje, které odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Výše uvedené informace byly shromážděny s největší péčí, ale to neznamená, že jsou kompletní a že by měly být použity jako jedině správné. Erba Lachema s.r.o. není zodpovědná za žádné škody způsobené nesprávným použitím a manipulací se směsí.

19 Datum vydání: Datum revize: Strana 19 z 28 stran Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Činidlo pro test HIPPURÁT Název Činidlo pro HIP Kat. č Činidlo pro HIP 1 kapací lahvička 1.2 Příslušná určená použití látky/směsi a nedoporučená použití Souprava je pomocným barvotvorným činidlem pro diagnostické proužky MIKRO-LA-TEST HIPPURÁTtest a soupravy MIKRO-LA-TEST STREPTOtest 16, určené pro test na detekci hydrolýzy hippurátu sodného (HIP). 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Jméno výrobce: Erba Lachema s.r.o. Místo podnikání: Brno, Karásek 1d, IČO: Telefon: Telefonní číslo pro naléhavé situace Erba Lachema s.r.o. Telefon: (služba pouze v úředních hodinách) Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, Praha 2 Telefon: nebo (služba 24 h denně) ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Činidlo pro HIP Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 Flam. Liq. 3 H225 Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335 STOT SE 3 H336 Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES F R11 Xn R22 Xi R37/38-41 R67 Úplné znění R-vět a H-vět je uvedeno v Oddíle 16.

20 Datum vydání: Datum revize: Strana 20 z 28 stran Verze: Prvky označení Činidlo pro HIP Symbol: Signální slovo: Nebezpečí Nebezpečné komponenty k etiketování: Ninhydrin, aceton, butan-1-ol Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 2.3 Další nebezpečnost Směs ani složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vpvb. ODDÍL 3: Složení/Informace o složkách 3.1 Látky Produkt je směsí.

21 Datum vydání: Datum revize: Strana 21 z 28 stran Verze: Směsi Činidlo pro HIP obsahuje tyto nebezpečné látky: Název látky Obsah (% hm.) Číslo CAS Číslo ES Indexové číslo Ninhydrin Aceton* Butan-1-ol* Klasifikace podle 67/548/EHS 1272/2008 Xn; R22 Xi; R36/37/38 F; R11 Xi; R36 R66 R67 R10 Xn; R22 Xi; R37/38-41 R67 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 STOT SE 3 STOT SE 3 H302 H315 H319 H335 H225 H319 H336 H226 H302 H315 H318 H335 H336 *) Látka s expozičními limity (Hodnoty expozičních limitů jsou uvedeny v Oddíle 8.1) Úplné znění R-vět a H-vět je uvedeno v Oddíle 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny Při práci se směsí dbát na osobní hygienu a zabránit kontaminaci pracovního oblečení a kůže. V případě, že máte pochybnosti nebo při přetrvávajících symptomech, vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání Přerušit expozici, přenést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klid a lékařskou pomoc. Při styku s kůží Kontaminovaný oděv svlékneme, potřísněnou pokožku důkladně omyjeme mýdlem a vodou. Při zasažení očí Otevřené oko (oční víčka přidržíme prsty) proplachujeme cca 15 minut proudem vody, postiženého dopravíme k odbornému lékaři. Při požití Zvýšená opatrnosti při zvracení. Nebezpečí vdechnutí zvratků a selhání činnosti plic. Konzultujte s lékařem. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Dráždivé účinky, kašel, snížená respirace, dušnost, ospalost, závrat, narkóza, opojení, nevolnost, zvracení, kardiovaskulární poruchy, ospalost, poruchy centrálního nervového systému, žaludeční a střevní potíže, bolesti hlavy, slinění, kóma, nebezpečí zákalu rohovky. Vlivem vysoušení pokožka zdrsní a popraská. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Data nejsou k dispozici.

