H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest."

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku n-butylmethakrylát Popis výrobku Tento produkt obsahuje n-butyl metharylát a malé množství stabilizátoru. Alternativní názvy Stabilizovaný n-butylmethakrylátový monomer. Kyselina 2-propenová, 2-methyl, n-butylester. Registrační číslo REACH / XXXX Číslo CAS Číslo ES Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití Výroba Formulace a přebalování Použití v průmyslových lokalitách Profesionální konečné použití v přípravcích. Nedoporučované způsoby Směsi obsahující nezreagovaný tekutý monomer určené pro styk s kůží nebo nehty. použití Další podrobnosti viz Příloha ke scénářům expozice 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Lucite International, Cassel, PO Box 8, Billingham, TS23 1LE, United Kingdom Tel: +44 (0) Telefonní číslo pro naléhavé situace (TIS) (SGS) ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Hořlavá kapalina Kategorie 3. Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 2. Senzibilizace kůže Kategorie 1. Vážné poškození očí / podráždění očí Kategorie 2. Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Kategorie 3 Pro plné znění H vět viz oddíl Prvky označení H226 H315 H317 H319 H335 Signální slovo Standardní věta/věty nebezpečnosti Varování H226: Hořlavá kapalina a páry. H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Revize: CLP3 n-butylmethakrylát Datum: 15 -leden Strana: 1 / 8

2 Pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261: Zamezte vdechování par. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501: Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu podle místních, regionálních nebo státních předpisů. Spalte za schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek. 2.3 Další nebezpečnost klasifikováno jako látka PBT nebo vpvb. 3. ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Látky Sloučeniny v tomto produktu, které mohou představovat zdravotní riziko nebo riziko pro životní prostředí, nebo pro které byly stanoveny kritické hodnoty zhlediska bezpečnosti práce, jsou vypsány níže. Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Nebezpečné složky %W/W Číslo ES Registrační číslo REACH Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti n-butylmethakrylát > XXXX Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Kódy standardních vět o nebezpečnosti H226 H315 H317 H319 H ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoci Inhalace PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Potřísnění PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Vniknutí do Očí PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Požití PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může vyvolat alergickou kožní reakci. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Nejsou nutná. 5. ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Hasiva Vhodná hasiva Nevhodné hasící prostředky V případě požáru: K hašení použijte vodní sprej, pěnu, suchý prášek nebo CO 2. Jsou-li kontejnery ohroženy požárem, ochlazovat je stříkáním vody. Nepoužívat proud vody. Revize: CLP3 n-butylmethakrylát Datum: 15 -leden Strana: 2 / 8

3 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Hořlavá kapalina a páry. Při zahřívání může polymerovat. Těsně uzavřené kontejnery se mohou roztrhnout s výbuchem, dojde-li k jejich přehřátí. 5.3 Pokyny pro hasiče Při požáru používejte autonomní dýchací přístroj a vhodný 6. ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Odstraňte veškeré zdroje zapálení. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Zamezte vdechování par. Viz. oddíl: Opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Vylití látky nebo nezvladatelné vytékání do vodních toků je třeba ohlásit příslušnému správnímu orgánu. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Uniklý produkt seberte. Neabsorbujte pilinami nebo jinými spalitelnými materiály. K likvidaci nebo k regeneraci přesuňte do uzavřené nádoby. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz. oddíl: 8, ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti. Po manipulaci důkladně omyjte. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Výpary jsou těžší než vzduch; pozor na výkopové jámy a malé uzavřené prostory. Uzemněte obal a odběrové zařízení. Používat elektrické přístroje v protivýbušném provedení. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření. Chraňte před slunečním zářením. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při skladování je nutné zajistit, aby volně ložené methakryláty byly v kontaktu se vzduchem (kyslíkem). Páry monomeru nejsou inhibovány a mohou v jiskrojemech nebo průduchách tvořit polymer, což vede k jejich zablokování. Skladovací teplota ( C): Skladujte při teplotě nepřesahující 25 C. Doba skladovatelnosti Za předpokladu, že jsou dodržována vhodná skladovací a manipulační opatření (viz bezpečnostní list a brožura Skladování a manipulace s monomery esterů metakrylátu) produkt smí být skladován 6 měsíců od data dodání. Nekompatibilní materiály: Polymerizační katalyzátory, jako např. peroxidy a izosloučeniny, silné kyseliny, zásady a oxidační činidla. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Výroba monomerů. Použití ve výrobě přípravků. (Včetně přebalování) Koncové využití jako monomer v přípravcích. Použití jako polotovar. Koncové využití jako monomer v mokrých polymeračních procesech. Koncové využití jako monomer v suchých polymeračních procesech. Profesionální konečné použití v přípravcích. Další podrobnosti viz Příloha ke scénářům expozice 8. ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 Kontrolní parametry Revize: CLP3 n-butylmethakrylát Datum: 15 -leden Strana: 3 / 8

4 Látka číslo CAS PEL NPK-P Poznámky mg/m3 mg/m3 n-butylmethakrylát COM Faktor přepočtu na ppm DNEL Orální Inhalace Dermální Pracovník - Dlouhodobý - Lokální účinky mg/m 3 Pracovník - Dlouhodobý - Systémové účinky mg/m 3 5 mg/kg tělesná Pracovník - Krátkodobý - Lokální účinky 1 2 Pracovník - Krátkodobý - Systémové účinky Uživatel - Dlouhodobý - Lokální účinky mg/m 3 Uživatel - Dlouhodobý - Systémové účinky mg/m 3 3 mg/kg tělesná Uživatel - Krátkodobý - Lokální účinky 1 2 Uživatel - Krátkodobý - Systémové účinky PNEC Vodní Prostředí mg/l ( Sladká voda ) mg/l ( Mořská voda ) Suchozemské prostředí Ovzduší Čistírna odpadních vod 1 Nízká orální toxicita. : DNEL nestanovena. 2 DNEL chrání před účinky vyvolanými krátkodobou expozicí. 8.2 Omezování expozice Vhodné technické kontroly Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti. Používejte v uzavřených systémech nebo zajistěte náležité místní odsávání, pokud je přirozené větrání nedostatečné, aby bylo zajištěno nepřekročení DNEL/OEL. Maximální doba trvání pro bezpečné použití je závislá na koncentraci, provozních podmínkách a opatřeních pro řízení rizik. Zajistěte vhodná účinná opatření k omezení expozice jak je specifikováno v příslušném expozičním scénáři. Při rozhodování o tom, je-li zapotřebí vyšší úrovně ochrany, je třeba vzít v úvahu potřebné pracovní postupy a potenciální rozsah kontaktu. Individuální ochranná opatření, jako jsou například osobní ochranné prostředky (OOP) Zajistit používání OOP podle expozičního scénáře. Ochrana očí a obličeje Používejte ochranu očí/obličeje. Ochranné brýle/obličejový štít, chránící celý Viz směrnice pro správné používání rukavic při práci s methakrylátovými monomery. Pokud dojde ke kontaminaci nebo doba trvání činnosti přesáhne rezistenční dobu, vyměňte rukavice. Doba průniku materiálem rukavic: viz informace poskytnuté výrobcem rukavic. Ochrana dýchacích cest Používejte vhodné respirační ochranné prostředky, pokud jsou technická opatření nedostatečná nebo neexistují a je pravděpodobná expozice hladinám nad DNEL. Vhodné mít odpovídající masku s filtrem typu A (EN141 nebo EN405) k dispozici. V případech, kdy dochází ke vzniku obzvláště vysoké koncentrace prachu nebo výparů, může být účelné použití autonomního dýchacího přístroje. Další podrobnosti viz Příloha ke scénářům expozice Omezování expozice životního prostředí Zajistěte vhodná účinná opatření k omezení expozice jak je specifikováno v příslušném expozičním scénáři. Revize: CLP3 n-butylmethakrylát Datum: 15 -leden Strana: 4 / 8

5 9. ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled. Téměř bezbarvá až světle žlutá. Zápach Charakteristický. Prahová Hodnota Zápachu (ppm) Hodnota ph. Bod Tání ( C) -50 Bod Varu ( C) 163 Bod Vzplanutí ( C) 49 (Closed cup/uzavřený kelímek) Rychlost odpařování (Ether=1) Nejsou k dispozici. Hořlavost (pevné látky, plyny). Dolní mezní hodnota hořlavosti (obj./obj.%) 2 Horní mezní hodnota hořlavosti (obj./obj.%) 8 tlak páry (Pascal) 210 při 20 C Hustota par (Vzduch = 1) 4.91 Relativní hustota při 15.5 C Rozpustnost (Voda) 0.36 g/l při 25 C Rozpustnost (Jiné) Mísitelný s většinou organických rozpouštědel. Rozdělovací Koeficient (n-oktanol/voda) Teplota samovznícení ( C) 296 Teplota Rozkladu ( C). Viskozita (mpa. s) Nejsou k dispozici. Výbušné Vlastnosti. Oxidační vlastnosti. 9.2 Další informace. 10. ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita V přítomnosti iniciátorů exotermicky zpolymerizuje Chemická stabilita Stabilní za přítomnosti inhibitoru Možnost nebezpečných reakcí Při delším skladování nebo přítomnosti katalyzátoru je látka náchylná k polymerizaci Podmínky, kterým je třeba zabránit Teplo a přímé sluneční světlo Neslučitelné materiály Polymerizační katalyzátory, jako např. peroxidy a izosloučeniny, silné kyseliny, zásady a oxidační činidla Nebezpečné Produkty Rozkladu Až do teploty samovznícení se nerozkládá. 11. ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 11.1 Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Požití Orální toxicita je nízká, ale požití může způsobit podráždění trávicího traktu. Údaje o toxicitě týkající se požívání LD50 (orální) > 2000 mg/kg Inhalace Může způsobit ospalost a závratě. Údaje o toxicitě vdechnutí ALC (páry) 4901 ppm (29 mg/l )(4 hodina(ny) ) Potřísnění Opakovaný a/nebo dlouhotrvající kontakt může způsobit dermatitidu. Údaje o toxicitě při styku s kůží LD50 (dermální) > 2000 mg/kg Žíravost/dráždivost pro kůži Dráždí kůži. Mírné dráždidlo králičí kůže. (OECD 404) Revize: CLP3 n-butylmethakrylát Datum: 15 -leden Strana: 5 / 8