22 Datum vydání: Datum revize: Strana 22 z 28 stran Verze: 1.0 ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru Směs je hořlavá. 5.1 Hasiva Suchý prášek, CO 2, pěna. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Páry rozpouštědla jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze. Při zvýšené teplotě vytváří se vzduchem výbušné směsi. V případě požáru může dojít k vytváření nebezpečných hořlavých plynů nebo výparů. 5.3 Pokyny pro hasiče Použijte dýchací přístroj s vlastním okruhem. Noste ochranný pracovní oděv. Zabraňte kontaminaci systému povrchových nebo podzemních vod vodou použitou k hašení požáru. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Uzavřít a označit oblast úniku, vykázat všechny osoby, které se nepodílí na záchranných pracích. Odstranit všechny možné zdroje vznícení, vypnout motory vozidel, zákaz kouření a používání otevřeného ohně, používat nejiskřivé nářadí a svítidla. Při pracích na zneškodnění havárie používat všechny doporučené osobní ochranné pomůcky. 6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí Nevylévejte do kanalizace. Nebezpečí výbuchu. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Rozlité činidlo absorbovat vhodným inertním materiálem (písek, zemina, vapex) a znečištěný materiál uložit do nádob pro sběr nebezpečného odpadu. Odstranění odpadu viz Oddíl Odkaz na jiné oddíly Viz Oddíl 7, 8 a 13. ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Dodržovat zásady práce v laboratoři. Dodržovat běžné pracovní postupy pro zacházení s chemickými látkami a směsmi. Nejíst, nepít, nekouřit. Používat osobní ochranné pomůcky viz Oddíl 8. Nakládání se směsmi provádět dle písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví člověka a ochraně životního prostředí. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Namíchané Činidlo pro HIP skladovat v temnu při teplotě +2 až +8 C ne déle než 4 měsíce. 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití Souprava je určena pro in vitro diagnostické prostředky.

23 Datum vydání: Datum revize: Strana 23 z 28 stran Verze: 1.0 ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 8.1 Kontrolní parametry Kontrolní parametry složek směsi Kontrolní parametry složek směsi dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. CAS Název látky PEL NPK-P Poznámka Faktor mg/m 3 mg/m 3 přepočtu na ppm Aceton I 0, Butan-1-ol I 0,330 PEL - přípustné expoziční limity; NPK-P - nejvyšší přípustné koncentrace; D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži; S - látka má senzibilizační účinek.; P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky; I dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži. * u NPK-P brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (například výbušnost). Limitní expoziční hodnoty na pracovišti Limitní expoziční hodnoty na pracovišti dle Směrnice č. 2006/15/ES CAS Název látky Limitní hodnoty Poznámka 8 hod Krátká doba mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm Aceton Poznámka pokožka připojená k limitním hodnotám expozice na pracovišti označuje možnost závažného proniknutí pokožkou. Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů nejsou pro směs stanoveny dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. 8.2 Omezování expozice Technická opatření Zabezpečit dobré větrání pracoviště lokálním nebo prostorovým odsáváním. Osobní ochranné prostředky a. Ochrana očí a obličeje Ochranné brýle. b. Ochrana rukou Ochranné rukavice gumové, odolné žíravinám. c. Ochrana kůže Ochranný oděv. d. Ochrana dýchacích cest Při dostatečném větrání není nutná, jinak použít masku. e. Tepelná nebezpečí Respektovat předpisy pro manipulaci s hořlavými kapalinami. Omezování expozice životního prostředí K eliminaci havarijních stavů si předem připravit dekontaminační směs a vhodné sběrné nádoby na reakční zbytky. Reakční zbytky stejně jako dekontaminované směsi odstraňovat jako nebezpečné odpadní vody v souladu s příslušnými právními předpisy (viz Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší; Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách), nebo jako nebezpečné odpady (viz Oddíl 13).