6 Vážné poškození očí / podráždění očí Způsobuje vážné podráždění očí. Nepatrně dráždí oči králíka. (OECD 405) Senzibilizace Může vyvolat alergickou kožní reakci. Důkazy kontaktní senzibilizace u člověka. respirační senzibilizátor. Mutagenita v zárodečných buňkách Karcinogenita Toxicita pro reprodukci důkaz o genotoxicitě. Salmonella typhimurium (TA1535, 1537, 98, 100) negativní (OECD 471) Karcinogení ohrožení člověka je nepravděpodobné. Nemá teratogenní účinky. Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Může způsobit podráždění dýchacích cest. Neklasifikován. Nebezpečnost při vdechnutí nebezpečné při vdechnutí. Chronická expozice Expozice vysokým koncentracím může vyvolat nepříznivé účinky na nosní epitel. Opakovaná expozice vyvolává nepříznivé účinky na slezinu. 12. ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 Toxicita LC50 (Pimephales promelas) (96 hodin) (proudící) 11 mg/l EC50 (Daphnia magna) (48 hodin) 25.4 mg/l EC50 Selenastrum capricornutum) (72 hodin) 31.2 mg/l NOEC (Daphnia magna) (21 dní) (proplouvání) 2.6 mg/l Produkt je do značné míry odstraněn během procesu biologického čistění Perzistence a rozložitelnost Snadno biodegradabilní. 88% (28 dní) Biologická Spotřeba Kyslíku (BSK (BOD) 28-denní/ChSK (COD)): 32.8% 12.3 Bioakumulační potenciál Produkt má nízký potenciál pro bioakumulaci Mobilita v půdě Podle předpovědí bude látka mírně pohyblivá v půdě Výsledky posouzení PBT a vpvb klasifikováno jako látka PBT nebo vpvb Jiné nepříznivé účinky Nejsou známé. 13. ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Před recyklací odmořte prázdné sudy Metody nakládání s odpady Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu podle místních, regionálních nebo státních předpisů. Spalte za schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek. 14. ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU Revize: CLP3 n-butylmethakrylát Datum: 15 -leden Strana: 6 / 8

7 14.1 Číslo OSN Příslušný Název OSN Pro Zásilku n-butyl METHAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Třída 3 IMDG třída 3 IMDG EMS F-E, S-D IATA 3 ADR Klasifikace F1 Trída nebezpečnosti ADR 39 Přepravní kategorie ADR 3 Kód omezení pro tunely D/E RID 3 ADN Obalová skupina III 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí Látka ohrožující životní prostředí Ne. Látka znečišťující moře Ne Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Žádné zvláštní požadavky Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC Typ lodě 3 Kategorie znečištění Z 15. ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) c. 1907/ Posouzení chemické bezpečnosti Pro tuto látku/směs bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 16. ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE Tento bezpečnostní list byl připraven podle Nařízení EC č. 453/2010. Datum přípravy: 15 -leden Následující sekce obsahuje revize nebo nová 1, 2, 7, 8, 11, 14, 16 prohlášení: Dovoz do EU je regulován nařízením REACH. Vyžaduje se potvrzení od společnosti Lucite International UK Ltd jako výhradního zástupce a žadatele o registraci k potvrzení, že objem dováženého materiálu byl potvrzen jako spadající do dodavatelského řetězce výhradního zástupce. Stav seznamu Revize: CLP3 n-butylmethakrylát Datum: 15 -leden Strana: 7 / 8

8 Evropská unie USA (TSCA) Kanada (DSL / NDSL) Japonsko (ENCS) Filipíny (PICCS) Austrálie (AICS) Jižní Korea (KECI) Čína (IECSC) Tchaj-wan (TSCI) Nový Zéland (NZIoC) Všechny chemikálie v tomto produktu jsou v souladu REACH. Uvedené v TSCA Uvedené v DSL Uvedené v ENCS Uvedené v PICCS Uvedené v AICS. Uvedené v KECI Uvedené v IECSC Uvedené v TCSI Uvedené v NZIoC Nelze předpokládat soulad s jinými úředními seznamy chemikálií, kontaktujte, prosím, dodavatele pro získání dalších informací. LEGENDA Upozornění: : Ne vše z následujících údajů je nezbytně obsaženo v Materiálovém bezpečnostním listu: PEL: Prípustné expozicní limity NPK-P: Nejvyšší prípustné koncentrace D: Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží S: Látka má senzibilizační účinek P: U látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky Faktor prepoctu z údaje v mg/m3 na údaj ppm platí za podmínky teploty 25 C a tlaku 100kPa COM: Společnost má za cíl, aby kontakt na jejích pracovištích nepřesáhl tuto mez. Odkaz: Zpráva o chemické bezpečnosti pro registraci podle REACH 10 -květen Příručka pro bezpečné zacházení s methakrylátovými estery Směrnice pro správné používání rukavic při práci s methakrylátovými monomery H fráze v plném znění H226: Hořlavá kapalina a páry. H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. Monomery methakrylátu jsou bezpečně používány v mnoha druzích aplikací včetně některých v oblasti osobní hygieny. Jsme si vědomi některých publikací poukazujících na to, že použití methakrylátových monomerů v aplikacích na prodlužování nehtů na rukou, může způsobit jejich uvolnění až odpadnutí, stejně jako u těch, kteří byli vystaveni vysokým koncentracím par mohou nastat dýchací a jiné potíže. Lucite International neprovádělo žádné technické nebo klinické zkoušky a nemá žádná data na podporu používání methakrylátového monomeru v těchto aplikacích. Methakrylátové monomery nemohou být za žádných podmínek použity v této nebo podobné aplikaci. LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ: POZOR: NEPOUŽÍVEJTE V LÉKAŘSKÝCH APLIKACÍCH POUŽÍVAJÍCÍCH IMPLANTACE DO LIDSKÉHO TĚLA. Lucite International neprováděl žádné technické nebo klinické zkoušky na použití akrylátů v lékařských aplikacích. Lucite International nemá žádná data na podporu používání akrylátů v lékařských aplikacích. Akrylátové materiály Lucite International nejsou navrženy ani vyrobeny pro použití v implantacích do lidského těla ani pro kontakt s lidskými vnitřními tkáněmi či tekutinami. Lucite International ani nevyhledal ani neobdržel povolení od některého správního orgánu pro použití těchto akrylátových materiálů v implantacích do lidského těla nebo pro kontakt s lidskými vnitřními tekutinami a tkáněmi. Pro další informace týkající se vlastností a použití n-butyl methakrylátu, nebo jeho skladování a zacházení s ním, podívejte se na produktový list pro n-butyl methakrylát (TS/C/2314/11) nebo na Souhrn zásad bezpečného zacházení s methakrylátovými estery. Povinností výrobce konečného produktu je identifikace všech obchodních a uživatelských předpisů a zajištění plnění těchto předpisů. S výhradou níže uvedených vyloučení a omezení, informace uvedené v této publikaci, či jinak dodané uživatelům, jsou dle přesvědčení autorů přesné a jsou poskytovány v dobré víře. Je však povinností uživatele, aby používal informace uvedené v této publikaci, či jinak dodané uživatelům, s opatrností a aby se ujistil o vhodnosti produktu pro zamýšlené použití a použitelnosti poskytnutých ponaučení. Společnost Lucite International neposkytuje žádnou záruku ohledně vhodnosti produktu pro určitá použití a vylučuje jakoukoliv předpokládanou záruku nebo podmínku (statutární i jinou), kromě případů, kdy je vyloučení nezákonné. Společnost neodpovídá za ztráty nebo škody způsobené spoléháním na tyto informace (s výjimkou úmrtí nebo poranění prokazatelně zaviněného vadným produktem). Nelze si osobovat práva v rámci patentů, autorských práv a vzhledové úpravy. Revize: CLP3 n-butylmethakrylát Datum: 15 -leden Strana: 8 / 8

9 Průmyslové Profesionální Výroba Formulace Spotřebitelské Číslo ES Životnost látek ve výrobcích Oblast použití [SU] Kategorie procesů [PROC] Kategorie chemických výrobků [PC] Kategorie předmětů [AC] Kategorie uvolňování do životního prostředí (ERC) Objemu(t/Let) Koncové použití Souhrnná tabulka scénářů expozice Zkrácený název scénáře expozice Fáze životního cyklu látky nebo výrobku, na které se vztahují ES. 1 Výroba monomerů. x 3 1, 2, 3, 4, 5, 8A, 8B, 9, 15 2 Použití ve výrobě přípravků. x 3 1, 2, 3, 4, 5, 8A, 8B, 9, , ,000 3 Koncové využití jako monomer v přípravcích. x 3 1, 2, 3, 4, 5, 8A, 8B, 9, 10, 12, 13, 14, 15, Použití jako polotovar. x 3 1, 2, 3, 4, 5, 8A, 8B, 9, 15 6A 8,000 5 Koncové využití jako monomer v mokrých polymeračních procesech. 6 Koncové využití jako monomer v suchých polymeračních procesech. x 3 1, 2, 3, 4, 5, 8A, 8B, 9, 15 x 3 1, 2, 3, 4, 5, 8A, 8B, 9, 15 6C 4,400 6C 2,400 Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 1