24 Datum vydání: Datum revize: Strana 24 z 28 stran Verze: 1.0 ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Činidlo pro HIP a. Vzhled Čirá bezbarvá kapalina b. Zápach Ethanolový c. Prahová hodnota zápachu Informace není k dispozici d. ph (při 20 C) Informace není k dispozici e. Bod tání/bod tuhnutí ( C) Informace není k dispozici f. Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu ( C)... Informace není k dispozici g. Bod vzplanutí ( C) Informace není k dispozici h. Rychlost odpařování Informace není k dispozici i. Hořlavost Hořlavá látka j. Horní/dolní meze hořlavosti nebo výbušnosti (% obj.)... Informace není k dispozici k. Tlak páry (hpa) Informace není k dispozici l. Hustota páry Informace není k dispozici m. Relativní hustota (kg m 3 ) Informace není k dispozici n. Rozpustnost při ( C) ve vodě Informace není k dispozici o. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda Informace není k dispozici p. Teplota samovznícení ( C) Informace není k dispozici q. Teplota rozkladu ( C) Informace není k dispozici r. Viskozita Informace není k dispozici s. Výbušné vlastnosti Informace není k dispozici t. Oxidační vlastnosti Žádné 9.2 Další informace Nejsou k dispozici. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní Reaktivita Směsi par se vzduchem jsou při silnějším zahřátí výbušné Chemická stabilita Stabilní při normálních teplotách a tlaku a dodržení stanovených podmínek Možnost nebezpečných reakcí Nebezpečí vznícení nebo tvorby hořlavých plynů s oxidem chromovým, silnými oxidačními činidly, silně redukčními činidly, kyselinou chromsírovou, fluorem, kyselinou dusičnou. Nebezpečí výbuchu s chloroformem, peroxidem vodíku, halogenovými oxidy a organickými nitrosloučeninami. Exotermická reakce s alkalickými kovy, kovy alkalických zemin, hliníkem, silně redukčními činidly, chloridy kyselin, bromem a alkalickými hydroxidy a chloridem sirnatým Podmínky, kterým je třeba zabránit Zahřívání Neslučitelné materiály Guma, různé plasty.

25 Datum vydání: Datum revize: Strana 25 z 28 stran Verze: Nebezpečné produkty rozkladu Nejsou známy žádné produkty rozkladu. ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích a. Akutní toxicita Směs je zdraví škodlivá při požití. Ninhydrin (100%) krysa perorálně LD 50 (mg kg 1 ) králík dermálně LD 50 (mg kg 1 )... Informace není k dispozici krysa inhalačně LC 50 (mg l 1 )... Informace není k dispozici krysa inhalačně TLS (g kg 1 )... Informace není k dispozici Aceton (100 %) krysa perorálně LD 50 (mg kg 1 ) králík dermálně LD 50 (mg kg 1 ) krysa inhalačně LC 50 (mg l 1 ) krysa inhalačně TLS (g kg 1 )... Informace není k dispozici Butan-1-ol (100 %) krysa perorálně LD 50 (mg kg 1 ) králík dermálně LD 50 (mg kg 1 ) krysa inhalačně LC 50 (mg l 1 ) krysa inhalačně TLS (g kg 1 )... Informace není k dispozici b. Dráždivost Dráždí kůži a dýchací orgány. Opakovaná expozice může způsobit rozpraskání kůže. c. Žíravost Způsobuje vážné poškození očí. d. Senzibilizace e. Toxicita opakované dávky f. Karcinogenita g. Mutagenita h. Toxicita pro reprodukci ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita Směs není klasifikována jako toxická pro životní prostředí Perzistence a rozložitelnost Data nejsou k dispozici.

26 Datum vydání: Datum revize: Strana 26 z 28 stran Verze: Bioakumulační potenciál Data nejsou k dispozici Mobilita v půdě Data nejsou k dispozici Výsledky posouzení PBT a vpvb Přípravek nemá vlastnosti PBT ani vpvb. Posouzeno na základě složek, které nemají vlastnosti PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Neexistují žádné údaje o zvláštním nebezpečí pro životní prostředí. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Při zneškodnění musí být dodrženy platné předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady. Zbytky směsi zneškodnit spálením ve spalovně nebezpečných odpadů. S kontaminovaným obalem musí být zacházeno jako s nebezpečným odpadem. Zneškodnit spálením ve spalovně nebezpečných odpadů. Kód odpadu Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky. ODDÍL 14: Informace pro přepravu Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR) Číslo UN Není uvedeno Náležitý název UN pro zásilku ADR/RID: IMDG: ICAO/IATA: 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR/RID: IMDG: ICAO/IATA: 14.4 Obalová skupina ADR/RID: IMDG: ICAO/IATA: 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí Není směsí nebezpečnou pro životní prostředí při přepravě Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou.