10 Průmyslové Profesionální Výroba Formulace Spotřebitelské Číslo ES Životnost látek ve výrobcích Oblast použití [SU] Kategorie procesů [PROC] Kategorie chemických výrobků [PC] Kategorie předmětů [AC] Kategorie uvolňování do životního prostředí (ERC) Objemu(t/Let) Koncové použití Zkrácený název scénáře expozice Fáze životního cyklu látky nebo výrobku, na které se vztahují ES. 7 Profesionální konečné použití v přípravcích. x 22 5, 8A, 8B, 9, 10, 13, 14, 15, 19 8C, 8F 1,600 Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 2

11 Scénář expozice 1 [ES1]: Výroba monomerů. ODDÍL 1: Zkrácený název scénáře expozice Oblast použití [SU] Doplňkový environmentální scénář Doplňkové scénáře pracovníků ES1: Výroba monomerů. SU-3 ERC1 Výroba látek PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků). PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice. PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt). PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC15 Použití jako laboratorního reagentu. ODDÍL 2: 2.1 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice životního prostředí ERC1 Výroba látek Nejsou nutná žádná zhodnocení expozice ani charakterizace rizik. Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 3

12 2.2.1 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 240 cm2 Uzavřený (é) systém (y) Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 4

13 2.2.2 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků). Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 480 cm2 Uzavřený (é) systém (y) Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 5

14 2.2.3 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 240 cm2 Uzavřený (é) systém (y) Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 6

15 2.2.4 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 480 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 7

16 2.2.5 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt). Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 480 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 8

17 2.2.6 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 960 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 9

18 2.2.7 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 960 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 10

19 2.2.8 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 480 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 11

20 2.2.9 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC15 Použití jako laboratorního reagentu. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 240 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 12

21 ODDÍL 3: 3.1 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice životního prostředí ERC1 Výroba látek Nejsou nutná žádná zhodnocení expozice ani charakterizace rizik Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 13

22 3.2.2 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků) mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace) mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 14

23 3.2.4 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt) mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 15

24 3.2.6 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 16

25 3.2.8 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC15 Použití jako laboratorního reagentu mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 17

26 ODDÍL 4: Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice K potvrzení, že úrovně expozice jsou v mezích scénáře expozice, by mohly být použity naměřené údaje. Je-li nutné škálování, použijte referenční hodnoty specifikované v rozšířeném bezpečnostním listu (esds). Používejte nástroje ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice pro potvrzení, že pracujete v mezích stanovených scénářem GES (RCR<1 a PEC/PNEC<1). Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 18

27 Scénář expozice 2 [ES2]: Použití ve výrobě přípravků. ODDÍL 1: Zkrácený název scénáře expozice Oblast použití [SU] Doplňkový environmentální scénář Doplňkové scénáře pracovníků ES2: Použití ve výrobě přípravků. SU-3 ERC2 Formulace přípravků PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků). PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice. PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt). PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC15 Použití jako laboratorního reagentu. ODDÍL 2: 2.1 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice životního prostředí ERC2 Formulace přípravků Nejsou nutná žádná zhodnocení expozice ani charakterizace rizik. Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 19

28 2.2.1 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 240 cm2 Uzavřený (é) systém (y) Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 20

29 2.2.2 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků). Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 480 cm2 Uzavřený (é) systém (y) Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 21

30 2.2.3 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 240 cm2 Uzavřený (é) systém (y) Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 22

31 2.2.4 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 480 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 23

32 2.2.5 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt). Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 480 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 24

33 2.2.6 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 960 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 25

34 2.2.7 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 960 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 26

35 2.2.8 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 480 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 27

36 2.2.9 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC15 Použití jako laboratorního reagentu. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 100% 240 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 28

37 ODDÍL 3: 3.1 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice životního prostředí ERC2 Formulace přípravků Nejsou nutná žádná zhodnocení expozice ani charakterizace rizik Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 29

38 3.2.2 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků) mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace) mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 30

39 3.2.4 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt) mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 31

40 3.2.6 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 32

41 3.2.8 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC15 Použití jako laboratorního reagentu mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 33

42 ODDÍL 4: Pokyny následnému uživateli ke zhodnocení, zda pracuje v mezích stanovených scénářem expozice K potvrzení, že úrovně expozice jsou v mezích scénáře expozice, by mohly být použity naměřené údaje. Je-li nutné škálování, použijte referenční hodnoty specifikované v rozšířeném bezpečnostním listu (esds). Používejte nástroje ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice pro potvrzení, že pracujete v mezích stanovených scénářem GES (RCR<1 a PEC/PNEC<1). Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 34

43 Scénář expozice 3 [ES3]: Koncové využití jako monomer v přípravcích. ODDÍL 1: Zkrácený název scénáře expozice Oblast použití [SU] Doplňkový environmentální scénář Doplňkové scénáře pracovníků ES3: Koncové využití jako monomer v přípravcích. SU-3 ERC5 Průmyslové použití, při němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků). PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice. PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt). PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC10 Aplikace válečkem nebo štětcem. PROC12 Použití pěnicích činidel.při výrobě pěny. PROC14 Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací. PROC15 Použití jako laboratorního reagentu. PROC19 Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za použití POO. ODDÍL 2: 2.1 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice životního prostředí ERC5 Průmyslové použití, při němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu Nejsou nutná žádná zhodnocení expozice ani charakterizace rizik. Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 35

44 2.2.1 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu >25% 240 cm2 Uzavřený (é) systém (y) Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 36

45 2.2.2 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků). Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu >25% 480 cm2 Uzavřený (é) systém (y) Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 37

46 2.2.3 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu >25% 240 cm2 Uzavřený (é) systém (y) Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 38

47 2.2.4 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu >25% 480 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 39

48 2.2.5 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt). Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu >25% 480 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 40

49 2.2.6 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu >25% 960 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 41

50 2.2.7 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu >25% 960 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 42

51 2.2.8 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu >25% 480 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 43

52 2.2.9 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC10 Aplikace válečkem nebo štětcem. Dílčí kategorie scénáře Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu >25% 960 cm2 (Otevřený (é) systém (y)) Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 44

53 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC10 Aplikace válečkem nebo štětcem. Dílčí kategorie scénáře Venkovní použití Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu < 25% 960 cm2 Venkovní použití Doporučená rychlost ventilace v místnosti pro manipulaci / Ve venkovních prostorách ( 30%) (Otevřený (é) systém (y)) Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 45

54 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC12 Použití pěnicích činidel.při výrobě pěny. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu < 25% 240 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 46

55 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC13 Úprava předmětů máčením apoléváním. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu < 25% 480 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 47

56 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC14 Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu < 25% 480 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 48

57 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC15 Použití jako laboratorního reagentu. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu < 25% 240 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 49

58 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC19 Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za použití POO. Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu 5-25% 1980 cm2 Částečně uzavřený systém Ochrana dýchacích cest Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 50

59 ODDÍL 3: 3.1 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice životního prostředí ERC5 Průmyslové použití, při němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu Nejsou nutná žádná zhodnocení expozice ani charakterizace rizik Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 51

60 3.2.2 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC2 Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků) mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC3 Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace) mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 52

61 3.2.4 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt) mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 53

62 3.2.6 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC8a Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC8b Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 54

63 3.2.8 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování) mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC10 Aplikace válečkem nebo štětcem. Dílčí kategorie scénáře mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 55

64 Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC10 Aplikace válečkem nebo štětcem. Dílčí kategorie scénáře Venkovní použití mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Dílčí scénář, kterým se kontroluje expozice pracovníků PROC12 Použití pěnicích činidel.při výrobě pěny mg/kg tělesná 5 mg/kg tělesná Akutní Dermální, Lokální účinky, Inhalace, Systémové účinky, mg/m3 409 mg/m Inhalace, Lokální účinky, Kombinované, mg/kg tělesná Lesley Minto esds1 03-září-15 n-butylmethakrylát Strana: 56

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

: Prilocaine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

: Prilocaine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Prilocaine

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Salmeterol Kód výrobku : 201600811 Synonyma Další

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. Koloidní zlato

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. Koloidní zlato ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Technické účely, laboratorní účely.

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Prednisolone

Více

2.2 Prvky označení Aqua Isopropyl alcohol, Dimethyl glutarate,-11 Pareth-8,Succinate,Adipate,lanolin,,Hydantoin,digluconate,,butylcarbamate,

2.2 Prvky označení Aqua Isopropyl alcohol, Dimethyl glutarate,-11 Pareth-8,Succinate,Adipate,lanolin,,Hydantoin,digluconate,,butylcarbamate, BEZPECNOSTNl LIST Strana 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní název výrobku 1.1.2 Kód výrobku PCWIP75P, PCWIP50 1.2 Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Ketamine

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č. 453/2010/EC Datum vydání: Datum revize: 1.5.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č. 453/2010/EC Datum vydání: Datum revize: 1.5. ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Registrační číslo: Indexové číslo: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Molární hmotnost: Molekulový