27 Datum vydání: Datum revize: Strana 27 z 28 stran Verze: Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC Nepřepravuje se. ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Nařízení komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů v platném znění. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků Posouzení chemické bezpečnosti Nebylo provedeno. ODDÍL 16: Další informace Seznam H-vět, P-vět a R-vět H věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry H226 Hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. P věty: R věty: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. R10 Hořlavý. R11 Vysoce hořlavý.

28 Datum vydání: Datum revize: Strana 28 z 28 stran Verze: 1.0 R22 Zdraví škodlivý při požití. R36 Dráždí oči. R37 Dráždí dýchací orgány. R38 Dráždí kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Pokyny pro školení Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Podle článku 35 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 musí zaměstnavatel umožnit pracovníkům nebo jejich zástupcům přístup k informacím z bezpečnostního listu látky nebo směsi, kterou pracovník používá, nebo jejichž účinkům může byt v průběhu své práce vystaven. Doporučená omezení použití Směs je určena k profesionálnímu použití. Neměla by být používána pro jiné účely, než jsou uvedeny v Oddíle 1.2. Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu Bezpečnostní listy dodavatelů surovin, ECHA (Evropská agentura pro chemické látky), podniková dokumentace k výrobkům Prohlášení Bezpečnostní list obsahuje základní údaje, které odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými předpisy. Výše uvedené informace byly shromážděny s největší péčí, ale to neznamená, že jsou kompletní a že by měly být použity jako jedině správné. Erba Lachema s.r.o. není zodpovědná za žádné škody způsobené nesprávným použitím a manipulací se směsí.

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II Datum vydání: 11.10.2004 Datum revize: 1.2.2013 Strana 1 z 10 stran Verze: 03 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Železo liquid 200 Název Fe L 200 Kat. č. 10007190

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II Datum vydání: 11.9.2009 Datum revize: 1.2.2013 Strana 1 z 10 stran Verze: 03 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kyselina močová Liquid 500 Název UA L 500 Kat. č.

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II

Bezpečnostní list. dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Článek 31, Příloha II Datum vydání: 11.09.2009 Datum revize: 1.2.2013 Strana 1 z 13 stran Verze: 03 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Leukodif Název LDF 200 Kat. č. 10003196 Činidlo

Více

2 Identifikace nebezpečnosti Souprava Erba Hypoclean CC je klasifikována jako nebezpečná směrnic EU 1999/45/ES v platném znění.

2 Identifikace nebezpečnosti Souprava Erba Hypoclean CC je klasifikována jako nebezpečná směrnic EU 1999/45/ES v platném znění. Datum vydání: 1.4.2011 Datum revize: Strana 1 z 9 stran 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo směsi Název:... Erba Hypoclean CC... Souprava obsahuje: Další názvy:...

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 830/2015

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 830/2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Alkalický promývací roztok Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

JELEN odstraňovač skvrn směs peroxidu vodíku a povrchově aktivních látek mix

JELEN odstraňovač skvrn směs peroxidu vodíku a povrchově aktivních látek mix Datum vydání: 04.11.2014 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: Registrační číslo látky: JELEN odstraňovač skvrn

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. DEKANG (0 mg)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES. DEKANG (0 mg) ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň do elektronických

Více

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 LOVOSTABIL

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 LOVOSTABIL 1.1 Identifikátor výrobku: Indexové číslo: nemá Číslo CAS: nemá Číslo ES (EINECS): nemá Název podle registrace: jedná se o směs Registrační číslo: jedná se o směs Další názvy látky nebo směsi: 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Elektrolyt ECT 1000, kat. č. 206 Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná

Více

Interní číslo výrobku: 50469763 Datum vydání: 1.6.2007 Datum revize: 20.6.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Interní číslo výrobku: 50469763 Datum vydání: 1.6.2007 Datum revize: 20.6.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Stránka: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: SADURIT Z 1 RAL 7001 Identifikátor výrobku: středněmolekulární epoxidová pryskyřice ve směsi