Více

: Fluoxetine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

: Fluoxetine. Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Fluoxetine

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 17/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

Bezpečnostní list. Menthol, chin, krist. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Menthol, chin, krist. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Mentol krystaly

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST AESCULAP STERILIT I OILSPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST AESCULAP STERILIT I OILSPRAY ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) DEPURAL NEO. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 4.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Depural Neo 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K očištění

Více

ALLRIDE Ubrousky na čistění čelního skla / GLASS-CLEANER

ALLRIDE Ubrousky na čistění čelního skla / GLASS-CLEANER ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čistění čelního skla. Pro širokou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 09/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: GFCL Synonyma: 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST HOMOCYSTEINE EIA LOW CONTROL FHCY220. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP.

BEZPEČNOSTNÍ LIST HOMOCYSTEINE EIA LOW CONTROL FHCY220. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Strana: 1 Datum kompilace: 2011-04-12 Revize: 2015-08-27 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: FHCY220 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0

Bezpečnostní list Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 31/05/2017 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku Název látky : Látka : Rosuvastatin

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo K detekci cytochromoxidasy. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 6) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Určené použití: Koagulant

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PC15: Přípravky pro úpravu nekovových povrchů. -: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PC15: Přípravky pro úpravu nekovových povrchů. -: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci. Strana: 1 Datum kompilace: 04/02/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: DR9 1.2. Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název výrobku: Siloflex Plus Putty 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 15.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Ceradent 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) EFEKTOR. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) EFEKTOR. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 15.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Efektor 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle (EU) 2015/830 Strana 1/5

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle (EU) 2015/830 Strana 1/5 RS CLP/GHS revision date : 1/3/218 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle (EU) 215/83 Strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti Strana: 1 Datum kompilace: 24/11/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: WP25 1.2. Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Pitralon F voda po holení

Pitralon F voda po holení Datum vydání: 20.02.2013 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: směs alkoholů Registrační číslo látky: mix Pitralon

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015

Datum revize 28.05.2015 Verze 1.0 Datum vytištění 28.05.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Strana: 1 Datum kompilace: 14/05/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: IC8-RTU 1.2. Příslušná určená použití

Více

BEZPECNOSTNl LIST Strana 1 / 5 PRF IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

BEZPECNOSTNl LIST Strana 1 / 5 PRF IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH BEZPECNOSTNl LIST Strana 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní název výrobku 1.1.2 Kód výrobku PE10152N, PE10122N 1.2 Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: McFarlandův standard zákalu 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 197/26/EC článek 31 Strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

: Sikalastic Primer PVC

: Sikalastic Primer PVC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pritt KlovaFix Strana 1 z 5 Č. BL. : 412613 Datum revize: 25.02.2014 Datum revize v ČR: 07.03.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pritt KlovaFix ODDÍL 1: Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CONVERTIN HART. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 12.6.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Convertin Hart 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident. Objednací číslo: 004-001-12 (0.3 ml),

Více

: IBUPROFEN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS

: IBUPROFEN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 12/02/2015 Nahrazuje: 27/06/2013 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

Interní číslo výrobku: 50469763 Datum vydání: 1.6.2007 Datum revize: 20.6.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Interní číslo výrobku: 50469763 Datum vydání: 1.6.2007 Datum revize: 20.6.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Stránka: 1 / 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: SADURIT Z 1 RAL 7001 Identifikátor výrobku: středněmolekulární epoxidová pryskyřice ve směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Pro vývoj atmosféry s nízkým obsahem

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 02/09/2015 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: K2R INTENSIVE WHITE (ubrousky) 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. Strana: 1 z 7 Strana: 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Výrobek je určen pro

Více

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami 5.6.23. P - věty http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/p-vety P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami Dále naleznete seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P věty) v českém jazyce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE PŘEDPISŮ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 DRAQ7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název Výrobku Kód produktu Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. * Cisticí ubrousky na ruce, náradí a povrchy PC35: Prací a čisticí prostředky (včetne výrobků na bázi rozpouštedel).

BEZPEČNOSTNÍ LIST. * Cisticí ubrousky na ruce, náradí a povrchy PC35: Prací a čisticí prostředky (včetne výrobků na bázi rozpouštedel). Strana: 1 Datum kompilace: 29/01/2009 Revize: 11/03/2017 Číslo revize: 4.1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: 1.2. Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Snowclean Glanstork M

Snowclean Glanstork M Strana 1 (6) ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití Odkapávací prostredek

Více

Chlamydia UNI Mix (EliGene Chlamydia trachomatis UNI, UNI)

Chlamydia UNI Mix (EliGene Chlamydia trachomatis UNI, UNI) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátory výrobku Název výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená použití: Laboratorní chemikálie

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Ceramic Paste. ++49(0) Mo. - Do Fr

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Ceramic Paste. ++49(0) Mo. - Do Fr Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Materialnr. 1024558 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Disky pro testování citlivosti na antibiotika.

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti Strana: 1 Datum kompilace: 11/04/2013 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

UHU All Purpose Strong & Safe

UHU All Purpose Strong & Safe ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: UHU Strong + Safe 3g BL HRR (25186) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Autoprofi Radiator Stop Leak

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Autoprofi Radiator Stop Leak Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Oprava malých

Více

Čistič podlah Spray & Mop citron

Čistič podlah Spray & Mop citron ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Kód produktu: 9725 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RELAVIT ACTIVE BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku Číslo výrobku 500001270894, RAC/10, RAC/20 1.2.

Více

SEDLECKÝ KAOLIN a.s. KERASTUK K Datum revize: leden 2012 strana 1/5

SEDLECKÝ KAOLIN a.s. KERASTUK K Datum revize: leden 2012 strana 1/5 Datum revize: leden 2012 strana 1/5 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikace směsi Obchodní název : 1.2 Určené použití směsi: je omítková směs pastovité konzistence určená pro vnitřní omítky.

Více

Datum revize 16.06.2014 Datum vytištění 16.06.2014. Sika CleanGlass

Datum revize 16.06.2014 Datum vytištění 16.06.2014. Sika CleanGlass ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

: KLEENEX Luxusní pěnové antibakteriální mýdlo na ruce

: KLEENEX Luxusní pěnové antibakteriální mýdlo na ruce ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : KLEENEX Luxusní pěnové antibakteriální mýdlo na ruce (6348/6349) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES č. 453/2010 1 / 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

Verze 1.4 Datum revize Datum vytištění středisko. Na Bojišti 1, Praha 2

Verze 1.4 Datum revize Datum vytištění středisko. Na Bojišti 1, Praha 2 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 11877984216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 2.2. Prvky označení. Nebezpečí

Stránka 1 z 9. Aquatic Chronic 3; H412 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 2.2. Prvky označení. Nebezpečí Stránka 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: RAVAK Desinfectant Další název látky: není 1.2. Příslušná

Více

3.1 Látky: Chemická charakteristika: Demineralizovaná voda s minimálním množstvím kationtů a aniontů. Výrobek neobsahuje nebezpečné chemické látky.

3.1 Látky: Chemická charakteristika: Demineralizovaná voda s minimálním množstvím kationtů a aniontů. Výrobek neobsahuje nebezpečné chemické látky. Datum revize: Strana 1 (celkem 5) 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: DESTILOVANÁ VODA 5L Obj. č.: NB6S001106 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Selektivní suplement ke kultivačním

Více

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646

Datum revize 01.02.2015 Verze 1.2 Datum vytištění 01.02.2015 1636/1637/1646 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum vydání: Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku:

Datum vydání: Strana: 1 / 7 Datum revize: - nahrazuje revizi ze dne: - Název výrobku: Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 7 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

: TROMETAMOL CRS. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku

: TROMETAMOL CRS. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Identifikátor výrobku Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 25/11/2009 Verze: 6.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Látka Obchodní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. SHERON Hasicí sprej

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. SHERON Hasicí sprej .2. (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 20. dubna 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.3..4. Číslo Další názvy směsi Příslušná

Více

Bezpečnostní list. Sauna-Duft-Konzentrat Honig. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Sauna-Duft-Konzentrat Honig. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Přidá se 5 ml

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor TC 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6 Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média na Petriho miskách. 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Duo Cement Plus Katalysator

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Duo Cement Plus Katalysator Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání:17.3.2010 Strana 1 (celkem 10) Datum revize: 20.4.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání:17.3.2010 Strana 1 (celkem 10) Datum revize: 20.4. Datum vydání:17.3.2010 Strana 1 (celkem 10) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Pertilex na skvrny a špínu Identifikační číslo: nemá směs Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Tangit Uni-Lock Strana 1 z 5 Č. BL. : 43015 Datum revize: 28.07.2014 Datum výtisku: 29.08.2014 3.2. Směsi 1.1 Identifikátor výrobku Tangit Uni-Lock ODDÍL

Více

: SunGUARD. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

: SunGUARD. Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 11/04/2013 Datum zpracování: 11/04/2013 Nahrazuje: 14/11/2011 Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma produktu : Směsi Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Selektivní suplement ke kultivačním médiím. 1.3 Identifikace

Více

Seznam bezpečnostních

Seznam bezpečnostních 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Výrobce/Dodavatel

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 1907/2006/EC článek 31 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle 907/2006/EC článek 3 Strana /5 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikátor výrobku Název výrobku.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST KLENOD LACKFÄRG

BEZPEČNOSTNÍ LIST KLENOD LACKFÄRG BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Barva.

Více