Více

AJAX FLORAL FIESTA LAGOON FLOWERS

AJAX FLORAL FIESTA LAGOON FLOWERS Verze: 0.3 Strana: 1 z 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy/synonyma: Registrační číslo: Nejsou uvedeny. Není aplikováno pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ISOPROPYLALKOHOL. Isopropylalkohol. 2-Propanol, Propan-2-ol,Isopropanol,Isopropyl alcohol Molární hmotnost: 60,10 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ISOPROPYLALKOHOL. Isopropylalkohol. 2-Propanol, Propan-2-ol,Isopropanol,Isopropyl alcohol Molární hmotnost: 60,10 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC ISOPROPYLALKOHOL Datum vydání: 3.11.2010 Datum revize: 19.8.2014 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 2.2. Prvky označení. Nebezpečí

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 2.2. Prvky označení. Nebezpečí Stránka 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: RAVAK Desinfectant Další název látky: není 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. RETECH -60 C dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010. Nemrznoucí směs.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. RETECH -60 C dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010. Nemrznoucí směs. strana 1 / 9 Oddíl 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název chemický / obchodní: Výrobce: OMA CZ, a.s. Adresa: Borová 103, Stráž pod Ralskem 471 27 1.2 Příslušná určení

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Prix WC gel oceán fresh Identifikační číslo výrobce: 01432 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01416 Strana 1/6 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 8 ODDÍL1: Identifikace látky a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Oxygad Chemický název: Vodný roztok peroxidu vodíku Identifikační číslo (EEC): 008-003-00-9 Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006 Název výrobku: NA REZ A VODNÍ KÁMEN

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006 Název výrobku: NA REZ A VODNÍ KÁMEN Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NA REZ A VODNÍ KÁMEN 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kyselý čisticí přípravek na

Více

číslo revize: 1 číslo verze: 2.0

číslo revize: 1 číslo verze: 2.0 ODDÍL 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: Název: Další název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určená použití směsi:

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real rez a vodní kámen Hit na rez

Více

CHLORID ŽELEZITÝ BEZVODÝ

CHLORID ŽELEZITÝ BEZVODÝ BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 28.12.2010 Datum revize: CHLORID ŽELEZITÝ BEZVODÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PEROXID SODÍKU. Peroxid sodíku

BEZPEČNOSTNÍ LIST PEROXID SODÍKU. Peroxid sodíku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), v platném znění PEROXID SODÍKU Datum vydání: 23.7.2010 Datum revize: 7.8.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 502-121 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Lepidlo. Pouze

Více

Chlorid železitý hexahydrát

Chlorid železitý hexahydrát BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27.10.2010 Datum revize: CHLORID ŽELEZITÝ HEXAHYDRÁT 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

YPLON DISHWASHER POWDER

YPLON DISHWASHER POWDER ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 16120383 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čistící přípravek.

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET Dezon Aktiv 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Akrylmetal AQ CC080 Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená

Více

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 26. 11. 2013 Počet stran: 5 Datum revize: BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 Název výrobku: ETERNAL MAT

Více

JELEN baby, JELEN magic, JELEN mystery JELEN baby, JELEN magic, JELEN mystery mix

JELEN baby, JELEN magic, JELEN mystery JELEN baby, JELEN magic, JELEN mystery mix Stránka: 1 / 6 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: Registrační číslo látky: JELEN baby, JELEN magic, JELEN mystery

Více

DENTACRYL TECHNICKÝ PLV.

DENTACRYL TECHNICKÝ PLV. Strana: 1 ze 5 DENTACRYL TECHNICKÝ PLV. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Dentacryl technický plv. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Prvky označení Označení podle Nařízení 1272/2008/ES. Suché maltové směsi Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Prvky označení Označení podle Nařízení 1272/2008/ES. Suché maltové směsi Datum revize : ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku VISCOflex 430 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Nedoporučená použití:

Více

Isoleitspray ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Isoleitspray ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 27. 8. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 5.10.2010 Datum revize: 10.11.2011 AMONIAK, vodný roztok 25-29% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

Larrin čistič koupelna

Larrin čistič koupelna Strana 1/6 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Larrin čistič koupelny Identifikační číslo: 01157, 01158 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a

Více

Sádrová omítka lehčená

Sádrová omítka lehčená Sádrová omítka lehčená Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) Datum vydání : 01.11.2014 Datum revize : Název výrobku: Sádrová omítka lehčená 1. IDENTIFIKACE

Více

VIKTOR Datum vydání: 16.12.2008 Datum revize: 28.2.2013 Verze B

VIKTOR Datum vydání: 16.12.2008 Datum revize: 28.2.2013 Verze B ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: nejsou 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání:17.3.2010 Strana 1 (celkem 10) Datum revize: 20.4.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání:17.3.2010 Strana 1 (celkem 10) Datum revize: 20.4. Datum vydání:17.3.2010 Strana 1 (celkem 10) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Pertilex na skvrny a špínu Identifikační číslo: nemá směs Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Conalor plv. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Conalor plv. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 5 Conalor plv. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Conalor plv. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

SONAX Rozmrazovač zámků

SONAX Rozmrazovač zámků ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 331000/331541-544/331900 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) DIESEL-X

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) DIESEL-X ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Aditivum do motorové nafty. Určeno

Více

Chlorid železnatý tetrahydrát

Chlorid železnatý tetrahydrát BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 8.2.2011 Datum revize: 1.6.2015 CHLORID ŽELEZNATÝ TETRAHYDRÁT ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI

Více

HYDROXID SODNÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Hydroxid sodný 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST

HYDROXID SODNÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Hydroxid sodný 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) HYDROXID SODNÝ Datum vydání: 27.10.2010 Datum revize: 1.8.2011 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

LADI Plus čistič nábytku

LADI Plus čistič nábytku ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí prostředek na dřevěné povrchy.

Více

SUPERACRYL PLUS PLV.

SUPERACRYL PLUS PLV. Revize č: 9 BEZPEČNOSTNÍ LIST SUPERACRYL PLUS PLV. Strana: 1 ze 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Superacryl Plus plv. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

HI 93767A-B digestační zkumavka (hydroxid sodný) 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Stanovování obsahu dusíku vodních vzorků.

HI 93767A-B digestační zkumavka (hydroxid sodný) 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Stanovování obsahu dusíku vodních vzorků. Datum revize: 29.3.2016 nahrazuje verzi z 21.8.2014 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1: Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: HI 93767A-B digestační zkumavka (hydroxid sodný) Identifikační

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku: Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) AIRCON

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) AIRCON ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 10082 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čistící prostředek.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nemrznoucí kapalina (-20 C) dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nemrznoucí kapalina (-20 C) dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010 strana 1 / 10 Oddíl 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název chemický / obchodní: Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -20 C Výrobce: OMA CZ, a.s. Adresa: Borová 103,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: Datum revize: 10.1.2015. str. 1 ze 6 CARBONBOR 200

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: Datum revize: 10.1.2015. str. 1 ze 6 CARBONBOR 200 str. 1 ze 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo: 4176 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Jako kapalné listové

Více

NEUTRAL SANITARY SILICONE RAVAK

NEUTRAL SANITARY SILICONE RAVAK ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Těsnící hmota. 1.3. Podrobné údaje

Více

JELEN mýdlový prací prášek JELEN mýdlový prací prášek mix

JELEN mýdlový prací prášek JELEN mýdlový prací prášek mix Stránka: 1 / 6 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: Registrační číslo látky: JELEN mýdlový prací prášek JELEN mýdlový

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nemrznoucí kapalina (-40 C) dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nemrznoucí kapalina (-40 C) dle nařízení REACH 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010 strana 1 / 10 Oddíl 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název chemický / obchodní: Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -40 C Výrobce: OMA CZ, a.s. Adresa: Borová 103,

Více

PYROKATECHIN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Pyrokatechin 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST

PYROKATECHIN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU. Pyrokatechin 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) PYROKATECHIN Datum vydání: 18.11.2010 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Indexové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST FEHLING II ROZTOK. Fehling II roztok. nepřiřazeno -(směs) -(směs) Fehlingův roztok II -(směs) -(směs)

BEZPEČNOSTNÍ LIST FEHLING II ROZTOK. Fehling II roztok. nepřiřazeno -(směs) -(směs) Fehlingův roztok II -(směs) -(směs) BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec FEHLING II ROZTOK Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 27.3.2014 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AG TESOL

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AG TESOL Datum vydání: 12.7.2004 Strana : 1 z 7 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU : 1.1. Identifikátor výrobku: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití :

Více

ph MÍNUS Datum vydání: 16.12.2008 Datum revize: 13.12.2010 Verze B

ph MÍNUS Datum vydání: 16.12.2008 Datum revize: 13.12.2010 Verze B 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: Hydrogensíran sodný 1.2 Příslušná použití látky nebo

Více

neodisher MediZym ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

neodisher MediZym ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 05.05.2014 / 0.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo: Nejsou uvedeny

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Descomed

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Descomed ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Mycí pěna. 1.3. Podrobné údaje o

Více

: Sikalastic Primer PVC

: Sikalastic Primer PVC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Metasilikát sodný pentahydrát

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Metasilikát sodný pentahydrát Ing. Josef Kořínek Verze: 6.0 Platnost od: 1.8.2013 Datum vydání: 4.8.2015 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Meta pentahydrát Registrační

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo REACH: Real profi čistič skleněných ploch

Více

Larrin čistič kuchyně

Larrin čistič kuchyně Strana 1/6 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: 01156 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SPOFACRYL. Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SPOFACRYL. Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7 Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Spofacryl 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K fixaci

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Ze dne: první vydání Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Real green clean Tablety do myčky na nádobí Další názvy, synonyma:

Více

Syntetické ředidlo V 40

Syntetické ředidlo V 40 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Další názvy KUNSTHARZ-VERDUENNUNG V 40 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nař. ES 1907/2006 ve znění nař. ES 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nař. ES 1907/2006 ve znění nař. ES 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: M-SUNAGREEN Kapalné hnojivo. Identifikační číslo: neuvedeno -směs Registrační číslo: neuvedeno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 19.10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 19.10. Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list (Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika)

Bezpečnostní list (Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika) Bezpečnostní list (Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika) Datum vydání: 01. 03. 2013 Datum revize: 02. 02. 2015 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor

Více

Čistící tablety / Cleaning Tablets

Čistící tablety / Cleaning Tablets ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tablety pro čištění a ochranu plně

Více

Bezpečnostní list. AxxaClean 2048. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikace nebezpečnosti. Verze: 2.0 Revize: 20. 7.

Bezpečnostní list. AxxaClean 2048. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikace nebezpečnosti. Verze: 2.0 Revize: 20. 7. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Nejsou uvedeny Registrační číslo: Není aplikovatelné pro směs 1.2 Příslušná určená

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání:1.6.2015 Strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Larrin pissoir deo tablety Jablko (Obsahuje: Reakční produkt benzensulfonové kyseliny,

Více

Kyselina jablečná ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kyselina jablečná ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 7. 9. 92012 / 0.0 Strana: 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: DL-Malic acid Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) MAKRAPOL

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) MAKRAPOL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 200-16 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Inhibitor koroze.

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 25.5.2015 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Real profi tablety do pisoáru pine R441 Další názvy, synonyma:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nař. ES 1907/2006 ve znění nař. ES 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nař. ES 1907/2006 ve znění nař. ES 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Aktifol Mag 170 SL Kapalné hnojivo. Identifikační číslo: neuvedeno -směs Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006 Název výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: ARO ČISTIČ KOUPELEN 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi: Mycí a čisticí přípravek, určený především na mytí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Louhová tyčinka BELOTY ad.us.vet.- Hydroxid draselný

BEZPEČNOSTNÍ LIST Louhová tyčinka BELOTY ad.us.vet.- Hydroxid draselný Ke Hvězdárně 514 267 53 Žebrák tel.: 311 533 336 www.heapco.cz obchod@heapco.cz BEZPEČNOSTNÍ LIST Louhová tyčinka BELOTY ad.us.vet.- Hydroxid draselný 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SLIP STOP

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SLIP STOP ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Ošetření řemenů. Pouze pro profesionálního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 3.2.2015 Verze: 7.1 Nahrazuje verzi: 7.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 3.2.2015 Verze: 7.1 Nahrazuje verzi: 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP Datum revize: 3.2.2015 Verze: 7.1 Nahrazuje verzi: 7.0 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1

Více

CARLSON Autošampon bez vosku

CARLSON Autošampon bez vosku Strana 1 ( 10 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Doporučené použití: směs určená

Více

b) látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí CAS ES zařazení dle Při styku s kůží Při styku s očima

b) látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí CAS ES zařazení dle Při styku s kůží Při styku s očima Datum revize: Strana 1/7 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku HODEJKA - Email syntetický rychleschnoucí 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a Dekorativní

Více

: Sikafloor -29 PurCem Part C

: Sikafloor -29 PurCem Part C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 SELENOL

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 SELENOL 1.1 Identifikátor výrobku: Selenol Indexové číslo: nemá Číslo CAS: nemá Číslo ES (EINECS): nemá Název podle registrace: jedná se o směs Registrační číslo: jedná se o směs Další názvy látky nebo směsi:

Více

SOKRATES Anticor. info@barvy-sokrates.cz http://www.barvy-sokrates.eu

SOKRATES Anticor. info@barvy-sokrates.cz http://www.barvy-sokrates.eu STRANA: 1/6 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: SOKRATES- disperzní akrylátová barva základní - antikorozní na kov 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize 9.11.2012 Strana / celkem 1/9

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: Datum revize 9.11.2012 Strana / celkem 1/9 Datum vydání: Datum revize 9.11.2012 Strana / celkem 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Universální odmašťovací a čisticí prostředek

Více

HET Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/7

HET Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/7 HET Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/7 Bezpečnostní list Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení č. 453/2010 Strana 1 z 5 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: VIA CID s vůní borovice/s vůní jara/s vůní citrus 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a

Více

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 CK SOL

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 CK SOL Datum vydání: 15.3.2008 Datum revize: 16.10.2012 revidována verze z 1.4.2009 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: CK sol Identifikační číslo: nemá Číslo CAS:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Desident CaviCide 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Dezinfekční/dekontaminační

Více

B E Z P E Č N O S T N Í podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha I Datum sestavení : 18. 01. 2012 Datum revize: 27. 11.

B E Z P E Č N O S T N Í podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha I Datum sestavení : 18. 01. 2012 Datum revize: 27. 11. Strana 1 ( 7 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: CARLSON letní směs do ostřikovačů 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

jbauchner@nanolaky.cz

jbauchner@nanolaky.cz 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky nebo směsi:

Více

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle přílohy I nařízení 453/2010/ES

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle přílohy I nařízení 453/2010/ES Datum vydání: 06.09.2012 Strana: 1 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku název Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů 80 C Kapalina do ostřikovačů automobilů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006 Název výrobku: ARO PROSTŘEDEK NA REZ A VODNÍ KÁMEN

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006 Název výrobku: ARO PROSTŘEDEK NA REZ A VODNÍ KÁMEN Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: ARO PROSTŘEDEK NA REZ A VODNÍ KÁMEN 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Čisticí přípravek,

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Novimatik ADP

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Novimatik ADP Datum revize: 21.2.2013 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: NOVIMATIK ADP Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku 500001270894, RAC/10, RAC/20 1.2.

Více

Lepidlo na dřevo 62A; Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí; Lepidlo na dřevo 67A vodostálé; Lepidlo na plovoucí podlahy 70A

Lepidlo na dřevo 62A; Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí; Lepidlo na dřevo 67A vodostálé; Lepidlo na plovoucí podlahy 70A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Lepidlo na dřevo 62A; Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí; Lepidlo na dřevo 67A vodostálé; 1.2. Příslušná

Více